SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly

11.12.2018 - (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)) - ***I

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajca: Jiří Pospíšil


Postup : 2018/0258(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0460/2018

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly

(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0474),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 33, článok 114 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0273/2018),

-  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z xxxx[1],

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre rozpočtovú kontrolu a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0460/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Na prevádzku colnej únie je potrebné riadne vybaviť 2 140 colných úradov17, ktoré sa nachádzajú na vonkajších hraniciach Európskej únie. Potreba primeraných a rovnocenných colných kontrol je mimoriadne naliehavá nielen z hľadiska plnenia tradičnej úlohy colníc vyberať clo, ale čoraz viac aj preto, že v záujme ochrany a bezpečnosti je potrebné výrazne posilniť kontrolu tovaru, ktorý prekračuje smerom dnu alebo von vonkajšie hranice Únie. Zároveň by však tieto kontroly pohybu tovaru cez vonkajšie hranice nemali brániť legitímnemu obchodu s tretími krajinami, ale mali by ho skôr zjednodušovať.

(1)  Na efektívnu a účinnú prevádzku colnej únie je potrebné riadne vybaviť 2 140 colných úradov17, ktoré sa nachádzajú na vonkajších hraniciach Európskej únie. Potreba primeraných a rovnocenných colných kontrol je mimoriadne naliehavá nielen z hľadiska plnenia tradičnej úlohy colníc vyberať clo, ale čoraz viac aj preto, že v záujme ochrany a bezpečnosti je potrebné výrazne posilniť kontrolu tovaru, ktorý prekračuje smerom dnu alebo von vonkajšie hranice Únie. Zároveň by však tieto kontroly pohybu tovaru cez vonkajšie hranice nemali brániť legitímnemu obchodu s tretími krajinami, ale mali by ho skôr zjednodušovať, a to pri dodržiavaní ochranných a bezpečnostných podmienok.

__________________

__________________

17 Príloha k výročnej správe o výkonnosti colnej únie 2016 je k dispozícii na adrese: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

17 Príloha k výročnej správe o výkonnosti colnej únie 2016 je k dispozícii na adrese: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Colná únia je základným kameňom Európskej únie, ktorá je jedným z najväčších obchodných blokov na svete a má zásadný význam pre riadne fungovanie jednotného trhu v prospech podnikov aj občanov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 20181a vyjadril osobitné znepokojenie nad colnými podvodmi, ktoré spôsobili významnú stratu príjmov do rozpočtu Únie. Európsky parlament zopakoval, že silnejšiu a ambicióznejšiu Európu možno dosiahnuť len vtedy, ak bude mať k dispozícii viac finančných prostriedkov, a preto vyzval, aby sa existujúcim politikám poskytovala nepretržitá podpora, zvýšili sa zdroje na hlavné programy Únie a na ďalšie povinnosti sa pridelili v náležitej výške dodatočné finančné prostriedky.

 

__________________

 

1a P8_TA(2018)0075: Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Vo vykonávaní colných kontrol je dnes medzi členskými štátmi nerovnováha. Túto nerovnováhu spôsobujú zemepisné rozdiely medzi členskými štátmi, ako aj ich kapacity a dostupné prostriedky. Schopnosť členských štátov reagovať na výzvy, ktoré prináša neustály vývoj globálnych obchodných modelov a dodávateľských reťazcov, závisí nielen od ľudského faktora, ale aj od dostupnosti moderného a spoľahlivého vybavenia na colné kontroly. Pri riešení súčasnej nerovnováhy preto zohráva dôležitú úlohu zabezpečenie rovnocenného vybavenia na colné kontroly. Vďaka nemu sa lepšie zjednotí vykonávanie colných kontrol naprieč členskými štátmi a tým sa predíde smerovaniu toku tovarov do najslabších miest.

(2)  Vo vykonávaní colných kontrol je dnes medzi členskými štátmi nerovnováha. Túto nerovnováhu spôsobujú zemepisné rozdiely medzi členskými štátmi, ich kapacity a dostupné prostriedky, ako aj nedostatok štandardizovaných colných kontrol. Schopnosť členských štátov reagovať na výzvy, ktoré prináša neustály vývoj globálnych obchodných modelov a dodávateľských reťazcov, závisí nielen od ľudského faktora, ale aj od dostupnosti a riadneho fungovania moderného a spoľahlivého vybavenia na colné kontroly. Ďalšie výzvy, ako napríklad nárast elektronického obchodu, digitalizácia kontrol a záznamov inšpekcií, odolnosť voči kybernetickým útokom, sabotážam, priemyselnej špionáži a zneužívaniu údajov tiež zvýšia dopyt po lepšie fungujúcich colných postupoch. Pri riešení súčasnej nerovnováhy preto zohráva dôležitú úlohu zabezpečenie rovnocenného vybavenia na colné kontroly. Vďaka nemu sa lepšie zjednotí vykonávanie colných kontrol naprieč členskými štátmi a tým sa predíde smerovaniu toku tovarov do najslabších miest. Všetok tovar, ktorý vstupuje na colné územie Únie, by mal podliehať dôkladnej kontrole, aby sa zabránilo špekulatívnemu výberu prístavu colnými podvodníkmi na základe najvýhodnejších obchodných podmienok. S cieľom zabezpečiť, aby sa zvýšila celková schopnosť, ako aj konvergencia pri vykonávaní colných kontrol členskými štátmi, je potrebná jasná stratégia v súvislosti s najslabšími bodmi.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Členské štáty sa opakovane vyjadrili, že potrebujú finančnú podporu, a požiadali o hĺbkovú analýzu potrebného vybavenia. Rada vo svojich záveroch18 o financovaní colných kontrol z 23. marca 2017 vyzvala Komisiu, aby „zvážila a zhodnotila možnosť financovania potrieb technického vybavenia z budúcich programov financovania Komisie a aby zlepšila koordináciu a posilnila spoluprácu medzi colnými orgánmi a inými orgánmi presadzovania práva na účely financovania.“

(3)  Viaceré členské štáty sa opakovane vyjadrili, že potrebujú finančnú podporu, a požiadali o hĺbkovú analýzu potrebného vybavenia. Rada vo svojich záveroch18 o financovaní colných kontrol z 23. marca 2017 vyzvala Komisiu, aby „zvážila a zhodnotila možnosť financovania potrieb technického vybavenia z budúcich programov financovania Komisie a aby zlepšila koordináciu a posilnila spoluprácu medzi colnými orgánmi a inými orgánmi presadzovania práva na účely financovania.“

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Preto je vhodné zriadiť nový nástroj finančnej podpory určený pre vybavenie na colné kontroly.

(6)  Preto je vhodné zriadiť nový nástroj finančnej podpory určený pre vybavenie na colné kontroly, ktorým by sa zabezpečilo odhaľovanie praktík, ako je falšovanie tovaru, a iných nezákonných obchodných praktík. Mali by sa zohľadniť už existujúce formy finančnej podpory.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Keďže colné orgány členských štátov zodpovedajú za čoraz viac úloh, ktoré často zasahujú do oblasti bezpečnosti a vykonávajú sa na vonkajších hraniciach, rovnocenné vykonávanie hraničných a colných kontrol na vonkajších hraniciach si vyžaduje primeranú finančnú podporu Únie členským štátom. Rovnako dôležité je zlepšiť medziagentúrnu spoluprácu na hraniciach Únie v oblasti kontroly tovaru a osôb, ktorá prebieha v každom členskom štáte medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za hraničné kontroly alebo iné úlohy vykonávané na hraniciach.

(7)  Keďže colné orgány členských štátov zodpovedajú za čoraz viac úloh, ktoré často zasahujú do oblasti bezpečnosti a vykonávajú sa na vonkajších hraniciach, rovnocenné vykonávanie hraničných a colných kontrol na vonkajších hraniciach si vyžaduje primeranú finančnú podporu Únie členským štátom. Rovnako dôležité je zlepšiť medziagentúrnu spoluprácu na hraniciach Únie v oblasti kontroly tovaru a osôb, ktorá prebieha v každom členskom štáte medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za hraničné kontroly alebo iné úlohy vykonávané na hraniciach, pričom sa musí zohľadňovať kybernetická bezpečnosť.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Týmto nariadením sa stanovuje finančné krytie nástroja, ktoré má v priebehu ročného rozpočtového postupu predstavovať pre Európsky parlament a Radu hlavnú referenčnú sumu v zmysle bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení21.

(11)  Týmto nariadením sa stanovuje finančné krytie nástroja, ktoré má v priebehu ročného rozpočtového postupu predstavovať pre Európsky parlament a Radu hlavnú referenčnú sumu v zmysle bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení21. Podmienky, za ktorých sa budú určovať priority grantov v záujme zabezpečenia rozpočtovej disciplíny, by mali byť jednoznačné, vymedzené a založené na zistených potrebách spojených s úlohami, ktoré vykonávajú miesta colnej kontroly.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Vybavenie na colnú kontrolu financované v rámci tohto nástroja by malo spĺňať optimálnu bezpečnosť vrátane kybernetickej bezpečnosti, bezpečnostných, environmentálnych a zdravotných noriem.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13b)  K údajom vytvoreným vybavením na colnú kontrolu financovaným v rámci tohto nástroja by mal mať prístup a spracúvať ho len personál orgánov s náležitým oprávnením. Tieto údaje by mali byť náležite chránené pred nepovoleným prístupom alebo poskytnutím. Členské štáty by mali mať úplnú kontrolu nad týmito údajmi.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13c)  Vybavenie na colnú kontrolu financované z tohto nástroja by malo prispievať k zabezpečeniu optimálneho riadenia colných rizík.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13d)  Pri výmene starého vybavenia na colné kontroly v rámci tohto nástroja by mali byť členské štáty zodpovedné za ekologickú likvidáciu starého vybavenia.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Väčšina vybavenia na colné kontroly môže byť rovnako alebo zhodou okolností spôsobilá na kontrolu súladu s inými právnymi predpismi, napríklad s ustanoveniami o riadení hraníc, vízach alebo policajnej spolupráci. Preto sa Fond pre integrované riadenie hraníc skladá z dvoch vzájomne komplementárnych nástrojov, ktoré majú z hľadiska nákupu vybavenia odlišnú pôsobnosť. Na jednej strane nástroj na riadenie hraníc a víza zriadený nariadením [2018/XXX]25 sa nevzťahuje na vybavenie, ktoré možno použiť na riadenie hraníc aj na colné kontroly. Na druhej strane z nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly zriadeného týmto nariadením sa bude nielen finančne podporovať vybavenie na colné kontroly, ktoré predstavujú jeho hlavný účel, ale umožní sa jeho používanie aj na ďalšie účely, ako napríklad hraničné kontroly a bezpečnosť. Vďaka rozdeleniu úloh sa zintenzívni medziagentúrna spolupráca ako jedna zo zložiek európskeho integrovaného riadenia hraníc uvedená v článku 4 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/162426, čím sa colným a pohraničným orgánom umožní spolupráca a spoločné používanie a vzájomná interoperabilita vybavenia na kontroly umožní maximalizovať vplyv rozpočtu Únie.

(15)  Väčšina vybavenia na colné kontroly môže byť rovnako alebo zhodou okolností spôsobilá na kontrolu súladu s inými právnymi predpismi, napríklad s ustanoveniami o riadení hraníc, vízach alebo policajnej spolupráci. Preto sa Fond pre integrované riadenie hraníc skladá z dvoch vzájomne komplementárnych nástrojov, ktoré majú z hľadiska nákupu vybavenia odlišnú pôsobnosť. Na jednej strane nástroj na riadenie hraníc a víza zriadený nariadením [2018/XXX]25 sa nevzťahuje na vybavenie, ktoré možno použiť na riadenie hraníc aj na colné kontroly. Na druhej strane z nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly zriadeného týmto nariadením sa bude nielen finančne podporovať vybavenie na colné kontroly, ktoré predstavujú jeho hlavný účel, ale umožní sa jeho používanie aj na ďalšie súvisiace účely, ako napríklad hraničné kontroly, ochranu a bezpečnosť. Vďaka rozdeleniu úloh sa zintenzívni medziagentúrna spolupráca ako jedna zo zložiek európskeho integrovaného riadenia hraníc uvedená v článku 4 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/162426, čím sa colným a pohraničným orgánom umožní spolupráca a spoločné používanie a vzájomná interoperabilita vybavenia na kontroly umožní maximalizovať vplyv rozpočtu Únie. Aby sa zabezpečilo, že každý nástroj alebo vybavenie financované fondom bude v stálej úschove určeného colného miesta, ktoré vybavenie vlastní, mal by sa akt spoločného využívania a interoperability medzi colnými a pohraničnými orgánmi vymedziť ako nesystematický a nepravidelný.

__________________

__________________

25 COM(2018) 473.

25 COM(2018) 473.

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Odchylne od nariadenia o rozpočtových pravidlách by sa malo povoliť financovanie akcie z niekoľkých programov alebo nástrojov Únie, aby sa umožnila a v prípade potreby podporila spolupráca a interoperabilita naprieč oblasťami. V takýchto prípadoch však príspevky nesmú pokrývať rovnaké náklady v súlade so zásadou zamedzenia dvojitému financovaniu, ktorá je ustanovená v nariadení o rozpočtových pravidlách.

(16)  Odchylne od nariadenia o rozpočtových pravidlách by sa malo povoliť financovanie akcie z niekoľkých programov alebo nástrojov Únie, aby sa umožnila a v prípade potreby podporila spolupráca a interoperabilita naprieč oblasťami. V takýchto prípadoch však príspevky nesmú pokrývať rovnaké náklady v súlade so zásadou zamedzenia dvojitému financovaniu, ktorá je ustanovená v nariadení o rozpočtových pravidlách. Ak už členskému štátu boli pridelené alebo prijal príspevky z iného programu Únie alebo podporu z fondu Únie na obstaranie rovnakého vybavenia, tento príspevok alebo podpora by sa mali uviesť v žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Komisia by mala stimulovať spoločné obstarávanie a skúšanie vybavenia na colné kontroly medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Vzhľadom na rýchly vývoj v oblasti colných priorít, hrozieb a technológií by sa pracovné programy nemali vzťahovať na dlhé obdobia. Potreba zriaďovať ročné pracovné programy zároveň zvyšuje administratívne zaťaženie Komisie aj členských štátov, hoci na implementáciu nástroja nie sú nevyhnutné. Vzhľadom na to by pracovné programy mali v zásade pokrývať viac ako jeden rozpočtový rok.

(17)  Vzhľadom na rýchly vývoj v oblasti colných priorít, hrozieb a technológií by sa pracovné programy nemali vzťahovať na dlhé obdobia. Potreba zriaďovať ročné pracovné programy zároveň zvyšuje administratívne zaťaženie Komisie aj členských štátov, hoci na implementáciu nástroja nie sú nevyhnutné. Vzhľadom na to by pracovné programy mali v zásade pokrývať viac ako jeden rozpočtový rok. Okrem toho s cieľom zabezpečiť zachovanie integrity strategických záujmov Únie sa členské štáty nabádajú, aby pri výberovom konaní na nové vybavenie na colné kontroly starostlivo zohľadnili požiadavky na kybernetickú bezpečnosť a riziká možného vystavenia citlivých údajov za hranicami Únie.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky implementácie pracovného programu v zmysle tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201127.

vypúšťa sa

__________________

 

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Hoci špecifický cieľ zabezpečiť rovnocenné colné kontroly si vyžaduje centrálnu implementáciu, vzhľadom na technický charakter tohto nástroja je potrebná technická príprava. Preto by sa na podporu implementácie malo vykonať posúdenie potrieb, ktoré bude vychádzať z národnej expertízy a skúseností a do ktorého sa zapoja colné správy členských štátov. Takéto posúdenie potrieb by sa malo zakladať na jasnej metodike vrátane minimálneho počtu krokov potrebných na získanie požadovaných informácií.

(19)  Hoci špecifický cieľ zabezpečiť rovnocenné colné kontroly si vyžaduje centrálnu implementáciu, vzhľadom na technický charakter tohto nástroja je potrebná technická príprava. Preto by sa na podporu implementácie malo vykonať individuálne posúdenie potrieb, ktoré bude vychádzať z národnej expertízy a skúseností a do ktorého sa zapoja colné správy členských štátov. Takéto posúdenie potrieb by sa malo zakladať na jasnej metodike vrátane minimálneho počtu krokov potrebných na získanie požadovaných relevantných informácií.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Na účely pravidelného monitorovania a podávania správ by sa mal zaviesť vhodný rámec monitorovania výsledkov, ktoré sa dosiahli vďaka nástroju a jeho akciám. Takéto monitorovanie a podávanie správ by malo vychádzať z ukazovateľov, ktorými sa meria vplyv akcií nástroja. Podávané správy by mali obsahovať informácie o vybavení na colné kontroly, ktoré prekračuje určité hraničné hodnoty nákladov.

(20)  Na účely pravidelného monitorovania a podávania správ by sa mal zaviesť vhodný rámec monitorovania výsledkov, ktoré sa dosiahli vďaka nástroju a jeho akciám. Takéto monitorovanie a podávanie správ by malo vychádzať z kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov, ktorými sa meria vplyv akcií nástroja. Členské štáty by mali zabezpečiť transparentný a jasný postup verejného obstarávania. Podávané správy by mali obsahovať podrobné informácie o vybavení na colné kontroly a postupe verejného obstarávania nad rámec určitej hraničnej hodnoty nákladov a odôvodnenie nákladov.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  V záujme primeranej odozvy na vývoj priorít politík, hrozieb a technológií by mala byť na Komisiu delegovaná právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorými možno pre akcie oprávnené na financovanie z tohto nástroja meniť účely colných kontrol a zoznamy ukazovateľov, ktorými sa meria dosiahnutie špecifických cieľov. Je zvlášť dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

(22)  V záujme primeranej odozvy na vývoj priorít politík, hrozieb a technológií by mala byť na Komisiu delegovaná právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu tohto nariadenia s cieľom stanoviť pracovné programy, zmeny účelov colných kontrol pre akcie oprávnené v rámci tohto nástroja a zoznam ukazovateľov, ktorými sa meria dosiahnutie špecifických cieľov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné a plne transparentné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Na toto nariadenie sa uplatňujú horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto pravidlá, stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách, predovšetkým upravujú postup prípravy a plnenia rozpočtu cez granty, zákazky, ceny, nepriame plnenie a určujú kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa vzťahujú aj na ochranu rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu v členských štátoch, keďže dodržiavanie zásad právneho štátu je nevyhnutnou podmienkou riadneho finančného hospodárenia a účinnosti financovania z prostriedkov EÚ.

(24)  Na toto nariadenie sa uplatňujú horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto pravidlá, stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách, predovšetkým upravujú postup prípravy a plnenia rozpočtu cez granty, zákazky, ceny, nepriame plnenie a určujú kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa vzťahujú aj na ochranu rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu v členských štátoch, keďže dodržiavanie zásad právneho štátu je nevyhnutnou podmienkou riadneho finančného hospodárenia a účinnosti financovania z prostriedkov EÚ. Financovanie v rámci tohto nástroja by malo dodržiavať zásady transparentnosti, proporcionality, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Typy financovania a spôsoby plnenia podľa tohto nariadenia sa zvolia na základe ich schopnosti splniť špecifické ciele akcií a dosiahnuť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívne zaťaženie a riziko konfliktu záujmov. V tejto súvislosti by sa malo zvážiť použitie jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(25)  Typy financovania a spôsoby plnenia podľa tohto nariadenia sa zvolia na základe ich schopnosti splniť špecifické ciele akcií a dosiahnuť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívne zaťaženie a riziko konfliktu záujmov. V tejto súvislosti by sa malo zvážiť použitie jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Zlepšenie vykonávania a kvality vynakladania prostriedkov by malo predstavovať hlavné zásady na dosiahnutie cieľov tohto nástroja a zároveň zaručiť optimálne využívanie finančných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všeobecným cieľom tohto nástroja, ktorý je súčasťou Fondu pre integrované riadenie hraníc, je podporovať colnú úniu a colné orgány pri ochrane finančných a hospodárskych záujmov Únie a jej členských štátov, starať sa o istotu a bezpečnosť v Únii, chrániť Úniu pred nekalým a nezákonným obchodovaním, a zároveň zjednodušovať legálnu obchodnú činnosť.

1.  Všeobecným cieľom tohto nástroja, ktorý je súčasťou Fondu pre integrované riadenie hraníc, a so zreteľom na dlhodobý cieľ, aby všetky colné kontroly v Únii boli normalizované, je podporovať colnú úniu a colné orgány pri ochrane finančných a hospodárskych záujmov Únie a jej členských štátov, presadzovať medziagentúrnu spoluprácu na hraniciach Únie, pokiaľ ide o kontrolu tovaru a osôb, starať sa o istotu a bezpečnosť v Únii, chrániť Úniu pred nekalým a nezákonným obchodovaním, a zároveň zjednodušovať legálnu obchodnú činnosť.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Nástroj má špecifický cieľ prispievať k primeranosti a rovnocennosti colných kontrol nákupom, údržbou a modernizáciou vhodného, aktuálneho a spoľahlivého vybavenia na colné kontroly.

2.  Nástroj má špecifický cieľ prispievať k primeranosti a rovnocennosti colných kontrol plne transparentným nákupom, údržbou a modernizáciou vhodného, najnovšieho, bezpečného a spoľahlivého vybavenia na colné kontroly, ktoré je odolné voči kybernetickým útokom a šetrné voči životnému prostrediu. Ďalším cieľom je zlepšiť kvalitu colných kontrol vo všetkých členských štátoch a zabrániť tak odklonu tokov tovarov na slabšie miesta v Únii.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Nástroj prispieva k vykonávaniu európskeho integrovaného riadenia hraníc podporou spolupráce medzi agentúrami, spoločného využívania a interoperability nového vybavenia získaného pomocou tohto nástroja.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na vykonávanie tohto nástroja na obdobie 2021 až 2027 sa stanovuje na 1 300 000 000 EUR v bežných cenách.

1.  Finančné krytie na vykonávanie tohto nástroja na roky 2021 až 2027 sa stanovuje na 1 149 175 000 EUR v cenách z roku 2018 (1 300 000 000 EUR v bežných cenách).

Odôvodnenie

V súlade s uzneseniami EP o budúcom VFR zo 14. marca a z 30. mája sa navrhuje zmena finančného krytia na základe predbežného technického rozdelenia pre jednotlivé programy, ktoré by mohlo byť predmetom ďalších úprav, a to pri súčasnom rešpektovaní celkovej pozície EP, ako sa uvádza v spomínaných uzneseniach, a zachovaní celkovej úrovne 1,3 % HND EÚ-27.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Zo sumy uvedenej v odseku 1 sa môžu takisto uhrádzať výdavky na prípravu, monitorovanie, kontrolu, audit, hodnotenie a iné činnosti súvisiace s riadením nástroja a hodnotením dosahovania jeho cieľov. Okrem toho sa z nej môžu uhrádzať výdavky na štúdie, stretnutia expertov, informačné a komunikačné akcie, pokiaľ sa týkajú cieľov nástroja, ako aj výdavky spojené so sieťami informačných technológií zameranými na spracovanie a výmenu informácií vrátane nástrojov informačných technológií na úrovni inštitúcií a ostatné výdavky na technickú a administratívnu pomoc potrebnú v súvislosti s riadením nástroja.

2.  Zo sumy uvedenej v odseku 1 sa môžu takisto uhrádzať oprávnené a overené výdavky na prípravu, monitorovanie, kontrolu, audit, hodnotenie a iné činnosti súvisiace s riadením nástroja a hodnotením jeho výkonnosti a dosahovania jeho cieľov. Okrem toho sa z nej môžu uhrádzať oprávnené a overené výdavky na štúdie, stretnutia expertov, informačné a komunikačné akcie, výmena údajov medzi zúčastnenými členskými štátmi, pokiaľ sa týkajú osobitných cieľov nástroja podporujúcich všeobecný cieľ, ako aj výdavky spojené so sieťami informačných technológií zameranými na spracovanie a výmenu informácií vrátane nástrojov informačných technológií na úrovni inštitúcií a ostatné výdavky na technickú a administratívnu pomoc potrebnú v súvislosti s riadením nástroja.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Ak sa v rámci podporenej akcie nakupuje alebo modernizuje vybavenie, Komisia stanoví vhodné ochranné opatrenia a opatrenia pre nepredvídané udalosti, aby sa zabezpečilo, že príslušné colné orgány budú vo všetkých relevantných prípadoch používať všetko vybavenie zakúpené s podporou programov a nástrojov Únie.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak sa v rámci podporenej akcie nakupuje alebo modernizuje vybavenie, Komisia zavedie mechanizmus koordinácie, ktorým zabezpečí efektivitu a vzájomnú interoperabilitu každého vybavenia zakúpeného s podporou niektorého z programov a nástrojov Únie.

3.  Ak sa v rámci podporenej akcie nakupuje alebo modernizuje vybavenie, Komisia zavedie mechanizmus koordinácie, ktorým zabezpečí efektivitu a vzájomnú interoperabilitu každého vybavenia zakúpeného s podporou niektorého z programov a nástrojov Únie, čím sa umožní konzultácia a účasť príslušných agentúr Únie, najmä Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Koordinačný mechanizmus zahŕňa účasť a konzultácie s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, aby sa maximalizovala pridaná hodnota Únie v oblasti riadenia hraníc.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Ak sa v rámci podporenej akcie nakupuje alebo modernizuje vybavenie, Komisia stanoví vhodné ochranné opatrenia a opatrenia pre nepredvídané udalosti, aby sa zabezpečilo, že všetko vybavenie zakúpené s podporou programov a nástrojov Únie spĺňa dohodnuté normy týkajúce sa pravidelnej údržby.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odchylne od odseku 1 sa v riadne odôvodnených prípadoch môžu akcie vzťahovať aj na nákup, údržbu a modernizáciu vybavenia na colné kontroly určeného na odskúšanie nových častí alebo funkcií v prevádzkových podmienkach.

2.  Odchylne od odseku 1 sa v riadne odôvodnených prípadoch môžu akcie vzťahovať aj na plne transparentný nákup, údržbu a modernizáciu vybavenia na colné kontroly určeného na odskúšanie nových častí alebo funkcií v prevádzkových podmienkach.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia je oprávnená prijatím delegovaných aktov v súlade s článkom 14 zmeniť účely colných kontrol uvedené v odseku 1 písm. b), ako aj v prílohe 1, ak sa takáto revízia považuje za potrebnú.

3.  Komisia je oprávnená prijatím delegovaných aktov v súlade s článkom 14 zmeniť účely colných kontrol uvedené v odseku 1 písm. b), ako aj v prílohe 1, ak sa takáto revízia považuje za potrebnú, ako aj s cieľom držať krok s technologickým vývojom, zmenami v praktikách pašovania tovaru a s novými, inteligentnými a inovačnými riešeniami na účely colných kontrol.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Vybavenie na colné kontroly financované z tohto nástroja možno využívať okrem colných kontrol aj na ďalšie účely vrátane kontroly osôb na podporu vnútroštátnych orgánov riadenia hraníc a vyšetrovania.

4.  Vybavenie na colné kontroly financované z tohto nástroja by sa malo v prvom rade používať na colné kontroly, ale okrem colných kontrol ho možno využívať aj na ďalšie účely vrátane kontroly osôb na podporu vnútroštátnych orgánov riadenia hraníc a vyšetrovania s cieľom plniť všeobecné a osobitné ciele nástroja stanovené v článku 3.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Komisia stimuluje spoločné obstarávanie a skúšanie vybavenia na colné kontroly medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Financovanie presahujúce tento strop sa môže poskytnúť v prípade spoločného obstarávania a skúšania vybavenia na colné kontroly medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Výnimočné okolnosti uvedené v odseku 2 môžu zahŕňať nákup nového vybavenia na colnú kontrolu a jeho postúpenie do rezervy technického vybavenia Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Prípustnosť colného kontrolného vybavenia do rezervy technického vybavenia sa zaistí v súlade s článkom 5 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na financovanie z nástroja nie sú oprávnené tieto náklady:

Všetky náklady súvisiace s činnosťami uvedenými v článku 6 sú oprávnené na financovanie z nástroja, s výnimkou:

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  náklady týkajúce sa odbornej prípravy alebo zlepšovania zručností potrebných na používanie vybavenia;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  náklady spojené s elektronickými systémami s výnimkou softvéru, ktorý je priamo potrebný na používanie vybavenia na colné kontroly;

c)  náklady spojené s elektronickými systémami s výnimkou softvéru a aktualizácie softvéru, ktorý je priamo potrebný na používanie vybavenia na colné kontroly a s výnimkou softvéru a programovania potrebného na prepojenie existujúceho softvéru s vybavením na colné kontroly;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  náklady na siete, ako sú zabezpečené alebo nezabezpečené komunikačné kanály, alebo na odbery služieb;

d)  náklady na siete, ako sú zabezpečené alebo nezabezpečené komunikačné kanály, alebo na odbery služieb s výnimkou sietí alebo odberov, ktoré sú priamo potrebné na používanie vybavenia na colné kontroly;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pracovné programy prijíma Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15.

2.  Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 14, ktorými sa zmení príloha 2a s cieľom stanoviť pracovné programy.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na podporu prípravy pracovných programov uvedených v odseku 1 sa vypracujú posúdenia potrieb, ktoré budú obsahovať aspoň tieto informácie:

Na podporu prípravy pracovných programov uvedených v odseku 1 sa vypracujú individuálne posúdenia potrieb, ktoré budú obsahovať tieto informácie:

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  vyčerpávajúci zoznam dostupného vybavenia na colné kontroly;

b)  vyčerpávajúci zoznam dostupného a funkčného vybavenia na colné kontroly;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  spoločné vymedzenie minimálnej a optimálnej normy vybavenia na colné kontroly podľa kategórie hraničných priechodov a

c)  spoločné vymedzenie minimálnej technickej normy vybavenia na colné kontroly podľa kategórie hraničných priechodov;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca) posúdenie optimálnej úrovne vybavenia na colné kontroly podľa kategórie hraničných priechodov; a

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  podrobný odhad finančných potrieb.

d)  podrobný odhad finančných potrieb v závislosti od veľkosti colných operácií a relatívneho pracovného zaťaženia.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ukazovatele, ktoré sa majú uvádzať v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní všeobecných a špecifických cieľov nástroja stanovených v článku 3, sú uvedené v prílohe 2.

1.  V súlade s požiadavkou podávania správ podľa článku 38 ods. 3 písm. e) bodu i) nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade informácie o výkonnosti programu. Správy o výkonnosti, ktoré podáva Komisia, zahŕňajú informácie o pokroku i nedostatkoch.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Aby mohla Komisia spoľahlivo posúdiť pokrok nástroja v dosahovaní jeho cieľov, je oprávnená v súlade s článkom 14 prijímať delegované akty, ktorými sa v prípade potreby menia alebo dopĺňajú ukazovatele uvedené v prílohe 2 alebo sa nimi toto nariadenie dopĺňa o ustanovenia týkajúce sa zriadenia rámca na monitorovanie a hodnotenie.

2.  Ukazovatele, ktoré sa majú uvádzať v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní všeobecných a špecifických cieľov nástroja stanovených v článku 3, sú uvedené v prílohe 2. S cieľom zabezpečiť účinné hodnotenie pokroku nástroja pri dosahovaní jeho cieľov je Komisia splnomocnená prijať v súlade s článkom 14 delegované akty, ktorými sa v prípade potreby menia alebo dopĺňajú ukazovatele uvedené v prílohe 2 alebo sa nimi toto nariadenie dopĺňa o ustanovenia týkajúce sa zriadenia rámca na monitorovanie a hodnotenie, s cieľom poskytnúť Európskemu parlamentu a Rade aktuálne kvalitatívne a kvantitatívne informácie o výkonnosti programu.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečuje, aby sa údaje potrebné na monitorovanie implementácie nástroja a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie ukladajú primerané požiadavky, pokiaľ ide o podávanie správ.

3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečuje, aby údaje potrebné na monitorovanie implementácie nástroja a výsledkov boli porovnateľné a úplné a aby sa zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie ukladajú primerané požiadavky, pokiaľ ide o podávanie správ. Komisia poskytne Európskemu parlamentu a Rade spoľahlivé informácie o kvalite používaných údajov o výkonnosti.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  prítomnosť a stav vybavenia financovaného z rozpočtu Únie päť rokov po uvedení do prevádzky;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  informácie týkajúce sa údržby vybavenia na colné kontroly;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cc)  informácie o postupe verejného obstarávania;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4 – písmeno c d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cd)  odôvodnenie výdavkov;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese.

1.  Hodnotenia činností financovaných z nástroja a uvedených v článku 6 posudzujú výsledky nástroja, jeho vplyv a účinnosť a vykonávajú sa včas , aby sa zabezpečilo ich účinné využitie v rozhodovacom procese.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Priebežné hodnotenie nástroja sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii nástroja, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie nástroja.

2.  Priebežné hodnotenie nástroja sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii nástroja, najneskôr však tri roky po začatí implementácie nástroja.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V priebežnom hodnotení sa uvedú zistenia potrebné na prijatie rozhodnutia o následných opatreniach k programu po roku 2027 a o jeho cieľoch.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na konci implementácie nástroja, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykoná záverečné hodnotenie nástroja.

3.  Na konci implementácie nástroja, najneskôr však tri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykoná záverečné hodnotenie nástroja.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami a získanými poznatkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Komisia zahrnie ročné čiastočné hodnotenia do svojej správy Ochrana finančných záujmov Európskej únie - Boj proti podvodom.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 3 a článku 12 ods. 2 do 31. decembra 2028.

2.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 3, článku 11 ods. 2 a článku 12 ods. 2 do 31. decembra 2028.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 3 a článku 12 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 3, článku 11 ods. 2 a článku 12 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 3 a článku 12 ods. 2 nadobudne účinnosť, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 3, článku 11 ods. 2 a článku 12 ods. 2 nadobudne účinnosť, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 15

vypúšťa sa

Postup výboru

 

1.  Komisii pomáha Výbor pre program Colníctvo uvedený v článku 18 nariadenia (EÚ) [2018/XXX]38.

 

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

__________________

 

38 COM(2018) 442.

 

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie uvádzajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť týchto prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti, a tým ukazujú pridanú hodnotu Únie a pomáhajú Komisii pri zhromažďovaní údajov s cieľom zvýšiť rozpočtovú transparentnosť.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia vykonáva v súvislosti s nástrojom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje pridelené na nástroj zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 3.

2.  S cieľom zabezpečiť transparentnosť Komisia pravidelne poskytuje verejnosti informácie o nástroji, jeho činnostiach a výsledkoch, pričom odkazuje okrem iného na pracovné programy uvedené v článku 11.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Príloha 1 – stĺpec 3 – riadok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

kontajnery, nákladné vozidlá, železničné vozne

kontajnery, nákladné vozidlá, železničné vozne a vozidlá

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Príloha 1 – stĺpec 3 – riadok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

vozidlá

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Príloha 1 – stĺpec 2 – riadok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

portál detektora spätného rozptylu röntgenového žiarenia

portál detektora na báze spätného rozptylu röntgenového žiarenia

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Príloha 2 – stĺpec 2 – riadok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Bezpečnostný skener na báze milimetrových vĺn

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Príloha 2 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Bezpečnosť a ochrana

 

a) stupeň súladu s bezpečnostnými normami pre vybavenie na colné kontroly na všetkých hraničných priechodoch vrátane kybernetickej bezpečnosti

 

b) stupeň súladu s bezpečnostnými normami pre vybavenie na colné kontroly na všetkých hraničných priechodoch

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Príloha 2 – bod 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Zdravie a životné prostredie

 

a) stupeň súladu so zdravotnými normami pre vybavenie na colné kontroly na všetkých hraničných priechodoch

 

b) stupeň súladu s environmentálnymi normami pre vybavenie na colné kontroly na všetkých hraničných priechodoch

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Príloha 2 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Príloha 2a

 

Pracovné programy

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Príloha 2 b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Príloha 2b

 

Výnimočné okolnosti nadmerného financovania

  • [1]  [Ú. v. EÚ C 0.0.0.0000, s. 0].

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Navrhovaný nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontrol ako súčasť nového Fondu pre integrované riadenie hraníc (IBMF) vo viacročnom finančnom rámci na obdobie 2021 – 2027 je zameraný na posilnenie kontroly tovaru vstupujúceho na územie Únie a vystupujúceho z neho poskytovaním finančných prostriedkov na nákup, údržbu a modernizáciu vybavenia na colnú kontrolu, ako sú nové skenery, systémy automatizovaného rozpoznávania evidenčných čísel vozidiel a mobilné laboratóriá na analýzu vzoriek. Nástroj je novým finančným nástrojom vypracovaným na základe predchádzajúcich žiadostí členských štátov, preto je založený na ich potrebách, pokiaľ ide o lepšie riadenie vonkajších aj vnútorných hraníc. Po tom, ako Komisia predložila 3. 10. 2018 návrh nariadenia, spravodajca dôkladne preskúmal návrh a vo všeobecnosti ho považuje za užitočný a dobre vypracovaný. Napriek tomu má niekoľko poznámok a odporúčaní, aby bol text návrhu zrozumiteľnejší a súdržnejší.

V článkoch 3, 9, 12 a 13 by bolo treba vyhnúť sa nesprávnemu výkladu presnejším znením. Okrem týchto drobných zmien sa navrhujú dve podstatnejšie zmeny.

Po prvé, úpravou odôvodnenia 15 by sa malo objasniť používanie vybavenia na colnú kontrolu na ďalšie účely inými stranami. Zatiaľ čo spravodajca plne uznáva a podporuje možné synergie, domnieva sa, že takéto použitie by nemalo byť systematické ani pravidelné, čím by sa zabránilo zneužívaniu a oslabeniu cieľov nástroja.

Po druhé, v článku 16 sa zavádzajú zjednodušené pravidlá uverejňovania informácií o nástroji s cieľom neuložiť Komisii príliš prísnu povinnosť, pokiaľ ide o publikačnú a informačnú činnosť. Vhodný spôsob uverejňovania informácií o nástroji by bol preto predmetom zváženia Komisie, a to bez toho, aby sa v tejto súvislosti stanovili prísne pravidlá.

STANOVISKO Výboru pre rozpočet (5.11.2018)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly
(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Georgios Kyrtsos

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Colná únia je základným kameňom Európskej únie ako jedného z najväčších obchodných blokov na svete a má zásadný význam pre riadne fungovanie jednotného trhu v prospech podnikov aj občanov EÚ. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 2018 vyjadril osobitné znepokojenie nad colnými podvodmi, ktoré spôsobili významnú stratu príjmov do rozpočtu Únie. Európsky parlament zopakoval, že silnejšiu a ambicióznejšiu Európu možno dosiahnuť len vtedy, ak bude mať k dispozícii viac finančných prostriedkov, a preto vyzval, aby sa existujúcim politikám poskytovala nepretržitá podpora, aby sa zvýšili zdroje na hlavné programy Únie a aby sa na dodatočné povinnosti pridelili v náležitej výške dodatočné finančné prostriedky.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky implementácie pracovného programu v zmysle tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201127.

vypúšťa sa

__________________

 

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  V záujme primeranej odozvy na vývoj priorít politík, hrozieb a technológií by mala byť na Komisiu delegovaná právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorými možno pre akcie oprávnené na financovanie z tohto nástroja meniť účely colných kontrol a zoznamy ukazovateľov, ktorými sa meria dosiahnutie špecifických cieľov. Je zvlášť dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

(22)  V záujme primeranej odozvy na vývoj priorít politík, hrozieb a technológií by mala byť na Komisiu delegovaná právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o prijímanie pracovných programov a zmeny účelov colných kontrol pre akcie oprávnené v rámci tohto nástroja a zoznamu ukazovateľov, ktorými sa meria dosiahnutie špecifických cieľov. Je zvlášť dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Na toto nariadenie sa uplatňujú horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto pravidlá, stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách, predovšetkým upravujú postup prípravy a plnenia rozpočtu cez granty, zákazky, ceny, nepriame plnenieurčujú kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa vzťahujú aj na ochranu rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu v členských štátoch, keďže dodržiavanie zásad právneho štátu je nevyhnutnou podmienkou riadneho finančného hospodárenia a účinnosti financovania z prostriedkov EÚ.

(24)  Na toto nariadenie sa uplatňujú horizontálne finančné pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto pravidlá, stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách, určujú najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu prostredníctvom grantov, obstarávania, cien, nepriameho plneniazabezpečujú kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa vzťahujú aj na ochranu rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu v členských štátoch, keďže dodržiavanie zásad právneho štátu je nevyhnutnou podmienkou riadneho finančného hospodárenia a účinnosti financovania z prostriedkov EÚ. Financovanie v rámci tohto nástroja by malo dodržiavať zásady transparentnosti, proporcionality, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Typy financovania a spôsoby plnenia podľa tohto nariadenia sa zvolia na základe ich schopnosti splniť špecifické ciele akcií a dosiahnuť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívne zaťaženie a riziko konfliktu záujmov. V tejto súvislosti by sa malo zvážiť použitie jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(25)  Typy financovania a spôsoby plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti splniť špecifický cieľ akcií a dosiahnuť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívne zaťaženie a očakávané riziko nesúladu. Malo by sa pritom zvážiť použitie jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Zlepšenie vykonávania a kvality vynakladania prostriedkov by malo predstavovať hlavné zásady na dosiahnutie cieľov tohto nástroja a zároveň zaručiť optimálne využívanie finančných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26a)  Vzhľadom na naliehavosť boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie k vykonávaniu Parížskej dohody a byť lídrom vo vykonávaní cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja vrátane rovnosti medzi ženami a mužmi tento fond prispeje k začleňovaniu opatrení v oblasti klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je vyčleniť najmenej 25% rozpočtových výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti klímy v období VFR na roky 2021 – 2027 a 30 % čo najskôr, najneskôr však do roku 2027. Počas prípravy fondu a jeho implementácie sa identifikujú príslušné akcie, ktoré sa znovu posúdia v kontexte príslušných procesov hodnotenia a preskúmania.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na vykonávanie tohto nástroja na obdobie 2021 až 2027 sa stanovuje na 1 300 000 000 EUR v bežných cenách.

1.  Finančné krytie na vykonávanie tohto nástroja na obdobie 2021 až 2027 sa stanovuje na 1 149 175 000 EUR v cenách z roku 2018 (1 300 000 000 EUR v bežných cenách).

Odôvodnenie

V súlade s uzneseniami EP zo 14. marca a 30. mája o budúcom VFR sa navrhuje, aby sa finančné krytie zmenilo na základe predbežného technického rozdelenia prostriedkov podľa jednotlivých programov, ktoré by mohlo byť predmetom ďalších úprav, s tým, že sa bude prihliadať na celkový postoj EP, ako sa uvádza v uvedených uzneseniach, a celkovú úroveň HND v EÚ-27 na úrovni 1,3 %.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pracovné programy prijíma Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu. Uvedený vykonávací akt sa prijíma v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15.

2.  Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 14, ktorými sa zmení príloha IIa s cieľom stanoviť pracovné programy.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Priebežné hodnotenie nástroja sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii nástroja, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie nástroja.

2.  Priebežné hodnotenie nástroja sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii nástroja, najneskôr však dva roky po začatí implementácie nástroja.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na konci implementácie nástroja, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykoná záverečné hodnotenie nástroja.

3.  Na konci implementácie nástroja, najneskôr však dva roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykoná záverečné hodnotenie nástroja.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 3 a článku 12 ods. 2 do 31. decembra 2028.

2.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 3, článku 11 ods. 2 a článku 12 ods. 2 do 31. decembra 2028.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 3 a článku 12 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 3, článku 11 ods. 2 a článku 12 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 3 a článku 12 ods. 2 nadobudne účinnosť, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 3, článku 11 ods. 2 a článku 12 ods. 2 nadobudne účinnosť, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 15

vypúšťa sa

Postup výboru

 

1.  Komisii pomáha Výbor pre program Colníctvo uvedený v článku 18 nariadenia (EÚ) [2018/XXX]38.

 

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

__________________

 

38 COM(2018) 442.

 

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti, a tým ukazujú pridanú hodnotu Únie a pomáhajú Komisii pri zhromažďovaní údajov s cieľom zvýšiť rozpočtovú transparentnosť.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Príloha II a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Príloha IIa

 

Pracovné programy

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc

Referenčné čísla

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

2.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Georgios Kyrtsos

28.6.2018

Prerokovanie vo výbore

26.9.2018

 

 

 

Dátum prijatia

5.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Marco Valli

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Michael Detjen

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

25

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu (21.11.2018)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly
(COM(2018)0474 – C8‑0273/2018 – 2018/0258(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Nedzhmi Ali

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Colné orgány pomáhajú chrániť finančné záujmy Únie a členských štátov. Keďže ide o jeden z dôležitých tradičných vlastných zdrojov Únie, zostáva jedným z ústredných záujmov Výboru pre kontrolu rozpočtu.

Vďaka novému nástroju na vybavenie na colné kontroly sa lepšie zjednotí vykonávanie colných kontrol naprieč členskými štátmi, čím sa predíde smerovaniu toku tovarov do najslabších miest. Cielená intervencia Únie zameraná na vybavenie na colné kontroly umožní aj podporu nákupu, údržby a modernizácie oprávneného detekčného vybavenia na colné kontroly v širšom zmysle. Nástroj by sa mal týkať aj detekčného vybavenia používaného na colné účely mimo colných kontrol, ak budú colné kontroly jeho hlavným účelom.

Nový nástroj na vybavenie na colné kontroly musí byť jednotný a využívať všetky synergie s inými akčnými programami a fondmi EÚ, ktoré majú podobné ciele v súvisiacich oblastiach, a to najmä s programom Colníctvo.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na prevádzku colnej únie je potrebné riadne vybaviť 2 140 colných úradov17, ktoré sa nachádzajú na vonkajších hraniciach Európskej únie. Potreba primeraných a rovnocenných colných kontrol je mimoriadne naliehavá nielen z hľadiska plnenia tradičnej úlohy colníc vyberať clo, ale čoraz viac aj preto, že v záujme ochrany a bezpečnosti je potrebné výrazne posilniť kontrolu tovaru, ktorý prekračuje smerom dnu alebo von vonkajšie hranice Únie. Zároveň by však tieto kontroly pohybu tovaru cez vonkajšie hranice nemali brániť legitímnemu obchodu s tretími krajinami, ale mali by ho skôr zjednodušovať.

1.  Na zabezpečenie bezproblémovej a účinnej prevádzky colnej únie je potrebné riadne vybaviť všetky colné úrady17, ktoré sa nachádzajú na vonkajších hraniciach Európskej únie (pozemné, námorné, vzdušné a poštové uzly). Potreba primeraných a rovnocenných colných kontrol je mimoriadne naliehavá nielen z hľadiska plnenia tradičnej úlohy colníc vyberať clo, ale čoraz viac aj preto, že v záujme zaručenia bezpečnostnej ochrany, bezpečnosti a ochrany finančných záujmov Únie, je potrebné výrazne posilniť kontrolu tovaru, ktorý prekračuje smerom dnu alebo von vonkajšie hranice Únie. Zároveň by však tieto kontroly pohybu tovaru cez vonkajšie hranice nemali brániť legitímnemu obchodu s tretími krajinami, ale mali by ho skôr zjednodušovať.

_________________

_________________

17 Príloha k výročnej správe o výkonnosti colnej únie 2016 je k dispozícii na adrese: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

17 Príloha k výročnej správe o výkonnosti colnej únie 2016 je k dispozícii na adrese: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

Odôvodnenie

Uvedenie konkrétneho čísla nemá zmysel. Čo ak dôjde k nárastu alebo dokonca zníženiu uvedeného počtu?

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Colná únia je základným kameňom Európskej únie, ktorá je jedným z najväčších obchodných blokov na svete a má zásadný význam pre riadne fungovanie jednotného trhu v prospech podnikov aj občanov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 201817a vyjadril osobitné znepokojenie nad colnými podvodmi, ktoré spôsobili významnú stratu príjmov do rozpočtu Únie. Európsky parlament zopakoval, že silnejšiu a ambicióznejšiu Európu možno dosiahnuť len vtedy, ak bude mať k dispozícii viac finančných prostriedkov, a preto vyzval, aby sa existujúcim politikám poskytovala nepretržitá podpora, aby sa zvýšili zdroje na hlavné programy Únie a aby sa na dodatočné povinnosti pridelili v náležitej výške dodatočné finančné prostriedky.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Vo vykonávaní colných kontrol je dnes medzi členskými štátmi nerovnováha. Túto nerovnováhu spôsobujú zemepisné rozdiely medzi členskými štátmi, ako aj ich kapacity a dostupné prostriedky. Schopnosť členských štátov reagovať na výzvy, ktoré prináša neustály vývoj globálnych obchodných modelov a dodávateľských reťazcov, závisí nielen od ľudského faktora, ale aj od dostupnosti moderného a spoľahlivého vybavenia na colné kontroly. Pri riešení súčasnej nerovnováhy preto zohráva dôležitú úlohu zabezpečenie rovnocenného vybavenia na colné kontroly. Vďaka nemu sa lepšie zjednotí vykonávanie colných kontrol naprieč členskými štátmi a tým sa predíde smerovaniu toku tovarov do najslabších miest.

(2)  Vo vykonávaní colných kontrol je dnes medzi členskými štátmi nerovnováha. Túto nerovnováhu spôsobujú zemepisné rozdiely medzi členskými štátmi, ich kapacity a dostupné prostriedky, ako aj nedostatočne harmonizované a štandardizované colné kontroly. Schopnosť členských štátov reagovať na výzvy, ktoré prináša neustály vývoj globálnych obchodných modelov a dodávateľských reťazcov, závisí nielen od ľudského faktora, ale aj od dostupnosti a riadneho fungovania moderného a spoľahlivého vybavenia na colné kontroly. Ďalšie výzvy, ako napríklad nárast elektronického obchodu, všeobecná digitalizácia a možné slabé miesta, pokiaľ ide o kybernetické útoky, sabotáže, manipuláciu s údajmi alebo priemyselnú špionáž, tiež zvýšia dopyt po lepšie fungujúcich colných postupoch. Pri riešení súčasnej nerovnováhy preto zohráva dôležitú úlohu zabezpečenie rovnocenného vybavenia na colné kontroly. Vďaka nemu sa viac zjednotí vykonávanie colných kontrol naprieč členskými štátmi a tým sa predíde smerovaniu toku tovarov do najslabších miest. Vzhľadom na rozdiely v dostupnosti vybavenia na colné kontroly medzi členskými štátmi by sa mali prijať opatrenia najmä na zabezpečenie toho, aby tovar podliehal jednotným kontrolám pri vstupe na colné územie Únie, aby sa zabránilo špekulatívnemu výberu prístavu colnými podvodníkmi na základe najvýhodnejších obchodných podmienok.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Podporou primeranej a rovnocennej úrovne colných kontrol na vonkajších hraniciach Únie sa umožní maximalizovať výhody colnej únie. Cielená intervencia Únie zameraná na nápravu nerovnováhy z hľadiska vybavenia na colné kontroly by okrem toho prispela k celkovej súdržnosti medzi členskými štátmi. Vzhľadom na výzvy, ktorým svet čelí, najmä na neustálu potrebu chrániť finančné a hospodárske záujmy Únie a jej členských štátov a pritom zjednodušovať priebeh zákonného obchodu, je nevyhnutné zabezpečiť modernéspoľahlivé vybavenie na colné kontroly na vonkajších hraniciach.

(5)  Podporou vytvorenia jednotnej, primeranej a rovnocennej úrovne colných kontrol na vonkajších hraniciach Únie sa umožňuje maximalizovať výhody colnej únie so zreteľom na dlhodobý cieľ, aby všetky colné správy v EÚ spolupracovali ako jedna colná správa. Cielená intervencia Únie zameraná na nápravu nerovnováhy z hľadiska vybavenia na colné kontroly by okrem toho prispela k celkovej súdržnosti medzi členskými štátmi. Vzhľadom na výzvy, ktorým svet čelí, najmä na neustálu potrebu chrániť finančné a hospodárske záujmy Únie a jej členských štátov a pritom zjednodušovať priebeh zákonného obchodu, je nevyhnutné zabezpečiť dostupnosť a riadne fungovanie moderného, najnovšieho, bezpečnéhospoľahlivého vybavenia na colné kontroly na vonkajších hraniciach, ktoré bude odolné voči kybernetickým útokom a šetrné voči životnému prostrediu.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Vybavenie na colné kontroly financované v rámci tohto nástroja by malo spĺňať najvyššie normy v oblasti bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti, životného prostredia a zdravia.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13b)  K údajom vytvoreným vybavením na colnú kontrolu financovaným v rámci tohto nástroja by mal mať prístup a spracúvať ho len personál orgánov s náležitým oprávnením. Tieto údaje by mali byť náležite chránené pred nepovoleným prístupom alebo poskytnutím. Členské štáty by mali mať úplnú kontrolu nad týmito údajmi.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13c)  Vybavenie na colnú kontrolu financované z tohto nástroja by malo prispievať k zabezpečeniu optimálneho riadenia colných rizík.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13d)  Pri výmene starého vybavenia na colné kontroly v rámci tohto nástroja sú členské štáty zodpovedné za ekologickú likvidáciu starého vybavenia.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Väčšina vybavenia na colné kontroly môže byť rovnako alebo zhodou okolností spôsobilá na kontrolu súladu s inými právnymi predpismi, napríklad s ustanoveniami o riadení hraníc, vízach alebo policajnej spolupráci. Preto sa Fond pre integrované riadenie hraníc skladá z dvoch vzájomne komplementárnych nástrojov, ktoré majú z hľadiska nákupu vybavenia odlišnú pôsobnosť. Na jednej strane nástroj na riadenie hraníc a víza zriadený nariadením [2018/XXX]25 sa nevzťahuje na vybavenie, ktoré možno použiť na riadenie hraníc aj na colné kontroly. Na druhej strane z nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly zriadeného týmto nariadením sa bude nielen finančne podporovať vybavenie na colné kontroly, ktoré predstavujú jeho hlavný účel, ale umožní sa jeho používanie aj na ďalšie účely, ako napríklad hraničné kontroly a bezpečnosť. Vďaka rozdeleniu úloh sa zintenzívni medziagentúrna spolupráca ako jedna zo zložiek európskeho integrovaného riadenia hraníc uvedená v článku 4 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/162426, čím sa colným a pohraničným orgánom umožní spolupráca a spoločné používanie a vzájomná interoperabilita vybavenia na kontroly umožní maximalizovať vplyv rozpočtu Únie.

(15)  Väčšina vybavenia na colné kontroly môže byť rovnako alebo zhodou okolností spôsobilá na kontrolu súladu s inými právnymi predpismi, napríklad s ustanoveniami o riadení hraníc, vízach alebo policajnej spolupráci. Preto Fond pre integrované riadenie hraníc pozostáva z dvoch vzájomne komplementárnych nástrojov, ktoré majú z hľadiska nákupu vybavenia odlišnú pôsobnosť. Na jednej strane nástroj na riadenie hraníc a víza zriadený nariadením [2018/XXX]25 sa nevzťahuje na vybavenie, ktoré možno použiť na riadenie hraníc aj na colné kontroly. Na druhej strane z nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly zriadeného týmto nariadením sa bude nielen finančne podporovať vybavenie na colné kontroly, ktoré predstavujú jeho hlavný účel, ale umožní sa jeho používanie aj na ďalšie úlohy vykonávané na hraniciach a na ďalšie súvisiace účely, ako napríklad hraničné kontroly a bezpečnosť. Vďaka rozdeleniu úloh sa zintenzívni medziagentúrna spolupráca ako jedna zo zložiek európskeho integrovaného riadenia hraníc uvedená v článku 4 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/162426, čím sa colným a pohraničným orgánom umožní spolupráca a spoločné používanie a vzájomná interoperabilita vybavenia na kontroly umožní maximalizovať vplyv rozpočtu Únie.

_________________

_________________

25 COM(2018) 473.

25 COM(2018) 473.

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Európska komisia by mala stimulovať spoločné obstarávanie a testovanie vybavenia na colné kontroly medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Hoci špecifický cieľ zabezpečiť rovnocenné colné kontroly si vyžaduje centrálnu implementáciu, vzhľadom na technický charakter tohto nástroja je potrebná technická príprava. Preto by sa na podporu implementácie malo vykonať posúdenie potrieb, ktoré bude vychádzať z národnej expertízy a skúseností a do ktorého sa zapoja colné správy členských štátov. Takéto posúdenie potrieb by sa malo zakladať na jasnej metodike vrátane minimálneho počtu krokov potrebných na získanie požadovaných informácií.

(19)  Hoci špecifický cieľ zabezpečiť rovnocenné colné kontroly si vyžaduje centrálnu implementáciu, vzhľadom na technický charakter tohto nástroja je potrebná technická príprava. Preto by sa na podporu implementácie mali vykonať jednotlivé posúdenia potrieb, ktoré budú vychádzať z národnej expertízy a skúseností a do ktorého sa zapoja colné správy členských štátov. Takéto posúdenia potrieb by sa mali zakladať na jasnej metodike vrátane minimálneho počtu krokov potrebných na získanie požadovaných informácií.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Na účely pravidelného monitorovania a podávania správ by sa mal zaviesť vhodný rámec monitorovania výsledkov, ktoré sa dosiahli vďaka nástroju a jeho akciám. Takéto monitorovanie a podávanie správ by malo vychádzať z ukazovateľov, ktorými sa meria vplyv akcií nástroja. Podávané správy by mali obsahovať informácie o vybavení na colné kontroly, ktoré prekračuje určité hraničné hodnoty nákladov.

(20)  Na účely pravidelného monitorovania a podávania správ by sa mal zaviesť vhodný rámec monitorovania výsledkov, ktoré sa dosiahli vďaka nástroju a jeho akciám. Takéto monitorovanie a podávanie správ by malo vychádzať z kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov, ktorými sa meria vplyv akcií nástroja. Členské štáty by mali zabezpečiť transparentný a jasný postup verejného obstarávania. Podávané správy by mali obsahovať podrobné informácie o vybavení na colné kontroly a postupe verejného obstarávania nad rámec určitej hraničnej hodnoty nákladov a odôvodnenie nákladov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  V záujme primeranej odozvy na vývoj priorít politík, hrozieb a technológií by mala byť na Komisiu delegovaná právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorými možno pre akcie oprávnené na financovanie z tohto nástroja meniť účely colných kontrol a zoznamy ukazovateľov, ktorými sa meria dosiahnutie špecifických cieľov. Je zvlášť dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

(22)  V záujme primeranej odozvy na vývoj priorít politík, hrozieb a technológií by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorými možno pre akcie oprávnené na financovanie z tohto nástroja meniť účely colných kontrol a zoznamy ukazovateľov, ktorými sa meria dosiahnutie špecifických cieľov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné a plne transparentné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Na toto nariadenie sa uplatňujú horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto pravidlá, stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách, predovšetkým upravujú postup prípravy a plnenia rozpočtu cez granty, zákazky, ceny, nepriame plnenie a určujú kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa vzťahujú aj na ochranu rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu v členských štátoch, keďže dodržiavanie zásad právneho štátu je nevyhnutnou podmienkou riadneho finančného hospodárenia a účinnosti financovania z prostriedkov EÚ.

(24)  Na toto nariadenie sa uplatňujú horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto pravidlá stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách a predovšetkým upravujú postup prípravy a plnenia rozpočtu cez granty, zákazky, ceny, nepriame plnenie a určujú kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa vzťahujú aj na ochranu rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu v členských štátoch, keďže dodržiavanie zásad právneho štátu je nevyhnutnou podmienkou riadneho finančného hospodárenia a účinnosti financovania z prostriedkov EÚ. Financovanie v rámci tohto nástroja by malo dodržiavať zásady transparentnosti, proporcionality, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všeobecným cieľom tohto nástroja, ktorý je súčasťou Fondu pre integrované riadenie hraníc, je podporovať colnú úniu a colné orgány pri ochrane finančných a hospodárskych záujmov Únie a jej členských štátov, starať sa o istotu a bezpečnosť v Únii, chrániť Úniu pred nekalým a nezákonným obchodovaním, a zároveň zjednodušovať legálnu obchodnú činnosť.

1.  Všeobecným cieľom tohto nástroja, ktorý je súčasťou Fondu pre integrované riadenie hraníc, a so zreteľom na dlhodobý cieľ, aby všetky colné správy v Únii spolupracovali ako jedna správa, je podporovať colnú úniu a colné orgány pri ochrane finančných a hospodárskych záujmov Únie a jej členských štátov, starať sa o istotu a bezpečnosť v Únii, chrániť Úniu pred nekalým a nezákonným obchodovaním, a zároveň zjednodušovať legálnu obchodnú činnosť.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Nástroj má špecifický cieľ prispievať k primeranosti a rovnocennosti colných kontrol nákupom, údržbou a modernizáciou vhodného, aktuálneho a spoľahlivého vybavenia na colné kontroly.

2.  Nástroj má špecifický cieľ prispievať k primeranosti a rovnocennosti colných kontrol plne transparentným nákupom, údržbou a modernizáciou príslušného, najmodernejšieho, bezpečného a spoľahlivého vybavenia pre colné kontroly, ktoré bude odolné voči kybernetickým útokom a šetrné k životnému prostrediu, čo zahŕňa aj technické školenie pracovníkov, ktorí majú toto vybavenie používať.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na vykonávanie tohto nástroja na obdobie 2021 až 2027 sa stanovuje na 1 300 000 000 EUR v bežných cenách.

1.  Finančné krytie na vykonávanie tohto nástroja na roky 2021 až 2027 sa stanovuje na 1 149 175 000 EUR v cenách z roku 2018 (1 300000000 EUR v bežných cenách).

Odôvodnenie

V súlade s uzneseniami EP o budúcom VFR zo 14. marca a z 30. mája sa navrhuje zmena finančného krytia na základe predbežného technického rozdelenia pre jednotlivé programy, ktoré by mohlo byť predmetom ďalších úprav, a to pri súčasnom rešpektovaní celkovej pozície EP, ako sa uvádza v spomínaných uzneseniach, a zachovaní celkovej úrovne 1,3 % HND EÚ-27.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Zo sumy uvedenej v odseku 1 sa môžu takisto uhrádzať výdavky na prípravu, monitorovanie, kontrolu, audit, hodnotenie a iné činnosti súvisiace s riadením nástroja a hodnotením dosahovania jeho cieľov. Okrem toho sa z nej môžu uhrádzať výdavky na štúdie, stretnutia expertov, informačné a komunikačné akcie, pokiaľ sa týkajú cieľov nástroja, ako aj výdavky spojené so sieťami informačných technológií zameranými na spracovanie a výmenu informácií vrátane nástrojov informačných technológií na úrovni inštitúcií a ostatné výdavky na technickú a administratívnu pomoc potrebnú v súvislosti s riadením nástroja.

2.  Zo sumy uvedenej v odseku 1 sa môžu takisto uhrádzať oprávnené a overené výdavky na prípravu, monitorovanie, kontrolu, audit, hodnotenie a iné činnosti súvisiace s riadením nástroja a hodnotením jeho výkonnosti a dosahovania jeho cieľov. Okrem toho sa z nej môžu uhrádzať oprávnené a overené výdavky na štúdie, stretnutia expertov, informačné a komunikačné akcie, pokiaľ sa týkajú cieľov nástroja, ako aj výdavky spojené so sieťami informačných technológií zameranými na spracovanie a výmenu informácií vrátane nástrojov informačných technológií na úrovni inštitúcií a ostatné výdavky na technickú a administratívnu pomoc potrebnú v súvislosti s riadením nástroja.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Ak sa v rámci podporenej akcie nakupuje alebo modernizuje vybavenie, Komisia stanoví vhodné ochranné opatrenia a opatrenia pre nepredvídané udalosti, aby sa zabezpečilo, že príslušné colné orgány budú vo všetkých relevantných prípadoch používať všetko vybavenie zakúpené s podporou programov a nástrojov Únie.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Ak sa v rámci podporenej akcie nakupuje alebo modernizuje vybavenie, Komisia stanoví vhodné ochranné opatrenia a opatrenia pre nepredvídané udalosti, aby sa zabezpečilo, že všetko vybavenie zakúpené s podporou programov a nástrojov Únie spĺňa dohodnuté normy týkajúce sa pravidelnej údržby.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  podporujú nákup, údržbu a modernizáciu vybavenia na colné kontroly, ktoré spĺňa najvyššie normy v oblasti bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti, zabezpečenia, ochrany životného prostredia a zdravia.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  K údajom vytvoreným vybavením na colné kontroly financovaným v rámci tohto nástroja má prístup a spracúvať ich môže len personál orgánov s náležitým oprávnením. Tieto údaje sú náležite chránené pred nepovoleným prístupom alebo poskytnutím.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odchylne od odseku 1 sa v riadne odôvodnených prípadoch môžu akcie vzťahovať aj na nákup, údržbu a modernizáciu vybavenia na colné kontroly určeného na odskúšanie nových častí alebo funkcií v prevádzkových podmienkach.

2.  Odchylne od odseku 1 sa v riadne odôvodnených prípadoch môžu akcie vzťahovať aj na plne transparentný nákup, údržbu a modernizáciu vybavenia na colné kontroly určeného na odskúšanie nových častí alebo funkcií v prevádzkových podmienkach.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia je oprávnená prijatím delegovaných aktov v súlade s článkom 14 zmeniť účely colných kontrol uvedené v odseku 1 písm. b), ako aj v prílohe 1, ak sa takáto revízia považuje za potrebnú.

3.  Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 14 s cieľom zmeniť účely colných kontrol uvedené v odseku 1 písm. b), ako aj v prílohe 1, ak sa takáto revízia považuje za potrebnú, ako aj s cieľom držať krok s technologickým vývojom, a s novými, inteligentnými a inovačnými riešeniami na účely colných kontrol.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Vybavenie na colné kontroly financované z tohto nástroja možno využívať okrem colných kontrol aj na ďalšie účely vrátane kontroly osôb na podporu vnútroštátnych orgánov riadenia hraníc a vyšetrovania.

4.  Vybavenie na colné kontroly financované z tohto nástroja možno využívať okrem colných kontrol aj na ďalšie účely vrátane kontroly osôb na podporu vnútroštátnych orgánov riadenia hraníc a vyšetrovania, ak je to potrebné na plnenie všeobecných a osobitných cieľov nástroja stanovených v článku 3.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Komisia stimuluje spoločné obstarávanie a testovanie vybavenia na colné kontroly medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Akékoľvek finančné prostriedky, ktoré presahujú tento strop, sa poskytujú len v riadne odôvodnených výnimočných prípadoch.

2.  Akékoľvek finančné prostriedky, ktoré presahujú tento strop, sa poskytujú len za riadne odôvodnených výnimočných okolností, ktoré sú uvedené v prílohe 3. Komisia prijme a v prípade potreby aktualizuje zoznam výnimočných okolností prostredníctvom delegovaného aktu.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Financovanie presahujúce tento strop sa môže poskytnúť v prípade spoločného obstarávania a testovania vybavenia na colné kontroly medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  náklady spojené s elektronickými systémami s výnimkou softvéru, ktorý je priamo potrebný na používanie vybavenia na colné kontroly;

c)  náklady spojené s elektronickými systémami s výnimkou softvéru a softvérových aktualizácií, ktoré sú priamo potrebné na používanie vybavenia na colné kontroly;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na podporu prípravy pracovných programov uvedených v odseku 1 sa vypracujú posúdenia potrieb, ktoré budú obsahovať aspoň tieto informácie:

Na podporu prípravy pracovných programov uvedených v odseku 1 sa vypracujú jednotlivé posúdenia potrieb, ktoré budú obsahovať aspoň tieto informácie:

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  podrobný odhad finančných potrieb.

d)  podrobný odhad finančných potrieb v závislosti od veľkosti colných operácií a relatívneho pracovného zaťaženia.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ukazovatele, ktoré sa majú uvádzať v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní všeobecných a špecifických cieľov nástroja stanovených v článku 3, sú uvedené v prílohe 2.

1.  Komisia na základe požiadavky podávania správ podľa článku 38 ods. 3 písm. e) bodu 1) nariadenia o rozpočtových pravidlách predkladá Európskemu parlamentu a Rade informácie o výkonnosti programu. Podávanie správ o výkonnosti zahŕňa informácie o pokroku i nedostatkoch.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Aby mohla Komisia spoľahlivo posúdiť pokrok nástroja v dosahovaní jeho cieľov, je oprávnená v súlade s článkom 14 prijímať delegované akty, ktorými sa v prípade potreby menia alebo dopĺňajú ukazovatele uvedené v prílohe 2 alebo sa nimi toto nariadenie dopĺňa o ustanovenia týkajúce sa zriadenia rámca na monitorovanie a hodnotenie.

2.  Ukazovatele, ktoré sa majú uvádzať v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní všeobecných a špecifických cieľov nástroja stanovených v článku 3, sú uvedené v prílohe 2. S cieľom zabezpečiť účinné hodnotenie pokroku nástroja pri dosahovaní jeho cieľov je Komisia splnomocnená prijať v súlade s článkom 14 delegované akty, ktorými sa v prípade potreby menia alebo dopĺňajú ukazovatele uvedené v prílohe 2 alebo sa nimi toto nariadenie dopĺňa o ustanovenia týkajúce sa zriadenia rámca na monitorovanie a hodnotenie, s cieľom poskytnúť Európskemu parlamentu a Rade aktuálne kvalitatívne a kvantitatívne informácie o výkonnosti programu.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečuje, aby sa údaje potrebné na monitorovanie implementácie nástroja a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie ukladajú primerané požiadavky, pokiaľ ide o podávanie správ.

3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečuje, aby údaje potrebné na monitorovanie implementácie nástroja a výsledkov boli porovnateľné a úplné a aby sa zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie ukladajú primerané požiadavky, pokiaľ ide o podávanie správ. Komisia poskytne Európskemu parlamentu a Rade spoľahlivé informácie o kvalite používaných údajov o výkonnosti.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  prítomnosť a stav vybavenia financovaného z rozpočtu Únie päť rokov po uvedení do prevádzky

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4 – písmeno - c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  informácie týkajúce sa údržby vybavenia na colné kontroly

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cc)  informácie o postupe verejného obstarávania

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4 – písmeno c d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cd)  odôvodnenie výdavkov

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  V prípade, že jeden členský štát či viacero členských štátov nepoužijú vybavenie zakúpené s podporou programov a nástrojov Únie, vypracuje Komisia komplexné posúdenie situácie a informuje Európsky parlament, Radu, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov a Európsku prokuratúru (EPPO). Toto posúdenie okrem iného zahŕňa odhad rizika pre finančné záujmy Únie, ako aj zmierňujúce opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese.

1.  V hodnoteniach sa posudzujú výsledky, vplyv, účinnosť a efektívnosť programu, pričom tieto hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Priebežné hodnotenie nástroja sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii nástroja, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie nástroja.

2.  Priebežné hodnotenie nástroja sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii nástroja, najneskôr však tri roky po začatí implementácie nástroja.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2– pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V priebežnom hodnotení sa uvedú zistenia potrebné na prijatie rozhodnutia o následných opatreniach k programu po roku 2027 a o jeho cieľoch.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na konci implementácie nástroja, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykoná záverečné hodnotenie nástroja.

3.  Na konci implementácie nástroja, najneskôr však tri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykoná záverečné hodnotenie nástroja.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami a nadobudnutými skúsenosťami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Ročné čiastočné hodnotenia sa zahrnú do správy Komisie „Ochrana finančných záujmov Európskej únie - Boj proti podvodom“.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú v rámci možností pôvod a zabezpečujú maximálnu viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti, pričom však výdavky na priznanie tohto financovania by mali byť úmerné celkovým nákladom.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia vykonáva v súvislosti s nástrojom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje pridelené na nástroj zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 3.

2.  Komisia pravidelne vykonáva informačné a komunikačné činnosti v súvislosti s nástrojom a jeho akciami a výsledkami v rámci pracovných programov uvedených v článku 11. Finančné zdroje pridelené na nástroj zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 3.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Bezpečnosť a ochrana

 

a) stupeň súladu s bezpečnostnými normami pre vybavenie na colné kontroly na všetkých hraničných priechodoch vrátane kybernetickej bezpečnosti

 

b) stupeň súladu s bezpečnostnými normami pre vybavenie na colné kontroly na všetkých hraničných priechodoch

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Zdravie a životné prostredie

 

a) stupeň súladu so zdravotnými normami pre vybavenie na colné kontroly na všetkých hraničných priechodoch

 

b) stupeň súladu s environmentálnymi normami pre vybavenie na colné kontroly na všetkých hraničných priechodoch

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Príloha II a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Príloha IIa

Výnimočné okolnosti nadmerného financovania

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc

Referenčné čísla

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

2.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Nedzhmi Ali

17.9.2018

Prerokovanie vo výbore

18.10.2018

 

 

 

Dátum prijatia

20.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Bogusław Liberadzki, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bart Staes, Indrek Tarand, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

John Howarth

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Wolf Klinz

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, John Howarth, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

-

 

 

1

0

PPE

Tamás Deutsch

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (22.11.2018)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly
(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jeroen Lenaers

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Vo vykonávaní colných kontrol je dnes medzi členskými štátmi nerovnováha. Túto nerovnováhu spôsobujú zemepisné rozdiely medzi členskými štátmi, ako aj ich kapacity a dostupné prostriedky. Schopnosť členských štátov reagovať na výzvy, ktoré prináša neustály vývoj globálnych obchodných modelov a dodávateľských reťazcov, závisí nielen od ľudského faktora, ale aj od dostupnosti moderného a spoľahlivého vybavenia na colné kontroly. Pri riešení súčasnej nerovnováhy preto zohráva dôležitú úlohu zabezpečenie rovnocenného vybavenia na colné kontroly. Vďaka nemu sa lepšie zjednotí vykonávanie colných kontrol naprieč členskými štátmi a tým sa predíde smerovaniu toku tovarov do najslabších miest.

(2)  Vo vykonávaní colných kontrol je dnes medzi členskými štátmi nerovnováha. Túto nerovnováhu spôsobujú zemepisné rozdiely medzi členskými štátmi, ako aj ich kapacity a dostupné prostriedky. Schopnosť členských štátov reagovať na výzvy, ktoré prináša neustály vývoj globálnych obchodných modelov a dodávateľských reťazcov, závisí nielen od ľudského faktora, ale aj od dostupnosti moderného a spoľahlivého vybavenia na colné kontroly, ktoré môže zaručiť digitalizáciu kontrol a inšpekcií. Pri riešení súčasnej nerovnováhy preto zohráva dôležitú úlohu zabezpečenie rovnocenného vybavenia na colné kontroly. Vďaka nemu sa lepšie zjednotí vykonávanie colných kontrol naprieč členskými štátmi a tým sa predíde smerovaniu toku tovarov do najslabších miest.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Keďže colné orgány členských štátov zodpovedajú za čoraz viac úloh, ktoré často zasahujú do oblasti bezpečnosti a vykonávajú sa na vonkajších hraniciach, rovnocenné vykonávanie hraničných a colných kontrol na vonkajších hraniciach si vyžaduje primeranú finančnú podporu Únie členským štátom. Rovnako dôležité je zlepšiť medziagentúrnu spoluprácu na hraniciach Únie v oblasti kontroly tovaru a osôb, ktorá prebieha v každom členskom štáte medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za hraničné kontroly alebo iné úlohy vykonávané na hraniciach.

(7)  Keďže colné orgány členských štátov zodpovedajú za čoraz viac úloh, ktoré často zasahujú do oblasti bezpečnosti a vykonávajú sa na vonkajších hraniciach, rovnocenné vykonávanie hraničných a colných kontrol na vonkajších hraniciach si vyžaduje primeranú finančnú podporu Únie členským štátom. Rovnako dôležité je presadzovať medziagentúrnu spoluprácu na hraniciach Únie v oblasti kontroly tovaru medzi vnútroštátnymi orgánmi v každom členskom štáte.

Odôvodnenie

Účelom tohto nástroja je colná kontrola. Na riešenie otázok hraničnej kontroly osôb bol navrhnutý všeobecnejší nástroj integrovaného riadenia hraníc. V uvedenom nástroji sa stanovia vhodné záruky pre nákup a používanie vybavenia na kontrolu hraníc pomocou fondu. Účely týchto dvoch nástrojov by sa nemali spájať takýmto spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [2018/XXX]23 sa zriaďuje program Colníctvo zameraný na spoluprácu v colnej oblasti na podporu colnej únie a colných orgánov. V záujme zachovania súdržnosti a horizontálnej koordinácie akcií spolupráce je vhodné, aby sa všetky takéto akcie implementovali podľa jedného a toho istého právneho aktu a súboru pravidiel. Preto by sa z tohto nástroja mal podporiť len nákup, údržba a modernizácia oprávneného vybavenia na colné kontroly, zatiaľ čo z programu Colníctvo pre spoluprácu v colnej oblasti by sa mali podporiť príbuzné akcie, ako napríklad spolupráca na posúdení potrieb príslušného vybavenia alebo súvisiaca odborná príprava.

(13)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [2018/XXX]23 sa zriaďuje program Colníctvo zameraný na spoluprácu v colnej oblasti na podporu colnej únie a colných orgánov. V záujme zachovania súdržnosti a horizontálnej koordinácie akcií spolupráce je vhodné, aby sa všetky takéto akcie implementovali podľa jedného a toho istého právneho aktu a súboru pravidiel. Preto by sa z tohto nástroja mal podporiť len nákup, údržba a modernizácia oprávneného vybavenia na colné kontroly, zatiaľ čo z programu Colníctvo pre spoluprácu v colnej oblasti by sa mali podporiť príbuzné akcie, ako napríklad spolupráca na posúdení potrieb príslušného vybavenia alebo súvisiaca odborná príprava a stanovenie spoločných postupov kontroly.

_________________

_________________

23 COM(2018) 442.

23 COM(2018) 442.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Väčšina vybavenia na colné kontroly môže byť rovnako alebo zhodou okolností spôsobilá na kontrolu súladu s inými právnymi predpismi, napríklad s ustanoveniami o riadení hraníc, vízach alebo policajnej spolupráci. Preto sa Fond pre integrované riadenie hraníc skladá z dvoch vzájomne komplementárnych nástrojov, ktoré majú z hľadiska nákupu vybavenia odlišnú pôsobnosť. Na jednej strane nástroj na riadenie hraníc a víza zriadený nariadením [2018/XXX]25 sa nevzťahuje na vybavenie, ktoré možno použiť na riadenie hraníc aj na colné kontroly. Na druhej strane z nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly zriadeného týmto nariadením sa bude nielen finančne podporovať vybavenie na colné kontroly, ktoré predstavujú jeho hlavný účel, ale umožní sa jeho používanie aj na ďalšie účely, ako napríklad hraničné kontroly a bezpečnosť. Vďaka rozdeleniu úloh sa zintenzívni medziagentúrna spolupráca ako jedna zo zložiek európskeho integrovaného riadenia hraníc uvedená v článku 4 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/162426, čím sa colným a pohraničným orgánom umožní spolupráca a spoločné používanie a vzájomná interoperabilita vybavenia na kontroly umožní maximalizovať vplyv rozpočtu Únie.

(15)  Väčšina vybavenia na colné kontroly môže byť rovnako alebo zhodou okolností spôsobilá na kontrolu súladu s inými právnymi predpismi, napríklad s ustanoveniami o riadení hraníc, vízach alebo policajnej spolupráci. Preto sa Fond pre integrované riadenie hraníc skladá z dvoch vzájomne komplementárnych nástrojov, ktoré majú spoločné všeobecné ciele, ale z hľadiska nákupu vybavenia majú rozdielne a oddelené osobitné ciele. Na jednej strane nástroj na riadenie hraníc a víza zriadený nariadením [2018/XXX]25 sa nevzťahuje na vybavenie, ktoré možno použiť na riadenie hraníc aj na colné kontroly. Na druhej strane z nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly zriadeného týmto nariadením sa bude nielen finančne podporovať vybavenie na colné kontroly, ktoré predstavujú jeho hlavný účel, ale umožní sa jeho používanie aj na ďalšie účely, ako napríklad hraničné kontroly a ochranu a bezpečnosť. Vďaka rozdeleniu úloh sa zintenzívni medziagentúrna spolupráca ako jedna zo zložiek európskeho integrovaného riadenia hraníc uvedená v článku 4 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/162426, čím sa colným a pohraničným orgánom umožní spolupráca a spoločné používanie a vzájomná interoperabilita vybavenia na kontroly umožní maximalizovať vplyv rozpočtu Únie.

__________________

__________________

25 COM(2018) 473.

25 COM(2018) 473.

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všeobecným cieľom tohto nástroja, ktorý je súčasťou Fondu pre integrované riadenie hraníc, je podporovať colnú úniu a colné orgány pri ochrane finančných a hospodárskych záujmov Únie a jej členských štátov, starať sa o istotu a bezpečnosť v Únii, chrániť Úniu pred nekalým a nezákonným obchodovaním, a zároveň zjednodušovať legálnu obchodnú činnosť.

1.  Všeobecným cieľom tohto nástroja, ktorý je súčasťou Fondu pre integrované riadenie hraníc, je podporovať colnú úniu a colné orgány pri ochrane finančných a hospodárskych záujmov Únie a jej členských štátov, presadzovať medziagentúrnu spoluprácu na hraniciach Únie, pokiaľ ide o kontrolu tovaru a osôb, chrániť Úniu pred nekalým a nezákonným obchodovaním, a zároveň zjednodušovať legálnu obchodnú činnosť.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Nástroj prispieva k vykonávaniu európskeho integrovaného riadenia hraníc podporou spolupráce medzi agentúrami, spoločného využívania a interoperability nového vybavenia získaného pomocou tohto nástroja.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Zo sumy uvedenej v odseku 1 sa môžu takisto uhrádzať výdavky na prípravu, monitorovanie, kontrolu, audit, hodnotenie a iné činnosti súvisiace s riadením nástroja a hodnotením dosahovania jeho cieľov. Okrem toho sa z nej môžu uhrádzať výdavky na štúdie, stretnutia expertov, informačné a komunikačné akcie, pokiaľ sa týkajú cieľov nástroja, ako aj výdavky spojené so sieťami informačných technológií zameranými na spracovanie a výmenu informácií vrátane nástrojov informačných technológií na úrovni inštitúcií a ostatné výdavky na technickú a administratívnu pomoc potrebnú v súvislosti s riadením nástroja.

2.  Zo sumy uvedenej v odseku 1 sa môžu takisto uhrádzať výdavky na prípravu, monitorovanie, kontrolu, audit, hodnotenie a iné činnosti súvisiace s riadením nástroja a hodnotením dosahovania jeho cieľov. Okrem toho sa z nej môžu uhrádzať výdavky na štúdie, stretnutia expertov, informačné a komunikačné akcie, pokiaľ sa týkajú osobitných cieľov nástroja podporujúcich všeobecný cieľ, ako aj výdavky spojené so sieťami informačných technológií zameranými na spracovanie a výmenu informácií vrátane nástrojov informačných technológií na úrovni inštitúcií a ostatné výdavky na technickú a administratívnu pomoc potrebnú v súvislosti s riadením nástroja.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak sa v rámci podporenej akcie nakupuje alebo modernizuje vybavenie, Komisia zavedie mechanizmus koordinácie, ktorým zabezpečí efektivitu a vzájomnú interoperabilitu každého vybavenia zakúpeného s podporou niektorého z programov a nástrojov Únie.

3.  Ak sa v rámci podporenej akcie nakupuje alebo modernizuje vybavenie, Komisia zavedie mechanizmus koordinácie, ktorým zabezpečí efektivitu a vzájomnú interoperabilitu každého vybavenia zakúpeného s podporou niektorého z programov a nástrojov Únie, čím sa umožní konzultácia a účasť príslušných agentúr Únie, najmä Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Koordinačný mechanizmus zahŕňa účasť a konzultácie s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, aby sa maximalizovala pridaná hodnota Únie v oblasti riadenia hraníc.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Vybavenie na colné kontroly financované z tohto nástroja možno využívať okrem colných kontrol aj na ďalšie účely vrátane kontroly osôb na podporu vnútroštátnych orgánov riadenia hraníc a vyšetrovania.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Účel tohto nástroja by sa výrazne rozšíril, ak by sa vybavenie na colné kontroly v skutočnosti stalo vybavením na kontrolu hraníc. Na tento účel bol navrhnutý všeobecnejší nástroj integrovaného riadenia hraníc. V uvedenom nástroji sa stanovia vhodné záruky pre nákup a používanie vybavenia na kontrolu hraníc pomocou fondu. Účely týchto dvoch nástrojov by sa nemali spájať takýmto spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Výnimočné okolnosti uvedené v odseku 2 môžu zahŕňať nákup nového vybavenia na colnú kontrolu a jeho postúpenie do rezervy technického vybavenia Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Prípustnosť colného kontrolného vybavenia do rezervy technického vybavenia sa zaistí v súlade s článkom 5 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia vykonáva v súvislosti s nástrojom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje pridelené na nástroj zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 3.

2.  Komisia vykonáva v súvislosti s nástrojom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti, aby sa zabezpečila transparentnosť. Finančné zdroje pridelené na nástroj zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 3.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc

Referenčné čísla

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

2.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Jeroen Lenaers

9.7.2018

Prerokovanie vo výbore

6.9.2018

18.10.2018

20.11.2018

 

Dátum prijatia

20.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

1

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Geoffrey Van Orden

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Rupert Matthews, Demetris Papadakis, Josep-Maria Terricabras

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

37

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Demetris Papadakis, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

4

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc

Referenčné čísla

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Dátum predloženia v EP

13.6.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

CONT

2.7.2018

LIBE

2.7.2018

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

INTA

9.7.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Jiří Pospíšil

19.6.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Dátum prijatia

6.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Anna Hedh, Arndt Kohn, Matthijs van Miltenburg

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

John Howarth, Nosheena Mobarik, Flavio Zanonato

Dátum predloženia

12.12.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

32

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Jasenko Selimovic, Matthijs van Miltenburg

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Maria Grapini, Anna Hedh, John Howarth, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

John Stuart Agnew, Robert Jarosław Iwaszkiewicz

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 11. januára 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia