Nós Imeachta : 2018/2274(BUD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0455/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0455/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 12/12/2018 - 12.2

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0501

TUARASCÁIL     
PDF 360kWORD 54k
10.12.2018
PE 631.897v02-00 A8-0455/2018

ar an togra le haghaidh Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le leas a bhaint as an Ionstraim Sholúbthachta le maoiniú a dhéanamh ar bhearta buiséadacha láithreacha chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin leanúnacha na himirce, insreabhadh na ndídeanaithe agus bagairtí slándála

(COM(2018)0901 – C8‑0492/2018 – 2018/2274(BUD))

An Coiste um Buiséid

Rapóirtéir: Daniele Viotti

TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
  IARSCRÍBHINN: CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE
 FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le leas a bhaint as an Ionstraim Sholúbthachta le maoiniú a dhéanamh ar bhearta buiséadacha láithreacha chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin leanúnacha na himirce, insreabhadh na ndídeanaithe agus bagairtí slándála

(COM(2018)0901 – C8‑0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0901 – C8‑0492/2018),

–  ag féachaint do Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020(1), agus go háirithe Airteagal 11 de,

–  ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, comhar i gcúrsaí buiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais(2), agus go háirithe pointe 12 de,

–  ag féachaint do dhréachtbhuiséad ginearálta nua an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2019, a ndearna an Coimisiún é a ghlacadh an 30 Samhain 2018 (COM(2018)0900), i gcomhréir le hAirteagal 314(8) CFAE,

–  ag féachaint do chonclúidí thríalóg bhuiséadach an 4 Nollaig 2018,

–  ag féachaint don seasamh maidir le dréachtbhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2019, a ndearna an Chomhairle é a ghlacadh an 11 Nollaig 2018 agus é a chur ar aghaidh chuig an bParlaimint an lá céanna (15206/2018 – C8-0492/2018),

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid (A8-0455/2018),

A.  de bhrí go mbeartaítear leis an Ionstraim Sholúbthachta, i gcás bliain airgeadais faoi leith, go bhféadfar caiteachas a mhaoiniú, ar caiteachas é a shainaithneofar go soiléir agus nach bhféadfaí é a mhaoiniú faoi na huasteorainneacha a bheidh ar fáil do cheann amháin nó níos mó de na ceannteidil eile,

B.  de bhrí gur mhol an Coimisiún go mbainfí leas as an Ionstraim Sholúbthachta chun an maoiniú a chuirtear ar fáil i mbuiséad ginearálta an Aontais a fhorlíonadh le haghaidh na bliana airgeadais 2019 os cionn uasteorainn cheannteideal 3 le EUR 985 629 138 breise chun bearta i réimse na himirce, na ndídeanaithe agus na slándála a mhaoiniú,

C.  de bhrí gur aontaigh ionadaithe ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ag an tríalóg bhuiséadach an 4 Nollaig 2018, leas breise a bhaint as an Ionstraim Sholúbthachta le EUR 178 715 475 breise mar thoradh ar athneartuithe ar na cláir Fís 2020 agus Erasmus+ i bhfo-cheannteideal 1a;

1.  ag aontú le leas a bhaint as an Ionstraim Sholúbthachta le EUR 1 164 344 mar leithreasuithe faoi chomhair gealltanas;

2.  ag athdhearbhú go léirítear, trí leas a bhaint as an ionstraim sin, dá bhforáiltear in Airteagal 11 de Rialachán CAI, go bhfuil géarghá, athuair, le go mbeadh buiséad an Aontais níos solúbtha;

3.    ag athdhearbhú a tuairime fadbhunaithe nach féidir íocaíochtaí ag eascairt ó ghealltanais ar baineadh leas astu roimhe sin tríd an Ionstraim Sholúbthacht a chur san áireamh ach amháin thar uasteorainneacha CAI;

4.    ag formheas an chinnidh a ghabhann leis an rún seo;

5.    á threorú dá hUachtarán an cinneadh a shíniú in éineacht le hUachtarán na Comhairle agus socrú a dhéanamh maidir lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

6.    á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh, lena n-áirítear a Iarscríbhinn, chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

(1)

IO L 347, 20.12.2013, lch. 884.

(2)

IO C 373, 20.12.2013, lch. 1.


IARSCRÍBHINN: CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

ar an togra le haghaidh Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le leas a bhaint as an Ionstraim Sholúbthachta le maoiniú a dhéanamh ar bhearta buiséadacha láithreacha chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin leanúnacha na himirce, insreabhadh na ndídeanaithe agus bagairtí slándála

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

ag féachaint don Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, comhar i gcúrsaí buiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais(1), agus go háirithe pointe 12 de,

ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

De bharr an méid seo a leanas:

(1)  Beartaítear leis an Ionstraim Sholúbthachta, i gcás bliain airgeadais faoi leith, go bhféadfar caiteachas a mhaoiniú, ar caiteachas é a shainaithneofar go soiléir agus nach bhféadfaí a mhaoiniú faoi na huasteorainneacha a bheidh ar fáil do cheann amháin nó níos mó de na ceannteidil eile.

(2)  Is é EUR 600 000 000 (praghsanna 2011) an uasteorainn don mhéid bliantúil atá ar fáil don Ionstraim Sholúbthachta, mar a leagtar síos in Airteagal 11 de Rialachán (EU, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle(2), agus d’ardaigh sé, i gcás inarb infheidhme faoi mhéideanna a bhí imithe i léig a cuireadh ar fáil i gcomhréir le dara fomhír mhír 1 den Airteagal sin.

(3)  Chun cláir thábhachtacha d’iomaíochas AE a neartú agus chun dul i ngleic le dúshláin leanúnacha na himirce, insreabhadh na ndídeanaithe agus na mbagairtí slándála, is gá leas a bhaint as méideanna suntasacha breise chun na cláir agus na bearta sin a mhaoiniú, mar ábhar práinne.

(4)  Tar éis breithniú a dhéanamh ar an féidearthachtaí go léir maidir le leithreasuithe a ath-leithdháileadh faoi uasteorainneacha caiteachais cheannteideal 1a (Iomaíochas don fhás agus do phoist) agus cheannteideal 3 (Slándáil agus saoránacht), is gá leas a bhaint as Ionstraim Sholúbthachta chun an maoiniú a chuirtear ar fáil i mbuiséad ginearálta an Aontais a fhorlíonadh le haghaidh na bliana airgeadais 2019 os cionn uasteorainn cheannteideal 1a le EUR 178 715 475 breise chun cláir thábhachtacha d’iomaíochas AE a neartú agus faoi cheannteideal 3 le EUR 985 629 138 breise chun bearta i réimse na himirce, na ndídeanaithe agus na slándála a mhaoiniú.

(5)  Ar bhonn na próifíle íocaíochta lena bhfuiltear ag súil, ba cheart na leithreasuithe íocaíochta a chomhfhreagraíonn don leas a bhainfear as an Ionstraim Sholúbthachta a leithdháileadh i rith roinnt blianta airgeadais.

(6)  Ionas go mbeifear in ann úsáid ghasta a bhaint as na cistí, ba cheart go mbeadh feidhm ag an gCinneadh ó thús na bliana airgeadais.

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

1.  Bainfear leas as an Ionstraim Sholúbthachta, do bhuiséad ginearálta an Aontais le haghaidh na bliana airgeadais 2019, chun EUR 178 715 475 a sholáthar i leithreasuithe faoi chomhair gealltanas faoi cheannteideal 1a (Iomaíochas don fhás agus do phoist) agus chun EUR 985 629 138 a sholáthar i leithreasuithe faoi chomhair gealltanas faoi cheannteideal 3 (Slándáil agus Saoránacht).

Bainfear úsáid as na méideanna dá dtagraítear sa chéad fhomhír chun cláir thábhachtacha agus bearta airgeadais d’iomaíochas AE a neartú agus chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin leanúnacha na himirce, insreabhadh na ndídeanaithe agus na mbagairtí slándála.

2.  Ar bhonn na próifíle íocaíochta lena bhfuiltear ag súil, déanfar na leithreasuithe íocaíochta a chomhfhreagraíonn don leas a bhainfear as an Ionstraim Sholúbthachta a mheas mar seo a leanas.

    (a)  EUR 548 740 834 in 2019;

    (b)  EUR 257 223 207 in 2020;

    (c)  EUR 135 194 558 in 2021;

    (d)  EUR 140 942 662 in 2022;

    (e)  EUR 82 243 352 in 2023.

Déanfar méideanna sonracha na leithreasuithe íocaíochta do gach bliain airgeadais a údarú i gcomhréir leis an nós imeachta buiséadach bliantúil.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2019.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa  Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán  An tUachtarán

(1)

IO C 373, 20.12.2013, lch. 1.

(2)

Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020 (IO L 347, 20.12.2013, lch. 884).


FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE FREAGRACH

Dáta a ghlactha

10.12.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

20

2

2

Na comhaltaí a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Claudia Schmidt


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

20

+

ALDE

Jean Arthuis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 11 Nollaig 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais