POROČILO o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, Luksemburgu in Romuniji, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Belorusije in Uzbekistana k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok

  11.12.2018 - (COM(2018)0530 – C8-0378/2018 – 2018/0279(NLE)) - *

  Odbor za pravne zadeve
  Poročevalka: Mary Honeyball

  Postopek : 2018/0279(NLE)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0458/2018
  Predložena besedila :
  A8-0458/2018
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, Luksemburgu in Romuniji, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Belorusije in Uzbekistana k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok

  (COM(2018)0530 – C8-0378/2018 – 2018/0279(NLE))

  (Posvetovanje)

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (COM(2018)0530),

  –  ob upoštevanju četrtega odstavka člena 38 Haaške konvencije iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok,

  –  ob upoštevanju člena 81(3) ter točke (b) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0378/2018),

  –  ob upoštevanju mnenja Sodišča[1], da je izjava o sprejetju pristopa k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok v izključni zunanji pristojnosti Evropske unije,

  –  ob upoštevanju člena 78c in člena 108(8) Poslovnika,

  –  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0458/2018),

  1.  odobri pooblastilo Avstriji, Luksemburgu in Romuniji, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Belorusije in Uzbekistana k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok;

  2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic ter stalnemu uradu Haaške konference o mednarodnem zasebnem pravu.

  • [1]  Mnenje Sodišča z dne 14. oktobra 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

  OBRAZLOŽITEV

  Haaška konvencija z dne 25. oktobra 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok je zelo pomemben instrument. Ratificirale so jo vse države članice EU.

  Konvencija določa sistem, ki državam pogodbenicam omogoča sodelovanje pri iskanju rešitev za primere mednarodne ugrabitve otroka.

  Pogosto te težave nastanejo, ko v paru pride do prenehanja življenjske skupnosti. Če sta starša iz različnih držav, obstaja nevarnost, da bi kateri od njiju skušal izkoristiti pomanjkanje sodelovanja med tema državama in pridobiti izključno pravico do varstva in vzgoje otrok. Iz medijev pogosto slišimo za primere mednarodne ugrabitve otrok, ko se starša razvežeta ali med njima preneha življenjska skupnost.

  V takih primerih je največja težava nacionalna pristranskost pravnih sistemov v posameznih državah. Pogosto pride do tega, da se sodišča obeh vpletenih držav izrečejo za pristojna ter da vsako sodišče zaupa otroka v varstvo in vzgojo staršu, ki je državljan te države.

  Namen Konvencije je reševanje tovrstnih primerov na mednarodni ravni, in sicer tako, da so pristojna sodišča in pravo, ki se uporablja, sodišča in pravo države, v kateri ima otrok prebivališče. Konvencija določa tudi sistem, ki omogoča takojšnjo vrnitev ugrabljenega otroka.

  To področje zdaj sodi v izključno zunanjo pristojnost Evropske unije, kar je potrdilo Sodišče v mnenju 1/13. Države članice torej glede tega ne delujejo več samostojno. Težava pa je, da Konvencija ne določa samostojnega ukrepanja mednarodnih organizacij.

  Belorusija je listino o pristopu h Konvenciji iz leta 1980 predložila 12. januarja 1998. Konvencija je v Belorusiji začela veljati 1. aprila 1998.

  Konvencija iz leta 1980 že velja med Belorusijo in 24 državami članicami EU. Samo Avstrija, Danska, Luksemburg in Romunija še niso sprejeli pristopa Belorusije h Konvenciji.

  Uzbekistan je listino o pristopu h Konvenciji iz leta 1980 predložil 31. maja 1999. Konvencija je v Uzbekistanu začela veljati 1. avgusta 1999.

  Konvencija iz leta 1980 že velja med Uzbekistanom in 24 državami članicami EU. Samo Avstrija, Danska, Luksemburg in Romunija še niso sprejeli pristopa Uzbekistana h Konvenciji.

  Ker mednarodni protipravni odvzem otrok spada v izključno zunanjo pristojnost Evropske unije, je odločitev o sprejetju pristopa Belorusije in Uzbekistana treba sprejeti na ravni EU v obliki sklepa Sveta. Avstrija, Luksemburg in Romunija bi tako morali v zvezi s pristopom Belorusije in Uzbekistana podati izjavo o sprejetju v interesu Evropske unije.

  S sprejetjem Avstrije, Luksemburga in Romunije bi se Konvencija iz leta 1980 uporabljala med Belorusijo, Uzbekistanom in vsemi državami članicami EU razen Danske.

  Pristop Belorusije in Uzbekistana k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok je treba pozdraviti. Poročevalka zato predlaga Parlamentu, naj odobri predlog brez sprememb in tako omogoči, da bodo ti otroci zaščiteni na celotnem ozemlju Unije.

  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Sklep Sveta o pooblastilu Avstriji, Luksemburgu in Romuniji, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Belorusije in Uzbekistana k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok

  Referenčni dokumenti

  COM(2018)0530 – C8-0378/2018 – 2018/0279(NLE)

  Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

  20.7.2018

   

   

   

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  JURI

  10.9.2018

   

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Mary Honeyball

  24.9.2018

   

   

   

  Obravnava v odboru

  20.11.2018

   

   

   

  Datum sprejetja

  6.12.2018

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  21

  0

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

  Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

  Datum predložitve

  11.12.2018

  POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

  21

  +

  ALDE

  Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

  ECR

  Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

  EFDD

  Joëlle Bergeron

  ENF

  Philippe Loiseau

  GUE/NGL

  Kostadinka Kuneva

  PPE

  Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, József Szájer, Axel Voss

  S&D

  Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Uporabljeni znaki:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  vzdržani

  Zadnja posodobitev: 22. januar 2019
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov