Процедура : 2018/2274(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0455/2018

Внесени текстове :

A8-0455/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/12/2018 - 12.2

Приети текстове :

P8_TA(2018)0501

ДОКЛАД     
PDF 618kWORD 55k
10.12.2018
PE 631.897v02-00 A8-0455/2018

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността

(COM(2018)0901 – C8‑0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Даниеле Виоти

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
  ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността

(COM(2018)0901 – C8‑0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0901 – C8‑0492/2018),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(1), и по-специално член 11 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 12 от него,

–  като взе предвид новия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приет от Комисията на 30 ноември 2018 г. (COM(2018)0900), в съответствие с член 314, параграф 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид заключенията от тристранната среща във връзка с бюджета на 4 декември 2018 г.,

–  като взе предвид позицията относно новия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приета от Съвета на 11 декември 2018 г. и предадена на Европейския парламент на същия ден (15206/2018 – C8-0492/2018),

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0455/2018),

A.  като има предвид, че Инструментът за гъвкавост е предназначен да позволи финансирането за дадена финансова година на ясно определени разходи, които не могат да бъдат финансирани в рамките на наличните тавани за една или повече други функции;

Б.  като има предвид, че Комисията е предложила да се мобилизира Инструментът за гъвкавост, за да се допълни наличното финансиране в общия бюджет на Съюза за финансовата 2019 година, над тавана по функция 3, със сумата от 985 629 138 EUR за финансиране на мерки в областта на миграцията, бежанците и сигурността;

В.  като има предвид, че по време на тристранната среща на 4 декември 2018 г. представителите на Парламента и Съвета постигнаха съгласие за по-нататъшно мобилизиране на Инструмента за гъвкавост в размер на 178 715 475 EUR в резултат на допълнителното финансиране за програмите „Хоризонт 2020“ и „Еразъм+“ в подфункция 1а;

1.  изразява съгласие за мобилизирането на средства от Инструмента за гъвкавост в размер на 1 164 344 613 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения;

2.  заявява отново, че мобилизирането на средства по този инструмент, както е предвидено в член 11 от Регламента за МФР, показва още веднъж жизненоважната необходимост от по-голяма гъвкавост на бюджета на Съюза;

3.    изразява отново своята дългогодишна позиция, че плащанията във връзка с поети задължения, които са били мобилизирани предварително чрез Инструмента за гъвкавост, могат да бъдат отчитани само над таваните на МФР;

4.    одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

5.    възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

6.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(2)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост с цел засилване на ключови програми за конкурентоспособността на ЕС, както и за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(1), и по-специално точка 12 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Инструментът за гъвкавост е предназначен да осигурява финансирането на ясно определени разходи, които не могат да се финансират в рамките на наличните тавани за една или повече функции.

(2)  Таванът на годишната сума, предоставена за Инструмента за гъвкавост, е 600 000 000 EUR (по цени от 2011 г.), както е посочено в член 11 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета(2), увеличен, когато е необходимо, с освободените суми, предоставени в съответствие с параграф 1, втора алинея от този член.

(3)  За засилване на ключови програми за конкурентоспособността на ЕС и за справяне с текущите предизвикателства, свързани с миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността, е необходимо да се мобилизират значителни допълнителни суми с цел неотложно финансиране на такива програми и мерки.

(4)  След като бяха разгледани всички възможности за преразпределяне на бюджетни кредити под таваните за разходите по функция 1а (Конкурентоспособност за растеж и работни места) и функция 3 (Сигурност и гражданство), е необходимо да се мобилизира Инструментът за гъвкавост, за да се допълнят финансовите средства, предвидени в общия бюджет на Съюза за финансовата 2019 година, над тавана по функция 1а, със сумата от 178 715 475 EUR за засилване на ключови програми за конкурентоспособност на ЕС, и по функция 3, със сумата от 985 629 138 EUR за финансиране на мерки в сферата на миграцията, бежанците и сигурността.

(5)  Въз основа на очаквания профил на плащанията бюджетните кредити за плащания, съответстващи на мобилизираните средства по линия на Инструмента за гъвкавост, следва да бъдат разпределени за няколко финансови години.

(6)  За да се даде възможност за бързо усвояване на средствата, настоящото решение следва да се прилага от началото на финансовата 2019 година,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.  Инструментът за гъвкавост се мобилизира за осигуряване на сума в размер на 178 715 475 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения по функция 1а (Конкурентоспособност за растеж и работни места) и в размер на EUR 985 629 138 под формата на бюджетни кредити за поети задължения по функция 3 (Сигурност и гражданство) в рамките на общия бюджет на Съюза за финансовата 2019 година.

Сумите, посочени в първата алинея, ще се използват за засилване на ключови програми за конкурентоспособността на ЕС, както и за финансиране на мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността.

2.  Въз основа на очаквания профил на плащанията бюджетните кредити за плащания, съответстващи на мобилизираните средства по линия на Инструмента за гъвкавост, са както следва:

    a)  548 740 834 EUR през 2019 г.;

    б)  257 223 207 EUR през 2020 г.;

    в)  135 194 558 EUR през 2021 г.

    г)  140 942 662 EUR през 2022 г.;

    д)  82 243 352 EUR през 2023 г.

Конкретните суми на бюджетните кредити за плащания за всяка финансова година се разрешават в съответствие с годишната бюджетна процедура.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването си в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от 1 януари 2019 г.

Съставено в Брюксел

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(2)

  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Claudia Schmidt


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Jean Arthuis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 11 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност