RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Awstrija, il-Lussemburgu u r-Rumanija biex jaċċettaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni tal-Belarussja u l-Użbekistan mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri

  11.12.2018 - (COM(2018)0530 – C8‑0378/2018 – 2018/0279(NLE)) - *

  Kumitat għall-Affarijiet Legali
  Rapporteur: Mary Honeyball

  Proċedura : 2018/0279(NLE)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  A8-0458/2018
  Testi mressqa :
  A8-0458/2018
  Dibattiti :
  Votazzjonijiet :
  Testi adottati :

  ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

  dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Awstrija, il-Lussemburgu u r-Rumanija biex jaċċettaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni tal-Belarussja u l-Użbekistan mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri

  (COM(2018)0530 – C8‑0378/2018 – 2018/0279(NLE))

  (Konsultazzjoni)

  Il-Parlament Ewropew,

  –  wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2018)0530),

  –  wara li kkunsidra l-Artikolu 38(4) tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri,

  –  wara li kkunsidra l-Artikolu 81(3) kif ukoll l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt b), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8‑0378/2018),

  –  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja[1] dwar il-kompetenza esterna esklużiva tal-Unjoni Ewropea għal dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni ta' adeżjoni mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri,

  –  wara li kkunsidra l-Artikoli 78c u 108(8) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  –  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0458/2018),

  1.  Japprova l-awtorizzazzjoni lill-Awstrija, il-Lussemburgu u r-Rumanija biex jaċċettaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni tal-Belarussja u l-Użbekistan mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri;

  2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, kif ukoll lill-Bureau Permanenti tal-Konferenza tal-Aja dwar id-Dritt Internazzjonali Privat.

  • [1]  Opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-14 ta' Ottubru 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

  NOTA SPJEGATTIVA

  Il-Konvenzjoni tal-Aja tal-25 ta' Ottubru 1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri hija strument ta' importanza fundamentali. Il-Konvenzjoni ġiet ratifikata mill-Istati Membri kollha tal-UE.

  Il-Konvenzjoni introduċiet sistema ta' kooperazzjoni bejn l-istati kontraenti bil-għan li jsolvu każijiet ta' ħtif internazzjonali ta' minuri.

  Ħafna drabi, dawn il-problemi jinħolqu meta koppja tissepara. Meta l-omm u l-missier ikunu minn stati differenti, ikun hemm it-tentazzjoni li jiġi sfruttat in-nuqqas ta' kooperazzjoni bejn dawk l-istati sabiex tittieħed il-kustodja tal-minuri. L-istampa hija miżgħuda b'rapporti ta' każijiet ta' ħtif internazzjonali ta' minuri wara separazzjoni jew divorzju.

  Il-problema prinċipali f'każijiet bħal dawn hija t-tendenza tas-sistemi ġudizzjarji tal-istati individwali li jiffavorixxu liċ-ċittadini ta' pajjiżhom. F'dawn il-każijiet, spiss jiġri li l-qrati taż-żewġ stati kkonċernati jiddikjaraw lilhom infushom kompetenti u li kull qorti tagħti l-kustodja tal-minuri lill-ġenitur li jkun ċittadin tal-istat fejn tinsab il-qorti.

  L-iskop tal-Konvenzjoni huwa li dawn is-sitwazzjonijiet jiġu riżolti fil-livell internazzjonali, billi jiġi stabbilit li l-qrati kompetenti u l-liġijiet applikabbli huma dawk tal-istat ta' residenza tal-minuri. Il-Konvenzjoni tintroduċi wkoll sistema li tiżgura r-ritorn immedjat tal-minuri li jkunu ġew maħtufa.

  L-UE issa għandha kompetenza esterna esklużiva f'dan il-qasam, kif ikkonfermat mill-Qorti tal-Ġustizzja fl-Opinjoni 1/13. L-Istati Membri għalhekk ma jaġixxux aktar għal rashom. Il-problema hija li l-Konvenzjoni ma tipprevedix l-azzjoni awtonoma ta' organizzazzjonijiet internazzjonali.

  Il-Belarussja ddepożitat l-istrument tal-adeżjoni mal-Konvenzjoni tal-1980 fit-12 ta' Jannar 1998. Il-Konvenzjoni daħlet fis-seħħ fil-Belarussja fl-1 ta' April 1998.

  Il-Konvenzjoni tal-1980 bejn il-Belarussja u 24 Stat Membru tal-UE diġà daħlet fis-seħħ. Huma biss l-Awstrija, id-Danimarka, il-Lussemburgu u r-Rumanija li għadhom ma aċċettawx l-adeżjoni tal-Belarussja mal-Konvenzjoni.

  L-Użbekistan iddepożita l-istrument tal-adeżjoni mal-Konvenzjoni tal-1980 fil-31 ta' Mejju 1999. Il-Konvenzjoni daħlet fis-seħħ fl-Użbekistan fl-1 ta' Awissu 1999.

  Il-Konvenzjoni tal-1980 bejn l-Użbekistan u 24 Stat Membru tal-UE diġà daħlet fis-seħħ. Huma biss l-Awstrija, id-Danimarka, il-Lussemburgu u r-Rumanija li għadhom ma aċċettawx l-adeżjoni tal-Użbekistan mal-Konvenzjoni.

  Minħabba li l-kwistjoni tal-ħtif internazzjonali tal-minuri taqa' taħt il-kompetenza esterna esklużiva tal-Unjoni Ewropea, id-deċiżjoni dwar jekk tiġix aċċettata l-adeżjoni tal-Belarussja u l-Użbekistan għandha tittieħed fil-livell tal-UE permezz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill. B'hekk l-Awstrija, il-Lussemburgu u r-Rumanija għandhom jagħmlu d-dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni fir-rigward tal-adeżjoni tal-Belarussja u l-Użbekistan fl-interess tal-Unjoni Ewropea.

  L-aċċettazzjoni tal-Awstrija, il-Lussemburgu u r-Rumanija tagħmel lill-Konvenzjoni tal-1980 applikabbli bejn il-Belarussja u l-Użbekistan u l-Istati Membri kollha tal-UE minbarra d-Danimarka.

  L-adeżjoni tal-Belarussja u l-Użbekistan mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri għandha tintlaqa'. Ir-rapporteur għaldaqstant jipproponi lill-Parlament japprova l-proposta mingħajr emendi, sabiex jiżgura li l-ħarsien mogħti lill-minuri kkonċernati jiġi estiż għat-territorju kollu tal-UE.

  PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

  Titolu

  Deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Awstrija, il-Lussemburgu u r-Rumanija biex jaċċettaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni tal-Belarussja u l-Użbekistan mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri

  Referenzi

  COM(2018)0530 – C8-0378/2018 – 2018/0279(NLE)

  Data tal-konsultazzjoni / talba għal approvazzjoni

  20.7.2018

   

   

   

  Kumitat responsabbli

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  JURI

  10.9.2018

   

   

   

  Rapporteurs

         Data tal-ħatra

  Mary Honeyball

  24.9.2018

   

   

   

  Discussed in committee

  20.11.2018

   

   

   

  Data tal-adozzjoni

  6.12.2018

   

   

   

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  +:

  –:

  0:

  21

  0

  0

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

  Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

  Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

  Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

  Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

  Data tat-tressiq

  11.12.2018

  VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

  21

  +

  ALDE

  Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

  ECR

  Angel Dzhambazki

  EFDD

  Joëlle Bergeron

  ENF

  Philippe Loiseau

  GUE/NGL

  Kostadinka Kuneva

  PPE

  Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, József Szájer, Axel Voss

  S&D

  Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Tifsira tas-simboli użati:

  +  :  favur

  -  :  kontra

  0  :  astensjoni

  Aġġornata l-aħħar: 22 ta' Jannar 2019
  Avviż legali - Politika tal-privatezza