Procedūra : 2018/2274(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0455/2018

Pateikti tekstai :

A8-0455/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/12/2018 - 12.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0501

PRANEŠIMAS     
PDF 594kWORD 55k
10.12.2018
PE 631.897v02-00 A8-0455/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti

(COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Daniele Viotti

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
  PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti

(COM(2018)0901 – C8-04922018 – 2018/2274(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0901 – C8-0492/2018),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(1), ypač į jo 11 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 12 punktą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 30 d. Komisijos, laikantis SESV 314 straipsnio 8 dalies, patvirtintą naująjį 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektą (COM(2018)0900),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 4 d. trišalio dialogo biudžeto klausimais išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 11 d. Tarybos priimtą poziciją dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto, kuri 2018 m. gruodžio 11 d. buvo perduota Europos Parlamentui (15206/2018 – C8-0492/2018),

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0455/2018),

A.  kadangi lankstumo priemonės paskirtis – užtikrinti galimybę atitinkamais finansiniais metais finansuoti aiškiai nurodytas išlaidas, kurių nebūtų galima finansuoti laikantis vienai arba kelioms kitoms išlaidų kategorijoms nustatytų viršutinių ribų;

B.  kadangi Komisija buvo pasiūliusi mobilizuoti lankstumo priemonės lėšas viršijant 3 išlaidų kategorijos viršutinę ribą ir turimą finansavimą iš Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto papildyti 985 629 138 EUR dydžio suma priemonėms migracijos, pabėgėlių ir saugumo srityse finansuoti;

C.  kadangi Parlamento ir Tarybos atstovai 2018 m. gruodžio 4 d. trišalio dialogo biudžeto klausimais metu susitarė dėl dar vieno lankstumo priemonės 178 715 475 EUR lėšų mobilizavimo dėl to, kad padidintas 1a išlaidų kategorijos programų „Horizontas 2020“ ir „Erasmus +“ finansavimas;

1.  sutinka, kad pagal lankstumo priemonę būtų mobilizuota 1 164 344 613 EUR įsipareigojimų asignavimų suma;

2.  pakartoja, kad šios priemonės lėšų mobilizavimas, kaip numatyta DFP reglamento 11 straipsnyje, dar kartą parodo, jog labai svarbu, kad Sąjungos biudžetas būtų lankstesnis;

3.  pakartoja požiūrį, kuriuo vadovaujasi jau ilgą laiką, kad mokėjimai, susiję su įsipareigojimais, anksčiau mobilizuotais pagal lankstumo priemonę, gali būti skaičiuojami tik virš viršutinių DFP ribų;

4.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

5.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(2)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant skirti daugiau lėšų svarbiausioms ES konkurencingumo srities programoms ir finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(1), ypač į jo 12 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  lankstumo priemonės paskirtis – užtikrinti galimybę finansuoti aiškiai nurodytas išlaidas, kurių nebūtų galima finansuoti laikantis vienai arba kelioms kitoms išlaidų kategorijoms nustatytų viršutinių ribų;

(2)  kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013(2) 11 straipsnyje, lankstumo priemonei skirtos metinės sumos viršutinė riba yra 600 000 000 EUR (2011 m. kainomis) ir tam tikrais atvejais ji gali būti padidinama panaikintomis sumomis, kurias galima panaudoti remiantis to straipsnio 1 dalies antra pastraipa;

(3)  siekiant skirti daugiau lėšų svarbiausioms ES konkurencingumo srities programoms ir spręsti nuolatines migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemas, būtina mobilizuoti dideles papildomų lėšų sumas, kuriomis tokios programos ir priemonės būtų skubiai finansuojamos;

(4)  išnagrinėjus visas galimybes perskirstyti asignavimus pagal 1a išlaidų kategorijos (Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti) ir 3 išlaidų kategorijos (Saugumas ir pilietybė) viršutines ribas, būtina mobilizuoti lankstumo priemonės lėšas siekiant papildyti Sąjungos 2019 finansinių metų bendrajame biudžete numatytą finansavimą, 178 715 475 EUR dydžio suma viršijant 1a išlaidų kategorijos viršutinę ribą siekiant skirti daugiau lėšų svarbiausioms ES konkurencingumo srities programoms ir 985 629 138 EUR dydžio suma viršijant 3 išlaidų kategorijos viršutinę ribą priemonėms migracijos, pabėgėlių ir saugumo srityje finansuoti;

(5)  remiantis planuojamų mokėjimų profiliu, mokėjimų asignavimai, atitinkantys iš lankstumo priemonės mobilizuotų lėšų sumą, turėtų būti paskirstyti per keletą finansinių metų;

(6)  siekiant užtikrinti galimybę šias lėšas panaudoti kuo greičiau, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo 2019 finansinių metų pradžios,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.  2019 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete iš lankstumo priemonės mobilizuojama 178 715 475 EUR įsipareigojimų asignavimų suma pagal 1a išlaidų kategoriją (Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti) ir 985 629 138 EUR įsipareigojimų asignavimų suma pagal 3 išlaidų kategoriją (Saugumas ir pilietybė).

Pirmoje pastraipoje nurodytos sumos naudojamos siekiant skirti daugiau lėšų svarbiausioms ES konkurencingumo srities programoms ir nuolatinių migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemų sprendimo priemonėms finansuoti.

2.  Remiantis planuojamų mokėjimų profiliu, numatomi mokėjimų asignavimai, atitinkantys iš lankstumo priemonės mobilizuotų lėšų sumą, yra tokie:

    a)  2019 metais – 548 740 834 EUR;

    b)  2020 metais – 257 223 207 EUR;

    c)  2021 metais – 135 194 558 EUR;

    d)  2022 metais – 140 942 662 EUR;

    e)  2023 metais – 82 243 352 EUR.

Konkrečios mokėjimų asignavimų sumos kiekvienais finansiniais metais tvirtinamos laikantis metinės biudžeto procedūros.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

(1)

  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(2)

  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

10.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

2

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Claudia Schmidt


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ALDE

Jean Arthuis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 11 d.Teisinė informacija - Privatumo politika