Procedūra : 2018/0279(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0458/2018

Pateikti tekstai :

A8-0458/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 31/01/2019 - 9.7

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0052

PRANEŠIMAS     *
PDF 175kWORD 53k
11.12.2018
PE 630.396v02-00 A8-0458/2018

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Austrija, Liuksemburgas ir Rumunija įgaliojami dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Baltarusijos ir Uzbekistano prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

(COM(2018)0530 – C8‑0378/2018 – 2018/0279(NLE))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėja: Mary Honeyball

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Austrija, Liuksemburgas ir Rumunija įgaliojami dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Baltarusijos ir Uzbekistano prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

(COM(2018)0530 – C8‑0378/2018 – 2018/0279(NLE))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2018)0530),

–  atsižvelgdamas į 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų 38 straipsnio ketvirtą pastraipą,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnio 3 dalį ir į 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos b punktą, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8‑0378/2018),

–  atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo nuomonę(1) dėl išimtinės Europos Sąjungos išorės kompetencijos padaryti pareiškimą dėl pritarimo prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį ir į 108 straipsnio 8 dalį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0458/2018),

1.  pritaria tam, kad Austrija, Liuksemburgas ir Rumunija įgaliojami dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Baltarusijos ir Uzbekistano prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, taip pat Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos Nuolatiniam biurui.

(1)

Teisingumo Teismo 2014 m. spalio 14 d. nuomonė Nr. 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


AIŠKINAMOJI DALIS

1980 m. spalio 25 d. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų yra labai svarbus dokumentas. Ją ratifikavo visos ES valstybės narės.

Konvencijoje numatoma susitariančiųjų šalių bendradarbiavimo sistema, skirta tarptautinio vaikų grobimo byloms nagrinėti.

Daugeliu atvejų šios problemos atsiranda porai išsiskyrus. Jeigu motina ir tėvas yra iš skirtingų valstybių, siekiant užsitikrinti vaiko globą kyla noras pasinaudoti šių valstybių bendradarbiavimo trūkumu. Žiniasklaidoje pilna pranešimų apie tarptautinį vaikų grobimą apsigyvenus skyrium arba po ištuokos.

Šiais atvejais didžiausia problema – atskirų valstybių teisinių sistemų nacionalinis šališkumas. Dažnai abiejų valstybių teismai pripažįsta save kompetentingais nagrinėti bylą ir kiekvienas vaiko globą skiria tam iš tėvų, kuris yra jų valstybės pilietis.

Šios Konvencijos tikslas – tarptautiniu lygmeniu spręsti šias problemas nustačius, kad kompetentingi teismai ir taikomi įstatymai yra tos valstybės, kurioje yra vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta. Konvencijoje taip pat numatoma sistema, pagal kurią užtikrinama, kad pagrobtas vaikas būtų nedelsiant grąžintas.

Dabar, kaip patvirtinta Teisingumo Teismo nuomonėje Nr. 1/13, ši sritis patenka į išimtinės ES išorės kompetencijos sritį. Taigi valstybės narės nebeturi teisės veikti savo iniciatyva. Didžiausia problema yra tai, kad Konvencijoje nenumatyta galimybė savarankiškai veikti tarptautinėms organizacijoms.

1998 m. sausio 12 d. prisijungimo prie 1980 m. konvencijos dokumentą deponavo Baltarusija. Konvencija Baltarusijoje įsigaliojo 1998 m. balandžio 1 d.

1980 m. konvencija jau galioja Baltarusijos ir 24 ES valstybių narių santykiams. Baltarusijos prisijungimui prie konvencijos dar nepritarė tik Austrija, Danija, Liuksemburgas ir Rumunija.

1999 m. gegužės 31 d. prisijungimo prie 1980 m. konvencijos dokumentą deponavo Uzbekistanas. Konvencija Uzbekistane įsigaliojo 1999 m. rugpjūčio 1 d.

1980 m. konvencija jau galioja Uzbekistano ir 24 ES valstybių narių santykiams. Uzbekistano prisijungimui prie konvencijos dar nepritarė tik Austrija, Danija, Liuksemburgas ir Rumunija.

Kovos su tarptautiniu vaikų grobimu sritis priklauso išimtinei Europos Sąjungos išorės kompetencijai, todėl nuspręsti pritarti Baltarusijos ir Uzbekistano prisijungimui reikia ES lygmeniu – priimant Tarybos sprendimą. Todėl Austrija, Liuksemburgas ir Rumunija turėtų padaryti pareiškimą dėl pritarimo Baltarusijos ir Uzbekistano prisijungimui dėl Europos Sąjungos interesų.

Austrijai, Liuksemburgui ir Rumunijai pritarus, 1980 m. konvencija būtų taikoma Baltarusijos, Uzbekistano ir visų ES valstybių narių, išskyrus Daniją, santykiams.

Baltarusijos ir Uzbekistano prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų turėtų būti palankiai vertinamas. Todėl pranešėja siūlo Parlamentui pritarti pasiūlymui be pakeitimų siekiant užtikrinti, kad minėtiesiems vaikams būtų suteikta apsauga visoje ES.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos sprendimas, kuriuo Austrija, Liuksemburgas ir Rumunija įgaliojami dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Baltarusijos ir Uzbekistano prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

Nuorodos

COM(2018)0530 – C8-0378/2018 – 2018/0279(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

20.7.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

10.9.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Mary Honeyball

24.9.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

20.11.2018

 

 

 

Priėmimo data

6.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

Pateikimo data

11.12.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

ECR

Angel Dzhambazki

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, József Szájer, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 21 d.Teisinė informacija - Privatumo politika