Διαδικασία : 2018/0258(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0460/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0460/2018

Συζήτηση :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2019 - 8.1
CRE 15/01/2019 - 8.1
PV 16/04/2019 - 8.26

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0001
P8_TA(2019)0384

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1162kWORD 166k
11.12.2018
PE 628.634v02-00 A8-0460/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων

(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγητής: Jiří Pospíšil

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων

(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0474),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 33, το άρθρο 114 και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0273/2018),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της xxxx(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0460/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Τα 2 140 τελωνεία17 που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένα για τη διασφάλιση της λειτουργίας της τελωνειακής ένωσης. Η ανάγκη για κατάλληλους και ισοδύναμους τελωνειακούς ελέγχους είναι πιο επιτακτική από ποτέ, όχι μόνο για την επιτέλεση της παραδοσιακής λειτουργίας των τελωνείων, που συνίσταται στην είσπραξη εσόδων, αλλά όλο και περισσότερο για την ικανοποίηση της ανάγκης σημαντικής ενίσχυσης του ελέγχου των εμπορευμάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, για να διασφαλιστούν η ασφάλεια και η προστασία. Ωστόσο, ταυτόχρονα, οι εν λόγω έλεγχοι που διέπουν την κυκλοφορία των εμπορευμάτων διαμέσου των εξωτερικών συνόρων δεν θα πρέπει να εμποδίζουν το νόμιμο εμπόριο, αλλά αντίθετα να το διευκολύνουν.

(1)  Τα 2 140 τελωνεία17 που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένα για τη διασφάλιση της αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της τελωνειακής ένωσης. Η ανάγκη για κατάλληλους και ισοδύναμους τελωνειακούς ελέγχους είναι πιο επιτακτική από ποτέ, όχι μόνο για την επιτέλεση της παραδοσιακής λειτουργίας των τελωνείων, που συνίσταται στην είσπραξη εσόδων, αλλά όλο και περισσότερο για την ικανοποίηση της ανάγκης σημαντικής ενίσχυσης του ελέγχου των εμπορευμάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, για να διασφαλιστούν η ασφάλεια και η προστασία. Ωστόσο, ταυτόχρονα, οι εν λόγω έλεγχοι που διέπουν την κυκλοφορία των εμπορευμάτων διαμέσου των εξωτερικών συνόρων δεν θα πρέπει να εμποδίζουν το νόμιμο εμπόριο με τρίτες χώρες, αλλά αντίθετα να το διευκολύνουν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις προστασίας και ασφάλειας.

__________________

__________________

17 Το παράρτημα της ετήσιας έκθεσης του 2016 για τις επιδόσεις της τελωνειακής ένωσης διατίθεται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

17 Το παράρτημα της ετήσιας έκθεσης του 2016 για τις επιδόσεις της τελωνειακής ένωσης διατίθεται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Η τελωνειακή ένωση αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνασπισμούς στον κόσμο, και έχει ουσιαστική σημασία για την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς προς όφελος των επιχειρήσεων και των πολιτών. Στο ψήφισμά του της 14 Μαρτίου 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για την τελωνειακή απάτη, η οποία έχει προκαλέσει σημαντική απώλεια εσόδων για τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβε ότι μια ισχυρότερη και πιο φιλόδοξη Ευρώπη μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν της διατεθούν ενισχυμένα οικονομικά μέσα, και ζήτησε, στο πλαίσιο αυτό, τη συνεχή στήριξη των υφιστάμενων πολιτικών, την αύξηση των πόρων για τα εμβληματικά προγράμματα της Ένωσης, και τη χρηματοδότηση των πρόσθετων ευθυνών με πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα.

 

__________________

 

P8_TA(2018)0075 : Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Επί του παρόντος υπάρχει μια ανισορροπία στη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων από τα κράτη μέλη. Η ανισορροπία αυτή οφείλεται στις γεωγραφικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και στις διαφορές στις αντίστοιχες ικανότητες και πόρους. Η ικανότητα των κρατών μελών να αντιδρούν στις προκλήσεις που προκύπτουν από τα συνεχώς εξελισσόμενα παγκόσμια επιχειρηματικά μοντέλα και τις αλυσίδες εφοδιασμού δεν εξαρτάται μόνο από τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά και από την διαθεσιμότητα σύγχρονου και αξιόπιστου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων. Η παροχή ισοδύναμου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων αποτελεί, συνεπώς, σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων ανισορροπιών. Θα βελτιώσει την ισοδυναμία στη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να αποφεύγεται η εκτροπή των ροών εμπορευμάτων προς τα πιο αδύναμα σημεία.

(2)  Επί του παρόντος υπάρχει μια ανισορροπία στη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων από τα κράτη μέλη. Η ανισορροπία αυτή οφείλεται στις γεωγραφικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και στις διαφορές στις αντίστοιχες ικανότητες και πόρους, καθώς και στην έλλειψη τυποποιημένων τελωνειακών ελέγχων. Η ικανότητα των κρατών μελών να αντιδρούν στις προκλήσεις που προκύπτουν από τα συνεχώς εξελισσόμενα παγκόσμια επιχειρηματικά μοντέλα και τις αλυσίδες εφοδιασμού δεν εξαρτάται μόνο από τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά και από την διαθεσιμότητα και την ορθή λειτουργία σύγχρονου και αξιόπιστου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων. Άλλες προκλήσεις, όπως η αλματώδης ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, η ψηφιοποίηση των αρχείων των ελέγχων και των επιθεωρήσεων, η ανθεκτικότητα έναντι των κυβερνοεπιθέσεων, του σαμποτάζ, της βιομηχανικής κατασκοπείας και της χειραγώγησης δεδομένων, πρόκειται επίσης να αυξήσουν τη ζήτηση για καλύτερη λειτουργία των τελωνειακών διαδικασιών. Η παροχή ισοδύναμου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων αποτελεί, συνεπώς, σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων ανισορροπιών. Θα βελτιώσει την ισοδυναμία στη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να αποφεύγεται η εκτροπή των ροών εμπορευμάτων προς τα πιο αδύναμα σημεία. Όλα τα αγαθά που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης θα πρέπει να υπόκεινται σε διεξοδικούς ελέγχους, προκειμένου να αποφεύγεται η άγρα ευνοϊκών σημείων εισόδου από τους διαπράττοντες τελωνειακή απάτη. Για να εξασφαλιστεί η αύξηση της συνολικής δύναμης, καθώς και η σύγκλιση των επιδόσεων των κρατών μελών στον τομέα των τελωνειακών ελέγχων, απαιτείται σαφής στρατηγική όσον αφορά τα πιο αδύναμα σημεία.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Τα κράτη μέλη έχουν εκφράσει επανειλημμένα την ανάγκη για χρηματοδοτική στήριξη και ζήτησαν διεξοδική ανάλυση του απαιτούμενου εξοπλισμού. Στα συμπεράσματά του18 για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα, της 23ης Μαρτίου 2017, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή «να αξιολογήσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των αναγκών τεχνικού εξοπλισμού από μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα της Επιτροπής και να βελτιώσει τον συντονισμό και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών και άλλων αρχών επιβολής του νόμου για χρηματοδοτικούς σκοπούς».

(3)  Ορισμένα κράτη μέλη έχουν εκφράσει επανειλημμένα την ανάγκη για χρηματοδοτική στήριξη και ζήτησαν διεξοδική ανάλυση του απαιτούμενου εξοπλισμού. Στα συμπεράσματά του18 για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα, της 23ης Μαρτίου 2017, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή «να αξιολογήσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των αναγκών τεχνικού εξοπλισμού από μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα της Επιτροπής και να βελτιώσει τον συντονισμό και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών και άλλων αρχών επιβολής του νόμου για χρηματοδοτικούς σκοπούς».

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Είναι, επομένως, σκόπιμο να θεσπιστεί ένα νέο μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων.

(6)  Είναι, επομένως, σκόπιμο να θεσπιστεί ένα νέο μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων, που θα διασφαλίζει τον εντοπισμό πρακτικών όπως, για παράδειγμα, η παραποίηση/απομίμηση αγαθών και άλλες παράνομες εμπορικές πρακτικές. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ήδη υφιστάμενοι τύποι χρηματοδοτικής στήριξης.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Δεδομένου ότι οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερες αρμοδιότητες, οι οποίες συχνά επεκτείνονται στον τομέα της ασφάλειας και ασκούνται στα εξωτερικά σύνορα, είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί η ισοδυναμία κατά τη διεξαγωγή συνοριακών ελέγχων και τελωνειακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με την παροχή κατάλληλης χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση στα κράτη μέλη. Είναι εξίσου σημαντικό να προωθηθεί η διυπηρεσιακή συνεργασία στα ενωσιακά σύνορα όσον αφορά τους ελέγχους των εμπορευμάτων και τους ελέγχους των προσώπων μεταξύ των εθνικών αρχών κάθε κράτους μέλους οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των συνόρων ή για άλλα καθήκοντα που εκτελούνται στα σύνορα.

(7)  Δεδομένου ότι οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερες αρμοδιότητες, οι οποίες συχνά επεκτείνονται στον τομέα της ασφάλειας και ασκούνται στα εξωτερικά σύνορα, είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί η ισοδυναμία κατά τη διεξαγωγή συνοριακών ελέγχων και τελωνειακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με την παροχή κατάλληλης χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση στα κράτη μέλη. Είναι εξίσου σημαντικό να προωθηθεί η διυπηρεσιακή συνεργασία, λαμβανομένης παράλληλα υπόψη της κυβερνοασφάλειας, στα ενωσιακά σύνορα όσον αφορά τους ελέγχους των εμπορευμάτων και τους ελέγχους των προσώπων μεταξύ των εθνικών αρχών κάθε κράτους μέλους οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των συνόρων ή για άλλα καθήκοντα που εκτελούνται στα σύνορα.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει δημοσιονομικό κονδύλιο για το μέσο, το οποίο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση21, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

(11)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει δημοσιονομικό κονδύλιο για το μέσο, το οποίο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση21, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Για να διασφαλιστεί η δημοσιονομική πειθαρχία, οι όροι ιεράρχησης των επιχορηγήσεων θα πρέπει να είναι σαφείς, καθορισμένοι και βασισμένοι σε προσδιορισμένες ανάγκες για τα καθήκοντα που εκτελούνται από τα τελωνεία.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Ο εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων που χρηματοδοτείται βάσει του παρόντος μέσου θα πρέπει να ικανοποιεί τα βέλτιστα πρότυπα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοασφάλειας, προστασίας, περιβάλλοντος και υγείας.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13β)  Η πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία παράγονται από τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων που χρηματοδοτείται βάσει του παρόντος μέσου και η επεξεργασία τους θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο σε δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των αρχών· θα πρέπει δε να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία κατά της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα εν λόγω δεδομένα και της μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησής τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων αυτών.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13c)  Ο εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων που χρηματοδοτείται βάσει του παρόντος μέσου θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη βέλτιστης διαχείρισης των τελωνειακών κινδύνων.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13δ)  Όταν αντικαθιστούν παλαιό εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση του παρόντος μέσου, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη φιλική προς το περιβάλλον διάθεση του παλαιού εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Recital 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Ο εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων μπορεί ως επί το πλείστον να είναι εξίσου ή περιστασιακά κατάλληλος για τους ελέγχους συμμόρφωσης με άλλες νομοθετικές διατάξεις, όπως οι διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση των συνόρων, τις θεωρήσεις ή την αστυνομική συνεργασία. Ως εκ τούτου, το Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων έχει σχεδιαστεί ως δύο συμπληρωματικά μέσα με χωριστά αλλά συνεκτικά πεδία εφαρμογής για την αγορά εξοπλισμού. Αφενός, το μέσο στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και των θεωρήσεων που θεσπίζεται με τον κανονισμό [2018/XXX]25 θα αποκλείει τον εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη διαχείριση των συνόρων όσο και τον τελωνειακό έλεγχο. Αφετέρου, το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό όχι μόνο θα χρηματοδοτεί τον εξοπλισμό που έχει ως κύριο σκοπό τους τελωνειακούς ελέγχους, αλλά θα επιτρέπει επίσης τη χρήση του και για πρόσθετους σκοπούς όπως οι έλεγχοι και η ασφάλεια των συνόρων. Αυτή η κατανομή ρόλων θα προωθήσει τη διυπηρεσιακή συνεργασία, ως συνιστώσα της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/162426, επιτρέποντας έτσι στις τελωνειακές και συνοριακές αρχές να συνεργαστούν και να μεγιστοποιήσουν τις επιπτώσεις του προϋπολογισμού της Ένωσης μέσω του επιμερισμού και της διαλειτουργικότητας του εξοπλισμού ελέγχου.

(15)  Ο εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων μπορεί ως επί το πλείστον να είναι εξίσου ή περιστασιακά κατάλληλος για τους ελέγχους συμμόρφωσης με άλλες νομοθετικές διατάξεις, όπως οι διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση των συνόρων, τις θεωρήσεις ή την αστυνομική συνεργασία. Ως εκ τούτου, το Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων έχει σχεδιαστεί ως δύο συμπληρωματικά μέσα με χωριστά αλλά συνεκτικά πεδία εφαρμογής για την αγορά εξοπλισμού. Αφενός, το μέσο στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και των θεωρήσεων που θεσπίζεται με τον κανονισμό [2018/XXX]25 θα αποκλείει τον εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη διαχείριση των συνόρων όσο και τον τελωνειακό έλεγχο. Αφετέρου, το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό όχι μόνο θα χρηματοδοτεί τον εξοπλισμό που έχει ως κύριο σκοπό τους τελωνειακούς ελέγχους, αλλά θα επιτρέπει επίσης τη χρήση του και για πρόσθετους συναφείς σκοπούς όπως οι έλεγχοι, η προστασία και η ασφάλεια των συνόρων. Αυτή η κατανομή ρόλων θα προωθήσει τη διυπηρεσιακή συνεργασία, ως συνιστώσα της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/162426, επιτρέποντας έτσι στις τελωνειακές και συνοριακές αρχές να συνεργαστούν και να μεγιστοποιήσουν τις επιπτώσεις του προϋπολογισμού της Ένωσης μέσω του επιμερισμού και της διαλειτουργικότητας του εξοπλισμού ελέγχου. Για να εξασφαλιστεί ότι κάθε μέσο ή εξοπλισμός που χρηματοδοτείται από το ταμείο τελεί υπό τον μόνιμο έλεγχο του καθορισμένου τελωνείου που έχει την κυριότητα του εξοπλισμού, η από κοινού χρήση και διαλειτουργικότητα μεταξύ τελωνειακών και συνοριακών αρχών θα πρέπει να οριστεί ως μη συστηματική και μη τακτική.

__________________

__________________

25 COM(2018) 473.

25 COM(2018) 473.

26 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της 2απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).

26 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της 2απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Κατά παρέκκλιση από τον δημοσιονομικό κανονισμό, η χρηματοδότηση μιας δράσης από περισσότερα προγράμματα ή μέσα της Ένωσης θα πρέπει να είναι δυνατή, προκειμένου να επιτρέψει και να στηρίξει, όπου χρειάζεται, τη συνεργασία και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των τομέων. Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, οι συνεισφορές δεν μπορούν να καλύπτουν τα ίδια έξοδα σύμφωνα με την αρχή της απαγόρευσης της διπλής χρηματοδότησης που θεσπίζεται με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

(16)  Κατά παρέκκλιση από τον δημοσιονομικό κανονισμό, η χρηματοδότηση μιας δράσης από περισσότερα προγράμματα ή μέσα της Ένωσης θα πρέπει να είναι δυνατή, προκειμένου να επιτρέψει και να στηρίξει, όπου χρειάζεται, τη συνεργασία και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των τομέων. Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, οι συνεισφορές δεν μπορούν να καλύπτουν τα ίδια έξοδα σύμφωνα με την αρχή της απαγόρευσης της διπλής χρηματοδότησης που θεσπίζεται με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Εάν ένα κράτος μέλος έχει ήδη λάβει ή εάν του έχουν χορηγηθεί συνεισφορές από άλλο πρόγραμμα της Ένωσης ή στήριξη από ταμείο της Ένωσης για την απόκτηση του ίδιου εξοπλισμού, η εν λόγω συνεισφορά ή στήριξη θα πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει κίνητρα για την από κοινού προμήθεια και δοκιμή εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων μεταξύ κρατών μελών.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Λόγω της ταχείας εξέλιξης των τελωνειακών προτεραιοτήτων, των απειλών και των τεχνολογιών, τα προγράμματα εργασίας δεν θα πρέπει να καλύπτουν μεγάλες χρονικές περιόδους. Ταυτόχρονα, η ανάγκη θέσπισης ετήσιων προγραμμάτων εργασίας αυξάνει τον διοικητικό φόρτο τόσο για την Επιτροπή όσο και για τα κράτη μέλη χωρίς να είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του μέσου. Σε αυτό το πλαίσιο, τα προγράμματα εργασίας θα πρέπει κατ’ αρχήν να καλύπτουν περισσότερα από ένα οικονομικά έτη.

(17)  Λόγω της ταχείας εξέλιξης των τελωνειακών προτεραιοτήτων, των απειλών και των τεχνολογιών, τα προγράμματα εργασίας δεν θα πρέπει να καλύπτουν μεγάλες χρονικές περιόδους. Ταυτόχρονα, η ανάγκη θέσπισης ετήσιων προγραμμάτων εργασίας αυξάνει τον διοικητικό φόρτο τόσο για την Επιτροπή όσο και για τα κράτη μέλη χωρίς να είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του μέσου. Σε αυτό το πλαίσιο, τα προγράμματα εργασίας θα πρέπει κατ’ αρχήν να καλύπτουν περισσότερα από ένα οικονομικά έτη. Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι διαφυλάσσεται η ακεραιότητα των στρατηγικών συμφερόντων της ΕΕ, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να εξετάζουν προσεκτικά την κυβερνοασφάλεια και τους κινδύνους από την πιθανή έκθεση ευαίσθητων δεδομένων εκτός της Ένωσης κατά τις διαδικασίες διαγωνισμού για νέο εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ομοιόμορφοι όροι για την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27.

διαγράφεται

__________________

 

27 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

 

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Παρότι είναι αναγκαία η κεντρική εφαρμογή του μέσου για την επίτευξη του ειδικού στόχου της διασφάλισης ισοδύναμων τελωνειακών ελέγχων, δεδομένης της τεχνικής φύσης του εν λόγω μέσου, απαιτούνται προπαρασκευαστικές εργασίες σε τεχνικό επίπεδο. Επομένως, η εφαρμογή θα πρέπει να στηρίζεται σε εκτιμήσεις των αναγκών που εξαρτώνται από την εθνική εμπειρογνωμοσύνη και την πείρα που αποκτήθηκαν μέσω της συμμετοχής των τελωνειακών διοικήσεων των κρατών μελών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις των αναγκών θα πρέπει να βασίζονται σε σαφή μεθοδολογία που περιλαμβάνει ένα ελάχιστο αριθμό μέτρων για την εξασφάλιση της συλλογής των απαιτούμενων πληροφοριών.

(19)  Παρότι είναι αναγκαία η κεντρική εφαρμογή του μέσου για την επίτευξη του ειδικού στόχου της διασφάλισης ισοδύναμων τελωνειακών ελέγχων, δεδομένης της τεχνικής φύσης του εν λόγω μέσου, απαιτούνται προπαρασκευαστικές εργασίες σε τεχνικό επίπεδο. Επομένως, η εφαρμογή θα πρέπει να στηρίζεται σε επιμέρους εκτιμήσεις των αναγκών που εξαρτώνται από την εθνική εμπειρογνωμοσύνη και την πείρα που αποκτήθηκαν μέσω της συμμετοχής των τελωνειακών διοικήσεων των κρατών μελών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις των αναγκών θα πρέπει να βασίζονται σε σαφή μεθοδολογία που περιλαμβάνει έναν ελάχιστο αριθμό μέτρων για την εξασφάλιση της συλλογής των απαιτούμενων σχετικών πληροφοριών.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν η τακτική παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων, θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα κατάλληλο πλαίσιο παρακολούθησης των αποτελεσμάτων του μέσου και των δράσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο αυτού. Η εν λόγω παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να βασίζονται σε δείκτες, οι οποίοι μετρούν τα αποτελέσματα των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του μέσου. Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν ορισμένες πληροφορίες για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων που υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο κόστους.

(20)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν η τακτική παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων, θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα κατάλληλο πλαίσιο παρακολούθησης των αποτελεσμάτων του μέσου και των δράσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο αυτού. Η εν λόγω παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να βασίζονται σε ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες, οι οποίοι μετρούν τα αποτελέσματα των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του μέσου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν διαφανή και σαφή διαδικασία σύναψης συμβάσεων. Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων και τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων που υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο κόστους, καθώς και δικαιολόγηση των εξόδων.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Προκειμένου να υπάρχει κατάλληλη ανταπόκριση στις εξελισσόμενες πολιτικές προτεραιότητες, τις απειλές και τις τεχνολογίες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την τροποποίηση των σκοπών των τελωνειακών ελέγχων για τις δράσεις που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του μέσου καθώς και του καταλόγου των δεικτών για τη μέτρηση της επίτευξης των ειδικών στόχων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διενεργεί κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένοι με την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(22)  Προκειμένου να υπάρχει κατάλληλη ανταπόκριση στις εξελισσόμενες πολιτικές προτεραιότητες, τις απειλές και τις τεχνολογίες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού για τον καθορισμό προγραμμάτων εργασίας, την τροποποίηση των σκοπών των τελωνειακών ελέγχων για τις δράσεις που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του μέσου, καθώς και του καταλόγου των δεικτών για τη μέτρηση της επίτευξης των ειδικών στόχων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διενεργεί κατάλληλες και απολύτως διαφανείς διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένοι με την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και προσδιορίζουν συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, μέσω επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης εκτέλεσης, και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ.

(24)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και προσδιορίζουν συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, μέσω επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης εκτέλεσης, και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος μέσου θα πρέπει να τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διακριτικής μεταχείρισης.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, της διοικητικής επιβάρυνσης και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Συναφώς, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης κατ’ αποκοπή ποσών, ενιαίων συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(25)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, της διοικητικής επιβάρυνσης και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Συναφώς, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης κατ’ αποκοπή ποσών, ενιαίων συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. Η βελτίωση της εκτέλεσης και της ποιότητας των δαπανών θα πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή για την επίτευξη των στόχων του μέσου, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζεται η βέλτιστη χρήση των χρηματοδοτικών πόρων.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, γενικός στόχος του μέσου είναι η στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών αρχών για την προστασία των δημοσιονομικών και οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της, η διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας εντός της Ένωσης και η προστασία της Ένωσης από το αθέμιτο και παράνομο εμπόριο με παράλληλη διευκόλυνση των νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

1.  Στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, και λαμβάνοντας υπόψη τον μακροπρόθεσμο στόχο της τυποποίησης όλων των τελωνειακών ελέγχων στην Ένωση, γενικός στόχος του μέσου είναι η στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών αρχών για την προστασία των δημοσιονομικών και οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της, η προώθηση της διυπηρεσιακής συνεργασίας στα σύνορα της Ένωσης όσον αφορά τους ελέγχους αγαθών και προσώπων, η διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας εντός της Ένωσης και η προστασία της Ένωσης από το παράνομο εμπόριο με παράλληλη διευκόλυνση των νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ειδικός στόχος του μέσου είναι η συμβολή στη διενέργεια κατάλληλων και ισοδύναμων τελωνειακών ελέγχων με την αγορά, τη συντήρηση και την αναβάθμιση κατάλληλου, προηγμένης τεχνολογίας και αξιόπιστου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων.

2.  Ειδικός στόχος του μέσου είναι η συμβολή στη διενέργεια κατάλληλων και ισοδύναμων τελωνειακών ελέγχων με την πλήρως διαφανή αγορά, συντήρηση και αναβάθμιση κατάλληλου, προηγμένης τεχνολογίας, προστατευμένου, κυβερνοανθεκτικού, ασφαλούς, φιλικού προς το περιβάλλον και αξιόπιστου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων. Επιπρόσθετος στόχος είναι να βελτιωθεί η ποιότητα των τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να αποφεύγεται η εκτροπή των εμπορευμάτων προς τα πιο αδύναμα σημεία στην Ένωση.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Το μέσο συμβάλλει στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων στηρίζοντας τη διυπηρεσιακή συνεργασία, την κοινή χρήση και τη διαλειτουργικότητα του νέου εξοπλισμού που αποκτάται με τη χρήση του μέσου.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του μέσου για το διάστημα 2021 – 2027 ανέρχεται σε 1 300 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του μέσου για το διάστημα 2021 – 2027 ανέρχεται σε 1 149 175 000 EUR σε τιμές 2018 (1 300 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).

Αιτιολόγηση

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο προτείνεται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΕΚ της 14ης Μαρτίου και της 30ής Μαΐου σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ, με βάση μια προκαταρκτική τεχνική κατανομή ανά πρόγραμμα που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω προσαρμογών, χωρίς παράλληλα να μεταβάλλεται η συνολική θέση του ΕΚ, όπως εκτίθεται στα ψηφίσματα αυτά, καθώς και το συνολικό ύψος του 1,3% του ΑΕΕ της ΕΕ των 27.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να καλύψει δαπάνες για την προετοιμασία, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τον λογιστικό έλεγχο, την αξιολόγηση και άλλες δραστηριότητες για τη διαχείριση του μέσου και την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του. Επιπλέον, μπορεί να καλύψει δαπάνες για μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους του μέσου, καθώς και δαπάνες για δίκτυα τεχνολογίας πληροφοριών που επικεντρώνονται στην επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής, και άλλες δαπάνες τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που απαιτούνται για τη διαχείριση του μέσου.

2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να καλύψει θεμιτές και επαληθευμένες δαπάνες για την προετοιμασία, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τον λογιστικό έλεγχο, την αξιολόγηση και άλλες δραστηριότητες για τη διαχείριση του μέσου και την αξιολόγηση της επίδοσής του και της επίτευξης των στόχων του. Επιπλέον, μπορεί να καλύψει ομοίως θεμιτές και επαληθευμένες δαπάνες για μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας, καθώς και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των οικείων κρατών μελών, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους ειδικούς στόχους του μέσου για την υποστήριξη του γενικού στόχου, καθώς και δαπάνες για δίκτυα τεχνολογίας πληροφοριών που επικεντρώνονται στην επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής, και άλλες δαπάνες τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που απαιτούνται για τη διαχείριση του μέσου.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Όταν η δράση που στηρίζεται από το μέσο αφορά την αγορά ή την αναβάθμιση εξοπλισμού, η Επιτροπή θεσπίζει επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες και μέτρα έκτακτης ανάγκης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλος ο εξοπλισμός που έχει αγοραστεί με τη στήριξη προγραμμάτων και μέσων της Ένωσης χρησιμοποιείται από τις οικείες τελωνειακές αρχές σε όλες τις σχετικές περιπτώσεις.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν η δράση που στηρίζεται από το μέσο αφορά την αγορά ή την αναβάθμιση εξοπλισμού, η Επιτροπή συγκροτεί συντονιστικό μηχανισμό για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της διαλειτουργικότητας όλου του εξοπλισμού που έχει αγοραστεί με τη στήριξη των προγραμμάτων και των μέσων της Ένωσης.

3.  Όταν η δράση που στηρίζεται από το μέσο αφορά την αγορά ή την αναβάθμιση εξοπλισμού, η Επιτροπή συγκροτεί συντονιστικό μηχανισμό για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της διαλειτουργικότητας όλου του εξοπλισμού που έχει αγοραστεί με τη στήριξη των προγραμμάτων και των μέσων της Ένωσης, ο οποίος επιτρέπει τη διαβούλευση με τους σχετικούς οργανισμούς της Ένωσης και τη συμμετοχή των εν λόγω οργανισμών, ειδικότερα δε του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Ο συντονιστικός μηχανισμός περιλαμβάνει τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και τη διαβούλευση με αυτόν, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Όταν η δράση που στηρίζεται από το μέσο αφορά την αγορά ή την αναβάθμιση εξοπλισμού, η Επιτροπή θεσπίζει επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες και μέτρα έκτακτης ανάγκης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλος ο εξοπλισμός που έχει αγοραστεί με τη στήριξη προγραμμάτων και μέσων της Ένωσης ικανοποιεί συμφωνημένα πρότυπα σχετικά με την τακτική συντήρηση.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι δράσεις μπορούν επίσης να καλύπτουν την αγορά, τη συντήρηση και την αναβάθμιση εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων για τη δοκιμή νέων στοιχείων ή νέων λειτουργικών δυνατοτήτων σε επιχειρησιακές συνθήκες.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι δράσεις μπορούν επίσης να καλύπτουν την πλήρως διαφανή αγορά, συντήρηση και αναβάθμιση εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων για τη δοκιμή νέων στοιχείων ή νέων λειτουργικών δυνατοτήτων σε επιχειρησιακές συνθήκες.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση των σκοπών των τελωνειακών ελέγχων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) καθώς και στο παράρτημα 1, όταν η αναθεώρηση αυτή κρίνεται αναγκαία.

3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση των σκοπών των τελωνειακών ελέγχων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) καθώς και στο παράρτημα 1, όταν η αναθεώρηση αυτή κρίνεται αναγκαία και προκειμένου να συμβαδίζει το κείμενο με τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις αλλαγές των πρακτικών στο λαθρεμπόριο αγαθών, και με νέες, έξυπνες και καινοτόμες λύσεις για σκοπούς τελωνειακών ελέγχων.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του παρόντος μέσου μπορεί να χρησιμοποιείται για σκοπούς πέραν των τελωνειακών ελέγχων, μεταξύ άλλων για τον έλεγχο προσώπων προς υποστήριξη των εθνικών αρχών διαχείρισης των συνόρων και για έρευνες.

4.  Ο εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του παρόντος μέσου θα πρέπει πρωτίστως να χρησιμοποιείται για τελωνειακούς ελέγχους, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιείται για σκοπούς πέραν των τελωνειακών ελέγχων, μεταξύ άλλων για τον έλεγχο προσώπων προς υποστήριξη των εθνικών αρχών διαχείρισης των συνόρων και για έρευνες, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για τη συμμόρφωση με τους γενικούς και τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Η Επιτροπή θα παράσχει κίνητρα για την από κοινού προμήθεια και δοκιμή εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων μεταξύ κρατών μελών.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Χρηματοδότηση που υπερβαίνει το εν λόγω ανώτατο όριο μπορεί να χορηγείται σε περιπτώσεις από κοινού προμήθειας και δοκιμής εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων μεταξύ κρατών μελών.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Οι έκτακτες περιστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μπορεί να περιλαμβάνουν την αγορά νέου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων και την ένταξή του στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Το παραδεκτό της ένταξης του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού διακριβώνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του μέσου:

Όλες οι δαπάνες που αφορούν δράσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 6 είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του μέσου. Εξαιρούνται:

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  οι δαπάνες που σχετίζονται με την κατάρτιση ή την αναβάθμιση δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τη χρήση του εξοπλισμού·

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  οι δαπάνες που συνδέονται με ηλεκτρονικά συστήματα, με εξαίρεση λογισμικό που είναι άμεσα απαραίτητο για τη χρήση του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων·

γ)  οι δαπάνες που συνδέονται με ηλεκτρονικά συστήματα, με εξαίρεση λογισμικό και ενημερώσεις λογισμικού που είναι άμεσα απαραίτητα για τη χρήση του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων, και με εξαίρεση ηλεκτρονικό λογισμικό και προγραμματισμό που απαιτούνται για τη διασύνδεση του υφιστάμενου λογισμικού με τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων·

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  οι δαπάνες των δικτύων, όπως ασφαλείς ή μη ασφαλείς δίαυλοι επικοινωνίας, ή συνδρομές·

δ)  οι δαπάνες δικτύων, όπως οι ασφαλείς ή μη ασφαλείς δίαυλοι επικοινωνίας, ή οι συνδρομές, με εξαίρεση τα δίκτυα ή τις συνδρομές που είναι άμεσα αναγκαία για τη χρήση του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων·

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα προγράμματα εργασίας εγκρίνονται από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 15.

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14, για την τροποποίηση του παραρτήματος 2α, με στόχο τον καθορισμό των προγραμμάτων εργασίας.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η προετοιμασία των προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στηρίζεται σε εκτίμηση των αναγκών, η οποία συνίσταται τουλάχιστον στα εξής:

Η προετοιμασία των προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στηρίζεται σε επιμέρους εκτίμηση των αναγκών, η οποία συνίσταται στα εξής:

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εξαντλητικό κατάλογο του διαθέσιμου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων·

β)  εξαντλητικό κατάλογο του διαθέσιμου και λειτουργικού εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων·

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  κοινό ορισμό της έννοιας του ελάχιστου και του βέλτιστου προτύπου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων με αναφορά στην κατηγορία των συνοριακών σημείων διέλευσης και

γ)  κοινό ορισμό της έννοιας του ελάχιστου τεχνικού προτύπου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων με αναφορά στην κατηγορία των συνοριακών σημείων διέλευσης·

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α) εκτίμηση του βέλτιστου επίπεδου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων με αναφορά στην κατηγορία των σημείων συνοριακής διέλευσης· και

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  λεπτομερή εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών.

δ)  λεπτομερή εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών ανάλογα με το μέγεθος των τελωνειακών πράξεων και τον σχετικό φόρτο εργασίας.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στο παράρτημα 2 παρατίθενται οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του μέσου ως προς την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.

1.  Σύμφωνα με την απαίτηση υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 38 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο i) του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του προγράμματος. Η υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή σχετικά με τις επιδόσεις περιλαμβάνει πληροφορίες τόσο για την πρόοδο όσο και για τις ελλείψεις.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του μέσου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση του παραρτήματος 2, προκειμένου να αναθεωρεί ή να συμπληρώνει τους δείκτες, όταν κρίνεται αναγκαίο, και να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.

2.  Στο παράρτημα 2 παρατίθενται οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του μέσου ως προς την επίτευξη των γενικών και των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του μέσου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση του παραρτήματος 2, προκειμένου να αναθεωρεί ή να συμπληρώνει τους δείκτες, όταν κρίνεται αναγκαίο, και να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης, ούτως ώστε να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο επικαιροποιημένες ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του προγράμματος.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα δεδομένα για την παρακολούθηση της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων του μέσου συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Προς τον σκοπό αυτόν, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες των πόρων της Ένωσης.

3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα δεδομένα για την παρακολούθηση της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων του μέσου είναι συγκρίσιμα και πλήρη, καθώς και ότι συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Προς τον σκοπό αυτόν, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες των πόρων της Ένωσης. Η Επιτροπή παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων δεδομένων για τις επιδόσεις.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  της ύπαρξης και της κατάστασης στοιχείων του εξοπλισμού που έχουν χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, πέντε έτη από τη θέση τους σε λειτουργία·

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  πληροφοριών σχετικά με περιστατικά συντήρησης του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων·

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ γ)  πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης·

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ δ)  της δικαιολόγησης των δαπανών.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αξιολογήσεις διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

1.  Οι αξιολογήσεις των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το μέσο και αναφέρονται στο άρθρο 6 εκτιμούν τα αποτελέσματα, τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα του μέσου, και διενεργούνται εγκαίρως ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική αξιοποίησή τους κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του μέσου διενεργείται όταν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πληροφορίες για την εφαρμογή του μέσου, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της εφαρμογής του μέσου.

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του μέσου διενεργείται όταν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πληροφορίες για την εφαρμογή του μέσου, αλλά το αργότερο τρία έτη από την έναρξη της εφαρμογής του μέσου.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η ενδιάμεση αξιολόγηση παρουσιάζει τα αναγκαία πορίσματα για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στο πρόγραμμα μετά το 2027 και τους στόχους του.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Αφού ολοκληρωθεί η εφαρμογή του μέσου, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη μετά τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του μέσου.

3.  Αφού ολοκληρωθεί η εφαρμογή του μέσου, αλλά το αργότερο τρία έτη μετά τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του μέσου.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων καθώς και τις παρατηρήσεις της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της και τα αποκομισθέντα συμπεράσματα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Η Επιτροπή συμπεριλαμβάνει ετήσιες επιμέρους αξιολογήσεις στην έκθεσή της με τίτλο «Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης».

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 και στο άρθρο 12 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 11 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 και στο άρθρο 12 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σʼ αυτή. Η απόφαση δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 11 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σʼ αυτή. Η απόφαση δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 12 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, προτού λήξει η εν λόγω προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3, το άρθρο 11 παράγραφος 2 και το άρθρο 12 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, προτού λήξει η εν λόγω προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 15

διαγράφεται

Διαδικασία επιτροπής

 

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την «επιτροπή του προγράμματος Τελωνεία» που αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) [2018/XXX]38.

 

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

__________________

 

38 COM(2018) 442.

 

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού, καταδεικνύοντας έτσι την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και συμβάλλοντας στις προσπάθειες συλλογής δεδομένων που καταβάλλει η Επιτροπή για την ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή υλοποιεί ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το μέσο, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για το μέσο συνεισφέρουν επίσης στην προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.

2.  Προς εξασφάλιση της διαφάνειας, η Επιτροπή παρέχει σε τακτική βάση πληροφορίες στο κοινό για το μέσο, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του, με αναφορά, μεταξύ άλλων, στα προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 11.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – στήλη 3 – γραμμή 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εμπορευματοκιβώτια, φορτηγά οχήματα, σιδηροδρομικά βαγόνια

Εμπορευματοκιβώτια, φορτηγά οχήματα, σιδηροδρομικά βαγόνια και οχήματα

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – στήλη 3 – γραμμή 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οχήματα

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – στήλη 2 – γραμμή 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πύλη οπισθοσκέδασης ακτινών Χ

Πύλη οπισθοσκέδασης με ακτίνες Χ

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 2 – στήλη 2 – γραμμή 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Σαρωτής ασφαλείας κυμάτων της τάξης του χιλιοστόμετρου

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 2 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Ασφάλεια και προστασία

 

α) Βαθμός συμμόρφωσης με τα πρότυπα ασφάλειας του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα σημεία διέλευσης συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοασφάλειας

 

β) Βαθμός συμμόρφωσης με τα πρότυπα προστασίας του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα σημεία διέλευσης συνόρων

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 2 – σημείο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Υγεία και περιβάλλον

 

α) Βαθμός συμμόρφωσης με τα πρότυπα υγείας του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα σημεία διέλευσης συνόρων

 

β) Βαθμός συμμόρφωσης με τα περιβαλλοντικά πρότυπα του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα σημεία διέλευσης συνόρων

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Παράρτημα 2α

 

Προγράμματα εργασίας

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Παράρτημα 2β

 

Έκτακτες περιστάσεις για υπέρμετρη χρηματοδότηση

(1)

[ΕΕ C 0, 0.0.0000, σ. 0.].


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το προτεινόμενο μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων, στο πλαίσιο ενός νέου Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (ΤΟΔΣ) στο ΠΔΠ για την περίοδο 2021-2027, αποσκοπεί στην ενίσχυση των ελέγχων των εμπορευμάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τα σύνορα της Ένωσης, με τη χορήγηση χρηματοδότησης για την αγορά, συντήρηση και αναβάθμιση του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων, όπως είναι οι νέοι σαρωτές, τα αυτοματοποιημένα συστήματα ανίχνευσης αριθμών κυκλοφορίας και τα κινητά εργαστήρια ανάλυσης δειγμάτων. Το μέσο αυτό αποτελεί ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που αναπτύχθηκε μετά από αιτήματα των κρατών μελών και βασίζεται επομένως στις ανάγκες τους όσον αφορά την καλύτερη διαχείριση τόσο των εξωτερικών όσο και των εσωτερικών συνόρων. Ο εισηγητής εξέτασε ενδελεχώς την πρόταση της Επιτροπής, που υποβλήθηκε στις 03/10/2018, και θεωρεί σε γενικές γραμμές ότι είναι χρήσιμη και εμπεριστατωμένη. Ωστόσο έχει ορισμένες παρατηρήσεις και συστάσεις, προκειμένου να γίνει το κείμενο της πρότασης πιο σαφές και συνεκτικό.

Στα άρθρα 3, 9, 12 και 13, η διατύπωση έγινε πιο συγκεκριμένη, ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρανόηση του νοήματος. Εκτός από αυτές τις ήσσονος σημασίας αλλαγές, προτείνονται δύο πιο ουσιαστικές τροπολογίες.

Πρώτον, η αιτιολογική σκέψη 15 προσαρμόστηκε ούτως ώστε να αποσαφηνίζεται η χρήση του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων για πρόσθετους σκοπούς από άλλα μέρη. Παρότι αναγνωρίζει και στηρίζει πλήρως ενδεχόμενες συνέργειες, ο εισηγητής είναι της άποψης ότι η χρήση αυτή δεν θα πρέπει να είναι ούτε συστηματική ούτε τακτική, ώστε να προλαμβάνεται η κατάχρηση και η υπονόμευση των στόχων του μέσου.

Δεύτερον, στο άρθρο 16, προτείνονται απλουστευμένοι κανόνες για τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με το μέσο, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί η Επιτροπή με υπερβολικές υποχρεώσεις δημοσίευσης και ενημέρωσης. Συνεπώς, θα εναπόκειται στην Επιτροπή ο κατάλληλος τρόπος δημοσίευσης πληροφοριών σχετικά με το μέσο, χωρίς τη θέσπιση αυστηρών κανόνων για το θέμα αυτό.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (5.11.2018)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων

(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Γεώργιος Κύρτσος

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Η τελωνειακή ένωση αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνασπισμούς στον κόσμο, και είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς προς όφελος των επιχειρήσεων και των πολιτών της ΕΕ. Στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία όσον αφορά την τελωνειακή απάτη, η οποία έχει προκαλέσει σημαντική απώλεια εσόδων για τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβε ότι μια ισχυρότερη και πιο φιλόδοξη Ευρώπη μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν της διατεθούν ενισχυμένα οικονομικά μέσα, και ζήτησε, στο πλαίσιο αυτό, τη συνεχή στήριξη των υφιστάμενων πολιτικών, την αύξηση των πόρων για τα εμβληματικά προγράμματα της Ένωσης, και τη χρηματοδότηση των πρόσθετων ευθυνών με πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ομοιόμορφοι όροι για την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27.

διαγράφεται

__________________

 

27 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

 

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Προκειμένου να υπάρχει κατάλληλη ανταπόκριση στις εξελισσόμενες πολιτικές προτεραιότητες, τις απειλές και τις τεχνολογίες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την τροποποίηση των σκοπών των τελωνειακών ελέγχων για τις δράσεις που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του μέσου καθώς και του καταλόγου των δεικτών για τη μέτρηση της επίτευξης των ειδικών στόχων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διενεργεί κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένοι με την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(22)  Προκειμένου να υπάρχει κατάλληλη ανταπόκριση στις εξελισσόμενες πολιτικές προτεραιότητες, τις απειλές και τις τεχνολογίες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την έγκριση προγραμμάτων εργασίας, την τροποποίηση των σκοπών των τελωνειακών ελέγχων για τις δράσεις που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του μέσου καθώς και του καταλόγου των δεικτών για τη μέτρηση της επίτευξης των ειδικών στόχων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διενεργεί κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένοι με την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και προσδιορίζουν συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, μέσω επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης εκτέλεσης, και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ.

(24)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και προσδιορίζουν συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, μέσω επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης εκτέλεσης, και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος μέσου θα πρέπει να τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διακριτικής μεταχείρισης.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, της διοικητικής επιβάρυνσης και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Συναφώς, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης κατ’ αποκοπή ποσών, ενιαίων συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(25)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, της διοικητικής επιβάρυνσης και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Συναφώς, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης κατ’ αποκοπή ποσών, ενιαίων συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. Η βελτίωση της υλοποίησης και η ποιότητα των δαπανών θα πρέπει να αποτελούν κατευθυντήριες αρχές για την επίτευξη των στόχων του μέσου, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βέλτιστη χρήση των χρηματοδοτικών πόρων.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26α)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης να εφαρμόσει τη συμφωνία του Παρισιού και να αναλάβει ηγετική θέση όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, το Ταμείο θα συμβάλει στην ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη του γενικού στόχου του 25% τουλάχιστον των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ για την επίτευξη των κλιματικών στόχων του ΠΔΠ κατά την περίοδο 2021-2027, και του 30% το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2027. Οι σχετικές ενέργειες θα προσδιοριστούν κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση του Ταμείου, και θα εκτιμηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και αναθεώρησης.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του μέσου για το διάστημα 2021 – 2027 ανέρχεται σε 1 300 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του μέσου για το διάστημα 2021 – 2027 ανέρχεται σε 1 149 175 000 EUR σε τιμές 2018 (1 300 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).

Αιτιολόγηση

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο προτείνεται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΕΚ της 14ης Μαρτίου και της 30ής Μαΐου σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ, με βάση προκαταρκτική τεχνική κατανομή ανά πρόγραμμα που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω προσαρμογών, και παράλληλα με την τήρηση της συνολικής θέσης του ΕΚ, όπως διατυπώνεται στα εν λόγω ψηφίσματα, και του συνολικού επιπέδου του 1,3% του ΑΕΕ της ΕΕ των 27.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα προγράμματα εργασίας εγκρίνονται από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 15.

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14, για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙα, με στόχο τον ορισμό των προγραμμάτων εργασίας.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του μέσου διενεργείται όταν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πληροφορίες για την εφαρμογή του μέσου, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της εφαρμογής του μέσου.

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του μέσου διενεργείται όταν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πληροφορίες για την εφαρμογή του μέσου, αλλά το αργότερο δύο έτη από την έναρξη της εφαρμογής του μέσου.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Αφού ολοκληρωθεί η εφαρμογή του μέσου, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη μετά τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του μέσου.

3.  Αφού ολοκληρωθεί η εφαρμογή του μέσου, αλλά το αργότερο δύο έτη μετά τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του μέσου.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 και στο άρθρο 12 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 11 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 και στο άρθρο 12 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σʼ αυτή. Η απόφαση δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 11 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σʼ αυτή. Η απόφαση δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 12 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, προτού λήξει η εν λόγω προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3, το άρθρο 11 παράγραφος 2 και το άρθρο 12 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, προτού λήξει η εν λόγω προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 15

διαγράφεται

Διαδικασία επιτροπής

 

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την «επιτροπή του προγράμματος Τελωνεία» που αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) [2018/XXX]38.

 

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

__________________

 

38 COM(2018) 442.

 

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού, καταδεικνύοντας έτσι την ενωσιακή προστιθέμενη αξία και συμβάλλοντας στις προσπάθειες συλλογής δεδομένων που καταβάλλει η Επιτροπή για την ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Παράρτημα IIα

 

Προγράμματα εργασίας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

2.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Γεώργιος Κύρτσος

28.6.2018

Εξέταση στην επιτροπή

26.9.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Ελευθέριος Συναδινός, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Marco Valli

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Detjen

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

25

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (21.11.2018)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων

(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Nedzhmi Ali

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα τελωνεία συμβάλλουν στη διαφύλαξη των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών. Δεδομένου ότι αποτελεί έναν από τους σημαντικούς παραδοσιακούς ίδιους πόρους της Ένωσης, παραμένει ένα από τα κεντρικά σημεία ενδιαφέροντος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού.

Το νέο προτεινόμενο μέσο για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων αποσκοπεί στη βελτίωση της ισοδυναμίας κατά τη διεξαγωγή των τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να αποφεύγεται η εκτροπή των ροών εμπορευμάτων προς τα πιο αδύναμα σημεία. Μια ειδική παρέμβαση της Ένωσης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων θα επιτρέψει τη στήριξη της αγοράς, της συντήρησης και της αναβάθμισης του επιλέξιμου εξοπλισμού ανίχνευσης για τους τελωνειακούς ελέγχους υπό την ευρεία έννοια. Το μέσο θα καλύπτει επίσης τον εξοπλισμό ανίχνευσης που χρησιμοποιείται για σκοπούς ελέγχου πέραν των τελωνειακών ελέγχων, εφόσον οι τελευταίοι παραμένουν ο κύριος σκοπός.

Το νέο μέσο εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων πρέπει να συνάδει με και να αξιοποιεί τα άλλα προγράμματα δράσης και κονδύλια της ΕΕ με παρόμοιους στόχους σε συναφείς τομείς, ιδίως δε το πρόγραμμα για τα τελωνεία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Τα 2 140 τελωνεία17 που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένα για τη διασφάλιση της λειτουργίας της τελωνειακής ένωσης. Η ανάγκη για κατάλληλους και ισοδύναμους τελωνειακούς ελέγχους είναι πιο επιτακτική από ποτέ, όχι μόνο για την επιτέλεση της παραδοσιακής λειτουργίας των τελωνείων, που συνίσταται στην είσπραξη εσόδων, αλλά όλο και περισσότερο για την ικανοποίηση της ανάγκης σημαντικής ενίσχυσης του ελέγχου των εμπορευμάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, για να διασφαλιστούν η ασφάλεια και η προστασία. Ωστόσο, ταυτόχρονα, οι εν λόγω έλεγχοι που διέπουν την κυκλοφορία των εμπορευμάτων διαμέσου των εξωτερικών συνόρων δεν θα πρέπει να εμποδίζουν το νόμιμο εμπόριο, αλλά αντίθετα να το διευκολύνουν.

(1)  Όλα τα τελωνεία17 που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (χερσαίοι, θαλάσσιοι, αεροπορικοί και ταχυδρομικοί κόμβοι) πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένα για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της τελωνειακής ένωσης. Η ανάγκη για κατάλληλους και ισοδύναμους τελωνειακούς ελέγχους είναι πιο επιτακτική από ποτέ, όχι μόνο για την επιτέλεση της παραδοσιακής λειτουργίας των τελωνείων, που συνίσταται στην είσπραξη εσόδων, αλλά όλο και περισσότερο για την ικανοποίηση της ανάγκης σημαντικής ενίσχυσης του ελέγχου των εμπορευμάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, για να διασφαλιστούν η ασφάλεια, η προστασία και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Ωστόσο, ταυτόχρονα, οι εν λόγω έλεγχοι που διέπουν την κυκλοφορία των εμπορευμάτων διαμέσου των εξωτερικών συνόρων δεν θα πρέπει να εμποδίζουν το νόμιμο εμπόριο, αλλά αντίθετα να το διευκολύνουν.

_________________

_________________

17 Το παράρτημα της ετήσιας έκθεσης του 2016 για τις επιδόσεις της τελωνειακής ένωσης διατίθεται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

17 Το παράρτημα της ετήσιας έκθεσης του 2016 για τις επιδόσεις της τελωνειακής ένωσης διατίθεται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

Αιτιολόγηση

Δεν έχει νόημα να προσδιορίζεται ο αριθμός -τι θα γίνει αν αυξηθούν ή ακόμα αν μειωθούν;

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Η τελωνειακή ένωση αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνασπισμούς στον κόσμο, και έχει ουσιαστική σημασία για την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς προς όφελος των επιχειρήσεων και των πολιτών. Στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία όσον αφορά την τελωνειακή απάτη, η οποία έχει προκαλέσει σημαντική απώλεια εσόδων για τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβε ότι μια ισχυρότερη και πιο φιλόδοξη Ευρώπη μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν της διατεθούν ενισχυμένα οικονομικά μέσα και ζήτησε, στο πλαίσιο αυτό, τη συνεχή στήριξη των υφιστάμενων πολιτικών, την αύξηση των πόρων για τα εμβληματικά προγράμματα της Ένωσης, και τη χρηματοδότηση των πρόσθετων ευθυνών με πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Επί του παρόντος υπάρχει μια ανισορροπία στη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων από τα κράτη μέλη. Η ανισορροπία αυτή οφείλεται στις γεωγραφικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και στις διαφορές στις αντίστοιχες ικανότητες και πόρους. Η ικανότητα των κρατών μελών να αντιδρούν στις προκλήσεις που προκύπτουν από τα συνεχώς εξελισσόμενα παγκόσμια επιχειρηματικά μοντέλα και τις αλυσίδες εφοδιασμού δεν εξαρτάται μόνο από τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά και από την διαθεσιμότητα σύγχρονου και αξιόπιστου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων. Η παροχή ισοδύναμου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων αποτελεί, συνεπώς, σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων ανισορροπιών. Θα βελτιώσει την ισοδυναμία στη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να αποφεύγεται η εκτροπή των ροών εμπορευμάτων προς τα πιο αδύναμα σημεία.

(2)  Επί του παρόντος υπάρχει μια ανισορροπία στη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων από τα κράτη μέλη. Η ανισορροπία αυτή οφείλεται στις γεωγραφικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και στις διαφορές στις αντίστοιχες ικανότητες και πόρους καθώς και στην έλλειψη εναρμονισμένων και τυποποιημένων τελωνειακών ελέγχων. Η ικανότητα των κρατών μελών να αντιδρούν στις προκλήσεις που προκύπτουν από τα συνεχώς εξελισσόμενα παγκόσμια επιχειρηματικά μοντέλα και τις αλυσίδες εφοδιασμού δεν εξαρτάται μόνο από τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά και από την διαθεσιμότητα και την ορθή λειτουργία σύγχρονου και αξιόπιστου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων. Άλλες προκλήσεις, όπως η αλματώδης ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, η γενικευμένη ψηφιοποίηση και τα δυνητικά ευάλωτα σημεία σε σχέση με κυβερνοεπιθέσεις, σαμποτάζ, χειραγώγηση δεδομένων ή βιομηχανική κατασκοπεία, πρόκειται επίσης να αυξήσουν τη ζήτηση για καλύτερη λειτουργία των τελωνειακών διαδικασιών. Η παροχή ισοδύναμου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων αποτελεί, συνεπώς, σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων ανισορροπιών. Θα βελτιώσει την ισοδυναμία στη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να αποφεύγεται η εκτροπή των ροών εμπορευμάτων προς τα πιο αδύναμα σημεία. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στη διαθεσιμότητα εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων μεταξύ των κρατών μελών, πρέπει να ληφθούν μέτρα ιδίως για να εξασφαλιστεί ότι τα αγαθά υπόκεινται σε ομοιόμορφους ελέγχους κατά την είσοδό τους στην τελωνειακή επικράτεια της Ένωσης ώστε να αποφευχθεί η επιλογή ευνοϊκού σημείου εισόδου (“port-shopping”) από τους απατεώνες των τελωνείων.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η στήριξη της δημιουργίας ενός κατάλληλου και ισοδύναμου επιπέδου τελωνειακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης επιτρέπει τη μεγιστοποίηση των οφελών της τελωνειακής ένωσης. Μια ειδική ενωσιακή παρέμβαση για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων η οποία διορθώνει τις σημερινές ανισορροπίες θα συμβάλει επιπλέον στη συνολική συνοχή μεταξύ των κρατών μελών. Ενόψει των παγκόσμιων προκλήσεων, και ιδίως της συνεχιζόμενης ανάγκης για την προστασία των δημοσιονομικών και οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της και την παράλληλη διευκόλυνση της ροής των νόμιμων εμπορικών συναλλαγών, η διάθεση σύγχρονου και αξιόπιστου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα είναι απαραίτητη.

(5)  Η στήριξη της δημιουργίας ενός ομοιόμορφου, κατάλληλου και ισοδύναμου επιπέδου τελωνειακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης επιτρέπει τη μεγιστοποίηση των οφελών της τελωνειακής ένωσης ενόψει του μακροπρόθεσμου στόχου να εργάζονται από κοινού όλες οι τελωνειακές διοικήσεις στην Ένωση σαν να ήταν μία. Μια ειδική ενωσιακή παρέμβαση για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων η οποία διορθώνει τις σημερινές ανισορροπίες θα συμβάλει επιπλέον στη συνολική συνοχή μεταξύ των κρατών μελών. Ενόψει των παγκόσμιων προκλήσεων, και ιδίως της συνεχιζόμενης ανάγκης για την προστασία των δημοσιονομικών και οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της και την παράλληλη διευκόλυνση της ροής των νόμιμων εμπορικών συναλλαγών, η διάθεση και η σωστή λειτουργία σύγχρονου, τεχνικά εξελιγμένου, προστατευμένου, κυβερνοανθεκτικού, ασφαλούς, φιλικού προς το περιβάλλον και αξιόπιστου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα είναι απαραίτητη.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Ο εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων που χρηματοδοτείται βάσει του παρόντος μέσου θα πρέπει να ικανοποιεί τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα προστασίας, κυβερνοασφάλειας, ασφάλειας, περιβάλλοντος και υγείας.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13β)  Η πρόσβαση σε δεδομένα που προκύπτουν από τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος μέσου και η επεξεργασία τους θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο από δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των αρχών και τα εν λόγω δεδομένα να προστατεύονται επαρκώς από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κοινοποίησή τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο σε αυτά τα δεδομένα.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13γ)  Ο εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων που χρηματοδοτείται βάσει του παρόντος μέσου πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη βέλτιστης διαχείρισης των τελωνειακών κινδύνων.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13δ)  Όταν αντικαθιστούν παλαιό εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων βάσει του παρόντος μέσου, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη φιλική προς το περιβάλλον διάθεση του παλαιού εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Ο εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων μπορεί ως επί το πλείστον να είναι εξίσου ή περιστασιακά κατάλληλος για τους ελέγχους συμμόρφωσης με άλλες νομοθετικές διατάξεις, όπως οι διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση των συνόρων, τις θεωρήσεις ή την αστυνομική συνεργασία. Ως εκ τούτου, το Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων έχει σχεδιαστεί ως δύο συμπληρωματικά μέσα με χωριστά αλλά συνεκτικά πεδία εφαρμογής για την αγορά εξοπλισμού. Αφενός, το μέσο στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και των θεωρήσεων που θεσπίζεται με τον κανονισμό [2018/XXX]25 θα αποκλείει τον εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη διαχείριση των συνόρων όσο και τον τελωνειακό έλεγχο. Αφετέρου, το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό όχι μόνο θα χρηματοδοτεί τον εξοπλισμό που έχει ως κύριο σκοπό τους τελωνειακούς ελέγχους, αλλά θα επιτρέπει επίσης τη χρήση του και για πρόσθετους σκοπούς όπως οι έλεγχοι και η ασφάλεια των συνόρων. Αυτή η κατανομή ρόλων θα προωθήσει τη διυπηρεσιακή συνεργασία, ως συνιστώσα της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/162426, επιτρέποντας έτσι στις τελωνειακές και συνοριακές αρχές να συνεργαστούν και να μεγιστοποιήσουν τις επιπτώσεις του προϋπολογισμού της Ένωσης μέσω του επιμερισμού και της διαλειτουργικότητας του εξοπλισμού ελέγχου.

(15)  Ο εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων μπορεί ως επί το πλείστον να είναι εξίσου ή περιστασιακά κατάλληλος για τους ελέγχους συμμόρφωσης με άλλες νομοθετικές διατάξεις, όπως οι διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση των συνόρων, τις θεωρήσεις ή την αστυνομική συνεργασία. Ως εκ τούτου, το Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων έχει σχεδιαστεί ως δύο συμπληρωματικά μέσα με χωριστά αλλά συνεκτικά πεδία εφαρμογής για την αγορά εξοπλισμού. Αφενός, το μέσο στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και των θεωρήσεων που θεσπίζεται με τον κανονισμό [2018/XXX]25 θα αποκλείει τον εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη διαχείριση των συνόρων όσο και τον τελωνειακό έλεγχο. Αφετέρου, το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό όχι μόνο θα χρηματοδοτεί τον εξοπλισμό που έχει ως κύριο σκοπό τους τελωνειακούς ελέγχους, αλλά θα επιτρέπει επίσης τη χρήση του για άλλα καθήκοντα που ασκούνται στα σύνορα και για πρόσθετους συναφείς σκοπούς όπως οι έλεγχοι και η ασφάλεια των συνόρων. Αυτή η κατανομή ρόλων θα προωθήσει τη διυπηρεσιακή συνεργασία, ως συνιστώσα της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/162426, επιτρέποντας έτσι στις τελωνειακές και συνοριακές αρχές να συνεργαστούν και να μεγιστοποιήσουν τις επιπτώσεις του προϋπολογισμού της Ένωσης μέσω του επιμερισμού και της διαλειτουργικότητας του εξοπλισμού ελέγχου.

_________________

_________________

25 COM(2018) 473.

25 COM(2018) 473.

26 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).

26 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει κίνητρα για την από κοινού προμήθεια και δοκιμή εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων μεταξύ κρατών μελών.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Παρότι είναι αναγκαία η κεντρική εφαρμογή του μέσου για την επίτευξη του ειδικού στόχου της διασφάλισης ισοδύναμων τελωνειακών ελέγχων, δεδομένης της τεχνικής φύσης του εν λόγω μέσου, απαιτούνται προπαρασκευαστικές εργασίες σε τεχνικό επίπεδο. Επομένως, η εφαρμογή θα πρέπει να στηρίζεται σε εκτιμήσεις των αναγκών που εξαρτώνται από την εθνική εμπειρογνωμοσύνη και την πείρα που αποκτήθηκαν μέσω της συμμετοχής των τελωνειακών διοικήσεων των κρατών μελών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις των αναγκών θα πρέπει να βασίζονται σε σαφή μεθοδολογία που περιλαμβάνει ένα ελάχιστο αριθμό μέτρων για την εξασφάλιση της συλλογής των απαιτούμενων πληροφοριών.

(19)  Παρότι είναι αναγκαία η κεντρική εφαρμογή του μέσου για την επίτευξη του ειδικού στόχου της διασφάλισης ισοδύναμων τελωνειακών ελέγχων, δεδομένης της τεχνικής φύσης του εν λόγω μέσου, απαιτούνται προπαρασκευαστικές εργασίες σε τεχνικό επίπεδο. Επομένως, η εφαρμογή θα πρέπει να στηρίζεται σε επιμέρους εκτιμήσεις των αναγκών που εξαρτώνται από την εθνική εμπειρογνωμοσύνη και την πείρα που αποκτήθηκαν μέσω της συμμετοχής των τελωνειακών διοικήσεων των κρατών μελών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις των αναγκών θα πρέπει να βασίζονται σε σαφή μεθοδολογία που περιλαμβάνει ένα ελάχιστο αριθμό μέτρων για την εξασφάλιση της συλλογής των απαιτούμενων πληροφοριών.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν η τακτική παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων, θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα κατάλληλο πλαίσιο παρακολούθησης των αποτελεσμάτων του μέσου και των δράσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο αυτού. Η εν λόγω παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να βασίζονται σε δείκτες, οι οποίοι μετρούν τα αποτελέσματα των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του μέσου. Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν ορισμένες πληροφορίες για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων που υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο κόστους.

(20)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν η τακτική παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων, θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα κατάλληλο πλαίσιο παρακολούθησης των αποτελεσμάτων του μέσου και των δράσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο αυτού. Η εν λόγω παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να βασίζονται σε ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες, οι οποίοι μετρούν τα αποτελέσματα των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του μέσου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν διαφανή και σαφή διαδικασία προμηθειών. Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων και τη διαδικασία προμηθειών πέρα από ένα ορισμένο όριο κόστους, καθώς και δικαιολόγηση των εξόδων.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Προκειμένου να υπάρχει κατάλληλη ανταπόκριση στις εξελισσόμενες πολιτικές προτεραιότητες, τις απειλές και τις τεχνολογίες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την τροποποίηση των σκοπών των τελωνειακών ελέγχων για τις δράσεις που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του μέσου καθώς και του καταλόγου των δεικτών για τη μέτρηση της επίτευξης των ειδικών στόχων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διενεργεί κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένοι με την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(22)  Προκειμένου να υπάρχει κατάλληλη ανταπόκριση στις εξελισσόμενες πολιτικές προτεραιότητες, τις απειλές και τις τεχνολογίες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την τροποποίηση των σκοπών των τελωνειακών ελέγχων για τις δράσεις που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του μέσου καθώς και του καταλόγου των δεικτών για τη μέτρηση της επίτευξης των ειδικών στόχων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διενεργεί κατάλληλες και απολύτως διαφανείς διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένοι με την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και προσδιορίζουν συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, μέσω επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης εκτέλεσης, και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ.

(24)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και προσδιορίζουν συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, μέσω επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης εκτέλεσης, και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος μέσου θα πρέπει να τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διακριτικής μεταχείρισης.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, γενικός στόχος του μέσου είναι η στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών αρχών για την προστασία των δημοσιονομικών και οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της, η διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας εντός της Ένωσης και η προστασία της Ένωσης από το αθέμιτο και παράνομο εμπόριο με παράλληλη διευκόλυνση των νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

1.  Στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και λαμβάνοντας υπόψη τον μακροπρόθεσμο στόχο να εργάζονται από κοινού όλες οι τελωνειακές διοικήσεις στην Ένωση σαν να ήταν μία, γενικός στόχος του μέσου είναι η στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών αρχών για την προστασία των δημοσιονομικών και οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της, η διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας εντός της Ένωσης και η προστασία της Ένωσης από το αθέμιτο και παράνομο εμπόριο με παράλληλη διευκόλυνση των νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ειδικός στόχος του μέσου είναι η συμβολή στη διενέργεια κατάλληλων και ισοδύναμων τελωνειακών ελέγχων με την αγορά, τη συντήρηση και την αναβάθμιση κατάλληλου, προηγμένης τεχνολογίας και αξιόπιστου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων.

2.  Ειδικός στόχος του μέσου είναι η συμβολή στη διενέργεια κατάλληλων και ισοδύναμων τελωνειακών ελέγχων με την πλήρως διαφανή αγορά, τη συντήρηση και την αναβάθμιση κατάλληλου, προηγμένης τεχνολογίας, ασφαλούς, κυβερνοανθεκτικού, περιβαλλοντικά φιλικού και αξιόπιστου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων, καθώς και με την τεχνική κατάρτιση του προσωπικού για τον τρόπο λειτουργίας αυτού του εξοπλισμού.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του μέσου για το διάστημα 2021 – 2027 ανέρχεται σε 1 300 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του μέσου για το διάστημα 2021 – 2027 ανέρχεται σε 1 149 175 000 EUR σε τιμές 2018 (1 300 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να τροποποιηθεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΕΚ της 14ης Μαρτίου και της 30ής Μαΐου σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ, με βάση μια προκαταρκτική τεχνική κατανομή ανά πρόγραμμα που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω προσαρμογών, τηρώντας παράλληλα τη συνολική θέση του ΕΚ όπως ορίζεται στα ψηφίσματα αυτά και το συνολικό επίπεδο του 1,3% του ΑΕΕ της ΕΕ-27.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να καλύψει δαπάνες για την προετοιμασία, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τον λογιστικό έλεγχο, την αξιολόγηση και άλλες δραστηριότητες για τη διαχείριση του μέσου και την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του. Επιπλέον, μπορεί να καλύψει δαπάνες για μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους του μέσου, καθώς και δαπάνες για δίκτυα τεχνολογίας πληροφοριών που επικεντρώνονται στην επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής, και άλλες δαπάνες τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που απαιτούνται για τη διαχείριση του μέσου.

2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να καλύψει θεμιτές και επαληθευμένες δαπάνες για την προετοιμασία, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τον λογιστικό έλεγχο, την αξιολόγηση και άλλες δραστηριότητες για τη διαχείριση του μέσου και την αξιολόγηση της επίδοσής του και της επίτευξης των στόχων του. Επιπλέον, μπορεί να καλύψει εξίσου θεμιτές και επαληθευμένες δαπάνες για μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους του μέσου, καθώς και δαπάνες για δίκτυα τεχνολογίας πληροφοριών που επικεντρώνονται στην επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής, και άλλες δαπάνες τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που απαιτούνται για τη διαχείριση του μέσου.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Όταν η υποστηριζόμενη δράση περιλαμβάνει την αγορά ή αναβάθμιση εξοπλισμού, η Επιτροπή θεσπίζει επαρκείς διασφαλίσεις και μέτρα έκτακτης ανάγκης ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλος ο εξοπλισμός που αγοράζεται με την υποστήριξη ενωσιακών προγραμμάτων και μέσων τίθεται σε χρήση από τις σχετικές τελωνειακές αρχές σε όλες τις σχετικές περιπτώσεις.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Όταν η υποστηριζόμενη δράση περιλαμβάνει την αγορά ή αναβάθμιση εξοπλισμού, η Επιτροπή θεσπίζει επαρκείς διασφαλίσεις και μέτρα έκτακτης ανάγκης ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλος ο εξοπλισμός που αγοράζεται με την υποστήριξη ενωσιακών προγραμμάτων και μέσων ικανοποιεί συμφωνημένα πρότυπα σχετικά με την τακτική συντήρηση.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  να υποστηρίζει την αγορά, συντήρηση και αναβάθμιση εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων που να ικανοποιεί τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα προστασίας, κυβερνοασφάλειας, ασφάλειας, περιβάλλοντος και υγείας.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η πρόσβαση σε δεδομένα που προκύπτουν από τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος μέσου και η επεξεργασία τους επιτρέπονται μόνο από δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των αρχών και τα εν λόγω δεδομένα προστατεύονται επαρκώς από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κοινοποίησή τους.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι δράσεις μπορούν επίσης να καλύπτουν την αγορά, τη συντήρηση και την αναβάθμιση εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων για τη δοκιμή νέων στοιχείων ή νέων λειτουργικών δυνατοτήτων σε επιχειρησιακές συνθήκες.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι δράσεις μπορούν επίσης να καλύπτουν την πλήρως διαφανή αγορά, συντήρηση και αναβάθμιση εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων για τη δοκιμή νέων στοιχείων ή νέων λειτουργικών δυνατοτήτων σε επιχειρησιακές συνθήκες.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση των σκοπών των τελωνειακών ελέγχων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) καθώς και στο παράρτημα 1, όταν η αναθεώρηση αυτή κρίνεται αναγκαία.

3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση των σκοπών των τελωνειακών ελέγχων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) καθώς και στο παράρτημα 1, όταν η αναθεώρηση αυτή κρίνεται αναγκαία και προκειμένου να συμβαδίζει το κείμενο με τις τεχνολογικές εξελίξεις και με νέες, έξυπνες και καινοτόμες λύσεις για σκοπούς τελωνειακών ελέγχων.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του παρόντος μέσου μπορεί να χρησιμοποιείται για σκοπούς πέραν των τελωνειακών ελέγχων, μεταξύ άλλων για τον έλεγχο προσώπων προς υποστήριξη των εθνικών αρχών διαχείρισης των συνόρων και για έρευνες.

4.  Ο εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του παρόντος μέσου μπορεί να χρησιμοποιείται για σκοπούς πέραν των τελωνειακών ελέγχων, μεταξύ άλλων για τον έλεγχο προσώπων προς υποστήριξη των εθνικών αρχών διαχείρισης των συνόρων και για έρευνες, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για τη συμμόρφωση με τους γενικούς και ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Η Επιτροπή θα παράσχει κίνητρα για την από κοινού προμήθεια και δοκιμή εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων μεταξύ κρατών μελών.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Χρηματοδότηση που υπερβαίνει το εν λόγω ανώτατο όριο χορηγείται μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες έκτακτες περιστάσεις.

2.  Χρηματοδότηση που υπερβαίνει το εν λόγω ανώτατο όριο χορηγείται μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες έκτακτες περιστάσεις που καθορίζονται στο παράρτημα 3. Η Επιτροπή εγκρίνει και επικαιροποιεί, εάν είναι αναγκαίο, τον κατάλογο των έκτακτων περιστάσεων με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Χρηματοδότηση πάνω από το όριο αυτό μπορεί να χορηγείται σε περιπτώσεις από κοινού προμήθειας και δοκιμής εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων μεταξύ κρατών μελών.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  οι δαπάνες που συνδέονται με ηλεκτρονικά συστήματα, με εξαίρεση λογισμικό που είναι άμεσα απαραίτητο για τη χρήση του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων·

γ)  οι δαπάνες που συνδέονται με ηλεκτρονικά συστήματα, με εξαίρεση λογισμικό και επικαιροποιήσεις λογισμικού που είναι άμεσα απαραίτητα για τη χρήση του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων·

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η προετοιμασία των προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στηρίζεται σε εκτίμηση των αναγκών, η οποία συνίσταται τουλάχιστον στα εξής:

Η προετοιμασία των προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στηρίζεται σε επιμέρους εκτίμηση των αναγκών, η οποία συνίσταται τουλάχιστον στα εξής:

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  λεπτομερή εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών.

δ)  λεπτομερή εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών ανάλογα με το μέγεθος των τελωνειακών πράξεων και τον σχετικό φόρτο εργασίας.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στο παράρτημα 2 παρατίθενται οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του μέσου ως προς την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.

1.  Σύμφωνα με την απαίτηση υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 38 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο i) του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του προγράμματος. Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις περιλαμβάνει πληροφορίες τόσο για την πρόοδο όσο και για τις ελλείψεις.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του μέσου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση του παραρτήματος 2, προκειμένου να αναθεωρεί ή να συμπληρώνει τους δείκτες, όταν κρίνεται αναγκαίο, και να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.

2.  Στο παράρτημα 2 παρατίθενται οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του μέσου ως προς την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του μέσου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση του παραρτήματος 2, προκειμένου να αναθεωρεί ή να συμπληρώνει τους δείκτες, όταν κρίνεται αναγκαίο, και να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης, προκειμένου να παράσχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ενημερωμένες ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του προγράμματος.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα δεδομένα για την παρακολούθηση της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων του μέσου συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Προς τον σκοπό αυτόν, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες των πόρων της Ένωσης.

3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η εκτέλεση και τα αποτελέσματα του μέσου είναι συγκρίσιμα και πλήρη καθώς και ότι συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Προς τον σκοπό αυτόν, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες των πόρων της Ένωσης. Η Επιτροπή παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων δεδομένων για τις επιδόσεις.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  η ύπαρξη και η κατάσταση του εξοπλισμού που έχει αποκτηθεί με ενωσιακή χρηματοδότηση πέντε έτη μετά τη θέση σε λειτουργία·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  πληροφορίες σχετικά με περιστατικά συντήρησης του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων·

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ γ)  ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης·

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ δ)  αιτιολόγηση των εξόδων

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός που αγοράστηκε με τη στήριξη προγραμμάτων και μέσων της Ένωσης δεν χρησιμοποιηθεί από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, η Επιτροπή καταρτίζει συνολική εκτίμηση της κατάστασης και ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών καθώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (ΕΡΡΟ). Η εκτίμηση αυτή περιλαμβάνει, όχι εξαντλητικά, αξιολόγηση του κινδύνου για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης καθώς και μέτρα μετριασμού.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αξιολογήσεις διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

1.  Οι αξιολογήσεις αξιολογούν τα αποτελέσματα, τον αντίκτυπο, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του προγράμματος και διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του μέσου διενεργείται όταν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πληροφορίες για την εφαρμογή του μέσου, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της εφαρμογής του μέσου.

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του μέσου διενεργείται όταν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πληροφορίες για την εφαρμογή του μέσου, αλλά το αργότερο τρία έτη από την έναρξη της εφαρμογής του μέσου.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η ενδιάμεση αξιολόγηση παρουσιάζει τα αναγκαία πορίσματα για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στο πρόγραμμα μετά το 2027 και τους στόχους του.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Αφού ολοκληρωθεί η εφαρμογή του μέσου, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη μετά τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του μέσου.

3.  Αφού ολοκληρωθεί η εφαρμογή του μέσου, αλλά το αργότερο τρία έτη μετά τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του μέσου.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων καθώς και τις παρατηρήσεις της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων καθώς και τις παρατηρήσεις της και τα διδάγματα που αντλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Οι ετήσιες επιμέρους αξιολογήσεις θα περιλαμβάνονται στην έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης».

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν εντός λογικών πλαισίων την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την μέγιστη προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού, αν και η δαπάνη για αυτή την αναγνώριση της χρηματοδότησης θα πρέπει να είναι αναλογική προς το συνολικό κόστος.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή υλοποιεί ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το μέσο, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για το μέσο συνεισφέρουν επίσης στην προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.

2.  Η Επιτροπή υλοποιεί σε τακτική βάση ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το μέσο, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του ως μέρος των προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 11. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για το μέσο συνεισφέρουν επίσης στην προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Ασφάλεια και προστασία

 

α) Βαθμός συμμόρφωσης με τα πρότυπα προστασίας του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα σημεία διέλευσης συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοασφάλειας

 

β) Βαθμός συμμόρφωσης με τα πρότυπα ασφαλείας του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα σημεία διέλευσης συνόρων

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Υγεία και περιβάλλον

 

α) Βαθμός συμμόρφωσης με τα πρότυπα υγείας του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα σημεία διέλευσης συνόρων

 

β) Βαθμός συμμόρφωσης με τα περιβαλλοντικά πρότυπα του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα σημεία διέλευσης συνόρων

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙΙ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIα

Έκτακτες περιστάσεις για υπέρμετρη χρηματοδότηση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

2.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Nedzhmi Ali

17.9.2018

Εξέταση στην επιτροπή

18.10.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Bogusław Liberadzki, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bart Staes, Indrek Tarand, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Howarth

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Wolf Klinz

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, John Howarth, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

-

 

 

1

0

PPE

Tamás Deutsch

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (22.11.2018)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων

(COM(2018)0474 – C8‑0273/2018 – 2018/0258(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jeroen Lenaers

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Επί του παρόντος υπάρχει μια ανισορροπία στη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων από τα κράτη μέλη. Η ανισορροπία αυτή οφείλεται στις γεωγραφικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και στις διαφορές στις αντίστοιχες ικανότητες και πόρους. Η ικανότητα των κρατών μελών να αντιδρούν στις προκλήσεις που προκύπτουν από τα συνεχώς εξελισσόμενα παγκόσμια επιχειρηματικά μοντέλα και τις αλυσίδες εφοδιασμού δεν εξαρτάται μόνο από τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά και από την διαθεσιμότητα σύγχρονου και αξιόπιστου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων. Η παροχή ισοδύναμου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων αποτελεί, συνεπώς, σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων ανισορροπιών. Θα βελτιώσει την ισοδυναμία στη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να αποφεύγεται η εκτροπή των ροών εμπορευμάτων προς τα πιο αδύναμα σημεία.

(2)  Επί του παρόντος υπάρχει μια ανισορροπία στη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων από τα κράτη μέλη. Η ανισορροπία αυτή οφείλεται στις γεωγραφικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και στις διαφορές στις αντίστοιχες ικανότητες και πόρους. Η ικανότητα των κρατών μελών να αντιδρούν στις προκλήσεις που προκύπτουν από τα συνεχώς εξελισσόμενα παγκόσμια επιχειρηματικά μοντέλα και τις αλυσίδες εφοδιασμού δεν εξαρτάται μόνο από τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά και από την διαθεσιμότητα σύγχρονου και αξιόπιστου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων, που μπορεί να εξασφαλίσει την ψηφιοποίηση των ελέγχων και των επιθεωρήσεων. Η παροχή ισοδύναμου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων αποτελεί, συνεπώς, σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων ανισορροπιών. Θα βελτιώσει την ισοδυναμία στη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να αποφεύγεται η εκτροπή των ροών εμπορευμάτων προς τα πιο αδύναμα σημεία.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Δεδομένου ότι οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερες αρμοδιότητες, οι οποίες συχνά επεκτείνονται στον τομέα της ασφάλειας και ασκούνται στα εξωτερικά σύνορα, είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί η ισοδυναμία κατά τη διεξαγωγή συνοριακών ελέγχων και τελωνειακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με την παροχή κατάλληλης χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση στα κράτη μέλη. Είναι εξίσου σημαντικό να προωθηθεί η διυπηρεσιακή συνεργασία στα ενωσιακά σύνορα όσον αφορά τους ελέγχους των εμπορευμάτων και τους ελέγχους των προσώπων μεταξύ των εθνικών αρχών κάθε κράτους μέλους οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των συνόρων ή για άλλα καθήκοντα που εκτελούνται στα σύνορα.

(7)  Δεδομένου ότι οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερες αρμοδιότητες, οι οποίες συχνά επεκτείνονται στον τομέα της ασφάλειας και ασκούνται στα εξωτερικά σύνορα, είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί η ισοδυναμία κατά τη διεξαγωγή συνοριακών ελέγχων και τελωνειακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με την παροχή κατάλληλης χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση στα κράτη μέλη. Είναι εξίσου σημαντικό να προωθηθεί η διυπηρεσιακή συνεργασία στα ενωσιακά σύνορα όσον αφορά τους ελέγχους των εμπορευμάτων μεταξύ των εθνικών αρχών κάθε κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Σκοπός του μέσου αυτού είναι οι τελωνειακοί έλεγχοι. Το γενικότερο μέσο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων προτάθηκε για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν τον έλεγχο των προσώπων στα σύνορα. Οι κατάλληλες εγγυήσεις για την αγορά και τη χρήση εξοπλισμού συνοριακών ελέγχων με τη χρήση του Ταμείου θα καθοριστούν στο εν λόγω μέσο. Οι σκοποί των δύο μέσων δεν θα πρέπει να συγχέονται κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Με τον κανονισμό (ΕΕ) [2018/XXX] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23 θεσπίζεται το πρόγραμμα «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων με σκοπό τη στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών αρχών. Για τη διαφύλαξη της συνοχής και του οριζόντιου συντονισμού των δράσεων συνεργασίας, η υλοποίηση του συνόλου των δράσεων αυτών είναι σκόπιμο να γίνει βάσει ενιαίας νομικής πράξης και ενιαίου συνόλου κανόνων. Συνεπώς, το παρόν μέσο θα πρέπει να στηρίζει μόνο την αγορά, τη συντήρηση και την αναβάθμιση του επιλέξιμου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων, ενώ το πρόγραμμα «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων θα πρέπει να στηρίζει συναφείς δράσεις, όπως δράσεις συνεργασίας για την εκτίμηση των αναγκών ή κατάρτιση σε σχέση με τον σχετικό εξοπλισμό.

(13)  Με τον κανονισμό (ΕΕ) [2018/XXX] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23 θεσπίζεται το πρόγραμμα «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων με σκοπό τη στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών αρχών. Για τη διαφύλαξη της συνοχής και του οριζόντιου συντονισμού των δράσεων συνεργασίας, η υλοποίηση του συνόλου των δράσεων αυτών είναι σκόπιμο να γίνει βάσει ενιαίας νομικής πράξης και ενιαίου συνόλου κανόνων. Συνεπώς, το παρόν μέσο θα πρέπει να στηρίζει μόνο την αγορά, τη συντήρηση και την αναβάθμιση του επιλέξιμου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων, ενώ το πρόγραμμα «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων θα πρέπει να στηρίζει συναφείς δράσεις, όπως δράσεις συνεργασίας για την εκτίμηση των αναγκών ή την κατάρτιση σε σχέση με τον σχετικό εξοπλισμό και την καθιέρωση κοινών διαδικασιών ελέγχου.

_________________

_________________

23 COM(2018) 442.

23 COM(2018) 442.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Ο εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων μπορεί ως επί το πλείστον να είναι εξίσου ή περιστασιακά κατάλληλος για τους ελέγχους συμμόρφωσης με άλλες νομοθετικές διατάξεις, όπως οι διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση των συνόρων, τις θεωρήσεις ή την αστυνομική συνεργασία. Ως εκ τούτου, το Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων έχει σχεδιαστεί ως δύο συμπληρωματικά μέσα με χωριστά αλλά συνεκτικά πεδία εφαρμογής για την αγορά εξοπλισμού. Αφενός, το μέσο στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και των θεωρήσεων που θεσπίζεται με τον κανονισμό [2018/XXX]25 θα αποκλείει τον εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη διαχείριση των συνόρων όσο και τον τελωνειακό έλεγχο. Αφετέρου, το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό όχι μόνο θα χρηματοδοτεί τον εξοπλισμό που έχει ως κύριο σκοπό τους τελωνειακούς ελέγχους, αλλά θα επιτρέπει επίσης τη χρήση του και για πρόσθετους σκοπούς όπως οι έλεγχοι και η ασφάλεια των συνόρων. Αυτή η κατανομή ρόλων θα προωθήσει τη διυπηρεσιακή συνεργασία, ως συνιστώσα της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/162426, επιτρέποντας έτσι στις τελωνειακές και συνοριακές αρχές να συνεργαστούν και να μεγιστοποιήσουν τις επιπτώσεις του προϋπολογισμού της Ένωσης μέσω του επιμερισμού και της διαλειτουργικότητας του εξοπλισμού ελέγχου.

(15)  Ο εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων μπορεί ως επί το πλείστον να είναι εξίσου ή περιστασιακά κατάλληλος για τους ελέγχους συμμόρφωσης με άλλες νομοθετικές διατάξεις, όπως οι διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση των συνόρων, τις θεωρήσεις ή την αστυνομική συνεργασία. Ως εκ τούτου, το Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων έχει σχεδιαστεί ως δύο συμπληρωματικά μέσα με συνεκτικούς γενικούς στόχους αλλά διακριτούς και χωριστούς ειδικούς στόχους για την αγορά εξοπλισμού. Αφενός, το μέσο στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και των θεωρήσεων που θεσπίζεται με τον κανονισμό [2018/XXX]25 θα αποκλείει τον εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη διαχείριση των συνόρων όσο και τον τελωνειακό έλεγχο. Αφετέρου, το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό όχι μόνο θα χρηματοδοτεί τον εξοπλισμό που έχει ως κύριο σκοπό τους τελωνειακούς ελέγχους, αλλά θα επιτρέπει επίσης τη χρήση του και για πρόσθετους σκοπούς όπως οι έλεγχοι και η προστασία και ασφάλεια των συνόρων. Αυτή η κατανομή ρόλων θα προωθήσει τη διυπηρεσιακή συνεργασία, ως συνιστώσα της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/162426, επιτρέποντας έτσι στις τελωνειακές και συνοριακές αρχές να συνεργαστούν και να μεγιστοποιήσουν τις επιπτώσεις του προϋπολογισμού της Ένωσης μέσω του επιμερισμού και της διαλειτουργικότητας του εξοπλισμού ελέγχου.

__________________

__________________

25 COM(2018) 473.

25 COM(2018) 473.

26 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).

26 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, γενικός στόχος του μέσου είναι η στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών αρχών για την προστασία των δημοσιονομικών και οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της, η διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας εντός της Ένωσης και η προστασία της Ένωσης από το αθέμιτο και παράνομο εμπόριο με παράλληλη διευκόλυνση των νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

1.  Στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, γενικός στόχος του μέσου είναι η στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών αρχών για την προστασία των δημοσιονομικών και οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της, η προώθηση της διυπηρεσιακής συνεργασίας στα σύνορα της Ένωσης όσον αφορά τους ελέγχους εμπορευμάτων και προσώπων, και η προστασία της Ένωσης από το αθέμιτο και παράνομο εμπόριο με παράλληλη διευκόλυνση των νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Το μέσο συμβάλλει στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων στηρίζοντας τη διυπηρεσιακή συνεργασία, την κοινή χρήση και τη διαλειτουργικότητα του νέου εξοπλισμού που αποκτάται μέσω του μέσου.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να καλύψει δαπάνες για την προετοιμασία, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τον λογιστικό έλεγχο, την αξιολόγηση και άλλες δραστηριότητες για τη διαχείριση του μέσου και την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του. Επιπλέον, μπορεί να καλύψει δαπάνες για μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους του μέσου, καθώς και δαπάνες για δίκτυα τεχνολογίας πληροφοριών που επικεντρώνονται στην επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής, και άλλες δαπάνες τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που απαιτούνται για τη διαχείριση του μέσου.

2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να καλύψει δαπάνες για την προετοιμασία, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τον λογιστικό έλεγχο, την αξιολόγηση και άλλες δραστηριότητες για τη διαχείριση του μέσου και την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του. Επιπλέον, μπορεί να καλύψει δαπάνες για μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους ειδικούς στόχους του μέσου προς υποστήριξη του γενικού στόχου, καθώς και δαπάνες για δίκτυα τεχνολογίας πληροφοριών που επικεντρώνονται στην επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής, και άλλες δαπάνες τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που απαιτούνται για τη διαχείριση του μέσου.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν η δράση που στηρίζεται από το μέσο αφορά την αγορά ή την αναβάθμιση εξοπλισμού, η Επιτροπή συγκροτεί συντονιστικό μηχανισμό για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της διαλειτουργικότητας όλου του εξοπλισμού που έχει αγοραστεί με τη στήριξη των προγραμμάτων και των μέσων της Ένωσης.

3.  Όταν η δράση που στηρίζεται από το μέσο αφορά την αγορά ή την αναβάθμιση εξοπλισμού, η Επιτροπή συγκροτεί συντονιστικό μηχανισμό για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της διαλειτουργικότητας όλου του εξοπλισμού που έχει αγοραστεί με τη στήριξη των προγραμμάτων και των μέσων της Ένωσης, ο οποίος επιτρέπει τη διαβούλευση με τους σχετικούς οργανισμούς της Ένωσης και τη συμμετοχή των εν λόγω οργανισμών, ειδικότερα δε του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Ο συντονιστικός μηχανισμός περιλαμβάνει τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και τη διαβούλευση με αυτόν, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας της Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του παρόντος μέσου μπορεί να χρησιμοποιείται για σκοπούς πέραν των τελωνειακών ελέγχων, μεταξύ άλλων για τον έλεγχο προσώπων προς υποστήριξη των εθνικών αρχών διαχείρισης των συνόρων και για έρευνες.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός του εν λόγω μέσου θα διευρυνόταν πολύ εάν ο εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων γινόταν εξοπλισμός συνοριακών ελέγχων. Για τον σκοπό αυτόν έχει προταθεί το γενικότερο μέσο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Οι κατάλληλες εγγυήσεις για την αγορά και τη χρήση εξοπλισμού συνοριακών ελέγχων με τη χρήση του Ταμείου θα καθοριστούν στο εν λόγω μέσο. Οι σκοποί των δύο μέσων δεν θα πρέπει να συγχέονται κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Οι έκτακτες περιστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μπορεί να περιλαμβάνουν την αγορά νέου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων και την ένταξή του στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Το παραδεκτό της ένταξης του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού διακριβώνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή υλοποιεί ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το μέσο, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για το μέσο συνεισφέρουν επίσης στην προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.

2.  Η Επιτροπή υλοποιεί ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το μέσο, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του, με σκοπό να εξασφαλιστεί η διαφάνεια. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για το μέσο συνεισφέρουν επίσης στην προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

2.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Jeroen Lenaers

9.7.2018

Εξέταση στην επιτροπή

6.9.2018

18.10.2018

20.11.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

1

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Geoffrey Van Orden

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rupert Matthews, Demetris Papadakis, Josep-Maria Terricabras

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

37

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Δημήτρης Παπαδάκης, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

4

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

13.6.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

CONT

2.7.2018

LIBE

2.7.2018

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

INTA

9.7.2018

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Jiří Pospíšil

19.6.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

6.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Anna Hedh, Arndt Kohn, Matthijs van Miltenburg

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Howarth, Nosheena Mobarik, Flavio Zanonato

Ημερομηνία κατάθεσης

12.12.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

32

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Jasenko Selimovic, Matthijs van Miltenburg

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Maria Grapini, Anna Hedh, John Howarth, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

John Stuart Agnew, Robert Jarosław Iwaszkiewicz

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 10 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου