Postupak : 2018/2274(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0455/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0455/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/12/2018 - 12.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0501

IZVJEŠĆE     
PDF 520kWORD 53k
10.12.2018
PE 631.897v02-00 A8-0455/2018

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji

(COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Daniele Viotti

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji

(COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0901 – C8-0492/2018),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(1), a posebno njezin članak 11.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 12.,

–  uzimajući u obzir novi nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019. koji je Komisija usvojila 30. studenoga 2018. (COM(2014)0900), u skladu s člankom 314. stavkom 8. UFEU-a,

–  uzimajući u obzir zaključke proračunskog trijaloga od 4. prosinca 2018.,

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019. koje je Vijeće usvojilo 11. prosinca 2018. i istog dana proslijedilo Europskom parlamentu (15206/2018 – C8 0492/2018),

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0455/2018),

A.  budući da je instrument fleksibilnosti namijenjen financiranju, u određenoj financijskoj godini, precizno određenog rashoda koji nije moguće financirati u okviru gornjih granica raspoloživih za jedan ili više drugih naslova;

B.  budući da je Komisija predložila mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti kako bi se sredstva dostupna u općem proračunu Unije za financijsku godinu 2019. povećala za 985 629 138 milijuna EUR iznad gornje granice naslova 3. radi financiranja mjera u području migracija, izbjeglica i sigurnosti;

C.  budući da su se predstavnici Parlamenta i Vijeća na proračunskom trijalogu 4. prosinca 2018. dogovorili da će dodatno mobilizirati instrument fleksibilnosti u iznosu 178 715 475 EUR za podupiranje programa u okviru programa Obzor 2020. i Erasmus + u podnaslovu 1a;

1.  slaže se da se instrument fleksibilnosti mobilizira iznosom od 1 164 344 613 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza;

2.  ponavlja da se mobilizacijom ovog instrumenta, kako je predviđeno u članku 11. Uredbe o VFO-u, još jednom potvrđuje koliko je presudno da proračun Unije bude fleksibilniji;

3.   ponavlja svoj dugogodišnji stav da se plaćanja koja proizlaze iz preuzetih obveza prethodno mobiliziranih preko instrumenta fleksibilnosti mogu računati samo iznad gornjih granica VFO-a;

4.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

5.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednicom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

6.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(2)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za podršku ključnim programima kojima se doprinosi konkurentnosti EU-a i za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(1), a posebno njegovu točku 12.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)  Instrument fleksibilnosti namijenjen je financiranju jasno određenog rashoda koji nije bilo moguće financirati u okviru gornjih granica raspoloživih za jedan ili više drugih naslova.

(2)  Gornja granica godišnjeg iznosa dostupnog za instrument fleksibilnosti iznosi 600 000 000 EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 11. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(2), prema potrebi uvećana za iznose koji su prestali vrijediti, a koji su stavljeni na raspolaganje u skladu sa stavkom 1. drugim podstavkom tog članka.

(3)  Kako bi se ojačali ključni programi za konkurentnost EU-a i kako bismo se suočili s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji, potrebno je hitno mobilizirati znatne dodatne iznose kako bi se financirali ti programi i mjere.

(4)  Nakon što su razmotrene sve mogućnosti preraspodjele odobrenih sredstava u okviru gornjih granica rashoda naslova 1.a (Konkurentnost za rast i zapošljavanje) i naslova 3. (Sigurnost i građanstvo), potrebno je mobilizirati instrument fleksibilnosti kako bi se dopunilo financiranje dostupno u općem proračunu Unije za financijsku godinu 2019. iznad gornje granice naslova 1.a za iznos od 178 715 475 EUR kako bi se ojačali ključni programi za konkurentnost EU-a i iznad gornje granice naslova 3. za iznos od 985 629 138 EUR kako bi se financirale mjere u području migracija, izbjeglica i sigurnosti.

(5)  Na temelju očekivanog plana isplate odobrena sredstva za plaćanja u okviru mobilizacije instrumenta fleksibilnosti trebala bi biti raspodijeljena na više financijskih godina.

(6)  Kako bi se omogućila brza uporaba sredstava, ova bi se Odluka trebala primjenjivati od početka financijske godine 2019.,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.  Za opći proračun Unije za financijsku godinu 2019. instrument fleksibilnosti mobilizira se kako bi se osigurao iznos od 178 715 475 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza iz naslova 1.a (Konkurentnost za rast i zapošljavanje) i 985 629 138 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza iz naslova 3. (Sigurnost i građanstvo).

Iznosi iz prvog podstavka upotrebljavaju se kako bi se ojačali ključni programi za konkurentnost EU-a i kako bi se financirale mjere za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji.

2.  Na temelju očekivanog plana isplate odobrena sredstva za plaćanja u okviru mobilizacije instrumenta fleksibilnosti procjenjuju se kako slijedi:

    (a)  548 740 834 EUR u 2019.;

    (b)  257 223 207 EUR u 2020.;

    (c)  135 194 558 EUR u 2021.;

    (d)  140 942 662 EUR u 2022.;

    (e)  82 243 352 EUR u 2023.

Pojedinačni iznosi odobrenih sredstava za plaćanja za svaku financijsku godinu odobravaju se u skladu s godišnjim proračunskim postupkom.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2019.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

(1)

  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(2)

  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

10.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

2

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Claudia Schmidt


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

20

+

ALDE

Jean Arthuis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 11. prosinca 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti