Procedūra : 2018/2275(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0454/2018

Pateikti tekstai :

A8-0454/2018

Debatai :

CRE 11/12/2018 - 20

Balsavimas :

PV 12/12/2018 - 12.4
PV 12/12/2018 - 12.5
CRE 12/12/2018 - 12.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0503

PRANEŠIMAS     
PDF 742kWORD 63k
10.12.2018
PE 631.894v02-00 A8-0454/2018

dėl Tarybos pozicijos dėl antrojo Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

(15205/2018 – C8‑0499/2018 – 2018/2275(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Biudžeto komitetas

Pranešėjai: Daniele Viotti (III skirsnis – Komisija)

Paul Rübig (kiti skirsniai)

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos pozicijos dėl antrojo Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto (15205/2018 – C8‑0499/2018 – 2018/2275(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES, Euratomas, dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos(1),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(4) (toliau – DFP reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(5),

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. kovo 15 d. rezoliuciją dėl biudžeto sudarymo bendrųjų gairių(6),

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. balandžio 19 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento 2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos(7),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projektą, kurį Komisija priėmė 2018 m. birželio 21 d. (COM(2018)0600),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 4 d. Tarybos priimtą poziciją dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto, kuri 2018 m. rugsėjo 13 d. buvo perduota Parlamentui (11737/2018 – C8‑0410/2018),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl įgaliojimų, susijusių su trišaliu dialogu dėl 2019 m. biudžeto projekto(8),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 24 d. rezoliuciją dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto(9),

–  atsižvelgdamas į tai, kad Taikinimo komitetas nesusitarė dėl bendro teksto per dvidešimt vienos dienos laikotarpį, nurodytą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 6 dalyje,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 30 d. Komisijos, laikantis SESV 314 straipsnio 8 dalies, patvirtintą antrąjį Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projektą (COM(2018)0900),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 4 d. trišalio dialogo biudžeto klausimais išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 11 d. Tarybos priimtą poziciją dėl antrojo Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto (15205/2018 – C8‑0499/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0454/2018),

1.  primena, kad projekto paketą, dėl kurio sutarta po sunkių ir intensyvių Parlamento ir Tarybos derybų per 2018 m. gruodžio 4 d. vykusį trišalį dialogą, sudaro du elementai: nustatyta, kad 2019 m. Sąjungos biudžetą sudaro 165 795,6 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 148 198,9 mln. EUR mokėjimų asignavimų bei keturi bendri pareiškimai ir vienas vienašalis pareiškimas;

2.  pabrėžia, kad, nors biudžeto projektas su Tarybos pakeitimais ne visiškai patenkina realų tvaraus, nuoseklaus ir veiksmingo Sąjungos biudžeto poreikį, Parlamento tikslas yra suteikti Sąjungai biudžetą, pagal kurį būtų galima užtikrinti apčiuopiamą naudą piliečiams ir įmonėms;

3.  palankiai vertina bendrą sutartą įsipareigojimų asignavimų lygį, kuris yra 1,728 mln. EUR didesnis, palyginti su pirminiu Tarybos svarstymu; su pasitenkinimu pažymi, kad per derybas susitarta dėl 943 mln. EUR didesnio biudžeto, kuris atitinka pagrindinius Parlamento politinius prioritetus, t. y. paramos tyrėjams, jaunimui, MVĮ, kovos su pagrindinėmis migracijos priežastimis ir klimato kaita, didesnio ES piliečių saugumo ir gynybos prioritetus;

4.  palankiai vertina tai, kad bendras sutartas 2019 m. mokėjimų asignavimų lygis padidėja 2,4 proc., palyginti su 2018 m. biudžetu; vis dėlto pažymi, kad mokėjimų lygis sudaro vos 0,9 proc. Sąjungos BNPj; pabrėžia bendro pareiškimo dėl mokėjimų asignavimų, kuriame Parlamentas ir Taryba įsipareigoja priimti būtinus sprendimus, kad būtų patenkinti visi reikiami poreikiai, svarbą;

5.  apgailestauja, kad 2019 m. biudžeto procedūros metu Taryba, kaip pretekstą nurodydama tai, kad ji neturėjo pakankamai laiko analizei, iš principo atsisakė diskutuoti dėl Finansinio reglamento naujosios 15 straipsnio 3 dalies, pagal kurią panaikintas mokslinių tyrimų srities sumas leidžiama vėl naudoti vykdant metinę biudžeto procedūrą, taikymo; todėl ragina Komisiją bent du kartus per metus teikti ataskaitas, konkrečiai susijusias su panaikintomis mokslinių tyrimų programoms numatytomis sumomis, ir suteikti visą atitinkamą informaciją bei elementus dėl 15 straipsnio 3 dalies ir pasiūlyti ją taikyti vykdant 2020 m. biudžeto procedūrą;

6.  dar kartą apgailestauja dėl to, kad Taryba ir Komisija į diskusijas dėl Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės pratęsimo tinkamai neįtraukė Parlamento – vienos iš dviejų biudžeto valdymo institucijų; apgailestauja dėl Tarybos nekompromisinės pozicijos dėl antrosios išmokų pagal Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonę dalies finansavimo, pagal kurią iš Sąjungos biudžeto bus skiriama 2 mlrd. EUR, o valstybės narės skirs 1 mlrd. EUR; pakartoja savo ilgalaikę poziciją, kad naujos iniciatyvos neturi būti finansuojamos darant žalą esamiems Sąjungos išorės projektams; primena, kad dėl Tarybos nenoro atliekant laikotarpio vidurio tikslinimą nebuvo padidintos dabartinės DFP viršutinės ribos ir DFP nėra pakankamai lanksti, kad būtų galima reaguoti į nenumatytas aplinkybes; pabrėžia, kad reikia pasinaudoti šia patirtimi rengiant DFP po 2021 m., siekiant išvengti, be kita ko, tokių biudžeto palydovų, kaip Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonė kūrimo;

7.  remdamasis bendru Parlamento, Tarybos ir Komisijos sutartu pareiškimu, primygtinai reikalauja, kad pagal 2019 m. taisomąjį biudžetą numatytas programoms „Horizontas 2020“ ir „Erasmus +“ skirtų lėšų padidinimas 100 mln. EUR nebūtų finansuojamas perskirstant kitų programų lėšas, tačiau jam turėtų būti skirti nauji asignavimai;

8.  atsižvelgdamas į didesnę paramą, kurią Europolas valstybėms narėms teikia pagal teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo sistemą, ir jo dalyvavimą kovojant su terorizmu ir kibernetiniais nusikaltimais, palankiai vertina tai, kad buvo sukurta 10 papildomų etatų ir atitinkamai padidinti Europolui skiriami asignavimai;

9.  palankiai vertina tai, kad Komisija pagal 2019 m. biudžeto projektą sukūrė 5 etatus ir atitinkamai įrašė daugiau asignavimų, kad būtų išvengta bet kokių teismų produktyvumą mažinančių trukdžių, kurie galėtų atsirasti dėl naujos veiklos, kurios ėmėsi Teismas, ir dėl nuolat didėjančio darbo krūvio, ypač dėl „Brexit’o“; tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismui iš tiesų reikėjo 16 naujų nuolatinių darbo vietų paramos paslaugų srityje,

10.  palankiai vertina tai, kad daugiau lėšų įrašyta į EIVT strateginės komunikacijos pajėgumams finansuoti skirtą biudžeto eilutę, kad būtų galima užtikrinti tvirtesnį koordinuotą Sąjungos atsaką sprendžiant dezinformacijos problemą;

11.  pritaria Tarybos pozicijai dėl antrojo Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto, taip pat prie šios rezoliucijos pridėtiems bendriems pareiškimams;

12.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrasis biudžetas yra galutinai priimtas ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, kitoms atitinkamoms institucijoms ir organams ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL L 168, 2014 6 7, p. 105.

(2)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(3)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(4)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(5)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(6)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2018)0089.

(7)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2018)0182.

(8)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2018)0311.

(9)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2018)0404.


PRIEDAS

DOKUMENTŲ PROJEKTŲ RINKINYS2019 m. biudžetas.

Bendros išvados

Šios bendros išvados apima šiuos skirsnius:

1.  2019 m. biudžetas

2.  Pareiškimai

Apibendrinamoji apžvalga

Pagal dokumentų projektų rinkinį:

–  2019 m. biudžete nustatytas įsipareigojimų asignavimų (į./a.) bendras lygis – 165 795,6 mln. EUR. Apskritai iki 2019 m. DFP viršutinių ribų lieka 1 291,1 mln. EUR į./a. marža;

–  2019 m. biudžete nustatytas mokėjimų asignavimų (m./a.) bendras lygis – 148 198,9 mln. EUR;

–  pagal lankstumo priemonę 2019 m. mobilizuota 1 164,3 mln. EUR į./a. suma 1a išlaidų pakategorėje (Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti) ir 3 išlaidų kategorijoje (Saugumas ir pilietybė);

–  iš bendrosios įsipareigojimų maržos panaudojama suma yra 1 476,0 mln. EUR 1a išlaidų pakategorėje (Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti) ir 4 išlaidų kategorijoje (Europos vaidmuo pasaulyje);

–  2017 m. mobilizuotas nenumatytų atvejų rezervas kompensuotas 253,9 mln. EUR suma iš nepaskirstytų maržų 5 išlaidų kategorijoje (Administravimas);

–  2019 m. m./a., susiję su lėšų pagal lankstumo priemonę mobilizavimu 2016, 2017, 2018 ir 2019 m., Komisijos skaičiavimu, siekia 961,9 mln. EUR.

1.  2019 m. biudžetas

Europos Parlamentas ir Taryba susitarė dėl bendrų išvadų, pateiktų 1.1–1.6 skirsniuose.

1.1.  Horizontalieji klausimai

Decentralizuotos agentūros

ES įnašas (į./a. ir m./a.) ir pareigybių skaičius decentralizuotoms agentūroms nustatytas toks, kokį Komisija pasiūlė antrame biudžeto projekte (BP).

Vykdomosios įstaigos

ES įnašas (į./a. ir m./a.) ir pareigybių skaičius vykdomosioms įstaigoms nustatytas toks, kokį Komisija pasiūlė antrame BP.

Bandomieji projektai / parengiamieji veiksmai

Susitarta dėl išsamaus 75 bandomųjų projektų / parengiamųjų veiksmų rinkinio, kurį Komisija pasiūlė antrame BP. Kai bandomajam projektui ar parengiamajam veiksmui taikomas esamas teisinis pagrindas, Komisija gali pasiūlyti asignavimus perkelti atitinkamam teisiniam pagrindui siekiant palengvinti to veiksmo įgyvendinimą.

Šiame rinkinyje, kurį Europos Parlamentas pasiūlė per pirminio BP svarstymą, visapusiškai atsižvelgiama į Finansiniame reglamente bandomiesiems projektams / parengiamiesiems veiksmams nustatytas viršutines ribas.

1.2.  Finansinės programos išlaidų kategorijos. Įsipareigojimų asignavimai

1a išlaidų pakategorė

Nustatytas į./a. lygis, pasiūlytas Komisijos antrame BP, su patikslinimais, kurie išdėstyti toliau pateiktoje lentelėje.

 

 

 

 

(EUR)

Biudžeto eilutė/ Programa

Pavadinimas

Įsipareigojimų asignavimų pokytis

Antras 2019 m. BP

2019 m. biudžetas

Skirtumas

1.1.31

„Horizontas 2020“

 

 

150 000 000

08 02 03 04

Efektyviai išteklius naudojančios, aplinkai nekenkiančios, saugios ir vientisos Europos transporto sistemos sukūrimas

252 946 905

260 946 905

8 000 000

08 02 08

MVĮ priemonė

541 589 527

641 589 527

100 000 000

09 04 01 01

Mokslinių tyrimų ateities ir besiformuojančių technologijų srityje stiprinimas

429 937 089

442 937 089

13 000 000

15 03 01 01

Programa „Marie Skłodowska-Curie veiksmai“ – Naujų gebėjimų, žinių ir inovacijų kūrimas, plėtojimas ir perdavimas

916 586 364

945 586 364

29 000 000

1.1.5

Švietimo, mokymo ir sporto programa („Erasmus+“)

 

 

40 000 000

15 02 01 01

Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos švietimo ir mokymo srityje skatinimas ir jų svarba darbo rinkai

2 411 836 200

2 441 036 200

29 200 000

15 02 01 02

Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos jaunimo reikalų srityje bei jaunimo dalyvavimo Europos demokratiniame gyvenime skatinimas

175 070 000

185 870 000

10 800 000

 

IŠ VISO

 

 

190 000 000

Todėl sutartas į./a. lygis yra 23 335,4 mln. EUR, nepaliekama marža iki 1a išlaidų pakategorės viršutinės išlaidų ribos, iš bendrosios įsipareigojimų maržos panaudojama suma yra 74,7 mln. EUR. ir pagal lankstumo priemonę mobilizuojama 178,7 mln. EUR suma.

1b išlaidų pakategorė

Nustatytas toks į./a. lygis, kokį Komisija pasiūlė antrame BP.

Todėl sutartas į./a. lygis yra 57 192,0 mln. EUR, nepaliekama marža iki 1b išlaidų pakategorės viršutinės išlaidų ribos ir iš bendrosios įsipareigojimų maržos panaudojama suma yra 350,0 mln. EUR.

2 išlaidų kategorija

Nustatytas toks į./a. lygis, kokį Komisija pasiūlė antrame BP.

Todėl sutartas į./a. lygis yra 59 642,1 mln. EUR, paliekant 701,9 mln. EUR maržą.

3 išlaidų kategorija

Nustatytas toks į./a. lygis, kokį Komisija pasiūlė antrame BP.

Todėl sutartas į./a. lygis yra 3 786,6 mln. EUR, nepaliekama marža iki 3 išlaidų kategorijos viršutinės išlaidų ribos, o pagal lankstumo priemonę mobilizuota suma yra 985,6 mln. EUR.

4 išlaidų kategorija

Nustatytas toks į./a. lygis, kokį Komisija pasiūlė antrame BP.

Todėl sutartas į./a. lygis yra 11 319,3 mln. EUR, nepaliekama marža iki 4 išlaidų kategorijos viršutinės išlaidų ribos, o iš bendrosios įsipareigojimų maržos panaudojama suma yra 1 051,3 mln. EUR.

5 išlaidų kategorija

Nustatytas pareigybių institucijų etatų planuose skaičius ir asignavimai yra tokie, kokius Komisija pasiūlė antrame BP.

Dėl šių priežasčių, taip pat atsižvelgus į bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus (4,1 mln. EUR), pasiūlytus pagal 1.1 skirsnį, sutartas į./a. lygis yra 9 943,0 mln. EUR, paliekant 589,1 mln. EUR maržą iki 5 išlaidų kategorijos viršutinės išlaidų ribos, panaudojus 253,9 mln. EUR iš maržos, siekiant padengti 2017 m. mobilizuotas nenumatytų atvejų rezervo lėšas.

Specialios priemonės: Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF), neatidėliotinos pagalbos rezervas ir Europos Sąjungos solidarumo fondas

Nustatytas į./a. EGF, neatidėliotinos pagalbos rezervui ir ES solidarumo fondui lygis yra toks, kokį Komisija pasiūlė antrame BP.

1.3.  Mokėjimų asignavimai

Nustatytas toks bendras mokėjimų asignavimų lygis 2019 m. biudžete, kokį Komisija pasiūlė antrame BP.

1.4.  Biudžeto pastabos

Komisijos antrame BP pateiktos biudžeto pastabos yra patvirtintos, išskyrus šias biudžeto eilutes:

•  Komisijai skirto biudžeto skirsnio 08 02 08 straipsnis (MVĮ priemonė), kuriam patvirtintas pirminiame BP pasiūlytas tekstas;

–  Europos išorės veiksmų tarnybai skirto biudžeto skirsnio 2 2 1 4 punktas (Strateginės komunikacijos pajėgumai), kuriam patvirtintas tekstas, įtrauktas į pirminio BP svarstymo Europos Parlamente rezultatus.

1.5.  Nomenklatūra

Patvirtinta antrame BP Komisijos pasiūlyta biudžeto nomenklatūra.

1.6.  Rezervai

Patvirtinti antrame BP Komisijos pasiūlyti rezervai. Be to, 19 321 000 EUR į./a. ir m./a. suma atidedama į rezervą, kol bus priimtas 2018 m. rugsėjo 12 d. Komisijos pasiūlymas (COM(2018) 632) dėl 18 02 03 straipsnio (Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex)).

2.  Pareiškimai

2.1.  Bendras Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas dėl mokėjimų asignavimų

Europos Parlamentas ir Taryba primena, kad, atsižvelgiant į vykdymą, reikia užtikrinti reguliarią pažangą vykdant mokėjimus, lyginant su asignavimais įsipareigojimams, kad būtų išvengta neįprastai daug metų pabaigoje susikaupusių neapmokėtų sąskaitų.

Europos Parlamentas ir Taryba ragina Komisiją toliau atidžiai ir aktyviai stebėti 2014–2020 m. programų įgyvendinimą. Šiuo tikslu jie prašo Komisijos laiku pateikti naujausius duomenis apie įgyvendinimo padėtį ir mokėjimų asignavimų reikalavimų sąmatas 2019 m.

Jeigu iš duomenų bus matyti, kad į 2019 m. biudžetą įtrauktų asignavimų lėšų poreikiams patenkinti nepakanka, Europos Parlamentas ir Taryba prašo Komisijos kuo greičiau pateikti tinkamą sprendimą, inter alia, taisomąjį biudžetą, kad biudžeto valdymo institucija tinkamu laiku galėtų priimti visus būtinus sprendimus tinkamai pagrįstiems poreikiams patenkinti. Kai taikytina, Europos Parlamentas ir Taryba atsižvelgs į reikalo skubumą.

2.2.  Bendras Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas dėl Jaunimo užimtumo iniciatyvos

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija primena, kad jaunimo nedarbo mažinimas tebėra vienas iš svarbių bendrų politinių prioritetų, ir dar kartą patvirtina savo ryžtą kuo veiksmingiau panaudoti biudžeto išteklius šiam tikslui pasiekti, visų pirma įgyvendinant Jaunimo užimtumo iniciatyvą.

Europos Parlamentas ir Taryba atsižvelgia į patirtį, įgytą didinant specialių asignavimų Jaunimo užimtumo iniciatyvai išteklius, dėl to padaryta daug programų pakeitimų, siekiant užtikrinti sumas iš Europos socialinio fondo (ESF), kurios būtų suderintos su parama iš specialių asignavimų Jaunimo užimtumo iniciatyvai.

Todėl Europos Parlamentas ir Taryba prašo Komisijos pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl padidintų biudžeto išteklių Jaunimo užimtumo iniciatyvai sklandaus vykdymo. Europos Parlamentas ir Taryba susitaria skubiai išnagrinėti šį pasiūlymą, atsižvelgiant į artėjančius Europos Parlamento rinkimus, kad 2019 m. perprogramavimo procesas būtų kuo sklandesnis.

2.3.  Vienašalis Komisijos pareiškimas dėl Jaunimo užimtumo iniciatyvos

Nedarant poveikio biudžeto valdymo institucijos įgaliojimams, Komisija patvirtina, kad sutartas Jaunimo užimtumo iniciatyvos finansavimo padidinimas 2019 m. nebus laikomas šiuo metu 2020 m. numatytos sumos perkėlimu į laikotarpio pradžią, kai ji pateiks atnaujintą finansinio programavimo dokumentą ir pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl Bendrųjų nuostatų reglamento peržiūros.

2.4.  Bendras Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas dėl klimato aspekto integravimo

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija primena, kad svarbu kurti mažo anglies dioksido kiekio technologijų, efektyvaus išteklių naudojimo ir klimato kaitai atsparią ekonomiką. Šiuo tikslu Europos Parlamentas ir Taryba susitarė 2014–2020 m. laikotarpiu ne mažiau kaip 20 % ES biudžeto skirti su klimatu susijusioms išlaidoms. Vidutiniškai – net jei 20 % tikslas yra pasiektas vien 2019 m. biudžete – dabartinėje viso 2014–2020 m. laikotarpio prognozėje nurodyta, kad klimato politikos veiksmams bus skirta 19,3 % ES biudžeto, daugiausia dėl to, kad laikotarpio pradžioje vėluojama įgyvendinti Europos struktūrinius ir investicijų fondus.

Europos Parlamentas ir Taryba atsižvelgia į šiuos veiksnius ir prašo Komisijos dėti visas pastangas, kad 20 % tikslas visam 2014–2020 m. laikotarpiui būtų pasiektas.

2.5.  Bendras Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas dėl 1a išlaidų pakategorės asignavimų padidinimo taisomuoju biudžetu

Dėl ribotų galimybių pasitelkti lankstumo priemonę ir bendrą įsipareigojimų maržą, Europos Parlamentas ir Taryba susitarė taisomajame biudžete 2019 metais numatyti 100 mln. EUR programoms „Horizontas 2020“ ir „Erasmus+“ skirtiems asignavimams padidinti. Komisija pateiks šį taisomąjį biudžetą, kuriame nebus kitų elementų, kai tik 2019 m. pavasarį bus baigtas 2020 m. daugiametės finansinės programos techninis patikslinimas, be kita ko, bendrosios įsipareigojimų maržos apskaičiavimas. Tai nedaro poveikio jokioms įprastoms techninėms pataisoms, kuriuos Komisija bus paraginta padaryti siekiant užtikrinti tvarkingą 2019 m. biudžeto įvykdymą.

Europos Parlamentas ir Taryba įsipareigoja skubiai išnagrinėti Komisijos pateiktą 2019 m. taisomojo biudžeto projektą.


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

10.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

2

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Claudia Schmidt


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

17

+

ALDE

Jean Arthuis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

2

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

5

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 11 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika