Postup : 2018/2274(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0455/2018

Predkladané texty :

A8-0455/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/12/2018 - 12.2

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0501

SPRÁVA     
PDF 527kWORD 49k
10.12.2018
PE 631.897v02-00 A8-0455/2018

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev súvisiacich s migráciou, prílevmi utečencov a bezpečnostnými hrozbami

(COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Daniele Viotti

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
  PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev súvisiacich s migráciou, prílevmi utečencov a bezpečnostnými hrozbami

(COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0901 – C8-0492/2018),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1), a najmä na jeho článok 11,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 12,

–  so zreteľom na nový návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019, ktorý Komisia prijala 30. novembra 2018 (COM(2018)0900) v súlade s článkom 314 ods. 8 ZFEÚ,

–  so zreteľom na závery rozpočtového trialógu zo 4. decembra 2018,

–  so zreteľom na pozíciu k novému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019, ktorú Rada prijala 11. decembra 2018 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (15206/2018 – C8-0492/2018),

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0455/2018),

A.  keďže cieľom nástroja flexibility je umožniť za daný rozpočtový rok financovanie jasne identifikovaných výdavkov, ktoré nemožno financovať v rámci stropov, ktoré sú k dispozícii pre jeden alebo viacero iných okruhov,

B.  keďže Komisia navrhla mobilizovať nástroj flexibility s cieľom doplniť prostriedky vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2019 nad rámec stropov okruhu 3 o sumu 985 629 138 EUR na financovanie opatrení v oblasti migrácie, utečencov a bezpečnosti;

C.  keďže zástupcovia Parlamentu a Rady sa v rámci rozpočtového trialógu 4. decembra 2018 dohodli na ďalšej mobilizácii nástroja flexibility vo výške 178 715 475 EUR v dôsledku posilnenia programov Horizont 2020 a Erasmus+ v podokruhu 1a;

1.  súhlasí s mobilizáciou nástroja flexibility vo výške 1 164 344 613 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch;

2.  pripomína, že mobilizácia tohto nástroja v súlade s článkom 11 nariadenia o VFR opäť dokazuje, že je mimoriadne dôležité, aby bol rozpočet Únie flexibilnejší;

3.    pripomína svoj dlhodobý názor, že platby vyplývajúce zo záväzkov už skôr mobilizovaných prostredníctvom nástroja flexibility možno započítať len nad rámec stropov VFR;

4.    schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

5.    poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

6.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii nástroja flexibility na posilnenie kľúčových programov na podporu konkurencieschopnosti EÚ a financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev súvisiacich s migráciou, prílevmi utečencov a bezpečnostnými hrozbami

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(1), a najmä na jej bod 12,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)  Cieľom nástroj flexibility je umožniť financovanie jasne určených výdavkov, ktoré sa nemohli financovať v rámci limitov stropov dostupných pre jeden alebo viacero okruhov.

(2)  Strop ročnej sumy, ktorá je k dispozícii pre nástroj flexibility, predstavuje 600 000 000 EUR (v cenách z roku 2011), ako je stanovené v článku 11 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013(2), pričom sa táto suma v prípade potreby zvýši o prepadnuté sumy, ktoré sú sprístupnené v súlade s odsekom 1 druhým pododsekom uvedeného článku.

(3)  S cieľom posilniť kľúčové programy na podporu konkurencieschopnosti EÚ a riešiť pretrvávajúce výzvy súvisiace s migráciou, prílevmi utečencov a bezpečnostnými hrozbami je naliehavo potrebné mobilizovať významné dodatočné sumy na financovanie týchto programov a opatrení.

(4)  Po preskúmaní všetkých možností prerozdelenia rozpočtových prostriedkov v rámci stropu výdavkov pre podokruh 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť) a okruh 3 (Bezpečnosť a občianstvo) je potrebné mobilizovať nástroj flexibility na doplnenie finančných prostriedkov dostupných vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2019 nad rámec stropov podokruhu 1a o sumu 178 715 475 EUR na posilnenie kľúčových programov na podporu konkurencieschopnosti EÚ a okruhu 3 o sumu 985 629 138 EUR na financovanie opatrení v oblasti migrácie, utečencov a bezpečnosti.

(5)  Na základe očakávaného profilu platieb by platobné rozpočtové prostriedky na mobilizáciu nástroja flexibility mali byť pridelené v priebehu viacerých rozpočtových rokov.

(6)  S cieľom umožniť rýchle použitie finančných prostriedkov by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať od začiatku rozpočtového roku 2019,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.  V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2019 sa mobilizuje nástroj flexibility s cieľom poskytnúť sumu vo výške 178 715 475 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v podokruhu 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť) a 985 629 138 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v okruhu 3 (Bezpečnosť a občianstvo).

Suma uvedená v prvom pododseku sa použije na posilnenie kľúčových programov na podporu konkurencieschopnosti EÚ a na financovanie opatrení s cieľom riešiť pretrvávajúce výzvy súvisiace s migráciou, prílevmi utečencov a bezpečnostnými hrozbami.

2.  Na základe očakávaného profilu platieb sa platobné rozpočtové prostriedky zodpovedajúce mobilizácii nástroja flexibility odhadujú takto:

    a)  548 740 834 EUR v roku 2019;

    b)  257 223 207 EUR v roku 2020;

    c)  135 194 558 EUR v roku 2021;

    d)  140 942 662 EUR v roku 2022;

    e)  82 243 352 EUR v roku 2023.

Konkrétne sumy platobných rozpočtových prostriedkov na jednotlivé rozpočtové roky budú schválené v súlade s ročným rozpočtovým postupom.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2019.

V Bruseli

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda          predseda

(1)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

10.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

2

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Claudia Schmidt


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ALDE

Jean Arthuis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 11. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia