VERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen

  10.12.2018 - (COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))

  Begrotingscommissie
  Rapporteur: Daniele Viotti

  Procedure : 2018/2274(BUD)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A8-0455/2018
  Ingediende teksten :
  A8-0455/2018
  Debatten :
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen

  (COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))

  Het Europees Parlement,

  –  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0901 – C8-0492/2018),

  –  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020[1], en met name artikel 11,

  –  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer[2], en met name punt 12,

  –  gezien het nieuwe ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, goedgekeurd door de Commissie op 30 november 2018 (COM(2018)0900) overeenkomstig artikel 314, lid 8, van het VWEU,

  –  gezien de conclusies van de begrotingstrialoog van 4 december 2018,

  –  gezien het standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, vastgesteld door de Raad op 11 december 2018 en op dezelfde dag toegezonden aan het Europees Parlement (15206/2018 – C8-0492/2018),

  –  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0455/2018),

  A.  overwegende dat het flexibiliteitsinstrument bedoeld is om voor een gegeven begrotingsjaar en binnen het maximum van de aangegeven bedragen, de financiering van nauwkeurig bepaalde uitgaven mogelijk te maken die niet binnen de voor een of meer andere rubrieken beschikbare maxima zouden kunnen worden gefinancierd;

  B.  overwegende dat de Commissie had voorgesteld middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter beschikking te stellen ter aanvulling van de beschikbare financiering op de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2019 boven het maximum van rubriek 3 voor een bedrag van 985 629 138 EUR ter financiering van maatregelen op het gebied van migratie, vluchtelingen en veiligheid;

  C.  overwegende dat vertegenwoordigers van het Parlement en de Raad op de begrotingstrialoog van 4 december 2018 overeen zijn gekomen om middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter beschikking te stellen ter hoogte van 178 715 475 EUR als resultaat van de verhogingen van de programma's Horizon 2020 en Erasmus+ in subrubriek 1a;

  1.  stemt er mee in middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter beschikking te stellen voor een bedrag van 1 164 344 613 EUR aan vastleggingskredieten;

  2.  herhaalt dat het gebruik van dit instrument, waarin artikel 11 van de MFK-verordening voorziet, eens te meer aantoont dat de begroting van de Unie absoluut flexibeler moet zijn;

  3.    herhaalt zijn standpunt dat het van oudsher verdedigt, namelijk dat de betalingen die voortvloeien uit eerder via het flexibiliteitsinstrument beschikbaar gestelde vastleggingen alleen bovenop de MFK-maxima kunnen worden geboekt;

  4.    hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

  5.    verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

  6.    verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

  • [1]  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
  • [2]  PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

  BIJLAGE: BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

  over de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter versterking van belangrijke programma's voor het concurrentievermogen van de EU en ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen

  HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

  Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

  Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer[1], en met name punt 12,

  Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

  Overwegende hetgeen volgt:

  (1)  Met het flexibiliteitsinstrument kunnen nauwkeurig bepaalde uitgaven worden gefinancierd die niet binnen de voor een of meer andere rubrieken beschikbare maxima zouden kunnen worden gefinancierd.

  (2)  Het jaarlijks maximumbedrag dat beschikbaar is voor het flexibiliteitsinstrument is 600 000 000 EUR (prijzen van 2011), zoals vastgesteld in artikel 11 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad[2], te verhogen in voorkomend geval met vervallen bedragen die ter beschikking worden gesteld overeenkomstig lid 1, tweede alinea, van dat artikel.

  (3)  Het is noodzakelijk om met spoed aanzienlijke extra kredieten ter beschikking te stellen ter versterking van belangrijke programma's voor het concurrentievermogen van de EU en ter financiering van maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen.

  (4)  Nadat alle mogelijkheden tot herschikking van kredieten onder het uitgavenmaximum voor rubriek 1a (Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid) en rubriek 3 (Veiligheid en burgerschap) zijn onderzocht, is het nodig middelen uit het flexibiliteitsinstrument beschikbaar te stellen om de op de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2019 beschikbare financiering aan te vullen boven het maximum van rubriek 1a met 178 715 475 EUR, ter versterking van belangrijke programma's voor het concurrentievermogen van de EU, en boven het maximum van rubriek 3 met 985 629 138 EUR, ter financiering van maatregelen op het gebied van migratie, vluchtelingen en veiligheid.

  (5)  Op basis van het verwachte betalingsprofiel moeten de met het gebruik van het flexibiliteitsinstrument corresponderende betalingskredieten worden verdeeld over verschillende begrotingsjaren.

  (6)  Om de middelen snel te kunnen inzetten, moet dit besluit van toepassing zijn vanaf het begin van het begrotingsjaar 2019,

  HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

  Artikel 1

  1.  Voor de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 wordt uit het flexibiliteitsinstrument 178 715 475 EUR aan vastleggingskredieten in rubriek 1a (Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid) en 985 629 138 EUR aan vastleggingskredieten in rubriek 3 (Veiligheid en burgerschap) beschikbaar gesteld.

  De in de eerste alinea genoemde bedragen zullen worden gebruikt ter versterking van belangrijke programma's voor het concurrentievermogen van de EU en ter financiering van maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen.

  2.  Op basis van het verwachte betalingsprofiel worden de met het gebruik van het flexibiliteitsinstrument corresponderende betalingskredieten als volgt verdeeld:

      (a)  548 740 834 EUR in 2019;

      (b)  257 223 207 EUR in 2020;

      (c)  135 194 558 EUR in 2021;

      (d)  140 942 662 EUR in 2022;

      (e)  82 243 352 EUR in 2023.

  De specifieke bedragen van de betalingskredieten worden voor elk begrotingsjaar goedgekeurd in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure.

  Artikel 2

  Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

  Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2019.

  Gedaan te Brussel,

  Voor het Europees Parlement  Voor de Raad

  De voorzitter          De voorzitter

  • [1]  PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
  • [2]  Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).

  INFORMATIE OVER DE GOEDKEURINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

  Datum goedkeuring

  10.12.2018

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  20

  2

  2

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

  Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

  Claudia Schmidt

  HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

  20

  +

  ALDE

  Jean Arthuis

  PPE

  Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

  S&D

  Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

  VERTS/ALE

  Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

  2

  -

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

  2

  0

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Marco Zanni

  Verklaring van de gebruikte tekens:

  +  :  voor

  -  :  tegen

  0  :  onthouding

  Laatst bijgewerkt op: 11 december 2018
  Juridische mededeling - Privacybeleid