Διαδικασία : 2018/0206(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0461/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0461/2018

Συζήτηση :

PV 15/01/2019 - 20
CRE 15/01/2019 - 20

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 12.7
CRE 16/01/2019 - 12.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 04/04/2019 - 6.18

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0020
P8_TA(2019)0350

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 3322kWORD 510k
12.12.2018
PE 625.203v02-00 A8-0461/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Verónica Lope Fontagné

Συντάκτης γνωμοδότησης (*):

Cristian-Silviu Buşoi, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0382),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 46 στοιχείο δ), το άρθρο 149, το άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο α), το άρθρο 164, το άρθρο 168 παράγραφος 5, το άρθρο 175 παράγραφος 3 και το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0232/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 5ης Δεκεμβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0461/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1)  Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΣΕΕ, στο πλαίσιο της εγκαθίδρυσης εσωτερικής αγοράς η Ένωση εργάζεται για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Στις 17 Νοεμβρίου 2017, ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων διακηρύχθηκε από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ως απάντηση στις κοινωνικές προκλήσεις στην Ευρώπη. Οι είκοσι βασικές αρχές του πυλώνα διαρθρώνονται σε τρεις κατηγορίες: ισότητα των ευκαιριών και πρόσβαση στην αγορά εργασίας· δίκαιες συνθήκες εργασίας· κοινωνική προστασία και ένταξη. Οι είκοσι αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να καθοδηγούν τις δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου + (ΕΚΤ+). Το ΕΚΤ+ προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να στηρίζει τις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και τα συστήματα στους τομείς της πολιτικής για την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή σύμφωνα με το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ.

(1)  Στις 17 Νοεμβρίου 2017, ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων διακηρύχθηκε από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ως απάντηση στις κοινωνικές προκλήσεις στην Ευρώπη. Οι είκοσι βασικές αρχές του πυλώνα διαρθρώνονται σε τρεις κατηγορίες: ισότητα των ευκαιριών και πρόσβαση στην αγορά εργασίας· δίκαιες συνθήκες εργασίας· κοινωνική προστασία και ένταξη. Οι είκοσι αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να καθοδηγούν τις δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου + (ΕΚΤ+). Το ΕΚΤ+ προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να στηρίζει τις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και τα συστήματα στους τομείς της πολιτικής για την απασχόληση, τις δημόσιες υπηρεσίες, την υγεία, την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή σύμφωνα με τα άρθρα 174 και 175 της ΣΛΕΕ. Όλες οι δράσεις στο πλαίσιο του ΕΚΤ+ θα πρέπει να τηρούν τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ο Χάρτης»), την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, και να λαμβάνουν υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της είναι συμβαλλόμενα μέρη.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Σε ενωσιακό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής συνιστά το πλαίσιο για τον καθορισμό εθνικών προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης και για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους εθνικές στρατηγικές πολυετών επενδύσεων προς στήριξη αυτών των προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης. Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να παρουσιάζονται μαζί με τα ετήσια εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων για τον καθορισμό και τον συντονισμό των επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που πρόκειται να υποστηριχθούν από εθνική και/ή ενωσιακή χρηματοδότηση. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμεύσουν ώστε να αξιοποιηθεί η ενωσιακή χρηματοδότηση με συνεκτικό τρόπο και να μεγιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία της χρηματοδοτικής υποστήριξης που θα ληφθεί ιδίως από τα από τα προγράμματα που υποστηρίζονται από την Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Λειτουργίας Σταθεροποίησης Επενδύσεων και του μηχανισμού InvestEU, ανάλογα με την περίπτωση.

(2)  Σε ενωσιακό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής συνιστά το πλαίσιο για τον καθορισμό εθνικών προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης και για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους εθνικές στρατηγικές πολυετών επενδύσεων προς στήριξη αυτών των προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης. Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να αναπτύσσονται με τη σύμπραξη εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και να παρουσιάζονται μαζί με τα ετήσια εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων για τον καθορισμό και τον συντονισμό των επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που πρόκειται να υποστηριχθούν από εθνική και/ή ενωσιακή χρηματοδότηση. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμεύσουν ώστε να αξιοποιηθεί η ενωσιακή χρηματοδότηση με συνεκτικό τρόπο και να μεγιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία της χρηματοδοτικής υποστήριξης που θα ληφθεί ιδίως από τα από τα προγράμματα που υποστηρίζονται από την Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Λειτουργίας Σταθεροποίησης Επενδύσεων και του μηχανισμού InvestEU, ανάλογα με την περίπτωση.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο [...] ενέκρινε αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, ώστε το κείμενό τους να συμφωνεί με τις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, όσον αφορά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και τη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών για επενδύσεις, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Για να εξασφαλισθεί η πλήρης ευθυγράμμιση του ΕΚΤ+ με τους στόχους των εν λόγω κατευθυντηρίων γραμμών, ειδικά όσον αφορά την απασχόληση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας και των διακρίσεων, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές και τις σχετικές ανά χώρα συστάσεις που εγκρίθηκαν βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 2 και του άρθρου 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, και, κατά περίπτωση, σε εθνικό επίπεδο, τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων που βασίζονται στις εθνικές στρατηγικές. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να συμβάλει σε διάφορες πτυχές της υλοποίησης των βασικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων της Ένωσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο «θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη» και στον ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης, στις σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου και σε άλλες πρωτοβουλίες όπως η εγγύηση για τη νεολαία, οι διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων και η ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας.

(3)  Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, και συγκεκριμένα: τόνωση της ζήτησης εργασίας· ενίσχυση της προσφοράς εργασίας: πρόσβαση σε απασχόληση, δεξιότητες και ικανότητες· ενίσχυση της λειτουργίας των αγορών εργασίας και της αποτελεσματικότητας του κοινωνικού διαλόγου και προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους, προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των δημόσιων υπηρεσιών στον τομέα της υγείας και σε άλλους τομείς, μαζί με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών που εγκρίθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 2, αποτελούν μέρος των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών στις οποίες στηρίζεται η στρατηγική Ευρώπη 2020. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο [...] ενέκρινε αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, ώστε να συμφωνούν με τις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, όσον αφορά την τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και τη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών για επενδύσεις στην Ένωση. Για να εξασφαλισθεί η πλήρης ευθυγράμμιση του ΕΚΤ+ με τους στόχους των κατευθυντηρίων γραμμών όσον αφορά τις πολιτικές απασχόλησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προγραμματίζουν τη σχετική με αυτά στήριξη μέσω του ΕΚΤ+ λαμβάνοντας υπόψη τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, καθώς και τις σχετικές ανά χώρα συστάσεις που εγκρίθηκαν βάσει του άρθρου 148 παράγραφος 4 και του άρθρου 121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και, σε εθνικό επίπεδο, τις κοινωνικές πτυχές και τις πτυχές που άπτονται της απασχόλησης στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων που βασίζονται στις εθνικές στρατηγικές. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να συμβάλει σε διάφορες πτυχές της υλοποίησης των βασικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων της Ένωσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο «θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη» και στον ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης, στις Εγγυήσεις για τη νεολαία και άλλες σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου και σε άλλες πρωτοβουλίες όπως η σύσταση «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας», οι διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων, η ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας, ένα ποιοτικό πλαίσιο για την πρακτική άσκηση και τη μαθητεία και το σχέδιο δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Στις 20 Ιουνίου 2017, το Συμβούλιο ενέκρινε την απάντηση της Ένωσης στο «Θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη για το 2030» — ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον. Το Συμβούλιο υπογράμμισε τη σημασία που έχει η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στις τρεις διαστάσεις (οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική), με ισορροπημένο και ολοκληρωμένο τρόπο. Είναι ζωτικής σημασίας να ενσωματωθεί η βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς τομείς της ενωσιακής πολιτικής και να αναπτύξει η Ένωση φιλόδοξες πολιτικές για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Το Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον», της 22ας Νοεμβρίου 2016, ως ένα πρώτο βήμα για την ενσωμάτωση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και για την εφαρμογή της βιώσιμης ανάπτυξης ως βασικής κατευθυντήριας αρχής σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών της μέσων.

(4)  Στις 20 Ιουνίου 2017, το Συμβούλιο ενέκρινε την απάντηση της Ένωσης στο «Θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη για το 2030» — ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον. Το Συμβούλιο υπογράμμισε τη σημασία που έχει η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στις τρεις διαστάσεις (οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική), με ισορροπημένο και ολοκληρωμένο τρόπο. Είναι ζωτικής σημασίας να ενσωματωθεί η βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς τομείς της ενωσιακής πολιτικής και να αναπτύξει η Ένωση φιλόδοξες πολιτικές για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Το Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον», της 22ας Νοεμβρίου 2016, ως ένα πρώτο βήμα για την ενσωμάτωση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και για την εφαρμογή της βιώσιμης ανάπτυξης ως βασικής κατευθυντήριας αρχής σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών της μέσων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, μεταξύ άλλων με την εξάλειψη των ακραίων μορφών φτώχειας (στόχος 1)· την προώθηση της ποιοτικής και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης (στόχος 4)· την προώθηση της ισότητας των φύλων (στόχος 5)· την προώθηση της διαρκούς, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και της πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους (στόχος 8)· και τη μείωση των ανισοτήτων (στόχος 10).

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη της, έχοντας υπόψη τους τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που υπογράφηκε στο Τορίνο στις 18 Οκτωβρίου 1961, θα πρέπει να περιλαμβάνουν στους στόχους τους την προώθηση της απασχόλησης και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, με σκοπό την εξασφάλιση διαρκώς υψηλών επιπέδων απασχόλησης και την καταπολέμηση του αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 151 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β)  Η ευρωπαϊκή κοινωνία εξακολουθεί να είναι αντιμέτωπη με πολλαπλές κοινωνικές προκλήσεις. Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια πολίτες διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, το ποσοστό της ανεργίας των νέων εξακολουθεί να είναι υπερδιπλάσιο του γενικού ποσοστού ανεργίας, ενώ απαιτείται καλύτερη ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών. Οι προκλήσεις αυτές, πέραν του ότι θέτουν σε κίνδυνο την ευημερία των πολιτών που πλήττονται άμεσα, ασκούν επίσης οικονομική και κοινωνική πίεση στο σύνολο της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η Ένωση βρίσκεται ενώπιον διαρθρωτικών προκλήσεων που προκύπτουν από την οικονομική παγκοσμιοποίηση, τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια, τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, την τεχνολογική αλλαγή και ένα συνεχώς γηράσκον εργατικό δυναμικό καθώς και από τις αυξανόμενες ελλείψεις σε δεξιότητες και εργατικό δυναμικό σε ορισμένους τομείς και σε ορισμένες περιφέρειες, που αντιμετωπίζουν ιδίως οι ΜΜΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες του κόσμου της εργασίας, η Ένωση θα πρέπει να προετοιμαστεί για τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις με επενδύσεις στις κατάλληλες δεξιότητες, με την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και με τη βελτίωση της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών, μεταξύ άλλων ενόψει της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

(5)  Η Ένωση βρίσκεται ενώπιον διαρθρωτικών προκλήσεων που προκύπτουν από την οικονομική παγκοσμιοποίηση, τις κοινωνικές ανισότητες, τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και τις συναφείς προκλήσεις όσον αφορά την ένταξη, τις καθαρές μορφές ενέργειας και τη δίκαιη μετάβαση σε αυτές, την τεχνολογική αλλαγή, τη δημογραφική συρρίκνωση, την ανεργία εν γένει και την ανεργία των νέων ειδικότερα, και από μία συνεχώς γηράσκουσα κοινωνία και ένα συνεχώς γηράσκον εργατικό δυναμικό, καθώς και από τις αυξανόμενες ελλείψεις σε δεξιότητες και εργατικό δυναμικό σε ορισμένους τομείς και σε ορισμένες περιφέρειες, που αντιμετωπίζουν ιδίως οι ΜΜΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες του κόσμου της εργασίας, η Ένωση θα πρέπει να προετοιμαστεί για τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις με επενδύσεις στις κατάλληλες δεξιότητες, στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση, με την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και με τη βελτίωση των ικανοτήτων και της γνώσης, της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών, μεταξύ άλλων ενόψει της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού των πολιτών της Ένωσης και της αντιμετώπισης των αυξανόμενων ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μεταξύ και εντός των κρατών μελών.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [...] θεσπίζει το πλαίσιο δράσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου + (ΕΚΤ+), του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜΕ), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και του Μέσου για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) ως μέρος του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (ΤΟΔΣ), και ορίζει, ιδίως, τους στόχους πολιτικής και τους κανόνες σχετικά με τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο των ενωσιακών ταμείων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Είναι, επομένως, αναγκαίο να προσδιοριστούν οι γενικοί στόχοι του ΕΚΤ+ και να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις αναφορικά με τον τύπο των δραστηριοτήτων που δύνανται να χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+.

(6)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [...] θεσπίζει το πλαίσιο δράσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου + (ΕΚΤ+), του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜΕ), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και του Μέσου για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) ως μέρος του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (ΤΟΔΣ), και ορίζει, ιδίως, τους στόχους πολιτικής και τους κανόνες σχετικά με τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο των ενωσιακών ταμείων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Είναι, επομένως, αναγκαίο να προσδιοριστούν οι γενικοί στόχοι του ΕΚΤ+ και ο συντονισμός του με άλλα ταμεία και να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις αναφορικά με τον τύπο των δραστηριοτήτων που δύνανται να χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. (νέος δημοσιονομικός κανονισμός) («δημοσιονομικός κανονισμός») θεσπίζει τους κανόνες σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με τις επιχορηγήσεις, τα βραβεία, τις δημόσιες συμβάσεις, την έμμεση εκτέλεση, τη χρηματοδοτική βοήθεια, τα χρηματοδοτικά μέσα και τις δημοσιονομικές εγγυήσεις. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή στην υλοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ένωσης, ο δημοσιονομικός κανονισμός εφαρμόζεται σε δράσεις που θα υλοποιηθούν σε άμεση ή έμμεση διαχείριση στο πλαίσιο του ΕΚΤ+.

(7)  Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. (νέος δημοσιονομικός κανονισμός) («δημοσιονομικός κανονισμός») θεσπίζει τους κανόνες σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με τις επιχορηγήσεις, τα βραβεία, τις δημόσιες συμβάσεις, την έμμεση εκτέλεση, τη χρηματοδοτική βοήθεια, τα χρηματοδοτικά μέσα και τις δημοσιονομικές εγγυήσεις, καθώς και τις συνέργειες μεταξύ χρηματοδοτικών μέσων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή στην υλοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ένωσης, ο δημοσιονομικός κανονισμός εφαρμόζεται σε δράσεις που θα υλοποιηθούν σε άμεση ή έμμεση διαχείριση στο πλαίσιο του ΕΚΤ+. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ορίζει τους επιχειρησιακούς στόχους και να προβλέπει ειδικές διατάξεις σχετικά με τις επιλέξιμες δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΚΤ+ στο πλαίσιο άμεσης και έμμεσης διαχείρισης.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι υλοποίησης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλλουν στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Σχετικά με τις επιχορηγήσεις, λαμβάνεται υπόψη η χρήση εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή ποσοστών και του κόστους εργασίας κατά μονάδα, καθώς και η χρηματοδότηση που δεν σχετίζεται με τις δαπάνες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. Για την εφαρμογή μέτρων που συνδέονται με την κοινωνικοοικονομική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών και σύμφωνα με το άρθρο 88 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, η Επιτροπή δύναται να επιστρέψει ποσά στα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν απλουστευμένες επιλογές κόστους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κατ’ αποκοπήν ποσών.

(8)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι υλοποίησης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλλουν στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Σχετικά με τις επιχορηγήσεις, λαμβάνεται υπόψη η χρήση εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή ποσοστών και του κόστους εργασίας κατά μονάδα, καθώς και η χρηματοδότηση που δεν σχετίζεται με τις δαπάνες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. Για την εφαρμογή μέτρων που συνδέονται με την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών και σύμφωνα με το άρθρο 88 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, η Επιτροπή δύναται να επιστρέψει ποσά στα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν απλουστευμένες επιλογές κόστους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κατ’ αποκοπήν ποσών.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Για τον εξορθολογισμό και την απλούστευση του τοπίου της χρηματοδότησης και τη δημιουργία πρόσθετων ευκαιριών για συνέργιες μέσω ολοκληρωμένων προσεγγίσεων χρηματοδότησης, οι δράσεις που υποστηρίχθηκαν από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους («ΤΕΒΑ»), το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία και το πρόγραμμα για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας πρέπει να ενσωματωθούν στο ΕΚΤ+. Επομένως, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να περιλαμβάνει τρία σκέλη: Το σκέλος του ΕΚΤ + στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία, και το σκέλος Υγεία. Αυτό θα πρέπει να συμβάλει στη μείωση του διοικητικού φόρτου που συνδέεται με τη διαχείριση των διάφορων ταμείων, ιδίως για τα κράτη μέλη, διατηρώντας συγχρόνως απλούστερους κανόνες για απλούστερες πράξεις όπως η διανομή τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας.

(9)  Για τον εξορθολογισμό και την απλούστευση του τοπίου της χρηματοδότησης και τη δημιουργία πρόσθετων ευκαιριών για συνέργειες μέσω ολοκληρωμένων προσεγγίσεων χρηματοδότησης, οι δράσεις που υποστηρίχθηκαν από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους («ΤΕΒΑ»), το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία και το πρόγραμμα για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας πρέπει να ενσωματωθούν στο ΕΚΤ+. Επομένως, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να περιλαμβάνει τρία σκέλη: Το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία, και το σκέλος Υγεία στο πλαίσιο της άμεσης και έμμεσης διαχείρισης. Αυτό θα πρέπει να συμβάλει στη μείωση του διοικητικού φόρτου που συνδέεται με τη διαχείριση των διάφορων ταμείων, ιδίως για τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους, διατηρώντας συγχρόνως απλούστερους κανόνες για απλούστερες πράξεις όπως η διανομή τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι στόχοι για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας και την προώθηση της πρόσβασης στην ποιοτική απασχόληση, τη βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, οι στόχοι για την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και της υγείας και για τη μείωση της φτώχειας δεν υλοποιούνται μόνο στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, αλλά και στο πλαίσιο της άμεσης και της έμμεσης διαχείρισης βάσει του σκέλους Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και του σκέλους Υγεία για τις δράσεις που απαιτούνται σε ενωσιακό επίπεδο.

(10)  Η Ένωση θα πρέπει να συμβάλει στις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών ενθαρρύνοντας τη συνεργασία και συμπληρώνοντας τις δράσεις τους. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι στόχοι για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ανοικτών και δίκαιων αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, για όλα τα φύλα, και την προώθηση της πρόσβασης στην ποιοτική απασχόληση, τη βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, την ενίσχυση της επανένταξης στα εκπαιδευτικά συστήματα και την προώθηση της διά βίου μάθησης, καθώς και οι στόχοι για την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και της υγείας και για την εξάλειψη της φτώχειας θα συνεχίσουν να υλοποιούνται κυρίως στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, και, κατά περίπτωση, να συμπληρώνονται στο πλαίσιο της άμεσης και της έμμεσης διαχείρισης βάσει του σκέλους Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και του σκέλους Υγεία για τις δράσεις που απαιτούνται σε ενωσιακό επίπεδο.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η ενσωμάτωση στο ΕΚΤ+ του προγράμματος δράσης της Ένωσης για την υγεία θα δημιουργήσει επίσης συνέργιες ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη δοκιμή των πρωτοβουλιών και στις πολιτικές για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του σκέλους Υγεία του ΕΚΤ+ καθώς και της εφαρμογής τους στα κράτη μέλη με εργαλεία που παρέχονται από τα άλλα σκέλη του κανονισμού για το ΕΚΤ+.

(11)  Η ενσωμάτωση στο ΕΚΤ+ του προγράμματος δράσης της Ένωσης για την υγεία θα δημιουργήσει επίσης συνέργιες ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη δοκιμή των πρωτοβουλιών και στις πολιτικές για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας, της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του σκέλους Υγεία του ΕΚΤ+ καθώς και της εφαρμογής τους στα κράτη μέλη, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με εργαλεία που παρέχονται από τα άλλα σκέλη του κανονισμού για το ΕΚΤ+.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει χρηματοδοτικό κονδύλιο για το ΕΚΤ+. Τα μέρη του παρόντος χρηματοδοτικού κονδυλίου θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για δράσεις στο πλαίσιο άμεσης και έμμεσης διαχείρισης βάσει του σκέλους Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και του σκέλους Υγεία.

(12)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει χρηματοδοτικό κονδύλιο για το ΕΚΤ+. Θα πρέπει να προσδιορίζει τις πιστώσεις για δραστηριότητες στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης και τις πιστώσεις για δράσεις στο πλαίσιο άμεσης και έμμεσης διαχείρισης.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να έχει στόχο την προώθηση της απασχόλησης μέσω ενεργών παρεμβάσεων που δίνουν τη δυνατότητα (επαν)ένταξης στην αγορά εργασίας, ιδίως για τους νέους, τους μακροχρόνια ανέργους και τα οικονομικά μη ενεργά άτομα, καθώς και μέσω της προαγωγής της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας με τη στήριξη του εκσυγχρονισμού των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, ώστε να βελτιώσουν την ικανότητά τους να προβλέπουν ενισχυμένες στοχευμένες συμβουλές και καθοδήγηση κατά την αναζήτηση εργασίας και τη μετάβαση στην απασχόληση και να ενισχυθεί η κινητικότητα των εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω μέτρων που αποσκοπούν να εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, η βελτίωση της ισορροπίας της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής και η πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής μέριμνας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να έχει ως στόχο να παρέχει ένα υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο εργασιακό περιβάλλον για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με μεταβαλλόμενες μορφές εργασίας και για την προσαρμογή στις ανάγκες του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού.

(13)  Το ΕΚΤ+, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να έχει στόχο την προώθηση της απασχόλησης μέσω ενεργών παρεμβάσεων που δίνουν τη δυνατότητα ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας, ιδίως για τους νέους, τους μακροχρόνια ανέργους, τους φροντιστές, τα οικονομικά μη ενεργά άτομα και τις ομάδες μειονεκτούντων ατόμων, καθώς και μέσω της προαγωγής της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση των πολιτικών απασχόλησης και της λειτουργίας των αγορών εργασίας με τη στήριξη του εκσυγχρονισμού των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, ώστε να βελτιώσουν την ικανότητά τους να προβλέπουν ενισχυμένες στοχευμένες και εξατομικευμένες, όπου είναι σκόπιμο, συμβουλές και καθοδήγηση κατά την αναζήτηση εργασίας και τη μετάβαση στην απασχόληση, με ιδιαίτερη προσοχή στις ομάδες μειονεκτούντων ατόμων, και να διευκολύνουν την κινητικότητα των εργαζομένων, καθώς και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς διακρίσεις. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω μέτρων που αποσκοπούν να εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, η βελτίωση της ισορροπίας της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής και η εύκολη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές ή δωρεάν ποιοτικές υπηρεσίες παιδικής μέριμνας, μέριμνας για τους ηλικιωμένους και σε άλλες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μέριμνας ή υποστήριξης. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να έχει ως στόχο να παρέχει ένα ασφαλές, υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο εργασιακό περιβάλλον για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με την εργασία καθώς και με τις μεταβαλλόμενες μορφές εργασίας και για την προσαρμογή στις ανάγκες του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει μέτρα που στοχεύουν στη διευκόλυνση της μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Για τη στήριξη και την απελευθέρωση του δυναμικού της κοινωνικής οικονομίας όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμβάλλει στην καλύτερη ένταξη των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στα εθνικά σχέδια απασχόλησης και κοινωνικής καινοτομίας, καθώς και στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων. Ο ορισμός της επιχείρησης κοινωνικής οικονομίας θα πρέπει να συμβαδίζει με τους ορισμούς που παρατίθενται στη νομοθεσία των κρατών μελών περί κοινωνικής οικονομίας και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την προαγωγή της κοινωνικής οικονομίας ως βασικού μοχλού οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην Ευρώπη.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να παρέχει στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας προκειμένου να διευκολυνθεί η απόκτηση βασικών ικανοτήτων, ιδίως όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται όλα τα άτομα για την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, για την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να βοηθήσει στην πρόοδο στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στη μετάβαση στην εργασία, να στηρίξει τη διά βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα και να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική και οικονομική καινοτομία, στηρίζοντας κλιμακούμενες και βιώσιμες πρωτοβουλίες στους εν λόγω τομείς. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, για παράδειγμα, μέσω της μάθησης με βάση την εργασία και μέσω της μαθητείας, της διά βίου καθοδήγησης, της πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες σε συνεργασία με τη βιομηχανία, της επικαιροποίησης του εκπαιδευτικού υλικού, της πρόβλεψης και της παρακολούθησης των αποφοίτων, της κατάρτισης των εκπαιδευτών, της επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων.

(14)  Δεδομένου ότι το ΕΚΤ+ είναι το κύριο μέσο της Ένωσης που εστιάζει στην απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική ένταξη, είναι ουσιώδους σημασίας να μπορεί να συμβάλλει στην κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προς τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να παρέχει στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας, του απαλλαγμένου από διακρίσεις χαρακτήρα, της προσβασιμότητας, της πολυδεκτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας προκειμένου να διευκολυνθεί η απόκτηση βασικών ικανοτήτων, ιδίως όσον αφορά τις γλωσσικές, τις επιχειρηματικές και τις ψηφιακές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων στους τομείς της προστασίας δεδομένων και της διαχείρισης πληροφοριών, που χρειάζονται όλα τα άτομα για την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, για την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Στην περίπτωση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που προέρχονται από μειονεκτούντα κοινωνικά περιβάλλοντα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενδυνάμωσή τους. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να βοηθήσει στην πρόοδο στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στη μετάβαση στην εργασία και στην επανένταξη στην εργασία, να στηρίξει τη διά βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα όλων και να συμβάλει στην πολυδεκτικότητα, την ανταγωνιστικότητα, τη μείωση του οριζόντιου και κάθετου διαχωρισμού και την κοινωνική και οικονομική καινοτομία, στηρίζοντας κλιμακούμενες και βιώσιμες πρωτοβουλίες στους εν λόγω τομείς. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, για παράδειγμα, μέσω επενδύσεων στην επαγγελματική εκπαίδευση, μέσω της μάθησης με βάση την εργασία και της μαθητείας, με έμφαση ειδικότερα στο δοκιμασμένο σύστημα διττής εκπαίδευσης που συνδυάζει διδασκαλία και εργασιακή πείρα, μέσω της διά βίου καθοδήγησης, της πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, της επικαιροποίησης του εκπαιδευτικού υλικού, της πρόβλεψης και της παρακολούθησης των αποφοίτων, της κατάρτισης των εκπαιδευτών, της στήριξης της άτυπης και μη τυπικής μάθησης, της επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να προωθήσει την πρόσβαση των μειονοτήτων στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, με στόχο την καλύτερη ένταξη των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, των μειονοτήτων και των μεταναστών.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίξει μέτρα που περιλαμβάνονται στα εθνικά σχέδια των κρατών μελών για την εξάλειψη της ενεργειακής ένδειας και να προωθήσει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων μεταξύ των ευάλωτων νοικοκυριών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια και, κατά περίπτωση, της κοινωνικής στέγασης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την κοινωνική και εδαφική συνοχή», και σύμφωνα με τον κανονισμό (XX/XX) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και την οδηγία (XX/XX) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ σχετικά με την ενεργειακή απόδοση.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14β)  Στο μέλλον, η διάθεση κονδυλίων του ΕΚΤ+ στα κράτη μέλη θα πρέπει να υπόκειται στην παροχή απόδειξης αποτελεσματικής συμμετοχής σε έργα για τη θέσπιση ή την ενίσχυση, στο πλαίσιο των Εγγυήσεων για τη νεολαία, του διττού συστήματος που συνδυάζει διδασκαλία και εργασιακή πείρα.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Η υποστήριξη από το ΕΚΤ+ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της ίσης πρόσβασης για όλους, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, στην ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς διαχωρισμούς και χωρίς αποκλεισμούς, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως την γενική και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στην εκπαίδευση και τη μάθηση ενηλίκων, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη διασύνδεση μεταξύ των τομέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, προλαμβάνοντας την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, βελτιώνοντας τις γνώσεις σε θέματα υγείας, ενισχύοντας τους δεσμούς με τη μη τυπική και άτυπη μάθηση και διευκολύνοντας τη μαθησιακή κινητικότητα για όλους. Οι συνέργιες με το πρόγραμμα Erasmus, ιδίως για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μειονεκτούντων μαθητών στη μαθησιακή κινητικότητα, θα πρέπει να υποστηριχθούν στο πλαίσιο αυτό.

(15)  Η υποστήριξη από το ΕΚΤ+ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της ίσης πρόσβασης για όλους, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, στην ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς διαχωρισμούς και χωρίς αποκλεισμούς, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, με ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά από μειονεκτούντα κοινωνικά περιβάλλοντα, όπως τα παιδιά σε ιδρύματα ή τα παιδιά χωρίς στέγη, έως την γενική και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και την επανένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στην εκπαίδευση και τη μάθηση ενηλίκων, αποτρέποντας με τον τρόπο αυτό τη μετάδοση της φτώχειας από γενιά σε γενιά, ενισχύοντας τη διασύνδεση μεταξύ των τομέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, μειώνοντας και προλαμβάνοντας την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και τον κοινωνικό αποκλεισμό, βελτιώνοντας τις γνώσεις σε θέματα υγείας, ενισχύοντας τους δεσμούς με τη μη τυπική και άτυπη μάθηση και διευκολύνοντας τη μαθησιακή κινητικότητα για όλους. Αυτές οι μορφές άτυπης μάθησης δεν θα πρέπει να αντικαταστήσουν την πρόσβαση στην τυπική εκπαίδευση, ιδίως στην προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εξασφαλιστούν συνέργιες, συμπληρωματικότητα και συνοχή πολιτικής με το πρόγραμμα Erasmus, με σκοπό την κατάλληλη και ενεργό προσέγγιση και προετοιμασία των μειονεκτούντων μαθητών για εμπειρίες κινητικότητας στο εξωτερικό και για την αύξηση της συμμετοχής τους στη διασυνοριακή μαθησιακή κινητικότητα.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Η υποστήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας «τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων» συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων οι οποίες υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+ δεν θα πρέπει να αποκλείουν τα μειονεκτούντα άτομα της περιοχής, τόσο από πλευράς διοίκησης των τοπικών ομάδων δράσης όσο και από πλευράς περιεχομένου της στρατηγικής. Το ΕΚΤ θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στις αστικές και τις αγροτικές περιοχές, καθώς και τις ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις (ITI).

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15β)  Η προστιθέμενη αξία της ενωσιακής πολιτικής για τη συνοχή έγκειται ιδίως στην τοποκεντρική προσέγγιση της εδαφικής διάστασης, στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, στον πολυετή προγραμματισμό και σε κοινούς και μετρήσιμους στόχους, στην προσέγγιση ολοκληρωμένης ανάπτυξης και στη σύγκλιση προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα στον τομέα των διοικητικών ικανοτήτων.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15γ)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η ισότητα των φύλων και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποτελούν δεσμευτική αρχή σε όλες τις φάσεις του προγραμματισμού, από τη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων των επιχειρησιακών προγραμμάτων έως την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, και ότι υποστηρίζονται βασικές δράσεις που αποσκοπούν στη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15δ)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουν στους ενήλικες με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα ελάχιστο επίπεδο γραμματισμού, αριθμητισμού και ψηφιακών ικανοτήτων σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2016, όσον αφορά τις Διαδρομές Αναβάθμισης των Δεξιοτήτων: Νέες Ευκαιρίες για Ενηλίκους.

 

__________________

 

ΕΕ C 484 της 24.12.2016, σ. 1.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να προωθήσει ευέλικτες ευκαιρίες αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για όλους, ιδίως όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες και τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, με στόχο την παροχή δεξιοτήτων προσαρμοσμένων στην ψηφιοποίηση, στην τεχνολογική αλλαγή, στην καινοτομία και στην κοινωνική και οικονομική αλλαγή, και με στόχο τη διευκόλυνση των μεταβάσεων στη σταδιοδρομία, της κινητικότητας και της υποστήριξης ιδίως ατόμων με χαμηλή ειδίκευση και/ή ανεπαρκώς ειδικευμένων ενηλίκων, σύμφωνα με το θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη.

(16)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να προωθήσει ευέλικτες ευκαιρίες αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για όλους, λαμβάνοντας υπόψη της προκλήσεις που αντιμετωπίζουν διάφορες ομάδες μειονεκτούντων ατόμων, ιδίως όσον αφορά τις επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες και τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, με στόχο την παροχή, σε άτομα και τοπικές κοινότητες, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων προσαρμοσμένων στην ψηφιοποίηση, στην τεχνολογική αλλαγή, στην καινοτομία και στην κοινωνική και οικονομική αλλαγή, όπως εκείνες που προκαλούνται κατά τη μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, και με στόχο τη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση, της κινητικότητας και της υποστήριξης ιδίως ατόμων με χαμηλή ειδίκευση, ατόμων με αναπηρίες και/ή ανεπαρκώς ειδικευμένων ενηλίκων, σύμφωνα με το θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη και σε συντονισμό και με συμπληρωματικότητα με το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Οι συνέργιες με το πρόγραμμα της Ένωσης «Ορίζων» θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ μπορεί να ενσωματώσει και να διαδώσει καινοτόμα προγράμματα σπουδών που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα «Ορίζων», προκειμένου να εφοδιάζονται τα άτομα με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος.

(17)  Οι συνέργιες με το πρόγραμμα της Ένωσης «Ορίζων» θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ μπορεί να ενσωματώσει και να διαδώσει καινοτόμα προγράμματα σπουδών που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα «Ορίζων», προκειμένου να εφοδιάζονται τα άτομα με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη και για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος, και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σημερινές και οι μελλοντικές κοινωνιακές προκλήσεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει συνέργιες μεταξύ του σκέλους Υγεία και του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη, προκειμένου να ενισχυθούν τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται στον τομέα της προστασίας της υγείας και της πρόληψης των ασθενειών.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Οι συνέργιες με το πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες» θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ μπορεί να ενσωματώσει και να ενισχύσει δράσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση των διακρίσεων, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού, της ισλαμοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας, προορίζοντας παράλληλα ειδικές δράσεις για την πρόληψη του μίσους, των διαχωρισμών και του στιγματισμού, συμπεριλαμβανομένων του εκφοβισμού, της παρενόχλησης και της μισαλλόδοξης μεταχείρισης.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17β)  Οι συνέργιες που έχουν αναπτυχθεί χάρη στην ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία σε περιφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο έχουν οδηγήσει επίσης σε έργα συνεργασίας για τη βελτίωση της απασχόλησης, την ενσωμάτωση των πλέον ευάλωτων στρωμάτων του πληθυσμού, την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση, όχι μόνο εντός της Ένωσης αλλά και με χώρες που βρίσκονται σε προενταξιακό στάδιο και σε γειτονικές χώρες, όπου η συνεργασία με την Ένωση παρέχει προστιθέμενη αξία. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να βελτιώσει τη χρηματοδότηση για τέτοιου τύπου έργα και να εξασφαλίσει τη μεταφορά γνώσεων μεταξύ αυτών και της νομοθετικής διαδικασίας με σκοπό τη βελτίωση του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου, καθώς και να προωθήσει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των εδαφών της Ένωσης.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών για την αντιμετώπιση της φτώχειας με στόχο να σπάσει ο κύκλος των μειονεκτούντων μεταξύ των γενεών και να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όλους και εξαλείφοντας τις διακρίσεις και τις ανισότητες στον τομέα της υγείας. Αυτό συνεπάγεται κινητοποίηση μιας σειράς πολιτικών με στόχο τα πλέον μειονεκτούντα άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, καθώς και των φτωχών εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να προωθεί την ενεργό ένταξη των ατόμων που είναι μακριά από την αγορά εργασίας με σκοπό την εξασφάλιση της κοινωνικοοικονομικής τους ένταξης. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της έγκαιρης και ισότιμης πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη και η μακροχρόνια φροντίδα, ιδίως σε υπηρεσίες φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας και οικογένειας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, με στόχο ιδίως την προώθηση της προσβασιμότητάς τους.

(18)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του περιφερειακού και τοπικού επιπέδου, για την εξάλειψη της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής ένδειας όπως προβλέπεται στους κανόνες που εγκρίθηκαν πρόσφατα σχετικά με τη Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης [να αντικατασταθεί με τον αριθμό του κανονισμού μόλις δημοσιευθεί], με στόχο να σπάσει ο κύκλος των μειονεκτούντων μεταξύ των γενεών και να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όλους, μειώνοντας τους φραγμούς, καταπολεμώντας τις διακρίσεις και αντιμετωπίζοντας τις κοινωνικές ανισότητες και τις ανισότητες στον τομέα της υγείας. Αυτό συνεπάγεται, ενδεικτικά, κινητοποίηση μιας σειράς πολιτικών και στρατηγικών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των προκλήσεων, με στόχο τα πλέον μειονεκτούντα άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, των ατόμων με αναπηρίες, των ατόμων χωρίς στέγη, των υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και των μεταναστών και των φτωχών εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να προωθεί την ενεργό ένταξη των ατόμων που είναι μακριά από την αγορά εργασίας με σκοπό την εξασφάλιση της κοινωνικοοικονομικής τους ένταξης, μεταξύ άλλων μέσω στοχευμένης στήριξης της κοινωνικής οικονομίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίζουν τις δράσεις του ΕΚΤ+ που συμπληρώνουν τα εθνικά μέτρα τα οποία συνάδουν με τη σύσταση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας1a, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την επαρκή εισοδηματική στήριξη. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της έγκαιρης και ισότιμης πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη με επίκεντρο τον άνθρωπο, η σχετική φροντίδα και η μακροχρόνια φροντίδα, ιδίως σε υπηρεσίες φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας και οικογένειας, και σε υπηρεσίες που προσφέρουν καθοδήγηση όσον αφορά την πρόσβαση σε κατάλληλη, κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση. Τούτο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες προαγωγής της υγείας και πρόληψης των νόσων στο πλαίσιο των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, με στόχο ιδίως την προώθηση της καθολικής προσβασιμότητάς τους και της αποτελεσματικότητας των τρόπων με τους οποίους ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες πραγματικότητες του κόσμου της εργασίας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει τη φτώχεια στις αγροτικές περιοχές η οποία προκύπτει από τα ειδικά μειονεκτήματα των περιοχών αυτών, όπως η δυσμενής δημογραφική κατάσταση, η αδύναμη αγορά εργασίας, η περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης ή σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και σε κοινωνικές υπηρεσίες.

 

______________

 

Σύσταση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας (ΕΕ L 307, 18.11.2008, σ. 11).

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμβάλει στη μείωση της φτώχειας μέσω της στήριξης εθνικών συστημάτων με στόχο την ανακούφιση της στέρησης τροφής και της υλικής στέρησης και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού και των απόρων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε επίπεδο Ένωσης τουλάχιστον το 4 % των πόρων του σκέλους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης στηρίζει τους απόρους, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το % των εθνικών τους πόρων από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την αντιμετώπιση των ακραίων μορφών φτώχειας με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο κοινωνικού αποκλεισμού, όπως η έλλειψη στέγης, η παιδική φτώχεια και η στέρηση τροφής. Λόγω της φύσης των πράξεων και του τύπου των τελικών αποδεκτών, είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται απλούστεροι κανόνες για τη στήριξη που στοχεύει στην αντιμετώπιση της υλικής στέρησης των απόρων.

(19)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμβάλει στην εξάλειψη της φτώχειας μέσω της στήριξης εθνικών συστημάτων με στόχο την ανακούφιση της στέρησης τροφής και της υλικής στέρησης και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που ζουν σε συνθήκες ή διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού και των απόρων. Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το 3% των εθνικών τους πόρων από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την καταπολέμηση των ακραίων μορφών φτώχειας με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο κοινωνικού αποκλεισμού, όπως η έλλειψη στέγης, η παιδική φτώχεια, η φτώχεια των ηλικιωμένων και η στέρηση τροφής. Λόγω της φύσης των πράξεων και του τύπου των τελικών αποδεκτών, είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται οι απλούστεροι δυνατοί κανόνες για τη στήριξη που στοχεύει στην αντιμετώπιση της υλικής στέρησης των απόρων.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της φτώχειας των ηλικιωμένων γυναικών σε ολόκληρη την Ένωση, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η συνταξιοδοτική ανισότητα των φύλων, που αγγίζει το 40%, ενέχει σοβαρό κίνδυνο επιδείνωσης των επιπέδων φτώχειας μεταξύ των ηλικιωμένων γυναικών, και ιδίως των γυναικών που ζουν χωρίς σύντροφο, συμβαδίζοντας με αυτόν τον τρόπο με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν το 2015 στο έγγραφο «Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ισότητα εισοδηματικών ευκαιριών ανδρών και γυναικών: Μείωση της συνταξιοδοτικής ανισότητας των φύλων». Η φτώχεια των ηλικιωμένων γυναικών επιδεινώνεται επίσης εξαιτίας των αυξανόμενων εξόδων για υγειονομική περίθαλψη και φάρμακα με τα οποία επιβαρύνονται οι ηλικιωμένοι ασθενείς, ιδίως οι γυναίκες που περνούν μεγαλύτερο τμήμα της ζωής τους με προβλήματα υγείας σε σχέση με τους άνδρες, κυρίως λόγω του υψηλότερου προσδόκιμου ζωής.

 

_________________

 

1a http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9302-2015-INIT/el/pdf.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19β)  Για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να προωθεί την ενεργό συμμετοχή ειδικευμένων ΜΚΟ και οργανώσεων που εκπροσωπούν άτομα τα οποία ζουν σε συνθήκες φτώχειας, τόσο κατά την εκπόνηση όσο και κατά την υλοποίηση των συναφών ειδικών προγραμμάτων.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Λαμβάνοντας υπόψη τη διαρκή ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στην Ένωση, συνολικά και για να εξασφαλιστεί μια συνεκτική, ισχυρή και συνεπής στήριξη της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των προσπαθειών, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να παράσχει υποστήριξη για την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών συμπληρωματικά προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης.

(20)  Λαμβάνοντας υπόψη τη διαρκή ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στην Ένωση, συνολικά και για να εξασφαλιστεί μια συνεκτική, ισχυρή και συνεπής στήριξη της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού των προσπαθειών, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να παράσχει υποστήριξη για την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο, συμπληρωματικά προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα ταμεία εκείνα που μπορούν να επηρεάσουν θετικά την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α)  Οι αρχές των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων του ΕΚΤ+ θα πρέπει να συντονίζονται με τις αρχές που ορίζονται από τα κράτη μέλη για τη διαχείριση των παρεμβάσεων του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης, ούτως ώστε να προαχθεί η ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών σε όλα τα επίπεδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μέσω στρατηγικών που εφαρμόζονται κυρίως από τοπικές και περιφερειακές αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, και με τα πλέον κατάλληλα μέτρα τα οποία προσαρμόζονται στην ιδιαίτερη κατάσταση των υπηκόων τρίτων χωρών. Τα μέτρα ένταξης θα πρέπει να επικεντρώνονται στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, βρίσκονται σε διαδικασία απόκτησης νόμιμης κατοικίας σε ένα κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων διεθνούς προστασίας.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίζει μεταρρυθμίσεις της πολιτικής και των συστημάτων στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης, της υγειονομικής περίθαλψης και της μακροχρόνιας φροντίδας, καθώς και της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Προκειμένου να ενισχυθεί η ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό εξάμηνο, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν ένα κατάλληλο ποσό των πόρων από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την εφαρμογή των σχετικών ειδικών ανά χώρα συστάσεων όσον αφορά τις διαρθρωτικές προκλήσεις που είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν μέσω πολυετών επενδύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συνοχή, τον συντονισμό και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ του σκέλους της επιμερισμένης διαχείρισης και του σκέλους Υγείας του ΕΚΤ+ και του προγράμματος Στήριξης των Μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων του μέσου επίτευξης μεταρρυθμίσεων και του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης. Ειδικότερα, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, τον αποτελεσματικό συντονισμό προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέπεια, η συνοχή, η συμπληρωματικότητα και η συνέργια μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής βοήθειας αυτής.

(21)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίζει μεταρρυθμίσεις της πολιτικής και των συστημάτων στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης, της εξάλειψης της φτώχειας, της υγειονομικής περίθαλψης και της μακροχρόνιας φροντίδας, καθώς και της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Προκειμένου να ενισχυθεί η ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό εξάμηνο, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν ένα κατάλληλο ποσό των πόρων από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την εφαρμογή των σχετικών ειδικών ανά χώρα συστάσεων όσον αφορά τις διαρθρωτικές προκλήσεις που είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν μέσω πολυετών επενδύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διαδικασία ώστε να εξασφαλίζεται η συνοχή, ο συντονισμός και η συμπληρωματικότητα μεταξύ του σκέλους της επιμερισμένης διαχείρισης και του σκέλους Υγείας του ΕΚΤ+ και του προγράμματος Στήριξης των Μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων του μέσου επίτευξης μεταρρυθμίσεων και του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης. Ειδικότερα, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, τον αποτελεσματικό συντονισμό προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέπεια, η συνοχή, η συμπληρωματικότητα και η συνέργια μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής βοήθειας αυτής, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές και τα δικαιώματα που ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, στον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και στην ατζέντα της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία, καθώς και τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη των ενωσιακών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 174 της ΣΛΕΕ όσον αφορά την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Δεδομένων των ποικίλων επιπέδων ανάπτυξης των περιφερειών και των διαφορετικών κοινωνικών πραγματικοτήτων ανά την Ένωση, ο βαθμός ευελιξίας του ΕΚΤ+ θα πρέπει να είναι επαρκής ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι περιφερειακές και εδαφικές ιδιαιτερότητες.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Για να εξασφαλιστεί ότι η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, όπως ορίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, προωθείται δεόντως και ότι ένα ελάχιστο ποσό των πόρων στοχεύει σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το 25 % των εθνικών τους πόρων από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

(22)  Για να εξασφαλιστεί ότι η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, όπως ορίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, προωθείται δεόντως και ότι ένα ελάχιστο ποσό των πόρων στοχεύει σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το 27% των εθνικών τους πόρων από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την εξάλειψη της φτώχειας. Το ποσοστό αυτό θα πρέπει να είναι συμπληρωματικό προς τους εθνικούς πόρους για την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α)  Όλα τα κράτη μέλη έχουν κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού (UNCRC), η οποία αποτελεί το πρότυπο για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού αποτελεί ρητό στόχο των πολιτικών της Ένωσης (άρθρο 3 της Συνθήκης της Λισαβόνας), και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ απαιτεί να δίδεται σε όλες τις δράσεις της ΕΕ πρωταρχική σημασία στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν με κατάλληλο τρόπο το ΕΚΤ+ για να σπάσουν τον κύκλο της μειονεξίας για τα παιδιά που ζουν υπό καθεστώς φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη σύσταση της Επιτροπής, του 2013, με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά». Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίξει δράσεις για την προώθηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων που συμβάλλουν στην πραγμάτωση των δικαιωμάτων του παιδιού.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22β)  Λαμβάνοντας υπόψη τα διαρκώς υψηλά επίπεδα παιδικής φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην Ένωση (26,4 % το 2017) και τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που ορίζει ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε προστασία από τη φτώχεια και ότι τα παιδιά από μειονεκτούντα περιβάλλοντα έχουν δικαιώματα σε συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το 5 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης στο ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης για τα παιδιά, ούτως ώστε να συμβάλουν στην ίση πρόσβαση των παιδιών σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, δωρεάν παιδεία, δωρεάν παιδική μέριμνα, αξιοπρεπή στέγαση και κατάλληλη διατροφή, με στόχο την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η έγκαιρη επένδυση στα παιδιά αποφέρει σημαντικά οφέλη για τα παιδιά και την κοινωνία στο σύνολό της και έχει κρίσιμη σημασία προκειμένου να σπάσει ο κύκλος της μειονεξίας κατά τα πρώτα έτη. Η στήριξη των παιδιών προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες τούς επιτρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους, τους παρέχει τα καλύτερα αποτελέσματα σε επίπεδο εκπαίδευσης και υγείας, και τα βοηθά να καταστούν ενεργά μέλη της κοινωνίας και να αυξήσουν τις ευκαιρίες τους στην αγορά εργασίας ως νέοι.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Υπό το πρίσμα των σταθερά υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων και της αεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες, που πλήττουν ιδίως τους νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να επενδύουν επαρκείς πόρους από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης σε δράσεις για την προώθηση της απασχόλησης των νέων, μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία. Με βάση τις δράσεις που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και στοχεύουν σε μεμονωμένα άτομα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν περαιτέρω τις διαδρομές απασχόλησης, εκπαίδευσης και επανένταξης και τα μέτρα ευαισθητοποίησης για τους νέους, δίνοντας προτεραιότητα, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε μακροχρόνια ανέργους, οικονομικά μη ενεργούς και μειονεκτούντες νέους, μεταξύ άλλων μέσω των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να επενδύουν σε μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία καθώς και στη μεταρρύθμιση και την προσαρμογή των υπηρεσιών απασχόλησης με στόχο την παροχή εξατομικευμένης στήριξης στους νέους. Τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να διαθέτουν τουλάχιστον το 10 % των εθνικών τους πόρων από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τη στήριξη της απασχολησιμότητας των νέων.

(23)  Υπό το πρίσμα των σταθερά υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων και της αεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες, που πλήττουν ιδίως τους νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), τα οποία επίπεδα είναι ακόμη υψηλότερα στην περίπτωση νέων από μειονεκτούντα κοινωνικά περιβάλλοντα, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να επενδύουν επαρκείς πόρους από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης σε δράσεις για την προώθηση της απασχόλησης των νέων, ειδικότερα μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία. Με βάση τις δράσεις που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και στοχεύουν σε μεμονωμένα άτομα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν περαιτέρω τις υψηλής ποιότητας διαδρομές απασχόλησης, εκπαίδευσης και επανένταξης και τα αποτελεσματικά μέτρα ευαισθητοποίησης για τους νέους, δίνοντας προτεραιότητα, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε μακροχρόνια ανέργους, οικονομικά μη ενεργούς και μειονεκτούντες νέους, σε νέους που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυσκολία προσέγγισης και σε νέους σε δυσχερείς καταστάσεις, μεταξύ άλλων μέσω των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να επενδύουν σε μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία καθώς και στη μεταρρύθμιση και την προσαρμογή των υπηρεσιών απασχόλησης με στόχο την παροχή εξατομικευμένης στήριξης στους νέους, και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς κανενός είδους διακρίσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το 3 % των εθνικών τους πόρων από το σκέλος του ΕΚΤ+ για τη στήριξη πολιτικών στους τομείς της απασχολησιμότητας των νέων, της συνεχούς εκπαίδευσης, της ποιοτικής απασχόλησης, της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης. Τα κράτη μέλη με ποσοστό ΕΕΑΚ άνω του μέσου όρου της Ένωσης, ή άνω του 15 %, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το 15 % των εθνικών τους πόρων από το ΕΚΤ+ για τη στήριξη πολιτικών στους τομείς αυτούς, στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α)  Οι υποπεριφερειακές ανισότητες σημειώνουν αύξηση, ακόμα και στις πιο ευημερούσες περιφέρειες, οι οποίες εμπεριέχουν θύλακες φτώχειας.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23β)  Δεδομένης της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του ΕΚΤ+, αυτά τα επιπρόσθετα καθήκοντα θα πρέπει συνοδευθούν από αυξημένο προϋπολογισμό για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος. Χρειάζεται περισσότερη χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της ανεργίας, ειδικότερα της ανεργίας των νέων, της φτώχειας και για την υποστήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης και κατάρτισης, ιδίως στον ψηφιακό χώρο εργασίας, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23γ)  Θα πρέπει να ενισχυθεί μακροπρόθεσμα η διαδικτυακή πύλη EURES, ιδίως μέσω της συνολικής αναβάθμισης της διαδικτυακής πλατφόρμας και της ενεργού συμμετοχής των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο το ήδη υφιστάμενο μοντέλο και να δημοσιεύουν στο σύστημα EURES πληροφορίες για όλες τις κενές θέσεις εργασίας.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν τον συντονισμό και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων που στηρίζονται από τα εν λόγω ταμεία.

(24)  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζουν τον συντονισμό και τη συμπληρωματικότητα και να αξιοποιούν τις συνέργιες μεταξύ των δράσεων που στηρίζονται από το ΕΚΤ+ και τα άλλα προγράμματα και μέσα της Ένωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, το πρόγραμμα Erasmus, το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη, το InvestEU, το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, ή το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Σύμφωνα με το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994, οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και οι βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες δικαιούνται ειδικά μέτρα στο πλαίσιο κοινών πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ. Λόγω των μόνιμων περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι περιοχές αυτές απαιτείται ειδική στήριξη.

(25)  Σύμφωνα με τα άρθρα 349 και 174 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994, οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, οι βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες και τα νησιά δικαιούνται ειδικά μέτρα στο πλαίσιο κοινών πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ. Λόγω των σοβαρών και μόνιμων φυσικών μειονεκτημάτων τους, οι περιοχές αυτές χρειάζονται ειδική στήριξη.

Αιτιολόγηση

Η εδαφική διάσταση του ΕΚΤ+ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25α)  Σύμφωνα με το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι το ΕΚΤ+ συμβάλλει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή ειδικών πολιτικών για την αντιμετώπιση των περιορισμών και των δυσκολιών που υφίστανται περιφέρειες με σοβαρά και μόνιμα δημογραφικά προβλήματα, όπως οι ερημωμένες ή αραιοκατοικημένες περιφέρειες.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των δράσεων που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+ εξαρτάται από την ορθή διακυβέρνηση και τη συνεργασία όλων των αρμόδιων εδαφικών και κοινωνικοοικονομικών φορέων, ιδίως των κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. Είναι, επομένως, απαραίτητο τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών στην υλοποίηση του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης.

(26)  Η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των δράσεων που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+ εξαρτάται από την ορθή διακυβέρνηση και τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών και των κοινωνικοοικονομικών φορέων, ιδίως των κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. Είναι, επομένως, απαραίτητο τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με περιφερειακές και τοπικές αρχές, να εξασφαλίσουν την ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των φορέων ισότητας, των εθνικών φορέων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων συναφών ή αντιπροσωπευτικών οργανισμών στον προγραμματισμό και την υλοποίηση του ΕΚΤ+, από τη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων των επιχειρησιακών προγραμμάτων έως την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων που θεσπίστηκε με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής. Επιπλέον, για να διασφαλιστούν η απαγόρευση των διακρίσεων και οι ίσες ευκαιρίες, οι φορείς ισότητας και οι εθνικοί φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει επίσης να συμμετέχουν σε κάθε στάδιο.

 

____________

 

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2014 , σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΕ L 74 της 14.3.2014, σ. 1).

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26α)  Η χρηστή διακυβέρνηση και η εταιρική σχέση μεταξύ των διαχειριστικών αρχών και των εταίρων απαιτούν την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση της ανάπτυξης ικανοτήτων από τα ενδιαφερόμενα μέρη, στα οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο ποσό από τους πόρους του ΕΚΤ+. Η επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποδοτικότητα της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με σκοπό μεταρρυθμίσεις, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση, δεν περιλαμβάνεται πλέον ως επιχειρησιακός στόχος στο ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης αλλά έχει περιληφθεί στο Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων· είναι αναγκαίο να εξασφαλίσουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη τον αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των δύο μέσων.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Για να μπορούν οι πολιτικές να ανταποκρίνονται περισσότερο στην κοινωνική αλλαγή και να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν καινοτόμες λύσεις, η στήριξη της κοινωνικής καινοτομίας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ειδικότερα, η δοκιμή και η αξιολόγηση καινοτόμων λύσεων πριν διαδοθεί η εφαρμογή τους έχουν καθοριστική σημασία για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πολιτικών και, επομένως, δικαιολογούν την ειδική στήριξη από το ΕΚΤ+.

(27)  Για να μπορούν οι πολιτικές να ανταποκρίνονται περισσότερο στην κοινωνική αλλαγή και να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν καινοτόμες λύσεις, μεταξύ άλλων σε τοπικό επίπεδο, η στήριξη της κοινωνικής καινοτομίας και της κοινωνικής οικονομίας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ειδικότερα, η δοκιμή και η αξιολόγηση καινοτόμων λύσεων πριν διαδοθεί η εφαρμογή τους έχουν καθοριστική σημασία για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πολιτικών και, επομένως, δικαιολογούν την ειδική στήριξη από το ΕΚΤ+.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27α)  Προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της διατομεακής συνεργασίας και να βελτιωθούν οι συνέργιες και η συνοχή με άλλα πεδία πολιτικής ώστε να επιτευχθούν οι γενικοί στόχοι του ταμείου, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίξει καινοτόμες δράσεις που, μέσω του αθλητισμού, της σωματικής δραστηριότητας και του πολιτισμού, προωθούν την κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, ιδίως για ομάδες μειονεκτούντων ατόμων, τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης περιθωριοποιημένων ομάδων, την υγεία και την πρόληψη των ασθενειών.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ προωθεί την ισότητα των ευκαιριών για όλους, χωρίς διακρίσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΣΛΕΕ και προωθεί την ένταξη στην κοινωνία των ατόμων με αναπηρία, σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα και συμβάλλει στην εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Οι αρχές αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις διαστάσεις και σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας, παρακολούθησης, υλοποίησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων, εγκαίρως και με συνεκτικό τρόπο, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι αναλαμβάνονται συγκεκριμένες δράσεις για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να προωθήσει επίσης τη μετάβαση από τις υπηρεσίες της κατ’ οίκον/ιδρυματικής φροντίδας στη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας, ιδίως για εκείνους που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις. Το ΕΚΤ+ δεν θα πρέπει να στηρίζει καμία δράση που συμβάλλει στον διαχωρισμό ή τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [μελλοντικός ΚΚΔ] προβλέπει ότι οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών θα καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, με ορισμένες εξαιρέσεις για τις οποίες απαιτείται η θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης.

(28)  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Η διάσταση το φύλου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα προγράμματα που υλοποιούνται, καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησής τους. Επιπλέον, το ΕΚΤ+ θα πρέπει ιδίως να συμμορφώνεται με το άρθρο 21 του Χάρτη, το οποίο ορίζει ότι απαγορεύεται κάθε διάκριση ανεξαρτήτως λόγου, όπως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· θα πρέπει επίσης να απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω χαρακτηριστικών του φύλου ή ταυτότητας φύλου και λόγω ιθαγένειας. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ προωθεί την ένταξη στην κοινωνία των ατόμων με αναπηρία, σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα και συμβάλλει στην εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εκπαίδευση, την εργασία, την απασχόληση και την καθολική προσβασιμότητα. Οι αρχές αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις διαστάσεις και σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας, παρακολούθησης, υλοποίησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων, εγκαίρως και με συνεκτικό τρόπο, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι αναλαμβάνονται συγκεκριμένες δράσεις για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να προωθήσει επίσης τη μετάβαση από τις υπηρεσίες της ιδρυματικής φροντίδας στη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας, ιδίως για εκείνους που αντιμετωπίζουν πολλαπλές και διατομεακές διακρίσεις. Το ΕΚΤ+ δεν θα πρέπει να στηρίζει καμία δράση που συμβάλλει στον διαχωρισμό ή τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [μελλοντικός ΚΚΔ] προβλέπει ότι οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών πρέπει να συνάδουν με τον Χάρτη και να καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, με ορισμένες εξαιρέσεις για τις οποίες απαιτείται η θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28α) Θα πρέπει να εξεταστεί η χρήση περιφερειακών δεικτών προκειμένου να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι υποπεριφερειακές ανισότητες.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28β)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίζει τη μελέτη των γλωσσών για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, μεταξύ άλλων με την ευρύτερη εφαρμογή από τα κράτη μέλη της δέσμης εργαλείων για τη γλωσσική υποστήριξη των προσφύγων, η οποία αναπτύχθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τη συλλογή στοιχείων, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σε περίπτωση που τα εν λόγω στοιχεία είναι διαθέσιμα στα μητρώα, να επιτρέπουν στις διαχειριστικές αρχές να συλλέγουν στοιχεία από μητρώα.

(29)  Προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τη συλλογή στοιχείων, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σε περίπτωση που τα εν λόγω στοιχεία, πιθανώς με ανάλυση κατά φύλο, είναι διαθέσιμα στα μητρώα, να επιτρέπουν στις διαχειριστικές αρχές να συλλέγουν στοιχεία από μητρώα, με σεβασμό στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a. Συνιστάται η παροχή κινήτρων για τη συνέχιση της ηλεκτρονικής διαβίβασης στοιχείων, καθώς συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού φόρτου.

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Ο κοινωνικός πειραματισμός είναι ένα έργο δοκιμών μικρής κλίμακας που επιτρέπει τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη σκοπιμότητα των κοινωνικών καινοτομιών. Οι επιτυχημένες ιδέες θα πρέπει να είναι δυνατόν να υλοποιούνται σε ευρύτερη κλίμακα ή σε άλλα πλαίσια με χρηματοδοτική στήριξη από το ΕΚΤ+, καθώς και από άλλες πηγές.

(31)  Ο κοινωνικός πειραματισμός είναι ένα έργο δοκιμών μικρής κλίμακας που επιτρέπει τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη σκοπιμότητα των κοινωνικών καινοτομιών. Θα πρέπει να είναι δυνατόν και να ενθαρρύνεται να δοκιμάζονται οι ιδέες σε τοπικό επίπεδο και οι επιτυχημένες ιδέες να υλοποιούνται σε ευρύτερη κλίμακα, κατά περίπτωση, ή να μεταφέρονται σε άλλα πλαίσια σε διαφορετικές περιφέρειες ή κράτη μέλη με χρηματοδοτική στήριξη από το ΕΚΤ+ ή σε συνδυασμό με άλλες πηγές.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Το ΕΚΤ+ θεσπίζει διατάξεις για την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων σε μια βάση χωρίς διακρίσεις, εξασφαλίζοντας τη στενή συνεργασία των κεντρικών υπηρεσιών απασχόλησης των κρατών μελών μεταξύ τους και με την Επιτροπή. Το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης θα πρέπει να προωθήσει την καλύτερη λειτουργία των αγορών εργασίας με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των εργαζομένων και με μεγαλύτερη διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με τις αγορές εργασίας. Το πεδίο του ΕΚΤ+ περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη και τη στήριξη των στοχευμένων προγραμμάτων κινητικότητας, με σκοπό την πλήρωση των κενών θέσεων όπου εντοπίζονται ελλείψεις στην αγορά εργασίας.

(32)  Το ΕΚΤ+ θεσπίζει διατάξεις για την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων σε μια βάση χωρίς διακρίσεις, εξασφαλίζοντας τη στενή συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης των κρατών μελών με την Επιτροπή και τους κοινωνικούς εταίρους. Το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, θα πρέπει να προωθήσει την καλύτερη λειτουργία των αγορών εργασίας με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των εργαζομένων και με μεγαλύτερη διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με τις αγορές εργασίας. Το πεδίο του ΕΚΤ+ περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη και τη στήριξη των στοχευμένων προγραμμάτων κινητικότητας, με σκοπό την πλήρωση των κενών θέσεων όπου εντοπίζονται ελλείψεις στην αγορά εργασίας. Το ΕΚΤ+ καλύπτει τις διασυνοριακές συμπράξεις μεταξύ περιφερειακών δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και κοινωνικών εταίρων, και τις δραστηριότητές τους για την προώθηση της κινητικότητας, καθώς και της διαφάνειας και της ολοκλήρωσης των διασυνοριακών αγορών εργασίας μέσω πληροφόρησης, παροχής συμβουλών και τοποθέτησης. Σε πολλές παραμεθόριες περιοχές, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας αληθινής ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Η έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις των μικροεπιχειρήσεων, των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια για τη δημιουργία επιχειρήσεων, ιδίως για τα πλέον αποκομμένα άτομα από την αγορά εργασίας. Ο κανονισμός για το ΕΚΤ+ θεσπίζει διατάξεις προκειμένου να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα της αγοράς για την αύξηση της προσφοράς χρηματοδότησης και της πρόσβασης των κοινωνικών επιχειρήσεων σε αυτή, καθώς και για την κάλυψη της ζήτησης από τα άτομα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και, ιδίως, τους ανέργους, τις γυναίκες και τα ευάλωτα άτομα που επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν μια πολύ μικρή επιχείρηση. Ο εν λόγω στόχος θα πρέπει επίσης να επιδιωχθεί μέσω χρηματοδοτικών μέσων και δημοσιονομικών εγγυήσεων στο πλαίσιο των κοινωνικών επενδύσεων και της πολιτικής για τις δεξιότητες του ταμείου InvestEU.

(33)  Η έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις των μικροεπιχειρήσεων, της κοινωνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια για τη δημιουργία επιχειρήσεων, ιδίως για τα πλέον αποκομμένα άτομα από την αγορά εργασίας. Ο κανονισμός για το ΕΚΤ+ θεσπίζει διατάξεις προκειμένου να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα της αγοράς για την αύξηση της προσφοράς χρηματοδότησης και της πρόσβασης των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας, μεταξύ άλλων του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, σε χρηματοδότηση και σε υπηρεσίες υποστήριξης, καθώς και για την κάλυψη της ζήτησης από τα άτομα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και, ιδίως, τους ανέργους, τις γυναίκες και τις ομάδες μειονεκτούντων ατόμων που επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν μια πολύ μικρή επιχείρηση. Ο εν λόγω στόχος θα πρέπει επίσης να επιδιωχθεί μέσω χρηματοδοτικών μέσων και δημοσιονομικών εγγυήσεων στο πλαίσιο των κοινωνικών επενδύσεων και της πολιτικής για τις δεξιότητες του ταμείου InvestEU.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(33α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει σε επίπεδο Ένωσης ένα «ευρωπαϊκό σήμα κοινωνικής οικονομίας» για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις, που θα βασίζεται σε σαφή κριτήρια, με σκοπό την ανάδειξη των ειδικών χαρακτηριστικών αυτών των επιχειρήσεων και του κοινωνικού τους αντικτύπου, την αύξηση της προβολής τους, τη δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και στην ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκταθούν είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε άλλα κράτη μέλη, σε συμμόρφωση, παράλληλα, με τις διάφορες νομικές μορφές και τα διάφορα πλαίσια που ισχύουν στον τομέα και στα κράτη μέλη.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Οι παράγοντες των κοινωνικών επενδύσεων της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των φιλανθρωπικών φορέων, μπορεί να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην επίτευξη πολλών στόχων του ΕΚΤ+, δεδομένου ότι παρέχουν χρηματοδότηση, καθώς και καινοτόμες και συμπληρωματικές προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, συμβάλλοντας στη μείωση της ανεργίας και στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των ΗΕ. Ως εκ τούτου, οι φιλανθρωπικοί φορείς, όπως ιδρύματα και δωρητές, θα πρέπει να συμμετέχουν, κατά περίπτωση, στις δράσεις του ΕΚΤ+ ιδίως σε εκείνες που στοχεύουν στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος της αγοράς κοινωνικών επενδύσεων.

(34)  Οι παράγοντες των κοινωνικών επενδύσεων της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των φιλανθρωπικών φορέων, μπορεί να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην επίτευξη πολλών στόχων του ΕΚΤ+, δεδομένου ότι παρέχουν χρηματοδότηση, καθώς και καινοτόμες και συμπληρωματικές προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, συμβάλλοντας στη μείωση της ανεργίας και στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των ΗΕ. Ως εκ τούτου, οι φιλανθρωπικοί φορείς, όπως ιδρύματα και δωρητές, θα πρέπει να συμμετέχουν, κατά περίπτωση και εφόσον τα εν λόγω ιδρύματα και οι δωρητές δεν έχουν πολιτική ή κοινωνική ατζέντα που συγκρούεται με τα ιδανικά της Ένωσης, στις δράσεις του ΕΚΤ+ ιδίως σε εκείνες που στοχεύουν στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος της αγοράς κοινωνικών επενδύσεων.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(34α)  Η διακρατική συνεργασία έχει σημαντική προστιθέμενη αξία και, για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να υποστηρίζεται από όλα τα κράτη μέλη με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της αναλογικότητας. Είναι επίσης απαραίτητο να ενισχυθεί ο ρόλος της Επιτροπής όσον αφορά τη διευκόλυνση των ανταλλαγών εμπειριών και τον συντονισμό της υλοποίησης σχετικών πρωτοβουλιών.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(35α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αυξήσει τη συμμετοχή των κρατών μελών και των υποεκπροσωπούμενων οργανισμών μειώνοντας κατά το δυνατόν τους φραγμούς στη συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής επιβάρυνσης για την υποβολή αίτησης και τη λήψη χρηματοδότησης.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(35β)  Ένας από τους βασικούς στόχους της Ένωσης είναι η ενίσχυση των συστημάτων υγείας μέσω της στήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας και της περίθαλψης και μέσω της ανάπτυξης βιώσιμου συστήματος υγειονομικών πληροφοριών, καθώς και μέσω της στήριξης των εθνικών μεταρρυθμίσεων για πιο αποτελεσματικά, προσβάσιμα και ανθεκτικά συστήματα υγείας.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Αν οι άνθρωποι παραμένουν υγιείς και ενεργοί για μεγαλύτερο διάστημα και αν τους παρέχονται οι δυνατότητες να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση της υγείας τους, το γεγονός αυτό θα έχει συνολικά θετικές συνέπειες στην υγεία, στη μείωση των ανισοτήτων σε θέματα υγείας, στην ποιότητα ζωής, στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, ενώ συγχρόνως θα μειωθούν οι πιέσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ), ιδίως τον ΣΒΑ 3 «Εξασφάλιση υγιούς ζωής και προώθηση της ευημερίας για όλους και σε όλες τις ηλικίες»17.

(36)  Απαιτείται συνεχής προσπάθεια για την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 168 της ΣΛΕΕ. Αν όλοι οι άνθρωποι παραμένουν υγιείς και ενεργοί χωρίς διακρίσεις και αν τους παρέχονται οι δυνατότητες να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση της υγείας τους, το γεγονός αυτό θα έχει συνολικά θετικές συνέπειες στην υγεία, στη μείωση των ανισοτήτων σε θέματα υγείας, στην ποιότητα ζωής, στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, ενώ συγχρόνως θα μειωθούν οι πιέσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Η υποστήριξη και η αναγνώριση της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής καινοτομίας, που έχει αντίκτυπο στην υγεία συμβάλλει στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η πρόκληση της βιωσιμότητας στον τομέα της υγείας στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πρόκλησης των δημογραφικών μεταβολών. Σημαντική εξάλλου είναι η ανάληψη δράσης για τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία και τούτο με σκοπό την επίτευξη μιας «χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης». Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ), ιδίως τον ΣΒΑ 3 «Εξασφάλιση υγιούς ζωής και προώθηση της ευημερίας για όλους και σε όλες τις ηλικίες»17.

_________________

_________________

17 COM (2016) 739 final

17 COM (2016) 739 final

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(36α)  Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), «υγεία είναι η κατάσταση πλήρους σωματικής, πνευματικής και κοινωνικής ευημερίας και όχι απλώς η απουσία ασθενειών ή αναπηρίας». Για να βελτιώσουμε την υγεία του πληθυσμού της Ένωσης είναι σημαντικό να μην επικεντρωνόμαστε μόνο στη σωματική υγεία και στην κοινωνική ευημερία. Κατά τον ΠΟΥ, τα προβλήματα ψυχικής υγείας αντιστοιχούν στο 40 % περίπου των ετών ζωής με αναπηρία. Τα προβλήματα ψυχικής υγείας είναι επιπλέον ευρέος φάσματος, μακράς διάρκειας και αποτελούν πηγή διακρίσεων, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανισότητα στον χώρο της υγείας. Συν τοις άλλοις, η οικονομική κρίση επηρεάζει τους παράγοντες που καθορίζουν την ψυχική υγεία, καθώς οι προστατευτικοί παράγοντες εξασθενούν και οι παράγοντες κινδύνου αυξάνονται.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Τα αποδεικτικά στοιχεία και οι κοινές αξίες και αρχές των συστημάτων υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ορίζονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 2ας Ιουνίου 2006, θα πρέπει να στηρίζουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των καινοτόμων, αποτελεσματικών και ανθεκτικών συστημάτων υγείας, την προώθηση εργαλείων για τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη και την εθελοντική, σε ευρύτερη κλίμακα, εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών.

(37)  Τα αποδεικτικά στοιχεία και οι κοινές αξίες και αρχές των συστημάτων υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ορίζονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 2ας Ιουνίου 2006, θα πρέπει να στηρίζουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των καινοτόμων, αποτελεσματικών και ανθεκτικών συστημάτων υγείας, την προώθηση εργαλείων για τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη με επίκεντρο τον άνθρωπο και στη σχετική μέριμνα, και για την εθελοντική, σε ευρύτερη κλίμακα, εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών. Αυτό περιλαμβάνει τις υπηρεσίες προαγωγής της υγείας και πρόληψης των νόσων στο πλαίσιο των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(37α)  Τα προηγούμενα προγράμματα ενωσιακής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (2003-2008) και στον τομέα της υγείας (2008-2013 και 2014-2020), που θεσπίστηκαν αντίστοιχα με τις αποφάσεις αριθ. 1786/2002/ΕΚ και 1350/2007/ΕΚ και τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 282/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («τα προηγούμενα προγράμματα για την υγεία»), αξιολογήθηκαν θετικά, διότι οδήγησαν σε ορισμένες σημαντικές εξελίξεις και βελτιώσεις. Το σκέλος Υγεία του ΕΚΤ+ θα πρέπει να αξιοποιήσει τα επιτεύγματα των προηγούμενων προγραμμάτων για την υγεία.

 

____________________

 

Απόφαση αριθ. 1786/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, για την υιοθέτηση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (2003-2008) (ΕΕ L 271 της 9.10.2002, σ. 1).

 

Απόφαση αριθ. 1350/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, που αφορά τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2008-2013 (ΕΕ L 301 της 20.11.2007, σ. 3).

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 282/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση τρίτου Προγράμματος για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1350/2007/ΕΚ (ΕΕ L 86 της 21.3.2014, σ. 1).

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(37β)  Το σκέλος Υγεία του ΕΚΤ+ θα πρέπει να αποτελεί μέσο προώθησης δράσεων σε τομείς με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία η οποία μπορεί να καταδειχθεί με βάση τα ακόλουθα: ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των περιφερειών· στήριξη δικτύων ανταλλαγής γνώσεων ή αμοιβαίας μάθησης· στήριξη των επαγγελματικών προσόντων των επαγγελματιών υγείας· αντιμετώπιση των διασυνοριακών απειλών με στόχο να μειωθούν οι κίνδυνοι και να μετριαστούν οι επιπτώσεις τους· αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων που συνδέονται με την εσωτερική αγορά, όπου η Ένωση διαθέτει ουσιαστική νομιμοποίηση να διασφαλίσει λύσεις υψηλής ποιότητας σε όλα τα κράτη μέλη· αποδέσμευση του δυναμικού καινοτομίας στην υγεία· δράσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σε επίπεδο Ένωσης· βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αποφυγή της σπατάλης πόρων λόγω αλληλεπικαλύψεων και βελτιστοποίηση της χρήσης των δημοσιονομικών πόρων.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Το σκέλος Υγεία του ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμβάλει στην πρόληψη των νόσων σε όλη τη διάρκεια ζωής των πολιτών της Ένωσης και στην προώθηση της υγείας μέσω της αντιμετώπισης των παραγόντων κινδύνου για την υγεία όπως η χρήση καπνού και το παθητικό κάπνισμα, η επιβλαβής χρήση οινοπνεύματος, η κατανάλωση παράνομων ναρκωτικών και στη μείωση της βλάβης που προκαλούν στην υγεία τα ναρκωτικά, οι ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες και η έλλειψη σωματικής άσκησης και στην προώθηση υποστηρικτικών πλαισίων για υγιείς τρόπους ζωής, προκειμένου να συμπληρώσει τη δράση των κρατών μελών σύμφωνα με τις σχετικές στρατηγικές. Το σκέλος Υγεία του ΕΚΤ+ θα πρέπει να ενσωματώσει αποτελεσματικά μοντέλα πρόληψης, καινοτόμες τεχνολογίες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα και λύσεις, να συμβάλει στην ανάπτυξη καινοτόμων, αποτελεσματικών και βιώσιμων συστημάτων υγείας των κρατών μελών και να διευκολύνει την πρόσβαση σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη για τους πολίτες της Ευρώπης.

(38)  Το σκέλος Υγεία του ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμβάλει στην πρόληψη των νόσων και στην έγκαιρη διάγνωση σε όλη τη διάρκεια ζωής των ανθρώπων που ζουν στην Ένωση και στην προώθηση της υγείας μέσω της αντιμετώπισης των παραγόντων κινδύνου για την υγεία όπως η χρήση καπνού, το κάπνισμα και το παθητικό κάπνισμα, η επιβλαβής χρήση οινοπνεύματος, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου για την υγεία, η κατανάλωση παράνομων ναρκωτικών και στη μείωση της βλάβης που προκαλούν στην υγεία τα ναρκωτικά, η παχυσαρκία και οι ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες, που συνδέονται επίσης με τη φτώχεια και την έλλειψη σωματικής άσκησης, και στην προώθηση υποστηρικτικών πλαισίων για υγιείς τρόπους ζωής, μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης του κοινού αναφορικά με τους παράγοντες κινδύνου, καλά σχεδιασμένων παρεμβάσεων στη δημόσια υγεία για τη μείωση της επιβάρυνσης και του αντικτύπου των λοιμώξεων και των λοιμωδών νόσων που μπορούν να προληφθούν, μεταξύ άλλων μέσω του εμβολιασμού, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, προκειμένου να συμπληρώσει τη δράση των κρατών μελών σύμφωνα με τις σχετικές στρατηγικές. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση για την υγεία, καθώς βοηθά τα άτομα και τις κοινότητες να βελτιώσουν την υγεία τους, διευρύνει τις γνώσεις τους και επηρεάζει τη στάση τους. Οι τρέχουσες προκλήσεις στον τομέα της υγείας μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μόνο μέσω συνεργασίας σε επίπεδο Ένωσης και μέσω αδιάλειπτης δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας. Το σκέλος Υγεία του ΕΚΤ+ θα πρέπει να υποστηρίξει την εφαρμογή της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, να ενσωματώσει αποτελεσματικά μοντέλα πρόληψης και ευαισθητοποίησης που απευθύνονται σε όλους, καινοτόμες τεχνολογίες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα και λύσεις, να συμβάλει στην ανάπτυξη καινοτόμων, προσβάσιμων, αποτελεσματικών και βιώσιμων συστημάτων υγείας των κρατών μελών και να διευκολύνει την πρόσβαση σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη για τους ανθρώπους που ζουν στην Ένωση τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(38α)  Προκειμένου να εφαρμόσει τις δράσεις του σκέλους Υγεία, η Επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει τη δημιουργία ενός διοικητικού συμβουλίου για την υγεία. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει τρόπους και μεθοδολογία για την ευθυγράμμιση των σχετικών με την υγεία δραστηριοτήτων με τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, που έχει τώρα εξουσιοδοτηθεί να συνιστά μεταρρυθμίσεις των συστημάτων υγείας (και άλλων κοινωνικών καθοριστικών για την υγεία παραγόντων, στην πραγματικότητα), προκειμένου να αυξηθεί η προσβασιμότητα και η βιωσιμότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής προστασίας στα κράτη μέλη.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)  Οι μη μεταδοτικές ασθένειες ευθύνονται για πάνω από το 80 % των πρόωρων θανάτων στην Ένωση και η αποτελεσματική πρόληψη συνεπάγεται πολλαπλές διασυνοριακές διαστάσεις. Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τόνισαν την ανάγκη να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, όπως οι μεταδοτικές ασθένειες και άλλες βιολογικές, χημικές, περιβαλλοντικές και άγνωστες απειλές, μέσω της υποστήριξης των ικανοτήτων ετοιμότητας και αντίδρασης.

(39)  Οι μη μεταδοτικές ασθένειες ευθύνονται για πάνω από το 80 % των πρόωρων θανάτων στην Ένωση και η αποτελεσματική πρόληψη συνεπάγεται πολλαπλές διατομεακές δράσεις και διασυνοριακές διαστάσεις. Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τόνισαν την ανάγκη να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, όπως οι αιφνίδιοι και σωρευτικοί περιβαλλοντικοί ρύποι και η ρύπανση, οι μεταδοτικές ασθένειες και άλλες βιολογικές, χημικές, περιβαλλοντικές και άγνωστες απειλές, μέσω της υποστήριξης των ικανοτήτων ετοιμότητας και αντίδρασης.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(39α)  Οι συνεχείς επενδύσεις σε καινοτόμες προσεγγίσεις σε επίπεδο κοινότητας για την καταπολέμηση των διασυνοριακών νόσων, όπως οι επιδημίες HIV/AIDS, η φυματίωση και η ιογενής ηπατίτιδα, είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η κοινωνική διάσταση των νόσων συνιστά μείζονα παράγοντα που επηρεάζει την ικανότητα να αντιμετωπίζονται ως επιδημίες στην Ένωση και στις γειτονικές χώρες. Μια πιο φιλόδοξη πολιτική ηγεσία και επαρκή τεχνικά και χρηματοοικονομικά μέσα για μια βιώσιμη περιφερειακή απάντηση στον αγώνα κατά του HIV/AIDS, της φυματίωσης και της ηπατίτιδας στην Ευρώπη θα είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για τις συγκεκριμένες νόσους.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Η μείωση του φόρτου των ανθεκτικών λοιμώξεων και των ιατρογενών λοιμώξεων και η διασφάλιση της διαθεσιμότητας αποτελεσματικών αντιβιοτικών έχει ουσιαστική σημασία για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων υγείας και την ασφάλεια των ασθενών.

(40)  Η μείωση του φόρτου των ανθεκτικών λοιμώξεων και των ιατρογενών λοιμώξεων και η διασφάλιση της διαθεσιμότητας αποτελεσματικών αντιβιοτικών, πλην όμως με παράλληλη μείωση της χρήσης τους προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μικροβιακή αντοχή, έχει ουσιαστική σημασία για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων υγείας και την ασφάλεια των ασθενών.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Δεδομένων της ιδιαίτερης φύσης ορισμένων στόχων που καλύπτονται από το σκέλος Υγεία του ΕΚΤ+ και του είδους των δράσεων στο πλαίσιο του εν λόγω σκέλους, οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών είναι οι πλέον κατάλληλες για την υλοποίηση των συναφών δραστηριοτήτων. Οι εν λόγω αρχές, που έχουν οριστεί από τα ίδια τα κράτη μέλη, θα πρέπει, συνεπώς, να θεωρηθεί ότι εντόπισαν τους δικαιούχους για τους σκοπούς του άρθρου [195] του [ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός] και τις επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι εν λόγω αρχές χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

(42)  Δεδομένων της ιδιαίτερης φύσης ορισμένων στόχων που καλύπτονται από το σκέλος Υγεία του ΕΚΤ+ και του είδους των δράσεων στο πλαίσιο του εν λόγω σκέλους, οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών είναι οι πλέον κατάλληλες για την υλοποίηση των συναφών δραστηριοτήτων με την ενεργή στήριξη της κοινωνίας των πολιτών. Οι εν λόγω αρχές, που έχουν οριστεί από τα ίδια τα κράτη μέλη και, επιπροσθέτως, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κατά περίπτωση, θα πρέπει, συνεπώς, να θεωρηθεί ότι εντόπισαν τους δικαιούχους για τους σκοπούς του άρθρου [195] του [ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός] και τις επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι εν λόγω αρχές χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

Αιτιολόγηση

Η έκθεση θα πρέπει να ζητεί την ουσιαστική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη στήριξη των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. Η συμμετοχή τους είναι ζωτική για την επίτευξη των στόχων της πρότασης.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(42α)  Προκειμένου να αυξηθεί η απόδοση του προγράμματος μέσω του εντοπισμού αδυναμιών και ανεπαρκειών, η Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόσει και να χρησιμοποιήσει δείκτες παρακολούθησης του προγράμματος και των δράσεων ειδικότερα ώστε να διασφαλίσει ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι του προγράμματος.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(42β)  Το πρόγραμμα ΕΚΤ+ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα υφιστάμενα εμπόδια στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, για παράδειγμα με την απλούστευση των διαδικασιών αίτησης, τη χαλάρωση των οικονομικών κριτηρίων μέσω της άρσης του ποσοστού συγχρηματοδότησης σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά και με την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ασθενών, των οργανώσεών τους και άλλων ενδιαφερόμενων μερών μέσω κατάρτισης και εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα επιδιώκει επίσης να καταστήσει δυνατή τη λειτουργία δικτύων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε επίπεδο Ένωσης που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών σε επίπεδο Ένωσης.

Αιτιολόγηση

«Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη της κοινωνιακής ευημερίας. Προσφέρουν μοναδική προστιθέμενη αξία ενδυναμώνοντας τους ανθρώπους, με αποτέλεσμα να προλαμβάνεται η κακή κατάσταση υγείας». (Greer, S., Wismar, M., Pastorino, G. και Kosinska, M. (2017) Civil society and health).

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(42γ)  Η εφαρμογή του σκέλους Υγεία του ΕΚΤ+ θα πρέπει να σέβεται τις αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον αφορά τον καθορισμό της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας, καθώς και την οργάνωση και την παροχή υπηρεσιών υγείας και ιατρικής περίθαλψης. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συνθήκη και του ρόλου των κρατών μελών ως κύριων συνομιλητών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης, οι αρμόδιες αρχές σε υποεθνικό επίπεδο θα πρέπει επίσης να συμμετέχουν, ώστε να εξασφαλιστεί ο αποτελεσματικός και διαρκής αντίκτυπος της πολιτικής της Ένωσης για την υγεία μέσω της ενσωμάτωσής της στις επιτόπιες κοινωνικές πολιτικές.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(44)  Η νομοθεσία της ΕΕ για την υγεία έχει άμεσο αντίκτυπο στις ζωές των πολιτών, στην αποτελεσματικότητα και την ανθεκτικότητα των υγειονομικών συστημάτων και στην καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ιατρικά προϊόντα και τις τεχνολογίες (φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ουσίες ανθρώπινης προέλευσης) και η νομοθεσία για τον καπνό, τα δικαιώματα των ασθενών για τη διασυνοριακή υγεία και οι σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας είναι απαραίτητα για την προστασία της υγείας στην ΕΕ. Ο κανονισμός, καθώς και η εφαρμογή και η επιβολή του, πρέπει να συμβαδίζουν με την καινοτομία και τον ρυθμό της έρευνας και με κοινωνικές αλλαγές στον εν λόγω τομέα, επιτυγχάνοντας παράλληλα τους στόχους σχετικά με την υγεία. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να αναπτύσσεται συνεχώς η βάση τεκμηρίωσης που απαιτείται για την εφαρμογή νομοθεσίας που έχει τέτοιο επιστημονικό χαρακτήρα.

(44)  Η νομοθεσία της ΕΕ για την υγεία έχει άμεσο αντίκτυπο στις ζωές των πολιτών, στην αποτελεσματικότητα και την ανθεκτικότητα των υγειονομικών συστημάτων και στην καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ιατρικά προϊόντα και τις τεχνολογίες (φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ουσίες ανθρώπινης προέλευσης) και η νομοθεσία για τον καπνό, τα δικαιώματα των ασθενών για τη διασυνοριακή υγεία και οι σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας είναι απαραίτητα για την προστασία της υγείας στην ΕΕ. Επιπροσθέτως, πολλές άλλες νομικές πράξεις της Ένωσης έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία, όπως εκείνες που αφορούν τα τρόφιμα και την επισήμανση τροφίμων, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι σωρευτικές επιπτώσεις των παραγόντων περιβαλλοντικού κινδύνου δεν γίνονται πλήρως κατανοητές, γεγονός που ενδέχεται να εγκυμονεί απαράδεκτους κινδύνους για την υγεία των πολιτών.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(44α)  Η νομοθεσία με προεκτάσεις στον τομέα της υγείας, καθώς και η εφαρμογή και η επιβολή της, θα πρέπει να συμβαδίζει με την καινοτομία και την εξέλιξη της έρευνας, καθώς και με τις κοινωνιακές μεταβολές στον εν λόγω τομέα, χωρίς να πάψει να στηρίζεται στην αρχή της προφύλαξης, όπως κατοχυρώνεται στις Συνθήκες. Είναι συνεπώς απαραίτητη η διαρκής επέκταση της βάσης τεκμηρίωσης που απαιτείται για την εφαρμογή νομοθεσίας τέτοιας επιστημονικής φύσης· προκειμένου δε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου και, κατ’ επέκταση, η ανάκτηση της εμπιστοσύνης του κοινού στις διαδικασίες της Ένωσης, καθώς και επειδή η κοινοποίηση της εν λόγω τεκμηρίωσης είναι εκ φύσεως προς το δημόσιο συμφέρον, θα πρέπει να εξασφαλίζεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 44 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(44β)  Η αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν την υγεία δεν μπορεί να αναλαμβάνεται μόνο από τον τομέα της υγείας, καθώς η υγεία καθορίζεται από πολλαπλούς παράγοντες εκτός αυτού. Ως εκ τούτου, όπως αναφέρεται στις Συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η υγεία σε όλες τις πολιτικές προκειμένου η Ένωση να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις. Ωστόσο, η ευαισθητοποίηση των άλλων τομέων ως προς τις επιπτώσεις των αποφάσεών τους στην υγεία και η ενσωμάτωση της διάστασης της υγείας στις πολιτικές τους συνιστά μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο ευρωπαϊκός κλάδος της υγείας. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της υγείας μέσω πολιτικών σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η κυκλοφορία, η διατροφή, η γεωργία, η εργασία ή ο σχεδιασμός. Για παράδειγμα, η υγεία της καρδιάς έχει καταγράψει σημαντικές βελτιώσεις μέσω αλλαγών σε πολιτικές και σε κανονιστικές διατάξεις αναφορικά με την ποιότητα των τροφίμων, την αύξηση της σωματικής δραστηριότητας και τη μείωση του καπνίσματος.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(46)  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, και να εκπληρωθούν οι στόχοι αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ο παρών κανονισμός θα συμβάλει στην ενσωμάτωση στις ενωσιακές πολιτικές της δράσης για το κλίμα και στην επίτευξη συνολικού στόχου 25% των δαπανών του ενωσιακού προϋπολογισμού να υποστηρίζουν κλιματικούς στόχους. Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης και εφαρμογής και θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης.

(46)  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, και να εκπληρωθούν οι στόχοι αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ο παρών κανονισμός θα συμβάλει στην ενσωμάτωση στις ενωσιακές πολιτικές της δράσης για το κλίμα και στην επίτευξη συνολικού στόχου 25% των δαπανών του ενωσιακού προϋπολογισμού να υποστηρίζουν κλιματικούς στόχους κατά την περίοδο 2021-2027 του ΠΔΠ, και ετήσιου στόχου 30% το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2027. Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης και εφαρμογής και θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(47)  Σύμφωνα με το άρθρο [94 της απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου19], τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων του σκέλους Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και του σκέλους Υγεία και των ενδεχόμενων ρυθμίσεων που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος.

(47)  Σύμφωνα με το άρθρο [94 της απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου19], τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων του σκέλους Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και του σκέλους Υγεία και των ενδεχόμενων ρυθμίσεων που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος. Στο πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικοί περιορισμοί που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε αυτά τα εδάφη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική τους πρόσβαση στα σκέλη που αναφέρονται ανωτέρω.

__________________

__________________

19 Απόφαση 2013/755/EE του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (ΕΕ L 344 της 19.12.2013, σ. 1).

19 Απόφαση 2013/755/EE του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (ΕΕ L 344 της 19.12.2013, σ. 1).

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(48)  Τρίτες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα της Ένωσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας που θεσπίζεται δυνάμει της συμφωνίας ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων με απόφαση βάσει της εν λόγω συμφωνίας. Θα πρέπει να εισαχθεί ειδική διάταξη στον παρόντα κανονισμό να χορηγεί τα απαραίτητα δικαιώματα και την πρόσβαση στον αρμόδιο διατάκτη, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), καθώς και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ώστε να μπορούν να ασκήσουν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

(48)  Με την επιφύλαξη της τήρησης όλων των σχετικών κανόνων και κανονιστικών διατάξεων, τρίτες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα της Ένωσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας που θεσπίζεται δυνάμει της συμφωνίας ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων με απόφαση βάσει της εν λόγω συμφωνίας. Θα πρέπει να εισαχθεί ειδική διάταξη στον παρόντα κανονισμό να χορηγεί τα απαραίτητα δικαιώματα και την πρόσβαση στον αρμόδιο διατάκτη, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), καθώς και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ώστε να μπορούν να ασκήσουν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 50 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(50α)  Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η χρηστή και δίκαιη οικονομική διαχείριση των πόρων του Ταμείου που θα εγγυάται την αξιοποίησή τους με τον διαφανέστερο, αποτελεσματικότερο και απλούστερο δυνατό τρόπο, και παράλληλα να κατοχυρωθεί η ασφάλεια δικαίου και η προσβασιμότητα όλων των συμμετεχόντων στους εν λόγω πόρους. Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες του ΕΚΤ+ ασκούνται στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να προσθέτουν επιπλέον κανόνες ούτε να τροποποιούν τους κανόνες στην πορεία, διότι τούτο θα μπορούσε να περιπλέξει τη χρήση των πόρων για τους δικαιούχους και να προκαλέσει καθυστερήσεις στην πληρωμή των τιμολογίων.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(51)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας και η προώθηση της πρόσβασης στην ποιοτική απασχόληση, η βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και η ποιότητά τους, η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της υγείας και η μείωση της φτώχειας καθώς και οι δράσεις που προβλέπονται στο σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και στο σκέλος Υγεία, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(51)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της δικαιοσύνης των αγορών εργασίας και η προώθηση της πρόσβασης στην ποιοτική απασχόληση, η βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη μέριμνα και της ποιότητάς τους, η προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της υγείας και η εξάλειψη της φτώχειας καθώς και οι δράσεις που προβλέπονται στο σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και στο σκέλος Υγεία, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+). Το ΕΚΤ+ απαρτίζεται από τρία σκέλη: Το σκέλος στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία, και το σκέλος Υγεία.

Καθορίζει τους στόχους του ΕΚΤ+, τον προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027, τις μεθόδους υλοποίησης, τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες για τη χορήγηση της εν λόγω χρηματοδότησης.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους στόχους του ΕΚΤ+, τον προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027, τις μεθόδους υλοποίησης, τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες για τη χορήγηση της εν λόγω χρηματοδότησης, συμπληρώνοντας τους γενικούς κανόνες που ισχύουν για το ΕΚΤ+ δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί κοινών διατάξεων].

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Ορισμοί

Ορισμοί

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)  «συνοδευτικά μέτρα»: οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται πέραν της διανομής τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως η παραπομπή στις κοινωνικές υπηρεσίες, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών ή η παροχή συμβουλών για τη διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού·

(1)  «συνοδευτικά μέτρα»: οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται πέραν της διανομής τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και την εξάλειψη της φτώχειας, όπως η παραπομπή στις κοινωνικές υπηρεσίες, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και ψυχολογικής στήριξης, η παροχή σχετικών πληροφοριών για τις δημόσιες υπηρεσίες ή η παροχή συμβουλών για τη διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού·

(2)  «συνδεδεμένη χώρα»: τρίτη χώρα η οποία αποτελεί μέρος συμφωνίας με την Ένωση, η οποία επιτρέπεται τη συμμετοχή της στο σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και στο σκέλος Υγεία του ΕΚΤ+ σύμφωνα με το άρθρο 30·

(2)  «συνδεδεμένη χώρα»: τρίτη χώρα η οποία αποτελεί μέρος συμφωνίας με την Ένωση, η οποία επιτρέπεται τη συμμετοχή της στο σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και στο σκέλος Υγεία του ΕΚΤ+ σύμφωνα με το άρθρο 30·

(3)  «βασική υλική βοήθεια»: τα αγαθά που πληρούν τις βασικές ανάγκες ενός ατόμου για μια ζωή με αξιοπρέπεια, όπως ενδύματα, προϊόντα υγιεινής, σχολικά είδη·

(3)  «βασική υλική βοήθεια»: τα αγαθά που πληρούν τις βασικές ανάγκες ενός ατόμου για μια ζωή με αξιοπρέπεια, όπως ενδύματα, προϊόντα υγιεινής, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων για τη γυναικεία υγιεινή, σχολικά είδη·

(4)  «συνδυαστική πράξη»: δράσεις που στηρίζονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο συνδυαστικών μηχανισμών σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού και συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή χρηματοδοτικά μέσα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης με επιστρεπτέες μορφές στήριξης από ιδρύματα αναπτυξιακής ή άλλης δημόσιας χρηματοδότησης, καθώς και από εμπορικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και επενδυτές·

(4)  «συνδυαστική πράξη»: δράσεις που στηρίζονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο συνδυαστικών μηχανισμών σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού και συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή χρηματοδοτικά μέσα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης με επιστρεπτέες μορφές στήριξης από ιδρύματα αναπτυξιακής ή άλλης δημόσιας χρηματοδότησης, καθώς και από εμπορικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και επενδυτές·

(5)  «κοινοί δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων»: κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων που λαμβάνουν τα αποτελέσματα εντός τεσσάρων εβδομάδων από την ημέρα αποχώρησης του συμμετέχοντα από την πράξη (ημερομηνία εξόδου)·

(5)  «κοινοί δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων»: κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων που λαμβάνουν τα αποτελέσματα εντός τεσσάρων εβδομάδων από την ημέρα αποχώρησης του συμμετέχοντα από την πράξη (ημερομηνία εξόδου)·

(6)  «κοινοί μακροπρόθεσμοι δείκτες αποτελεσμάτων»: κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων που λαμβάνουν τα αποτελέσματα έξι μήνες μετά την αποχώρηση του συμμετέχοντα από την πράξη·

(6)  «κοινοί μακροπρόθεσμοι δείκτες αποτελεσμάτων»: κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων που λαμβάνουν τα αποτελέσματα έξι και δώδεκα μήνες μετά την αποχώρηση του συμμετέχοντα από την πράξη·

(7)  «κόστος της αγοράς τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας»: το πραγματικό κόστος που συνδέεται με την αγορά τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας από τον δικαιούχο και δεν περιορίζεται στην τιμή των τροφίμων και/ή της βασικής υλικής βοήθειας·

(7)  «κόστος της αγοράς τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας»: το πραγματικό κόστος που συνδέεται με την αγορά τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας από τον δικαιούχο και δεν περιορίζεται στην τιμή των τροφίμων και/ή της βασικής υλικής βοήθειας·

 

(7α)  «διασυνοριακές συμπράξεις»: στο σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία, μόνιμες δομές συνεργασίας μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, της κοινωνίας των πολιτών ή κοινωνικών εταίρων από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη·

(8)  «τελικός αποδέκτης»: ο άπορος που λαμβάνει ή οι άποροι που λαμβάνουν στήριξη όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο xi) του παρόντος κανονισμού·

(8)  «τελικός αποδέκτης»: ο άπορος που λαμβάνει ή οι άποροι που λαμβάνουν στήριξη όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο xi) του παρόντος κανονισμού·

(9)  «υγειονομική κρίση»: κρίση κοινώς αντιληπτή ως απειλή, η οποία έχει μια υγειονομική διάσταση και απαιτεί την ανάληψη επείγουσας δράσης από τις αρχές υπό συνθήκες αβεβαιότητας·

(9)  «υγειονομική κρίση»: κρίση κοινώς αντιληπτή ως απειλή, η οποία έχει μια υγειονομική διάσταση και απαιτεί την ανάληψη επείγουσας δράσης από τις αρχές υπό συνθήκες αβεβαιότητας·

(10)  «νομική οντότητα»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί και αναγνωρίζεται ως τέτοιο βάσει του εθνικού, του ενωσιακού ή του διεθνούς δικαίου και το οποίο διαθέτει νομική προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας για δικό του λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα και να υπόκειται σε υποχρεώσεις·

(10)  «νομική οντότητα»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί και αναγνωρίζεται ως τέτοιο βάσει του εθνικού, του ενωσιακού ή του διεθνούς δικαίου και το οποίο διαθέτει νομική προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας για δικό του λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα και να υπόκειται σε υποχρεώσεις·

(11)  «μικροχρηματοδότηση»: περιλαμβάνει εγγυήσεις, μικροπιστώσεις, ίδια κεφάλαια και οιονεί ίδια κεφάλαια, σε συνδυασμό με τις συνοδευτικές υπηρεσίες ανάπτυξης επιχειρήσεων όπως με τη μορφή παροχής εξατομικευμένων συμβουλών, κατάρτισης και καθοδήγησης, που επεκτείνεται σε άτομα και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε πιστώσεις για τις επαγγελματικές δραστηριότητες και/ή τις δραστηριότητες παραγωγής εσόδων·

(11)  «μικροχρηματοδότηση»: περιλαμβάνει εγγυήσεις, μικροπιστώσεις, ίδια κεφάλαια και οιονεί ίδια κεφάλαια, σε συνδυασμό με τις συνοδευτικές υπηρεσίες ανάπτυξης επιχειρήσεων όπως με τη μορφή παροχής εξατομικευμένων συμβουλών, κατάρτισης και καθοδήγησης, που επεκτείνεται σε άτομα και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε πιστώσεις για τις επαγγελματικές δραστηριότητες και/ή τις δραστηριότητες παραγωγής εσόδων·

(12)  «πολύ μικρή επιχείρηση»: επιχείρηση με λιγότερους από 10 εργαζομένους και ετήσιο κύκλο εργασιών ή ισολογισμό κάτω των 2 000 000 ευρώ·

(12)  «πολύ μικρή επιχείρηση»: επιχείρηση με λιγότερους από 10 εργαζομένους και ετήσιο κύκλο εργασιών ή ισολογισμό κάτω των 2 000 000 ευρώ·

(13)  «άποροι»: φυσικά πρόσωπα, τα οποία μπορεί να είναι άτομα, οικογένειες, νοικοκυριά ή ομάδες τέτοιων προσώπων, των οποίων η ανάγκη για βοήθεια έχει διαπιστωθεί σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια που θέσπισαν οι αρμόδιες εθνικές αρχές σε διαβούλευση με τα αντίστοιχα ενδιαφερόμενα μέρη αποφεύγοντας τις συγκρούσεις συμφερόντων και ενέκριναν οι εν λόγω αρμόδιες εθνικές αρχές και στα οποία κριτήρια μπορούν να περιλαμβάνονται στοιχεία τα οποία επιτρέπουν τη στόχευση σε απόρους σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές·

(13)  «άποροι»: φυσικά πρόσωπα, τα οποία μπορεί να είναι άτομα, οικογένειες, νοικοκυριά ή ομάδες τέτοιων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και αστέγων, των οποίων η ανάγκη για βοήθεια έχει διαπιστωθεί σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια που θέσπισαν οι αρμόδιες εθνικές αρχές σε διαβούλευση με τα αντίστοιχα ενδιαφερόμενα μέρη αποφεύγοντας τις συγκρούσεις συμφερόντων και ενέκριναν οι εν λόγω αρμόδιες εθνικές αρχές και στα οποία κριτήρια μπορούν να περιλαμβάνονται στοιχεία τα οποία επιτρέπουν τη στόχευση σε απόρους σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές·

(14)  «τιμή αναφοράς»: η τιμή καθορισμού στόχων για κοινούς και ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων με βάση υφιστάμενες ή προηγούμενες παρεμφερείς παρεμβάσεις·

(14)  «τιμή αναφοράς»: η τιμή καθορισμού στόχων για κοινούς και ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων με βάση υφιστάμενες ή προηγούμενες παρεμφερείς παρεμβάσεις·

(15)  «κοινωνική επιχείρηση»: μια επιχείρηση, ανεξαρτήτως της νομικής της μορφής, η οποία:

(15)  «κοινωνική επιχείρηση»: μια επιχείρηση κοινωνικής οικονομίας, ανεξαρτήτως της νομικής της μορφής, ή ένα φυσικό πρόσωπο, που:

α)  σύμφωνα με το καταστατικό της ή με άλλο νομοθετικό έγγραφο που μπορεί να συνεπάγεται ευθύνη βάσει των κανόνων του κράτους μέλους όπου βρίσκεται η έδρα της, έχει ως πρωταρχικό κοινωνικό στόχο την επίτευξη μετρήσιμου, θετικού κοινωνικού αντικτύπου, παρά τη δημιουργία κέρδους για άλλους σκοπούς, και η οποία παρέχει υπηρεσίες ή αγαθά που δημιουργούν κοινωνική ανταπόδοση και/ή χρησιμοποιεί μεθόδους παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών που ενσωματώνουν τους κοινωνικούς στόχους·

α)  σύμφωνα με το καταστατικό της ή με άλλο νομοθετικό έγγραφο που μπορεί να συνεπάγεται ευθύνη βάσει των κανόνων του κράτους μέλους όπου βρίσκεται η έδρα της, έχει ως πρωταρχικό κοινωνικό στόχο την επίτευξη μετρήσιμου, θετικού κοινωνικού, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού, αντικτύπου, παρά τη δημιουργία κέρδους για άλλους σκοπούς, και παρέχει υπηρεσίες ή αγαθά που δημιουργούν κοινωνική ανταπόδοση και/ή χρησιμοποιεί μεθόδους παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών που ενσωματώνουν τους κοινωνικούς στόχους·

β)  χρησιμοποιεί τα κέρδη της πρωτίστως και κυρίως για την επίτευξη του πρωταρχικού της κοινωνικού στόχου και διαθέτει προκαθορισμένες διαδικασίες και κανόνες για κάθε διανομή των κερδών, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι τυχόν διανομή των κερδών δεν υπονομεύει τον πρωταρχικό κοινωνικό στόχο·

β)  επανεπενδύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της πρωτίστως και κυρίως για την επίτευξη του πρωταρχικού της κοινωνικού στόχου και διαθέτει προκαθορισμένες διαδικασίες και κανόνες για κάθε διανομή των κερδών, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι τυχόν διανομή των κερδών δεν υπονομεύει τον πρωταρχικό κοινωνικό στόχο·

γ)  αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης με επιχειρηματικό, υπεύθυνο και διαφανή τρόπο, ιδίως με τη συμμετοχή των εργαζομένων, των πελατών και των ενδιαφερόμενων μερών που επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες·

γ)  αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης με επιχειρηματικό, δημοκρατικό, συμμετοχικό, υπεύθυνο και διαφανή τρόπο, ιδίως με τη συμμετοχή των εργαζομένων, των πελατών και των ενδιαφερόμενων μερών που επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες·

 

(15α)  «επιχείρηση κοινωνικής οικονομίας»: ποικίλων ειδών επιχειρήσεις και οντότητες που εμπερικλείονται στην έννοια της κοινωνικής οικονομίας όπως οι συνεταιρισμοί, οι αλληλασφαλιστικές εταιρείες, οι ενώσεις, τα ιδρύματα, οι κοινωνικές επιχειρήσεις και άλλες μορφές επιχειρήσεων που ρυθμίζονται βάσει της νομοθεσίας του εκάστοτε κράτους μέλους και βασίζονται στην υπεροχή των ατομικών και κοινωνικών στόχων έναντι του κεφαλαίου, στη δημοκρατική διακυβέρνηση, στην αλληλεγγύη και στην επανεπένδυση του μεγαλύτερου μέρους των κερδών ή των πλεονασμάτων·

(16)  «κοινωνικές καινοτομίες»: οι δραστηριότητες που είναι κοινωνικές τόσο ως προς τον σκοπό τους όσο και ως προς τα μέσα που χρησιμοποιούν και ιδίως όσες αφορούν συγκεκριμένα την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ιδεών (όσον αφορά προϊόντα, υπηρεσίες και πρότυπα) που, ταυτόχρονα, ικανοποιούν κοινωνικές ανάγκες και δημιουργούν νέες κοινωνικές σχέσεις ή συνεργασίες, ωφελώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κοινωνία και ενισχύοντας την ικανότητά της να αναλαμβάνει δράση·

(16)  «κοινωνικές καινοτομίες»: οι δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών δραστηριοτήτων, που είναι κοινωνικές τόσο ως προς τον σκοπό τους όσο και ως προς τα μέσα που χρησιμοποιούν και ιδίως όσες αφορούν συγκεκριμένα την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ιδεών (όσον αφορά προϊόντα, υπηρεσίες, πρακτικές και πρότυπα) που, ταυτόχρονα, ικανοποιούν κοινωνικές ανάγκες και δημιουργούν νέες κοινωνικές σχέσεις ή συνεργασίες, μεταξύ άλλων ανάμεσα σε δημόσιους οργανισμούς του τριτογενούς τομέα όπως οι οργανώσεις εθελοντικής και κοινωφελούς κοινωνικής εργασίας και οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, ωφελώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κοινωνία και ενισχύοντας την ικανότητά της να αναλαμβάνει δράση·

(17)  «πειραματική κοινωνική πολιτική»: οι παρεμβάσεις πολιτικής που παρέχουν μια καινοτόμα απάντηση σε κοινωνικές ανάγκες, εφαρμόζονται σε μικρή κλίμακα και σε συνθήκες που διασφαλίζουν τη δυνατότητα μέτρησης του αντικτύπου τους, πριν εφαρμοστούν σε άλλα πλαίσια και σε μεγαλύτερη κλίμακα, αν τα αποτελέσματα αποδειχθούν πειστικά·

(17)  «πειραματική κοινωνική πολιτική»: οι παρεμβάσεις πολιτικής που παρέχουν μια καινοτόμα απάντηση σε κοινωνικές ανάγκες, εφαρμόζονται σε μικρή κλίμακα και σε συνθήκες που διασφαλίζουν τη δυνατότητα μέτρησης του αντικτύπου τους, πριν εφαρμοστούν σε άλλα πλαίσια, μεταξύ άλλων γεωγραφικά και τομεακά, και σε μεγαλύτερη κλίμακα, αν τα αποτελέσματα αποδειχθούν πειστικά·

(18)  «βασικές ικανότητες»: οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που χρειάζονται όλα τα άτομα, σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους, για την προσωπική τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Οι βασικές ικανότητες είναι: γραμματισμός· πολυγλωσσία· ικανότητες στα μαθηματικά, τις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία και τη μηχανολογία· ψηφιακές ικανότητες· προσωπικές, κοινωνικές και μεταγνωστικές ικανότητες· ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη· επιχειρηματικές ικανότητες· πολιτισμική συνείδηση και έκφραση.

(18)  «βασικές ικανότητες»: οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που χρειάζονται όλα τα άτομα, σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους, για την προσωπική τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Οι βασικές ικανότητες είναι: γραμματισμός· πολυγλωσσία· ικανότητες στα μαθηματικά, τις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τις τέχνες και τη μηχανολογία· ψηφιακές ικανότητες· ικανότητες στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης· προσωπικές, κοινωνικές και μεταγνωστικές ικανότητες· ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη· επιχειρηματικές ικανότητες· (δια)πολιτισμική συνείδηση και έκφραση και κριτική σκέψη·

(19)  «τρίτη χώρα»: χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(19)  «τρίτη χώρα»: χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

 

(19α)  «ομάδες μειονεκτούντων ατόμων»: οι στοχευμένες ομάδες με υψηλό επίπεδο ατόμων που ζουν σε συνθήκες ή διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας, διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εθνοτικών μειονοτήτων όπως οι Ρομά, υπηκόων τρίτων χωρών, μεταξύ των οποίων οι μετανάστες, ηλικιωμένων, παιδιών, μόνων γονέων, ατόμων με αναπηρίες ή ατόμων με χρόνιες παθήσεις·

 

(19β)  «διά βίου μάθηση»: η μάθηση σε όλες τις μορφές της (τυπική, μη τυπική και άτυπη) που πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής εκπαίδευσης, της γενικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, και η οποία οδηγεί στη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων συμμετοχής στην κοινωνία.

2.  Οι ορισμοί που προβλέπονται στο άρθρο [2] του [μελλοντικού ΚΚΔ] ισχύουν και για το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης.

2.  Οι ορισμοί που προβλέπονται στο άρθρο [2] του [μελλοντικού ΚΚΔ] ισχύουν και για το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης.

 

2α.  Οι ορισμοί του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ισχύουν επίσης για το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και το σκέλος Υγεία στο πλαίσιο της άμεσης και της έμμεσης διαχείρισης.

 

________________

 

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Γενικοί στόχοι και μέθοδοι υλοποίησης

Γενικοί στόχοι και μέθοδοι υλοποίησης

Το ΕΚΤ+ αποσκοπεί στην υποστήριξη των κρατών μελών για την επίτευξη υψηλών επιπέδων απασχόλησης, δίκαιης κοινωνικής προστασίας και εκπαιδευμένου και ανθεκτικού εργατικού δυναμικού έτοιμου για τον μελλοντικό κόσμο εργασίας, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που διακήρυξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου 2017.

Το ΕΚΤ+ υποστηρίζει τα κράτη μέλη, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και την Ένωση για την επίτευξη κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, υψηλών επιπέδων ποιοτικής απασχόλησης, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, για την επίτευξη ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς, για τη δημιουργία ίσων ευκαιριών, για την εξάλειψη της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας, για την επίτευξη κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης, κοινωνικής συνοχής, κοινωνικής προστασίας και εκπαιδευμένου και ανθεκτικού εργατικού δυναμικού έτοιμου για τον μελλοντικό κόσμο εργασίας.

 

Το ΕΚΤ+ ευθυγραμμίζεται με τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Χάρτη και υλοποιεί τις αρχές που ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που διακήρυξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου 2017, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης όσον αφορά την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής σύμφωνα με το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ και τη δέσμευση της Ένωσης και των κρατών μελών της για επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού.

Το ΕΚΤ+ στηρίζει, συμπληρώνει και προσθέτει αξία στις πολιτικές των κρατών μελών για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τις δίκαιες συνθήκες εργασίας, την κοινωνική προστασία και ένταξη καθώς και για ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου.

Το ΕΚΤ+ στηρίζει, συμπληρώνει και προσθέτει αξία στις πολιτικές των κρατών μελών για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, την ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τη διά βίου μάθηση, τις υψηλής ποιότητας συνθήκες εργασίας, την κοινωνική προστασία, την ενσωμάτωση και την ένταξη, την εξάλειψη της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας, τις επενδύσεις για τα παιδιά και τους νέους, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ισότητα των φύλων, την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, καθώς και για ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου.

Το ταμείο υλοποιείται:

Το ταμείο υλοποιείται:

α)  στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, για το μέρος της βοήθειας που αντιστοιχεί στους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 («σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης»), και

α)  στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, για το μέρος της βοήθειας που αντιστοιχεί στους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 («σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης»), και

β)  στο πλαίσιο της άμεσης και της έμμεσης διαχείρισης για το μέρος της βοήθειας που αντιστοιχεί στους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο άρθρο 23 («σκέλος Απασχόλησης και Κοινωνική Καινοτομία») και για το μέρος της βοήθειας που αντιστοιχεί στους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 3 και στο άρθρο 26 («σκέλος Υγεία»).

β)  στο πλαίσιο της άμεσης και της έμμεσης διαχείρισης για το μέρος της βοήθειας που αντιστοιχεί στους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο άρθρο 23 («σκέλος Απασχόλησης και Κοινωνική Καινοτομία») και για το μέρος της βοήθειας που αντιστοιχεί στους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 3 και στο άρθρο 26 («σκέλος Υγεία»).

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Ειδικοί στόχοι

Ειδικοί στόχοι

1.  Το ΕΚΤ+ στηρίζει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους της πολιτικής στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης και της υγείας και συμβάλει με αυτόν τον τρόπο στον στόχο πολιτικής για «Μια πιο κοινωνική Ευρώπη — εφαρμογή του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων»] που ορίζεται στο άρθρο [4] του [μελλοντικού ΚΚΔ]:

1.  Το ΕΚΤ+ στηρίζει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους της πολιτικής στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της κινητικότητας, της κοινωνικής ένταξης, της εξάλειψης της φτώχειας, και της υγείας και συμβάλει με αυτόν τον τρόπο στον στόχο πολιτικής για «Μια πιο κοινωνική Ευρώπη — εφαρμογή του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων»] που ορίζεται στο άρθρο [4] του [μελλοντικού ΚΚΔ]:

i)  βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των ατόμων που αναζητούν εργασία, ιδίως των νέων, των μακροχρόνια ανέργων και των οικονομικά μη ενεργών ατόμων, προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας·

i)  βελτίωση της πρόσβασης στην ποιοτική απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, ιδίως ειδικά μέτρα για νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των Εγγυήσεων για τη νεολαία, των μακροχρόνια ανέργων, των οικονομικά μη ενεργών ατόμων και των ομάδων μειονεκτούντων ατόμων, με έμφαση στα άτομα που απέχουν περισσότερο από την αγορά εργασίας, προώθηση της απασχόλησης, της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας·

ii)  εκσυγχρονισμός των θεσμών της αγοράς εργασίας και των υπηρεσιών για την αξιολόγηση και την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες και εξασφάλιση της έγκαιρης και εξατομικευμένης βοήθειας και στήριξη της προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, των μεταβάσεων και της κινητικότητας·

ii)   εκσυγχρονισμός των θεσμών της αγοράς εργασίας και των υπηρεσιών για την αξιολόγηση και την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες και εξασφάλιση της έγκαιρης και εξατομικευμένης βοήθειας και στήριξη της προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, των μεταβάσεων και της κινητικότητας·

iii)  προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, βελτίωση της ισορροπίας της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην παιδική φροντίδα, προώθηση ενός υγιούς και κατάλληλα προσαρμοσμένου εργασιακού περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση κινδύνων για την υγεία, προώθηση της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή και ενεργός και υγιής γήρανση·

iii)  προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και της εξέλιξης της σταδιοδρομίας τους, προώθηση της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία, βελτίωση της ισορροπίας της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, με ειδική έμφαση στους μόνους γονείς, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή, ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς παιδική φροντίδα, προσχολική εκπαίδευση, φροντίδα ηλικιωμένων και σε άλλες υπηρεσίες φροντίδας και υποστήριξης· και προώθηση ενός υγιούς και κατάλληλα προσαρμοσμένου εργασιακού περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση κινδύνων για την υγεία και κινδύνων ασθενειών, προώθηση του επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή, και ενεργός και υγιής γήρανση·

iv)  βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας με σκοπό τη στήριξη της απόκτησης βασικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων·

iv)  βελτίωση της ποιότητας, της πολυδεκτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας με σκοπό τη στήριξη της απόκτησης βασικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών και των ψηφιακών δεξιοτήτων, και αναγνώριση της μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης, με σκοπό την προώθηση της ψηφιακής ένταξης και τη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, προκειμένου να καλυφθούν κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες·

v)  προώθηση της ίσης πρόσβασης και της ολοκλήρωσης ποιοτικής και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως για μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, μέσω της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και την εκπαίδευση και τη μάθηση ενηλίκων, περιλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους·

v)  προώθηση της ίσης πρόσβασης και της ολοκλήρωσης υψηλής ποιότητας, οικονομικά προσιτής και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως για μειονεκτούσες ομάδες και φροντιστές, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, μέσω της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και την εκπαίδευση και τη μάθηση ενηλίκων, αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, προώθηση της εισαγωγής συστημάτων εναλλασσόμενης κατάρτισης, της μαθητείας, της μαθησιακής κινητικότητας για όλους και της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες·

vi)  προώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως με ευκαιρίες για ευέλικτη αναβάθμιση των δεξιοτήτων και επανειδίκευση για όλους, λαμβάνοντας υπόψη τις ψηφιακές δεξιότητες, την καλύτερη πρόβλεψη των αλλαγών και τις νέες απαιτήσεις για δεξιότητες με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, διευκολύνοντας τις μεταβάσεις στη σταδιοδρομία και προωθώντας την επαγγελματική κινητικότητα·

vi)  προώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως με ευκαιρίες για ευέλικτη αναβάθμιση των δεξιοτήτων και επανειδίκευση για όλους, λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρηματικές και τις ψηφιακές δεξιότητες, την καλύτερη πρόβλεψη των αλλαγών και τις νέες απαιτήσεις για δεξιότητες με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, διευκολύνοντας τις μεταβάσεις στη σταδιοδρομία και προωθώντας την επαγγελματική κινητικότητα και την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία·

vii)  προώθηση της ενεργού ένταξης, με σκοπό την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής, και βελτίωση της απασχολησιμότητας·

vii)  προώθηση της ενεργού ένταξης, με σκοπό την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, της απαγόρευσης των διακρίσεων, και της ενεργού συμμετοχής, και βελτίωση της απασχολησιμότητας, ειδικότερα για τις ομάδες μειονεκτούντων ατόμων·

viii)  προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών και των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά·

viii)  προώθηση της μακροπρόθεσμης κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, περιλαμβανομένων των μεταναστών·

 

viii α)  καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, και προώθηση της κοινωνικοοικονομικής τους ένταξης·

ix)  ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία· βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης·

ix)  ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες, προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών πρόσβασης σε στέγαση και υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και συναφούς φροντίδας με επίκεντρο τον άνθρωπο· εκσυγχρονισμός των ιδρυμάτων κοινωνικής ασφάλισης, των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης σε ίση κοινωνική προστασία, με ειδική έμφαση στα παιδιά, στις ομάδες μειονεκτούντων ατόμων και στους άπορους· βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης·

 

ix α)  βελτίωση της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες, με σκοπό τη βελτίωση της ένταξής τους στην απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση·

x)  προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών·

x)  προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που ζουν σε συνθήκες ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή/και κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών·

xi)  αντιμετώπιση της υλικής στέρησης με παροχή τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας προς τους απόρους, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών μέτρων.

xi)  αντιμετώπιση της υλικής στέρησης με παροχή τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας προς τους απόρους, συμπεριλαμβανομένων συνοδευτικών μέτρων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κοινωνική τους ένταξη, με έμφαση στα παιδιά που βρίσκονται σε δυσχερείς καταστάσεις.

2.  Μέσω των δράσεων που υλοποιούνται στο σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την επίτευξη των ειδικών στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το ΕΚΤ+ συμβάλλει επίσης σε άλλους στόχους πολιτικής που αναφέρονται στο άρθρο [4] του [μελλοντικού ΚΚΔ], ιδίως εκείνους που αφορούν:

2.  Μέσω των δράσεων που υλοποιούνται στο σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την επίτευξη των ειδικών στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το ΕΚΤ+ επιδιώκει να συμβάλει σε άλλους στόχους πολιτικής που αναφέρονται στο άρθρο [4] του [μελλοντικού ΚΚΔ], ιδίως εκείνους που αφορούν:

1.  μια πιο έξυπνη Ευρώπη μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων για έξυπνη εξειδίκευση, δεξιοτήτων για τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, μέσω της βιομηχανικής μετάβασης, της τομεακής συνεργασίας όσον αφορά τις δεξιότητες και την επιχειρηματικότητα, μέσω της κατάρτισης των ερευνητών, των δραστηριοτήτων δικτύωσης και δημιουργίας εταιρικών σχέσεων μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και των επιχειρήσεων και των οικονομικών πόλων, μέσω της στήριξης στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μέσω της κοινωνικής οικονομίας·

1.  μια πιο έξυπνη Ευρώπη μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων για έξυπνη εξειδίκευση, δεξιοτήτων για τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, μέσω της βιομηχανικής μετάβασης, της τομεακής συνεργασίας όσον αφορά τις δεξιότητες και την επιχειρηματικότητα, μέσω της κατάρτισης των ερευνητών, των δραστηριοτήτων δικτύωσης και δημιουργίας εταιρικών σχέσεων μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων, των ιατρικών κέντρων και των κέντρων υγείας, και των επιχειρήσεων και των οικονομικών πόλων, μέσω της στήριξης στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μέσω της κοινωνικής οικονομίας, λαμβανομένων υπόψη των νόμων και των πλαισίων που έχουν θεσπιστεί στα κράτη μέλη σχετικά με την κοινωνική οικονομία·

2.  μια πιο πράσινη Ευρώπη χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέσω της βελτίωσης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που απαιτείται για την προσαρμογή των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, μέσω της αναβάθμισης όλων των δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του εργατικού δυναμικού, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια, και μέσω της βιοοικονομίας.

2.  μια πιο πράσινη Ευρώπη χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέσω της βελτίωσης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που απαιτείται για την προσαρμογή των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, μέσω της ευαισθητοποίησης του πληθυσμού αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους βιώσιμους τρόπους ζωής, μέσω της αναβάθμισης όλων των δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του εργατικού δυναμικού, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια, μέσω της κυκλικής οικονομίας και της βιοοικονομίας·

 

2α.  μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες μέσω της μείωσης της φτώχειας και της εφαρμογής μέτρων κοινωνικής ένταξης, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στις πόλεις και τις περιφέρειες·

 

2β.  στο πλαίσιο του σκέλους Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία, το ΕΚΤ+ στηρίζει την ανάπτυξη, την παρακολούθηση της εφαρμογής και την αξιολόγηση των μέσων, των πολιτικών και της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης και προωθεί τη χάραξη πολιτικής βάσει στοιχείων, την κοινωνική καινοτομία και την κοινωνική πρόοδο σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (ειδικός στόχος 1)· προωθεί την οικειοθελή γεωγραφική κινητικότητα των εργαζομένων σε δίκαιη βάση και ενισχύει τις ευκαιρίες απασχόλησης (ειδικός στόχος 2)· προωθεί την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη αυξάνοντας τη διαθέσιμη μικροχρηματοδότηση και την προσβασιμότητα σε αυτήν για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, ειδικότερα για τα ευάλωτα άτομα (ειδικός στόχος 3).

3.  Στο σκέλος Υγεία, το ΕΚΤ+ υποστηρίζει την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των νόσων, συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα, την προσβασιμότητα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας, καθιστά ασφαλέστερη την υγειονομική περίθαλψη, μειώνει τις ανισότητες στον τομέα της υγείας, προστατεύει τους πολίτες από διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και στηρίζει τη νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της υγείας.

3.  Στο σκέλος Υγεία, το ΕΚΤ+ συμβάλλει στην υψηλού επιπέδου προστασία της ανθρώπινης υγείας και πρόληψη των νόσων, μεταξύ άλλων με την προαγωγή της σωματικής δραστηριότητας και της εκπαίδευσης σε θέματα υγείας, συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα, την προσβασιμότητα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας, καθιστά ασφαλέστερη την υγειονομική περίθαλψη, μειώνει τις ανισότητες στον τομέα της υγείας, αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης κατά τη γέννηση, προστατεύει τους πολίτες από διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, προάγει την πρόληψη των νόσων, την έγκαιρη διάγνωση και την υγεία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και ενισχύει και στηρίζει τη σχετική με την υγεία νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της περιβαλλοντικής υγείας, και προωθεί την υγεία σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης. Η πολιτική της Ένωσης για την υγεία καθοδηγείται με γνώμονα τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη θα επιτύχουν τον ΣΒΑ 3: «Διασφάλιση μιας ζωής με υγεία και προαγωγή της ευημερίας για όλους, σε όλες τις ηλικίες».

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός

1.  Το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για το ΕΚΤ+ για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 101 174 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

1.  Το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για το ΕΚΤ+ για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 106 781 000 000 ευρώ σε τιμές 2018 (120 457 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές).

2.  Το μέρος του χρηματοδοτικού κονδυλίου για το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης βάσει του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» ανέρχεται σε 100 000 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές ή σε 88 646 194 590 ευρώ σε τιμές 2018, εκ των οποίων 200 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές ή 175 000 000 ευρώ σε τιμές 2018 διατίθενται για τη διακρατική συνεργασία που υποστηρίζει καινοτόμες λύσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 στοιχείο θ) και 400 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές ή 376 928 934 ευρώ σε τιμές του 2018 ως πρόσθετη χρηματοδότηση για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που ορίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994.

2.  Το μέρος του χρηματοδοτικού κονδυλίου για το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης βάσει του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» ανέρχεται σε 105 686 000 000 ευρώ σε τιμές 2018 (119 222 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές), εκ των οποίων 200 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές ή 175 000 000 ευρώ σε τιμές 2018 διατίθενται για τη διακρατική συνεργασία που υποστηρίζει καινοτόμες λύσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 στοιχείο θ), 5 900 000 000 ευρώ διατίθενται για μέτρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά όπως αναφέρεται στο άρθρο 10α, και 400 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές ή 376 928 934 ευρώ σε τιμές του 2018 ως πρόσθετη χρηματοδότηση για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που ορίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994.

3.  Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και για το σκέλος Υγεία για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 1 174 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

3.  Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και για το σκέλος Υγεία για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 1 095 000 000 ευρώ σε τιμές 2018 (1 234 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές).

4.  Η ενδεικτική κατανομή του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 3 έχει ως εξής:

4.  Η ενδεικτική κατανομή του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 3 έχει ως εξής:

α)  761 000 000 ευρώ για την υλοποίηση του σκέλους Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία·

α)  675 000 000 ευρώ σε τιμές 2018 (761 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές) για την υλοποίηση του σκέλους Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία·

β)  413 000 000 ευρώ για την υλοποίηση του σκέλους Υγεία·

β)  420 000 000 ευρώ σε τιμές 2018 (473 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές· ή 0,36 % του ΠΔΠ 2021-2027) για την υλοποίηση του σκέλους Υγεία·

5.  Τα ποσά που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την υλοποίηση των προγραμμάτων, όπως π.χ. δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας της πληροφορίας.

5.  Τα ποσά που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την υλοποίηση των προγραμμάτων, όπως π.χ. δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας της πληροφορίας.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και ίσες ευκαιρίες και απαγόρευση των διακρίσεων

Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και ίσες ευκαιρίες και απαγόρευση των διακρίσεων

Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και ίσες ευκαιρίες και απαγόρευση των διακρίσεων

Ισότητα των φύλων και ίσες ευκαιρίες και απαγόρευση των διακρίσεων

1.  Όλα τα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του σκέλους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, καθώς και οι πράξεις που υποστηρίζονται από το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και το σκέλος Υγεία εξασφαλίζουν ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησής τους. Επίσης, τα προγράμματα προωθούν ίσες ευκαιρίες για όλους, χωρίς διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησής τους.

1.  Όλα τα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΚΤ+ εξασφαλίζουν ισότητα των φύλων καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησής τους. Επίσης, τα προγράμματα υποστηρίζουν ειδικές δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην επαγγελματική ζωή και της επαγγελματικής τους εξέλιξης, καθώς και στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, προωθούν ίσες ευκαιρίες για όλους, χωρίς διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία ή την κατάσταση της υγείας, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες μεταξύ άλλων από πλευράς ΤΠΕ, καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησής τους, ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική ένταξη και να μειωθούν οι ανισότητες.

2.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή στηρίζουν επίσης ειδικές στοχευμένες δράσεις για να προωθήσουν τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εντός των στόχων του ΕΚΤ+, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης από την κατ’οίκον/ιδρυματική φροντίδα στην φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας.

2.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή στηρίζουν επίσης ειδικές στοχευμένες δράσεις για να προωθήσουν τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εντός των στόχων του ΕΚΤ+, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στην φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας, και της βελτίωσης της καθολικής προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Συνέπεια και θεματική συγκέντρωση

Συνέπεια και θεματική συγκέντρωση

1. Τα κράτη μέλη επικεντρώνουν τους πόρους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίζονται στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, και λαμβάνουν υπόψη τις αρχές και τα δικαιώματα που ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

1. Τα κράτη μέλη επικεντρώνουν τους πόρους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίζονται στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ και λαμβάνουν υπόψη τις αρχές και τα δικαιώματα που ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, τον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης κατά το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ όσον αφορά την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, οι οποίοι συνάδουν πλήρως με τη συμφωνία του Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, κατά περίπτωση, προωθούν συνέργιες και εξασφαλίζουν τον συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα και τη συνεκτικότητα μεταξύ του ΕΚΤ+ και άλλων ενωσιακών ταμείων, προγραμμάτων και μέσων, όπως είναι το Erasmus, το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και το Πρόγραμμα Στήριξης Μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων του εργαλείου υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης, τόσο στο στάδιο σχεδιασμού όσο και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. Τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, η Επιτροπή βελτιστοποιούν τους μηχανισμούς για τον συντονισμό ώστε να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις των προσπαθειών και μεριμνούν για τη στενή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων για την υλοποίηση, ώστε να εξασφαλιστούν συνεκτικές και απλουστευμένες δράσεις στήριξης.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, κατά περίπτωση, προωθούν συνέργιες και εξασφαλίζουν τον συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα και τη συνεκτικότητα μεταξύ του ΕΚΤ+ και άλλων ενωσιακών ταμείων, προγραμμάτων και μέσων, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, το πρόγραμμα InvestEU, το πρόγραμμα-πλαίσιο Δημιουργική Ευρώπη, το πρόγραμμα «Δικαιώματα και Αξίες», το πρόγραμμα Erasmus, το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μετά το 2020, και το Πρόγραμμα Στήριξης Μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων του εργαλείου υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης, τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού όσο και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. Τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, η Επιτροπή βελτιστοποιούν τους μηχανισμούς για τον συντονισμό ώστε να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις των προσπαθειών και μεριμνούν για τη στενή συνεργασία μεταξύ των διαχειριστικών αρχών που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση, ώστε να εξασφαλιστούν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις, συνεκτικές και απλουστευμένες δράσεις στήριξης.

2.  Τα κράτη μέλη διαθέτουν κατάλληλο ποσό των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+ όπως ορίζεται στο άρθρο 4.

2.  Τα κράτη μέλη διαθέτουν κατάλληλο ποσό των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+ όπως ορίζεται στο άρθρο 4.

3.  Τα κράτη μέλη διαθέτουν τουλάχιστον το 25 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τους ειδικούς στόχους της πολιτικής κοινωνικής ένταξης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία vii) έως xi), συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών.

3.  Τα κράτη μέλη διαθέτουν τουλάχιστον το 27% των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τους ειδικούς στόχους της πολιτικής κοινωνικής ένταξης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία vii) έως x), συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών.

 

3α.  Στο πλαίσιο των ειδικών στόχων της πολιτικής στον τομέα της κοινωνικής ένταξης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία vii) έως x), τα κράτη μέλη διαθέτουν τουλάχιστον το 5 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης σε στοχευμένες δράσεις για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση πρόσβαση των παιδιών σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, δωρεάν εκπαίδευση, δωρεάν παιδική φροντίδα, αξιοπρεπή στέγαση και κατάλληλη διατροφή.

4.  Τα κράτη μέλη διαθέτουν τουλάχιστον το 2 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τον ειδικό στόχο της αντιμετώπισης της υλικής στέρησης που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο xi).

4.  Επιπλέον της διάθεσης τουλάχιστον του 27 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης στους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία vii) έως x), τα κράτη μέλη διαθέτουν τουλάχιστον το 3 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τον ειδικό στόχο της αντιμετώπισης της κοινωνικής ένταξης των απόρων και/ή της υλικής στέρησης που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία x) και xi).

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι πόροι που διατίθενται για τον ειδικό στόχο που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο x) και στοχεύουν στους απόρους μπορούν να λαμβάνονται υπόψη για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με το ελάχιστο ποσοστό διάθεσης ύψους 2 % που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

 

5.  Τα κράτη μέλη που έχουν ένα ποσοστό νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης πάνω από τον μέσο όρο της Ένωσης το 2019, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, διαθέτουν τουλάχιστον το 10 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τα έτη 2021 έως 2025 σε στοχευμένες δράσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να στηρίξουν την απασχόληση των νέων και τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία, την επανένταξη στην εκπαίδευση ή την κατάρτιση και την εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας, ιδίως στο πλαίσιο της εφαρμογής των προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία.

5.  Τα κράτη μέλη διαθέτουν τουλάχιστον το 3 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης σε στοχευμένες δράσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να στηρίξουν την απασχόληση των νέων και τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία, την επανένταξη στην εκπαίδευση ή την κατάρτιση και την εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας, ιδίως στο πλαίσιο της εφαρμογής των προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία.

 

Τα κράτη μέλη με ποσοστό νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) το οποίο υπερβαίνει τον μέσο όρο της Ένωσης το 2019 ή με ποσοστό ΕΕΑΚ το οποίο υπερβαίνει το 15 %, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, διαθέτουν τουλάχιστον το 15 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τα έτη 2021 έως 2025 της περιόδου προγραμματισμού στις προαναφερθείσες δράσεις και στα μέτρα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις περιφέρειες που επηρεάζονται περισσότερο, λαμβανομένων υπόψη των μεταξύ τους αποκλίσεων.

Κατά τον προγραμματισμό των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για το 2026 και το 2027 στα μέσα της περιόδου σύμφωνα με το άρθρο [14] του [μελλοντικού ΚΚΔ], τα κράτη μέλη όπου το ποσοστό των νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης είναι πάνω από τον μέσο όρο της Ένωσης το 2024, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, διαθέτουν τουλάχιστον το 10 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τα έτη 2026 έως 2027 σε αυτές τις δράσεις.

Κατά τον προγραμματισμό των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για το 2026 και το 2027 στα μέσα της περιόδου σύμφωνα με το άρθρο [14] του [μελλοντικού ΚΚΔ], τα κράτη μέλη όπου το ποσοστό των νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης είναι πάνω από τον μέσο όρο της Ένωσης το 2024 ή όπου το ποσοστό των ΕΕΑΚ υπερβαίνει το 15 %, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, διαθέτουν τουλάχιστον το 15 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τα έτη 2026 έως 2027 σε αυτές τις δράσεις ή σε μέτρα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο διαθέτουν τουλάχιστον το 15 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης των προγραμμάτων τους σε στοχευμένες δράσεις που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο. Η διάθεση αυτού του ποσοστού λαμβάνεται υπόψη για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με το ελάχιστο ποσοστό σε εθνικό επίπεδο που ορίζεται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο.

Οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο διαθέτουν τουλάχιστον το 15 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης των προγραμμάτων τους σε στοχευμένες δράσεις που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο. Η διάθεση αυτού του ποσοστού λαμβάνεται υπόψη για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με το ελάχιστο ποσοστό σε εθνικό επίπεδο που ορίζεται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο. Η διάθεση αυτού του ποσοστού δεν αντικαθιστά τους πόρους που απαιτούνται για τις υποδομές και την ανάπτυξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών.

Κατά την εφαρμογή των εν λόγω δράσεων, τα κράτη μέλη δίνουν προτεραιότητα σε οικονομικά μη ενεργούς και μακροχρόνια άνεργους νέους και εφαρμόζουν στοχοθετημένα μέτρα ευαισθητοποίησης.

Κατά την εφαρμογή των εν λόγω δράσεων, τα κράτη μέλη δίνουν προτεραιότητα σε οικονομικά μη ενεργούς και μακροχρόνια άνεργους νέους και εφαρμόζουν στοχοθετημένα μέτρα ευαισθητοποίησης.

6.  Οι παράγραφοι 2 έως 5 δεν ισχύουν στις ειδικά πρόσθετα κονδύλι που ελήφθησαν από τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994.

6.  Οι παράγραφοι 2 έως 5 δεν ισχύουν στις ειδικά πρόσθετα κονδύλι που ελήφθησαν από τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994.

7.  Οι παράγραφοι 1 έως 5 δεν ισχύουν για την τεχνική βοήθεια.

7.  Οι παράγραφοι 1 έως 5 δεν ισχύουν για την τεχνική βοήθεια.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7α

 

Σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων

 

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη συμμόρφωση με τον Χάρτη κατά τη χρήση των ταμείων.

 

Κάθε δαπάνη για δράση που δεν συνάδει με τον Χάρτη δεν είναι επιλέξιμη σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 2 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων xx/xx και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Εταιρική σχέση

Εταιρική σχέση

1.  Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει την επαρκή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης, εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης που υποστηρίζονται από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης.

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 6 του [μελλοντικού ΚΚΔ] και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014, κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει, σε συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, την ουσιαστική συμμετοχή κοινωνικών εταίρων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, φορέων ισότητας, εθνικών οργανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλων συναφών αντιπροσωπευτικών οργανώσεων στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης, εκπαίδευσης, απαγόρευσης των διακρίσεων και κοινωνικής ένταξης και των πρωτοβουλιών που υποστηρίζονται από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Η ουσιαστική αυτή συμμετοχή δεν εισάγει αποκλεισμούς και είναι προσιτή σε άτομα με αναπηρίες.

2.  Τα κράτη μέλη χορηγούν κατάλληλο ποσό από τους πόρους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης κάθε προγράμματος για την ενίσχυση των ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

2.  Τα κράτη μέλη χορηγούν τουλάχιστον το 2 % από τους πόρους του ΕΚΤ+ για την ενίσχυση των ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, με τη μορφή κατάρτισης, μέτρων δικτύωσης και ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου, καθώς και για κοινές δραστηριότητες των κοινωνικών εταίρων.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Αντιμετώπιση της υλικής στέρησης

Αντιμετώπιση της υλικής στέρησης

Οι πόροι που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 προγραμματίζονται στο πλαίσιο μιας ειδικής προτεραιότητας ή ειδικού προγράμματος.

Οι πόροι που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 όσον αφορά την κοινωνική ένταξη των απόρων ή/και την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης προγραμματίζονται στο πλαίσιο μιας ειδικής προτεραιότητας ή ειδικού προγράμματος. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για αυτή την προτεραιότητα ή το πρόγραμμα ορίζεται στο 85 % τουλάχιστον.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Στήριξη της απασχόλησης των νέων

Στήριξη της απασχόλησης των νέων

Η στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5 προγραμματίζεται στο πλαίσιο μιας ειδικής προτεραιότητας και στηρίζει τον ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο i).

Η στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5 προγραμματίζεται στο πλαίσιο μιας ειδικής προτεραιότητας ή προγράμματος και στηρίζει τον ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο i).

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10α

 

Στήριξη της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά

 

Προγραμματίζεται στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 εδάφιο 1α στο πλαίσιο ειδικής προτεραιότητας ή ειδικού προγράμματος που αντικατοπτρίζει τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2013 σχετικά με την επένδυση στα παιδιά. Η στήριξη αφορά την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στο πλαίσιο των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4 σημεία vii) έως x).

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Στήριξη στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις

Στήριξη στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις

Οι δράσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, προγραμματίζονται βάσει μίας ή περισσότερων ειδικών προτεραιοτήτων.

Οι δράσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, προγραμματίζονται βάσει οποιουδήποτε από τους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα, τη συνοχή, τον συντονισμό και τις συνέργιες με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

 

Εξασφαλίζεται επαρκής ευελιξία σε επίπεδο διαχειριστικής αρχής όσον αφορά τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων και των τομέων για επενδύσεις του ΕΚΤ+ σύμφωνα με τις ειδικές τοπικές ή περιφερειακές προκλήσεις.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11α

 

Ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη

 

1.  Το ΕΚΤ+ μπορεί να υποστηρίξει την ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη στο πλαίσιο προγραμμάτων τα οποία υπάγονται και στους δύο στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxxx [νέος ΚΚΔ] σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ του εν λόγω κανονισμού [νέος ΚΚΔ].

 

2.  Τα κράτη μέλη υλοποιούν την ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη, που υποστηρίζεται από το ΕΚΤ+, αποκλειστικά με τις μορφές που αναφέρονται στο άρθρο [22] του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxxx [νέος ΚΚΔ].

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11β

 

Διακρατική συνεργασία

 

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να υποστηρίζουν τις δράσεις διακρατικής συνεργασίας στο πλαίσιο ειδικής προτεραιότητας.

 

2.  Δράσεις διακρατικής συνεργασίας μπορούν να προγραμματιστούν βάσει οποιουδήποτε από τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία i) έως x).

 

3.  Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για την προτεραιότητα αυτή μπορεί να αυξηθεί σε 95 % για τη διάθεση κατ’ ανώτατο όριο 5 % εθνικών πόρων από το ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τις εν λόγω προτεραιότητες.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Πεδίο εφαρμογής

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε σχέση με τη στήριξη από το ΕΚΤ+ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία i) έως x) όταν εφαρμόζεται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης (η «γενική υποστήριξη από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης»).

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε σχέση με τη στήριξη από το ΕΚΤ+ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία i) έως x) όταν εφαρμόζεται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης (η «γενική υποστήριξη από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης»). Επιπλέον, το άρθρο 13 εφαρμόζεται επίσης στη στήριξη από το ΕΚΤ+ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο xi).

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Καινοτόμες δράσεις

Κοινωνικά καινοτόμες δράσεις

1.  Τα κράτη μέλη στηρίζουν δράσεις της κοινωνικής καινοτομίας και των κοινωνικών πειραματισμών ή ενισχύουν τις προσεγγίσεις από τη βάση προς την κορυφή βασισμένες σε εταιρικές σχέσεις στις οποίες συμμετέχουν δημόσιες αρχές, ο ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των πολιτών, όπως οι Ομάδες Τοπικής Δράσης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.

1.  Τα κράτη μέλη στηρίζουν δράσεις κοινωνικής καινοτομίας ή/και κοινωνικών πειραματισμών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαθέτουν μια κοινωνικοπολιτισμική συνιστώσα, υιοθετώντας προσεγγίσεις από τη βάση προς την κορυφή βασισμένες σε εταιρικές σχέσεις στις οποίες συμμετέχουν δημόσιες αρχές, κοινωνικοί εταίροι, επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας, ο ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των πολιτών.

 

1α.  Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν, είτε στα επιχειρησιακά τους προγράμματα είτε σε μεταγενέστερο στάδιο κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, πεδία για κοινωνική καινοτομία και κοινωνικούς πειραματισμούς που ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες των κρατών μελών.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να υποστηρίζουν την διάδοση καινοτόμων προσεγγίσεων που έχουν δοκιμαστεί σε μικρή κλίμακα (κοινωνικοί πειραματισμοί) και αναπτύχθηκαν με βάση το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και άλλα προγράμματα της Ένωσης.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να υποστηρίζουν την διάδοση καινοτόμων προσεγγίσεων που έχουν δοκιμαστεί σε μικρή κλίμακα (κοινωνική καινοτομία και κοινωνικοί πειραματισμοί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαθέτουν μια κοινωνικοπολιτισμική συνιστώσα) και αναπτύχθηκαν με βάση το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και άλλα προγράμματα της Ένωσης.

3.  καινοτόμες δράσεις και προσεγγίσεις μπορεί να προγραμματιστούν βάσει των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία i) έως x).

3.  Καινοτόμες δράσεις και προσεγγίσεις μπορεί να προγραμματιστούν βάσει των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

4.  Κάθε κράτος μέλος διαθέτει τουλάχιστον μία προτεραιότητα στην εφαρμογή των παραγράφων 1 ή 2, ή και των δύο. Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τις προτεραιότητες αυτές μπορεί να αυξηθεί σε 95 % για τη διάθεση κατ’ ανώτατο όριο 5 % εθνικών πόρων από το ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τις εν λόγω προτεραιότητες.

4.  Κάθε κράτος μέλος διαθέτει τουλάχιστον μία προτεραιότητα στην εφαρμογή των παραγράφων 1 ή 2, ή και των δύο. Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τις προτεραιότητες αυτές μπορεί να αυξηθεί σε 95 % για τη διάθεση κατ’ ανώτατο όριο 5 % εθνικών πόρων από το ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης.

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 14

Άρθρο 14

Επιλεξιμότητα

Επιλεξιμότητα

1.  Εκτός από τις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο [58] του [μελλοντικού ΚΚΔ], οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες υπό την γενική στήριξη του σκέλους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης:

1.  Εκτός από τις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο [58] του [μελλοντικού ΚΚΔ], οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες υπό την γενική στήριξη του σκέλους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης:

α)  αγορά γης και ακινήτων, υλοποίηση υποδομών, και

α)  αγορά γης και ακινήτων, αγορά υποδομών, και

β)  αγορά επίπλωσης, εξοπλισμού και οχημάτων, εκτός όταν η αγορά είναι αναγκαία για την επίτευξη του στόχου της πράξης ή τα αντικείμενα αυτά έχουν αποσβεσθεί πλήρως ή η αγορά τους είναι η πλέον οικονομική λύση.

β)  αγορά επίπλωσης, εξοπλισμού και οχημάτων, εκτός όταν η αγορά είναι απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του στόχου της πράξης ή τα αντικείμενα αυτά έχουν αποσβεσθεί πλήρως ή η αγορά τους είναι η πλέον οικονομική λύση.

2.  Οι συνεισφορές σε είδος με τη μορφή επιδομάτων ή μισθών που καταβάλλονται από τρίτο μέρος προς όφελος των συμμετεχόντων σε μια πράξη δύνανται να είναι επιλέξιμες για συνδρομή από τη γενική στήριξη από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, εφόσον οι συνεισφορές σε είδος γίνονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών κανόνων και δεν υπερβαίνουν το κόστος που βαρύνει το τρίτο μέρος.

2.  Οι συνεισφορές σε είδος με τη μορφή επιδομάτων ή μισθών που καταβάλλονται από τρίτο μέρος προς όφελος των συμμετεχόντων σε μια πράξη δύνανται να είναι επιλέξιμες για συνδρομή από τη γενική στήριξη από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, εφόσον οι συνεισφορές σε είδος γίνονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών κανόνων και δεν υπερβαίνουν το κόστος που βαρύνει το τρίτο μέρος.

3.  Το ειδικό συμπληρωματικό κονδύλι που ελήφθη από τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994, χρησιμοποιείται για να στηριχθεί η επίτευξη των ειδικών στόχων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρο 4.

3.  Το ειδικό συμπληρωματικό κονδύλι που ελήφθη από τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994, χρησιμοποιείται για να στηριχθεί η επίτευξη των ειδικών στόχων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρο 4.

4.  Οι άμεσες δαπάνες προσωπικού είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από τη γενική στήριξη του σκέλους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι το επίπεδό τους δεν είναι υψηλότερο από το 100 % της συνήθους αμοιβής για το συγκεκριμένο επάγγελμα στο κράτος μέλος, όπως καταδεικνύεται από τα στοιχεία της Eurostat.

4.  Οι άμεσες δαπάνες προσωπικού είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από τη γενική στήριξη του σκέλους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Εάν εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση, αυτές καθορίζονται βάσει της εν λόγω σύμβασης. Εάν δεν εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση, το επίπεδό τους δεν είναι υψηλότερο από το 100 % της συνήθους αμοιβής για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη στο κράτος μέλος ή στην περιφέρεια, όπως καταδεικνύεται από τη σχετική τεκμηριωμένη αιτιολόγηση που παρέχεται από την αντίστοιχη διαχειριστική αρχή ή/και από τα στοιχεία της Eurostat.

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 15

Άρθρο 15

Δείκτες και υποβολή εκθέσεων

Δείκτες και υποβολή εκθέσεων

1.  Προγράμματα που επωφελούνται από τη γενική στήριξη από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης χρησιμοποιούν κοινούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα 1 του παρόντος κανονισμού, για την παρακολούθηση της προόδου κατά την υλοποίηση. Τα προγράμματα αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες.

1.  Προγράμματα που επωφελούνται από τη γενική στήριξη από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης χρησιμοποιούν κοινούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα 1 ή στο παράρτημα ΙΙα για δράσεις που αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη των απόρων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο x) του παρόντος κανονισμού, για την παρακολούθηση της προόδου κατά την υλοποίηση. Τα προγράμματα αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες και ειδικούς ανά δράση δείκτες.

2.  Οι τιμές βάσης για τους κοινούς ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων ορίζονται σε μηδέν. Όπου ενδείκνυται, λόγω της φύσης των υποστηριζόμενων πράξεων, ορίζονται για αυτούς τους δείκτες σωρευτικά ποσοτικοποιημένα ορόσημα και τιμές-στόχοι σε απόλυτους αριθμούς. Οι υποβαλλόμενες τιμές για τους δείκτες εκροών εκφράζονται σε απόλυτους αριθμούς.

2.  Οι τιμές βάσης για τους κοινούς ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων ορίζονται σε μηδέν. Όπου ενδείκνυται, λόγω της φύσης των υποστηριζόμενων πράξεων, ορίζονται για αυτούς τους δείκτες σωρευτικά ποσοτικοποιημένα ορόσημα και τιμές-στόχοι σε απόλυτους αριθμούς. Οι υποβαλλόμενες τιμές για τους δείκτες εκροών εκφράζονται σε απόλυτους αριθμούς.

3.  Για τους κοινούς και τους ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για τους οποίους έχει καθοριστεί σωρευτικά ποσοτικοποιημένο ορόσημο για το 2024 και τιμή-στόχος για το 2029, η τιμή αναφοράς ορίζεται χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία ή άλλες σχετικές πηγές πληροφόρησης. Οι στόχοι για τους κοινούς δείκτες αποτελεσμάτων ορίζονται σε απόλυτους αριθμούς ή ως ποσοστό. Οι ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων ενός προγράμματος και οι συναφείς στόχοι μπορούν να εκφράζονται ποσοτικά ή ποιοτικά. Οι υποβαλλόμενες τιμές για τους κοινούς δείκτες εκροών εκφράζονται σε απόλυτους αριθμούς.

3.  Για τους κοινούς και τους ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για τους οποίους έχει καθοριστεί σωρευτικά ποσοτικοποιημένο ορόσημο για το 2024 και τιμή-στόχος για το 2029, η τιμή αναφοράς ορίζεται χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία ή άλλες σχετικές πηγές πληροφόρησης. Οι στόχοι για τους κοινούς δείκτες αποτελεσμάτων ορίζονται σε απόλυτους αριθμούς ή ως ποσοστό. Οι ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων ενός προγράμματος και οι συναφείς στόχοι μπορούν να εκφράζονται ποσοτικά ή ποιοτικά. Οι υποβαλλόμενες τιμές για τους κοινούς δείκτες εκροών εκφράζονται σε απόλυτους αριθμούς.

4. Τα στοιχεία σχετικά με τους δείκτες για τους συμμετέχοντες διαβιβάζονται μόνον όταν είναι διαθέσιμα όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του παραρτήματος 1 σημείο 1α και αφορούν τον εν λόγω συμμετέχοντα.

4.  Τα στοιχεία σχετικά με τους δείκτες για τους συμμετέχοντες διαβιβάζονται μόνον όταν είναι διαθέσιμα όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του παραρτήματος 1 σημείο 1α και αφορούν τον εν λόγω συμμετέχοντα.

 

4α.  Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 περιλαμβάνουν εκτίμηση των επιπτώσεων με γνώμονα το φύλο για την παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων του ΕΚΤ+ σε σχέση με την ισότητα των φύλων και αναλύονται κατά φύλο.

5.  Τα κράτη μέλη, όταν υπάρχουν στοιχεία σε μητρώα ή ισοδύναμες πηγές, επιτρέπουν στις διαχειριστικές αρχές και άλλα όργανα επιφορτισμένα με τη συλλογή στοιχείων που είναι αναγκαία για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της γενικής στήριξης από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης να αποκτήσουν τα εν λόγω στοιχεία από μητρώα ή ισοδύναμες πηγές, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

5.  Τα κράτη μέλη μπορούν, όταν υπάρχουν στοιχεία σε μητρώα ή ισοδύναμες πηγές, να επιτρέπουν στις διαχειριστικές αρχές και άλλα όργανα επιφορτισμένα με τη συλλογή στοιχείων που είναι αναγκαία για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της γενικής στήριξης από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης να αποκτήσουν τα εν λόγω στοιχεία από μητρώα ή ισοδύναμες πηγές, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

6.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 38, για την τροποποίηση των δεικτών στο παράρτημα Ι, όταν κρίνεται απαραίτητο, για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος.

6.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 38, για την τροποποίηση των δεικτών στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙα, όταν κρίνεται απαραίτητο, για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 17

Άρθρο 17

Αρχές

Αρχές

1.  Η στήριξη από το ΕΚΤ+ για την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για να υποστηριχθεί η διανομή τροφίμων και αγαθών που συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων.

1.  Η στήριξη από το ΕΚΤ+ για την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για να υποστηριχθεί η διανομή τροφίμων και αγαθών που συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων.

2.  Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι επιλέγουν τα τρόφιμα και/ή τη βασική υλική βοήθεια βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που αφορούν τις ανάγκες των απόρων. Στα κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και κατά περίπτωση για τα αγαθά, λαμβάνονται επίσης υπόψη οι κλιματικές και περιβαλλοντικές πτυχές, ιδίως με σκοπό τη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Κατά περίπτωση, η επιλογή του τύπου των τροφίμων που διανέμονται βασίζεται στη συμβολή τους στην ισορροπημένη διατροφή των απόρων.

2.  Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι επιλέγουν τα τρόφιμα και/ή τη βασική υλική βοήθεια βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που αφορούν τις ανάγκες των απόρων. Στα κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και κατά περίπτωση για τα αγαθά, λαμβάνονται επίσης υπόψη οι κλιματικές και περιβαλλοντικές πτυχές, ιδίως με σκοπό τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και των πλαστικών μίας χρήσης. Κατά περίπτωση, η επιλογή του τύπου των τροφίμων που διανέμονται βασίζεται στη συμβολή τους στην ισορροπημένη διατροφή των απόρων.

Τα τρόφιμα και/ή η βασική υλική βοήθεια μπορεί να παρέχονται άμεσα σε απόρους ή έμμεσα μέσω ηλεκτρονικών δελτίων ή κουπονιών, υπό τον όρο ότι αυτά θα μπορούν να εξαργυρώνονται μόνο με τρόφιμα και/ή βασική υλική βοήθεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3.

Τα τρόφιμα και/ή η βασική υλική βοήθεια μπορεί να παρέχονται άμεσα σε απόρους ή έμμεσα μέσω ηλεκτρονικών δελτίων ή κουπονιών, υπό τον όρο ότι αυτά θα μπορούν να εξαργυρώνονται μόνο με τρόφιμα και/ή βασική υλική βοήθεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, και δεν αντικαθιστούν οποιαδήποτε υφιστάμενη κοινωνική παροχή.

Τα τρόφιμα που προορίζονται για διανομή σε απόρους μπορούν να προέρχονται από τη χρήση, μεταποίηση ή πώληση των προϊόντων που διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για την προσφορότερη, από οικονομική άποψη, επιλογή και ότι αυτό δεν θα καθυστερήσει αδικαιολόγητα την παράδοση των τροφίμων στους απόρους.

Τα τρόφιμα που προορίζονται για διανομή σε απόρους μπορούν να προέρχονται από τη χρήση, μεταποίηση ή πώληση των προϊόντων που διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για την προσφορότερη, από οικονομική άποψη, επιλογή και ότι αυτό δεν θα καθυστερήσει αδικαιολόγητα την παράδοση των τροφίμων στους απόρους.

Τα ποσά που προκύπτουν από αυτή τη συναλλαγή χρησιμοποιούνται προς όφελος των απόρων, επιπλέον των ποσών που ήδη διατίθενται για το πρόγραμμα.

Τα ποσά που προκύπτουν από αυτή τη συναλλαγή χρησιμοποιούνται προς όφελος των απόρων, επιπλέον των ποσών που ήδη διατίθενται για το πρόγραμμα.

3.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η βοήθεια που χορηγείται στο πλαίσιο της στήριξης από το ΕΚΤ+ για την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης σέβεται την αξιοπρέπεια και αποτρέπει τον στιγματισμό των απόρων.

3.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η βοήθεια που χορηγείται στο πλαίσιο της στήριξης από το ΕΚΤ+ για την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης σέβεται την αξιοπρέπεια και αποτρέπει τον στιγματισμό των απόρων.

4.  Η παροχή τροφίμων και/ή υλικής βοήθειας μπορεί να συμπληρωθεί με αναπροσανατολισμό προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και άλλα συνοδευτικά μέτρα με σκοπό την κοινωνική ένταξη των απόρων.

4.  Η παροχή τροφίμων και/ή υλικής βοήθειας συμπληρώνεται με αναπροσανατολισμό προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και άλλα συνοδευτικά μέτρα με σκοπό την κοινωνική ένταξη των απόρων.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 20

Άρθρο 20

Επιλεξιμότητα των δαπανών

Επιλεξιμότητα των δαπανών

1.  Οι επιλέξιμες δαπάνες της στήριξης από το ΕΚΤ+ για την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης είναι:

1.  Οι επιλέξιμες δαπάνες της στήριξης από το ΕΚΤ+ για την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης είναι:

α)  οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που αφορούν τη μεταφορά τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας στους δικαιούχους για την παράδοση των τροφίμων και/ή της βασικής υλικής βοήθειας στους τελικούς αποδέκτες·

α)  οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που αφορούν τη μεταφορά τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας στους δικαιούχους για την παράδοση των τροφίμων και/ή της βασικής υλικής βοήθειας στους τελικούς αποδέκτες·

β)  στην περίπτωση που η μεταφορά των τροφίμων και/ή της βασικής υλικής βοήθειας στους δικαιούχους για τη διανομή τους στους τελικούς παραλήπτες δεν καλύπτεται από το στοιχείο α), οι δαπάνες που επιβαρύνουν την αρχή αγορών και σχετίζονται με τη μεταφορά των τροφίμων και/ή της βασικής υλικής βοήθειας στις αποθήκες και/ή στους δικαιούχους και οι δαπάνες αποθήκευσης βάσει κατ’ αποκοπή ποσοστού 1 % των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α) ή, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι δαπάνες που όντως πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν·

β)  στην περίπτωση που η μεταφορά των τροφίμων και/ή της βασικής υλικής βοήθειας στους δικαιούχους για τη διανομή τους στους τελικούς παραλήπτες δεν καλύπτεται από το στοιχείο α), οι δαπάνες που επιβαρύνουν την αρχή αγορών και σχετίζονται με τη μεταφορά των τροφίμων και/ή της βασικής υλικής βοήθειας στις αποθήκες και/ή στους δικαιούχους και οι δαπάνες αποθήκευσης βάσει κατ’ αποκοπή ποσοστού 1 % των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α) ή, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι δαπάνες που όντως πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν·

γ)  οι διοικητικές δαπάνες, οι δαπάνες μεταφοράς και αποθήκευσης που επιβαρύνουν τους δικαιούχους που συμμετέχουν στη διανομή τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας στους απόρους, βάσει κατ’ αποκοπή συντελεστή 5 % των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)· ή 5% των δαπανών της αξίας των τροφίμων που διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

γ)  οι διοικητικές δαπάνες, οι δαπάνες μεταφοράς και αποθήκευσης που επιβαρύνουν τους δικαιούχους που συμμετέχουν στη διανομή τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας στους απόρους, βάσει κατ’ αποκοπή συντελεστή 5 % των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)· ή 5% των δαπανών της αξίας των τροφίμων που διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

δ)  οι δαπάνες για τη συλλογή, τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη διανομή δωρεών τροφίμων και οι άμεσα συνδεόμενες δραστηριότητες ευαισθητοποίησης·

δ)  οι δαπάνες για τη συλλογή, τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη διανομή δωρεών τροφίμων και οι άμεσα συνδεόμενες δραστηριότητες ευαισθητοποίησης·

ε)  οι δαπάνες για συνοδευτικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται από τους δικαιούχους ή για λογαριασμό τους και δηλώνονται από τους δικαιούχους που παραδίδουν τα τρόφιμα και/ή την υλική βοήθεια στους απόρους, βάσει κατ’ αποκοπή ποσοστού 5 % των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

ε)  οι δαπάνες για συνοδευτικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται από τους δικαιούχους ή για λογαριασμό τους και δηλώνονται από τους δικαιούχους που παραδίδουν τα τρόφιμα και/ή την υλική βοήθεια στους απόρους, βάσει κατ’ αποκοπή ποσοστού 5,5 % των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

2.  Η μείωση των επιλέξιμων δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παραγράφου 1 λόγω της μη συμμόρφωσης του φορέα που είναι αρμόδιος για την αγορά τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας με την ισχύουσα νομοθεσία δεν οδηγεί σε μείωση των επιλέξιμων δαπανών που ορίζονται στα στοιχεία γ) και ε) της παραγράφου 1.

2.  Η μείωση των επιλέξιμων δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παραγράφου 1 λόγω της μη συμμόρφωσης του φορέα που είναι αρμόδιος για την αγορά τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας με την ισχύουσα νομοθεσία δεν οδηγεί σε μείωση των επιλέξιμων δαπανών που ορίζονται στα στοιχεία γ) και ε) της παραγράφου 1.

3.  Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες:

3.  Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες:

α)  τόκοι χρέους·

α)  τόκοι χρέους·

β)  υλοποίηση υποδομών·

β)  αγορά υποδομών·

γ)  κόστος μεταχειρισμένων αγαθών.

γ)  κόστος μεταχειρισμένων αγαθών υποβαθμισμένης ποιότητας.

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 21

Άρθρο 21

Δείκτες και υποβολή εκθέσεων

Δείκτες και υποβολή εκθέσεων

1.  Οι προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης χρησιμοποιούν κοινούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την υλοποίηση. Τα προγράμματα αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες.

1.  Οι προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης χρησιμοποιούν κοινούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την υλοποίηση. Τα προγράμματα αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες.

2.  Καθορίζονται οι τιμές αναφοράς για τους κοινούς και τους ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων.

2.  Καθορίζονται οι τιμές αναφοράς για τους κοινούς και τους ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων. Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων διατηρούνται όσο το δυνατόν πιο απλές.

3.  Έως τις 30 Ιουνίου 2025 και τις 30 Ιουνίου 2028, οι διαχειριστικές αρχές υποβάλλουν στην Επιτροπή τα αποτελέσματα της δομημένης έρευνας για τους τελικούς παραλήπτες που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο έτος. Η έρευνα αυτή βασίζεται στο υπόδειγμα που καθορίζεται από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικής πράξης.

3.  Έως τις 30 Ιουνίου 2025 και τις 30 Ιουνίου 2028, οι διαχειριστικές αρχές υποβάλλουν στην Επιτροπή τα αποτελέσματα της δομημένης ανώνυμης έρευνας για τους τελικούς παραλήπτες που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο έτος και εστίασε στις συνθήκες διαβίωσής τους και στη φύση της υλικής τους στέρησης. Η έρευνα αυτή βασίζεται στο υπόδειγμα που καθορίζεται από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικής πράξης.

4.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη η οποία θεσπίζει το υπόδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη δομημένη έρευνα για τους τελικούς παραλήπτες σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2, ώστε να διασφαλίζονται ομοιόμορφοι όροι όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

4.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη η οποία θεσπίζει το υπόδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη δομημένη έρευνα για τους τελικούς παραλήπτες σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2, ώστε να διασφαλίζονται ομοιόμορφοι όροι όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 38 για την τροποποίηση των δεικτών στο παράρτημα ΙΙ, όταν κρίνεται απαραίτητο, για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή των προγραμμάτων.

5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 38 για την τροποποίηση των δεικτών στο παράρτημα ΙΙ, όταν κρίνεται απαραίτητο, για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή των προγραμμάτων.

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο λογιστικός έλεγχος των πράξεων μπορεί να καλύπτει όλα τα στάδια εκτέλεσης και όλους τους κρίκους της αλυσίδας εφοδιασμού, με μοναδική εξαίρεση τον έλεγχο των τελικών παραληπτών, εκτός εάν η εκτίμηση κινδύνου διαπιστώσει ειδικό κίνδυνο παρατυπίας ή απάτης.

Ο λογιστικός έλεγχος των πράξεων μπορεί να καλύπτει όλα τα στάδια εκτέλεσης και όλους τους κρίκους της αλυσίδας εφοδιασμού, με μοναδική εξαίρεση τον έλεγχο των τελικών παραληπτών, εκτός εάν η εκτίμηση κινδύνου διαπιστώσει ειδικό κίνδυνο παρατυπίας ή απάτης. Ο λογιστικός έλεγχος των πράξεων περιλαμβάνει περισσότερους ελέγχους κατά τα αρχικά στάδια της υλοποίησης έτσι ώστε, σε περίπτωση κινδύνου απάτης, τα κονδύλια να μπορούν να διοχετευθούν σε άλλα έργα.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 23

Άρθρο 23

Επιχειρησιακοί στόχοι

Επιχειρησιακοί στόχοι

Το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:

Το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:

α)  ανάπτυξη συγκριτικής αναλυτικής γνώσης υψηλής ποιότητας για να εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές για την επίτευξη των ειδικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 4 βασίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις συνθήκες στις συνδεδεμένες χώρες·

α)  ανάπτυξη συγκριτικής αναλυτικής γνώσης υψηλής ποιότητας για να εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές για την επίτευξη των ειδικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 4 βασίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις συνθήκες στις συνδεδεμένες χώρες·

β)  διευκόλυνση της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών χωρίς αποκλεισμούς, της αμοιβαίας μάθησης, των αξιολογήσεων από ομοτίμους και του διαλόγου σχετικά με τις πολιτικές στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 4, προκειμένου να υποστηριχθούν οι συνδεδεμένες χώρες για να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα πολιτικής·

β)  διευκόλυνση της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών χωρίς αποκλεισμούς, της αμοιβαίας μάθησης, των αξιολογήσεων από ομοτίμους και του διαλόγου σχετικά με τις πολιτικές στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 4, προκειμένου να υποστηριχθούν οι συνδεδεμένες χώρες για να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα πολιτικής·

γ)  στήριξη των κοινωνικών πειραματισμών στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 4 και ανάπτυξη της ικανότητας των ενδιαφερομένων για την εφαρμογή, τη μεταφορά ή τη διάδοση των υπό δοκιμή καινοτόμων κοινωνικών πολιτικών·

γ)  στήριξη των κοινωνικών πειραματισμών στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 4 και ανάπτυξη της ικανότητας των ενδιαφερομένων για την προετοιμασία, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή, τη μεταφορά ή τη διάδοση των υπό δοκιμή καινοτόμων κοινωνικών πολιτικών, με ειδική έμφαση στην προώθηση της αύξησης των τοπικών έργων που αναπτύσσονται από δήμους, τοπικές και περιφερειακές αρχές, κοινωνικούς εταίρους, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες στον τομέα της υποδοχής και της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των υπηκόων τρίτων χωρών·

δ)  παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών υποστήριξης σε εργοδότες και άτομα που αναζητούν εργασία, με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών αγορών εργασίας· οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν από την προετοιμασία πριν από την πρόσληψη μέχρι τη βοήθεια μετά την τοποθέτηση για την πλήρωση κενών θέσεων εργασίας σε ορισμένους τομείς, επαγγέλματα, χώρες, περιφέρειες ή την υποστήριξη συγκεκριμένων ομάδων (π.χ. τα ευάλωτα άτομα

δ)  ανάπτυξη και παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών υποστήριξης σε εργοδότες και άτομα που αναζητούν εργασία, με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών αγορών εργασίας· οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν από την προετοιμασία πριν από την πρόσληψη μέχρι τη βοήθεια μετά την τοποθέτηση για την πλήρωση κενών θέσεων εργασίας σε ορισμένους τομείς, επαγγέλματα, χώρες, περιφέρειες ή την υποστήριξη συγκεκριμένων ομάδων (π.χ. ατόμων σε δυσχερείς καταστάσεις

 

δ α)  υποστήριξη των διασυνοριακών συμπράξεων μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, της κοινωνίας των πολιτών και κοινωνικών εταίρων για την προώθηση μιας διασυνοριακής αγοράς εργασίας και την προαγωγή της διασυνοριακής κινητικότητας με κατάλληλες συνθήκες·

 

δ β)  υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών EURES για την πρόσληψη και την τοποθέτηση εργαζομένων σε ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις εργασίας μέσω του συμψηφισμού προσφοράς και ζήτησης εργασίας, μεταξύ άλλων και μέσω διασυνοριακών συνεργασιών·

 

δ γ)  διευκόλυνση της οικειοθελούς γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων σε κατάλληλες κοινωνικές συνθήκες και αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης με την ανάπτυξη αγορών εργασίας υψηλής ποιότητας, χωρίς αποκλεισμούς, στην Ένωση, οι οποίες είναι ανοικτές για όλους και προσβάσιμες από όλους, με παράλληλο σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ένωση·

ε)  στήριξη της ανάπτυξης του οικοσυστήματος της αγοράς σε σχέση με την παροχή μικροχρηματοδότησης σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά τη φάση εκκίνησης και τη φάση ανάπτυξης, ιδίως σε εκείνες που απασχολούν ευάλωτα άτομα·

ε)  στήριξη της ανάπτυξης του οικοσυστήματος της αγοράς σε σχέση με την παροχή, τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα μικροχρηματοδότησης για πολύ μικρές επιχειρήσεις, για επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας και για ευάλωτα άτομα κατά τη φάση εκκίνησης και τη φάση ανάπτυξης, ιδίως για εκείνες που απασχολούν άτομα που βρίσκονται σε δυσχερείς καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων μειονεκτούντων ατόμων·

στ)  στήριξη της δικτύωσης σε ενωσιακό επίπεδο και του διαλόγου με και μεταξύ των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 4 και συμβολή στην ανάπτυξη της θεσμικής ικανότητας των εν λόγω ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ), των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, των μικροπιστωτικών ιδρυμάτων και των ιδρυμάτων που παρέχουν χρηματοδότηση σε κοινωνικές επιχειρήσεις και στην κοινωνική οικονομία·

στ)  στήριξη της δικτύωσης σε ενωσιακό επίπεδο και του διαλόγου με και μεταξύ των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 4 και συμβολή στην ανάπτυξη της θεσμικής ικανότητας των ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ), των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, της κοινωνίας των πολιτών, των μικροπιστωτικών ιδρυμάτων και των ιδρυμάτων που παρέχουν χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας και στην κοινωνική οικονομία·

ζ)  στήριξη της ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων και της δημιουργίας μιας αγοράς κοινωνικών επενδύσεων, με τη διευκόλυνση των δημόσιων και ιδιωτικών συναλλαγών και της συμμετοχής των ιδρυμάτων και των φιλανθρωπικών φορέων στην αγορά αυτή·

ζ)  στήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας, και της δημιουργίας μιας αγοράς κοινωνικών επενδύσεων, με τη διευκόλυνση των δημόσιων και ιδιωτικών συναλλαγών και της συμμετοχής των ιδρυμάτων και των φιλανθρωπικών φορέων στην αγορά αυτή·

η)  καθοδήγηση για την ανάπτυξη των κοινωνικών υποδομών (συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, της φροντίδας των παιδιών, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της υγειονομικής περίθαλψης και της μακροχρόνιας φροντίδας) που απαιτούνται για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

η)  καθοδήγηση για την ανάπτυξη των κοινωνικών υποδομών (συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, της φροντίδας ηλικιωμένων, των απαιτήσεων προσβασιμότητας και της μετάβασης από τις υπηρεσίες ιδρυματικής φροντίδας στη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες, της φροντίδας των παιδιών, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της υγειονομικής περίθαλψης και της μακροχρόνιας φροντίδας) που απαιτούνται για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

θ)  στήριξη της διακρατικής συνεργασίας για την επιτάχυνση της μεταφοράς και τη διευκόλυνση της περαιτέρω διάδοσης καινοτόμων λύσεων, ιδίως για τους τομείς της απασχόλησης, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής ένταξης σε ολόκληρη την Ευρώπη·

θ)  στήριξη της διακρατικής συνεργασίας για την επιτάχυνση της μεταφοράς και τη διευκόλυνση της περαιτέρω διάδοσης καινοτόμων λύσεων, ιδίως για τους τομείς της καταπολέμησης της φτώχειας, της απασχόλησης, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής ένταξης σε ολόκληρη την Ευρώπη·

ι)  στήριξη της εφαρμογής σχετικών διεθνών κοινωνικών και εργασιακών προτύπων στο πλαίσιο της τιθάσευσης της παγκοσμιοποίησης και της εξωτερικής διάστασης των πολιτικών της Ένωσης στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 4.

ι)  στήριξη της εφαρμογής σχετικών διεθνών κοινωνικών και εργασιακών προτύπων στο πλαίσιο της τιθάσευσης της παγκοσμιοποίησης και της εξωτερικής διάστασης των πολιτικών της Ένωσης στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 4.

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 23α

 

Θεματική συγκέντρωση και χρηματοδότηση

 

Το τμήμα του χρηματοδοτικού κονδυλίου του ΕΚΤ+ για το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο α) διανέμεται στη διάρκεια όλης της περιόδου στους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2β (νέα) σύμφωνα με τα ακόλουθα ενδεικτικά ποσοστά:

 

α)  55 % στον ειδικό στόχο 1·

 

β)  18 % στον ειδικό στόχο 2·

 

γ)  18 % στον ειδικό στόχο 3.

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 24

Άρθρο 24

Επιλέξιμες δράσεις

Επιλέξιμες δράσεις

1.  Μόνο οι δράσεις που επιδιώκουν τους στόχους που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

1.  Μόνο οι δράσεις που επιδιώκουν τους στόχους που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

2.  Το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία μπορεί να στηρίζει τις ακόλουθες δράσεις:

2.  Το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία μπορεί να στηρίζει τις ακόλουθες δράσεις:

α)  Εργασίες ανάλυσης, μεταξύ άλλων σε σχέση με τρίτες χώρες, και ιδίως:

α)  Εργασίες ανάλυσης, μεταξύ άλλων σε σχέση με τρίτες χώρες, και ιδίως:

i)  έρευνες, μελέτες, στατιστικά στοιχεία, μεθοδολογίες, ταξινομήσεις, προσομοιώσεις μικρής κλίμακας, δείκτες, στήριξη παρατηρητηρίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στοιχεία αναφοράς·

i)  έρευνες, μελέτες, στατιστικά στοιχεία, μεθοδολογίες, ταξινομήσεις, προσομοιώσεις μικρής κλίμακας, δείκτες, στήριξη παρατηρητηρίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στοιχεία αναφοράς·

ii)  κοινωνικοί πειραματισμοί για την αξιολόγηση των κοινωνικών καινοτομιών·

ii)  κοινωνικοί πειραματισμοί για την αξιολόγηση των κοινωνικών καινοτομιών·

iii)  παρακολούθηση και αξιολόγηση της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και της εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης·

iii)  παρακολούθηση και αξιολόγηση της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και της εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης.

β)  Εφαρμογή πολιτικής, και συγκεκριμένα:

β)  Εφαρμογή πολιτικής, και συγκεκριμένα:

i)  διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις και υπηρεσίες υποστήριξης σε διασυνοριακές περιοχές·

i)  διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις και υπηρεσίες υποστήριξης σε διασυνοριακές περιοχές·

ii)  πανευρωπαϊκό σύστημα κινητικότητας με στόχο την εργασία σε ενωσιακό επίπεδο για την πλήρωση κενών θέσεων εργασίας όπου έχουν εντοπιστεί ελλείψεις στην αγορά εργασίας·

ii)  πανευρωπαϊκό σύστημα κινητικότητας με στόχο την εργασία σε ενωσιακό επίπεδο για την πλήρωση κενών θέσεων εργασίας όπου έχουν εντοπιστεί ελλείψεις στην αγορά εργασίας·

iii)  στήριξη της μικροχρηματοδότησης και των κοινωνικών επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω συνδυαστικών πράξεων όπως ο ασύμμετρος επιμερισμός του κινδύνου ή η μείωση του κόστους των συναλλαγών, καθώς και παροχή στήριξης για την ανάπτυξη των κοινωνικών υποδομών και των δεξιοτήτων·

iii)  στήριξη της μικροχρηματοδότησης και των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας, μεταξύ άλλων μέσω συνδυαστικών πράξεων όπως ο ασύμμετρος επιμερισμός του κινδύνου ή η μείωση του κόστους των συναλλαγών, καθώς και παροχή στήριξης για την ανάπτυξη των κοινωνικών υποδομών και των δεξιοτήτων·

iv)  στήριξη της διακρατικής συνεργασίας και της εταιρικής σχέσης με σκοπό τη διάδοση καινοτόμων λύσεων·

iv)  στήριξη της διακρατικής συνεργασίας και της εταιρικής σχέσης με σκοπό τη διάδοση καινοτόμων λύσεων.

γ)  Ανάπτυξη ικανοτήτων, ιδίως:

γ)  Ανάπτυξη ικανοτήτων, ιδίως:

i)  στα δίκτυα σε ενωσιακό επίπεδο σχετικά με τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1·

i)  στα δίκτυα σε ενωσιακό επίπεδο σχετικά με τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1·

ii)  στα εθνικά σημεία επαφής που παρέχουν καθοδήγηση, πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με την εφαρμογή αυτού του σκέλους·

ii)  στα εθνικά σημεία επαφής που παρέχουν καθοδήγηση, πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με την εφαρμογή αυτού του σκέλους·

iii)  στις διοικήσεις των συμμετεχόντων χωρών, στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τις υπηρεσίες απασχόλησης που είναι υπεύθυνες για την προώθηση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, στα μικροπιστωτικά ιδρύματα και στα ιδρύματα που χρηματοδοτούν κοινωνικές επιχειρήσεις ή άλλους παράγοντες κοινωνικών επενδύσεων, καθώς και τη δικτύωση·

iii)  στις διοικήσεις των συμμετεχόντων χωρών, στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τις υπηρεσίες απασχόλησης που είναι υπεύθυνες για την προώθηση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, στα μικροπιστωτικά ιδρύματα και στα ιδρύματα που χρηματοδοτούν επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας ή άλλους παράγοντες κοινωνικών επενδύσεων, καθώς και τη δικτύωση·

iv)  στα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο τη διακρατική συνεργασία·

iv)  στους κοινωνικούς εταίρους και στα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο τη διακρατική συνεργασία·

δ)  Δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης, ιδίως:

δ)  Δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης, ιδίως:

i)  αμοιβαία μάθηση μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, καινοτόμων προσεγγίσεων, αποτελεσμάτων δραστηριοτήτων ανάλυσης, αξιολογήσεων από ομοτίμους και συγκριτική αξιολόγηση·

i)  αμοιβαία μάθηση μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, καινοτόμων προσεγγίσεων, αποτελεσμάτων δραστηριοτήτων ανάλυσης, αξιολογήσεων από ομοτίμους και συγκριτική αξιολόγηση·

ii)  οδηγοί, εκθέσεις, πληροφοριακό υλικό και κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης των πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τα πεδία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1·

ii)  οδηγοί, εκθέσεις, πληροφοριακό υλικό και κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης των πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τα πεδία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1·

iii)  συστήματα πληροφόρησης για τη διάδοση στοιχείων σχετικά με τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1·

iii)  συστήματα πληροφόρησης για τη διάδοση στοιχείων σχετικά με τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1·

iv)  εκδηλώσεις, συνέδρια και σεμινάρια της προεδρίας του Συμβουλίου.

iv)  τεχνική και διοικητική συνδρομή για την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας, όπως δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων τεχνολογίας των πληροφοριών.

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  Κάθε νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί δυνάμει του δικαίου της Ένωσης ή κάθε διεθνής οργανισμός.

β)  Κάθε σχετικό νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί δυνάμει του δικαίου της Ένωσης ή σχετικός διεθνής οργανισμός.

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 25α

 

Διακυβέρνηση

 

1.  Η Επιτροπή διαβουλεύεται με ενδιαφερόμενα μέρη εντός της Ένωσης, ιδίως με κοινωνικούς εταίρους και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία, τις προτεραιότητές τους και τις στρατηγικές κατευθύνσεις και την υλοποίησή τους.

 

2.  Η Επιτροπή αναπτύσσει τους απαραίτητους δεσμούς με την Επιτροπή Απασχόλησης, την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, τη Συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας, την Ομάδα γενικών διευθυντών αρμόδιων για τις εργασιακές σχέσεις και τη Συμβουλευτική επιτροπή για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ενημερώνονται τακτικά και επαρκώς σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής των εν λόγω προγραμμάτων. Η Επιτροπή ενημερώνει επίσης άλλες επιτροπές που διαχειρίζονται πολιτικές, μέσα και δράσεις σχετικές με το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία.

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  Υποστήριξη μιας στρατηγικής της Ένωσης για τη δημόσια υγεία που αποσκοπεί:

 

i)  στη στήριξη των κρατών μελών στην προσπάθειά τους να προστατεύουν και να βελτιώνουν τη δημόσια υγεία· και

 

ii)  στην προώθηση της αποστολής της Ένωσης στον τομέα της υγείας σύμφωνα με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ που ορίζει ότι, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου.

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο α –εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  Να ενισχυθεί στην Ένωση η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κρίσεων, η διαχείριση των κρίσεων και η αντίδραση σε κρίσεις για την προστασία των πολιτών από διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας.

α)  Να ενισχυθεί στην Ένωση η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κρίσεων, η διαχείριση των κρίσεων και η αντίδραση σε κρίσεις για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας.

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iv α)  καλά σχεδιασμένες παρεμβάσεις στη δημόσια υγεία για τη μείωση της επιβάρυνσης και του αντίκτυπου των λοιμώξεων και των λοιμωδών νόσων που μπορούν να προληφθούν

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση iv β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iv β)  στήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων και εργαλείων για αποτελεσματική ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  επένδυση στην προαγωγή της υγείας και την πρόληψη νόσων

i)  επένδυση στην προαγωγή της υγείας και την πρόληψη νόσων, μεταξύ άλλων με προγράμματα γραμματισμού και εκπαίδευσης σε ζητήματα υγείας και με την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

i α)  επένδυση στην έγκαιρη διάγνωση και ανίχνευση

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των τομέων της υγείας και της περίθαλψης

ii)  στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των τομέων της υγείας και της περίθαλψης που καλύπτει τις ανάγκες και αντιμετωπίζει τις ανησυχίες ασθενών και πολιτών, ιδίως με την ανάπτυξη δεσμών με προγράμματα που υποστηρίζουν τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας και τις ψηφιακές δεξιότητες

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ii α)  προώθηση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών σε τομείς όπως η υγεία

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ii β)  ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας των πληροφοριών για την υγεία

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  στήριξη της ανάπτυξης ενός βιώσιμου ενωσιακού συστήματος πληροφοριών για την υγεία

ii)  στήριξη της ανάπτυξης ενός βιώσιμου, διαφανούς και προσβάσιμου ενωσιακού συστήματος πληροφοριών για την υγεία, με παράλληλη διασφάλιση της προστασίας των ιδιωτικών δεδομένων

(Στην πρόταση του COM, η αρίθμηση των σημείων του άρθρου 26 στοιχείο β) δεν είναι σωστή διότι υπάρχουν δύο σημεία ii))

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii)  στήριξη των κρατών μελών με τη μεταφορά γνώσεων χρήσιμων για τις εθνικές μεταρρυθμιστικές διαδικασίες για πιο αποτελεσματικά, προσβάσιμα και ανθεκτικά συστήματα υγείας και τη βελτίωση της προαγωγής της υγείας και της πρόληψης των ασθενειών, με την αντιμετώπιση κυρίως των προκλήσεων που έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

iii)  στήριξη των κρατών μελών με τη μεταφορά γνώσεων και την υποστήριξη της υλοποίησης που είναι χρήσιμες για τις εθνικές μεταρρυθμιστικές διαδικασίες για πιο αποτελεσματικά, προσβάσιμα, ανθεκτικά, δίκαια συστήματα υγείας χωρίς διακρίσεις και χωρίς αποκλεισμούς, που αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές ανισότητες, και με τη βελτίωση της προαγωγής της υγείας και της πρόληψης των ασθενειών, με την αντιμετώπιση κυρίως των προκλήσεων που έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την υποστήριξη εθνικών μητρώων υψηλής ποιότητας που θα παρέχουν επίσης συγκρίσιμα δεδομένα.

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iv α)  στήριξη της μετάβασης προς τη φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, της εγγύτητας των υγειονομικών και των κοινωνικών υπηρεσιών, και της ολοκληρωμένης φροντίδας σε επίπεδο κοινότητας, ιδίως με την προώθηση οργανωτικών μοντέλων που βασίζονται στη διεπαγγελματική ομαδική εργασία και στη δικτύωση πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iv β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iv β)  εξασφάλιση της συμμετοχής όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών στις παραπάνω δράσεις, σε ενωσιακό ή/και εθνικό επίπεδο, κατά περίπτωση

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iv γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iv γ)  ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και στρατηγικών για την πρόληψη και την καταπολέμηση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την ενδυνάμωση των πολιτών και τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  στήριξη της εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

i)  στήριξη της εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με τα φάρμακα, την πρόσβαση σε αυτά σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

vi)  στήριξη των επιστημονικών επιτροπών της Επιτροπής «Ασφάλεια των καταναλωτών» και «Υγεία, περιβάλλον και νεοεμφανιζόμενοι κίνδυνοι»

vi)  στήριξη της ενσωμάτωσης της διάστασης της υγείας σε όλες τις πολιτικές και θέσπιση διαδικασιών με τις οποίες μπορούν να εξετάζονται οι συνέπειες για την υγεία και να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις πολιτικές

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  υποστήριξη της παρακολούθησης και της εφαρμογής άλλων νομοθετικών πράξεων και πολιτικών της Ένωσης με συνέπειες για την υγεία, καθώς και ενίσχυσή τους, ώστε να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου, ενδεικτικά στους εξής τομείς:

 

i)  ατμοσφαιρική ρύπανση

 

ii)  ενδοκρινικοί διαταράκτες και άλλες χημικές ουσίες με επιβλαβείς ιδιότητες

 

iii)  υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα, το νερό και τον αέρα

 

iv)  τρόφιμα και επισήμανση τροφίμων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα trans λιπαρά οξέα, την επισήμανση των οινοπνευματωδών, πρόσθετα και υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη της ανάγκης ενίσχυσης και εφαρμογής άλλης ενωσιακής νομοθεσίας με συνέπειες για την υγεία συνιστά φυσική συνέπεια του άρθρου 168 ΣΛΕΕ που ορίζει ότι, «κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου».

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  στήριξη της ανάπτυξης της συνεργασίας για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ) στο πλαίσιο της εκπόνησης νέων εναρμονισμένων κανόνων

ii)  στήριξη της ανάπτυξης της συνεργασίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ) στο πλαίσιο της εκπόνησης νέων εναρμονισμένων κανόνων

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iii α)  υποστήριξη της εφαρμογής προγραμμάτων και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη διαπαιδαγώγηση και τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης των νέων όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – σημείο iii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iii β)  υποστήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Ένωσης με αντικείμενο την υγεία και θέματα σχετικά με την υγεία

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – σημείο iii γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iii γ)  υποστήριξη της δημιουργίας διοικητικού συμβουλίου για την υγεία με αντικείμενο την υλοποίηση των δράσεων που υπάγονται στο σκέλος Υγεία

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Μόνο οι δράσεις που επιδιώκουν τους στόχους που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 26 είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

1.  Μόνο οι σχετικές με την υγεία δράσεις που επιδιώκουν τους στόχους που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4 και 26 είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

i α)  δραστηριότητες για την παρακολούθηση των σωρευτικών συνεπειών που έχουν οι παράγοντες περιβαλλοντικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων όσων προκύπτουν από επιμολυντές στα τρόφιμα, το νερό, τον αέρα και άλλες πηγές, στην υγεία·

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο i β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

i β)  δραστηριότητες για την παρακολούθηση των επιπτώσεων που έχει η ενωσιακή νομοθεσία, όπως η νομοθεσία περί φαρμακοεπαγρύπνησης και οι συναφείς πράξεις, στην υγεία·

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων ανάλυσης δημοσιοποιούνται μόλις οριστικοποιηθούν.

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  διασυνοριακή συνεργασία και εταιρικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών περιοχών·

i)  διασυνοριακή συνεργασία και εταιρικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών περιοχών και σε σχέση με την ατμοσφαιρική ρύπανση και με άλλα είδη διασυνοριακής μόλυνσης του περιβάλλοντος·

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  μέσω μεταφοράς, προσαρμογής και ανάπτυξης βέλτιστων πρακτικών με ενωσιακή προστιθέμενη αξία μεταξύ των κρατών μελών·

i)  μέσω ανταλλαγής, μεταφοράς, προσαρμογής και ανάπτυξης βέλτιστων πρακτικών με ενωσιακή προστιθέμενη αξία μεταξύ των κρατών μελών·

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  δικτύων σε ενωσιακό επίπεδο σχετικά με τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 26·

ii)  δικτύων σε ενωσιακό επίπεδο σχετικά με τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 26 κατά τρόπο συνεχή και βιώσιμο, εξασφαλίζοντας την παρουσία μιας ενεργής κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Αιτιολόγηση

Οι κεντρικές ΜΚΟ που διαθέτουν πανευρωπαϊκά δίκτυα μελών σε επίπεδο βάσης συνεισφέρουν σημαντικά στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, καθώς ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ της ΕΕ και της κοινωνίας των πολιτών και μεταξύ διαφορετικών ευρωπαϊκών ομάδων της κοινωνίας των πολιτών. Αυτές οι ευρωπαϊκές ΜΚΟ αντιπροσωπεύουν μια μοναδική ευρωπαϊκή αξία η οποία θα πρέπει να αναγνωριστεί. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ βοηθά στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη και συμβάλλει σε μια ακμαία κοινωνία των πολιτών στην ΕΕ.

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iv)  εθνικών σημείων επαφής που παρέχουν οδηγίες, πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος·

iv)  περιφερειακών, υποεθνικών και εθνικών σημείων επαφής που παρέχουν οδηγίες, πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος·

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή προβαίνει σε διαβούλευση με τις υγειονομικές αρχές των κρατών μελών στο πλαίσιο της συντονιστικής ομάδας για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη των νόσων και τη διαχείριση των μη μεταδοτικών νόσων ή στο πλαίσιο άλλης σχετικής ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής ή παρόμοιων οντοτήτων όσον αφορά το πρόγραμμα εργασίας για το σκέλος Υγεία και τις άλλες προτεραιότητες και στρατηγικές κατευθύνσεις και την εφαρμογή της, καθώς και για την προοπτική της πολιτικής για την υγεία άλλων πολιτικών και μηχανισμών στήριξης, αυξάνοντας έτσι τον συνολικό συντονισμό και την προστιθέμενη αξία.

Η Επιτροπή προβαίνει σε διαβούλευση με τις υγειονομικές αρχές των κρατών μελών στο πλαίσιο της συντονιστικής ομάδας για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη των νόσων και τη διαχείριση των μη μεταδοτικών νόσων ή στο πλαίσιο άλλης σχετικής ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής ή παρόμοιων οντοτήτων, όπως είναι οι επαγγελματικές οργανώσεις στον τομέα της υγείας όσον αφορά το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το σκέλος Υγεία και τις άλλες προτεραιότητες και στρατηγικές κατευθύνσεις και την εφαρμογή της, καθώς και για την προοπτική της πολιτικής για την υγεία άλλων πολιτικών και μηχανισμών στήριξης, αυξάνοντας έτσι τον συνολικό συντονισμό και την προστιθέμενη αξία. Η ισχυρή πολιτική ηγεσία και η επαρκής δομή διακυβέρνησης στον τομέα της υγείας διασφαλίζουν ότι η προστασία και η προαγωγή της υγείας εξασφαλίζονται σε όλα τα χαρτοφυλάκια της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 29α

 

Διοικητικό συμβούλιο για την υγεία

 

1.  Η Επιτροπή συστήνει διοικητικό συμβούλιο για την υγεία με αντικείμενο την υλοποίηση των δράσεων που υπάγονται στο σκέλος Υγεία.

 

2.  Το διοικητικό συμβούλιο επικεντρώνει τις προσπάθειές του στην ανάπτυξη συνεργιών ανάμεσα στο σκέλος Υγεία και σε άλλα προγράμματα που ενσωματώνουν την παράμετρο της υγείας, μέσω συντονισμού και συνεργασίας, προωθώντας τη συμμετοχή των ασθενών και της κοινωνίας, και παρέχοντας επιστημονικές συμβουλές και συστάσεις. Οι εν λόγω ενέργειες έχουν ως στόχο δράσεις στον τομέα της υγείας προσανατολισμένες στην αξία, βιωσιμότητα, καλύτερες λύσεις στον τομέα της υγείας, καλύτερη πρόσβαση και μείωση των ανισοτήτων στον χώρο της υγείας. 

 

3.  Το διοικητικό συμβούλιο παρέχει ολοκληρωμένη στρατηγική και καθοδήγηση ως προς τη διαμόρφωση των σχεδίων εργασίας που υπάγονται στο σκέλος Υγεία. 

 

4.  Το διοικητικό συμβούλιο είναι ανεξάρτητη ομάδα συμφεροντούχων που αποτελείται από φορείς σχετικών κλάδων στον τομέα της δημόσιας υγείας, της ευημερίας και της κοινωνικής προστασίας, με συμμετοχή εκπροσώπων των περιφερειών και των τοπικών υγειονομικών αρχών, εκπροσώπων ασθενών και πολιτών. 

 

5.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από 15 έως 20 υψηλά ιστάμενα στελέχη διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται από την Επιτροπή κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων ή/και εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

6.  Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διορίζεται από την Επιτροπή μεταξύ των μελών του. 

 

7.  Το διοικητικό συμβούλιο: 

 

i)  συνεισφέρει στα ετήσια σχέδια εργασίας του σκέλους Υγεία, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής·

 

ii)  εκπονεί σχέδιο για τον συντονισμό και τη συνεργασία ανάμεσα στο σκέλος Υγεία και σε άλλα προγράμματα που ενσωματώνουν την παράμετρο της υγείας.

 

Το σχέδιο αυτό διευκολύνει την εξασφάλιση της προβολής και του συντονισμού όλων των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μηχανισμών που άπτονται της υγείας και κατευθύνει τη συνεργασία και τον συντονισμό. 

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 29β

 

Διεθνής συνεργασία

 

Η Επιτροπή αναπτύσσει συνεργασία με συναφείς διεθνείς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη και οι ειδικευμένοι οργανισμοί τους, και ιδίως με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), καθώς και με το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), για την εφαρμογή του σκέλους Υγεία, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των δράσεων σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο.

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 31

Άρθρο 31

Μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και μέθοδοι εκτέλεσης

Μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και μέθοδοι εκτέλεσης

1.  Το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και το σκέλος Υγεία μπορούν να παρέχουν χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις μορφές που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, ιδίως επιχορηγήσεις, βραβεία, δημόσιες συμβάσεις και εθελοντικές πληρωμές σε διεθνείς οργανισμούς των οποίων η Ένωση είναι μέλος ή στις εργασίες των οποίων συμμετέχει.

1.  Το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και το σκέλος Υγεία μπορούν να παρέχουν χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις μορφές που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, ιδίως επιχορηγήσεις, βραβεία, δημόσιες συμβάσεις, συνεισφορές και εθελοντικές πληρωμές σε διεθνείς οργανισμούς των οποίων η Ένωση είναι μέλος ή στις εργασίες των οποίων συμμετέχει.

2.  Το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και το σκέλος Υγεία εφαρμόζονται άμεσα, όπως προβλέπεται στον δημοσιονομικό κανονισμό ή έμμεσα με τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο [61 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] του δημοσιονομικού κανονισμού.

2.  Το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και το σκέλος Υγεία εφαρμόζονται άμεσα, όπως προβλέπεται στον δημοσιονομικό κανονισμό ή έμμεσα με τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο [61 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] του δημοσιονομικού κανονισμού.

Κατά τη χορήγηση επιχορηγήσεων, η επιτροπή αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο [150] του δημοσιονομικού κανονισμού μπορεί να αποτελείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Κατά τη χορήγηση επιχορηγήσεων, η επιτροπή αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο [150] του δημοσιονομικού κανονισμού μπορεί να αποτελείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

3.  Οι συνδυαστικές πράξεις στο πλαίσιο του σκέλους Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία υλοποιούνται σύμφωνα με τον [κανονισμό InvestEU] και τον τίτλο X του δημοσιονομικού κανονισμού.

3.  Οι συνδυαστικές πράξεις στο πλαίσιο του σκέλους Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία υλοποιούνται σύμφωνα με τον [κανονισμό InvestEU] και τον τίτλο X του δημοσιονομικού κανονισμού.

4.  Στο πλαίσιο του σκέλους Υγεία, οι άμεσες επιχορηγήσεις μπορούν να χορηγηθούν χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση δράσεων με σαφή ενωσιακή προστιθέμενη αξία που συγχρηματοδοτούνται από τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την υγεία στα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, ή από δημόσιους οργανισμούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οι οποίοι δρουν αυτόνομα ή ως δίκτυο, εντεταλμένοι από τις εν λόγω αρμόδιες αρχές.

4.  Στο πλαίσιο του σκέλους Υγεία, οι άμεσες επιχορηγήσεις μπορούν να χορηγηθούν χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση δράσεων με σαφή ενωσιακή προστιθέμενη αξία που συγχρηματοδοτούνται από τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την υγεία στα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, ή από δημόσιους οργανισμούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οι οποίοι δρουν αυτόνομα ή ως δίκτυο, εντεταλμένοι από τις εν λόγω αρμόδιες αρχές.

5.  Στο πλαίσιο του σκέλους Υγεία, οι άμεσες επιχορηγήσεις μπορούν να χορηγούνται χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς που έχουν εγκριθεί ως δίκτυα από το συμβούλιο εκπροσώπων των κρατών μελών των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς, σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης που ορίζεται στην εκτελεστική απόφαση 2014/287/ΕΕ της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό κριτηρίων για τη δημιουργία και την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς και των μελών τους και για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης όσον αφορά τη δημιουργία και την αξιολόγηση των εν λόγω δικτύων.

5.  Στο πλαίσιο του σκέλους Υγεία, οι άμεσες επιχορηγήσεις μπορούν να χορηγούνται χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς που έχουν εγκριθεί ως δίκτυα από το συμβούλιο εκπροσώπων των κρατών μελών των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς, σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης που ορίζεται στην εκτελεστική απόφαση 2014/287/ΕΕ της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό κριτηρίων για τη δημιουργία και την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς και των μελών τους και για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης όσον αφορά τη δημιουργία και την αξιολόγηση των εν λόγω δικτύων.

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 32

Άρθρο 32

Πρόγραμμα εργασίας και συντονισμός

Πρόγραμμα εργασίας και συντονισμός

Το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και το σκέλος Υγεία υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο [108] του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα προγράμματα εργασίας καθορίζουν, κατά περίπτωση, το συνολικό ποσό που προορίζεται για τις συνδυαστικές πράξεις.

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38 με σκοπό την εκπόνηση προγραμμάτων εργασίας όπως αναφέρονται στο άρθρο [108] του δημοσιονομικού κανονισμού, για τη συμπλήρωση του σκέλους Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και του σκέλους Υγεία. Τα εν λόγω προγράμματα εργασίας καθορίζουν, κατά περίπτωση, το συνολικό ποσό που προορίζεται για τις συνδυαστικές πράξεις.

Η Επιτροπή προωθεί τις συνέργειες και εξασφαλίζει αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ του σκέλους Υγεία του ΕΚΤ+ και του προγράμματος στήριξης των μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων του μέσου επίτευξης μεταρρυθμίσεων και του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης.

Η Επιτροπή προωθεί τις συνέργειες και εξασφαλίζει αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ του σκέλους Υγεία του ΕΚΤ+ και του προγράμματος στήριξης των μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων του μέσου επίτευξης μεταρρυθμίσεων και του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης.

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 33

Άρθρο 33

Παρακολούθηση και εκθέσεις

Παρακολούθηση και εκθέσεις

1.  Ορίζονται δείκτες για την παρακολούθηση της εφαρμογής και την πρόοδο των σκελών για την επίτευξη των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 4 και των επιχειρησιακών στόχων που καθορίζονται στα άρθρα 23 και 26.

1.  Ορίζονται δείκτες για την παρακολούθηση της εφαρμογής και την πρόοδο των σκελών για την επίτευξη των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 4 και των επιχειρησιακών στόχων που καθορίζονται στα άρθρα 23 και 26.

2.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία για την παρακολούθηση της υλοποίησης των σκελών και τα αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Για τον σκοπό αυτό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με τους αποδέκτες των κονδυλίων της Ένωσης και, ανάλογα με την περίπτωση, τα κράτη μέλη.

2.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία για την παρακολούθηση της υλοποίησης των σκελών και τα αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Για τον σκοπό αυτό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με τους αποδέκτες των κονδυλίων της Ένωσης και, ανάλογα με την περίπτωση, τα κράτη μέλη.

3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 38, για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση των δεικτών στο παράρτημα III, όταν κρίνεται απαραίτητο, για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την υλοποίηση των σκελών.

3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 38, για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση των δεικτών στα παραρτήματα ΙΙ β και ΙΙΙ, όταν κρίνεται απαραίτητο, για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την υλοποίηση των σκελών.

 

3α.  Για την τακτική παρακολούθηση των σκελών και την πραγματοποίηση όλων των προσαρμογών που απαιτούνται για τις προτεραιότητες πολιτικής και χρηματοδότησής τους, η Επιτροπή συντάσσει αρχικά έκθεση ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης που καλύπτει το πρώτο έτος, και στη συνέχεια τρεις εκθέσεις που καλύπτουν διαδοχικές διετείς περιόδους, τις οποίες υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οι εκθέσεις διαβιβάζονται επίσης, για ενημέρωση, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, καθώς και στην Επιτροπή των Περιφερειών. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των σκελών και τον βαθμό στον οποίο εφαρμόστηκαν οι αρχές της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν, μέσω των δραστηριοτήτων τους, η καταπολέμηση των διακρίσεων και τα ζητήματα πρόσβασης. Οι εκθέσεις δημοσιοποιούνται, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια των σκελών.

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 35

Άρθρο 35

Αξιολόγηση

Αξιολόγηση

1.  Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

1.  Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση των σκελών μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν θα υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίησή τους, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη μετά την έναρξη της υλοποίησης των σκελών.

2.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, η Επιτροπή προβαίνει σε ενδιάμεση αξιολόγηση των σκελών, με στόχο:

 

α)  την ποιοτική και ποσοτική μέτρηση της προόδου που έχει σημειωθεί όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του σκέλους·

 

β)  την εξέταση του κοινωνικού περιβάλλοντος εντός της Ένωσης και τυχόν σημαντικών αλλαγών που έχει εισαγάγει η ενωσιακή νομοθεσία·

 

γ)  την αξιολόγηση της αποδοτικής αξιοποίησης των πόρων των σκελών και την εκτίμηση της προστιθέμενης αξίας της για την Ένωση.

 

Τα αποτελέσματα της εν λόγω ενδιάμεσης αξιολόγησης υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

3.  Κατά το τέλος της περιόδου υλοποίησης, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη μετά τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 5, πραγματοποιείται η τελική αξιολόγηση των σκελών από την Επιτροπή.

3.  Κατά το τέλος της περιόδου υλοποίησης, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη μετά τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 5, πραγματοποιείται η τελική αξιολόγηση των σκελών από την Επιτροπή.

4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 37

Άρθρο 37

Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

2.  Η Επιτροπή υλοποιεί δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά με το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και το σκέλος Υγεία, και σχετικά με τις δράσεις και τα αποτελέσματά τους. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και το σκέλος Υγεία συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στα άρθρα 4, 23 και 26.

2.  Η Επιτροπή υλοποιεί δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά με το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και το σκέλος Υγεία, και σχετικά με τις δράσεις και τα αποτελέσματά τους. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και το σκέλος Υγεία συμβάλλουν επίσης στην προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στα άρθρα 4, 23 και 26.

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 38

Άρθρο 38

Άσκηση της εξουσιοδότησης

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος άρθρου.

1.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος άρθρου.

2.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 6, στο άρθρο 21 παράγραφος 5 και στο άρθρο 33 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 6, στο άρθρο 21 παράγραφος 5, στο άρθρο 32 και στο άρθρο 33 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 6, στο άρθρο 21 παράγραφος 5 και στο άρθρο 33 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σʼ αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 6, στο άρθρο 21 παράγραφος 5, στο άρθρο 32 και στο άρθρο 33 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σʼ αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή ζητά τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου28.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή ζητά τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου28.

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 6, του άρθρου 21 παράγραφος 5 και του άρθρου 33 παράγραφος 3 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, ή εφόσον, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 6, του άρθρου 21 παράγραφος 5, του άρθρου 32 και του άρθρου 33 παράγραφος 3 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, ή εφόσον, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

_________________________________

_________________________________

28 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 13.

28 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 13.

Τροπολογία    152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 40

Άρθρο 40

Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 163 της ΣΛΕΕ

Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 163 της ΣΛΕΕ

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 163 της ΣΛΕΕ (η «επιτροπή του ΕΚΤ+»).

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 163 της ΣΛΕΕ (η «επιτροπή του ΕΚΤ+»).

2.  Κάθε κράτος μέλος διορίζει έναν αντιπρόσωπο της κυβέρνησης, έναν αντιπρόσωπο των οργανώσεων των εργαζομένων, έναν αντιπρόσωπο των οργανώσεων των εργοδοτών καθώς και έναν αναπληρωτή για κάθε τακτικό μέλος, για μέγιστη διάρκεια επτά ετών. Σε περίπτωση απουσίας ενός τακτικού μέλους, ο αναπληρωτής του συμμετέχει αυτοδικαίως στη διαδικασία.

2.  Κάθε κράτος μέλος διορίζει έναν αντιπρόσωπο της κυβέρνησης, έναν αντιπρόσωπο των οργανώσεων των εργαζομένων, έναν αντιπρόσωπο των οργανώσεων των εργοδοτών, έναν αντιπρόσωπο της κοινωνίας των πολιτών, έναν εκπρόσωπο των φορέων ισότητας ή άλλων ανεξάρτητων φορέων για τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του [μελλοντικού ΚΚΔ], καθώς και έναν αναπληρωτή για κάθε τακτικό μέλος, για μέγιστη διάρκεια επτά ετών. Σε περίπτωση απουσίας ενός τακτικού μέλους, ο αναπληρωτής του συμμετέχει αυτοδικαίως στη διαδικασία.

3.  Η επιτροπή του ΕΚΤ+ περιλαμβάνει έναν αντιπρόσωπο από καθεμία από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν οργανώσεις εργαζομένων και οργανώσεις εργοδοτών σε επίπεδο Ένωσης.

3.  Η επιτροπή του ΕΚΤ+ περιλαμβάνει έναν αντιπρόσωπο από καθεμία από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν οργανώσεις εργαζομένων, οργανώσεις εργοδοτών και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε επίπεδο Ένωσης.

 

3α.  Η επιτροπή του ΕΚΤ+ μπορεί να προσκαλέσει στις συνεδριάσεις της αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

 

3β.  Στην επιτροπή του ΕΚΤ+ διασφαλίζονται η ισορροπία μεταξύ των φύλων και η δέουσα εκπροσώπηση των μειονοτικών και άλλων αποκλεισμένων ομάδων.

4.  Η επιτροπή του ΕΚΤ+ καλείται να δώσει τη γνώμη της σχετικά με τη σχεδιαζόμενη χρήση της τεχνικής βοήθειας στην περίπτωση στήριξης του σκέλους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης, καθώς και άλλα συναφή με το ΕΚΤ+ θέματα που έχουν αντίκτυπο στην υλοποίηση στρατηγικών σε ενωσιακό επίπεδο·

4.  Η επιτροπή του ΕΚΤ+ καλείται να δώσει τη γνώμη της σχετικά με τη σχεδιαζόμενη χρήση της τεχνικής βοήθειας στην περίπτωση στήριξης του σκέλους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης, καθώς και άλλα συναφή με το ΕΚΤ+ θέματα που έχουν αντίκτυπο στην υλοποίηση στρατηγικών σε ενωσιακό επίπεδο·

5.  Η επιτροπή του ΕΚΤ+ μπορεί να εκδίδει γνώμες σχετικά με:

5.  Η επιτροπή του ΕΚΤ+ μπορεί να εκδίδει γνώμες σχετικά με:

α)  ζητήματα που αφορούν τη συνεισφορά του ΕΚΤ+ στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ανά χώρα συστάσεων και των προτεραιοτήτων που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο (εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων κ.λπ.)·

α)  ζητήματα που αφορούν τη συνεισφορά του ΕΚΤ+ στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ανά χώρα συστάσεων και των προτεραιοτήτων που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο (εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων κ.λπ.)·

β)  θέματα σχετικά με τον [μελλοντικό κανονισμό περί κοινών διατάξεων] που αφορούν το ΕΚΤ+·

β)  θέματα σχετικά με τον [μελλοντικό κανονισμό περί κοινών διατάξεων] που αφορούν το ΕΚΤ+·

γ)  θέματα που συνδέονται με το ΕΚΤ+ τα οποία της υποβάλλει η Επιτροπή, πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 4.

γ)  θέματα που συνδέονται με το ΕΚΤ+ τα οποία της υποβάλλει η Επιτροπή, πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 4.

Οι γνώμες της επιτροπής του ΕΚΤ+ εγκρίνονται με απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων και κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, προς ενημέρωσή τους. Η Επιτροπή ενημερώνει την επιτροπή του ΕΚΤ+ για τον τρόπο με τον οποίο έχει λάβει υπόψη τις γνώμες της.

Οι γνώμες της επιτροπής του ΕΚΤ+ εγκρίνονται με απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων και κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, προς ενημέρωσή τους. Η Επιτροπή ενημερώνει εγγράφως την επιτροπή του ΕΚΤ+ για τον τρόπο με τον οποίο έχει λάβει υπόψη τις γνώμες της.

6.  Η επιτροπή του ΕΚΤ+ δύναται να συγκροτήσει ομάδες εργασίας για καθένα από τα σκέλη του ΕΚΤ+.

6.  Η επιτροπή του ΕΚΤ+ δύναται να συγκροτήσει ομάδες εργασίας για καθένα από τα σκέλη του ΕΚΤ+.

Τροπολογία    153

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι1

Κοινοί δείκτες για τη γενική στήριξη από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης

Κοινοί δείκτες για τη γενική στήριξη από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να αναλύονται ανά φύλο (θηλυκό, αρσενικό, «μη δυαδικό»). Αν ορισμένα αποτελέσματα δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν, τα στοιχεία για τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι υποχρεωτικό να συλλέγονται και να υποβάλλονται.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να αναλύονται ανά φύλο (θηλυκό, αρσενικό, «μη δυαδικό»). Αν ορισμένα αποτελέσματα δεν είναι διαθέσιμα, τα στοιχεία για τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι υποχρεωτικό να συλλέγονται και να υποβάλλονται. Τα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να συλλεχθούν ανώνυμα.

(1)  Κοινοί δείκτες εκροών που αφορούν πράξεις που στοχεύουν σε άτομα:

(1)  Κοινοί δείκτες εκροών που αφορούν πράξεις που στοχεύουν σε άτομα:

(1α)  Κοινοί δείκτες εκροών για συμμετέχοντες

(1α)  Κοινοί δείκτες εκροών για συμμετέχοντες

–  Οι κοινοί δείκτες εκροών για συμμετέχοντες είναι οι εξής:

–  Οι κοινοί δείκτες εκροών για συμμετέχοντες είναι οι εξής:

–  άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων*,

–  άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων*,

–  μακροχρόνια άνεργοι*,

–  μακροχρόνια άνεργοι*,

–  οικονομικά μη ενεργά άτομα*,

–  οικονομικά μη ενεργά άτομα*,

–  απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων*,

–  απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων*,

 

–  εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ)*,

–  κάτω των 30 ετών*,

–  παιδιά κάτω των 18 ετών*,

 

–  νέοι 18-29 ετών*,

–  άνω των 54 ετών*,

–  άνω των 54 ετών*,

–  απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και κατώτερη (ISCED 0-2)*,

–  απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και κατώτερη (ISCED 0-2)*,

–  απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)*,

–  απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)*,

–  απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8)*.

–  απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8)*.

Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων υπολογίζεται αυτόματα με βάση τους κοινούς δείκτες εκροών που σχετίζονται με το καθεστώς απασχόλησης.

Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων υπολογίζεται αυτόματα με βάση τους κοινούς δείκτες εκροών που σχετίζονται με το καθεστώς απασχόλησης.

(1β)  Λοιποί κοινοί δείκτες εκροών

(1β)  Λοιποί κοινοί δείκτες εκροών

Αν τα στοιχεία για τους εν λόγω δείκτες δεν συλλέγονται από μητρώα, οι τιμές των δεικτών αυτών μπορεί να καθοριστούν με βάση τεκμηριωμένες εκτιμήσεις από τον δικαιούχο.

Αν τα στοιχεία για τους εν λόγω δείκτες δεν συλλέγονται από μητρώα, οι τιμές των δεικτών αυτών μπορεί να καθοριστούν με βάση τεκμηριωμένες εκτιμήσεις από τον δικαιούχο. Τα στοιχεία παρέχονται πάντα από τους συμμετέχοντες σε εθελοντική βάση.

–  συμμετέχοντες με αναπηρία**,

–  συμμετέχοντες με αναπηρία**,

 

  συμμετέχοντες κάτω των 18 ετών*,

–  υπήκοοι τρίτων χωρών*,

–  υπήκοοι τρίτων χωρών*,

–  συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης*,

–  συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης*,

–  μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)**,

–  μειονότητες (πέραν της κοινότητας των Ρομά)**,

 

–  συμμετέχοντες από την κοινότητα των Ρομά**,

–  άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση*,

–  άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση*,

–  συμμετέχοντες από αγροτικές περιοχές*.

–  συμμετέχοντες από αγροτικές περιοχές*.

 

  συμμετέχοντες από γεωγραφικές περιοχές με υψηλά επίπεδα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού*,

 

  συμμετέχοντες που μεταβαίνουν από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και κοινότητας**,

(2)  Κοινοί δείκτες εκροών για φορείς:

(2)  Κοινοί δείκτες εκροών για φορείς:

–  αριθμός των δημόσιων διοικήσεων ή των δημόσιων υπηρεσιών που υποστηρίζονται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο,

–  αριθμός των δημόσιων διοικήσεων ή των δημόσιων υπηρεσιών που υποστηρίζονται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο,

–  αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων).

–  αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων).

(3)  Κοινοί δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων για συμμετέχοντες:

(3)  Κοινοί δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων για συμμετέχοντες:

–  συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους*,

–  συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους*,

–  συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους*,

–  συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους*,

–  συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους*,

–  συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους*,

–  συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους*,

–  συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους*,

(4) Κοινοί δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων για τους συμμετέχοντες:

(4) Κοινοί δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων για τους συμμετέχοντες:

–  συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους*,

–  συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι και δώδεκα μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους*,

–  συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους*,

–  συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι και δώδεκα μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους*,

Ως ελάχιστη απαίτηση, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συλλέγονται με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα συμμετεχόντων εντός κάθε ειδικού στόχου. Πρέπει να εξασφαλίζεται η εσωτερική εγκυρότητα του δείγματος κατά τρόπον ώστε τα στοιχεία να μπορούν να γενικεύονται στο επίπεδο του ειδικού στόχου.

Ως ελάχιστη απαίτηση, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συλλέγονται με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα συμμετεχόντων εντός κάθε ειδικού στόχου. Πρέπει να εξασφαλίζεται η εσωτερική εγκυρότητα του δείγματος κατά τρόπον ώστε τα στοιχεία να μπορούν να γενικεύονται στο επίπεδο του ειδικού στόχου.

________________________________

__________________________________

1 Τα στοιχεία που αναφέρονται με τους δείκτες που φέρουν την ένδειξη * αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) 2016/679.

1 Τα στοιχεία που αναφέρονται με τους δείκτες που φέρουν την ένδειξη * αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) 2016/679.

Τα στοιχεία που αναφέρονται με τους δείκτες που φέρουν την ένδειξη ** αποτελούν ειδική κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (EΕ) 2016/679.

Τα στοιχεία που αναφέρονται με τους δείκτες που φέρουν την ένδειξη ** αποτελούν ειδική κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (EΕ) 2016/679.

Τροπολογία    154

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κοινοί δείκτες για τη στήριξη από το ΕΚΤ+ με σκοπό την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης

Κοινοί δείκτες για τη στήριξη από το ΕΚΤ+ με σκοπό την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης

(1)  Δείκτες εκροών

(1)  Δείκτες εκροών

α)  Συνολική χρηματική αξία των τροφίμων και αγαθών που διανέμονται.

α) Συνολική χρηματική αξία των τροφίμων και αγαθών που διανέμονται.

i)  συνολική αξία της βοήθειας σε τρόφιμα

i)  συνολική αξία της βοήθειας σε τρόφιμα

iα)  συνολική χρηματική αξία των τροφίμων για παιδιά,

iα)  συνολική χρηματική αξία των τροφίμων για παιδιά,

ιβ)  συνολική χρηματική αξία των τροφίμων για τους αστέγους,

ιβ)  συνολική χρηματική αξία των τροφίμων για τους αστέγους,

iγ)  συνολική χρηματική αξία των τροφίμων για άλλες ομάδες-στόχους.

iγ)  συνολική χρηματική αξία των τροφίμων για άλλες ομάδες-στόχους.

ii)  συνολική αξία των αγαθών που διανέμονται

ii)  συνολική αξία των αγαθών που διανέμονται

iiα)  συνολική χρηματική αξία των αγαθών για παιδιά,

iiα)  συνολική χρηματική αξία των αγαθών για παιδιά,

iiβ)  συνολική χρηματική αξία των αγαθών για τους αστέγους,

iiβ)  συνολική χρηματική αξία των αγαθών για τους αστέγους,

iiγ)  συνολική χρηματική αξία των αγαθών για άλλες ομάδες-στόχους.

iiγ)  συνολική χρηματική αξία των αγαθών για άλλες ομάδες-στόχους.

β)  Συνολική ποσότητα βοήθειας σε τρόφιμα που διανέμονται (σε τόνους).

β)  Συνολική ποσότητα βοήθειας σε τρόφιμα που διανέμονται (σε τόνους).

Εκ των οποίων2:

Εκ των οποίων2:

α)  ποσοστό τροφίμων, των οποίων μόνο η μεταφορά, η διανομή και η αποθήκευση καλύφθηκε από το πρόγραμμα (σε %),

α)  ποσοστό τροφίμων, των οποίων μόνο η μεταφορά, η διανομή και η αποθήκευση καλύφθηκε από το πρόγραμμα (σε %),

β)  ποσοστό των προϊόντων τροφίμων που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ+ επί του συνολικού όγκου των τροφίμων που διανέμονται σε δικαιούχους (σε %)

β)  ποσοστό των προϊόντων τροφίμων που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ+ επί του συνολικού όγκου των τροφίμων που διανέμονται σε δικαιούχους (σε %)

(3) Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων3

(3) Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων3

–  Αριθμός των τελικών αποδεκτών βοήθειας σε τρόφιμα

–  Αριθμός των τελικών αποδεκτών βοήθειας σε τρόφιμα

–  Αριθμός παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών,

–  Αριθμός παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών,

–  Αριθμός νέων ηλικίας 18-29 ετών,

–  Αριθμός νέων ηλικίας 18-29 ετών,

–  Αριθμός τελικών αποδεκτών άνω των 54 ετών,

–  Αριθμός τελικών αποδεκτών άνω των 54 ετών,

–  Αριθμός τελικών αποδεκτών με αναπηρία,

–  Αριθμός τελικών αποδεκτών με αναπηρία,

–  Αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών,

–  Αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών,

–  Αριθμός τελικών αποδεκτών με αλλοδαπή προέλευση, μειονοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά),

–  Αριθμός τελικών αποδεκτών με αλλοδαπή προέλευση, μειονοτήτων (πέραν της κοινότητας των Ρομά),

 

–  συμμετεχόντων από την κοινότητα των Ρομά,

–  Αριθμός άστεγων τελικών αποδεκτών ή τελικών αποδεκτών που που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση.

–  Αριθμός άστεγων τελικών αποδεκτών ή τελικών αποδεκτών που που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση.

Αριθμός των τελικών αποδεκτών υλικής βοήθειας

Αριθμός των τελικών αποδεκτών υλικής βοήθειας

–  Αριθμός παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών,

–  Αριθμός παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών,

–  Αριθμός νέων ηλικίας 18-29 ετών,

–  Αριθμός νέων ηλικίας 18-29 ετών,

–  Αριθμός τελικών αποδεκτών άνω των 54 ετών,

–  Αριθμός τελικών αποδεκτών άνω των 54 ετών,

–  Αριθμός τελικών αποδεκτών με αναπηρία,

–  Αριθμός τελικών αποδεκτών με αναπηρία,

–  Αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών,

–  Αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών,

–  Αριθμός τελικών αποδεκτών με αλλοδαπή προέλευση, μειονοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά),

–  Αριθμός τελικών αποδεκτών με αλλοδαπή προέλευση, μειονοτήτων (πέραν της κοινότητας των Ρομά),

 

–  συμμετεχόντων από την κοινότητα των Ρομά,

–  Αριθμός άστεγων τελικών αποδεκτών ή τελικών αποδεκτών που που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση.

–  Αριθμός άστεγων τελικών αποδεκτών ή τελικών αποδεκτών που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση.

_________________________________

_________________________________

2 Οι τιμές για τους εν λόγω δείκτες πρέπει να καθορίζονται βάσει της εμπεριστατωμένης εκτίμησης από τους δικαιούχους

2 Οι τιμές για τους εν λόγω δείκτες πρέπει να καθορίζονται βάσει της εμπεριστατωμένης εκτίμησης από τους δικαιούχους

3 Ομοίως

3 Ομοίως

Τροπολογία    155

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIα

 

Κοινοί δείκτες για τη στήριξη από το ΕΚΤ+ με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των απόρων

 

Δείκτες εκροών

 

(1)  Συνολικός αριθμός ατόμων που λαμβάνουν βοηθήματα κοινωνικής ένταξης.

 

Εκ των οποίων:

 

α)  αριθμός παιδιών ηλικίας έως 15 ετών·

 

β)  αριθμός ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω·

 

γ)  αριθμός γυναικών·

 

δ)  αριθμός ατόμων με αλλοδαπή προέλευση, μειονοτήτων (πέραν της κοινότητας των Ρομά)·

 

ε)  συμμετέχοντες από την κοινότητα των Ρομά,

 

στ)  αριθμός αστέγων.

Τροπολογία    156

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIβ

 

Δείκτες για το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία

 

1.  Βαθμός δεδηλωμένης βελτίωσης της κατανόησης των πολιτικών και της νομοθεσίας της Ένωσης

 

(1)  αριθμός δραστηριοτήτων ανάλυσης,

 

(2)  δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης,

 

(3)  ενίσχυση των κύριων παραγόντων.

 

2.  Επίπεδο ενεργής συνεργασίας και εταιρικής σχέσης μεταξύ κυβερνητικών θεσμών της Ένωσης, κρατών μελών και συνδεδεμένων χωρών

 

(1)  αριθμός δραστηριοτήτων ανάλυσης,

 

(2)  δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης,

 

(3)  ενίσχυση των κύριων παραγόντων.

 

3.  Δεδηλωμένη χρήση καινοτόμων κοινωνικών πολιτικών κατά την εφαρμογή των κοινωνικών ΕΧΣ και τα αποτελέσματα της πειραματικής κοινωνικής πολιτικής για τη χάραξη πολιτικών

 

(1)  αριθμός δραστηριοτήτων ανάλυσης,

 

(2)  δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης,

 

(3)  ενίσχυση των κύριων παραγόντων.

 

4.  Αριθμός επισκέψεων στην πλατφόρμα EURES

 

5.  Αριθμός τοποθετήσεων νέων σε θέσεις εργασίας, οι οποίες επιτεύχθηκαν ή στηρίχθηκαν στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής δράσης «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» (YfEJ) καθώς και στο πλαίσιο στοχευμένων προγραμμάτων κινητικότητας

 

6.  Αριθμός μεμονωμένων προσωπικών επαφών των συμβούλων του EURES με άτομα που αναζητούν εργασία, άτομα που επιθυμούν να αλλάξουν εργασία και εργοδότες

 

7.  Αριθμός επιχειρήσεων που συστάθηκαν ή ενοποιήθηκαν, οι οποίες έλαβαν στήριξη από την Ένωση

 

8.  Ποσοστό δικαιούχων που έχουν συστήσει ή περαιτέρω αναπτύξει επιχείρηση με μικροχρηματοδότηση από την Ένωση και είναι άνεργοι ή ανήκουν σε ομάδες μειονεκτούντων ατόμων.

Τροπολογία    157

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Αριθμός των κοινών κλινικών αξιολογήσεων της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας

2.  Αριθμός των δικαιούχων (επαγγελματίες, πολίτες, ασθενείς) που επηρεάζονται από τα αποτελέσματα του προγράμματος

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και το ευρύ φάσμα έργων του σκέλους Υγεία, προτείνουμε τη συμπερίληψη άλλων δεικτών, όπως ο αριθμός των δικαιούχων (επαγγελματίες, πολίτες, ασθενείς) που επηρεάζονται από τα αποτελέσματα του προγράμματος.

Τροπολογία    158

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Αριθμός των βέλτιστων πρακτικών που μεταφέρονται

3.  Αριθμός των κοινών κλινικών αξιολογήσεων της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας

Τροπολογία    159

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Βαθμός χρήσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος στην εθνική πολιτική για την υγεία, όπως μετράται μέσω ερωτηματολογίου «πριν και μετά»

4.  Αριθμός των βέλτιστων πρακτικών που μεταφέρονται

Τροπολογία    160

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Βαθμός χρήσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε περιφερειακές και εθνικές πολιτικές ή εργαλεία για την υγεία, όπως μετράται από επικυρωμένες μεθόδους

(1)

ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)

ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συστάθηκε το 1958, με τη Συνθήκη της Ρώμης, και αποτελεί έκτοτε το κύριο χρηματοδοτικό μέσο για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη.

Η πρόταση της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) για την περίοδο 2021-2027 συνεχίζει μεν να προωθεί την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, ταυτόχρονα όμως στοχεύει σε σαφή πρόοδο όσον αφορά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής κοινωνικής διάστασης, συνδέοντας άμεσα τους έντεκα ειδικούς στόχους του με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εγκρίνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, συμβάλλοντας παράλληλα στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Το ΕΚΤ+ θα εξακολουθήσει να αποτελεί μέρος της πολιτικής της συνοχής και θα ρυθμίζεται κυρίως από τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ). Ωστόσο, προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συνέπεια ανάμεσα στους στόχους και την εφαρμογή της χρηματοδότησης, το ΕΚΤ+ συνιστά συγχώνευση του υφιστάμενου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (YEI), του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD), του ευρωπαϊκού προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI), και του ευρωπαϊκού προγράμματος για την υγεία.

Η συγχώνευση ανταποκρίνεται στην ανάγκη απλούστευσης, χαλάρωσης και βελτιστοποίησης των υφιστάμενων διαδικασιών με παράλληλη μείωση των διοικητικών εμποδίων, στην ανάγκη διευκόλυνσης της προβολής και της προσβασιμότητας των δικαιούχων και των ευρωπαίων πολιτών, καθώς και στην ανάγκη συνεργιών μέσω πιο ολοκληρωμένων προσεγγίσεων, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην ΕΕ και τα κράτη μέλη να παρέχουν στους ευρωπαίους πολίτες πιο ολοκληρωμένη και στοχευμένη στήριξη για την αντιμετώπιση τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών κοινωνικών και εργασιακών προκλήσεων.

Η συγχώνευση αυτή δεν πρέπει να υπονομεύσει τους ειδικούς στόχους των υφιστάμενων ταμείων και προγραμμάτων.

Ομοίως, το ΕΚΤ+ πρέπει να συμπληρώνει, να συντονίζεται και να έχει συνοχή με άλλα ταμεία και προγράμματα της ΕΕ, όπως το Erasmus, το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης ή το πρόγραμμα στήριξης των μεταρρυθμίσεων. Πρέπει επίσης να εξασφαλίζει καλύτερες συνέργιες με τα λοιπά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ, ειδικότερα δε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

Η ΕΕ μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστική σε μια παγκόσμια οικονομία μόνο αν διατηρηθούν υψηλά τα επίπεδα απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής ένταξης. Η ύπαρξη χάσματος δεξιοτήτων, ιδίως στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και η έλλειψη συσχέτισης που παρατηρείται σε πολλούς τομείς μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης/κατάρτισης και της αγοράς εργασίας, είναι επιζήμια για το σύνολο της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η ενεργή ένταξη που αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελούν σημαντικό μέσο ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Επιπλέον, τα μεμονωμένα έργα και προγράμματα που εκπονούνται πρέπει να συμβάλλουν στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές επιτόπιες ανάγκες, σύμφωνα με το άρθρο 174 ΣΛΕΕ, ιδίως των περιφερειών που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα δημογραφικά προβλήματα, όπως οι περιφέρειες που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες.

Ειδάλλως θα είναι αναποτελεσματικά, ενώ θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ και εντός των περιφερειών, απειλώντας την επιβίωση πολλών ευρωπαϊκών αγροτικών περιοχών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα γήρανσης του πληθυσμού τους.

Η στήριξη των νέων αποτελεί ουσιώδη στόχο που πρέπει να διατηρηθεί. Μολονότι το ποσοστό ανεργίας των νέων έχει μειωθεί —από την κορύφωση του 24 % το 2013 (και άνω του 50 % σε ορισμένα κράτη μέλη) στο 15,1 % τον Μάιο του 2018—, εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλό και υπερδιπλάσιο του συνολικού ποσοστού ανεργίας.

Το ποσοστό των νέων ηλικίας 15-29 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) εξακολουθεί επίσης να είναι πολύ υψηλό, ανερχόμενο στο 13,4% το 2017.

Το ΕΚΤ+ πρέπει να υποστηρίξει την προώθηση της απασχόλησης των νέων μέσω εξατομικευμένων μέτρων σύμφωνα με τα εθνικά προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία, με ειδική έμφαση στους οικονομικά μη ενεργούς νέους, που είναι περισσότερο απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας και, κατά συνέπεια, είναι πιο δυσπρόσιτοι.

Δεδομένης της μεγάλης σημασίας που έχει η στήριξη των νέων, καθώς και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν πολλά κράτη μέλη όσον αφορά την ενεργοποίηση των αναγκαίων μέτρων, θεωρείται απαραίτητο να διατεθεί το 15 % του προϋπολογισμού του ΕΚΤ+ για τη στήριξη των νέων, καθώς και να υπάρξει η δυνατότητα προχρηματοδότησης, εάν αυτή κριθεί απαραίτητη.

Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να χρησιμοποιείται με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας, μέσω της στήριξης του εκσυγχρονισμού των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και τη βελτίωση των υπηρεσιών παροχής συμβουλών και καθοδήγησης για τους εργαζομένους. Θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει την κινητικότητα των εργαζομένων τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο.

Οι κοινωνικές ανισότητες είναι άλλο ένα ζήτημα που προκαλεί μεγάλη ανησυχία στους ευρωπαίους πολίτες. Επομένως, είναι αναγκαίο να διατεθεί τουλάχιστον το 27% των πόρων του ΕΚΤ+ για την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

Η στήριξη αυτή προς τις ομάδες των πλέον μειονεκτούντων ατόμων δεν θα πρέπει να συγχέεται με την κοινωνική πρόνοια.

Είναι σημαντικό να διατηρηθούν οι στόχοι που αφορούν τον τερματισμό της υλικής και διατροφικής στέρησης και την κοινωνική ένταξη των απόρων, και να διαθέσουν τα κράτη μέλη τουλάχιστον το 3% των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τους στόχους αυτούς. Οι εν λόγω πόροι θα πρέπει να συμπληρώνουν τα ποσά που διατίθενται για την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, ώστε να βελτιωθεί η ένταξη των πλέον μειονεκτούντων ατόμων.

Ως εκ τούτου, οι πόροι που διατίθενται για την εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού θα πρέπει να διοχετευθούν σε ενεργητικές πολιτικές για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, από την πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι την πρόσβαση και την πρόοδο στην αγορά εργασίας, με ειδική έμφαση στα παιδιά, προκειμένου να σπάσει ο φαύλος κύκλος της φτώχειας.

Για την ομαλή λειτουργία των έργων απαιτείται επαρκής συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης, εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης.

Από την άποψη αυτή, είναι σημαντικό οι πολιτικές που αποσκοπούν στην εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως εκείνες που στοχεύουν στα πλέον μειονεκτούντα άτομα, να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των ειδικευμένων ΜΚΟ και των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα ίδια τα άτομα εκείνα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Επιπλέον, το ΕΚΤ+ πρέπει να συμβάλει ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι κοινωνικές πολιτικές και οι πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών τηρούν τις αρχές της ισότητας των ευκαιριών και της μη διακριτικής μεταχείρισης, τόσο μεταξύ ανδρών και γυναικών όσο και για λόγους φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση και την πρόοδο στην αγορά εργασίας, προωθώντας παράλληλα την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στην απασχόληση.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (6.11.2018)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Karine Gloanec Maurin

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι συνέργειες ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, την Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης Επενδύσεων, το InvestEU και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  Στις 14 Μαρτίου και στις 30 Μαΐου 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, τόνισε τη σημασία των οριζόντιων αρχών που θα πρέπει να διέπουν το ΠΔΠ 2021-2027 και όλες τις συναφείς πολιτικές της Ένωσης. Το Κοινοβούλιο επαναβεβαίωσε, στο πλαίσιο αυτό, τη θέση του ότι η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τη δέσμευσή της να είναι πρωταγωνιστής στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) και θεώρησε λυπηρή την έλλειψη σαφούς και ορατής δέσμευσης σε αυτές τις προτάσεις. Κατά συνέπεια, το Κοινοβούλιο ζήτησε, για το επόμενο ΠΔΠ, να ενσωματωθούν οι ΣΒΑ σε όλες τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της Ένωσης. Ακόμη, τόνισε ότι η εξάλειψη των διακρίσεων είναι απαραίτητη προκειμένου να τηρήσει η Ένωση τις υποχρεώσεις της για μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς και, κατά συνέπεια, ζήτησε να αναληφθούν για το επόμενο ΠΔΠ δεσμεύσεις για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της Ένωσης. Στο ψήφισμά του, τόνισε ότι, μετά τη συμφωνία του Παρισιού, οι οριζόντιες δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά σε σύγκριση με το τρέχον ΠΔΠ και να ανέλθουν στο 30 % το συντομότερο δυνατό και, το αργότερο, το 2027.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1γ)  Στο ψήφισμά του της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ιδίους πόρους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεώρησε λυπηρό το ότι η από 2 Μαΐου 2018 πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 οδηγεί απευθείας σε μείωση του επιπέδου της πολιτικής της συνοχής κατά 10 % και εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του σε οποιαδήποτε δραστική μείωση ικανή να ζημιώσει τη φύση και τους στόχους αυτής της πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε αμφιβολίες ως προς την προτεινόμενη μείωση κατά 6% του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, παρά το διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του και την ενσωμάτωση της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1δ)  Πρέπει η χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, του Προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία και του Προγράμματος Δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας μετά το 2020 για την ΕΕ των 27 να διατηρηθεί τουλάχιστον στο επίπεδο του προϋπολογισμού 2014-2020 σε σταθερές τιμές. Εξ ίσου απαραίτητο είναι να διπλασιαστούν τα κονδύλια της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων και να εφαρμοστούν πλήρως οι Εγγυήσεις για τη νεολαία της ΕΕ, με παράλληλη διασφάλιση της ταχείας και απλοποιημένης χρήσης των κεφαλαίων και της μόνιμης και σταθερής χρηματοδότησης κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Στις 20 Ιουνίου 2017, το Συμβούλιο ενέκρινε την απάντηση της Ένωσης στο «Θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη για το 2030» — ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον. Το Συμβούλιο υπογράμμισε τη σημασία που έχει η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στις τρεις διαστάσεις (οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική), με ισορροπημένο και ολοκληρωμένο τρόπο. Είναι ζωτικής σημασίας να ενσωματωθεί η βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς τομείς της ενωσιακής πολιτικής και να αναπτύξει η Ένωση φιλόδοξες πολιτικές για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Το Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον», της 22ας Νοεμβρίου 2016, ως ένα πρώτο βήμα για την ενσωμάτωση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και για την εφαρμογή της βιώσιμης ανάπτυξης ως βασικής κατευθυντήριας αρχής σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών της μέσων.

(4)  Στις 20 Ιουνίου 2017, το Συμβούλιο ενέκρινε την απάντηση της Ένωσης στο «Θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη για το 2030» — ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον. Το Συμβούλιο υπογράμμισε τη σημασία που έχει η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στις τρεις διαστάσεις (οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική), με ισορροπημένο και ολοκληρωμένο τρόπο. Είναι ζωτικής σημασίας να ενσωματωθεί η βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς τομείς της ενωσιακής πολιτικής και να αναπτύξει η Ένωση φιλόδοξες πολιτικές για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Το Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον», της 22ας Νοεμβρίου 2016, ως ένα πρώτο βήμα για την ενσωμάτωση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και για την εφαρμογή της βιώσιμης ανάπτυξης ως βασικής κατευθυντήριας αρχής σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών της μέσων. Το ΕΚΤ+ αναμένεται να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης αξιοποιούμενο για τη μείωση της φτώχειας και την εξάλειψη των πιο ακραίων μορφών φτώχειας, για τη διασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, για την προαγωγή της ισότητας των φύλων, την προώθηση σταθερής, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, την επίτευξη πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας για όλους και για τη μείωση των ανισοτήτων.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να έχει στόχο την προώθηση της απασχόλησης μέσω ενεργών παρεμβάσεων που δίνουν τη δυνατότητα (επαν)ένταξης στην αγορά εργασίας, ιδίως για τους νέους, τους μακροχρόνια ανέργους και τα οικονομικά μη ενεργά άτομα, καθώς και μέσω της προαγωγής της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας με τη στήριξη του εκσυγχρονισμού των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, ώστε να βελτιώσουν την ικανότητά τους να προβλέπουν ενισχυμένες στοχευμένες συμβουλές και καθοδήγηση κατά την αναζήτηση εργασίας και τη μετάβαση στην απασχόληση και να ενισχυθεί η κινητικότητα των εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω μέτρων που αποσκοπούν να εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, η βελτίωση της ισορροπίας της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής και η πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής μέριμνας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να έχει ως στόχο να παρέχει ένα υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο εργασιακό περιβάλλον για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με μεταβαλλόμενες μορφές εργασίας και για την προσαρμογή στις ανάγκες του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού.

(13)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να έχει στόχο την προώθηση της απασχόλησης μέσω ενεργών παρεμβάσεων που δίνουν τη δυνατότητα (επαν)ένταξης στην αγορά εργασίας, ιδίως για τους νέους, τους μακροχρόνια ανέργους, τα οικονομικά μη ενεργά άτομα, και τις μη προνομιούχες ομάδες, καθώς και μέσω της προαγωγής της απασχόλησης, της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας με τη στήριξη του εκσυγχρονισμού των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, ώστε να βελτιώσουν την ικανότητά τους να προβλέπουν ενισχυμένες στοχευμένες συμβουλές και καθοδήγηση κατά την αναζήτηση εργασίας και τη μετάβαση στην απασχόληση και να ενισχυθεί η κινητικότητα των εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω μέτρων που αποσκοπούν να εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, η βελτίωση της ισορροπίας της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής και η πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής μέριμνας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να έχει ως στόχο να παρέχει ένα υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο εργασιακό περιβάλλον για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με μεταβαλλόμενες μορφές εργασίας και για την προσαρμογή στις ανάγκες του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού και της αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό είναι ένα σημαντικό εργαλείο της πολιτικής των ίσων ευκαιριών προκειμένου να γίνουν διαφανή τα χάσματα μεταξύ των φύλων σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στο ΕΚΤ+.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να παρέχει στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας προκειμένου να διευκολυνθεί η απόκτηση βασικών ικανοτήτων, ιδίως όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται όλα τα άτομα για την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, για την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να βοηθήσει στην πρόοδο στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στη μετάβαση στην εργασία, να στηρίξει τη διά βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα και να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική και οικονομική καινοτομία, στηρίζοντας κλιμακούμενες και βιώσιμες πρωτοβουλίες στους εν λόγω τομείς. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, για παράδειγμα, μέσω της μάθησης με βάση την εργασία και μέσω της μαθητείας, της διά βίου καθοδήγησης, της πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες σε συνεργασία με τη βιομηχανία, της επικαιροποίησης του εκπαιδευτικού υλικού, της πρόβλεψης και της παρακολούθησης των αποφοίτων, της κατάρτισης των εκπαιδευτών, της επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων.

(14)  Ως κύριο μέσο για την προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να παρέχει στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας προκειμένου να διευκολυνθεί η απόκτηση βασικών ικανοτήτων, ιδίως όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται όλα τα άτομα για την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, για την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να βοηθήσει στην πρόοδο στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στη μετάβαση στην εργασία, να στηρίξει τη διά βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα και να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική και οικονομική καινοτομία, στηρίζοντας κλιμακούμενες και βιώσιμες πρωτοβουλίες στους εν λόγω τομείς. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, για παράδειγμα, μέσω της μάθησης με βάση την εργασία και μέσω της μαθητείας, της διά βίου καθοδήγησης, της πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες σε συνεργασία με τη βιομηχανία, της επικαιροποίησης του εκπαιδευτικού υλικού, της πρόβλεψης και της παρακολούθησης των αποφοίτων, της κατάρτισης των εκπαιδευτών, της επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών για την αντιμετώπιση της φτώχειας με στόχο να σπάσει ο κύκλος των μειονεκτούντων μεταξύ των γενεών και να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όλους και εξαλείφοντας τις διακρίσεις και τις ανισότητες στον τομέα της υγείας. Αυτό συνεπάγεται κινητοποίηση μιας σειράς πολιτικών με στόχο τα πλέον μειονεκτούντα άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, καθώς και των φτωχών εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να προωθεί την ενεργό ένταξη των ατόμων που είναι μακριά από την αγορά εργασίας με σκοπό την εξασφάλιση της κοινωνικοοικονομικής τους ένταξης. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της έγκαιρης και ισότιμης πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη και η μακροχρόνια φροντίδα, ιδίως σε υπηρεσίες φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας και οικογένειας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, με στόχο ιδίως την προώθηση της προσβασιμότητάς τους.

(18)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών για την αντιμετώπιση της φτώχειας με στόχο να σπάσει ο κύκλος των μειονεκτούντων μεταξύ των γενεών και να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όλους και εξαλείφοντας τις διακρίσεις και τις ανισότητες στον τομέα της υγείας. Αυτό συνεπάγεται κινητοποίηση μιας σειράς πολιτικών, προσαρμοσμένων στα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης μεταξύ και εντός των περιφερειών της ΕΕ, με στόχο τα πλέον μειονεκτούντα άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, καθώς και των φτωχών εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να προωθεί την ενεργό ένταξη των ατόμων που είναι μακριά από την αγορά εργασίας με σκοπό την εξασφάλιση της κοινωνικοοικονομικής τους ένταξης. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της έγκαιρης και ισότιμης πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη και η μακροχρόνια φροντίδα, ιδίως σε υπηρεσίες φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας και οικογένειας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, με στόχο ιδίως την προώθηση της προσβασιμότητάς τους.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμβάλει στη μείωση της φτώχειας μέσω της στήριξης εθνικών συστημάτων με στόχο την ανακούφιση της στέρησης τροφής και της υλικής στέρησης και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού και των απόρων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε επίπεδο Ένωσης τουλάχιστον το 4 % των πόρων του σκέλους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης στηρίζει τους απόρους, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το 2 % των εθνικών τους πόρων από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την αντιμετώπιση των ακραίων μορφών φτώχειας με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο κοινωνικού αποκλεισμού, όπως η έλλειψη στέγης, η παιδική φτώχεια και η στέρηση τροφής. Λόγω της φύσης των πράξεων και του τύπου των τελικών αποδεκτών, είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται απλούστεροι κανόνες για τη στήριξη που στοχεύει στην αντιμετώπιση της υλικής στέρησης των απόρων.

(19)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμβάλει στη μείωση της φτώχειας μέσω της στήριξης εθνικών συστημάτων με στόχο την ανακούφιση της στέρησης τροφής και της υλικής στέρησης και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού και των απόρων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε επίπεδο Ένωσης τουλάχιστον το 4 % των πόρων του σκέλους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης στηρίζει τους απόρους, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το 2 % των εθνικών τους πόρων από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την αντιμετώπιση των ακραίων μορφών φτώχειας με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο κοινωνικού αποκλεισμού, όπως η έλλειψη στέγης, η παιδική φτώχεια και η στέρηση τροφής, και ταυτόχρονα να διατηρούν το ελάχιστο επίπεδο βασικής κοινωνικής ασφάλειας εντός των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Λόγω της φύσης των πράξεων και του τύπου των τελικών αποδεκτών, είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται απλούστεροι κανόνες για τη στήριξη που στοχεύει στην αντιμετώπιση της υλικής στέρησης των απόρων.

Αιτιολόγηση

Η διάθεση πόρων από το ΕΚΤ+ για τους απόρους δεν πρέπει να αντικαταστήσει τις προσπάθειες των κρατών μελών να διατηρήσουν ένα αποδεκτό επίπεδο βασικής κοινωνικής ασφάλειας για τους πολίτες τους εντός των εθνικών τους συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α)  Λόγω του υψηλού επιπέδου παιδικής φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ (26,4% το 2017), και με βάση τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που ορίζει ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε προστασία από τη φτώχεια και ότι τα παιδιά από μη προνομιούχο περιβάλλον έχουν δικαίωμα σε ειδικά μέτρα για την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το 5,6% των πόρων του ΕΚΤ+–που αντιπροσωπεύει 5,9 δισ. ευρώ– στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης στο ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης για τα παιδιά με στόχο την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η έγκαιρη επένδυση στα παιδιά επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα υπέρ τους και υπέρ της κοινωνίας στο σύνολό της. Η παροχή στήριξης στα παιδιά ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες τους επιτρέπει να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους στο έπακρο, να καταστούν ενεργά μέλη της κοινωνίας και να αυξήσουν τις ευκαιρίες τους στην αγορά εργασίας ως νέοι άνθρωποι.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Υπό το πρίσμα των σταθερά υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων και της αεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες, που πλήττουν ιδίως τους νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να επενδύουν επαρκείς πόρους από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης σε δράσεις για την προώθηση της απασχόλησης των νέων, μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία. Με βάση τις δράσεις που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και στοχεύουν σε μεμονωμένα άτομα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν περαιτέρω τις διαδρομές απασχόλησης, εκπαίδευσης και επανένταξης και τα μέτρα ευαισθητοποίησης για τους νέους, δίνοντας προτεραιότητα, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε μακροχρόνια ανέργους, οικονομικά μη ενεργούς και μειονεκτούντες νέους, μεταξύ άλλων μέσω των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να επενδύουν σε μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία καθώς και στη μεταρρύθμιση και την προσαρμογή των υπηρεσιών απασχόλησης με στόχο την παροχή εξατομικευμένης στήριξης στους νέους. Τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να διαθέτουν τουλάχιστον το 10 % των εθνικών τους πόρων από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τη στήριξη της απασχολησιμότητας των νέων.

(23)  Υπό το πρίσμα των σταθερά υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων και της αεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες, που πλήττουν ιδίως τους νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να επενδύουν επαρκείς πόρους από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης σε δράσεις για την προώθηση της απασχόλησης των νέων, μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία. Με βάση τις δράσεις που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και στοχεύουν σε μεμονωμένα άτομα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν περαιτέρω τις διαδρομές απασχόλησης, εκπαίδευσης και επανένταξης και τα μέτρα ευαισθητοποίησης για τους νέους, δίνοντας προτεραιότητα, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε μακροχρόνια ανέργους, οικονομικά μη ενεργούς και μειονεκτούντες νέους, μεταξύ άλλων μέσω των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους και διευθετήσεων βασισμένων στην ενεργό συμμετοχή και τον εθελοντισμό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να επενδύουν σε μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία καθώς και στη μεταρρύθμιση και την προσαρμογή των υπηρεσιών απασχόλησης με στόχο την παροχή εξατομικευμένης στήριξης στους νέους. Τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να διαθέτουν τουλάχιστον το 17,6 % των εθνικών τους πόρων από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τη στήριξη της απασχολησιμότητας των νέων, ποσοστό που να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον έναν διπλασιασμό των ποσών που χορηγούνται υπέρ της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων σε σύγκριση με το τρέχον ΠΔΠ και τον τρέχοντα προγραμματισμό του 2014-2020.

 

_______________

 

9 290 εκατ. EUR σε τιμές 2018 (και 10 479,7 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές).

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Σύμφωνα με το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994, οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και οι βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες δικαιούνται ειδικά μέτρα στο πλαίσιο κοινών πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ. Λόγω των μόνιμων περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι περιοχές αυτές απαιτείται ειδική στήριξη.

(25)  Σύμφωνα με τα άρθρα 349 και 174 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994, οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, τα νησιά και οι βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες δικαιούνται ειδικά μέτρα στο πλαίσιο κοινών πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ. Λόγω των μόνιμων περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι περιοχές αυτές απαιτείται ειδική στήριξη.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ προωθεί την ισότητα των ευκαιριών για όλους, χωρίς διακρίσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΣΛΕΕ και προωθεί την ένταξη στην κοινωνία των ατόμων με αναπηρία, σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα και συμβάλλει στην εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Οι αρχές αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις διαστάσεις και σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας, παρακολούθησης, υλοποίησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων, εγκαίρως και με συνεκτικό τρόπο, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι αναλαμβάνονται συγκεκριμένες δράσεις για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να προωθήσει επίσης τη μετάβαση από τις υπηρεσίες της κατ’ οίκον/ιδρυματικής φροντίδας στη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας, ιδίως για εκείνους που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις. Το ΕΚΤ+ δεν θα πρέπει να στηρίζει καμία δράση που συμβάλλει στον διαχωρισμό ή τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [μελλοντικός ΚΚΔ] προβλέπει ότι οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών θα καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, με ορισμένες εξαιρέσεις για τις οποίες απαιτείται η θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης.

(28)  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Η πτυχή του φύλου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις διαστάσεις και στα στάδια του σχεδιασμού και της υλοποίησης των προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ προωθεί την ισότητα των ευκαιριών για όλους, χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, κοινωνικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού, χαρακτηριστικών φύλου ή ταυτότητας φύλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΣΛΕΕ και προωθεί την ένταξη στην κοινωνία των ατόμων με αναπηρία, σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα και συμβάλλει στην εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Οι αρχές αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις διαστάσεις και σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας, παρακολούθησης, υλοποίησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων, εγκαίρως και με συνεκτικό τρόπο, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι αναλαμβάνονται συγκεκριμένες δράσεις για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να προωθήσει επίσης τη μετάβαση από τις υπηρεσίες της κατ’ οίκον/ιδρυματικής φροντίδας στη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας, ιδίως για εκείνους που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις. Το ΕΚΤ+ δεν θα πρέπει να στηρίζει καμία δράση που συμβάλλει στον διαχωρισμό ή τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [μελλοντικός ΚΚΔ] προβλέπει ότι οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών θα καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, με ορισμένες εξαιρέσεις για τις οποίες απαιτείται η θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Το ΕΚΤ+ θεσπίζει διατάξεις για την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων σε μια βάση χωρίς διακρίσεις, εξασφαλίζοντας τη στενή συνεργασία των κεντρικών υπηρεσιών απασχόλησης των κρατών μελών μεταξύ τους και με την Επιτροπή. Το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης θα πρέπει να προωθήσει την καλύτερη λειτουργία των αγορών εργασίας με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των εργαζομένων και με μεγαλύτερη διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με τις αγορές εργασίας. Το πεδίο του ΕΚΤ+ περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη και τη στήριξη των στοχευμένων προγραμμάτων κινητικότητας, με σκοπό την πλήρωση των κενών θέσεων όπου εντοπίζονται ελλείψεις στην αγορά εργασίας.

(32)  Το ΕΚΤ+ θεσπίζει διατάξεις για την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων σε μια βάση χωρίς διακρίσεις, εξασφαλίζοντας τη στενή συνεργασία των κεντρικών υπηρεσιών απασχόλησης των κρατών μελών μεταξύ τους και με την Επιτροπή. Το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES) θα πρέπει να προωθήσει την καλύτερη λειτουργία των αγορών εργασίας με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των εργαζομένων και με μεγαλύτερη διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με τις αγορές εργασίας. Το πεδίο του ΕΚΤ+ περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη και τη στήριξη των στοχευμένων προγραμμάτων κινητικότητας, με σκοπό την πλήρωση των κενών θέσεων όπου εντοπίζονται ελλείψεις στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(46)  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, και να εκπληρωθούν οι στόχοι αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ο παρών κανονισμός θα συμβάλει στην ενσωμάτωση στις ενωσιακές πολιτικές της δράσης για το κλίμα και στην επίτευξη συνολικού στόχου 25% των δαπανών του ενωσιακού προϋπολογισμού να υποστηρίζουν κλιματικούς στόχους. Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης και εφαρμογής και θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης.

(46)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το Ταμείο θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της κλιματικής δράσης στις πολιτικές της Ένωσης και στην επίτευξη του γενικού στόχου το 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ να προάγει την επίτευξη των κλιματικών στόχων κατά την περίοδο 2021-2027 του ΠΔΠ και ετήσιο στόχο 30 % το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι το 2027. Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης και εφαρμογής και θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2018, σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 (2017/2052(INI)), ζήτησε να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2027 στόχος ύψους 30 % για τις δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ που στηρίζουν τους στόχους για το κλίμα.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 50 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(50a)  Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί μια χρηστή και δίκαιη οικονομική διαχείριση των πόρων του Ταμείου που θα εγγυάται την αξιοποίησή τους με τον διαφανέστερο, αποτελεσματικότερο και απλούστερο δυνατό τρόπο, μεριμνώντας παράλληλα για την ασφάλεια δικαίου και την προσβασιμότητα όλων των συμμετεχόντων στους εν λόγω πόρους. Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες του ΕΚΤ+ ασκούνται υπό επιμερισμένη διαχείριση, τα κράτη μέλη καλούνται να μην προσθέτουν επί πλέον κανόνες ούτε να τους τροποποιούν στην πορεία, διότι περιπλέκουν τη χρήση των πόρων για τον δικαιούχο και ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστέρηση στην πληρωμή των τιμολογίων.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΚΤ+ αποσκοπεί στην υποστήριξη των κρατών μελών για την επίτευξη υψηλών επιπέδων απασχόλησης, δίκαιης κοινωνικής προστασίας και εκπαιδευμένου και ανθεκτικού εργατικού δυναμικού έτοιμου για τον μελλοντικό κόσμο εργασίας, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που διακήρυξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου 2017.

Το ΕΚΤ+ αποσκοπεί στην υποστήριξη των κρατών μελών για την επίτευξη υψηλών επιπέδων απασχόλησης, δίκαιης κοινωνικής προστασίας και εκπαιδευμένου και ανθεκτικού εργατικού δυναμικού έτοιμου για τον μελλοντικό κόσμο εργασίας, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που διακήρυξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου 2017, και, επομένως, αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ. Το ΕΚΤ+ συμβάλλει επίσης στην εκπλήρωση της δέσμευσης της Ένωσης και των κρατών μελών της όσον αφορά την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΚΤ+ στηρίζει, συμπληρώνει και προσθέτει αξία στις πολιτικές των κρατών μελών για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τις δίκαιες συνθήκες εργασίας, την κοινωνική προστασία και ένταξη καθώς και για ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου.

Το ΕΚΤ+ στηρίζει, συμπληρώνει και προσθέτει αξία στις πολιτικές των κρατών μελών για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τις δίκαιες συνθήκες εργασίας, την κοινωνική προστασία, την εξάλειψη της φτώχειας, την κοινωνική ένταξη καθώς και για ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των ατόμων που αναζητούν εργασία, ιδίως των νέων, των μακροχρόνια ανέργων και των οικονομικά μη ενεργών ατόμων, προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας·

i)  βελτίωση της πρόσβασης στην ποιοτική απασχόληση όλων των ατόμων που αναζητούν εργασία, ιδίως των νέων, των μακροχρόνια ανέργων, των οικονομικά μη ενεργών ατόμων και των μη προνομιούχων ομάδων, προώθηση της απασχόλησης, της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας·

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

vii)  προώθηση της ενεργού ένταξης, με σκοπό την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής, και βελτίωση της απασχολησιμότητας·

vii)  προώθηση της ενεργού κοινωνικής και οικονομικής ένταξης, με σκοπό την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, της μη εφαρμογής διακρίσεων και της ενεργού συμμετοχής, και βελτίωση της απασχολησιμότητας·

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός

1.  Το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για το ΕΚΤ+ για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 101 174 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

1.  Το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για το ΕΚΤ+ για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 106 781 000 000 ευρώ σε τιμές 2018 (120 457 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές).

2.  Το μέρος του χρηματοδοτικού κονδυλίου για το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης βάσει του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» ανέρχεται σε 100 000 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές ή σε 88 646 194 590 ευρώ σε τιμές 2018, εκ των οποίων 200 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές ή 175 000 000 ευρώ σε τιμές 2018 διατίθενται για τη διακρατική συνεργασία που υποστηρίζει καινοτόμες λύσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 στοιχείο θ) και 400 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές ή 376 928 934 ευρώ σε τιμές του 2018 ως πρόσθετη χρηματοδότηση για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που ορίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994.

2.  Το μέρος του χρηματοδοτικού κονδυλίου για το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης βάσει του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» ανέρχεται σε 105 686 000 000 ευρώ σε τιμές 2018 (119 222 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές), εκ των οποίων 200 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές ή 175 000 000 ευρώ σε τιμές 2018 διατίθενται για τη διακρατική συνεργασία που υποστηρίζει καινοτόμες λύσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 στοιχείο θ) και 400 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές ή 376 928 934 ευρώ σε τιμές του 2018 ως πρόσθετη χρηματοδότηση για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που ορίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994.

3.  Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και για το σκέλος Υγεία για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 1 174 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

3.  Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και για το σκέλος Υγεία για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 1 095 000 000 σε τιμές του 2018 (1 234 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές).

4.  Η ενδεικτική κατανομή του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 3 έχει ως εξής:

4.  Η ενδεικτική κατανομή του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 3 έχει ως εξής:

α)  761 000 000 ευρώ για την υλοποίηση του σκέλους Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία·

α)  675 000 000 ευρώ σε τιμές 2018 (761 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές) για την υλοποίηση του σκέλους Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία·

β)  413 000 000 ευρώ για την υλοποίηση του σκέλους Υγεία·

β)  420 000 000 ευρώ σε τιμές 2018 (473 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές) για την υλοποίηση του σκέλους Υγεία.

5.   Τα ποσά που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την υλοποίηση των προγραμμάτων, όπως π.χ. δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας της πληροφορίας.

5.   Τα ποσά που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την υλοποίηση των προγραμμάτων, όπως π.χ. δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας της πληροφορίας.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 13 Σεπτεμβρίου 2018, η συμβιβαστική τροπολογία αντικατοπτρίζει την τελευταία κατανομή του ΠΔΠ ανά πρόγραμμα, όπως προβλέπεται στο σχέδιο ενδιάμεσης έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 — θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επικεντρώνουν τους πόρους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίζονται στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, και λαμβάνουν υπόψη τις αρχές και τα δικαιώματα που ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Τα κράτη μέλη επικεντρώνουν τους πόρους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίζονται στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, και λαμβάνουν υπόψη τις αρχές και τα δικαιώματα που ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Τα κράτη μέλη διαθέτουν τουλάχιστον το 5,6 % των πόρων του ΕΚΤ+ –που αντιπροσωπεύουν 5,9 δισ. ευρώ– στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση πρόσβαση των παιδιών σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, η δωρεάν εκπαίδευση, η δωρεάν παιδική φροντίδα, η αξιοπρεπής στέγαση και η κατάλληλη διατροφή.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που έχουν ένα ποσοστό νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης πάνω από τον μέσο όρο της Ένωσης το 2019, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, διαθέτουν τουλάχιστον το 10 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τα έτη 2021 έως 2025 σε στοχευμένες δράσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να στηρίξουν την απασχόληση των νέων και τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία, την επανένταξη στην εκπαίδευση ή την κατάρτιση και την εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας, ιδίως στο πλαίσιο της εφαρμογής των προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία.

Τα κράτη μέλη που έχουν ένα ποσοστό νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης πάνω από τον μέσο όρο της Ένωσης το 2019, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, διαθέτουν τουλάχιστον το 20 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τα έτη 2021 έως 2025, ποσοστό που να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον έναν διπλασιασμό των ποσών που χορηγούνται υπέρ της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων σε σύγκριση με το τρέχον ΠΔΠ και τον τρέχοντα προγραμματισμό του 2014-2020 σε στοχευμένες δράσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να στηρίξουν την απασχόληση των νέων και τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία, την επανένταξη στην εκπαίδευση ή την κατάρτιση και την εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας, ιδίως στο πλαίσιο της εφαρμογής των προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία.

 

_______________

 

9 290 εκατ. EUR σε τιμές 2018 (και 10 479,7 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές).

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να τροποποιηθούν τα χρηματοδοτικά στοιχεία σε συμφωνία με τα ψηφίσματα του ΕΚ της 14ης Μαρτίου και της 30ής Μαΐου σχετικά με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, με βάση μια τεχνική κατανομή ανά πρόγραμμα που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικών αναπροσαρμογών, με παράλληλο σεβασμό της συνολικής θέσης του ΕΚ όπως αυτή εκφράστηκε στα ψηφίσματα αυτά και του συνολικού επιπέδου του 1,3 % του ΑΕΕ της ΕΕ-27.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ+ επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές, στις περιοχές σε βιομηχανική μετάβαση και στις περιφέρειες που πάσχουν από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, σε συμφωνία με το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη στηρίζουν δράσεις της κοινωνικής καινοτομίας και των κοινωνικών πειραματισμών ή ενισχύουν τις προσεγγίσεις από τη βάση προς την κορυφή βασισμένες σε εταιρικές σχέσεις στις οποίες συμμετέχουν δημόσιες αρχές, ο ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των πολιτών, όπως οι Ομάδες Τοπικής Δράσης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.

1.  Τα κράτη μέλη στηρίζουν δράσεις της κοινωνικής καινοτομίας και των κοινωνικών πειραματισμών ή ενισχύουν τις προσεγγίσεις από τη βάση προς την κορυφή βασισμένες σε εταιρικές σχέσεις στις οποίες συμμετέχουν δημόσιες αρχές, ο ιδιωτικός τομέας, κοινωνικοί επιχειρηματίες και η κοινωνία των πολιτών, όπως οι Ομάδες Τοπικής Δράσης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, ενώ στηρίζουν επίσης θεματικές δράσεις εστιασμένες στην αντιμετώπιση των αναγκών στοχευμένων ομάδων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (ESF+)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

11.6.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Karine Gloanec Maurin

28.6.2018

Εξέταση στην επιτροπή

25.9.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Ελευθέριος Συναδινός, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Detjen

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

NI

Ελευθέριος Συναδινός

1

0

ENF

Marco Zanni

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (16.11.2018)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Georgi Pirinski

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 29 Μαΐου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της για το νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), με τη συγχώνευση του υφιστάμενου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD), το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία.

Η Επιτροπή αιτιολογεί την πρότασή της με τον στόχο για «τον εξορθολογισμό και την απλούστευση του τοπίου της χρηματοδότησης και τη δημιουργία πρόσθετων ευκαιριών για συνεργίες μέσω ολοκληρωμένων προσεγγίσεων χρηματοδότησης,» (αιτιολογική σκέψη 9, COM (2018) 382). Αυτός ο στόχος είναι κατ’ αρχήν ευπρόσδεκτος.

Ωστόσο, η εν λόγω συγχώνευση δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να θέσει σε κίνδυνο την ορθή εφαρμογή, τις επιδόσεις και την προστιθέμενη αξία, και τον δημοσιονομικό έλεγχο του νέου ΕΚΤ +. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη δέουσα προσοχή οι ακόλουθες εξαιρετικά προβληματικές πτυχές των προτάσεων της Επιτροπής:

–  έλλειψη ειδικών στόχων και προτεραιοτήτων για το ΕΚΤ + στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα όσον αφορά τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της στήριξης στο πλαίσιο αυτού του σκέλους στο μέλλον, με την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ), όταν τα κράτη μέλη θα είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν τις σχετικές διατάξεις του ΚΚΔ για το ΕΚΤ +·

–  επιπλέον, σύμφωνα με τους στόχους της πρότασης της Επιτροπής, οι οποίοι για την τρέχουσα περίοδο υποστηρίζονται από προγράμματα στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης (ΕΚΤ, ΠΑΝ και ΤΕΒΑ), οι στόχοι αυτοί καθίστανται επίσης ειδικοί στόχοι που πρέπει να υλοποιηθούν στο πλαίσιο άμεσης και έμμεσης διαχείρισης. Το γεγονός αυτό καθιστά αυτόματα ορισμένους στόχους όπως η «αντιμετώπιση της υλικής στέρησης με παροχή τροφίμων» ή «προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας», σημαντικούς για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία, καθώς και για τη συνιστώσα «Υγεία». Ωστόσο, σύμφωνα με το κεφάλαιο III του μέρους II, η «αντιμετώπιση της υλικής στέρησης με παροχή τροφίμων» είναι ένας ειδικός στόχος που αφορά μόνο το σκέλος της επιμερισμένης διαχείρισης, ενώ στο μέρος ΙΙΙ δεν υπάρχουν επιχειρησιακοί στόχοι που να προβλέπουν με ποιο τρόπο ο ειδικός στόχος «προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας» θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο άμεσης και έμμεσης διαχείρισης·

–  δεν υπάρχουν σαφείς μηχανισμοί που να διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να επιτευχθούν η συμπληρωματικότητα και οι συνέργειες μεταξύ των τριών σκελών·

–  επιπλέον, η πρόβλεψη για τη διάθεση των πόρων από το σκέλους υπό επιμερισμένη διαχείριση σε ένα σκέλος υπό άμεση διαχείριση παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμφισβητήσιμο και ασαφές, και δεν περιέχονται διευκρινίσεις ούτε στο ΕΚΤ+ ούτε στον νέο ΚΚΔ. Η ενδεχόμενη επικάλυψη ή έλλειψη στήριξης για ορισμένα μέτρα πρέπει να αποφεύγεται αυστηρά, δεδομένου ότι, λόγω της στενότητας δημοσιονομικών πόρων, το ΕΚΤ+ αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση ενός φάσματος σημαντικών προκλήσεων στον πολύ διευρυμένο τομέα αρμοδιοτήτων για τη διασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων όλων των πολιτών της ΕΕ·

–  η πρόταση κανονισμού για το ΕΚΤ+ δεν περιλαμβάνει δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης και των επιδόσεων του σκέλους «Απασχόληση και κοινωνική καινοτομία», ούτε περιέχει τις απαραίτητες κατάλληλες διατάξεις για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή, και τούτο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον κατάλληλο προγραμματισμό και την παροχή υποστήριξης στο πλαίσιο αυτού του σκέλους.

Για τους σκοπούς του αποτελεσματικού κοινοβουλευτικού ελέγχου του προϋπολογισμού της Ένωσης, είναι αναγκαίο οι εν λόγω ελλείψεις να αντιμετωπιστούν κατάλληλα και να εξαλειφθούν. Από την άποψη αυτή, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατυπωθούν στον κανονισμό σαφείς κανόνες για τον προγραμματισμό στο πλαίσιο άμεσης και έμμεσης διαχείρισης του ΕΚΤ+·

Γενικότερα, για τους σκοπούς της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και προκειμένου να υπάρχει ουσιαστική προστιθέμενη αξία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, είναι καθοριστικό να διασφαλιστούν ο συντονισμός και οι συνέργειες όχι μόνο στο πλαίσιο των τριών σκελών του ΕΚΤ+, αλλά και μεταξύ αυτών και άλλων ταμείων, μέσων και προγραμμάτων της ΕΕ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [...] θεσπίζει το πλαίσιο δράσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου + (ΕΚΤ+), του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜΕ), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και του Μέσου για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) ως μέρος του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (ΤΟΔΣ), και ορίζει, ιδίως, τους στόχους πολιτικής και τους κανόνες σχετικά με τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο των ενωσιακών ταμείων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Είναι, επομένως, αναγκαίο να προσδιοριστούν οι γενικοί στόχοι του ΕΚΤ+ και να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις αναφορικά με τον τύπο των δραστηριοτήτων που δύνανται να χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+.

(6)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [...] θεσπίζει το πλαίσιο δράσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου + (ΕΚΤ+), του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜΕ), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και του Μέσου για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) ως μέρος του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (ΤΟΔΣ), και ορίζει, ιδίως, τους στόχους πολιτικής και τους κανόνες σχετικά με τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο των ενωσιακών ταμείων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Είναι, επομένως, αναγκαίο να προσδιοριστούν οι γενικοί στόχοι του ΕΚΤ+ και να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις αναφορικά με τον τύπο των δραστηριοτήτων που δύνανται να χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+ υπό επιμερισμένη διαχείριση.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. (νέος δημοσιονομικός κανονισμό