JELENTÉS a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

11.12.2018 - (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)) - ***I

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Előadó: Jiří Pospíšil


Eljárás : 2018/0258(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0460/2018

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0474),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, valamint 33., 114. és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C8-0273/2018),

-  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére[1],

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményeire (A8-0460/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítja, lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A vámunió működésének biztosításához az Európai Unió külső határain működő 2140 vámhivatal17 megfelelő berendezésekkel kell ellátni. A megfelelő és egyenértékű vámellenőrzés iránti igény egyre sürgetőbbé válik, nemcsak amiatt, hogy a vámhatóságok képesek legyenek a bevételek beszedésében megtestesülő hagyományos funkciójuk ellátására, hanem egyre inkább azért is, mert a biztonság és a védelem garantálása érdekében jelentősen meg kell erősíteni az Unió külső határain belépő és kilépő áruk ellenőrzését. Ugyanakkor a külső határokon áthaladó árukon végzett ellenőrzéseknek nem szabad akadályozniuk, hanem elő kell segíteniük a harmadik országokkal folytatott jogszerű kereskedelmet.

(1)  A vámunió hatékony és eredményes működésének biztosításához az Európai Unió külső határain működő 2140 vámhivatalt17 megfelelő berendezésekkel kell ellátni. A megfelelő és egyenértékű vámellenőrzés iránti igény egyre sürgetőbbé válik, nemcsak amiatt, hogy a vámhatóságok képesek legyenek a bevételek beszedésében megtestesülő hagyományos funkciójuk ellátására, hanem egyre inkább azért is, mert a biztonság és a védelem garantálása érdekében jelentősen meg kell erősíteni az Unió külső határain belépő és kilépő áruk ellenőrzését. Ugyanakkor a külső határokon áthaladó árukon végzett ellenőrzéseknek nem szabad akadályozniuk, hanem elő kell segíteniük a harmadik országokkal folytatott jogszerű kereskedelmet, összhangban a biztonsági és védelmi feltételekkel.

__________________

__________________

17vámunió teljesítményére vonatkozó 2016-os éves jelentés melléklete, amely a következő címen érhető el: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

17vámunió teljesítményére vonatkozó 2016-os éves jelentés melléklete, amely a következő címen érhető el: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_hu.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A világ egyik legnagyobb kereskedelmi tömörülését alkotó vámunió az Európai Unió egyik sarokköve, és nélkülözhetetlen az uniós vállalkozások és a polgárok javát egyaránt szolgáló egységes piac megfelelő működéséhez. Az Európai Parlament 2018. március 14-i állásfoglalásában1a különös aggodalmának adott hangot a vámcsalásokkal kapcsolatban, melyek jelentős bevételkiesést okoztak az uniós költségvetésben. Az Európai Parlament ismételten hangsúlyozta, hogy csak úgy lehet megvalósítani egy erősebb és nagyratörőbb Európát, ha megerősített pénzügyi eszközök állnak a rendelkezésére, és ezért kérte a meglévő szakpolitikák folyamatos támogatását, az Unió kiemelt programjai számára rendelkezésre álló források növelését, valamint azt, hogy a további kötelezettségekhez rendeljenek további pénzügyi eszközöket.

 

__________________

 

1a P8_TA(2018)0075 : A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni többéves pénzügyi keretről kialakítandó parlamenti álláspont előkészítése

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Jelenleg a tagállamok nem egyenletesen végzik a vámellenőrzéseket. Ez egyrészről a tagállamok közötti földrajzi különbségeknek, másrészről a rendelkezésükre álló eltérő kapacitásoknak és forrásoknak tudható be. Nemcsak az emberi tényezőtől függ az, hogy a tagállamok képesek-e megbirkózni a folyamatosan változó globális üzleti modellek és ellátási láncok által támasztott kihívásokkal, hanem attól is, hogy rendelkezésükre állnak-e korszerű és megbízható vámellenőrzési berendezések. A kiegyensúlyozatlanság kezeléséhez ezért fontos az egyenértékű vámellenőrzési berendezések biztosítása. Ez egyenértékűbbé fogja tenni a különböző tagállamok által végzett vámellenőrzéseket, ezáltal pedig segít megelőzni az áruáramlások leggyengébb pontok felé való áttevődését.

(2)  Jelenleg a tagállamok nem egyenletesen végzik a vámellenőrzéseket. Ez a tagállamok közötti földrajzi különbségeknek, a rendelkezésükre álló eltérő kapacitásoknak és forrásoknak, valamint a szabványosított vámellenőrzések hiányának tudható be. Nemcsak az emberi tényezőtől függ az, hogy a tagállamok képesek-e megbirkózni a folyamatosan változó globális üzleti modellek és ellátási láncok által támasztott kihívásokkal, hanem attól is, hogy rendelkezésükre állnak-e korszerű és megbízható vámellenőrzési berendezések, és azok megfelelően működnek-e. A vámeljárások működésének javítására irányuló igényt egyéb kihívások is fokozzák, például az e-kereskedelem fellendülése, az ellenőrzések és a vizsgálati jelentések digitalizációja, valamint a számítógépes támadásokkal, a szabotázzsal, az ipari kémkedéssel és az adatok manipulálásával szembeni ellenálló képesség. A kiegyensúlyozatlanság kezeléséhez ezért fontos az egyenértékű vámellenőrzési berendezések biztosítása. Ez egyenértékűbbé fogja tenni a különböző tagállamok által végzett vámellenőrzéseket, ezáltal pedig segít megelőzni az áruáramlások leggyengébb pontok felé való áttevődését. Az Unió vámterületére belépő valamennyi árut alapos ellenőrzéseknek kell alávetni, hogy elkerülhető legyen, hogy a vámcsalást elkövetők a legkedvezőbb feltételeket biztosító kikötőket válasszák ki. Annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok által végzett vámellenőrzések általános hatásfoka erősödjön és konvergenciája megvalósuljon, egyértelmű stratégiát kell kidolgozni leggyengébb pontokkal kapcsolatban.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok több ízben kifejezték a pénzügyi támogatás szükségességét, és kérték a berendezés iránti szükségletek mélyreható elemzését. A vámügyi finanszírozásról szóló 2017. március 23-i következtetéseiben18 Tanács felkérte a Bizottságot, hogy „értékelje annak lehetőségét, hogy a műszaki berendezésekkel kapcsolatos igények finanszírozását jövőbeli bizottsági finanszírozási programok biztosítsák, valamint (…) fokozza a finanszírozási célú együttműködést a vámhatóságok és az egyéb bűnüldöző hatóságok között”.

(3)  Számos tagállam több ízben kifejezte a pénzügyi támogatás szükségességét, és kérte a berendezés iránti szükségletek mélyreható elemzését. A vámügyi finanszírozásról szóló 2017. március 23-i következtetéseiben18 Tanács felkérte a Bizottságot, hogy „értékelje annak lehetőségét, hogy a műszaki berendezésekkel kapcsolatos igények finanszírozását jövőbeli bizottsági finanszírozási programok biztosítsák, valamint (…) fokozza a finanszírozási célú együttműködést a vámhatóságok és az egyéb bűnüldöző hatóságok között”.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Következésképpen helyénvaló új eszközt létrehozni a vámellenőrzési berendezésekhez nyújtott pénzügyi támogatás céljából.

(6)  Következésképpen helyénvaló új eszközt létrehozni a vámellenőrzési berendezésekhez nyújtott pénzügyi támogatás céljából, amely biztosítja bizonyos gyakorlatok – például az áruhamisítás és egyéb jogellenes gyakorlatok – felderítését. Fontolóra kell venni a pénzügyi támogatás már meglévő formáinak alkalmazását.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Mivel a tagállami vámhatóságokra egyre több olyan feladat hárul, amelyek gyakran a biztonság területére is kiterjednek és elvégzésükre a külső határokon kerül sor, a külső határokon végzett határellenőrzések és vámellenőrzések egyenértékűségének biztosítása érdekében megfelelő uniós pénzügyi támogatást kell biztosítani a tagállamok számára. Ugyanilyen fontos az uniós határokon folytatott, az áruk és személyek ellenőrzését érintő ügynökségközi együttműködés népszerűsítése az egyes tagállamok határellenőrzésért vagy a határokon végzett más feladatokért felelős nemzeti hatóságai körében.

(7)  Mivel a tagállami vámhatóságokra egyre több olyan feladat hárul, amelyek gyakran a biztonság területére is kiterjednek és elvégzésükre a külső határokon kerül sor, a külső határokon végzett határellenőrzések és vámellenőrzések egyenértékűségének biztosítása érdekében megfelelő uniós pénzügyi támogatást kell biztosítani a tagállamok számára. Ugyanilyen fontos az uniós határokon folytatott, az áruk és személyek ellenőrzését érintő ügynökségközi együttműködés népszerűsítése az egyes tagállamok határellenőrzésért vagy a határokon végzett más feladatokért felelős nemzeti hatóságai körében, a kiberbiztonság szem előtt tartásával.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Ez a rendelet meghatározza az eszköz pénzügyi keretösszegét, amely a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 2013. december 2-i intézményközi megállapodás21 17. pontja értelmében az éves költségvetési eljárás során az elsődleges referenciaösszeget jelenti az Európai Parlament és a Tanács számára.

(11)  Ez a rendelet meghatározza az eszköz pénzügyi keretösszegét, amely a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 2013. december 2-i intézményközi megállapodás21 17. pontja értelmében az éves költségvetési eljárás során az elsődleges referenciaösszeget jelenti az Európai Parlament és a Tanács számára. A költségvetési fegyelem biztosítása érdekében a támogatások prioritási sorrendjének meghatározására szolgáló feltételeknek egyértelműeknek és pontosan körülírtaknak kell lenniük, és a vámellenőrzési pontok által ellátott feladatok számára megállapított igényeken kell alapulniuk.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  Az ezen eszköz keretében finanszírozott vámellenőrzési berendezéseknek meg kell felelniük az optimális biztonsági, ezen belül kiberbiztonsági, védelmi, környezetvédelmi és egészségügyi normáknak.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13b)  Az ezen eszköz keretében finanszírozott vámellenőrzési berendezések által előállított adatokhoz kizárólag a hatóságok megfelelő felhatalmazással rendelkező alkalmazottai férhetnek hozzá, azokat csak ők kezelhetik, és ezeket az adatokat megfelelő módon meg kell védeni az illetéktelen hozzáféréssel, illetve közléssel szemben. A tagállamok számára teljes ellenőrzést kell biztosítani ezen adatok felett.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

13 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13c)  Az ezen eszköz keretében finanszírozott vámellenőrzési berendezéseknek hozzá kell járulniuk az optimális vámügyi kockázatkezelés biztosításához.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

13 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13d)  A régi vámellenőrzési berendezések ezen eszköz segítségével történő lecserélésekor a tagállamoknak kell felelniük a régi vámellenőrzési berendezések környezetbarát ártalmatlanításáért.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A legtöbb vámellenőrzési berendezés egyenlő mértékben vagy járulékosan alkalmas lehet más jogszabályok, mint például a határigazgatási, a vízumpolitikai vagy a rendőrségi együttműködési rendelkezések betartásának ellenőrzésére is. Ezért az elgondolás szerint az Integrált Határigazgatási Alap két, egymást kiegészítő eszközből áll, amelyek különálló, de koherens hatókörrel rendelkeznek a berendezések beszerzése tekintetében. Egyrészt az (EU) [2018/XXX] rendelettel25 létrehozott határigazgatási és vízumügyi eszköz ki fogja zárni az olyan berendezéseket, amelyek határigazgatásra és vámellenőrzésre is használhatók. Másrészt a vámellenőrzési berendezések e rendelettel létrehozott pénzügyi támogató eszköze nem csupán azokhoz a berendezésekhez nyújt pénzügyi támogatást, amelyek fő célja a vámellenőrzés, hanem lehetővé teszi a berendezések kiegészítő célokra, például a határellenőrzés és a biztonság céljára történő használatát is. Ez a szerepfelosztás elő fogja mozdítani az (EU) 2016/1624 rendelet26 4. cikkének e) pontjában említett ügynökségközi együttműködést, amely az európai integrált határigazgatási megközelítés része, ezáltal lehetővé teszi a vám- és a határőrizeti hatóságok együttműködését, valamint az uniós költségvetés hatásának maximalizálását az ellenőrzési berendezések megosztása és interoperabilitása révén.

(15)  A legtöbb vámellenőrzési berendezés egyenlő mértékben vagy járulékosan alkalmas lehet más jogszabályok, mint például a határigazgatási, a vízumpolitikai vagy a rendőrségi együttműködési rendelkezések betartásának ellenőrzésére is. Ezért az elgondolás szerint az Integrált Határigazgatási Alap két, egymást kiegészítő eszközből áll, amelyek különálló, de koherens hatókörrel rendelkeznek a berendezések beszerzése tekintetében. Egyrészt az (EU) [2018/XXX] rendelettel25 létrehozott határigazgatási és vízumügyi eszköz ki fogja zárni az olyan berendezéseket, amelyek határigazgatásra és vámellenőrzésre is használhatók. Másrészt a vámellenőrzési berendezések e rendelettel létrehozott pénzügyi támogató eszköze nem csupán azokhoz a berendezésekhez nyújt pénzügyi támogatást, amelyek fő célja a vámellenőrzés, hanem lehetővé teszi a berendezések kiegészítő kapcsolódó célokra, például a határellenőrzés, a védelem és a biztonság céljára történő használatát is. Ez a szerepfelosztás elő fogja mozdítani az (EU) 2016/1624 rendelet26 4. cikkének e) pontjában említett ügynökségközi együttműködést, amely az európai integrált határigazgatási megközelítés része, ezáltal lehetővé teszi a vám- és a határőrizeti hatóságok együttműködését, valamint az uniós költségvetés hatásának maximalizálását az ellenőrzési berendezések megosztása és interoperabilitása révén. Annak biztosítása érdekében, hogy az alap által finanszírozott bármilyen eszköz vagy berendezés felett a berendezést birtokló kijelölt vámellenőrzési pont állandó felügyeleti joggal rendelkezzen, a vámügyi és határőrizeti hatóságok közötti megosztás és interoperabilitás meghatározásakor rögzíteni kell, hogy azok nem szisztematikusak és nem rendszeresek.

__________________

__________________

25 COM(2018) 473.

25 COM(2018) 473.

26Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.).

26Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.).

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A különböző területeket érintő együttműködés és interoperabilitás lehetővé tétele és támogatása érdekében a költségvetési rendelettől eltérve adott esetben lehetővé kell tenni, hogy egy intézkedés több uniós programon vagy eszközön keresztül is finanszírozásban részesüljön. Ugyanakkor a kettős finanszírozás költségvetési rendeletben meghatározott tilalmával összhangban ilyen esetekben a hozzájárulások nem fedezhetik ugyanazokat a költségeket.

(16)  A különböző területeket érintő együttműködés és interoperabilitás lehetővé tétele és támogatása érdekében a költségvetési rendelettől eltérve adott esetben lehetővé kell tenni, hogy egy intézkedés több uniós programon vagy eszközön keresztül is finanszírozásban részesüljön. Ugyanakkor a kettős finanszírozás költségvetési rendeletben meghatározott tilalmával összhangban ilyen esetekben a hozzájárulások nem fedezhetik ugyanazokat a költségeket. Amennyiben egy tagállamnak már hozzájárulást ítéltek oda vagy hozzájárulásban részesült más uniós programból vagy támogatást kapott uniós alapból ugyanazon berendezés beszerzésére, a szóban forgó hozzájárulást vagy támogatást fel kell sorolni a kérelemben.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  A Bizottság ösztönzi a vámellenőrzési berendezések tagállamok közötti közös beszerzését és tesztelését.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Tekintettel a vámügyi prioritások, a veszélyek és a technológiák gyors változására, a munkaprogramoknak nem kell hosszú időszakra kiterjedniük. Ugyanakkor mind a Bizottság, mind a tagállamok számára adminisztratív többletterhet okoz az éves munkaprogramok kidolgozásának szükségessége, jóllehet arra a program végrehajtásához nincs szükség. Erre tekintettel a munkaprogramoknak elvben egynél több költségvetési évre kell kiterjedniük.

(17)  Tekintettel a vámügyi prioritások, a veszélyek és a technológiák gyors változására, a munkaprogramoknak nem kell hosszú időszakra kiterjedniük. Ugyanakkor mind a Bizottság, mind a tagállamok számára adminisztratív többletterhet okoz az éves munkaprogramok kidolgozásának szükségessége, jóllehet arra a program végrehajtásához nincs szükség. Erre tekintettel a munkaprogramoknak elvben egynél több költségvetési évre kell kiterjedniük. Ezen túlmenően az uniós stratégiai érdekek sértetlenségének megőrzése érdekében a tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy amikor új vámellenőrzési berendezésekre pályáznak, gondosan mérlegeljék a kiberbiztonságot, valamint annak kockázatát, hogy bizonyos érzékeny adatok esetleg kikerülhetnek az Unióból.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Az e rendelet szerinti munkaprogramok egységes feltételek mellett történő végrehajtása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek27 megfelelően kell gyakorolni.

törölve

__________________

 

27Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

 

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Bár az egyenértékű vámellenőrzések biztosítására irányuló egyedi célkitűzés eléréséhez elengedhetetlen a központi végrehajtás, az eszköz műszaki jellegéből adódóan műszaki szintű előkészítő munkára van szükség. Ezért a végrehajtást nemzeti szakértelemre és tapasztalatokra támaszkodó, a tagállami vámigazgatási szervek bevonásával végzett igényfelmérésekkel kell segíteni. Az igényfelméréseknek egyértelmű módszertanon kell alapulniuk, amely minimális számú lépéseket is tartalmaz a szükséges információk összegyűjtésének biztosítására.

(19)  Bár az egyenértékű vámellenőrzések biztosítására irányuló egyedi célkitűzés eléréséhez elengedhetetlen a központi végrehajtás, az eszköz műszaki jellegéből adódóan műszaki szintű előkészítő munkára van szükség. Ezért a végrehajtást nemzeti szakértelemre és tapasztalatokra támaszkodó, a tagállami vámigazgatási szervek bevonásával végzett egyéni igényfelmérésekkel kell segíteni. Az igényfelméréseknek egyértelmű módszertanon kell alapulniuk, amely minimális számú lépéseket is tartalmaz a szükséges és releváns információk összegyűjtésének biztosítására.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A rendszeres nyomon követés és jelentéstétel biztosítása érdekében megfelelő keretet kell létrehozni az eszköz és az eszköz alá tartozó intézkedések által elért eredmények nyomon követésére. Ennek a nyomon követésnek és jelentéstételnek az eszköz körébe tartozó intézkedések hatásait mérő mutatókon kell alapulnia. A jelentéstételi követelményeknek ki kell terjedniük a bizonyos költséghatárt meghaladó vámellenőrzési berendezésekre vonatkozó információkra.

(20)  A rendszeres nyomon követés és jelentéstétel biztosítása érdekében megfelelő keretet kell létrehozni az eszköz és az eszköz alá tartozó intézkedések által elért eredmények nyomon követésére. Ennek a nyomon követésnek és jelentéstételnek az eszköz körébe tartozó intézkedések hatásait mérő mennyiségi és minőségi mutatókon kell alapulnia. A tagállamoknak biztosítaniuk kell az átlátható és egyértelmű közbeszerzési eljárást. A jelentéstételi követelményeknek ki kell terjedniük a bizonyos költséghatárt meghaladó vámellenőrzési berendezésekre és közbeszerzési eljárásokra vonatkozó részletes információkra, valamint a költségek indokolására.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Annak érdekében, hogy megfelelő módon lehessen reagálni a politikai prioritások, a veszélyek és a technológiák változásaira, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az eszköz által támogatható intézkedések vámellenőrzési céljainak módosítására, illetve az egyedi célkitűzések elérésének mérésére szolgáló mutatók listájának módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(22)  Annak érdekében, hogy megfelelő módon lehessen reagálni a politikai prioritások, a veszélyek és a technológiák változásaira, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek a munkaprogramok meghatározása, az eszköz által támogatható intézkedések vámellenőrzési céljainak módosítása, illetve az egyedi célkitűzések elérésének mérésére szolgáló mutatók listájának módosítása érdekében történő módosítása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő és teljesen átlátható konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A rendeletre alkalmazandók az Európai Parlament és a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikke alapján elfogadott horizontális pénzügyi szabályok. E szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, és azok meghatározzák különösen a költségvetés elkészítésére és annak vissza nem térítendő támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak és közvetett végrehajtás útján történő végrehajtására vonatkozó eljárást, valamint rendelkeznek a pénzügyi szereplők felelősségére vonatkozó ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott szabályok érintik emellett az uniós költségvetésnek a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén történő védelmét, mivel a jogállamiság tiszteletben tartása elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásnak és a hatékony uniós finanszírozásnak.

(24)  A rendeletre alkalmazandók az Európai Parlament és a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikke alapján elfogadott horizontális pénzügyi szabályok. E szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, és azok meghatározzák különösen a költségvetés elkészítésére és annak vissza nem térítendő támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak és közvetett végrehajtás útján történő végrehajtására vonatkozó eljárást, valamint rendelkeznek a pénzügyi szereplők felelősségére vonatkozó ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott szabályok érintik emellett az uniós költségvetésnek a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén történő védelmét, mivel a jogállamiság tiszteletben tartása elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásnak és a hatékony uniós finanszírozásnak. Az ezen eszköz keretében nyújtott finanszírozásnak tiszteletben kell tartania az átláthatóság, az arányosság, az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Az e rendelet szerinti finanszírozási típusokat és végrehajtási módszereket az intézkedések egyedi célkitűzésének megvalósítására és az eredmények elérésére való alkalmasságuk alapján kell megválasztani, figyelembe véve különösen az ellenőrzési költségeket, az adminisztratív terhet és a szabályok be nem tartásának várható kockázatát. Ennek keretében mérlegelni kell az egyösszegű átalányok, az átalányfinanszírozás és az egységköltségek, valamint a költségfüggetlen finanszírozás alkalmazását a költségvetési rendelet 125. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint.

(25)  Az e rendelet szerinti finanszírozási típusokat és végrehajtási módszereket az intézkedések egyedi célkitűzésének megvalósítására és az eredmények elérésére való alkalmasságuk alapján kell megválasztani, figyelembe véve különösen az ellenőrzési költségeket, az adminisztratív terhet és a szabályok be nem tartásának várható kockázatát. Ennek keretében mérlegelni kell az egyösszegű átalányok, az átalányfinanszírozás és az egységköltségek, valamint a költségfüggetlen finanszírozás alkalmazását a költségvetési rendelet 125. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint. A kiadások végrehajtásának és minőségének javítását az eszköz célkitűzéseinek elérése érdekében irányadó elvnek kell tekinteni, ugyanakkor biztosítani kell a pénzügyi erőforrások optimális felhasználását.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Integrált Határigazgatási Alap részeként az eszköz általános célkitűzése, hogy támogassa a vámuniót és a vámhatóságokat az Unió és tagállamai pénzügyi és gazdasági érdekeinek védelme, az Unió biztonságának és védelmének biztosítása, valamint az Uniónak a tisztességtelen és jogellenes kereskedelem elleni védelme érdekében, miközben megkönnyíti a jogszerű üzleti tevékenység végzését.

(1)  Az Integrált Határigazgatási Alap részeként, valamint az Unión belüli összes vámellenőrzés szabványosítására irányuló hosszú távú cél érdekében, az eszköz általános célkitűzése, hogy támogassa a vámuniót és a vámhatóságokat az Unió és tagállamai pénzügyi és gazdasági érdekeinek védelme, az Unió határain az áruk és személyek ellenőrzése terén folytatott ügynökségközi együttműködés előmozdítása, az Unió biztonságának és védelmének biztosítása, valamint az Uniónak a tisztességtelen és jogellenes kereskedelem elleni védelme érdekében, miközben megkönnyíti a jogszerű üzleti tevékenység végzését.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az eszköz egyedi célkitűzése, hogy releváns, a technológia aktuális állása szerinti és megbízható vámellenőrzési berendezések beszerzése, karbantartása és korszerűsítése révén megfelelő és egyenértékű vámellenőrzések biztosításához járuljon hozzá.

(2)  Az eszköz egyedi célkitűzése, hogy releváns, a technológia aktuális állása szerinti, biztonságos, a kibertámadásokkal szemben ellenálló, környezetbarát és megbízható vámellenőrzési berendezések teljesen átlátható beszerzése, karbantartása és korszerűsítése révén megfelelő és egyenértékű vámellenőrzések biztosításához járuljon hozzá. Annak megelőzése érdekében, hogy az áruforgalom az Unió gyengébb pontjaira tevődjön át, további célkitűzés még az egyes tagállamok által végzett vámellenőrzési tevékenységek minőségének javítása.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az eszköz hozzájárul az európai integrált határigazgatás végrehajtásához azáltal, hogy támogatja az ügynökségek közötti együttműködést, valamint az eszköz révén megszerzett új berendezések megosztását és interoperabilitását.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az eszköz 2021–2027 közötti időszakban történő megvalósítására szánt pénzügyi keret folyó áron 1 300 000 000 EUR.

(1)  Az eszköz 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keret 2018-as árakon 1 149 175 000 EUR (folyó áron 1 300 000 000 EUR).

Indokolás

A javaslat szerint a pénzügyi keretösszeget a következő többéves pénzügyi keretről szóló, március 14-i és május 30-i európai parlamenti állásfoglalásokkal összhangban az egyes programok szerinti előzetes, a jövőben kiigazítható technikai bontás alapján módosítani kell, tiszteletben tartva az Európai Parlament ezen állásfoglalásokban kifejezett átfogó álláspontját és az EU-27 tekintetében a GNI 1,3%-os általános szintjét.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett összeg fedezheti továbbá az eszköz irányításával és a program célkitűzései megvalósításának értékelésével kapcsolatos előkészítési, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési, értékelési és egyéb tevékenységekre vonatkozó költségeket. Az összeg ezenfelül fedezheti a tanulmányokkal, szakértői ülésekkel, tájékoztatási és kommunikációs intézkedésekkel kapcsolatos azon kiadásokat, amelyek kapcsolódnak az eszköz célkitűzéseihez, továbbá az információk feldolgozására és cseréjére összpontosító IT-hálózatokkal – többek között az intézményi IT-eszközökkel – kapcsolatos kiadásokat, valamint az eszköz irányítása tekintetében felmerült minden egyéb technikai és igazgatási segítségnyújtási költséget.

(2)  Az (1) bekezdésben említett összeg fedezheti továbbá az eszköz irányításával és a program teljesítményének és célkitűzései megvalósításának értékelésével kapcsolatos előkészítési, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési, értékelési és egyéb tevékenységekre vonatkozó, jogszerű és ellenőrzött költségeket. Az összeg ezenfelül fedezheti a tanulmányokkal, szakértői ülésekkel, tájékoztatási és kommunikációs intézkedésekkel, valamint a részt vevő tagállamok közötti adatmegosztással kapcsolatos azon, szintén jogszerű és ellenőrzött kiadásokat, amelyek kapcsolódnak az eszköz általános célkitűzést támogató egyedi célkitűzéseihez, továbbá az információk feldolgozására és cseréjére összpontosító IT-hálózatokkal – többek között az intézményi IT-eszközökkel – kapcsolatos kiadásokat, valamint az eszköz irányítása tekintetében felmerült minden egyéb technikai és igazgatási segítségnyújtási költséget.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Ha a támogatott intézkedés berendezések beszerzését vagy korszerűsítését foglalja magában, akkor a Bizottság megfelelő garanciákat és rendkívüli intézkedéseket vezet be annak biztosítása érdekében, hogy az uniós programokból és eszközökből nyújtott támogatások segítségével beszerzett valamennyi berendezést az adott vámhatóságok minden megfelelő esetben használatba vegyék.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha a támogatott intézkedés berendezések beszerzését vagy korszerűsítését foglalja magában, akkor a Bizottság koordinációs mechanizmust hoz létre, amely biztosítja az uniós programokból és eszközökből nyújtott támogatások segítségével beszerzett valamennyi berendezés hatékonyságát és interoperabilitását.

(3)  Ha a támogatott intézkedés berendezések beszerzését vagy korszerűsítését foglalja magában, akkor a Bizottság koordinációs mechanizmust hoz létre, amely biztosítja az uniós programokból és eszközökből nyújtott támogatások segítségével beszerzett valamennyi berendezés hatékonyságát és interoperabilitását, és amely lehetővé teszi az illetékes uniós ügynökségek, különösen Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség részvételét és a velük folytatott konzultációt. A koordinációs mechanizmus az uniós hozzáadott érték határigazgatás területén történő maximalizálása céljából magában foglalja az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség részvételét és az azzal folytatott konzultációt.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Ha a támogatott intézkedés berendezések beszerzését vagy korszerűsítését foglalja magában, akkor a Bizottság megfelelő garanciákat és rendkívüli intézkedéseket vezet be annak biztosítása érdekében, hogy az uniós programokból és eszközökből nyújtott támogatások segítségével beszerzett valamennyi berendezés megfeleljen a rendszeres karbantartásra vonatkozó előírásoknak.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve, kellően indokolt esetekben az intézkedések vámellenőrzési berendezések olyan beszerzésére, karbantartására és korszerűsítésére is vonatkozhatnak, amely új berendezések vagy új funkciók valós körülmények közötti tesztelésére irányul.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve, kellően indokolt esetekben az intézkedések vámellenőrzési berendezések olyan teljesen átlátható beszerzésére, karbantartására és korszerűsítésére is vonatkozhatnak, amely új berendezések vagy új funkciók valós körülmények közötti tesztelésére irányul.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vámellenőrzési célok és az 1. melléklet módosítása érdekében, amennyiben az ilyen felülvizsgálat szükségesnek tűnik.

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vámellenőrzési célok és az 1. melléklet módosítása érdekében, amennyiben az ilyen felülvizsgálat szükségesnek tűnik és annak érdekében, hogy lépést tartson a technológiai fejlődéssel, az árucsempészet változó gyakorlatával, valamint az új, intelligens és innovatív vámellenőrzési megoldásokkal.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A szóban forgó eszköz útján finanszírozott vámellenőrzési berendezések vámellenőrzésen kívüli célokra is felhasználhatók, beleértve a nemzeti határigazgatási hatóságokat támogató személyellenőrzést és a nyomozásokat is.

(4)  A szóban forgó eszköz útján finanszírozott vámellenőrzési berendezéseket elsősorban vámellenőrzésre kell használni, de az eszköz 3. cikkben rögzített általános és egyedi célkitűzéseinek való megfelelés érdekében azok vámellenőrzésen kívüli célokra is felhasználhatók, beleértve a nemzeti határigazgatási hatóságokat támogató személyellenőrzést és a nyomozásokat is.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A Bizottság ösztönzi a vámellenőrzési berendezések tagállamok közötti közös közbeszerzését és tesztelését.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az említett felső határt meghaladó finanszírozás nyújtható a vámellenőrzési berendezések tagállamok közötti közös közbeszerzése és tesztelése esetén.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A (2) bekezdésben említett rendkívüli körülmények magukban foglalhatják új vámellenőrzési berendezések beszerzését és az Európai Határ- és Parti Őrség műszakieszköz-állományához való hozzáadását. A vámellenőrzési berendezés a műszakieszköz-állománynak való megfelelőségét a 5. cikk (3) bekezdésével összhangban kell megállapítani.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az eszköz keretében nem számolhatók el a következő költségek:

Az eszköz keretében elszámolható a 6. cikkben említett tevékenységekkel kapcsolatos valamennyi költség, az alábbiak kivételével:

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a berendezés használatához szükséges képzéssel vagy készségfejlesztéssel kapcsolatos költségek;

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  elektronikus rendszerekkel kapcsolatos költségek, a vámellenőrzési berendezések használatához közvetlenül szükséges szoftverek kivételével;

c)  elektronikus rendszerekkel kapcsolatos költségek, a vámellenőrzési berendezések használatához közvetlenül szükséges szoftverek és szoftverfrissítések kivételével, valamint a meglévő szoftver és a vámellenőrzési berendezés összekapcsolásához szükséges elektronikus szoftver és program kivételével;

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  hálózatokkal, például biztonságos vagy nem biztonságos kommunikációs csatornákkal vagy előfizetésekkel kapcsolatos költségek;

d)  hálózatokkal, például biztonságos vagy nem biztonságos kommunikációs csatornákkal vagy előfizetésekkel kapcsolatos költségek, a vámellenőrzési berendezés használatához közvetlenül szükséges hálózatok vagy előfizetések kivételével;

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A munkaprogramokat a Bizottság fogadja el végrehajtási jogi aktussal. Ezt a végrehajtási jogi aktust a 15. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek munkaprogramok megállapítása érdekében módosítják a 2a. mellékletet.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdésben említett munkaprogramok kidolgozását igényfelmérés segíti, amely minimum az alábbiakból áll:

Az (1) bekezdésben említett munkaprogramok kidolgozását egyedi igényfelmérés segíti, amely az alábbiakból áll:

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a rendelkezésre álló vámellenőrzési berendezések kimerítő jellegű leltárja;

b)  a rendelkezésre álló és működő vámellenőrzési berendezések kimerítő jellegű leltárja;

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a vámellenőrzési berendezésekre vonatkozó minimális és optimális normák közös meghatározása, a határátkelőhelyek kategóriái szerint, valamint

c)  a vámellenőrzési berendezésekre vonatkozó minimális műszaki normák közös meghatározása, a határátkelőhelyek kategóriái szerint;

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) a vámellenőrzési berendezések optimális szintjének felmérése a határátkelőhelyek kategóriái szerint; valamint

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a szükséges pénzeszközök részletes becslése.

d)  a szükséges pénzeszközök részletes becslése a vámműveletek és a kapcsolódó munkateher függvényében.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az eszköz 3. cikkben meghatározott általános és egyedi célkitűzéseinek megvalósítása terén tett előrelépésekről történő jelentéstételhez használandó mutatókat a 2. melléklet tartalmazza.

(1)  A költségvetési rendelet 38. cikke (3) bekezdése e) pontjának i) alpontja szerinti jelentéstételi követelményeknek eleget téve a Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a program eredményeiről. Az eredményekről szóló bizottsági jelentésben tájékoztatást kell nyújtani mind az előrelépésekről, mind a hiányosságokról.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az eszköz célkitűzéseinek elérése felé történő előrehaladás hatékony értékelésének biztosítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 2. melléklet módosítására vonatkozóan a mutatók felülvizsgálata vagy kiegészítése céljából, amennyiben azt szükségesnek ítéli, valamint a rendeletnek egy nyomonkövetési és értékelési keret létrehozásáról szóló rendelkezésekkel történő kiegészítése céljából.

(2)  Az eszköz 3. cikkben meghatározott általános és egyedi célkitűzéseinek megvalósítása terén tett előrelépésekről történő jelentéstételhez használandó mutatókat a 2. melléklet tartalmazza. Az eszköz célkitűzéseinek elérése felé történő előrehaladás hatékony értékelésének biztosítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 2. melléklet módosítására vonatkozóan a mutatók felülvizsgálata vagy kiegészítése céljából, amennyiben azt szükségesnek ítéli, valamint a rendeletnek egy nyomonkövetési és értékelési keret létrehozásáról szóló rendelkezésekkel történő kiegészítése céljából, hogy friss minőségi és mennyiségi információkkal lássa el az Európai Parlamentet és a Tanácsot a program teljesítményéről.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A teljesítményjelentési rendszer biztosítja, hogy az eszköz végrehajtásának nyomon követésére vonatkozó adatokat és az eredményeket hatékonyan, eredményesen és időben összegyűjtsék. Ennek érdekében az uniós pénzeszközök címzettjeire vonatkozóan arányos jelentéstételi követelményeket kell megállapítani.

(3)  A teljesítményjelentési rendszer biztosítja, hogy az eszköz végrehajtásának nyomon követésére vonatkozó adatok és az eredmények összehasonlíthatóak és teljesek legyenek, valamint azokat hatékonyan, eredményesen és időben összegyűjtsék. Ennek érdekében az uniós pénzeszközök címzettjeire vonatkozóan arányos jelentéstételi követelményeket kell megállapítani. A Bizottság megbízható információkat nyújt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a felhasznált teljesítményadatok minőségéről.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  az uniós költségvetésből finanszírozott berendezések rendelkezésre állása és állapota az üzembe helyezés után 5 évvel;

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  a vámellenőrzési berendezés karbantartására vonatkozó információk;

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cc)  a közbeszerzési eljárásra vonatkozó információk;

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés – c d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cd)  a kiadások indokolása.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az értékeléseket időben el kell végezni ahhoz, hogy a döntéshozatali folyamatban felhasználhatók legyenek.

(1)  Az eszköz keretében finanszírozott és a 6. cikkben említett tevékenységek értékelései során fel kell mérni az eszköz eredményeit, hatását és hatékonyságát, és azokat időben el kell végezni ahhoz, hogy a döntéshozatali folyamatban történő eredményes felhasználásuk biztosítható legyen.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az eszköz időközi értékelését az eszköz végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb négy évvel az eszköz végrehajtásának kezdetét követően kell elvégezni.

(2)  Az eszköz időközi értékelését az eszköz végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb három évvel az eszköz végrehajtásának kezdetét követően kell elvégezni.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az időközi értékelés bemutatja a program 2027 utáni nyomon követésére és annak célkitűzéseire vonatkozó döntések meghozatalához szükséges megállapításokat.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az eszköz végrehajtásának végén, de legkésőbb négy évvel az 1. cikkben meghatározott időszak végét követően a Bizottság elvégzi az eszköz végső értékelését.

(3)  Az eszköz végrehajtásának végén, de legkésőbb három évvel az 1. cikkben meghatározott időszak végét követően a Bizottság elvégzi az eszköz végső értékelését.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság az értékelések megállapításait saját észrevételei kíséretében közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

(4)  A Bizottság az értékelések megállapításait saját észrevételei és a levont tanulságok kíséretében közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A Bizottság az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről szóló jelentésébe részleges éves értékeléseket is beépít.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (3) bekezdésében és a 12. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 2028. december 31-ig terjedő időszakra szól.

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (3) bekezdésében, a 11. cikk (2) bekezdésében és a 12. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 2028. december 31-ig terjedő időszakra szól.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (3) bekezdésében és az 12. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (3) bekezdésében, a 11. cikk (2) bekezdésében és az 12. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 6. cikk (3) bekezdése és a 12. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)  A 6. cikk (3) bekezdése, a 11. cikk (2) bekezdése és a 12. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15. cikk

törölve

Bizottsági eljárás

 

(1)  A Bizottságot a Vám program (EU) [2018/XXX] rendelet38 18. cikkében említett bizottsága segíti.

 

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

 

__________________

 

38 COM(2018) 442.

 

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.

(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak, ezzel is megmutatva az Unió hozzáadott értékét és támogatva a Bizottság által a költségvetés átláthatóságának fokozása érdekében tett adatgyűjtési erőfeszítéseket.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez az eszközhöz, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. Az eszközhöz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 3. cikkben említett célkitűzésekhez.

(2)  A Bizottság az átláthatóság biztosítása érdekében rendszeresen tájékoztatást nyújt a nyilvánosságnak az eszközhöz, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan, többek között a 11. cikkben említett munkaprogramokra hivatkozva.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 3 oszlop – 1 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Konténerek, tehergépjárművek, vasúti kocsik

Konténerek, tehergépjárművek, vasúti kocsik és járművek

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet – 3 oszlop – 3 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Járművek

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 oszlop – 5 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Visszaszórásos röntgenkapu

Röntgenalapú visszaszórásos kapu

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

2 melléklet – 2 oszlop – 6 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Milliméteres hullámokon alapuló biztonsági szkenner

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

2 melléklet – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  Biztonság és védelem

 

a) A vámellenőrzési berendezések biztonsági előírásoknak való megfelelésének mértéke valamennyi határátkelőhelyen, a kiberbiztonságot is beleértve

 

b) A vámellenőrzési berendezések védelmi előírásoknak való megfelelésének mértéke valamennyi határátkelőhelyen

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

2 melléklet – 1 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1b.  Egészség és környezetvédelem

 

a) A vámellenőrzési berendezések egészségügyi előírásoknak való megfelelésének mértéke valamennyi határátkelőhelyen

 

b) A vámellenőrzési berendezések környezetvédelmi előírásoknak való megfelelésének mértéke valamennyi határátkelőhelyen

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

2 a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. melléklet

 

Munkaprogramok

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

2 b melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2b. melléklet

 

A felső határt meghaladó finanszírozás kivételes körülményei

  • [1]  [HL C 0., 0000.0.0., 0. o.]

INDOKOLÁS

A 2021–2027-es többéves pénzügyi kereten belüli új Integrált Határigazgatási Alap részeként a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogatására javasolt eszköz célja az Unió határain belépő és kilépő áruk ellenőrzésének megerősítése bizonyos ellenőrzési berendezések, például új szkennerek, automatikus rendszámfelismerő rendszerek, valamint a mintaelemzésre használt mobil laboratóriumok vásárlásának, karbantartásának és felújításának finanszírozása révén. Az eszköz egy olyan új pénzügyi eszköz, amelyet a tagállamok előzetes kérésére fejlesztettek ki, és ezért a külső és belső határok igazgatásának javításával kapcsolatos szükségleteikre épül. A Bizottság 2018. október 3-án ismertetett javaslatát az előadó alaposan megvizsgálta, és általánosságban hasznosnak és jól kidolgozottnak találta. Van azonban néhány észrevétele és ajánlása a javaslat szövegének egyértelműbbé és koherensebbé tételére.

A 3., 9., 12. és 13. cikkben a pontosabb megfogalmazással elkerülhető a mondanivaló félreértelmezése. A kisebb változtatások mellett az előadó két jelentősebb módosítást javasol.

Először is, a (15) preambulumbekezdés kiigazításával pontosítani kell a vámellenőrző berendezések más felek általi, kiegészítő célokra történő felhasználását. Az előadó ugyan teljes mértékben elismeri és támogatja a lehetséges szinergiákat, úgy véli, hogy a visszaéléseket és az eszköz célkitűzéseinek veszélyeztetését megelőzendő az ilyen felhasználás nem lehet sem szisztematikus, sem pedig rendszeres.

Másodszor annak érdekében, hogy a közzétételi és tájékoztatási feladatok tekintetében ne háruljon túl sok kötelezettség a Bizottságra, a 16. cikkben az eszközzel kapcsolatos információk közzétételére vonatkozóan az előadó egyszerűsített szabályokat javasol. Az eszközzel kapcsolatos tájékoztatás megfelelő módját tehát a Bizottság saját maga határozná meg, szigorú szabályok megállapítása nélkül.

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (5.11.2018)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat
(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

A vélemény előadója: Georgios Kyrtsos

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A világ egyik legnagyobb kereskedelmi tömörülését alkotó vámunió az Európai Unió egyik alapköve, és nélkülözhetetlen az uniós vállalkozások és a polgárok javát egyaránt szolgáló egységes piac megfelelő működéséhez. Az Európai Parlament 2018. március 14-i állásfoglalásában különös aggodalmának adott hangot a vámcsalásokkal kapcsolatban, melyek jelentős bevételkiesést okoztak az uniós költségvetésben. Az Európai Parlament ismételten megerősíti, hogy csak úgy lehet megvalósítani egy erősebb és ambiciózusabb Európát, ha megerősített pénzügyi eszközöket bocsátanak a rendelkezésére, felhív ezért a meglévő szakpolitikák folyamatos támogatására, az Unió kiemelt programjai számára rendelkezésre álló források növelésére, valamint a plusz kötelezettségek plusz pénzügyi eszközökkel való párosítására.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Az e rendelet szerinti munkaprogramok egységes feltételek mellett történő végrehajtása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek27 megfelelően kell gyakorolni.

törölve

__________________

 

27 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

 

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Annak érdekében, hogy megfelelő módon lehessen reagálni a politikai prioritások, a veszélyek és a technológiák változásaira, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az eszköz által támogatható intézkedések vámellenőrzési céljainak módosítására, illetve az egyedi célkitűzések elérésének mérésére szolgáló mutatók listájának módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(22)  Annak érdekében, hogy megfelelő módon lehessen reagálni a politikai prioritások, a veszélyek és a technológiák változásaira, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el munkaprogramok elfogadására, az eszköz által támogatható intézkedések vámellenőrzési céljainak módosítására, illetve az egyedi célkitűzések elérésének mérésére szolgáló mutatók listájának módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A rendeletre alkalmazandók az Európai Parlament és a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikke alapján elfogadott horizontális pénzügyi szabályok. E szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, és azok meghatározzák különösen a költségvetés elkészítésére és annak vissza nem térítendő támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak és közvetett végrehajtás útján történő végrehajtására vonatkozó eljárást, valamint rendelkeznek a pénzügyi szereplők felelősségére vonatkozó ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott szabályok érintik emellett az uniós költségvetésnek a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén történő védelmét, mivel a jogállamiság tiszteletben tartása elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásnak és a hatékony uniós finanszírozásnak.

(24)  A rendeletre alkalmazandók az Európai Parlament és a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikke alapján elfogadott horizontális pénzügyi szabályok. E szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, és azok meghatározzák különösen a költségvetés elkészítésére és annak vissza nem térítendő támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak és közvetett végrehajtás útján történő végrehajtására vonatkozó eljárást, valamint rendelkeznek a pénzügyi szereplők felelősségére vonatkozó ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott szabályok érintik emellett az uniós költségvetésnek a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén történő védelmét, mivel a jogállamiság tiszteletben tartása elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásnak és a hatékony uniós finanszírozásnak. Az ezen eszköz keretében nyújtott finanszírozásnak tiszteletben kell tartania az átláthatóság, az arányosság, az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Az e rendelet szerinti finanszírozási típusokat és végrehajtási módszereket az intézkedések egyedi célkitűzésének megvalósítására és az eredmények elérésére való alkalmasságuk alapján kell megválasztani, figyelembe véve különösen az ellenőrzési költségeket, az adminisztratív terhet és a szabályok be nem tartásának várható kockázatát. Ennek keretében mérlegelni kell az egyösszegű átalányok, az átalányfinanszírozás és az egységköltségek, valamint a költségfüggetlen finanszírozás alkalmazását a költségvetési rendelet 125. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint.

(25)  Az e rendelet szerinti finanszírozási típusokat és végrehajtási módszereket az intézkedések egyedi célkitűzésének megvalósítására és az eredmények elérésére való alkalmasságuk alapján kell megválasztani, figyelembe véve különösen az ellenőrzési költségeket, az adminisztratív terhet és a szabályok be nem tartásának várható kockázatát. Ennek keretében mérlegelni kell az egyösszegű átalányok, az átalányfinanszírozás és az egységköltségek, valamint a költségfüggetlen finanszírozás alkalmazását a költségvetési rendelet 125. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint. A kiadások végrehajtásának és minőségének javítását az eszköz célkitűzéseinek elérése érdekében irányadó elvnek kell tekinteni, ugyanakkor biztosítani kell a pénzügyi erőforrások optimális felhasználását.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26a)  Szem előtt tartva az éghajlatváltozás kezelésének sürgősségét, összhangban az Unió által a Párizsi Megállapodás végrehajtása és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak megvalósításában játszott vezető szerepe érdekében vállalt kötelezettségekkel, ez az eszköz hozzá fog járulni az éghajlati intézkedések általános érvényesítéséhez az uniós szakpolitikákban és ahhoz, hogy összességében az uniós költségvetési kiadások legalább 25%-a a 2021–2027-es többéves pénzügyi keret időszakában és 30%-a a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2027-ig támogassa az éghajlat-politikai célok elérését. A releváns tevékenységek meghatározására az alap előkészítése és végrehajtása során, újbóli értékelésükre pedig a releváns értékelések és felülvizsgálatok keretében kerül sor.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az eszköz 2021–2027 közötti időszakban történő megvalósítására szánt pénzügyi keret folyó áron 1 300 000 000 EUR.

(1)  Az eszköz 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keret 2018-as árakon 1 149 175 000 EUR (folyó áron 1 300 000 000 EUR).

Indokolás

A javaslat szerint a pénzügyi keretet a következő többéves pénzügyi keretről szóló, március 14-i és május 30-i európai parlamenti állásfoglalásokkal összhangban módosítani kell a program szerinti technikai bontás alapján, amely a jövőben kiigazítható, tiszteletben tartva az Európai Parlament ezen állásfoglalásokban kifejezett átfogó álláspontját és az EU-27 tekintetében a GNI 1,3%-os általános szintjét.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A munkaprogramokat a Bizottság fogadja el végrehajtási jogi aktussal. Ezt a végrehajtási jogi aktust a 15. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek munkaprogramok megállapítása érdekében módosítják a IIa. mellékletet.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az eszköz időközi értékelését az eszköz végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb négy évvel az eszköz végrehajtásának kezdetét követően kell elvégezni.

(2)  Az eszköz időközi értékelését az eszköz végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb két évvel az eszköz végrehajtásának kezdetét követően kell elvégezni.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az eszköz végrehajtásának végén, de legkésőbb négy évvel az 1. cikkben meghatározott időszak végét követően a Bizottság elvégzi az eszköz végső értékelését.

(3)  Az eszköz végrehajtásának végén, de legkésőbb két évvel az 1. cikkben meghatározott időszak végét követően a Bizottság elvégzi az eszköz végső értékelését.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (3) bekezdésében és a 12. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 2028. december 31-ig terjedő időszakra szól.

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (3) bekezdésében, a 11. cikk (2) bekezdésében és a 12. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 2028. december 31-ig terjedő időszakra szól.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (3) bekezdésében és az 12. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (3) bekezdésében, a 11. cikk (2) bekezdésében és az 12. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 6. cikk (3) bekezdése és a 12. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)  A 6. cikk (3) bekezdése, a 11. cikk (2) bekezdése és a 12. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15. cikk

törölve

Bizottsági eljárás

 

(1)  A Bizottságot a Vám program (EU) [2018/XXX] rendelet38 18. cikkében említett bizottsága segíti.

 

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

 

__________________

 

38 COM(2018) 442.

 

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.

(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak, ezzel is megmutatva az Unió hozzáadott értékét és támogatva a Bizottság által a költségvetés átláthatóságának fokozása érdekében tett adatgyűjtési erőfeszítéseket.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

II a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

IIa. melléklet

 

Munkaprogramok

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

A vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

2.7.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Georgios Kyrtsos

28.6.2018

Vizsgálat a bizottságban

26.9.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

5.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Marco Valli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Michael Detjen

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

25

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

VÉLEMÉNY a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről (21.11.2018)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

A vélemény előadója: Nedzhmi Ali

RÖVID INDOKOLÁS

A vámok segítenek megvédeni az Unió és a tagállamok pénzügyi érdekeit. Mivel ezek az Unió egyik jelentős, hagyományos saját forrását jelentik, így továbbra is a Költségvetési Ellenőrző Bizottság érdeklődésének középpontjában vannak.

A vámellenőrzési berendezéseket érintő javasolt új eszköz célja a különböző tagállamokban végzett vámellenőrzések egyenértékűségének javítása, az áruáramlások leggyengébb pontok felé való áttevődésének megelőzése érdekében. A kifejezetten a vámellenőrzési berendezéseket célzó uniós beavatkozás lehetővé fogja tenni a támogatható, a tág értelemben vett vámellenőrzést szolgáló érzékelő berendezések beszerzésének, karbantartásának és korszerűsítésének támogatását. Az eszköznek ki kell terjednie továbbá azokra az érzékelő berendezésekre is, amelyeket a vámellenőrzésen túlmutatóan használnak ellenőrzési célokra, amennyiben az elsődleges cél az előbbi marad.

A vámellenőrzési berendezésekhez kapcsolódó új eszköznek összhangban kell állnia a többi, hasonló területen hasonló célkitűzésekkel rendelkező uniós cselekvési programmal (különösen a Vám programmal) és alappal fennálló szinergiákkal, és ki kell használnia azokat.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A vámunió működésének biztosításához az Európai Unió külső határain működő 2140 vámhivatal17 megfelelő berendezésekkel kell ellátni. A megfelelő és egyenértékű vámellenőrzés iránti igény egyre sürgetőbbé válik, nemcsak amiatt, hogy a vámhatóságok képesek legyenek a bevételek beszedésében megtestesülő hagyományos funkciójuk ellátására, hanem egyre inkább azért is, mert a biztonság és a védelem garantálása érdekében jelentősen meg kell erősíteni az Unió külső határain belépő és kilépő áruk ellenőrzését. Ugyanakkor a külső határokon áthaladó árukon végzett ellenőrzéseknek nem szabad akadályozniuk, hanem elő kell segíteniük a harmadik országokkal folytatott jogszerű kereskedelmet.

(1)  A vámunió gördülékeny és hatékony működésének biztosításához az Európai Unió külső határain (szárazföldi, tengerei, légi és postai csomópontok) működő valamennyi vámhivatalt17 megfelelő berendezésekkel kell ellátni. A megfelelő és egyenértékű vámellenőrzés iránti igény egyre sürgetőbbé válik, nemcsak amiatt, hogy a vámhatóságok képesek legyenek a bevételek beszedésében megtestesülő hagyományos funkciójuk ellátására, hanem egyre inkább azért is, mert a biztonság, a védelem és az Unió pénzügyi érdekei védelmének garantálása érdekében jelentősen meg kell erősíteni az Unió külső határain belépő és kilépő áruk ellenőrzését. Ugyanakkor a külső határokon áthaladó árukon végzett ellenőrzéseknek nem szabad akadályozniuk, hanem elő kell segíteniük a harmadik országokkal folytatott jogszerű kereskedelmet.

_________________

_________________

17 Annex of the Annual 2016 Report of the Customs Union Performance available on: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

17 Annex of the Annual 2016 Report of the Customs Union Performance available on: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

Indokolás

Nincs értelme meghatározni ezt a számot – mi lesz, ha ez a szám nő, vagy akár csökken?

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1 a)  A világ egyik legnagyobb kereskedelmi tömörülését alkotó vámunió az Európai Unió egyik sarokköve, és nélkülözhetetlen az uniós vállalkozások és a polgárok javát egyaránt szolgáló egységes piac megfelelő működéséhez. Az Európai Parlament 2018. március 14-i állásfoglalásában17a különös aggodalmának adott hangot a vámcsalásokkal kapcsolatban, melyek jelentős bevételkiesést okoznak az uniós költségvetésben. Az Európai Parlament ismételten hangsúlyozta, hogy csak úgy lehet megvalósítani egy erősebb és nagyratörőbb Európát, ha megerősített pénzügyi eszközök állnak a rendelkezésére, és ezért kérte a meglévő szakpolitikák folyamatos támogatását, az Unió kiemelt programjai számára rendelkezésre álló források növelését, valamint azt, hogy a további kötelezettségekhez rendeljenek további pénzügyi eszközöket.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Jelenleg a tagállamok nem egyenletesen végzik a vámellenőrzéseket. Ez egyrészről a tagállamok közötti földrajzi különbségeknek, másrészről a rendelkezésükre álló eltérő kapacitásoknak és forrásoknak tudható be. Nemcsak az emberi tényezőtől függ az, hogy a tagállamok képesek-e megbirkózni a folyamatosan változó globális üzleti modellek és ellátási láncok által támasztott kihívásokkal, hanem attól is, hogy rendelkezésükre állnak-e korszerű és megbízható vámellenőrzési berendezések. A kiegyensúlyozatlanság kezeléséhez ezért fontos az egyenértékű vámellenőrzési berendezések biztosítása. Ez egyenértékűbbé fogja tenni a különböző tagállamok által végzett vámellenőrzéseket, ezáltal pedig segít megelőzni az áruáramlások leggyengébb pontok felé való áttevődését.

(2)  Jelenleg a tagállamok nem egyenletesen végzik a vámellenőrzéseket. Ez egyrészről a tagállamok közötti földrajzi különbségeknek, másrészről a rendelkezésükre álló eltérő kapacitásoknak és forrásoknak, valamint a harmonizált és egységesített vámellenőrzések hiányának tudható be. Nemcsak az emberi tényezőtől függ az, hogy a tagállamok képesek-e megbirkózni a folyamatosan változó globális üzleti modellek és ellátási láncok által támasztott kihívásokkal, hanem attól is, hogy rendelkezésükre állnak-e korszerű és megbízható vámellenőrzési berendezések, és azok megfelelően működnek-e. A vámeljárások működésének javítására irányuló igényt egyéb kihívások is fokozzák, például az e-kereskedelem fellendülése, az általános digitalizáció, valamint a számítógépes támadásokkal, a szabotázzsal, az adatok manipulálásával vagy az ipari kémkedéssel kapcsolatos potenciális sebezhetőségek. A kiegyensúlyozatlanság kezeléséhez ezért fontos az egyenértékű vámellenőrzési berendezések biztosítása. Ez egyenértékűbbé fogja tenni a különböző tagállamok által végzett vámellenőrzéseket, ezáltal pedig segít megelőzni az áruáramlások leggyengébb pontok felé való áttevődését. A vámellenőrzési berendezések rendelkezésre állásának tagállamok közötti eltéréseire való tekintettel intézkedéseket kell hozni különösen annak biztosítása érdekében, hogy az áruknak az Unió vámterületére való belépésére egységes ellenőrzések vonatkozzanak, és így elkerülhető legyen, hogy a vámcsalást elkövetők a legkedvezőbb feltételeket biztosító kikötőket válasszák ki.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az Unió külső határain végzett megfelelő szintű és egyenértékű vámellenőrzések biztosításával maximálisan kiaknázhatóvá válnak a vámunió előnyei. Emellett a jelenlegi kiegyensúlyozatlanságot korrigáló, a vámellenőrzési berendezésekre vonatkozó uniós beavatkozás összességében is elősegítené a tagállamok közötti kohéziót. Tekintettel a globális kihívásokra, különösen arra, hogy folyamatosan védelmezni kell az Unió és a tagállamok pénzügyi és gazdasági érdekeit, illetve elő kell segíteni a jogszerű kereskedelmet, elengedhetetlen, hogy a külső határokon korszerű és megbízható ellenőrzési berendezések álljanak rendelkezésre.

(5)  Az Unió külső határain végzett egységes, megfelelő szintű és egyenértékű vámellenőrzések biztosításával maximálisan kiaknázhatóvá válnak a vámunió előnyei, azon hosszú távú cél érdekében, hogy az Unión belül az összes vámigazgatási szerv egyként működjön együtt. Emellett a jelenlegi kiegyensúlyozatlanságot korrigáló, a vámellenőrzési berendezésekre vonatkozó uniós beavatkozás összességében is elősegítené a tagállamok közötti kohéziót. Tekintettel a globális kihívásokra, különösen arra, hogy folyamatosan védelmezni kell az Unió és a tagállamok pénzügyi és gazdasági érdekeit, illetve elő kell segíteni a jogszerű kereskedelmet, elengedhetetlen, hogy a külső határokon korszerű, legújabb technológiát képviselő, biztonságos, kibertámadásokkal szemben ellenálló, környezetbarát és megbízható ellenőrzési berendezések álljanak rendelkezésre, és azok megfelelően működjenek.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13 a)  Az ezen eszköz alapján finanszírozott vámellenőrzési berendezéseknek meg kell felelniük a legmagasabb szintű biztonsági, kiberbiztonsági, biztonságossági, környezetvédelmi és egészségügyi előírásoknak.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13 b)  Az ezen eszköz keretében finanszírozott vámellenőrzési berendezések által előállított adatokhoz kizárólag a hatóságok megfelelő felhatalmazással rendelkező alkalmazottai férhetnek hozzá, azokat csak ők kezelhetik, és ezeket az adatokat megfelelő módon meg kell védeni az illetéktelen hozzáféréssel, illetve közléssel szemben. A tagállamok számára teljes ellenőrzést kell biztosítani ezen adatok felett.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

13 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13 c)  Az ezen eszköz keretében finanszírozott vámellenőrzési berendezéseknek hozzá kell járulniuk az optimális vámügyi kockázatkezelés biztosításához.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

13 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13 d)  Amikor ezen eszközt felhasználva lecserélik a régi vámellenőrzési berendezéseket, a tagállamok felelnek a régi vámellenőrzési berendezések környezetbarát ártalmatlanításáért.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A legtöbb vámellenőrzési berendezés egyenlő mértékben vagy járulékosan alkalmas lehet más jogszabályok, mint például a határigazgatási, a vízumpolitikai vagy a rendőrségi együttműködési rendelkezések betartásának ellenőrzésére is. Ezért az elgondolás szerint az Integrált Határigazgatási Alap két, egymást kiegészítő eszközből áll, amelyek különálló, de koherens hatókörrel rendelkeznek a berendezések beszerzése tekintetében. Egyrészt az (EU) [2018/XXX] rendelettel25 létrehozott határigazgatási és vízumügyi eszköz ki fogja zárni az olyan berendezéseket, amelyek határigazgatásra és vámellenőrzésre is használhatók. Másrészt a vámellenőrzési berendezések e rendelettel létrehozott pénzügyi támogató eszköze nem csupán azokhoz a berendezésekhez nyújt pénzügyi támogatást, amelyek fő célja a vámellenőrzés, hanem lehetővé teszi a berendezések kiegészítő célokra, például a határellenőrzés és a biztonság céljára történő használatát is. Ez a szerepfelosztás elő fogja mozdítani az (EU) 2016/1624 rendelet26 4. cikkének e) pontjában említett ügynökségközi együttműködést, amely az európai integrált határigazgatási megközelítés része, ezáltal lehetővé teszi a vám- és a határőrizeti hatóságok együttműködését, valamint az uniós költségvetés hatásának maximalizálását az ellenőrzési berendezések megosztása és interoperabilitása révén.

(15)  A legtöbb vámellenőrzési berendezés egyenlő mértékben vagy járulékosan alkalmas lehet más jogszabályok, mint például a határigazgatási, a vízumpolitikai vagy a rendőrségi együttműködési rendelkezések betartásának ellenőrzésére is. Ezért az elgondolás szerint az Integrált Határigazgatási Alap két, egymást kiegészítő eszközből áll, amelyek különálló, de koherens hatókörrel rendelkeznek a berendezések beszerzése tekintetében. Egyrészt az (EU) [2018/XXX] rendelettel25 létrehozott határigazgatási és vízumügyi eszköz ki fogja zárni az olyan berendezéseket, amelyek határigazgatásra és vámellenőrzésre is használhatók. Másrészt a vámellenőrzési berendezések e rendelettel létrehozott pénzügyi támogató eszköze nem csupán azokhoz a berendezésekhez nyújt pénzügyi támogatást, amelyek fő célja a vámellenőrzés, hanem lehetővé teszi a berendezések a határokon egyéb feladatok elvégzésére irányuló és kiegészítő kapcsolódó célokra, például a határellenőrzés és a biztonság céljára történő használatát is. Ez a szerepfelosztás elő fogja mozdítani az (EU) 2016/1624 rendelet26 4. cikkének e) pontjában említett ügynökségközi együttműködést, amely az európai integrált határigazgatási megközelítés része, ezáltal lehetővé teszi a vám- és a határőrizeti hatóságok együttműködését, valamint az uniós költségvetés hatásának maximalizálását az ellenőrzési berendezések megosztása és interoperabilitása révén.

_________________

_________________

25 COM(2018)0473.

25 COM(2018)0473.

26 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.).

26 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.).

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16 a)  Az Európai Bizottság ösztönzi a vámellenőrzési berendezések tagállamok közötti közös beszerzését és tesztelését.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Bár az egyenértékű vámellenőrzések biztosítására irányuló egyedi célkitűzés eléréséhez elengedhetetlen a központi végrehajtás, az eszköz műszaki jellegéből adódóan műszaki szintű előkészítő munkára van szükség. Ezért a végrehajtást nemzeti szakértelemre és tapasztalatokra támaszkodó, a tagállami vámigazgatási szervek bevonásával végzett igényfelmérésekkel kell segíteni. Az igényfelméréseknek egyértelmű módszertanon kell alapulniuk, amely minimális számú lépéseket is tartalmaz a szükséges információk összegyűjtésének biztosítására.

(19)  Bár az egyenértékű vámellenőrzések biztosítására irányuló egyedi célkitűzés eléréséhez elengedhetetlen a központi végrehajtás, az eszköz műszaki jellegéből adódóan műszaki szintű előkészítő munkára van szükség. Ezért a végrehajtást nemzeti szakértelemre és tapasztalatokra támaszkodó, a tagállami vámigazgatási szervek bevonásával végzett egyéni igényfelmérésekkel kell segíteni. Az igényfelméréseknek egyértelmű módszertanon kell alapulniuk, amely minimális számú lépéseket is tartalmaz a szükséges információk összegyűjtésének biztosítására.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A rendszeres nyomon követés és jelentéstétel biztosítása érdekében megfelelő keretet kell létrehozni az eszköz és az eszköz alá tartozó intézkedések által elért eredmények nyomon követésére. Ennek a nyomon követésnek és jelentéstételnek az eszköz körébe tartozó intézkedések hatásait mérő mutatókon kell alapulnia. A jelentéstételi követelményeknek ki kell terjedniük a bizonyos költséghatárt meghaladó vámellenőrzési berendezésekre vonatkozó információkra.

(20)  A rendszeres nyomon követés és jelentéstétel biztosítása érdekében megfelelő keretet kell létrehozni az eszköz és az eszköz alá tartozó intézkedések által elért eredmények nyomon követésére. Ennek a nyomon követésnek és jelentéstételnek az eszköz körébe tartozó intézkedések hatásait mérő mennyiségi és minőségi mutatókon kell alapulnia. A tagállamoknak biztosítaniuk kell az átlátható és egyértelmű közbeszerzési eljárást. A jelentéstételi követelményeknek ki kell terjedniük a bizonyos költséghatárt meghaladó vámellenőrzési berendezésekre és közbeszerzési eljárásokra vonatkozó részletes információkra, valamint a költségek indokolására.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Annak érdekében, hogy megfelelő módon lehessen reagálni a politikai prioritások, a veszélyek és a technológiák változásaira, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az eszköz által támogatható intézkedések vámellenőrzési céljainak módosítására, illetve az egyedi célkitűzések elérésének mérésére szolgáló mutatók listájának módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(22)  Annak érdekében, hogy megfelelő módon lehessen reagálni a politikai prioritások, a veszélyek és a technológiák változásaira, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az eszköz által támogatható intézkedések vámellenőrzési céljainak módosítására, illetve az egyedi célkitűzések elérésének mérésére szolgáló mutatók listájának módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő és teljesen átlátható konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A rendeletre alkalmazandók az Európai Parlament és a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikke alapján elfogadott horizontális pénzügyi szabályok. E szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, és azok meghatározzák különösen a költségvetés elkészítésére és annak vissza nem térítendő támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak és közvetett végrehajtás útján történő végrehajtására vonatkozó eljárást, valamint rendelkeznek a pénzügyi szereplők felelősségére vonatkozó ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott szabályok érintik emellett az uniós költségvetésnek a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén történő védelmét, mivel a jogállamiság tiszteletben tartása elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásnak és a hatékony uniós finanszírozásnak.

(24)  A rendeletre alkalmazandók az Európai Parlament és a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikke alapján elfogadott horizontális pénzügyi szabályok. E szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, és azok meghatározzák különösen a költségvetés elkészítésére és annak vissza nem térítendő támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak és közvetett végrehajtás útján történő végrehajtására vonatkozó eljárást, valamint rendelkeznek a pénzügyi szereplők felelősségére vonatkozó ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott szabályok érintik emellett az uniós költségvetésnek a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén történő védelmét, mivel a jogállamiság tiszteletben tartása elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásnak és a hatékony uniós finanszírozásnak. Az ezen eszköz keretében nyújtott finanszírozásnak tiszteletben kell tartania az átláthatóság, az arányosság, az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  Az Integrált Határigazgatási Alap részeként az eszköz általános célkitűzése, hogy támogassa a vámuniót és a vámhatóságokat az Unió és tagállamai pénzügyi és gazdasági érdekeinek védelme, az Unió biztonságának és védelmének biztosítása, valamint az Uniónak a tisztességtelen és jogellenes kereskedelem elleni védelme érdekében, miközben megkönnyíti a jogszerű üzleti tevékenység végzését.

1.  Az Integrált Határigazgatási Alap részeként és azon hosszú távú cél érdekében, hogy az Unión belül az összes vámigazgatási szerv egyként működjön együtt, az eszköz általános célkitűzése, hogy támogassa a vámuniót és a vámhatóságokat az Unió és tagállamai pénzügyi és gazdasági érdekeinek védelme, az Unió biztonságának és védelmének biztosítása, valamint az Uniónak a tisztességtelen és jogellenes kereskedelem elleni védelme érdekében, miközben megkönnyíti a jogszerű üzleti tevékenység végzését.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  Az eszköz egyedi célkitűzése, hogy releváns, a technológia aktuális állása szerinti és megbízható vámellenőrzési berendezések beszerzése, karbantartása és korszerűsítése révén megfelelő és egyenértékű vámellenőrzések biztosításához járuljon hozzá.

2.  Az eszköz egyedi célkitűzése, hogy releváns, a technológia aktuális állása szerinti, biztonságos, a kibertámadásokkal szemben ellenálló, környezetbarát és megbízható vámellenőrzési berendezések teljesen átlátható beszerzése, karbantartása és korszerűsítése révén megfelelő és egyenértékű vámellenőrzések biztosításához járuljon hozzá, beleértve ebbe a berendezést működtető személyzet technikai betanítását is.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  Az eszköz 2021–2027 közötti időszakban történő megvalósítására szánt pénzügyi keret folyó áron 1 300 000 000 EUR.

1.  Az eszköz 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keret 2018-as árakon 1 149 175 000 EUR (folyó áron 1 300 000 000 EUR).

Indokolás

A javaslat szerint a pénzügyi keretet a következő többéves pénzügyi keretről szóló, március 14-i és május 30-i európai parlamenti állásfoglalásokkal összhangban módosítani kell a program szerinti technikai bontás alapján, amely a jövőben kiigazítható, tiszteletben tartva az Európai Parlament ezen állásfoglalásokban kifejezett átfogó álláspontját és a 27 uniós tagállam tekintetében a GNI 1,3%-os általános szintjét.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett összeg fedezheti továbbá az eszköz irányításával és a program célkitűzései megvalósításának értékelésével kapcsolatos előkészítési, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési, értékelési és egyéb tevékenységekre vonatkozó költségeket. Az összeg ezenfelül fedezheti a tanulmányokkal, szakértői ülésekkel, tájékoztatási és kommunikációs intézkedésekkel kapcsolatos azon kiadásokat, amelyek kapcsolódnak az eszköz célkitűzéseihez, továbbá az információk feldolgozására és cseréjére összpontosító IT-hálózatokkal – többek között az intézményi IT-eszközökkel – kapcsolatos kiadásokat, valamint az eszköz irányítása tekintetében felmerült minden egyéb technikai és igazgatási segítségnyújtási költséget.

(2)  Az (1) bekezdésben említett összeg fedezheti továbbá az eszköz irányításával és a program teljesítményének és célkitűzései megvalósításának értékelésével kapcsolatos előkészítési, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési, értékelési és egyéb tevékenységekre vonatkozó, jogszerű és ellenőrzött költségeket. Az összeg ezenfelül ugyanígy fedezheti a tanulmányokkal, szakértői ülésekkel, tájékoztatási és kommunikációs intézkedésekkel kapcsolatos azon jogszerű és ellenőrzött kiadásokat, amelyek kapcsolódnak az eszköz célkitűzéseihez, továbbá az információk feldolgozására és cseréjére összpontosító IT-hálózatokkal – többek között az intézményi IT-eszközökkel – kapcsolatos kiadásokat, valamint az eszköz irányítása tekintetében felmerült minden egyéb technikai és igazgatási segítségnyújtási költséget.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Ha a támogatott intézkedés berendezések beszerzését vagy korszerűsítését foglalja magában, akkor a Bizottság megfelelő garanciákat és rendkívüli intézkedéseket vezet be annak biztosítása érdekében, hogy az uniós programokból és eszközökből nyújtott támogatások segítségével beszerzett valamennyi berendezést az adott vámhatóságok minden megfelelő esetben használatba vegyék.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Ha a támogatott intézkedés berendezések beszerzését vagy korszerűsítését foglalja magában, akkor a Bizottság megfelelő garanciákat és rendkívüli intézkedéseket vezet be annak biztosítása érdekében, hogy az uniós programokból és eszközökből nyújtott támogatások segítségével beszerzett valamennyi berendezés megfeleljen a rendszeres karbantartásra vonatkozó előírásoknak.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  olyan vámellenőrzési berendezés beszerzését, karbantartását vagy korszerűsítését támogatja, amely megfelel a legmagasabb szintű biztonsági, kiberbiztonsági, biztonságossági, környezetvédelmi és egészségügyi előírásoknak.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az ezen eszköz keretében finanszírozott vámellenőrzési berendezések által előállított adatokhoz kizárólag a hatóságok megfelelő felhatalmazással rendelkező alkalmazottai férnek hozzá, azokat csak ők kezelik, és ezeket az adatokat megfelelő módon megvédik az illetéktelen hozzáféréssel, illetve közléssel szemben.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve, kellően indokolt esetekben az intézkedések vámellenőrzési berendezések olyan beszerzésére, karbantartására és korszerűsítésére is vonatkozhatnak, amely új berendezések vagy új funkciók valós körülmények közötti tesztelésére irányul.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve, kellően indokolt esetekben az intézkedések vámellenőrzési berendezések olyan teljesen átlátható beszerzésére, karbantartására és korszerűsítésére is vonatkozhatnak, amely új berendezések vagy új funkciók valós körülmények közötti tesztelésére irányul.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vámellenőrzési célok és az 1. melléklet módosítása érdekében, amennyiben az ilyen felülvizsgálat szükségesnek tűnik.

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vámellenőrzési célok és az 1. melléklet módosítása érdekében, amennyiben az ilyen felülvizsgálat szükségesnek tűnik, valamint annak érdekében, hogy lépést tartsanak a technológiai fejlődéssel és az új, intelligens és innovatív vámellenőrzési megoldásokkal.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A szóban forgó eszköz útján finanszírozott vámellenőrzési berendezések vámellenőrzésen kívüli célokra is felhasználhatók, beleértve a nemzeti határigazgatási hatóságokat támogató személyellenőrzést és a nyomozásokat is.

(4)  A szóban forgó eszköz útján finanszírozott vámellenőrzési berendezések vámellenőrzésen kívüli célokra is felhasználhatók, beleértve a nemzeti határigazgatási hatóságokat támogató személyellenőrzést és a nyomozásokat is, amennyiben az eszköz 3. cikkben rögzített általános és egyedi célkitűzéseinek való megfeleléshez erre szükség van.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A Bizottság ösztönzi a vámellenőrzési berendezések tagállamok közötti közös közbeszerzését és tesztelését.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az említett felső határt meghaladó finanszírozás nyújtására kizárólag megfelelően indokolt rendkívüli esetben kerülhet sor.

(2)  Az említett felső határt meghaladó finanszírozás nyújtására kizárólag a 3. mellékletben rögzített, megfelelően indokolt rendkívüli esetben kerülhet sor. A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján fogadja el a rendkívüli esetek jegyzékét és szükség esetén módosítja azt.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az említett felső határt meghaladó finanszírozás nyújtható a vámellenőrzési berendezések tagállamok közötti közös közbeszerzése és tesztelése esetén.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  elektronikus rendszerekkel kapcsolatos költségek, a vámellenőrzési berendezések használatához közvetlenül szükséges szoftverek kivételével;

c)  elektronikus rendszerekkel kapcsolatos költségek, a vámellenőrzési berendezések használatához közvetlenül szükséges szoftverek és szoftverfrissítések kivételével;

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdésben említett munkaprogramok kidolgozását igényfelmérés segíti, amely minimum az alábbiakból áll:

Az (1) bekezdésben említett munkaprogramok kidolgozását egyéni igényfelmérés segíti, amely minimum az alábbiakból áll:

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a szükséges pénzeszközök részletes becslése.

d)  a szükséges pénzeszközök részletes becslése a vámműveletek és a kapcsolódó munkateher függvényében.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az eszköz 3. cikkben meghatározott általános és egyedi célkitűzéseinek megvalósítása terén tett előrelépésekről történő jelentéstételhez használandó mutatókat a 2. melléklet tartalmazza.

(1)  A költségvetési rendelet 38. cikke (3) bekezdése e) pontjának 1. alpontja szerinti jelentéstételi követelményeknek eleget téve a Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a program teljesítményéről. A teljesítménnyel kapcsolatos jelentés információkat tartalmaz mind az előrehaladásról, mind a hiányosságokról.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az eszköz célkitűzéseinek elérése felé történő előrehaladás hatékony értékelésének biztosítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 2. melléklet módosítására vonatkozóan a mutatók felülvizsgálata vagy kiegészítése céljából, amennyiben azt szükségesnek ítéli, valamint a rendeletnek egy nyomonkövetési és értékelési keret létrehozásáról szóló rendelkezésekkel történő kiegészítése céljából.

(2)  Az eszköz 3. cikkben meghatározott általános és egyedi célkitűzéseinek megvalósítása terén tett előrelépésekről történő jelentéstételhez használandó mutatókat a 2. melléklet tartalmazza. Az eszköz célkitűzéseinek elérése felé történő előrehaladás hatékony értékelésének biztosítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 2. melléklet módosítására vonatkozóan a mutatók felülvizsgálata vagy kiegészítése céljából, amennyiben azt szükségesnek ítéli, valamint a rendeletnek egy nyomonkövetési és értékelési keret létrehozásáról szóló rendelkezésekkel történő kiegészítése céljából, hogy friss minőségi és mennyiségi információkkal lássa el az Európai Parlamentet és a Tanácsot a program teljesítményéről.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A teljesítményjelentési rendszer biztosítja, hogy az eszköz végrehajtásának nyomon követésére vonatkozó adatokat és az eredményeket hatékonyan, eredményesen és időben összegyűjtsék. Ennek érdekében az uniós pénzeszközök címzettjeire vonatkozóan arányos jelentéstételi követelményeket kell megállapítani.

(3)  A teljesítményjelentési rendszer biztosítja, hogy az eszköz végrehajtásának nyomon követésére vonatkozó adatok és az eredmények összehasonlíthatóak és teljesek legyenek, valamint azokat hatékonyan, eredményesen és időben összegyűjtsék. Ennek érdekében az uniós pénzeszközök címzettjeire vonatkozóan arányos jelentéstételi követelményeket kell megállapítani. A Bizottság megbízható információkat nyújt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a felhasznált teljesítményadatok minőségéről.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  az uniós költségvetésből finanszírozott berendezések rendelkezésre állása és állapota az üzembe helyezés után 5 évvel;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  a vámellenőrzési berendezés karbantartására vonatkozó információk;

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cc)  a közbeszerzési eljárásra vonatkozó információk;

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés – c d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cd)  a kiadások indokolása.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Amennyiben az uniós programokból és eszközökből nyújtott támogatások segítségével egy vagy több tagállam által beszerzett berendezést nem használják, a Bizottság átfogó értékelést készít a helyzetről, és tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot, a Régiók Bizottságát és az Európai Ügyészséget (EPPO). Az értékelés megbecsüli az Európai Unió pénzügyi érdekeit érintő kockázatokat, valamint a tartalmazza a kockázatcsökkentési intézkedéseket, de nem csak ezekre korlátozódik.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az értékeléseket időben el kell végezni ahhoz, hogy a döntéshozatali folyamatban felhasználhatók legyenek.

(1)  Az értékelések a program eredményeit, hatását, eredményességét és hatékonyságát mérik fel, és az értékeléseket időben el kell végezni ahhoz, hogy a döntéshozatali folyamatban felhasználhatók legyenek.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az eszköz időközi értékelését az eszköz végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb négy évvel az eszköz végrehajtásának kezdetét követően kell elvégezni.

(2)  Az eszköz időközi értékelését az eszköz végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb három évvel az eszköz végrehajtásának kezdetét követően kell elvégezni.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az időközi értékelés bemutatja azokat a megállapításokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy döntést lehessen hozni a program és annak célkitűzései 2027 utáni nyomon követéséről.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az eszköz végrehajtásának végén, de legkésőbb négy évvel az 1. cikkben meghatározott időszak végét követően a Bizottság elvégzi az eszköz végső értékelését.

(3)  Az eszköz végrehajtásának végén, de legkésőbb három évvel az 1. cikkben meghatározott időszak végét követően a Bizottság elvégzi az eszköz végső értékelését.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság az értékelések megállapításait saját észrevételei kíséretében közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

(4)  A Bizottság az értékelések megállapításait saját észrevételei és a levont tanulságok kíséretében közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A Bizottság az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről szóló éves jelentésében részleges értékeléseket nyújt.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.

(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei észszerű mértékben elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodnak annak maximális láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak, azonban e finanszírozás elismerésének a teljes költséghez képest arányosnak kell lennie.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez az eszközhöz, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. Az eszközhöz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 3. cikkben említett célkitűzésekhez.

(2)  A Bizottság rendszeresen tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez az eszközhöz, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan a 11. cikkben említett munkaprogramok részeként. Az eszközhöz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 3. cikkben említett célkitűzésekhez.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1 a.  Biztonság és védelem

 

a) A vámellenőrzési berendezések biztonsági előírásoknak való megfelelésének mértéke valamennyi határátkelőhelyen, a kiberbiztonságot is beleértve

 

b) A vámellenőrzési berendezések védelmi előírásoknak való megfelelésének mértéke valamennyi határátkelőhelyen

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1 b.  Egészség és környezetvédelem

 

a) A vámellenőrzési berendezések egészségügyi előírásoknak való megfelelésének mértéke valamennyi határátkelőhelyen

 

b) A vámellenőrzési berendezések környezetvédelmi előírásoknak való megfelelésének mértéke valamennyi határátkelőhelyen

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

II a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

IIa. melléklet

A felső határt meghaladó finanszírozás kivételes körülményei

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

2.7.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Nedzhmi Ali

17.9.2018

Vizsgálat a bizottságban

18.10.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

20.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Bogusław Liberadzki, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bart Staes, Indrek Tarand, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

John Howarth

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Wolf Klinz

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, John Howarth, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

-

 

 

1

0

PPE

Tamás Deutsch

Jelmagyarázat

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről (22.11.2018)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

A vélemény előadója: Jeroen Lenaers

MÓDOSÍTÁSOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Jelenleg a tagállamok nem egyenletesen végzik a vámellenőrzéseket. Ez egyrészről a tagállamok közötti földrajzi különbségeknek, másrészről a rendelkezésükre álló eltérő kapacitásoknak és forrásoknak tudható be. Nemcsak az emberi tényezőtől függ az, hogy a tagállamok képesek-e megbirkózni a folyamatosan változó globális üzleti modellek és ellátási láncok által támasztott kihívásokkal, hanem attól is, hogy rendelkezésükre állnak-e korszerű és megbízható vámellenőrzési berendezések. A kiegyensúlyozatlanság kezeléséhez ezért fontos az egyenértékű vámellenőrzési berendezések biztosítása. Ez egyenértékűbbé fogja tenni a különböző tagállamok által végzett vámellenőrzéseket, ezáltal pedig segít megelőzni az áruáramlások leggyengébb pontok felé való áttevődését.

(2)  Jelenleg a tagállamok nem egyenletesen végzik a vámellenőrzéseket. Ez egyrészről a tagállamok közötti földrajzi különbségeknek, másrészről a rendelkezésükre álló eltérő kapacitásoknak és forrásoknak tudható be. Nemcsak az emberi tényezőtől függ az, hogy a tagállamok képesek-e megbirkózni a folyamatosan változó globális üzleti modellek és ellátási láncok által támasztott kihívásokkal, hanem attól is, hogy rendelkezésükre állnak-e korszerű és megbízható vámellenőrzési berendezések, amelyek biztosítani tudják az ellenőrzések és a vizsgálatok digitalizálását. A kiegyensúlyozatlanság kezeléséhez ezért fontos az egyenértékű vámellenőrzési berendezések biztosítása. Ez egyenértékűbbé fogja tenni a különböző tagállamok által végzett vámellenőrzéseket, ezáltal pedig segít megelőzni az áruáramlások leggyengébb pontok felé való áttevődését.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Mivel a tagállami vámhatóságokra egyre több olyan feladat hárul, amelyek gyakran a biztonság területére is kiterjednek és elvégzésükre a külső határokon kerül sor, a külső határokon végzett határellenőrzések és vámellenőrzések egyenértékűségének biztosítása érdekében megfelelő uniós pénzügyi támogatást kell biztosítani a tagállamok számára. Ugyanilyen fontos az uniós határokon folytatott, az áruk és személyek ellenőrzését érintő ügynökségközi együttműködés népszerűsítése az egyes tagállamok határellenőrzésért vagy a határokon végzett más feladatokért felelős nemzeti hatóságai körében.

(7)  Mivel a tagállami vámhatóságokra egyre több olyan feladat hárul, amelyek gyakran a biztonság területére is kiterjednek és elvégzésükre a külső határokon kerül sor, a külső határokon végzett határellenőrzések és vámellenőrzések egyenértékűségének biztosítása érdekében megfelelő uniós pénzügyi támogatást kell biztosítani a tagállamok számára. Ugyanilyen fontos az uniós határokon folytatott, az áruk ellenőrzését érintő ügynökségközi együttműködés népszerűsítése az egyes tagállamok nemzeti hatóságai körében.

Indokolás

Ezen eszköz célja a vámellenőrzés. Az integrált határigazgatás általánosabb eszközét javasolták a személyek határokon történő ellenőrzésével kapcsolatos kérdések kezelésére. Az alap határellenőrzési eszközök beszerzésére és használatára való felhasználására vonatkozóan megfelelő biztosítékokat állapítanak meg az eszközben. A két eszköz céljait nem szabad ilyen módon összevonni.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) [2018/XXX] rendelete23 a vámunió és a vámhatóságok támogatása érdekében létrehozza a vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” programot. Az együttműködést célzó intézkedések koherenciájának és horizontális összehangolásának megőrzése érdekében célszerű valamennyi ilyen intézkedést egyetlen jogi aktus és szabályrendszer alapján végrehajtani. Következésképpen ennek az eszköznek csak a támogatható vámellenőrzési berendezések beszerzéséhez, karbantartásához és korszerűsítéséhez kell támogatást nyújtania, a vámügyi együttműködést szolgáló Vám programnak pedig a kapcsolódó intézkedéseket – például az igényfelmérések céljából folytatott együttműködést vagy az érintett berendezésekkel kapcsolatos képzéseket – kell támogatnia.

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) [2018/XXX] rendelete23 a vámunió és a vámhatóságok támogatása érdekében létrehozza a vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” programot. Az együttműködést célzó intézkedések koherenciájának és horizontális összehangolásának megőrzése érdekében célszerű valamennyi ilyen intézkedést egyetlen jogi aktus és szabályrendszer alapján végrehajtani. Következésképpen ennek az eszköznek csak a támogatható vámellenőrzési berendezések beszerzéséhez, karbantartásához és korszerűsítéséhez kell támogatást nyújtania, a vámügyi együttműködést szolgáló Vám programnak pedig a kapcsolódó intézkedéseket – például az igényfelmérések céljából folytatott együttműködést vagy az érintett berendezésekkel kapcsolatos képzéseket, illetve a közös ellenőrzési eljárások kialakítását – kell támogatnia.

_________________

_________________

23 COM(2018) 442.

23 COM(2018)0442.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A legtöbb vámellenőrzési berendezés egyenlő mértékben vagy járulékosan alkalmas lehet más jogszabályok, mint például a határigazgatási, a vízumpolitikai vagy a rendőrségi együttműködési rendelkezések betartásának ellenőrzésére is. Ezért az elgondolás szerint az Integrált Határigazgatási Alap két, egymást kiegészítő eszközből áll, amelyek különálló, de koherens hatókörrel rendelkeznek a berendezések beszerzése tekintetében. Egyrészt az (EU) [2018/XXX] rendelettel25 létrehozott határigazgatási és vízumügyi eszköz ki fogja zárni az olyan berendezéseket, amelyek határigazgatásra és vámellenőrzésre is használhatók. Másrészt a vámellenőrzési berendezések e rendelettel létrehozott pénzügyi támogató eszköze nem csupán azokhoz a berendezésekhez nyújt pénzügyi támogatást, amelyek fő célja a vámellenőrzés, hanem lehetővé teszi a berendezések kiegészítő célokra, például a határellenőrzés és a biztonság céljára történő használatát is. Ez a szerepfelosztás elő fogja mozdítani az (EU) 2016/1624 rendelet26 4. cikkének e) pontjában említett ügynökségközi együttműködést, amely az európai integrált határigazgatási megközelítés része, ezáltal lehetővé teszi a vám- és a határőrizeti hatóságok együttműködését, valamint az uniós költségvetés hatásának maximalizálását az ellenőrzési berendezések megosztása és interoperabilitása révén.

(15)  A legtöbb vámellenőrzési berendezés egyenlő mértékben vagy járulékosan alkalmas lehet más jogszabályok, mint például a határigazgatási, a vízumpolitikai vagy a rendőrségi együttműködési rendelkezések betartásának ellenőrzésére is. Ezért az elgondolás szerint az Integrált Határigazgatási Alap két, egymást kiegészítő, koherens általános célkitűzésekkel rendelkező eszközből áll, amelyek ugyanakkor különálló egyedi célkitűzésekkel rendelkeznek a berendezések beszerzése tekintetében. Egyrészt az (EU) [2018/XXX] rendelettel25 létrehozott határigazgatási és vízumügyi eszköz ki fogja zárni az olyan berendezéseket, amelyek határigazgatásra és vámellenőrzésre is használhatók. Másrészt a vámellenőrzési berendezések e rendelettel létrehozott pénzügyi támogató eszköze nem csupán azokhoz a berendezésekhez nyújt pénzügyi támogatást, amelyek fő célja a vámellenőrzés, hanem lehetővé teszi a berendezések kiegészítő célokra, például a határellenőrzés, a biztonság és a védelem céljára történő használatát is. Ez a szerepfelosztás elő fogja mozdítani az (EU) 2016/1624 rendelet26 4. cikkének e) pontjában említett ügynökségközi együttműködést, amely az európai integrált határigazgatási megközelítés része, ezáltal lehetővé teszi a vám- és a határőrizeti hatóságok együttműködését, valamint az uniós költségvetés hatásának maximalizálását az ellenőrzési berendezések megosztása és interoperabilitása révén.

__________________

__________________

25 COM(2018) 473.

25 COM(2018)0473.

26 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.).

26 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.).

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Integrált Határigazgatási Alap részeként az eszköz általános célkitűzése, hogy támogassa a vámuniót és a vámhatóságokat az Unió és tagállamai pénzügyi és gazdasági érdekeinek védelme, az Unió biztonságának és védelmének biztosítása, valamint az Uniónak a tisztességtelen és jogellenes kereskedelem elleni védelme érdekében, miközben megkönnyíti a jogszerű üzleti tevékenység végzését.

(1)  Az Integrált Határigazgatási Alap részeként az eszköz általános célkitűzése, hogy támogassa a vámuniót és a vámhatóságokat az Unió és tagállamai pénzügyi és gazdasági érdekeinek védelme, az Unió határain az áruk és a személyek ellenőrzése terén folytatott ügynökségközi együttműködés előmozdítása, valamint az Uniónak a tisztességtelen és jogellenes kereskedelem elleni védelme érdekében, miközben megkönnyíti a jogszerű üzleti tevékenység végzését.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az eszköz hozzájárul az európai integrált határigazgatás végrehajtásához azáltal, hogy támogatja az ügynökségek közötti együttműködést, valamint az eszköz révén megszerzett új berendezések megosztását és interoperabilitását.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett összeg fedezheti továbbá az eszköz irányításával és a program célkitűzései megvalósításának értékelésével kapcsolatos előkészítési, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési, értékelési és egyéb tevékenységekre vonatkozó költségeket. Az összeg ezenfelül fedezheti a tanulmányokkal, szakértői ülésekkel, tájékoztatási és kommunikációs intézkedésekkel kapcsolatos azon kiadásokat, amelyek kapcsolódnak az eszköz célkitűzéseihez, továbbá az információk feldolgozására és cseréjére összpontosító IT-hálózatokkal – többek között az intézményi IT-eszközökkel – kapcsolatos kiadásokat, valamint az eszköz irányítása tekintetében felmerült minden egyéb technikai és igazgatási segítségnyújtási költséget.

(2)  Az (1) bekezdésben említett összeg fedezheti továbbá az eszköz irányításával és a program célkitűzései megvalósításának értékelésével kapcsolatos előkészítési, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési, értékelési és egyéb tevékenységekre vonatkozó költségeket. Az összeg ezenfelül fedezheti a tanulmányokkal, szakértői ülésekkel, tájékoztatási és kommunikációs intézkedésekkel kapcsolatos azon kiadásokat, amelyek kapcsolódnak az eszköz általános célkitűzést támogató egyedi célkitűzéseihez, továbbá az információk feldolgozására és cseréjére összpontosító IT-hálózatokkal – többek között az intézményi IT-eszközökkel – kapcsolatos kiadásokat, valamint az eszköz irányítása tekintetében felmerült minden egyéb technikai és igazgatási segítségnyújtási költséget.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha a támogatott intézkedés berendezések beszerzését vagy korszerűsítését foglalja magában, akkor a Bizottság koordinációs mechanizmust hoz létre, amely biztosítja az uniós programokból és eszközökből nyújtott támogatások segítségével beszerzett valamennyi berendezés hatékonyságát és interoperabilitását.

(3)  Ha a támogatott intézkedés berendezések beszerzését vagy korszerűsítését foglalja magában, akkor a Bizottság koordinációs mechanizmust hoz létre, amely biztosítja az uniós programokból és eszközökből nyújtott támogatások segítségével beszerzett valamennyi berendezés hatékonyságát és interoperabilitását, és amely lehetővé teszi az illetékes uniós ügynökségek, különösen Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség részvételét, és a velük folytatott konzultációt. A koordinációs mechanizmus magában foglalja az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség részvételét és az Ügynökséggel való konzultációt, az uniós hozzáadott érték a határigazgatás területén történő maximalizálása céljából.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A szóban forgó eszköz útján finanszírozott vámellenőrzési berendezések vámellenőrzésen kívüli célokra is felhasználhatók, beleértve a nemzeti határigazgatási hatóságokat támogató személyellenőrzést és a nyomozásokat is.

törölve

Indokolás

Ezen eszköz célja nagymértékben kibővülne, ha a vámellenőrzési berendezések valóban határellenőrzési eszközzé válnának. E célra az integrált határigazgatás általánosabb eszközét javasolták. Az alap határellenőrzési eszközök beszerzésére és használatára való felhasználására vonatkozóan megfelelő biztosítékokat állapítanak meg az eszközben. A két eszköz céljait nem szabad ilyen módon összevonni.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A (2) bekezdésben említett rendkívüli körülmények magukban foglalhatják új vámellenőrzési berendezések beszerzését és az Európai Határ- és Parti Őrség műszakieszköz-állományához való hozzáadását. A vámellenőrzési berendezés a műszakieszköz-állománynak való megfelelőségét a 5. cikk (3) bekezdésével összhangban kell megállapítani.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez az eszközhöz, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. Az eszközhöz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 3. cikkben említett célkitűzésekhez.

(2)  A Bizottság az átláthatóság biztosítása érdekében tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez az eszközhöz, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. Az eszközhöz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 3. cikkben említett célkitűzésekhez.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

2.7.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Jeroen Lenaers

9.7.2018

Vizsgálat a bizottságban

6.9.2018

18.10.2018

20.11.2018

 

Az elfogadás dátuma

20.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

1

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Geoffrey Van Orden

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Rupert Matthews, Demetris Papadakis, Josep-Maria Terricabras

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

37

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Demetris Papadakis, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

4

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

13.6.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

CONT

2.7.2018

LIBE

2.7.2018

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

INTA

9.7.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Jiří Pospíšil

19.6.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

6.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Lucy Anderson, Anna Hedh, Arndt Kohn, Matthijs van Miltenburg

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

John Howarth, Nosheena Mobarik, Flavio Zanonato

Benyújtás dátuma

12.12.2018

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

32

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Jasenko Selimovic, Matthijs van Miltenburg

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Maria Grapini, Anna Hedh, John Howarth, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

John Stuart Agnew, Robert Jarosław Iwaszkiewicz

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. január 10.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat