Postup : 2018/0258(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0460/2018

Předložené texty :

A8-0460/2018

Rozpravy :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Hlasování :

PV 15/01/2019 - 8.1
CRE 15/01/2019 - 8.1
PV 16/04/2019 - 8.26

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0001
P8_TA(2019)0384

ZPRÁVA     ***I
PDF 1071kWORD 156k
11.12.2018
PE 628.634v02-00 A8-0460/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly

(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpravodaj: Jiří Pospíšil

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu
 STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly

(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0474),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 33, 114 a 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0273/2018),

-  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne xxxx(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0460/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Celkem 2 140 celních úřadů17, které jsou přítomny na vnějších hranicích Evropské unie, musí být řádně vybaveno, aby bylo zajištěno fungování celní unie. Potřeba přiměřených a rovnocenných celních kontrol je stále naléhavější, a to nejen z důvodu tradiční funkce celních orgánů spočívající v získávání příjmů, ale také stále více kvůli nutnostem výrazně posílit kontrolu zboží vstupujícího do Unie a vystupujícího z ní přes vnější hranice, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana. Zároveň by tyto kontroly pohybu zboží přes vnější hranice však neměly narušovat, ale spíše usnadňovat zákonný obchod s třetími zeměmi.

(1)  Celkem 2 140 celních úřadů17, které jsou přítomny na vnějších hranicích Evropské unie, musí být řádně vybaveno, aby bylo zajištěno účinné a účelné fungování celní unie. Potřeba přiměřených a rovnocenných celních kontrol je stále naléhavější, a to nejen z důvodu tradiční funkce celních orgánů spočívající v získávání příjmů, ale také stále více kvůli nutnostem výrazně posílit kontrolu zboží vstupujícího do Unie a vystupujícího z ní přes vnější hranice, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana. Zároveň by však tyto kontroly pohybu zboží přes vnější hranice neměly v souladu s požadavky na bezpečnost a zabezpečení narušovat, ale spíše usnadňovat zákonný obchod s třetími zeměmi.

__________________

__________________

17 Příloha Výroční zprávy o výkonnosti celní unie za rok 2016 k dispozici na: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

17 Příloha Výroční zprávy o výkonnosti celní unie za rok 2016 k dispozici na: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Celní unie je základním kamenem Evropské unie, která je jedním z největších světových obchodních bloků, a je zásadně důležitá pro řádné fungování jednotného trhu ku prospěchu podniků i občanů. Ve svém usnesení ze dne 14. března 20181a Evropský parlament uvedl, že je obzvláště znepokojen celními podvody, které působí rozpočtu Unie vážné ztráty příjmu. Evropský parlament připomněl, že silnější a ambicióznější Evropu lze vybudovat pouze tehdy, bude-li jí poskytnuto více finančních prostředků, a vyzval proto k soustavné podpoře stávajících politik, k navýšení zdrojů pro stěžejní programy Unie a k tomu, aby na dodatečné úkoly byly poskytnuty také dodatečné finanční prostředky.

 

__________________

 

1a P8_TA(2018)0075 : Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  V současné době není výkon celní kontroly ze strany členských států vyvážený. Tato nerovnováha je způsobena geografickými rozdíly mezi členskými státy i rozdíly v jejich kapacitách a zdrojích. Schopnost členských států reagovat na problémy vznikající v důsledku neustále se vyvíjejících globálních obchodních modelů a dodavatelských řetězců závisí nejen na lidské složce, ale také na dostupnosti moderního a spolehlivého vybavení pro celní kontroly. Při řešení stávající nerovnováhy je proto důležitým prvkem poskytování rovnocenného vybavení pro celní kontroly. Zlepší rovnocennost při provádění celních kontrol v jednotlivých členských státech, a tím zabrání odklonění toků zboží směrem k nejslabším místům.

(2)  V současné době není výkon celní kontroly ze strany členských států vyvážený. Tato nerovnováha je způsobena geografickými rozdíly mezi členskými státy i rozdíly v jejich kapacitách a zdrojích, ale také nedostatečnou standardizací celních kontrol. Schopnost členských států reagovat na problémy vznikající v důsledku neustále se vyvíjejících globálních obchodních modelů a dodavatelských řetězců závisí nejen na lidské složce, ale také na dostupnosti a řádném fungování moderního a spolehlivého vybavení pro celní kontroly. Poptávku po lepším fungování celních režimů rovněž zvýší další výzvy, jako je nárůst elektronického obchodu, digitalizace kontrolních a inspekčních záznamů, odolnost vůči kybernetickým útokům, sabotáž, průmyslová špionáž a zneužití údajů. Při řešení stávající nerovnováhy je proto důležitým prvkem poskytování rovnocenného vybavení pro celní kontroly. Zlepší rovnocennost při provádění celních kontrol v jednotlivých členských státech, a tím zabrání odklonění toků zboží směrem k nejslabším místům. Veškeré zboží vstupující na celní území Unie by mělo podléhat důkladné kontrole, aby nedocházelo k spekulativní volbě přístavu ze strany celních podvodníků. Má-li se zajistit celkově větší intenzita a konvergence při výkonu celních kontrol ze strany členských států, je třeba vypracovat jasnou strategii v souvislosti s jejich nejslabšími místy.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Členské státy opakovaně vyjádřily potřebu finanční podpory a žádaly hloubkovou analýzu tohoto potřebného vybavení. Rada ve svých závěrech18 o financování v oblasti cel ze dne 23. března 2017 vyzvala Komisi, aby „vyhodnotila možnost financování potřebného technického vybavení z budoucích finančních programů Komise a zlepšila koordinaci a (...) spolupráci mezi celními orgány a dalšími donucovacími orgány pro účely financování“.

(3)  Řada členských států opakovaně vyjádřila potřebu finanční podpory a žádala hloubkovou analýzu tohoto potřebného vybavení. Rada ve svých závěrech18 o financování v oblasti cel ze dne 23. března 2017 vyzvala Komisi, aby „vyhodnotila možnost financování potřebného technického vybavení z budoucích finančních programů Komise a zlepšila koordinaci a (...) spolupráci mezi celními orgány a dalšími donucovacími orgány pro účely financování“.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Je proto vhodné zavést nový nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly.

(6)  Je proto vhodné zavést nový nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly, kterým by mělo být možné odhalovat padělání zboží a další nezákonné obchodní praktiky. Měly by se prozkoumat již existující metody finanční podpory.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Vzhledem k tomu, že celní orgány členských států přebírají stále více povinností, které často sahají do oblasti bezpečnosti a probíhají na vnější hranici, zajištění rovnocennosti při provádění hraniční kontroly a celní kontroly na vnějších hranicích musí být řešeno poskytnutím odpovídající finanční podpory Unie členským státům. Stejný význam má podpora meziagenturní spolupráce na hranicích Unie, pokud jde o kontroly zboží a kontroly osob prováděné v jednotlivých členských státech vnitrostátními orgány odpovědnými za ochranu hranic a jiné úkoly vykonávané na hranicích.

(7)  Vzhledem k tomu, že celní orgány členských států přebírají stále více povinností, které často sahají do oblasti bezpečnosti a probíhají na vnější hranici, zajištění rovnocennosti při provádění hraniční kontroly a celní kontroly na vnějších hranicích musí být řešeno poskytnutím odpovídající finanční podpory Unie členským státům. Stejný význam má podpora meziagenturní spolupráce na hranicích Unie, pokud jde o kontroly zboží a kontroly osob prováděné v jednotlivých členských státech vnitrostátními orgány odpovědnými za ochranu hranic a jiné úkoly vykonávané na hranicích, a to i s ohledem na kybernetickou bezpečnost.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Toto nařízení stanoví finanční krytí nástroje, které má pro Evropský parlament a Radu v průběhu ročního rozpočtového procesu představovat hlavní referenční částku, ve smyslu bodu 17 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení21.

(11)  Toto nařízení stanoví finanční krytí nástroje, které má pro Evropský parlament a Radu v průběhu ročního rozpočtového procesu představovat hlavní referenční částku, ve smyslu bodu 17 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení21. V zájmu zajištění rozpočtové kázně by měly být podmínky pro to, jak mají být při udělování grantů stanovovány priority, jasné a pevně vymezené a měly by být stanoveny na základě potřeb vyplývajících z úkolů prováděných v místech celní kontroly.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Vybavení pro celní kontroly financované z tohoto nástroje by mělo splňovat optimální bezpečnostní normy, a to i pokud jde o kybernetickou bezpečnost, zabezpečení a ochranu životního prostředí a zdraví.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13b)  K údajům generovaným vybavením pro celní kontroly, které je financováno z tohoto nástroje, by měli mít přístup pouze řádně zmocnění zaměstnanci orgánů a jen ti by je měli být oprávněni zpracovávat, a tyto údaje by měly být náležitě chráněny před neoprávněným přístupem nebo předáváním. Členské státy by měly mít nad těmito údaji plnou kontrolu.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13c)  Vybavení pro celní kontroly financované z tohoto nástroje by mělo přispět k zajištění optimálního řízení rizik v oblasti cel.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13d)  Při výměně starého vybavení pro celní kontroly pomocí tohoto nástroje by členské státy měly být odpovědné za likvidaci starého vybavení způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Většina vybavení pro celní kontroly se může stejně nebo náhodně hodit pro kontroly shody s jinými právními předpisy, jako jsou například ustanovení o správě hranic, vízech nebo policejní spolupráci. Fond pro integrovanou správu hranic je proto koncipován jako dva vzájemně se doplňující nástroje s odlišnou, ale vzájemně sladěnou oblastí působnosti, pokud jde o nákup vybavení. Nástroj pro správu hranic a víza zřízený nařízením [2018/XXX]25 na jedné straně vyloučí vybavení, které lze použít pro účely správy hranic i celních kontrol. Na druhé straně nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly zřízený tímto nařízením bude jakožto svůj hlavní účel finančně podporovat vybavení pro celní kontroly, ale zároveň umožní jeho využívání i k dalším účelům, jako je např. ochrana hranic a bezpečnost. Rozdělení úloh posílí meziagenturní spolupráci, která je složkou přístupu k evropské integrované správě hranic uvedenou v čl. 4 písm. e) nařízení (EU) 2016/162426, čímž umožní spolupráci celních orgánů a orgánů odpovědných za ochranu hranic a maximalizaci dopadů rozpočtu Unie prostřednictvím sdílení a interoperability vybavení pro kontroly.

(15)  Většina vybavení pro celní kontroly se může stejně nebo náhodně hodit pro kontroly shody s jinými právními předpisy, jako jsou například ustanovení o správě hranic, vízech nebo policejní spolupráci. Fond pro integrovanou správu hranic je proto koncipován jako dva vzájemně se doplňující nástroje s odlišnou, ale vzájemně sladěnou oblastí působnosti, pokud jde o nákup vybavení. Nástroj pro správu hranic a víza zřízený nařízením [2018/XXX]25 na jedné straně vyloučí vybavení, které lze použít pro účely správy hranic i celních kontrol. Na druhé straně nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly zřízený tímto nařízením bude jakožto svůj hlavní účel finančně podporovat vybavení pro celní kontroly, ale zároveň umožní jeho využívání i k dalším souvisejícím účelům, jako je např. ochrana hranic, bezpečnost a zabezpečení. Rozdělení úloh posílí meziagenturní spolupráci, která je složkou přístupu k evropské integrované správě hranic uvedenou v čl. 4 písm. e) nařízení (EU) 2016/162426, čímž umožní spolupráci celních orgánů a orgánů odpovědných za ochranu hranic a maximalizaci dopadů rozpočtu Unie prostřednictvím sdílení a interoperability vybavení pro kontroly. Aby bylo zajištěno, že veškeré nástroje nebo vybavení financované z fondu budou v trvalé úschově určeného místa celní kontroly, které je vlastníkem vybavení, měl by být akt společného sdílení a interoperability mezi celními a pohraničními orgány definován jako nesystematický a nepravidelný.

__________________

__________________

25 COM(2018) 473.

25 COM(2018) 473.

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9. 2016, s. 1).

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9. 2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Odchylně od finančního nařízení by mělo být možné financování akce několika programy či nástroji Unie, aby se umožnila a případně podpořila spolupráce a interoperabilita mezi oblastmi. V těchto případech ale příspěvky nesmí pokrývat stejné náklady v souladu se zásadou zákazu dvojího financování vyplývající z finančního nařízení.

(16)  Odchylně od finančního nařízení by mělo být možné financování akce několika programy či nástroji Unie, aby se umožnila a případně podpořila spolupráce a interoperabilita mezi oblastmi. V těchto případech ale příspěvky nesmí pokrývat stejné náklady v souladu se zásadou zákazu dvojího financování vyplývající z finančního nařízení. Pokud již členský stát získal nebo pobírá příspěvky z jiného programu Unie nebo podporu z jiného fondu Unie pro nákup téhož vybavení, tento příspěvek či podpora by se měl uvést v žádosti.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Komise by měla vytvářet pobídky ke společnému zadávání veřejných zakázek a testování vybavení pro celní kontroly mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Vzhledem k rychlému vývoji celních priorit, hrozeb a technologií, by pracovní programy neměly překlenovat dlouhá období. Zároveň potřeba zavést roční pracovní programy zvyšuje administrativní zátěž Komise i členských států, aniž by byly nutné pro realizaci nástroje. V tomto kontextu by se pracovní programy měly v zásadě vztahovat na více než jeden rozpočtový rok.

(17)  Vzhledem k rychlému vývoji celních priorit, hrozeb a technologií, by pracovní programy neměly překlenovat dlouhá období. Zároveň potřeba zavést roční pracovní programy zvyšuje administrativní zátěž Komise i členských států, aniž by byly nutné pro realizaci nástroje. V tomto kontextu by se pracovní programy měly v zásadě vztahovat na více než jeden rozpočtový rok. Aby se dále zajistilo zachování integrity strategických zájmů Unie, vyzývají se členské státy k tomu, aby při výběrových řízeních na nové vybavení pro celní kontroly pečlivě zohledňovaly kybernetickou bezpečnost a rizika z hlediska potenciální expozice citlivých údajů mimo Unii.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění pracovního programu v rámci tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201127.

vypouští se

__________________

 

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Přestože k dosažení konkrétního cíle zajištění rovnocenných celních kontrol je nezbytné centrální provádění, vzhledem k technické povaze tohoto nástroje je zapotřebí realizovat přípravné práce na technické úrovni. Z tohoto důvodu by provádění mělo být podpořeno hodnocením potřeb, které jsou závislé na vnitrostátních odborných znalostech a zkušenostech prostřednictvím zapojení celních správ členských států. Tato hodnocení potřeb by měla být založena na jasné metodologii, včetně minimálního počtu kroků zajišťujících shromažďování požadovaných informací.

(19)  Přestože k dosažení konkrétního cíle zajištění rovnocenných celních kontrol je nezbytné centrální provádění, vzhledem k technické povaze tohoto nástroje je zapotřebí realizovat přípravné práce na technické úrovni. Z tohoto důvodu by provádění mělo být podpořeno individuálním hodnocením potřeb, které jsou závislé na vnitrostátních odborných znalostech a zkušenostech prostřednictvím zapojení celních správ členských států. Tato hodnocení potřeb by měla být založena na jasné metodologii, včetně minimálního počtu kroků zajišťujících shromažďování požadovaných relevantních informací.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Měl by se zavést vhodný systém pro monitorování výsledků dosažených prostřednictvím nástroje a akci v jeho rámci, a to v zájmu zajištění pravidelného monitorování a podávání zpráv. Toto monitorování a podávání zpráv by mělo vycházet z ukazatelů pro měření dopadů akcí v rámci nástroje. Požadavky na podávání zpráv by měly zahrnovat určité informace o vybavení pro celní kontroly mimo určitou prahovou hodnotu nákladů.

(20)  Měl by se zavést vhodný systém pro monitorování výsledků dosažených prostřednictvím nástroje a akci v jeho rámci, a to v zájmu zajištění pravidelného monitorování a podávání zpráv. Toto monitorování a podávání zpráv by mělo vycházet z kvalitativních a kvantitativních ukazatelů pro měření dopadů akcí v rámci nástroje. Členské státy by měly zajistit transparentní a jasné zadávací řízení. Požadavky na podávání zpráv by měly zahrnovat podrobné informace o vybavení pro celní kontroly a zadávání veřejných zakázek mimo určitou prahovou hodnotu nákladů a odůvodnění výdajů.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Aby bylo možné odpovídajícím způsobem reagovat na měnící se priority politik, hrozby a technologie, měla by být na Komisi v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie přenesena pravomoc přijímat akty, pokud jde o změny účelů celních kontrol pro akce způsobilé v rámci nástroje a seznamu ukazatelů pro měření plnění specifických cílů. Je obzvláště důležité, aby Komise vedla v rámci své přípravné činnosti odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalování tvorby právních předpisů. Konkrétně to znamená, že pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(22)  Aby bylo možné odpovídajícím způsobem reagovat na měnící se priority politik, hrozby a technologie, měla by být na Komisi v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie přenesena pravomoc přijímat akty, pokud jde o změnu tohoto nařízení za účelem stanovení pracovních programů a změny účelů celních kontrol pro akce způsobilé v rámci nástroje a seznamu ukazatelů pro měření plnění specifických cílů. Je obzvláště důležité, aby Komise vedla v rámci své přípravné činnosti odpovídající a plně transparentní konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalování tvorby právních předpisů. Konkrétně to znamená, že pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Na toto nařízení se vztahují horizontální finanční pravidla přijatá Evropským parlamentem a Radou na základě článku 322 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tato pravidla jsou stanovena ve finančním nařízení a určují zejména postup pro sestavování a plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, zadávání veřejných zakázek, cen, nepřímého plnění a stanoví pravidla kontrolu odpovědnosti účastníků finančních operací. Pravidla přijatá na základě článku 322 SFEU se rovněž vztahují na ochranu rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech, neboť dodržování zásad právního státu je základním předpokladem pro řádné finanční řízení a efektivní financování z EU.

(24)  Na toto nařízení se vztahují horizontální finanční pravidla přijatá Evropským parlamentem a Radou na základě článku 322 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tato pravidla jsou stanovena ve finančním nařízení a určují zejména postup pro sestavování a plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, zadávání veřejných zakázek, cen, nepřímého plnění a stanoví pravidla kontrolu odpovědnosti účastníků finančních operací. Pravidla přijatá na základě článku 322 SFEU se rovněž vztahují na ochranu rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech, neboť dodržování zásad právního státu je základním předpokladem pro řádné finanční řízení a efektivní financování z EU. Financování prostřednictvím tohoto nástroje by mělo dodržovat zásady transparentnosti, proporcionality, rovného zacházení a nediskriminace.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Druhy financování a způsoby provádění podle tohoto nařízení by měly být voleny na základě jejich schopnosti dosáhnout specifického cíle opatření a přinášet výsledky, při zohlednění zejména nákladů na kontroly, administrativní zátěže a očekávaného rizika nedodržení předpisů. To by mělo zahrnovat zvážení používání jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů, jakož i financování, které není spojeno s náklady, jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1 finančního nařízení.

(25)  Druhy financování a způsoby provádění podle tohoto nařízení by měly být voleny na základě jejich schopnosti dosáhnout specifického cíle opatření a přinášet výsledky, při zohlednění zejména nákladů na kontroly, administrativní zátěže a očekávaného rizika nedodržení předpisů. To by mělo zahrnovat zvážení používání jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů, jakož i financování, které není spojeno s náklady, jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1 finančního nařízení. Hlavními zásadami pro plnění cílů tohoto nástroje by mělo být zlepšení vynakládání a kvality výdajů a současně zajištění optimálního využívání finančních zdrojů.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Obecným cílem tohoto nástroje jakožto součásti Fondu pro integrovanou správu hranic je podpora celní unie a celních orgánů na ochranu finančních a hospodářských zájmů Unie a jejích členských států, zajištění bezpečnosti a zabezpečení, a na ochranu Unie a jejích členských států před nekalým a nezákonným obchodem, se současným umožněním legitimní obchodní činnosti.

1.  Ve snaze dosáhnout dlouhodobého cíle, aby všechny celní kontroly v Unii byly standardizované, je obecným cílem tohoto nástroje jakožto součásti Fondu pro integrovanou správu hranic podpora celní unie a celních orgánů na ochranu finančních a hospodářských zájmů Unie a jejích členských států, prosazování meziagenturní spolupráce na hranicích Unie, pokud jde o kontroly zboží a osob, zajištění bezpečnosti a zabezpečení, a na ochranu Unie a jejích členských států před nekalým a nezákonným obchodem, se současným umožněním legitimní obchodní činnosti.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Specifickým cílem tohoto nástroje je přispět k přiměřeným a rovnocenným celním kontrolám prostřednictvím nákupu, údržby a modernizace příslušného, vyspělého a spolehlivého vybavení pro celní kontroly.

2.  Specifickým cílem tohoto nástroje je přispět k přiměřeným a rovnocenným celním kontrolám prostřednictvím plně transparentního nákupu, údržby a modernizace příslušného, vyspělého, zabezpečeného, bezpečného a spolehlivého vybavení pro celní kontroly, které bude odolného vůči kybernetickým útokům a šetrné k životnímu prostředí. Dalším cílem je zlepšit kvalitu celních kontrol v jednotlivých členských státech, aby se zabránilo odklánění zboží směrem k slabším místům v Unii.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Nástroj přispívá k provádění evropské integrované správy hranic, neboť podporuje meziagenturní spolupráci a sdílení a interoperabilitu nového vybavení získaného pomocí tohoto nástroje.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí pro provádění nástroje v období 2021 až 2027 činí 1 300 000 000 EUR v běžných cenách.

1.  Finanční krytí pro provádění nástroje v období 2021 až 2027 činí 1 149 175 000 EUR v cenách roku 2018 (1 300 000 000 EUR v běžných cenách).

Odůvodnění

V souladu s usneseními EP ze dne 14. března a 30. května o příštím VFR se navrhuje změna finančního krytí na základě předběžného technického rozdělení prostředků podle jednotlivých programů, které lze dále upravit, přičemž se přihlíží k celkovému postoji Parlamentu, jak je uveden ve zmíněných usneseních, a k celkové 1,3% míře HDN v EU-27.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Částka uvedená v odstavci 1 může rovněž pokrývat výdaje na přípravu, sledování, kontrolu, audit, hodnocení a další činnosti spojené s řízením nástroje a hodnocením pokroku při plnění jeho cílů. Dále může pokrývat výdaje na studie, schůzky odborníků, informační a komunikační kampaně, souvisejí-li s cíli nástroje, jakož i výdaje spojené se sítěmi informačních technologií zaměřené na zpracování a výměnu informací, včetně nástrojů informačních technologií na úrovni organizace, a další výdaje na technickou a správní pomoc potřebnou v souvislosti s řízením nástroje.

2.  Částka uvedená v odstavci 1 může rovněž pokrývat oprávněné a ověřené výdaje na přípravu, sledování, kontrolu, audit, hodnocení a další činnosti spojené s řízením nástroje a hodnocením jeho výkonnosti a pokroku při plnění jeho cílů. Dále může pokrývat rovněž oprávněné a ověřené výdaje na studie, schůzky odborníků, informační a komunikační kampaně, výměnu údajů mezi zúčastněnými členskými státy, souvisejí-li se specifickými cíli nástroje podporujícími obecný cíl, jakož i výdaje spojené se sítěmi informačních technologií zaměřené na zpracování a výměnu informací, včetně nástrojů informačních technologií na úrovni organizace, a další výdaje na technickou a správní pomoc potřebnou v souvislosti s řízením nástroje.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Pokud podporovaná akce zahrnuje nákup nebo modernizaci vybavení, stanoví Komise vhodná ochranná opatření a opatření pro nepředvídané události, aby bylo zajištěno, že příslušné celní orgány budou ve všech příslušných případech používat veškerá zakoupená zařízení s podporou programů a nástrojů Unie.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud podporované opatření zahrnuje nákup nebo modernizaci vybavení, Komise zřídí koordinační mechanismus zajišťující účinnost a interoperabilitu mezi veškerým vybavením zakoupeným s podporou programů a nástrojů Unie.

3.  Pokud podporované opatření zahrnuje nákup nebo modernizaci vybavení, Komise zřídí koordinační mechanismus zajišťující účinnost a interoperabilitu mezi veškerým vybavením zakoupeným s podporou programů a nástrojů Unie, který umožní konzultace s příslušnými agenturami Unie a jejich účast, zejména Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž. S cílem maximalizovat přínos Unie v oblasti správy hranic zahrnuje tento koordinační mechanismus i účast Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž a konzultace s touto agenturou.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Pokud podporovaná akce zahrnuje nákup nebo modernizaci vybavení, stanoví Komise vhodná ochranná opatření a opatření pro nepředvídané události, aby bylo zajištěno, že veškeré vybavení zakoupené s podporou programů a nástrojů Unie splňuje dohodnuté normy týkající se pravidelné údržby.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Odchylně od odstavce 1, v řádně odůvodněných případech, mohou akce mimo jiné zahrnovat nákup, údržbu a modernizaci vybavení pro celní kontroly pro testování nových kusů nebo nových funkcí v provozních podmínkách.

2.  Odchylně od odstavce 1, v řádně odůvodněných případech, mohou akce mimo jiné zahrnovat plně transparentní nákup, údržbu a modernizaci vybavení pro celní kontroly pro testování nových kusů nebo nových funkcí v provozních podmínkách.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14 pro změnu účelů celní kontroly uvedených v odst. 1 písm. b), jakož i v příloze 1, pokud je takové přezkoumání považováno za nezbytné.

3.  Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14 pro změnu účelů celní kontroly uvedených v odst. 1 písm. b), jakož i v příloze 1, pokud je takové přezkoumání považováno za nezbytné a za účelem zajištění aktuálnosti s ohledem na technologický vývoj, proměňující se modely pašování zboží a nová, inteligentní a inovační řešení pro účely celních kontrol.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Vybavení pro celní kontroly financované v rámci tohoto nástroje lze použít pro dodatečné celní kontroly, včetně kontroly osob pro účely podpory vnitrostátních orgánů odpovědných za správu hranic a vyšetřování.

4.  Vybavení pro celní kontroly financované v rámci tohoto nástroje by mělo být přednostně používáno pro celní kontroly, lze je ale použít i pro dodatečné celní kontroly, včetně kontroly osob pro účely podpory vnitrostátních orgánů odpovědných za správu hranic a vyšetřování v zájmu plnění obecných a specifických cílů nástroje stanovených v článku 3.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Komise vytváří pobídky ke společnému zadávání veřejných zakázek a testování vybavení pro celní kontroly mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Finanční prostředky přesahující tento strop mohou být poskytnuty v případě společného zadávání zakázek a testování vybavení pro celní kontroly mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  K výjimečným případům uvedeným v odstavci 2 může patřit koupě nového vybavení pro celní kontroly, které je přesunuto do rezervy technického vybavení Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Přípustnost vložení vybavení pro celní kontroly do rezervy technického vybavení stráže musí být zajištěna v souladu s čl. 5 odst. 3.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro financování v rámci nástroje jsou způsobilé tyto náklady:

Pro financování v rámci nástroje jsou způsobilé veškeré náklady související s akcemi uvedenými v článku 6 s výjimkou:

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  nákladů na školení či získávání nových dovedností nutných pro používání daného vybavení;

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  náklady spojené s elektronickými systémy, s výjimkou softwaru, které jsou přímo nezbytné k použití vybavení pro celní kontroly;

c)  nákladů spojených s elektronickými systémy, s výjimkou softwaru a aktualizací softwaru, které jsou přímo nezbytné k použití vybavení pro celní kontroly, a s výjimkou elektronického softwaru a programovacích zákroků nutných k propojení stávajícího softwaru s vybavením pro celní kontroly;

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  náklady na sítě, jako jsou zajištěné či nezajištěné komunikační kanály nebo předplatné;

d)  nákladů na sítě, jako jsou zajištěné či nezajištěné komunikační kanály nebo předplatné, s výjimkou sítí nebo předplatného, které jsou přímo nezbytné pro využití vybavení pro celní kontroly;

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pracovní programy Komise přijímá formou prováděcího aktu. Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle článku 15.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14 za účelem změny přílohy 2a, pokud jde o stanovení pracovních programů.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příprava pracovních programů uvedených v odstavci 1 se opírá o hodnocení potřeb, které se skládá minimálně z následujícího:

Příprava pracovních programů uvedených v odstavci 1 se opírá o individuální hodnocení potřeb, které se skládá z následujícího:

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  vyčerpávající soupis dostupného vybavení pro celní kontroly;

b)  vyčerpávající soupis dostupného a funkčního vybavení pro celní kontroly;

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  společná definice minimálního a optimálního standardu vybavení pro celní kontroly s odkazem na kategorii hraničních přechodů a

c)  společná definice minimálního technického standardu vybavení pro celní kontroly s odkazem na kategorii hraničních přechodů;

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) posouzení optimální úrovně vybavení pro celní kontroly s odkazem na kategorii hraničních přechodů; a

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  podrobný odhad finančních potřeb.

d)  podrobný odhad finančních potřeb na základě rozsahu celních operací a relativního pracovního vytížení.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Ukazatele pro podávání zpráv o pokroku dosaženého při plnění obecných a specifických cílů nástroje stanovených v článku 3 jsou uvedeny v příloze 2.

1.  Komise na základě své povinnosti podávat zprávy podle čl. 38 odst. 3 písm. e) bodu i) finančního nařízení předloží Evropskému parlamentu a Radě informace o výsledcích programu. V těchto zprávách Komise rovněž uvede informace o pokroku a nedostatcích.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  K zajištění účinného posouzení pokroku dosaženého při plnění cílů nástroje je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14, jimiž se v případě potřeby mění příloha 2 za účelem přezkumu nebo doplnění ukazatelů a doplňuje toto nařízení o ustanovení týkající se stanovení rámce monitorování a hodnocení.

2.  Ukazatele pro podávání zpráv o pokroku, kterého nástroj dosáhl při plnění obecných a specifických cílů stanovených v článku 3, jsou uvedeny v příloze 2. K zajištění účinného posouzení pokroku dosaženého při plnění cílů nástroje je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14, jimiž se v případě potřeby mění příloha 2 za účelem přezkumu nebo doplnění ukazatelů a doplňuje toto nařízení o ustanovení týkající se stanovení rámce monitorování a hodnocení s cílem poskytnout Evropskému parlamentu a Radě aktuální kvalitativní i kvantitativní informace o výsledcích programu.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Systém podávání zpráv o výkonnosti zajistí, aby údaje pro monitorování provádění nástroje a jeho výsledků byly shromažďovány účinně, efektivně a včas. Za tímto účelem se příjemcům finančních prostředků Unie uloží přiměřené požadavky na podávání zpráv.

3.  Systém podávání zpráv o výkonnosti zajistí, aby údaje pro monitorování provádění nástroje a jeho výsledků byly srovnatelné a úplné, ale také aby byly shromažďovány účinně, efektivně a včas. Za tímto účelem se příjemcům finančních prostředků Unie uloží přiměřené požadavky na podávání zpráv. Komise poskytne Evropskému parlamentu a Radě spolehlivé informace o kvalitě používaných údajů o výsledcích.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  přítomnost a stav vybavení financovaného z rozpočtu Unie pět let po uvedení do provozu;

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  informace týkající se údržby vybavení pro celní kontroly;

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cc)  informace o zadávacím řízení;

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4 – písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cd)  odůvodnění výdajů.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Hodnocení se provádějí dostatečně včas, aby je bylo možné využít v rozhodovacím procesu.

1.  Hodnocení akcí financovaných v rámci nástroje a uvedených v článku 6 posuzují výsledky nástroje, jeho účinek a účinnost a provádějí se dostatečně včas, aby bylo možné zajistit jejich účinné využití v rozhodovacím procesu.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Průběžné hodnocení nástroje se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do čtyř let od začátku provádění nástroje.

2.  Průběžné hodnocení nástroje se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do tří let od začátku provádění nástroje.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V průběžném hodnocení jsou uvedena zjištění nezbytná k učinění rozhodnutí o opatřeních navazujících na tento program po roce 2027 a o jejich cílech.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Na konci provádění nástroje, avšak nejpozději do čtyř let po skončení období uvedeného v článku 1 provede Komise závěrečné hodnocení nástroje.

3.  Na konci provádění nástroje, avšak nejpozději do tří let po skončení období uvedeného v článku 1 provede Komise závěrečné hodnocení nástroje.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise sdělí závěry hodnocení spolu se svými připomínkami Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

4.  Komise sdělí závěry hodnocení spolu se svými připomínkami a získanými poznatky Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Komise zahrne roční dílčí hodnocení do své zprávy s názvem „Ochrana finančních zájmů Evropské unie – Boj proti podvodům“.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 6 odst. 3 a v čl. 12 odst. 2 je svěřena Komisi do 31. prosince 2028.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 6 odst. 3, čl. 11 odst. 2 a v čl. 12 odst. 2 je svěřena Komisi do 31. prosince 2028.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 3 a čl. 12 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 3, čl. 11 odst. 2 a čl. 12 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 3 a čl. 12 odst. 2 vstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 3, čl. 11 odst. 2 a čl. 12 odst. 2 vstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Článek 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 15

vypouští se

Postup projednávání ve výborech

 

1.  Komisi je nápomocen „Výbor pro program Clo“ podle článku 18 nařízení (EU) [2018/XXX]38.

 

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

 

__________________

 

38 COM(2018) 442.

 

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují zviditelnění těchto prostředků, zejména při propagaci opatření a jejich výsledků tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují zviditelnění těchto prostředků, zejména při propagaci opatření a jejich výsledků tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti, čímž ukazují přidanou hodnotu Unie a pomáhají Komisi při shromažďování údajů s cílem zvýšit transparentnost rozpočtu.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise provádí k nástroji a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje vyčleněné na nástroj rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 3.

2.  Aby byla zajištěna transparentnost, Komise pravidelně poskytuje veřejnosti informace o nástroji, jeho opatřeních a výsledcích, které se týkají mimo jiné pracovních programů uvedených v článku 11.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Příloha 1 – sloupec 3 – řádek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kontejnery, nákladní vozidla, železniční vagony

Kontejnery, nákladní vozidla, železniční vagony a vozidla

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Příloha 1 – sloupec 3 – řádek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Vozidla

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Příloha 1 – sloupec 2 – řádek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Portál skenerů založených na zpětném rozptylu záření X

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Příloha 2 – sloupec 2 – řádek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Bezpečnostní skener využívající milimetrové vlny

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Příloha 2 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Bezpečnost a zabezpečení

 

a) Stupeň shody s bezpečnostními normami u vybavení pro celní kontroly na všech hraničních přechodech, včetně kybernetické bezpečnosti

 

b) Stupeň souladu s bezpečnostními normami u vybavení pro celní kontroly na všech hraničních přechodech

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Příloha 2 – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Zdraví a životní prostředí

 

a) Stupeň shody se zdravotními normami u vybavení pro celní kontroly na všech hraničních přechodech

 

b) Stupeň shody s environmentálními normami u vybavení pro celní kontroly na všech hraničních přechodech

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Příloha 2 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Příloha 2a

 

Pracovní programy

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Příloha 2 b (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Příloha 2b

 

Výjimečné okolnosti týkající se nadměrných finančních prostředků

(1)

[Úř. věst. C 0, 0.0.0000, s. 0.]


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Navrhovaný nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly se v rámci Fondu pro integrovanou správu hranic ve VFR pro období 2021–2027 zaměří na posílení kontrol zboží vstupujícího do Unie a vystupujícího z ní přes hranice poskytováním financování na nákup, údržbu a modernizaci vybavení pro celní kontroly, jako jsou nové skenery, systémy automatické detekce poznávacích značek a mobilní laboratoře pro analýzu vzorků. Tento nástroj je nový finanční nástroj vytvořený na základě předchozích žádostí členských států, a je tedy založen na jejich potřebách, pokud jde o lepší správu vnějších i vnitřních hranic. V návaznosti na předložení návrhu Komisí dne 3. října 2018 zpravodaj důkladně přezkoumal návrh a obecně jej považuje za užitečný a propracovaný. Má však několik připomínek a doporučení, aby se znění návrhu stalo jasnějším a soudržnějším.

V článcích 3, 9, 12 a 13 by přesnější formulace měla zabránit neporozumění zamýšlenému významu. Kromě těchto menších změn jsou navrženy dva zásadnější pozměňovací návrhy.

Za prvé, úpravy 15. bodu odůvodnění by měly objasnit využívání vybavení pro celní kontroly ostatními stranami k dalším účelům. Přestože zpravodaj plně uznává a podporuje možnou součinnost, domnívá se, že toto využívání by nemělo být systematické ani pravidelné, aby se zabránilo zneužívání a ohrožení cílů nástroje.

Za druhé, v článku 16 jsou stanovena zjednodušená pravidla pro zveřejňování informací o nástroji s cílem neukládat Komisi příliš mnoho povinností, co se týče úkolů v oblasti zveřejňování a informování. Komise by tedy sama zvážila, jaký způsob zveřejňování informací o nástroji je vhodný, aniž by v tomto ohledu byla stanovena jakákoli striktní pravidla.


STANOVISKO Rozpočtového výboru (5.11.2018)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly

(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

Zpravodaj: Georgios Kyrtsos

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Celní unie je základním kamenem Evropské unie jakožto jednoho z největších světových obchodních bloků a je zásadně důležitá pro řádné fungování jednotného trhu ku prospěchu podniků i občanů EU. Ve svém usnesení ze dne 14. března 2018 Evropský parlament uvedl, že je obzvláště znepokojen celními podvody, které způsobují rozpočtu Unie závažné ztráty příjmu. Evropský parlament připomněl, že silnější a ambicióznější Evropy lze dosáhnout pouze tehdy, bude-li jí poskytnuto více finančních prostředků, a vyzval proto k setrvalé podpoře stávajících politik, k navýšení zdrojů pro stěžejní programy Unie a k tomu, aby na dodatečné úkoly byly poskytnuty také dodatečné finanční prostředky.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění pracovního programu v rámci tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.

vypouští se

__________________

 

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Aby bylo možné odpovídajícím způsobem reagovat na měnící se priority politik, hrozby a technologie, měla by být na Komisi v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie přenesena pravomoc přijímat akty, pokud jde o změny účelů celních kontrol pro akce způsobilé v rámci nástroje a seznamu ukazatelů pro měření plnění specifických cílů. Je obzvláště důležité, aby Komise vedla v rámci své přípravné činnosti odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalování tvorby právních předpisů. Konkrétně to znamená, že pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(22)  Aby bylo možné odpovídajícím způsobem reagovat na měnící se priority politik, hrozby a technologie, měla by být na Komisi v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie přenesena pravomoc přijímat akty, pokud jde o přijímání pracovních programů a změny účelů celních kontrol pro akce způsobilé v rámci nástroje a seznamu ukazatelů pro měření plnění specifických cílů. Je obzvláště důležité, aby Komise vedla v rámci své přípravné činnosti odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalování tvorby právních předpisů. Konkrétně to znamená, že pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Na toto nařízení se vztahují horizontální finanční pravidla přijatá Evropským parlamentem a Radou na základě článku 322 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tato pravidla jsou stanovena ve finančním nařízení a určují zejména postup pro sestavování a plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, zadávání veřejných zakázek, cen, nepřímého plnění a stanoví pravidla kontrolu odpovědnosti účastníků finančních operací. Pravidla přijatá na základě článku 322 SFEU se rovněž vztahují na ochranu rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech, neboť dodržování zásad právního státu je základním předpokladem pro řádné finanční řízení a efektivní financování z EU.

(24)  Na toto nařízení se vztahují horizontální finanční pravidla přijatá Evropským parlamentem a Radou na základě článku 322 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tato pravidla jsou stanovena ve finančním nařízení a určují zejména postup pro sestavování a plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, zadávání veřejných zakázek, cen, nepřímého plnění a stanoví pravidla kontrolu odpovědnosti účastníků finančních operací. Pravidla přijatá na základě článku 322 SFEU se rovněž vztahují na ochranu rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech, neboť dodržování zásad právního státu je základním předpokladem pro řádné finanční řízení a efektivní financování z EU. Financování prostřednictvím tohoto nástroje by mělo dodržovat zásady transparentnosti, proporcionality, rovného zacházení a nediskriminace.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Druhy financování a způsoby provádění podle tohoto nařízení by měly být voleny na základě jejich schopnosti dosáhnout specifického cíle opatření a přinášet výsledky, při zohlednění zejména nákladů na kontroly, administrativní zátěže a očekávaného rizika nedodržení předpisů. To by mělo zahrnovat zvážení používání jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů, jakož i financování, které není spojeno s náklady, jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1 finančního nařízení.

(25)  Druhy financování a způsoby provádění podle tohoto nařízení by měly být voleny na základě jejich schopnosti dosáhnout specifického cíle opatření a přinášet výsledky, při zohlednění zejména nákladů na kontroly, administrativní zátěže a očekávaného rizika nedodržení předpisů. To by mělo zahrnovat zvážení používání jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů, jakož i financování, které není spojeno s náklady, jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1 finančního nařízení. Hlavními zásadami pro plnění cílů tohoto nástroje by mělo být zlepšení vynakládání a kvality výdajů a současně zajištění optimálního využívání finančních zdrojů.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a)  S ohledem na naléhavost řešení problému změny klimatu v souladu se závazky Unie plnit Pařížskou dohodu a stát v čele při plnění cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů, včetně rovnosti žen a mužů, přispěje tento fond k začlenění opatření v oblasti změny klimatu a k dosažení celkového cíle, aby bylo v průběhu VFR na období 2021–2027 vynakládáno alespoň 25 % výdajů rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti klimatu a aby co nejdříve, nejpozději do roku 2027, dosáhl tento podíl 30 %. Příslušné akce budou určeny během přípravy a provádění fondu a znovu posouzeny v souvislosti s příslušnými hodnoceními a postupy přezkumu.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí pro provádění nástroje v období 2021 až 2027 činí 1 300 000 000 EUR v běžných cenách.

1.  Finanční krytí pro provádění nástroje v období 2021 až 2027 činí 1 149 175 000 EUR v cenách roku 2018 (1 300 000 000 EUR v běžných cenách).

Odůvodnění

V souladu s usneseními EP ze dne 14. března a 30. května o příštím VFR se navrhuje změna finančního krytí na základě předběžného technického rozdělení prostředků podle jednotlivých programů, které lze dále upravit, přičemž se přihlíží k celkovému postoji Parlamentu, jak je uveden ve zmíněných usneseních, a k celkové 1,3% míře HDN v EU-27.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pracovní programy Komise přijímá formou prováděcího aktu. Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle článku 15.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14 za účelem změny přílohy IIa s cílem stanovit pracovní programy.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Průběžné hodnocení nástroje se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do čtyř let od začátku provádění nástroje.

2.  Průběžné hodnocení nástroje se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do dvou let od začátku provádění nástroje.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Na konci provádění nástroje, avšak nejpozději do čtyř let po skončení období uvedeného v článku 1 provede Komise závěrečné hodnocení nástroje.

3.  Na konci provádění nástroje, avšak nejpozději do dvou let po skončení období uvedeného v článku 1 provede Komise závěrečné hodnocení nástroje.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 6 odst. 3 a v čl. 12 odst. 2 je svěřena Komisi do 31. prosince 2028.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 6 odst. 3, čl. 11 odst. 2 a v čl. 12 odst. 2 je svěřena Komisi do 31. prosince 2028.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 3 a čl. 12 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 3, čl. 11 odst. 2 a čl. 12 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 3 a čl. 12 odst. 2 vstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 3, čl. 11 odst. 2 a čl. 12 odst. 2 vstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Článek 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 15

vypouští se

Committee procedure

 

1.  Komisi je nápomocen „Výbor pro program Clo“ podle článku 18 nařízení (EU) [2018/XXX]38.

 

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

 

__________________

 

38 COM(2018) 442.

 

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují zviditelnění těchto prostředků, zejména při propagaci opatření a jejich výsledků tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků (zejména při propagaci opatření a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti, čímž ukazují přidanou hodnotu Unie a pomáhají Komisi při shromažďování údajů s cílem zvýšit transparentnost rozpočtu.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Příloha II a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Příloha IIa

 

Pracovní programy

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly v rámci Fondu pro integrovanou správu hranic

 

Referenční údaje

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

2.7.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Georgios Kyrtsos

28.6.2018

Projednání ve výboru

26.9.2018

 

 

 

Datum přijetí

5.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Marco Valli

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Michael Detjen

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

25

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu (21.11.2018)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly

(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

Zpravodaj: Nedzhmi Ali

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Celní orgány pomáhají chránit finanční zájmy Unie a členských států. Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z důležitých tradičních vlastních zdrojů Unie, zůstává jedním z hlavních zájmů Výboru pro rozpočtovou kontrolu.

Nově navrhovaný nástroj pro vybavení pro celní kontroly má za cíl zlepšit rovnocennost při provádění celních kontrol v jednotlivých členských státech, aby se zabránilo odklánění toků zboží směrem k nejslabším místům. Speciální zásah Unie pro vybavení pro celní kontroly umožní podpořit nákup, údržbu a modernizaci způsobilého detekčního vybavení pro celní kontroly v širokém slova smyslu. Nástroj by se měl vztahovat i na detekční vybavení, které se používá pro účely kontroly mimo rámec celních kontrol, pokud tyto zůstávají hlavním cílem.

Nový nástroj o vybavení pro celní kontroly musí být v souladu s ostatními akčními programy a fondy EU a využívat je s podobnými cíli v souvisejících oblastech, zejména v rámci programu Clo.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Celkem 2 140 celních úřadů17, které jsou přítomny na vnějších hranicích Evropské unie, musí být řádně vybaveno, aby bylo zajištěno fungování celní unie. Potřeba přiměřených a rovnocenných celních kontrol je stále naléhavější, a to nejen z důvodu tradiční funkce celních orgánů spočívající v získávání příjmů, ale také stále více kvůli nutnostem výrazně posílit kontrolu zboží vstupujícího do Unie a vystupujícího z ní přes vnější hranice, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana. Zároveň by tyto kontroly pohybu zboží přes vnější hranice však neměly narušovat, ale spíše usnadňovat zákonný obchod s třetími zeměmi.

(1)  Všechny celní úřady17, které jsou přítomny na vnějších hranicích Evropské unie (pozemní, námořní, vzdušné, poštovní uzly), musí být řádně vybaveny, aby bylo zajištěno hladké a účelné fungování celní unie. Potřeba přiměřených a rovnocenných celních kontrol je stále naléhavější, a to nejen z důvodu tradiční funkce celních orgánů spočívající v získávání příjmů, ale také stále více kvůli nutnostem výrazně posílit kontrolu zboží vstupujícího do Unie a vystupujícího z ní přes vnější hranice, aby byla zajištěna bezpečnost, zabezpečení a ochrana finančních zájmů EU. Zároveň by tyto kontroly pohybu zboží přes vnější hranice však neměly narušovat, ale spíše usnadňovat zákonný obchod s třetími zeměmi.

_________________

_________________

17 Příloha Výroční zprávy o výkonnosti celní unie za rok 2016 k dispozici na: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

17 Příloha Výroční zprávy o výkonnosti celní unie za rok 2016 k dispozici na: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

Odůvodnění

Upřesnění počtu nedává smysl – co když se zvýší, či dokonce sníží?

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Celní unie je základním kamenem Evropské unie, která je jedním z největších světových obchodních bloků, a je zásadně důležitá pro řádné fungování jednotného trhu ku prospěchu podniků i občanů. Ve svém usnesení ze dne 14. března 201817a Evropský parlament uvedl, že je obzvláště znepokojen celními podvody, které způsobují rozpočtu Unie závažné ztráty příjmu. Evropský parlament připomněl, že silnější a ambicióznější Evropy lze dosáhnout pouze tehdy, bude-li jí poskytnuto více finančních prostředků, a vyzval proto k setrvalé podpoře stávajících politik, k navýšení zdrojů pro stěžejní programy Unie a k tomu, aby na dodatečné úkoly byly poskytnuty také dodatečné finanční prostředky.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  V současné době není výkon celní kontroly ze strany členských států vyvážený. Tato nerovnováha je způsobena geografickými rozdíly mezi členskými státy i rozdíly v jejich kapacitách a zdrojích. Schopnost členských států reagovat na problémy vznikající v důsledku neustále se vyvíjejících globálních obchodních modelů a dodavatelských řetězců závisí nejen na lidské složce, ale také na dostupnosti moderního a spolehlivého vybavení pro celní kontroly. Při řešení stávající nerovnováhy je proto důležitým prvkem poskytování rovnocenného vybavení pro celní kontroly. Zlepší rovnocennost při provádění celních kontrol v jednotlivých členských státech, a tím zabrání odklonění toků zboží směrem k nejslabším místům.

(2)  V současné době není výkon celní kontroly ze strany členských států vyvážený. Tato nerovnováha je způsobena geografickými rozdíly mezi členskými státy i rozdíly v jejich kapacitách a zdrojích, jakož i nedostatkem harmonizovaných a standardizovaných celních kontrol. Schopnost členských států reagovat na problémy vznikající v důsledku neustále se vyvíjejících globálních obchodních modelů a dodavatelských řetězců závisí nejen na lidské složce, ale také na dostupnosti a řádného fungování moderního a spolehlivého vybavení pro celní kontroly. Další výzvy, jako je nárůst elektronického obchodu, celková digitalizace a potenciální zranitelná místa, pokud jde o kybernetické útoky, sabotáž, manipulaci s údaji či průmyslovou špionáž, rovněž zvýší poptávku po lepším fungování celních režimů. Při řešení stávající nerovnováhy je proto důležitým prvkem poskytování rovnocenného vybavení pro celní kontroly. Zlepší rovnocennost při provádění celních kontrol v jednotlivých členských státech, a tím zabrání odklonění toků zboží směrem k nejslabším místům. Vzhledem k rozdílům v dostupnosti vybavení pro celní kontroly mezi členskými státy by měla být přijata opatření zejména k zajištění toho, aby se na zboží při vstupu na celní území Unie vztahovaly jednotné kontroly, aby nedocházelo k „výběru přístavu na základě nejvýhodnějších obchodních podmínek“ ze strany celních podvodníky.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Podpora vytvoření přiměřené a rovnocenné úrovně celních kontrol na vnějších hranicích Unie umožňuje maximalizovat přínosy celní unie. K celkové soudržnosti mezi členskými státy by navíc přispěl zvláštní zásah Unie týkající se vybavení pro celní kontroly napravující stávající nerovnováhy. S ohledem na problémy, jimž svět čelí, zejména na trvalou potřebu chránit finanční a hospodářské zájmy Unie a jejích členských států a zároveň usnadnit toky legitimního obchodu, je dostupnost moderního a spolehlivého vybavení pro kontroly na vnějších hranicích nezbytná.

(5)  Podpora vytvoření jednotné, přiměřené a rovnocenné úrovně celních kontrol na vnějších hranicích Unie umožňuje maximalizovat přínosy celní unie s ohledem na dlouhodobý cíl, aby všechny celní správy v Unii spolupracovaly. K celkové soudržnosti mezi členskými státy by navíc přispěl zvláštní zásah Unie týkající se vybavení pro celní kontroly napravující stávající nerovnováhy. S ohledem na problémy, jimž svět čelí, zejména na trvalou potřebu chránit finanční a hospodářské zájmy Unie a jejích členských států a zároveň usnadnit toky legitimního obchodu, je dostupnost a řádné fungování moderního, zajištěného, bezpečného, šetrného k životnímu prostředí, odolného vůči kybernetickým útokům, a spolehlivého vybavení pro kontroly na vnějších hranicích nezbytná.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Vybavení pro celní kontroly financované z tohoto nástroje by mělo splňovat nejvyšší normy v oblasti bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti, zabezpečení, ochrany životního prostředí a zdraví.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13b)  K údajům generovaným vybavením pro celní kontroly, které je financováno z tohoto nástroje, by měli mít přístup pouze řádně zmocnění zaměstnanci orgánů a jen ti by je měli být oprávněni zpracovávat. Tyto údaje by měly být náležitě chráněny před neoprávněným přístupem nebo předáváním. Členské státy by měly mít nad těmito údaji plnou kontrolu.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13c)  Vybavení pro celní kontroly financované z tohoto nástroje by mělo přispět k zajištění optimálního řízení rizik v oblasti cel.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13d)  Při výměně starého zařízení pro celní kontroly pomocí tohoto nástroje jsou členské státy odpovědné za likvidaci starého zařízení pro celní kontroly, která bude šetrná k životnímu prostředí.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Většina vybavení pro celní kontroly se může stejně nebo náhodně hodit pro kontroly shody s jinými právními předpisy, jako jsou například ustanovení o správě hranic, vízech nebo policejní spolupráci. Fond pro integrovanou správu hranic je proto koncipován jako dva vzájemně se doplňující nástroje s odlišnou, ale vzájemně sladěnou oblastí působnosti, pokud jde o nákup vybavení. Nástroj pro správu hranic a víza zřízený nařízením [2018/XXX]25 na jedné straně vyloučí vybavení, které lze použít pro účely správy hranic i celních kontrol. Na druhé straně nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly zřízený tímto nařízením bude jakožto svůj hlavní účel finančně podporovat vybavení pro celní kontroly, ale zároveň umožní jeho využívání i k dalším účelům, jako je např. ochrana hranic a bezpečnost. Rozdělení úloh posílí meziagenturní spolupráci, která je složkou přístupu k evropské integrované správě hranic uvedenou v čl. 4 písm. e) nařízení (EU) 2016/162426, čímž umožní spolupráci celních orgánů a orgánů odpovědných za ochranu hranic a maximalizaci dopadů rozpočtu Unie prostřednictvím sdílení a interoperability vybavení pro kontroly.

(15)  Většina vybavení pro celní kontroly se může stejně nebo náhodně hodit pro kontroly shody s jinými právními předpisy, jako jsou například ustanovení o správě hranic, vízech nebo policejní spolupráci. Fond pro integrovanou správu hranic je proto koncipován jako dva vzájemně se doplňující nástroje s odlišnou, ale vzájemně sladěnou oblastí působnosti, pokud jde o nákup vybavení. Nástroj pro správu hranic a víza zřízený nařízením [2018/XXX]25 na jedné straně vyloučí vybavení, které lze použít pro účely správy hranic i celních kontrol. Na druhé straně nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly zřízený tímto nařízením bude jakožto svůj hlavní účel finančně podporovat vybavení pro celní kontroly, ale zároveň umožní jeho využívání i k provádění dalších úkolů vykonávaných na hranicích a dalším souvisejícím účelům, jako je např. ochrana hranic a bezpečnost. Rozdělení úloh posílí meziagenturní spolupráci, která je složkou přístupu k evropské integrované správě hranic uvedenou v čl. 4 písm. e) nařízení (EU) 2016/162426, čímž umožní spolupráci celních orgánů a orgánů odpovědných za ochranu hranic a maximalizaci dopadů rozpočtu Unie prostřednictvím sdílení a interoperability vybavení pro kontroly.

_________________

_________________

25 COM(2018) 473.

25 COM(2018) 473.

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9. 2016, s. 1).

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9. 2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Evropská komise by měla podpořit společné zadávání veřejných zakázek a testování vybavení pro celní kontroly mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Přestože k dosažení konkrétního cíle zajištění rovnocenných celních kontrol je nezbytné centrální provádění, vzhledem k technické povaze tohoto nástroje je zapotřebí realizovat přípravné práce na technické úrovni. Z tohoto důvodu by provádění mělo být podpořeno hodnocením potřeb, které jsou závislé na vnitrostátních odborných znalostech a zkušenostech prostřednictvím zapojení celních správ členských států. Tato hodnocení potřeb by měla být založena na jasné metodologii, včetně minimálního počtu kroků zajišťujících shromažďování požadovaných informací.

(19)  Přestože k dosažení konkrétního cíle zajištění rovnocenných celních kontrol je nezbytné centrální provádění, vzhledem k technické povaze tohoto nástroje je zapotřebí realizovat přípravné práce na technické úrovni. Z tohoto důvodu by provádění mělo být podpořeno individuálním hodnocením potřeb, které jsou závislé na vnitrostátních odborných znalostech a zkušenostech prostřednictvím zapojení celních správ členských států. Tato hodnocení potřeb by měla být založena na jasné metodologii, včetně minimálního počtu kroků zajišťujících shromažďování požadovaných informací.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Měl by se zavést vhodný systém pro monitorování výsledků dosažených prostřednictvím nástroje a akci v jeho rámci, a to v zájmu zajištění pravidelného monitorování a podávání zpráv. Toto monitorování a podávání zpráv by mělo vycházet z ukazatelů pro měření dopadů akcí v rámci nástroje. Požadavky na podávání zpráv by měly zahrnovat určité informace o vybavení pro celní kontroly mimo určitou prahovou hodnotu nákladů.

(20)  Měl by se zavést vhodný systém pro monitorování výsledků dosažených prostřednictvím nástroje a akci v jeho rámci, a to v zájmu zajištění pravidelného monitorování a podávání zpráv. Toto monitorování a podávání zpráv by mělo vycházet z kvalitativních a kvantitativních ukazatelů pro měření dopadů akcí v rámci nástroje. Členské státy by měly zajistit transparentní a jasné zadávací řízení. Požadavky na podávání zpráv by měly zahrnovat podrobné informace o vybavení pro celní kontroly a zadávání veřejných zakázek mimo určitou prahovou hodnotu nákladů a odůvodnění výdajů.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Aby bylo možné odpovídajícím způsobem reagovat na měnící se priority politik, hrozby a technologie, měla by být na Komisi v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie přenesena pravomoc přijímat akty, pokud jde o změny účelů celních kontrol pro akce způsobilé v rámci nástroje a seznamu ukazatelů pro měření plnění specifických cílů. Je obzvláště důležité, aby Komise vedla v rámci své přípravné činnosti odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalování tvorby právních předpisů. Konkrétně to znamená, že pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(22)  Aby bylo možné odpovídajícím způsobem reagovat na měnící se priority politik, hrozby a technologie, měla by být na Komisi v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie přenesena pravomoc přijímat akty, pokud jde o změny účelů celních kontrol pro akce způsobilé v rámci nástroje a seznamu ukazatelů pro měření plnění specifických cílů. Je obzvláště důležité, aby Komise vedla v rámci své přípravné činnosti odpovídající a plně transparentní konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalování tvorby právních předpisů. Konkrétně to znamená, že pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Na toto nařízení se vztahují horizontální finanční pravidla přijatá Evropským parlamentem a Radou na základě článku 322 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tato pravidla jsou stanovena ve finančním nařízení a určují zejména postup pro sestavování a plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, zadávání veřejných zakázek, cen, nepřímého plnění a stanoví pravidla kontrolu odpovědnosti účastníků finančních operací. Pravidla přijatá na základě článku 322 SFEU se rovněž vztahují na ochranu rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech, neboť dodržování zásad právního státu je základním předpokladem pro řádné finanční řízení a efektivní financování z EU.

(24)  Na toto nařízení se vztahují horizontální finanční pravidla přijatá Evropským parlamentem a Radou na základě článku 322 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tato pravidla jsou stanovena ve finančním nařízení a určují zejména postup pro sestavování a plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, zadávání veřejných zakázek, cen, nepřímého plnění a stanoví pravidla kontrolu odpovědnosti účastníků finančních operací. Pravidla přijatá na základě článku 322 SFEU se rovněž vztahují na ochranu rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech, neboť dodržování zásad právního státu je základním předpokladem pro řádné finanční řízení a efektivní financování z EU. Financování prostřednictvím tohoto nástroje by mělo dodržovat zásady transparentnosti, proporcionality, rovného zacházení a nediskriminace.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Obecným cílem tohoto nástroje jakožto součásti Fondu pro integrovanou správu hranic je podpora celní unie a celních orgánů na ochranu finančních a hospodářských zájmů Unie a jejích členských států, zajištění bezpečnosti a zabezpečení, a na ochranu Unie a jejích členských států před nekalým a nezákonným obchodem, se současným umožněním legitimní obchodní činnosti.

1.  Ve snaze dosáhnout dlouhodobého cíle, aby všechny celní správy v Unii pracovaly společně, je obecným cílem tohoto nástroje jakožto součásti Fondu pro integrovanou správu hranic podpora celní unie a celních orgánů na ochranu finančních a hospodářských zájmů Unie a jejích členských států, zajištění bezpečnosti a zabezpečení, a na ochranu Unie a jejích členských států před nekalým a nezákonným obchodem, se současným umožněním legitimní obchodní činnosti.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Specifickým cílem tohoto nástroje je přispět k přiměřeným a rovnocenným celním kontrolám prostřednictvím nákupu, údržby a modernizace příslušného, vyspělého a spolehlivého vybavení pro celní kontroly.

2.  Specifickým cílem tohoto nástroje je přispět k přiměřeným a rovnocenným celním kontrolám prostřednictvím plně transparentního nákupu, údržby a modernizace příslušného, vyspělého, zabezpečeného, bezpečného a spolehlivého vybavení pro celní kontroly, které bude odolné vůči kybernetickým útokům a šetrné k životnímu prostředí a spolehlivého vybavení pro celní kontroly, a aby zahrnoval technické školení osob, které mají toto zařízení provozovat.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí pro provádění nástroje v období 2021 až 2027 činí 1 300 000 000 EUR v běžných cenách.

1.  Finanční krytí pro provádění nástroje v období 2021 až 2027 činí 1 149 175 000 EUR v cenách roku 2018 (1 300 000 000 EUR v běžných cenách).

Odůvodnění

V souladu s usneseními EP ze dne 14. března a 30. května o příštím VFR se navrhuje změna finančního krytí na základě předběžného technického rozdělení prostředků podle jednotlivých programů, které lze dále upravit, s tím, že se přihlíží k celkovému postoji Parlamentu, jak je uveden ve zmíněných usneseních, a k celkové 1,3% míře HDN v EU-27.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Částka uvedená v odstavci 1 může rovněž pokrývat výdaje na přípravu, sledování, kontrolu, audit, hodnocení a další činnosti spojené s řízením nástroje a hodnocením pokroku při plnění jeho cílů. Dále může pokrývat výdaje na studie, schůzky odborníků, informační a komunikační kampaně, souvisejí-li s cíli nástroje, jakož i výdaje spojené se sítěmi informačních technologií zaměřené na zpracování a výměnu informací, včetně nástrojů informačních technologií na úrovni organizace, a další výdaje na technickou a správní pomoc potřebnou v souvislosti s řízením nástroje.

2.  Částka uvedená v odstavci 1 může rovněž pokrývat oprávněné a ověřené výdaje na přípravu, sledování, kontrolu, audit, hodnocení a další činnosti spojené s řízením nástroje a hodnocením jeho výkonu a pokroku při plnění jeho cílů. Dále může pokrývat stejně oprávněné a ověřené výdaje na studie, schůzky odborníků, informační a komunikační kampaně, souvisejí-li s cíli nástroje, jakož i výdaje spojené se sítěmi informačních technologií zaměřené na zpracování a výměnu informací, včetně nástrojů informačních technologií na úrovni organizace, a další výdaje na technickou a správní pomoc potřebnou v souvislosti s řízením nástroje.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Pokud podporovaná akce zahrnuje nákup nebo modernizaci vybavení, stanoví Komise vhodná ochranná opatření a opatření pro nepředvídané události, aby bylo zajištěno, že příslušné celní orgány budou ve všech příslušných případech používat veškerá zakoupená zařízení s podporou programů a nástrojů Unie.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Pokud podporovaná akce zahrnuje nákup nebo modernizaci vybavení, stanoví Komise vhodná ochranná opatření a opatření pro nepředvídané události, aby bylo zajištěno, že veškeré vybavení zakoupené s podporou programů a nástrojů Unie splňuje dohodnuté normy týkající se pravidelné údržby.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  Podpora nákupu, údržby a modernizace vybavení pro celní kontroly, které splňují nejvyšší normy v oblasti bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti, zabezpečení, ochrany životního prostředí a zdraví.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  K osobním údajům získaným v souladu s články 4, 5 a 9 mají přístup pouze řádně zmocnění zaměstnanci orgánů a jen ti je mohou zpracovávat. Tyto údaje jsou náležitě chráněny před neoprávněným přístupem nebo sdělením.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Odchylně od odstavce 1, v řádně odůvodněných případech, mohou akce mimo jiné zahrnovat nákup, údržbu a modernizaci vybavení pro celní kontroly pro testování nových kusů nebo nových funkcí v provozních podmínkách.

2.  Odchylně od odstavce 1, v řádně odůvodněných případech, mohou akce mimo jiné zahrnovat plně transparentní nákup, údržbu a modernizaci vybavení pro celní kontroly pro testování nových kusů nebo nových funkcí v provozních podmínkách.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14 pro změnu účelů celní kontroly uvedených v odst. 1 písm. b), jakož i v příloze 1, pokud je takové přezkoumání považováno za nezbytné.

3.  Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14 pro změnu účelů celní kontroly uvedených v odst. 1 písm. b), jakož i v příloze 1, pokud je takové přezkoumání považováno za nezbytné a za účelem zajištění aktuálnosti s technologickým vývojem a novými, inteligentními a inovativními řešeními pro účely celní kontroly.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Vybavení pro celní kontroly financované v rámci tohoto nástroje lze použít pro dodatečné celní kontroly, včetně kontroly osob pro účely podpory vnitrostátních orgánů odpovědných za správu hranic a vyšetřování.

4.  Vybavení pro celní kontroly financované v rámci tohoto nástroje lze použít pro dodatečné celní kontroly, včetně kontroly osob pro účely podpory vnitrostátních orgánů odpovědných za správu hranic a vyšetřování, pokud je nezbytné ke splnění obecných a specifických cílů nástroje uvedených v článku 3.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Komise podpoří společné zadávání veřejných zakázek a testování vybavení pro celní kontroly mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Jakékoli finanční prostředky, jež tento strop převyšují, se poskytují pouze v řádně odůvodněných výjimečných případech.

2.  Veškeré finanční prostředky, jež tento strop převyšují, se poskytují pouze v řádně odůvodněných výjimečných případech, jež jsou stanoveny v příloze 3. Komise přijme a v případě nutnosti aktualizuje seznam výjimečných okolností prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Finanční prostředky přesahující tento strop mohou být poskytnuty v případě společného zadávání zakázek a testování vybavení pro celní kontroly mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  náklady spojené s elektronickými systémy, s výjimkou softwaru, které jsou přímo nezbytné k použití vybavení pro celní kontroly;

c)  náklady spojené s elektronickými systémy, s výjimkou softwaru a aktualizací softwaru, které jsou přímo nezbytné k použití vybavení pro celní kontroly;

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příprava pracovních programů uvedených v odstavci 1 se opírá o hodnocení potřeb, které se skládá minimálně z následujícího:

Příprava pracovních programů uvedených v odstavci 1 se opírá o individuální hodnocení potřeb, které se skládá minimálně z následujícího:

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  podrobný odhad finančních potřeb.

d)  podrobný odhad finančních potřeb, jenž závisí na rozsahu celních operací a relativním pracovním vytížení.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Ukazatele pro podávání zpráv o pokroku dosaženého při plnění obecných a specifických cílů nástroje stanovených v článku 3 jsou uvedeny v příloze 2.

1.  Komise na základě své povinnosti podávat zprávy podle čl. 38 odst. 3 písm. e) bodu 1) finančního nařízení předloží Evropskému parlamentu a Radě informace o výkonnosti programu. Podávání zpráv o výkonnosti zahrnuje informace o pokroku a nedostatcích.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  K zajištění účinného posouzení pokroku dosaženého při plnění cílů nástroje je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14, jimiž se v případě potřeby mění příloha 2 za účelem přezkumu nebo doplnění ukazatelů a doplňuje toto nařízení o ustanovení týkající se stanovení rámce monitorování a hodnocení.

2.  Ukazatele pro podávání zpráv o pokroku dosaženého při plnění obecných a specifických cílů nástroje stanovených v článku 3 jsou uvedeny v příloze 2. K zajištění účinného posouzení pokroku dosaženého při plnění cílů nástroje je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14, jimiž se v případě potřeby mění příloha 2 za účelem přezkumu nebo doplnění ukazatelů a doplňuje toto nařízení o ustanovení týkající se stanovení rámce monitorování a hodnocení s cílem poskytnout Evropskému parlamentu a Radě lepší aktuální kvalitativní i kvantitativní informace o výsledcích programu.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Systém podávání zpráv o výkonnosti zajistí, aby údaje pro monitorování provádění nástroje a jeho výsledků byly shromažďovány účinně, efektivně a včas. Za tímto účelem se příjemcům finančních prostředků Unie uloží přiměřené požadavky na podávání zpráv.

3.  Systém podávání zpráv o výkonnosti zajistí, aby údaje pro monitorování provádění nástroje a jeho výsledků byly srovnatelné a úplné, jakož i aby byly shromažďovány účinně, efektivně a včas. Za tímto účelem se příjemcům finančních prostředků Unie uloží přiměřené požadavky na podávání zpráv. Komise poskytne Evropskému parlamentu a Radě spolehlivé informace o kvalitě používaných údajů o výkonnosti.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  přítomnost a stav vybavení financovaného z rozpočtu Unie pět let po uvedení do provozu

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  informace týkající se údržby vybavení pro celní kontroly.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cc)  informace o zadávacím řízení

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4 – písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cd)  odůvodnění nákladů

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  V případě, že nedojde k použití vybavení zakoupeného za podpory programů a nástrojů Unie ze strany jednoho či více členských států, vypracuje Komise komplexní posouzení situace a informuje Evropský parlament, Radu, Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů a Úřad evropského veřejného žalobce. Toto posouzení zahrnuje mimo jiné odhad rizika pro finanční zájmy Unie a zmírňující opatření.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Hodnocení se provádějí dostatečně včas, aby je bylo možné využít v rozhodovacím procesu.

1.  Hodnocení posoudí výsledky programu, jejich dopad, účinnost a účelnost a provádějí se včas tak, aby je bylo možné promítnout do rozhodovacího postupu.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Průběžné hodnocení nástroje se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do čtyř let od začátku provádění nástroje.

2.  Průběžné hodnocení nástroje se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do tří let od začátku provádění nástroje.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V průběžném hodnocení jsou uvedena zjištění nezbytná k učinění rozhodnutí o opatřeních navazujících na tento program po roce 2027 a o jejich cílech.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Na konci provádění nástroje, avšak nejpozději do čtyř let po skončení období uvedeného v článku 1 provede Komise závěrečné hodnocení nástroje.

3.  Na konci provádění nástroje, avšak nejpozději do tří let po skončení období uvedeného v článku 1 provede Komise závěrečné hodnocení nástroje.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise sdělí závěry hodnocení spolu se svými připomínkami Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

4.  Komise sdělí závěry hodnocení spolu se svými připomínkami a získanými poznatky Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Roční dílčí hodnocení budou zahrnuta do zprávy Komise „Ochrana finančních zájmů Evropské unie – Boj proti podvodům“.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují zviditelnění těchto prostředků, zejména při propagaci opatření a jejich výsledků tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí v rámci možností původ a zajišťují maximální zviditelnění těchto prostředků, zejména při propagaci opatření a jejich výsledků tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti, ačkoli výdaje na toto financování by měly být v poměru k celkovým nákladům.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise provádí k nástroji a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje vyčleněné na nástroj rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 3.

2.  Komise pravidelně provádí k nástroji a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně jako součást pracovních programů podle článku 11. Finanční zdroje vyčleněné na nástroj rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 3.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Bezpečnost a zabezpečení

 

a) Stupeň shody s bezpečnostními normami u vybavení pro celní kontroly na všech hraničních přechodech, včetně kybernetické bezpečnosti

 

b) Stupeň souladu s bezpečnostními normami u vybavení pro celní kontroly na všech hraničních přechodech

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Zdraví a životní prostředí

 

a) Stupeň shody se zdravotními normami u vybavení pro celní kontroly na všech hraničních přechodech

 

b) Stupeň souladu s environmentálními normami u vybavení pro celní kontroly na všech hraničních přechodech

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Příloha II a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Příloha IIa

Výjimečné okolnosti týkající se nadměrných finančních prostředků

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly v rámci Fondu pro integrovanou správu hranic

Referenční údaje

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CONT

2.7.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Nedzhmi Ali

17.9.2018

Projednání ve výboru

18.10.2018

 

 

 

Datum přijetí

20.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Bogusław Liberadzki, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bart Staes, Indrek Tarand, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

John Howarth

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Wolf Klinz

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, John Howarth, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

-

 

 

1

0

PPE

Tamás Deutsch

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (22.11.2018)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly

(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

Zpravodaj: Jeroen Lenaers

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  V současné době není výkon celní kontroly ze strany členských států vyvážený. Tato nerovnováha je způsobena geografickými rozdíly mezi členskými státy i rozdíly v jejich kapacitách a zdrojích. Schopnost členských států reagovat na problémy vznikající v důsledku neustále se vyvíjejících globálních obchodních modelů a dodavatelských řetězců závisí nejen na lidské složce, ale také na dostupnosti moderního a spolehlivého vybavení pro celní kontroly. Při řešení stávající nerovnováhy je proto důležitým prvkem poskytování rovnocenného vybavení pro celní kontroly. Zlepší rovnocennost při provádění celních kontrol v jednotlivých členských státech, a tím zabrání odklonění toků zboží směrem k nejslabším místům.

(2)  V současné době není výkon celní kontroly ze strany členských států vyvážený. Tato nerovnováha je způsobena geografickými rozdíly mezi členskými státy i rozdíly v jejich kapacitách a zdrojích. Schopnost členských států reagovat na problémy vznikající v důsledku neustále se vyvíjejících globálních obchodních modelů a dodavatelských řetězců závisí nejen na lidské složce, ale také na dostupnosti moderního a spolehlivého vybavení pro celní kontroly, které může zajistit digitalizaci kontrol a inspekcí. Při řešení stávající nerovnováhy je proto důležitým prvkem poskytování rovnocenného vybavení pro celní kontroly. Zlepší rovnocennost při provádění celních kontrol v jednotlivých členských státech, a tím zabrání odklonění toků zboží směrem k nejslabším místům.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Vzhledem k tomu, že celní orgány členských států přebírají stále více povinností, které často sahají do oblasti bezpečnosti a probíhají na vnější hranici, zajištění rovnocennosti při provádění hraniční kontroly a celní kontroly na vnějších hranicích musí být řešeno poskytnutím odpovídající finanční podpory Unie členským státům. Stejný význam má podpora meziagenturní spolupráce na hranicích Unie, pokud jde o kontroly zboží a kontroly osob prováděné v jednotlivých členských státech vnitrostátními orgány odpovědnými za ochranu hranic a jiné úkoly vykonávané na hranicích.

(7)  Vzhledem k tomu, že celní orgány členských států přebírají stále více povinností, které často sahají do oblasti bezpečnosti a probíhají na vnější hranici, zajištění rovnocennosti při provádění hraniční kontroly a celní kontroly na vnějších hranicích musí být řešeno poskytnutím odpovídající finanční podpory Unie členským státům. Stejný význam má podpora meziagenturní spolupráce na hranicích Unie, pokud jde o kontroly zboží prováděné v jednotlivých členských státech vnitrostátními orgány.

Odůvodnění

Účelem tohoto nástroje je celní kontrola. Byl navržen obecnější nástroj pro integrovanou správu hranic, který se má zabývat kontrolou osob na hranicích. V rámci tohoto nástroje budou stanovena vhodná ochranná opatření pro nákup a použití vybavení pro správu hranic za použití fondu. Účely těchto dvou nástrojů by neměly být tímto způsobem směšovány.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Nařízení (EU) [2018/XXX] Evropského parlamentu a Rady23 zavádí program „Clo“ pro spolupráci v oblasti cla s cílem podpořit celní unii a celní orgány. V zájmu zachování soudržnosti a horizontální koordinace činností v rámci spolupráce je vhodné provést všechny tyto nástroje v jediném právním aktu a souboru pravidel. Proto by v rámci tohoto nástroje měly být podporovány pouze nákup, údržba a modernizace způsobilého vybavení pro celní kontroly, zatímco program Clo pro spolupráci v oblasti cla by měl podporovat související akce, jako jsou například akce v oblasti spolupráce pro hodnocení potřeb nebo odborné přípravy týkající se dotčeného vybavení.

(13)  Nařízení (EU) [2018/XXX] Evropského parlamentu a Rady23 zavádí program „Clo“ pro spolupráci v oblasti cla s cílem podpořit celní unii a celní orgány. V zájmu zachování soudržnosti a horizontální koordinace činností v rámci spolupráce je vhodné provést všechny tyto nástroje v jediném právním aktu a souboru pravidel. Proto by v rámci tohoto nástroje měly být podporovány pouze nákup, údržba a modernizace způsobilého vybavení pro celní kontroly, zatímco program Clo pro spolupráci v oblasti cla by měl podporovat související akce, jako jsou například akce v oblasti spolupráce pro hodnocení potřeb nebo odborné přípravy týkající se dotčeného vybavení a zavedení společných kontrolních postupů.

_________________

_________________

23 COM(2018) 442.

23 COM(2018) 442.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Většina vybavení pro celní kontroly se může stejně nebo náhodně hodit pro kontroly shody s jinými právními předpisy, jako jsou například ustanovení o správě hranic, vízech nebo policejní spolupráci. Fond pro integrovanou správu hranic je proto koncipován jako dva vzájemně se doplňující nástroje s odlišnou, ale vzájemně sladěnou oblastí působnosti, pokud jde o nákup vybavení. Nástroj pro správu hranic a víza zřízený nařízením [2018/XXX]25 na jedné straně vyloučí vybavení, které lze použít pro účely správy hranic i celních kontrol. Na druhé straně nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly zřízený tímto nařízením bude jakožto svůj hlavní účel finančně podporovat vybavení pro celní kontroly, ale zároveň umožní jeho využívání i k dalším účelům, jako je např. ochrana hranic a bezpečnost. Rozdělení úloh posílí meziagenturní spolupráci, která je složkou přístupu k evropské integrované správě hranic uvedenou v čl. 4 písm. e) nařízení (EU) 2016/162426, čímž umožní spolupráci celních orgánů a orgánů odpovědných za ochranu hranic a maximalizaci dopadů rozpočtu Unie prostřednictvím sdílení a interoperability vybavení pro kontroly.

(15)  Většina vybavení pro celní kontroly se může stejně nebo náhodně hodit pro kontroly shody s jinými právními předpisy, jako jsou například ustanovení o správě hranic, vízech nebo policejní spolupráci. Fond pro integrovanou správu hranic je proto koncipován jako dva vzájemně se doplňující nástroje se vzájemně sladěným obecným cílem, ale odlišnými a oddělenými specifickými cíli, pokud jde o nákup vybavení. Nástroj pro správu hranic a víza zřízený nařízením [2018/XXX]25 na jedné straně vyloučí vybavení, které lze použít pro účely správy hranic i celních kontrol. Na druhé straně nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly zřízený tímto nařízením bude jakožto svůj hlavní účel finančně podporovat vybavení pro celní kontroly, ale zároveň umožní jeho využívání i k dalším účelům, jako je např. ochrana hranic, zabezpečení a bezpečnost. Rozdělení úloh posílí meziagenturní spolupráci, která je složkou přístupu k evropské integrované správě hranic uvedenou v čl. 4 písm. e) nařízení (EU) 2016/162426, čímž umožní spolupráci celních orgánů a orgánů odpovědných za ochranu hranic a maximalizaci dopadů rozpočtu Unie prostřednictvím sdílení a interoperability vybavení pro kontroly.

__________________

__________________

25 COM(2018) 473.

25 COM(2018) 473.

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9. 2016, s. 1).

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9. 2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Obecným cílem tohoto nástroje jakožto součásti Fondu pro integrovanou správu hranic je podpora celní unie a celních orgánů na ochranu finančních a hospodářských zájmů Unie a jejích členských států, zajištění bezpečnostizabezpečení, a na ochranu Unie a jejích členských států před nekalým a nezákonným obchodem, se současným umožněním legitimní obchodní činnosti.

1.  Obecným cílem tohoto nástroje jakožto součásti Fondu pro integrovanou správu hranic je podpora celní unie a celních orgánů na ochranu finančních a hospodářských zájmů Unie a jejích členských států, prosazování meziagenturní spolupráce na hranicích Unie, pokud jde o kontroly zbožíosob, a na ochranu Unie a jejích členských států před nekalým a nezákonným obchodem se současným umožněním legitimní obchodní činnosti.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Nástroj přispívá k provádění evropské integrované správy hranic, neboť podporuje meziagenturní spolupráci a sdílení a interoperabilitu nového vybavení získaného pomocí tohoto nástroje.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Částka uvedená v odstavci 1 může rovněž pokrývat výdaje na přípravu, sledování, kontrolu, audit, hodnocení a další činnosti spojené s řízením nástroje a hodnocením pokroku při plnění jeho cílů. Dále může pokrývat výdaje na studie, schůzky odborníků, informační a komunikační kampaně, souvisejí-li s cíli nástroje, jakož i výdaje spojené se sítěmi informačních technologií zaměřené na zpracování a výměnu informací, včetně nástrojů informačních technologií na úrovni organizace, a další výdaje na technickou a správní pomoc potřebnou v souvislosti s řízením nástroje.

2.  Částka uvedená v odstavci 1 může rovněž pokrývat výdaje na přípravu, sledování, kontrolu, audit, hodnocení a další činnosti spojené s řízením nástroje a hodnocením pokroku při plnění jeho cílů. Dále může pokrývat výdaje na studie, schůzky odborníků, informační a komunikační kampaně, souvisejí-li se specifickými cíli nástroje podporujícími obecný cíl, jakož i výdaje spojené se sítěmi informačních technologií zaměřené na zpracování a výměnu informací, včetně nástrojů informačních technologií na úrovni organizace, a další výdaje na technickou a správní pomoc potřebnou v souvislosti s řízením nástroje.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud podporované opatření zahrnuje nákup nebo modernizaci vybavení, Komise zřídí koordinační mechanismus zajišťující účinnost a interoperabilitu mezi veškerým vybavením zakoupeným s podporou programů a nástrojů Unie.

3.  Pokud podporované opatření zahrnuje nákup nebo modernizaci vybavení, Komise zřídí koordinační mechanismus zajišťující účinnost a interoperabilitu mezi veškerým vybavením zakoupeným s podporou programů a nástrojů Unie, který umožní konzultace s příslušnými agenturami Unie a jejich účast, zejména Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž. S cílem maximalizovat přínos Unie v oblasti správy hranic zahrnuje tento koordinační mechanismus i účast Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž a konzultace s touto agenturou.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Vybavení pro celní kontroly financované v rámci tohoto nástroje lze použít pro dodatečné celní kontroly, včetně kontroly osob pro účely podpory vnitrostátních orgánů odpovědných za správu hranic a vyšetřování.

vypouští se

Odůvodnění

Účel tohoto nástroje by se značně rozšířil, pokud by se vybavení pro celní kontroly ve skutečnosti stalo i vybavením pro ochranu hranic. K tomuto účelu byl navržen obecnější nástroj pro integrovanou správu hranic. V rámci tohoto nástroje budou stanovena vhodná ochranná opatření pro nákup a použití vybavení pro správu hranic za použití fondu. Účely těchto dvou nástrojů by neměly být tímto způsobem směšovány.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  K výjimečným případům uvedeným v odstavci 2 může patřit koupě nového vybavení pro celní kontroly, které je přesunuto do rezervy technického vybavení Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Přípustnost vložení vybavení pro celní kontroly do rezervy technického vybavení stráže musí být zajištěna v souladu s čl. 5 odst. 3.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise provádí k nástroji a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje vyčleněné na nástroj rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 3.

2.  S cílem zajistit transparentnost provádí Komise k nástroji a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje vyčleněné na nástroj rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 3.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly v rámci Fondu pro integrovanou správu hranic

Referenční údaje

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

2.7.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Jeroen Lenaers

9.7.2018

Projednání ve výboru

6.9.2018

18.10.2018

20.11.2018

 

Datum přijetí

20.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

37

1

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Geoffrey Van Orden

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Rupert Matthews, Demetris Papadakis, Josep-Maria Terricabras

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

37

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Demetris Papadakis, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

4

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly v rámci Fondu pro integrovanou správu hranic

Referenční údaje

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Datum předložení EP

13.6.2018

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

CONT

2.7.2018

LIBE

2.7.2018

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

INTA

9.7.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Jiří Pospíšil

19.6.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Datum přijetí

6.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Lucy Anderson, Anna Hedh, Arndt Kohn, Matthijs van Miltenburg

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

John Howarth, Nosheena Mobarik, Flavio Zanonato

Datum předložení

12.12.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

32

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Jasenko Selimovic, Matthijs van Miltenburg

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Maria Grapini, Anna Hedh, John Howarth, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

John Stuart Agnew, Robert Jarosław Iwaszkiewicz

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 11. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí