Izvješće - A8-0454/2018Izvješće
A8-0454/2018

IZVJEŠĆE o stajalištu Vijeća o drugom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019.

10.12.2018 - (15205/2018 – C8-0499/2018 – 2018/2275(BUD))

Prijedlog rezolucije
Odbor za proračune
Izvjestitelji: Daniele Viotti (dio III. – Komisija)
Paul Rübig (ostali dijelovi)


Postupak : 2018/2275(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0454/2018

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća o drugom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019.

(15205/2018 – C8-0499/2018 – 2018/2275(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije[1],

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[2],

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012)[3],

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.[4] (Uredba o VFO-u),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[5],

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. ožujka 2018. o općim smjernicama za pripremu proračuna[6],

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 19. travnja 2018. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2019.[7],

–  uzimajući u obzir nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019., koji je Komisija usvojila 21. lipnja 2018. (COM(2018)0600),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019., koje je Vijeće usvojilo 4. rujna 2018. i proslijedilo Europskom parlamentu 13. rujna 2018. (11737/2018 – C8-0410/2018),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 5. srpnja 2018. o mandatu za trijalog o nacrtu proračuna za 2019.[8],

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 24. listopada 2018. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019.[9],

–  uzimajući u obzir činjenicu da Odbor za mirenje nije postigao dogovor o zajedničkom tekstu u roku od 21 dana, navedenom u članku 314. stavku 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir drugi nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019., koji je Komisija usvojila 30. studenoga 2018. (COM(2018)0900), u skladu s člankom 314. stavkom 8. UFEU-a,

–  uzimajući u obzir zaključke proračunskog trijaloga od 4. prosinca 2018.,

–  uzimajući u obzir stajalište o drugom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019., koje je Vijeće usvojilo 11. prosinca 2018. (15205/2018 – C8-0499/2018),

–  uzimajući u obzir članak 88. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0454/2018),

1.  podsjeća da se „nacrt paketa”, oko kojeg su Parlament i Vijeće postigli dogovor nakon teških i intenzivnih pregovora na trijalogu održanom 4. prosinca 2018., sastoji od dvaju elemenata: proračuna Unije za 2019. godinu, utvrđenog u iznosu od 165 795,6 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 148 198,9 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanja, kao i četiri zajedničke i jedne jednostrane izjave;

2.  ističe da je, iako nacrt proračuna kako ga je izmijenilo Vijeće ne ispunjava u potpunosti stvarnu potrebu za održivim, dosljednim i učinkovitim proračunom Unije, cilj Parlamenta osigurati Uniji proračun kojim se može ostvariti konkretna korist za građane i poduzeća;

3.  pozdravlja dogovorenu opću razinu sredstava za preuzimanje obveza, koja predstavlja povećanje od 1,728 milijuna EUR u usporedbi s prvotnim čitanjem Vijeća; izražava zadovoljstvo činjenicom da su povećanja postignuta u pregovorima u vrijednosti od 943 milijuna EUR namijenjena glavnim političkim prioritetima Parlamenta, osobito pružanju potpore znanstvenicima, mladima, malim i srednjim poduzećima, rješavanju temeljnih uzroka migracija, klimatskim promjenama, povećanju sigurnosti građana EU-a i obrani;

4.  pozdravlja činjenicu da je dogovorena ukupna razina odobrenih sredstava za plaćanja za 2019. veća za 2,4 % u odnosu na proračun za 2018.; međutim, napominje da plaćanja iznose samo 0,9 % BND-a Unije; ističe važnost zajedničke izjave o odobrenim sredstvima za plaćanja u okviru koje se Parlament i Vijeće obvezuju da će donijeti potrebne odluke za podmirenje svih potreba koje nisu pokrivene;

5.  žali zbog činjenice što je Vijeće, pod izlikom da nije imalo dovoljno vremena za analizu, u kontekstu proračunskog postupka za 2019. načelno odbilo bilo kakvu raspravu o primjeni novog članka 15. stavka 3. Financijske uredbe, kojime bi se omogućilo ponovno stavljanje na raspolaganje opozvanih iznosa namijenjenih za istraživanje u okviru godišnjeg proračunskog postupka; stoga poziva Komisiju da najmanje dvaput godišnje izvješćuje o opozvanim iznosima za programe istraživanja, da predstavi sve relevantne informacije i elemente o članku 15. stavku 3. te da predloži njegovu primjenu u kontekstu proračunskog postupka za 2020.;

6.  ponovno izražava žaljenje zbog toga što Vijeće i Komisija nisu na odgovarajući način uključili Parlament, koji je jedna od dvije grane proračunskog tijela, u rasprave o produljenju Instrumenta za izbjeglice u Turskoj; izražava žaljenje zbog beskompromisnog stajališta Vijeća o financiranju druge tranše Instrumenta za izbjeglice u Turskoj, kojemu će proračun Unije pridonijeti s 2 milijarde EUR, a države članice izdvojit će 1 milijardu EUR; ponavlja svoj nepromijenjeni stav da se nove inicijative ne smiju financirati na štetu postojećih vanjskih projekata Unije; podsjeća na to da, zbog nevoljkosti Vijeća, gornje granice aktualnog VFO-a nisu podignute prilikom revizije u sredini razdoblja te da VFO nije dovoljno fleksibilan da bi mogao odgovoriti na nepredviđene okolnosti; ističe da je potrebno izvući pouku za VFO za razdoblje nakon 2021. kako bi se između ostalog izbjeglo stvaranje proračunskih satelita kao što je Instrument za izbjeglice u Turskoj;

7.  u skladu sa zajedničkom izjavom koju su dogovorili Parlament, Vijeće i Komisija, ustraje u tome da se dogovoreno povećanje sredstava namijenih programu Obzor 2020. i programu Erasmus + u iznosu od 100 milijuna EUR putem izmjene proračuna za 2019. ne financira preraspodjelom iz drugih programa, nego novim odobrenim sredstvima;

8.  s obzirom na povećanu potporu koju Europol pruža državama članicama u okviru suradnje tijela kaznenog progona i njegova sudjelovanja u borbi protiv terorizma i kiberkriminala, pozdravlja otvaranje 10 dodatnih radnih mjesta i s time povezano povećanje odobrenih sredstava za Europol;

9.  pozdravlja otvaranje pet radnih mjesta i povezano povećanje odobrenih sredstava u nacrtu proračuna za 2019. koje Komisija predlaže u cilju sprečavanja uskih grla koja bi mogla imati štetan učinak na produktivnost sudova u kontekstu novih aktivnosti Suda i stalnog rasta radnog opterećenja, posebno zbog Brexita; ističe, međutim, da je Sudu zapravo bilo potrebno 16 novih stalnih radnih mjesta u službama za pružanje podrške;

10.  pozdravlja povećanje proračunske linije ESVD-a za sposobnost strateške komunikacije kako bi Unija mogla pružiti snažniji i usklađeni odgovor na izazove koje predstavlja dezinformiranje;

11.  odobrava stajalište Vijeća o drugom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019., kao i zajedničke izjave priložene ovoj Rezoluciji;

12.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019. konačno donesenim i da ga da na objavu u Službenom listu Europske unije;

13.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, drugim relevantnim institucijama i tijelima te nacionalnim parlamentima.

PRILOG

NACRT PAKETAProračun za 2019. –

zajednički zaključci

Ovi zajednički zaključci obuhvaćaju sljedeće dijelove:

1.  Proračun za 2019.

2.  Izjave

Sažetak

U skladu s elementima za zajedničke zaključke:

-  Odobrena sredstva za preuzimanje obveza u proračunu za 2019. ukupno iznose 165 795,6 milijuna EUR. Ukupno je time ostavljeno prostora do gornjih granica VFO-a za 2019. u iznosu od 1 291,1 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza.

-  Odobrena sredstva za plaćanja u proračunu za 2019. ukupno iznose 148 198,9 milijuna EUR.

-  Instrument fleksibilnosti za 2019. mobilizira se u iznosu od 1 164,3 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za naslov 1.a (Konkurentnost za rast i zapošljavanje) i naslov 3. (Sigurnost i građanstvo).

-  Ukupna razlika do gornje granice za obveze upotrebljava se u iznosu od 1 476 milijuna EUR za naslov 1.a (Konkurentnost za rast i zapošljavanje), naslov 1.b (Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija) i naslov 4. (Globalna Europa).

-  Pričuva za nepredviđene izdatke mobilizirana 2017. nadoknađuje se u iznosu od 253,9 milijuna EUR iz nedodijeljenih sredstava iz naslova 5. (Administracija).

-  Komisija je odobrena sredstva za plaćanja za 2019. povezana s mobilizacijom instrumenta fleksibilnosti u 2016., 2017., 2018. i 2019. procijenila na 961,9 milijuna EUR.

1.  Proračun za 2019.

Europski parlament i Vijeće postigli su dogovor oko zaključaka iznesenih u nastavku u dijelovima od 1.1 do 1.6.

1.1.  Horizontalna pitanja

Decentralizirane agencije

Doprinos EU-a (u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanja) i broj radnih mjesta za decentralizirane agencije utvrđuju se na razini koju je Komisija predložila u drugom nacrtu proračuna.

Izvršne agencije

Doprinos EU-a (u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanja) i broj radnih mjesta za izvršne agencije utvrđuju se na razini koju je Komisija predložila u drugom nacrtu proračuna.

Pilot-projekti / pripremna djelovanja

Dogovoren je sveobuhvatan paket od 75 pilot-projekata / pripremnih djelovanja, u skladu s onime što je Komisija predložila u drugom nacrtu proračuna. Ako se čini da su pilot-projekt i pripremno djelovanje obuhvaćeni postojećom pravnom osnovom, Komisija može predložiti prijenos odobrenih sredstava u odgovarajuću pravnu osnovu kako bi se olakšala provedba te mjere.

Tim se paketom, koji je predložio Europski parlament u svojem čitanju izvornog nacrta proračuna, u potpunosti poštuju gornje granice za pilot-projekte i pripremna djelovanja utvrđene u Financijskoj uredbi.

1.2.  Rashodi prema naslovima financijskog okvira ‒ odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Naslov 1.a

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razini koju je Komisija predložila u drugom nacrtu proračuna, ali s izmjenama navedenima u sljedećoj tablici.

 

 

 

 

U EUR

Proračunska linija / Program

Naziv

Promjene u sredstvima za preuzimanje obveza

Drugi nacrt proračuna za 2019.

Proračun za 2019.

Razlika

1.1.31

Obzor 2020.

 

 

150 000 000

08 02 03 04

Ostvarivanje europskog prometnog sustava koji je učinkovit u korištenju resursa, pogodan za okoliš, siguran i homogen

252 946 905

260 946 905

8 000 000

08 02 08

Instrument za MSP-ove

541 589 527

641 589 527

100 000 000

09 04 01 01

Jačanje istraživanja o budućim tehnologijama i tehnologijama u nastajanju

429 937 089

442 937 089

13 000 000

15 03 01 01

Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie – stvaranje, razvijanje i prijenos novih vještina, znanja i inovacija

916 586 364

945 586 364

29 000 000

1.1.5

Obrazovanje, osposobljavanje i sport (Erasmus+)

 

 

40 000 000

15 02 01 01

Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europskog obrazovanja i osposobljavanja te njegovo značenje za tržište rada

2 411 836 200

2 441 036 200

29 200 000

15 02 01 02

Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europske mladeži i sudjelovanja mladih osoba u europskom demokratskom životu

175 070 000

185 870 000

10 800 000

 

Ukupno

 

 

190 000 000

Slijedom toga, dogovorena razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 23 335,4 milijuna EUR, pri čemu je dosegnuta gornja granica rashoda za naslov 1.a, ukupna razlika do gornje granice za obveze koristi se u iznosu od 74,7 milijuna EUR, a instrument fleksibilnosti mobilizira se u iznosu od 178,7 milijuna EUR.

Naslov 1.b

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razini koju je Komisija predložila u drugom nacrtu proračuna.

Slijedom toga, dogovorena razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 57 192 milijuna EUR, pri čemu je dosegnuta gornja granica rashoda za naslov 1.b, a ukupna razlika do gornje granice za obveze koristi se u iznosu od 350 milijuna EUR.

Naslov 2.

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razini koju je Komisija predložila u drugom nacrtu proračuna.

Slijedom toga, dogovorena razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 59 642,1 milijun EUR, pri čemu razlika do gornje granice iznosi 701,9 milijuna EUR.

Naslov 3.

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razini koju je Komisija predložila u drugom nacrtu proračuna.

Slijedom toga, dogovorena razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 3 786,6 milijuna EUR, pri čemu je dosegnuta gornja granica rashoda za naslov 3. te se mobilizira instrument fleksibilnosti u iznosu od 985,6 milijuna EUR.

Naslov 4.

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razini koju je Komisija predložila u drugom nacrtu proračuna.

Slijedom toga, dogovorena razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 11 319,3 milijuna EUR, pri čemu je dosegnuta gornja granica rashoda za naslov 4., a ukupna razlika do gornje granice za obveze koristi se u iznosu od 1 051,3 milijuna EUR.

Naslov 5.

Broj radnih mjesta u planovima radnih mjesta institucija kao i odobrena sredstva utvrđeni su na razini koju je Komisija predložila u drugom nacrtu proračuna.

Slijedom toga i nakon što se u obzir uzmu pilot-projekti i pripremna djelovanja (4,1 milijun EUR) predloženi u dijelu 1.1., dogovoreni iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 9 943 milijuna EUR, pri čemu ostaje razlika od 589,1 milijun EUR do gornje granice za rashode u naslovu 5., nakon što se uračuna 253,9 milijuna EUR namijenjenih za nadoknadu sredstava mobiliziranih 2017. iz pričuve za nepredviđene izdatke.

Posebni instrumenti: Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF), pričuva za pomoć u nuždi i Fond solidarnosti Europske unije

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza za Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF), pričuvu za pomoć u nuždi i Fond solidarnosti Europske unije utvrđuju se na razini koju je Komisija predložila u drugom nacrtu proračuna.

1.3.  Odobrena sredstva za plaćanja

Ukupna razina odobrenih sredstava za plaćanja u proračunu za 2019. utvrđena je na razini koju je Komisija predložila u drugom nacrtu proračuna.

1.4.  Proračunske napomene

Odobrene su proračunske napomene koje je Komisija predložila u drugom nacrtu proračuna, osim za sljedeće proračunske linije:

•  članak 08 02 08 Instrument za MSP-ove,u dijelu proračuna namijenjenom Komisiji, za koji je odobren tekst kakav je predložen u izvornom nacrtu proračuna;

•  stavka 2 2 1 4 — Sposobnost strateške komunikacije, u dijelu proračuna namijenjenom Europskoj službi za vanjsko djelovanje, za koju je odobren tekst koji je bio uključen u čitanje izvornog nacrta proračuna u Europskom parlamentu.

1.5.  Nomenklatura

Odobrena je nomenklatura kakvu je Komisija predložila u drugom nacrtu proračuna.

1.6.  Pričuve

Odobrene su pričuve kakve je Komisija predložila u drugom nacrtu proračuna. Osim toga, iznos od 19 321 000 EUR stavlja se u pričuvu i u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanja dok se ne usvoji prijedlog Komisije (COM(2018) 632) od 12. rujna 2018. za članak 18 03 02 Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex).

2.  Izjave

2.1.  Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o odobrenim sredstvima za plaćanja

Europski parlament i Vijeće podsjećaju na potrebu da se u cilju provedbe osigura uredno odvijanje plaćanja u odnosu na odobrena sredstva za preuzimanje obveza kako bi se izbjegla pretjerana razina neplaćenih faktura na kraju godine.

Europski parlament i Vijeće pozivaju Komisiju da i dalje pomno i aktivno prati provedbu programâ za razdoblje od 2014. do 2020. S tim ciljem pozivaju Komisiju da pravodobno predstavi ažurirane brojčane podatke o stanju provedbe i procjene u vezi sa zahtjevima za odobrena sredstva za plaćanja u 2019.

Ako brojke pokažu da su odobrena sredstva unesena u proračun za 2019. nedostatna da bi se pokrile potrebe, Europski parlament i Vijeće pozivaju Komisiju da što je prije moguće predstavi odgovarajuće rješenje, među ostalim nacrt izmjene proračuna, kako bi se proračunskom tijelu omogućilo da sve potrebne odluke donese pravodobno i za opravdane potrebe. Kada je to relevantno, Europski parlament i Vijeće uzet će u obzir hitnost predmeta.

2.2.  Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o Inicijativi za zapošljavanje mladih

Europski parlament, Vijeće i Komisija podsjećaju da je smanjenje nezaposlenosti mladih i dalje važan zajednički politički prioritet te potvrđuju svoju odlučnost da na najbolji mogući način iskoriste proračunska sredstva za ostvarivanje tog cilja, a posebice putem Inicijative za zapošljavanje mladih.

Europski parlament i Vijeće primaju na znanje dosadašnje iskustvo u kontekstu povećanja sredstava u korist posebne Inicijative za zapošljavanje mladih, kojim su pokrenute opsežne izmjene programâ kako bi se iznosima iz Europskog socijalnog fonda (ESF) dosegla razina potpore iz posebne Inicijative za zapošljavanje mladih.

Stoga Europski parlament i Vijeće pozivaju Komisiju da predstavi zakonodavni prijedlog za neometanu provedbu povećanja proračunskih sredstava za Inicijativu za zapošljavanje mladih. Uzimajući u obzir predstojeće izbore za Europski parlament, Europski parlament i Vijeće suglasni su da se taj prijedlog što prije razmotri kako bi se u 2019. osiguralo neometano reprogramiranje.

2.3.  Jednostrana izjava Komisije o Inicijativi za zapošljavanje mladih

Ne dovodeći u pitanje ovlasti proračunskog tijela, Komisija potvrđuje da se, prilikom svojeg predstavljanja ažuriranog financijskog programiranja i zakonodavnog prijedloga o reviziji Uredbe o zajedničkim odredbama, povećanje za Inicijativu za zapošljavanje mladih dogovoreno za 2019. neće smatrati pojačanim financiranjem na početku proračunskog razdoblja iznosa koji je trenutačno predviđen za 2020.

2.4.  Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o uključivanju klimatskih mjera

Europski parlament, Vijeće i Komisija podsjećaju na važnost izgradnje niskougljičnog, resursno učinkovitog gospodarstva otpornog na klimatske promjene. U tu svrhu, Vijeće i Parlament usuglasili su se da će u razdoblju 2014. – 2020. uložiti najmanje 20 % proračuna EU-a u rashode koji se odnose na klimu. U prosjeku, usprkos tome što proračun za 2019. postiže cilj od 20 %, trenutačna predviđanja za cijelo razdoblje 2014. – 2020. upućuju na to da će 19,3 % proračuna EU-a biti namijenjeno klimatskim mjerama, uglavnom zbog kašnjenja u provedbi europskih strukturnih i investicijskih fondova na početku razdoblja.

Vijeće i Parlament primaju na znanje taj razvoj događaja i pozivaju Komisiju da uloži maksimalne napore kako bi se ostvario cilj od 20 % za cijelo razdoblje 2014. – 2020.

2.5.  Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o povećanju iznosa sredstava za naslov 1.a uz pomoć izmjene proračuna

Zbog ograničenih sredstava dostupnih u okviru instrumenta fleksibilnosti i ukupne razlike do gornje granice za obveze, Europski parlament i Vijeće donijeli su odluku da će izmjenom proračuna u 2019. izdvojiti dodatnih 100 milijuna EUR za programe Obzor 2020. i Erasmus+. Komisija će predstaviti tu izmjenu proračuna, koja neće sadržavati druge elemente, čim tehnička prilagodba višegodišnjeg financijskog okvira za 2020., uključujući izračun ukupne razlike do gornje granice za obveze, bude dovršena u proljeće 2019. Time se ne dovode u pitanje uobičajeni tehnički ispravci koje će Komisija morati provesti kako bi osigurala pravilno izvršavanje proračuna za 2019.

Vijeće i Europski parlament obvezuju se da će u što kraćem roku obraditi nacrt izmjene proračuna za 2019. koji predloži Komisija.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

10.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

17

2

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Claudia Schmidt

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

17

+

ALDE

Jean Arthuis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

2

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

5

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 11. prosinca 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti