Διαδικασία : 2018/2274(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0455/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0455/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2018 - 12.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0501

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 605kWORD 55k
10.12.2018
PE 631.897v02-00 A8-0455/2018

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας

(COM(2018)0901 – C8‑0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Daniele Viotti

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας

(COM(2018)0901 – C8‑0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0901 – C8‑0492/2018),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1), και ιδίως το άρθρο 11,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 12,

–  έχοντας υπόψη το νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2018 (COM(2018)0900), σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 8 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του τριμερούς διαλόγου για τον προϋπολογισμό της 4ης Δεκεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του νέου σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 11 Δεκεμβρίου 2018 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (15206/2018 – C8-0492/2018),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0455/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός ευελιξίας προορίζεται για τη χρηματοδότηση, σε δεδομένο οικονομικό έτος, σαφώς προσδιορισμένων δαπανών οι οποίες δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των διαθέσιμων ανώτατων ορίων για έναν ή περισσοτέρους άλλους τομείς·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είχε προτείνει να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός ευελιξίας προκειμένου να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση που διατίθεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 πέραν του ανώτατου ορίου του τομέα 3 με το ποσό των 985 629 138 EUR για τη χρηματοδότηση μέτρων στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου συμφώνησαν, στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου για τον προϋπολογισμό της 4ης Δεκεμβρίου 2018, να κινητοποιήσουν περαιτέρω τον μηχανισμό ευελιξίας για ποσό 178 715 475 EUR ως αποτέλεσμα των ενισχύσεων των προγραμμάτων «Ορίζων 2020» και «Erasmus +» στον υποτομέα 1α·

1.  συμφωνεί με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για ποσό ύψους 1 164 344 613 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων·

2.  επαναλαμβάνει ότι η κινητοποίηση του μηχανισμού αυτού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού για το ΠΔΠ, καταδεικνύει, για μία ακόμη φορά, την επιτακτική ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

3.  επαναλαμβάνει την πάγια άποψή του ότι οι πληρωμές που προκύπτουν από αναλήψεις υποχρεώσεων οι οποίες είχαν προηγουμένως κινητοποιηθεί από τον μηχανισμό ευελιξίας μπορούν να υπολογίζονται μόνο πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ·

4.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(2)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για την ενίσχυση προγραμμάτων καίριας σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), και ιδίως το σημείο 12,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ο μηχανισμός ευελιξίας προορίζεται για τη χρηματοδότηση σαφώς προσδιορισμένων δαπανών οι οποίες δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των διαθέσιμων ανώτατων ορίων για έναν ή περισσοτέρους άλλους τομείς.

(2)  Το ανώτατο όριο του ετήσιου ποσού που είναι διαθέσιμο για τον μηχανισμό ευελιξίας ανέρχεται σε 600 000 000 EUR (σε τιμές του 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013(2) του Συμβουλίου, και αυξάνεται, κατά περίπτωση, με τα καταργηθέντα ποσά τα οποία γίνονται διαθέσιμα σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου.

(3)  Προκειμένου να ενισχυθούν βασικά προγράμματα για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και να αντιμετωπιστούν οι συνεχιζόμενες προκλήσεις της μετανάστευσης, των προσφυγικών εισροών και των απειλών κατά της ασφάλειας, είναι αναγκαία η κατεπείγουσα κινητοποίηση σημαντικών συμπληρωματικών ποσών για τη χρηματοδότηση των εν λόγω προγραμμάτων και μέτρων.

(4)  Αφού εξετάστηκαν όλες οι δυνατότητες ανακατανομής πιστώσεων στο πλαίσιο των ανωτάτων ορίων δαπανών του υποτομέα 1α (Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση) και του τομέα 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια), είναι αναγκαία η κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση που διατίθεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 πέραν των ανωτάτων ορίων του υποτομέα 1α με ποσό ύψους 178 715 475 EUR για την ενίσχυση βασικών προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και του τομέα 3 με ποσό ύψους 985 629 138 EUR για τη χρηματοδότηση μέτρων στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας.

(5)  Με βάση την αναμενόμενη πορεία των πληρωμών, οι πιστώσεις πληρωμών που αντιστοιχούν στην κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας θα πρέπει να κατανεμηθούν σε περισσότερα οικονομικά έτη.

(6)  Προκειμένου να είναι δυνατή η ταχεία χρήση των πόρων, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την έναρξη του οικονομικού έτους 2019,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.  Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, κινητοποιείται ο μηχανισμός ευελιξίας για τη χορήγηση ποσού ύψους 178 715 475 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στον υποτομέα 1α (Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση) και ποσού ύψους 985 629 138 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στον τομέα 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια).

Το ποσό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο χρησιμοποιείται για την ενίσχυση βασικών προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και τη χρηματοδότηση μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων της μετανάστευσης, των προσφυγικών εισροών και των απειλών κατά της ασφάλειας.

2.  Με βάση την αναμενόμενη πορεία των πληρωμών, οι πιστώσεις πληρωμών που αντιστοιχούν στην κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας έχουν ως εξής:

    α)  548 740 834 EUR το 2019·

    β)  257 223 207 EUR το 2020·

    γ)  135 194 558 EUR το 2021·

    δ)  140 942 662 EUR το 2022·

    ε)  82 243 352 EUR το 2023.

Τα ειδικά ποσά πιστώσεων πληρωμών για κάθε οικονομικό έτος εγκρίνονται σύμφωνα με την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος          Ο Πρόεδρος

(1)

  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(2)

  Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Λευτέρης Χριστοφόρου, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Claudia Schmidt


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

Jean Arthuis

PPE

Richard Ashworth, Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 11 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου