Eljárás : 2018/2275(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0454/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0454/2018

Viták :

PV 11/12/2018 - 20
CRE 11/12/2018 - 20

Szavazatok :

PV 12/12/2018 - 12.4
PV 12/12/2018 - 12.5
CRE 12/12/2018 - 12.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0503

JELENTÉS     
PDF 590kWORD 60k
10.12.2018
PE 631.894v02-00 A8-0454/2018

az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének második tervezetéről szóló tanácsi álláspontról

(15205/2018 – C8-0499/2018 – 2018/2275(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány

Költségvetési Bizottság

Előadó(k): Daniele Viotti (III. szakasz – Bizottság)

Paul Rübig (egyéb szakaszok)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének második tervezetéről szóló tanácsi álláspontról (15205/2018 – C8-0499/2018 – 2018/2275(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra(1),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3),)

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(4) (a továbbiakban: „a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet”),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(5),

–  tekintettel a költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról szóló 2018. március 15-i állásfoglalására(6),

–  tekintettel az Európai Parlament 2019-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló 2018. április 19-i állásfoglalására(7),

–  tekintettel az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetére, amelyet a Bizottság 2018. június 21-én fogadott el (COM(2018)0600),

–  tekintettel az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről szóló, 2018. szeptember 4-én elfogadott, és az Európai Parlamentnek 2018. szeptember 13-án továbbított tanácsi álláspontra (11737/2018 – C8-0410/2018),

–  tekintettel a 2019. évi költségvetés tervezetéről folytatandó háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatásról szóló, 2018. július 5-i állásfoglalására(8),

–  tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetési tervezetéről szóló tanácsi álláspontról szóló, 2018. október 24-i állásfoglalására(9),

–  tekintettel arra, hogy az egyeztetőbizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (6) bekezdésében említett huszonegy napos határidőn belül nem állapodott meg közös szövegtervezetben,

–  tekintettel az Európai Unió 2019. pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének a Bizottság által az EUMSZ 314. cikkének (8) bekezdésével összhangban 2018. november 30-án elfogadott második tervezetére (COM(2014)0900),

–  tekintettel a 2018. december 4-i háromoldalú költségvetési egyeztetés következtetéseire,

–  tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének második tervezetéről a Tanács által 2018. december 11-én elfogadott álláspontra (15205/2018 – C8-0499/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0454/2018),

1.  emlékeztet, hogy a 2018. december 4-én, a háromoldalú egyeztetések során a Parlament és a Tanács által nehéz és intenzív tárgyalásokat követően megállapodott tervezet-csomag két elemből áll: a 2019. évi uniós költségvetés, amelynek összege a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok tekintetében 165 795,6 millió EUR-t, illetve 148 198,9 millió EUR-t, valamint négy együttes nyilatkozat és egy egyoldalú nyilatkozat;

2.  rámutat, hogy bár a Tanács által módosított költségvetési tervezet nem felel meg maradéktalanul egy fenntartható, egységes és hatékony európai uniós költségvetés feltételeinek, a Parlament célja az, hogy az Uniónak olyan költségvetése legyen, amely kézzelfoghatóan a polgárok és a vállalkozások javát szolgálja;

3.  üdvözli a kötelezettségvállalási előirányzatok elfogadott szintjét, ami 1,728 millió eurós növelést jelent a Tanács első olvasatához képest; üdvözli, hogy a tárgyalások során elért 943 millió eurós növekedés megfelel a Parlament fő politikai prioritásainak, nevezetesen a kutatók, a fiatalok és a kkv-k támogatásának, a migráció kiváltó okai kezelésének és az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek, továbbá az uniós polgárok biztonsága fokozásának és a honvédelemnek;

4.  üdvözli, hogy a 2019-re jóváhagyott kifizetési előirányzatok általános szintje a 2018. évi költségvetéshez képest 2,4%-kal magasabb; megjegyzi azonban, hogy a kifizetések szintje az uniós GNI mindössze 0,9%-át teszi ki; hangsúlyozza a kifizetési előirányzatokról szóló közös nyilatkozat fontosságát, amelyben a Parlament és a Tanács kötelezettséget vállal arra, hogy meghozza a szükséges fellépések fedezéséhez szükséges döntéseket;

5.  sajnálatának ad hangot amiatt, hogy azzal az ürüggyel, hogy nem kapott elég időt a költségvetés tanulmányozására, a 2019. évi költségvetési eljárás keretében a Tanács elvből visszautasított minden tárgyalást a költségvetési rendelet új, 15. cikke (3) bekezdésének alkalmazásáról, ami lehetővé teszi, hogy a visszavont kutatási összegeket ismét rendelkezésre bocsássák az éves költségvetési eljárás keretében; ezért felkéri a Bizottságot, hogy legalább évente kétszer számoljon be konkrétan a kutatási programok visszavont összegeiről, adja meg a 15. cikk (3) bekezdésének alkalmazásához szükséges összes releváns információt és adatot, és tegyen javaslatot annak alkalmazására a 2020. évi költségvetési eljárás keretében;

6.  ismételten sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Parlament – amely a költségvetési hatóság egyik ága – nem volt megfelelő mértékben bevonva a Tanácsnak és a Bizottságnak a törökországi menekülteket támogató eszköz meghosszabbításáról folytatott megbeszéléseibe; sajnálja, hogy a Tanács nem ért egyet a törökországi menekülteket támogató eszköz második részletének finanszírozásával kapcsolatban, amelyhez az uniós költségvetés 2 milliárd euróval, míg a tagállamok 1 milliárd euróval járulnának hozzá; megismétli azt a régóta képviselt álláspontját, hogy az új kezdeményezések nem finanszírozhatók a már meglévő uniós külső projektek kárára; emlékeztet arra, hogy a Tanács vonakodása miatt a jelenlegi többéves pénzügyi keret felső határait nem emelték be a félidős felülvizsgálat alkalmával, és a többéves pénzügyi keret nem rendelkezik kellő rugalmassággal az előre nem látható körülményekre való reagáláshoz; hangsúlyozza, hogy le kell vonni a tanulságokat és a 2021 utáni többéves pénzügyi keretet már úgy kell kialakítani, hogy egyebek mellett elkerülhető legyen a törökországi menekülteket támogató eszközhöz hasonló külön költségvetések beállítása;

7.  összhangban a Parlament, a Tanács és a Bizottság által elfogadott közös nyilatkozattal ragaszkodik ahhoz, hogy a Horizont 2020 és az Erasmus+ program 2019. évi költségvetés-módosításban szereplő, 100 millió EUR összegű kiegészítő előirányzatait ne más programokból, hanem új előirányzatokból finanszírozzák;

8.  tekintettel arra, hogy az Europol fokozott támogatást nyújt a tagállamoknak a bűnüldözési együttműködés és a terrorizmus és a számítástechnikai bűnözés elleni küzdelemben való részvétele keretében, üdvözli, hogy tíz további álláshelyet hoztak létre az Europol számára, és hogy a vonatkozó előirányzatokat ennek megfelelően növelték;

9.  üdvözli az 5 új álláshelyet és hogy a Bizottság ennek megfelelően növelte a 2019. évi költségvetési tervezet előirányzatait minden olyan szűkösség megelőzése érdekében, amely hátráltathatná a bíróságok teljesítőképességét a Bíróság által felvállalt új tevékenységek és az elsősorban a brexit miatt folyamatosan növekvő munkateher tekintetében; rámutat azonban, hogy az Európai Unió Bíróságának a támogatási szolgálatok betöltéséhez valójában 16 új állandó álláshelyre lett volna szüksége;

10.  üdvözli, hogy a stratégiai kommunikációs képességre vonatkozó költségvetési soron több előirányzatot állítottak be az EKSZ számára annak érdekében, hogy az Unió határozottabban adhasson egységes választ a félretájékoztatás jelentette kihívásra;

11.  jóváhagyja az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének második tervezetéről szóló tanácsi álláspontot, valamint az ehhez az állásfoglaláshoz csatolt közös nyilatkozatokat;

12.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetését véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

13.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a többi intézménynek és az érintett szerveknek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

HL L 168., 2012.10.26., 105. o.

(2)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(3)

HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(4)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(5)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(6)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0089.

(7)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0182.

(8)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0311.

(9)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0404.


MELLÉKLET

TERVEZETCSOMAG2019. évi költségvetés –

Együttes megállapítások

Ezek az együttes megállapítások a következő szakaszokat foglalják magukban:

1.  2019. évi költségvetés

2.  Nyilatkozatok

Összefoglaló áttekintés

Az együttes következtetések elemei értelmében:

-  A kötelezettségvállalási előirányzatok teljes összege a 2019. évi költségvetésben 165 795,6 millió EUR. A többéves pénzügyi keret 2019-re vonatkozó felső határai alatt így összesen 1291,1 millió EUR mozgástér marad a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében.

-  A kifizetési előirányzatok teljes összege a 2019. évi költségvetésben 148 198,9 millió EUR.

-  A Rugalmassági Eszközből 2019-ben  1 164,3 millió EUR összeget vesznek igénybe kötelezettségvállalási előirányzatokban az 1a. fejezet (Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért) és a 3. fejezet céljára (Biztonság és uniós polgárság).

-  A kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékból 1 476,0 millió EUR összeget használnak fel az 1a. fejezetre (Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért), az 1b. alfejezetre (Gazdasági, társadalmi és területi kohézió) és a 4. fejezetre (Globális Európa).

-  A 2017-ben igénybe vett rendkívüli tartalékot 253,9 millió EUR értékben ellentételezik az 5. fejezet (Igazgatás) lekötetlen mozgástereiből.

-  A Rugalmassági Eszköz 2016., 2017., 2018. és 2019. évi igénybevételéhez kapcsolódó 2019. évi kifizetési előirányzatok összegét a Bizottság 961,9 millió euróra becsli.

1.  2019. évi költségvetés

Az Európai Parlament és a Tanács megállapodott a lenti 1.1–1.6. pontban foglalt megállapításokról.

1.1.  Horizontális kérdések

Decentralizált ügynökségek

A decentralizált ügynökségek költségvetéséhez való uniós hozzájárulás (kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban) és álláshelyeik száma a Bizottság által a 2017. évi második költségvetési tervezetben javasolt szinten került megállapításra.

Végrehajtó ügynökségek

A végrehajtó ügynökségnek (kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban) nyújtott uniós hozzájárulás mértéke és az álláshelyek száma a Bizottság által a második költségvetési tervezetben javasolt szinten kerül megállapításra.

Kísérleti projektek / előkészítő intézkedések

Elfogadásra került egy 75 kísérleti projektből / előkészítő intézkedésből álló átfogó csomag a Bizottság által a második költségvetési tervezetben javasoltaknak megfelelően. Amennyiben egy kísérleti projektet vagy előkészítő intézkedést meglévő jogalap fedez, a Bizottság javasolhatja előirányzatok átcsoportosítását a megfelelő jogalaphoz az intézkedés végrehajtásának megkönnyítése érdekében.

Ez az eredeti költségvetési tervezetnek az Európai Parlament általi olvasatában javasolt csomag teljes mértékben tiszteletben tartja a kísérleti projektek / előkészítő intézkedések vonatkozásában a költségvetési rendeletben foglalt felső határokat.

1.2.  A pénzügyi keret kiadási fejezetei – kötelezettségvállalási előirányzatok

1a. fejezet

A kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által a második költségvetési tervezetben javasolt szinten kerültek megállapításra, az alábbi táblázatban részletezett kiigazításokkal.

 

 

 

 

EUR-ban

Költségvetési sor / Program

Elnevezés

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása

2019. évi második költségvetési tervezet

2019. évi költségvetés

Különbözet

1.1.31

Horizont 2020

 

 

150 000 000

08 02 03 04

Erőforrás-hatékony, környezetbarát, biztonságos és fennakadások nélküli európai közlekedési rendszer megvalósítása

252 946 905

260 946 905

8 000 000

08 02 08

A kkv-kat támogató eszköz

541 589 527

641 589 527

100 000 000

09 04 01 01

A kutatás erősítése a jövőbeni és a feltörekvő technológiák területén

429 937 089

442 937 089

13 000 000

15 03 01 01

Marie Skłodowska-Curie-cselekvések – Új készségek, a tudás és az innováció kialakítása, kibontakoztatása és átadása

916 586 364

945 586 364

29 000 000

1.1.5

Oktatás, képzés és sport (Erasmus+)

 

 

40 000 000

15 02 01 01

A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai oktatás, képzés és ifjúságügy területén, valamint annak jelentősége a munkaerőpiac szempontjából

2 411 836 200

2 441 036 200

29 200 000

15 02 01 02

A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai ifjúságügy területén és a fiatalok részvétele Európa demokratikus életében

175 070 000

185 870 000

10 800 000

 

Összesen

 

 

190 000 000

Ebből következően a kötelezettségvállalási előirányzatok elfogadott szintje 23 335,4 millió EUR összegben került megállapításra. Az 1a. fejezet kifizetési felső határa alatt így nem marad mozgástér, 74,7 millió EUR összeget fel kell használni a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékból, a Rugalmassági Eszközből pedig 178,7 millió EUR összeget kell igénybe venni.

1b. fejezet

A kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által a második költségvetési tervezetben javasolt szinten kerülnek megállapításra.

Ebből következően a kötelezettségvállalási előirányzatok elfogadott szintje 57 192,0 millió EUR összegben került megállapításra. Az 1b. fejezet kifizetési felső határa alatt így nem marad mozgástér, és 350,0 millió EUR összeget fel kell használni a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékból.

2. fejezet

A kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által a második költségvetési tervezetben javasolt szinten kerülnek megállapításra.

Ennek következtében a kötelezettségvállalási előirányzatok elfogadott szintje 59 642,1 millió EUR összegben került megállapításra, ami 701,9 millió EUR mozgásteret hagy.

3. fejezet

A kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által a második költségvetési tervezetben javasolt szinten kerülnek megállapításra.

Ennek következtében a kötelezettségvállalási előirányzatok egyeztetett szintje 3786,6 millió euróban kerül megállapításra, ami nem hagy mozgásteret a 3. fejezet kiadási felső határa alatt, továbbá a Rugalmassági Eszközön át 985,6 millió EUR kerül igénybevételre.

4. fejezet

A kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által a második költségvetési tervezetben javasolt szinten kerülnek megállapításra.

Ebből következően a kötelezettségvállalási előirányzatok elfogadott szintje 11 319,3 millió EUR összegben került megállapításra. A 4. fejezet kifizetési felső határa alatt így nem marad mozgástér, és 1051,3 millió EUR összeget fel kell használni a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékból.

5. fejezet

Az intézmények létszámtervében szereplő álláshelyek száma és az előirányzatok a Bizottság által a második költségvetési tervezetben javasolt szinten kerültek megállapításra.

Ennek következtében a fenti 1.1. szakaszban javasolt kísérleti projektek és előkészítő intézkedések (4,1 millió EUR )figyelembevétele után a kötelezettségvállalási előirányzatok egyeztetett szintje 9943,0 millió euróban kerül megállapításra, ami 589,1 millió eurós mozgásteret hagy az 5. fejezet kiadási felső határa alatt, a rendkívüli tartalék 2017-es igénybevételének ellentételezésére szolgáló mozgástérből 253,9 millió EUR felhasználása után.

Egyedi eszközök: EGAA, sürgősségisegély-tartalék és EUSZA

A kötelezettségvállalási előirányzatok az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA), a sürgősségisegély-tartalék és az Európai Unió Szolidaritási Alapja (EUSZA) tekintetében a Bizottság által második költségvetési tervezetben javasolt szinten kerülnek megállapításra.

1.3.  Kifizetési előirányzatok

A kifizetési előirányzatok összesített szintje a 2019. évi költségvetésben a Bizottság által a második költségvetési tervezetben javasolt szinten került megállapításra.

1.4.  Költségvetési megjegyzések

Jóváhagyásra kerültek a Bizottság által a második költségvetési tervezetben javasolt költségvetési megjegyzések, kivéve az alábbi költségvetési sorok esetében:

•  08 02 08 jogcímcsoport az Európai Bizottság szakaszában (A kkv-kat támogató eszköz), amelynek szövege az eredeti költségvetési tervezetben javasoltak szerint került jóváhagyásra;

•  2 2 1 4 jogcímaz Európai Külügyi Szolgálatra vonatkozó szakaszban (Stratégiai Kommunikációs Kapacitás), amelynek szövege az eredeti költségvetési tervezetnek az Európai Parlament általi olvasatában került jóváhagyásra.

1.5.  Nómenklatúra

Jóváhagyásra került a Bizottság által a második költségvetési tervezetben javasolt költségvetési nómenklatúra.

1.6.  Tartalékalapok

Jóváhagyásra kerültek a Bizottság által a második költségvetési tervezetben javasolt tartalékok. Emellett a 2018. szeptember 12-i (COM(2018)0632) bizottsági javaslat elfogadásáig 19 321 000 EUR összeg kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban egyaránt tartalékba kerül a 18 02 03. jogcímcsoport (Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex)) számára.

2.  Nyilatkozatok

2.1.  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata a kifizetési előirányzatokról

Az Európai Parlament és a Tanács emlékeztet arra, hogy a végrehajtást tekintve biztosítani kell a kötelezettségvállalási előirányzatokhoz kapcsolódó kifizetések rendezett lebonyolítását, hogy elkerülhető legyen a kifizetetlen számlaállomány rendellenesen magas szintje.

Az Európai Parlament és a Tanács felszólítja a Bizottságot, hogy továbbra is szorosan és tevékenyen kísérje figyelemmel a 2014–2020-as időszak programjainak végrehajtását. Ennek érdekében felkérik a Bizottságot, hogy 2019 során kellő időben terjesszen elő aktualizált számadatokat a kifizetési előirányzatokra vonatkozó követelmények végrehajtásáról és tervezéséről.

Amennyiben az adatok szerint a 2019. évi költségvetésben szereplő előirányzatok összege nem elég a szükségletek fedezéséhez, az Európai Parlament és a Tanács felkéri a Bizottságot, hogy mielőbb terjesszen elő megfelelő megoldást – többek között költségvetés-módosítást – annak érdekében, hogy a költségvetési hatóság a megfelelően indokolt igényekkel kapcsolatban időben meghozhassa a szükséges döntéseket. Az Európai Parlament és a Tanács adott esetben megfelelően figyelembe fogja venni az ügy sürgősségét.

2.2.  A Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésről

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság emlékeztet arra, hogy az ifjúsági munkanélküliség csökkentése továbbra is kiemelt politikai prioritás mindannyiuk számára, és megerősítik azzal kapcsolatos elkötelezettségüket, hogy e cél elérése érdekében a lehető legjobban kihasználják a költségvetési erőforrásokat, elsősorban az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés révén.

Az Európai Parlament és a Tanács nyugtázza a korábbi tapasztalatokat az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített forrás megnövelésével kapcsolatban, ami azt eredményezte, hogy számos módosítást kellett eszközölni a programokon, hogy az Európai Szociális Alapból nyújtott összegek megegyezzenek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített forrásból nyújtott támogatás szintjével.

Az Európai Parlament és a Tanács ezért felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be jogalkotási javaslatot annak érdekében, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre irányuló megnövelt költségvetési erőforrások tekintetében gördülékeny legyen a végrehajtás. Az Európai Parlament és a Tanács megállapodik abban, hogy ezt a javaslatot mielőbb megvizsgálja majd, figyelembe véve a soron következő európai parlamenti választásokat, hogy ezáltal 2019-ben az átprogramozás a lehető leggördülékenyebb legyen.

2.3.  A Bizottság egyoldalú nyilatkozata az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésről

A Bizottság a költségvetési hatóság hatásköreinek sérelme nélkül megerősíti, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre szánt források 2019 tekintetében elfogadott megnövelését nem tekinti majd a jelenleg 2020-ra előirányzott összegek előreütemezésének, amikor előterjeszti a pénzügyi programozás aktualizált változatát és a közös rendelkezésekről szóló rendelet felülvizsgálatára vonatkozó jogalkotási javaslatát.

2.4.  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata az éghajlati szempontok érvényesítéséről

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság emlékeztet arra, hogy igen fontos megvalósítani, hogy gazdaságunk alacsony szén-dioxid kibocsátású, erőforrás-hatékony és az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens legyen. A Tanács és az Európai Parlament ebből a célból megállapodott arról, hogy az uniós költségvetés legalább 20%-át éghajlatpolitikai kiadásokra fordítja a 2014–20-as időszak során. Ugyan a 2019. évi költségvetés esetében a 20%-os célkitűzés megvalósul, a teljes 2014–20-as időszakra vonatkozó jelenlegi előrejelzés szerint ebben az időszakban az uniós költségvetés átlagosan 19,3%-a lesz éghajlatpolitikai célokhoz rendelve, legfőképpen azért, mert az időszak elején az európai strukturális és beruházási alapok végrehajtása terén késések voltak tapasztalhatók.

A Tanács és az Európai Parlament nyugtázza ezt a fejleményt, és felkéri a Bizottságot, hogy tegyen meg minden erőfeszítést annak érdekében, hogy a 2014–20-as időszak vonatkozásában megvalósuljon a 20%-os célkitűzés.

2.5.  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata az 1a. alfejezetnek egy költségvetés-módosítás révén történő megerősítéséről

A Rugalmassági Eszközben és a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékban korlátozottan rendelkezésre álló összegekre tekintettel az Európai Parlament és a Tanács megállapodott arról, hogy egy költségvetés-módosítás révén 100 millió eurót kell beállítani a 2019. évi költségvetésbe a Horizont 2020 és az Erasmus+ megerősítésére. A Bizottság azt követően fogja benyújtani ezt a más tételt nem tartalmazó költségvetés-módosítást, hogy 2019 tavaszán lezárul a többéves pénzügyi keret 2020-ra vonatkozó technikai kiigazítása, a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék kiszámításával együtt. Ez nem sérti azokat a szokásos technikai korrekciókat, amelyeket a Bizottság felkérésre végez a 2019-es költségvetés rendezett végrehajtása érdekében.

A Tanács és az Európai Parlament vállalja a Bizottság által előterjesztett 2019. évi költségvetés-módosítási tervezet gyors feldolgozását.


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

10.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

2

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Claudia Schmidt


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

17

+

ALDE

Jean Arthuis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

2

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

5

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. december 11.Jogi nyilatkozat