Procedure : 2018/2274(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0455/2018

Indgivne tekster :

A8-0455/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/12/2018 - 12.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0501

BETÆNKNING     
PDF 364kWORD 53k
10.12.2018
PE 631.897v02-00 A8-0455/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler

(COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Daniele Viotti

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler

(COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0901 – C8-0492/2018),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1), særlig artikel 11,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 12,

–  der henviser til det nye forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, som Kommissionen vedtog den 30. november 2018 (COM(2018)0900) i overensstemmelse med artikel 314, stk. 8, i TEUF,

–  der henviser til konklusionerne af trepartsmødet den 4. december 2018,

–  der henviser til den holdning til det nye forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, som Rådet vedtog den 11. december 2018 og fremsendte til Parlamentet den samme dag (15206/2018 – C8-0492/2018),

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0455/2018),

A.  der henviser til, at formålet med fleksibilitetsinstrumentet er for et givet regnskabsår og inden for det angivne beløb at gøre det muligt at finansiere nøje fastlagte udgifter, der ikke kunne finansieres inden for de lofter, der var til rådighed for et eller flere andre udgiftsområder;

B.  der henviser til, at Kommissionen havde foreslået at anvende fleksibilitetsinstrumentet til at supplere den finansiering, der er til rådighed i Unionens almindelige budget for regnskabsåret 2019, ud over loftet for udgiftsområde 3 med 985 629 138 EUR til at finansiere foranstaltninger på migrations-, flygtninge- og sikkerhedsområdet;

C.  der henviser til, at repræsentanter for Parlamentet og Rådet på budgettrepartsmødet den 4. december 2018 blev enige om en yderligere anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet med 178 715 475 EUR som et resultat af styrkelsen af Horisont 2020 og Erasmus+‑programmerne under underudgiftsområde 1a;

1.  er enig i anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet med et beløb på 1 164 344 613 EUR i forpligtelsesbevillinger;

2.  gentager, at anvendelsen af dette instrument, som er fastsat i artikel 11 i forordningen om fastlæggelsen af den flerårige finansielle ramme, endnu en gang viser, hvor afgørende nødvendigt det er, at Unionens budget er mere fleksibelt;

3.    gentager sit mangeårige synspunkt om, at betalinger, der følger af forpligtelser, som tidligere er tilvejebragt gennem fleksibilitetsinstrumentet, kun kan medregnes ud over lofterne i den flerårige finansielle ramme;

4.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

5.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til at styrke de væsentligste programmer for EU's konkurrenceevne og finansiere øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(1), særlig punkt 12,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Fleksibilitetsinstrumentet skal gøre det muligt at finansiere nøje fastlagte udgifter, der ikke kunne finansieres inden for de lofter, der var til rådighed for et eller flere andre udgiftsområder.

(2)  Loftet for det årlige beløb, der er til rådighed under fleksibilitetsinstrumentet, er på 600 000 000 EUR (i 2011-priser), jf. artikel 11 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(2), i givet fald forhøjet med de bortfaldne beløb, der stilles til rådighed i henhold til stk. 1, andet afsnit, i samme artikel.

(3)  For at styrke de væsentligste programmer for EU's konkurrenceevne og for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler er det nødvendigt hurtigst muligt at tilvejebringe betydelige supplerende beløb til finansiering af sådanne programmer og foranstaltninger.

(4)  Efter at alle muligheder for omfordeling af bevillingerne under loftet for udgiftsområde 1a (Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse) og udgiftsområde 3 (Sikkerhed og medborgerskab) er blevet undersøgt, har det vist sig nødvendigt at anvende fleksibilitetsinstrumentet til at supplere den finansiering, der er til rådighed på Unionens almindelige budget for regnskabsåret 2019 ud over loftet for udgiftsområde 1a med et beløb på 178 715 475 EUR til at styrke centrale programmer for EU's konkurrenceevne og for udgiftsområde 3 med et beløb på 985 629 138 EUR med henblik på at finansiere foranstaltninger på migrations-, flygtninge- og sikkerhedsområdet.

(5)  På grundlag af den forventede betalingsprofil bør de betalingsbevillinger, der svarer til det beløb, der anvendes via fleksibilitetsinstrumentet, fordeles over flere regnskabsår.

(6)  For at disse midler kan anvendes hurtigst muligt, bør denne afgørelse anvendes fra starten af regnskabsåret 2019 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.  Fleksibilitetsinstrumentet anvendes til at tilvejebringe et beløb på 178 715 475 EUR i forpligtelsesbevillinger til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 under udgiftsområde 1a (Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse) og 985 629 138 EUR under udgiftsområde 3 (Sikkerhed og medborgerskab).

De beløb, der er omhandlet i første afsnit, skal anvendes til at styrke centrale programmer for EU's konkurrenceevne og finansiere foranstaltninger med henblik på at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler.

2.  På grundlag af den forventede betalingsprofil fastlægges fordelingen af betalingsbevillingerne svarende til anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet således:

    a)  548 740 834 EUR i 2019

    b)  257 223 207 EUR i 2020

    c)  135 194 558 EUR i 2021

    d)  140 942 662 EUR i 2022

    e)  82 243 352 EUR i 2023.

De specifikke beløb for betalingsbevillingerne for hvert regnskabsår godkendes i overensstemmelse med den årlige budgetprocedure.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2019.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

For Europa-Parlamentet      For Rådet

Formanden          Formanden

(1)

  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(2)

  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

10.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

2

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Claudia Schmidt


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

20

+

ALDE

Jean Arthuis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 11. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik