POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja

11.12.2018 - (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)) - ***I

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Poročevalec: Jiří Pospíšil


Postopek : 2018/0258(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0460/2018

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja

(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0474),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 33, 114 in 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0273/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ... [1],

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in mnenj Odbora za proračun, Odbora za proračunski nadzor in Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0460/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Na zunanjih mejah Evropske unije prisotnih 2 140 carinskih uradov17 mora biti ustrezno opremljenih za zagotovitev delovanja carinske unije. Potreba po zadostnih in enakovrednih carinskih kontrolah je še nujnejša ne samo zaradi tradicionalne vloge carinskih organov pri pobiranju prihodkov, temveč vedno pogosteje tudi zaradi potrebe po znatni okrepitvi nadzora blaga, ki vstopa in izstopa na zunanjih mejah Unije, da se zagotovita varnost in zaščita. Vendar hkrati te kontrole pretoka blaga prek zunanjih meja ne bi smele ovirati zakonite trgovine s tretjimi državami, temveč jo poenostavljati.

(1)  Na zunanjih mejah Evropske unije prisotnih 2 140 carinskih uradov17 mora biti ustrezno opremljenih za zagotovitev učinkovitega in uspešnega delovanja carinske unije. Potreba po zadostnih in enakovrednih carinskih kontrolah je še nujnejša ne samo zaradi tradicionalne vloge carinskih organov pri pobiranju prihodkov, temveč vedno pogosteje tudi zaradi potrebe po znatni okrepitvi nadzora blaga, ki vstopa in izstopa na zunanjih mejah Unije, da se zagotovita varnost in zaščita. Vendar hkrati te kontrole pretoka blaga prek zunanjih meja ne bi smele ovirati zakonite trgovine s tretjimi državami, temveč jo poenostavljati v skladu s pogoji varnosti in zaščite.

__________________

__________________

17 Priloga k letnemu poročilu o uspešnosti carinske unije za leto 2016 je na voljo na: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_sl.

17 Priloga k letnemu poročilu o uspešnosti carinske unije za leto 2016 je na voljo na: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_sl.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Carinska unija je temelj Evropske unije, ki je eden največjih trgovinskih sistemov na svetu, in je bistvenega pomena za pravilno delovanje enotnega trga v korist podjetij in državljanov. Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 14. marca 20181a izrazil močno zaskrbljenost zaradi carinskih goljufij, zaradi katerih se izgublja veliko prihodkov proračuna Unije. Poudaril je, da je močnejšo in ambicioznejšo Evropo mogoče doseči le, če bodo zagotovljena večja finančna sredstva, in zato pozval, naj se zagotovi stalna podpora obstoječim politikam in povečajo sredstva za vodilne programe Unije, za dodatne odgovornosti pa naj se zagotovijo dodatna finančna sredstva.

 

__________________

 

1a P8_TA(2018)0075 : Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Trenutno obstaja neravnovesje pri opravljanju carinskih kontrol v državah članicah. To neravnovesje je posledica geografskih razlik med državami članicami in njihovih zmogljivosti ter virov. Sposobnost držav članic za odzivanje na izzive, ki jih ustvarjajo nenehno spreminjajoči se svetovni poslovni modeli in dobavne verige, ni odvisna le od človeškega dejavnika, ampak tudi od razpoložljivosti sodobne in zanesljive opreme za carinske kontrole. Zagotavljanje enakovredne opreme za carinske kontrole je zato pomemben element pri odpravljanju obstoječih neravnovesij. Povečalo bo enakovrednost carinskih kontrol v državah članicah in s tem preprečilo preusmerjanje tokov blaga proti najšibkejšim točkam.

(2)  Trenutno obstaja neravnovesje pri opravljanju carinskih kontrol v državah članicah. To neravnovesje je posledica geografskih razlik med državami članicami in njihovih zmogljivosti ter virov, pa tudi pomanjkanja standardiziranih carinskih kontrol. Sposobnost držav članic za odzivanje na izzive, ki jih ustvarjajo nenehno spreminjajoči se svetovni poslovni modeli in dobavne verige, ni odvisna le od človeškega dejavnika, ampak tudi od razpoložljivosti in ustreznega delovanja sodobne in zanesljive opreme za carinske kontrole. Drugi izzivi, kot so porast e-trgovine, digitalizacija kontrol in evidenc inšpekcijskih pregledov, odpornost na kibernetske napade, sabotaže, industrijsko vohunjenje in zloraba podatkov, bodo prav tako prispevali k zahtevi po boljšem delovanju carinskih postopkov. Zagotavljanje enakovredne opreme za carinske kontrole je zato pomemben element pri odpravljanju obstoječih neravnovesij. Povečalo bo enakovrednost carinskih kontrol v državah članicah in s tem preprečilo preusmerjanje tokov blaga proti najšibkejšim točkam. Ob vstopu na carinsko območje Unije bi se za vso blago morale izvajati temeljite kontrole, s čimer bi carinskim goljufom preprečili, da bi izbrali želeno pristanišče. Da bi zagotovili večjo splošno moč in konvergenco pri opravljanju carinskih kontrol držav članic, je potrebna jasna strategija v zvezi z najšibkejšimi točkami.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Države članice so večkrat izrazile potrebo po finančni podpori in zahtevale poglobljeno analizo potrebne opreme. V svojih sklepih18 o financiranju carine z dne 23. marca 2017 je Svet Komisijo pozval, naj „oceni možnost financiranja potreb po tehnični opremi v okviru prihodnjih finančnih programov Komisije in izboljša usklajevanje ter [...] sodelovanje med carinskimi organi in drugimi organi kazenskega pregona za namene financiranja.“

(3)  Več držav članic je večkrat izrazilo potrebo po finančni podpori in zahtevalo poglobljeno analizo potrebne opreme. V svojih sklepih18 o financiranju carine z dne 23. marca 2017 je Svet Komisijo pozval, naj „oceni možnost financiranja potreb po tehnični opremi v okviru prihodnjih finančnih programov Komisije in izboljša usklajevanje ter [...] sodelovanje med carinskimi organi in drugimi organi kazenskega pregona za namene financiranja.“

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Zato je primerno ustanoviti nov instrument za finančno podporo za opremo za carinske kontrole.

(6)  Zato je primerno ustanoviti nov instrument za finančno podporo za opremo za carinske kontrole, s katerim bi zagotovili odkrivanje praks, kot so ponarejanje blaga in druge nezakonite poslovne prakse. Upoštevati bi bilo treba že obstoječe formule finančne podpore.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Carinski organi držav članic prevzemajo vse več nalog, ki pogosto segajo tudi na področje varnosti in se izvajajo na zunanji meji, zato je treba z ustrezno finančno podporo Unije državam članicam zagotoviti enakovrednost pri izvajanju nadzora meja in carinskih kontrol na zunanjih mejah. Enako pomembno je tudi spodbujati medagencijsko sodelovanje na mejah Unije v zvezi z nadzorom blaga in oseb med nacionalnimi organi v vsaki državi članici, odgovornimi za nadzor meja ali druge naloge, ki se izvajajo na meji.

(7)  Carinski organi držav članic prevzemajo vse več nalog, ki pogosto segajo tudi na področje varnosti in se izvajajo na zunanji meji, zato je treba z ustrezno finančno podporo Unije državam članicam zagotoviti enakovrednost pri izvajanju nadzora meja in carinskih kontrol na zunanjih mejah. Enako pomembno je tudi ob upoštevanju kibernetske varnosti spodbujati medagencijsko sodelovanje na mejah Unije v zvezi z nadzorom blaga in oseb med nacionalnimi organi v vsaki državi članici, odgovornimi za nadzor meja ali druge naloge, ki se izvajajo na meji.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Ta uredba določa finančna sredstva za instrument, ki za Evropski parlament in Svet pomenijo prednostni referenčni znesek v letnem proračunskem postopku v smislu točke 17 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju21.

(11)  Ta uredba določa finančna sredstva za instrument, ki za Evropski parlament in Svet pomenijo prednostni referenčni znesek v letnem proračunskem postopku v smislu točke 17 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju21. Da bi zagotovili proračunsko disciplino, bi morali biti pogoji za način, na katerega se nepovratna sredstva prednostno obravnavajo, jasni in določeni, temeljiti pa bi morali na potrebah, ki so bile opredeljene za naloge, ki jih izvajajo carinske točke.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Oprema za carinske kontrole, financirana v okviru tega instrumenta, bi morala dosegati optimalne standarde na področju varnosti, vključno s kibernetsko varnostjo, zaščite, okolja in zdravja.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13b)  Do podatkov, pridobljenih z opremo za carinske kontrole, financirano v okviru tega instrumenta, bi smelo dostopati in jih obdelovati le ustrezno pooblaščeno osebje pristojnih organov, ti podatki pa bi morali biti ustrezno zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom ali njihovim sporočanjem. Države članice bi morale imeti popoln nadzor nad temi podatki.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13c)  Oprema za carinske kontrole, financirana v okviru tega instrumenta, bi morala prispevati k zagotavljanju optimalnega carinskega sistema za obvladovanje tveganja.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13d)  Države članice bi morale biti pri menjavi stare opreme za carinske kontrole v okviru tega instrumenta odgovorne za okolju prijazno odlaganje take opreme.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Večina opreme za carinske kontrole je lahko enako primerna, včasih tudi zgolj slučajno, za nadzor skladnosti z drugo zakonodajo, kot so določbe o upravljanju meja, vizumih ali sodelovanju policije. Sklad za integrirano upravljanje meja je bil zato zasnovan v obliki dveh dopolnjujočih se instrumentov z ločenima, vendar povezanima področjema uporabe za nakup opreme. Na eni strani bo instrument za upravljanje meja in vizume, vzpostavljen z Uredbo [2018/XXX]25, izključeval opremo, ki se lahko uporablja tako za upravljanje meja kot za carinske kontrole. Na drugi strani pa instrument za finančno podporo za opremo za carinske kontrole, vzpostavljen s to uredbo, ne bo samo finančno podpiral opreme, katere glavni namen so carinske kontrole, ampak bo dopuščal njeno uporabo tudi za dodatne namene, kot sta nadzor meja in varnost. Ta razdelitev vlog bo spodbujala medagencijsko sodelovanje v okviru evropskega integriranega upravljanja meja, kot je navedeno v členu 4(e) Uredbe (EU) 2016/162426, s čimer bo omogočeno sodelovanje med carinskimi in mejnimi organi ter dosežen največji možen učinek proračuna Unije z deljenjem in interoperabilnostjo opreme za kontrole.

(15)  Večina opreme za carinske kontrole je lahko enako primerna, včasih tudi zgolj slučajno, za nadzor skladnosti z drugo zakonodajo, kot so določbe o upravljanju meja, vizumih ali sodelovanju policije. Sklad za integrirano upravljanje meja je bil zato zasnovan v obliki dveh dopolnjujočih se instrumentov z ločenima, vendar povezanima področjema uporabe za nakup opreme. Na eni strani bo instrument za upravljanje meja in vizume, vzpostavljen z Uredbo [2018/XXX]25, izključeval opremo, ki se lahko uporablja tako za upravljanje meja kot za carinske kontrole. Na drugi strani pa instrument za finančno podporo za opremo za carinske kontrole, vzpostavljen s to uredbo, ne bo samo finančno podpiral opreme, katere glavni namen so carinske kontrole, ampak bo dopuščal njeno uporabo tudi za dodatne povezane namene, kot so nadzor meja, zaščita in varnost. Ta razdelitev vlog bo spodbujala medagencijsko sodelovanje v okviru evropskega integriranega upravljanja meja, kot je navedeno v členu 4(e) Uredbe (EU) 2016/162426, s čimer bo omogočeno sodelovanje med carinskimi in mejnimi organi ter dosežen največji možen učinek proračuna Unije z deljenjem in interoperabilnostjo opreme za kontrole. Da bi zagotovili, da so vsi instrumenti ali oprema, financirana v okviru Sklada, v trajnem lastništvu določene carinske točke, ki ima opremo v lasti, bi morala biti deljenje in interoperabilnost carinskih in mejnih organov opredeljena kot nesistematična in neredna.

__________________

__________________

25 COM(2018) 473.

25 COM(2018) 473.

26 Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1).

26 Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1).

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Z odstopanjem od finančne uredbe bi moralo biti možno financiranje ukrepa s strani več programov ali instrumentov Unije, da se omogoči in podpre, kjer je primerno, sodelovanje in interoperabilnost med področji. Vendar pa v takih primerih prispevki v skladu z načelom prepovedi dvojnega financiranja iz finančne uredbe ne smejo kriti istih stroškov.

(16)  Z odstopanjem od finančne uredbe bi moralo biti možno financiranje ukrepa s strani več programov ali instrumentov Unije, da se omogoči in podpre, kjer je primerno, sodelovanje in interoperabilnost med področji. Vendar pa v takih primerih prispevki v skladu z načelom prepovedi dvojnega financiranja iz finančne uredbe ne smejo kriti istih stroškov. Če so bili državi članici že dodeljeni prispevki iz drugega programa Unije ali podpora iz sklada Unije za nakup enake opreme ali jih je že prejela, bi bilo treba ta prispevek ali podporo navesti v vlogi.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a)  Komisija bi morala spodbujati skupna javna naročila in preskušanje opreme za carinske kontrole med državami članicami.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Glede na hiter razvoj prioritet, groženj in tehnologije na področju carine programi dela ne bi smeli zajemati daljših časovnih obdobij. Hkrati potreba po pripravi letnih programov dela povečuje upravno breme za Komisijo in države članice, pri čemer to ni potrebno za izvajanje instrumenta. Glede na navedeno bi morali programi dela načeloma zajemati več kot eno proračunsko leto.

(17)  Glede na hiter razvoj prioritet, groženj in tehnologije na področju carine programi dela ne bi smeli zajemati daljših časovnih obdobij. Hkrati potreba po pripravi letnih programov dela povečuje upravno breme za Komisijo in države članice, pri čemer to ni potrebno za izvajanje instrumenta. Glede na navedeno bi morali programi dela načeloma zajemati več kot eno proračunsko leto. Poleg tega se, da bi zagotovili ohranitev integritete strateških interesov Unije, države članice pri naročanju nove opreme za carinske kontrole spodbujajo k skrbnemu razmisleku o kibernetski varnosti in tveganjih za morebitno izpostavljenost občutljivih podatkov zunaj Unije.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja programa dela v okviru te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta27.

črtano

__________________

 

27 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

 

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Čeprav je centralno izvajanje nujno za doseganje specifičnega cilja zagotavljanja enakovrednih carinskih kontrol, so zaradi tehnične narave tega instrumenta potrebna pripravljalna dela na tehnični ravni. Zato bi bilo treba izvajanje podpirati z ocenami potreb, ki so odvisne od lokalnega strokovnega znanja in izkušenj držav članic, prek sodelovanja njihovih carinskih uprav. Te ocene potreb bi morale temeljiti na jasni metodologiji, vključno z minimalnim številom korakov za zbiranje potrebnih informacij.

(19)  Čeprav je centralno izvajanje nujno za doseganje specifičnega cilja zagotavljanja enakovrednih carinskih kontrol, so zaradi tehnične narave tega instrumenta potrebna pripravljalna dela na tehnični ravni. Zato bi bilo treba izvajanje podpirati s posameznimi ocenami potreb, ki so odvisne od lokalnega strokovnega znanja in izkušenj držav članic, prek sodelovanja njihovih carinskih uprav. Te ocene potreb bi morale temeljiti na jasni metodologiji, vključno z minimalnim številom korakov za zbiranje potrebnih relevantnih informacij.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Za zagotovitev rednega spremljanja in poročanja bi bilo treba vzpostaviti ustrezen okvir za spremljanje rezultatov, ki jih dosegajo instrument in njegovi ukrepi. Tako spremljanje in poročanje bi moralo temeljiti na kazalnikih, s katerimi se merijo učinki ukrepov iz instrumenta. Zahteve glede poročanja bi morale vključevati nekatere informacije o opremi za carinske kontrole nad določenim cenovnim pragom.

(20)  Za zagotovitev rednega spremljanja in poročanja bi bilo treba vzpostaviti ustrezen okvir za spremljanje rezultatov, ki jih dosegajo instrument in njegovi ukrepi. Tako spremljanje in poročanje bi moralo temeljiti na kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikih, s katerimi se merijo učinki ukrepov iz instrumenta. Države članice bi morale zagotoviti pregleden in jasen postopek javnega naročanja. Zahteve glede poročanja bi morale vključevati podrobne informacije o opremi za carinske kontrole in postopkih javnega naročanja nad določenim cenovnim pragom ter utemeljitev stroškov.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Za ustrezen odziv na razvijajoče se prioritete, grožnje in tehnologije na tem področju politike bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s spremembami namenov opreme za carinske kontrole za dejavnosti, upravičene v okviru instrumenta, in seznama kazalnikov za merjenje uresničevanja posameznih ciljev. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(22)  Za ustrezen odziv na razvijajoče se prioritete, grožnje in tehnologije na tem področju politike bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s spremembami te uredbe, da se določijo programi dela, ter spremembami namenov opreme za carinske kontrole za dejavnosti, upravičene v okviru instrumenta, in seznama kazalnikov za merjenje uresničevanja posameznih ciljev. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno in povsem pregledno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Za to uredbo se uporabljajo horizontalna finančna pravila, ki sta jih sprejela Evropski parlament in Svet na podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Ta pravila so določena v finančni uredbi, pri čemer določajo zlasti postopek za pripravo in izvrševanje proračuna prek nepovratnih sredstev, javnih naročil, nagrad in posrednega izvrševanja ter urejajo nadzor odgovornosti finančnih akterjev. Pravila, sprejeta na podlagi člena 322 PDEU, se nanašajo tudi na zaščito proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah, saj je spoštovanje tega načela bistven predpogoj za dobro finančno poslovodenje in učinkovito financiranje EU.

(24)  Za to uredbo se uporabljajo horizontalna finančna pravila, ki sta jih sprejela Evropski parlament in Svet na podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Ta pravila so določena v finančni uredbi, pri čemer določajo zlasti postopek za pripravo in izvrševanje proračuna prek nepovratnih sredstev, javnih naročil, nagrad in posrednega izvrševanja ter urejajo nadzor odgovornosti finančnih akterjev. Pravila, sprejeta na podlagi člena 322 PDEU, se nanašajo tudi na zaščito proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah, saj je spoštovanje tega načela bistven predpogoj za dobro finančno poslovodenje in učinkovito financiranje EU. Pri financiranju iz tega instrumenta bi bilo treba upoštevati načela preglednosti, sorazmernosti, enake obravnave in nediskriminacije.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Vrste financiranja in načine izvajanja na podlagi te uredbe bi bilo treba izbrati na podlagi tega, v kolikšnem obsegu se lahko z njimi dosežejo specifični cilji ukrepov in rezultati ob upoštevanju zlasti stroškov nadzora, upravnega bremena in pričakovanega tveganja neizpolnjevanja obveznosti. Pri tem bi bilo treba upoštevati tudi možnost uporabe pavšalnih zneskov, pavšalnih stopenj in stroškov na enoto ter financiranje, ki ni povezano s stroški, kot je navedeno v členu 125(1) finančne uredbe.

(25)  Vrste financiranja in načine izvajanja na podlagi te uredbe bi bilo treba izbrati na podlagi tega, v kolikšnem obsegu se lahko z njimi dosežejo specifični cilji ukrepov in rezultati ob upoštevanju zlasti stroškov nadzora, upravnega bremena in pričakovanega tveganja neizpolnjevanja obveznosti. Pri tem bi bilo treba upoštevati tudi možnost uporabe pavšalnih zneskov, pavšalnih stopenj in stroškov na enoto ter financiranje, ki ni povezano s stroški, kot je navedeno v členu 125(1) finančne uredbe. Vodilni načeli za doseganje ciljev instrumenta ob zagotavljanju optimalne porabe finančnih virov bi morala biti boljše izvajanje in večja kakovost porabe.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V okviru Sklada za integrirano upravljanje meja je splošni cilj instrumenta podpirati carinsko unijo in carinske organe pri varovanju finančnih in gospodarskih interesov Unije in njenih držav članic, zagotoviti zaščito in varstvo v Uniji ter zaščititi Unijo pred nepravično in nezakonito trgovino ob hkratnem omogočanju zakonite poslovne dejavnosti.

1.  V okviru Sklada za integrirano upravljanje meja in z upoštevanjem dolgoročnega cilja, da bodo vse carinske kontrole v Uniji standardizirane, je splošni cilj instrumenta podpirati carinsko unijo in carinske organe pri varovanju finančnih in gospodarskih interesov Unije in njenih držav članic, spodbujati medagencijsko sodelovanje na mejah Unije pri nadzoru blaga in oseb, zagotoviti zaščito in varstvo v Uniji ter zaščititi Unijo pred nepravično in nezakonito trgovino ob hkratnem omogočanju zakonite poslovne dejavnosti.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Specifični cilj programa je prispevati k ustreznim in enakovrednim carinskim kontrolam z nabavo, vzdrževanjem in posodabljanjem ustrezne, najnovejše in zanesljive opreme za carinske kontrole.

2.  Specifični cilj programa je prispevati k ustreznim in enakovrednim carinskim kontrolam s povsem pregledno nabavo, vzdrževanjem in posodabljanjem ustrezne, najnovejše, zaščitene, kibernetsko odporne, varne, okolju prijazne in zanesljive opreme za carinske kontrole. Dodatni cilj je izboljšati kakovost carinskih kontrol v državah članicah, da bi preprečili preusmerjanje tokov blaga proti šibkejšim točkam v Uniji.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Instrument prispeva k izvajanju evropskega integriranega upravljanja meja, tako da podpira sodelovanje med agencijami ter deljenje in interoperabilnost nove opreme, pridobljene prek instrumenta.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Finančna sredstva za izvajanje instrumenta za obdobje 2021–2027 znašajo 1 300 000 000 EUR v tekočih cenah.

1.  Finančna sredstva za izvajanje instrumenta za obdobje 2021–2027 znašajo 1 149 175 000 EUR v cenah iz leta 2018 (1 300 000 000 EUR v tekočih cenah).

Obrazložitev

Predlagana je sprememba finančnih sredstev v skladu z resolucijama Evropskega parlamenta z dne 14. marca in 30. maja 2018 o naslednjem večletnem finančnem okviru, in sicer na podlagi predhodne tehnične razčlenitve po programih, ki bodo morda dodatno prilagojeni, pri čemer se upoštevata splošno stališče Evropskega parlamenta, kot je navedeno v obeh resolucijah, in skupna raven 1,3 % BND za EU-27.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Znesek iz odstavka 1 lahko krije tudi odhodke za dejavnosti pripravljanja, spremljanja, kontrole, revizije, ocenjevanja in druge dejavnosti za upravljanje instrumenta ter ocenjevanje doseganja njegovih ciljev. Poleg tega lahko krije odhodke, povezane s študijami, srečanji strokovnjakov, ukrepi informiranja in komuniciranja, kolikor so povezane s cilji instrumenta, ter odhodke, povezane z informacijskotehnološkimi omrežji, ki se osredotočajo na obdelavo in izmenjavo podatkov, vključno s korporativnimi informacijskotehnološkimi orodji ter drugo tehnično in upravno pomočjo, potrebno v zvezi z upravljanjem instrumenta.

2.  Znesek iz odstavka 1 lahko krije tudi zakonite in preverjene odhodke za dejavnosti pripravljanja, spremljanja, kontrole, revizije, ocenjevanja in druge dejavnosti za upravljanje instrumenta ter ocenjevanje smotrnosti in doseganja njegovih ciljev. Poleg tega lahko krije zakonite in preverjene odhodke, povezane s študijami, srečanji strokovnjakov, ukrepi informiranja in komuniciranja ter izmenjavo podatkov med vključenimi državami članicami, kolikor so povezane s posebnimi cilji instrumenta, ki podpirajo splošni cilj, ter odhodke, povezane z informacijskotehnološkimi omrežji, ki se osredotočajo na obdelavo in izmenjavo podatkov, vključno s korporativnimi informacijskotehnološkimi orodji ter drugo tehnično in upravno pomočjo, potrebno v zvezi z upravljanjem instrumenta.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Kadar podprt ukrep vključuje nakup ali posodobitev opreme, Komisija vzpostavi ustrezna varovala in ukrepe ob nepredvidljivih dogodkih, s katerimi se zagotovi, da ustrezni carinski organi v vseh ustreznih primerih uporabijo vso opremo, kupljeno s podporo programov in instrumentov Unije.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 5 b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar podprt ukrep vključuje nakup ali posodobitev opreme, Komisija vzpostavi mehanizem usklajevanja, ki zagotavlja učinkovitost in interoperabilnost vse opreme, kupljene s podporo programov in instrumentov Unije.

3.  Kadar podprt ukrep vključuje nakup ali posodobitev opreme, Komisija vzpostavi mehanizem usklajevanja, ki zagotavlja učinkovitost in interoperabilnost vse opreme, kupljene s podporo programov in instrumentov Unije, tako da je omogočeno posvetovanje in sodelovanje ustreznih agencij Unije, zlasti Evropske agencije za mejno in obalno stražo. Mehanizem usklajevanja vključuje sodelovanje in posvetovanje z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, da bi se kar najbolj povečala dodana vrednost Unije na področju upravljanja meja.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Kadar podprt ukrep vključuje nakup ali posodobitev opreme, Komisija vzpostavi ustrezna varovala in ukrepe ob nepredvidljivih dogodkih, ki zagotavljajo, da vsa oprema, kupljena s podporo programov in instrumentov Unije, izpolnjuje dogovorjene standarde glede rednega vzdrževanja.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Z odstopanjem od odstavka 1 lahko ukrepi v ustrezno utemeljenih primerih krijejo tudi nakup, vzdrževanje in posodobitev opreme za carinske kontrole za preskušanje novih naprav ali novih funkcij v delovnih pogojih.

2.  Z odstopanjem od odstavka 1 lahko ukrepi v ustrezno utemeljenih primerih krijejo tudi povsem pregleden nakup, vzdrževanje in posodobitev opreme za carinske kontrole za preskušanje novih naprav ali novih funkcij v delovnih pogojih.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14 za spremembo namenov carinskih kontrol iz točke (b) odstavka 1 ter Priloge 1, kadar se smatra, da je takšen pregled potreben.

3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14 za spremembo namenov carinskih kontrol iz točke (b) odstavka 1 ter Priloge 1, kadar se smatra, da je takšen pregled potreben, in da bi upoštevali tehnološki razvoj, spreminjajoče se vzorce pri tihotapljenju blaga ter nove, pametne in inovativne rešitve za namene carinskih kontrol.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Oprema za carinske kontrole, ki se financira v okviru tega instrumenta, se lahko poleg carinskih kontrol uporabi tudi za druge namene, vključno z nadzorom oseb v podporo nacionalnim organom za upravljanje meja in preiskavami.

4.  Oprema za carinske kontrole, ki se financira v okviru tega instrumenta, bi se morala uporabljati zlasti za carinske kontrole, vendar se lahko uporabi tudi za druge namene, vključno z nadzorom oseb v podporo nacionalnim organom za upravljanje meja in preiskavami, da se zagotovi skladnost s splošnimi in posebnimi cilji instrumenta, določenimi v členu 3.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Komisija spodbuja skupna javna naročila in preskušanje opreme za carinske kontrole med državami članicami.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Financiranje, ki presega to zgornjo mejo, se lahko dodeli za skupno javno naročanje in testiranje opreme za carinske kontrole med državami članicami.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Izredne okoliščine iz odstavka 2 lahko vključujejo nakup nove carinske kontrolne opreme in njeno predložitev v nabor tehnične opreme Evropske agencije za mejno in obalno stražo. Dopustnost vključitve carinske kontrolne opreme v nabor tehnične opreme se ugotovi v skladu s členom 5(3).

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Naslednji stroški niso upravičeni do financiranja v okviru instrumenta:

Vsi stroški, povezani z ukrepi iz člena 6, so upravičeni do financiranja v okviru instrumenta, razen:

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  stroški, povezani z usposabljanjem ali nadgrajevanjem potrebnih spretnosti in znanj za uporabo opreme;

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  stroški, povezani z elektronskimi sistemi, razen programske opreme, ki je neposredno potrebna za uporabo opreme za carinske kontrole;

(c)  stroški, povezani z elektronskimi sistemi, razen programske opreme in posodobitev programske opreme, ki je neposredno potrebna za uporabo opreme za carinske kontrole, ter razen elektronske programske opreme in programiranja, potrebnih za medsebojno povezovanje obstoječe programske opreme z opremo za carinske kontrole;

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  stroški omrežij, kot so zavarovani ali nezavarovani komunikacijski kanali ali naročnine;

(d)  stroški omrežij, kot so zavarovani ali nezavarovani komunikacijski kanali ali naročnine, razen omrežij ali naročnin, ki so neposredno potrebne za uporabo opreme za carinske kontrole;

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija sprejme programe dela z izvedbenim aktom. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 15.

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14, s katerimi se spremeni Priloga 2a, da se določijo programi dela.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pri pripravo programov dela iz odstavka 1 se uporabi ocena potreb, ki zajema najmanj naslednje:

Pri pripravi programov dela iz odstavka 1 se uporabi posamezna ocena potreb, ki zajema naslednje:

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  izčrpen seznam razpoložljive opreme za carinske kontrole;

(b)  izčrpen seznam razpoložljive in funkcionalne opreme za carinske kontrole;

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  skupno opredelitev minimalnega in optimalnega standarda opreme za carinske kontrole glede na kategorijo mejnih prehodov in

(c)  skupno opredelitev minimalnega tehničnega standarda opreme za carinske kontrole glede na kategorijo mejnih prehodov;

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) oceno optimalne ravni opreme za carinske kontrole glede na kategorijo mejnih prehodov in

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  podrobno oceno finančnih potreb.

(d)  podrobno oceno finančnih potreb glede na obseg carinskih operacij in s tem sorazmerno delovno obremenitev.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kazalniki za poročanje o napredku instrumenta pri doseganju splošnih in specifičnih ciljev iz člena 3 so določeni v Prilogi 2.

1.  Komisija za izpolnitev zahteve glede poročanja iz točke (e)(i) člena (38)(3) finančne uredbe posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu informacije o smotrnosti programa. Pri poročanju o smotrnosti zajame informacije o napredku in pomanjkljivostih.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za zagotovitev učinkovite ocena napredka instrumenta pri doseganju ciljev se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14 za spremembo Priloge 2, pregled ali dopolnitev kazalnikov, kadar je to potrebno, ter dopolnitev te uredbe z določbami o vzpostavitvi okvira za spremljanje in ocenjevanje.

2.  Kazalniki za poročanje o napredku instrumenta pri doseganju splošnih in posebnih ciljev iz člena 3 so določeni v Prilogi 2. Za zagotovitev učinkovite ocena napredka instrumenta pri doseganju ciljev se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14 za spremembo Priloge 2, pregled ali dopolnitev kazalnikov, kadar je to potrebno, ter dopolnitev te uredbe z določbami o vzpostavitvi okvira za spremljanje in ocenjevanje, tako da bodo Evropskemu parlamentu in Svetu posredovane ažurne kvalitativne in kvantitativne informacije o smotrnosti programa.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Sistem za poročanje o smotrnosti zagotavlja, da se podatki za spremljanje izvajanja in rezultatov instrumenta zbirajo uspešno, učinkovito in pravočasno. V ta namen se prejemnikom finančnih sredstev Unije naložijo sorazmerne zahteve glede poročanja.

3.  Sistem za poročanje o smotrnosti zagotavlja, da so podatki za spremljanje izvajanja in rezultatov instrumenta primerljivi in popolni ter da se zbirajo uspešno, učinkovito in pravočasno. V ta namen se prejemnikom finančnih sredstev Unije naložijo sorazmerne zahteve glede poročanja. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu posreduje zanesljive informacije o kakovosti uporabljenih podatkov o smotrnosti.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  prisotnosti in stanja pet let po nabavi opreme, ki se financira iz proračuna Unije;

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  informacij o vzdrževalnih posegih na opremi za carinske kontrole;

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cc)  informacij o postopku javnega naročanja;

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4 – točka c d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cd)  utemeljitev stroškov.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ocene se opravijo pravočasno, da prispevajo k postopku odločanja.

1.  Z ocenami ukrepov iz člena 6, financiranih z instrumentom, se ocenijo rezultati, učinek in učinkovitost instrumenta. Ocene se opravijo pravočasno, da se zagotovi njihova učinkovita uporaba v postopku odločanja.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vmesna ocena instrumenta se opravi, ko je na voljo dovolj informacij o izvajanju instrumenta, vendar najpozneje v štirih letih od začetka izvajanja instrumenta.

2.  Vmesna ocena instrumenta se opravi, ko je na voljo dovolj informacij o izvajanju instrumenta, vendar najpozneje v treh letih od začetka izvajanja instrumenta.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Vmesna ocena vključuje ugotovitve, ki so potrebne za odločitev o nadaljevanju programa po letu 2027 in o njegovih ciljih.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Na koncu izvajanja instrumenta, vendar ne pozneje kot v štirih letih po zaključku obdobja iz člena 1, Komisija opravi končno oceno instrumenta.

3.  Na koncu izvajanja instrumenta, vendar ne pozneje kot v treh letih po zaključku obdobja iz člena 1, Komisija opravi končno oceno instrumenta.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija zaključke teh ocen skupaj s svojimi pripombami predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.

4.  Komisija zaključke teh ocen skupaj s svojimi pripombami in pridobljenimi izkušnjami predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Komisija v poročilo z naslovom „Zaščita finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam“ vključi letne delne ocene.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 6(3) in 12(2) se prenese na Komisijo za obdobje do 31. decembra 2028.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 6(3), 11(2) in 12(2) se prenese na Komisijo za obdobje do 31. decembra 2028.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prenos pooblastila iz členov 6(3) in 12(2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3.  Prenos pooblastila iz členov 6(3), 11(2) in 12(2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 6(3) in 12(2), začne veljati, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 6(3), 11(2) in 12(2), začne veljati, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 15

črtano

Postopek v odboru

 

1.  Komisiji pomaga Odbor za program Carina iz člena 18 Uredbe (EU) [2018/XXX]38.

 

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

__________________

 

38 COM(2018) 442.

 

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prejemniki finančnih sredstev Unije potrdijo izvor in zagotovijo prepoznavnost financiranja Unije (zlasti pri promoviranju ukrepov in njihovih rezultatov) z zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in sorazmernih ciljno usmerjenih informacij različnemu občinstvu, vključno z mediji in javnostjo.

1.  Prejemniki finančnih sredstev Unije potrdijo izvor in zagotovijo prepoznavnost financiranja Unije (zlasti pri promoviranju ukrepov in njihovih rezultatov) z zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in sorazmernih ciljno usmerjenih informacij različnemu občinstvu, vključno z mediji in javnostjo, s čimer pokažejo dodano vrednost Unije in pripomorejo k prizadevanjem Komisije, da zbira podatke zaradi večje preglednosti proračuna.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija izvaja ukrepe informiranja in komuniciranja v zvezi s instrumentom ter njegovimi ukrepi in rezultati. Finančna sredstva, dodeljena instrumentu, prispevajo tudi k institucionalnemu komuniciranju o političnih prednostnih nalogah Unije, kolikor so povezane s cilji iz člena 3.

2.  Da bi zagotovila preglednost, Komisija javnosti redno zagotavlja informacije v zvezi z instrumentom ter njegovimi ukrepi in rezultati, pri čemer se med drugim sklicuje na programe dela iz člena 11.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Priloga I – stolpec 3 – vrstica 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

zabojniki, tovornjaki, železniški vagoni

zabojniki, tovornjaki, železniški vagoni in vozila

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Priloga 1 – stolpec 3 – vrstica 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

vozila

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Priloga I – stolpec 2 – vrstica 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

rentgenski portal, ki zazna povratno sipanje

portal na osnovi rentgenskih žarkov, ki zazna povratno sipanje

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Priloga 2 – stolpec 2 – vrstica 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

varnostni skener na osnovi milimetrskih valov

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Priloga 2 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Varnost in zaščita

 

(a) stopnja skladnosti z varnostnimi standardi za opremo za carinsko kontrolo na vseh mejnih prehodih, vključno s standardi za kibernetsko varnost;

 

(b) stopnja skladnosti z zaščitnimi standardi za opremo za carinsko kontrolo na vseh mejnih prehodih.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Priloga 2 – točka 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Zdravje in okolje

 

(a) stopnja skladnosti z zdravstvenimi standardi za opremo za carinsko kontrolo na vseh mejnih prehodih;

 

(b) stopnja skladnosti z okoljskimi standardi za opremo za carinsko kontrolo na vseh mejnih prehodih.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Priloga 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Priloga 2a

 

Programi dela

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Priloga 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Priloga 2b

 

Izjemne okoliščine za presežna finančna sredstva

  • [1]  UL C 0, 0.0.0000, str. 0.

OBRAZLOŽITEV

Namen predlaganega instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole kot del Sklada za integrirano upravljanje meja v večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 je okrepiti kontrole blaga, ki vstopa v Unijo in izstopa iz nje, tako, da se z njim zagotovijo finančna sredstva za nakup, vzdrževanje in nadgradnjo opreme za carinske kontrole, kot so novi skenerji, sistemi za avtomatsko prepoznavanje registrskih tablic in mobilni laboratoriji za analizo vzorcev. Instrument je novo finančno orodje, razvito na zahtevo držav članic, zato temelji na njihovih potrebah v zvezi z boljšim upravljanjem zunanjih in notranjih meja. Potem ko je Komisija 3. oktobra 2018 predstavila svoj predlog, sem ga kot vaš poročevalec temeljito preučil in splošno menim, da je koristen in dobro pripravljen. Kljub temu imam nekaj opomb in priporočil, s katerimi bi besedilo predloga postalo jasno in usklajeno.

V členih 3, 9, 12 in 13 bi z bolj natančnim besedilom zagotovili jasno razumevanje njihovega namena. Poleg teh manjših sprememb sta predlagani še dve večji.

Prva je ta, da bi morali s prilagoditvijo uvodne izjave 15 pojasniti uporabo opreme za carinske kontrole, kadar jo za dodatne namene uporabljajo druge strani. Sicer priznavam in podpiram morebitne sinergije, vendar menim, da takšna uporaba ne bi smela biti ne sistematična ne redna, da bi tako preprečili zlorabe in spodkopavanje ciljev instrumenta.

Kot drugo se v členu 16 predlagajo poenostavljena pravila za objavljanje informacij o instrumentu, da Komisiji ne bi naložili preveč obveznosti glede objavljanja in obveščanja. Tako bi lahko Komisija sama izbrala ustrezen način za objavljanje informacij o instrumentu, ne da bi v zvezi s tem opredelili stroga pravila.

MNENJE Odbora za proračun (5.11.2018)

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja
(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

Pripravljavec mnenja: Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos)

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Carinska unija je temelj Evropske unije kot enega največjih trgovinskih sistemov na svetu in je bistvenega pomena za pravilno delovanje enotnega trga v korist podjetij EU in njenih državljanov. Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 14. marca 2018 izrazil močno zaskrbljenost zaradi carinskih goljufij, zaradi katerih se izgublja veliko prihodkov proračuna Unije. Poudaril je, da je močnejšo in ambicioznejšo Evropo mogoče doseči le, če bodo zagotovljena večja finančna sredstva, in zato pozval, naj se zagotovi trajna podpora obstoječim politikam, povečajo sredstva za vodilne programe Unije, za dodatne odgovornosti pa naj se zagotovijo dodatna finančna sredstva.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja programa dela v okviru te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta27.

črtano

__________________

 

27 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

 

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Za ustrezen odziv na razvijajoče se prioritete, grožnje in tehnologije na tem področju politike bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s spremembami namenov opreme za carinske kontrole za dejavnosti, upravičene v okviru instrumenta, in seznama kazalnikov za merjenje uresničevanja posameznih ciljev. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(22)  Za ustrezen odziv na razvijajoče se prioritete, grožnje in tehnologije na tem področju politike bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s spremembami programov dela, namenov opreme za carinske kontrole za dejavnosti, upravičene v okviru instrumenta, in seznama kazalnikov za merjenje uresničevanja posameznih ciljev. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Za to uredbo se uporabljajo horizontalna finančna pravila, ki sta jih sprejela Evropski parlament in Svet na podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Ta pravila so določena v finančni uredbi, pri čemer določajo zlasti postopek za pripravo in izvrševanje proračuna prek nepovratnih sredstev, javnih naročil, nagrad in posrednega izvrševanja ter urejajo nadzor odgovornosti finančnih akterjev. Pravila, sprejeta na podlagi člena 322 PDEU, se nanašajo tudi na zaščito proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah, saj je spoštovanje tega načela bistven predpogoj za dobro finančno poslovodenje in učinkovito financiranje EU.

(24)  Za to uredbo se uporabljajo horizontalna finančna pravila, ki sta jih sprejela Evropski parlament in Svet na podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Določena so v finančni uredbi, pri čemer določajo zlasti postopek za pripravo in izvrševanje proračuna prek nepovratnih sredstev, javnih naročil, nagrad in posrednega izvrševanja ter urejajo nadzor odgovornosti finančnih akterjev. Pravila, sprejeta na podlagi člena 322 PDEU, se nanašajo tudi na zaščito proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah, saj je spoštovanje tega načela bistven predpogoj za dobro finančno poslovodenje in učinkovito financiranje EU. Pri financiranju iz tega instrumenta je treba upoštevati načela preglednosti, sorazmernosti, enake obravnave in nediskriminacije.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Vrste financiranja in načine izvajanja na podlagi te uredbe bi bilo treba izbrati na podlagi tega, v kolikšnem obsegu se lahko z njimi dosežejo specifični cilji ukrepov in rezultati ob upoštevanju zlasti stroškov nadzora, upravnega bremena in pričakovanega tveganja neizpolnjevanja obveznosti. Pri tem bi bilo treba upoštevati tudi možnost uporabe pavšalnih zneskov, pavšalnih stopenj in stroškov na enoto ter financiranje, ki ni povezano s stroški, kot je navedeno v členu 125(1) finančne uredbe.

(25)  Vrste financiranja in načine izvajanja na podlagi te uredbe bi bilo treba izbrati na podlagi tega, v kolikšnem obsegu se lahko z njimi dosežejo specifični cilji ukrepov in rezultati ob upoštevanju zlasti stroškov nadzora, upravnega bremena in pričakovanega tveganja neizpolnjevanja obveznosti. Pri tem bi bilo treba upoštevati tudi možnost uporabe pavšalnih zneskov, pavšalnih stopenj in stroškov na enoto ter financiranje, ki ni povezano s stroški, kot je navedeno v členu 125(1) finančne uredbe. Vodilni načeli za doseganje ciljev instrumenta ob zagotavljanju optimalne porabe finančnih virov bi morala biti boljše izvajanje in večja kakovost porabe.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26a)  Glede na pomen boja proti podnebnim spremembam v skladu z zavezami Unije glede izvajanja Pariškega sporazuma in ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj bo ta program prispeval k vključevanju podnebnih ukrepov in k hitremu doseganju skupnega cilja, da bi vsaj 25 % proračunskih odhodkov EU v obdobju večletnega finančnega okvira 2021–2027 namenili za podnebne cilje ter čim prej 30 % odhodkov, a najpozneje do leta 2027. Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in izvajanjem sklada ter ponovno ocenjeni v okviru ustreznih postopkov ocenjevanja in pregledovanja.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Finančna sredstva za izvajanje instrumenta za obdobje 2021–2027 znašajo 1 300 000 000 EUR v tekočih cenah.

1.  Finančna sredstva za izvajanje instrumenta za obdobje 2021–2027 znašajo 1 149 175 000 EUR v cenah iz leta 2018 (1 300 000 000 EUR v tekočih cenah).

Obrazložitev

Predlagana je sprememba finančnih sredstev v skladu z resolucijama Evropskega parlamenta z dne 14. marca in 30. maja 2018 o naslednjem večletnem finančnem okviru, in sicer na podlagi predhodne tehnične razčlenitve po programih, ki bodo morda še dodatno prilagojeni, pri čemer se upoštevata splošno stališče Evropskega parlamenta, kot je navedeno v resolucijah, in skupna raven 1,3 % BND za EU-27.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija sprejme programe dela z izvedbenim aktom. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 15.

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14, s katerimi se spremeni Priloga II, da bi se določili programi dela.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vmesna ocena instrumenta se opravi, ko je na voljo dovolj informacij o izvajanju instrumenta, vendar najpozneje v štirih letih od začetka izvajanja instrumenta.

2.  Vmesna ocena instrumenta se opravi, ko je na voljo dovolj informacij o izvajanju instrumenta, vendar najpozneje v dveh letih od začetka izvajanja instrumenta.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Na koncu izvajanja instrumenta, vendar ne pozneje kot v štirih letih po zaključku obdobja iz člena 1, Komisija opravi končno oceno instrumenta.

3.  Na koncu izvajanja instrumenta, vendar ne pozneje kot v dveh letih po zaključku obdobja iz člena 1, Komisija opravi končno oceno instrumenta.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 6(3) in 12(2) se prenese na Komisijo za obdobje do 31. decembra 2028.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 6(3), 11(2) in 12(2) se prenese na Komisijo za obdobje do 31. decembra 2028.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prenos pooblastila iz členov 6(3) in 12(2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3.  Prenos pooblastila iz členov 6(3), 11(2) in 12(2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 6(3) in 12(2), začne veljati, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 6(3), 11(2) in 12(2), začne veljati, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 15

črtano

Postopek v odboru

 

1.  Komisiji pomaga Odbor za program Carina iz člena 18 Uredbe (EU) [2018/XXX]38.

 

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

__________________

 

38 COM(2018)0442.

 

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prejemniki finančnih sredstev Unije potrdijo izvor in zagotovijo prepoznavnost financiranja Unije (zlasti pri promoviranju ukrepov in njihovih rezultatov) z zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in sorazmernih ciljno usmerjenih informacij različnemu občinstvu, vključno z mediji in javnostjo.

1.  Prejemniki finančnih sredstev Unije potrdijo izvor in zagotovijo prepoznavnost financiranja Unije (zlasti pri promoviranju ukrepov in njihovih rezultatov) z zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in sorazmernih ciljno usmerjenih informacij različnemu občinstvu, vključno z mediji in javnostjo, s čimer pokažejo dodano vrednost Unije in pripomorejo k prizadevanjem Komisije pri zbiranju podatkov za večjo preglednost proračuna.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Priloga II a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Priloga IIa

 

Programi dela

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja

Referenčni dokumenti

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

2.7.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos)

28.6.2018

Obravnava v odboru

26.9.2018

 

 

 

Datum sprejetja

5.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Marco Valli

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Michael Detjen

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

25

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

1

0

ENF

Marco Zanni

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

MNENJE Odbora za proračunski nadzor (21.11.2018)

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja
(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

Pripravljavec mnenja: Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali)

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Carina pomaga varovati finančne interese Unije in držav članic. Ker gre za enega najpomembnejših virov lastnih sredstev Unije, je to ena od osrednjih interesnih točk Odbora za proračunski nadzor.

Predlagani novi instrument za opremo za carinske kontrole je namenjen povečanju enakovrednosti carinskih kontrol v državah članicah, da se prepreči preusmerjanje tokov blaga proti najšibkejšim točkam. Poseben ukrep Unije na področju opreme za carinske kontrole bo omogočil podporo pri nakupu, vzdrževanju in posodabljanju upravičene opreme za odkrivanje za carinske kontrole v širšem smislu. Instrument bi moral zajemati tudi opremo za odkrivanje, ki se uporablja za nadzor, ki presega carinske kontrole, dokler te ostajajo glavni namen opreme.

Novi instrument za opremo za carinske kontrole mora biti skladen in izkoriščati morebitne sinergije z drugimi akcijskimi programi in skladi EU s podobnimi cilji na sorodnih področjih, zlasti s programom Carina.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Na zunanjih mejah Evropske unije prisotnih 2 140 carinskih uradov17 mora biti ustrezno opremljenih za zagotovitev delovanja carinske unije. Potreba po zadostnih in enakovrednih carinskih kontrolah je še nujnejša ne samo zaradi tradicionalne vloge carinskih organov pri pobiranju prihodkov, temveč vedno pogosteje tudi zaradi potrebe po znatni okrepitvi nadzora blaga, ki vstopa in izstopa na zunanjih mejah Unije, da se zagotovita varnost in zaščita. Vendar hkrati te kontrole pretoka blaga prek zunanjih meja ne bi smele ovirati zakonite trgovine s tretjimi državami, temveč jo poenostavljati.

(1)  Vsi carinski uradi17 na zunanjih mejah Evropske unije (na kopnem, morju, v zraku in v poštnih vozliščih) morajo biti ustrezno opremljeni za zagotovitev nemotenega in učinkovitega delovanja carinske unije. Potreba po zadostnih in enakovrednih carinskih kontrolah je še nujnejša ne samo zaradi tradicionalne vloge carinskih organov pri pobiranju prihodkov, temveč vedno pogosteje tudi zaradi potrebe po znatni okrepitvi nadzora blaga, ki vstopa in izstopa na zunanjih mejah Unije, da se zagotovita varnost, zaščita in varstvo finančnih interesov Unije. Vendar hkrati te kontrole pretoka blaga prek zunanjih meja ne bi smele ovirati zakonite trgovine s tretjimi državami, temveč jo poenostavljati.

_________________

_________________

17 Priloga k letnemu poročilu o uspešnosti carinske unije za leto 2016 je na voljo na: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_sl.

17 Priloga k letnemu poročilu o uspešnosti carinske unije za leto 2016 je na voljo na: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_sl.

Obrazložitev

Navedba števila ni smiselna, saj se lahko poveča ali zmanjša.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Carinska unija je temelj Evropske unije kot enega največjih trgovinskih sistemov na svetu in je bistvenega pomena za pravilno delovanje enotnega trga v korist podjetij in državljanov. Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 14. marca 201817a izrazil močno zaskrbljenost zaradi carinskih goljufij, zaradi katerih se izgublja veliko prihodkov proračuna Unije. Ponovil je, da je močnejšo in ambicioznejšo Evropo mogoče doseči le, če bodo zagotovljena večja finančna sredstva, in zato pozval, naj se zagotovi trajna podpora obstoječim politikam, povečajo sredstva za vodilne programe Unije, za dodatne odgovornosti pa naj se zagotovijo dodatna finančna sredstva.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Trenutno obstaja neravnovesje pri opravljanju carinskih kontrol v državah članicah. To neravnovesje je posledica geografskih razlik med državami članicami in njihovih zmogljivosti ter virov. Sposobnost držav članic za odzivanje na izzive, ki jih ustvarjajo nenehno spreminjajoči se svetovni poslovni modeli in dobavne verige, ni odvisna le od človeškega dejavnika, ampak tudi od razpoložljivosti sodobne in zanesljive opreme za carinske kontrole. Zagotavljanje enakovredne opreme za carinske kontrole je zato pomemben element pri odpravljanju obstoječih neravnovesij. Povečalo bo enakovrednost carinskih kontrol v državah članicah in s tem preprečilo preusmerjanje tokov blaga proti najšibkejšim točkam.

(2)  Trenutno obstaja neravnovesje pri opravljanju carinskih kontrol v državah članicah. To neravnovesje je posledica geografskih razlik med državami članicami in razlik v njihovih zmogljivostih in virih ter pomanjkanja harmoniziranih in standardiziranih carinskih kontrol. Sposobnost držav članic za odzivanje na izzive, ki jih ustvarjajo nenehno spreminjajoči se svetovni poslovni modeli in dobavne verige, ni odvisna le od človeškega dejavnika, ampak tudi od razpoložljivosti in pravilnega delovanja sodobne in zanesljive opreme za carinske kontrole. Drugi izzivi, kot so porast e-trgovine, splošna digitalizacija in morebitna ranljivost v zvezi s kibernetskimi napadi, sabotažami, manipulacijami podatkov ali industrijskim vohunjenjem, bodo prav tako prispevali k zahtevi po boljšem delovanju carinskih postopkov. Zagotavljanje enakovredne opreme za carinske kontrole je zato pomemben element pri odpravljanju obstoječih neravnovesij. Povečalo bo enakovrednost carinskih kontrol v državah članicah in s tem preprečilo preusmerjanje tokov blaga proti najšibkejšim točkam. Zaradi razlik v razpoložljivosti opreme za carinske kontrole med državami članicami bi bilo treba sprejeti zlasti ukrepe, s katerimi bi zagotovili, da bodo za blago po vstopu na carinsko območje Unije veljale enotne kontrole, da bi se izognili goljufivemu ravnanju iskanja najugodnejšega carinskega območja.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Podpora pri vzpostavitvi zadostne in enakovredne ravni carinskih kontrol na zunanjih mejah Unije omogoča večje koristi carinske unije. Posebno posredovanje Unije na področju opreme za carinske kontrole, ki bi odpravilo sedanja neravnovesja, bi poleg tega prispevalo k splošni koheziji med državami članicami. Zaradi izzivov, s katerimi se sooča svet, zlasti stalne potrebe po zaščiti finančnih in gospodarskih interesov Unije ter njenih držav članic in hkratnem olajšanju zakonitih trgovinskih tokov, je razpoložljivost moderne in zanesljive opreme za kontrole na zunanjih mejah nujna.

(5)  Podpora pri vzpostavitvi enotne, zadostne in enakovredne ravni carinskih kontrol na zunanjih mejah Unije omogoča večje koristi carinske unije, dolgoročni cilj pa je, da vse carinske uprave v Uniji sodelujejo kot ena. Posebno posredovanje Unije na področju opreme za carinske kontrole, ki bi odpravilo sedanja neravnovesja, bi poleg tega prispevalo k splošni koheziji med državami članicami. Zaradi izzivov, s katerimi se sooča svet, zlasti stalne potrebe po zaščiti finančnih in gospodarskih interesov Unije ter njenih držav članic in hkratnem olajšanju zakonitih trgovinskih tokov, sta razpoložljivost in pravilno delovanje sodobne, najnovejše, varne, na kibernetske napade odporne, okolju prijazne in zanesljive opreme za kontrole na zunanjih mejah nujna.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Oprema za carinske kontrole, ki se financira v okviru tega instrumenta, bi morala izpolnjevati najvišje standarde na področju varnosti, kibernetske varnosti, zaščite, okolja in zdravja.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13b)  Do podatkov, pridobljenih z opremo, ki se financira v okviru tega instrumenta, bi moralo dostopati samo ustrezno pooblaščeno osebje pristojnih organov in ti podatki bi morali biti ustrezno zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom ali njihovim sporočanjem. Države članice bi morale imeti popoln nadzor nad temi podatki.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13c)  Oprema za carinske kontrole, ki se financira v okviru tega instrumenta, bi morala prispevati k zagotavljanju optimalnega obvladovanja tveganja na carinskem področju.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13d)  Države članice so pri zamenjavi stare opreme za carinske kontrole s pomočjo tega instrumenta odgovorne za okolju prijazno odstranjevanje stare opreme za carinske kontrole.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Večina opreme za carinske kontrole je lahko enako primerna, včasih tudi zgolj slučajno, za nadzor skladnosti z drugo zakonodajo, kot so določbe o upravljanju meja, vizumih ali sodelovanju policije. Sklad za integrirano upravljanje meja je bil zato zasnovan v obliki dveh dopolnjujočih se instrumentov z ločenima, vendar povezanima področjema uporabe za nakup opreme. Na eni strani bo instrument za upravljanje meja in vizume, vzpostavljen z Uredbo [2018/XXX]25, izključeval opremo, ki se lahko uporablja tako za upravljanje meja kot za carinske kontrole. Na drugi strani pa instrument za finančno podporo za opremo za carinske kontrole, vzpostavljen s to uredbo, ne bo samo finančno podpiral opreme, katere glavni namen so carinske kontrole, ampak bo dopuščal njeno uporabo tudi za dodatne namene, kot sta nadzor meja in varnost. Ta razdelitev vlog bo spodbujala medagencijsko sodelovanje v okviru evropskega integriranega upravljanja meja, kot je navedeno v členu 4(e) Uredbe (EU) 2016/162426, s čimer bo omogočeno sodelovanje med carinskimi in mejnimi organi ter dosežen največji možen učinek proračuna Unije z deljenjem in interoperabilnostjo opreme za kontrole.

(15)  Večina opreme za carinske kontrole je lahko enako primerna, včasih tudi zgolj slučajno, za nadzor skladnosti z drugo zakonodajo, kot so določbe o upravljanju meja, vizumih ali sodelovanju policije. Sklad za integrirano upravljanje meja je bil zato zasnovan v obliki dveh dopolnjujočih se instrumentov z ločenima, vendar povezanima področjema uporabe za nakup opreme. Na eni strani bo instrument za upravljanje meja in vizume, vzpostavljen z Uredbo [2018/XXX]25, izključeval opremo, ki se lahko uporablja tako za upravljanje meja kot za carinske kontrole. Na drugi strani pa instrument za finančno podporo za opremo za carinske kontrole, vzpostavljen s to uredbo, ne bo samo finančno podpiral opreme, katere glavni namen so carinske kontrole, ampak bo dopuščal njeno uporabo tudi za druge naloge, ki se izvajajo na mejah, in za dodatne namene, kot sta nadzor meja in varnost. Ta razdelitev vlog bo spodbujala medagencijsko sodelovanje v okviru evropskega integriranega upravljanja meja, kot je navedeno v členu 4(e) Uredbe (EU) 2016/162426, s čimer bo omogočeno sodelovanje med carinskimi in mejnimi organi ter dosežen največji možen učinek proračuna Unije z deljenjem in interoperabilnostjo opreme za kontrole.

_________________

_________________

25 COM(2018) 473.

25 COM(2018) 473.

26 Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1).

26 Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1).

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a)  Evropska komisija bi morala spodbujati skupna javna naročila in preskušanje opreme za carinske kontrole med državami članicami.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Čeprav je centralno izvajanje nujno za doseganje specifičnega cilja zagotavljanja enakovrednih carinskih kontrol, so zaradi tehnične narave tega instrumenta potrebna pripravljalna dela na tehnični ravni. Zato bi bilo treba izvajanje podpirati z ocenami potreb, ki so odvisne od lokalnega strokovnega znanja in izkušenj držav članic, prek sodelovanja njihovih carinskih uprav. Te ocene potreb bi morale temeljiti na jasni metodologiji, vključno z minimalnim številom korakov za zbiranje potrebnih informacij.

(19)  Čeprav je centralno izvajanje nujno za doseganje specifičnega cilja zagotavljanja enakovrednih carinskih kontrol, so zaradi tehnične narave tega instrumenta potrebna pripravljalna dela na tehnični ravni. Zato bi bilo treba izvajanje podpirati s posameznimi ocenami potreb, ki so odvisne od lokalnega strokovnega znanja in izkušenj držav članic, prek sodelovanja njihovih carinskih uprav. Te ocene potreb bi morale temeljiti na jasni metodologiji, vključno z minimalnim številom korakov za zbiranje potrebnih informacij.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Za zagotovitev rednega spremljanja in poročanja bi bilo treba vzpostaviti ustrezen okvir za spremljanje rezultatov, ki jih dosegajo instrument in njegovi ukrepi. Tako spremljanje in poročanje bi moralo temeljiti na kazalnikih, s katerimi se merijo učinki ukrepov iz instrumenta. Zahteve glede poročanja bi morale vključevati nekatere informacije o opremi za carinske kontrole nad določenim cenovnim pragom.

(20)  Za zagotovitev rednega spremljanja in poročanja bi bilo treba vzpostaviti ustrezen okvir za spremljanje rezultatov, ki jih dosegajo instrument in njegovi ukrepi. Tako spremljanje in poročanje bi moralo temeljiti na kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikih, s katerimi se merijo učinki ukrepov iz instrumenta. Države članice bi morale zagotoviti pregleden in jasen postopek javnega naročanja. Zahteve glede poročanja bi morale vključevati podrobne informacije o opremi za carinske kontrole in postopkih javnega naročanja nad določenim cenovnim pragom ter utemeljitev stroškov.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Za ustrezen odziv na razvijajoče se prioritete, grožnje in tehnologije na tem področju politike bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s spremembami namenov opreme za carinske kontrole za dejavnosti, upravičene v okviru instrumenta, in seznama kazalnikov za merjenje uresničevanja posameznih ciljev. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(22)  Za ustrezen odziv na razvijajoče se prioritete, grožnje in tehnologije na tem področju politike bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s spremembami namenov opreme za carinske kontrole za dejavnosti, upravičene v okviru instrumenta, in seznama kazalnikov za merjenje uresničevanja posameznih ciljev. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno in povsem pregledno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Za to uredbo se uporabljajo horizontalna finančna pravila, ki sta jih sprejela Evropski parlament in Svet na podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Ta pravila so določena v finančni uredbi, pri čemer določajo zlasti postopek za pripravo in izvrševanje proračuna prek nepovratnih sredstev, javnih naročil, nagrad in posrednega izvrševanja ter urejajo nadzor odgovornosti finančnih akterjev. Pravila, sprejeta na podlagi člena 322 PDEU, se nanašajo tudi na zaščito proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah, saj je spoštovanje tega načela bistven predpogoj za dobro finančno poslovodenje in učinkovito financiranje EU.

(24)  Za to uredbo se uporabljajo horizontalna finančna pravila, ki sta jih sprejela Evropski parlament in Svet na podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Ta pravila so določena v finančni uredbi, pri čemer določajo zlasti postopek za pripravo in izvrševanje proračuna prek nepovratnih sredstev, javnih naročil, nagrad in posrednega izvrševanja ter urejajo nadzor odgovornosti finančnih akterjev. Pravila, sprejeta na podlagi člena 322 PDEU, se nanašajo tudi na zaščito proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah, saj je spoštovanje tega načela bistven predpogoj za dobro finančno poslovodenje in učinkovito financiranje EU. Pri financiranju iz tega instrumenta bi bilo treba upoštevati načela preglednosti, sorazmernosti, enake obravnave in nediskriminacije.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V okviru Sklada za integrirano upravljanje meja je splošni cilj instrumenta podpirati carinsko unijo in carinske organe pri varovanju finančnih in gospodarskih interesov Unije in njenih držav članic, zagotoviti zaščito in varstvo v Uniji ter zaščititi Unijo pred nepravično in nezakonito trgovino ob hkratnem omogočanju zakonite poslovne dejavnosti.

1.  V okviru Sklada za integrirano upravljanje meja in z upoštevanjem dolgoročnega cilja, da bodo vse carinske uprave v Uniji delovale skupaj kot ena sama, je splošni cilj instrumenta podpirati carinsko unijo in carinske organe pri varovanju finančnih in gospodarskih interesov Unije in njenih držav članic, zagotoviti zaščito in varstvo v Uniji ter zaščititi Unijo pred nepravično in nezakonito trgovino ob hkratnem omogočanju zakonite poslovne dejavnosti.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Specifični cilj programa je prispevati k ustreznim in enakovrednim carinskim kontrolam z nabavo, vzdrževanjem in posodabljanjem ustrezne, najnovejše in zanesljive opreme za carinske kontrole.

2.  Specifični cilj programa je prispevati k ustreznim in enakovrednim carinskim kontrolam s povsem preglednim nakupom, vzdrževanjem in posodabljanjem ustrezne, najnovejše, varne, na kibernetske napade odporne, okolju prijazne in zanesljive opreme za carinske kontrole ter z vključevanjem tehničnega usposabljanja osebja za ravnanje z opremo.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Finančna sredstva za izvajanje instrumenta za obdobje 2021–2027 znašajo 1 300 000 000 EUR v tekočih cenah.

1.  Finančna sredstva za izvajanje instrumenta za obdobje 2021–2027 znašajo 1 149 175 000 EUR v cenah iz leta 2018 (1 300 000 000 EUR v tekočih cenah).

Obrazložitev

Predlagana je sprememba finančnih sredstev v skladu z resolucijama Evropskega parlamenta z dne 14. marca in 30. maja 2018 o naslednjem večletnem finančnem okviru, in sicer na podlagi predhodne tehnične razčlenitve po programih, ki bodo morda dodatno prilagojeni, pri čemer se upoštevata splošno stališče Evropskega parlamenta, kot je navedeno v obeh resolucijah, in skupna raven 1,3 % BND za EU-27.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Znesek iz odstavka 1 lahko krije tudi odhodke za dejavnosti pripravljanja, spremljanja, kontrole, revizije, ocenjevanja in druge dejavnosti za upravljanje instrumenta ter ocenjevanje doseganja njegovih ciljev. Poleg tega lahko krije odhodke, povezane s študijami, srečanji strokovnjakov, ukrepi informiranja in komuniciranja, kolikor so povezane s cilji instrumenta, ter odhodke, povezane z informacijskotehnološkimi omrežji, ki se osredotočajo na obdelavo in izmenjavo podatkov, vključno s korporativnimi informacijskotehnološkimi orodji ter drugo tehnično in upravno pomočjo, potrebno v zvezi z upravljanjem instrumenta.

2.  Znesek iz odstavka 1 lahko krije tudi zakonite in preverjene odhodke za dejavnosti pripravljanja, spremljanja, kontrole, revizije, ocenjevanja in druge dejavnosti za upravljanje instrumenta ter ocenjevanje smotrnosti in doseganja njegovih ciljev. Poleg tega lahko krije zakonite in preverjene odhodke, povezane s študijami, srečanji strokovnjakov, ukrepi informiranja in komuniciranja, kolikor so povezane s cilji instrumenta, ter odhodke, povezane z informacijskotehnološkimi omrežji, ki se osredotočajo na obdelavo in izmenjavo podatkov, vključno s korporativnimi informacijskotehnološkimi orodji ter drugo tehnično in upravno pomočjo, potrebno v zvezi z upravljanjem instrumenta.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Kadar podprt ukrep vključuje nakup ali posodobitev opreme, Komisija vzpostavi ustrezna varovala in ukrepe ob nepredvidljivih dogodkih, ki zagotavljajo učinkovitost in interoperabilnost vse opreme, kupljene s podporo programov in instrumentov Unije.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Kadar podprt ukrep vključuje nakup ali posodobitev opreme, Komisija vzpostavi ustrezna varovala in ukrepe ob nepredvidljivih dogodkih, ki zagotavljajo, da vsa oprema, kupljena s podporo programov in instrumentov Unije, izpolnjuje dogovorjene standarde glede rednega vzdrževanja.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  podpirajo nakup, vzdrževanje in posodobitev opreme za carinske kontrole, ki izpolnjuje najvišje standarde glede zaščite, kibernetske varnosti, varnosti, okolja in zdravja.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Do podatkov, pridobljenih z opremo, ki se financira v okviru tega instrumenta, dostopa samo ustrezno pooblaščeno osebje organov in ti podatki so ustrezno zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom ali njihovim sporočanjem.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Z odstopanjem od odstavka 1 lahko ukrepi v ustrezno utemeljenih primerih krijejo tudi nakup, vzdrževanje in posodobitev opreme za carinske kontrole za preskušanje novih naprav ali novih funkcij v delovnih pogojih.

2.  Z odstopanjem od odstavka 1 lahko ukrepi v ustrezno utemeljenih primerih krijejo tudi povsem pregleden nakup, vzdrževanje in posodobitev opreme za carinske kontrole za preskušanje novih naprav ali novih funkcij v delovnih pogojih.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14 za spremembo namenov carinskih kontrol iz točke (b) odstavka 1 ter Priloge 1, kadar se smatra, da je takšen pregled potreben.

3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14 za spremembo namenov carinskih kontrol iz točke (b) odstavka 1 ter Priloge 1, kadar se smatra, da je takšen pregled potreben, in zaradi sledenja tehnološkemu napredku ter novim in inovativnim rešitvam za namene carinskih kontrol.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Oprema za carinske kontrole, ki se financira v okviru tega instrumenta, se lahko poleg carinskih kontrol uporabi tudi za druge namene, vključno z nadzorom oseb v podporo nacionalnim organom za upravljanje meja in preiskavami.

4.  Oprema za carinske kontrole, ki se financira v okviru tega instrumenta, se lahko poleg carinskih kontrol uporabi tudi za druge namene, vključno z nadzorom oseb v podporo nacionalnim organom za upravljanje meja in preiskavami, če je to potrebno zaradi skladnosti s splošnimi in posebnimi cilji instrumenta, določenimi v členu 3.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Komisija spodbuja skupna javna naročila in preskušanje opreme za carinske kontrole med državami članicami.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Finančna sredstva, ki presegajo to zgornjo mejo, se odobrijo samo v ustrezno utemeljenih izjemnih okoliščinah.

2.  Finančna sredstva, ki presegajo to zgornjo mejo, se odobrijo samo v ustrezno utemeljenih izjemnih okoliščinah, ki so določene v Prilogi 3. Komisija z delegiranim aktom sprejme in po potrebi posodobi seznam izjemnih okoliščin.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Financiranje, ki presega to zgornjo mejo, se lahko dodeli za skupno javno naročanje in testiranje opreme za carinske kontrole med državami članicami.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  stroški, povezani z elektronskimi sistemi, razen programske opreme, ki je neposredno potrebna za uporabo opreme za carinske kontrole;

(c)  stroški, povezani z elektronskimi sistemi, razen programske opreme in njenih posodobitev, ki so neposredno potrebne za uporabo opreme za carinske kontrole;

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pri pripravo programov dela iz odstavka 1 se uporabi ocena potreb, ki zajema najmanj naslednje:

Pri pripravo programov dela iz odstavka 1 se uporabi posamezna ocena potreb, ki zajema najmanj naslednje:

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  podrobno oceno finančnih potreb.

(d)  podrobno oceno finančnih potreb glede na obseg carinskih operacij in s tem sorazmerno delovno obremenitev.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kazalniki za poročanje o napredku instrumenta pri doseganju splošnih in specifičnih ciljev iz člena 3 so določeni v Prilogi 2.

1.  Komisija za izpolnitev zahteve glede poročanja iz člena 38(3)(e)(1) finančne uredbe posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu informacije o smotrnosti programa. Pri poročanju o smotrnosti so zajete informacije o napredku in pomanjkljivostih.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za zagotovitev učinkovite ocena napredka instrumenta pri doseganju ciljev se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14 za spremembo Priloge 2, pregled ali dopolnitev kazalnikov, kadar je to potrebno, ter dopolnitev te uredbe z določbami o vzpostavitvi okvira za spremljanje in ocenjevanje.

2.  Kazalniki za poročanje o napredku instrumenta pri doseganju splošnih in posebnih ciljev iz člena 3 so določeni v Prilogi 2. Za zagotovitev učinkovite ocena napredka instrumenta pri doseganju ciljev se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14 za spremembo Priloge 2, pregled ali dopolnitev kazalnikov, kadar je to potrebno, ter dopolnitev te uredbe z določbami o vzpostavitvi okvira za spremljanje in ocenjevanje, tako da bodo Evropskemu parlamentu in Svetu posredovane ažurne kvalitativne in kvantitativne informacije o smotrnosti programa.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Sistem za poročanje o smotrnosti zagotavlja, da se podatki za spremljanje izvajanja in rezultatov instrumenta zbirajo uspešno, učinkovito in pravočasno. V ta namen se prejemnikom finančnih sredstev Unije naložijo sorazmerne zahteve glede poročanja.

3.  Sistem za poročanje o smotrnosti zagotavlja, da so podatki za spremljanje izvajanja in rezultatov instrumenta primerljivi in popolni ter se zbirajo uspešno, učinkovito in pravočasno. V ta namen se prejemnikom finančnih sredstev Unije naložijo sorazmerne zahteve glede poročanja. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu posreduje zanesljive informacije o kakovosti uporabljenih podatkov o smotrnosti.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  prisotnosti in stanja pet let po nabavi opreme, ki se financira iz proračuna Unije

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  informacij o vzdrževalnih posegih na opremi za carinske kontrole

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cc)  informacij o postopku javnega naročanja

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4 – točka c d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cd)  utemeljitev stroškov

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Kadar ena ali več držav članic ne uporablja opreme, kupljene s podporo programov in instrumentov Unije, Komisija pripravi izčrpno oceno stanja in o tem obvesti Evropski parlament, Svet, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij in Evropsko javno tožilstvo. Ocena med drugim vključuje oceno tveganja za finančne interese Unije in ukrepe za njegovo zmanjšanje.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ocene se opravijo pravočasno, da prispevajo k postopku odločanja.

1.  V ocenah se ovrednotijo rezultati programa, njegov vpliv, učinkovitost in uspešnost, opravijo pa se pravočasno, da prispevajo k postopku odločanja.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vmesna ocena instrumenta se opravi, ko je na voljo dovolj informacij o izvajanju instrumenta, vendar najpozneje v štirih letih od začetka izvajanja instrumenta.

2.  Vmesna ocena instrumenta se opravi, ko je na voljo dovolj informacij o izvajanju instrumenta, vendar najpozneje v treh letih od začetka izvajanja instrumenta.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Vmesna ocena vsebuje ugotovitve, ki so potrebne za odločitev o nadaljevanju programa tudi po letu 2027 in o njegovih ciljih.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Na koncu izvajanja instrumenta, vendar ne pozneje kot v štirih letih po zaključku obdobja iz člena 1, Komisija opravi končno oceno instrumenta.

3.  Na koncu izvajanja instrumenta, vendar ne pozneje kot v treh letih po zaključku obdobja iz člena 1, Komisija opravi končno oceno instrumenta.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija zaključke teh ocen skupaj s svojimi pripombami predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.

4.  Komisija sklepne ugotovitve teh ocen skupaj s svojimi pripombami in pridobljenim izkušnjami predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Letne delne ocene se vključijo v poročilo Komisije z naslovom Zaščita finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prejemniki finančnih sredstev Unije potrdijo izvor in zagotovijo prepoznavnost financiranja Unije (zlasti pri promoviranju ukrepov in njihovih rezultatov) z zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in sorazmernih ciljno usmerjenih informacij različnemu občinstvu, vključno z mediji in javnostjo.

1.  Prejemniki finančnih sredstev Unije razumno potrdijo izvor in zagotovijo kar največjo prepoznavnost financiranja Unije (zlasti pri promoviranju ukrepov in njihovih rezultatov) z zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in sorazmernih ciljno usmerjenih informacij različnemu občinstvu, vključno z mediji in javnostjo, pri čemer so odhodki za potrjevanje izvora financiranja sorazmerni z vsemi stroški.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija izvaja ukrepe informiranja in komuniciranja v zvezi s instrumentom ter njegovimi ukrepi in rezultati. Finančna sredstva, dodeljena instrumentu, prispevajo tudi k institucionalnemu komuniciranju o političnih prednostnih nalogah Unije, kolikor so povezane s cilji iz člena 3.

2.  Komisija redno izvaja ukrepe informiranja in komuniciranja v zvezi s instrumentom ter njegovimi ukrepi in rezultati v okviru programov dela iz člena 11. Finančna sredstva, dodeljena instrumentu, prispevajo tudi k institucionalnemu komuniciranju o političnih prednostnih nalogah Unije, kolikor so povezane s cilji iz člena 3.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Priloga II – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Zaščita in varnost

 

(a) Raven skladnosti opreme za carinske kontrole na vseh mejnih prehodih s standardi glede zaščite, vključno s kibernetsko varnostjo

 

(b) Raven skladnosti opreme za carinske kontrole na vseh mejnih prehodih z varnostnimi standardi

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Priloga II – točka 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Zdravje in okolje

 

(a) Raven skladnosti opreme za carinske kontrole na vseh mejnih prehodih z zdravstvenimi standardi

 

(b) Raven skladnosti opreme za carinske kontrole na vseh mejnih prehodih z okoljskimi standardi

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Priloga II a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Priloga II a

Izjemne okoliščine za presežna finančna sredstva

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja

Referenčni dokumenti

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

CONT

2.7.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali)

17.9.2018

Obravnava v odboru

18.10.2018

 

 

 

Datum sprejetja

20.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Bogusław Liberadzki, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bart Staes, Indrek Tarand, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Karin Kadenbach, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

John Howarth

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

17

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Wolf Klinz

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, John Howarth, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

-

 

 

1

0

PPE

Tamás Deutsch

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (22.11.2018)

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja
(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

Pripravljavec mnenja: Jeroen Lenaers

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Trenutno obstaja neravnovesje pri opravljanju carinskih kontrol v državah članicah. To neravnovesje je posledica geografskih razlik med državami članicami in njihovih zmogljivosti ter virov. Sposobnost držav članic za odzivanje na izzive, ki jih ustvarjajo nenehno spreminjajoči se svetovni poslovni modeli in dobavne verige, ni odvisna le od človeškega dejavnika, ampak tudi od razpoložljivosti sodobne in zanesljive opreme za carinske kontrole. Zagotavljanje enakovredne opreme za carinske kontrole je zato pomemben element pri odpravljanju obstoječih neravnovesij. Povečalo bo enakovrednost carinskih kontrol v državah članicah in s tem preprečilo preusmerjanje tokov blaga proti najšibkejšim točkam.

(2)  Trenutno obstaja neravnovesje pri opravljanju carinskih kontrol v državah članicah. To neravnovesje je posledica geografskih razlik med državami članicami in njihovih zmogljivosti ter virov. Sposobnost držav članic za odzivanje na izzive, ki jih ustvarjajo nenehno spreminjajoči se svetovni poslovni modeli in dobavne verige, ni odvisna le od človeškega dejavnika, ampak tudi od razpoložljivosti sodobne in zanesljive opreme za carinske kontrole, ki omogoča digitalizacijo kontrol in inšpekcijskih pregledov. Zagotavljanje enakovredne opreme za carinske kontrole je zato pomemben element pri odpravljanju obstoječih neravnovesij. Povečalo bo enakovrednost carinskih kontrol v državah članicah in s tem preprečilo preusmerjanje tokov blaga proti najšibkejšim točkam.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Carinski organi držav članic prevzemajo vse več nalog, ki pogosto segajo tudi na področje varnosti in se izvajajo na zunanji meji, zato je treba z ustrezno finančno podporo Unije državam članicam zagotoviti enakovrednost pri izvajanju nadzora meja in carinskih kontrol na zunanjih mejah. Enako pomembno je tudi spodbujati medagencijsko sodelovanje na mejah Unije v zvezi z nadzorom blaga in oseb med nacionalnimi organi v vsaki državi članici, odgovornimi za nadzor meja ali druge naloge, ki se izvajajo na meji.

(7)  Carinski organi držav članic prevzemajo vse več nalog, ki pogosto segajo tudi na področje varnosti in se izvajajo na zunanji meji, zato je treba z ustrezno finančno podporo Unije državam članicam zagotoviti enakovrednost pri izvajanju nadzora meja in carinskih kontrol na zunanjih mejah. Enako pomembno je tudi spodbujati medagencijsko sodelovanje na mejah Unije v zvezi z nadzorom blaga med nacionalnimi organi v vsaki državi članici.

Obrazložitev

Ta instrument je namenjen carinskim kontrolam. Za vprašanja nadzora oseb pri mejnih kontrolah je bil predlagan splošnejši instrument za integrirano upravljanje meja. V instrumentu bodo določeni ustrezni zaščitni ukrepi za nakup in uporabo opreme za nadzor meja s pomočjo Sklada. Namen teh dveh instrumentov se ne sme prekrivati.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Uredba (EU) [2018/XXX] Evropskega parlamenta in Sveta23 vzpostavlja program Carina za sodelovanje na področju carine za podporo carinski uniji in carinskim organom. Za ohranitev povezanosti in horizontalnega usklajevanja ukrepov sodelovanja je primerno, da se vsi izvajajo v okviru enega samega pravnega akta in sklopa pravil. Zato se bo s tem instrumentom podpiral samo nakup, vzdrževanje in posodabljanje upravičene opreme za carinske kontrole, medtem ko se bodo s programom Carina za sodelovanje na področju carine podpirali vsi povezani ukrepi, kot so ukrepi sodelovanja za oceno potreb po opremi ali usposabljanju v zvezi z zadevno opremo.

(13)  Uredba (EU) [2018/XXX] Evropskega parlamenta in Sveta23 vzpostavlja program Carina za sodelovanje na področju carine za podporo carinski uniji in carinskim organom. Za ohranitev povezanosti in horizontalnega usklajevanja ukrepov sodelovanja je primerno, da se vsi izvajajo v okviru enega samega pravnega akta in sklopa pravil. Zato se bo s tem instrumentom podpiral samo nakup, vzdrževanje in posodabljanje upravičene opreme za carinske kontrole, medtem ko se bodo s programom Carina za sodelovanje na področju carine podpirali vsi povezani ukrepi, kot so ukrepi sodelovanja za oceno potreb po opremi ali usposabljanju v zvezi z opremo ter za vzpostavljanje skupnih kontrolnih postopkov.

_________________

_________________

23 COM(2018) 442.

23 COM(2018)0442.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Večina opreme za carinske kontrole je lahko enako primerna, včasih tudi zgolj slučajno, za nadzor skladnosti z drugo zakonodajo, kot so določbe o upravljanju meja, vizumih ali sodelovanju policije. Sklad za integrirano upravljanje meja je bil zato zasnovan v obliki dveh dopolnjujočih se instrumentov z ločenima, vendar povezanima področjema uporabe za nakup opreme. Na eni strani bo instrument za upravljanje meja in vizume, vzpostavljen z Uredbo [2018/XXX]25, izključeval opremo, ki se lahko uporablja tako za upravljanje meja kot za carinske kontrole. Na drugi strani pa instrument za finančno podporo za opremo za carinske kontrole, vzpostavljen s to uredbo, ne bo samo finančno podpiral opreme, katere glavni namen so carinske kontrole, ampak bo dopuščal njeno uporabo tudi za dodatne namene, kot sta nadzor meja in varnost. Ta razdelitev vlog bo spodbujala medagencijsko sodelovanje v okviru evropskega integriranega upravljanja meja, kot je navedeno v členu 4(e) Uredbe (EU) 2016/162426, s čimer bo omogočeno sodelovanje med carinskimi in mejnimi organi ter dosežen največji možen učinek proračuna Unije z deljenjem in interoperabilnostjo opreme za kontrole.

(15)  Večina opreme za carinske kontrole je lahko enako primerna, včasih tudi zgolj slučajno, za nadzor skladnosti z drugo zakonodajo, kot so določbe o upravljanju meja, vizumih ali sodelovanju policije. Sklad za integrirano upravljanje meja je bil zato zasnovan v obliki dveh dopolnjujočih se instrumentov s povezanimi splošnimi cilji, vendar različnimi in ločenimi posebnimi cilji za nakup opreme. Na eni strani bo instrument za upravljanje meja in vizume, vzpostavljen z Uredbo [2018/XXX]25, izključeval opremo, ki se lahko uporablja tako za upravljanje meja kot za carinske kontrole. Na drugi strani pa instrument za finančno podporo za opremo za carinske kontrole, vzpostavljen s to uredbo, ne bo samo finančno podpiral opreme, katere glavni namen so carinske kontrole, ampak bo dopuščal njeno uporabo tudi za dodatne namene, kot sta nadzor meja ter varnost in zaščita. Ta razdelitev vlog bo spodbujala medagencijsko sodelovanje v okviru evropskega integriranega upravljanja meja, kot je navedeno v členu 4(e) Uredbe (EU) 2016/162426, s čimer bo omogočeno sodelovanje med carinskimi in mejnimi organi ter dosežen največji možen učinek proračuna Unije z deljenjem in interoperabilnostjo opreme za kontrole.

__________________

__________________

25 COM(2018) 473.

25 COM(2018)0473.

26 Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1).

26 Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1).

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V okviru Sklada za integrirano upravljanje meja je splošni cilj instrumenta podpirati carinsko unijo in carinske organe pri varovanju finančnih in gospodarskih interesov Unije in njenih držav članic, zagotoviti zaščito in varstvo v Uniji ter zaščititi Unijo pred nepravično in nezakonito trgovino ob hkratnem omogočanju zakonite poslovne dejavnosti.

1.  V okviru Sklada za integrirano upravljanje meja je splošni cilj instrumenta podpirati carinsko unijo in carinske organe pri varovanju finančnih in gospodarskih interesov Unije in njenih držav članic, spodbujati medagencijsko sodelovanje na mejah Unije pri nadzoru blaga in oseb ter zaščititi Unijo pred nepravično in nezakonito trgovino ob hkratnem omogočanju zakonite poslovne dejavnosti.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Instrument prispeva k izvajanju evropskega integriranega upravljanja meja, tako da podpira sodelovanje med agencijami ter deljenje in interoperabilnost nove opreme, pridobljene prek instrumenta.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Znesek iz odstavka 1 lahko krije tudi odhodke za dejavnosti pripravljanja, spremljanja, kontrole, revizije, ocenjevanja in druge dejavnosti za upravljanje instrumenta ter ocenjevanje doseganja njegovih ciljev. Poleg tega lahko krije odhodke, povezane s študijami, srečanji strokovnjakov, ukrepi informiranja in komuniciranja, kolikor so povezane s cilji instrumenta, ter odhodke, povezane z informacijskotehnološkimi omrežji, ki se osredotočajo na obdelavo in izmenjavo podatkov, vključno s korporativnimi informacijskotehnološkimi orodji ter drugo tehnično in upravno pomočjo, potrebno v zvezi z upravljanjem instrumenta.

2.  Znesek iz odstavka 1 lahko krije tudi odhodke za dejavnosti pripravljanja, spremljanja, kontrole, revizije, ocenjevanja in druge dejavnosti za upravljanje instrumenta ter ocenjevanje doseganja njegovih ciljev. Poleg tega lahko krije odhodke, povezane s študijami, srečanji strokovnjakov, ukrepi informiranja in komuniciranja, kolikor so povezane s posebnimi cilji instrumenta, ki podpirajo splošni cilj, ter odhodke, povezane z informacijskotehnološkimi omrežji, ki se osredotočajo na obdelavo in izmenjavo podatkov, vključno s korporativnimi informacijskotehnološkimi orodji ter drugo tehnično in upravno pomočjo, potrebno v zvezi z upravljanjem instrumenta.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar podprt ukrep vključuje nakup ali posodobitev opreme, Komisija vzpostavi mehanizem usklajevanja, ki zagotavlja učinkovitost in interoperabilnost vse opreme, kupljene s podporo programov in instrumentov Unije.

3.  Kadar podprt ukrep vključuje nakup ali posodobitev opreme, Komisija vzpostavi mehanizem usklajevanja, ki zagotavlja učinkovitost in interoperabilnost vse opreme, kupljene s podporo programov in instrumentov Unije, tako da je omogočeno posvetovanje in sodelovanje ustreznih agencij Unije, zlasti Evropske agencije za mejno in obalno stražo. Mehanizem usklajevanja vključuje sodelovanje in posvetovanje z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, da bi se kar najbolj povečala dodana vrednost Unije na področju upravljanja meja.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Oprema za carinske kontrole, ki se financira v okviru tega instrumenta, se lahko poleg carinskih kontrol uporabi tudi za druge namene, vključno z nadzorom oseb v podporo nacionalnim organom za upravljanje meja in preiskavami.

črtano

Obrazložitev

Namen tega instrumenta bi bil zelo razširjen, če bi bila oprema za carinske kontrole dejansko oprema za nadzor meja. V ta namen je bil predlagan splošnejši instrument za integrirano upravljanje meja. V instrumentu bodo določeni ustrezni zaščitni ukrepi za nakup in uporabo opreme za nadzor meja s pomočjo Sklada. Namen teh dveh instrumentov se ne sme prekrivati.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Izredne okoliščine iz odstavka 2 lahko vključujejo nakup nove carinske kontrolne opreme in njeno predložitev v nabor tehnične opreme Evropske agencije za mejno in obalno stražo. Dopustnost vključitve carinske kontrolne opreme v nabor tehnične opreme se ugotovi v skladu s členom 5(3).

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija izvaja ukrepe informiranja in komuniciranja v zvezi s instrumentom ter njegovimi ukrepi in rezultati. Finančna sredstva, dodeljena instrumentu, prispevajo tudi k institucionalnemu komuniciranju o političnih prednostnih nalogah Unije, kolikor so povezane s cilji iz člena 3.

2.  Komisija izvaja ukrepe informiranja in komuniciranja v zvezi s instrumentom ter njegovimi ukrepi in rezultati, da se zagotovi preglednost. Finančna sredstva, dodeljena instrumentu, prispevajo tudi k institucionalnemu komuniciranju o političnih prednostnih nalogah Unije, kolikor so povezane s cilji iz člena 3.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja

Referenčni dokumenti

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

2.7.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Jeroen Lenaers

9.7.2018

Obravnava v odboru

6.9.2018

18.10.2018

20.11.2018

 

Datum sprejetja

20.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

1

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Geoffrey Van Orden

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Rupert Matthews, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Josep-Maria Terricabras

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

37

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Birgit Sippel, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

4

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja

Referenčni dokumenti

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Datum predložitve EP

13.6.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

INTA

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

CONT

2.7.2018

LIBE

2.7.2018

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

INTA

9.7.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Jiří Pospíšil

19.6.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Datum sprejetja

6.12.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

32

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Lucy Anderson, Anna Hedh, Arndt Kohn, Matthijs van Miltenburg

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

John Howarth, Nosheena Mobarik, Flavio Zanonato

Datum predložitve

12.12.2018

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

32

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Jasenko Selimovic, Matthijs van Miltenburg

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Maria Grapini, Anna Hedh, John Howarth, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

John Stuart Agnew, Robert Jarosław Iwaszkiewicz

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 11. januar 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov