Förfarande : 2018/2275(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0454/2018

Ingivna texter :

A8-0454/2018

Debatter :

CRE 11/12/2018 - 20

Omröstningar :

PV 12/12/2018 - 12.4
PV 12/12/2018 - 12.5
CRE 12/12/2018 - 12.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0503

BETÄNKANDE     
PDF 494kWORD 61k
10.12.2018
PE 631.894v02-00 A8-0454/2018

om rådets ståndpunkt om det andra förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019

(15205/2018 – C8-0499/2018 – 2018/2275(BUD))

Förslag till resolution

Budgetutskottet

Föredragande: Daniele Viotti (avsnitt III – kommissionen)

Paul Rübig (övriga avsnitt)

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rådets ståndpunkt om det andra förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 (15205/2018 – C8-0499/2018 – 2018/2275(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(3),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(4),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 15 mars 2018 om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten(6),

–  med beaktande av sin resolution av den 19 april 2018 om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2019(7),

–  med beaktande av det förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 som kommissionen antog den 21 juni 2018 (COM(2018)0600),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 som rådet antog den 4 september 2018 och översände till Europaparlamentet den 13 september 2018 (11737/2018 – C8-0410/2018),

–  med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2018 om mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2019(8),

–  med beaktande av sin resolution av den 24 oktober 2018 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019(9),

–  med beaktande av att förlikningskommittén inte uppnådde enighet om ett gemensamt förslag inom de 21 dagar som avses i artikel 314.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det andra förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 som kommissionen antog den 30 november 2018 (COM(2018)0900) i enlighet med artikel 314.8 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av slutsatserna från trepartsmötet om budgeten den 4 december 2018,

–  med beaktande av den ståndpunkt om det andra förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 som rådet antog den 11 december 2018 (15205/2018 – C8-0499/2018),

–  med beaktande av artikel 88 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0454/2018).

1.  Europaparlamentet påminner om att det ”paketförslag” som parlamentet och rådet enades om vid trepartsmötet den 4 december 2018 efter svåra och intensiva förhandlingar består av två delar: unionens budget för 2019 som har fastställts till 165 795,6 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden och 148 198,9 miljoner EUR i betalningsbemyndiganden, och fyra gemensamma uttalanden samt ett ensidigt uttalande.

2.  Europaparlamentet understryker att även om budgetförslaget med rådets ändringar inte fullständigt tillgodoser de verkliga behoven för en hållbar, sammanhängande och effektiv unionsbudget, är det parlamentets mål att förse unionen med en budget som kan ge medborgarna och företagen påtagliga fördelar.

3.  Europaparlamentet välkomnar den totala nivån på de överenskomna åtagandebemyndigandena, som innebär en ökning med 1 728 miljoner EUR jämfört med rådets ursprungliga behandling. Parlamentet gläder sig över att de ökningar som uppnåtts i förhandlingarna till ett värde av 943 miljoner EUR motsvarar parlamentets huvudsakliga politiska prioriteringar, nämligen att stödja forskare, ungdomar, små och medelstora företag, ta itu med de bakomliggande orsakerna till migration, klimatförändringar, öka EU-medborgarnas säkerhet, och försvar.

4.  Europaparlamentet välkomnar att den totala nivån på de betalningsbemyndiganden som man kommit överens om för 2019 ökar med 2,4 % jämfört med 2018 års budget. Parlamentet noterar dock att betalningsnivån endast utgör 0,9 % av unionens BNI. Parlamentet understryker vikten av det gemensamma uttalandet om betalningsbemyndigandena, i vilket parlamentet och rådet åtar sig att fatta nödvändiga beslut för att täcka eventuella otillräckliga behov.

5.  Europaparlamentet beklagar att rådet, under förevändning att det inte hade haft tillräckligt med tid för att göra en analys, rent principiellt vägrade att diskutera en användning av den nya artikeln 15.3 i budgetförordningen inom ramen för budgetförfarandet för 2019, så att belopp som dragits tillbaka från forskningsområdet kan göras tillgängliga på nytt inom ramen för det årliga budgetförfarandet. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att minst två gånger per år specifikt rapportera om vilka belopp som dragits tillbaka från forskningsprogram och att tillhandahålla all relevant information och alla beståndsdelar avseende artikel 15.3, samt att föreslå att artikeln ska tillämpas inom ramen för budgetförfarandet för 2020.

6.  Europaparlamentet beklagar än en gång att parlamentet, som är en av budgetmyndighetens två grenar, inte involverades av rådet och kommissionen på vederbörligt sätt i diskussionerna om förlängningen av faciliteten för flyktingar i Turkiet. Parlamentet beklagar rådets kompromisslösa hållning när det gäller finansieringen av den andra delen av faciliteten för flyktingar i Turkiet, till vilken unionens budget kommer att bidra med 2 miljarder EUR, medan medlemsstaterna kommer att bidra med 1 miljard EUR. Parlamentet upprepar sin ståndpunkt sedan länge att nya initiativ inte får finansieras på bekostnad av unionens befintliga externa projekt. Parlamentet påminner om att på grund av rådets ovilja har taken i den nuvarande fleråriga budgetramen inte höjts i samband med halvtidsrevideringen och den fleråriga budgetramen har inte varit tillräckligt flexibel för att kunna reagera på oförutsedda omständigheter. Parlamentet understryker att man måste dra lärdomar inför den fleråriga budgetramen efter 2021 för att bland annat undvika inrättandet av budgetsatelliter såsom faciliteten för flyktingar i Turkiet.

7.  I linje med det gemensamma uttalande som parlamentet, rådet och kommissionen kommit överens om, insisterar Europaparlamentet på att den överenskomna förstärkningen av programmen Horisont 2020 och Erasmus+ på 100 miljoner EUR i en ändringsbudget under 2019 inte kommer att finansieras genom omfördelningar från andra program utan genom nya anslag.

8.  Mot bakgrund av det ökade stöd som Europol ger medlemsstaterna inom ramen för samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter och dess deltagande i kampen mot terrorism och it-brottslighet, välkomnar Europaparlamentet inrättandet av ytterligare 10 tjänster och den därmed sammanhängande ökningen av anslagen till Europol.

9.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen inrättat 5 tjänster och ökat anslagen i motsvarande utsträckning i budgetförslaget för 2019 för att förhindra en flaskhals som kan vara till skada för domstolarnas produktivitet i samband med domstolens nya verksamheter och den kontinuerliga ökningen av arbetsbördan, särskilt på grund av brexit. Parlamentet påpekar dock att domstolens verkliga behov var 16 nya fasta tjänster för stödtjänsterna.

10.  Europaparlamentet välkomnar förstärkningen av utrikestjänstens budgetpost för den strategiska kommunikationskapaciteten i syfte att genomföra en bättre samordnad EU-insats för att hantera problemet med desinformation.

11.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om det andra förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 samt det gemensamma uttalande som bifogas denna resolution.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara att Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 är slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, övriga institutioner och berörda organ samt till de nationella parlamenten.

(1)

EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.

(2)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(4)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(5)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(6)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2018)0089.

(7)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2018)0182.

(8)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2018)0311.

(9)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2018)0404.


BILAGA

UTKAST TILL PAKET

Budgeten för 2019 – gemensamma slutsatser

Dessa gemensamma slutsatser omfattar följande avsnitt:

1.  Budgeten för 2019

2.  Uttalanden

Sammanfattande översikt

Enligt utkastet till paket gäller följande:

–  Totalt uppgår åtagandebemyndigandena i 2019 års budget till 165 795,6 miljoner euro. Sammanlagt ger detta en marginal inom taken för den fleråriga budgetramen för 2019 på 1 291,1 miljoner euro i åtagandebemyndiganden.

–  Totalt uppgår betalningsbemyndigandena i 2019 års budget till 148 198,9 miljoner euro.

–  Flexibilitetsmekanismen för 2019 utnyttjas till ett belopp på 1 164,3 miljoner euro i åtagandebemyndiganden för underrubrik 1a (Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning) och rubrik 3 (Säkerhet och medborgarskap).

–  Den samlade marginalen för åtaganden utnyttjas till ett belopp på 1 476,0 miljoner euro för underrubrik 1a (Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning), underrubrik 1b (Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning) och rubrik 4 (Europa i världen).

–  Utnyttjandet av marginalen för oförutsedda utgifter under 2017 avräknas till ett belopp på 253,9 miljoner euro mot de outnyttjade marginalerna under rubrik 5 (Administration).

–  De betalningsbemyndiganden för 2019 som avser utnyttjandet av flexibilitetsmekanismen under 2016, 2017, 2018 och 2019 beräknas av kommissionen uppgå till 961,9 miljoner euro.

1.  BUDGETEN FÖR 2019

Europaparlamentet och rådet har enats om de gemensamma slutsatserna i avsnitt 1.1–1.6 nedan.

1.1.  Sektorsövergripande frågor

Decentraliserade byråer

EU:s bidrag (i åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden) och antalet tjänster för decentraliserade byråer fastställs till den nivå som kommissionen föreslagit i det andra budgetförslaget.

Genomförandeorgan

EU:s bidrag (i åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden) och antalet tjänster för genomförandeorgan fastställs till den nivå som kommissionen föreslagit i det andra budgetförslaget.

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

Ett omfattande paket bestående av 75 pilotprojekt och förberedande åtgärder godkänns enligt kommissionens förslag i det andra budgetförslaget. När ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd verkar täckas av en befintlig rättslig grund, kan kommissionen föreslå en överföring av anslag till den motsvarande rättsliga grunden i syfte att underlätta genomförandet av åtgärden.

Detta paket, som föreslagits av Europaparlamentet i dess behandling av det ursprungliga budgetförslaget, respekterar till fullo taken för pilotprojekt och förberedande åtgärder enligt budgetförordningen.

1.2.  Utgiftsrubrikerna i budgetramen – åtagandebemyndiganden

Underrubrik 1a

Åtagandebemyndigandena fastställs till den nivå som föreslagits av kommissionen i det andra budgetförslaget, dock med de justeringar som anges i följande tabell.

 

 

 

 

(i euro)

Budgetpost / program

Namn

Variation i åtagandebemyndiganden

Andra budgetförslaget 2019

Budgeten för 2019

Skillnad

Horisont 2020

 

 

+150 000 000

08 02 03 04

Skapa ett europeiskt transportsystem som är resurseffektivt, miljövänligt, säkert och sammanhängande

252 946 905

260 946 905

+8 000 000

08 02 08

Instrument för små och medelstora företag

541 589 527

641 589 527

+100 000 000

09 04 01 01

Förstärkning av forskningen om framtida och ny teknik

429 937 089

442 937 089

+13 000 000

15 03 01 01

Marie Skłodowska-Curie-åtgärder – Generera, utveckla och överföra ny kompetens, kunskap och innovation

916 586 364

945 586 364

+29 000 000

Allmän utbildning, yrkesutbildning och idrott (Erasmus+)

 

 

+40 000 000

15 02 01 01

Att främja kvalitet och samarbete inom den akademiska och yrkesinriktade utbildningen i EU, och utbildningens relevans för arbetsmarknaden

2 411 836 200

2 441 036 200

+29 200 000

15 02 01 02

Främja kvalitet och samarbete inom ungdomsfrågor i Europa och ungdomars deltagande i Europas demokratiska liv

175 070 000

185 870 000

+10 800 000

TOTALT

 

 

+190 000 000

Följaktligen uppgår de godkända åtagandebemyndigandena till 23 335,4 miljoner euro, vilket inte ger någon marginal under utgiftstaket för underrubrik 1a, och medför utnyttjande av den samlade marginalen för åtaganden till ett belopp på 74,7 miljoner euro samt ett utnyttjande av 178,7 miljoner euro genom flexibilitetsmekanismen.

Underrubrik 1b

Åtagandebemyndigandena fastställs till den nivå som föreslagits av kommissionen i det andra budgetförslaget.

Följaktligen uppgår de godkända åtagandebemyndigandena till 57 192,0 miljoner euro, vilket inte ger någon marginal under utgiftstaket för underrubrik 1b, och medför utnyttjande av den samlade marginalen för åtaganden till ett belopp på 350,0 miljoner euro.

Rubrik 2

Åtagandebemyndigandena fastställs till den nivå som föreslagits av kommissionen i det andra budgetförslaget.

Följaktligen uppgår de godkända åtagandebemyndigandena till 59 642,1 miljoner euro, vilket ger en marginal på 701,9 miljoner euro.

Rubrik 3

Åtagandebemyndigandena fastställs till den nivå som föreslagits av kommissionen i det andra budgetförslaget.

Följaktligen uppgår de godkända åtagandebemyndigandena till 3 786,6 miljoner euro, vilket inte ger någon marginal under utgiftstaket för rubrik 3, och medför utnyttjande av 985,6 miljoner euro genom flexibilitetsmekanismen.

Rubrik 4

Åtagandebemyndigandena fastställs till den nivå som föreslagits av kommissionen i det andra budgetförslaget.

Följaktligen uppgår de godkända åtagandebemyndigandena till 11 319,3 miljoner euro, vilket inte ger någon marginal under utgiftstaket för rubrik 4, och medför utnyttjande av den samlade marginalen för åtaganden till ett belopp på 1 051,3 miljoner euro.

Rubrik 5

Antalet tjänster i institutionernas tjänsteförteckningar och anslagen fastställs till den nivå som föreslagits av kommissionen i det andra budgetförslaget.

Följaktligen, och efter att ha tagit hänsyn till pilotprojekt och förberedande åtgärder (4,1 miljoner euro) som föreslås i avsnitt 1.1 ovan, uppgår de godkända åtagandebemyndigandena till 9 943,0 miljoner euro, vilket ger en marginal på 589,1 miljoner euro under utgiftstaket i rubrik 5, efter användning av 253,9 miljoner euro av marginalen för att kompensera för utnyttjandet av marginalen för oförutsedda utgifter under 2017.

Särskilda instrument: Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, reserven för katastrofbistånd och Europeiska unionens solidaritetsfond

Åtagandebemyndigandena för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, reserven för katastrofbistånd och Europeiska unionens solidaritetsfond fastställs till den nivå som föreslagits av kommissionen i det andra budgetförslaget.

1.3.  Betalningsbemyndiganden

Den övergripande nivån på betalningsbemyndiganden i budgeten för 2019 fastställs till den nivå som föreslagits av kommissionen i det andra budgetförslaget.

1.4.  Budgetanmärkningar

De budgetanmärkningar som kommissionen föreslagit i det andra budgetförslaget godkänns, med undantag för följande budgetposter:

–  Artikel 08 02 08 (Instrument för små och medelstora företag) i kommissionens avsnitt i budgeten, för vilken texten godkänns i enlighet med det ursprungliga budgetförslaget.

–  Punkt 2 2 1 4 (Kapaciteten för strategisk kommunikation) i Europeiska utrikestjänstens avsnitt i budgeten, för vilken den text som ingår i Europaparlamentets behandling av det ursprungliga budgetförslaget godkänns.

1.5.  Kontoplan

Den kontoplan som kommissionen föreslår i det andra budgetförslaget godkänns.

1.6.  Reserver

De reserver som kommissionen föreslår i det andra budgetförslaget godkänns. Dessutom förs ett belopp på 19 321 000 euro till reserven i både åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden i avvaktan på antagandet av kommissionens förslag (COM(2018) 632) av den 12 september 2018 för artikel 18 02 03 (Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)).

2.  Uttalanden

2.1.  Gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om betalningsbemyndiganden

”Mot bakgrund av genomförandet påminner Europaparlamentet och rådet om att det är nödvändigt att säkerställa en ordnad utveckling av betalningarna i förhållande till anslagen för åtaganden i syfte att undvika ett onormalt antal obetalda fakturor vid årets slut.

Europaparlamentet och rådet uppmanar kommissionen att fortsätta att noggrant och aktivt övervaka genomförandet av programmen för 2014–2020. De uppmanar i detta syfte kommissionen att i god tid lägga fram uppdaterade uppgifter om hur genomförandet fortlöper samt beräkningar för krav på betalningsbemyndiganden för 2019.

Om uppgifterna visar att anslagen i budgeten för 2019 inte är tillräckliga för att täcka behoven uppmanar Europaparlamentet och rådet kommissionen att så snart som möjligt lägga fram en lämplig lösning, till exempel en ändringsbudget, så att budgetmyndigheten i god tid kan fatta beslut som kan bli nödvändiga i samband med vederbörligen motiverade behov. I förekommande fall kommer Europaparlamentet och rådet att beakta ärendets brådskande karaktär.”

2.2.  Gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om ungdomssysselsättningsinitiativet

Europaparlamentet, rådet och kommissionen erinrar om att det förblir en viktig och gemensam politisk prioritering att minska ungdomsarbetslösheten, och bekräftar på nytt sin föresats att på bästa sätt använda budgetresurserna för att uppnå detta mål, framför allt genom ungdomssysselsättningsinitiativet.

Europaparlamentet och rådet noterar de tidigare erfarenheterna av en ökning av medlen för det särskilda anslaget för initiativet, som gav upphov till omfattande ändringar i program i syfte att tillhandahålla belopp från Europeiska socialfonden (ESF) som skulle matcha stödet från det särskilda anslaget för initiativet.

Europaparlamentet och rådet uppmanar därför kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag för att säkerställa ett smidigt genomförande av de ökade budgetmedlen för initiativet. Europaparlamentet och rådet har enats om att skyndsamt behandla detta förslag, med hänsyn till det kommande valet till Europaparlamentet och i syfte att göra omprogrammeringen 2019 så smidig som möjligt.”

2.3.  Ensidigt uttalande från kommissionen om ungdomssysselsättningsinitiativet

”Utan att det påverkar budgetmyndighetens befogenheter bekräftar kommissionen att den överenskomna ökningen av medlen för ungdomssysselsättningsinitiativet 2019 inte kommer att betraktas som en tidigareläggning av det belopp som för närvarande planeras för 2020, när kommissionen presenterar den uppdaterade budgetplaneringen och lagstiftningsförslaget om översyn av förordningen om gemensamma bestämmelser.”

2.4.  Gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om integreringen av klimatåtgärder

”Europaparlamentet, rådet och kommissionen erinrar om vikten av att bygga upp en koldioxidsnål, resurseffektiv och klimatresilient ekonomi. I detta syfte har Europaparlamentet och rådet enats om att investera minst 20 % av EU:s budget i klimatrelaterade utgifter under perioden 2014–2020. Trots att 2019 års budget i sig når upp till målet på 20 % tyder den nuvarande prognosen för hela perioden 2014–2020 på att i genomsnitt 19,3 % av EU:s budget kommer att avsättas för klimatåtgärder, främst på grund av förseningar i genomförandet av de europeiska struktur- och investeringsfonderna i början av perioden.

Europaparlamentet och rådet noterar denna utveckling och uppmanar kommissionen att göra sitt yttersta för att målet på 20 % ska nås för hela perioden 2014–2020.”

2.5.  Gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om förstärkningen av underrubrik 1a genom en ändringsbudget

”Eftersom de tillgängliga medlen i flexibilitetsmekanismen och den samlade marginalen för åtaganden är begränsade har Europaparlamentet och rådet enats om att budgetera 100 miljoner euro i en ändringsbudget under 2019 för att stärka Horisont 2020 och Erasmus+. Kommissionen kommer att lägga fram denna ändringsbudget, som inte kommer att innehålla några andra delar, så snart som den tekniska justeringen av den fleråriga budgetramen för 2020 samt beräkningen av den samlade marginalen för åtaganden har slutförts under våren 2019. Detta påverkar inte eventuella normala tekniska justeringar som kommissionen kommer att uppmanas att göra för att säkerställa ett korrekt genomförande av budgeten för 2019.

Europaparlamentet och rådet förbinder sig att skyndsamt behandla kommissionens förslag till ändringsbudget för 2019.”


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

10.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

2

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Claudia Schmidt


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

17

+

ALDE

Jean Arthuis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

2

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

5

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 11 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy