Menetlus : 2018/2274(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0455/2018

Esitatud tekstid :

A8-0455/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/12/2018 - 12.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0501

RAPORT     
PDF 435kWORD 54k
10.12.2018
PE 631.897v02-00 A8-0455/2018

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest

(COM(2018)0901 – C8‑0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Daniele Viotti

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
  LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS
 TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest

(COM(2018)0901 – C8‑0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0901 – C8‑0492/2018),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(1), eriti selle artiklit 11,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2), eriti selle punkti 12,

–  võttes arvesse komisjoni poolt 30. novembril 2018. aastal vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 314 lõikele 8 vastu võetud Euroopa Liidu 2019. aasta uut üldeelarve projekti (COM(2018)0900),

–  võttes arvesse 4. detsembri 2018. aasta eelarveteemaliste kolmepoolsete läbirääkimiste järeldusi,

–  võttes arvesse 11. detsembril 2018. aastal vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta uue üldeelarve projekti kohta (15206/2018 – C8-0492/2018),

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0455/2018),

A.  arvestades, et paindlikkusinstrumendi eesmärk on teataval eelarveaastal rahastada selgelt määratletud kulusid, mida ei saa rahastada ühe või mitme muu rubriigi ülemmäärade piires;

B.  arvestades, et komisjon on teinud ettepaneku võtta kasutusele paindlikkusinstrument, et täiendada liidu 2019. aasta üldeelarves ette nähtud rahastamist üle rubriigi 3 ülemmäära 985 629 138 euroga, et rahastada meetmeid rände, pagulaste ja julgeoleku valdkonnas;

C.  arvestades, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu esindajad leppisid 4. detsembri 2018. aasta eelarveteemalistel kolmepoolsetel läbirääkimistel kokku võtta programmide „Horisont 2020“ ja „Erasmus+“ tugevdamise tõttu alamrubriigis 1a lisaks kasutusele paindlikkusinstrument summas 178 715 475 eurot;

1.  nõustub paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmisega summas 1 164 344 613 eurot kulukohustuste assigneeringutena;

2.  kordab, et kõnealuse instrumendi kasutuselevõtmine, mis on ette nähtud mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikliga 11, näitab veel kord tungivat vajadust liidu eelarve suurema paindlikkuse järele;

3.   kordab oma ammust seisukohta, et paindlikkusinstrumendi raames varem võetud kulukohustustest tulenevaid makseid võib arvestada üksnes väljaspool mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärasid;

4.   kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

5.   teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

6.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(2)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta ELi konkurentsivõime põhiprogrammide tugevdamiseks ning praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(1), eriti selle punkti 12,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)  Paindlikkusinstrumendiga on võimalik rahastada selgelt määratletud kulusid, mida ei saa rahastada ühe või mitme muu rubriigi ülemmäärade piires.

(2)  Paindlikkusinstrumendi aastast ülemmäära 600 000 000 eurot (2011. aasta hindades), nagu on sätestatud nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013(2) artiklis 11, suurendatakse vajaduse korral tühistatud summade võrra, mis on tehtud kättesaadavaks kooskõlas nimetatud artikli lõike 1 teise lõiguga.

(3)  ELi konkurentsivõime põhiprogrammide tugevdamiseks ning praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks tuleb sellekohaste programmide ja meetmete rahastamiseks vajalikud märkimisväärsed täiendavad summad kasutusele võtta kiiresti.

(4)  Olles läbi vaadanud kõik võimalused jaotada assigneeringud ümber alamrubriigi 1a („Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“) ja rubriigi 3 („Julgeolek ja kodakondsus“) kulude ülemmäärade raames, tuleb lisaks liidu 2019. aasta üldeelarve alamrubriigis 1a ülemmäärana ette nähtud vahenditele võtta kasutusele paindlikkusinstrument summas 178 715 475 eurot, et tugevdada ELi konkurentsivõime põhiprogramme, ja lisaks rubriigis 3 ülemmäärana ette nähtud vahenditele võtta kasutusele paindlikkusinstrument summas 985 629 138 eurot, et rahastada meetmeid rände, pagulaste ja julgeoleku valdkonnas.

(5)  Eeldatavat maksete ajakava arvesse võttes tuleks paindlikkusinstrumendi kasutusele võtmise tulemusena eraldatavad maksete assigneeringud jaotada mitme eelarveaasta vahel.

(6)  Et vahendeid saaks kiiresti kasutada, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates 2019. eelarveaasta algusest,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.  Liidu 2019. aasta üldeelarves võetakse kasutusele paindlikkusinstrument 178 715 475 euro ulatuses alamrubriigi 1a („Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“) kulukohustuste assigneeringutena ja paindlikkusinstrument 985 629 138 miljoni euro ulatuses rubriigi 3 („Julgeolek ja kodakondsus“) kulukohustuste assigneeringutena.

Esimeses lõigus osutatud summat kasutatakse ELi konkurentsivõime põhiprogrammide tugevdamiseks ning praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate meetmete rahastamiseks.

2.  Eeldatava maksete ajakava alusel on paindlikkusinstrumendi kasutusele võtmisele vastavad maksete assigneeringud järgmised:

    a)  2019. aastal 548 740 834 eurot;

    b)  2020. aastal 257 223 207 eurot;

    c)  2021. aastal 135 194 558 eurot;

    d)  2022. aastal 140 942 662 eurot;

    e)  2023. aastal 82 243 352 eurot.

Iga eelarveaasta konkreetsed maksete assigneeringud kiidetakse heaks vastavalt iga-aastasele eelarvemenetlusele.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2019.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel    Nõukogu nimel

president          eesistuja

(1)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(2)

Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).


TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

10.12.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

2

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Claudia Schmidt


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

20

+

ALDE

Jean Arthuis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 11. detsember 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika