Procedura : 2018/2274(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0455/2018

Teksty złożone :

A8-0455/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/12/2018 - 12.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0501

SPRAWOZDANIE     
PDF 597kWORD 54k
10.12.2018
PE 631.897v02-00 A8-0455/2018

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa

(COM(2018)0901 – C8‑0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Daniele Viotti

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
  ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa

(COM(2018)0901 – C8‑0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0901 – C8‑0492/2018),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(1), w szczególności jego art. 11,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 12,

–  uwzględniając nowy projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 przyjęty przez Komisję dnia 30 listopada 2018 r. (COM(2018)0900) zgodnie z art. 314 ust. 8 TFUE,

–  uwzględniając wyniki rozmów trójstronnych w sprawie budżetu z dnia 4 grudnia 2018 r.,

–  uwzględniając stanowisko w sprawie nowego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 przyjęte przez Radę dnia 11 grudnia 2018 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu tego samego dnia (15206/2018 – C8-0492/2018),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0455/2018),

A.  mając na uwadze, że instrument elastyczności ma umożliwiać finansowanie w danym roku budżetowym jasno określonych wydatków, których nie można pokryć w ramach pułapów dostępnych dla co najmniej jednego działu;

B.  mając na uwadze, że Komisja zaproponowała uruchomienie instrumentu elastyczności w celu uzupełnienia środków finansowych w budżecie ogólnym Unii na rok budżetowy 2019 powyżej pułapu dla działu 3. o kwotę 985 629 138 EUR na finansowanie środków w dziedzinie migracji, uchodźców i bezpieczeństwa;

C.  mając na uwadze, że podczas rozmów trójstronnych w sprawie budżetu w dniu 4 grudnia 2018 r. przedstawiciele Parlamentu i Rady uzgodnili dalsze uruchomienie instrumentu elastyczności w kwocie 178 715 475 EUR w wyniku wzmocnienia programów „Horyzont 2020” i Erasmus + w poddziale 1a;

1.  zgadza się na uruchomienie instrumentu elastyczności w kwocie 1 164 344 613 mln EUR w środkach na zobowiązania;

2.  zaznacza, że uruchomienie tego instrumentu zgodnie z art. 11 rozporządzenia w sprawie WRF kolejny raz świadczy o istotnej potrzebie zwiększenia elastyczności budżetu Unii;

3.    powtarza wyrażaną od dłuższego czasu opinię, że płatności wynikające z zobowiązań uruchomionych wcześniej za pomocą instrumentu elastyczności mogą być uwzględniane jedynie poza pułapami wieloletnich ram finansowych;

4.    zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

5.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(2)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności w celu wzmocnienia kluczowych programów na rzecz konkurencyjności UE i sfinansowania natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(1), w szczególności jego pkt 12,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje,

(1)  Instrument elastyczności ma umożliwiać finansowanie jednoznacznie określonych wydatków, których nie można pokryć w ramach pułapów dostępnych dla co najmniej jednego innego działu.

(2)  Pułap rocznej kwoty dostępnej na instrument elastyczności wynosi 600 mln EUR (w cenach z 2011 r.) zgodnie z art. 11 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(2); kwotę tę powiększa się w stosownych przypadkach o niewykorzystane kwoty udostępnione zgodnie z ust. 1 akapit drugi tego artykułu.

(3)  Aby umożliwić wzmocnienie kluczowych programów na rzecz konkurencyjności UE i rozwiązywanie bieżących problemów związanych z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami bezpieczeństwa, konieczne jest uruchomienie znaczących kwot dodatkowych, które pozwoliłyby na finansowanie takich programów i działań w trybie pilnym.

(4)  Po zbadaniu wszystkich możliwości realokacji środków w ramach pułapów wydatków w dziale 1a („Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”) i w dziale 3 („Bezpieczeństwo i obywatelstwo”) konieczne jest uruchomienie instrumentu elastyczności w celu uzupełnienia środków finansowych dostępnych w budżecie ogólnym Unii na rok budżetowy 2019 powyżej pułapu w dziale 1a o kwotę 178 715 475 EUR w celu wzmocnienia kluczowych programów na rzecz konkurencyjności UE oraz w dziale 3 o kwotę 985 629 138 EUR w celu sfinansowania środków w dziedzinie migracji, uchodźców i bezpieczeństwa.

(5)  W oparciu o spodziewany profil płatności środki na płatności odpowiadające uruchomieniu instrumentu elastyczności powinny zostać rozłożone na kilka lat budżetowych.

(6)  W celu umożliwienia szybkiego wykorzystania środków niniejszą decyzję należy stosować od początku roku budżetowego 2019,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.  Na potrzeby budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 uruchamia się instrument elastyczności, aby udostępnić kwotę 178 715 475 EUR w środkach na zobowiązania w dziale 1a („Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”) i kwotę 985 629 138 EUR w środkach na zobowiązania w dziale 3 („Bezpieczeństwo i obywatelstwo”).

Kwoty, o których mowa w akapicie pierwszym, zostaną wykorzystana na wzmocnienie kluczowych programów na rzecz konkurencyjności UE i na finansowanie środków służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa.

2.  W oparciu o spodziewany profil płatności środki na płatności odpowiadające uruchomieniu instrumentu elastyczności szacowane są w następujący sposób:

    a)  548 740 834 EUR w 2019 r.;

    b)  257 223 207 EUR w 2020 r.;

    c)  135 194 558 EUR w 2021 r.;

    d)  140 942 662 EUR w 2022 r.;

    e)  82 243 352 EUR w 2023 r.;

Konkretne kwoty w środkach na płatności na każdy rok budżetowy zostaną zatwierdzone zgodnie z roczną procedurą budżetową.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Stosuje się ją od dnia 1 stycznia 2019 r.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego      W imieniu Rady

Przewodniczący          Przewodniczący

(1)

  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(2)

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).


INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

10.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

2

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Claudia Schmidt


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

20

+

ALDE

Jean Arthuis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności