Procedūra : 2018/2274(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0455/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0455/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 12/12/2018 - 12.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0501

ZIŅOJUMS     
PDF 592kWORD 53k
10.12.2018
PE 631.897v02-00 A8-0455/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas

(COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Daniele Viotti

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas

(COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0901 – C8-0492/2018),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(1), un jo īpaši tās 11. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 12. punktu,

–  ņemot vērā jauno Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, kuru saskaņā ar LESD 314. panta 8. punktu Komisija pieņēma 2018. gada 30. novembrī (COM(2018)0900),

–  ņemot vērā 2018. gada 4. decembrī notikušā budžeta trialoga secinājumus,

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz jauno Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Padome pieņēma 2018. gada 11. decembrī un tajā pašā dienā nosūtīja Parlamentam (15206/2018 – C8-0492/2018),

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0455/2018),

A.  tā kā elastības instruments ir paredzēts tam, lai konkrētajā finanšu gadā varētu finansēt skaidri noteiktus izdevumus, ko nav iespējams finansēt, nepārsniedzot vienai vai vairākām citām izdevumu kategorijām noteiktos maksimālos apjomus;

B.  tā kā Komisija ir ierosinājusi izmantot elastības instrumentu, lai papildinātu Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžetā pieejamo finansējumu, par 985 629 138 EUR pārsniedzot 3. izdevumu kategorijai noteikto maksimālo apjomu, lai finansētu pasākumus migrācijas, bēgļu un drošības jomā;

C.  tā kā Parlamenta un Padomes pārstāvji budžeta trialogā 2018. gada 4. decembrī vienojās izmantot elastības instrumentu vēl 178 715 475 EUR apmērā saistībā ar līdzekļu palielinājumiem pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” un programmai Erasmus+ 1.a izdevumu kategorijā,

1.  atbalsta elastības instrumenta izmantošanu 1 164 344 613 EUR apmērā saistību apropriācijās;

2.  atkārtoti norāda, ka DFS regulas 11. pantā paredzētā elastības instrumenta izmantošana vēlreiz pierāda, cik būtiski ir Savienības budžetā nodrošināt lielāku elastīgumu;

3.  atkārtoti pauž savu izsenis deklarēto nostāju, ka maksājumi, kas izriet no elastības instrumentā iepriekš uzņemtām saistībām, var tikt iegrāmatoti tikai papildus DFS maksimālajiem apjomiem;

4.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

6.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(2)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par elastības instrumenta izmantošanu nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(1) un jo īpaši tā 12. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)  Elastības instruments ir paredzēts tam, lai finansētu skaidri noteiktus izdevumus, kurus nebūtu iespējams finansēt, nepārsniedzot vienai vai vairākām citām izdevumu kategorijām noteiktos maksimālos apjomus.

(2)  Kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(2) 11. pantā, elastības instrumentam pieejamais ikgadējais maksimālais apjoms ir 600 000 000 EUR (2011. gada cenās), kuru attiecīgā gadījumā papildina dzēstās summas, ko dara pieejamas saskaņā ar minētā panta 1. punkta otro daļu.

(3)  Nolūkā stiprināt ES konkurētspējai nozīmīgas programmas un risināt migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas, ir jāizmanto ievērojamas papildu summas, lai nekavējoties finansētu šādas programmas un pasākumus.

(4)  Pēc tam, kad ir tikušas izskatītas visas iespējas pārdalīt apropriācijas 1.a izdevumu kategorijas (Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai) un 3. izdevumu kategorijas (Drošība un pilsoniskums) maksimālo apjomu ietvaros, ir jāizmanto elastības instruments, lai Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžetā papildinātu pieejamo finansējumu, pārsniedzot 1.a izdevumu kategorijas maksimālo apjomu par 178 715 475 EUR, lai stiprinātu ES konkurētspējai nozīmīgas programmas, un 3. izdevumu kategorijas maksimālo apjomu par EUR 985 629 138, lai finansētu pasākumus migrācijas, bēgļu un drošības jomā.

(5)  Balstoties uz paredzamo maksājumu profilu, maksājumu apropriācijas, kas atbilst elastības instrumenta izmantošanai, būtu jāsadala pa vairākiem finanšu gadiem.

(6)  Lai ļautu līdzekļus ātri izmantot, šis lēmums būtu jāpiemēro no 2019. finanšu gada sākuma,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.  Attiecībā uz Savienības 2019. finanšu gada vispārējo budžetu elastības instrumentu izmanto, lai nodrošinātu 178 715 475 EUR saistību apropriācijās 1.a izdevumu kategorijā (Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai) un 985 629 138 EUR saistību apropriācijās 3. izdevumu kategorijā (Drošība un pilsoniskums).

Šā punkta pirmajā daļā minētās summas izmanto, lai stiprinātu ES konkurētspējai nozīmīgas programmas un finansētu pasākumus nolūkā risināt migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas.

2.  Balstoties uz paredzamo maksājumu profilu, maksājumu apropriācijas, kas atbilst elastības instrumenta izmantošanai, ir šādas:

    a)  548 740 834 EUR 2019. gadā;

    b)  257 223 207 EUR 2020. gadā;

    c)  135 194 558 EUR 2021. gadā;

    d)  140 942 662 EUR 2022. gadā;

    e)  82 243 352 EUR 2023. gadā.

Konkrētās maksājumu apropriāciju summas katram finanšu gadam apstiprina saskaņā ar ikgadējo budžeta procedūru.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 1. janvāra.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs          priekšsēdētājs

(1)

  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(2)

  Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

10.12.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

2

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Claudia Schmidt


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20

+

ALDE

Jean Arthuis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 11. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika