Процедура : 2018/0258(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0460/2018

Внесени текстове :

A8-0460/2018

Разисквания :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Гласувания :

PV 15/01/2019 - 8.1
CRE 15/01/2019 - 8.1
PV 16/04/2019 - 8.26

Приети текстове :

P8_TA(2019)0001
P8_TA(2019)0384

ДОКЛАД     ***I
PDF 1167kWORD 160k
11.12.2018
PE 628.634v02-00 A8-0460/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите

(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Иржи Поспишил

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол
 СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите

(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2018)0474),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, както и членове 33, 114 и 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0273/2018),

-  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от xxxx(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, както и становищата на комисията по бюджети, на комисията по бюджетен контрол и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0460/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  2140-те митнически учреждения17 , които се намират по външните граници на Европейския съюз, следва да бъдат подходящо оборудвани, за да се гарантира функционирането на митническия съюз. Необходимостта от подходящ и равностоен митнически контрол е все по-наложителна не само поради традиционната функция на митниците да събират приходи, но и във все по-голяма степен поради необходимостта значително да се засили контролът върху стоките, въвеждани през или напускащи външните граници на Съюза, с цел да се осигури както безопасност, така и сигурност. В същото време обаче този контрол на движението на стоки през външните граници следва да не пречи, а по-скоро да улеснява законната търговия с трети държави.

(1)  2140-те митнически учреждения17, които се намират по външните граници на Европейския съюз, следва да бъдат подходящо оборудвани, за да се гарантира ефикасното и ефективно функциониране на митническия съюз. Необходимостта от подходящ и равностоен митнически контрол е все по-наложителна не само поради традиционната функция на митниците да събират приходи, но и във все по-голяма степен поради необходимостта значително да се засили контролът върху стоките, въвеждани през или напускащи външните граници на Съюза, с цел да се осигури както безопасност, така и сигурност. В същото време обаче този контрол на движението на стоки през външните граници следва да не пречи, а по-скоро да улеснява законната търговия с трети държави, в съответствие с условията за безопасност и сигурност.

__________________

__________________

17 Приложението към доклада относно резултатите на митническия съюз за 2016 г. е на разположение на следния адрес: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

17 Приложението към доклада относно резултатите на митническия съюз за 2016 г. е на разположение на следния адрес: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Митническият съюз е основополагащ елемент на Европейския съюз, който представлява един от най-големите търговски блокове в света, и е от основно значение за правилното функциониране на единния пазар в полза както на предприятията, така и на гражданите. В своята резолюция от 14 март 2018 г. Европейският парламент изразява особена загриженост по отношение на митническите измами, довели до значителна загуба на приходи за бюджета на Съюза. Европейският парламент отново заяви, че по-силна и амбициозна Европа може да бъде постигната само ако ѝ се предоставят повече финансови средства и поради това призова за осигуряване на непрекъсната подкрепа за съществуващите политики, за увеличаване на ресурсите за водещите програми на Съюза и за предоставяне на допълнителни финансови ресурси, отговарящи на поетите допълнителни отговорности.

 

__________________

 

1a P8_TA(2018)0075: Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Понастоящем се наблюдава дисбаланс в извършването на митнически контрол от страна на държавите членки. Този дисбаланс се дължи както на географските различия между държавите членки, така и на техния съответен капацитет и ресурси. Способността на държавите членки да реагират на предизвикателствата, породени от постоянно развиващите се глобални бизнес модели и вериги на доставки, зависи не само от човешкия фактор, но също и от наличието на съвременно и надеждно оборудване за митнически контрол. Следователно предоставянето на оборудване за равностоен митнически контрол е важен елемент от процеса на преодоляване на съществуващия дисбаланс. С него ще се хармонизира извършването на митнически контрол във всички държави членки, а по този начин ще се избегне отклоняването на потоци стоки към най-слабо оборудваните пунктове.

(2)  Понастоящем се наблюдава дисбаланс в извършването на митнически контрол от страна на държавите членки. Този дисбаланс се дължи както на географските различия между държавите членки, така и на техния съответен капацитет и ресурси и на липсата на хармонизирани и стандартизирани митнически проверки. Способността на държавите членки да реагират на предизвикателствата, породени от постоянно развиващите се глобални бизнес модели и вериги на доставки, зависи не само от човешкия фактор, но също и от наличието и от правилното функциониране на съвременно и надеждно оборудване за митнически контрол. Други предизвикателства, например рязкото нарастване на електронната търговия, цифровизацията на документите от проверките и инспекциите, устойчивостта по отношение на кибератаки, саботажът, промишления шпионаж или манипулирането на данни, също ще увеличат необходимостта от по-добре функциониращи митнически процедури. Следователно предоставянето на оборудване за равностоен митнически контрол е важен елемент от процеса на преодоляване на съществуващия дисбаланс. С него ще се хармонизира извършването на митнически контрол във всички държави членки, а по този начин ще се избегне отклоняването на потоци стоки към най-слабо оборудваните пунктове. Всички стоки, които влизат на митническата територия на Съюза, следва да подлежат на щателен контрол, за да се избегне търсенето на пристанища, предлагащи по-изгодни условия, от страна на лицата, извършващи митнически измами. За да се гарантира, че се увеличава цялостната стабилност, както и сближаването при извършването на митнически контрол от страна на държавите членки, се изисква ясна стратегия по отношение на най-слабите пунктове.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Държавите членки нееднократно са изтъквали необходимостта от финансово подпомагане и са изисквали задълбочен анализ на необходимото оборудване. В заключенията18 си от 23 март 2017 г. относно финансирането на митниците Съветът прикани Комисията да „направи оценка на възможността за финансиране на потребностите от техническо оборудване от бъдещите финансови програми на Комисията и да подобри координацията и [...] сътрудничеството между митническите органи и другите правоприлагащи органи за целите на финансирането“.

(3)  Редица държави членки нееднократно са изтъквали необходимостта от финансово подпомагане и са изисквали задълбочен анализ на необходимото оборудване. В заключенията18 си от 23 март 2017 г. относно финансирането на митниците Съветът прикани Комисията да „направи оценка на възможността за финансиране на потребностите от техническо оборудване от бъдещите финансови програми на Комисията и да подобри координацията и [...] сътрудничеството между митническите органи и другите правоприлагащи органи за целите на финансирането“.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Следователно е уместно да се създаде нов инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол.

(6)  Следователно е уместно да се създаде нов инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол, което следва да осигури откриването на такива практики, например фалшифициране на стоки и други незаконни търговски практики. Следва да се вземат предвид вече съществуващите механизми за финансова подкрепа.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Тъй като митническите органи на държавите членки поемат все повече отговорности, които често обхващат областта на сигурността и се изпълняват по външните граници, въпросът с осигуряването на еквивалентност при извършване на граничен и митнически контрол по външните граници е необходимо да се реши чрез осигуряване на адекватно финансово подпомагане от Съюза за държавите членки. Също толкова важно е да се насърчи междуведомственото сътрудничество по границите на Съюза по отношение на контрола на стоки и проверките на лица между националните органи във всяка държава членка, които са отговорни за граничния контрол или за други задачи, извършвани по границите.

(7)  Тъй като митническите органи на държавите членки поемат все повече отговорности, които често обхващат областта на сигурността и се изпълняват по външните граници, въпросът с осигуряването на еквивалентност при извършване на граничен и митнически контрол по външните граници е необходимо да се реши чрез осигуряване на адекватно финансово подпомагане от Съюза за държавите членки. Също толкова важно е да се насърчи междуведомственото сътрудничество – като същевременно се вземат предвид въпросите, свързани с киберсигурността – по границите на Съюза по отношение на контрола на стоки и проверките на лица между националните органи във всяка държава членка, които са отговорни за граничния контрол или за други задачи, извършвани по границите.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за инструмента, който представлява основната референтна сума по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление21 за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура.

(11)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за инструмента, който представлява основната референтна сума по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление21 за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура. За да се осигури бюджетна дисциплина, условията за разпределяне на безвъзмездните средства по приоритети следва да бъдат ясни, точно определени и основаващи се на установените нужди за задачите, изпълнявани от митническите пунктове.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  Оборудването за митнически контрол, финансирано по настоящия инструмент, следва да отговаря на най-високите стандарти за сигурност, включително киберсигурност, за безопасност и за опазване на околната среда, както и на най-високите здравни стандарти.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13б)  Данните, събрани чрез оборудването за митнически контрол, финансирано по този инструмент, следва да са достъпни само за надлежно оправомощени служители на държавните органи и да обработват само от тях, както и да са защитени в подходяща степен срещу нерегламентиран достъп или съобщаване. Държавите членки следва да разполагат с пълен контрол върху посочените данни.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 13 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13в)  Оборудването за митнически контрол, финансирано по настоящия инструмент, следва да допринася за осигуряването на оптимално управление на риска в областта на митническия контрол.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 13 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13г)  При подмяна на старо оборудване за митнически контрол със средствата по настоящия инструмент държавите членки следва да са отговорни за екологосъобразното обезвреждане на старото оборудване за митнически контрол.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  По-голямата част от оборудването за митнически контрол може да бъде еднакво или случайно подходящо за проверки на съответствието с други законодателни актове, като например разпоредбите относно управлението на границите, визите или полицейското сътрудничество. Следователно Фондът за интегрирано управление на границите е замислен като два допълващи се инструмента с различен, но съгласуван обхват по отношение на покупката на оборудване. От една страна, инструментът за управление на границите и визите, създаден с Регламент [2018/XXX]25 , изключва оборудването, което може да се използва както за управление на границите, така и за митнически контрол. От друга страна, инструментът за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол, създаден с настоящия регламент, не само ще подпомага финансово оборудването, чиято основна цел е митническият контрол, но също ще позволи използването му и за допълнителни цели, например за целите на граничния контрол и сигурността. Това разпределение на функциите ще насърчи междуведомственото сътрудничество като елемент от подхода на европейското интегрирано управление на границите, както е посочено в член 4, буква д) от Регламент (ЕС) 2016/162426, като по този начин се дава възможност на митническите и граничните органи да работят заедно и да се постигне максимално въздействие на бюджета на Съюза чрез споделено използване и оперативна съвместимост на оборудването за контрол.

(15)  По-голямата част от оборудването за митнически контрол може да бъде еднакво или случайно подходящо за проверки на съответствието с други законодателни актове, като например разпоредбите относно управлението на границите, визите или полицейското сътрудничество. Следователно Фондът за интегрирано управление на границите е замислен като два допълващи се инструмента с различен, но съгласуван обхват по отношение на покупката на оборудване. От една страна, инструментът за управление на границите и визите, създаден с Регламент [2018/XXX]25 , изключва оборудването, което може да се използва както за управление на границите, така и за митнически контрол. От друга страна, инструментът за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол, създаден с настоящия регламент, не само ще подпомага финансово оборудването, чиято основна цел е митническият контрол, но също ще позволи използването му и за допълнителни свързани цели, например за целите на граничния контрол, безопасността и сигурността. Това разпределение на функциите ще насърчи междуведомственото сътрудничество като елемент от подхода на европейското интегрирано управление на границите, както е посочено в член 4, буква д) от Регламент (ЕС) 2016/162426, като по този начин се дава възможност на митническите и граничните органи да работят заедно и да се постигне максимално въздействие на бюджета на Съюза чрез споделено използване и оперативна съвместимост на оборудването за контрол. За да се гарантира, че всеки инструмент или оборудване, финансирано от фонда, е непрекъснато на отговорно пазене в определения митнически пункт, който притежава оборудването, за съвместното ползване и оперативната съвместимост между митническите и граничните органи се съставя определение, съгласно което те не са систематични и редовни.

__________________

__________________

25 COM(2018) 473.

25 COM(2018) 473.

26 Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).

26 Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Чрез дерогация от Финансовия регламент, финансирането на дейност по няколко програми или инструменти на Съюза следва да е възможно, за да се осигури възможност и подпомагане, когато е целесъобразно, за сътрудничество и оперативна съвместимост между отделните области. В такива случаи обаче, в съответствие с принципа за забрана на двойното финансиране, установен с Финансовия регламент, отделните финансови приноси не могат да покриват едни и същи разходи.

(16)  Чрез дерогация от Финансовия регламент, финансирането на дейност по няколко програми или инструменти на Съюза следва да е възможно, за да се осигури възможност и подпомагане, когато е целесъобразно, за сътрудничество и оперативна съвместимост между отделните области. В такива случаи обаче, в съответствие с принципа за забрана на двойното финансиране, установен с Финансовия регламент, отделните финансови приноси не могат да покриват едни и същи разходи. Ако на дадена държава членка вече са били разпределени или съответната държава членка е получила средства от друга програма на Съюза или подпомагане от фонд на Съюза за закупуването на същото оборудване, средствата или подпомагането следва да се посочат в заявлението.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a)  Комисията следва да стимулира съвместното възлагане на обществени поръчки и изпитване на оборудване за митнически контрол от страна на държавите членки.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  С оглед на бързото развитие на приоритетите, заплахите и технологиите в митниците, работните програми не следва да обхващат дълги периоди от време. В същото време необходимостта от създаване на годишни работни програми повишава административната тежест както за Комисията, така и за държавите членки, без това да е необходимо за изпълнението на инструмента. В този контекст работните програми следва по принцип да обхващат повече от една бюджетна година.

(17)  С оглед на бързото развитие на приоритетите, заплахите и технологиите в митниците, работните програми не следва да обхващат дълги периоди от време. В същото време необходимостта от създаване на годишни работни програми повишава административната тежест както за Комисията, така и за държавите членки, без това да е необходимо за изпълнението на инструмента. В този контекст работните програми следва по принцип да обхващат повече от една бюджетна година. Освен това, за да се гарантира запазването на стратегическите интереси на ЕС в тяхната цялост, държавите членки се насърчават внимателно да разглеждат въпроса за киберсигурността и рисковете от евентуално разкриване на чувствителни данни извън ЕС, когато провеждат търгове за ново оборудване за митнически контрол.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на работната програма съгласно настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета27.

заличава се

__________________

 

27 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

 

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Въпреки че изпълнението на централно равнище е абсолютно наложително за постигане на конкретната цел за осигуряване на равностоен митнически контрол, на техническо равнище е необходима подготвителна работа предвид техническия характер на този инструмент. Поради това изпълнението следва да бъде подкрепено от оценки на потребностите, които са зависими от националните експертни познания и опит чрез участието на митническите администрации на държавите членки. Тези оценки на потребностите следва да се основават на ясна методология, която да включва минимален брой стъпки за осигуряване на събирането на необходимата информация.

(19)  Въпреки че изпълнението на централно равнище е абсолютно наложително за постигане на конкретната цел за осигуряване на равностоен митнически контрол, на техническо равнище е необходима подготвителна работа предвид техническия характер на този инструмент. Поради това изпълнението следва да бъде подкрепено от индивидуални оценки на потребностите, които са зависими от националните експертни познания и опит чрез участието на митническите администрации на държавите членки. Тези оценки на потребностите следва да се основават на ясна методология, която да включва минимален брой стъпки за осигуряване на събирането на съответната информация.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  С цел да се осигури редовно наблюдение и отчитане следва да се въведе подходяща рамка за наблюдение на постигнатите резултати от инструмента и дейностите по него. Този вид наблюдение и отчитане следва да се основава на показатели, с които се измерва ефектът от дейностите по линия на инструмента. Изискванията за отчитане следва да включват информация за оборудването за митнически контрол над определен праг на разходите.

(20)  С цел да се осигури редовно наблюдение и отчитане следва да се въведе подходяща рамка за наблюдение на постигнатите резултати от инструмента и дейностите по него. Този вид наблюдение и отчитане следва да се основава на количествени и качествени показатели, с които се измерва ефектът от дейностите по линия на инструмента. Държавите членки следва да гарантират наличието на прозрачна и ясна процедура по възлагане на обществени поръчки. Изискванията за отчитане следва да включват подробна информация за оборудването за митнически контрол и за процедурата за възлагане на обществени поръчки над определен праг на разходите, както и обосновка на разходите.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  За да се реагира по подходящ начин на променящите се политически приоритети, заплахи и технологии, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на изменението на целите на митническия контрол за дейностите, допустими за финансиране съгласно инструмента, както и по отношение на изменението на списъка с показатели за измерване на степента на постигане на конкретните цели. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(22)  За да се реагира по подходящ начин на променящите се политически приоритети, заплахи и технологии, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на изменението на настоящия регламент с цел определяне на работни програми, изменението на целите на митническия контрол за дейностите, допустими за финансиране съгласно инструмента, както и по отношение на изменението на списъка с показатели за измерване на степента на постигане на конкретните цели. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи и напълно прозрачни консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  По отношение на настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови разпоредби, приети от Европейския парламент и Съвета на основание на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тези разпоредби са установени във Финансовия регламент и определят по-конкретно реда за съставяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди и непряко изпълнение и предвиждат проверки на отговорността на лицата, работещи с бюджетни средства. Разпоредбите, приети на основание на член 322 от ДФЕС, засягат и защитата на бюджета на Съюза при общи недостатъци по отношение на върховенството на закона в държавите членки, тъй като спазването на върховенството на закона е важно предварително условие за разумно финансово управление и за ефективно финансиране от страна на ЕС.

(24)  По отношение на настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови разпоредби, приети от Европейския парламент и Съвета на основание на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тези разпоредби са установени във Финансовия регламент и определят по-конкретно реда за съставяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди и непряко изпълнение и предвиждат проверки на отговорността на лицата, работещи с бюджетни средства. Разпоредбите, приети на основание на член 322 от ДФЕС, засягат и защитата на бюджета на Съюза при общи недостатъци по отношение на върховенството на закона в държавите членки, тъй като спазването на върховенството на закона е важно предварително условие за разумно финансово управление и за ефективно финансиране от страна на ЕС. Финансирането по настоящия инструмент следва да спазва принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране и недискриминация.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Видовете финансиране и методите на изпълнение по настоящия регламент следва да бъдат избрани в зависимост от способността им да осигурят осъществяване на конкретната цел на дейностите и постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване на изискванията. Това следва да включва разглеждане на употребата на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходите съгласно член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.

(25)  Видовете финансиране и методите на изпълнение по настоящия регламент следва да бъдат избрани в зависимост от способността им да осигурят осъществяване на конкретната цел на дейностите и постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване на изискванията. Това следва да включва разглеждане на употребата на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходите съгласно член 125, параграф 1 от Финансовия регламент. Подобряването на изпълнението и повишаването на качеството на разходите следва да бъдат ръководни принципи за постигането на целите на инструмента, като същевременно се гарантира оптималното използване на финансовите средства.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Общата цел на инструмента — като част от Фонда за интегрирано управление на границите — е подпомагане на митническия съюз и митническите органи с цел защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки, обезпечаване на сигурността и безопасността в Съюза и защита на Съюза от нелоялна и незаконна търговия и едновременно с това улесняване на законната стопанска дейност.

1.  Общата цел на инструмента — като част от Фонда за интегрирано управление на границите и с оглед на дългосрочната цел всички митнически администрации в Съюза да бъдат стандартизирани — е подпомагане на митническия съюз и на митническите органи с цел защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза и на неговите държави членки, насърчаване на сътрудничеството между отделните агенции по границите на Съюза по отношение на проверките на стоки и лица, обезпечаване на сигурността и безопасността в Съюза и защита на Съюза от нелоялна и незаконна търговия и едновременно с това улесняване на законната стопанска дейност.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Инструментът има конкретната цел да допринесе за адекватен и еквивалентен митнически контрол чрез покупка, поддръжка и надстройка на съответното съвременно и надеждно оборудване за митнически контрол.

2.  Инструментът има конкретната цел да допринесе за адекватен и еквивалентен митнически контрол чрез изцяло прозрачна покупка, поддръжка и надстройка на съответното съвременно, сигурно, устойчиво на кибернетични атаки, безопасно, благоприятно за околната среда и надеждно оборудване за митнически контрол. Една от допълнителните цели е да се подобри качеството на митническите проверки във всички държави членки, за да се избегне отклоняване на стоки към по-слаби пунктове в рамките на Съюза.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Инструментът допринася за прилагането на европейското интегрирано управление на границите, като подкрепя междуведомственото сътрудничество, съвместното използване и оперативната съвместимост на новото оборудване, придобито чрез инструмента.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовият пакет за изпълнението на инструмента за периода 2021—2027 г. е 1 300 000 000 EUR по текущи цени.

1.  Финансовият пакет за изпълнението на инструмента за периода 2021 – 2027 г. е 1 149 175 000 EUR по цени за 2018 г. (1 300 000 000 EUR по текущи цени).

Обосновка

Предлага се финансовият пакет да бъде изменен в съответствие с резолюциите на ЕП от 14 март и 30 май относно следващата многогодишна финансова рамка (МФР) въз основа на предварителна техническа разбивка по програми, която може да бъде предмет на допълнителни корекции, като същевременно се следва общата позиция на ЕП, изразена в посочените резолюции, и общото равнище от 1,3% от брутния национален доход (БНД) на ЕС-27.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Сумата по параграф 1 може да бъде използвана и за покриване на разходите за дейностите по подготовка, наблюдение, контрол, одитиране, оценяване и други дейности по управлението на инструмента, както и за оценяване на постигането на неговите цели. От него освен това може да се покриват разходи във връзка с проучвания, срещи на експерти, информационни и съобщителни дейности, доколкото те са свързани с целите на инструмента, както и разходи, свързани с информационнотехнологични (ИТ) мрежи, предназначени за обработката и обмена на информация, в т.ч. ведомствени ИТ средства и друга техническа и административна помощ, необходима във връзка с управлението на инструмента.

2.  Сумата по параграф 1 може да бъде използвана и за покриване на законни и проверени разходи за дейностите по подготовка, наблюдение, контрол, одитиране, оценяване и други дейности по управлението на инструмента, както и за оценяване на резултатите от него и на постигането на неговите цели. От него освен това може да се покриват също така законни и проверени разходи във връзка с проучвания, срещи на експерти, информационни и съобщителни дейности, обмен на данни между участващи държави членки, доколкото те са свързани със специфичните цели на инструмента в подкрепа на общата цел, както и разходи, свързани с информационнотехнологични (ИТ) мрежи, предназначени за обработката и обмена на информация, в т.ч. ведомствени ИТ средства и друга техническа и административна помощ, необходима във връзка с управлението на инструмента.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Когато подпомаганите дейности включват покупка или модернизиране на оборудване, Комисията разработва адекватни защитни механизми и извънредни мерки, за да се гарантира, че цялото оборудване, закупено с подпомагане по програми и инструменти на Съюза, се използва от съответните митнически органи във всички съответни случаи.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато подпомаганите дейности включват покупка или надстройка на оборудване, Комисията създава механизъм за координация, с който гарантира ефективността и оперативната съвместимост на цялото оборудване, закупено с подпомагане по програми и инструменти на Съюза.

3.  Когато подпомаганите дейности включват покупка или надстройка на оборудване, Комисията създава механизъм за координация, с който гарантира ефективността и оперативната съвместимост на цялото оборудване, закупено с подпомагане по програми и инструменти на Съюза, което дава възможност за консултации със и участие на съответните агенции на Съюза, и по-специално на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Механизмът за координация включва участието и консултирането на Европейската агенция за гранична и брегова охрана с цел постигане на максимална добавена стойност за Съюза в областта на управлението на границите.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Когато подпомаганите дейности включват покупка или модернизиране на оборудване, Комисията разработва адекватни защитни механизми и извънредни мерки, за да се гарантира, че цялото оборудване, закупено с подпомагане по програми и инструменти на Съюза, отговаря на договорените стандарти за редовна поддръжка.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Чрез дерогация от параграф 1, в надлежно обосновани случаи дейностите могат да обхващат също и покупката, поддръжката и надстройката на оборудване за митнически контрол с цел изпитване на нова апаратура или нови функции в работни условия.

2.  Чрез дерогация от параграф 1, в надлежно обосновани случаи дейностите могат да обхващат също и напълно прозрачната покупка, поддръжка и модернизиране на оборудване за митнически контрол с цел изпитване на нова апаратура или нови функции в работни условия.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по реда на член 14, с които да изменя целите на митническия контрол, предвидени в параграф 1, буква б), както и приложение 1, когато такова преразглеждане е необходимо.

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по реда на член 14, с които да изменя целите на митническия контрол, предвидени в параграф 1, буква б), както и приложение 1, когато такова преразглеждане е необходимо и за да не се изостава от технологичното развитие и да е налице актуална информация за променящите се модели в контрабандата на стоки, както и за да не се изостава от новите, интелигентни и новаторски решения за целите на митническия контрол.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Оборудването за митнически контрол, финансирано по настоящия инструмент, може да се използва и за други цели освен за митнически контрол, в т.ч. за контрол на лица в подкрепа на националните органи за управление на границите и разследване.

4.  Оборудването за митнически контрол, финансирано по настоящия инструмент, следва да бъде използвано предимно за митнически контрол, но може да се използва и за други цели освен за митнически контрол, в т.ч. за контрол на лица в подкрепа на националните органи за управление на границите и разследване, за да се гарантира съответствие с общите и конкретните цели на инструмента, посочени в член 3.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Комисията стимулира съвместното възлагане на обществени поръчки и изпитване на оборудване за митнически контрол от страна на държавите членки.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Финансиране, надвишаващо посочения таван, може да се предоставя в случаи на съвместно възлагане на обществени поръчки и изпитване на оборудване за митнически контрол от страна на държавите членки.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Извънредните обстоятелства, посочени в параграф 2, могат да включват закупуването на ново оборудване за митнически контрол и включването му във фонда от техническо оборудване на европейската гранична и брегова охрана. Допустимостта на оборудването за митнически контрол по отношение на фонда от техническо оборудване се установява в съответствие с член 5, параграф 3.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Следните разходи не са допустими за финансиране по линия на инструмента:

Всички разходи, свързани с действията, посочени в член 6, са допустими за финансиране по линия на инструмента, с изключение на:

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  разходите, свързани с обучение или усъвършенстване на уменията, необходими за използването на оборудването;

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  разходите, свързани с електронни системи, с изключение на софтуера, пряко необходим за използване на оборудването за митнически контрол;

в)  разходите, свързани с електронни системи, с изключение на софтуера и актуализациите на софтуера, пряко необходим за използване на оборудването за митнически контрол, и с изключение на електронния софтуер и програмирането, необходими за взаимното свързване на съществуващия софтуер с оборудването за митнически контрол;

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  разходите за мрежи, като например защитени или незащитени канали за комуникация, или абонаменти;

г)  разходите за мрежи, като например защитени или незащитени канали за комуникация, или абонаменти, с изключение на мрежи или абонаменти, пряко необходими за използване на оборудването за митнически контрол;

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Работните програми се приемат от Комисията посредством акт за изпълнение. Посоченият акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14 за изменение на приложение 2а с цел да изготвя работни програми.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изготвянето на работните програми, посочени в параграф 1, се основава на оценка на потребностите, която включва като минимум следното:

Изготвянето на работните програми, посочени в параграф 1, се основава на индивидуална оценка на потребностите, която включва следното:

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  изчерпателен опис на наличното оборудване за митнически контрол;

б)  изчерпателен опис на наличното и функциониращо оборудване за митнически контрол;

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  общо определение за минимален и оптимален стандарт на оборудването за митнически контрол в зависимост от категорията на граничните контролно-пропускателни пунктове и

в)  общо определение за минимален технически стандарт на оборудването за митнически контрол в зависимост от категорията на граничните контролно-пропускателни пунктове;

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) оценка на оптималното равнище на оборудване за митнически контрол в зависимост от категорията на граничните контролно-пропускателни пунктове; както и

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  подробна предварителна оценка на финансовите потребности.

г)  подробна предварителна оценка на финансовите потребности в зависимост от мащаба на митническите операции и съответната работна натовареност.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Показателите за отчитане на напредъка по инструмента по отношение на постигането на общите и конкретните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение 2.

1.  В съответствие с изискването за докладване съгласно член 38, параграф 3, буква д), точка i) от Финансовия регламент, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета информация относно изпълнението на Програмата. Докладването от страна на Комисията относно изпълнението включва информация както за напредъка, така и за недостатъците.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За да осигури ефективно оценяване на напредъка по отношение постигането на целите на инструмента, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по реда на член 14, с които да изменя приложение 2 с цел преразглеждане или допълване на показателите при необходимост и да допълва настоящия регламент с разпоредби за установяване на рамка за наблюдението и оценяването.

2.  Показателите за докладване относно напредъка по инструмента по отношение на постигането на общите и конкретните цели, определени в член 3, са посочени в приложение 2. За да осигури ефективно оценяване на напредъка по отношение постигането на целите на инструмента, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по реда на член 14, с които да изменя приложение 2 с цел преразглеждане или допълване на показателите при необходимост и да допълва настоящия регламент с разпоредби за установяване на рамка за наблюдението и оценяването, така че да се предоставя на Европейския парламент и на Съвета актуализирана качествена и количествена информация относно изпълнението на програмата.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Системата за отчитане на изпълнението трябва да осигурява ефикасно, ефективно и навременно събиране на данните за наблюдението върху изпълнението на инструмента и неговите резултати. За тази цел по отношение на получателите на средства от Съюза се налагат пропорционални изисквания за отчитане.

3.  Системата за отчитане на изпълнението трябва да гарантира, че данните за наблюдението върху изпълнението на инструмента и неговите резултати са сравними и изчерпателни, както и да осигурява ефикасното, ефективно и навременно събиране на посочените данни. За тази цел по отношение на получателите на средства от Съюза се налагат пропорционални изисквания за отчитане. Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета надеждна информация относно качеството на използваните данни за изпълнението.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  наличието и състоянието на части от оборудването, финансирани от бюджета на Съюза, пет години след въвеждането в експлоатация;

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  информация относно поддръжката на оборудването за митнически контрол;

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вв)  информация относно процедурата по възлагане на поръчки;

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 – буква в г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вг)  обосновка на разходите;

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Извършват се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.

1.  В оценките на действията, финансирани по линия на инструмента и посочени в член 6, се прави оценка на резултатите, въздействието и ефективността на инструмента, като тези оценки се извършват своевременно, за да се гарантира тяхното ефикасно използване в процеса на вземане на решения.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Междинната оценка на инструмента се извършва, когато за изпълнението на инструмента има достатъчно налична информация, но не по-късно от четири години след началото на изпълнението му.

2.  Междинната оценка на инструмента се извършва, когато за изпълнението на инструмента има достатъчно налична информация, но не по-късно от три години след началото на изпълнението му.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В рамките на междинната оценка се представят констатациите, необходими за вземане на решение относно последващите действия по Програмата за периода след 2027 г. и нейните цели.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В края на изпълнението на инструмента, но не по-късно от четири години след края на периода по член 1, Комисията извършва окончателна оценка на инструмента.

3.  В края на изпълнението на инструмента, но не по-късно от три години след края на периода по член 1, Комисията извършва окончателна оценка на инструмента.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията съобщава заключенията от оценките, заедно със своите наблюдения, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

4.  Комисията съобщава заключенията от оценките, заедно със своите наблюдения и извлечените поуки, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  В доклада, озаглавен „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – Борба с измамите“, Комисията включва годишните частични оценки.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощията за приемане на делегираните актове, посочени в член 6, параграф 3 и член 12, параграф 2, се предоставят на Комисията до 31 декември 2028 г.

2.  Правомощията за приемане на делегираните актове, посочени в член 6, параграф 3, член 11, параграф 2 и член 12, параграф 2, се предоставят на Комисията до 31 декември 2028 г.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграф 3 и член 12, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграф 3, член 11, параграф 2 и член 12, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 6, параграф 3 и член 12, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след уведомяването за този акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 6, параграф 3, член 11, параграф 2 и член 12, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след уведомяването за този акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 15

заличава се

Процедура на комитет

 

1.  Комисията се подпомага от Комитета по програма „Митници“, посочен в член 18 от Регламент (ЕС) [2018/XXX]38.

 

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

__________________

 

38 COM(2018) 442.

 

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Получателите на финансиране от Съюза обявяват неговия произход и осигуряват видимостта на това финансиране (по-специално когато популяризират дейностите и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и подходяща по количество целенасочена информация на различни видове публика, включително средствата за масово осведомяване и обществеността.

1.  Получателите на финансиране от Съюза обявяват неговия произход и осигуряват видимостта на това финансиране (по-специално когато популяризират дейностите и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и подходяща по количество целенасочена информация на различни видове публика, включително средствата за масово осведомяване и обществеността, като по този начин показват добавената стойност за Съюза и подпомагат усилията на Комисията за събиране на данни с цел повишаване на прозрачността на бюджета.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на инструмента и неговите действия и резултати. Чрез финансовите ресурси, отпуснати за инструмента, се допринася също така за съобщаването на политическите приоритети на Съюза от страна на ведомствата, доколкото тези приоритети са свързани с целите по член 3.

2.  За да се гарантира прозрачност, Комисията предоставя редовно на обществеността информация, свързана с инструмента, неговите действия и резултати, като се позовава, наред с другото, на работните програми, посочени в член 11.

Изменение    65

Предложение за регламент

Приложение 1 – колона 3 – ред 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

контейнери, камиони, железопътни вагони

контейнери, камиони, железопътни вагони и превозни средства

Изменение    66

Предложение за регламент

Приложение 1 – колона 3 – ред 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Превозни средства

Изменение    67

Предложение за регламент

Приложение 1 – колона 2 – ред 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Портал с обратно рентгеново разсейване (backscatter)

Портал, функциониращ на принципа на обратното рентгеново разсейване (backscatter)

Изменение    68

Предложение за регламент

Приложение 2 – колона 2 – ред 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Скенер за сигурност, функциониращ на принципа на милиметровите вълни

Изменение    69

Предложение за регламент

Приложение 2 – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Сигурност и безопасност

 

a) Степен на съответствие със стандартите за сигурност на оборудването за митнически контрол във всички гранични контролно-пропускателни пунктове, включително киберсигурност

 

б) Степен на съответствие със стандартите за безопасност на оборудването за митнически контрол във всички гранични контролно-пропускателни пунктове

Изменение    70

Предложение за регламент

Приложение 2 – точка 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Здраве и околна среда

 

a) Степен на съответствие със здравните стандарти на оборудването за митнически контрол във всички гранични контролно-пропускателни пунктове

 

б) Степен на съответствие със стандартите за опазване на околната среда на оборудването за митнически контрол във всички гранични контролно-пропускателни пунктове

Изменение    71

Предложение за регламент

Приложение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Приложение 2 a

 

Работни програми

Изменение    72

Предложение за регламент

Приложение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Приложение 2 б

 

Изключителни обстоятелства, обосноваващи предоставянето на финансиране над тавана

(1)

  [OВ C 0, 0.0.0000, стр. 0].


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложеният Инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол, като част от нов фонд за интегрирано управление на границите (IBMF) в МФР за периода 2021—2027 г., има за цел да засили проверките на стоките, които влизат и излизат през границите на Съюза, чрез осигуряване на финансиране за закупуването, поддръжката и модернизирането на оборудване за митнически контрол, като например нови скенери, системи за автоматично разпознаване на регистрационни номера и мобилни лаборатории за анализ на проби. Инструментът представлява нов финансов инструмент, разработен по предварителни искания от държавите членки, поради което се основава на техните нужди по отношение на по-доброто управление както на външните, така и на вътрешните граници. След представянето от страна на Комисията на предложението на 3 октомври 2018 г. докладчикът подробно разгледа предложението и по принцип счита, че то е полезно и добре изготвено. Все пак той отправя някои забележки и препоръки с цел текстът на предложението да стане по-ясен и последователен.

В членове 3, 9, 12 и 13 в някои по-специфични формулировки следва да се избягва погрешно предаване на предвиденото значение. Освен тези малки промени се предлагат и две съществени изменения.

На първо място, адаптирането на съображение 15 следва да изясни използването от други страни на оборудване за митнически контрол за допълнителни цели. Като признава изцяло и подкрепя възможните полезни взаимодействия, докладчикът счита, че подобна употреба следва да не бъде нито систематична, нито редовна, като по този начин се предотвратяват злоупотреби и накърняване на целите на инструмента.

На второ място, в член 16 се въвеждат опростени правила за публикуване на информация за инструмента, с цел да не се налагат на Комисията твърде много задължения по отношение на задачите за публикуване и информиране. Поради това подходящият начин за публикуване на информация за инструмента ще бъде предмет на собствената преценка от страна на Комисията, без да се установяват строги правила в това отношение.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (5.11.2018)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите

(COM(2018)0474 – C8‑0273/2018 – 2018/0258(COD))

Докладчик по становище: Георгиос Кирцос

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1 a)  Митническият съюз е основополагащ елемент на Европейския съюз, като един от най-големите търговски блокове в света, и е от основно значение за правилното функциониране на единния пазар в полза на предприятията и гражданите на ЕС. В своята резолюция от 14 март 2018 г. Европейският парламент изразява особена загриженост по отношение на митническите измами, довели до значителна загуба на приходи за бюджета на Съюза. Европейският парламент отново заявява, че по-силна и амбициозна Европа може да бъде постигната само ако ѝ се предоставят повече финансови средства, и следователно призова за осигуряване на непрекъсната подкрепа за съществуващите политики, за увеличаване на ресурсите за водещите програми на Съюза и за предоставяне на допълнителни финансови ресурси за поетите допълнителни отговорности.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на работната програма съгласно настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета27.

заличава се

__________________

 

27 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

 

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  За да се реагира по подходящ начин на променящите се политически приоритети, заплахи и технологии, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на изменението на целите на митническия контрол за дейностите, допустими за финансиране съгласно инструмента, както и по отношение на изменението на списъка с показатели за измерване на степента на постигане на конкретните цели. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(22)  За да се реагира по подходящ начин на променящите се политически приоритети, заплахи и технологии, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на приемането на работни програми, изменението на целите на митническия контрол за дейностите, допустими за финансиране съгласно инструмента, както и по отношение на изменението на списъка с показатели за измерване на степента на постигане на конкретните цели. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  По отношение на настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови разпоредби, приети от Европейския парламент и Съвета на основание на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тези разпоредби са установени във Финансовия регламент и определят по-конкретно реда за съставяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди и непряко изпълнение и предвиждат проверки на отговорността на лицата, работещи с бюджетни средства. Разпоредбите, приети на основание на член 322 от ДФЕС, засягат и защитата на бюджета на Съюза при общи недостатъци по отношение на върховенството на закона в държавите членки, тъй като спазването на върховенството на закона е важно предварително условие за разумно финансово управление и за ефективно финансиране от страна на ЕС.

(24)  По отношение на настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови разпоредби, приети от Европейския парламент и Съвета на основание на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тези разпоредби са установени във Финансовия регламент и определят по-конкретно реда за съставяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди и непряко изпълнение и предвиждат проверки на отговорността на лицата, работещи с бюджетни средства. Разпоредбите, приети на основание на член 322 от ДФЕС, засягат и защитата на бюджета на Съюза при общи недостатъци по отношение на върховенството на закона в държавите членки, тъй като спазването на върховенството на закона е важно предварително условие за разумно финансово управление и за ефективно финансиране от страна на ЕС. При финансирането по този инструмент следва да се спазват принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране и недискриминация.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Видовете финансиране и методите на изпълнение по настоящия регламент следва да бъдат избрани в зависимост от способността им да осигурят осъществяване на конкретната цел на дейностите и постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване на изискванията. Това следва да включва разглеждане на употребата на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходите съгласно член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.

(25)  Видовете финансиране и методите на изпълнение по настоящия регламент следва да бъдат избрани в зависимост от способността им да осигурят осъществяване на конкретната цел на дейностите и постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване на изискванията. Това следва да включва разглеждане на употребата на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходите съгласно член 125, параграф 1 от Финансовия регламент. Подобряването на изпълнението и повишаването на качеството на разходите следва да представляват ръководните принципи за постигането на целите на инструмента, като същевременно се гарантира оптимално използване на финансовите средства.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26 a)  Като отразява неотложната необходимост от справяне с изменението на климата, в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение, и за заемане на водеща роля при прилагането на целите на ООН за устойчиво развитие, включително равенство между половете, този фонд ще допринесе за интегриране на действията в областта на климата и за постигане на общата цел поне 25% от разходите от бюджета на ЕС да бъдат отделяни за подкрепа на целите в областта на климата в рамките на МФР за периода 2021 – 2027 г., а 30% – възможно най-скоро и не по-късно от 2027 г. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на фонда и ще бъдат оценени отново в рамките на съответните процеси на преглед и оценка.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовият пакет за изпълнението на инструмента за периода 2021—2027 г. е 1 300 000 000 EUR по текущи цени.

1.  Финансовият пакет за изпълнението на инструмента за периода 2021 – 2027 г. е 1 149 175 000 по цени за 2018 г. (1 300 000 000 EUR по текущи цени).

Обосновка

Предлага се финансовият пакет да бъде изменен в съответствие с резолюциите на ЕП от 14 март и 30 май относно следващата многогодишна финансова рамка (МФР) въз основа на предварителна техническа разбивка по програми, която може да бъде предмет на допълнителни корекции, като същевременно се следва общата позиция на ЕП, изразена в тези резолюции, и общото равнище от 1,3% от брутния национален доход (БНД) на ЕС-27.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Работните програми се приемат от Комисията посредством акт за изпълнение. Посоченият акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14, за да изменя приложение ІІа, така че да изготвя работни програми.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Междинната оценка на инструмента се извършва, когато за изпълнението на инструмента има достатъчно налична информация, но не по-късно от четири години след началото на изпълнението му.

2.  Междинната оценка на инструмента се извършва, когато за изпълнението на инструмента има достатъчно налична информация, но не по-късно от две години след началото на изпълнението му.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В края на изпълнението на инструмента, но не по-късно от четири години след края на периода по член 1, Комисията извършва окончателна оценка на инструмента.

3.  В края на изпълнението на инструмента, но не по-късно от две години след края на периода по член 1, Комисията извършва окончателна оценка на инструмента.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощията за приемане на делегираните актове, посочени в член 6, параграф 3 и член 12, параграф 2, се предоставят на Комисията до 31 декември 2028 г.

2.  Правомощията за приемане на делегираните актове, посочени в член 6, параграф 3, член 11, параграф 2 и член 12, параграф 2, се предоставят на Комисията до 31 декември 2028 г.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграф 3 и член 12, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграф 3, член 11, параграф 2 и член 12, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 6, параграф 3 и член 12, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след уведомяването за този акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 6, параграф 3, член 11, параграф 2 и член 12, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след уведомяването за този акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 15

заличава се

Процедура на комитет

 

1.  Комисията се подпомага от Комитета по програма „Митници“, посочен в член 18 от Регламент (ЕС) [2018/XXX]38.

 

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

__________________

 

38 COM(2018) 442.

 

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Получателите на финансиране от Съюза обявяват неговия произход и осигуряват видимостта на това финансиране (по-специално когато популяризират дейностите и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и подходяща по количество целенасочена информация на различни видове публика, включително средствата за масово осведомяване и обществеността.

1.  Получателите на финансиране от Съюза обявяват неговия произход и осигуряват видимостта на това финансиране (по-специално когато популяризират дейностите и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и подходяща по количество целенасочена информация на различни видове публика, включително средствата за масово осведомяване и обществеността, като по този начин показват европейската добавена стойност и подпомагат усилията на Комисията за събиране на данни с цел повишаване на прозрачността на бюджета.

Изменение    16

Предложение за регламент

Приложение ІI a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Приложение IIa

 

Работни програми

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите

Позовавания

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

2.7.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Georgios Kyrtsos

28.6.2018

Разглеждане в комисия

26.9.2018

 

 

 

Дата на приемане

5.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Marco Valli

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Michael Detjen

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

25

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол (21.11.2018)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите

(COM(2018)0474 – C8‑0273/2018 – 2018/0258(COD))

Докладчик по становище: Неджми Али

КРАТКА ОБОСНОВКА

Митниците спомагат за защитата на финансовите интереси на Съюза и на държавите членки. Тъй като това е един от важните традиционни собствени ресурси на Съюза, той продължава да представлява основен интерес за комисията по бюджетен контрол.

Предложеният нов инструмент за оборудване за митнически контрол има за цел подобряване на еквивалентността при извършването на митнически проверки във всички държави членки, за да се избегне отклоняване на потоци на стоки към най-слабите звена. Специалната намеса на Съюза във връзка с оборудването за митнически контрол ще позволи да се подпомогне покупката, поддръжката и обновяването на допустимото детекторно оборудване за митнически контрол. Инструментът следва да обхваща и детекторното оборудване, което се използва за контролни цели извън митническите проверки, като обаче проверките остават основната цел.

Новият инструмент за оборудване за митнически контрол трябва да бъде съгласуван и да използва всички полезни взаимодействия с други програми за действие и фондове на ЕС с подобни цели в свързани области, и преди всичко програма „Митници“.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  2140-те митнически учреждения17, които се намират по външните граници на Европейския съюз, следва да бъдат подходящо оборудвани, за да се гарантира функционирането на митническия съюз. Необходимостта от подходящ и равностоен митнически контрол е все по-наложителна не само поради традиционната функция на митниците да събират приходи, но и във все по-голяма степен поради необходимостта значително да се засили контролът върху стоките, въвеждани през или напускащи външните граници на Съюза, с цел да се осигури както безопасност, така и сигурност. В същото време обаче този контрол на движението на стоки през външните граници следва да не пречи, а по-скоро да улеснява законната търговия с трети държави.

(1)  Всички митнически учреждения17, които се намират по външните граници на Европейския съюз (сухопътни, морски, въздушни и пощенски центрове), следва да бъдат подходящо оборудвани, за да се гарантира безпроблемното и ефективно функциониране на митническия съюз. Необходимостта от подходящ и равностоен митнически контрол е все по-наложителна не само поради традиционната функция на митниците да събират приходи, но и във все по-голяма степен поради необходимостта значително да се засили контролът върху стоките, въвеждани през или напускащи външните граници на Съюза, с цел да се осигури безопасност, сигурност и защита на финансовите интереси на ЕС. В същото време обаче този контрол на движението на стоки през външните граници следва да не пречи, а по-скоро да улеснява законната търговия с трети държави.

_________________

_________________

17 Приложението към доклада относно резултатите на митническия съюз за 2016 г. е на разположение на следния адрес: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

17 Приложението към доклада относно резултатите на митническия съюз за 2016 г. е на разположение на следния адрес: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

Обосновка

Определянето на точния брой е безсмислено – какво следва, ако той се увеличи или дори се намали?

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1 a)  Митническият съюз е основополагащ елемент на Европейския съюз, който представлява един от най-големите търговски блокове в света, и е от основно значение за правилното функциониране на единния пазар в полза както на предприятията, така и на гражданите. В своята резолюция от 14 март 2018 г.17a Европейският парламент изрази особена загриженост по отношение на митническите измами, довели до значителна загуба на приходи за бюджета на Съюза. Европейският парламент отново заяви, че по-силна и амбициозна Европа може да бъде постигната само ако ѝ се предоставят повече финансови средства, и следователно призова за осигуряване на непрекъсната подкрепа за съществуващите политики, за увеличаване на ресурсите за водещите програми на Съюза и за предоставяне на допълнителни финансови ресурси за поетите допълнителни отговорности.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Понастоящем се наблюдава дисбаланс в извършването на митнически контрол от страна на държавите членки. Този дисбаланс се дължи както на географските различия между държавите членки, така и на техния съответен капацитет и ресурси. Способността на държавите членки да реагират на предизвикателствата, породени от постоянно развиващите се глобални бизнес модели и вериги на доставки, зависи не само от човешкия фактор, но също и от наличието на съвременно и надеждно оборудване за митнически контрол. Следователно предоставянето на оборудване за равностоен митнически контрол е важен елемент от процеса на преодоляване на съществуващия дисбаланс. С него ще се хармонизира извършването на митнически контрол във всички държави членки, а по този начин ще се избегне отклоняването на потоци стоки към най-слабо оборудваните пунктове.

(2)  Понастоящем се наблюдава дисбаланс в извършването на митнически контрол от страна на държавите членки. Този дисбаланс се дължи както на географските различия между държавите членки, така и на техния съответен капацитет и ресурси, а също и на липсата на хармонизирани и стандартизирани митнически проверки. Способността на държавите членки да реагират на предизвикателствата, породени от постоянно развиващите се глобални бизнес модели и вериги на доставки, зависи не само от човешкия фактор, но също и от наличието и правилното функциониране на съвременно и надеждно оборудване за митнически контрол. Други предизвикателства, например рязкото нарастване на електронната търговия, общата цифровизация и потенциалната уязвимост по отношение на кибератаките, саботажа, манипулирането на данни или промишления шпионаж, също ще увеличат необходимостта от по-добре функциониращи митнически процедури. Следователно предоставянето на оборудване за равностоен митнически контрол е важен елемент от процеса на преодоляване на съществуващия дисбаланс. С него ще се хармонизира извършването на митнически контрол във всички държави членки, а по този начин ще се избегне отклоняването на потоци стоки към най-слабо оборудваните пунктове. С оглед на различията по отношение на наличието на оборудване за митнически контрол в отделните държави членки следва да бъдат взети мерки, по-специално за да се гарантира, че стоките подлежат на единен контрол при въвеждането им на митническата територия на Съюза, за да се избегне търсенето на пристанища, предлагащи по-изгодни условия, от страна на лицата, извършващи митнически измами.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Подпомагането на създаването на митнически контрол на подходящо и равностойно равнище по външните граници на Съюза позволява извличане на максимална полза от митническия съюз. Специална намеса на Съюза за оборудване за митнически контрол с цел коригиране на съществуващите дисбаланси би могла освен това да допринесе за цялостното сближаване между държавите членки. Предвид предизвикателствата, пред които светът е изправен, по-специално продължаващата необходимост от защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки, като същевременно се гарантира безпроблемното осъществяване на законната търговия, наличието на съвременно и надеждно оборудване за митнически контрол по външните граници е абсолютно наложително.

(5)  Подпомагането на създаването на единен митнически контрол на подходящо и равностойно равнище по външните граници на Съюза позволява извличане на максимална полза от митническия съюз с оглед на дългосрочната цел всички митнически администрации в Съюза да работят съвместно като една. Специална намеса на Съюза за оборудване за митнически контрол с цел коригиране на съществуващите дисбаланси би могла освен това да допринесе за цялостното сближаване между държавите членки. Предвид предизвикателствата, пред които светът е изправен, по-специално продължаващата необходимост от защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки, като същевременно се гарантира безпроблемното осъществяване на законната търговия, наличието и правилното функциониране на съвременно, сигурно, устойчиво на кибернетични атаки, безопасно, екологосъобразно и надеждно оборудване за митнически контрол по външните граници е абсолютно наложително.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13 a)  Оборудването за митнически контрол, финансирано по този инструмент, следва да отговаря на най-високите стандарти в областта на сигурността, киберсигурността, безопасността, околната среда и здравето.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13 б)  Данните, събрани чрез оборудването за митнически контрол, финансирано по този инструмент, следва да се оценяват и обработват само от надлежно оправомощени служители на държавните органи и да са защитени в подходяща степен срещу нерегламентиран достъп или съобщаване. Държавите членки следва да разполагат с пълен контрол върху посочените данни.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 13 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13 в)  Оборудването за митнически контрол, финансирано по този инструмент, следва да допринася за осигуряването на оптимално управление на риска в областта на митниците.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 13 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13 г)  При подмяна на старо оборудване за митнически контрол със средствата на този инструмент държавите членки са отговорни за екологосъобразното обезвреждане на старото оборудване за митнически контрол.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  По-голямата част от оборудването за митнически контрол може да бъде еднакво или случайно подходящо за проверки на съответствието с други законодателни актове, като например разпоредбите относно управлението на границите, визите или полицейското сътрудничество. Следователно Фондът за интегрирано управление на границите е замислен като два допълващи се инструмента с различен, но съгласуван обхват по отношение на покупката на оборудване. От една страна, инструментът за управление на границите и визите, създаден с Регламент [2018/XXX]25, изключва оборудването, което може да се използва както за управление на границите, така и за митнически контрол. От друга страна, инструментът за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол, създаден с настоящия регламент, не само ще подпомага финансово оборудването, чиято основна цел е митническият контрол, но също ще позволи използването му и за допълнителни цели, например за целите на граничния контрол и сигурността. Това разпределение на функциите ще насърчи междуведомственото сътрудничество като елемент от подхода на европейското интегрирано управление на границите, както е посочено в член 4, буква д) от Регламент (ЕС) 2016/162426, като по този начин се дава възможност на митническите и граничните органи да работят заедно и да се постигне максимално въздействие на бюджета на Съюза чрез споделено използване и оперативна съвместимост на оборудването за контрол.

(15)  По-голямата част от оборудването за митнически контрол може да бъде еднакво или случайно подходящо за проверки на съответствието с други законодателни актове, като например разпоредбите относно управлението на границите, визите или полицейското сътрудничество. Следователно Фондът за интегрирано управление на границите е замислен като два допълващи се инструмента с различен, но съгласуван обхват по отношение на покупката на оборудване. От една страна, инструментът за управление на границите и визите, създаден с Регламент [2018/XXX]25, изключва оборудването, което може да се използва както за управление на границите, така и за митнически контрол. От друга страна, инструментът за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол, създаден с настоящия регламент, не само ще подпомага финансово оборудването, чиято основна цел е митническият контрол, но също ще позволи използването му за други задачи, извършвани по границите, и за допълнителни свързани цели, например за целите на граничния контрол и сигурността. Това разпределение на функциите ще насърчи междуведомственото сътрудничество като елемент от подхода на европейското интегрирано управление на границите, както е посочено в член 4, буква д) от Регламент (ЕС) 2016/162426, като по този начин се дава възможност на митническите и граничните органи да работят заедно и да се постигне максимално въздействие на бюджета на Съюза чрез споделено използване и оперативна съвместимост на оборудването за контрол.

_________________

_________________

25 COM(2018) 473.

25 COM(2018) 473.

26 Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).

26 Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16 a)  Европейската комисия следва да стимулира съвместното възлагане на обществени поръчки и изпитване на оборудване за митнически контрол между държавите членки.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Въпреки че изпълнението на централно равнище е абсолютно наложително за постигане на конкретната цел за осигуряване на равностоен митнически контрол, на техническо равнище е необходима подготвителна работа предвид техническия характер на този инструмент. Поради това изпълнението следва да бъде подкрепено от оценки на потребностите, които са зависими от националните експертни познания и опит чрез участието на митническите администрации на държавите членки. Тези оценки на потребностите следва да се основават на ясна методология, която да включва минимален брой стъпки за осигуряване на събирането на необходимата информация.

(19)  Въпреки че изпълнението на централно равнище е абсолютно наложително за постигане на конкретната цел за осигуряване на равностоен митнически контрол, на техническо равнище е необходима подготвителна работа предвид техническия характер на този инструмент. Поради това изпълнението следва да бъде подкрепено от индивидуални оценки на потребностите, които са зависими от националните експертни познания и опит чрез участието на митническите администрации на държавите членки. Тези оценки на потребностите следва да се основават на ясна методология, която да включва минимален брой стъпки за осигуряване на събирането на необходимата информация.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  С цел да се осигури редовно наблюдение и отчитане следва да се въведе подходяща рамка за наблюдение на постигнатите резултати от инструмента и дейностите по него. Този вид наблюдение и отчитане следва да се основава на показатели, с които се измерва ефектът от дейностите по линия на инструмента. Изискванията за отчитане следва да включват информация за оборудването за митнически контрол над определен праг на разходите.

(20)  С цел да се осигури редовно наблюдение и отчитане следва да се въведе подходяща рамка за наблюдение на постигнатите резултати от инструмента и дейностите по него. Този вид наблюдение и отчитане следва да се основава на количествени и качествени показатели, с които се измерва ефектът от дейностите по линия на инструмента. Държавите членки следва да гарантират прозрачна и ясна процедура по възлагане на обществени поръчки. Изискванията за отчитане следва да включват подробна информация за оборудването за митнически контрол и за процедурата за възлагане на обществени поръчки над определен праг на разходите, както и обосновка на разходите.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  За да се реагира по подходящ начин на променящите се политически приоритети, заплахи и технологии, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на изменението на целите на митническия контрол за дейностите, допустими за финансиране съгласно инструмента, както и по отношение на изменението на списъка с показатели за измерване на степента на постигане на конкретните цели. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(22)  За да се реагира по подходящ начин на променящите се политически приоритети, заплахи и технологии, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на изменението на целите на митническия контрол за дейностите, допустими за финансиране съгласно инструмента, както и по отношение на изменението на списъка с показатели за измерване на степента на постигане на конкретните цели. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи и напълно прозрачни консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  По отношение на настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови разпоредби, приети от Европейския парламент и Съвета на основание на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тези разпоредби са установени във Финансовия регламент и определят по-конкретно реда за съставяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди и непряко изпълнение и предвиждат проверки на отговорността на лицата, работещи с бюджетни средства. Разпоредбите, приети на основание на член 322 от ДФЕС, засягат и защитата на бюджета на Съюза при общи недостатъци по отношение на върховенството на закона в държавите членки, тъй като спазването на върховенството на закона е важно предварително условие за разумно финансово управление и за ефективно финансиране от страна на ЕС.

(24)  По отношение на настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови разпоредби, приети от Европейския парламент и Съвета на основание на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тези разпоредби са установени във Финансовия регламент и определят по-конкретно реда за съставяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди и непряко изпълнение и предвиждат проверки на отговорността на лицата, работещи с бюджетни средства. Разпоредбите, приети на основание на член 322 от ДФЕС, засягат и защитата на бюджета на Съюза при общи недостатъци по отношение на върховенството на закона в държавите членки, тъй като спазването на върховенството на закона е важно предварително условие за разумно финансово управление и за ефективно финансиране от страна на ЕС. Финансирането по този инструмент следва да спазва принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране и недискриминация.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Общата цел на инструмента — като част от Фонда за интегрирано управление на границите — е подпомагане на митническия съюз и митническите органи с цел защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки, обезпечаване на сигурността и безопасността в Съюза и защита на Съюза от нелоялна и незаконна търговия и едновременно с това улесняване на законната стопанска дейност.

1.  Общата цел на инструмента — като част от Фонда за интегрирано управление на границите и с оглед на дългосрочната цел всички митнически администрации в Съюза да работят заедно като единна администрация — е подпомагане на митническия съюз и митническите органи с цел защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки, обезпечаване на сигурността и безопасността в Съюза и защита на Съюза от нелоялна и незаконна търговия и едновременно с това улесняване на законната стопанска дейност.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Инструментът има конкретната цел да допринесе за адекватен и еквивалентен митнически контрол чрез покупка, поддръжка и надстройка на съответното съвременно и надеждно оборудване за митнически контрол.

2.  Инструментът има конкретната цел да допринесе за адекватен и еквивалентен митнически контрол чрез напълно прозрачни покупка, поддръжка и надстройка на съответното съвременно, сигурно, устойчиво на кибернетични атаки, безопасно, екологосъбразно и надеждно оборудване за митнически контрол, като се включи техническото обучение на служителите за работа с това оборудване.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовият пакет за изпълнението на инструмента за периода 2021—2027 г. е 1 300 000 000 EUR по текущи цени.

1.  Финансовият пакет за изпълнението на инструмента за периода 2021—2027 г. е 1 149 175 000 EUR по цени за 2018 г. (1 300 000 000 EUR по текущи цени).

Обосновка

Предлага се финансовият пакет да бъде изменен в съответствие с резолюциите на ЕП от 14 март и 30 май относно следващата многогодишна финансова рамка (МФР) въз основа на предварителна техническа разбивка по програми, която може да бъде предмет на допълнителни корекции, като същевременно се следва общата позиция на ЕП, изразена в тези резолюции, и общото равнище от 1,3% от брутния национален доход (БНД) на ЕС-27.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Сумата по параграф 1 може да бъде използвана и за покриване на разходите за дейностите по подготовка, наблюдение, контрол, одитиране, оценяване и други дейности по управлението на инструмента, както и за оценяване на постигането на неговите цели. От него освен това може да се покриват разходи във връзка с проучвания, срещи на експерти, информационни и съобщителни дейности, доколкото те са свързани с целите на инструмента, както и разходи, свързани с информационнотехнологични (ИТ) мрежи, предназначени за обработката и обмена на информация, в т.ч. ведомствени ИТ средства и друга техническа и административна помощ, необходима във връзка с управлението на инструмента.

2.  Сумата по параграф 1 може да бъде използвана и за покриване на законни и проверени разходи за дейностите по подготовка, наблюдение, контрол, одитиране, оценяване и други дейности по управлението на инструмента, както и за оценяване на резултатите от него и на постигането на нейните цели. От него освен това може да се покриват също така законни и проверени разходи във връзка с проучвания, срещи на експерти, информационни и съобщителни дейности, доколкото те са свързани с целите на инструмента, както и разходи, свързани с информационнотехнологични (ИТ) мрежи, предназначени за обработката и обмена на информация, в т.ч. ведомствени ИТ средства и друга техническа и административна помощ, необходима във връзка с управлението на инструмента.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1 a.  Когато подпомаганите дейности включват покупка или надстройка на оборудване, Комисията въвежда подходящи защитни и извънредни мерки, с които гарантира, че цялото оборудване, закупено с подпомагане по програми и инструменти на Съюза, се използва от съответните митнически органи във всички съответни случаи.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3 a.  Когато подпомаганите дейности включват покупка или надстройка на оборудване, Комисията въвежда подходящи защитни и извънредни мерки, с които гарантира, че цялото оборудване, закупено с подпомагане по програми и инструменти на Съюза, отговаря на договорените стандарти за редовна поддръжка.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

б а)  да подпомагат покупката, поддръжката и надстройката на оборудване за митнически контрол, което отговаря на най-високите стандарти в областта на сигурността, киберсигурността, безопасността, околната среда и здравето.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1 a.  Данните, събрани чрез оборудването за митнически контрол, финансирано по този инструмент, се оценяват и обработват само от надлежно оправомощени служители на държавните органи и са защитени в подходяща степен срещу нерегламентиран достъп или съобщаване.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Чрез дерогация от параграф 1, в надлежно обосновани случаи дейностите могат да обхващат също и покупката, поддръжката и надстройката на оборудване за митнически контрол с цел изпитване на нова апаратура или нови функции в работни условия.

2.  Чрез дерогация от параграф 1, в надлежно обосновани случаи дейностите могат да обхващат също и напълно прозрачната покупка, поддръжка и надстройка на оборудване за митнически контрол с цел изпитване на нова апаратура или нови функции в работни условия.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по реда на член 14, с които да изменя целите на митническия контрол, предвидени в параграф 1, буква б), както и приложение 1, когато такова преразглеждане е необходимо.

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по реда на член 14, с които да изменя целите на митническия контрол, предвидени в параграф 1, буква б), както и приложение 1, когато такова преразглеждане е необходимо, и за да не се изостава от технологичното развитие и от новите, интелигентни и иновативни решения за целите на митническия контрол.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Оборудването за митнически контрол, финансирано по настоящия инструмент, може да се използва и за други цели освен за митнически контрол, в т.ч. за контрол на лица в подкрепа на националните органи за управление на границите и разследване.

4.  Оборудването за митнически контрол, финансирано по настоящия инструмент, може да се използва и за други цели освен за митнически контрол, в т.ч. за контрол на лица в подкрепа на националните органи за управление на границите и разследване, ако това е необходимо, за да се постигне съответствие с общите и конкретните цели на инструмента, посочени в член 3.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4 a.  Комисията стимулира съвместното възлагане на обществени поръчки и изпитване на оборудване за митнически контрол между държавите членки.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Финансиране, надвишаващо посочения таван, се предоставя само при надлежно обосновани изключителни обстоятелства.

2.  Финансиране, надвишаващо посочения таван, се предоставя само при надлежно обосновани изключителни обстоятелства, посочени в приложение 3. Комисията приема, и при необходимост актуализира, списъка с изключителни обстоятелства чрез делегиран акт.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a.  Финансиране, надвишаващо посочения таван, може да се предоставя в случаи на съвместно възлагане на обществени поръчки и изпитване на оборудване за митнически контрол между държавите членки.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  разходите, свързани с електронни системи, с изключение на софтуера, пряко необходим за използване на оборудването за митнически контрол;

в)  разходите, свързани с електронни системи, с изключение на софтуера и актуализациите на софтуера, пряко необходим за използване на оборудването за митнически контрол;

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изготвянето на работните програми, посочени в параграф 1, се основава на оценка на потребностите, която включва като минимум следното:

Изготвянето на работните програми, посочени в параграф 1, се основава на индивидуална оценка на потребностите, която включва като минимум следното:

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  подробна предварителна оценка на финансовите потребности.

г)  подробна предварителна оценка на финансовите потребности в зависимост от мащаба на митническите операции и свързаната работна натовареност.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Показателите за отчитане на напредъка по инструмента по отношение на постигането на общите и конкретните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение 2.

1.  В съответствие със задължението си за докладване съгласно член 38, параграф 3, буква д), точка 1) от Финансовия регламент Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета информация относно изпълнението на програмата. Отчитането на изпълнението включва информация както за напредъка, така и за недостатъците.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За да осигури ефективно оценяване на напредъка по отношение постигането на целите на инструмента, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по реда на член 14, с които да изменя приложение 2 с цел преразглеждане или допълване на показателите при необходимост и да допълва настоящия регламент с разпоредби за установяване на рамка за наблюдението и оценяването.

2.  Показателите за отчитане на напредъка по инструмента по отношение на постигането на общите и конкретните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение 2. За да осигури ефективно оценяване на напредъка по отношение постигането на целите на инструмента, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по реда на член 14, с които да изменя приложение 2 с цел преразглеждане или допълване на показателите при необходимост и да допълва настоящия регламент с разпоредби за установяване на рамка за наблюдението и оценяването, така че да се предоставя на Европейския парламент и на Съвета актуализирана качествена и количествена информация относно изпълнението на програмата.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Системата за отчитане на изпълнението трябва да осигурява ефикасно, ефективно и навременно събиране на данните за наблюдението върху изпълнението на инструмента и неговите резултати. За тази цел по отношение на получателите на средства от Съюза се налагат пропорционални изисквания за отчитане.

3.  Системата за отчитане на изпълнението трябва да гарантира, че данните за наблюдението върху изпълнението на инструмента и неговите резултати са сравними и изчерпателни, както и да осигурява ефикасно, ефективно и навременно събиране на данните за наблюдението върху изпълнението на инструмента и неговите резултати. За тази цел по отношение на получателите на средства от Съюза се налагат пропорционални изисквания за отчитане. Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета надеждна информация относно качеството на използваните данни за изпълнението.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  наличието и състоянието на части от оборудването, финансирани от бюджета на Съюза, пет години след въвеждането в експлоатация;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  информация относно поддръжката на оборудването за митнически контрол;

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вв)  информация относно процедурата по възлагане на обществени поръчки;

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 – буква в г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вг)  обосновка на разходите;

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4 a.  В случай че оборудването, закупено с подпомагане по програми и инструменти на Съюза, не се използва от една или повече държави членки, Комисията изготвя обстойна оценка на положението и информира Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, както и Европейската прокуратура. Оценката включва, но без да се ограничава до нея, оценка на риска за финансовите интереси на Европейския съюз, както и смекчаващи мерки.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Извършват се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.

1.  Извършват се навременни оценки за оценка на резултатите, въздействието, ефективността и ефикасността, които да послужат в процеса на вземане на решения.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Междинната оценка на инструмента се извършва, когато за изпълнението на инструмента има достатъчно налична информация, но не по-късно от четири години след началото на изпълнението му.

2.  Междинната оценка на инструмента се извършва, когато за изпълнението на инструмента има достатъчно налична информация, но не по-късно от три години след началото на изпълнението му.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

При междинната оценка се представят констатациите, необходими за вземане на решение относно последващите действия по програмата след 2027 г. и нейните цели.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В края на изпълнението на инструмента, но не по-късно от четири години след края на периода по член 1, Комисията извършва окончателна оценка на инструмента.

3.  В края на изпълнението на инструмента, но не по-късно от три години след края на периода по член 1, Комисията извършва окончателна оценка на инструмента.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията съобщава заключенията от оценките, заедно със своите наблюдения, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

4.  Комисията съобщава заключенията от оценките, заедно със своите наблюдения и изводи, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4 a.  В доклада на Комисията „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – Борба с измамите“ се включват годишни частични оценки.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Получателите на финансиране от Съюза обявяват неговия произход и осигуряват видимостта на това финансиране (по-специално когато популяризират дейностите и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и подходяща по количество целенасочена информация на различни видове публика, включително средствата за масово осведомяване и обществеността.

1.  Получателите на финансиране от Съюза обявяват, доколкото е разумно, неговия произход и осигуряват възможно най-голяма видимост на това финансиране (по-специално когато популяризират дейностите и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и подходяща по количество целенасочена информация на различни видове публика, включително средствата за масово осведомяване и обществеността, като разходите за оповестяване на това финансиране обаче следва да бъдат пропорционални на общите разходи.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на инструмента и неговите действия и резултати. Чрез финансовите ресурси, отпуснати за инструмента, се допринася също така за съобщаването на политическите приоритети на Съюза от страна на ведомствата, доколкото тези приоритети са свързани с целите по член 3.

2.  Комисията осъществява редовно информационни и комуникационни дейности по отношение на инструмента и неговите действия и резултати като част от работните програми по член 11. Чрез финансовите ресурси, отпуснати за инструмента, се допринася също така за съобщаването на политическите приоритети на Съюза от страна на ведомствата, доколкото тези приоритети са свързани с целите по член 3.

Изменение    48

Предложение за регламент

Приложение IІ – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1 a.  Сигурност и безопасност

 

a) Степен на съответствие със стандартите за сигурност на оборудването за митнически контрол на всички гранични контролно-пропускателни пунктове, включително киберсигурност

 

б) Степен на съответствие със стандартите за безопасност на оборудването за митнически контрол на всички гранични контролно-пропускателни пунктове

Изменение    49

Предложение за регламент

Приложение IІ – точка 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Здраве и околна среда

 

a) Степен на съответствие със здравните стандарти на оборудването за митнически контрол на всички гранични контролно-пропускателни пунктове

 

б) Степен на съответствие със стандартите за опазване на околната среда на оборудването за митнически контрол на всички гранични контролно-пропускателни пунктове

Изменение    50

Предложение за регламент

Приложение ІI a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Приложение IIa

Изключителни обстоятелства, обосноваващи предоставянето на финансиране над тавана

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите

Позовавания

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

CONT

2.7.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Nedzhmi Ali

17.9.2018

Разглеждане в комисия

18.10.2018

 

 

 

Дата на приемане

20.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Bogusław Liberadzki, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bart Staes, Indrek Tarand, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Джон Хауърт

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Wolf Klinz

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, John Howarth, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

-

 

 

1

0

PPE

Tamás Deutsch

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (22.11.2018)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите

(COM(2018)0474 – C8‑0273/2018 – 2018/0258(COD))

Докладчик по становище: Йерун Ленарс

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Понастоящем се наблюдава дисбаланс в извършването на митнически контрол от страна на държавите членки. Този дисбаланс се дължи както на географските различия между държавите членки, така и на техния съответен капацитет и ресурси. Способността на държавите членки да реагират на предизвикателствата, породени от постоянно развиващите се глобални бизнес модели и вериги на доставки, зависи не само от човешкия фактор, но също и от наличието на съвременно и надеждно оборудване за митнически контрол. Следователно предоставянето на оборудване за равностоен митнически контрол е важен елемент от процеса на преодоляване на съществуващия дисбаланс. С него ще се хармонизира извършването на митнически контрол във всички държави членки, а по този начин ще се избегне отклоняването на потоци стоки към най-слабо оборудваните пунктове.

(2)  Понастоящем се наблюдава дисбаланс в извършването на митнически контрол от страна на държавите членки. Този дисбаланс се дължи както на географските различия между държавите членки, така и на техния съответен капацитет и ресурси. Способността на държавите членки да реагират на предизвикателствата, породени от постоянно развиващите се глобални бизнес модели и вериги на доставки, зависи не само от човешкия фактор, но също и от наличието на съвременно и надеждно оборудване за митнически контрол, което може да осигури цифровизирането на контрола и проверките. Следователно предоставянето на оборудване за равностоен митнически контрол е важен елемент от процеса на преодоляване на съществуващия дисбаланс. С него ще се хармонизира извършването на митнически контрол във всички държави членки, а по този начин ще се избегне отклоняването на потоци стоки към най-слабо оборудваните пунктове.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Тъй като митническите органи на държавите членки поемат все повече отговорности, които често обхващат областта на сигурността и се изпълняват по външните граници, въпросът с осигуряването на еквивалентност при извършване на граничен и митнически контрол по външните граници е необходимо да се реши чрез осигуряване на адекватно финансово подпомагане от Съюза за държавите членки. Също толкова важно е да се насърчи междуведомственото сътрудничество по границите на Съюза по отношение на контрола на стоки и проверките на лица между националните органи във всяка държава членка, които са отговорни за граничния контрол или за други задачи, извършвани по границите.

(7)  Тъй като митническите органи на държавите членки поемат все повече отговорности, които често обхващат областта на сигурността и се изпълняват по външните граници, въпросът с осигуряването на еквивалентност при извършване на граничен и митнически контрол по външните граници е необходимо да се реши чрез осигуряване на адекватно финансово подпомагане от Съюза за държавите членки. Също толкова важно е да се насърчи междуведомственото сътрудничество по границите на Съюза по отношение на контрола на стоки между националните органи във всяка държава членка.

Обосновка

Целта на този инструмент е митнически контрол. Предложеният по-общ инструмент за интегрирано управление на границите е насочен към въпросите за граничния контрол на лица. В този инструмент ще бъдат установени подходящи гаранции за закупуване и използване на оборудване за граничен контрол чрез Фонда. Целите на двата инструмента не следва да бъдат сливани по този начин.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  С Регламент (ЕС) [2018/XXX] на Европейския парламент и на Съвета23 се създава програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците за подпомагане на митническия съюз и митническите органи. За да се запазят съгласуваността и хоризонталната координация на дейностите по сътрудничество, е целесъобразно всички те да бъдат изпълнявани по силата на един нормативен акт и набор от разпоредби. Следователно в рамките на настоящия инструмент следва да бъдат подпомагани само покупката, поддръжката и надстройката на допустимото оборудване за митнически контрол, докато по програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците следва да се подпомагат свързани дейности, като например дейности по сътрудничество за оценка на потребностите или обучение, свързано със съответното оборудване.

(13)  С Регламент (ЕС) [2018/XXX] на Европейския парламент и на Съвета23 се създава програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците за подпомагане на митническия съюз и митническите органи. За да се запазят съгласуваността и хоризонталната координация на дейностите по сътрудничество, е целесъобразно всички те да бъдат изпълнявани по силата на един нормативен акт и набор от разпоредби. Следователно в рамките на настоящия инструмент следва да бъдат подпомагани само покупката, поддръжката и надстройката на допустимото оборудване за митнически контрол, докато по програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците следва да се подпомагат свързани дейности, като например дейности по сътрудничество за оценка на потребностите или обучение, свързано със съответното оборудване и създаването на общи процедури за контрол.

_________________

_________________

23 COM(2018) 442.

23 COM(2018) 442.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  По-голямата част от оборудването за митнически контрол може да бъде еднакво или случайно подходящо за проверки на съответствието с други законодателни актове, като например разпоредбите относно управлението на границите, визите или полицейското сътрудничество. Следователно Фондът за интегрирано управление на границите е замислен като два допълващи се инструмента с различен, но съгласуван обхват по отношение на покупката на оборудване. От една страна, инструментът за управление на границите и визите, създаден с Регламент [2018/XXX]25, изключва оборудването, което може да се използва както за управление на границите, така и за митнически контрол. От друга страна, инструментът за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол, създаден с настоящия регламент, не само ще подпомага финансово оборудването, чиято основна цел е митническият контрол, но също ще позволи използването му и за допълнителни цели, например за целите на граничния контрол и сигурността. Това разпределение на функциите ще насърчи междуведомственото сътрудничество като елемент от подхода на европейското интегрирано управление на границите, както е посочено в член 4, буква д) от Регламент (ЕС) 2016/162426, като по този начин се дава възможност на митническите и граничните органи да работят заедно и да се постигне максимално въздействие на бюджета на Съюза чрез споделено използване и оперативна съвместимост на оборудването за контрол.

(15)  По-голямата част от оборудването за митнически контрол може да бъде еднакво или случайно подходящо за проверки на съответствието с други законодателни актове, като например разпоредбите относно управлението на границите, визите или полицейското сътрудничество. Следователно Фондът за интегрирано управление на границите е замислен като два допълващи се инструмента със съгласувани общи цели, но различни и отделни специфични цели по отношение на покупката на оборудване. От една страна, инструментът за управление на границите и визите, създаден с Регламент [2018/XXX]25, изключва оборудването, което може да се използва както за управление на границите, така и за митнически контрол. От друга страна, инструментът за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол, създаден с настоящия регламент, не само ще подпомага финансово оборудването, чиято основна цел е митническият контрол, но също ще позволи използването му и за допълнителни цели, например за целите на граничния контрол, безопасността и сигурността. Това разпределение на функциите ще насърчи междуведомственото сътрудничество като елемент от подхода на европейското интегрирано управление на границите, както е посочено в член 4, буква д) от Регламент (ЕС) 2016/162426, като по този начин се дава възможност на митническите и граничните органи да работят заедно и да се постигне максимално въздействие на бюджета на Съюза чрез споделено използване и оперативна съвместимост на оборудването за контрол.

__________________

__________________

25 COM(2018) 473.

25 COM(2018) 473.

26 Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).

26 Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Общата цел на инструмента — като част от Фонда за интегрирано управление на границите — е подпомагане на митническия съюз и митническите органи с цел защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки, обезпечаване на сигурността и безопасността в Съюза и защита на Съюза от нелоялна и незаконна търговия и едновременно с това улесняване на законната стопанска дейност.

1.  Общата цел на инструмента — като част от Фонда за интегрирано управление на границите — е подпомагане на митническия съюз и митническите органи с цел защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки, насърчаване на междуведомственото сътрудничество по границите на Съюза по отношение на контрола на стоки и лица и защита на Съюза от нелоялна и незаконна търговия и едновременно с това улесняване на законната стопанска дейност.

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Инструментът допринася за прилагането на европейското интегрирано управление на границите, като подкрепя междуведомственото сътрудничество, съвместното използване и оперативната съвместимост на новото оборудване, придобито чрез инструмента.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Сумата по параграф 1 може да бъде използвана и за покриване на разходите за дейностите по подготовка, наблюдение, контрол, одитиране, оценяване и други дейности по управлението на инструмента, както и за оценяване на постигането на неговите цели. От него освен това може да се покриват разходи във връзка с проучвания, срещи на експерти, информационни и съобщителни дейности, доколкото те са свързани с целите на инструмента, както и разходи, свързани с информационнотехнологични (ИТ) мрежи, предназначени за обработката и обмена на информация, в т.ч. ведомствени ИТ средства и друга техническа и административна помощ, необходима във връзка с управлението на инструмента.

2.  Сумата по параграф 1 може да бъде използвана и за покриване на разходите за дейностите по подготовка, наблюдение, контрол, одитиране, оценяване и други дейности по управлението на инструмента, както и за оценяване на постигането на неговите цели. От него освен това може да се покриват разходи във връзка с проучвания, срещи на експерти, информационни и съобщителни дейности, доколкото те са свързани със специфичните цели на инструмента в подкрепа на общата цел, както и разходи, свързани с информационнотехнологични (ИТ) мрежи, предназначени за обработката и обмена на информация, в т.ч. ведомствени ИТ средства и друга техническа и административна помощ, необходима във връзка с управлението на инструмента.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато подпомаганите дейности включват покупка или надстройка на оборудване, Комисията създава механизъм за координация, с който гарантира ефективността и оперативната съвместимост на цялото оборудване, закупено с подпомагане по програми и инструменти на Съюза.

3.  Когато подпомаганите дейности включват покупка или надстройка на оборудване, Комисията създава механизъм за координация, с който гарантира ефективността и оперативната съвместимост на цялото оборудване, закупено с подпомагане по програми и инструменти на Съюза, което ще даде възможност за консултации и участие на съответните агенции на Съюза, и по-специално на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Механизмът за координация включва участието и консултирането на Европейската агенция за гранична и брегова охрана с цел постигане на максимална добавена стойност от Съюза в областта на управлението на границите.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Оборудването за митнически контрол, финансирано по настоящия инструмент, може да се използва и за други цели освен за митнически контрол, в т.ч. за контрол на лица в подкрепа на националните органи за управление на границите и разследване.

заличава се

Обосновка

Целта на този инструмент би била значително разширена, ако оборудването за митнически контрол действително трябва да се превърне в оборудване за граничен контрол. За тази цел е предложен по-общ инструмент за интегрирано управление на границите. В този инструмент ще бъдат установени подходящи гаранции за закупуване и използване на оборудване за граничен контрол чрез Фонда. Целите на двата инструмента не следва да бъдат сливани по този начин.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Извънредните обстоятелства, посочени в параграф 2, могат да включват закупуването на ново оборудване за митнически контрол и включването му във фонда от техническо оборудване на европейската гранична и брегова охрана. Допустимостта на оборудването за митнически контрол във фонда от техническо оборудване се установява в съответствие с член 5, параграф 3.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на инструмента и неговите действия и резултати. Чрез финансовите ресурси, отпуснати за инструмента, се допринася също така за съобщаването на политическите приоритети на Съюза от страна на ведомствата, доколкото тези приоритети са свързани с целите по член 3.

2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на инструмента и неговите действия и резултати с цел гарантиране на прозрачност. Чрез финансовите ресурси, отпуснати за инструмента, се допринася също така за съобщаването на политическите приоритети на Съюза от страна на ведомствата, доколкото тези приоритети са свързани с целите по член 3.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите

Позовавания

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

2.7.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Jeroen Lenaers

9.7.2018

Разглеждане в комисия

6.9.2018

18.10.2018

20.11.2018

 

Дата на приемане

20.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

1

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Geoffrey Van Orden

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Rupert Matthews, Demetris Papadakis, Josep-Maria Terricabras

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

37

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Demetris Papadakis, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

4

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Легенда за използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите

Позовавания

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Дата на представяне на ЕП

13.6.2018

 

 

 

Водеща комисия

  Дата на обявяване в заседание

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

  Дата на обявяване в заседание

INTA

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

CONT

2.7.2018

LIBE

2.7.2018

Недадени становища

  Дата на решението

INTA

9.7.2018

 

 

 

Докладчици

  Дата на назначаване

Jiří Pospíšil

19.6.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Дата на приемане

6.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Anna Hedh, Arndt Kohn, Matthijs van Miltenburg

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

John Howarth, Nosheena Mobarik, Flavio Zanonato

Дата на внасяне

12.12.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

32

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Jasenko Selimovic, Matthijs van Miltenburg

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López‑Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Maria Grapini, Anna Hedh, John Howarth, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

John Stuart Agnew, Robert Jarosław Iwaszkiewicz

0

0

 

 

Легенда за използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 11 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност