Postup : 2018/2106(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0459/2018

Predkladané texty :

A8-0459/2018

Rozpravy :

PV 15/01/2019 - 17
CRE 15/01/2019 - 17

Hlasovanie :

PV 16/01/2019 - 21.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0025

SPRÁVA     
PDF 569kWORD 64k
11.12.2018
PE 627.657v02-00 A8-0459/2018

o vykonávaní obchodného piliera dohody o pridružení so Strednou Amerikou

(2018/2106(INI))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Reimer Böge

DÔVODOVÁ SPRÁVA – SÚHRN SKUTOČNOSTÍ A ZISTENÍ
 NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

DÔVODOVÁ SPRÁVA – SÚHRN SKUTOČNOSTÍ A ZISTENÍ

Dňa 19. februára 2018 bol spravodajca poverený úlohou vypracovať správu o vykonávaní obchodného piliera dohody o pridružení so Strednou Amerikou;

I.   Zdroje informácií

Od svojho poverenia spravodajca zhromažďoval informácie a vychádzal okrem iného z týchto zdrojov:

•  verejné vypočutie s názvom Posilnenie väzieb: obchodné vzťahy medzi EÚ a Latinskou Amerikou s účasťou expertov z akademickej obce a medzinárodných organizácií, ktoré 20. júna 2018 zorganizoval Výbor pre medzinárodný obchod (INTA);

•  zasadnutie monitorovacej skupiny INTA pre Strednú Ameriku, ktoré sa konalo 19. júna 2018 za účasti veľvyslanca Kostariky, dočasného predsedu Sekretariátu pre hospodársku integráciu Strednej Ameriky (SIECA) a GR pre obchod Európskej komisie;

•  podrobná analýza EPRS s názvom Obchod EÚ s Latinskou Amerikou a Karibikom: prehľad a údaje zo 14. septembra 2018;

•  výročná správa Európskej komisie o vykonávaní dohôd o voľnom obchode EÚ za rok 2017;

•  tretia výročná správa o vykonávaní časti IV Dohody, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej;

•  Najnovšie obchodné štatistiky Eurostatu;

•  správy MOP z jednotlivých štátov.

II.   Hlavné zistenia

Z uvedených komparatívnych zdrojov informácií jasne vyplýva, že:

•  cieľom dohody o pridružení je posilniť proces regionálnej integrácie medzi krajinami Strednej Ameriky podporou vnútroregionálnych inštitúcií, spolupráce a dialógu medzi regiónmi;

•  obchodné toky medzi zmluvnými stranami prejavili vo všeobecnosti svoju odolnosť aj napriek nepriaznivému medzinárodnému hospodárskemu kontextu;

•  ani Stredná Amerika, ani EÚ plne nevyužívajú svoje colné kvóty,

•  dohoda o pridružení ešte len začne prispievať k modernizácii a diverzifikácii vývozu zo Strednej Ameriky;

•  pokrok bol dosiahnutý v oblasti sanitárnych a fytosanitárnych noriem, pravidiel pôvodu a technických prekážok obchodu;

•  nevyriešené ostávajú otázky týkajúce sa ustanovení o obchode a udržateľnom rozvoji;

•  strany dohody začínajú vykonávať administratívne a inštitucionálne postupy na prijatie príslušného protokolu s cieľom zahrnúť do dohody o pridružení Chorvátsko.

III.    Hlavné odporúčania

•  plne vykonať všetky ustanovenia obchodného piliera;

•  predkladať aktualizované a komplexné výročné správy o vykonávaní dohody o pridružení, ako sa požaduje v príslušných vykonávacích predpisoch, a zahrnúť príslušné informácie a číselné údaje, aby sa dali vyhodnocovať investičné toky;

•  treba dosiahnuť ďalší pokrok, napríklad v súvislosti s problémom, ktorý predstavujú diskriminačné dane na dovoz alkoholických nápojov v Kostarike, a s účinnou ochranou zemepisných označení;

•  podporovať opatrenia na zvýšenie informovanosti zainteresovaných strán v oboch regiónoch o dohode o pridružení;

•  poskytnúť MSP všetky potrebné nástroje na podporu intenzívnejších výmen a účasti s cieľom využiť prínosy dohody o pridružení;

•  posilniť inšpekcie práce a rozšíriť sociálny dialóg; príslušné stredoamerické štáty by mali skoncovať s násilím, ktoré postihuje odborárov a pôvodné obyvateľstvo, prijať legislatívne opatrenia na účinné vykonávanie základných dohovorov MOP o slobode združovania, kolektívnom vyjednávaní a nediskriminácii a detskej práci;

•  naliehať na Rakúsko, Belgicko a Grécko, aby ratifikovali dohodu o pridružení.


NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vykonávaní obchodného piliera dohody o pridružení so Strednou Amerikou

(2018/2106(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na časť IV Dohody, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej(2) a na je sprievodnú priebežnú správu(3),

–  so zreteľom na výročné správy Komisie z 18. marca 2015, 18. februára 2016 a 5. apríla 2017 o vykonávaní časti IV dohody, ktorou sa zakladá pridruženie medzi EÚ a Strednou Amerikou (COM (2015)0131, COM(2016)0073 a COM(2017)0160),

  so zreteľom na svoje uznesenie z 31. mája 2018 o situácii v Nikarague(4) a na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v mene EÚ z 2. októbra 2018 o situácii v Nikarague,

  so zreteľom na uznesenia Euro-latinskoamerického parlamentného zhromaždenia o riadení globalizácie a o sociálnej zodpovednosti podnikov v EÚ a krajinách Latinskej Ameriky a Karibskej oblasti (LAK) prijaté vo Viedni 20. septembra 2018,

–  so zreteľom na správu Komisie z 9. novembra 2017 s názvom Vykonávanie dohôd o voľnom obchode – 1. január 2016 – 31. december 2016 (SWD(2017)0364),

  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo14. februára 2018 o kapitolách o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji v dohodách EÚ o voľnom obchode(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 30. mája 2018 o výročnej správe o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky(6) a z 25. októbra 2018 o využívaní globalizácie: obchodné aspekty(7),

  so zreteľom na správu zo 14. júna 2018 o štvrtom zasadnutí Výboru pre pridruženie;

–  so zreteľom na správu o štvrtom zasadnutí Rady pre obchod a udržateľný rozvoj o dohode o pridružení medzi Strednou Amerikou a Európskou úniou z 13. júna 2018 pre fórum občianskej spoločnosti(8),

–  so zreteľom na zhrnutie diskusie zo spoločného zasadnutia európskych a stredoamerických poradných skupín občianskej spoločnosti zo 16. júna 2016(9),

–  so zreteľom na verejné vypočutia, ktoré Výbor pre medzinárodný obchod (INTA) zorganizoval 20. júna 2018, 15. marca 2016 a 27. marca 2012,

  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade a Komisii z 13. decembra 2017 v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov(10),

  so zreteľom na spoločné vyhlásenie o obchode a posilnení ekonomického postavenia žien pri príležitosti ministerskej konferencie WTO v decembri 2017 v Buenos Aires,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, ako aj na článok 1 ods. 1 písm. e) rozhodnutia Konferencie predsedov z 12. decembra 2002 o schvaľovacom postupe pre vypracovanie iniciatívnych správ a na prílohu 3 k tomuto rozhodnutiu,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0459/2018),

A.  keďže dohoda o pridružení (ďalej len „dohoda“) medzi EÚ a Strednou Amerikou bola prvou dohodou o pridružení medzi regiónmi, ktorú EÚ uzatvorila; keďže táto dohoda je založená na troch navzájom sa dopĺňajúcich častiach, a to politickom dialógu, spolupráci a obchode; keďže obchodný pilier dohody (časť IV) bol v čase rokovaní dosť široký a náročný, ale spätne možno povedať, že v ňom chýbajú aktualizované ustanovenia týkajúce sa, okrem iného, rodového hľadiska a obchodu, digitálneho a elektronického obchodu, obstarávania, investícií, boja proti korupcii alebo MSP;

B.  keďže obchodný pilier dohody sa predbežne vykonáva päť rokov: od 1. augusta 2013 s Hondurasom, Nikaraguou a Panamou, od 1. októbra 2013 s Kostarikou a Salvádorom a od 1. decembra 2013 s Guatemalou;

C.  keďže piliere politického dialógu a spolupráce sa doposiaľ nevykonávajú, keďže nie všetky členské štáty dohodu ratifikovali; keďže tým, že sa tieto dva piliere nevykonávajú, sa vytvára nerovnováha medzi otázkami súvisiacimi s obchodom a politickými otázkami, najmä základnými hodnotami EÚ, ako sú napríklad podpora demokracie a ľudských práv;

D.  keďže Stredná Amerika s takmer 43 miliónmi obyvateľov je relatívne malým trhom, ktorý predstavuje 0,25 % svetového HDP;

E.  keďže počas posledných 15 rokov boli krajiny Strednej Ameriky otvorenejšie voči obchodu ako iné krajiny s rovnakou výškou príjmov; keďže dovoz je však aj naďalej hlavným zdrojom obchodnej výmeny s ostatnými krajinami;

F.  keďže najdôležitejším trhom pre Strednú Ameriku je samotný región, pričom stredoamerický spoločný trh je druhým najväčším obchodným partnerom väčšiny krajín v regióne a predstavuje 26 % celkového vývozu;

G.  keďže vykonávanie obchodných dohôd EÚ je kľúčovou prioritou Parlamentu, Rady a Komisie z hľadiska monitorovania, hodnotenia a nastavenia spoločnej obchodnej politiky EÚ; keďže správy o vykonávaní dohody so Strednou Amerikou sú včasným a užitočným príspevkom do diskusie o jej prípadnej aktualizácii;

H.  keďže v súčasnosti existuje dostatok skúseností, údajov a štatistických informácií na posúdenie vykonávania obchodného piliera dohody; keďže v uznesení Parlamentu z 11. decembra 2012 a v jeho súhlase s dohodou boli načrtnuté ciele obchodného piliera a zahrnuté návrhy o následných krokoch počas vykonávania dohody(11), ktoré sú relevantné pre prebiehajúcu analýzu;

I.  keďže Súdny dvor Európskej únie vo svojom stanovisku 2/15 zo 16. mája 2017(12) potvrdil, že spoločná obchodná politika je založená na hodnotách a že podpora trvalo udržateľného rozvoja je jedným z cieľov spoločnej obchodnej politiky;

J.  keďže situácia v oblasti ľudských práv vyvoláva vo viacerých krajinách Strednej Ameriky znepokojenie;

Hlavné závery a odporúčania

1.  zastáva názor, že dohoda sa snaží splniť jeden zo svojich hlavných pôvodných cieľov, keďže sa usiluje posilňovať proces regionálnej integrácie medzi stredoamerickými štátmi podporou vnútroregionálnych inštitúcií, spolupráce a dialógu, prispievaním k plneniu článku 21 ZEÚ, k univerzálnej Agende 2030 pre udržateľný rozvoj a v rámci zásady súdržnosti politík v záujme rozvoja podľa článku 208 ZFEÚ k doplnkovosti ich produktívnych sektorov, uľahčovaním cezhraničnej výmeny a podporou udržateľného hospodárskeho rastu v regióne; opakuje, že dohoda prispieva ku konsolidácii širšieho strategického rozmeru partnerstva medzi EÚ a krajinami Latinskej Ameriky a Karibskej oblasti (LAK); považuje za kľúčové zabezpečiť, aby dohoda, ktorú ešte niektoré členské štáty(13) neratifikovali, nadobudla platnosť v plnom rozsahu, a aby obe zmluvné strany účinne a primerane vykonávali všetky ustanovenia jej obchodného piliera;

2.  pripomína význam posilnenia spolupráce medzi oboma regiónmi v záujme zachovania a upevnenia multilaterálneho obchodného systému ako základný piliera umožňujúceho splniť ciele trvalo udržateľného rozvoja a zabezpečiť hospodárske riadenie na základe pravidiel, a tým aj spravodlivejší, inkluzívnejší a udržateľnejší obchod; pripomína najmä svoju podporu WTO a podčiarkuje jej úlohu pri zabezpečovaní hospodárskej stability a podpore rastu a rozvoja a vyzýva strany, aby využili dialóg, ktorý dohoda podporuje, a navrhli a vypracovali spoločné stratégie nevyhnutnej modernizácie WTO;

3.  zdôrazňuje, že Stredná Amerika je jedným z regiónov, ktoré sú najviac postihnuté zmenou klímy a prírodnými katastrofami, a preto naliehavo vyzýva na hĺbkové preskúmanie súvislosti medzi zmenou využívania pôdy v dôsledku liberalizácie investícií a prístupu k vlastníctvu a rozširovaním monokultúr, ďalej ochrany zdrojov vody a sladkej vody a prístupu k nim, ako aj potreby udržiavať a/alebo rozvíjať príslušné verejné služby a napokon spolupráce pri rozvoji neznečisťujúcej verejnej dopravy a energetických systémov;

4.  zdôrazňuje, že podstatou dohody je férový a predvídateľný vzťah založený na pravidlách, ktorý podporuje bezpečnejšie hospodárske prostredie medzi obchodnými partnermi založené na zásadách trvalo udržateľného rozvoja a dodržiavania ľudských práv a pracovných a environmentálnych noriem a zároveň podporuje právny štát a dobrú správu vecí verejných, a zdôrazňuje, že treba prijať účinné opatrenia na boj proti korupcii; domnieva sa, že takáto predvídateľnosť podporuje hospodársky rast, výmenu tovaru, poskytovanie služieb, účasť na verejnom obstarávaní, atraktívnosť investícií, kvalitné pracovné miesta a lepšie pracovné podmienky a životnú úroveň, aj keď obchodné toky sa nevyvíjajú vždy lineárne;

5.  vyzýva Komisiu, aby predkladala aktuálne komplexné výročné správy o vykonávaní dohody, ako sa to vyžaduje v príslušných vykonávacích nariadeniach; zastáva názor, že informácie uvedené v správe o vykonávaní dohôd o voľnom obchode nie sú dostatočné (SWD(2017)0364); konštatuje, že údaje o dovoze zo Strednej Ameriky veľmi kolíšu, keďže vývoz je zameraný na komodity, ktorých ceny vyplývajú zo svetového trhu alebo sú založené na častiach výrobkov v globálnych hodnotových reťazcoch; dôrazne strany nabáda, aby v záujme primeraného posúdenia vykonávania dohody prijali primerané opatrenia na zlepšenie zberu a poskytovania pravidelných, aktuálnych, porovnateľných a spoľahlivých štatistických údajov o príslušných odvetviach vrátane obchodu s tovarom a službami, investícií a zmeny klímy, ako aj o stupni konsolidácie činností MSP a aby vykonávali hodnotenia na základe údajov rozčlenených podľa rodu; nabáda ďalej obe strany, aby sledovali vykonávanie medzinárodne dohodnutých noriem v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, ako aj daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam; opakuje svoju výzvu Komisii, aby aktualizovala a vytvorila spoločnú metodiku pre ucelenejšie hodnotenie vykonávania svojich obchodných dohôd;

6.  víta to, že obchodné toky medzi zmluvnými stranami sa vo všeobecnosti ukázali byť odolné aj napriek nepriaznivému medzinárodnému hospodárskemu kontextu; berie na vedomie, že: vývoz z EÚ vzrástol o 22 %, zatiaľ čo dovoz z piatich stredoamerických krajín sa zvýšil o 18,3 %, že hlavnou destináciou vývozu EÚ do Strednej Ameriky je Kostarika, za ktorou nasledujú Panama a Guatemala a že hlavný vývozca tovaru do EÚ je Kostarika, za ktorou nasleduje Honduras a Guatemala; berie so znepokojením na vedomie výrazný pokles vývozu z Kostariky do EÚ o 40,4 % v roku 2015 v dôsledku premiestnenia významného výrobcu informačných technológií do juhovýchodnej Ázie, čo viedlo k celkovému poklesu dovozu zo Strednej Ameriky o 16,8 %;

7.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že ani Stredná Amerika, ani EÚ plne nevyužívajú svoje colné kvóty, a preto žiada určiť potenciálne odvetvia, v ktorých by sa mala podporovať intenzívnejšia výmena; vyjadruje poľutovanie nad tým, že číselné údaje o miere využívania preferencií sú k dispozícii iba v Kostarike; vyjadruje znepokojenie nad tým, že len v prípade 16,6 % oprávneného vývozu EÚ do Kostariky bola uplatnená dohoda o voľnom obchode, pričom v prípade vývozu z Kostariky do EÚ dosiahla táto miera 92 %(14); pripomína, že je mimoriadne dôležité, aby sa obchod stal inkluzívnejším a aby sa dosiahla náležitá integrácia MSP, najmä malých poľnohospodárov, do hodnotových reťazcov; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby prijala aktívne opatrenia s cieľom zvýšiť vedomosti a uľahčiť využívanie príležitostí, ktoré ponúka dohoda, medzi európskymi výrobcami, najmä MSP, v záujme väčšieho využívania preferencií a existujúcich colných kvót;

8.  konštatuje, že väčšina produktov vyvážaných zo Strednej Ameriky do EÚ aj naďalej vo veľkej miere patrí do primárneho sektora a ide o produkty s relatívne nízkou pridanou hodnotou, ako napríklad textil, káva, cukor, automobilové diely alebo krevety, zatiaľ čo EÚ vyváža do Strednej Ameriky najmä stroje a spotrebiče, produkty chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví a dopravné zariadenia; berie však na vedomie, že dohoda začína prispievať k modernizácii a diverzifikácii vývozu výrobkov s vyššou pridanou hodnotou zo Strednej Ameriky, ako sú ihly, protetické pomôcky a zdravotnícke pomôcky, a k zvýšeniu vývozu produktov s osvedčením spravodlivého obchodu a ekologických certifikovaných produktov;

9.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že ani tretia výročná správa, ani správa o vykonávaní dohôd o voľnom obchode EÚ za rok 2016 neobsahujú údaje relevantné pre hodnotenie investičných tokov; vyzýva Komisiu, aby takéto údaje uviedla vo svojich budúcich správach;

10.  berie na vedomie, že celkový objem obchodu so službami medzi EÚ a Strednou Amerikou sa nepatrne znížil a zdá sa, že je sústredený v Paname a Kostarike, a vyzýva Komisiu, aby poskytla podrobnejšiu analýzu jednotlivých krajín podľa jednotlivých odvetví;

11.  uznáva pokrok, pokiaľ ide o sanitárne a fytosanitárne normy, pravidlá pôvodu a technické prekážky obchodu, a vyzýva strany, aby zlepšili systém včasného varovania a transparentnosť a výmenu informácií o vnútorných právnych predpisoch a postupoch; konštatuje, že Stredná Amerika je znepokojená novým právnym rámcom EÚ, ktorý by mohol brániť vývozu palmového oleja; opätovne zdôrazňuje potrebu včasných informácií a ďalších výmen ex ante s cieľom umožniť stranám predvídať meniace sa modely a dodržiavať interné právne požiadavky;

12.  zdôrazňuje, že treba dosiahnuť ďalší pokrok, napríklad v súvislosti s problémom diskriminačných daní na dovoz alkoholických nápojov v Kostarike; vyjadruje znepokojenie aj v súvislosti s nevyriešenými otázkami týkajúcimi sa účinnej ochrany zemepisných označení, napríklad v Kostarike (Manchego), Guatemale (Parmigiano) alebo Hondurase (zoznam generík), a odporúča vyvinúť ďalšie úsilie v súvislosti s dodržiavaním právnych predpisov;

13.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v platnej dohode chýba osobitná kapitola o MSP, a nabáda Komisiu, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), členské štáty a Strednú Ameriku, aby takúto kapitolu začlenili do budúcej revízie dohody; vyzýva strany dohody, aby MSP poskytli kompletnú právnu a administratívnu podporu a všetky nástroje potrebné na to, aby sa MSP mohli zapojiť do obchodu a investícií podľa tejto dohody a aby presadzovali väčšiu výmenu a zvyšovali zapojenie v záujme využitia prínosov dohody, a to aj aktívnymi opatreniami na podporu internacionalizácie MSP a zriadením kontaktných miest a špecializovanej internetovej stránky pre MSP; opakuje svoju výzvu na zvýšenie informovanosti zainteresovaných strán, najmä MSP v oboch regiónoch, o dohode a podpore, ktorá je k dispozícii; opakuje svoju výzvu na podporu spolupráce príslušnými technickými a finančnými zdrojmi v odvetviach strategických pre oba regióny;

14.  zdôrazňuje, že na zabezpečenie rovnakých podmienok pre podniky je nevyhnutné spravodlivé a transparentné otváranie trhov verejného obstarávania v Strednej Amerike; vyjadruje znepokojenie nad tým, že trhy verejného obstarávania v Strednej Amerike by sa mohli ešte viac otvoriť na úrovni ústrednej a regionálnej štátnej správy;

15.  považuje vnútroregionálne nesadzobné opatrenia za významnú prekážku pre investície v Strednej Amerike; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby krajiny Strednej Ameriky zlepšili podmienky investovania a skvalitnili miestne podnikateľské prostredie pre európskych investorov s cieľom zlepšiť zamestnanosť a infraštruktúru a splniť dôležité rozvojové potreby regiónu;

16.  trvá na účinnom plnení osobitných záväzkov týkajúcich sa ustanovení o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou dohody a sú nevyhnutné na splnenie stanovených cieľov; berie na vedomie, že Komisia vykoná v roku 2019 za účasti nezávislých expertov hodnotenie dohody ex post vrátane jej kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji, a domnieva sa, že by v takýchto hodnoteniach mala pokračovať aj v budúcnosti; pripomína, že v kapitole dohody o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji je stanovené zriadenie domácich poradných skupín alebo výborov pre záležitostí súvisiace s prácou, životným prostredím a trvalo udržateľným rozvojom; víta najmä to, že vo všetkých krajinách Strednej Ameriky už boli zriadené poradenské mechanizmy občianskej spoločnosti; konštatuje, že v niektorých krajinách Strednej Ameriky existujú vážne obavy, pokiaľ ide o nezávislosť týchto poradných skupín a ich schopnosť vyvíjať činnosť; vyjadruje v tejto súvislosti poľutovanie nad tým, že zasadnutia Výboru a podvýborov pre pridruženie a fóra pre dialóg s občianskou spoločnosťou sa neuskutočnili v roku 2017, a trvá na tom, aby sa tieto zasadnutia konali aspoň raz ročne; vyzýva zmluvné strany dohody, aby urýchlene zaviedli mechanizmy a vydelili potrebné finančné prostriedky na posilnenie domácich poradných skupín a zabezpečili nezávislosť a reprezentatívnosť organizácií občianskej spoločnosti s vyváženým zastúpením zainteresovaných strán, aby sa mohli primerane zúčastňovať na ich zasadnutiach; vyzýva ďalej strany dohody, aby zaviedli účinné mechanizmy dialógu s poradnými skupinami, ako aj s členmi rôznych podvýborov a aby ich začlenili do postupov hodnotenia ex post plánovaných na rok 2019; víta odporúčania prijaté počas 3. spoločnej schôdze domácich poradných skupín EÚ a Strednej Ameriky zo 16. júna 2016 a vyzýva jej účastníkov, aby ich vykonali; pripomína, že kapitola o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji zahŕňa právne záväzné ustanovenia na účinné vykonávanie noriem pracovnej, sociálnej a environmentálnej ochrany; víta to, že dohoda vytvorila podmienky pre pravidelný dialóg o vykonávaní spoločných záväzkov; konštatuje, že Parlament vyzval Komisiu, aby posilnila mechanizmy monitorovania, vykonávania a presadzovania kapitol o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji; víta preto 15-bodový plán Komisie na zvýšenie účinnosti kapitol o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji EÚ a pripomína, že by mala pokračovať v dialógu s rôznymi zainteresovanými stranami vrátane Parlamentu o účinnom mechanizme presadzovania záväzkov v oblasti pracovnej ochrany a ochrany životného prostredia zahrnutých v obchodných dohodách;

17.  vyzýva strany dohody, aby dohodu revidovali a zaviedli vhodný a účinný mechanizmus urovnávania sporov a aby pri tom, okrem iných metód presadzovania, zvážili aj sankcie ako odstrašujúci prostriedok, ktorý sa má použiť ako posledná možnosť v prípade závažných porušení, a aby umožnili náležité zapojenie sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti;

18.  naliehavo vyzýva EÚ a všetky krajiny Strednej Ameriky, aby ratifikovali a v plnej miere vykonávali mnohostranné environmentálne dohody o boji proti zmene klímy, najmä Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy a Parížsku dohodu; zdôrazňuje, že treba, aby EÚ a Stredná Amerika v tejto súvislosti zintenzívnili spoluprácu;

19.  berie na vedomie správy MOP o jednotlivých krajinách, ako aj problémy, ktoré stále pretrvávajú; vyzýva príslušné krajiny Strednej Ameriky, aby skoncovali s násilím voči odborárom a domorodému obyvateľstvu a prijali legislatívne opatrenia na účinné vykonávanie základných dohovorov MOP o slobode združovania, kolektívnom vyjednávaní a nediskriminácii a detskej práci; zdôrazňuje, že je dôležité posilniť pracovné inšpekcie a rozšíriť sociálny dialóg;

20.  žiada Komisiu o záruku, že na tovar alebo časti tovaru vyrábané vo vývozných spracovateľských zónach sa nevzťahujú preferenčné colné sadzby dohody, keďže vývozné spracovateľské zóny sú oslobodené od povinnosti dodržiavať medzinárodné normy v oblasti pracovného práva a vnútroštátne právne predpisy v oblasti životného prostredia; žiada Komisiu o konkrétne informácie o colných alebo iných ustanoveniach, ktoré sa uplatňujú pri rozlišovaní výrobkov pochádzajúcich z vývozných spracovateľských zón, ktoré tým nie sú oslobodené od ciel;

21.  pripomína, že prahové hodnoty stanovené v rámci stabilizačného mechanizmu pre banány pripojeného k dohode a platného do roku 2020 by sa nemali prekročiť a že po uplynutí platnosti mechanizmu by strany dohody mali aj naďalej poskytovať štatistické údaje, a to aj o spravodlivom obchode a ekologických produktoch; konštatuje, že Nikaragua a Guatemala prekročili v septembri 2018 svoje prahové hodnoty (o 349 %, respektíve 102 %), a vyjadruje znepokojenie, že to môže mať dôsledky pre európskych producentov banánov; pripomína, že Komisia sa najneskôr do 1. januára 2019 zaviazala posúdiť situáciu producentov banánov v EÚ a v prípade závažného zhoršenia situácie na trhu alebo situácie producentov banánov v EÚ sa môže zvážiť predĺženie platnosti mechanizmu; pripomína, že so zreteľom na stabilizačný mechanizmus a ochrannú doložku stanovené v dohode by Komisia mala o takomto vývoji na trhu poskytovať podrobnejšie a pravidelnejšie informácie, a to Európskemu parlamentu, ako aj príslušným priemyselným odvetviam;

22.  zdôrazňuje, že nedávne udalosti v politickej i hospodárskej oblasti zahŕňajúce násilie, beztrestnosť, korupciu, krehkosť justičných systémov a absenciu právneho štátu v mnohých krajinách Strednej Ameriky môžu mať aj hospodárske dôsledky, ktoré môžu negatívne vplývať na celý región a mohli by viesť k jeho destabilizácii; vyjadruje mimoriadne znepokojenie nad aktuálnou situáciou v Nikarague a dôrazne ju odsudzuje; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby aj naďalej dôkladne monitorovali situáciu v Nikarague a v prípade potreby posúdili možné opatrenia, ktoré by sa dali prijať v súvislosti s dohodou o pridružení; pripomína, že doložka o demokracii je základným prvkom všetkých dohôd Únie s tretími krajinami;

23.  pripomína záväzok EÚ zakotvený v článku 8 ZFEÚ, ako aj záväzok EÚ a ďalších signatárov Vyhlásenia z Buenos Aires o rodových otázkach a obchode začleniť rodovú rovnosť do obchodnej politiky; vyzýva strany, aby posilnili rodové zameranie dohody a presadzovali a podporovali začlenenie osobitnej kapitoly o rodovej rovnosti v rámci jej budúcej revízie;

24.  naliehavo vyzýva Rakúsko, Belgicko a Grécko, aby dohodu ratifikovali, a opätovne zdôrazňuje význam plného uplatňovania ostatných častí dohody vrátane spolupráce v oblasti hospodárskeho rozvoja a rozvoja obchodu (článok 52 a ďalšie);

25.  víta to, že strany dohody konečne začínajú administratívne a inštitucionálne postupy na prijatie príslušného protokolu s cieľom zahrnúť do dohody Chorvátsko;

°

°  °

26.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, členským štátom, vládam krajín Strednej Ameriky a Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu

(1)

Ú. v. EÚ L 346, 15.12.2012, s. 3.

(2)

Ú. v. EÚ C 434, 23.12.2015, s. 181.

(3)

Predbežná správa z 8. novembra 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0238.

(5)

Ú. v. EÚ C 227, 28.6.2018, s. 27.

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0230.

(7)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0439.

(8)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/july/tradoc_157150.pdf

(9)

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/en_joint-document_advisory-groups_16-june-2016_final.pdf

(10)

Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 132.

(11)

Stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod z 19. septembra 2012 k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej.

(12)

ECLI:EU:C:2017:376.

(13)

Do 10. septembra 2018 ešte nebola dohoda ratifikovaná v Rakúsku, Belgicku, Spojenom kráľovstve a Grécku. http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2012001

(14)

správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade Tretia výročná správa o vykonávaní časti IV Dohody, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej (COM(2017)0160).


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

3.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

1

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

David Borrelli, David Campbell Bannerman, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Ralph Packet, Frédérique Ries, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen, Jonás Fernández, Alojz Peterle, Kosma Złotowski


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

27

+

ALDE

Nadja Hirsch, Frédérique Ries

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur

NI

David Borrelli

PPE

Reimer Böge, Birgit Collin-Langen, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Alojz Peterle, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Jonás Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

1

-

ENF

France Jamet

4

0

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Ralph Packet, Kosma Złotowski

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 10. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia