RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Austriei, a Luxemburgului și a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Belarusului și a Uzbekistanului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

  11.12.2018 - (COM(2018)0530 – C8-0378/2018 – 2018/0279(NLE)) - *

  Comisia pentru afaceri juridice
  Raportoare: Mary Honeyball

  Procedură : 2018/0279(NLE)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0458/2018
  Texte depuse :
  A8-0458/2018
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Austriei, a Luxemburgului și a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Belarusului și a Uzbekistanului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

  (COM(2018)0530 – C8-0378/2018 – 2018/0279(NLE))

  (Procedura de consultare)

  Parlamentul European,

  –  având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2018)0530),

  –  având în vedere articolul 38 al patrulea paragraf din Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii,

  –  având în vedere articolul 81 alineatul (3) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0378/2018),

  –  având în vedere avizul Curții de Justiție[1] privind competența externă exclusivă a Uniunii Europene pentru o declarație de acceptare a aderării la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii,

  –  având în vedere articolul 78c și articolul 108 alineatul (8) din Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0458/2018),

  1.  aprobă autorizarea Austriei, a Luxemburgului și a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Belarusului și a Uzbekistanului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii;

  2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei și guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Biroului permanent al Conferinței de la Haga privind dreptul internațional privat.

  • [1]  Avizul Curții de Justiție din 14 octombrie 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Convenția de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii constituie un instrument extrem de important. Aceasta a fost ratificată de toate statele membre ale UE.

  Convenția instituie un sistem de cooperare între statele contractante având ca obiectiv soluționarea cazurilor de răpire internațională de copii.

  În numeroase cazuri, atunci când cuplurile se despart apar dificultăți în această privință. Dacă mama și tatăl provin din state diferite, există tentația de a profita de lipsa de cooperare dintre statele respective pentru a obține încredințarea copiilor. Presa abundă de relatări despre cazuri de răpire internațională a copiilor în urma unei separări sau a unui divorț.

  În astfel de cazuri, dificultatea majoră rezidă în preferința bazată pe naționalitate a sistemului juridic din fiecare stat în parte. Se poate întâmpla, adesea, ca instanțele din ambele state implicate să se declare competente, fiecare dintre ele încredințând copilul părintelui care deține cetățenia statului respectiv.

  Scopul convenției este acela de a soluționa astfel de situații la nivel internațional, stabilind că instanțele competente și legislația aplicabilă sunt cele din statul în care își are reședința copilul. De asemenea, convenția introduce un sistem care să asigure returnarea imediată a copiilor răpiți.

  În prezent, UE dispune de competențe externe exclusive în acest domeniu, fapt confirmat de Curtea de Justiție în Avizul 1/13. Prin urmare, statele membre nu mai acționează pe cont propriu. Problema este că convenția nu prevede o acțiune autonomă a organizațiilor internaționale.

  La 12 ianuarie 1998, Belarusul și-a depus instrumentul de aderare la Convenția din 1980. Convenția a intrat în vigoare în Belarus la 1 aprilie 1998.

  Convenția din 1980 este deja în vigoare între Belarus și 24 de state membre ale UE. Numai Austria, Danemarca, Luxemburgul și România nu au acceptat încă aderarea Belarusului la convenție.

  La 31 mai 1999, Uzbekistanul și-a depus instrumentul de aderare la Convenția din 1980. Convenția a intrat în vigoare în Uzbekistan la 1 august 1999.

  Convenția din 1980 este deja în vigoare între Uzbekistan și 24 de state membre ale UE. Numai Austria, Danemarca, Luxemburgul și România nu au acceptat încă aderarea Uzbekistanului la convenție.

  Întrucât problema răpirii internaționale de copii intră în sfera competenței externe exclusive a Uniunii Europene, decizia privind acceptarea aderării Belarusului și a Uzbekistanului trebuie luată la nivelul UE printr-o decizie a Consiliului. Prin urmare, Austria, Luxemburgul și România ar trebui să depună declarația de acceptare a aderării Belarusului și a Uzbekistanului în interesul Uniunii Europene.

  Prin acceptarea de către Austria, Luxemburg și România, Convenția din 1980 ar deveni aplicabilă între Belarus, Uzbekistan și toate statele membre ale UE, cu excepția Danemarcei.

  Aderarea Belarusului și a Uzbekistanului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii este un aspect pozitiv. Din aceste motive, raportoarea propune ca Parlamentul să aprobe propunerea fără modificări, astfel încât copiilor în cauză să le fie asigurată protecția pe întregul teritoriul Uniunii.

  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

  Titlu

  Decizie a Consiliului de autorizare a Austriei, a Luxemburgului și a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Belarusului și a Uzbekistanului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

  Referințe

  COM(2018)0530 – C8-0378/2018 – 2018/0279(NLE)

  Data sesizării

  20.7.2018

   

   

   

  Comisie competentă

  Data anunțului în plen

  JURI

  10.9.2018

   

   

   

  Raportori

  Data numirii

  Mary Honeyball

  24.9.2018

   

   

   

  Examinare în comisie

  20.11.2018

   

   

   

  Data adoptării

  6.12.2018

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  21

  0

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

  Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

  Data depunerii

  11.12.2018

  VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

  21

  +

  ALDE

  Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

  ECR

  Angel Dzhambazki

  EFDD

  Joëlle Bergeron

  ENF

  Philippe Loiseau

  GUE/NGL

  Kostadinka Kuneva

  PPE

  Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, József Szájer, Axel Voss

  S&D

  Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

  Ultima actualizare: 22 ianuarie 2019
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate