Förfarande : 2018/0258(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0460/2018

Ingivna texter :

A8-0460/2018

Debatter :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Omröstningar :

PV 15/01/2019 - 8.1
CRE 15/01/2019 - 8.1
PV 16/04/2019 - 8.26

Antagna texter :

P8_TA(2019)0001
P8_TA(2019)0384

BETÄNKANDE     ***I
PDF 933kWORD 148k
11.12.2018
PE 628.634v02-00 A8-0460/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning

(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Föredragande: Jiří Pospíšil

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från budgetutskottet
 YTTRANDE från budgetkontrollutskottet
 YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning

(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0474),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 33, 114 och 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8–0273/2018),

-  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den xxxx(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd samt yttrandena från budgetutskottet, budgetkontrollutskottet och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0460/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  De 2 140 tullkontor2 som finns vid Europeiska unionens yttre gränser måste vara väl utrustade för att tullunionen ska fungera. Behovet av tillräckliga och likvärdiga tullkontroller blir allt mer trängande inte bara på grund av tullens traditionella uppdrag att uppbära intäkter, utan även i allt högre grad därför att kontrollen av införseln och utförseln av varor över unionens yttre gränser måste förstärkas betydligt för att säkerställa både säkerhet och skydd. Samtidigt bör dock dessa kontroller av varubefordran över de yttre gränserna inte hindra utan tvärtom underlätta den lagliga handeln med tredjeländer.

(1)  De 2 140 tullkontor2 som finns vid Europeiska unionens yttre gränser måste vara väl utrustade för att tullunionen ska fungera på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Behovet av tillräckliga och likvärdiga tullkontroller blir allt mer trängande inte bara på grund av tullens traditionella uppdrag att uppbära intäkter, utan även i allt högre grad därför att kontrollen av införseln och utförseln av varor över unionens yttre gränser måste förstärkas betydligt för att säkerställa både säkerhet och skydd. Samtidigt bör dock dessa kontroller av varubefordran över de yttre gränserna inte hindra utan tvärtom underlätta den lagliga handeln med tredjeländer och uppfylla villkoren i fråga om säkerhet och skydd.

__________________

__________________

2 Bilagan till årsrapporten om tullunionens resultat från 2016 finns på: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

2 Bilagan till årsrapporten om tullunionens resultat från 2016 finns på: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Tullunionen är en hörnsten i Europeiska unionen, ett av världens största handelsblock, och den utgör en förutsättning för att den inre marknaden ska fungera korrekt, på ett sätt som gynnar både företag och medborgare. I sin resolution av den 14 mars 20181a uttryckte Europaparlamentet särskild oro över tullbedrägerier, som har skapat ett betydande inkomstbortfall för unionens budget. Europaparlamentet upprepade att ett starkare och mer ambitiöst Europa endast kan uppnås om det ges ökade finansiella resurser, och efterfrågade därför fortsatt stöd till befintliga politikområden, ökade anslag till unionens flaggskeppsprogram och att ytterligare ansvarsområden ska åtföljas av ytterligare finansiella resurser.

 

__________________

 

1a P8_TA(2018)0075: Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  För närvarande råder en obalans i medlemsstaternas utförande av tullkontrollerna. Skälen till denna obalans har att göra med både de geografiska skillnaderna mellan medlemsstaterna och deras respektive kapacitet och resurser. Medlemsstaternas förmåga att reagera på de utmaningar som uppstår genom de ständigt föränderliga globala affärsmodellerna och leveranskedjorna är inte bara beroende av den mänskliga komponenten, utan även av tillgången till modern och tillförlitlig tullkontrollutrustning. Tillhandahållandet av likvärdig tullkontrollutrustning är därför en viktig faktor för att råda bot på den rådande obalansen. Detta kommer att bidra till ett mer likvärdigt utförande av tullkontrollerna i alla medlemsstater och undvika att varutrafiken styrs om mot de svagaste punkterna.

(2)  För närvarande råder en obalans i medlemsstaternas utförande av tullkontrollerna. Skälen till denna obalans har att göra med både de geografiska skillnaderna mellan medlemsstaterna och deras respektive kapacitet och resurser samt bristen på standardiserade tullkontroller. Medlemsstaternas förmåga att reagera på de utmaningar som uppstår genom de ständigt föränderliga globala affärsmodellerna och leveranskedjorna är inte bara beroende av den mänskliga komponenten, utan även av tillgången till modern och tillförlitlig tullkontrollutrustning som fungerar ordentligt. Andra utmaningar, såsom den plötsliga ökningen av e-handeln, digitaliseringen av kontrollerna och inspektionerna, motståndskraften mot it-angrepp, sabotage, industrispionage och missbruk av uppgifter, kommer också att öka efterfrågan på bättre fungerande tullförfaranden. Tillhandahållandet av likvärdig tullkontrollutrustning är därför en viktig faktor för att råda bot på den rådande obalansen. Detta kommer att bidra till ett mer likvärdigt utförande av tullkontrollerna i alla medlemsstater och undvika att varutrafiken styrs om mot de svagaste punkterna. Alla varor som förs in i unionens tullområde bör omfattas av noggranna kontroller för att undvika att tullbedragare väljer den hamn som har fördelaktigaste villkor. För att säkerställa att medlemsstaterna stärker tullkontrollernas övergripande förmåga och enhetliga utförande krävs det en tydlig strategi för de svagaste punkterna.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Medlemsstaterna har vid upprepade tillfällen framfört behovet av ekonomiskt stöd och efterfrågat en grundlig analys av nödvändig utrustning. I sina slutsatser3 om tullfinansiering av den 23 mars 2017 uppmanade rådet kommissionen att ”utvärdera möjligheten att finansiera behov av teknisk utrustning via sina framtida ekonomiska program (...) [och] förbättra samordningen och (...) samarbetet mellan tullmyndigheter och andra brottsbekämpande myndigheter i finansieringssyfte”.

(3)  Ett antal medlemsstater har vid upprepade tillfällen framfört behovet av ekonomiskt stöd och efterfrågat en grundlig analys av nödvändig utrustning. I sina slutsatser3 om tullfinansiering av den 23 mars 2017 uppmanade rådet kommissionen att ”utvärdera möjligheten att finansiera behov av teknisk utrustning via sina framtida ekonomiska program (...) [och] förbättra samordningen och (...) samarbetet mellan tullmyndigheter och andra brottsbekämpande myndigheter i finansieringssyfte”.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Det är därför lämpligt att inrätta ett nytt instrument för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning.

(6)  Det är därför lämpligt att inrätta ett nytt instrument för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning som bör säkerställa att metoder som förfalskning av varor och andra olagliga affärsmetoder upptäcks. Redan befintliga former av ekonomiskt stöd bör övervägas.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Eftersom medlemsstaternas tullmyndigheter har fått allt fler ansvarsområden, vilket ofta är ett arbete som även omfattar säkerhet och äger rum vid de yttre gränserna, måste likvärdigheten i utförandet av gränskontroller och tullkontroller vid de yttre gränserna säkerställas genom att medlemsstaterna får lämpligt ekonomiskt stöd från unionen. Det är också viktigt att främja samarbetet vid unionens gränser när det gäller kontroller av varor och personer mellan de nationella myndigheterna i varje medlemsstat som ansvarar för gränskontroll eller andra uppgifter som utförs vid gränsen.

(7)  Eftersom medlemsstaternas tullmyndigheter har fått allt fler ansvarsområden, vilket ofta är ett arbete som även omfattar säkerhet och äger rum vid de yttre gränserna, måste likvärdigheten i utförandet av gränskontroller och tullkontroller vid de yttre gränserna säkerställas genom att medlemsstaterna får lämpligt ekonomiskt stöd från unionen. Det är också viktigt att främja samarbetet, med samtidig hänsyn till it-säkerheten, vid unionens gränser när det gäller kontroller av varor och personer mellan de nationella myndigheterna i varje medlemsstat som ansvarar för gränskontroll eller andra uppgifter som utförs vid gränsen.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  I denna förordning fastställs en finansieringsram för instrumentet som ska utgöra det särskilda referensbeloppet i den mening som avses i punkt 17 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning6 för Europaparlamentet och rådet under det årliga budgetförfarandet.

(11)  I denna förordning fastställs en finansieringsram för instrumentet som ska utgöra det särskilda referensbeloppet i den mening som avses i punkt 17 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning6 för Europaparlamentet och rådet under det årliga budgetförfarandet. För att säkra budgetdisciplinen bör villkoren för hur bidragen ska prioriteras vara tydliga, definierade och utgå från de behov som har fastställts för de uppgifter som utförs av tullstationerna.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  Tullkontrollutrustning som finansieras inom ramen för detta instrument bör uppfylla optimala säkerhetsnormer, inbegripet normer för it-säkerhet, skydd, miljö och hälsa.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13b)  Uppgifter som tagits fram med tullkontrollutrustning som finansieras inom ramen för detta instrument bör endast vara tillgängliga för och behandlas av vederbörligen bemyndigad personal hos myndigheterna och bör skyddas tillräckligt mot obehörig åtkomst eller förmedling. Medlemsstaterna bör ha fullständig kontroll över dessa uppgifter.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 13c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13c)  Tullkontrollutrustning som finansieras inom ramen för detta instrument bör bidra till en optimal riskhantering på tullområdet.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 13d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13d)  Vid ersättning av gammal tullkontrollutrustning genom detta instrument bör medlemsstaterna ansvara för att gammal tullkontrollutrustning bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Merparten av sådan tullkontrollutrustning kan vara lika användbar, eller användbar i vissa fall, för att kontrollera efterlevnaden av annan lagstiftning, t.ex. bestämmelser om gränsförvaltning, visering eller polissamarbete. Fonden för integrerad gränsförvaltning har därför utformats som två sinsemellan kompletterande instrument med olika, men med varandra sammanhängande, tillämpningsområden för inköp av utrustning. Å ena sidan utesluter instrumentet för gränsförvaltning och visering som inrättas genom förordning [2018/XXX]10 utrustning som kan användas för både gränsförvaltning och tullkontroll. Å andra sidan ges genom instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning som inrättas genom den här förordningen ekonomiskt stöd inte bara till utrustning där tullkontroller är huvudsyftet, utan utrustningen kan även användas för andra syften såsom gränskontroller och säkerhet. Denna uppdelning av rollerna kommer att främja samarbete mellan myndigheter, som är en av beståndsdelarna av den europeiska integrerade gränsförvaltningen i enlighet med artikel 4 e i förordning (EU) 2016/162411, och därigenom göra det möjligt för tullmyndigheter och gränsmyndigheter att arbeta tillsammans och maximera effekten av unionsbudgeten genom samägande av och driftskompatibilitet mellan kontrollutrustning.

(15)  Merparten av sådan tullkontrollutrustning kan vara lika användbar, eller användbar i vissa fall, för att kontrollera efterlevnaden av annan lagstiftning, t.ex. bestämmelser om gränsförvaltning, visering eller polissamarbete. Fonden för integrerad gränsförvaltning har därför utformats som två sinsemellan kompletterande instrument med olika, men med varandra sammanhängande, tillämpningsområden för inköp av utrustning. Å ena sidan utesluter instrumentet för gränsförvaltning och visering som inrättas genom förordning [2018/XXX]10 utrustning som kan användas för både gränsförvaltning och tullkontroll. Å andra sidan ges genom instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning som inrättas genom den här förordningen ekonomiskt stöd inte bara till utrustning där tullkontroller är huvudsyftet, utan utrustningen kan även användas för andra relaterade syften såsom gränskontroller, skydd och säkerhet. Denna uppdelning av rollerna kommer att främja samarbete mellan myndigheter, som är en av beståndsdelarna av den europeiska integrerade gränsförvaltningen i enlighet med artikel 4 e i förordning (EU) 2016/162411, och därigenom göra det möjligt för tullmyndigheter och gränsmyndigheter att arbeta tillsammans och maximera effekten av unionsbudgeten genom samägande av och driftskompatibilitet mellan kontrollutrustning. För att säkerställa att varje instrument eller utrustning som finansieras av fonden finns i permanent förvar hos den utsedda tullstationen som äger utrustningen, bör handlingen av samägande och kompatibilitet mellan tullmyndigheter och gränsmyndigheter definieras som icke-systematisk och oregelbunden.

__________________

__________________

10 COM(2018) 473.

10 COM(2018) 473.

11 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).

11 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Genom undantag från budgetförordningen bör en åtgärd kunna finansieras genom flera av unionens program eller instrument för att vid behov möjliggöra och stödja samarbete och kompatibilitet mellan olika områden. I sådana fall får bidragen emellertid inte täcka samma kostnader i enlighet med förbudet mot dubbelfinansiering som fastställs i budgetförordningen.

(16)  Genom undantag från budgetförordningen bör en åtgärd kunna finansieras genom flera av unionens program eller instrument för att vid behov möjliggöra och stödja samarbete och kompatibilitet mellan olika områden. I sådana fall får bidragen emellertid inte täcka samma kostnader i enlighet med förbudet mot dubbelfinansiering som fastställs i budgetförordningen. Om en medlemsstat redan har tilldelats eller fått bidrag från ett annat unionsprogram eller stöd från en unionsfond för att anskaffa samma utrustning bör detta bidrag eller stöd anges i ansökan.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  Kommissionen bör uppmuntra gemensam upphandling och testning av tullkontrollutrustning mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Eftersom tullprioriteringar, hot och teknik kan förändras snabbt bör arbetsprogrammen inte sträcka sig över längre tidsperioder. Samtidigt innebär ett krav på årliga arbetsprogram att den administrativa bördan ökar för både kommissionen och medlemsstaterna, utan att detta är nödvändigt för genomförandet av instrumentet. Arbetsprogrammen bör därför i princip omfatta mer än ett budgetår.

(17)  Eftersom tullprioriteringar, hot och teknik kan förändras snabbt bör arbetsprogrammen inte sträcka sig över längre tidsperioder. Samtidigt innebär ett krav på årliga arbetsprogram att den administrativa bördan ökar för både kommissionen och medlemsstaterna, utan att detta är nödvändigt för genomförandet av instrumentet. Arbetsprogrammen bör därför i princip omfatta mer än ett budgetår. För att säkerställa att integriteten för unionens strategiska intressen bevaras uppmuntras dessutom medlemsstaterna att noga överväga it-säkerheten och riskerna för eventuell exponering av känsliga uppgifter utanför unionen vid upphandling av ny tullkontrollutrustning.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av arbetsprogrammet enligt denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201112.

utgår

__________________

 

12 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Ett centralt genomförande är nödvändigt för att uppnå det särskilda målet att garantera likvärdiga tullkontroller, men med tanke på det här instrumentets tekniska karaktär krävs förberedande arbete på teknisk nivå. Genomförandet bör därför underbyggas med behovsbedömningar som utgår från nationell expertis och erfarenhet i vilka medlemsstaternas tullförvaltningar deltar. Behovsbedömningarna bör göras enligt en klar och tydlig metod som omfattar ett minimum av åtgärder för att samla in de uppgifter som krävs.

(19)  Ett centralt genomförande är nödvändigt för att uppnå det särskilda målet att garantera likvärdiga tullkontroller, men med tanke på det här instrumentets tekniska karaktär krävs förberedande arbete på teknisk nivå. Genomförandet bör därför underbyggas med enskilda behovsbedömningar som utgår från nationell expertis och erfarenhet i vilka medlemsstaternas tullförvaltningar deltar. Behovsbedömningarna bör göras enligt en klar och tydlig metod som omfattar ett minimum av åtgärder för att samla in de relevanta uppgifter som krävs.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  För att säkerställa regelbunden övervakning och rapportering bör ett system införas för att övervaka de resultat som uppnås och de åtgärder som genomförs inom ramen för instrumentet. Denna övervakning och rapportering bör baseras på indikatorer som mäter effekterna av åtgärderna inom ramen för instrumentet. Rapporteringskraven bör innefatta vissa uppgifter om tullkontrollutrustning över en viss kostnadsnivå.

(20)  För att säkerställa regelbunden övervakning och rapportering bör ett system införas för att övervaka de resultat som uppnås och de åtgärder som genomförs inom ramen för instrumentet. Denna övervakning och rapportering bör baseras på kvantitativa och kvalitativa indikatorer som mäter effekterna av åtgärderna inom ramen för instrumentet. Medlemsstaterna bör säkerställa ett öppet och tydligt upphandlingsförfarande. Rapporteringskraven bör innefatta detaljerade uppgifter om tullkontrollutrustning och upphandlingsförfaranden över en viss kostnadsnivå samt ett styrkande av kostnaderna.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  I syfte att möjliggöra en lämplig respons på förändrade politiska prioriteringar, hot och tekniker bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av syftena med tullkontrollen för stödberättigande åtgärder inom detta instrument och av förteckningen över indikatorer för att mäta uppnåendet av de särskilda målen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter får Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter får systematiskt delta i möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(22)  I syfte att möjliggöra en lämplig respons på förändrade politiska prioriteringar, hot och tekniker bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av denna förordning i syfte att fastställa arbetsprogram samt ändringar av syftena med tullkontrollen för stödberättigande åtgärder inom detta instrument och av förteckningen över indikatorer för att mäta uppnåendet av de särskilda målen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga och fullständigt öppna samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter får Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter får systematiskt delta i möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Övergripande finansiella regler som antagits av Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget är tillämpliga på denna förordning. Dessa regler fastställs i budgetförordningen och bestämmer särskilt förfarandet för uppställning och genomförande av budgeten genom bidrag, upphandling, priser och indirekt genomförande samt föreskriver kontroller av finansiella aktörers ansvar. Regler som antas på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget gäller även skyddet av unionens budget vid allmänna brister när det gäller rättsstatsprincipen i medlemsstaterna, eftersom respekten för rättsstatsprincipen är en förutsättning för en sund ekonomisk förvaltning och en verkningsfull EU-finansiering.

(24)  Övergripande finansiella regler som antagits av Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget är tillämpliga på denna förordning. Dessa regler fastställs i budgetförordningen och bestämmer särskilt förfarandet för uppställning och genomförande av budgeten genom bidrag, upphandling, priser och indirekt genomförande samt föreskriver kontroller av finansiella aktörers ansvar. Regler som antas på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget gäller även skyddet av unionens budget vid allmänna brister när det gäller rättsstatsprincipen i medlemsstaterna, eftersom respekten för rättsstatsprincipen är en förutsättning för en sund ekonomisk förvaltning och en verkningsfull EU-finansiering. Finansieringen inom ramen för detta instrument bör respektera principerna om öppenhet, proportionalitet, likabehandling och icke-diskriminering.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Typerna av finansiering och metoderna för genomförande enligt denna förordning bör väljas på grundval av hur väl de bidrar till åtgärdernas särskilda mål och uppnår resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för bristande efterlevnad. Användning av enhetsbelopp, schablonsatser, bidrag till enhetskostnader och finansiering som inte är kopplad till kostnader, i den mening som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen, bör därför övervägas.

(25)  Typerna av finansiering och metoderna för genomförande enligt denna förordning bör väljas på grundval av hur väl de bidrar till åtgärdernas särskilda mål och uppnår resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för bristande efterlevnad. Användning av enhetsbelopp, schablonsatser, bidrag till enhetskostnader och finansiering som inte är kopplad till kostnader, i den mening som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen, bör därför övervägas. Vid arbetet med att uppnå instrumentets mål och samtidigt säkerställa en optimal användning av de finansiella resurserna bör man ha som rättesnöre att genomförandet ska bli effektivare och pengarna användas bättre.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning är instrumentets allmänna mål att stödja tullunionen och tullmyndigheterna i fråga om att skydda unionens och dess medlemsstaters budgetintressen och ekonomiska intressen, garantera säkerhet och skydd i unionen och skydda unionen mot illojal och olaglig handel, men samtidigt underlätta laglig affärsverksamhet.

1.  Som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, och med det långsiktiga målet att alla tullkontroller i unionen standardiseras, är instrumentets allmänna mål att stödja tullunionen och tullmyndigheterna i fråga om att skydda unionens och dess medlemsstaters budgetintressen och ekonomiska intressen för att främja samarbete mellan olika organ vid unionens gränser när det gäller kontroll av varor och personer, garantera säkerhet och skydd i unionen och skydda unionen mot olaglig handel, men samtidigt underlätta laglig affärsverksamhet.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Instrumentets särskilda mål är att bidra till tillräckliga och likvärdiga tullkontroller genom inköp, underhåll och uppgradering av relevant och tillförlitlig tullkontrollutrustning som är anpassad till den senaste tekniska utvecklingen.

2.  Instrumentets särskilda mål är att bidra till tillräckliga och likvärdiga tullkontroller genom fullständig öppenhet vid inköp, underhåll och uppgradering av relevant, säker, skyddad, miljövänlig och tillförlitlig tullkontrollutrustning som står emot it-angrepp och är anpassad till den senaste tekniska utvecklingen. Ett annat mål är att förbättra kvaliteterna på tullkontrollerna i medlemsstaterna för att undvika att varor styrs om mot de svagare punkterna i unionen.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Instrumentet ska bidra till genomförandet av en europeisk integrerad gränsförvaltning genom att stödja samarbete mellan organ samt delning av och kompatibilitet mellan ny utrustning som förvärvats genom instrumentet.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för genomförandet av instrumentet för perioden 2021–2027 ska vara 1 300 000 000 EUR i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för genomförandet av instrumentet för perioden 2021–2027 ska vara 1 149 175 000 EUR i 2018 års priser (1 300 000 000 EUR i löpande priser).

Motivering

Det föreslås att finansieringsramen ska ändras i enlighet med Europaparlamentets resolutioner av den 14 mars och 30 maj 2018 om nästa fleråriga budgetram, på grundval av en preliminär teknisk uppdelning per program som skulle kunna justeras ytterligare med beaktande av parlamentets övergripande ståndpunkt enligt dessa resolutioner och den övergripande BNI-nivån på 1,3 % för EU-27.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det belopp som avses i punkt 1 får även täcka utgifter för förberedelser, övervakning, kontroll, revision, utvärdering och andra aktiviteter för förvaltning av instrumentet och bedömning av instrumentets måluppfyllelse. Det får också täcka utgifter för studier, expertmöten, informations- och kommunikationsåtgärder, i den mån de har anknytning till instrumentets mål, samt utgifter i samband med it-nätverk som fokuserar på informationsbearbetning och -utbyte, däribland gemensamma it-verktyg och annat tekniskt och administrativt bistånd som behövs i samband med förvaltningen av instrumentet.

2.  Det belopp som avses i punkt 1 får även täcka lagliga och kontrollerade utgifter för förberedelser, övervakning, kontroll, revision, utvärdering och andra aktiviteter för förvaltning av instrumentet och bedömning av instrumentets prestationer och måluppfyllelse. Det får också täcka lagliga och kontrollerade utgifter för studier, expertmöten, informations- och kommunikationsåtgärder och utbyte av uppgifter mellan involverade medlemsstater, i den mån de har anknytning till instrumentets särskilda mål för att stödja det allmänna målet, samt utgifter i samband med it-nätverk som fokuserar på informationsbearbetning och -utbyte, däribland gemensamma it-verktyg och annat tekniskt och administrativt bistånd som behövs i samband med förvaltningen av instrumentet.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Om den åtgärd som stöds omfattar inköp eller uppgradering av utrustning, ska kommissionen inrätta lämpliga skyddsåtgärder och beredskapsåtgärder för att säkerställa att all utrustning som köps in med stöd från unionens program och instrument används av de berörda tullmyndigheterna i alla relevanta fall.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om den åtgärd som stöds omfattar inköp eller uppgradering av utrustning, ska kommissionen inrätta en samordningsmekanism som säkerställer effektivitet och kompatibilitet mellan all utrustning som köps in med stöd från unionens program och instrument.

3.  Om den åtgärd som stöds omfattar inköp eller uppgradering av utrustning ska kommissionen inrätta en samordningsmekanism som säkerställer effektivitet och kompatibilitet mellan all utrustning som köps in med stöd från unionens program och instrument, som ska möjliggöra samråd med och deltagande av berörda unionsbyråer, särskilt Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. Samordningsmekanismen ska inbegripa deltagande av och samråd med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för att maximera mervärdet för unionen i frågor som rör gränsförvaltning.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Om den åtgärd som stöds omfattar inköp eller uppgradering av utrustning, ska kommissionen inrätta lämpliga skyddsåtgärder och beredskapsåtgärder för att säkerställa att all utrustning som köps in med stöd från unionens program och instrument uppfyller överenskomna normer om regelbundet underhåll.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Genom undantag från punkt 1 får, i vederbörligen motiverade fall, åtgärderna även omfatta inköp, underhåll och uppgradering av tullkontrollutrustning för att testa ny utrustning eller nya funktioner i den operativa verksamheten.

2.  Genom undantag från punkt 1 får, i vederbörligen motiverade fall, åtgärderna även omfatta fullständig öppenhet vid inköp, underhåll och uppgradering av tullkontrollutrustning för att testa ny utrustning eller nya funktioner i den operativa verksamheten.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14 med avseende på att ändra de tullkontrollsyften som anges i punkt 1 b och i bilaga 1 om en sådan revidering anses nödvändig.

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14 med avseende på att ändra de tullkontrollsyften som anges i punkt 1 b och i bilaga 1 om en sådan revidering anses nödvändig och för att hålla sig à jour med den tekniska utvecklingen, föränderliga mönster för varusmuggling och nya, smarta och innovativa lösningar för tullkontrollsyften.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Tullkontrollutrustning som finansieras inom ramen för detta instrument får användas för andra syften än tullkontroller, inbegripet för personkontroll för att bistå de nationella gränsförvaltningsmyndigheterna och för undersökningar.

4.  Tullkontrollutrustning som finansieras inom ramen för detta instrument bör främst användas för tullkontroller, men får användas för andra syften än tullkontroller, inbegripet för personkontroll för att bistå de nationella gränsförvaltningsmyndigheterna och för undersökningar för att uppfylla instrumentets allmänna och särskilda mål, som anges i artikel 3.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Kommissionen bör uppmuntra gemensam upphandling och testning av tullkontrollutrustning mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Finansiering som överskrider det taket får beviljas för gemensam upphandling och testning av tullkontrollutrustning mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  De undantagsfall som avses i punkt 2 får omfatta inköp av ny tullkontrollutrustning och överlämning av den till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns reserv för teknisk utrustning. Huruvida tullkontrollutrustningen kan tas upp i reserven för teknisk utrustning ska fastställas i enlighet med artikel 5.3.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 9 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Följande kostnader ska inte vara stödberättigande enligt instrumentet:

Samtliga kostnader i samband med de åtgärder som avses i artikel 6 ska vara berättigade till finansiering inom ramen för instrumentet, med undantag för följande:

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 9 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Kostnader för utbildning eller kompetensutveckling som är nödvändig för att använda utrustningen.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 9 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Kostnader för elektroniska system, med undantag för programvara som är helt nödvändig för att använda tullkontrollutrustningen.

(c)  Kostnader för elektroniska system, med undantag för programvara och programvaruuppdateringar som är helt nödvändig för att använda tullkontrollutrustningen och med undantag för elektronisk programvara och programmering som är nödvändig för att koppla samman befintlig programvara med tullkontrollutrustningen.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 9 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Kostnader för nät, såsom säkrade och osäkra kommunikationskanaler, eller abonnemang.

(d)  Kostnader för nät, såsom säkrade och osäkra kommunikationskanaler, eller abonnemang, med undantag för nät eller abonnemang som är helt nödvändiga för att använda tullkontrollutrustningen.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Arbetsprogrammen ska antas av kommissionen genom en genomförandeakt. Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14 med avseende på ändring av bilaga 2a för fastställande av arbetsprogram.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utarbetandet av de arbetsprogram som avses i punkt 1 ska styrkas av en behovsbedömning, som ska bestå av följande som ett minimum:

Utarbetandet av de arbetsprogram som avses i punkt 1 ska styrkas av en enskild behovsbedömning, som ska bestå av följande:

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  En fullständig förteckning över tillgänglig tullkontrollutrustning.

(b)  En fullständig förteckning över tillgänglig och funktionell tullkontrollutrustning.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  En gemensam bestämning av en minimistandard och en optimal standard för tullkontrollutrustning med hänvisning till kategorin av gränsövergångsställen.

(c)  En gemensam bestämning av en teknisk minimistandard för tullkontrollutrustning med hänvisning till kategorin av gränsövergångsställen.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) En bedömning av en optimal nivå för tullkontrollutrustning med hänvisning till kategorin av gränsövergångsställen.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  En detaljerad beräkning av finansiella behov.

(d)  En detaljerad beräkning av finansiella behov allt efter tullverksamhetens omfattning och den relativa arbetsbördan.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Indikatorer för rapportering om instrumentets framsteg mot de allmänna och särskilda målen i artikel 3 anges i bilaga 2.

1.  I enlighet med sin rapporteringsskyldighet enligt artikel 38.3 e i i budgetförordningen ska kommissionen informera Europaparlamentet och rådet om programmets prestationer. Kommissionens prestationsrapportering ska omfatta information om både framsteg och tillkortakommanden.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För att säkerställa en ändamålsenlig bedömning av instrumentets måluppfyllelse ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14 med avseende på att ändra bilaga 2 för att vid behov se över eller komplettera indikatorerna och komplettera denna förordning med bestämmelser om upprättande av en ram för övervakning och utvärdering.

2.  Indikatorer för rapportering om instrumentets framsteg i riktning mot uppnåendet av de allmänna och särskilda målen i artikel 3 anges i bilaga 2. För att säkerställa en ändamålsenlig bedömning av instrumentets måluppfyllelse ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14 med avseende på att ändra bilaga 2 för att vid behov se över eller komplettera indikatorerna och komplettera denna förordning med bestämmelser om upprättande av en ram för övervakning och utvärdering i syfte att tillhandahålla Europaparlamentet och rådet uppdaterade kvalitativa och kvantitativa uppgifter om programmets prestationer.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Systemet för prestationsrapportering ska säkerställa att uppgifter för övervakning av instrumentets genomförande och resultat samlas in resurseffektivt, ändamålsenligt och rättidigt. För detta ändamål ska proportionella rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel.

3.  Systemet för prestationsrapportering ska säkerställa att uppgifterna för övervakning av instrumentets genomförande och resultat är jämförbara och fullständiga och att de samlas in på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och inom föreskriven tid. För detta ändamål ska proportionella rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel. Kommissionen ska tillhandahålla Europaparlamentet och rådet tillförlitlig information om kvaliteten på de prestationsuppgifter som använts.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Förekomst av utrustning som finansierats via unionens budget och utrustningens skick fem år efter det att den togs i drift.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  Uppgifter om när tullkontrollutrustningen underhållits.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cc)  Uppgifter om upphandlingsförfarandet.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cd)  Styrkande av kostnader.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utvärderingar ska utföras utan onödiga dröjsmål för att kunna användas i beslutsprocessen.

1.  Utvärderingar av åtgärder som finansieras inom ramen för instrumentet och som avses i artikel 6 ska bedöma instrumentets resultat, inverkan och ändamålsenlighet och utföras inom föreskriven tid för att säkerställa att de används på ett effektivt sätt i beslutsprocessen.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En interimsutvärdering av instrumentet ska göras när det väl föreligger tillräcklig information om genomförandet av instrumentet, dock senast fyra år efter det att instrumentet började genomföras.

2.  En interimsutvärdering av instrumentet ska göras när det väl föreligger tillräcklig information om genomförandet av instrumentet, dock senast tre år efter det att instrumentet började genomföras.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Interimsutvärderingen ska innehålla iakttagelser som är nödvändiga för att fatta beslut om en uppföljning av programmet efter 2027 och dess mål.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid slutet av instrumentets genomförande, dock senast fyra år efter utgången av den period som anges i artikel 1, ska kommissionen göra en slutlig utvärdering av instrumentet.

3.  Vid slutet av instrumentets genomförande, dock senast tre år efter utgången av den period som anges i artikel 1, ska kommissionen göra en slutlig utvärdering av instrumentet.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

4.  Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer och tillvaratagna erfarenheter till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Kommissionen ska ta med årliga partiella utvärderingar i kommissionens rapport Skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Årsrapport om bedrägeribekämpning.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.3 och 12.2 ska ges till kommissionen till och med den 31 december 2028.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.3, 11.2 och 12.2 ska ges till kommissionen till och med den 31 december 2028.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6.3 och 12.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6.3, 11.2 och 12.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.3 och 12.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.3, 11.2 och 12.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 15

utgår

Kommittéförfarande

 

1.  Kommissionen ska biträdas av tullprogramkommittén enligt artikel 18 i förordning (EU) [2018/XXX]23.

 

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

 

__________________

 

23 COM(2018) 442.

 

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell, riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten, och därigenom visa på mervärdet med unionen och stödja kommissionens insatser för insamling av uppgifter för att öka insynen i budgeten.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende instrumentet och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats instrumentet ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 3.

2.  För att säkerställa öppenhet och insyn ska kommissionen regelbundet informera allmänheten om instrumentet, dess åtgärder och resultat, med hänvisning till bland annat de arbetsprogram som avses i artikel 11.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Bilaga I – kolumn 3 – rad 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Containrar, lastbilar, järnvägsvagnar

Containrar, lastbilar, järnvägsvagnar och fordon

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Bilaga 1 – kolumn 3 – rad 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Fordon

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Bilaga I – kolumn 2 – rad 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Röntgenbåge med bakåtstrålning

Röntgenbaserad båge med bakåtstrålning

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Bilaga 2 – kolumn 2 – rad 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Millimetervågbaserad säkerhetsskanner

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Bilaga 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Skydd och säkerhet

 

a) Graden av efterlevnad av säkerhetsstandarder för tullkontrollutrustning vid alla gränsövergångsställen, inbegripet it-säkerhet.

 

b) Graden av efterlevnad av skyddsstandarder för tullkontrollutrustning vid alla gränsövergångsställen.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Bilaga 2 – led 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Hälsa och miljö

 

a) Graden av efterlevnad av hälsostandarder för tullkontrollutrustning vid alla gränsövergångsställen.

 

b) Graden av efterlevnad av miljöstandarder för tullkontrollutrustning vid alla gränsövergångsställen.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Bilaga 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Bilaga 2a

 

Arbetsprogram

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Bilaga 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Bilaga 2b

 

Undantagsfall i samband med överskjutande finansiering

(1)

[EUT C 0, 0.0.0000, s. 0.].


MOTIVERING

Det föreslagna instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning, som är en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning inom den fleråriga budgetramen för perioden 2021–2027, har till syfte att förstärka kontrollerna av införseln och utförseln av varor över unionens gränser genom att tillhandahålla finansiering för inköp, underhåll och uppgradering av tullkontrollutrustning, t.ex. nya skannrar, system för automatisk nummerskyltsigenkänning och mobila laboratorier för analys av prover. Instrumentet är ett nytt finansieringsverktyg som tagits fram på medlemsstaternas föregående begäran och bygger sålunda på deras behov i fråga om en bättre förvaltning av både de yttre och inre gränserna. Efter kommissionens redogörelse för förslaget den 3 oktober 2018 granskade föredraganden det utförligt, och han anser att förslaget överlag är både användbart och väl utformat. Han har dock vissa anmärkningar och rekommendationer för att göra formuleringarna i förslaget tydligare och mer sammanhängande.

I artiklarna 3, 9, 12 och 13 bör mer specifika formuleringar förhindra att den avsedda innebörden missuppfattas. Förutom dessa mindre ändringar framläggs två mer omfattande ändringsförslag.

För det första bör anpassningarna i skäl 15 förtydliga andra parters användning av tullkontrollutrustning för andra syften. Föredraganden är fullt medveten om och ställer sig bakom eventuella synergieffekter och anser därför att en sådan användning varken bör vara systematisk eller regelbunden, för att förhindra att instrumentets mål missbrukas och undergrävs.

För det andra, i artikel 16, föreslås förenklade regler för offentliggörande av information om instrumentet, vilket har till syfte att inte ålägga kommissionen en för stor skyldighet i fråga om offentliggörande och informationsuppgifter. Kommissionen skulle därför själv kunna beakta hur information om instrumentet offentliggörs på lämpligt sätt, utan att några strikta bestämmelser införs i detta avseende.


YTTRANDE från budgetutskottet (5.11.2018)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning

(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

Föredragande av yttrande: Georgios Kyrtsos

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Tullunionen är en hörnsten i Europeiska unionen, i egenskap av ett av världens största handelsblock, och en förutsättning för att den inre marknaden ska fungera väl och gynna både företag och medborgare i EU. I sin resolution av den 14 mars 2018 uttryckte Europaparlamentet särskild oro över tullbedrägerier, vilka har skapat ett betydande inkomstbortfall för unionens budget. Parlamentet upprepade att ett starkare och mer ambitiöst Europa endast kan uppnås om det ges stärkta finansiella medel. Därför efterfrågade parlamentet fortlöpande stöd till befintlig politik och mer resurser till unionens flaggskeppsprogram samt att ytterligare ansvarsområden matchas med ytterligare finansiella medel.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av arbetsprogrammet enligt denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201127.

utgår

__________________

 

27 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  I syfte att möjliggöra en lämplig respons på förändrade politiska prioriteringar, hot och tekniker bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av syftena med tullkontrollen för stödberättigande åtgärder inom detta instrument och av förteckningen över indikatorer för att mäta uppnåendet av de särskilda målen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter får Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter får systematiskt delta i möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(22)  I syfte att möjliggöra en lämplig respons på förändrade politiska prioriteringar, hot och tekniker bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på antagandet av arbetsprogram samt ändringar av syftena med tullkontrollen för stödberättigande åtgärder inom detta instrument och av förteckningen över indikatorer för att mäta uppnåendet av de särskilda målen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter får Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter får systematiskt delta i möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Övergripande finansiella regler som antagits av Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget är tillämpliga på denna förordning. Dessa regler fastställs i budgetförordningen och bestämmer särskilt förfarandet för uppställning och genomförande av budgeten genom bidrag, upphandling, priser och indirekt genomförande samt föreskriver kontroller av finansiella aktörers ansvar. Regler som antas på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget gäller även skyddet av unionens budget vid allmänna brister när det gäller rättsstatsprincipen i medlemsstaterna, eftersom respekten för rättsstatsprincipen är en förutsättning för en sund ekonomisk förvaltning och en verkningsfull EU-finansiering.

(24)  Övergripande finansiella regler som antagits av Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget är tillämpliga på denna förordning. Dessa regler fastställs i budgetförordningen och bestämmer särskilt förfarandet för uppställning och genomförande av budgeten genom bidrag, upphandling, priser och indirekt genomförande samt föreskriver kontroller av finansiella aktörers ansvar. Regler som antas på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget gäller även skyddet av unionens budget vid allmänna brister när det gäller rättsstatsprincipen i medlemsstaterna, eftersom respekten för rättsstatsprincipen är en förutsättning för en sund ekonomisk förvaltning och en verkningsfull EU-finansiering. Finansieringen inom ramen för detta instrument bör respektera principerna om öppenhet, proportionalitet, likabehandling och icke-diskriminering.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Typerna av finansiering och metoderna för genomförande enligt denna förordning bör väljas på grundval av hur väl de bidrar till åtgärdernas särskilda mål och uppnår resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för bristande efterlevnad. Användning av enhetsbelopp, schablonsatser, bidrag till enhetskostnader och finansiering som inte är kopplad till kostnader, i den mening som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen, bör därför övervägas.

(25)  Typerna av finansiering och metoderna för genomförande enligt denna förordning bör väljas på grundval av hur väl de bidrar till åtgärdernas särskilda mål och uppnår resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för bristande efterlevnad. Användning av enhetsbelopp, schablonsatser, bidrag till enhetskostnader och finansiering som inte är kopplad till kostnader, i den mening som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen, bör därför övervägas. Att uppnå bättre genomförande och bättre kvalitet på utgifterna bör utgöra vägledande principer för att uppnå instrumentets mål samtidigt som ett optimalt utnyttjande av de finansiella resurserna garanteras.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26a)  För att ge uttryck för det trängande behovet av att bekämpa klimatförändringar i överensstämmelse med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och att vara en föregångare i uppfyllandet av Förenta nationernas mål för hållbar utveckling, inklusive jämställdhet, ska denna fond bidra till att integrera klimatinsatser och till att uppnå det övergripande målet att minst 25 % av utgifterna i EU:s budget ska stödja klimatmålen under perioden för den fleråriga budgetramen 2021–2027, och att den andelen så snart som möjligt, dock senast 2027, ska ha ökats till 30 %. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under förberedelserna och genomförandet av fonden och omprövas i samband med relevant utvärderings- och översynsarbete.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för genomförandet av instrumentet för perioden 2021–2027 ska vara 1 300 000 000 EUR i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021–2027 ska vara 1 149 175 000 euro i 2018 års priser (1 300 000 000 euro i löpande priser).

Motivering

Här föreslås att finansieringsramen ändras i enlighet med Europaparlamentets resolutioner av den 14 mars och den 30 maj 2018 om nästa fleråriga budgetram, på grundval av en preliminär teknisk uppdelning per program som skulle kunna justeras ytterligare, samtidigt som man beaktar parlamentets övergripande ståndpunkt enligt dessa resolutioner och den övergripande BNI-nivån på 1,3 % för EU-27.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Arbetsprogrammen ska antas av kommissionen genom en genomförandeakt. Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14 med avseende på ändring av bilaga IIa för fastställande av arbetsprogram.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En interimsutvärdering av instrumentet ska göras när det väl föreligger tillräcklig information om genomförandet av instrumentet, dock senast fyra år efter det att instrumentet började genomföras.

2.  En interimsutvärdering av instrumentet ska göras när det väl föreligger tillräcklig information om genomförandet av instrumentet, dock senast två år efter det att instrumentet började genomföras.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid slutet av instrumentets genomförande, dock senast fyra år efter utgången av den period som anges i artikel 1, ska kommissionen göra en slutlig utvärdering av instrumentet.

3.  Vid slutet av instrumentets genomförande, dock senast två år efter utgången av den period som anges i artikel 1, ska kommissionen göra en slutlig utvärdering av instrumentet.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.3 och 12.2 ska ges till kommissionen till och med den 31 december 2028.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.3, 11.2 och 12.2 ska ges till kommissionen till och med den 31 december 2028.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6.3 och 12.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6.3, 11.2 och 12.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.3 och 12.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.3, 11.2 och 12.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 15

utgår

Kommittéförfarande

 

1.  Kommissionen ska biträdas av tullprogramkommittén enligt artikel 18 i förordning (EU) [2018/XXX]38.

 

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

 

__________________

 

38 COM(2018) 442.

 

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell, riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten, och därigenom visa på mervärdet med unionen och stödja kommissionens insatser för insamling av uppgifter för att öka budgettransparensen.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Bilaga IIa (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Bilaga IIa

 

Arbetsprogram

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning

Referensnummer

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

2.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Georgios Kyrtsos

28.6.2018

Behandling i utskott

26.9.2018

 

 

 

Antagande

5.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Marco Valli

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Michael Detjen

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

25

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från budgetkontrollutskottet (21.11.2018)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av ett instrument för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning

(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

Föredragande av yttrande: Nedzhmi Ali

KORTFATTAD MOTIVERING

Tullar bidrar till att skydda unionens och medlemsstaternas ekonomiska intressen. Eftersom tullarna ingår i unionens viktiga, traditionella egna medel är och förblir de en central fråga för budgetkontrollutskottet.

Syftet med förslaget till ett nytt instrument för tullkontrollutrustning är att förbättra likvärdigheten i utförandet av tullkontroller i medlemsstaterna för att undvika att varuflöden styrs om mot de svagaste punkterna. En särskild unionsinsats för tullkontrollutrustning innebär att stöd kan ges för inköp, underhåll och uppgradering av stödberättigad detektionsutrustning för tullkontroller i vid bemärkelse. Instrumentet bör också omfatta detektionsutrustning som används för andra kontrollsyften än tullkontroller, förutsatt att tullkontroller är det huvudsakliga syftet.

Det nya instrumentet för tullkontrollutrustning måste vara förenligt med och utnyttja eventuella synergieffekter med andra EU-program och fonder som har liknande mål inom närliggande områden, särskilt tullprogrammet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  De 2 140 tullkontor17 som finns vid Europeiska unionens yttre gränser måste vara väl utrustade för att tullunionen ska fungera. Behovet av tillräckliga och likvärdiga tullkontroller blir allt mer trängande inte bara på grund av tullens traditionella uppdrag att uppbära intäkter, utan även i allt högre grad därför att kontrollen av införseln och utförseln av varor över unionens yttre gränser måste förstärkas betydligt för att säkerställa både säkerhet och skydd. Samtidigt bör dock dessa kontroller av varubefordran över de yttre gränserna inte hindra utan tvärtom underlätta den lagliga handeln med tredjeländer.

(1)  Alla tullkontor17 som finns vid Europeiska unionens yttre gränser (land-, sjö- och luftgränser samt gränsövergångarna för postbefordran) måste vara väl utrustade för att tullunionen ska fungera smidigt och ändamålsenligt. Behovet av tillräckliga och likvärdiga tullkontroller blir allt mer trängande inte bara på grund av tullens traditionella uppdrag att uppbära intäkter, utan även i allt högre grad därför att kontrollen av införseln och utförseln av varor över unionens yttre gränser måste förstärkas betydligt för att säkerställa säkerhet och skydd samt skydd av unionens ekonomiska intressen. Samtidigt bör dock dessa kontroller av varubefordran över de yttre gränserna inte hindra utan tvärtom underlätta den lagliga handeln med tredjeländer.

_________________

_________________

17 Bilagan till årsrapporten om tullunionens resultat från 2016 finns på: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

17 Bilagan till årsrapporten om tullunionens resultat från 2016 finns på: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

Motivering

Det är inte motiverat att specificera antalet tullkontor – vad händer om det ökar, eller till och med minskar?

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Tullunionen är en hörnsten i Europeiska unionen, ett av världens största handelsblock, och den utgör en förutsättning för att den inre marknaden ska fungera korrekt, på ett sätt som gynnar både företag och medborgare. I sin resolution av den 14 mars 201817a uttryckte Europaparlamentet särskild oro över tullbedrägerier, som har medfört ett betydande inkomstbortfall för unionens budget. Europaparlamentet upprepade att ett starkare och mer ambitiöst Europa endast kan uppnås om det ges ökade finansiella resurser, och efterfrågade därför fortsatt stöd till befintliga politikområden, ökade anslag till unionens flaggskeppsprogram och att ytterligare ansvarsområden ska åtföljas av ytterligare finansiella resurser.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  För närvarande råder en obalans i medlemsstaternas utförande av tullkontrollerna. Skälen till denna obalans har att göra med både de geografiska skillnaderna mellan medlemsstaterna och deras respektive kapacitet och resurser. Medlemsstaternas förmåga att reagera på de utmaningar som uppstår genom de ständigt föränderliga globala affärsmodellerna och leveranskedjorna är inte bara beroende av den mänskliga komponenten, utan även av tillgången till modern och tillförlitlig tullkontrollutrustning. Tillhandahållandet av likvärdig tullkontrollutrustning är därför en viktig faktor för att råda bot på den rådande obalansen. Detta kommer att bidra till ett mer likvärdigt utförande av tullkontrollerna i alla medlemsstater och undvika att varutrafiken styrs om mot de svagaste punkterna.

(2)  För närvarande råder en obalans i medlemsstaternas utförande av tullkontrollerna. Skälen till denna obalans har att göra med både de geografiska skillnaderna mellan medlemsstaterna och deras respektive kapacitet och resurser samt bristen på harmoniserade och standardiserade tullkontroller. Medlemsstaternas förmåga att reagera på de utmaningar som uppstår genom de ständigt föränderliga globala affärsmodellerna och leveranskedjorna är inte bara beroende av den mänskliga komponenten, utan även av tillgången till modern och tillförlitlig tullkontrollutrustning som fungerar korrekt. Andra utmaningar, såsom den plötsliga ökningen av e-handeln, den allmänna digitaliseringen och den potentiella sårbarheten när det gäller it-angrepp, sabotage, manipulation av uppgifter eller industrispionage, kommer också att öka efterfrågan på bättre fungerande tullförfaranden. Tillhandahållandet av likvärdig tullkontrollutrustning är därför en viktig faktor för att råda bot på den rådande obalansen. Detta kommer att bidra till ett mer likvärdigt utförande av tullkontrollerna i alla medlemsstater och undvika att varutrafiken styrs om mot de svagaste punkterna. Mot bakgrund av skillnaderna i tillgången på tullkontrollutrustning mellan medlemsstaterna bör åtgärder vidtas i synnerhet för att säkerställa att varor omfattas av enhetliga kontroller vid införseln av dem till unionens tullområde för att undvika att tullbedragare väljer den hamn som har fördelaktigaste villkor.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Stöd till tillräckliga och likvärdiga tullkontroller vid unionens yttre gränser gör det möjligt att maximera fördelarna med tullunionen. En särskild insats från unionens sida när det gäller tullkontrollutrustning som korrigerar nuvarande obalanser skulle dessutom bidra till den övergripande sammanhållningen mellan medlemsstaterna. Mot bakgrund av de utmaningar som världen står inför, och framför allt det fortsatta behovet av att skydda unionens och medlemsstaternas finansiella och ekonomiska intressen men samtidigt underlätta det lagliga handelsflödet, är tillgång till modern och tillförlitlig kontrollutrustning vid de yttre gränserna en absolut nödvändighet.

(5)  Stöd till inrättande av enhetliga, tillräckliga och likvärdiga tullkontroller vid unionens yttre gränser gör det möjligt att maximera fördelarna med tullunionen med tanke på det långsiktiga målet att alla tullförvaltningar i unionen ska arbeta tillsammans som om de vore en enda. En särskild insats från unionens sida när det gäller tullkontrollutrustning som korrigerar nuvarande obalanser skulle dessutom bidra till den övergripande sammanhållningen mellan medlemsstaterna. Mot bakgrund av de utmaningar som världen står inför, och framför allt det fortsatta behovet av att skydda unionens och medlemsstaternas finansiella och ekonomiska intressen men samtidigt underlätta det lagliga handelsflödet, är tillgång till modern, avancerad, säker, trygg, miljövänlig och tillförlitlig kontrollutrustning som fungerar korrekt och står emot it-angrepp, vid de yttre gränserna en absolut nödvändighet.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  Tullkontrollutrustning som finansieras inom ramen för detta instrument bör uppfylla de högsta normerna för skydd, it-säkerhet, säkerhet, miljö och hälsa.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13b)  Uppgifter som tagits fram med tullkontrollutrustning som finansieras inom ramen för detta instrument bör endast vara tillgängliga för och behandlas av vederbörligen bemyndigad personal hos myndigheterna och bör skyddas tillräckligt mot obehörig åtkomst eller förmedling. Medlemsstaterna bör ha fullständig kontroll över dessa uppgifter.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 13c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13c)  Tullkontrollutrustning som finansieras inom ramen för detta instrument bör bidra till en optimal riskhantering på tullområdet.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 13d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13d)  Vid ersättning av gammal tullkontrollutrustning genom detta instrument ansvarar medlemsstaterna för miljövänligt bortskaffande av gammal tullkontrollutrustning.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Merparten av sådan tullkontrollutrustning kan vara lika användbar, eller användbar i vissa fall, för att kontrollera efterlevnaden av annan lagstiftning, t.ex. bestämmelser om gränsförvaltning, visering eller polissamarbete. Fonden för integrerad gränsförvaltning har därför utformats som två sinsemellan kompletterande instrument med olika, men med varandra sammanhängande, tillämpningsområden för inköp av utrustning. Å ena sidan utesluter instrumentet för gränsförvaltning och visering som inrättas genom förordning [2018/XXX]25 utrustning som kan användas för både gränsförvaltning och tullkontroll. Å andra sidan ges genom instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning som inrättas genom den här förordningen ekonomiskt stöd inte bara till utrustning där tullkontroller är huvudsyftet, utan utrustningen kan även användas för andra syften såsom gränskontroller och säkerhet. Denna uppdelning av rollerna kommer att främja samarbete mellan myndigheter, som är en av beståndsdelarna av den europeiska integrerade gränsförvaltningen i enlighet med artikel 4 e i förordning (EU) 2016/162426, och därigenom göra det möjligt för tullmyndigheter och gränsmyndigheter att arbeta tillsammans och maximera effekten av unionsbudgeten genom samägande av och driftskompatibilitet mellan kontrollutrustning.

(15)  Merparten av sådan tullkontrollutrustning kan vara lika användbar, eller användbar i vissa fall, för att kontrollera efterlevnaden av annan lagstiftning, t.ex. bestämmelser om gränsförvaltning, visering eller polissamarbete. Fonden för integrerad gränsförvaltning har därför utformats som två sinsemellan kompletterande instrument med olika, men med varandra sammanhängande, tillämpningsområden för inköp av utrustning. Å ena sidan utesluter instrumentet för gränsförvaltning och visering som inrättas genom förordning [2018/XXX]25 utrustning som kan användas för både gränsförvaltning och tullkontroll. Å andra sidan ges genom instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning som inrättas genom den här förordningen ekonomiskt stöd inte bara till utrustning där tullkontroller är huvudsyftet, utan utrustningen kan även användas för andra uppgifter som utförs vid gränserna och för andra relaterade syften såsom gränskontroller och säkerhet. Denna uppdelning av rollerna kommer att främja samarbete mellan myndigheter, som är en av beståndsdelarna av den europeiska integrerade gränsförvaltningen i enlighet med artikel 4 e i förordning (EU) 2016/162426, och därigenom göra det möjligt för tullmyndigheter och gränsmyndigheter att arbeta tillsammans och maximera effekten av unionsbudgeten genom samägande av och driftskompatibilitet mellan kontrollutrustning.

_________________

_________________

25 COM(2018) 473.

25 COM(2018) 473.

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  Kommissionen bör uppmuntra gemensam upphandling och testning av tullkontrollutrustning mellan medlemsstaterna

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Ett centralt genomförande är nödvändigt för att uppnå det särskilda målet att garantera likvärdiga tullkontroller, men med tanke på det här instrumentets tekniska karaktär krävs förberedande arbete på teknisk nivå. Genomförandet bör därför underbyggas med behovsbedömningar som utgår från nationell expertis och erfarenhet i vilka medlemsstaternas tullförvaltningar deltar. Behovsbedömningarna bör göras enligt en klar och tydlig metod som omfattar ett minimum av åtgärder för att samla in de uppgifter som krävs.

(19)  Ett centralt genomförande är nödvändigt för att uppnå det särskilda målet att garantera likvärdiga tullkontroller, men med tanke på det här instrumentets tekniska karaktär krävs förberedande arbete på teknisk nivå. Genomförandet bör därför underbyggas med enskilda behovsbedömningar som utgår från nationell expertis och erfarenhet i vilka medlemsstaternas tullförvaltningar deltar. Behovsbedömningarna bör göras enligt en klar och tydlig metod som omfattar ett minimum av åtgärder för att samla in de uppgifter som krävs.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  För att säkerställa regelbunden övervakning och rapportering bör ett system införas för att övervaka de resultat som uppnås och de åtgärder som genomförs inom ramen för instrumentet. Denna övervakning och rapportering bör baseras på indikatorer som mäter effekterna av åtgärderna inom ramen för instrumentet. Rapporteringskraven bör innefatta vissa uppgifter om tullkontrollutrustning över en viss kostnadsnivå.

(20)  För att säkerställa regelbunden övervakning och rapportering bör ett system införas för att övervaka de resultat som uppnås och de åtgärder som genomförs inom ramen för instrumentet. Denna övervakning och rapportering bör baseras på kvantitativa och kvalitativa indikatorer som mäter effekterna av åtgärderna inom ramen för instrumentet. Medlemsstaterna bör säkerställa ett öppet och tydligt upphandlingsförfarande. Rapporteringskraven bör innefatta detaljerade uppgifter om tullkontrollutrustning och upphandlingsförfaranden över en viss kostnadsnivå samt styrkande av kostnaderna.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  I syfte att möjliggöra en lämplig respons på förändrade politiska prioriteringar, hot och tekniker bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av syftena med tullkontrollen för stödberättigande åtgärder inom detta instrument och av förteckningen över indikatorer för att mäta uppnåendet av de särskilda målen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(22)  I syfte att möjliggöra en lämplig respons på förändrade politiska prioriteringar, hot och tekniker bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av syftena med tullkontrollen för stödberättigande åtgärder inom detta instrument och av förteckningen över indikatorer för att mäta uppnåendet av de särskilda målen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga och fullständigt öppna samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Övergripande finansiella regler som antagits av Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget är tillämpliga på denna förordning. Dessa regler fastställs i budgetförordningen och bestämmer särskilt förfarandet för uppställning och genomförande av budgeten genom bidrag, upphandling, priser och indirekt genomförande samt föreskriver kontroller av finansiella aktörers ansvar. Regler som antas på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget gäller även skyddet av unionens budget vid allmänna brister när det gäller rättsstatsprincipen i medlemsstaterna, eftersom respekten för rättsstatsprincipen är en förutsättning för en sund ekonomisk förvaltning och en verkningsfull EU-finansiering.

(24)  Övergripande finansiella regler som antagits av Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget är tillämpliga på denna förordning. Dessa regler fastställs i budgetförordningen och bestämmer särskilt förfarandet för uppställning och genomförande av budgeten genom bidrag, upphandling, priser och indirekt genomförande samt föreskriver kontroller av finansiella aktörers ansvar. Regler som antas på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget gäller även skyddet av unionens budget vid allmänna brister när det gäller rättsstatsprincipen i medlemsstaterna, eftersom respekten för rättsstatsprincipen är en förutsättning för en sund ekonomisk förvaltning och en verkningsfull EU-finansiering. Finansieringen inom ramen för detta instrument bör respektera principerna om öppenhet, proportionalitet, likabehandling och icke-diskriminering.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning är instrumentets allmänna mål att stödja tullunionen och tullmyndigheterna i fråga om att skydda unionens och dess medlemsstaters budgetintressen och ekonomiska intressen, garantera säkerhet och skydd i unionen och skydda unionen mot illojal och olaglig handel, men samtidigt underlätta laglig affärsverksamhet.

1.  Som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, och med det långsiktiga målet att alla tullförvaltningar i EU ska arbeta tillsammans som om de vore en enda, är instrumentets allmänna mål att stödja tullunionen och tullmyndigheterna i fråga om att skydda unionens och dess medlemsstaters budgetintressen och ekonomiska intressen, garantera säkerhet och skydd i unionen och skydda unionen mot illojal och olaglig handel, men samtidigt underlätta laglig affärsverksamhet.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Instrumentets särskilda mål är att bidra till tillräckliga och likvärdiga tullkontroller genom inköp, underhåll och uppgradering av relevant och tillförlitlig tullkontrollutrustning som är anpassad till den senaste tekniska utvecklingen.

2.  Instrumentets särskilda mål är att bidra till tillräckliga och likvärdiga tullkontroller genom fullständig öppenhet vid inköp, underhåll och uppgradering av relevant, avancerad, säker, trygg, miljövänlig och tillförlitlig tullkontrollutrustning som står emot it-angrepp, så att teknisk utbildning av personal att använda denna utrustning kan ingå.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för genomförandet av instrumentet för perioden 2021–2027 ska vara 1 300 000 000 EUR i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för genomförandet av instrumentet för perioden 2021–2027 ska vara 1 149 175 000 EUR i 2018 års priser (1 300 000 000 EUR i löpande priser).

Motivering

Här föreslås att finansieringsramen ska ändras i enlighet med Europaparlamentets resolutioner av den 14 mars och 30 maj 2018 om nästa fleråriga budgetram, på grundval av en preliminär teknisk uppdelning per program som skulle kunna justeras ytterligare med beaktande av parlamentets övergripande ståndpunkt enligt dessa resolutioner och den övergripande BNI-nivån på 1,3 % för EU-27.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det belopp som avses i punkt 1 får även täcka utgifter för förberedelser, övervakning, kontroll, revision, utvärdering och andra aktiviteter för förvaltning av instrumentet och bedömning av instrumentets måluppfyllelse. Det får också täcka utgifter för studier, expertmöten, informations- och kommunikationsåtgärder, i den mån de har anknytning till instrumentets mål, samt utgifter i samband med it-nätverk som fokuserar på informationsbearbetning och -utbyte, däribland gemensamma it-verktyg och annat tekniskt och administrativt bistånd som behövs i samband med förvaltningen av instrumentet.

2.  Det belopp som avses i punkt 1 får även täcka lagliga och kontrollerade utgifter för förberedelser, övervakning, kontroll, revision, utvärdering och andra aktiviteter för förvaltning av instrumentet och bedömning av instrumentets prestationer och måluppfyllelse. Det får också täcka lagliga och kontrollerade utgifter för studier, expertmöten, informations- och kommunikationsåtgärder, i den mån de har anknytning till instrumentets mål, samt utgifter i samband med it-nätverk som fokuserar på informationsbearbetning och -utbyte, däribland gemensamma it-verktyg och annat tekniskt och administrativt bistånd som behövs i samband med förvaltningen av instrumentet.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Om den åtgärd som stöds omfattar inköp eller uppgradering av utrustning, ska kommissionen inrätta lämpliga skyddsåtgärder och beredskapsåtgärder för att säkerställa att all utrustning som köps in med stöd från unionens program och instrument används av de berörda tullmyndigheterna i alla relevanta fall.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Om den åtgärd som stöds omfattar inköp eller uppgradering av utrustning, ska kommissionen inrätta lämpliga skyddsåtgärder och beredskapsåtgärder för att säkerställa att all utrustning som köps in med stöd från unionens program och instrument motsvarar överenskomna normer om regelbundet underhåll.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  De ska stödja inköp, underhåll och uppgradering av tullkontrollutrustning som uppfyller de högsta normerna för skydd, it-säkerhet, säkerhet samt miljö och hälsa.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Uppgifter som tagits fram med tullkontrollutrustning som finansieras inom ramen för detta instrument ska endast vara tillgängliga för och behandlas av vederbörligen bemyndigad personal hos myndigheterna och ska skyddas tillräckligt mot obehörig åtkomst eller förmedling.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Genom undantag från punkt 1 får, i vederbörligen motiverade fall, åtgärderna även omfatta inköp, underhåll och uppgradering av tullkontrollutrustning för att testa ny utrustning eller nya funktioner i den operativa verksamheten.

2.  Genom undantag från punkt 1 får, i vederbörligen motiverade fall, åtgärderna även omfatta fullständig öppenhet vid inköp, underhåll och uppgradering av tullkontrollutrustning för att testa ny utrustning eller nya funktioner i den operativa verksamheten.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14 med avseende på att ändra de tullkontrollsyften som anges i punkt 1 b och i bilaga 1 om en sådan revidering anses nödvändig.

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14 med avseende på att ändra de tullkontrollsyften som anges i punkt 1 b och i bilaga 1 om en sådan revidering anses nödvändig och för att hålla sig à jour med den tekniska utvecklingen och nya, smarta och innovativa lösningar för tullkontrollsyften.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Tullkontrollutrustning som finansieras inom ramen för detta instrument får användas för andra syften än tullkontroller, inbegripet för personkontroll för att bistå de nationella gränsförvaltningsmyndigheterna och för undersökningar.

4.  Tullkontrollutrustning som finansieras inom ramen för detta instrument får användas för andra syften än tullkontroller, inbegripet för personkontroll för att bistå de nationella gränsförvaltningsmyndigheterna och för undersökningar, om det är nödvändigt för att uppfylla instrumentets allmänna och särskilda mål, som anges i artikel 3.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Kommissionen bör uppmuntra gemensam upphandling och testning av tullkontrollutrustning mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  All finansiering som överskrider detta tak får endast beviljas i vederbörligen motiverade undantagsfall.

2.  All finansiering som överskrider detta tak får endast beviljas i vederbörligen motiverade undantagsfall som anges i bilaga 3. Kommissionen ska anta, och vid behov uppdatera, förteckningen över undantagsfall genom en delegerad akt.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Finansiering som överskrider det taket får beviljas för gemensam upphandling och testning av tullkontrollutrustning mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 9 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Kostnader för elektroniska system, med undantag för programvara som är helt nödvändig för att använda tullkontrollutrustningen.

(c)  Kostnader för elektroniska system, med undantag för programvara och programvaruuppdateringar som är helt nödvändiga för att använda tullkontrollutrustningen.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utarbetandet av de arbetsprogram som avses i punkt 1 ska styrkas av en behovsbedömning, som ska bestå av följande som ett minimum:

Utarbetandet av de arbetsprogram som avses i punkt 1 ska styrkas av en enskild behovsbedömning, som ska bestå av följande som ett minimum:

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  En detaljerad beräkning av finansiella behov.

(d)  En detaljerad beräkning av finansiella behov allt efter tullverksamhetens omfattning och den relativa arbetsbördan.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Indikatorer för rapportering om instrumentets framsteg i riktning mot uppnåendet av de allmänna och särskilda målen i artikel 3 anges i bilaga 2.

1.  I enlighet med sin rapporteringsskyldighet i artikel [38.3 e i] i budgetförordningen ska kommissionen underrätta Europaparlamentet och rådet om programprestationerna. Rapporteringen om prestationer ska omfatta uppgifter om både framsteg och brister.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För att säkerställa en ändamålsenlig bedömning av instrumentets måluppfyllelse ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14 med avseende på att ändra bilaga 2 för att vid behov se över eller komplettera indikatorerna och komplettera denna förordning med bestämmelser om upprättande av en ram för övervakning och utvärdering.

2.  Indikatorer för rapportering om instrumentets framsteg i riktning mot uppnåendet av de allmänna och särskilda målen i artikel 3 anges i bilaga 2. För att säkerställa en ändamålsenlig bedömning av instrumentets måluppfyllelse ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14 med avseende på att ändra bilaga 2 för att vid behov se över eller komplettera indikatorerna och komplettera denna förordning med bestämmelser om upprättande av en ram för övervakning och utvärdering i syfte att tillhandahålla Europaparlamentet och rådet uppdaterade kvalitativa och kvantitativa uppgifter om programprestationerna.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Systemet för prestationsrapportering ska säkerställa att uppgifter för övervakning av instrumentets genomförande och resultat samlas in resurseffektivt, ändamålsenligt och rättidigt. För detta ändamål ska proportionella rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel.

3.  Systemet för prestationsrapportering ska säkerställa att uppgifter för övervakning av instrumentets genomförande och resultat är jämförbara och fullständiga och att de samlas in på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och inom föreskriven tid. För detta ändamål ska proportionella rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel. Kommissionen ska tillhandahålla Europaparlamentet och rådet tillförlitlig information om kvaliteten på de prestationsuppgifter som använts.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Förekomst av utrustning som finansierats via unionens budget och utrustningens skick fem år efter det att den togs i drift.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  Uppgifter om när tullkontrollutrustningen underhållits.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cc)  Uppgifter om upphandlingsförfarandet.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cd)  Styrkande av kostnader.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Om utrustning som köpts in med stöd från unionens program och instrument inte används av en enskild medlemsstat eller flera medlemsstater, ska kommissionen utarbeta en utförlig bedömning av situationen och underrätta Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén samt Europeiska åklagarmyndigheten. Bedömningen ska omfatta, men inte vara begränsad till, en uppskattning av risken för unionens ekonomiska intressen och riskreducerande åtgärder.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utvärderingar ska utföras utan onödiga dröjsmål för att kunna användas i beslutsprocessen.

1.  Utvärderingar ska bedöma programmets resultat, inverkan, ändamålsenlighet och effektivitet, och de ska utföras i god tid för att kunna användas i beslutsprocessen.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En interimsutvärdering av instrumentet ska göras när det väl föreligger tillräcklig information om genomförandet av instrumentet, dock senast fyra år efter det att instrumentet började genomföras.

2.  En interimsutvärdering av instrumentet ska göras när det väl föreligger tillräcklig information om genomförandet av instrumentet, dock senast tre år efter det att instrumentet började genomföras.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Interimsutvärderingen ska innehålla resultat som är nödvändiga för att fatta beslut om uppföljning av programmet efter 2027, och dess mål.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid slutet av instrumentets genomförande, dock senast fyra år efter utgången av den period som anges i artikel 1, ska kommissionen göra en slutlig utvärdering av instrumentet.

3.  Vid slutet av instrumentets genomförande, dock senast tre år efter utgången av den period som anges i artikel 1, ska kommissionen göra en slutlig utvärdering av instrumentet.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

4.  Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer och erfarenheter till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Årliga partiella utvärderingar kommer att tas med i kommissionens rapport Skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Årsrapport om bedrägeribekämpning.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska inom rimliga gränser framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa maximal synlighet för den (i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten, men utgifterna för denna redogörelse för finansieringen bör stå i proportion till de sammanlagda kostnaderna.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende instrumentet och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats instrumentet ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 3.

2.  Kommissionen ska regelbundet vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende instrumentet och dess åtgärder och resultat som en del av de arbetsprogram som avses i artikel 11. Medel som tilldelats instrumentet ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 3.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Bilaga 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Skydd och säkerhet

 

(a) Graden av efterlevnad av skyddsstandarder för tullkontrollutrustning vid alla gränsövergångsställen, inbegripet it-säkerhet

 

(b) Graden av efterlevnad av säkerhetsstandarder för tullkontrollutrustning vid alla gränsövergångsställen.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Bilaga 2 – led 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Hälsa och miljö

 

(a) Graden av efterlevnad av hälsostandarder för tullkontrollutrustning vid alla gränsövergångsställen.

 

(b) Graden av efterlevnad av miljöstandarder för tullkontrollutrustning vid alla gränsövergångsställen.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Bilaga 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Bilaga 2a

Undantagsfall i samband med överskjutande finansiering

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning

Referensnummer

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

2.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Nedzhmi Ali

17.9.2018

Behandling i utskott

18.10.2018

 

 

 

Antagande

20.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Bogusław Liberadzki, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bart Staes, Indrek Tarand, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

John Howarth

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Wolf Klinz

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, John Howarth, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

-

 

 

1

0

PPE

Tamás Deutsch

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (22.11.2018)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning

(COM(2018)0474 – C8‑0273/2018 – 2018/0258(COD))

Föredragande av yttrande: Jeroen Lenaers

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  För närvarande råder en obalans i medlemsstaternas utförande av tullkontrollerna. Skälen till denna obalans har att göra med både de geografiska skillnaderna mellan medlemsstaterna och deras respektive kapacitet och resurser. Medlemsstaternas förmåga att reagera på de utmaningar som uppstår genom de ständigt föränderliga globala affärsmodellerna och leveranskedjorna är inte bara beroende av den mänskliga komponenten, utan även av tillgången till modern och tillförlitlig tullkontrollutrustning. Tillhandahållandet av likvärdig tullkontrollutrustning är därför en viktig faktor för att råda bot på den rådande obalansen. Detta kommer att bidra till ett mer likvärdigt utförande av tullkontrollerna i alla medlemsstater och undvika att varutrafiken styrs om mot de svagaste punkterna.

  För närvarande råder en obalans i medlemsstaternas utförande av tullkontrollerna. Skälen till denna obalans har att göra med både de geografiska skillnaderna mellan medlemsstaterna och deras respektive kapacitet och resurser. Medlemsstaternas förmåga att reagera på de utmaningar som uppstår genom de ständigt föränderliga globala affärsmodellerna och leveranskedjorna är inte bara beroende av den mänskliga komponenten, utan även av tillgången till modern och tillförlitlig tullkontrollutrustning som kan säkerställa kontrollernas och inspektionernas digitalisering. Tillhandahållandet av likvärdig tullkontrollutrustning är därför en viktig faktor för att råda bot på den rådande obalansen. Detta kommer att bidra till ett mer likvärdigt utförande av tullkontrollerna i alla medlemsstater och undvika att varutrafiken styrs om mot de svagaste punkterna.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Eftersom medlemsstaternas tullmyndigheter har fått allt fler ansvarsområden, vilket ofta är ett arbete som även omfattar säkerhet och äger rum vid de yttre gränserna, måste likvärdigheten i utförandet av gränskontroller och tullkontroller vid de yttre gränserna säkerställas genom att medlemsstaterna får lämpligt ekonomiskt stöd från unionen. Det är också viktigt att främja samarbetet vid unionens gränser när det gäller kontroller av varor och personer mellan de nationella myndigheterna i varje medlemsstat som ansvarar för gränskontroll eller andra uppgifter som utförs vid gränsen.

(7)  Eftersom medlemsstaternas tullmyndigheter har fått allt fler ansvarsområden, vilket ofta är ett arbete som även omfattar säkerhet och äger rum vid de yttre gränserna, måste likvärdigheten i utförandet av gränskontroller och tullkontroller vid de yttre gränserna säkerställas genom att medlemsstaterna får lämpligt ekonomiskt stöd från unionen. Det är också viktigt att främja samarbetet mellan olika organ vid unionens gränser när det gäller kontroller av varor mellan de nationella myndigheterna i varje medlemsstat.

Motivering

Syftet med detta instrument är tullkontroll. Det mer allmänna instrumentet för integrerad gränsförvaltning har föreslagits hantera frågor om personkontroller vid gränserna. Lämpliga skyddsåtgärder kommer att fastställas i det instrumentet för inköp och användning av gränskontrollutrustning från fonden. Syftet med de båda instrumenten bör inte blandas ihop på detta sätt.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/XXX23 inrättas ett tullprogram för samarbete i tullfrågor till stöd för tullunionen och tullmyndigheterna. För att bevara samstämmigheten mellan och den övergripande samordningen av samarbetsåtgärder bör alla dessa åtgärder genomföras inom ramen för en enda rättsakt och regeluppsättning. Det här instrumentet bör därför bara stödja inköp, underhåll och uppgradering av stödberättigande tullkontrollutrustning, medan tullprogrammet för samarbete i tullfrågor bör stödja närliggande åtgärder, exempelvis samarbetsåtgärder för bedömning av behov eller utbildning avseende den berörda utrustningen.

(13)  Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/XXX23 inrättas ett tullprogram för samarbete i tullfrågor till stöd för tullunionen och tullmyndigheterna. För att bevara samstämmigheten mellan och den övergripande samordningen av samarbetsåtgärder bör alla dessa åtgärder genomföras inom ramen för en enda rättsakt och regeluppsättning. Det här instrumentet bör därför bara stödja inköp, underhåll och uppgradering av stödberättigande tullkontrollutrustning, medan tullprogrammet för samarbete i tullfrågor bör stödja närliggande åtgärder, exempelvis samarbetsåtgärder för bedömning av behov eller utbildning avseende den berörda utrustningen och inrättande av gemensamma kontrollförfaranden.

_________________

_________________

23 COM(2018) 442.

23 COM(2018) 442.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Merparten av sådan tullkontrollutrustning kan vara lika användbar, eller användbar i vissa fall, för att kontrollera efterlevnaden av annan lagstiftning, t.ex. bestämmelser om gränsförvaltning, visering eller polissamarbete. Fonden för integrerad gränsförvaltning har därför utformats som två sinsemellan kompletterande instrument med olika, men med varandra sammanhängande, tillämpningsområden för inköp av utrustning. Å ena sidan utesluter instrumentet för gränsförvaltning och visering som inrättas genom förordning [2018/XXX]25 utrustning som kan användas för både gränsförvaltning och tullkontroll. Å andra sidan ges genom instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning som inrättas genom den här förordningen ekonomiskt stöd inte bara till utrustning där tullkontroller är huvudsyftet, utan utrustningen kan även användas för andra syften såsom gränskontroller och säkerhet. Denna uppdelning av rollerna kommer att främja samarbete mellan myndigheter, som är en av beståndsdelarna av den europeiska integrerade gränsförvaltningen i enlighet med artikel 4 e i förordning (EU) 2016/162426, och därigenom göra det möjligt för tullmyndigheter och gränsmyndigheter att arbeta tillsammans och maximera effekten av unionsbudgeten genom samägande av och driftskompatibilitet mellan kontrollutrustning.

(15)  Merparten av sådan tullkontrollutrustning kan vara lika användbar, eller användbar i vissa fall, för att kontrollera efterlevnaden av annan lagstiftning, t.ex. bestämmelser om gränsförvaltning, visering eller polissamarbete. Fonden för integrerad gränsförvaltning har därför utformats som två sinsemellan kompletterande instrument med allmänna och med varandra sammanhängande mål, men med olika och separata särskilda mål för inköp av utrustning. Å ena sidan utesluter instrumentet för gränsförvaltning och visering som inrättas genom förordning [2018/XXX]25 utrustning som kan användas för både gränsförvaltning och tullkontroll. Å andra sidan ges genom instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning som inrättas genom den här förordningen ekonomiskt stöd inte bara till utrustning där tullkontroller är huvudsyftet, utan utrustningen kan även användas för andra syften såsom gränskontroller och säkerhet och skydd. Denna uppdelning av rollerna kommer att främja samarbete mellan myndigheter, som är en av beståndsdelarna av den europeiska integrerade gränsförvaltningen i enlighet med artikel 4 e i förordning (EU) 2016/162426, och därigenom göra det möjligt för tullmyndigheter och gränsmyndigheter att arbeta tillsammans och maximera effekten av unionsbudgeten genom samägande av och driftskompatibilitet mellan kontrollutrustning.

__________________

__________________

25 COM(2018) 473.

25 COM(2018) 473.

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning är instrumentets allmänna mål att stödja tullunionen och tullmyndigheterna i fråga om att skydda unionens och dess medlemsstaters budgetintressen och ekonomiska intressen, garantera säkerhet och skydd i unionen och skydda unionen mot illojal och olaglig handel, men samtidigt underlätta laglig affärsverksamhet.

1.  Som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning är instrumentets allmänna mål att stödja tullunionen och tullmyndigheterna i fråga om att skydda unionens och dess medlemsstaters budgetintressen och ekonomiska intressen, främja samarbete mellan olika organ vid unionens gränser när det gäller kontroll av varor och personer, och skydda unionen mot illojal och olaglig handel, men samtidigt underlätta laglig affärsverksamhet.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Instrumentet ska bidra till genomförandet av en europeisk integrerad gränsförvaltning genom att stödja samarbete mellan organ samt delning av och kompatibilitet mellan ny utrustning som förvärvats genom instrumentet.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det belopp som avses i punkt 1 får även täcka utgifter för förberedelser, övervakning, kontroll, revision, utvärdering och andra aktiviteter för förvaltning av instrumentet och bedömning av instrumentets måluppfyllelse. Det får också täcka utgifter för studier, expertmöten, informations- och kommunikationsåtgärder, i den mån de har anknytning till instrumentets mål, samt utgifter i samband med it-nätverk som fokuserar på informationsbearbetning och -utbyte, däribland gemensamma it-verktyg och annat tekniskt och administrativt bistånd som behövs i samband med förvaltningen av instrumentet.

2.  Det belopp som avses i punkt 1 får även täcka utgifter för förberedelser, övervakning, kontroll, revision, utvärdering och andra aktiviteter för förvaltning av instrumentet och bedömning av instrumentets måluppfyllelse. Det får också täcka utgifter för studier, expertmöten, informations- och kommunikationsåtgärder, i den mån de har anknytning till instrumentets särskilda mål för att stödja det allmänna målet, samt utgifter i samband med it-nätverk som fokuserar på informationsbearbetning och -utbyte, däribland gemensamma it-verktyg och annat tekniskt och administrativt bistånd som behövs i samband med förvaltningen av instrumentet.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om den åtgärd som stöds omfattar inköp eller uppgradering av utrustning, ska kommissionen inrätta en samordningsmekanism som säkerställer effektivitet och kompatibilitet mellan all utrustning som köps in med stöd från unionens program och instrument.

3.  Om den åtgärd som stöds omfattar inköp eller uppgradering av utrustning ska kommissionen inrätta en samordningsmekanism som säkerställer effektivitet och kompatibilitet mellan all utrustning som köps in med stöd från unionens program och instrument, som ska möjliggöra samråd med och deltagande av berörda unionsbyråer, särskilt Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. Samordningsmekanismen ska inbegripa deltagande av och samråd med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för att maximera mervärdet för unionen i frågor som rör gränsförvaltning.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Tullkontrollutrustning som finansieras inom ramen för detta instrument får användas för andra syften än tullkontroller, inbegripet för personkontroll för att bistå de nationella gränsförvaltningsmyndigheterna och för undersökningar.

utgår

Motivering

Syftet med detta instrument skulle utökas betydligt om tullkontrollutrustning verkligen skulle användas som gränskontrollutrustning. Det mer allmänna instrumentet för integrerad gränsförvaltning har föreslagits för detta syfte. Lämpliga skyddsåtgärder kommer att fastställas i det instrumentet för inköp och användning av gränskontrollutrustning från fonden. Syftet med de båda instrumenten bör inte blandas ihop på detta sätt.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  De undantagsfall som avses i punkt 2 får omfatta inköp av ny tullkontrollutrustning och överlämning av den till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns reserv för teknisk utrustning. Huruvida tullkontrollutrustningen kan tas upp i reserven för teknisk utrustning ska fastställas i enlighet med artikel 5.3.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende instrumentet och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats instrumentet ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 3.

2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende instrumentet och dess åtgärder och resultat för att säkerställa insyn och öppenhet. Medel som tilldelats instrumentet ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 3.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning

Referensnummer

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

2.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Jeroen Lenaers

9.7.2018

Behandling i utskott

6.9.2018

18.10.2018

20.11.2018

 

Antagande

20.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

1

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Geoffrey Van Orden

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Rupert Matthews, Demetris Papadakis, Josep-Maria Terricabras

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

37

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Demetris Papadakis, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

4

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Key to symbols:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning

Referensnummer

COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)

Framläggande för parlamentet

13.6.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

CONT

2.7.2018

LIBE

2.7.2018

Inget yttrande avges

       Beslut

INTA

9.7.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jiří Pospíšil

19.6.2018

 

 

 

Behandling i utskott

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Antagande

6.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

32

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Lucy Anderson, Anna Hedh, Arndt Kohn, Matthijs van Miltenburg

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

John Howarth, Nosheena Mobarik, Flavio Zanonato

Ingivande

12.12.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

32

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Jasenko Selimovic, Matthijs van Miltenburg

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Maria Grapini, Anna Hedh, John Howarth, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

John Stuart Agnew, Robert Jarosław Iwaszkiewicz

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 11 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy