Eljárás : 2018/2274(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0455/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0455/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 12/12/2018 - 12.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0501

JELENTÉS     
PDF 445kWORD 54k
10.12.2018
PE 631.897v02-00 A8-0455/2018

a Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Daniele Viotti

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
  MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0901 – C8-0492/2018),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 11. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2) és különösen annak 12. pontjára,

–  tekintettel az Európai Unió 2019. pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének a Bizottság által az EUMSZ 314. cikkének (8) bekezdésével összhangban 2018. november 30-án elfogadott új tervezetére (COM(2014)0900),

–  tekintettel a 2018. december 4-i háromoldalú költségvetési egyeztetés következtetéseire,

–  tekintettel az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének új tervezetéről a Tanács által 2018. december 11-én elfogadott és a Parlamentnek ugyanezen a napon megküldött álláspontra (15206/2018 – C8-0492/2018),

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0455/2018),

A.  mivel a Rugalmassági Eszköz arra szolgál, hogy az adott pénzügyi évben fedezze azon pontosan meghatározott kiadásokat, amelyeket egy vagy több más fejezet felső határán belül nem lehetne finanszírozni;

B.  mivel a Bizottság javasolta a Rugalmassági Eszköz igénybevételét annak érdekében, hogy a 3. fejezet felső határértékén felül 985 629 138 EUR-val egészítsék ki az Európai Unió 2019. évi általános költségvetésében elérhető forrásokat a migráció, a menekültügy és a biztonság területén hozott intézkedések finanszírozására;

C.  mivel a Parlament és a Tanács képviselői a 2018. december 4-i háromoldalú költségvetési egyeztetés során megállapodtak abban, hogy további 178 715 475 EUR-t biztosítanak a Rugalmassági Eszköznek az 1a. alfejezeten belül a Horizont 2020 és az Erasmus+ programok megerősítésének eredményeképpen;

1.  egyetért a Rugalmassági Eszköz 1 164 344 613 EUR összegű, kötelezettségvállalási előirányzatok formájában történő igénybevételével;

2.  ismételten hangsúlyozza, hogy ezen eszköznek a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 11. cikke szerinti igénybevétele újra rávilágít arra a döntő fontosságú igényre, hogy az uniós költségvetésnek rugalmasabbnak kell lennie;

3.  ismételten hangot ad annak a régóta képviselt álláspontjának, hogy a Rugalmassági Eszköz révén korábban igénybe vett kötelezettségvállalásokból származó kifizetéseket csak a többéves pénzügyi keret felső határértékein túlmenően lehessen bevezetni a költségvetésbe;

4.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

5.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(2)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a Rugalmassági Eszköznek az EU versenyképességét célzó kiemelt programjainak megerősítésére, valamint a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(1) és különösen annak 12. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)  A Rugalmassági Eszköz arra szolgál, hogy fedezze azon pontosan meghatározott kiadásokat, amelyeket egy vagy több más fejezet felső határán belül nem lehetne finanszírozni.

(2)  Az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(2) 11. cikkének értelmében a Rugalmassági Eszköz céljára rendelkezésre álló éves összeg felső határa (2011-es árakon) 600 000 000 EUR, amelyet adott esetben az említett cikk (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban rendelkezésre bocsátott, megszűnt összegek növelnek.

(3)  Az EU versenyképességét célzó kiemelt programok megerősítése, valamint a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelése érdekében sürgősen jelentős további összegeket kell igénybe venni e programok és intézkedések finanszírozása céljából.

(4)  Az 1a. alfejezet (Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért) és a 3. fejezet (Biztonság és uniós polgárság) kiadási felső határain belüli előirányzat-átcsoportosítások valamennyi lehetőségének megvizsgálása után szükségesnek bizonyult a Rugalmassági Eszköz igénybevétele annak érdekében, hogy az Unió 2019. pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésében rendelkezésre álló finanszírozást az EU versenyképességét célzó kiemelt programok megerősítése céljából az 1a. alfejezet felső határán felül 178 715 475 EUR összeggel, a migrációra, a menekültügyre és a biztonságra vonatkozó intézkedések céljából pedig a 3. fejezet felső határán felül 985 629 138 EUR összeggel egészítsék ki.

(5)  A várható kifizetési profil alapján a Rugalmassági Eszköz igénybevételének megfelelő kifizetési előirányzatokat több pénzügyi évre kell elosztani.

(6)  A pénzeszközök mielőbbi felhasználásának lehetővé tétele érdekében indokolt, hogy ez a határozat a 2019. pénzügyi év kezdetétől legyen alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

1.  Az Unió 2019. pénzügyi évre szóló általános költségvetésében a Rugalmassági Eszköz igénybevételre kerül 178 715 475 EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat biztosításához az 1a. alfejezetben (Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért), valamint 985 629 138 EUR kötelezettségvállalási előirányzat biztosításához a 3. fejezetben (Biztonság és uniós polgárság).

Az első albekezdésben említett összegeket az EU versenyképességét célzó programok megerősítésére, valamint a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló intézkedések finanszírozására kell felhasználni.

2.  A várható kifizetési profil alapján a Rugalmassági Eszköz igénybevételének megfelelő kifizetési előirányzatok a becslések szerint a következőképpen alakulnak:

    a)  548 740 834 EUR 2019-ben;

    b)  257 223 207 EUR 2020-ban;

    c)  135 194 558 EUR 2021-ben;

    d)  140 942 662 EUR 2022-ben;

    e)  82 243 352 EUR 2023-ban.

Az egyes pénzügyi évekre vonatkozó kifizetési előirányzatok konkrét összegét az éves költségvetési eljárásnak megfelelően kell engedélyezni.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

(1)

  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(2)

  A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

10.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

2

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Claudia Schmidt


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

20

+

ALDE

Jean Arthuis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. december 11.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat