Procedură : 2018/2274(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0455/2018

Texte depuse :

A8-0455/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/12/2018 - 12.2

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0501

RAPORT     
PDF 588kWORD 55k
10.12.2018
PE 631.897v02-00 A8-0455/2018

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității

(COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Daniele Viotti

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
  ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității

(COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0901 – C8-0492/2018),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1), în special articolul 11,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 12,

–  având în vedere noul proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, adoptat de Comisie la 30 noiembrie 2018 (COM(2018)0900), în conformitate cu articolul 314 alineatul (8) din TFUE,

–  având în vedere concluziile trilogului bugetar din 4 decembrie 2018,

–  având în vedere poziția privind noul proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 adoptată de Consiliu la 11 decembrie 2018 și transmisă Parlamentului European în aceeași zi (15206/2018 – C8-0492/2018),

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0455/2018),

A.  întrucât Instrumentul de flexibilitate este destinat să permită finanțarea, pentru un exercițiu financiar dat, a unor cheltuieli clar identificate care nu ar putea fi finanțate în limitele plafoanelor disponibile pentru una sau mai multe alte rubrici;

B.  întrucât Comisia a propus mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru a suplimenta, cu suma de 985 629 138 EUR peste plafonul de la rubrica 3, finanțarea alocată în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2019 unor măsuri în domeniul migrației, al refugiaților și al securității;

C.  întrucât reprezentanții Parlamentului și ai Consiliului au convenit, în cadrul trilogului bugetar din 4 decembrie 2018, să mobilizeze din Instrumentul de flexibilitate și suma de 178 715 475 EUR ca urmare a consolidării programelor Orizont 2020 și Erasmus+ de la subrubrica 1a,

1.  este de acord cu mobilizarea din Instrumentul de flexibilitate a sumei de 1 164 344 613 EUR în credite de angajament;

2.  reafirmă că, în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul privind CFM, mobilizarea acestui instrument evidențiază, o dată în plus, necesitatea stringentă ca bugetul Uniunii să fie mai flexibil;

3.   își reiterează poziția de lungă durată potrivit căreia înregistrarea plăților efectuate pe baza angajamentelor mobilizate anterior prin intermediul Instrumentului de flexibilitate trebuie să se facă peste plafoanele CFM;

4.   aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

5.   încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(2)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru consolidarea unor programe-cheie destinate competitivității UE și pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(1), în special punctul 12,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)  Instrumentul de flexibilitate are rolul de a permite finanțarea unor cheltuieli identificate precis, care nu au putut fi finanțate în limitele plafoanelor disponibile pentru una sau mai multe alte rubrici.

(2)  Plafonul pentru suma anuală disponibilă pentru Instrumentul de flexibilitate este de 600 000 000 EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 11 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(2), majorat, dacă este cazul, cu sumele anulate puse la dispoziție în conformitate cu alineatul (1) al doilea paragraf de la articolul respectiv.

(3)  Pentru a consolida programele-cheie destinate competitivității UE și pentru a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității, este necesar să se mobilizeze urgent sume suplimentare importante în vederea finanțării acestor programe și măsuri.

(4)  După examinarea tuturor posibilităților de realocare a creditelor în cadrul plafoanelor de cheltuieli de la rubrica 1a (Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă) și rubrica 3 (Securitate și cetățenie), reiese că este necesar să se mobilizeze Instrumentul de flexibilitate pentru a suplimenta finanțarea disponibilă din bugetul general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2019 peste plafonul rubricii 1a cu suma de 178 715 475 EUR pentru a finanța programe-cheie destinate competitivității UE și peste plafonul rubricii 3 cu suma de 985 629 138 EUR pentru a finanța măsuri în domeniul migrației, al refugiaților și al securității.

(5)  Pe baza profilului de plată preconizat, creditele de plată aferente mobilizării Instrumentului de flexibilitate ar trebui să fie distribuite pe mai multe exerciții financiare.

(6)  Pentru a permite utilizarea rapidă a fondurilor, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la începutul exercițiului financiar 2019,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

1.  În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2019, se mobilizează Instrumentul de flexibilitate pentru a se pune la dispoziție suma de 178 715 475 EUR în credite de angajament la rubrica 1a (Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă) și suma de 985 629 138 EUR în credite de angajament la rubrica 3 (Securitate și cetățenie).

Sumele menționate la primul paragraf sunt utilizate pentru a consolida programele-cheie destinate competitivității UE și pentru a finanța măsuri menite să abordeze provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității.

2.  Pe baza profilului de plată preconizat, creditele de plată aferente mobilizării Instrumentului de flexibilitate sunt estimate după cum urmează:

    (a)  548 740 834 EUR în 2019;

    (b)  257 223 207 EUR în 2020;

    (c)  135 194 558 EUR în 2021;

    (d)  140 942 662 EUR în 2022;

    (e)  82 243 352 EUR în 2023;

Cuantumurile specifice ale creditelor de plată pentru fiecare exercițiu financiar se autorizează în conformitate cu procedura bugetară anuală.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Decizia se aplică începând cu 1 ianuarie 2019.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

(1)

  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(2)

  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

10.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

2

2

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureșan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Claudia Schmidt


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

20

+

ALDE

Jean Arthuis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 11 decembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate