JELENTÉS az Ausztriának, Luxemburgnak és Romániának a Belarusz és Üzbegisztán a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

11.12.2018 - (COM(2018)0530 – C8-0378/2018 – 2018/0279(NLE)) - *

Jogi Bizottság
Előadó: Mary Honeyball

Eljárás : 2018/0279(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0458/2018
Előterjesztett szövegek :
A8-0458/2018
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Ausztriának, Luxemburgnak és Romániának a Belarusz és Üzbegisztán a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2018)0530 – C8-0378/2018 – 2018/0279(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2018)0530),

–  tekintettel a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezmény 38. cikkének negyedik bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikkének (3) bekezdésére, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének b) pontjára, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0378/2018),

–  tekintettel a Bíróság véleményére[1] az Európai Unió kizárólagos külső hatásköréről a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozást elfogadó nyilatkozat tekintetében,

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére és 108. cikkének (8) bekezdésére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0458/2018),

1.  jóváhagyja, hogy Ausztria, Luxemburg és Románia az Európai Unió érdekében elfogadja Belarusz és Üzbegisztán csatlakozását a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia Állandó Hivatalának.

  • [1]  A Bíróság 1/13. sz., 2014. október 14-i véleménye, ECLI:EU:C:2014:2303.

INDOKOLÁS

A gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló 1980. október 25-i Hágai Egyezmény rendkívüli fontossággal bíró megállapodás. A dokumentumot az Európai Unió valamennyi tagállama ratifikálta.

Az egyezmény olyan rendszert hoz létre, amely együttműködést tesz lehetővé a szerződő államok között, hogy megoldást találjanak a gyermekek jogellenes külföldre vitelével kapcsolatos ügyekben.

E problémák gyakran a különvált párok esetében fordulnak elő. A felügyeleti jog megszerzése érdekében a másik államból származó anya vagy apa kísértést érezhet az államok közötti együttműködés hiányának kihasználására. A sajtóból gyakran értesülhetünk a gyermekek jogellenes külföldre viteléről a szülők különválását vagy válását követően.

Az ilyen esetekben az egyes államok jogrendszerének saját állampolgáraival szembeni elfogultsága jelenti a legnagyobb problémát. Gyakran megtörténik, hogy mindkét érintett állam bírósága az ügyet saját hatáskörébe tartozónak tekinti, és a felügyeleti jogot annak a szülőnek ítéli meg, amelyik a bíróság székhelye szerinti ország állampolgára.

A szóban forgó egyezmény célja az ilyen helyzetek nemzetközi szintű megoldása annak rögzítése révén, hogy a gyermek lakóhelye szerinti állam jogát kell alkalmazni, és az ügy ezen állam bíróságának hatáskörébe tartozik. Az egyezmény továbbá olyan rendszert hoz létre, amellyel biztosítható a jogellenesen külföldre vitt gyermek azonnali visszavitele.

Az EU e területen jelenleg kizárólagos külső hatáskörrel rendelkezik, ahogyan azt a Bíróság 1/13. számú véleményében megerősítette. A tagállamok tehát már nem járhatnak el saját hatáskörükben. A probléma abban áll, hogy az egyezmény nem rendelkezik a nemzetközi szervezetek önálló fellépéséről.

Belarusz 1998. január 12-én letétbe helyezte az 1980. évi egyezményhez való csatlakozásáról szóló okiratot. Az egyezmény 1998. április 1-jén lépett hatályba Belaruszban.

Az 1980. évi egyezmény Belarusz és 24 uniós tagállam között már hatályban van. Csupán Ausztria, Dánia, Luxemburg és Románia nem fogadta még el Belarusz csatlakozását az egyezményhez.

Üzbegisztán 1999. május 31-én letétbe helyezte az 1980. évi egyezményhez való csatlakozásáról szóló okiratot. Az egyezmény 1999. augusztus 1-jén lépett hatályba Üzbegisztánban.

Az 1980. évi egyezmény Üzbegisztán és 24 uniós tagállam között már hatályban van. Csupán Ausztria, Dánia, Luxemburg és Románia nem fogadta még el Üzbegisztán csatlakozását az egyezményhez.

Mivel a gyermekek jogellenes külföldre vitelének kérdése az Európai Unió kizárólagos külső hatáskörébe tartozik, Belarusz és Üzbegisztán csatlakozásának elfogadásáról uniós szinten, tanácsi határozat útján kell dönteni. Ausztriának, Luxemburgnak és Romániának ezért az Európai Unió érdekében nyilatkozatot kell tennie Belarusz és Üzbegisztán csatlakozásának elfogadásáról.

Az Ausztria, Luxemburg és Románia általi elfogadás nyomán az 1980. évi egyezmény Belarusz, Üzbegisztán és – Dánia kivételével – valamennyi uniós tagállam között alkalmazandóvá válna.

Belarusz és Üzbegisztán csatlakozása a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez üdvözlendő. Az előadó ezért javasolja a Parlamentnek a javaslat módosítás nélküli elfogadását annak biztosítása érdekében, hogy a szóban forgó gyermekek az Unió egész területére kiterjedő védelemben részesüljenek.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Javaslat Ausztriának, Luxemburgnak és Romániának a Belarusz és Üzbegisztán a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra

Hivatkozások

COM(2018)0530 – C8-0378/2018 – 2018/0279(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

20.7.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

10.9.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Mary Honeyball

24.9.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.11.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

6.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

Benyújtás dátuma

11.12.2018

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

ECR

Angel Dzhambazki

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, József Szájer, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. január 22.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat