RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Austriei, a Luxemburgului și a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Belarusului și a Uzbekistanului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

11.12.2018 - (COM(2018)0530 – C8-0378/2018 – 2018/0279(NLE)) - *

Comisia pentru afaceri juridice
Raportoare: Mary Honeyball

Procedură : 2018/0279(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0458/2018
Texte depuse :
A8-0458/2018
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Austriei, a Luxemburgului și a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Belarusului și a Uzbekistanului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

(COM(2018)0530 – C8-0378/2018 – 2018/0279(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2018)0530),

–  având în vedere articolul 38 al patrulea paragraf din Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii,

–  având în vedere articolul 81 alineatul (3) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0378/2018),

–  având în vedere avizul Curții de Justiție[1] privind competența externă exclusivă a Uniunii Europene pentru o declarație de acceptare a aderării la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii,

–  având în vedere articolul 78c și articolul 108 alineatul (8) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0458/2018),

1.  aprobă autorizarea Austriei, a Luxemburgului și a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Belarusului și a Uzbekistanului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei și guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Biroului permanent al Conferinței de la Haga privind dreptul internațional privat.

  • [1]  Avizul Curții de Justiție din 14 octombrie 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

EXPUNERE DE MOTIVE

Convenția de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii constituie un instrument extrem de important. Aceasta a fost ratificată de toate statele membre ale UE.

Convenția instituie un sistem de cooperare între statele contractante având ca obiectiv soluționarea cazurilor de răpire internațională de copii.

În numeroase cazuri, atunci când cuplurile se despart apar dificultăți în această privință. Dacă mama și tatăl provin din state diferite, există tentația de a profita de lipsa de cooperare dintre statele respective pentru a obține încredințarea copiilor. Presa abundă de relatări despre cazuri de răpire internațională a copiilor în urma unei separări sau a unui divorț.

În astfel de cazuri, dificultatea majoră rezidă în preferința bazată pe naționalitate a sistemului juridic din fiecare stat în parte. Se poate întâmpla, adesea, ca instanțele din ambele state implicate să se declare competente, fiecare dintre ele încredințând copilul părintelui care deține cetățenia statului respectiv.

Scopul convenției este acela de a soluționa astfel de situații la nivel internațional, stabilind că instanțele competente și legislația aplicabilă sunt cele din statul în care își are reședința copilul. De asemenea, convenția introduce un sistem care să asigure returnarea imediată a copiilor răpiți.

În prezent, UE dispune de competențe externe exclusive în acest domeniu, fapt confirmat de Curtea de Justiție în Avizul 1/13. Prin urmare, statele membre nu mai acționează pe cont propriu. Problema este că convenția nu prevede o acțiune autonomă a organizațiilor internaționale.

La 12 ianuarie 1998, Belarusul și-a depus instrumentul de aderare la Convenția din 1980. Convenția a intrat în vigoare în Belarus la 1 aprilie 1998.

Convenția din 1980 este deja în vigoare între Belarus și 24 de state membre ale UE. Numai Austria, Danemarca, Luxemburgul și România nu au acceptat încă aderarea Belarusului la convenție.

La 31 mai 1999, Uzbekistanul și-a depus instrumentul de aderare la Convenția din 1980. Convenția a intrat în vigoare în Uzbekistan la 1 august 1999.

Convenția din 1980 este deja în vigoare între Uzbekistan și 24 de state membre ale UE. Numai Austria, Danemarca, Luxemburgul și România nu au acceptat încă aderarea Uzbekistanului la convenție.

Întrucât problema răpirii internaționale de copii intră în sfera competenței externe exclusive a Uniunii Europene, decizia privind acceptarea aderării Belarusului și a Uzbekistanului trebuie luată la nivelul UE printr-o decizie a Consiliului. Prin urmare, Austria, Luxemburgul și România ar trebui să depună declarația de acceptare a aderării Belarusului și a Uzbekistanului în interesul Uniunii Europene.

Prin acceptarea de către Austria, Luxemburg și România, Convenția din 1980 ar deveni aplicabilă între Belarus, Uzbekistan și toate statele membre ale UE, cu excepția Danemarcei.

Aderarea Belarusului și a Uzbekistanului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii este un aspect pozitiv. Din aceste motive, raportoarea propune ca Parlamentul să aprobe propunerea fără modificări, astfel încât copiilor în cauză să le fie asigurată protecția pe întregul teritoriul Uniunii.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Decizie a Consiliului de autorizare a Austriei, a Luxemburgului și a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Belarusului și a Uzbekistanului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

Referințe

COM(2018)0530 – C8-0378/2018 – 2018/0279(NLE)

Data sesizării

20.7.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

JURI

10.9.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Mary Honeyball

24.9.2018

 

 

 

Examinare în comisie

20.11.2018

 

 

 

Data adoptării

6.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Membri supleanți prezenți la votul final

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

Data depunerii

11.12.2018

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

ECR

Angel Dzhambazki

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, József Szájer, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 22 ianuarie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate