Proċedura : 2018/0206(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0461/2018

Testi mressqa :

A8-0461/2018

Dibattiti :

PV 15/01/2019 - 20
CRE 15/01/2019 - 20

Votazzjonijiet :

PV 16/01/2019 - 12.7
CRE 16/01/2019 - 12.7
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 04/04/2019 - 6.18

Testi adottati :

P8_TA(2019)0020
P8_TA(2019)0350

RAPPORT     ***I
PDF 3615kWORD 414k
12.12.2018
PE 625.203v02-00 A8-0461/2018

Dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+)

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Rapporteur: Verónica Lope Fontagné

Rapporteurs għal opinjoni (*):

Cristian-Silviu Buşoi, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

(*) Kumitati assoċjati – Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Baġits
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali
 OPINJONI tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 OPINJONI tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+)

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0382),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 46(d), l-Artikolu 149, l-Artikolu 153(2)(a), l-Artikoli 164 u 168(5), l-Artikolu 175(3) u l-Artikolu 349(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0232/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-17 ta' Ottubru 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-5 ta' Diċembru 2018(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u wkoll l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għall-Baġits, il-Kumitat għall-Kontroll Baġitarju, il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A8-0461/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda    1

Proposta għal regolament

Premessa -1 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1)  Skont l-Artikolu 3 tat-TUE, bit-twaqqif ta' Suq Intern, l-Unjoni qed taħdem favur ekonomija tas-suq soċjali ferm kompetittiva, bil-għan li tikseb impjiegi sħiħ u progress soċjali; tippromwovi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, is-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet u l-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal; kif ukoll tiġġieled l-esklużjoni soċjali u d-diskriminazzjoni. Bi qbil mal-Artikolu 9 tat-TFUE, fid-definizzjoni u fl-implimentazzjoni tal-politika u l-azzjonijiet tagħha, l-Unjoni għandha tieħu kont tal-ħtiġijiet marbuta, fost l-oħrajn, mal-promozzjoni ta' livell għoli ta' impjieg, il-garanzija ta' protezzjoni soċjali adegwata, u l-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali u livell għoli ta' edukazzjoni, taħriġ u protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

Emenda    2

Proposta għal regolament

Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  Fis-17 ta' Novembru 2017, il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali ġie pproklamat mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni bħala risposta għall-isfidi soċjali fl-Ewropa. Dawn l-għoxrin prinċipju ewlieni huma strutturati madwar tliet kategoriji: l-opportunitajiet indaqs u l-aċċess għas-suq tax-xogħol; il-kundizzjonijiet ġusti tax-xogħol; u il-protezzjoni u l-inklużjoni soċjali. L-għoxrin prinċipju tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jenħtieġ jiggwidaw l-azzjonijiet permezz tal-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+). Biex jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, l-FSE+ jenħtieġ jappoġġa l-investimenti fin-nies u s-sistemi fl-oqsma ta' politika tal-impjiegi, l-edukazzjoni u l-inklużjoni soċjali, u b'hekk jappoġġa l-koeżjoni ekonomika, territorjali u soċjali skont l-Artikolu 174 tat-TFUE.

(1)  Fis-17 ta' Novembru 2017, il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali ġie pproklamat mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni bħala risposta għall-isfidi soċjali fl-Ewropa. Dawn l-għoxrin prinċipju ewlieni huma strutturati madwar tliet kategoriji: l-opportunitajiet indaqs u l-aċċess għas-suq tax-xogħol; il-kundizzjonijiet ġusti tax-xogħol; u l-protezzjoni u l-inklużjoni soċjali. L-għoxrin prinċipju tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jenħtieġ li jiggwidaw l-azzjonijiet permezz tal-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+). Biex jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, l-FSE+ jenħtieġ li jappoġġa l-investimenti fin-nies u s-sistemi fl-oqsma ta' politika tal-impjiegi, tas-servizzi pubbliċi, tas-saħħa, l-edukazzjoni u l-inklużjoni soċjali, u b'hekk jappoġġa l-koeżjoni ekonomika, territorjali u soċjali skont l-Artikoli 174 u 175 tat-TFUE. L-azzjonijiet kollha skont l-FSE+ jenħtieġ li jirrispettaw il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-Karta), il-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali u jqisu l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità li tagħha l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri kollha tagħha huma partijiet.

Emenda    3

Proposta għal regolament

Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika hu l-qafas li jidentifika l-prijoritajiet nazzjonali ta' riforma u jimmonitorja l-implimentazzjoni tagħhom. L-Istati Membri jiżviluppaw l-istrateġiji tal-investimenti multiannwali nazzjonali tagħhom stess ħalli jappoġġaw dawn il-prijoritajiet ta' riforma. Dawk l-istrateġiji jenħtieġ jiġu ppreżentati flimkien mal-Programmi Nazzjonali ta' Riforma annwali bħala mod li jippreżenta u jikkoordina l-proġetti ta' investiment ta' prijorità li jridu s-sostenn tal-finanzjament nazzjonali u/jew tal-Unjoni. Jenħtieġ li dawn iservu wkoll biex il-finanzjament tal-Unjoni jintuża b'mod koerenti u biex jimmassimizza l-valur miżjud tal-appoġġ finanzjarju li jasal b'mod partikolari mill-programmi appoġġati mill-Unjoni permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, iċ-Ċentru Ewropew ta' Stabbilizzazzjoni Funzjoni u InvestEU, meta rilevanti.

(2)  Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika hu l-qafas li jidentifika l-prijoritajiet nazzjonali ta' riforma u jimmonitorja l-implimentazzjoni tagħhom. L-Istati Membri jiżviluppaw l-istrateġiji tal-investimenti multiannwali nazzjonali tagħhom stess ħalli jappoġġaw dawn il-prijoritajiet ta' riforma. Dawk l-istrateġiji jenħtieġ li jiġu żviluppati bi sħubija bejn l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali, inkluża perpsettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi u jiġu ppreżentati flimkien mal-Programmi Nazzjonali ta' Riforma annwali bħala mod li jippreżenta u jikkoordina l-proġetti ta' investiment ta' prijorità li jridu s-sostenn tal-finanzjament nazzjonali u/jew tal-Unjoni. Jenħtieġ li dawn iservu wkoll biex il-finanzjament tal-Unjoni jintuża b'mod koerenti u biex jimmassimizza l-valur miżjud tal-appoġġ finanzjarju li jasal b'mod partikolari mill-programmi appoġġati mill-Unjoni permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, iċ-Ċentru Ewropew ta' Stabbilizzazzjoni Funzjoni u InvestEU, meta rilevanti.

Emenda    4

Proposta għal regolament

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  Il-Kunsill ta' […] adotta linji gwida riveduti għall-politiki dwar l-impjiegi tal-Istati Membri biex it-test jiġi allinjat mal-prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, bil-ħsieb li titjieb il-kompetittività tal-Ewropa u ssir post aħjar għall-investiment, il-ħolqien tal-impjiegi u t-trawwim tal-koeżjoni soċjali. Biex jiżgura l-allinjament sħiħ tal-FSE+ mal-għanijiet ta' dawn il-linji gwida, b'mod partikolari fir-rigward tal-impjiegi, l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali, il-faqar u d-diskriminazzjoni, l-FSE+ jenħtieġ jappoġġa lill-Istati Membri, filwaqt li jqis il-Linji Gwida Integrati u r-rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi adottati b'konformità mal-Artikolu 121(2) tat-TFUE u l-Artikolu 148(4) tat-TFUE u, meta xieraq, fil-livell nazzjonali, mal-programmi nazzjonali ta' riforma mirfuda bi strateġiji nazzjonali. Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi wkoll għall-aspetti rilevanti tal-implimentazzjoni ta' inizjattivi u attivitajiet ewlenin tal-Unjoni, b'mod partikolari "l-Aġenda għall-Ħiliet tal-Ewropa" u ż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni, ir-Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill rilevanti u inizjattivi oħra bħall-Garanzija għaż-Żgħażagħ, il-Perkors ta' Titjib tal-Ħiliet u dwar l-Integrazzjoni tal-persuni qiegħda fit-tul.

(3)  Il-Linji Gwida għall-politiki dwar l-impjiegi tal-Istati Membri adottati mill-Kunsill f'konformità mal-Artikolu 148(2) tat-TFUE, jiġifieri: l-għoti ta' spinta lid-domanda għax-xogħol; it-tisħiħ tal-provvista tal-ħaddiema: l-aċċess għall-impjiegi, il-ħiliet u l-kompetenzi; it-tisħiħ tal-funzjonament tas-swieq tax-xogħol u l-effettività tad-djalogu soċjali u l-promozzjoni ta' opportunitajiet indaqs għal kulħadd, it-trawwim tal-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar, inklużi servizzi pubbliċi mtejba fil-qasam tas-saħħa u f'oqsma oħrajn, flimkien mal-linji gwidi ekonomiċi wiesgħa adottati f'konformità mal-Artikolu 121(2) jifformaw parti mil-Linji Gwida Integrati li jsostnu l-istrateġija Ewropa 2020. Il-Kunsill ta' […] adotta linji gwida riveduti għall-politiki dwar l-impjiegi tal-Istati Membri biex jiġu allinjati mal-prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, bil-ħsieb li jistimolaw il-ħolqien tal-impjiegi u jrawmu l-koeżjoni soċjali, sabiex b'hekk titjieb il-kompetittività tal-Ewropa u l-Unjoni ssir post aħjar għall-investiment. Biex jiżguraw l-allinjament sħiħ tal-FSE+ mal-għanijiet tal-Linji Gwida għall-politiki dwar l-impjiegi, l-Istati Membri jenħtieġ li jipprogrammaw l-appoġġ skont l-FSE+ li jkun rilevanti għalihom, filwaqt li jqisu dawk il-Linji Gwida, kif ukoll ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi adottati b'konformità mal-Artikolu 148(4) u l-Artikolu 121(2) tat-TFUE u, fil-livell nazzjonali, mal-aspetti tal-impjieg u soċjali tal-programmi nazzjonali ta' riforma mirfuda bi strateġiji nazzjonali. Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi wkoll għall-aspetti rilevanti tal-implimentazzjoni ta' inizjattivi u attivitajiet ewlenin tal-Unjoni, b'mod partikolari "l-Aġenda għall-Ħiliet tal-Ewropa" u ż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni, il-Garanzija għaż-Żgħażagħ u Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill rilevanti oħrajn u inizjattivi oħra bħal L-Investiment fit-tfal: niksru ċ-ċiklu tal-iżvantaġġ, il-Perkors ta' Titjib tal-Ħiliet, dwar l-Integrazzjoni tal-persuni qiegħda fit-tul, Qafas ta' Kwalità għat-Traineeships u l-Apprendistati u l-Pjan ta' Azzjoni dwar l-integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi.

Emenda    5

Proposta għal regolament

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)  Fl-20 ta' Ġunju 2017, il-Kunsill approva r-risposta tal-Unjoni għall-"Aġenda tal-2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli tan-NU" – futur Ewropew sostenibbli. Il-Kunsill enfasizza l-importanza li jinkiseb żvilupp sostenibbli fit-tliet dimensjonijiet (ekonomika, soċjali u ambjentali), b'mod bilanċjat u integrat. Hu vitali li l-iżvilupp sostenibbli jiġi integrat fl-oqsma ta' politika interna u esterna tal-Unjoni kollha, u li l-Unjoni tkun ambizzjuża fil-politiki li tuża biex tindirizza l-isfidi dinjin. Il-Kunsill laqa' l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar "Il-passi li jmiss għal futur Ewropew sostenibbli" tat-22 ta' Novembru 2016 bħala l-ewwel pass għall-integrazzjoni tal-Miri tal-Iżvilupp Sostenibbli u l-applikazzjoni tal-iżvilupp sostenibbli bħala prinċipju ta' gwida essenzjali għall-politiki kollha tal-Unjoni, inkluż bl-istrumenti finanzjarji tagħha.

(4)  Fl-20 ta' Ġunju 2017, il-Kunsill approva r-risposta tal-Unjoni għall-"Aġenda tal-2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli tan-NU" – futur Ewropew sostenibbli. Il-Kunsill enfasizza l-importanza li jinkiseb żvilupp sostenibbli fit-tliet dimensjonijiet (ekonomika, soċjali u ambjentali), b'mod bilanċjat u integrat. Hu vitali li l-iżvilupp sostenibbli jiġi integrat fl-oqsma ta' politika interna u esterna tal-Unjoni kollha, u li l-Unjoni tkun ambizzjuża fil-politiki li tuża biex tindirizza l-isfidi dinjin. Il-Kunsill laqa' l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar "Il-passi li jmiss għal futur Ewropew sostenibbli" tat-22 ta' Novembru 2016 bħala l-ewwel pass għall-integrazzjoni tal-Miri tal-Iżvilupp Sostenibbli u l-applikazzjoni tal-iżvilupp sostenibbli bħala prinċipju ta' gwida essenzjali għall-politiki kollha tal-Unjoni, inkluż bl-istrumenti finanzjarji tagħha. L-FSE+ jenħtieġ li jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli billi, fost l-oħrajn, jeqred il-forom estremi ta' faqar (għan 1); jippromwovi edukazzjoni ta' kwalità u inklużiva (għan 4); jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi (għan 5); jippromwovi tkabbir ekonomiku kontinwu, inklużiv u sostenibbli, impjieg sħiħ u produttiv u xogħol diċenti għal kulħadd (għan 8); u jnaqqas l-inugwaljanza (għan 10).

Emenda    6

Proposta għal regolament

Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4a)  B'kont meħud tal-Karta Soċjali Ewropea ffirmata f'Turin fit-18 ta' Ottubru 1961, jenħtieġ li fl-għanijiet tagħhom, l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha jkollhom il-promozzjoni tal-impjiegi, kundizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol imtejba, bil-għan li jkun hemm livelli għolja ta' impjieg fit-tul u li tiġi miġġielda l-esklużjoni, f'konformità mal-Artikolu 151 tat-TFUE.

Emenda    7

Proposta għal regolament

Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4b)  Għad hemm bosta sfidi soċjali fis-soċjetà Ewropea. Aktar minn 100 miljun persuna qed jgħixu fir-riskju tal-faqar jew tal-esklużjoni soċjali, il-qgħad fost iż-żgħażagħ huwa aktar mid-doppju tar-rata ġenerali tal-qgħad u tinħtieġ integrazzjoni aħjar taċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi. Dawn l-isfidi mhux biss jipperikolaw il-benesseri taċ-ċittadini milquta direttament, iżda jpoġġu pressjoni ekonomika u soċjali fuq is-soċjetà Ewropea kollha kemm hi.

Emenda    8

Proposta għal regolament

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  L-Unjoni qed tiffaċċja sfidi strutturali minħabba l-globalizzazzjoni ekonomika, il-ġestjoni tal-flussi migratorji, iż-żieda fit-theddid tas-sigurtà, it-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa, il-bidla teknoloġika, it-tixjiħ dejjem iżjed tal-forza tax-xogħol, u n-nuqqas dejjem aktar ta' ħiliet u ħaddiema f'xi setturi u reġjuni, imġarrba l-iżjed mill-SMEs. Filwaqt li tikkunsidra r-realtajiet li qed jinbidlu fid-dinja tax-xogħol, jenħtieġ li l-Unjoni tkun ippreparata għall-isfidi attwali u futuri billi tinvesti fil-ħiliet rilevanti, tagħmel it-tkabbir aktar inklużiv u ttejjeb il-politiki dwar l-impjiegi u dawk soċjali, inkluż fid-dawl tal-mobbiltà tal-ħaddiema.

(5)  L-Unjoni qed tiffaċċja sfidi strutturali minħabba l-globalizzazzjoni ekonomika, l-inugwaljanzi soċjali, il-ġestjoni tal-flussi migratorji u l-isfidi ta' integrazzjoni relatati, it-tranżizzjoni ġusta lejn enerġija nadifa, il-bidla teknoloġika, it-tnaqqis demografiku, il-qgħad b'mod ġenerali u l-qgħad fost iż-żgħażagħ, it-tixjiħ dejjem iżjed tas-soċjetà u tal-forza tax-xogħol, u n-nuqqas dejjem aktar ta' ħiliet u ta' ħaddiema f'xi setturi u reġjuni, imġarrba l-iżjed mill-SMEs. Filwaqt li tikkunsidra r-realtajiet li qed jinbidlu fid-dinja tax-xogħol, jenħtieġ li l-Unjoni tkun ippreparata għall-isfidi attwali u futuri billi tinvesti fil-ħiliet rilevanti, l-edukazzjoni, it-taħriġ u t-tagħlim tul il-ħajja, tagħmel it-tkabbir aktar inklużiv u ttejjeb il-kompetenzi u l-għarfien, il-politiki dwar l-impjiegi u dawk soċjali, inkluż fid-dawl tal-mobbiltà professjonali taċ-ċittadini tal-Unjoni u tindirizza ż-żieda fl-inugwaljanzi tas-saħħa bejn l-Istati Membri u fi ħdanhom.

Emenda    9

Proposta għal regolament

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6)  Ir-Regolament (UE) Nru […] jistabbilixxi l-qafas għall-azzjoni tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+), il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS), il-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF), il-Fond għas-Sigurtà Interna (ISF) u l-Istrument ta' Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi (BMVI) bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri (IBMF), u jistabbilixxi b'mod partikolari l-għanijiet ta' politika u r-regoli dwar il-programmazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni, il-ġestjoni u l-kontroll għall-fondi tal-Unjoni implimentati b'ġestjoni kondiviża. Għalhekk hemm bżonn jiġu speċifikati l-għanijiet ġenerali tal-FSE+, u jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi dwar it-tip ta' attivitajiet li jistgħu jiġu ffinanzjati mill-FSE+.

(6)  Ir-Regolament (UE) Nru […] jistabbilixxi l-qafas għall-azzjoni tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+), il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS), il-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF), il-Fond għas-Sigurtà Interna (ISF) u l-Istrument ta' Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi (BMVI) bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri (IBMF), u jistabbilixxi b'mod partikolari l-għanijiet ta' politika u r-regoli dwar il-programmazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni, il-ġestjoni u l-kontroll għall-fondi tal-Unjoni implimentati b'ġestjoni kondiviża. Għalhekk hemm bżonn jiġu speċifikati l-għanijiet ġenerali tal-FSE+ u l-koordinazzjoni tiegħu ma' fondi oħrajn, u jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi dwar it-tip ta' attivitajiet li jistgħu jiġu ffinanzjati mill-FSE+.

Emenda    10

Proposta għal regolament

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7)  Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru [ir-Regolament Finanzjarju l-ġdid] (ir-"Regolament Finanzjarju") jistabbilixxi regoli dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni, inkluż ir-regoli dwar l-għotjiet, il-premjijiet, l-akkwist, l-implimentazzjoni indiretta, l-assistenza finanzjarja, l-istrumenti finanzjarji u l-garanziji baġitarji. Biex tkun żgurata koerenza fl-implimentazzjoni tal-programmi ta' finanzjament tal-Unjoni, ir-Regolament Finanzjarju jenħtieġ jiġi applikat għall-azzjonijiet li jridu jiġu implimentati b'ġestjoni diretta jew indiretta permezz tal-FSE+.

(7)  Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru [ir-Regolament Finanzjarju l-ġdid] (ir-"Regolament Finanzjarju") jistabbilixxi regoli dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni, inkluż ir-regoli dwar l-għotjiet, il-premjijiet, l-akkwist, l-implimentazzjoni indiretta, l-assistenza finanzjarja, l-istrumenti finanzjarji u l-garanziji baġitarji u s-sinerġiji bejn l-istrumenti finanzjarji. Biex tkun żgurata koerenza fl-implimentazzjoni tal-programmi ta' finanzjament tal-Unjoni, ir-Regolament Finanzjarju jenħtieġ jiġi applikat għall-azzjonijiet li jridu jiġu implimentati b'ġestjoni diretta jew indiretta permezz tal-FSE+. Jenħtieġ li dan ir-Regolament jispeċifika l-objettivi operattivi u jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-azzjonijiet eliġibbli li jistgħu jiġu ffinanzjati mill-FSE+ fi ħdan ġestjoni diretta u indiretta.

Emenda    11

Proposta għal regolament

Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8)  It-tipi ta' finanzjament u l-metodi ta' implimentazzjoni permezz tar-Regolament jenħtieġ jintgħażlu abbażi tal-abbiltà tagħhom li jilħqu l-għanijiet speċifiċi tal-azzjonijiet u li jagħtu r-riżultati, filwaqt li b'mod partikolari jitqiesu l-ispejjeż tal-kontrolli, il-piż amministrattiv u r-riskju mistenni ta' nuqqas ta' konformità. Għall-għotjiet, dan jenħtieġ iqis l-użu ta' somom f'daqqa, rati fissi u spejjeż unitarji, kif ukoll finanzjament mhux marbut mal-ispejjeż kif previst fl-Artikolu 125(1) tar-Regolament Finanzjarju Biex jiġu implimentati miżuri marbuta mal-integrazzjoni soċjoekonomika taċ-ċittadini minn pajjiżi terzi, u skont l-Artikolu 88 tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni, il-Kummissjoni tista' tirrimborża lill-Istati Membri li jużaw alternattivi ssimplifikati tal-ispejjeż, inkluż l-użu ta' somom f'daqqa.

(8)  It-tipi ta' finanzjament u l-metodi ta' implimentazzjoni permezz tar-Regolament jenħtieġ jintgħażlu abbażi tal-abbiltà tagħhom li jilħqu l-għanijiet speċifiċi tal-azzjonijiet u li jagħtu r-riżultati, filwaqt li b'mod partikolari jitqiesu l-ispejjeż tal-kontrolli, il-piż amministrattiv u r-riskju mistenni ta' nuqqas ta' konformità. Għall-għotjiet, dan jenħtieġ iqis l-użu ta' somom f'daqqa, rati fissi u spejjeż unitarji, kif ukoll finanzjament mhux marbut mal-ispejjeż kif previst fl-Artikolu 125(1) tar-Regolament Finanzjarju Biex jiġu implimentati miżuri marbuta mal-inklużjoni soċjoekonomika taċ-ċittadini minn pajjiżi terzi, u skont l-Artikolu 88 tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni, il-Kummissjoni tista' tirrimborża lill-Istati Membri li jużaw alternattivi ssimplifikati tal-ispejjeż, inkluż l-użu ta' somom f'daqqa.

Emenda    12

Proposta għal regolament

Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9)  Biex jiġi razzjonalizzat u ssimplifikat ix-xenarju ta' finanzjament u jinħolqu opportunitajiet addizzjonali għal sinerġiji permezz ta' approċċi ta' finanzjament integrati, l-azzjonijiet appoġġati mill-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn ("FEAD"), mill-Programm għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali tal-Unjoni Ewropea u mill-Programm għall-azzjoni tal-UE fil-qasam tas-saħħa jenħtieġ jiġu integrati fl-FSE+. Għalhekk jenħtieġ li l-FSE+ ikun jinkludi tliet fergħat: il-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+, il-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u l-fergħa tas-Saħħa. Dan jenħtieġ jikkontribwixxi għal tnaqqis fil-piż finanzjarju marbut mal-ġestjoni ta' fondi differenti, b'mod partikolari għall-Istati Membri, filwaqt li jżomm regoli aktar sempliċi għal operazzjonijiet aktar sempliċi bħad-distribuzzjoni tal-ikel u/jew l-assistenza materjali bażika.

(9)  Biex jiġi razzjonalizzat u ssimplifikat ix-xenarju ta' finanzjament u jinħolqu opportunitajiet addizzjonali għal sinerġiji permezz ta' approċċi ta' finanzjament integrati, l-azzjonijiet appoġġati mill-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn ("FEAD"), mill-Programm għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali tal-Unjoni Ewropea u mill-Programm għall-azzjoni tal-UE fil-qasam tas-saħħa jenħtieġ jiġu integrati fl-FSE+. Għalhekk jenħtieġ li l-FSE+ ikun jinkludi tliet fergħat: il-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+, il-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u l-fergħa tas-Saħħa taħt ġestjoni diretta u indiretta. Dan jenħtieġ jikkontribwixxi għal tnaqqis fil-piż finanzjarju marbut mal-ġestjoni ta' fondi differenti, b'mod partikolari għall-Istati Membri u l-benefiċjarji, filwaqt li jżomm regoli aktar sempliċi għal operazzjonijiet aktar sempliċi bħad-distribuzzjoni tal-ikel u/jew l-assistenza materjali bażika.

Emenda    13

Proposta għal regolament

Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10)  Fid-dawl ta' dan il-kamp ta' applikazzjoni usa' tal-FSE+, jixraq jiġi previst li l-għanijiet biex titjieb l-effikaċja tas-swieq tax-xogħol u jkun promoss aċċess għal impjiegi ta' kwalità, biex jitjiebu l-aċċess u l-kwalità tal-edukazzjoni u t-taħriġ u jiġu promossi l-inklużjoni soċjali u s-saħħa, u biex jonqos l-faqar, ma jkunux implimentati biss b'ġestjoni kondiviża, iżda anki b'ġestjoni diretta u indiretta permezz tal-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa għall-azzjonijiet meħtieġa fil-livell tal-Unjoni.

(10)  L-Unjoni jenħtieġ li tikkontribwixxi għall-politiki dwar l-impjiegi tal-Istati Membri billi tħeġġeġ il-kooperazzjoni u billi tikkomplementa l-azzjoni tagħhom. Fid-dawl ta' dan il-kamp ta' applikazzjoni usa' tal-FSE+, jixraq jiġi previst li l-għanijiet biex tittejjeb l-effikaċja tas-swieq tax-xogħol inklużivi, miftuħa u ġusti għall-ġeneri kollhau jkun promoss aċċess għal impjiegi ta' kwalità, biex jitjiebu l-aċċess u l-kwalità tal-edukazzjoni u t-taħriġ, tiġi megħjuna r-riintegrazzjoni fis-sistemi edukattivi u jitħeġġeġ it-tagħlim tul il-ħajja, u jiġu promossi l-inklużjoni soċjali u s-saħħa, u biex jinqered il-faqar ikomplu jiġu implimentati prinċipalment b'ġestjoni kondiviża, u fejn xieraq, jiġu kkomplementati b'ġestjoni diretta u indiretta permezz tal-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa għall-azzjonijiet meħtieġa fil-livell tal-Unjoni.

Emenda    14

Proposta għal regolament

Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11)  L-integrazzjoni tal-Programm għall-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa mal-FSE+ se toħloq ukoll sinerġiji bejn l-iżviluppi u l-ittestjar ta' inizjattivi u politiki li jtejbu l-effikaċja, ir-reżiljenza u s-sostenibbiltà tas-sistemi tas-saħħa żviluppati mill-fergħa tas-Saħħa tal-Programm tal-FSE+ u l-implimentazzjoni tagħhom fl-Istati Membri bl-għodod provduti mill-fergħat l-oħra tar-Regolament dwar l-FSE+.

(11)  L-integrazzjoni tal-Programm għall-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa mal-FSE+ se toħloq ukoll sinerġiji bejn l-iżviluppi u l-ittestjar ta' inizjattivi u politiki li jtejbu l-effikaċja, l-aċċessibbiltà, ir-reżiljenza u s-sostenibbiltà tas-sistemi tas-saħħa żviluppati mill-fergħa tas-Saħħa tal-Programm tal-FSE+ u l-implimentazzjoni tagħhom fl-Istati Membri fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali bl-għodod provduti mill-fergħat l-oħra tar-Regolament dwar l-FSE+.

Emenda    15

Proposta għal regolament

Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12)  Dan ir-Regolament jistabbilixxi pakkett finanzjarju għall-FSE+. Jenħtieġ li partijiet minn dan il-pakkett finanzjarju jintużaw għal azzjonijiet li jridu jiġu implimentati b'ġestjoni diretta u indiretta permezz tal-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa.

(12)  Dan ir-Regolament jistabbilixxi pakkett finanzjarju għall-FSE+. Dan għandu jispeċifika l-allokazzjonijiet għall-azzjonijiet li għandhom jiġu implimentati b'ġestjoni kondiviża u l-allokazzjonijiet għal azzjonijiet li jridu jiġu implimentati b'ġestjoni diretta u indiretta.

Emenda    16

Proposta għal regolament

Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13)  Jenħtieġ li l-FSE+ ikollu l-għan li jippromwovi l-impjiegi b'interventi attivi li jippermettu r-(ri)integrazzjoni fis-suq tax-xogħol, speċjalment għaż-żgħażagħ, il-persuni qiegħda fit-tul u l-persuni inattivi, kif ukoll permezz ta' promozzjoni tal-impjiegi indipendenti u l-ekonomija soċjali. Il-FSE+ jenħtieġ li jkollu l-għan li jtejjeb il-funzjonament tas-swieq tax-xogħol billi jappoġġa l-modernizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol bħas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi ħalli jitjiebu l-kapaċitajiet tagħhom li jipprovdu pariri u gwida mmirati u intensifikati waqt it-tiftix tal-impjiegi u t-tranżizzjoni għax-xogħol u biex titjieb il-mobbiltà tal-ħaddiema. Il-FSE+ jenħtieġ jippromwovi s-sehem tan-nisa fis-suq tax-xogħol permezz ta' miżuri bil-għan li jiżguraw, fost l-oħrajn, bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja u l-aċċess għall-indukrar tat-tfal. L-FSE+ jenħtieġ ukoll li jkollu l-għan li jipprovdi ambjent lavorattiv san u adattat sew biex iwieġeb għar-riskji tas-saħħa relatati ma' forom tax-xogħol li qed jinbidlu u l-ħtiġijiet tal-forza tax-xogħol li qed tixjieħ.

(13)  Jenħtieġ li l-FSE+, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, ikollu l-għan li jippromwovi l-impjiegi b'interventi attivi li jippermettu l-integrazzjoni u r-riintegrazzjoni fis-suq tax-xogħol, speċjalment għaż-żgħażagħ, il-persuni qiegħda fit-tul, il-persuna li jipprovdu kura, u l-kategoriji ekonomikament inattivi u żvantaġġati, kif ukoll permezz tal-promozzjoni tal-impjiegi indipendenti, tal-imprenditorjat, u l-ekonomija soċjali. Il-FSE+ jenħtieġ li jkollu l-għan li jtejjeb il-politiki dwar l-impjiegi u l-funzjonament tas-swieq tax-xogħol billi jappoġġa l-modernizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol bħas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi ħalli jitjiebu l-kapaċitajiet tagħhom li jipprovdu pariri u gwida mmirati, intensifikati u personalizzati, fejn ikun xieraq, waqt it-tiftix tal-impjiegi u t-tranżizzjoni għax-xogħol, b'attenzjoni speċjali għall-kategoriji żvantaġġati u biex tiġi ffaċilitata l-mobbiltà tal-ħaddiema, u biex jipprovdu s-servizz tagħhom b'mod mhux diskriminatorju. Il-FSE+ jenħtieġ jippromwovi s-sehem tan-nisa fis-suq tax-xogħol permezz ta' miżuri bil-għan li jiżguraw, fost l-oħrajn, bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja u l-aċċess faċli għall-indukrar tat-tfal, għall-kura tal-anzjani u għal servizzi oħra ta' kura ta' kwalità affordabbli jew bla ħlas jew appoġġ ta' kwalità għolja. L-FSE+ jenħtieġ ukoll li jkollu l-għan li jipprovdi ambjent tax-xogħol sikur, san u adattat sew biex iwieġeb għar-riskji tas-saħħa relatati max-xogħol kif ukoll ma' forom tax-xogħol li qed jinbidlu u l-ħtiġijiet tal-forza tax-xogħol li qed tixjieħ. L-FSE+ jenħtieġ li jappoġġa wkoll miżuri li għandhom l-għan li jiffaċilitaw it-tranżizzjoni taż-żgħażagħ mill-edukazzjoni għall-impjieg.

Emenda    17

Proposta għal regolament

Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(13a)  Sabiex jappoġġa u jiġi sfruttat il-potenzjal għall-ħolqien tal-impjiegi fl-ekonomija soċjali, l-FSE+ jenħtieġ li jgħin biex itejjeb l-integrazzjoni tal-intrapriżi tal-ekonomija soċjali fi pjanijiet nazzjonali għall-impjiegi u l-innovazzjoni soċjali, kif ukoll il-programmi ta' riforma nazzjonali tiegħu. Id-definizzjoni ta' intrapriża tal-ekonomija soċjali jenħtieġ li ssegwi d-definizzjonijiet fil-liġijiet dwar l-ekonomija soċjali tal-Istati Membri kif ukoll fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-7 ta' Diċembru 2015 dwar il-promozzjoni tal-ekonomija soċjali bħala mutur ewlieni ta' żvilupp ekonomiku u soċjali fl-Ewropa.

Emenda    18

Proposta għal regolament

Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14)  Jenħtieġ li l-FSE+ jipprovdi appoġġ biex jitjiebu l-kwalità, l-effikaċja u r-rilevanza fis-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ biex tiġi ffaċilitata l-kisba ta' kompetenzi ewlenin, l-aktar b'rabta mal-ħiliet diġitali li kull individwu jeħtieġ għas-sodisfazzjon u l-iżvilupp personali, l-impjieg, l-inklużjoni soċjali u ċ-ċittadinanza attiva. L-FSE+ jenħtieġ jgħin fil-progressjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ u fit-tranżizzjoni għax-xogħol, jappoġġa t-tagħlim tul il-ħajja u l-impjegabbiltà, u jikkontribwixxi għall-kompetittività u l-innovazzjoni ekonomika u soċjetali billi jappoġġa inizjattivi skalabbli u sostenibbli f'dawn l-oqsma. Dan jista' jinkiseb pereżempju permezz ta' tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol u apprendistati, iggwidar tul il-ħajja, antiċipazzjoni tal-ħiliet b'koperazzjoni mal-industrija, materjali aġġornati tat-taħriġ, previżjonijiet u monitoraġġ dwar is-sitwazzjoni tal-gradwati, taħriġ tal-edukaturi, validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim, u rikonoxximent tal-kwalifiki.

(14)  Billi l-ESF+ huwa l-istrument ewlieni tal-Unjoni ddedikat għall-impjieg u l-ħiliet, u l-inklużjoni soċjali, huwa essenzjali li jkun jista' jikkontribwixxi għall-koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali, madwar l-Unjoni kollha. Għal dak il-għan, jenħtieġ li huwa jipprovdi appoġġ biex jitjiebu l-kwalità, in-natura mhux diskriminatorja, l-aċċessibbiltà, l-inklużività, l-effikaċja u r-rilevanza fis-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ biex tiġi ffaċilitata l-kisba ta' kompetenzi ewlenin, l-aktar b'rabta mal-ħiliet lingwistiċi, ta' intraprenditorija u diġitali, inklużi ħiliet dwar il-protezzjoni tad-data u l-governanza tal-informazzjoni, li kull individwu jeħtieġ għas-sodisfazzjon u l-iżvilupp personali, l-impjieg, l-inklużjoni soċjali u ċ-ċittadinanza attiva. Fil-każ ta' persuni qiegħda fit-tul u ta' persuni bi sfond soċjali żvantaġġat, jenħtieġ li tingħata attenzjoni speċjali sabiex dawn jingħataw is-setgħa. L-FSE+ jenħtieġ li jgħin fil-progressjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ u fit-tranżizzjoni għax-xogħol u r-riintegrazzjoni fid-dinja tax-xogħol, jappoġġa t-tagħlim tul il-ħajja u l-impjegabbiltà ta' kulħadd, u jikkontribwixxi għall-inklużività, il-kompetittività, it-tnaqqis tas-segregazzjoni orizzontali u vertikali u l-innovazzjoni ekonomika u soċjetali billi jappoġġa inizjattivi skalabbli u sostenibbli f'dawn l-oqsma. Dan jista' jinkiseb pereżempju permezz ta' investimenti fl-edukazzjoni vokazzjonali, tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol u apprendistati, b'enfasi partikolari fuq is-sistema duwali ppruvata b'suċċess li tikkombina t-tagħlim mal-esperjenza tax-xogħol, l-iggwidar tul il-ħajja, l-antiċipazzjoni tal-ħiliet b'koperazzjoni mas-sħab soċjali, materjali aġġornati tat-taħriġ, previżjonijiet u monitoraġġ tal-perkorsi tal-gradwati, taħriġ tal-edukaturi, appoġġ għat-tagħlim formali u informali, validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim, u rikonoxximent tal-kwalifiki. L-FSE+ jenħtieġ li jippromwovi wkoll l-aċċess tal-minoranzi għall-professjoni tal-għalliema, filwaqt li jimmira lejn integrazzjoni aħjar tal-komunitajiet marġinalizzati bħar-Roma, il-minoranzi u l-migranti.

Emenda    19

Proposta għal regolament

Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(14a)  L-FSE+ jenħtieġ li jipprovdi appoġġ għall-miżuri inklużi fil-pjanijiet nazzjonali tal-Istati Membri li għandhom l-għan li jeradikaw il-faqar enerġetiku u li jippromwovu l-effiċjenza enerġetika tal-bini fost unitajiet domestiċi vulnerabbli, inklużi dawk affettwati mill-faqar enerġetiku u, fejn xieraq, fl-akkomodazzjoni soċjali, f'konformità mal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata "Il-Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali: Qafas Ewropew għall-koeżjoni soċjali u territorjali" u f'konformità mar-Regolament (XX/XX) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Unjoni tal-Enerġija fil-Governanza u d-Direttiva (XX/XX) tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill li temenda d-Direttiva 2012/27/UE dwar l-effiċjenza fl-enerġija.

Emenda    20

Proposta għal regolament

Premessa 14b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(14b)  Fil-ġejjieni jenħtieġ li l-fondi mill-FSE+ lill-Istati Membri jkunu marbuta mal-għoti ta' prova ta' parteċipazzjoni effikaċi fi proġetti relatati mal-introduzzjoni jew mat-tisħiħ, fil-kuntest tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, tas-sistema duwali ta' tagħlim li tikkombina t-tagħlim mal-esperjenza tax-xogħol.

Emenda    21

Proposta għal regolament

Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15)  L-appoġġ permezz tal-FSE+ jenħtieġ jintuża biex jippromwovi l-aċċess indaqs għal kulħadd, b'mod partikolari għall-gruppi żvantaġġati, għal edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità, inklużivi u mhux segregati, mill-edukazzjoni u l-kura bikrija sal-edukazzjoni u t-taħriġ ġenerali u vokazzjonali u li jibqa' sejjer sal-livell terzjarju u l-edukazzjoni u t-tagħlim għall-adulti, biex titrawwem il-permeabbiltà bejn is-setturi tal-edukazzjoni u t-taħriġ, ikun evitat it-tluq bikri mill-iskola, jitjieb il-litteriżmu dwar is-saħħa, jissaħħu r-rabtiet mat-tagħlim mhux formali u informali, u tiġi ffaċilitata l-mobbiltà tat-tagħlim għal kulħadd. F'dan il-kuntest jenħtieġ jiġu appoppati s-sinerġiji mal-programm Erasmus, l-aktar biex jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni ta' studenti żvantaġġati fil-mobilità tat-tagħlim.

(15)  L-appoġġ permezz tal-FSE+ jenħtieġ jintuża biex jippromwovi l-aċċess indaqs għal kulħadd, b'mod partikolari għall-gruppi żvantaġġati, għal edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità, inklużivi u mhux segregati, mill-edukazzjoni u l-kura bikrija, b'attenzjoni speċjali għat-tfal bi sfond soċjali żvantaġġat, bħat-tfal f'kura istituzzjonali u t-tfal bla dar, sal-edukazzjoni u t-taħriġ ġenerali u vokazzjonali u li jibqa' sejjer sal-livell terzjarju u r-riintegrazzjoni fis-sistema edukattiva u l-edukazzjoni u t-tagħlim għall-adulti, biex jiġi evitat li l-faqar jiġi trażmess minn ġenerazzjoni għall-oħra, biex titrawwem il-permeabbiltà bejn is-setturi tal-edukazzjoni u t-taħriġ, jitnaqqas u jkun evitat it-tluq bikri mill-iskola u l-esklużjoni soċjali, jitjieb il-litteriżmu dwar is-saħħa, jissaħħu r-rabtiet mat-tagħlim mhux formali u informali, u tiġi ffaċilitata l-mobbiltà tat-tagħlim għal kulħadd. Jenħtieġ li dawk il-forom ta' tagħlim informali ma jeħdux post l-aċċess għall-edukazzjoni regolari, b'mod partikolari l-edukazzjoni preprimarja u primarja. F'dan il-kuntest jenħtieġ li jiġu stabbiliti s-sinerġiji, il-komplementarjetà u l-koerenza tal-politiki mal-programm Erasmus sabiex l-istudenti żvantaġġati jkunu jistgħu jintlaħqu u jitħejjew b'mod xieraq u attiv għal esperjenzi ta' mobbiltà f'pajjiżi barranin u tiżdied il-parteċipazzjoni tagħhom fil-mobilità tat-tagħlim transfruntiera.

Emenda    22

Proposta għal regolament

Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(15a)  L-appoġġ skont il-prijorità ta' investiment "żvilupp lokali mmexxi mill-komunità" jikkontribwixxi għall-objettivi kif stabbilit f'dan ir-Regolament. Jenħtieġ li l-istrateġiji ta' żvilupp lokali mmexxija mill-komunità bl-appoġġ tal-FSE+ ikunu inklużivi fir-rigward ta' persuni żvantaġġati preżenti fit-territorju, kemm f'termini ta' governanza tal-grupp ta' azzjoni lokali u wkoll f'termini ta' kontenut tal-istrateġija. L-FSE jenħteiġ li jkun jista' jagħti appoġġ lill-istrateġiji ta' żvilupp lokali mmexxija mill-komunità fiż-żoni urbani u rurali, kif ukoll lill-investimenti territorjali integrati (ITI).

Emenda    23

Proposta għal regolament

Premessa 15b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(15b)  Il-valur miżjud tal-politika ta' koeżjoni tal-Unjoni jinsab partikolarment fl-approċċ ta' dimensjoni territorjali bbażata fuq il-post, fil-governanza f'diversi livelli, fl-ippjanar pluriennali u fl-għanijiet kondiviżi u li jistgħu jitkejlu, fl-approċċ ta' żvilupp integrat u fil-konverġenza lejn l-istandards Ewropej fil-kapaċitajiet amministrattivi.

Emenda    24

Proposta għal regolament

Premessa 15c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(15c)  Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi hija prinċipju vinkolanti fil-fażijiet kollha ta' programmazzjoni, mit-tfassil tal-prijoritajiet tal-programmi operazzjonali sal-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni, u li l-azzjonijiet ewlenin għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri jirċievu appoġġ.

Emenda    25

Proposta għal regolament

Premessa 15d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(15d)  Il-FSE+ jenħtieġ li jappoġġa skemi edukattivi li joffru lill-adulti livell baxx ta' ħiliet il-possibbiltà li jiksbu livell minimu ta' litteriżmu, numeriżmu u kompetenza diġitali f'konformità mar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tad-19 ta' Diċembru 2016 dwar Perkorsi ta' Titjib tal-Ħiliet: Opportunitajiet Ġodda għall-Adulti1a.

 

__________________

 

1a ĠU C 484, 24.12.2016, p. 1.

Emenda    26

Proposta għal regolament

Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16)  L-FSE+ jenħtieġ jippromwovi opportunitajiet flessibbli ta' titjib tal-ħiliet u taħriġ mill-ġdid għal kulħadd, l-aktar tal-ħiliet diġitali u teknoloġiji abilitanti ewlenin, biex il-persuni jiksbu l-ħiliet adattati għad-diġitalizzazzjoni, l-iżvilupp teknoloġiku, l-innovazzjoni u l-bidla soċjali u ekonomika, jiġu ffaċilitati t-tranżizzjonijiet u l-mobbiltà tal-karrieri, u jiġu appoġġati b'mod partikolari l-adulti b'livell baxx ta' ħiliet u/jew b'livell baxx ta' kwalifiki, b'konformità mal-Aġenda għall-Ħiliet tal-Ewropa.

(16)  L-FSE+ jenħtieġ jippromwovi opportunitajiet flessibbli ta' titjib tal-ħiliet u taħriġ mill-ġdid għal kulħadd, filwaqt li jqis l-isfidi ta' gruppi soċjali żvantaġġati differenti, l-aktar tal-ħiliet intraprenditorjali u diġitali u teknoloġiji abilitanti ewlenin, biex il-persuni u l-komunitajiet lokali jiksbu l-ħiliet, il-kompetenzi u l-għarfien adattati għad-diġitalizzazzjoni, l-iżvilupp teknoloġiku, l-innovazzjoni u l-bidla soċjali u ekonomika, bħal dawk ikkawżati mit-tranżizzjoni lejn ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju, jiġu ffaċilitati t-tranżizzjoni mill-edukazzjoni għall-impjieg u l-mobbiltà, u jiġu appoġġati b'mod partikolari l-persuni b'livell baxx ta' ħiliet, il-persuni b'diżabilità u/jew l-adulti b'livell baxx ta' kwalifiki, b'konformità mal-Aġenda għall-Ħiliet tal-Ewropa u f'koordinazzjoni u komplementarjetà mal-Programm Ewropa Diġitali.

Emenda    27

Proposta għal regolament

Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(17)  Is-sinerġiji mal-programm Orizzont Ewropa jenħtieġ jiżguraw li l-FSE+ jkun jista' jintegra u jsaħħaħ il-kurrikuli innovattivi appoġġati mill-Orizzont Ewropa ħalli n-nies jingħataw il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa għall-impjiegi tal-futur.

(17)  Is-sinerġiji mal-programm Orizzont Ewropa jenħtieġ li jiżguraw li l-FSE+ jkun jista' jintegra u jsaħħaħ il-kurrikuli innovattivi appoġġati mill-Orizzont Ewropa ħalli n-nies jingħataw il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa għall-iżvilupp personali u professjonali tagħhom u għall-impjiegi tal-futur u ħalli jiġu indirizzati l-isfidi attwali u futuri tas-soċjetà. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tiżgura sinerġiji bejn il-Fergħa tas-Saħħa u l-programm Orizzont Ewropa sabiex tingħata spinta lir-riżultati miksuba fil-qasam tal-protezzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard.

Emenda    28

Proposta għal regolament

Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17a)  Is-sinerġiji mal-programm dwar id-Drittijiet u l-Valuri jenħtieġ li jiżguraw li l-FSE+ ikun jista' jintegra u jintensifika l-azzjonijiet biex jiġu evitati u miġġielda d-diskriminazzjoni, ir-razziżmu, il-ksenofobija, l-anti-Semitiżmu u l-iżlamofobija u forom oħra ta' intolleranza, kif ukoll li jiddedika azzjonijiet speċifiċi biex jiġu evitati l-mibegħda, is-segregazzjoni u l-istigmatizzazzjoni, inklużi l-bullying, il-fastidju u t-trattament intolleranti.

Emenda    29

Proposta għal regolament

Premessa 17b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17b)  Is-sinerġiji maħluqa bis-saħħa tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea, anke f'livell reġjonali u transfruntier, ħolqu wkoll proġetti ta' kooperazzjoni għat-titjib tal-impjiegi, l-inklużjoni tas-sezzjonijiet l-aktar vulnerabbli tal-popolazzjoni, l-isfidi demografiċi, is-saħħa u l-edukazzjoni, mhux biss fl-Unjoni iżda wkoll ma' pajjiżi li jinsabu fil-fażi ta' qabel l-adeżjoni u pajjiżi ġirien, fejn il-kooperazzjoni tal-Unjoni tagħti valur miżjud. L-FSE+ għandu jtejjeb il-finanzjament ta' dan it-tip ta' proġetti kif ukoll jiżgura t-trasferiment tal-għarfien bejniethom u l-proċess leġiżlattiv biex itejjeb il-qafas regolatorju Ewropew kif ukoll l-iskambju ta' prattiki tajbin bejn it-territorji tal-Unjoni.

Emenda    30

Proposta għal regolament

Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(18)  Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-isforzi tal-Istati Membri biex jindirizzaw il-faqar ħalli jkissru ċ-ċiklu ta' żvantaġġi minn ġenerazzjoni għal oħra, u jippromwovu l-inklużjoni soċjali billi jiżguraw opportunitajiet indaqs għal kulħadd, jiġġieldu d-diskriminazzjoni u jindirizzaw l-inugwaljanzi tas-saħħa. Dan ifisser li tiġi mobilizzata firxa ta' politiki mmirati għall-aktar persuni fil-bżonn tkun xi tkun l-età tagħhom, fosthom it-tfal, il-komunitajiet marġinalizzati bħar-Roma, u l-ħaddiema foqra. Jenħtieġ li l-FSE+ jippromwovi l-inklużjoni attiva tal-persuni li mhumiex fis-suq tax-xogħol ħalli tkun żgurata l-integrazzjoni soċjoekonomika tagħhom. Jenħtieġ li l-FSE+ jintuża wkoll biex jitjieb l-aċċess fil-ħin u indaqs għal servizzi affordabbli, sostenibbli u ta' kwalità għolja bħall-kura tas-saħħa u l-kura fit-tul, b'mod partikolari s-servizzi tal-kura tal-familja u bbażata fuq il-komunità. Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi għall-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-protezzjoni soċjali b'mod partikolari biex tiġi promossa l-aċċessibbiltà tagħhom.

(18)  Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-isforzi tal-Istati Membri fil-livelli kollha tal-gvern inkluż fil-livell reġjonali u lokali biex jeqirdu l-faqar, inkluż il-faqar enerġetiku kif previst fir-regoli l-ġodda miftiehma dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija [issostitwixxi n-numru tar-Regolament ladarba jiġi ppubblikat], ħalli jkissru ċ-ċiklu ta' żvantaġġi minn ġenerazzjoni għal oħra, u jippromwovu l-inklużjoni soċjali billi jiżguraw opportunitajiet indaqs għal kulħadd, inaqqsu l-ostakoli, jiġġieldu d-diskriminazzjoni u jindirizzaw l-inugwaljanzi soċjali u tas-saħħa. Dan ifisser ukoll, iżda mhux biss, li tiġi mobilizzata firxa ta' politikiu strateġiji proattivi u reattivi mmirati għall-aktar persuni fil-bżonn tkun xi tkun l-età tagħhom, fosthom it-tfal, il-komunitajiet marġinalizzati bħar-Roma, il-persuni b'diżabbiltà, il-persuni bla dar, iċ-ċittadini minn pajjiżi terzi, inklużi l-migranti u l-ħaddiema foqra. Jenħtieġ li l-FSE+ jippromwovi l-inklużjoni attiva tal-persuni li mhumiex fis-suq tax-xogħol ħalli tkun żgurata l-integrazzjoni soċjoekonomika tagħhom, inkluż permezz ta' appoġġ immirat għall-ekonomija soċjali. L-Istati Membri jenħtieġ li jippromwovu l-azzjonijiet tal-FSE+ li jikkomplementaw miżuri nazzjonali f'konformità mar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Ottubru 2008 dwar l-inklużjoni attiva tan-nies esklużi mis-suq tax-xogħol1a, inklużi miżuri ta' għajnuna għal introjtu adegwat. Jenħtieġ li l-FSE+ jintuża wkoll biex itejjeb l-aċċess fil-ħin u indaqs għal servizzi affordabbli, sostenibbli u ta' kwalità għolja bħall-kura tas-saħħa ffukata fuq il-persuni, il-kura relatata u l-kura fit-tul, b'mod partikolari s-servizzi tal-kura tal-familja u bbażata fuq il-komunità u s-servizzi li jiggwidaw l-aċċess għal servizzi ta' akkomodazzjoni soċjali adegwata u affordabbli. Dan jinkludi servizzi ta' promozzjoni tas-saħħa u ta' prevenzjoni tal-mard bħala parti mis-servizzi tal-kura tas-saħħa primarja. Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi għall-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-protezzjoni soċjali b'mod partikolari biex tiġi promossa l-aċċessibbiltà, l-inklużività u l-effettività tagħhom fl-indirizzar tar-realtajiet li qed jinbidlu fid-dinja tax-xogħol. L-FSE jenħtieġ li jindirizza wkoll il-faqar rurali li jirriżulta mill-iżvantaġġi speċifiċi taż-żoni rurali, bħal sitwazzjoni demografika mhux favorevoli, suq tax-xogħol dgħajjef, aċċess limitat għas-servizzi tal-edukazzjoni u t-taħriġ, jew servizzi tal-kura tas-saħħa u soċjali.

 

______________

 

1a Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Ottubru 2008 dwar l-inklużjoni attiva tan-nies esklużi mis-suq tax-xogħol (ĠU L 307, 18.11.2008, p. 11).

Emenda    31

Proposta għal regolament

Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(19)  Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi biex jonqos il-faqar billi jappoġġa l-iskemi nazzjonali ta' appoġġ li għandhom l-għan li jtaffu l-privazzjoni alimentari u materjali u jippromwovu l-integrazzjoni soċjali tal-persuni fir-riskju tal-faqar jew l-esklużjoni soċjali u dawk l-aktar fil-bżonn. Bil-ħsieb li mill-inqas 4 % tar-riżorsi tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ fil-livell tal-Unjoni jappoġġaw lill-aktar persuni fil-bżonn, l-Istati Membri jenħtieġ jallokaw għall-inqas 2 % tar-riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex jindirizzaw il-forom tal-faqar estrem bl-akbar impatt tal-esklużjoni soċjali, bħan-nuqqas ta' akkomodazzjoni, il-faqar tat-tfal u l-privazzjoni alimentari. Minħabba n-natura tal-operazzjonijiet u t-tip ta' riċevituri finali, jenħtieġ jiġu applikat regoli aktar sempliċi għall-appoġġ li jindirizzata l-privazzjoni materjali tal-aktar persuni fil-bżonn.

(19)  Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi biex jinqered il-faqar billi jappoġġa l-iskemi nazzjonali ta' appoġġ li għandhom l-għan li jtaffu l-privazzjoni alimentari u materjali u jippromwovu l-integrazzjoni soċjali tal-persuni foqra jew fir-riskju tal-faqar jew l-esklużjoni soċjali u dawk l-aktar fil-bżonn. L-Istati Membri jenħtieġ jallokaw għall-inqas 3 % tar-riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex jiġġieldu l-forom tal-faqar estrem bl-akbar impatt tal-esklużjoni soċjali, bħan-nuqqas ta' akkomodazzjoni, il-faqar tat-tfal, il-faqar fix-xjuħija u l-privazzjoni alimentari. Minħabba n-natura tal-operazzjonijiet u t-tip ta' riċevituri finali, jenħtieġ jiġu applikati l-aktar regoli sempliċi possibbli għall-appoġġ li jindirizza l-privazzjoni materjali tal-aktar persuni fil-bżonn.

Emenda    32

Proposta għal regolament

Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(19a)  L-FSE+ jenħtieġ li jkollu l-għan li jindirizza l-faqar fost in-nisa anzjani madwar l-Unjoni, filwaqt li jqis li d-diskrepanza fil-pensjonijiet tal-irġiel u n-nisa, li hija ta' 40 %, tikkostitwixxi riskju akut għal-livelli li qed jiħżienu tal-faqar fost in-nisa anzjani, speċjalment dawk li jgħixu mingħajr sieħeb, u b'hekk qed issegwi l-impenji li saru fil-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-2015 dwar "Opportunitajiet ta' dħul ugwali għan-nisa u l-irġiel: Intemmu d-differenza bejn il-pensjonijiet tan-nisa u l-irġiel"1a. Il-faqar fost in-nisa anzjani huwa aggravat ukoll mill-ispejjeż li qed jiżdiedu għall-kura tas-saħħa u l-mediċini li l-pazjenti anzjani jkollhom iħallsu minn buthom, speċjalment nisa li jqattgħu proporzjon matul il-ħajja tagħhom morda akbar mill-irġiel l-aktar minħabba stennija tal-għomor itwal.

 

_________________

 

1a http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9302-2015-INIT/mt/pdf

Emenda    33

Proposta għal regolament

Premessa 19b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(19b)  Biex jiġġieled kontra l-faqar u sabiex itejjeb l-inklużjoni soċjali, l-FSE+ jenħtieġ li jippromwovi l-parteċipazzjoni attiva tal-NGOs speċjalizzati, kif ukoll ta' organizzazzjonijiet ta' persuni li jgħixu fil-faqar, kemm fit-tħejjija kif ukoll fl-implimentazzjoni tal-programmi speċifiċi.

Emenda    34

Proposta għal regolament

Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(20)  Fid-dawl tal-ħtieġa persistenti li jiżdiedu l-isforzi li jindirizzaw il-ġestjoni tal-flussi migratorji fl-Unjoni kollha kemm hi u biex ikun żgurat appoġġ koerenti, b'saħħtu u konsistenti għall-isforzi ta' solidarjetà u ta' qsim tar-responsabbiltà, l-FSE+ jenħtieġ jipprovdi appoġġ li jippromwovi l-integrazzjoni soċjoekonomika taċ-ċittadini minn pajjiżi terzi b'mod kumplimentarju għall-azzjonijiet iffinanzjati mill-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil.

(20)  Fid-dawl tal-ħtieġa persistenti li jiżdiedu l-isforzi li jindirizzaw il-ġestjoni tal-flussi migratorji fl-Unjoni kollha kemm hi u biex ikun żgurat appoġġ koerenti, b'saħħtu u konsistenti għall-isforzi ta' solidarjetà u ta' qsim ġust tar-responsabbiltà, l-FSE+ jenħtieġ jipprovdi appoġġ li jippromwovi l-integrazzjoni soċjoekonomika taċ-ċittadini minn pajjiżi terzi, inklużi migranti, li jista' jinkludi inizjattivi fil-livell lokali, b'mod kumplimentarju għall-azzjonijiet iffinanzjati mill-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil, mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u dawk il-fondi li jista' jkollhom effett pożittiv fuq l-inklużjoni taċ-ċittadini minn pajjiżi terzi.

Emenda    35

Proposta għal regolament

Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20a)  L-awtoritajiet tal-Istati Membri responsabbli għall-ippjanar u għall-implimentazzjoni tal-FSE+ jenħtieġ li jikkoordinaw mal-awtoritajiet maħtura mill-Istati Membri biex jimmaniġġjaw l-interventi tal-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil sabiex jippromwovu l-integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fil-livelli kollha bl-aħjar mod possibbli permezz ta' strateġiji implimentati l-aktar mill-awtoritajiet lokali u reġjonali u organizzazzjonijiet mhux governattivi u bl-aktar miżuri xierqa mfassla għas-sitwazzjoni partikolari taċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi. Il-kamp ta' applikazzjoni tal-miżuri ta' integrazzjoni jenħtieġ li jiffoka fuq ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu qed jgħixu legalment fi Stat Membru jew fejn ikun xieraq fil-proċess ta' akkwist ta' residenza legali fi Stat Membru, inklużi benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali.

Emenda    36

Proposta għal regolament

Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(21)  Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa riformi tal-politiki u tas-sistemi fl-oqsma tal-impjiegi, l-inklużjoni soċjali, il-kura tas-saħħa u fit-tul, u l-edukazzjoni u t-taħriġ. Biex jissaħħaħ l-allinjament mas-Semestru Ewropew, l-Istati Membri jenħtieġ jallokaw ammont xieraq mir-riżorsi tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi relatati mal-isfidi strutturali li jixraq jiġu indirizzati b'investimenti multiannwali li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-FSE+. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ jiżguraw koerenza, koordinazzjoni u kumplimentarjetà bejn il-fergħat b'ġestjoni kondiviża u tas-Saħħa tal-FSE+ u l-Programm ta' Appoġġ għal Riformi, inkluż l-Għodda għat-Twettiq ta' Riformi u l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku. B'mod partikolari, il-Kummissjoni u l-Istat Membru jenħtieġ jiżguraw li f'kull stadju tal-proċess issir koordinazzjoni effettiva ħalli jkunu żgurati l-konsistenza, il-koerenza, il-kumplimentarjetà u s-sinerġija fost is-sorsi tal-finanzjament, inkluż l-assistenza teknika tagħha.

(21)  Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa riformi tal-politiki u tas-sistemi fl-oqsma tal-impjiegi, l-inklużjoni soċjali, il-qerda tal-faqar, il-kura tas-saħħa u fit-tul, u l-edukazzjoni u t-taħriġ. Biex jissaħħaħ l-allinjament mas-Semestru Ewropew, l-Istati Membri jenħtieġ jallokaw ammont xieraq mir-riżorsi tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi relatati mal-isfidi strutturali, li jixraq jiġu indirizzati b'investimenti multiannwali li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-FSE+. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jinvolvu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali sabiex jiżguraw koerenza, koordinazzjoni u kumplimentarjetà bejn il-fergħat b'ġestjoni kondiviża u tas-Saħħa tal-FSE+ u l-Programm ta' Appoġġ għal Riformi, inkluż l-Għodda għat-Twettiq ta' Riformi u l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku. B'mod partikolari, il-Kummissjoni u l-Istat Membru jenħtieġ jiżguraw li f'kull stadju tal-proċess issir koordinazzjoni effettiva ħalli jkunu żgurati l-konsistenza, il-koerenza, il-kumplimentarjetà u s-sinerġija fost is-sorsi tal-finanzjament, inkluż l-assistenza teknika tagħha, filwaqt li jitqiesu l-prinċipji u d-drittijiet stabbiliti fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, it-Tabella ta' Valutazzjoni Soċjali skont is-Semestru Ewropew, l-Aġenda tax-Xogħol Deċenti tal-ILO, u l-ispeċifiċitajiet reġjonali biex b'hekk jikkontribwixxu għall-għanijiet tal-Unjoni stabbiliti fl-Artikolu 174 tat-TFUE fir-rigward tat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali.

Emenda    37

Proposta għal regolament

Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(21a)  B'kunsiderazzjoni tad-diversità tal-livell ta' żvilupp fir-reġjuni u r-realtajiet soċjali differenti madwar l-Unjoni, il-grad ta' flessibbiltà tal-FSE+ jenħtieġ li jkun biżżejjed biex iqis l-ispeċifiċitajiet reġjonali u territorjali.

Emenda    38

Proposta għal regolament

Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(22)  Biex ikun żgurat li d-dimensjoni soċjali tal-Ewropa kif stabbilita fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali tingħata spinta 'l quddiem kif xieraq u li ammont minimu tar-riżorsi jkun immirat għall-aktar persuni fil-bżonn, jenħtieġ li l-Istati Membri jallokaw mill-inqas 25 % tar-riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex irawmu l-inklużjoni soċjali.

(22)  Biex ikun żgurat li d-dimensjoni soċjali tal-Ewropa kif stabbilita fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali tingħata spinta 'l quddiem kif xieraq u li ammont minimu tar-riżorsi jkun immirat għall-aktar persuni fil-bżonn, jenħtieġ li l-Istati Membri jallokaw mill-inqas 27 % tar-riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex irawmu l-inklużjoni soċjali u l-qerda tal-faqar. Dak il-perċentwal jenħtieġ li jkun komplementarji għar-riżorsi nazzjonali biex jiġi indirizzat il-faqar estrem.

Emenda    39

Proposta għal regolament

Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(22a)  L-Istati Membri kollha rratifikaw il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal (UNCRC), li tikkostitwixxi l-istandard fil-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal. Il-promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal hija objettiv espliċitu tal-politiki tal-Unjoni (Artikolu 3 tat-Trattat ta' Lisbona), u l-Karta tirrikjedi li l-aħjar interessi tat-tfal għandhom ikunu l-ewwel kunsiderazzjoni fl-azzjonijiet kollha tal-Unjoni. L-Unjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jagħmlu użu xieraq tal-FSE+ biex jiksru ċ-ċiklu ta' żvantaġġ għat-tfal li jgħixu fil-faqar u f'esklużjoni soċjali, kif iddefinit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-2013 dwar l-Investiment fit-Tfal. L-FSE+ jenħtieġ li jappoġġa azzjonijiet li jippromwovu interventi effettivi li jikkontribwixxu għar-realizzazzjoni tad-drittijiet tat-tfal.

Emenda    40

Proposta għal regolament

Premessa 22b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(22b)  Fid-dawl tal-livell persistentement għoli ta' faqar tat-tfal u tal-esklużjoni soċjali fl-Unjoni (26,4 % fl-2017), u tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali li jiddikjara li t-tfal għandhom id-dritt għal protezzjoni mill-faqar, u t-tfal bi sfond żvantaġġat għandhom id-dritt għal miżuri speċifiċi li jsaħħu l-opportunitajiet indaqs, l-Istati Membri jenħtieġ li jallokaw mill-inqas 5 % tar-riżorsi b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ lill-iskema Garanzija Ewropea għat-Tfal sabiex jikkontribwixxu għall-aċċess ugwali tat-tfal għall-kura tas-saħħa mingħajr ħlas, edukazzjoni mingħajr ħlas, kura tat-tfal mingħajr ħlas, akkomadazzjoni diċenti u nutrizzjoni adegwata, għall-qerda tal-faqar tat-tfal u tal-esklużjoni soċjali. L-investiment bikri fit-tfal iwassal għal riżultati sinifikanti għat-tfal u s-soċjetà kollha kemm hi u huwa kruċjali biex jikser iċ-ċiklu ta' żvantaġġ fis-snin bikrija. L-għoti ta' appoġġ lit-tfal biex jiżviluppaw il-ħiliet u l-kapaċitajiet jippermettilhom jiżviluppaw il-potenzjal sħiħ tagħhom, filwaqt li jġibilhom l-aqwa eżiti edukattivi u tas-saħħa, u jgħinhom isiru membri attivi tas-soċjetà u sabiex jiżdiedu l-opportunitajiet tagħhom fis-suq tax-xogħol bħala żgħażagħ.

Emenda    41

Proposta għal regolament

Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(23)  Fid-dawl tal-livelli persistentement għoljin tal-qgħad u l-inattività fost iż-żgħażagħ f'għadd ta' Stati Membri u reġjuni, b'mod partikolari li jolqtu liż-żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ, hemm bżonn li l-Istati Membri jkomplu jinvestu biżżejjed riżorsi tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ f'azzjonijiet li jippromwovu l-impjiegi taż-żgħażagħ, inkluż bl-implimentazzjoni ta' skemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ. Filwaqt li jsejsu fuq l-azzjonijiet appoġġati mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ tul il-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 immirati għal persuni individwali, jenħtieġ li l-Istati Membri jippromwovu aktar il-perkorsi tar-riintegrazzjoni fid-dinja tax-xogħol u tal-edukazzjoni u miżuri ta' kuntatt maż-żgħażagħ billi meta rilevanti jagħtu prijorità liż-żgħażagħ qiegħda, inattivi u żvantaġġati fit-tul, inkluż b'ħidma fil-qasam taż-żgħażagħ. L-Istati Membri jenħtieġ jinvestu wkoll f'miżuri mmirati li jiffaċilitaw it-tranżizzjoni mill-iskola għax-xogħol kif ukoll li jirriformaw u jadattaw is-servizzi tal-impjiegi ħalli jipprovdu appoġġ personalizzat liż-żgħażagħ. Għalhekk l-Istati Membri kkonċernati jenħtieġ jallokaw mill-inqas 10 % tar-riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex jappoġġaw l-impjegabbiltà taż-żgħażagħ.

(23)  Fid-dawl tal-livelli persistentement għoljin tal-qgħad u l-inattività fost iż-żgħażagħ f'għadd ta' Stati Membri u reġjuni, b'mod partikolari li jolqtu liż-żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEETs), liema livelli huma saħansitra ogħla fil-każ ta' żgħażagħ bi sfond soċjali żvantaġġat, hemm bżonn li l-Istati Membri jkomplu jinvestu riżorsi adegwati tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ f'azzjonijiet li jippromwovu l-impjiegi taż-żgħażagħ, b'mod partikolari bl-implimentazzjoni ta' skemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ. Filwaqt li jsejsu fuq l-azzjonijiet appoġġati mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ tul il-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 immirati għal persuni individwali, jenħtieġ li l-Istati Membri jippromwovu aktar il-perkorsi tar-riintegrazzjoni fid-dinja tax-xogħol u tal-edukazzjoni ta' kwalità għolja u miżuri effettivi ta' kuntatt maż-żgħażagħ billi meta rilevanti jagħtu prijorità liż-żgħażagħ qiegħda fit-tul, inattivi u żvantaġġati, żgħażagħ li huma l-aktar diffiċli li jintlaħqu u żgħażagħ f'sitwazzjonijiet vulnerabbli, inkluż b'ħidma fil-qasam taż-żgħażagħ. L-Istati Membri jenħtieġ jinvestu wkoll f'miżuri mmirati li jiffaċilitaw it-tranżizzjoni mill-iskola għax-xogħol kif ukoll li jirriformaw u jadattaw is-servizzi tal-impjiegi ħalli jipprovdu appoġġ personalizzat liż-żgħażagħ u jipprovdu s-servizz tagħhom mingħajr l-ebda forma ta' diskriminazzjoni. L-Istati Membri jenħtieġ li jallokaw mill-inqas 3 % tar-riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa tal-FSE+ biex jappoġġjaw politiki fil-qasam tal-impjegabbiltà taż-żgħażagħ, l-edukazzjoni kontinwata, l-impjiegi ta' kwalità, l-apprendistati u t-traineeships. L-Istati Membri b'rata tan-NEETs ogħla mill-medja tal-Unjoni, jew ta' aktar minn 15 %, jenħtieġ li jallokaw tal-inqas 15 % tar-riżorsi nazzjonali tagħhom tal-FSE+ biex jappoġġaw politiki f'dan il-qasam, li jaġixxu fil-livell territorjali xieraq.

Emenda    42

Proposta għal regolament

Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(23a)  Billi d-disparitajiet fuq livell subreġjonali qed jiżdiedu, inkluż fir-reġjuni l-aktar għonja li għandhom żoni żgħar ta' faqar.

Emenda    43

Proposta għal regolament

Premessa 23b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(23b)  Minħabba l-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tal-FSE+, il-kompiti supplimentari jenħtieġ li jiġu akkoppjati b'baġit akbar sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-Programm. Jinħtieġ aktar finanzjament sabiex jiġu miġġielda l-qgħad, b'mod partikolari l-qgħad fost iż-żgħażagħ, il-faqar u għall-appoġġ tal-iżvilupp professjonali u t-taħriġ, speċjalment fil-post tax-xogħol diġitali, f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.

Emenda    44

Proposta għal regolament

Premessa 23c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

  Il-EURES jenħtieġ li jissaħħaħ fuq bażi fit-tul, b'mod partikolari permezz tal-iżvilupp komprensiv tal-pjattaforma tal-internet u tal-parteċipazzjoni attiva tal-Istati Membri. L-Istati Membri jenħtieġ li jagħmlu użu aktar effiċjenti mill-mudell eżistenti u jippubblikaw il-postijiet battala kollha li jkollhom fis-sistema tal-EURES.

Emenda    45

Proposta għal regolament

Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(24)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw il-koordinazzjoni u l-kumplimentarjetà bejn l-azzjonijiet appoġġati minn dawn il-Fondi.

(24)  Jenħtieġ li l-Istati Membri u l-Kummissjoni jiżguraw il-koordinazzjoni u l-kumplimentarjetà u jisfruttaw is-sinerġijai bejn l-azzjonijiet appoġġati mill-FSE+ u mill-programmi u l-istrumenti l-oħrajn tal-Unjoni bħall-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd, l-Erasmus, il-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil, Orizzont Ewropa, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, il-Programm Ewropa Diġitali, u l-programmi InvestUE u Ewropa Kreattiva jew il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà.

Emenda    46

Proposta għal regolament

Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(25)  B'konformità mal-Artikolu 349 tat-TFUE u l-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 għall-Att ta' Adeżjoni tal-1994, ir-reġjuni ultraperiferiċi u r-reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa huma intitolati għal miżuri speċifiċi skont politiki komuni u programmi tal-UE. Minħabba l-limitazzjonijiet permanenti, dawn ir-reġjuni jeħtieġu appoġġ speċifiku.

(25)  B'konformità mal-Artikoli 349 u 174 tat-TFUE u l-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 għall-Att ta' Adeżjoni tal-1994, ir-reġjuni ultraperiferiċi, ir-reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa u l-gżejjer huma intitolati għal miżuri speċifiċi skont politiki komuni u programmi tal-UE. Minħabba li jsofru minn żvantaġġi naturali gravi u permanenti, dawn ir-reġjuni jeħtieġu appoġġ speċifiku.

Ġustifikazzjoni

Il-firxa ġeografika tal-FSE+ jeħtieġ li tkun stabbilita b'mod ċar.

Emenda    47

Proposta għal regolament

Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(25a)  Skont l-Artikolu 174 tat-TFUE, l-Istati Membri u l-Kummissjoni jenħtieġ li jiżguraw li l-FSE+ jikkontribwixxi għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' politiki speċifiċi li jindirizzaw ir-restrizzjonijiet u d-diffikultajiet esperjenzati mir-reġjuni li jbatu minn żvantaġġi demografiċi gravi u permanenti, bħar-reġjuni depopolati u r-reġjuni b'popolazzjoni baxxa.

Emenda    48

Proposta għal regolament

Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(26)  Għal implimentazzjoni effiċjenti u effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-FSE+ hemm bżonn governanza tajba u sħubija bejn l-atturi kollha fil-livelli territorjali rilevanti u l-atturi soċjoekonomiċi, b'mod partikolari s-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili. Għalhekk hu essenzjali li l-Istati Membri jħeġġu l-parteċipazzjoni tas-sħab soċjali u tas-soċjetà ċivili fl-implimentazzjoni tal-ferħga b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

(26)  Għal implimentazzjoni effiċjenti u effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-FSE+ hemm bżonn governanza tajba u sħubija bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali u l-atturi soċjoekonomiċi, b'mod partikolari s-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili. Għalhekk hu essenzjali li l-Istati Membri, fi sħubija mal-awtoritajiet reġjonali u lokali, jiżguraw parteċipazzjoni sinifikanti tas-sħab soċjali u tas-soċjetà ċivili, l-organizzazzjonijiet, il-korpi responsabbli mill-ugwaljanza, l-istituzzjonijiet nazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u organizzazzjonijiet rilevanti jew rappreżentattivi oħrajn fil-programmazzjoni u t-twettiq tal-FSE+, mit-tfassil tal-prijoritajiet għall-programmi operazzjonali sal-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tar-riżultati u l-impatt, f'konformità mal-Kodiċi tal-Kondotta Ewropew fil-qafas tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej stabbilit mir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 240/20141a. Barra minn hekk, sabiex jiġu ssalvagwardjati n-nondiskriminazzjoni u l-opportunitajiet indaqs, il-korpi tal-ugwaljanza u l-istituzzjonijiet nazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem jenħtieġ li jkunu involuti wkoll f'kull stadju.

 

____________

 

1a Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 240/2014 tas-7 ta' Jannar 2014 dwar il-kodiċi tal-kondotta Ewropea dwar sħubija fil-qafas ta' Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (ĠU L 74, 14.3.2014, p. 1).

Emenda    49

Proposta għal regolament

Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(26a)  Governanza tajba u sħubija bejn l-awtoritajiet ta' ġestjoni u s-sħab jirrikjedu l-użu effettiv u effiċjenti tal-bini ta' kapaċità għall-partijiet ikkonċernati, li l-Istati Membri jenħtieġ li jallokaw lilhom ammont xieraq ta' riżorsi tal-FSE+. Peress li l-investiment fil-kapaċità istituzzjonali u fl-effiċjenza tal-amministrazzjoni pubblika u tas-servizzi pubbliċi fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali bil-għan li jkun hemm riformi, regolamentazzjoni aħjar u governanza tajba, ma baqax inkluż bħala għan operazzjonali tal-FSE+ b'ġestjoni kondiviża, iżda ġie inkluż fil-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali, jeħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jiżguraw koordinazzjoni effettiva bejn iż-żewġ strumenti.

Emenda    50

Proposta għal regolament

Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(27)  Biex il-politiki jkunu kapaċi aktar iwieġbu għall-bidla fis-soċjetà u biex jitħeġġu u jkunu appoġġati s-soluzzjonijiet innovattivi, l-appoġġ għall-innovazzjoni soċjali hu kruċjali. B'mod partikolari, l-ittestjar u l-evalwazzjoni ta' soluzzjonijiet innovattivi qabel ma jiġu estiżi huma strumentali biex tittejjeb l-effiċjenza tal-politiki u b'hekk ikun iġġustifikat appoġġ speċifiku mill-FSE+.

(27)  Biex il-politiki jkunu kapaċi aktar iwieġbu għall-bidla fis-soċjetà u biex jitħeġġu u jkunu appoġġati s-soluzzjonijiet innovattivi, inkluż fil-livell lokali, l-appoġġ għall-innovazzjoni soċjali u għall-ekonomija soċjali hu kruċjali. B'mod partikolari, l-ittestjar u l-evalwazzjoni ta' soluzzjonijiet innovattivi qabel ma jiġu estiżi huma strumentali biex tittejjeb l-effiċjenza tal-politiki u b'hekk ikun iġġustifikat appoġġ speċifiku mill-FSE+.

Emenda    51

Proposta għal regolament

Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(27a)  Bil-għan li jisfrutta bis-sħiħ il-potenzjal ta' kooperazzjoni transsettorjali, u jittejbu s-sinerġiji u l-koerenza ma' oqsma ta' politika oħrajn biex jintlaħqu l-objettivi ġenerali tiegħu, l-FSE+ jenħtieġ li jappoġġa azzjonijiet innovattivi li jużaw l-isport, l-attività fiżika u l-kultura biex jippromwovu l-inklużjoni soċjali, jiġġieldu l-qgħad fost iż-żgħażagħ, b'mod partikolari għall-gruppi żvantaġġati, itejbu l-inklużjoni soċjali ta' gruppi marġinalizzati u jippromwovu s-saħħa tajba u l-prevenzjoni tal-mard.

Emenda    52

Proposta għal regolament

Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(28)  L-Istati Membri u l-Kummissjoni jenħtieġ jiżguraw li l-FSE+ jikkontribwixxi għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa b'konformità mal-Artikolu 8 tat-TFUE biex titrawwem l-ugwaljanza fit-trattament u fl-opportunitajiet bejn in-nisa u l-irġiel fl-oqsma kollha, inkluż fejn jidħlu l-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, it-termini u l-kundizzjonijiet tal-impjiegi u l-progressjoni tal-karriera. Jenħtieġ jiżguraw ukoll li l-FSE+ jippromwovi opportunitajiet indaqs għal kulħadd, mingħajr diskriminazzjoni b'konformità mal-Artikolu 10 tat-TFUE u jippromwovi l-inklużjoni tal-persuni b'diżabbiltà fis-soċjetà b'mod ugwali bħall-oħrajn u jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà. Jenħtieġ li dawn il-prinċipji jitqiesu fid-dimensjonijiet kollha u fl-istadji kollha tat-tħejjija, il-monitoraġġ, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-programmi, fil-ħin u b'mod konsistenti filwaqt li jkun żgurat li jittieħdu azzjonijiet speċifiċi li jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-opportunitajiet indaqs. L-FSE+ jenħtieġ ukoll jippromwovi t-tranżizzjoni mill-kura residenzjali/istituzzjonali għal kura tal-familja u bbażata fuq il-komunità, b'mod partikolari għal dawk li jġarrbu diskriminazzjoni multipla. Jenħtieġ li l-FSE+ ma jappoġġax azzjonijiet li jikkontribwixxu għal segregazzjoni jew esklużjoni soċjali. Ir-Regolament (UE) Nru [CPR futur] jistipula li r-regoli dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa jridu jiġu stabbiliti fil-livell nazzjonali, b'ċerti eċċezzjonijiet li għalihom jeħtieġ jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

(28)  L-Istati Membri u l-Kummissjoni jenħtieġ jiżguraw li l-FSE+ jikkontribwixxi għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa b'konformità mal-Artikolu 8 tat-TFUE biex titrawwem l-ugwaljanza fit-trattament u fl-opportunitajiet bejn in-nisa u l-irġiel fl-oqsma kollha, inkluż fejn jidħlu l-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, it-termini u l-kundizzjonijiet tal-impjiegi u l-progressjoni tal-karriera. L-aspetti tal-ġeneru jenħtieġ li jiġu kkunsidrati fil-programmi kollha implimentati, tul it-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tagħhom. Barra minn hekk , l-FSE+ jenħtieġ li b'mod partikolari jikkonforma mal-Artikolu 21 tal-Karta li jistipula li għandha tkun ipprojbita kull diskriminazzjoni fuq kwalunkwe bażi bħall-ġeneru, ir-razza, il-kulur, l-oriġini etnika jew soċjali, il-karatteristiċi ġenetiċi, il-lingwa, ir-reliġjon jew it-twemmin, l-opinjoni politika jew kwalunkwe opinjoni oħra, is-sħubija f'minoranza nazzjonali, il-proprjetà, it-twelid, id-diżabbiltà, l-età, jew l-orjentazzjoni sesswali; barra minn hekk, kwalunkwe diskriminazzjoni bbażata fuq il-karatteristiċi tas-sess jew l-identità tal-ġeneru u fuq il-bażi tan-nazzjonalità jenħtieġ li tkun ipprojbita wkoll. L-Istati Membri u l-Kummissjoni jenħtieġ li jiżguraw ukoll li l-FSE+ jippromwovi l-inklużjoni tal-persuni b'diżabbiltà fis-soċjetà b'mod ugwali bħall-oħrajn u jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà, fir-rigward, fost l-oħrajn, tal-edukazzjoni, ix-xogħol, l-impjieg u l-aċċessibilità universali. Jenħtieġ li dawn il-prinċipji jitqiesu fid-dimensjonijiet kollha u fl-istadji kollha tat-tħejjija, il-monitoraġġ, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-programmi, fil-ħin u b'mod konsistenti filwaqt li jkun żgurat li jittieħdu azzjonijiet speċifiċi li jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-opportunitajiet indaqs. L-FSE+ jenħtieġ ukoll jippromwovi t-tranżizzjoni mill-kura istituzzjonali għal kura tal-familja u bbażata fuq il-komunità, b'mod partikolari għal dawk li jġarrbu diskriminazzjoni multipla u intersezzjonali. Jenħtieġ li l-FSE+ ma jappoġġax azzjonijiet li jikkontribwixxu għal segregazzjoni jew esklużjoni soċjali. Ir-Regolament (UE) Nru [CPR futur] jistipula li r-regoli dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa jridu jkunu konformi mal-Karta u jiġu stabbiliti fil-livell nazzjonali, b'ċerti eċċezzjonijiet li għalihom jeħtieġ jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

Emenda    53

Proposta għal regolament

Premessa 28a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(28a) L-użu ta' indikaturi reġjonali għandu jiġi kkunsidrat sabiex id-differenzi subreġjonali jkunu jistgħu jiġu kkunsidrati aħjar.

Emenda    54

Proposta għal regolament

Premessa 28b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(28b)  L-FSE+ jenħtieġ li jappoġġa l-istudju tal-lingwi fit-trawwim ta' fehim reċiproku u għall-bini ta' soċjetà inklużiva, anke permezz ta' adozzjoni usa' mill-Istati Membri tas-sett ta' għodod għal appoġġ lingwistiku għar-rifuġjati żviluppat mill-Kunsill tal-Ewropa.

Emenda    55

Proposta għal regolament

Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(29)  Biex jonqos il-piż amministrattiv tal-ġbir tad-data, l-Istati Membri jenħtieġ li meta din id-data tkun disponibbli fir-reġistri, l-awtoritajiet ta' ġestjoni jkunu jistgħu jiġbru d-data mir-reġistri.

(29)  Biex jonqos il-piż amministrattiv tal-ġbir tad-data, meta din id-data, possibilment maqsuma skont is-sess, tkun disponibbli fir-reġistri, l-Istati Membri jenħtieġ li jħallu lill-awtoritajiet ta' ġestjoni jiġbru d-data mir-reġistri filwaqt li jirrispettaw il-protezzjoni tad-data personali skont ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a. Huwa rakkomandabbli li tkun inċentivizzata l-kontinqazzjoni tat-trażmissjoni elettronika tad-data minħabba li tgħin biex jonqos il-piż amministrattiv.

 

__________________

 

1a Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

Emenda    56

Proposta għal regolament

Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(31)  L-esperimentazzjoni soċjali hi ttestjar ta' proġett fuq skala żgħira li jippermetti l-ġbir ta' evidenza dwar il-fattibbiltà tal-innovazzjonijiet soċjali. Jenħtieġ ikun possibbli li l-ideat fattibbli jitwettqu fuq skala usa' jew f'kuntesti oħra b'appoġġ finanzjarju mill-FSE+, kif ukoll minn sorsi oħrajn.

(31)  L-esperimentazzjoni soċjali hi ttestjar ta' proġett fuq skala żgħira li jippermetti l-ġbir ta' evidenza dwar il-fattibbiltà tal-innovazzjonijiet soċjali. Jenħtieġ ikun possibbli u jitħeġġeġ li l-ideat jiġu ttestjati fil-livell lokali u li dawk l-ideat li jkunu fattibbli jitwettqu fuq skala usa' - fejn ikun xieraq - jew jiġu ttrasferiti lejn kuntesti oħra f'reġjuni jew Stati Membri differenti b'appoġġ finanzjarju mill-FSE+ jew f'kombinazzjoni ma' sorsi oħrajn.

Emenda    57

Proposta għal regolament

Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(32)  L-FSE+ jistabbilixxi dispożizzjonijiet maħsuba biex jiksbu l-libertà tal-moviment tal-ħaddiema b'mod nondiskriminatorja billi jiżguraw il-koperazzjoni mill-qrib bejn is-servizzi ċentrali tal-impjiegi tal-Istati Membri u mal-Kummissjoni. In-netwerk Ewropew tas-servizzi tal-impjiegi jenħtieġ jippromwovi funzjonament aħjar tas-swieq tax-xogħol billi jiffaċilita l-mobbiltà transfruntiera tal-ħaddiema u aktar trasparenza tal-informazzjoni fis-swieq tax-xogħol. Il-kamp ta' applikazzjoni tal-FSE+ jinkludi wkoll l-iżvilupp ta' skemi mmirati tal-mobbiltà, u l-appoġġ għalihom, ħalli jimtlew il-postijiet battala meta jiġu identifikati skarsezzi fis-suq tax-xogħol.

(32)  L-FSE+ jistabbilixxi dispożizzjonijiet maħsuba biex jiksbu l-libertà tal-moviment tal-ħaddiema b'mod nondiskriminatorja billi jiżguraw il-koperazzjoni mill-qrib tas-servizzi pubbliċi tal-impjiegi tal-Istati Membri, tal-Kummissjoni u tas-sħab soċjali. In-netwerk Ewropew tas-servizzi tal-impjiegi, bl-involviment tas-sħab soċjali, jenħtieġ jippromwovi funzjonament aħjar tas-swieq tax-xogħol billi jiffaċilita l-mobbiltà transfruntiera tal-ħaddiema taħt kundizzjonijiet ġusti u aktar trasparenza tal-informazzjoni fis-swieq tax-xogħol. Il-kamp ta' applikazzjoni tal-FSE+ jinkludi wkoll l-iżvilupp ta' skemi mmirati tal-mobbiltà, u l-appoġġ għalihom, ħalli jimtlew il-postijiet battala meta jiġu identifikati skarsezzi fis-suq tax-xogħol. L-FSE+ ikopri s-sħubiji transfruntiera bejn is-sevizzi pubbliċi tal-impjiegi reġjonali u s-sħab soċjali u l-attivitajiet tagħhom biex jippromwovu l-mobbiltà, kif ukoll trasparenza u integrazzjoni tas-swieq tax-xogħol transfruntiera permezz ta' informazzjoni, pariri u kollokament. F'ħafna reġjuni periferiċi huma għandhom rwol importanti x'jaqdu fl-iżvilupp ta' suq tax-xogħol Ewropew ġenwin.

Emenda    58

Proposta għal regolament

Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(33)  In-nuqqas ta' aċċess għal finanzi għall-mikrointrapriżi, l-intrapriżi tal-ekonomija soċjali u l-intrapriżi soċjali hu wieħed mill-ostakli ewlenin għall-ftuħ tan-negozji, speċjalment fost l-aktar persuni mbiegħda mis-suq tax-xogħol. Ir-Regolament dwar l-FSE+ jistabbilixxi dispożizzjonijiet biex tinħoloq ekosistema tas-suq ħalli tiżdied il-provvista tal-finanzi u l-aċċess għalihom għall-intrapriżi spċjali u biex titwieġeb id-domanda ta' dawk li l-aktar jeħtiġuhom, u b'mod partikolari l-persuni qiegħda, in-nisa u l-persuni vulnerabbli li jixtiequ jibdew jew jiżviluppaw mikrointrapriża. Dan l-għan se jiġi indirizzat ukoll bi strumenti finanzjarji u garanzija baġitarja permezz tat-tieqa ta' politika tal-investiment soċjali u l-ħiliet tal-Fond InvestEU.

(33)  In-nuqqas ta' aċċess għal finanzi għall-mikrointrapriżi, l-ekonomija soċjali u l-intrapriżi tal-ekonomija soċjali hu wieħed mill-ostakli ewlenin għall-ftuħ tan-negozji, speċjalment fost l-aktar persuni mbiegħda mis-suq tax-xogħol. Ir-Regolament dwar l-FSE+ jistabbilixxi dispożizzjonijiet biex tinħoloq ekosistema tas-suq ħalli tiżdied il-provvista tal-finanzi u tas-servizzi ta' appoġġ, u l-aċċess għalihom, għall-intrapriżi tal-ekonomija soċjali, inkluż fis-settur kulturali u kreattiv, u biex titwieġeb id-domanda ta' dawk li l-aktar jeħtiġuhom, u b'mod partikolari l-persuni qiegħda, in-nisa u l-gruppi żvantaġġati li jixtiequ jibdew jew jiżviluppaw mikrointrapriża. Dan l-għan se jiġi indirizzat ukoll bi strumenti finanzjarji u garanzija baġitarja permezz tat-tieqa ta' politika tal-investiment soċjali u l-ħiliet tal-Fond InvestEU.

Emenda    59

Proposta għal regolament

Premessa 33a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(33a)  Jistiednu lill-Kummissjoni, f'dan il-kuntest, tintroduċi "tikketta tal-ekonomija soċjali Ewropea" fil-livell tal-Unjoni, applikabbli għall-intrapriżi soċjali u solidali u msejsa fuq kriterji ċari mfassla biex tenfasizza l-karatteristiċi speċifiċi ta' dawn l-intrapriżi u l-impatt soċjali tagħhom, iżżid il-viżibilità tagħhom, tħeġġeġ l-investiment, tiffaċilita l-aċċess għall-finanzjament u għas-suq uniku għal dawk li jixtiequ jespandu fil-livell nazzjonali jew fi Stati Membri oħra, u fl-istess ħin tirrispetta l-varjetà ta' forom ġuridiċi u oqfsa eżistenti fis-settur u fl-Istati Membri;

Emenda    60

Proposta għal regolament

Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(34)  L-atturi tas-suq tal-investiment soċjali, inkluż l-atturi filantropiċi, jistgħu jaqdu rwol ewlieni biex jintlaħqu diversi għanijiet tal-FSE+, għax dawn joffru finanzjament u approċċi innovattivi u kumplimentari għall-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali u l-faqar, biex jonqos il-qgħad u jingħata kontribut għall-Miri tal-Iżvilupp Sostenibbli tan-NU. Għaldaqstant jenħtieġ li l-atturi filantropiċi bħall-fondazzjonijiet u d-donaturi jkunu involuti kif xieraq f'azzjonijiet tal-FSE+ b'mod partikolari dawk immirati biex jiżviluppaw l-ekosistema tas-suq tal-investiment soċjali.

(34)  L-atturi tas-suq tal-investiment soċjali, inkluż l-atturi filantropiċi, jistgħu jaqdu rwol ewlieni biex jintlaħqu diversi għanijiet tal-FSE+, għax dawn joffru finanzjament u approċċi innovattivi u kumplimentari għall-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali u l-faqar, biex jonqos il-qgħad u jingħata kontribut għall-Miri tal-Iżvilupp Sostenibbli tan-NU. Għaldaqstant jenħtieġ li l-atturi filantropiċi bħall-fondazzjonijiet u d-donaturi jkunu involuti kif xieraq u sakemm dawn il-fondazzjonijiet u donaturi ma jkollhomx aġenda politika jew soċjali konfliġġenti mal-ideali tal-Unjoni, f'azzjonijiet tal-FSE+ b'mod partikolari dawk immirati biex jiżviluppaw l-ekosistema tas-suq tal-investiment soċjali.

Emenda    61

Proposta għal regolament

Premessa 34a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(34a)  Il-kooperazzjoni transnazzjonali għandha valur miżjud sinifikanti u għalhekk jenħtieġ li tkun appoġġata mill-Istati Membri kollha bl-eċċezzjoni ta' każijiet iġġustifikati kif xieraq filwaqt li jitqies il-prinċipju tal-proporzjonalità. Jeħtieġ ukoll li jissaħħaħ ir-rwol tal-Kummissjoni fl-iffaċilitar ta' skambji ta' esperjenza u fil-koordinazzjoni tal-implimentazzjoni ta' inizjattivi rilevanti.

Emenda    62

Proposta għal regolament

Premessa 35a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(35a)  Il-Kummissjoni jenħtieġ li żżid il-parteċipazzjoni tal-Istati Membri u tal-organizzazzjonijiet mhux irrappreżentati biżżejjed billi tnaqqas kemm jista' jkun l-ostakli għall-parteċipazzjoni, inkluż il-piż amministrattiv biex japplikaw għall-finanzjament u biex jirċevuh.

Emenda    63

Proposta għal regolament

Premessa 35b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(35b)  Wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-Unjoni huwa li ssaħħaħ is-sistemi tas-saħħa billi tappoġġa t-trasformazzjoni diġitali tas-saħħa u l-kura tal-pazjent billi tiżviluppa sistema ta' informazzjoni tas-saħħa sostenibbli kif ukoll billi tappoġġa l-proċessi nazzjonali ta' riforma għal sistemi ta' saħħa aktar effettivi, aċċessibbli u reżiljenti.

Emenda    64

Proposta għal regolament

Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(36)  Jekk in-nies jinżammu f'saħħithom u attivi aktar fit-tul u jitħeġġu biex jieħdu rwol attiv fit-tmexxija ta' saħħithom, dan iħalli effetti pożittivi fuq is-saħħa, l-inugwaljanzi fis-saħħa, il-kwalità tal-ħajja, il-produttività, il-kompetittività u l-inklużività, filwaqt li jonqsu l-pressjonijiet fuq il-baġits nazzjonali. Il-Kummissjoni ilha impenjata li tgħin lill-Istati Membri biex jilħqu l-miri tagħhom tal-iżvilupp sostenibbli (SDG), b'mod partikolari l-SDG 3 "Jiġu żgurati ħajjiet f'saħħithom u jiġi promoss il-benesseri għal kulħadd f'kull età".17

(36)  Sabiex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 168 tat-TFUE jinħtieġ sforz kontinwu. Jekk in-nies kollha jinżammu f'saħħithom u attivi b'mod mhux diskriminatorju u jitħeġġu biex jieħdu rwol attiv fit-tmexxija ta' saħħithom, dan iħalli effetti pożittivi fuq is-saħħa, l-inugwaljanzi fis-saħħa, il-kwalità tal-ħajja, il-produttività, il-kompetittività u l-inklużività, filwaqt li jonqsu l-pressjonijiet fuq il-baġits nazzjonali. L-appoġġ favur l-innovazzjoni, inkluża l-innovazzjoni soċjali, li għandha impatt fuq is-saħħa, u r-rikonoxximent tagħha, jgħin biex tiġi ffaċċjata l-isfida tas-sostenibbiltà fis-settur tas-saħħa fil-kuntest tal-indirizzar tal-isfidi tal-bidla demografika. Barra minn hekk, l-azzjoni biex jonqsu l-inugwaljanzi fis-saħħa hija importanti għall-fini għan li jinkiseb "tkabbir inklużiv". Il-Kummissjoni ilha impenjata li tgħin lill-Istati Membri biex jilħqu l-miri tagħhom tal-iżvilupp sostenibbli (SDG), b'mod partikolari l-SDG 3 "Jiġu żgurati ħajjiet f'saħħithom u jiġi promoss il-benesseri għal kulħadd f'kull età".17

_________________

_________________

17 COM (2016) 739 finali

17 COM (2016) 739 final

Emenda    65

Proposta għal regolament

Premessa 36a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(36a)  Skont id-definizzjoni tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), "Is-saħħa hija stat ta' benesseri fiżiku, mentali u soċjali sħiħ u mhux sempliċiment in-nuqqas ta' mard jew infermità". Biex saħħet il-popolazzjoni fl-Unjoni titjieb, huwa fundamentali li tingħata attenzjoni mhux biss lis-saħħa fiżika u lill-benesseri soċjali. Skont id-WHO, il-problemi tas-saħħa mentali jammontaw għal kważi 40 % tas-snin ta' ħajja b'diżabbiltà. Il-problemi ta' saħħa mentali huma wkoll varjati, idumu fit-tul u huma sors ta' diskriminazzjoni, u jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-inugwaljanzi fis-saħħa. Barra minn hekk, il-kriżi ekonomika taffettwa fatturi li jiddeterminaw is-saħħa mentali, peress li l-fatturi protettivi jiddgħajfu u l-fatturi ta' riskju jiżdiedu.

Emenda    66

Proposta għal regolament

Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(37)  Jenħtieġ li l-evidenza kif ukoll il-valuri u l-prinċipji komuni fis-Sistemi tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea kif stabbiliti fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-2 ta' Ġunju 2006 jappoġġaw il-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet għall-ippjanar u l-ġestjoni ta' sistemi tas-saħħa innovattivi, effiċjenti u reżiljenti, għal promozzjoni ta' għodod li jiżguraw aċċess universali għal kura tas-saħħa ta' kwalità, u għal implimentazzjoni volontarja fuq skala usa' tal-aqwa prattiki.

(37)  Jenħtieġ li l-evidenza kif ukoll il-valuri u l-prinċipji komuni fis-Sistemi tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea kif stabbiliti fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-2 ta' Ġunju 2006 jappoġġaw il-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet għall-ippjanar u l-ġestjoni ta' sistemi tas-saħħa innovattivi, effiċjenti u reżiljenti, għal promozzjoni ta' għodod li jiżguraw aċċess universali għal kura tas-saħħa ffukata fuq il-persuna u kura relatata ta' kwalità, u għal implimentazzjoni volontarja fuq skala usa' tal-aqwa prattiki. Dan jinkludi servizzi ta' promozzjoni tas-saħħa u ta' prevenzjoni tal-mard bħala parti mis-servizzi tal-kura tas-saħħa primarja.

Emenda    67

Proposta għal regolament

Premessa 37a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(37a)  Il-programmi preċedenti ta' azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa pubblika (2003-2008) u fil-qasam tas-saħħa (2008-2013 u 2014-2020), stabbiliti rispettivament bid-Deċiżjoni Nru 1786/2002/KE1a u d-Deċiżjoni Nru 1350/2007/KE1b u bir-Regolament (UE) Nru 282/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1c ("il-programmi tas-saħħa preċedenti"), ġew ivvalutati b'mod pożittiv fis-sens li wasslu għal għadd ta' żviluppi u titjib importanti. Jenħtieġ li l-fergħa tas-Saħħa tal-FSE+ tibni fuq ir-riżultati miksuba mill-programm tas-saħħa preċedenti.

 

____________________

 

1a Id-Deċiżjoni Nru 1786/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Settembru 2002 li tadotta programm ta' azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa pubblika (2003-2008) (ĠU L 271, 9.10.2002, p. 1).

 

1b Id-Deċiżjoni Nru 1350/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2007 li tistabbilixxi t-tieni programm ta' azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa (2008-13), ĠU L 301, 20.11.2007, p. 3.

 

1c Ir-Regolament (UE) Nru 282/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2014 dwar it-twaqqif tat-tielet Programm għal azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa (2014-2020) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1350/2007/KE (ĠU L 86, 21.3.2014, p. 1).

Emenda    68

Proposta għal regolament

Premessa 37b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(37b)  Il-fergħa tas-Saħħa tal-FSE+ jenħtieġ li tkun mezz biex jiġu promossi azzjonijiet f'oqsma fejn hemm valur miżjud tal-Unjoni li jista' jintwera fuq il-bażi ta' dan li ġej: l-iskambju ta' prattiki tajba bejn l-Istati Membri u bejn ir-reġjuni; l-appoġġ ta' netwerks għall-kondiviżjoni tal-għarfien jew it-tagħlim reċiproku; l-appoġġ tal-kwalifiki tal-professjonisti tas-saħħa; l-indirizzar tat-theddid transfruntier biex jitnaqqsu r-riskji tagħhom u jittaffew il-konsegwenzi tagħhom; l-indirizzar ta' ċerti kwistjonijiet relatati mas-suq intern fejn l-Unjoni għandha leġittimità sostanzjali sabiex tiżgura soluzzjonijiet ta' kwalità għolja fl-Istati Membri; l-isfruttament tal-potenzjal tal-innovazzjoni fis-saħħa; azzjonijiet li jistgħu jwasslu għal sistema għall-valutazzjoni komparattiva sabiex ikunu jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet informati fil-livell tal-Unjoni; it-titjib tal-effiċjenza billi tiġi evitata ħela ta' riżorsi minħabba d-duplikazzjoni, u l-ottimizzazzjoni tal-użu ta' riżorsi finanzjarji.

Emenda    69

Proposta għal regolament

Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(38)  Jenħtieġ li l-fergħa tas-Saħħa tal-FSE+ tikkontribwixxi għall-prevenzjoni tal-mard tul il-ħajja taċ-ċittadini tal-Unjoni u għall-promozzjoni tas-saħħa billi jiġu indirizzati l-fatturi ta' riskju għas-saħħa fosthom l-użu tat-tabakk u t-tipjip passiv, l-użu dannuż tal-alkoħol, il-konsum ta' drogi illeċiti u t-tnaqqis ta' ħsara għas-saħħa relatata mad-drogi, id-drawwiet ta' dieta ħażina għas-saħħa u n-nuqqas ta' attività fiżika u t-trawwim ta' ambjenti li jappoġġaw stili ta' ħajja tajbin biex tikkumplimenta l-azzjoni tal-Istati Membri b'konformità mal-istrateġiji rilevanti. Il-fergħa tas-Saħħa tal-FSE+ jenħtieġ tintegra mudelli effettivi tal-prevenzjoni, teknoloġiji innovattivi, u mudelli u soluzzjonijiet ġodda tan-negozju biex tikkontribwixxi għal sistemi tas-saħħa innovattivi, effiċjenti u sostenibbli tal-Istati Membri u tiffaċilita l-aċċess għal kura tas-saħħa aħjar u aktar sikura għaċ-ċittadini Ewropej.

(38)  Jenħtieġ li l-fergħa tas-Saħħa tal-FSE+ tikkontribwixxi għall-prevenzjoni tal-mard, għad-dijanjożi bikrija tul il-ħajja tal-persuni li jgħixu fl-Unjoni u għall-promozzjoni tas-saħħa billi jiġu indirizzati l-fatturi ta' riskju għas-saħħa fosthom l-użu tat-tabakk, it-tipjip u t-tipjip passiv, l-użu dannuż tal-alkoħol, il-fatturi ta' riskju ambjentali, il-konsum ta' drogi illeċiti u t-tnaqqis ta' ħsara għas-saħħa relatata mad-drogi, l-obeżità u d-drawwiet ta' dieta ħażina għas-saħħa, anki relatati mal-faqar u n-nuqqas ta' attività fiżika u t-trawwim ta' ambjenti li jappoġġaw stili ta' ħajja tajbin, sensibilizzazzjoni tal-opinjoni pubblika dwar il-fattur ta' riskju, interventi ta' saħħa pubblika mfassla tajjeb biex jonqsu l-piż u l-impatt tal-infezzjonijiet u tal-mard infettiv li jista' jiġi evitat permezz ta' tilqim, fis-saħħa ġenerali matul il-ħajja kollha biex tikkomplementa l-azzjoni tal-Istati Membri b'konformità mal-istrateġiji rilevanti. F'dan il-kuntest, jenħtieġ li tingħata attenzjoni speċjali lill-edukazzjoni tas-saħħa peress li din tgħin lill-individwi u lill-komunitajiet itejbu s-saħħa tagħhom, iżidu l-għarfien tagħhom u jinfluwenzaw l-attitudnijiet tagħhom. L-isfidi tas-saħħa attwali jistgħu jiġu indirizzati b'mod effikaċi biss permezz ta' kollaborazzjoni fil-livell tal-Unjoni u ta' azzjoni kontinwa tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa. Il-fergħa tas-Saħħa tal-FSE+ jenħtieġ tappoġġa l-implimentazzjoni tal-liġi rilevanti tal-Unjoni, ixxerred mudelli effettivi tal-prevenzjoni u tas-sensibilizzazzjoni, teknoloġiji innovattivi, u mudelli u soluzzjonijiet ġodda tan-negozju biex tikkontribwixxi għal sistemi tas-saħħa innovattivi, aċċessibbli, effiċjenti u sostenibbli tal-Istati Membri u tiffaċilita l-aċċess għal kura tas-saħħa aħjar u aktar sikura għall-persuni li jgħixu fl-Unjoni kemm f'żoni urbani kif ukoll f'dawk rurali.

Emenda    70

Proposta għal regolament

Premessa 38a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(38a)  Sabiex jiġu implimentati l-azzjonijiet fil-fergħa tas-Saħħa, il-Kummissjoni jenħtieġ li tappoġġa l-ħolqien ta' Bord ta' Tmexxija għas-Saħħa. Barra minn hekk, il-Kummissjoni jenħtieġ li tipproponi modi u metodoloġiji biex l-attivitajiet relatati mas-saħħa jiġu allinjati mal-proċess tas-Semestru Ewropew, li issa huwa awtorizzat jirrakkomanda riformi għas-sistemi tas-saħħa (u fil-fatt fatturi determinanti soċjali oħra tas-saħħa) lejn aktar aċċessibbiltà u sostenibbiltà tad-dispożizzjonijiet tal-kura tas-saħħa u tal-protezzjoni soċjali fl-Istati Membri.

Emenda    71

Proposta għal regolament

Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(39)  Il-mard mhux komunikabbli jikkawża aktar minn 80 % tal-mortalità prematura fl-Unjoni, u l-prevenzjoni effettiva tinvolvi diversi dimensjonijiet transfruntieri. B'mod parallel, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill enfasizzaw il-ħtieġa li jonqsu kemm jista' jkun il-konsegwenzi tat-theddid transfruntier serju tas-saħħa pubblika, bħall-mard komunikabbli u theddid bijoloġiku, kimiku, ambjentali u mhux magħruf ieħor, billi jiġi sostnut it-tiswir tal-kapaċitajiet fit-tħejjija u r-rispons.

(39)  Il-mard mhux komunikabbli jikkawża aktar minn 80 % tal-mortalità prematura fl-Unjoni, u l-prevenzjoni effettiva tinvolvi diversi azzjonijiet transsettorjali u dimensjonijiet transfruntieri. B'mod parallel, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill enfasizzaw il-ħtieġa li jonqsu kemm jista' jkun il-konsegwenzi tat-theddid transfruntier serju tas-saħħa pubblika, bħall-emissjonijiet u t-tniġġis ambjentali f'daqqa u kumulattivi, il-mard komunikabbli u theddid bijoloġiku, kimiku, ambjentali u mhux magħruf ieħor, billi jiġi sostnut it-tiswir tal-kapaċitajiet fit-tħejjija u r-rispons.

Emenda    72

Proposta għal regolament

Premessa 39a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(39a)  Investimenti kontinwi f'approċċi innovattivi bbażati fuq il-komunità sabiex jiġi indirizzat il-mard transfruntier bħall-epidemiji tal-HIV/AIDS, it-tuberkulożi u l-epatite virali huma vitali peress li d-dimensjoni soċjali tal-mard hija fattur ewlieni li jaffettwa l-abbiltà biex dawn jiġu indirizzati bħala epidemiji fl-Unjoni u fil-pajjiżi ġirien. Biex jintlaħqu l-objettivi tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli dwar dan il-mard se tkun strumentali tmexxija politika aktar ambizzjuża u mezzi tekniċi u finanzjarji adegwati biex jiġi pprovdut rispons reġjonali sostenibbli għall-ġlieda kontra l-HIV/AIDS, it-tuberkulożi u l-epatite fl-Ewropa.

Emenda    73

Proposta għal regolament

Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(40)  Għall-effiċjenza tas-sistemi tas-saħħa u għas-saħħa taċ-ċittadini hi essenzjali li jonqos il-piż tal-infezzjonijiet reżistenti u l-infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa u tkun żgurata d-disponibbiltà ta' antimikrobjali effettivi.

(40)  Għall-effiċjenza tas-sistemi tas-saħħa u għas-saħħa taċ-ċittadini hi essenzjali li jonqos il-piż tal-infezzjonijiet reżistenti u l-infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa u tkun żgurata d-disponibbiltà ta' antimikrobjali effettivi, filwaqt li madankollu jonqos l-użu tagħhom sabiex tkun tista' tiġi indirizzata r-reżistenza antimikrobjali.

Emenda    74

Proposta għal regolament

Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(42)  Minħabba n-natura speċifika ta' wħud mill-għanijiet koperti mill-fergħa tas-Saħħa tal-FSE+ u mit-tip ta' azzjonijiet permezz ta' dik il-fergħa, l-awtoritajiet kompetenti rispettivi tal-Istati Membri jinsabu fl-aħjar pożizzjoni biex jimplimentaw l-attivitajiet relatati. Għalhekk jenħtieġ li dawk l-awtoritajiet, maħtura mill-Istati Membri nfushom, jiġu kkunsidrati bħala benefiċjarji identifikati għall-finijiet tal-Artikolu [195] tar-[Regolament Finanzjarju l-ġdid] u l-għotjiet jingħataw lil dawn l-awtoritajiet mingħajr pubblikazzjoni minn qabel tas-sejħiet għal proposti.

(42)  Minħabba n-natura speċifika ta' wħud mill-għanijiet koperti mill-fergħa tas-Saħħa tal-FSE+ u mit-tip ta' azzjonijiet permezz ta' dik il-fergħa, l-awtoritajiet kompetenti rispettivi tal-Istati Membri jinsabu fl-aħjar pożizzjoni biex jimplimentaw l-attivitajiet relatati bl-appoġġ attiv tas-soċjetà ċivili. Għalhekk jenħtieġ li dawk l-awtoritajiet, maħtura mill-Istati Membri nfushom, u barra minn hekk, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, kif xieraq, jiġu kkunsidrati bħala benefiċjarji identifikati għall-finijiet tal-Artikolu [195] tar-[Regolament Finanzjarju l-ġdid] u l-għotjiet jingħataw lil dawn l-awtoritajiet mingħajr pubblikazzjoni minn qabel tas-sejħiet għal proposti.

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport għandu jirrikjedi li s-soċjetà ċivili tiġi involuta b'mod sinifikanti billi tappoġġa lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri. L-involviment tagħhom huwa vitali biex jintlaħqu l-għanijiet tal-proposta.

Emenda    75

Proposta għal regolament

Premessa 42a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(42a)  Sabiex tiżdied il-prestazzjoni tal-ineffiċjenzi u l-inadegwatezzi fil-monitoraġġ tal-programm, il-Kummissjoni jenħtieġ li timplimenta u tuża l-indikaturi ta' monitoraġġ speċifiċi għall-programmi u għall-azzjonijiet sabiex tiżgura li jintlaħqu l-objettivi tal-programm.

Emenda    76

Proposta għal regolament

Premessa 42b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(42b)  Il-programm FSE+ jenħtieġ li jindirizza l-ostakli eżistenti għall-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili, pereżempju permezz tas-simplifikazzjoni tal-proċeduri ta' applikazzjoni, il-faċilitazzjoni tal-kriterji finanzjarji billi f'xi każijiet jiġi rinunzjat il-perċentwal ta' kofinanzjament, iżda wkoll permezz tal-bini ta' kapaċità tal-pazjenti, l-organizzazzjonijiet tagħhom u partijiet ikkonċernati oħra permezz tat-taħriġ u l-edukazzjoni. Il-programm għandu jkollu wkoll l-għan li jippermetti l-funzjonament tan-netwerks u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-livell tal-Unjoni li jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-objettivi tiegħu, inklużi l-organizzazzjonijiet fil-livell tal-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

"Ir-rwol tas-soċjetà ċivili huwa fundamentali għall-ksib tal-benesseri soċjali. Iġib miegħu valur miżjud uniku billi jtejjeb il-parteċipazzjoni tal-persuni u l-assenza tiegħu tiġġenera kundizzjonijiet tas-saħħa ħżiena." (Greer, S., Wismar, M., Pastorino, G. u Kosinska, M. (2017) Civil society and health).

Emenda    77

Proposta għal regolament

Premessa 42c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(42c)  L-implimentazzjoni tal-fergħa tas-Saħħa tal-FSE+ jenħtieġ li tkun tali li jkunu rrispettati r-responsabbiltajiet tal-Istati Membri, għad-definizzjoni tal-politika tas-saħħa tagħhom u għall-organizzazzjoni u l-għoti ta' servizzi tas-saħħa u tal-kura medika. Filwaqt li jirrispettaw l-obbligi tat-Trattat u r-rwol tal-Istati Membri bħala l-interlokutur primarju fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni, l-awtoritajiet kompetenti fil-livell subnazzjonali jenħtieġ li jkunu involuti sabiex jiżguraw impatt effettiv u dejjiemi tal-politika tas-saħħa tal-Unjoni permezz tal-integrazzjoni tagħhom mal-politiki soċjali fil-prattika.

Emenda    78

Proposta għal regolament

Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(44)  Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-saħħa tħalli impatt immedjat fuq ħajjet iċ-ċittadini, fuq l-effiċjenza u r-reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa u fuq il-funzjonament tajjeb tas-suq intern. Il-qafas regolatorju għall-prodotti u t-teknoloġiji mediċi (prodotti mediċinali, tagħmir mediku u sustanzi ta' oriġini umana), kif ukoll dwar il-leġiżlazzjoni dwar it-tabakk, id-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa transfruntiera u t-theddid transfruntier serju tas-saħħa hu essenzjali għall-protezzjoni tas-saħħa fl-UE. Ir-Regolament, kif ukoll l-implimentazzjoni u l-infurzar tiegħu, jenħtieġ jimxu paripassu mal-innovazzjoni u l-avvanzi fir-riċerka u mal-bidliet soċjetali f'dan il-qasam, filwaqt li jitwettqu l-għanijiet tas-saħħa. Għalhekk hemm bżonn żvilupp kontinwu tal-bażi tal-evidenza meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni ta' natura xjentifika bħal din.

(44)  Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-saħħa tħalli impatt immedjat fuq ħajjet iċ-ċittadini, fuq l-effiċjenza u r-reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa u fuq il-funzjonament tajjeb tas-suq intern. Il-qafas regolatorju għall-prodotti u t-teknoloġiji mediċi (prodotti mediċinali, tagħmir mediku u sustanzi ta' oriġini umana), kif ukoll dwar il-leġiżlazzjoni dwar it-tabakk, id-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa transfruntiera u t-theddid transfruntier serju tas-saħħa hu essenzjali għall-protezzjoni tas-saħħa fl-UE. Barra minn hekk, ħafna liġijiet oħra tal-Unjoni għandhom impatti sinifikanti fuq is-saħħa bħal dawk relatati mal-ikel u mat-tikkettar tal-ikel, it-tniġġis tal-arja, l-interferenti endokrinali u l-pestiċidi. F'xi każijiet, l-impatti kumulattivi tal-fatturi ta' riskju ambjentali ma jinftehmux b'mod ċar, filwaqt li potenzjalment iwasslu għal riskju inaċċettabbli għas-saħħa taċ-ċittadini.

Emenda    79

Proposta għal regolament

Premessa 44a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(44a)  Regolament b'implikazzjonijiet tas-saħħa, kif ukoll l-implimentazzjoni u l-infurzar tiegħu, jenħtieġ li jimxi pari passu mal-innovazzjoni u l-avvanzi fir-riċerka u mal-bidla soċjetali f'dan il-qasam, filwaqt li jibqgħu sostnuti mill-prinċipju ta' prekawzjoni, kif minqux fit-Trattati tal-UE. Għalhekk huwa meħtieġ żvilupp kontinwu tal-bażi tal-evidenza meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni ta' natura xjentifika bħal din u, sabiex tiġi żgurata l-possibbiltà ta' skrutinju indipendenti sabiex b'hekk terġa' tinkiseb il-fiduċja tal-pubbliku fil-proċessi tal-Unjoni u minħabba li, min-natura tagħha stess il-kondiviżjoni ta' din l-evidenza hija fl-interess pubbliku, jenħtieġ li jiġi ggarantit l-ogħla livell ta' trasparenza.

Emenda    80

Proposta għal regolament

Premessa 44b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(44b)  L-iffaċċjar tal-isfidi tas-saħħa ma jistax isir mis-settur tas-saħħa biss, peress li s-saħħa hija ddeterminata minn diversi fatturi barra minnha. Għaldaqstant, kif stipulat fit-Trattati ta' Maastricht u ta' Amsterdam, is-saħħa fil-politiki kollha hija importanti biex l-Unjoni tkun tista' tiffaċċja sfidi futuri. Madankollu, is-sensibilizzazzjoni tas-setturi l-oħra dwar l-impatti tas-saħħa tad-deċiżjonijiet tagħhom u l-integrazzjoni tas-saħħa fil-politiki tagħhom jikkostitwixxu waħda mill-akbar sfidi li bħalissa qed jiffaċċja s-settur tas-saħħa Ewropew. S'issa avvanzi importanti fis-saħħa ġew irreġistrati permezz ta' politiki fis-setturi bħall-edukazzjoni, it-traffiku, in-nutrizzjoni, l-agrikoltura, ix-xogħol, jew l-ippjanar. Pereżempju, is-saħħa tal-qalb irreġistrat titjib sinifikanti permezz ta' bidliet fil-politiki u fir-regolamenti dwar il-kwalità tal-ikel, iż-żieda fl-attività fiżika u t-tnaqqis fit-tipjip.

Emenda    81

Proposta għal regolament

Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(46)  Filwaqt li jirrifletti l-importanza li jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima skont l-impenji tal-Unjoni li jimplimentaw il-Ftehim ta' Pariġi u l-Miri tal-Iżvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan ir-Regolament se jikkontribwixxi biex l-azzjoni klimatika tiġi integrata fil-politiki tal-UE u biex tintlaħaq il-mira ġenerali ta' 25 % tal-infiq tal-baġit tal-UE li jappoġġa l-għanijiet tal-klima. Waqt it-tħejjija u l-implimentazzjoni se jiġu identifikati azzjonijiet rilevanti, u jiġu vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjoni nofsana.

(46)  Filwaqt li jirrifletti l-importanza li jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima skont l-impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan ir-Regolament se jikkontribwixxi biex l-azzjoni klimatika tiġi integrata fil-politiki tal-Unjoni u biex tintlaħaq il-mira ġenerali ta' 25 % tal-infiq tal-baġit tal-UE li jappoġġa l-għanijiet tal-klima matul il-perjodu tal-QFP 2021-2027, u mira annwali ta' 30 % malajr kemm jista' jkun u mhux aktar tard mill-2027. Waqt it-tħejjija u l-implimentazzjoni se jiġu identifikati azzjonijiet rilevanti, u jiġu vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjoni nofsana.

Emenda    82

Proposta għal regolament

Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(47)  Skont l-Artikolu 94 tad-[Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE19], il-persuni u l-entitatijiet stabbiliti fil-Pajjiżi u t-Territorji Extra-Ewropej (OCTs) jenħtieġ ikunu eliġibbli għal finanzjament soġġetti għar-regoli u l-għanijiet tal-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa u għall-arranġamenti possibbli applikabbli għall-Istat Membru li magħhom l-OCTs rilevanti huma marbuta.

(47)  Skont l-Artikolu 94 tad-[Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE19], il-persuni u l-entitatijiet stabbiliti fil-Pajjiżi u t-Territorji Extra-Ewropej (OCTs) jenħtieġ ikunu eliġibbli għal finanzjament soġġetti għar-regoli u l-għanijiet tal-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa u għall-arranġamenti possibbli applikabbli għall-Istat Membru li magħhom l-OCTs rilevanti huma marbuta. Il-programm irid jikkunsidra r-restrizzjonijiet partikolari li persuni u entitajiet stabbiliti f'dawn it-territorji qed jiffaċċjaw, sabiex ikollhom aċċess xieraq għall-elementi msemmija hawn fuq.

__________________

__________________

19Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE tal-25 ta' Novembru 2013 dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej mal-Unjoni Ewropea (“Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Extra-Ewropea”) (ĠU L 344, 19.12.2013, p. 1).

19Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE tal-25 ta' Novembru 2013 dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej mal-Unjoni Ewropea (“Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Extra-Ewropea”) (ĠU L 344, 19.12.2013, p. 1).

Emenda    83

Proposta għal regolament

Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(48)  Il-pajjiżi terzi li huma membri taż-Żona Ekonomika Ewropea (iż-ŻEE) jistgħu jieħdu sehem fil-programmi tal-Unjoni fil-qafas tal-koperazzjoni stabbilit skont il-ftehim taż-ŻEE, li jipprovdi għall-implimentazzjoni tal-programmi permezz ta' deċiżjoni skont dak il-ftehim. Jenħtieġ tiddaħħal dispożizzjoni speċifika f'dan ir-Regolament li tagħti d-drittijiet u l-aċċess meħtieġa lill-uffiċjal awtorizzanti responsabbli, lill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri biex jeżerċitaw b'mod komprensiv il-kompetenzi rispettivi tagħhom.

(48)  Soġġetti għal konformità mar-regoli u r-regolamenti rilevanti, il-pajjiżi terzi li huma membri taż-Żona Ekonomika Ewropea (iż-ŻEE) jistgħu jieħdu sehem fil-programmi tal-Unjoni fil-qafas tal-kooperazzjoni stabbilit skont il-ftehim taż-ŻEE, li jipprovdi għall-implimentazzjoni tal-programmi permezz ta' deċiżjoni skont dak il-ftehim. Jenħtieġ tiddaħħal dispożizzjoni speċifika f'dan ir-Regolament li tagħti d-drittijiet u l-aċċess meħtieġa lill-uffiċjal awtorizzanti responsabbli, lill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri biex jeżerċitaw b'mod komprensiv il-kompetenzi rispettivi tagħhom.

Emenda    84

Proposta għal regolament

Premessa 50a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(50a)  Huwa importanti li tiġi żgurata ġestjoni finanzjarja soda u ġusta tal-Fond sabiex tiġi ggarantita l-implimentazzjoni tiegħu bl-aktar mod ċar, effettiv u faċli għall-utent possibbli, filwaqt li jiġu żgurati ċ-ċertezza tad-dritt u l-aċċessibbiltà tal-parteċipanti kollha għalih. Peress li l-attivitajiet tal-FSE+ jitwettqu b'ġestjoni kondiviża, l-Istati Membri jenħtieġ li jżommu lura milli jżidu regoli addizzjonali jew jemendaw ir-regoli maż-żmien, għaliex dan kieku jikkomplika l-użu tal-fondi għall-benefiċjarji u jista' joħloq dewmien fil-ħlas tal-fatturi.

Emenda    85

Proposta għal regolament

Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(51)  Peress li l-għan ta' dan ir-Regolament, jiġifieri li titjieb l-effikaċja tas-swieq tax-xogħol u jiġi promoss aċċess għal impjiegi ta' kwalità, jitjiebu l-aċċess u l-kwalità tal-edukazzjoni u t-taħriġ, jiġu promossi l-inklużjoni soċjali u tas-saħħa u jonqos il-faqar kif ukoll l-azzjonijiet permezz tal-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa ma jistgħux jinkisbu biżżejjed mill-Istati Membri, iżda pjuttost jistgħu jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri b'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. B'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir- Regolament ma jmurx lil hinn minn huwa meħtieġ biex jintlaħaq dak l-għan.

(51)  Peress li l-għan ta' dan ir-Regolament, jiġifieri li jittejbu l-effikaċja u l-ekwità tas-swieq tax-xogħol u jiġi promoss aċċess għal impjiegi ta' kwalità, jitjiebu l-aċċess u l-kwalità tal-edukazzjoni, it-taħriġ u l-indukrar, jiġu promossi l-inklużjoni soċjali, l-opportunitajiet indaqs u s-saħħa u jinqered il-faqar kif ukoll l-azzjonijiet permezz tal-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa ma jistgħux jinkisbu biżżejjed mill-Istati Membri, iżda pjuttost jistgħu jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri b'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. B'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir- Regolament ma jmurx lil hinn minn huwa meħtieġ biex jintlaħaq dak l-għan.

Emenda    86

Proposta għal regolament

Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 1

Artikolu 1

Suġġett

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+)

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) Il-FSE+ jikkonsisti fi tliet fergħat: il-fergħa b'ġestjoni kondiviża , il-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u l-fergħa tas-Saħħa.

Jistabbilixxi l-għanijiet tal-FSE+, il-baġit għall-perjodu 2021-2027, il-metodi tal-implimentazzjoni, il-forom ta' finanzjament tal-Unjoni u r-regoli għall-għoti ta' dan il-finanzjament.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-għanijiet tal-FSE+, il-baġit għall-perjodu 2021-2027, il-metodi tal-implimentazzjoni, il-forom ta' finanzjament tal-Unjoni u r-regoli għall-għoti ta' dan il-finanzjament, u jikkomplementa r-regoli ġenerali li japplikaw għall-FSE+ skont ir-Regolament (UE) Nru [ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni].

Emenda    87

Proposta għal regolament

Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 2

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Definizzjonijiet

1.  Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw dawn id-definizzjonijiet li ġejjin:

1.  Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)  “miżuri ta' akkumpanjament” tfisser attivitajiet mogħtija flimkien mad-distribuzzjoni tal-ikel u/jew ta' assistenza materjali bażika bil-għan li tiġi indirizzata l-esklużjoni soċjali, pereżempju r-referenzjar għal servizzi soċjali jew pariri dwar il-ġestjoni tal-baġit tal-familja, u l-għoti tagħhom;

(1)  "miżuri ta' akkumpanjament" tfisser attivitajiet mogħtija flimkien mad-distribuzzjoni tal-ikel u/jew ta' assistenza materjali bażika bil-għan li tiġi indirizzata l-esklużjoni soċjali u jinqered il-faqar, pereżempju r-referenzjar għal servizzi soċjali u appoġġ psikoloġiku jew li tiġi provduta informazzjoni rilevanti dwar is-servizzi pubbliċi jew pariri dwar il-ġestjoni tal-baġit tal-familja;

(2)  “pajjiż assoċjat” tfisser pajjiż terz li hu parti għal ftehim mal-Unjoni li jippermetti l-parteċipazzjoni tiegħu fil-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa tal-FSE+ skont l-Artikolu 30;

(2)  "pajjiż assoċjat" tfisser pajjiż terz li hu parti għal ftehim mal-Unjoni li jippermetti l-parteċipazzjoni tiegħu fil-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa tal-FSE+ skont l-Artikolu 30;

(3)  “assistenza materjali bażika” tfisser oġġetti li jissodisfaw il-ħtiġijiet bażiċi ta' persuna għal ħajja dinjituża, bħal ħwejjeġ, prodotti iġjeniċi u materjal tal-iskola;

(3)  "assistenza materjali bażika" tfisser oġġetti li jissodisfaw il-ħtiġijiet bażiċi ta' persuna għal ħajja dinjituża, bħal ħwejjeġ, prodotti iġjeniċi, inklużi prodotti tal-iġjene tan-nisa, u materjal tal-iskola;

(4)  “operazzjoni ta' taħlit” tfisser azzjonijiet appoġġati mill-baġit tal-Unjoni, inkluż dawk fi ħdan il-faċilitajiet ta' taħlit skont l-Artikolu 2(6) tar-Regolament Finanzjarju, li jikkumbinaw forom ta' appoġġ li mhux rimborżabbli u/jew strumenti finanzjarji mill-baġit tal-Unjoni flimkien ma' forom ta' appoġġ rimborżabbli mingħand istituzzjonijiet tal-iżvilupp jew istituzzjonijiet oħra tal-finanzi pubbliċi, kif ukoll mingħand istituzzjonijiet tal-finanzjament kummerċjali u investituri;

(4)  "operazzjoni ta' taħlit" tfisser azzjonijiet appoġġati mill-baġit tal-Unjoni, inkluż dawk fi ħdan il-faċilitajiet ta' taħlit skont l-Artikolu 2(6) tar-Regolament Finanzjarju, li jikkumbinaw forom ta' appoġġ li mhux rimborżabbli u/jew strumenti finanzjarji mill-baġit tal-Unjoni flimkien ma' forom ta' appoġġ rimborżabbli mingħand istituzzjonijiet tal-iżvilupp jew istituzzjonijiet oħra tal-finanzi pubbliċi, kif ukoll mingħand istituzzjonijiet tal-finanzjament kummerċjali u investituri;

(5)  “indikaturi komuni tar-riżultati immedjati” tfisser indikaturi komuni tar-riżultati li jaqbdu l-effetti fi żmien erba' ġimgħat mill-jum meta l-parteċipant ikun telaq mill-operazzjoni (id-data tal-ħruġ);

(5)  "indikaturi komuni tar-riżultati immedjati" tfisser indikaturi komuni tar-riżultati li jaqbdu l-effetti fi żmien erba' ġimgħat mill-jum meta l-parteċipant ikun telaq mill-operazzjoni (id-data tal-ħruġ);

(6)  “indikaturi komuni ta' riżultati aktar fit-tul” tfisser indikaturi komuni tar-riżultati li jaqbdu l-effetti wara sitt xhur mill-jum meta l-parteċipant ikun telaq mill-operazzjoni;

(6)  "indikaturi komuni ta' riżultati aktar fit-tul" tfisser indikaturi komuni tar-riżultati li jaqbdu l-effetti wara sitt xhur u tnax-il xhar mill-jum meta l-parteċipant ikun telaq mill-operazzjoni;

(7)  “spejjeż għax-xiri tal-ikel u/jew assistenza materjali bażika” tfisser l-ispejjeż effettivi marbuta max-xiri tal-ikel u/jew assistenza materjali bażika mill-benefiċjarju u mhux limitati għall-prezz tal-ikel u/jew tal-assistenza materjali bażika;

(7)  "spejjeż għax-xiri tal-ikel u/jew assistenza materjali bażika" tfisser l-ispejjeż effettivi marbuta max-xiri tal-ikel u/jew assistenza materjali bażika mill-benefiċjarju u mhux limitati għall-prezz tal-ikel u/jew tal-assistenza materjali bażika;

 

(7a)  "sħubijiet transfruntieri" fil-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali tfisser strutturi permanenti ta' kooperazzjoni bejn is-servizzi pubbliċi tal-impjiegi, is-soċjetà ċivili jew is-sħab soċjali li jinsabu f'tal-inqas żewġ Stati Membri;

(8)  “riċevitur finali” tfisser l-aktar persuna jew persuni fil-bżonn li jirċievu l-appoġġ kif stabbilit fil-punt (xi) tal-Artikolu 4(1);

(8)  "riċevitur finali" tfisser l-aktar persuna jew persuni fil-bżonn li jirċievu l-appoġġ kif stabbilit fil-punt (xi) tal-Artikolu 4(1);

(9)  “kriżi tas-saħħa” tfisser kwalunkwe kriżi li ġeneralment titqies bħala theddida, li għandha dimensjoni tas-saħħa u li teħtieġ azzjoni urġenti min-naħa tal-awtoritajiet f'kundizzjonijiet ta' inċertezza;

(9)  "kriżi tas-saħħa" tfisser kwalunkwe kriżi li ġeneralment titqies bħala theddida, li għandha dimensjoni tas-saħħa u li teħtieġ azzjoni urġenti min-naħa tal-awtoritajiet f'kundizzjonijiet ta' inċertezza;

(10)  “entità ġuridika” tfisser kwalunkwe persuna fiżika, jew kwalunkwe persuna ġuridika maħluqa u rikonoxxuta bħala tali mil-liġi nazzjonali, mil-liġi tal-Unjoni jew mil-liġi internazzjonali, li għandha personalità ġuridika u li, meta taġixxi f'isimha stess, tista' teżerċita drittijiet u tkun soġġetta għal obbligi;

(10)  "entità ġuridika" tfisser kwalunkwe persuna fiżika, jew kwalunkwe persuna ġuridika maħluqa u rikonoxxuta bħala tali mil-liġi nazzjonali, mil-liġi tal-Unjoni jew mil-liġi internazzjonali, li għandha personalità ġuridika u li, meta taġixxi f'isimha stess, tista' teżerċita drittijiet u tkun soġġetta għal obbligi;

(11)  “mikrofinanzjament” tinkludi garanziji, mikrokreditu, ekwità u kważi ekwità, akkoppjati ma' servizzi tal-żvilupp kummerċjali ta' akkumpanjament bħalma huma dawk fil-forma ta' konsulenza individwali, taħriġ u mentoraġġ, estiżi għal persuni u mikrointrapriżi li jsibu diffikultajiet biex jaċċessaw il-kreditu għall-finijiet ta' attivitajiet professjonali u/jew li jiġġeneraw dħul;

(11)  "mikrofinanzjament" tinkludi garanziji, mikrokreditu, ekwità u kważi ekwità, akkoppjati ma' servizzi tal-żvilupp kummerċjali ta' akkumpanjament bħalma huma dawk fil-forma ta' konsulenza individwali, taħriġ u mentoraġġ, estiżi għal persuni u mikrointrapriżi li jsibu diffikultajiet biex jaċċessaw il-kreditu għall-finijiet ta' attivitajiet professjonali u/jew li jiġġeneraw dħul;

(12)  “mikrointrapriża” tfisser intrapriża b'anqas minn 10 impjegati u b'fatturat annwali jew b'karta bilanċjali inqas minn EUR 2 000 000;

(12)  "mikrointrapriża" tfisser intrapriża b'anqas minn 10 impjegati u b'fatturat annwali jew b'karta bilanċjali inqas minn EUR 2 000 000;

(13)  “l-aktar persuni fil-bżonn” tfisser persuni fiżiċi, kemm jekk individwi, familji, unitajiet domestiċi jew gruppi magħmula minn persuni bħal dawn, li l-bżonn tagħhom għall-assistenza ġie stabbilit skont il-kriterji oġġettivi stabbiliti mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, b'konsultazzjoni mal-partijiet konċernati rilevanti, filwaqt li jiġu evitati kunflitti ta' interess, u li huma approvati minn dawk l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u li jistgħu jinkludu elementi li jippermettu li jiġu mmirati l-aktar persuni fil-bżonn f'ċerti żoni ġeografiċi;

(13)  "l-aktar persuni fil-bżonn" tfisser persuni fiżiċi, kemm jekk individwi, familji, unitajiet domestiċi jew gruppi magħmula minn persuni bħal dawn, inklużi t-tfal u l-persuni bla dar, li l-bżonn tagħhom għall-assistenza ġie stabbilit skont il-kriterji oġġettivi stabbiliti mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, b'konsultazzjoni mal-partijiet konċernati rilevanti, filwaqt li jiġu evitati kunflitti ta' interess, u li huma approvati minn dawk l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u li jistgħu jinkludu elementi li jippermettu li jiġu mmirati l-aktar persuni fil-bżonn f'ċerti żoni ġeografiċi;

(14)  “valur ta' referenza” tfisser valur biex jiġu stabbiliti miri għal indikaturi komuni tar-riżultati u għal indikaturi tar-riżultati speċifiċi għall-programm, li jkun ibbażat fuq interventi simili eżistenti jew preċedenti;

(14)  "valur ta' referenza" tfisser valur biex jiġu stabbiliti miri għal indikaturi komuni tar-riżultati u għal indikaturi tar-riżultati speċifiċi għall-programm, li jkun ibbażat fuq interventi simili eżistenti jew preċedenti;

(15)  “intrapriża soċjali” tfisser impriża, irrispettivament mill-forma legali tagħha, jew persuna fiżika li

(15)  "intrapriża soċjali" tfisser impriża tal-ekonomija soċjali, irrispettivament mill-forma legali tagħha, jew persuna fiżika li:

(a)  b'konformità mal-Artikoli ta' Assoċjazzjoni tagħha, l-Istatuti tagħha u xi dokument legali ieħor li jistgħu jwasslu għal responsabbiltà skont ir-regoli tal-Istat Membri fejn tkun stabbilita, ikollha bħala l-għan soċjali primarju tagħha li tikseb impatti soċjali li jistgħu jitkejlu u pożittivi minflok li tiġġenera qligħ għal finijiet oħrajn, u li tipprovdi servizzi jew oġġetti li jiġġeneraw redditu soċjali, u/jew tuża metodi tal-produzzjoni ta' oġġetti jew servizzi li jinkorporaw għanijiet soċjali;

(a)  b'konformità mal-Artikoli ta' Assoċjazzjoni tagħha, l-Istatuti tagħha u xi dokument legali ieħor li jistgħu jwasslu għal responsabbiltà skont ir-regoli tal-Istat Membri fejn tkun stabbilita, ikollha bħala l-għan soċjali primarju tagħha li tikseb impatti soċjali, inkluż ambjentali, pożittivi u li jistgħu jitkejlu minflok li tiġġenera qligħ għal finijiet oħrajn, u li tipprovdi servizzi soċjali jew oġġetti li jiġġeneraw redditu soċjali, u/jew tuża metodi tal-produzzjoni ta' oġġetti jew servizzi li jinkorporaw għanijiet soċjali;

(b)  qabelxejn tinvesti l-qligħ tagħha biex tilħaq l-għan soċjali primarju tagħha, u jkollha proċeduri u regoli predefiniti li jkopru kwalunkwe distribuzzjoni tal-qligħ li jiżguraw li din id-distribuzzjoni ma timminax l-għan soċjali primarju;

(b)  qabelxejn tinvesti mill-ġdid il-biċċa l-kbira tal-qligħ tagħha biex tilħaq l-għan soċjali primarju tagħha, u jkollha proċeduri u regoli predefiniti li jkopru kwalunkwe distribuzzjoni tal-qligħ li jiżguraw li din id-distribuzzjoni ma timminax l-għan soċjali primarju;

(c)  tkun ġestita b'mod intraprenditorjali, responsabbli u trasparenti, l-aktar b'involvimen tal-ħaddiema, il-klijenti u l-partijiet konċernati milquta bl-attivitajiet kummerċjali tagħha;

(c)  tkun ġestita b'mod intraprenditorjali, demokratika, parteċipatorja, responsabbli u trasparenti, l-aktar b'involvimen tal-ħaddiema, il-klijenti u l-partijiet konċernati milquta bl-attivitajiet kummerċjali tagħha;

 

(15a)  "intrapriża tal-ekonomija soċjali" tfisser tipi differenti ta' intrapriżi u entitajiet li jaqgħu fi ħdan l-ekonomija soċjali, bħall-kooperattivi, l-impriżi mutwi, l-assoċjazzjonijiet, il-fondazzjonijiet, l-intrapriżi soċjali u forom oħra ta' intrapriżi rregolati bil-liġijiet tal-Istati Membri individwali u bbażati fuq il-preminenza tal-għanijiet individwali u soċjali fuq il-kapital, il-governanza demokratika, is-solidarjetà u r-reinvestiment tal-biċċa l-kbira tal-qligħ jew tas-surpluses;

(16)  “innovazzjonijiet soċjali” tfisser attivitajiet li huma soċjali kemm għall-finijiet tagħhom kif ukoll għall-mezzi tagħhom, b'mod partikolari dawk li għandhom x'jaqsmu mal-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' ideat ġodda (dwar prodotti, servizzi u mudelli) li fl-istess ħin jissodisfaw il-ħtiġijiet soċjali u joħolqu relazzjonijiet jew kollaborazzjonijiet soċjali ġodda, biex b'hekk jagħmlu l-ġid fis-soċjetà u jixprunaw il-kapaċità tagħha li taġixxi;

(16)  "innovazzjonijiet soċjali" tfisser attivitajiet, inklużi attivitajiet kollettivi, li huma soċjali kemm għall-finijiet tagħhom kif ukoll għall-mezzi tagħhom, b'mod partikolari dawk li għandhom x'jaqsmu mal-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' ideat ġodda (dwar prodotti, servizzi, prattiki u mudelli) li fl-istess ħin jissodisfaw il-ħtiġijiet soċjali u joħolqu relazzjonijiet jew kollaborazzjonijiet soċjali ġodda, inkluż bejn il-pubbliku, l-organizzazzjonijiet tas-settur terz bħal organizzazzjonijiet volontarji u komunitarji u intrapriżi tal-ekonomija soċjali, biex b'hekk jagħmlu l-ġid fis-soċjetà u jixprunaw il-kapaċità tagħha li taġixxi;

(17)  “esperimentazzjonijiet soċjali” tfisser interventi politiċi li jagħtu rispons innovattiv għall-ħtiġijiet soċjali, implimentati fuq skala żgħira u f'kundizzjonijiet li jippermettu li l-impatt tagħhom jitkejjel, qabel ma jiġu implimentati f'kuntesti oħra jew fuq skala akbar, jekk ir-riżultati jkunu konvinċenti;

(17)  "esperimentazzjonijiet soċjali" tfisser interventi politiċi li jagħtu rispons innovattiv għall-ħtiġijiet soċjali, implimentati fuq skala żgħira u f'kundizzjonijiet li jippermettu li l-impatt tagħhom jitkejjel, qabel ma jiġu implimentati f'kuntesti oħra, inklużi dawk ġeografiċi u settorjali, jew fuq skala akbar, jekk ir-riżultati jkunu konvinċenti;

(18)  “kompetenzi ewlenin” tfisser l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi li jeħtieġ kull individwu, f'kwalunkwe stadju ta' ħajtu, għas-sodisfazzjoni u l-iżvilupp personali, għal impjieg, għall-inklużjoni soċjali u għal ċittadinanza attiva. Il-kompetenzi ewlenin huma: fil-litteriżmu; multilingwi; fil-matematika, fix-xjenza, fit-teknoloġija u fl-inġinerija; diġitali; personali, soċjali u fit-tagħlim dwar kif wieħed jitgħallem; taċ-ċittadinanza; intraprenditorjali; fil-kuxjenza u l-espressjoni kulturali.

(18)  "kompetenzi ewlenin" tfisser l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi li jeħtieġ kull individwu, f'kwalunkwe stadju ta' ħajtu, għas-sodisfazzjoni u l-iżvilupp personali, għal impjieg, għall-inklużjoni soċjali u għal ċittadinanza attiva. Il-kompetenzi ewlenin huma: il-litteriżmu; il-multilingwiżmu; il-matematika, ix-xjenza, it-teknoloġija, l-arti u l-inġinerija; il-kompetenza diġitali; il-kompetenza medjatika; il-kompetenza personali u soċjali u t-tagħlim dwar kif wieħed jitgħallem; il-kompetenza ċivika; l-intraprenditorjalità; il-kuxjenza u l-espressjoni (inter)kulturali u l-ħsieb kritiku ;

(19)  “pajjiż terz” tfisser pajjiż li mhux Stat Membru tal-Unjoni Ewropea.

(19)  "pajjiż terz" tfisser pajjiż li mhux Stat Membru tal-Unjoni Ewropea.

 

(19a)  "gruppi żvantaġġati" tfisser gruppi mmirati b'livell għoli ta' persuni li qed jesperjenzaw jew huma f'riskju ta' faqar, diskriminazzjoni jew esklużjoni soċjali, inkluż fost oħrajn minoranzi etniċi bħar-Roma, ċittadini ta' pajjiżi terzi, inklużi migranti, anzjani, tfal, ġenituri singoli, persuni b'diżabbiltà jew persuni b'mard kroniku;

 

(19b)  "tagħlim tul il-ħajja" tfisser tagħlim fil-forom kollha tiegħu (tagħlim formali, mhux formali u informali) li jseħħ fl-istadji kollha tal-ħajja, inklużi edukazzjoni bikrija tat-tfal, edukazzjoni ġenerali, edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, edukazzjoni għolja u tagħlim għall-adulti, u li jirriżulta f'titjib fl-għarfien, il-ħiliet, il-kompetenzi u l-possibbiltajiet ta' parteċipazzjoni fis-soċjetà;

2.  Id-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu [2] tas-[CPR futur] għandhom japplikaw għall-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

2.  Id-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu [2] tas-[CPR futur] japplikaw għall-fergħa tal-FSE+ b'ġestjoni kondiviża.

 

2a.  Id-definizzjonijiet fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni1a, japplikaw ukoll għall-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u l-fergħa tas-Saħħa fi ħdan ġestjoni diretta u indiretta.

 

________________

 

1a Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).

Emenda    88

Proposta għal regolament

Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 3

Artikolu 3

L-għanijiet ġenerali u l-metodi tal-implimentazzjoni

L-għanijiet ġenerali u l-metodi tal-implimentazzjoni

L-FSE+ għandu l-għan li tappoġġa lill-Istati Membri biex jiksbu livelli għoljin ta' impjiegi, protezzjoni soċjali ġusta, u forza tax-xogħol tas-sengħa u reżiljenti li tkun lesta għad-dinja futura tax-xogħol, b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali li pproklamaw il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni fis-17 ta' Novembru 2017.

L-FSE+ għandu jappoġġa lill-Istati Membri, fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali, u l-Unjoni biex jiksbu soċjetajiet inklużivi, livelli għoljin ta' impjiegi ta' kwalità, il-ħolqien ta' impjiegi, edukazzjoni u taħriġ inklużivi u ta' kwalità, opportunitajiet indaqs, il-qirda tal-faqar, inkluż il-faqar tat-tfal, inklużjoni u lntegrazzjoni soċjali, koeżjoni soċjali, protezzjoni soċjali ġusta, u forza tax-xogħol tas-sengħa u reżiljenti li tkun lesta għad-dinja futura tax-xogħol.

 

L-FSE + għandu jkun konformi mat-Trattati tal-Unjoni Ewropea u l-Karta, u jimplimenta l-prinċipji stabbiliti fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali pproklamati mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni fis-17 ta' Novembru 2017, biex b'hekk jikkontribwixxi għall-għanijiet tal-Unjoni fir-rigward tat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali skont l-Artikolu 174 tat-TFUE u l-impenn tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha li jiksbu l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli u l-impenji li saru skont il-Ftehim ta' Pariġi.

L-FSE+ għandu jappoġġa, jikkumplimenta u jżid il-valur tal-politiki tal-Istati Membri li jiżguraw opportunitajiet indaqs, aċċess għas-suq tax-xogħol, kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti, protezzjoni u inklużjoni soċjali, u livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

L-FSE+ għandu jappoġġa, jikkumplimenta u jżid il-valur tal-politiki tal-Istati Membri li jiżguraw opportunitajiet indaqs, aċċess ugwali għas-suq tax-xogħol, tagħlim tul il-ħajja, kundizzjonijiet tax-xogħol ta' kwalità għolja, protezzjoni soċjali, integrazzjoni u inklużjoni, il-qerda tal-faqar, investiment fit-tfal u fiż-żgħażagħ, in-nondiskriminazzjoni, l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, aċċess għas-servizzi bażiċi u livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

Dan għandu jiġi implimentat:

Dan għandu jiġi implimentat:

a)  b'ġestjoni kondiviża, għal dik il-parti tal-assistenza li tikkorrispondi mal-għanijiet speċifiċi indikati fl-Artikolu 4(1) (“il-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+”), u

a)  b'ġestjoni kondiviża, għal dik il-parti tal-assistenza li tikkorrispondi mal-għanijiet speċifiċi indikati fl-Artikolu 4(1) ("il-fergħa tal-FSE+ b'ġestjoni kondiviża"), u

b)  b'ġestjoni diretta u indiretta għal dik il-parti mill-assistenza li tikkorrispondi għall-għanijiet indikati fl-Artikoli 4(1) u 23 (“il-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali”) u għal dik il-parti tal-assistenza li tikkorrispondi għall-għanijiet indikati fl-Artikoli 4(1) u (3) u 26 (“il-fergħa tas-Saħħa”).

b)  b'ġestjoni diretta u indiretta għal dik il-parti mill-assistenza li tikkorrispondi għall-għanijiet indikati fl-Artikoli 4(1) u 23 ("il-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali") u għal dik il-parti tal-assistenza li tikkorrispondi għall-għanijiet indikati fl-Artikoli 4(1) u (3) u 26 (“il-fergħa tas-Saħħa”).

Emenda    89

Proposta għal regolament

Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 4

Artikolu 4

L-għanijiet speċifiċi

L-għanijiet speċifiċi

1.  L-FSE+ għandu jappoġġa dawn l-għanijiet speċifiċi li ġejjin fl-oqsma ta; politika tal-impjiegi, l-edukazzjoni u l-inklużjoni soċjali u s-saħħa u b'hekk jikkontribwixxi wkoll għall-għan ta' politika ta' “Ewropa aktar soċjali – Implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali” kif stabbilit fl-Artikolu [4] tas-[CPR futur]:

1.  L-FSE+ għandu jappoġġa dawn l-għanijiet speċifiċi li ġejjin fl-oqsma ta' politika tal-impjiegi, l-edukazzjoni, il-mobbiltà, l-inklużjoni soċjali, il-qerda tal-faqar u s-saħħa u b'hekk jikkontribwixxi wkoll għall-għan ta' politika ta' "Ewropa aktar soċjali – Implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali" kif stabbilit fl-Artikolu [4] tas-[CPR futur]:

(i)  jitjieb l-aċċess għall-impjiegi għall-persuni kollha li qed ifittxu impjieg, b'mod partikolari ż-żgħażagħ u l-persuni qiegħda fit-tul, u l-persuni inattivi, u jiġu promossi l-impjiegi indipendenti u l-ekonomija soċjali;

(i)  jitjieb l-aċċess għall-impjiegi ta' kwalità u l-miżuri ta' attivazzjoni għall-persuni kollha li qed ifittxu impjieg, b'mod partikolari miżuri speċifiċi għaż-żgħażagħ, b'mod partikolari permezz tal-implimentazzjoni tal-Garanzija taż-Żgħażagħ, il-persuni qiegħda fit-tul, il-persuni ekonomikament inattivi u l-gruppi żvantaġġati, b'fokus fuq il-persuni l-iktar imbiegħda mis-suq tax-xogħol u jiġu promossi l-impjieg, l-impjieg indipendenti, l-intraprenditorija u l-ekonomija soċjali;

(ii)  jiġu modernizzati l-istituzzjonijiet u s-servizzi tas-suq tax-xogħol biex jiġu vvalutati u antiċipati l-ħtiġijiet fil-ħiliet u jkunu żgurati assistenza u appoġġ fil-ħin u personalizzati għal tqabbil, tranżizzjonijiet u mobbiltà fis-suq tax-xogħol;

(ii)   jiġu modernizzati l-istituzzjonijiet u s-servizzi tas-suq tax-xogħol biex jiġu vvalutati u antiċipati l-ħtiġijiet fil-ħiliet u jkunu żgurati assistenza u appoġġ fil-ħin u personalizzati għal tqabbil, tranżizzjonijiet u mobbiltà fis-suq tax-xogħol;

(iii)  jitħeġġu l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol, bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja, inkluż l-aċċess għall-indukrar tat-tfal, ambjent tax-xogħol san u adattat sew li jindirizza r-riskji tas-saħħa, l-adattament tal-ħaddiema, tal-intrapriżi u tal-intraprendituri għall-bidla, u t-tixjiħ san u attiv;

(iii)  jitħeġġu l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol u l-avvanz tal-karriera tan-nisa, jiġu promossi l-prinċipju ta' paga ugwali għall-istess xogħol, bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja, b'enfasi partikolari fuq il-ġenituri singoli, inkluż l-aċċess għall-indukrar tat-tfal inklużiv, ta' kwalità u għal but ta' kulħadd, l-edukazzjoni bikrija tat-tfal, il-kura tal-anzjani u servizzi oħra ta' kura u appoġġ; u ambjent tax-xogħol san u adattat sew li jindirizza r-riskji tas-saħħa u tal-mard, l-adattament tal-ħaddiema, tar-riorjentazzjoni professjonali, tal-intrapriżi u tal-intraprendituri għall-bidla, u t-tixjiħ san u attiv;

(iv)  jitjiebu l-kwalità, l-aċċessibbiltà, l-effikaċja u r-rilevanza fis-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ, ħalli jappoġġaw il-kisba tal-kompetenzi ewlenin, inkluż il-ħiliet diġitali;

(iv)  jitjiebu l-kwalità, l-inklużività, l-effikaċja u r-rilevanza fis-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ, ħalli jappoġġaw il-kisba tal-kompetenzi ewlenin, inkluż il-ħiliet intraprenditorjali u diġitali u jiġi rikonoxxut t-tagħlim mhux formali u informali, ħalli tiġi promossa l-inklużjoni diġitali u tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni mill-istudju għas-sejbien ta' impjieg, ħalli jiġu riflessi r-rekwiżiti soċjali u ekonomiċi;

(v)  jiġu promossi l-aċċess ugwali għal edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità u inklużivi, u t-tlestija tagħhom, b'mod partikolari għall-gruppi żvantaġġati, mill-edukazzjoni u l-kura bikrija tul l-edukazzjoni u t-taħriġ ġenerali u vokazzjonali sal-livell terzjarju, kif ukoll l-edukazzjoni u t-tagħlim għall-adulti, inkluż li tiġi faċilitata l-mobbiltà tat-tagħlim għal kulħadd;

(v)  jiġu promossi l-aċċess ugwali għal edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità għolja, għal but ta' kulħadd u inklużivi, u t-tlestija tagħhom, b'mod partikolari għall-gruppi żvantaġġati u l-persuni li jipprovdu kura, mill-edukazzjoni u l-kura bikrija tul l-edukazzjoni u t-taħriġ ġenerali u vokazzjonali sal-livell terzjarju, kif ukoll l-edukazzjoni u t-tagħlim għall-adulti, jiġi indirizzat it-tluq bikri mill-iskola, tiġi promossa l-introduzzjoni ta' sistemi ta' taħriġ doppju, apprendistati, il-mobbiltà tat-tagħlim għal kulħadd u l-aċċessibbiltàgħall-persuni b'diżabbiltà;

(vi)  jiġi promoss it-tagħlim tul il-ħajja, notevolment opportunitajiet flessibbli ta' titjib tal-ħiliet u taħriġ mill-ġdid għal kulħadd filwaqtli jitqiesu l-ħiliet diġitali, jiġu antiċipati aħjar it-tibdil u l-ħtiġijiet il-ġodda fil-ħiliet abbażi tal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol, jiġu ffaċilitati t-tranżizzjonijiet tal-karrieri u tiġi promossa l-mobbiltà professjonali;

(vi)  jiġi promoss it-tagħlim tul il-ħajja, notevolment opportunitajiet flessibbli ta' titjib tal-ħiliet u taħriġ mill-ġdid għal kulħadd filwaqt li jitqiesu l-ħiliet intraprenditorjali u diġitali, jiġu antiċipati aħjar it-tibdil u l-ħtiġijiet il-ġodda fil-ħiliet abbażi tal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol, jiġu ffaċilitati t-tranżizzjonijiet tal-karrieri u jiġu promossi l-mobbiltà professjonali u l-parteċipazzjoni sħiħa fis-soċjetà;

(vii)  titrawwem l-inklużjoni attiva ħalli jiġu promossi opportunitajiet indaqs u parteċipazzjoni attiva, u titjieb l-impjegabbiltà;

(vii)  titrawwem l-inklużjoni attiva ħalli jiġu promossi l-opportunitajiet indaqs, in-nondiskriminazzjoni u l-parteċipazzjoni attiva, u tittejjeb l-impjegabbiltà, b'mod partikolari għall-gruppi żvantaġġati;

(viii)  titħeġġeġ l-integrazzjoni soċjoekonomika taċ-ċittadini minn pajjiżi terzi u tal-persuni minn komunitajiet marġinalizzati bħar-Roma;

(viii)  titħeġġeġ l-integrazzjoni soċjoekonomika fit-tul taċ-ċittadini minn pajjiżi terzi utal-persuni, inklużi l-migranti;

 

(viiia)  tiġi miġġielda d-diskriminazzjoni kontra l-komunitajiet marġinalizzati bħar-Roma u titħeġġeġ l-integrazzjoni soċjoekonomika tagħhom;

(ix)  jitjieb l-aċċess ugwali u fil-ħin għal servizzi ta' kwalità, sostenibbli u affordabbli; jiġu modernizzati s-sistemi tal-protezzjoni soċjali, inkluż jiġi promoss l-aċċess għall-protezzjoni soċjali; jitjiebu l-aċċessibbiltà, l-effikaċja u r-reżiljenza tas-sistemi tal-kura tas-saħħa u s-servizzi tal-kura fit-tul;

(ix)  jitjieb l-aċċess ugwali u fil-ħin għal servizzi ta' kwalità, sostenibbli, aċċessibbli u affordabbli, inklużi servizzi għall-aċċess għall-akkomadazzjoni u kura tas-saħħa ċċentrata fuq il-persuna u kura relatata; jiġu modernizzat l-istituzzjonijiet tas-sigurtà, is-servizzi pubbliċi tal-impjiegi, is-sistemi tal-protezzjoni u l-inklużjoni soċjali u jiġi promoss l-aċċess għall-protezzjoni soċjali ugwali, b'enfasi partikolari fuq it-tfal u l-gruppi żvantaġġati u l-persuni l-aktar fil-bżonn; jitjiebu l-aċċessibbiltà, anki għall-persuni b'diżabbiltà, l-effikaċja u r-reżiljenza tas-sistemi tal-kura tas-saħħa u s-servizzi tal-kura fit-tul;

 

(ixa)  tiżdied l-aċċessibbiltà għall-persuni b'diżabilità bil-għan li tittejjeb l-inklużjoni tagħhom fl-impjieg, fl-edukazzjoni u fit-taħriġ;

(x)  tiġi promossa l-integrazzjoni soċjali tal-persuni fir-riskju tal-faqar jew l-esklużjoni soċjali, inkluż l-aktar persuni fil-bżonn u t-tfal;

(x)  tiġi promossa l-integrazzjoni soċjali tal-persuni li qed jesperjenzaw faqar u/jew esklużjoni soċjali jew jinsabu f'riskju ta' dan, inklużi l-aktar persuni fil-bżonn u t-tfal;

(xi)  tiġi indirizzata l-privazzjoni materjali permezz ta' ikel u/jew assistenza materjali bażika lill-aktar persuni fil-bżonn, inkluż miżuri ta' akkumpanjament.

(xi)  tiġi indirizzata l-privazzjoni materjali permezz ta' ikel u assistenza materjali bażika lill-aktar persuni fil-bżonn, inkluż miżuri ta' akkumpanjament, bl-għan li tiġi żgurata l-inklużjoni soċjali tagħhom b'enfasi fuq it-tfal f'sitwazzjonijiet vulnerabbli.

2.  Bl-azzjonijiet implimentati permezz tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex jintlaħqu l-għanijiet speċifiċi msemmija fil-paragrafu 1, l-FSE+ għandu jikkontribwixxi wkoll għall-għanijiet l-oħra ta' politika msemmija fl-Artikolu [4] tas-[CPR futur], b'mod partikolari dawk marbuta ma':

2.  Bl-azzjonijiet implimentati permezz tal-fergħa tal-FSE+ b'ġestjoni kondiviża biex jintlaħqu l-għanijiet speċifiċi msemmija fil-paragrafu 1, l-FSE+ għandu l-għan li jikkontribwixxi wkoll għal għanijiet oħra ta' politika msemmija fl-Artikolu [4] tas-[CPR futur], b'mod partikolari dawk marbuta ma':

1.  Ewropa aktar intelliġenti bl-iżvilupp ta' ħiliet għal speċjalizzazzjoni intelliġenti, ħiliet għal teknoloġiji abilitanti essenzjali, tranżizzjoni industrijali, koperazzjoni settorjali b'rabta mal-ħiliet u l-intraprenditorjali, it-taħriġ tar-riċerkaturi, l-attivitajiet ta' netwerking u sħubijiet bejn istituzzjonijiet ta' edukazzjoni ogħla, l-istituzzjonijiet tat-taħriġ vokazzjonali u edukattiv (VET), iċ-ċentri tar-riċerka u t-teknoloġija, u l-intrapriżi u l-gruppi, l-appoġġ għall-mikrointrapriżi, l-intrapriżi żgħar u medji u l-ekonomija soċjali;

1.  Ewropa aktar intelliġenti bl-iżvilupp ta' ħiliet għal speċjalizzazzjoni intelliġenti, ħiliet għal teknoloġiji abilitanti essenzjali, tranżizzjoni industrijali, kooperazzjoni settorjali b'rabta mal-ħiliet u l-intraprenditorjali, it-taħriġ tar-riċerkaturi, l-attivitajiet ta' netwerking u sħubijiet bejn istituzzjonijiet ta' edukazzjoni ogħla, l-istituzzjonijiet tat-taħriġ vokazzjonali u edukattiv (VET), iċ-ċentri tar-riċerka u t-teknoloġija, iċ-ċentri mediċi u tal-kura tas-saħħa u l-intrapriżi u l-gruppi, l-appoġġ għall-mikrointrapriżi, l-intrapriżi żgħar u medji u l-ekonomija soċjali filwaqt li jitqiesu l-liġijiet u l-oqsfa tal-ekonomija soċjali stabbiliti fl-Istati Membri;

2.  Ewropa aktar ekoloġika, b'sistemi aħjar tal-edukazzjoni u t-taħriġ li hemm bżonn għall-adattament tal-ħiliet u l-kwalifiki, it-titjib tal-ħiliet għal kulħadd, inkluż tal-forza tax-xogħol, il-ħolqien ta' impjiegi ġodda f'setturi relatati mal-ambjent, il-klima u l-enerġija, u l-bijoekonomija.

2.  Ewropa aktar ekoloġika, b'sistemi aħjar tal-edukazzjoni u t-taħriġ li hemm bżonn għall-adattament tal-ħiliet u l-kwalifiki, sensibilizzazzjoni fost il-popolazzjoni dwar żvilupp u stili ta' ħajja sostenibbli, it-titjib tal-ħiliet għal kulħadd, inkluż tal-forza tax-xogħol, il-ħolqien ta' impjiegi ġodda f'setturi relatati mal-ambjent, il-klima u l-enerġija, u l-ekonomija ċirkolari u l-bijoekonomija.

 

2a.  Unjoni eqreb lejn iċ-ċittadini permezz ta' miżuri favur it-tnaqqis tal-faqar u l-inklużjoni soċjali b'kunsiderazzjoni tal-ispeċifiċitajiet taż-żoni urbani, rurali u kostali bil-ħsieb li jiġu indirizzati l-inugwaljanzi soċjoekonomiċi fil-bliet u r-reġjuni.

 

2b.  fil-qafas tat-Taqsima tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali, l-FSE + għandu jappoġġa l-iżvilupp, il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-istrumenti, il-politiki u l-liġi rilevanti tal-Unjoni u jippromwovi t-tfassil ta' politika bbażata fuq l-evidenza, l-innovazzjoni soċjali u l-progress soċjali fi sħubija mas-sħab soċjali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-korpi pubbliċi u privati (objettiv speċifiku 1); għandu jippromwovi l-mobbiltà ġeografika volontarja tal-ħaddiema fuq bażi ġusta u jagħti spinta lill-opportunitajiet ta' impjieg (l-objettiv speċifiku 2); għandu jippromwovi l-impjieg u l-inklużjoni soċjali billi jżid id-disponibbiltà u l-aċċessibbiltà tal-mikrofinanzjament għall-intrapriżi mikro u l-intrapriżi tal-ekonomija soċjali, b'mod partikolari għal persuni vulnerabbli (objettiv speċifiku 3);

3.  Permezz tal-fergħa tas-Saħħa, l-FSE+ għandu jappoġġa l-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard, jikkontribwixxi għall-effikaċja, l-aċċessibbiltà u r-reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa, jagħmel il-kura tas-saħħa aktar sikura, inaqqas l-inugwaljanzi fil-qasam tas-saħħa, u jħares liċ-ċittadini mit-theddid transfruntier tas-saħħa, u jappoġġa l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-saħħa.

3.  permezz tal-fergħa tas-Saħħa, l-FSE+ għandu jikkontribwixxi għal livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u ta' prevenzjoni tal-mard, anki permezz tal-promozzjoni tal-attività fiżika u tal-edukazzjoni dwar is-saħħa, jikkontribwixxi għall-effikaċja, l-aċċessibbiltà u r-reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa, jagħmel il-kura tas-saħħa aktar sikura, inaqqas l-inugwaljanzi fil-qasam tas-saħħa, iżid l-istennija ta' tul tal-ħajja fit-twelid, iħares liċ-ċittadini mit-theddid transfruntier tas-saħħa, irawwem il-prevenzjoni tal-mard u d-djanjożi bikrija, u l-promozzjoni tas-saħħa tul il-ħajja kif ukoll isaħħaħ u jappoġġa l-leġiżlazzjoni tal-UE relatata mas-saħħa, anki fil-qasam tas-saħħa ambjentali, u jrawwem is-Saħħa fil-politiki kollha tal-unjoni. Il-politika tas-saħħa tal-Unjoni għandha tkun iggwidata mill-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) sabiex jiġi żgurat li l-Unjoni u l-Istati Membri jilħqu l-objettiv tal-SDG 3 "Jiġu żgurati ħajjiet f'saħħithom u jiġi promoss il-benesseri għal kulħadd f'kull età".

Emenda    90

Proposta għal regolament

Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 5

Artikolu 5

Baġit

Baġit

1.  Il-pakkett finanzjarju totali għall-FSE+ tul il-perjodu 2021-2027 għandu jkun ta' EUR 101 174 000 000 bi prezzijiet attwali.

1.  Il-pakkett finanzjarju totali għall-FSE+ tul il-perjodu 2021-2027 għandu jkun ta' EUR 106 781 000 000 bi prezzijiet tal-2018 (EUR 120 457 000 000 bi prezzijiet attwali).

2.  Il-parti tal-pakkett finanzjarju għall-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ skont il-mira tal-Investiment għall-Impjiegi u t-Tkabbir għandha tkun EUR 100 000 000 000 bi prezzijiet attwali jew EUR 88 646 194 590 bi prezzijiet tal-2018 li EUR 200 000 000 minnhom bi prezzijiet attwali jew EUR 175 000 000 minnhom bi prezzijiet tal-2018 għandhom jiġu allokati għall-koperazzjoni transnazzjonali li tappoġġa s-soluzzjonijiet innovattivi kif imsemmi fl-Artikolu 23(i) u EUR 400 000 000 bi prezzijiet attwali jew EUR 376 928 934 bi prezzijiet tal-2018 bħala finanzjament addizzjonali għar-reġjuni ultraperiferiċi identifikati fl-Artikolu 349 tat-TFUE u r-reġjuni tal-livell 2 tan-NUTS li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 għall-Att ta' Adeżjoni tal-1994.

2.  Il-parti tal-pakkett finanzjarju għall-fergħa tal-FSE+ b'ġestjoni kondiviża skont il-mira tal-Investiment għall-Impjiegi u t-Tkabbir għandha tkun EUR 105 686 000 000 bi prezzijiet tal-2018 (EUR 119 222 000 000 f'prezzijiet attwali) li EUR 200 000 000 minnhom bi prezzijiet attwali jew EUR 175 000 000 minnhom bi prezzijiet tal-2018 għandhom jiġu allokati għall-koperazzjoni transnazzjonali li tappoġġa s-soluzzjonijiet innovattivi kif imsemmi fl-Artikolu 23(i), EUR 5 900 000 000 għandhom jiġu allokati għall-miżuri li jidħlu fil-Garanzija Ewropea għat-Tfal imsemmija fl-Artikolu 10a, u EUR 400 000 000 bi prezzijiet attwali jew EUR 376 928 934 bi prezzijiet tal-2018 bħala finanzjament addizzjonali għar-reġjuni ultraperiferiċi identifikati fl-Artikolu 349 tat-TFUE u r-reġjuni tal-livell 2 tan-NUTS li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 għall-Att ta' Adeżjoni tal-1994.

3.  Il-pakkett finanzjarju għall-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u għall-fergħa tas-Saħħa tul il-perjodu 2021-2027 għandu jkun ta' EUR 1 174 000 000 bi prezzijiet attwali.

3.  Il-pakkett finanzjarju għall-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u għall-fergħa tas-Saħħa tul il-perjodu 2021-2027 għandu jkun ta' EUR 1 095 000 000 bi prezzijiet tal-2018 (EUR 1 234 000 000 bi prezzijiet attwali).

4.  Id-distribuzzjoni indikattiva tal-ammont imsemmi fil-paragrafu 3 għandha tkun:

4.  Id-distribuzzjoni indikattiva tal-ammont imsemmi fil-paragrafu 3 għandha tkun:

(a)  EUR 761 000 000 għall-implimentazzjoni tal-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali;

(a)  EUR 675 000 000 bi prezzijiet tal-2018 (EUR 761 000 000 bi prezzijiet attwali) għall-implimentazzjoni tal-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali;

(b)  EUR 413 000 000 għall-implimentazzjoni tal-fergħa tas-Saħħa.

(b)  EUR 420 000 000 bi prezzijiet tal-2018 (EUR 473 000 000 bi prezzijiet attwali; jew 0,36 % tal-QFP 2021-2027) għall-implimentazzjoni tal-fergħa tas-Saħħa.

5.  L-ammonti msemmija fil-paragrafu 3 u 4 jistgħu jintużaw ukoll għal assistenza teknika u amministrattiva għall-implimentazzjoni tal-programmi, bħall-attivitajiet ta' tħejjija, monitoraġġ, kontroll, awditjar u evalwazzjoni, inkluż sistemi korporattivi tat-teknoloġija tal-informazzjoni.

5.  L-ammonti msemmija fil-paragrafu 3 u 4 jistgħu jintużaw ukoll għal assistenza teknika u amministrattiva għall-implimentazzjoni tal-programmi, bħall-attivitajiet ta' tħejjija, monitoraġġ, kontroll, awditjar u evalwazzjoni, inkluż sistemi korporattivi tat-teknoloġija tal-informazzjoni.

Emenda    91

Proposta għal regolament

Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 6

Artikolu 6

Ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u opportunitajiet indaqs u nondiskriminazzjoni

Ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u opportunitajiet indaqs u nondiskriminazzjoni

Ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u opportunitajiet indaqs u nondiskriminazzjoni

Ugwaljanza bejn is-sessi u opportunitajiet indaqs u nondiskriminazzjoni

1.  Il-programmi kollha implimenati permezz tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+, u l-operazzjonijiet appoġġati permezz tal-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa għandhom jiżguraw l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nies matul it-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tagħhom. Għandhom jippromwovu wkoll opportunitajiet indaqs għal kulħadd, mingħajr diskriminazzjoni abbażi tal-ġeneru, oriġini razzjali jew etnika, reliġjon jew twemmin, diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali matul it-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tagħhom.

1.  Il-programmi kollha implimentati fl-ambitu tal-FSE+ għandhom jiżguraw l-ugwaljanza bejn is-sessi matul it-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tagħhom. Huma għandhom jappoġġaw ukoll azzjonijiet speċifiċi mmirati biex iżidu l-parteċipazzjoni tan-nisa fil-ħajja tax-xogħol u l-iżvilupp professjonali tagħhom kif ukoll il-konċiljazzjoni bejn ix-xogħol u l-ħajja personali, jippromwovu l-opportunitajiet indaqs għal kulħadd, mingħajr diskriminazzjoni abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' diżabbiltà jew ta' kundizzjoni ta' saħħa, età jew orjentazzjoni sesswali , inkluża l-aċċessibbiltà għal persuni b'diżabbiltà anki f'termini tal-ICT, matul it-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tagħhom, u b'hekk tissaħħaħ l-inklużjoni soċjali u jitnaqqsu l-inugwaljanzi .

2.  L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jappoġġaw ukoll azzjonijiet immirati speċifiċi li jippromwovu l-prinċipji msemmija fil-paragrafu 1 f'xi wieħed mill-għanijiet tal-FSE+, inkluż it-tranżizzjoni minn kura residenzjali/istituzzjonali għal kura tal-familja u bbażata fuq il-komunità.

2.  L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jappoġġaw ukoll azzjonijiet immirati speċifiċi li jippromwovu l-prinċipji msemmija fil-paragrafu 1 f'xi wieħed mill-għanijiet tal-FSE+, inkluż it-tranżizzjoni minn kura istituzzjonali għal kura tal-familja u bbażata fuq il-komunità u t-titjieb tal-aċċessibbiltà għal persuni b'diżabbiltà.

Emenda    92

Proposta għal regolament

Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 7

Artikolu 7

Konsistenza u konċentrazzjoni tematika

Konsistenza u konċentrazzjoni tematika

1. L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw ir-riżorsi b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ fuq interventi li jindirizzaw l-isfidi identifikati fil-programmi nazzjonali ta' riforma tagħhom, fis-Semestru Ewropew kif ukoll fir-rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi adottati b'konformità mal-Artikolu 121(2) tat-TFUE u mal-Artikolu 148(4) tat-TFUE, u jqisu l-prinċipji u d-drittijiet stabbiliti fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.

1. L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw ir-riżorsi tal-FSE+ b'ġestjoni kondiviża fuq interventi li jindirizzaw l-isfidi identifikati fil-programmi nazzjonali ta' riforma tagħhom, fis-Semestru Ewropew kif ukoll fir-rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi adottati b'konformità mal-Artikolu 121(2) tat-TFUE u mal-Artikolu 148(4) tat-TFUE, u jqisu l-prinċipji u d-drittijiet stabbiliti fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, it-Tabella ta' Valutazzjoni Soċjali skont is-Semestru Ewropew u speċifiċitajiet reġjonali u b'hekk jikkontribwixxu għall-għanijiet tal-Unjoni stabbiliti fl-Artikolu 174 tat-TFUE fir-rigward tat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali u jkunu konformi b'mod sħsiħ tal-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU.

L-Istati Membri u, meta xieraq, il-Kummissjoni għandhom irawmu sinerġiji u jiżguraw koordinazzjoni, kumplimentarjetà u koerenza bejn l-FSE+ u fondi, programmi u strumenti oħra tal-Unjoni bħal Erasmus, il-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil u l-Programm ta' Appoġġ għal Riformi, inkluż l-Għodda għat-Twettiq ta' Riformi u l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku, kemm fil-fażi tal-ippjanar kif ukoll waqt l-implimentazzjoni. L-Istati Membri u, meta xieraq, il-Kummissjoni, għandhom itejbu l-mekkaniżmi għall-koordinazzjoni biex tkun evitata d-duplikazzjoni tal-isforzi u tkun żgurata l-koperazzjoni mill-qrib bejn dawk responsabbli għall-implimentazzjoni, biex jagħmu azzjonijiet ta' appoġġ koerenti u ssimplifikati.

L-Istati Membri u, meta xieraq, il-Kummissjoni għandhom irawmu sinerġiji u jiżguraw koordinazzjoni, kumplimentarjetà u koerenza bejn l-FSE+ u fondi, programmi u strumenti oħra tal-Unjoni bħall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG), il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd, InvestEU, l-Ewropa Kreattiva, l-Istrument tad-Drittijiet u l-Valuri, l-Erasmus, il-Fond għall-Migrazzjoni u l-Asil, il-Qafas tal-UE għal Strateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom ta' wara l-2020 u l-Programm ta' Appoġġ għal Riformi, inkluż l-Għodda għat-Twettiq ta' Riformi u l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku, kemm fil-fażi tal-ippjanar kif ukoll waqt l-implimentazzjoni. L-Istati Membri u, meta xieraq, il-Kummissjoni, għandhom itejbu l-mekkaniżmi għall-koordinazzjoni biex tkun evitata d-duplikazzjoni tal-isforzi u tkun żgurata l-koperazzjoni mill-qrib bejn dawk l-Awtoritajiet ta' Ġestjoni responsabbli għall-implimentazzjoni, biex jagħmlu approċċi integrati u azzjonijiet ta' appoġġ koerenti u ssimplifikati.

2.  L-Istati Membri għandhom jallokaw ammont xieraq mir-riżorsi tagħhom b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex jindirizzaw l-isfidi identifikati fir-rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi adottati b'konformità mal-Artikolu 121(2) tat-TFUE u l-Artikolu 148(4) tat-TFUE u fis-Semestru Ewropew li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-FSE+ kif stabbilit fl-Artikolu 4.

2.  L-Istati Membri għandhom jallokaw ammont xieraq mir-riżorsi tagħhom tal-FSE+ b'ġestjoni kondiviża biex jindirizzaw l-isfidi identifikati fir-rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi adottati b'konformità mal-Artikolu 121(2) tat-TFUE u l-Artikolu 148(4) tat-TFUE u fis-Semestru Ewropew li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-FSE+ kif stabbilit fl-Artikolu 4.

3.  L-Istati Membri għandhom jallokaw mill-anqas 25 % tar-riżorsi tagħhom b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ għall-għanijiet speċifiċi fil-qasam tal-politika tal-inklużjoni soċjali stabbiliti fil-punti (vii) u (xi) tal-Artikolu 4(1), inkluż il-promozzjoni tal-integrazzjoni soċjoekonomika ta' ċittadini minn pajjiżi terzi.

3.  L-Istati Membri għandhom jallokaw mill-anqas 27% tar-riżorsi tagħhom tal-FSE+ b'ġestjoni kondiviża għall-għanijiet speċifiċi fil-qasam tal-politika tal-inklużjoni soċjali stabbiliti fil-punti (vii) u (x) tal-Artikolu 4(1), inkluż il-promozzjoni tal-integrazzjoni soċjoekonomika ta' ċittadini minn pajjiżi terzi.

 

3a.  Fil-qafas ta;l-objettivi speċifiċi tal-qasam ta' politika tal-inklużjoni soċjali stabbiliti fil-punti (vii) sa (x) tal-Artikolu 4(1), l-Istati Membri għandhom jallokaw mill-inqas 5 % tar-riżorsi tal-FSE+ b'ġestjoni kondiviża biex jimplimentaw il-Garanzija Ewropea għat-Tfal ħalli jgħin sabiex it-tfal jingħataw aċċess ugwali għal kura tas-saħħa, edukazzjoni u indukrar bla ħlas, akkomodazzjoni deċenti u nutrizzjoni adegwata.

4.  L-Istati Membri għandhom jallokaw tal-anqas 2 % tar-riżorsi tagħhom b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ għall-għan speċifiku li jindirizza l-privazzjoni materjali stabbilit fil-punt (xi) tal-Artikolu 4(1).

4.  Minbarra l-allokazzjoni minima ta' mill-inqas 27 % tar-riżorsi tal-FSE+ b'ġestjoni kondiviża għall-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (vii) sa (x) tal-Artikolu 4(1), l-Istati Membri għandhom jallokaw tal-anqas 3 % tar-riżorsi tagħhom tal-FSE+ b'ġestjoni kondiviża għall-objettiv speċifiku li tiġi indirizzata l-inklużjoni soċjali tal-aktar persuni fil-bżonn u/jew il-privazzjoni materjali stabbilit fil-punti (x) u (xi) tal-Artikolu 4(1).

F'każijiet ġustifikati kif xieraq, ir-riżorsi allokati għall-għan speċifiku stabbilit fil-punt (x) tal-Artikolu 4(1) u mmirat għall-aktar persuni fil-bżonn jistgħu jiġu kkunsidrati waqt il-verifika tal-konformità mal-allokazzjoni minima ta' mill-inqas 2 % stabbilita fl-ewwel subparagrafu ta# dan il-paragrafu.

 

5.  L-Istati Membri li għandhom rata taż-żgħażagħ ta' bejn il-15 u d-29 sena barra mill-impjieg, l-edukazzjoni, jew it-taħriġ li taqbeż il-medja tal-Unjoni fl-2019, abbażi tad-data tal-Eurostat, għandhom jallokaw mill-inqas 10 % tar-riżorsi tagħhom b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ għas-snin 2021 sa 2025 għal azzjonijiet immirati u riformi strutturali li jappoġġaw l-impjiegi taż-żgħażagħ u t-tranżizzjoni mill-iskola għax-xogħol, il-perkorsi tar-riintegrazzjoni fl-edukazzjoni jew fit-taħriġ, u l-edukazzjoni kumpensatorja, b'mod partikolari fil-kuntest tal-implimentazzjoni ta' skemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ.

5.  L-Istati Membri għandhom jallokaw mill-inqas 3% tar-riżorsi tagħhom tal-FSE+ b'ġestjoni kondiviża għal azzjonijiet immirati u riformi strutturali li jappoġġaw l-impjiegi taż-żgħażagħ u t-tranżizzjoni mill-iskola għax-xogħol, il-perkorsi tar-riintegrazzjoni fl-edukazzjoni jew fit-taħriġ, u l-edukazzjoni kumpensatorja, b'mod partikolari fil-kuntest tal-implimentazzjoni ta' skemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ.

 

L-Istati Membri li għandhom rata ta' żgħażagħ bejn il-15-il sena u d-29 sena li jinsabu barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEET) 'l fuq mill-medja tal-Unjoni fl-2019 jew fejn ir-rata tan-NEET hija 'l fuq minn 15 % abbażi tad-data tal-Eurostat, għandhom jallokaw mill-inqas 15 % tar-riżorsi tagħhom tal-FSE + b'ġestjoni kondiviża għas-snin 2021 sa 2025 fil-perjodu ta' programmazzjoni għall-azzjonijiet imsemmija hawn fuq u għal miżuri ta' riforma strutturali, filwaqt li jagħti attenzjoni speċjali lil dawk ir-reġjuni aktar affettwati billi jitqiesu d-diverġenzi li jeżistu bejniethom.

Meta jipprogrammaw ir-riżorsi b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ għall-2026 u l-2027 f'nofs it-terminu skont l-Artikolu [14] tas-[CPR futur], l-Istati Membri li għandhom rata taż-żgħażagħ ta' bejn il-15 u d-29 sena barra mill-impjieg, l-edukazzjoni jew it-taħriġ li taqbeż il-medja tal-Unjoni fl-2024, abbażi tad-data tal-Eurostat, għandhom jallokaw mill-inqas 10 % tar-riżorsi tagħhom b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ għas-snin 2026 sa 2027 għal dawn l-azzjonijiet.

Meta jipprogrammaw ir-riżorsi tal-FSE+ b'ġestjoni kondiviża għall-2026 u l-2027 f'nofs it-terminu skont l-Artikolu [14] tas-[CPR futur], l-Istati Membri li għandhom rata taż-żgħażagħ ta' bejn il-15-il sena u d-29 sena barra mill-impjieg, l-edukazzjoni jew it-taħriġ li taqbeż il-medja tal-Unjoni fl-2024, jew fejn ir-rata tan-NEET hija 'l fuq minn 15 % abbażi tad-data tal-Eurostat, għandhom jallokaw mill-inqas 15 % tar-riżorsi tagħhom tal-FSE+ b'ġestjoni kondiviża għas-snin 2026 sa 2027 għal dawn l-azzjonijiet jew għal miżuri ta' riforma strutturali.

Ir-reġjuni ultraperiferiċi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-ewwel u fit-tieni subparagrafi għandhom jallokaw mill-inqas 15 % tar-riżorsi b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ fil-programmi tagħhom għall-azzjonijiet immirati stabbiliti fl-ewwel subparagrafu. Din l-allokazzjoni għandha titqies fil-verifika tal-konformità mal-persentaġġ minimu fil-livell nazzjonali stabbilit fl-ewwel u fit-tieni subparagrafi.

Ir-reġjuni ultraperiferiċi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fit-tieni u fit-tielet subparagrafi għandhom jallokaw mill-inqas 15 % tar-riżorsi tal-FSE+ b'ġestjoni kondiviża fil-programmi tagħhom għall-azzjonijiet immirati stabbiliti fl-ewwel subparagrafu. Din l-allokazzjoni għandha titqies fil-verifika tal-konformità mal-persentaġġ minimu fil-livell nazzjonali stabbilit fl-ewwel u fit-tieni subparagrafi. Dik l-allokazzjoni ma għandhiex tissostitwixxi l-finanzjament meħtieġ għall-infrastruttura u l-iżvilupp tar-reġjuni ultraperiferiċi.

Meta jimplimentaw dawn l-azzjonijiet, l-Istati Membri għandhom jagħtu prijorità liż-żgħażagħ inattivi u qiegħda fit-tul u jistabbilixxu miżuri mmirati ta' kuntatt.

Meta jimplimentaw dawn l-azzjonijiet, l-Istati Membri għandhom jagħtu prijorità liż-żgħażagħ inattivi u qiegħda fit-tul u jistabbilixxu miżuri mmirati ta' kuntatt.

6.  Il-paragrafi 2 sa 5 ma għandhomx japplikaw għall-allokazzjoni addizzjonali speċifika li jirċievu r-reġjuni ultraperiferiċi u r-reġjuni tal-livell 2 tan-NUTS li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 għall-Att ta' Adeżjoni tal-1994.

6.  Il-paragrafi 2 sa 5 ma għandhomx japplikaw għall-allokazzjoni addizzjonali speċifika li jirċievu r-reġjuni ultraperiferiċi u r-reġjuni tal-livell 2 tan-NUTS li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 għall-Att ta' Adeżjoni tal-1994.

7.  Il-paragrafi 1 sa 5 ma għandhomx japplikaw għall-assistenza teknika.

7.  Il-paragrafi 1 sa 5 ma għandhomx japplikaw għall-assistenza teknika.

Emenda    93

Proposta għal regolament

Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

 

 

Ir-rispett għad-drittijiet fundamentali

 

Fl-implimentazzjoni tal-fondi, l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw ir-rispett tad-drittijiet fundamentali u l-konformità mal-Karta.

 

Kwalunkwe spiża li ssir għal xi azzjoni li ma tkunx konformi mal-Karta ma għandhiex tkun eliġibbli skont l-Artikolu 58(2) tar-Regolament xx/xx dwar Dispożizzjonijiet Komuni u r-Regolament Delegat (UE) Nru 240/2014.

Emenda    94

Proposta għal regolament

Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 8

Artikolu 8

Sħubija

Sħubija

1.  Kull Stat Membru għandu jiżgura parteċipazzjoni xierqa ta' sħab soċjali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fit-twettiq tal-politiki tal-impjiegi, l-edukazzjoni u l-inklużjoni soċjali appoġġati mill-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

1.  F'konformità mal-Artikolu 6 tas-[CPR futur] u mar-Regolament Delegat (UE) Nru 240/2014, kull Stat Membru għandu jiżgura, fi sħubija mal-awtoritajiet lokali u reġjonali , parteċipazzjoni sinifikanti tas-sħab soċjali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, il-korpi tal-ugwaljanza, l-istituzzjonijiet nazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u organizzazzjonijiet rilevanti jew rappreżentattivi oħra fl-ipprogrammar u t-twettiq tal-politiki tal-impjiegi , l-edukazzjoni , in-nondiskriminazzjoni u l-inklużjoni soċjali u inizjattivi appoġġati mill-fergħa tal-FSE + b'ġestjoni kondiviża. Tali parteċipazzjoni sinifikanti għandha tkun inklużiva u aċċessibbli għall-persuni b'diżabbiltà.

2.  L-Istati Membri għandhom jallokaw ammont xieraq ta' riżorsi b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ f'kull programm tat-tiswir tal-kapaċitajiet tas-sħab soċjali u tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.

2.  L-Istati Membri għandhom jallokaw tal-inqas 2 % tar-riżorsi tal-FSE+ b'ġestjoni kondiviża għat-tiswir tal-kapaċitajiet tas-sħab soċjali u tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-livell nazzjonali u tal-Unjoni fl-għamla ta' taħriġ, miżuri ta' netwerking, u tisħiħ tad-djalogu soċjali, u għal attivitajiet imwettqa b'mod konġunt mis-sħab soċjali .

Emenda    95

Proposta għal regolament

Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 9

Artikolu 9

Nindirizzaw il-privazzjoni materjali

Nindirizzaw il-privazzjoni materjali

Ir-riżorsi msemmija fl-Artikolu 7(4) għandhom jiġu pprogrammati fi prijorità jew programm apposta.

Ir-riżorsi msemmija fl-Artikolu 7(4) li jirrigwardaw l-inklużjoni soċjali ta' dawk l-aktar fil-bżonn u jew il-provazzjoni materjali għandhom jiġu pprogrammati fi prijorità jew programm speċifiċi. Ir-rata ta' kofinanzjament għal tali prijorità jew programm hija stabbilita għal, tal-inqas, 85 %.

Emenda    96

Proposta għal regolament

Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 10

Artikolu 10

Appoġġ għall-impjiegi taż-żgħażagħ

Appoġġ għall-impjiegi taż-żgħażagħ

L-appoġġ skont l-Artikolu 7(5) għandu jiġi pprogrammat fi prijorità apposta u din għandha tappoġġa l-għan speċifiku stabbilit fil-punt (i) tal-Artikolu 4(1).

L-appoġġ skont l-Artikolu 7(5) għandu jiġi pprogrammat fi prijorità jew programm speċifiċi u din għandha tappoġġa l-għan speċifiku stabbilit fil-punt (i) tal-Artikolu 4(1).

Emenda    97

Proposta għal regolament

Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 10a

 

Appoġġ lill-Garanzija Ewropea għat-Tfal

 

F'konformità mas-subparagrafu 1a tal-Artikolu 7(3), għandu jiġi pprogrammat appoġġ, fil-qafas ta' prijorità jew programm speċifiċi, li jirrifletti r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea tal-2013 dwar l-investiment fit-tfal; Dan għandu jappoġġa l-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali fost it-tfal fil-kuntest tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (vii) sa (x) tal-Artikolu 4.

Emenda    98

Proposta għal regolament

Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 11

Artikolu 11

Appoġġ għar-rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi

Appoġġ għar-rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi

L-azzjonijiet li jindirizzaw l-isfidi identifikati fir-rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi u fis-Semestru Ewropew imsemmija fl-Artikolu 7(2) għandhom jiġu pprogrammati fi prijorità apposta waħda jew bosta.

L-azzjonijiet li jindirizzaw l-isfidi identifikati fir-rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi u fis-Semestru Ewropew imsemmija fl-Artikolu 7(2) għandhom jiġu pprogrammati fl-ambitu ta' kwalunkwe objettiv speċifiku msemmi fl-artikolu 4(1). L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-komplementarjetà, il-koerenza, il-koordinazzjoni u s-sinerġiji mal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.

 

Għandha tiġi żgurata biżżejjed flessibbiltà fil-livell tal-Awtorità ta' Ġestjoni biex jiġu identifikati l-prijoritajiet u l-oqsma għall-investimenti tal-FSE+ bi qbil mal-isfidi lokali u reġjonali speċifiċi.

Emenda    99

Proposta għal regolament

Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 11a

 

Żvilupp territorjali integrat

 

1.  L-FSE+ jista' jappoġġa l-iżvilupp territorjali integrat fi programmi taħt iż-żewġ għanijiet imsemmija fl-Artikolu 4(2) tar-Regolament (UE) 2018/xxxx [is-CPR il-ġdid] bi qbil mal-Kapitolu II tat-Titolu III ta' dan ir-Regolament [is-CPR il-ġdid].

 

2.  L-Istati Membri għandhom jimplimentaw l-iżvilupp territorjali integrat, appoġġat mill-FSE+, esklussivament permezz tal-formoli msemmija fl-Artikolu [22] tar-Regolament (UE) 2018/xxxx [is-CPR il-ġdid].

Emenda    100

Proposta għal regolament

Artikolu 11b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 11b

 

Kooperazzjoni transnazzjonali

 

1.  L-Istati Membri jistgħu jappoġġaw azzjonijiet ta' kooperazzjoni transnazzjonali fil-qafas ta' prijorità speċifika.

 

2.  Azzjonijiet ta' kooperazzjoni transnazzjonali jistgħu jiġu pprogrammati fi ħdan kwalunkwe wieħed mill-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (i) sa (x) tal-Artikolu 4(1).

 

3.  Ir-rata ta' kofinanzjament massima għal din il-prijorità tista' tizdied għall-90 % għall-allokazzjoni ta' massimu ta' 5 % tal-allokazzjoni nazzjonali tal-FSE+ b'ġestjoni kondiviża għal dawn il-prijoritajiet.

Emenda    101

Proposta għal regolament

Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 12

Artikolu 12

Kamp ta' applikazzjoni

Kamp ta' applikazzjoni

Dan il-Kapitolu japplika għall-appoġġ tal-FSE+ skont il-punti (i) sa (x) tal-Artikolu 4(1) meta jiġi implimentat b'ġestjoni kondiviża (“l-appoġġ ġenerali permezz tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+”).

Dan il-Kapitolu japplika għall-appoġġ tal-FSE+ skont il-punti (i) sa (x) tal-Artikolu 4(1) meta jiġi implimentat b'ġestjoni kondiviża (“l-appoġġ ġenerali permezz tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+”). Barra minn hekk, l-Artikolu 13 japplika wkoll għall-appoġġ tal-FSE+ skont il-punt (xi) tal-Artikolu 4(1).

Emenda    102

Proposta għal regolament

Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 13

Artikolu 13

Azzjonijiet innovattivi

Azzjonijiet soċjali innovattivi

1.  L-Istati Membri għandhom jappoġġaw azzjonijiet ta' innovazzjoni soċjali u esperimentazzjonijiet soċjali, jew isaħħu approċċi minn isfel għal fuq ibbażati fuq sħubijiet li jinvolvu awtoritajiet pubbliċi, is-settur privat u s-soċjetà ċivili bħall-Gruppi ta' Azzjoni Lokali li jfasslu u jimplimentaw strateġiji tal-iżvilupp lokali mmexxija mill-komunità.

1.  L-Istati Membri għandhom jappoġġaw azzjonijiet ta' innovazzjoni soċjali u/jew esperimentazzjonijiet soċjali, inklużi dawk b'komponent soċjokulturali, bl-użu ta' approċċi minn isfel għal fuq ibbażati fuq sħubijiet li jinvolvu l-awtoritajiet pubbliċi, is-sħab soċjali, l-intrapriżi tal-ekonomija soċjali, is-settur privat u s-soċjetà ċivili.

 

1a.  L-Istati Membri għandhom jidentifikaw, fil-programmi operazzjonali tagħhom jew fi stadju aktar tard matul l-implimentazzjoni, l-oqsma għall-innovazzjoni soċjali u l-esperimentazzjonijiet soċjali li jikkorrispondu għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-Istati Membri.

2.  L-Istati Membri jistgħu jappoġġaw it-titjib ta' approċċi innovattivi ttestjati fuq skala żgħira (esperimentazzjonijiet soċjali) żviluppati permezz tal-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u ta' programmi oħra tal-Unjoni.

2.  L-Istati Membri jistgħu jappoġġaw it-titjib ta' approċċi innovattivi ttestjati fuq skala żgħira (innovazzjoni soċjali u esperimentazzjonijiet soċjali, inklużi dwak b'komponent soċjokulturali) żviluppati permezz tal-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u ta' programmi oħra tal-Unjoni.

3.  Azzjonijiet u approċċi innovattivi jistgħu jiġu pprogrammati f'xi wieħed mill-għanijiet speċifiċi stabbiliti fil-punti (i) sa (x) tal-Artikolu 4(1).

3.  Azzjonijiet u approċċi innovattivi jistgħu jiġu pprogrammati f'xi wieħed mill-għanijiet speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 4(1).

4.  Kull Stat Membru għandu jiddedika mill-inqas prijorità waħda għall-implimentazzjoni tal-paragrafi 1 jew 2 jew tat-tnejn. Ir-rata ta' kofinanzjament massima għal dawn il-prijoritajiet tista' tiġi miżjuda għall-95 % għall-allokazzjoni ta' massimu ta' 5 % tal-allokazzjoni nazzjonali b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ għal dawn il-prijoritajiet.

4.  Kull Stat Membru għandu jiddedika mill-inqas prijorità waħda għall-implimentazzjoni tal-paragrafi 1 jew 2 jew tat-tnejn. Ir-rata ta' kofinanzjament massima għal dawn il-prijoritajiet tista' tiġi miżjuda għall-95 % għall-allokazzjoni ta' massimu ta' 5 % tal-allokazzjoni nazzjonali tal-FSE+ b'ġestjoni kondiviża.

Emenda    103

Proposta għal regolament

Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 14

Artikolu 14

Eliġibbiltà

Eliġibbiltà

1.  Minbarra l-ispejjeż imsemmija fl-Artikolu [58] tas-[CPR futur], l-ispejjeż li ġejjin mhumiex eliġibbli għall-appoġġ ġenerali tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+:

1.  Minbarra l-ispejjeż imsemmija fl-Artikolu [58] tas-[CPR futur], l-ispejjeż li ġejjin mhumiex eliġibbli għall-appoġġ ġenerali tal-fergħa tal-FSE+ b'ġestjoni kondiviża :

(a)  ix-xiri ta' art u proprjetà immobbli, u l-forniment ta' infrastruttura, u

(a)  ix-xiri ta' art u proprjetà immobbli, u x-xiri ta' infrastruttura, u

(b)  ix-xiri ta' għamara, tagħmir u vetturi għajr meta x-xiri jkun meħtieġ biex jintlaħaq l-għan tal-operazzjoni, jew dawn l-oġġetti jiġu deprezzati għalkollox, jew ix-xiri ta' dawn l-oġġetti jkun l-aktar alternattiva ekonomika.

(b)  ix-xiri ta' għamara, tagħmir u vetturi għajr meta x-xiri jkun assolutament meħtieġ biex jintlaħaq l-għan tal-operazzjoni, jew dawn l-oġġetti jiġu deprezzati għalkollox, jew ix-xiri ta' dawn l-oġġetti jkun l-aktar alternattiva ekonomika.

2.  Il-kontribuzzjonijiet in natura fil-forma ta' għotjiet jew salarji żburżati minn parti terza għall-benefiċċju tal-parteċipanti f'operazzjoni jistgħu jkunu eliġibbli għal kontribuzzjoni mill-appoġġ ġenerali tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+, diment li dawn il-kontribuzzjonijiet in natura jiġġarrbu skont ir-regoli nazzjonali, inkluż ir-regoli tal-kontabbiltà, u ma jaqbżux l-ispiża mġarrba mill-parti terza.

2.  Il-kontribuzzjonijiet in natura fil-forma ta' għotjiet jew salarji żburżati minn parti terza għall-benefiċċju tal-parteċipanti f'operazzjoni jistgħu jkunu eliġibbli għal kontribuzzjoni mill-appoġġ ġenerali tal-fergħa tal-FSE+ b'ġestjoni kondiviża, diment li dawn il-kontribuzzjonijiet in natura jiġġarrbu skont ir-regoli nazzjonali, inkluż ir-regoli tal-kontabbiltà, u ma jaqbżux l-ispiża mġarrba mill-parti terza.

3.  L-allokazzjoni addizzjonali speċifika li rċivew ir-reġjuni ultraperiferiċi u r-reġjuni tal-livell tan-NUTS 2 li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 għall-Att ta' Adeżjoni tal-1994 għandha tintuża biex tappoġġa l-kisba tal-għanijiet speċifiċi stabbiliti fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 4.

3.  L-allokazzjoni addizzjonali speċifika li rċivew ir-reġjuni ultraperiferiċi u r-reġjuni tal-livell tan-NUTS 2 li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 għall-Att ta' Adeżjoni tal-1994 għandha tintuża biex tappoġġa l-kisba tal-għanijiet speċifiċi stabbiliti fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 4.

4.  L-ispejjeż diretti tal-persunal għandhom ikunu eliġibbli għal kontribuzzjoni mill-appoġġ ġenerali tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+, diment li l-livell tagħhom ma jkunx iżjed minn 100% tar-remunerazzjoni abitwali għall-professjoni kkonċernata fl-Istat Membru kif turi d-data tal-Eurostat.

4.  L-ispejjeż diretti tal-persunal għandhom ikunu eliġibbli għal kontribuzzjoni mill-appoġġ ġenerali tal-fergħa tal-FSE+ b'ġestjoni kondiviża. Jekk japplika ftehim kollettiv, dawn għandhom jiġu determinati skont dak il-ftehim. Jekk ma jkun japplika l-ebda ftehim kollettiv, il-livell tagħhom ma għandux ikun ogħla minn 100 % tar-remunerazzjoni abitwali għall-professjoni jew l-għarfien espert speċifiku kkonċernat fl-Istat Membru jew fir-reġjun kif muri mill-ġustifikazzjoni dokumentata rilevanti pprovduta mill-Awtorità ta' Ġestjoni rispettiva u/jew mid-data tal-Eurostat.

Emenda    104

Proposta għal regolament

Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 15

Artikolu 15

Indikaturi u rappurtar

Indikaturi u rappurtar

1.  Il-programmi li jibbenefikaw mill-appoġġ ġenerali tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ għandhom jużaw indikaturi komuni tal-outputs u tar-riżultati, kif stabbilit fl-Anness 1 ta' dan ir-Regolament biex jiġi sorveljat il-progress fl-implimentazzjoni. Il-programmi jistgħu jużaw ukoll indikaturi speċifiċi għall-programmi.

1.  Il-programmi li jibbenefikaw mill-appoġġ ġenerali tal-fergħa tal-FSE+ b'ġestjoni kondiviża għandhom jużaw indikaturi komuni tal-outputs u tar-riżultati, kif stabbilit fl-Anness 1 jew l-Anness IIa għall-azzjonijiet li jirrigwardaw l-inklużjoni soċjali tal-aktar nies fil-bżonn fil-punt (x) tal-Artikolu 4(1) ta' dan ir-Regolament biex jiġi sorveljat il-progress fl-implimentazzjoni. Il-programmi jistgħu jużaw ukoll indikaturi speċifiċi għall-programmi u indikaturi speċifiċi għall-azzjonijiet.

2.  Il-linja bażi għall-indikaturi komuni tal-outputs u dawk speċifiċi għal kull programm għandha tiġi ffissata bħala żero. Meta rilevanti għan-natura tal-operazzjonijiet appoġġati, it-tappi kwantifikati kumulattivi u l-valuri ta' mira għal dawk l-indikaturi għandhom jiġu ffissati f'numri assoluti. Il-valuri rrappurtati għall-indikaturi tal-outputs għandhom jiġu espressi f'numri assoluti.

2.  Il-linja bażi għall-indikaturi komuni tal-outputs u dawk speċifiċi għal kull programm għandha tiġi ffissata bħala żero. Meta rilevanti għan-natura tal-operazzjonijiet appoġġati, it-tappi kwantifikati kumulattivi u l-valuri ta' mira għal dawk l-indikaturi għandhom jiġu ffissati f'numri assoluti. Il-valuri rrappurtati għall-indikaturi tal-outputs għandhom jiġu espressi f'numri assoluti.

3.  Il-valur ta' referenza tal-indikaturi komuni tal-output u ta' dawk speċifiċi għal kull programm li għalihom ġew stabbiliti tappi kwantifikati kumulattivi għall-2024 u valuri ta' mira għall-2029, għandu jiġi ffissat skont l-aħħar data disponibbli jew sorsi rilevanti oħra tal-informazzjoni. Il-miri tal-indikaturi komuni tar-riżultati għandhom jiġu ffissati f'numri assoluti jew bħala persentaġġ. L-indikaturi tar-riżultati speċifiċi għal kull programm u l-miri relatati jistgħu jiġu espressi f'termini kwantitattivi jew kwalitattivi. Il-valuri rrappurtati għall-indikaturi komuni tar-riżultati għandhom jiġu espressi f'numri assoluti.

3.  Il-valur ta' referenza tal-indikaturi komuni tal-output u ta' dawk speċifiċi għal kull programm li għalihom ġew stabbiliti tappi kwantifikati kumulattivi għall-2024 u valuri ta' mira għall-2029, għandu jiġi ffissat skont l-aħħar data disponibbli jew sorsi rilevanti oħra tal-informazzjoni. Il-miri tal-indikaturi komuni tar-riżultati għandhom jiġu ffissati f'numri assoluti jew bħala persentaġġ. L-indikaturi tar-riżultati speċifiċi għal kull programm u l-miri relatati jistgħu jiġu espressi f'termini kwantitattivi jew kwalitattivi. Il-valuri rrappurtati għall-indikaturi komuni tar-riżultati għandhom jiġu espressi f'numri assoluti.

4. Id-data dwar l-indikaturi għall-parteċipanti għandha tintbagħat biss meta tkun disponibbli d-data kollha mitluba fil-punt (1a) tal-Anness 1 relatata ma' dak il-parteċipant.

4.  Id-data dwar l-indikaturi għall-parteċipanti għandha tintbagħat biss meta tkun disponibbli d-data kollha mitluba fil-punt (1a) tal-Anness 1 relatata ma' dak il-parteċipant.

 

4a.  Id-data msemmija fil-paragrafu 3 għandha tinkludi valutazzjoni tal-impatt fuq is-sessi biex tissorvelja l-implimentazzjoni tal-programmi FSE + fir-rigward tal-ugwaljanza bejn is-sessi u tkun diżaggregata skont is-sess.

5.  Meta d-data tkun disponibbli fir-reġistri jew f'sorsi ekwivalenti, l-Istati Membri għandhom jippermettu li l-Awtoritajiet ta' Ġestjoni u korpi oħra fdati bil-ġbir tad-data meħtieġa għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-appoġġ ġenerali tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+, jiksbu din id-data mir-reġistri tad-data jew minn sorsi ekwivalenti, b'konformità mal-punti (c) u (e) tal-Artikolu 6(1) tar-Regolament (UE) 2016/679,

5.  Meta d-data tkun disponibbli fir-reġistri jew f'sorsi ekwivalenti, l-Istati Membri jistgħu jippermettu li l-Awtoritajiet ta' Ġestjoni u korpi oħra fdati bil-ġbir tad-data meħtieġa għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-appoġġ ġenerali tal-fergħa tal-FSE+ b'ġestjoni kondiviża , jiksbu din id-data mir-reġistri tad-data jew minn sorsi ekwivalenti, b'konformità mal-punti (c) u (e) tal-Artikolu 6(1) tar-Regolament (UE) 2016/679,

6.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati b'konformità mal-Artikolu 38 biex temenda l-indikaturi fl-Anness I, meta jitqies meħtieġ, biex tiżgura valutazzjoni effettiva tal-progress fl-implimentazzjoni tal-programmi.

6.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati b'konformità mal-Artikolu 38 biex temenda l-indikaturi fl-Anness I u l-Anness IIa, meta jitqies meħtieġ, biex tiżgura valutazzjoni effettiva tal-progress fl-implimentazzjoni tal-programmi.

Emenda    105

Proposta għal regolament

Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 17

Artikolu 17

Prinċipji

Prinċipji

1.  L-appoġġ tal-FSE+ li jindirizza l-privazzjoni materjali jista' jintuża biss biex jappoġġa t-tqassim tal-ikel u l-prodotti konformi mal-liġi tal-Unjoni dwar is-sikurezza tal-prodotti għall-konsumatur.

1.  L-appoġġ tal-FSE+ li jindirizza l-privazzjoni materjali jista' jintuża biss biex jappoġġa t-tqassim tal-ikel u l-prodotti konformi mal-liġi tal-Unjoni dwar is-sikurezza tal-prodotti għall-konsumatur.

2.  L-Istati Membri u l-benefiċjarji għandhom jagħżlu l-ikel u/jew l-assistenza materjali bażika skont kriterji oġġettivi relatati mal-ħtiġijiet tal-aktar persuni fil-bżonn. Il-kriterji tal-għażla għall-prodotti alimentari, u meta xieraq għall-oġġetti, għandhom iqisu wkoll aspetti klimatiċi u ambjentali, b'mod partikolari ħalli jonqos il-ħela tal-ikel. Meta xieraq, l-għażla tat-tip ta' prodotti alimentari li jridu jitqassmu għandha ssir wara li jitqies il-kontribut tagħhom għal dieta bilanċjata tal-aktar persuni fil-bżonn.

2.  L-Istati Membri u l-benefiċjarji għandhom jagħżlu l-ikel u/jew l-assistenza materjali bażika skont kriterji oġġettivi relatati mal-ħtiġijiet tal-aktar persuni fil-bżonn. Il-kriterji tal-għażla għall-prodotti alimentari, u meta xieraq għall-oġġetti, għandhom iqisu wkoll aspetti klimatiċi u ambjentali, b'mod partikolari ħalli jonqos il-ħela tal-ikel u l-plastik li jintuża darba biss. Meta xieraq, l-għażla tat-tip ta' prodotti alimentari li jridu jitqassmu għandha ssir wara li jitqies il-kontribut tagħhom għal dieta bilanċjata tal-aktar persuni fil-bżonn.

L-ikel u/jew l-assistenza materjali bażika jistgħu jingħataw direttament lill-aktar persuni fil-bżonn jew indirettament permezz ta' vawċers jew kards, diment li dawn jissarrfu biss f'ikel u/jew assistenza materjali bażika kif stabbilit fl-Artikolu 2(3).

L-ikel u/jew l-assistenza materjali bażika jistgħu jingħataw direttament lill-aktar persuni fil-bżonn jew indirettament permezz ta' vawċers jew kards, diment li dawn jissarrfu biss f'ikel u/jew assistenza materjali bażika kif stabbilit fl-Artikolu 2(3) u ma jkunux qed jissostitwixxu xi benefiċċju soċjali eżistenti.

L-ikel mogħti lill-aktar persuni fil-bżonn jista' jinkiseb mill-użu, l-ipproċessar jew il-bejgħ tal-prodotti li jkun sar disponiment minnhom skont l-Artikolu 16(2) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, diment li din tkun l-aktar alternattiva favorevoli mil-lat ekonomiku u ma ddewwimx bla bżonn it-twassil tal-prodotti alimentari lill-aktar persuni fil-bżonn.

L-ikel mogħti lill-aktar persuni fil-bżonn jista' jinkiseb mill-użu, l-ipproċessar jew il-bejgħ tal-prodotti li jkun sar disponiment minnhom skont l-Artikolu 16(2) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, diment li din tkun l-aktar alternattiva favorevoli mil-lat ekonomiku u ma ddewwimx bla bżonn it-twassil tal-prodotti alimentari lill-aktar persuni fil-bżonn.

Kull ammont derivat minn din it-tranżazzjoni għandu jintuża għall-benefiċċju tal-aktar persuni fil-bżonn, b'żieda mal-ammonti diġà disponibbli għall-programm.

Kull ammont derivat minn din it-tranżazzjoni għandu jintuża għall-benefiċċju tal-aktar persuni fil-bżonn, b'żieda mal-ammonti diġà disponibbli għall-programm.

3.  Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-għajnuna mogħtija fil-qafas tal-appoġġ tal-FSE+ li jindirizza l-privazzjoni materjali tkun tirrispetta d-dinjità u tevita l-istigmatizzazzjoni tal-aktar persuni fil-bżonn.

3.  Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-għajnuna mogħtija fil-qafas tal-appoġġ tal-FSE+ li jindirizza l-privazzjoni materjali tkun tirrispetta d-dinjità u tevita l-istigmatizzazzjoni tal-aktar persuni fil-bżonn.

4.  It-twassil tal-ikel u/jew assistenza materjali jista' jiġi kkumplimentat b'riorjentazzjoni lejn servizzi kompetenti u miżuri ta' akkumpanjament oħra mmirati lejn l-inklużjoni soċjali tal-aktar persuni fil-bżonn.

4.  It-twassil tal-ikel u/jew assistenza materjali għandu jiġi kkomplementat b'riorjentazzjoni lejn servizzi kompetenti u miżuri ta' akkumpanjament oħra mmirati lejn l-inklużjoni soċjali tal-aktar persuni fil-bżonn.

Emenda    106

Proposta għal regolament

Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 20

Artikolu 20

Eliġibbiltà tan-nefqa

Eliġibbiltà tan-nefqa

1.  L-ispejjeż eliġibbli għall-appoġġ tal-FSE+ li jindirizza l-privazzjoni materjali għandhom ikunu:

1.  L-ispejjeż eliġibbli għall-appoġġ tal-FSE+ li jindirizza l-privazzjoni materjali għandhom ikunu:

(a)  l-ispejjeż għax-xiri tal-ikel u/jew assistenza materjali bażika, inkluż l-ispejjeż relatati mal-ġarr tal-ikel u/jew assistenza materjali bażika lill-benefiċjarji li jwasslu l-ikel u/jew l-assistenza materjali bażika lir-riċevituri finali;

(a)  l-ispejjeż għax-xiri tal-ikel u/jew assistenza materjali bażika, inkluż l-ispejjeż relatati mal-ġarr tal-ikel u/jew assistenza materjali bażika lill-benefiċjarji li jwasslu l-ikel u/jew l-assistenza materjali bażika lir-riċevituri finali;

(b)  meta l-ġarr tal-ikel u/jew assistenza materjali bażika lill-benefiċjarji li jqassmuhom lir-riċevituri finali ma jkunx kopert bil-punt (a), l-ispejjeż imġarrba mill-korp tal-akkwisti relatati mal-ġarr tal-ikel u/jew assistenza materjali bażika lejn l-imħażen u/jew għand il-benefiċjarji u l-ispejjeż tal-ħażna b'rata fissa ta' 1 % tal-ispejjeż imsemmija fil-punt (a) jew, f'każijiet ġustifikati kif xieraq, l-ispejjeż effettivament imġarrba u mħallsa;

(b)  meta l-ġarr tal-ikel u/jew assistenza materjali bażika lill-benefiċjarji li jqassmuhom lir-riċevituri finali ma jkunx kopert bil-punt (a), l-ispejjeż imġarrba mill-korp tal-akkwisti relatati mal-ġarr tal-ikel u/jew assistenza materjali bażika lejn l-imħażen u/jew għand il-benefiċjarji u l-ispejjeż tal-ħażna b'rata fissa ta' 1 % tal-ispejjeż imsemmija fil-punt (a) jew, f'każijiet ġustifikati kif xieraq, l-ispejjeż effettivament imġarrba u mħallsa;

(c)  l-ispejjeż amministrattivi, tal-ġarr u tal-ħażna li jġarrbu l-benefiċjarji involuti fit-tqassim tal-ikel u/jew l-assistenza materjali bażika lill-aktar persuni fil-bżonn b'rata fissa ta' 5 % tal-ispejjeż imsemmija fil-punt (a); jew 5 % tal-ispejjeż tal-valur tal-prodotti alimentari li jkun sar disponiment minnhom b'konformità mal-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013.

(c)  l-ispejjeż amministrattivi, tal-ġarr u tal-ħażna li jġarrbu l-benefiċjarji involuti fit-tqassim tal-ikel u/jew l-assistenza materjali bażika lill-aktar persuni fil-bżonn b'rata fissa ta' 5 % tal-ispejjeż imsemmija fil-punt (a); jew 5 % tal-ispejjeż tal-valur tal-prodotti alimentari li jkun sar disponiment minnhom b'konformità mal-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013.

(d)  l-ispejjeż għall-ġbir, il-ġarr, il-ħażna u t-tqassim ta' donazzjonijiet tal-ikel u attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni direttament relatati;

(d)  l-ispejjeż għall-ġbir, il-ġarr, il-ħażna u t-tqassim ta' donazzjonijiet tal-ikel u attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni direttament relatati;

(e)  l-ispejjeż tal-miżuri ta' akkumpanjament imwettqa mill-benefiċjarji jew f'isimhom u ddikjarati mill-benefiċjarji li jwasslu l-ikel u/jew l-assistenza materjali bażika lill-aktar persuni fil-bżonn b'rata fissa ta' 5 % tal-ispejjeż imsemmija fil-punt (a).

(e)  l-ispejjeż tal-miżuri ta' akkumpanjament imwettqa mill-benefiċjarji jew f'isimhom u ddikjarati mill-benefiċjarji li jwasslu l-ikel u/jew l-assistenza materjali bażika lill-aktar persuni fil-bżonn b'rata fissa ta' 5,5% tal-ispejjeż imsemmija fil-punt (a).

2.  It-tnaqqis fl-ispejjeż eliġibbli msemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 1 minħabba nuqqas ta' konformità mal-liġi applikabbli mill-korp responsabbli għax-xiri tal-ikel u/jew l-assistenza materjali bażika, ma għandux iwassal għal tnaqqis fl-ispejjeż eliġibbli stabbiliti fil-punti (c) u (e) tal-paragrafu 1.

2.  It-tnaqqis fl-ispejjeż eliġibbli msemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 1 minħabba nuqqas ta' konformità mal-liġi applikabbli mill-korp responsabbli għax-xiri tal-ikel u/jew l-assistenza materjali bażika, ma għandux iwassal għal tnaqqis fl-ispejjeż eliġibbli stabbiliti fil-punti (c) u (e) tal-paragrafu 1.

3.  L-ispejjeż li ġejjin ma għandhomx ikunu eliġibbli:

3.  L-ispejjeż li ġejjin ma għandhomx ikunu eliġibbli:

(a)  l-imgħax fuq id-dejn;

(a)  l-imgħax fuq id-dejn;

(b)  il-forniment ta' infrastruttura;

(b)  ix-xiri ta' infrastruttura;

(c)  l-ispejjeż ta' oġġetti użati (second-hand).

(c)  l-ispejjeż ta' oġġetti użati (second-hand) ta' kwalità inferjuri.

Emenda    107

Proposta għal regolament

Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 21

Artikolu 21

Indikaturi u rappurtar

Indikaturi u rappurtar

1.  Il-prijoritajiet li jindirizzaw il-privazzjoni materjali għandhom jużaw indikaturi komuni tal-outputs u tar-riżultati, kif stipulat fl-Anness II ta' dan ir-Regolament biex isegwu l-progress fl-implimentazzjoni. Il-programmi jistgħu jużaw ukoll indikaturi speċifiċi għall-programmi.

1.  Il-prijoritajiet li jindirizzaw il-privazzjoni materjali għandhom jużaw indikaturi komuni tal-outputs u tar-riżultati, kif stipulat fl-Anness II ta' dan ir-Regolament biex isegwu l-progress fl-implimentazzjoni. Il-programmi jistgħu jużaw ukoll indikaturi speċifiċi għall-programmi.

2.  Għandhom jiġu stabbiliti l-valuri ta' referenza għall-indikaturi komuni tar-riżultati u għal dawk speċifiċi għal kull programm.

2.  Għandhom jiġu stabbiliti l-valuri ta' referenza għall-indikaturi komuni tar-riżultati u għal dawk speċifiċi għal kull programm. Ir-rekwiżiti tar-rappurtar għandhom jinżammu sempliċi kemm jista' jkun.

3.  Sat-30 ta' Ġunju 2025 u sat-30 ta' Ġunju 2028, l-Awtoritajiet ta' Ġestjoni għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni r-riżultati tal-istħarriġ strutturat dwar ir-riċevituri finali mwettaq tul is-sena preċedenti. Dan l-istħarriġ għandu jkun ibbażat fuq il-mudell li għandha tistabbilixxi l-Kummissjoni permezz ta' att ta' implimentazzjoni.

3.  Sat-30 ta' Ġunju 2025 u sat-30 ta' Ġunju 2028, l-Awtoritajiet ta' Ġestjoni għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni r-riżultati tal-istħarriġ anonimu strutturat dwar ir-riċevituri finali mwettaq tul is-sena preċedenti, filwaqt jiffukaw ukoll fuq il-kundizzjonijiet tal-għajxien tagħhom u n-natura tad-deprivazzjoni materjali tagħhom. Dan l-istħarriġ għandu jkun ibbażat fuq il-mudell li għandha tistabbilixxi l-Kummissjoni permezz ta' att ta' implimentazzjoni.

4.  Il-Kummissjoni għandha tadotta att ta' implimentazzjoni li jistabbilixxi l-mudell li għandu jintuża għall-istħarriġ strutturat dwar ir-riċevituri finali skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 39(2) biex ikunu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu.

4.  Il-Kummissjoni għandha tadotta att ta' implimentazzjoni li jistabbilixxi l-mudell li għandu jintuża għall-istħarriġ strutturat dwar ir-riċevituri finali skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 39(2) biex ikunu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu.

5.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati b'konformità mal-Artikolu 38 biex temenda l-indikaturi fl-Anness II meta jidhrilha li jkun meħtieġ biex tiżgura valutazzjoni effettiva tal-progress fl-implimentazzjoni tal-programmi.

5.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati b'konformità mal-Artikolu 38 biex temenda l-indikaturi fl-Anness II meta jidhrilha li jkun meħtieġ biex tiżgura valutazzjoni effettiva tal-progress fl-implimentazzjoni tal-programmi.

Emenda    108

Proposta għal regolament

Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-awditjar tal-operazzjonijiet jista' jkopri l-istadji kollha tal-implimentazzjoni tagħhom u l-livelli kollha tal-katina tad-distribuzzjoni, għajr biss għall-kontroll tar-riċevituri finali, diment li valutazzjoni tar-riskju ma tistabbilixxix riskju speċifiku ta' irregolarità jew frodi.

L-awditjar tal-operazzjonijiet jista' jkopri l-istadji kollha tal-implimentazzjoni tagħhom u l-livelli kollha tal-katina tad-distribuzzjoni, għajr biss għall-kontroll tar-riċevituri finali, diment li valutazzjoni tar-riskju ma tistabbilixxix riskju speċifiku ta' irregolarità jew frodi. L-awditjar tal-operazzjonijiet għandu jinkludi aktar kontrolli fl-istadji bikrija tal-implimentazzjoni sabiex fil-każ ta' riskju ta' frodi l-fondi jkunu jistgħu jiġu ridiretti lejn proġetti oħra.

Emenda    109

Proposta għal regolament

Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 23

Artikolu 23

Għanijiet operazzjonali

Għanijiet operazzjonali

Il-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali għandha l-għanijiet operazzjonali li:

Il-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali għandha l-għanijiet operazzjonali li:

a)  tiżviluppa għarfien analitiku komparattiv ta' kwalità għolja ħalli jkun żgurat li l-politiki intiżi biex jilħqu l-għanijiet speċifiċi stabbiliti fl-Arikolu 4 ikunu bbażati fuq evidenza soda u jkunu rilevanti għall-ħtiġijiet, l-isfidi u l-kundizzjonijiet fil-pajjiżi assoċjati;

a)  tiżviluppa għarfien analitiku komparattiv ta' kwalità għolja ħalli jkun żgurat li l-politiki intiżi biex jilħqu l-għanijiet speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 4 jkunu bbażati fuq evidenza soda u jkunu rilevanti għall-ħtiġijiet, l-isfidi u l-kundizzjonijiet fil-pajjiżi assoċjati;

b)  tiffaċilita skambju effettiv u inklużiv tal-informazzjoni, tagħlim reċiproku, evalwazzjonijiet bejn il-pari u djalogu fuq il-politiki fl-oqsma msemmija fl-Artikolu 4 biex il-pajjiżi assoċjati jingħataw l-għajnuna ħalli jieħdu l-miżuri ta' politika xierqa;

b)  tiffaċilita skambju effettiv u inklużiv tal-informazzjoni, tagħlim reċiproku, evalwazzjonijiet bejn il-pari u djalogu fuq il-politiki fl-oqsma msemmija fl-Artikolu 4 biex il-pajjiżi assoċjati jingħataw l-għajnuna ħalli jieħdu l-miżuri ta' politika xierqa;

c)  tappoġġa l-esperimentazzjonijiet soċjali fl-oqsma msemmija fl-Artikolu 4 u ssawwar il-kapaċità tal-partijiet konċernati biex jimplimentaw, jittrasferixxu jew itejbu l-innovazzjonijiet ittestjati tal-politika soċjali;

c)  tappoġġa l-esperimentazzjonijiet soċjali fl-oqsma msemmija fl-Artikolu 4 u ssawwar il-kapaċità tal-partijiet konċernati biex iħejju, ifasslu u jimplimentaw, jittrasferixxu jew itejbu l-innovazzjonijiet ittestjati tal-politika soċjali b'enfasi speċjali fuq il-promozzjoni tat-tkabbir ta' proġetti lokali żviluppati mill-bliet, l-awtoritajiet lokali u reġjonali, is-sħab soċjali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-atturi soċjoekonomiċi fil-qasam tal-akkoljenza u l-inklużjoni soċjali u l-integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi;

d)  tagħti servizzi speċifiċi ta' appoġġ lil dawk li jħaddmu u lil persuni li qed ifittxu impjieg ħalli jiġu żviluppati swieq tax-xogħol Ewropej integrati, li jvarjaw mit-tħejjija ta' qabel ir-reklutaġġ sal-għajnuna għal wara l-kollokament f'impjieg biex jimtlew postijiet battala f'ċerti setturi, professjonijiet, pajjiżi, reġjuni periferiċi jew għal gruppi partikolari (eż. il-persuni vulnerabbli);

d)  tiżviluppa u tagħti servizzi speċifiċi ta' appoġġ lil dawk li jħaddmu u lil persuni li qed ifittxu impjieg ħalli jiġu żviluppati swieq tax-xogħol Ewropej integrati, li jvarjaw mit-tħejjija ta' qabel ir-reklutaġġ sal-għajnuna għal wara l-kollokament f'impjieg biex jimtlew postijiet battala f'ċerti setturi, professjonijiet, pajjiżi, reġjuni tal-fruntiera jew għal gruppi partikolari (eż. il-persuni f'sitwazzjonijiet vulnerabbli);

 

(da)  tappoġġa s-sħubijiet transfruntieri bejn is-servizzi pubbliċi tal-impjiegi, is-soċjetà ċivili u s-sħab soċjali biex tippromwovi suq tax-xogħol transfruntier u mobbiltà transfruntiera b'kundizzjonijiet adegwati;

 

(db)  tappoġġa l-provvista ta' servizzi EURES għar-reklutaġġ u l-kollokament ta' ħaddiema f' impjieg ta' kwalità u sostenibbli permezz tal-ikklerjar ta' postijiet tax-xogħol battala u applikazzjonijiet għax-xogħol, anke permezz ta' sħubijiet transfruntieri;

 

dc)  tiffaċilita l-mobbiltà ġeografika volontarja ta' ħaddiema b'kundizzjonijiet soċjali adegwati u żżid l-opportunitajiet ta' impjieg permezz tal-iżvilupp ta' swieq tax-xogħol ta' kwalità għolja u inklużivi fl-Unjoni, li jkunu miftuħa u aċċessibbli għal kulħadd, filwaqt li jiġu rispettati d-drittijiet tal-ħaddiema fl-Unjoni kollha;

e)  tagħti appoġġ għall-iżvilupp tal-ekosistema tas-suq relatata mal-provvista ta' mikrofinanzjament għall-mikrointrapriżi fil-fażijiet tal-bidu u tal-iżvilupp tagħhom, b'mod partikolari lil dawk li jħaddmu persuni vulnerabbli;

e)  tagħti appoġġ għall-iżvilupp tal-ekosistema tas-suq relatata mal-provvista ta' mikrofinanzjament, kif ukoll id-disponibbiltà u l-aċċessibbiltà tagħha għall-mikrointrapriżi, l-intrapriżi tal-ekonomija soċjali u l-persuni vulnerabbli fil-fażijiet tal-bidu u tal-iżvilupp tagħhom, b'mod partikolari lil dawk li jħaddmu persuni f'sitwazzjonijiet vulnerabbli inklużi l-gruppi żvantaġġati;

f)  tiżviluppa netwerking fil-livell tal-UE u d-djalogu mal-partijiet konċernati rilevanti u bejniethom fl-oqsma msemmija fl-Artikolu 4 u tagħti kontribut biex tissawwar il-kapaċità istituzzjonali ta' dawn il-partijiet konċernati, inkluż is-servizzi pubbliċi tal-impjiegi (PES), l-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, l-istituzzjonijiet tal-mikrofinanzjament u l-istituzzjonijiet li jipprovdu finanzjament lill-intrapriżi soċjali u lill-intrapriżi tal-ekonomija soċjali;

f)  tiżviluppa netwerking fil-livell tal-UE u d-djalogu mal-partijiet konċernati rilevanti u bejniethom fl-oqsma msemmija fl-Artikolu 4 u tagħti kontribut biex tissawwar il-kapaċità istituzzjonali tal-partijiet konċernati involuti, inkluż is-servizzi pubbliċi tal-impjiegi (PES), l-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, is-soċjetà ċivili, l-istituzzjonijiet tal-mikrofinanzjament u l-istituzzjonijiet li jipprovdu finanzjament lill-intrapriżi tal-ekonomija soċjali u lill-ekonomija soċjali;

g)  issostni l-iżvilupp ta' intrapriżi soċjali u l-formazzjoni ta' suq tal-investiment soċjali, filwaqt li tiffaċilita l-interazzjonijiet pubbliċi u privati u l-parteċipazzjoni tal-fondazzjonijiet u tal-atturi filantropiċi f'dak is-suq;

g)  issostni l-iżvilupp ta' intrapriżi tal-ekonomija soċjali u l-formazzjoni ta' suq tal-investiment soċjali, filwaqt li tiffaċilita l-interazzjonijiet pubbliċi u privati u l-parteċipazzjoni tal-fondazzjonijiet u tal-atturi filantropiċi f'dak is-suq;

h)  tipprovdi gwida għall-iżvilupp ta' infrastruttura soċjali (inkluż djar, indukrar tat-tfal, edukazzjoni u taħriġ, kura tas-saħħa u kura fit-tul) li hemm bżonn għall-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali;

h)  tipprovdi gwida għall-iżvilupp ta' infrastruttura soċjali (inkluż djar, edukazzjoni u indukrar bikrija tat-tfal, kura tal-anzjani, rekwiżiti ta' aċċessibbiltà u tranżizzjoni mis-servizzi istituzzjonali għal dawk ibbażati fil-familja u l-komunità, inklużi rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għal persuni b'diżabbiltà, indukrar tat-tfal, edukazzjoni u taħriġ, kura tas-saħħa u kura fit-tul) li hemm bżonn għall-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali;

i)  tappoġġa l-koperazzjoni transfruntiera biex tħaffef it-trasferiment ta' soluzzjonijiet innovattivi u tiffaċilità l-iskalar tagħhom, b'mod partikolari fil-qasam tal-impjiegi, il-ħiliet u l-inklużjoni soċjali, madwar l-Ewropa;

i)  tappoġġa l-koperazzjoni transfruntiera biex tħaffef it-trasferiment ta' soluzzjonijiet innovattivi u tiffaċilita t-tisħiħ tagħhom, b'mod partikolari fl-oqsma tal-ġlieda kontra l-faqar, l-impjiegi, il-ħiliet u l-inklużjoni soċjali, madwar l-Ewropa;

j)  tappoġġa l-implimentazzjoni ta' standards soċjali u tax-xogħol internazzjonali rilevanti fil-kuntest tal-isfruttar għaqli tal-globalizzazzjoni u d-dimensjoni esterna tal-politiki tal-Unjoni fl-oqsma msemmija fl-Artikolu 4.

j)  tappoġġa l-implimentazzjoni ta' standards soċjali u tax-xogħol internazzjonali rilevanti fil-kuntest tal-isfruttar għaqli tal-globalizzazzjoni u d-dimensjoni esterna tal-politiki tal-Unjoni fl-oqsma msemmija fl-Artikolu 4.

Emenda    110

Proposta għal regolament

Artikolu 23a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 23a

 

Konċentrazzjoni tematika u finanzjament

 

Il-parti tal-pakkett finanzjarju tal-FSE+ għall-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali msemmija fl-Artikolu 5(4)(a) għandha tiġi allokata fuq il-perjodu kollu għall-għanijiet speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 4(2b) (ġdid) skont dawn il-perċentwali indikattivi li ġejjin:

 

(a)  55 % għall-għan speċifiku 1;

 

(b)  18% għall-għan speċifiku 2;

 

(c)  18% għall-għan speċifiku 3.

Emenda    111

Proposta għal regolament

Artikolu 24

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 24

Artikolu 24

Azzjonijiet eliġibbli

Azzjonijiet eliġibbli

1.  Għall-finanzjament għandhom ikunu eliġibbli biss azzjonijiet li jimplimentaw l-għanijiet imsemmija fl-Artikoli 3 u 4.

1.  Għall-finanzjament għandhom ikunu eliġibbli biss azzjonijiet li jimplimentaw l-għanijiet imsemmija fl-Artikoli 3 u 4.

2.  Il-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali tista' tappoġġa l-azzjonijiet li ġejjin:

2.  Il-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali tista' tappoġġa l-azzjonijiet li ġejjin:

(a)  Attivitajiet analitiċi, inkluż b'rabta ma' pajjiżi terzi, b'mod partikolari:

(a)  Attivitajiet analitiċi, inkluż b'rabta ma' pajjiżi terzi, b'mod partikolari:

(i)  stħarriġiet, studji, data statistika, metodoloġiji, klassifikazzjonijiet, mikrosimulazzjonijiet, indikaturi, appoġġ għal osservatorji u punti ta' riferiment fil-livell Ewropew;

(i)  stħarriġiet, studji, data statistika, metodoloġiji, klassifikazzjonijiet, mikrosimulazzjonijiet, indikaturi, appoġġ għal osservatorji u punti ta' riferiment fil-livell Ewropew;

(ii)  esperimentazzjonijiet soċjali li jevalwaw l-innovazzjonijiet soċjali;

(ii)  esperimentazzjonijiet soċjali li jevalwaw l-innovazzjonijiet soċjali;

(iii)  monitoraġġ u valutazzjoni tat-traspożizzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni;

(iii)  monitoraġġ u valutazzjoni tat-traspożizzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni;

(b)  L-implimentazzjoni tal-politiki, b'mod partikolari:

(b)  L-implimentazzjoni tal-politiki, b'mod partikolari:

(i)  sħubijiet transfruntieri u servizzi ta' appoġġ f'reġjuni transfruntieri;

(i)  sħubijiet transfruntieri u servizzi ta' appoġġ f'reġjuni transfruntieri;

(ii)  skema ta' mobbiltà mmirata għax-xogħol mifruxa mal-UE kollha biex jimtlew il-postijiet battala meta jkunu ġew identifikati nuqqasijiet fis-suq tax-xogħol;

(ii)  skema ta' mobbiltà mmirata għax-xogħol mifruxa mal-UE kollha biex jimtlew il-postijiet battala meta jkunu ġew identifikati nuqqasijiet fis-suq tax-xogħol;

(iii)  appoġġ għall-mikrofinanzjament u għall-intrapriżi soċjali, inkluż b'operazzjonijiet ta' taħlit bħall-kondiviżjoni tar-riskji asimetrika jew tnaqqis fl-ispejjeż tat-tranżazzjonijiet, kif ukoll appoġġ għall-iżvilupp ta' infrastruttura soċjali u tal-ħiliet;

(iii)  appoġġ għall-mikrofinanzjament u għall-intrapriżi tal-ekonomija soċjali, inkluż b'operazzjonijiet ta' taħlit bħall-kondiviżjoni tar-riskji asimetrika jew tnaqqis fl-ispejjeż tat-tranżazzjonijiet, kif ukoll appoġġ għall-iżvilupp ta' infrastruttura soċjali u tal-ħiliet;

(iv)  appoġġ għall-koperazzjoni u s-sħubijiet transnazzjonali għal trasferiment u titjib tas-soluzzjonijiet innovattivi;

(iv)  appoġġ għall-koperazzjoni u s-sħubijiet transnazzjonali għal trasferiment u titjib tas-soluzzjonijiet innovattivi;

(c)  It-tiswir tal-kapaċitajiet, b'mod partikolari:

(c)  It-tiswir tal-kapaċitajiet, b'mod partikolari:

(i)  tan-netwerks fil-livell tal-UE relatati mal-oqsma msemmija fl-Artikolu 4(1);

(i)  tan-netwerks fil-livell tal-UE relatati mal-oqsma msemmija fl-Artikolu 4(1);

(ii)  tal-punti ta' kuntatt nazzjonali li jipprovdu gwida, informazzjoni u assistenza relatati mal-implimentazzjoni tal-fergħa;

(ii)  tal-punti ta' kuntatt nazzjonali li jipprovdu gwida, informazzjoni u assistenza relatati mal-implimentazzjoni tal-fergħa;

(iii)  tal-amministrazzjonijiet tal-pajjiżi parteċipanti, l-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u s-servizzi tal-impjiegi responsabbli biex jippromwovu l-mobbiltà tal-ħaddiema, tal-istituzzjonijiet tal-mikrofinanzjament u tal-istituzzjonijiet li jipprovdu finanzjament lill-intrapriżi soċjali u lil atturi oħra tal-investiment soċjali, kif ukoll netwerking;

(iii)  tal-amministrazzjonijiet tal-pajjiżi parteċipanti, l-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u s-servizzi tal-impjiegi responsabbli biex jippromwovu l-mobbiltà tal-ħaddiema, tal-istituzzjonijiet tal-mikrofinanzjament u tal-istituzzjonijiet li jipprovdu finanzjament lill-intrapriżi tal-ekonomija soċjali u lil atturi oħra tal-investiment soċjali, kif ukoll netwerking;

(iv)  tal-partijiet konċernati fid-dawl tal-koperazzjoni transfruntiera;

(iv)  tas-sħab soċjali u tal-partijiet konċernati fid-dawl tal-koperazzjoni transfruntiera;

(d)  Attivitajiet ta' komunikazzjoni u disseminazzjoni, b'mod partikolari:

(d)  Attivitajiet ta' komunikazzjoni u disseminazzjoni, b'mod partikolari:

(i)  tagħlim reċiproku permezz tal-iskambju ta' prattiki tajba, approċċi innovattivi, riżultati ta' attivitajiet analitiċi, evalwazzjonijiet bejn il-pari, u t-tqegħid ta' punti ta' riferiment;

(i)  tagħlim reċiproku permezz tal-iskambju ta' prattiki tajba, approċċi innovattivi, riżultati ta' attivitajiet analitiċi, evalwazzjonijiet bejn il-pari, u t-tqegħid ta' punti ta' riferiment;

(ii)  gwidi, rapporti, materjal informattiv u rappurtar fil-midja ta' inizjattivi relatati mal-oqsma msemmija fl-Artikolu 4(1);

(ii)  gwidi, rapporti, materjal informattiv u rappurtar fil-midja ta' inizjattivi relatati mal-oqsma msemmija fl-Artikolu 4(1);

(iii)  sistemi tal-informazzjoni li jqassmu evidenza relatata mal-oqsma msemmija fl-Artikolu 4(1);

(iii)  sistemi tal-informazzjoni li jqassmu evidenza relatata mal-oqsma msemmija fl-Artikolu 4(1);

(iv)  avvenimenti, konferenzi u seminars tal-Presidenza tal-Kunsill.

(iv)  assistenza teknika u amministrattiva għall-implimentazzjoni tal-programm ta' ħidma, bħal attivitajiet ta' tħejjija, ta' monitoraġġ, ta' kontroll, ta' awditjar u ta' evalwazzjoni, inklużi sistemi tat-teknoloġija tal-informazzjoni.

Emenda    112

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  Kwalunkwe entità ġuridika maħluqa skont il-liġi tal-Unjoni jew kwalunkwe organizzazzjoni internazzjonali;

(b)  Kwalunkwe entità ġuridika maħluqa skont il-liġi tal-Unjoni jew organizzazzjoni internazzjonali rilevanti;

Emenda    113

Proposta għal regolament

Artikolu 25a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 25a

 

Governanza

 

1.  Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-partijiet ikkonċernati fl-Unjoni, partikolarment is-sħab soċjali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, dwar il-programmi ta' ħidma tal-impjiegi u l-innovazzjoni soċjali, il-prijoritajiet u l-orjentazzjonijiet strateġiċi tagħhom u l-implimentazzjoni tagħhom.

 

2.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi r-rabtiet meħtieġa mal-Kumitat tal-Impjiegi, il-Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali, il-Kumitat Konsultattiv dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol, il-Grupp tad-Diretturi Ġenerali għar-Relazzjonijiet Industrijali u l-Kumitat Konsultattiv dwar il-Moviment Liberu tal-Ħaddiema sabiex tiżgura li dawn ikunu informati regolarment u b'mod xieraq fir-rigward tal-progress fl-implimentazzjoni ta' dawn il-programmi. Il-Kummissjoni għandha tinforma wkoll lil kumitati oħra li jittrattaw il-politiki, l-istrumenti u l-azzjonijiet dwar ir-rilevanza għall-Fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali.

Emenda    114

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-a)  Tappoġġa strateġija tal-Unjoni dwar is-saħħa pubblika li jkollha l-għan li:

 

(i)  tappoġġa lill-Istati Membri fl-isforzi tagħhom biex jipproteġu u jsaħħu s-saħħa pubblika; and

 

(ii)  isir progress fil-missjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa skont l-Artikolu 168 tat-TFUE, li jistipula li għandu jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet kollha tal-Unjoni.

Emenda    115

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  Issaħħaħ l-istat ta' tħejjija, il-ġestjoni u r-rispons fl-UE f'każ ta' kriżijiet ħalli ċ-ċittadini jitħarsu mit-theddid transfruntier tas-saħħa.

(a)  Issaħħaħ l-istat ta' tħejjija, il-ġestjoni u r-rispons fl-UE f'każ ta' kriżijiet biex jiġi indirizzat it-theddid transfruntier għas-saħħa.

Emenda    116

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt a – subpunt iva (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(iva)  Interventi fis-saħħa pubblika mfassla tajjeb għat-tnaqqis tal-piż u tal-impatt tal-infezzjonijiet u ta' mard infettiv li jista' jiġi evitat

Emenda    117

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt a – punt ivb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ivb)  tappoġġa l-iżvilupp ta' ħiliet u għodod għall-komunikazzjoni effettiva tar-riskji

Emenda    118

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i)  tinvesti fil-promozzjoni tas-saħħa u fil-prevenzjoni tal-mard

(i)  tinvesti fil-promozzjoni tas-saħħa u fil-prevenzjoni tal-mard, inkluż permezz tal-litteriżmu fis-saħħa u ta' programmi edukattivi, u permezz tal-promozzjoni tal-attività fiżika

Emenda    119

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ia)  tinvesti fid-dijanjożi bikrija u fl-iscreening

Emenda    120

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ii)  tappoġġa t-trasformazzjoni diġitali tas-saħħa u l-kura

(ii)  tappoġġa t-trasformazzjoni diġitali tas-saħħa u l-kura li jaqdu l-bżonnijiet u jindirizzaw it-tħassib tal-pazjenti u taċ-ċittadini, b'mod partikolari billi jistabbilixxu rabtiet mal-programmi li jappoġġaw il-litteriżmu medjatiku u l-ħiliet diġitali

Emenda    121

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(iia)  tippromwovi servizzi pubbliċi diġitali f'oqsma bħas-saħħa

Emenda    122

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b – punt iib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(iib)  issaħħaħ is-sigurtà u l-kwalità tal-informazzjoni dwar is-saħħa

Emenda    123

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ii)  tappoġġa l-iżvilupp ta' sistema sostenibbli tal-informazzjoni tal-Unjoni dwar is-saħħa

(ii)  tappoġġa l-iżvilupp ta' sistema sostenibbli, trasparenti u aċċessibbli tal-informazzjoni tal-Unjoni dwar is-saħħa, filwaqt li tiżgura l-protezzjoni tad-data privata.

(Fil-proposta COM in-numerazzjoni tal-punti fl-Artikolu 26, punt b mhijiex korretta peress li hemm żewġ punti nnumerati bħala (ii).)

Emenda    124

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(iii)  tappoġġa lill-Istati Membri b'trasferiment ta' għarfien utli għall-proċessi ta' riforma nazzjonali għal aktar sistemi tas-saħħa effettivi, aċċessibbli u reżiljenti u biex il-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni mill-mard jiġu indirizzati aħjar, b'mod partikolari l-isfidi identifikati fis-Semestru Ewropew

(iii)  tappoġġa lill-Istati Membri bi trasferiment ta' għarfien u appoġġ għall-implimentazzjoni, utli għall-proċessi ta' riforma nazzjonali għal aktar sistemi tas-saħħa effikaċi, aċċessibbli, reżiljenti, mhux diskriminatorji u ekwi li jindirizzaw l-inugwaljanzi soċjali, u biex il-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni mill-mard jiġu indirizzati aħjar, b'mod partikolari l-isfidi identifikati fis-Semestru Ewropew. Dan jinkludi wkoll l-appoġġ favur reġistri nazzjonali tal-mard ta' kwalità għolja li jfornu wkoll data komparabbli.

Emenda    125

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b – punt iva (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(iva)  tappoġġa t-tranżizzjoni lejn kura ċċentrata fuq il-persuna, servizzi tas-saħħa u soċjali fil-qrib, u kura integrata bbażata fuq il-komunità, b'mod partikolari l-promozzjoni ta' mudelli organizzattivi bbażati fuq xogħol f'tim interprofessjonali u netwerking ta' bosta partijiet ikkonċernati

Emenda    126

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b – punt ivb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ivb)  tiżgura l-involviment tal-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha fl-azzjonijiet t'hawn fuq, fil-livell tal-Unjoni u/jew nazzjonali kif xieraq

Emenda    127

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b – punt ivc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ivc)  tiżviluppa u timplimenta għodod u strateġiji biex jiġu evitati u indirizzati l-inugwaljanzi tas-saħħa u tiġi promossa l-inklużjoni soċjali, l-awtonomizzazzjoni taċ-ċittadini u l-parteċipazzjoni tal-komunità

Emenda    128

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i)  tappoġġa l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-prodotti mediċinali u t-tagħmir mediku

(i)  tappoġġa l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-prodotti mediċinali, l-aċċess għal tali prodotti fl-Unjoni kollha u t-tagħmir mediku

Emenda    129

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt c – punt vi

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(vi)  tappoġġa lill-kumitati xjentifiċi tal-Kummissjoni dwar "Is-Sikurezza tal-Konsumaturi" u dwar "Ir-Riskji tas-Saħħa, Ambjentali u Emerġenti"

(vi)  tappoġġa l-iżvilupp tas-Saħħa fil-Politiki Kollha u tistabbilixxi proċessi li permezz tagħhom l-implikazzjonijiet tas-saħħa jistgħu jitqiesu fil-politiki kollha

Emenda    130

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  tappoġġa l-monitoraġġ, l-implimentazzjoni u t-tisħiħ ta' leġiżlazzjoni u politiki oħra tal-Unjoni b'implikazzjonijiet tas-saħħa sabiex tgħin biex jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, inkluż iżda mhux limitat għal dawk relatati ma':

 

(i)  it-tniġġis tal-arja

 

(ii)  l-interferenti endokrinali u sustanzi kimiċi oħra bi proprjetajiet dannużi

 

(iii)  ir-residwi tal-pestiċidi fl-ikel, l-ilma u l-arja

 

(iv)  l-ikel u t-tikkettar tal-ikel, inklużi l-aċidi tax-xaħam trans, it-tikkettar tal-alkoħol, l-addittivi u l-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda tal-ħtieġa li tissaħħaħ u tiġi implimentata leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni b'implikazzjonijiet tas-saħħa hija konsegwenza naturali tal-Artikolu 168 tat-TFUE, li jistipula li "livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem għandu jiġi żgurat fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet kollha tal-Unjoni".

Emenda    131

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt d – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ii)  issostni l-iżvilupp ta' koperazzjoni dwar il-Valutazzjoni tat-Teknoloġija tas-Saħħa (HTA) waqt it-tħejjija ta' regoli armonizzati ġodda

(ii)  issostni l-iżvilupp ta' koperazzjoni u l-bini ta' kapaċità fil-Valutazzjoni tat-Teknoloġija tas-Saħħa (HTA) waqt it-tħejjija ta' regoli armonizzati ġodda

Emenda    132

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt d – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(iiia)  tappoġġa l-implimentazzjoni tal-programmi u tal-aħjar prattiki dwar l-edukazzjoni u l-kampanji tas-saħħa sesswali u riproduttiva għaż-żgħażagħ

Emenda    133

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt d – punt iiib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(iiib)  tappoġġa l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili attivi fil-qasam tas-saħħa u kwistjonijiet relatati mas-saħħa fil-livell tal-Unjoni

Emenda    134

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt d – punt iiic (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(iiic)  tappoġġa l-ħolqien ta' Bord ta' Tmexxija għas-Saħħa, biex jimplimenta l-azzjonijiet fl-ambitu tal-fergħa tas-Saħħa

Emenda    135

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Għall-finanzjament għandhom ikunu eliġibbli biss azzjonijiet li jimplimentaw l-għanijiet imsemmija fl-Artikoli 3 u 26.

1.  Għall-finanzjament għandhom ikunu eliġibbli biss azzjonijiet relatati mas-saħħa li jimplimentaw l-għanijiet imsemmija fl-Artikoli 3, 4 u 26.

Emenda    136

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt a – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ia)  attivitajiet imfassla biex jimmonitorjaw l-impatti tas-saħħa kumulattivi ta' fatturi ta' riskju ambjentali, inklużi dawk li jirriżultaw minn kontaminanti fl-ikel, l-ilma, l-arja u sorsi oħra;

Emenda    137

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt a – punt ib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ib)  attivitajiet li jimmonitorjaw l-impatti tas-saħħa tad-dritt tal-Unjoni, bħall-farmakoviġilanza u oħrajn simili;

Emenda    138

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt a – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Ir-riżultati ta' attivitajiet analitiċi, ladarba jiġu ffinalizzati, għandhom isiru disponibbli pubblikament.

Emenda    139

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i)  kollaborazzjoni u sħubijiet transfruntieri, inkluż fir-reġjuni transfruntieri;

(i)  kollaborazzjoni u sħubijiet transfruntieri, inkluż fir-reġjuni transfruntieri u inkluż b'rabta mat-tniġġis tal-arja u kontaminazzjoni ambjentali transfruntiera oħra;

Emenda    140

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i)  bi trasferiment, adattament u introduzzjoni tal-aqwa prattiki b'valur miżjud fil-livell tal-UE stabbilit bejn l-Istati Membri;

(i)  bi skambju, trasferiment, adattament u introduzzjoni tal-aqwa prattiki b'valur miżjud fil-livell tal-UE stabbilit bejn l-Istati Membri;

Emenda    141

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ii)  tan-netwerks fil-livell tal-UE relatati mal-oqsma msemmija fl-Artikolu 26;

(ii)  tan-netwerks fil-livell tal-UE relatati mal-oqsma msemmija fl-Artikolu 26, b'mod kontinwu u sostenibbli, filwaqt li tiġi żgurata l-preżenza ta' soċjetà ċivili attiva fil-livell tal-Unjoni;

Ġustifikazzjoni

L-NGOs umbrella b'netwerks pan-Ewropej ta' membri lokali huma kontributuri importanti għall-proġett Ewropew, li jsaħħaħ ir-rabtiet bejn l-UE u s-soċjetà ċivili, u fost gruppi tas-soċjetà ċivili Ewropej differenti. Dawn l-NGOs Ewropej jirrappreżentaw valur Ewropew uniku li jenħtieġ li jiġi rikonoxxut. Il-baġit tal-UE għandu jgħin biex is-soċjetà ċivili tikber madwar l-Ewropa u jikkontribwixxi għal soċjetà ċivili li tiffjorixxi fl-UE.

Emenda    142

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt c – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(iv)  tal-punti ta' kuntatt nazzjonali li jipprovdu gwida, informazzjoni u għajnuna relatati mal-implimentazzjoni tal-programm;

(iv)  tal-punti ta' kuntatt reġjonali, subnazzjonali u nazzjonali li jipprovdu gwida, informazzjoni u għajnuna relatati mal-implimentazzjoni tal-programm;

Emenda    143

Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-awtoritajiet tas-saħħa tal-Istati Membri fil-Grupp ta' Tmexxija dwar il-Promozzjoni tas-Saħħa, tal-Ġestjoni u l-Kontroll tal-Mard li ma jitteħidx jew fi gruppi ta' esperti oħra rilevanti tal-Kummissjoni jew f'entitajiet simili fuq il-pjanijiet ta' ħidma stabbiliti għall-fergħa tas-Saħħa, u dwar il-prijoritajiet u orjentazzjonijiet strateġiċi u l-implimentazzjoni tagħha, kif ukoll fuq il-perspettiva tal-politika tas-saħħa ta' politiki oħra u mekkaniżmi tal-appoġġ, biex b'hekk jiżdiedu l-koordinazzjoni ġenerali u l-valur miżjud tagħhom.

Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-awtoritajiet tas-saħħa tal-Istati Membri fil-Grupp ta' Tmexxija dwar il-Promozzjoni tas-Saħħa, tal-Ġestjoni u l-Kontroll tal-Mard li ma jitteħidx jew fi gruppi ta' esperti oħra rilevanti tal-Kummissjoni jew f'entitajiet simili bħal korpi professjonali fil-qasam tas-saħħa, fuq il-pjanijiet ta' ħidma annwali stabbiliti għall-fergħa tas-Saħħa, u dwar il-prijoritajiet u orjentazzjonijiet strateġiċi u l-implimentazzjoni tagħha, kif ukoll fuq il-perspettiva tal-politika tas-saħħa ta' politiki oħra u mekkaniżmi tal-appoġġ, biex b'hekk jiżdiedu l-koordinazzjoni ġenerali u l-valur miżjud tagħhom. Tmexxija politika b'saħħitha u struttura ta' governanza adegwata ddedikata għas-saħħa se jiżguraw li l-protezzjoni u l-promozzjoni tas-saħħa jiġu ggarantiti fil-portafolli kollha tal-Kummissjoni, skont l-Artikolu 168(1) tat-TFUE.

Emenda    144

Proposta għal regolament

Artikolu 29a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 29a

 

Bord ta' Tmexxija għas-Saħħa

 

1.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi Bord ta' Tmexxija għas-Saħħa ("il-Bord ta' Tmexxija") għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet skont il-fergħa tas-Saħħa.

 

2.  Il-Bord ta' Tmexxija għandu jiffoka fuq il-ħolqien ta' sinerġiji bejn il-fergħa tas-Saħħa u programmi oħra fejn dimensjoni tas-saħħa hija integrata, permezz ta' koordinazzjoni u kooperazzjoni, il-promozzjoni tal-involviment tal-pazjenti u tas-soċjetà, u l-għoti ta' pariri u rakkomandazzjonijiet xjentifiċi. Dawk l-azzjonijiet għandhom jipprovdu valur orjentat lejn l-azzjonijiet tas-saħħa, sostenibbiltà, soluzzjonijiet tas-saħħa aħjar, irawmu aċċess u jnaqqsu l-inugwaljanzi. 

 

3.  Il-Bord ta' Tmexxija għandu jipprovdi strateġija komprensiva u tmexxija fl-iżvilupp tal-pjanijiet ta' ħidma skont il-fergħa tas-Saħħa. 

 

4.  Il-Bord ta' Tmexxija għandu jkun grupp ta' partijiet ikkonċernati indipendenti, magħmul minn atturi mis-setturi rilevanti fil-qasam tas-saħħa pubblika, tal-benessri u tal-protezzjoni soċjali, bil-parteċipazzjoni ta' rappreżentanti tar-reġjuni u tal-awtoritajiet tas-saħħa lokali, rappreżentanti tal-pazjenti u ċittadini. 

 

5.  Il-Bord ta' Tmexxija għandu jkun magħmul minn 15-il individwu sa 20 individwu ta' livell għoli li jkunu ġejjin minn dixxiplini u attivitajiet differenti msemmija fil-paragrafu 4. Il-membri tal-Bord ta' Tmexxija għandhom jinħatru mill-Kummissjoni, wara sejħa miftuħa għal nomini jew għal espressjonijiet ta' interess jew it-tnejn li huma. 

 

6.  Il-President tal-Bord ta' Tmexxija għandu jinħatar mill-Kummissjoni minn fost il-membri tiegħu. 

 

7.  Il-Bord ta' Tmexxija għandu: 

 

(i)  jipprovdi input għal pjanijiet ta' ħidma annwali għall-fergħa tas-Saħħa, wara proposta mill-Kummissjoni;

 

(ii)  jelabora pjan ta' azzjoni għat-tmexxija tal-koordinazzjoni u tal-kooperazzjoni bejn il-fergħa tas-Saħħa u programmi oħra fejn tiġi integrata d-dimensjoni tas-saħħa.

 

Il-pjan ta' azzjoni għandu jiffaċilita l-iżgurar tal-viżibbiltà u tal-koordinazzjoni tal-mekkaniżmi finanzjarji eżistenti kollha rilevanti għas-saħħa, u għandu jgħin fit-tmexxija tal-koordinazzjoni u tal-kooperazzjoni. 

Emenda    145

Proposta għal regolament

Artikolu 29b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 29b

 

Kooperazzjoni internazzjonali

 

Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti bħan-Nazzjonijiet Uniti u l-aġenziji speċjalizzati tagħhom, b'mod partikolari l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), kif ukoll il-Kunsill tal-Ewropa u l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) biex timplimenta l-fergħa tas-Saħħa, bil-għan li timmassimizza l-effikaċja u l-effiċjenza tal-azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni u dak internazzjonali.

Emenda    146

Proposta għal regolament

Artikolu 31

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 31

Artikolu 31

Forom ta' finanzjament tal-UE u metodi tal-implimentazzjoni

Forom ta' finanzjament tal-UE u metodi tal-implimentazzjoni

1.  Il-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa jistgħu jipprovdu finanzjament fi kwalunkwe waħda mill-forom stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju, b'mod partikolari għotjiet, premjijiet, akkwist u pagamenti volontarji lil Organizzazzjonijiet Internazzjonali li l-Unjoni hi membru tagħhom jew li tieħu sehem fil-ħidma tagħhom.

1.  Il-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa jistgħu jipprovdu finanzjament fi kwalunkwe waħda mill-forom stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju, b'mod partikolari għotjiet, premjijiet, akkwist, kontribuzzjonijiet u pagamenti volontarji lil Organizzazzjonijiet Internazzjonali li l-Unjoni hi membru tagħhom jew li tieħu sehem fil-ħidma tagħhom.

2.  Il-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa għandhom jiġu implimentati direttament kif stipulat fir-Regolament Finanzjarju jew indirettament mal-korpi msemmija fl-Artikolu [61(1)(c)] tar-Regolament Finanzjarju.

2.  Il-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa għandhom jiġu implimentati direttament kif stipulat fir-Regolament Finanzjarju jew indirettament mal-korpi msemmija fl-Artikolu [61(1)(c)] tar-Regolament Finanzjarju.

Fl-għoti ta' għotjiet, il-kumitat ta' evalwazzjoni msemmi fl-Artikolu [150] tar-Regolament Finanzjarju jista' jkun kompost minn esperti esterni.

Fl-għoti ta' għotjiet, il-kumitat ta' evalwazzjoni msemmi fl-Artikolu [150] tar-Regolament Finanzjarju jista' jkun kompost minn esperti esterni.

3.  L-operazzjonijiet ta' taħlit skont il-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali għandhom jiġu implimentati b'konformità mar-[Regolament dwar InvestUE] u t-Titolu X tar-Regolament Finanzjarju.

3.  L-operazzjonijiet ta' taħlit skont il-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali għandhom jiġu implimentati b'konformità mar-[Regolament dwar InvestUE] u t-Titolu X tar-Regolament Finanzjarju.

4.  Permezz tal-fergħa tas-Saħħa, jistgħu jingħataw għotjiet diretti mingħajr sejħa għal proposti biex jiġu ffinanzjati azzjonijiet b'valur miżjud tal-Unjoni ċar kofinanzjati mill-awtoritajiet kompetenti responsabbli għas-saħħa fl-Istati Membri jew fil-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm, jew minn korpi tas-settur pubbliku u korpi nongovernattivi, li jaġixxu individwalment jew bħala netwerk, bil-mandat ta' dawk l-awtoritajiet kompetenti.

4.  Permezz tal-fergħa tas-Saħħa, jistgħu jingħataw għotjiet diretti mingħajr sejħa għal proposti biex jiġu ffinanzjati azzjonijiet b'valur miżjud tal-Unjoni ċar kofinanzjati mill-awtoritajiet kompetenti responsabbli għas-saħħa fl-Istati Membri jew fil-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm, jew minn korpi tas-settur pubbliku u korpi nongovernattivi, li jaġixxu individwalment jew bħala netwerk, bil-mandat ta' dawk l-awtoritajiet kompetenti.

5.  Permezz tal-fergħa tas-Saħħa, jistgħu jingħataw għotjiet diretti mingħajr sejħa għal proposti lil Netwerks Ewropej ta' Referenza approvati bħala Netwerks mill-Bord tal-Istati Membri tan-Netwerks Ewropej ta' Referenza, skont il-proċedura tal-approvazzjoni stabbilita fid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/287/UE tal-10 ta' Marzu 2014 li tistipula kriterji għall-istabbiliment u l-evalwazzjoni tan-Netwerks Ewropej ta' Referenza u l-Membri tagħhom u biex jiġi ffaċilitat l-iskambju tal-informazzjoni u tal-għarfien espert dwar l-istabbiliment u l-evalwazzjoni ta' Netwerks bħal dawn.

5.  Permezz tal-fergħa tas-Saħħa, jistgħu jingħataw għotjiet diretti mingħajr sejħa għal proposti lil Netwerks Ewropej ta' Referenza approvati bħala Netwerks mill-Bord tal-Istati Membri tan-Netwerks Ewropej ta' Referenza, skont il-proċedura tal-approvazzjoni stabbilita fid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/287/UE tal-10 ta' Marzu 2014 li tistipula kriterji għall-istabbiliment u l-evalwazzjoni tan-Netwerks Ewropej ta' Referenza u l-Membri tagħhom u biex jiġi ffaċilitat l-iskambju tal-informazzjoni u tal-għarfien espert dwar l-istabbiliment u l-evalwazzjoni ta' Netwerks bħal dawn.

Emenda    147

Proposta għal regolament

Artikolu 32

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 32

Artikolu 32

Programm ta' ħidma u koordinazzjoni

Programm ta' ħidma u koordinazzjoni

Il-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa għandhom jiġu implimentati bil-programmi ta' ħidma msemmija fl-Artikolu [108] tar-Regolament Finanzjarju. Il-programmi ta' ħidma għandhom jistabbilixxu, meta applikabbli, l-ammont globali riżervat għall-operazzjonijiet ta' taħlit.

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont l-Artikolu 38 sabiex tissupplementa l-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u l-fergħa tas-Saħħa billi tistabbilixxi programmi ta' ħidma kif imsemmi fl-Artikolu [108] tar-Regolament Finanzjarju. Dawk il-programmi ta' ħidma għandhom jistabbilixxu, meta applikabbli, l-ammont globali riżervat għall-operazzjonijiet ta' taħlit.

Il-Kummissjoni għandha trawwem sinerġiji u tiżgura koordinazzjoni effettiva bejn il-fergħa tas-Saħħa tal-FSE+ u Programm ta' Appoġġ għal Riformi, inkluż l-Għodda għat-Twettiq ta' Riformi u l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku.

Il-Kummissjoni għandha trawwem sinerġiji u tiżgura koordinazzjoni effettiva bejn il-fergħa tas-Saħħa tal-FSE+ u Programm ta' Appoġġ għal Riformi, inkluż l-Għodda għat-Twettiq ta' Riformi u l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku.

Emenda    148

Proposta għal regolament

Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 33

Artikolu 33

Monitoraġġ u rappurtar

Monitoraġġ u rappurtar

1.  Għandhom jiġu stabbiliti indikaturi għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u l-progress tal-fergħat biex jintlaħqu l-għanijiet speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 4 u l-għanijiet operazzjonali stabbiliti fl-Artikoli 23 u 26.

1.  Għandhom jiġu stabbiliti indikaturi għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u l-progress tal-fergħat biex jintlaħqu l-għanijiet speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 4 u l-għanijiet operazzjonali stabbiliti fl-Artikoli 23 u 26.

2.  Is-sistema tar-rappurtar tal-prestazzjoni għandha tiżgura li d-data għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-fergħat u r-riżultati jinġabru b'mod effiċjenti, effikaċi u fil-ħin. Għal dan il-għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti tar-rappurtar proporzjonati fuq ir-riċevituri tal-fondi tal-UE u, meta rilevanti, fuq l-Istati Membri.

2.  Is-sistema tar-rappurtar tal-prestazzjoni għandha tiżgura li d-data għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-fergħat u r-riżultati jinġabru b'mod effiċjenti, effikaċi u fil-ħin. Għal dan il-għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti tar-rappurtar proporzjonati fuq ir-riċevituri tal-fondi tal-UE u, meta rilevanti, fuq l-Istati Membri.

3.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati b'konformità mal-Artikolu 38 biex tissupplimenta jew temenda l-indikaturi fl-Anness III meta jidhrilha li jkun meħtieġ biex tiżgura valutazzjoni effettiva tal-progress fl-implimentazzjoni tal-fergħat.

3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 38 biex tissupplementa jew temenda l-indikaturi fl-Annessi IIb u III meta jidhrilha li jkun meħtieġ biex tiżgura valutazzjoni effettiva tal-progress fl-implimentazzjoni tal-fergħat.

 

3a.  Bil-ħsieb tal-monitoraġġ regolari tal-fergħat u li jsir kwalunkwe aġġustament meħtieġ għall-politika u l-prijoritajiet ta' finanzjament tagħhom, il-Kummissjoni għandha tfassal rapport ta' monitoraġġ kwalitattiv u kwantitattiv li jkopri l-ewwel sena, segwit minn tliet rapporti li jkopru perjodi konsekuttivi ta' sentejn u għandha tissottometti dawk ir-rapporti lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill. Ir-rapporti għandhom jiġu sottomessi wkoll, għal skopijiet ta' informazzjoni, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni. Ir-rapporti għandhom jinkludu r-riżultati tal-fergħat u l-punt sa fejn il-prinċipji tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-integrazzjoni tal-ġeneru ġew applikati kif ukoll kif il-kunsiderazzjonijiet tal-antidiskriminazzjoni, inklużi kwistjonijiet tal-aċċessibbiltà, ġew indirizzati permezz tal-attivitajiet tagħhom. Ir-rapporti għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku biex tittejjeb it-trasparenza tal-fergħat.

Emenda    149

Proposta għal regolament

Artikolu 35

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 35

Artikolu 35

Evalwazzjoni

Evalwazzjoni

1.  L-evalwazzjonijiet għandhom isiru biżżejjed fil-ħin biex jikkontribwixxu għall-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

1.  L-evalwazzjonijiet għandhom isiru biżżejjed fil-ħin biex jikkontribwixxu għall-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

2.  L-evalwazzjoni interim tal-fergħat tista' ssir ladarba jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli dwar l-implimentazzjoni tagħhom, iżda mhux aktar tard minn erba' snin wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-fergħat.

2.  Sal-31 ta' Diċembru 2024, il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tal-fergħat sabiex:

 

(a)  tivvaluta, fuq bażi kwalitattiva u kwantitattiva, il-progress li jkun sar biex jintlaħqu l-għanijiet tal-fergħa;

 

(b)  tindirizza l-ambjent soċjali fl-Unjoni u kwalunkwe bidla maġġuri introdotta mid-dritt tal-Unjoni;

 

(c)  tiddetermina jekk ir-riżorsi tal-fergħat ġewx użati b'mod effiċjenti u tivvaluta l-valur miżjud tagħhom għall-Unjoni.

 

Ir-riżultati ta' dik l-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu għandhom jiġu ppreżentati lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

3.  Fi tmiem il-perjodu tal-implimentazzjoni, iżda mhux aktar tard minn erba' snin wara tmiem il-perjodu speċifikat fl-Artikolu 5, il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni finali tal-fergħat.

3.  Fi tmiem il-perjodu tal-implimentazzjoni, iżda mhux aktar tard minn erba' snin wara tmiem il-perjodu speċifikat fl-Artikolu 5, il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni finali tal-fergħat.

4.  Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet, flimkien mal-osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.

4.  Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet, flimkien mal-osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.

Emenda    150

Proposta għal regolament

Artikolu 37

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 37

Artikolu 37

Informazzjoni, komunikazzjoni u pubbliċità

Informazzjoni, komunikazzjoni u pubbliċità

1.  Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-Unjoni (b'mod partikolari meta jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati tagħhom) billi jipprovdu informazzjoni koerenti, effettiva u mmirata lil diversi udjenzi, inkluż lill-midja u lill-pubbliku.

1.  Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-Unjoni (b'mod partikolari meta jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati tagħhom) billi jipprovdu informazzjoni koerenti, effettiva u mmirata lil diversi udjenzi, inkluż lill-midja u lill-pubbliku.

2.  Il-Kummissjoni għandha timplimenta azzjonijiet tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni relatati mal-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa, u l-azzjonijiet u r-riżultati tagħhom. Ir-riżorsi finanzjarji allokati għall-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva tal-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, diment li dawn ikunu relatati mal-għanijiet imsemmija fl-Artikoli 4, 23 u 26.

2.  Il-Kummissjoni għandha timplimenta azzjonijiet tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni relatati mal-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa, u l-azzjonijiet u r-riżultati tagħhom. Ir-riżorsi finanzjarji allokati għall-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-komunikazzjoni tal-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, diment li dawn ikunu relatati mal-għanijiet imsemmija fl-Artikoli 4, 23 u 26.

Emenda    151

Proposta għal regolament

Artikolu 38

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 38

Artikolu 38

Eżerċizzju tad-delega

Eżerċizzju tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetti għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetti għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 15(6), fl-Artikolu 21(5) u fl-Artikolu 33(3) għal perjodu taż-żmien indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 15(6), fl-Artikolu 21(5), fl-Artikolu 32 u fl-Artikolu 33(3) għal perjodu taż-żmien indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

3.  Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-Artikolu 15(6), l-Artikolu 21(5) u l-Artikolu 33(3) tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħat speċifikata f'dik id-Deċiżjoni. Din għandu jibda jkollha effett fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tad-Deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li diġà jkun fis-seħħ.

3.  Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-Artikolu 15(6), l-Artikolu 21(5), l-Artikolu 32 u l-Artikolu 33(3) tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħat speċifikata f'dik id-Deċiżjoni. Din għandu jibda jkollha effett fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tad-Deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li diġà jkun fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-esperti maħtura minn kull Stat Membru b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 201628.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-esperti maħtura minn kull Stat Membru b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 201628.

5.  Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.  Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat li jkun ġie adottat skont l-Artikolu 15(6), l-Artikolu 21(5) u l-Artikolu 33(3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu esprimew xi oġġezzjoni fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn li huma informaw lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

6.  Att delegat li jkun ġie adottat skont l-Artikolu 15(6), l-Artikolu 21(5), l-Artikolu 32 u l-Artikolu 33(3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu esprimew xi oġġezzjoni fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn li huma informaw lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_________________________________

_________________________________

28 ĠU L 123, 12.5.2016, p. 13.

28. ĠU L 123, 12.5.2016, p. 13.

Emenda    152

Proposta għal regolament

Artikolu 40

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 40

Artikolu 40

Kumitat skont l-Artikolu 163 tat-TFUE

Kumitat skont l-Artikolu 163 tat-TFUE

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 163 tat-TFUE ("il-Kumitat tal-FSE+").

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 163 tat-TFUE ("il-Kumitat tal-FSE+").

2.  Kull Stat Membru għandu jaħtar rappreżentant wieħed tal-gvern, rappreżentant wieħed tal-organizzazzjonijiet tal-ħaddiema, rappreżentant wieħed tal-organizzazzjonijiet ta' min iħaddem u supplent wieħed għal kull membru għal perjodu massimu ta' seba' snin. Fl-assenza ta' xi membru, is-supplent għandu jkun intitolat awtomatikament li jieħu sehem fil-proċedimenti.

2.  Kull Stat Membru għandu jaħtar rappreżentant wieħed tal-gvern, rappreżentant wieħed tal-organizzazzjonijiet tal-ħaddiema, rappreżentant wieħed tal-organizzazzjonijiet ta' min iħaddem, rappreżentant wieħed tas-soċjetà ċivili, rappreżentant wieħed tal-korpi tal-ugwaljanza jew istituzzjonijiet oħra indipendenti tad-drittijiet tal-bniedem b'konformità mal-punt (c) tal-Artikolu 6(1) tas-[CPR futur] u supplent wieħed għal kull membru għal perjodu massimu ta' seba' snin. Fl-assenza ta' xi membru, is-supplent għandu jkun intitolat awtomatikament li jieħu sehem fil-proċedimenti.

3.  Il-Kumitat tal-FSE+ għandu jinkludi rappreżentant wieħed minn kull organizzazzjoni li tirrappreżenta lill-organizzazzjonijiet tal-ħaddiema u lill-organizzazzjonijiet ta' min iħaddem fil-livell tal-Unjoni.

3.  Il-Kumitat tal-FSE+ għandu jinkludi rappreżentant wieħed minn kull organizzazzjoni li tirrappreżenta lill-organizzazzjonijiet tal-ħaddiema, lill-organizzazzjonijiet ta' min iħaddem u lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-livell tal-Unjoni.

 

3a.  Il-Kumitat tal-FSE+ jista' jistieden lir-rappreżentanti tal-Bank Ewropew tal-Investiment u tal-Fond Ewropew tal-Investiment.

 

3b.  Fil-Kumitat FSE+ għandhom jiġu ssalvagwardjati l-bilanċ bejn is-sessi u r-rappreżentanza xierqa tal-minoranzi u ta' gruppi esklużi oħra.

4.  Il-Kumitat tal-FSE+ għandu jiġi kkonsultat dwar l-użu ppjanat tal-assistenza teknika fil-każ ta' appoġġ mill-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+, kif ukoll fuq kwistjonijiet oħra li jħallu impatt fuq l-implimentazjoni tal-istrateġiji fil-livell tal-Unjoni li huma rilevanti għall-FSE+;

4.  Il-Kumitat tal-FSE+ għandu jiġi kkonsultat dwar l-użu ppjanat tal-assistenza teknika fil-każ ta' appoġġ mill-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+, kif ukoll fuq kwistjonijiet oħra li jħallu impatt fuq l-implimentazzjoni tal-istrateġiji fil-livell tal-Unjoni li huma rilevanti għall-FSE+;

5.  Il-Kumitat tal-FSE+ jista' jagħti opinjoni dwar:

5.  Il-Kumitat tal-FSE+ jista' jagħti opinjoni dwar:

(a)  mistoqsijiet relatati mal-kontribuzzjonijiet tal-FSE+ għall-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, inklużi rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi u prijoritajiet relatati mas-semestru (programmi nazzjonali ta' riforma, eċċ.);

(a)  mistoqsijiet relatati mal-kontribuzzjonijiet tal-FSE+ għall-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, inklużi rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi u prijoritajiet relatati mas-semestru (programmi nazzjonali ta' riforma, eċċ.);

(b)  kwistjonijiet relatati mas-[CPR futur] rilevanti għall-FSE+;

(b)  kwistjonijiet relatati mas-[CPR futur] rilevanti għall-FSE+;

(c)  kwistjonijiet relatati mal-FSE+ riferuti lilu mill-Kummissjoni, għajr dawk imsemmija fil-paragrafu 4.

(c)  kwistjonijiet relatati mal-FSE+ riferuti lilu mill-Kummissjoni, għajr dawk imsemmija fil-paragrafu 4.

L-opinjonijiet tal-Kumitat tal-FSE+ għandhom jiġu adottati minn maġġoranza assoluta tal-voti mitfugħa b'mod validu, u għandhom jiġu kkomunikati lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, għal informazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Kumitat tal-FSE+ dwar kif tkun qieset l-opinjonijiet tiegħu.

L-opinjonijiet tal-Kumitat tal-FSE+ għandhom jiġu adottati minn maġġoranza assoluta tal-voti mitfugħa b'mod validu, u għandhom jiġu kkomunikati lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, għal informazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Kumitat tal-FSE+ bil-miktub dwar kif tkun qieset l-opinjonijiet tiegħu.

6.  Il-Kumitat tal-FSE+ jista' jwaqqaf gruppi ta' ħidma għal kull tal-fergħa differenti tal-FSE+.

6.  Il-Kumitat tal-FSE+ jista' jwaqqaf gruppi ta' ħidma għal kull tal-fergħa differenti tal-FSE+.

Emenda    153

Proposta għal regolament

Anness I

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

ANNESS 11

ANNESS I1

Indikaturi komuni għall-appoġġ ġenerali tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+

Indikaturi komuni għall-appoġġ ġenerali tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+

Id-data personali kollha għandha tinqasam skont il-ġeneru (mara, raġel, mhux binarju'). Jekk xi riżultati ma jkunux possibbli, id-data għal dawk ir-riżultati ma għandhiex tinġabar u tiġi rrappurtata.

Id-data personali kollha għandha tinqasam skont il-ġeneru (mara, raġel, "mhux binarju"). Jekk xi riżultati ma jkunux disponibbli, id-data għal dawk ir-riżultati ma għandhiex tinġabar u tiġi rrappurtata. Data personali sensittiva tista' tiġi mistħarrġa b'mod anonimu.

(1)  Indikaturi komuni tal-outputs relatati mal-operazzjonijiet immirati lejn il-persuni:

(1)  Indikaturi komuni tal-outputs relatati mal-operazzjonijiet immirati lejn il-persuni:

(1a)  Indikaturi komuni tal-outputs għall-parteċipanti

(1a)  Indikaturi komuni tal-outputs għall-parteċipanti

–  L-indikaturi komuni tal-outputs għall-parteċipanti huma:

–  L-indikaturi komuni tal-outputs għall-parteċipanti huma:

–  persuni qiegħda, inkluż dawk qiegħda fit-tul*,

–  persuni qiegħda, inkluż dawk qiegħda fit-tul*,

–  persuni qiegħda fit-tul*,

–  persuni qiegħda fit-tul*,

–  persuni inattivi*,

–  persuni inattivi*,

–  persuni impjegati, inkluż dawk li jaħdmu għal rashom*,

–  persuni impjegati, inkluż dawk li jaħdmu għal rashom*,

 

–  persuni barra mill-edukazzjoni jew it-taħriġ (NEET)*,

–  persuni iżgħar minn 30 sena*,

–  tfal taħt l-età ta' 18-il sena*,

 

–  żgħażagħ bejn it-18-il sena u d-29 sena*,

–  persuni akbar minn 54 sena*,

–  persuni akbar minn 54 sena*,

–  persuni b'edukazzjoni sekondarja baxxa jew inqas (ISCED 0-2)*,

–  persuni b'edukazzjoni sekondarja tal-ewwel livell jew inqas (ISCED 0-2)*,

–  persuni b'edukazzjoni sekondarja għolja (ISCED 3) jew b'edukazzjoni postsekondarja (ISCED 4)*,

–  persuni b'edukazzjoni sekondarja għolja (ISCED 3) jew b'edukazzjoni postsekondarja (ISCED 4)*,

–  persuni b'edukazzjoni terzjarja (ISCED 5 sa 8)*.

–  persuni b'edukazzjoni terzjarja (ISCED 5 sa 8)*.

It-total ta' parteċipanti se jiġi kkalkulat awtomatikament abbażi tal-indikaturi komuni tal-outputs relatati mal-istatus tal-impjieg.

It-total ta' parteċipanti se jiġi kkalkulat awtomatikament abbażi tal-indikaturi komuni tal-outputs relatati mal-istatus tal-impjieg.

(1b)  Indikaturi komuni oħra tal-outputs

(1b)  Indikaturi komuni oħra tal-outputs

Jekk id-data għal dawn l-indikaturi ma tinġabarx mir-reġistri tad-data, il-valuri ta' dawn l-indikaturi jistgħu jiġu ddeterminati abbażi ta' stima informata mill-benefiċjarju.

Jekk id-data għal dawn l-indikaturi ma tinġabarx mir-reġistri tad-data, il-valuri ta' dawn l-indikaturi jistgħu jiġu ddeterminati abbażi ta' stima informata mill-benefiċjarju. Id-data dejjem tiġi pprovduta mill-parteċipanti fuq bażi volontarja.

–  persuni b'diżabbiltà**,

–  persuni b'diżabbiltà**,

 

  persuni taħt l-età ta' 18-il sena*,

–  ċittadini ta' pajjiżi terzi*,

–  ċittadini ta' pajjiżi terzi*,

–  persuni bi sfond barrani*,

–  persuni bi sfond barrani*,

–  minoranzi (inkluż il-komunitajiet marġinalizzati bħar-Roma)**,

–  minoranzi (ħlief mill-komunità Rom)**,

 

–  persuni mill-komunità Rom**,

–  persuni mingħajr saqaf jew milquta mill-esklużjoni tal-akkomodazzjoni*,

–  persuni mingħajr saqaf jew milquta mill-esklużjoni tal-akkomodazzjoni*,

–  persuni minn żoni rurali*.

–  persuni minn żoni rurali*,

 

  persuni minn żoni ġeografiċi b'livelli għoljin ta' faqar u esklużjoni soċjali*,

 

  persuni li jkunu għaddejjin mit-tranżizzjoni mill-kura istituzzjonali għall-kura bbażata fil-familja u l-komunità**.

(2)  Indikaturi komuni tal-outputs għall-entitajiet huma:

(2)  Indikaturi komuni tal-outputs għall-entitajiet huma:

–  l-għadd ta' amministrazzjonijiet pubbliċi jew servizzi pubbliċi appoġġati fil-livell nazzjonali, reġjonali jew lokali,

–  l-għadd ta' amministrazzjonijiet pubbliċi jew servizzi pubbliċi appoġġati fil-livell nazzjonali, reġjonali jew lokali,

–  l-għadd ta' intrapriżi mikro, żgħar u medji appoġġati (inkluż l-intrapriżi koperattivi u l-intrapriżi soċjali).

–  l-għadd ta' intrapriżi mikro, żgħar u medji appoġġati (inkluż l-intrapriżi koperattivi u l-intrapriżi soċjali).

(3)  L-indikaturi komuni tar-riżultati immedjati għall-parteċipanti huma:

(3)  L-indikaturi komuni tar-riżultati immedjati għall-parteċipanti huma:

–  parteċipanti li qed ifittxu impjieg wara li telqu*,

–  parteċipanti li qed ifittxu impjieg wara li telqu*,

–  parteċipanti li qed jieħdu edukazzjoni jew taħriġ wara li telqu*,

–  parteċipanti li qed jieħdu edukazzjoni jew taħriġ wara li telqu*,

–  parteċipanti li kisbu kwalifika wara li telqu*,

–  parteċipanti li kisbu kwalifika wara li telqu*,

–  parteċipanti li kisbu kwalifika wara li telqu*,

–  parteċipanti li kisbu kwalifika wara li telqu*,

(4) Indikaturi komuni tar-riżultati aktar fit-tul għall-parteċipanti:

(4) Indikaturi komuni tar-riżultati aktar fit-tul għall-parteċipanti:

–  parteċipanti b'impjieg, inkluż għal rashom, fi żmien sitt xhur wara li telqu*,

–  parteċipanti b'impjieg, inkluż għal rashom, fi żmien sitt xhur u tnax-il xahar wara li telqu*,

–  parteċipanti b'sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol aħjar, fi żmien sitt xhur wara li telqu*.

–  parteċipanti b'sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol aħjar, fi żmien sitt xhur u tnax-il xahar wara li telqu*.

Bħala rekwiżit minimu, din id-data għandha tinġabar abbażi ta' kampjun rappreżentattiv ta' parteċipanti f'kull għan speċifiku. Il-validità interna tal-kampjun għandha tiġi żgurata b'tali mod li d-data tkun tista' tiġi ġeneralizzata fil-livell tal-għan speċifiku.

Bħala rekwiżit minimu, din id-data għandha tinġabar abbażi ta' kampjun rappreżentattiv ta' parteċipanti f'kull għan speċifiku. Il-validità interna tal-kampjun għandha tiġi żgurata b'tali mod li d-data tkun tista' tiġi ġeneralizzata fil-livell tal-għan speċifiku.

________________________________

__________________________________

1 Id-data rrappurtata bl-indikaturi mmarkati b'asterisk (*) hi data personali skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) 2016/679.

1 Id-data rrappurtata bl-indikaturi mmarkati b'asterisk (*) hi data personali skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) 2016/679.

Id-data rrappurtata bl-indikaturi mmarkati b'żewġ asterisks (**) hi kategorija speċjali tad-data skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2016/679.

Id-data rrappurtata bl-indikaturi mmarkati b'żewġ asterisks (**) hi kategorija speċjali tad-data skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2016/679.

Emenda    154

Proposta għal regolament

Anness II

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

ANNESS II

ANNESS II

Indikaturi komuni għall-appoġġ tal-FSE+ biex tiġi indirizzata l-privazzjoni materjali

Indikaturi komuni għall-appoġġ tal-FSE+ biex tiġi indirizzata l-privazzjoni materjali

(1)  Indikaturi tal-outputs

(1)  Indikaturi tal-outputs

(a)  Il-valur monetarju totali tal-oġġetti u l-ikel imqassma.

(a) Il-valur monetarju totali tal-oġġetti u l-ikel imqassma.

(i)  il-valur totali tal-għajnuna alimentari;

(i)  il-valur totali tal-għajnuna alimentari;

(ia)  il-valur monetarju totali tal-ikel għat-tfal;

(ia)  il-valur monetarju totali tal-ikel għat-tfal;

(ib)  il-valur monetarju totali tal-ikel għall-persuni bla saqaf;

(ib)  il-valur monetarju totali tal-ikel għall-persuni bla saqaf;

(ic)  il-valur monetarju totali tal-ikel għal gruppi oħra fil-mira.

(ic)  il-valur monetarju totali tal-ikel għal gruppi oħra fil-mira.

(ii)  il-valur tal-oġġetti mqassma

(ii)  il-valur tal-oġġetti mqassma

(iia)  il-valur monetarju totali tal-oġġetti għat-tfal;

(iia)  il-valur monetarju totali tal-oġġetti għat-tfal;

(iib)  il-valur monetarju totali tal-oġġetti għall-persuni bla dar;

(iib)  il-valur monetarju totali tal-oġġetti għall-persuni bla dar;

(iic)  il-valur monetarju totali tal-oġġetti għal gruppi oħra fil-mira.

(iic)  il-valur monetarju totali tal-oġġetti għal gruppi oħra fil-mira.

(b)  Il-kwantità totali ta' għajnuna alimentari mqassma (f'tunnellati).

(b)  Il-kwantità totali ta' għajnuna alimentari mqassma (f'tunnellati).

Li minnhom2:

Li minnhom2:

(a)  is-sehem tal-ikel li għalih tħallsu biss it-trasport, it-tqassim u l-ħżin mill-programm (bħala %);

(a)  is-sehem tal-ikel li għalih tħallsu biss it-trasport, it-tqassim u l-ħżin mill-programm (bħala %);

(b)  il-proporzjon ta' oġġetti tal-ikel kofinanzjati mill-FSE+ fil-volum totali tal-ikel imqassam lill-benefiċjarji (bħala %).

(b)  il-proporzjon ta' oġġetti tal-ikel kofinanzjati mill-FSE+ fil-volum totali tal-ikel imqassam lill-benefiċjarji (bħala %).

(3) Indikaturi komuni tar-riżultati3

(3) Indikaturi komuni tar-riżultati3

–  L-għadd tar-riċevituri aħħarija li jirċievu l-għajnuna alimentari

–  L-għadd tar-riċevituri aħħarija li jirċievu l-għajnuna alimentari

–  L-għadd ta' tfal taħt it-18-il sena,

–  L-għadd ta' tfal taħt it-18-il sena,

–  L-għadd ta' żgħażagħ bejn it-18 u d-29 sena,

–  L-għadd ta' żgħażagħ bejn it-18 u d-29 sena,

–  L-għadd ta' persuni akbar minn 54 sena,

–  L-għadd ta' persuni akbar minn 54 sena,

–  L-għadd ta' persuni b'diżabbiltà,

–  L-għadd ta' persuni b'diżabbiltà,

–  L-għadd ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi,

–  L-għadd ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi,

–  L-għadd ta' persuni bi sfond barrani u l-minoranzi (inkluż il-komunitajiet emarġinati bħar-Roma),

–  L-għadd ta' persuni bi sfond barrani u l-minoranzi (ħlief mill-komunità Rom),

 

–  persuni mill-komunità Rom,

–  L-għadd persuni mingħajr saqaf jew milquta mill-esklużjoni tal-akkomodazzjoni.

–  L-għadd ta' persuni mingħajr saqaf jew milquta mill-esklużjoni tal-akkomodazzjoni,

L-għadd tar-riċevituri aħħarija li jirċievu l-għajnuna materjali

L-għadd ta' persuni li jirċievu l-għajnuna materjali,

–  L-għadd ta' tfal taħt it-18-il sena,

–  L-għadd ta' tfal taħt it-18-il sena,

–  L-għadd ta' żgħażagħ bejn it-18 u d-29 sena,

–  L-għadd ta' żgħażagħ bejn it-18 u d-29 sena,

–  L-għadd ta' persuni akbar minn 54 sena,

–  L-għadd ta' persuni akbar minn 54 sena,

–  L-għadd ta' persuni b'diżabbiltà,

–  L-għadd ta' persuni b'diżabbiltà,

–  L-għadd ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi,

–  L-għadd ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi,

–  L-għadd ta' persuni bi sfond barrani u l-minoranzi (inkluż il-komunitajiet emarġinati bħar-Roma),

–  L-għadd ta' persuni bi sfond barrani u l-minoranzi (ħlief mill-komunità Rom),

 

–  persuni mill-komunità Rom,

–  L-għadd persuni mingħajr saqaf jew milquta mill-esklużjoni tal-akkomodazzjoni.

–  L-għadd ta' persuni mingħajr saqaf jew milquta mill-esklużjoni tal-akkomodazzjoni.

_________________________________

_________________________________

2 Il-valuri ta' dawn l-indikaturi għandhom jiġu ddeterminati abbażi tal-istima informata mill-benefiċjarji

2 Il-valuri ta' dawn l-indikaturi għandhom jiġu ddeterminati abbażi tal-istima informata mill-benefiċjarji

3 Ibid

3 Ibid

Emenda    155

Proposta għal regolament

Anness IIa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

ANNESS IIa

 

Indikaturi komuni għall-appoġġ tal-FSE+ għall-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali għall-persuni l-aktar fil-bżonn

 

Indikaturi tal-outputs

 

(1)  L-għadd totali ta' persuni li jirċievu għajnuna favur l-inklużjoni soċjali.

 

Li minnhom:

 

(a)  l-għadd ta' tfal li għandhom 15-il sena jew inqas;

 

(b)  l-għadd ta' persuni li għandhom 65 sena jew iktar;

 

(c)  l-għadd ta' nisa;

 

(d)  l-għadd ta' persuni bi sfond barrani u l-minoranzi (ħlief mill-komunità Rom);

 

(e)  persuni mill-komunità Rom;

 

(f)  l-għadd ta' persuni bla dar.

Emenda    156

Proposta għal regolament

Anness IIb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

ANNESS IIb

 

Indikaturi għall-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali

 

1.  Il-livell ta' kisba ddikjarata ta' fehim aħjar tal-politiki u tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni

 

(1)  L-għadd ta' attivitajiet analitiċi,

 

(2)  L-għadd ta' attivitajiet ta' tagħlim reċiproku, għarfien u disseminazzjoni,

 

(3)  Appoġġ lill-atturi ewlenin

 

2.  Il-livell ta' kollaborazzjoni u sħubija attiva bejn l-istituzzjonijiet governattivi tal-Unjoni, l-Istati Membri u l-pajjiżi assoċjati

 

(1)  L-għadd ta' attivitajiet analitiċi,

 

(2)  L-għadd ta' attivitajiet ta' tagħlim reċiproku, għarfien u disseminazzjoni,

 

(3)  Appoġġ lill-atturi ewlenin

 

3.  Użu ddikjarat tal-innovazzjoni fil-politika soċjali għall-implimentazzjoni tas-CSRs soċjali u r-riżultati tal-esperimentazzjoni ta' politiki soċjali għat-tfassil tal-politika

 

(1)  L-għadd ta' attivitajiet analitiċi,

 

(2)  L-għadd ta' attivitajiet ta' tagħlim reċiproku, għarfien u disseminazzjoni,

 

(3)  Appoġġ lill-atturi ewlenin

 

4.  L-għadd ta' viżitaturi tal-pjattaforma EURES

 

5.  L-għadd ta' kollokamenti f'impjieg għaż-żgħażagħ miksuba jew appoġġati fl-ambitu tal-Azzjoni Preparatorja "L-Ewwel Impjieg EURES Tiegħek" (YfEJ) kif ukoll fi ħdan Skemi Partikolari ta' Mobilità

 

6.  L-għadd ta' kuntatti personali individwali tal-konsulenti tal-EURES mal-persuni li jfittxu impjieg, mal-persuni li jbiddlu l-impjieg u ma' min iħaddem

 

7.  L-għadd ta' negozji maħluqa jew konsolidati li bbenefikaw mill-appoġġ tal-Unjoni

 

8.  Il-proporzjon ta' benefiċjarji li ħolqu jew żviluppaw aktar il-kummerċ permezz tal-mikrofinanzjament tal-Unjoni meta mqabbla ma' dawk li huma qiegħda jew li jappartjenu għal gruppi żvantaġġati

Emenda    157

Proposta għal regolament

Anness III – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-għadd ta' valutazzjonijiet kliniċi konġunti tat-teknoloġija tas-saħħa

2.  L-għadd ta' benefiċjarji (professjonisti, ċittadini, pazjenti) affettwati mir-riżultati tal-programm

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li nikkunsidraw il-pekuljaritajiet u l-firxa wiesgħa ta' proġetti tal-fergħa tas-saħħa, aħna nissuġġerixxu li jiġu inklużi indikaturi oħra bħall-għadd ta' benefiċjarji (professjonisti, ċittadini, pazjenti) affettwati mir-riżultati tal-programm.

Emenda    158

Proposta għal regolament

Anness III – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-għadd tal-aqwa prattiki trasferiti

3.  L-għadd ta' valutazzjonijiet kliniċi konġunti tat-teknoloġija tas-saħħa

Emenda    159

Proposta għal regolament

Anness III – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Il-grad tal-użu tar-riżultati tal-programm fil-politika nazzjonali tas-saħħa kif imkejjel bil-kwestjonarju ta' "qabel u wara2

4.  L-għadd tal-aqwa prattiki trasferiti

Emenda    160

Proposta għal regolament

Anness III – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4a.  Il-grad tal-użu tar-riżultati tal-programm fil-politiki jew l-għodod reġjonali u nazzjonali tas-saħħa kif imkejjel mill-metodi vvalidati

(1)

ĠU C ... / Għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.

(2)

ĠU C ... / Għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.


NOTA SPJEGATTIVA

Mindu nħoloq fl-1958 bit-Trattat ta' Ruma, il-Fond Soċjali Ewropew kien l-istrument finanzjarju ewlieni tal-UE għall-promozzjoni tal-impjiegi.

Il-proposta tal-Kummissjoni dwar il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE +) għall-perjodu 2021-2027 mhux biss tkompli tippromwovi l-impjiegi u l-inklużjoni soċjali iżda timmira wkoll għal progress ċar fit-tisħiħ tad-dimensjoni soċjali Ewropea billi torbot direttament il-ħdax-il għan speċifiku tagħha mar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż adottati fil-kuntest tas-Semestru Ewropew, li fl-istess ħin għandhom rabta mal-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.

L-FSE+ se jibqa' jagħmel parti mill-Politika ta' Koeżjoni u se jkun rregolat l-aktar permezz tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni (CPR). Madankollu, u sabiex tiġi żgurata koerenza akbar bejn l-għanijiet u l-implimentazzjoni tal-fondi, l-FSE+ huwa r-riżultat tal-fużjoni tal-Fond Soċjali Ewropew attwali, l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI), il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD), il-Programm Ewropew għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI) u l-Programm Ewropew dwar is-Saħħa.

Il-fużjoni twieġeb għall-ħtieġa li l-proċeduri attwali jiġu ssimplifikati, ottimizzati u jsiru aktar flessibbli, filwaqt li fl-istess ħin jitnaqqsu l-ostakli amministrattivi, li jiġu ffaċilitati l-viżibbiltà u l-aċċessibbiltà tal-benefiċjarji u ċ-ċittadini Ewropej, u li jinkisbu sinerġiji permezz ta' approċċi aktar integrati, u dan jippermetti lill-UE u lill-Istati Membri jagħtu appoġġ aktar integrat u mmirat b'risposta għall-isfidi soċjali u tax-xogħol li qed jiffaċċjaw iċ-ċittadini Ewropej, kemm fil-preżenti kif ukoll għal dawk tal-ġejjieni.

Din il-fużjoni m'għandhiex tikkomprometti l-għanijiet speċifiċi tal-fondi u l-programmi attwali.

Bl-istess mod, l-FSE+ għandu jkun komplementari, ikun ikkoordinat u jkun koerenti ma' fondi u programmi oħra tal-Unjoni bħall-Erasmus, il-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil jew il-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali. Għandu jiżgura wkoll sinerġiji aħjar mal-bqija tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej, b'mod partikolari l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni.

L-UE tista' tibqa' kompetittiva f'ekonomija globali biss jekk iżżomm livelli għoljin ta' impjiegi, edukazzjoni, saħħa u inklużjoni soċjali. L-eżistenza ta' defiċit fil-ħiliet, b'mod partikolari dwar aspetti diġitali, kif ukoll in-nuqqas ta' korrelazzjoni li għad hemm f'ħafna setturi bejn is-sistemi edukattivi/ta' taħriġ u s-suq tax-xogħol, hija ta' ħsara għas-soċjetà Ewropea kollha kemm hi.

Għalhekk, jenħtieġ approċċ ta' inklużjoni attiva li jirrikonoxxi l-investimenti fil-kapital uman bħala fattur importanti għat-tkabbir tal-ekonomija Ewropea.

Barra minn hekk, jeħtieġ li t-tħejjija tal-proġetti u l-programmi individwali tikkontribwixxi sabiex tittejjeb il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet reali fil-prattika, f'konformità mal-Artikolu 174 tat-TFUE, b'mod partikolari dawk ir-reġjuni li jbatu minn żvantaġġi demografiċi gravi u permanenti, bħar-reġjuni b'densità ta' popolazzjoni baxxa ħafna.

Inkella, ikunu ineffettivi u jibqa' jkun hemm disparitajiet kemm bejn ir-reġjuni kif ukoll fi ħdanhom, b'theddida għas-sopravivenza ta' ħafna żoni rurali Ewropej fejn teżisti wkoll il-problema ta' popolazzjoni li qed tixjieħ.

L-appoġġ għaż-żgħażagħ huwa għan indispensabbli li jrid jinżamm. Għalkemm ir-rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ naqset mill-massimu ta' 24 % fl-2013 (u ta' aktar minn 50 % f'xi Stati Membri) għal 15,1 % f'Mejju 2018, għadha għolja wisq u hija aktar mid-doppju tar-rata tal-qgħad ġenerali.

Bl-istess mod, il-persentaġġ ta' żgħażagħ bejn il-15-il sena u d-29 sena barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEETs) għadu għoli ħafna, jiġifieri 13,4 % fl-2017.

L-FSE+ jeħtieġ li jappoġġa l-promozzjoni tal-impjieg taż-żgħażagħ permezz ta' miżuri personalizzati skont l-iskemi nazzjonali tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, b'enfasi partikolari fuq iż-żgħażagħ inattivi, dawk li huma l-aktar 'il bogħod mis-suq tax-xogħol u, għalhekk, dawk l-aktar diffiċli li jintlaħqu.

Minħabba l-importanza kbira li jingħata appoġġ liż-żgħażagħ, kif ukoll il-problemi esperjenzati minn diversi Stati Membri fil-varar ta' miżuri meħtieġa, ikun meqjus neċessarju li jiġi allokat 15 % tal-baġit tal-FSE++ għall-appoġġ liż-żgħażagħ, filwaqt li, meta jkun meħtieġ, il-prefinanzjament isir possibbli.

L-FSE+ għandu jintuża bil-għan li jtejjeb il-funzjonament tas-suq tax-xogħol, jappoġġa l-modernizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi tal-impjiegi u jtejjeb is-servizzi ta' għoti ta' pariri u ta' gwida għall-ħaddiema. Bl-istess mod, l-implimentazzjoni tiegħu għandha tappoġġa l-mobbiltà tal-ħaddiema infranazzjonali u transfruntiera.

L-inugwaljanzi soċjali huma wkoll punt ieħor li jqajjem tħassib soċjali kbir għaċ-ċittadini Ewropej. Huwa għalhekk meħtieġ li mill-inqas 27 % tar-riżorsi taħt l-FSE+ jiġu allokati għall-qerda tal-faqar u t-trawwim tal-inklużjoni soċjali.

Għandha ssir distinzjoni ċara bejn dan l-appoġġ għall-gruppi l-aktar żvantaġġati u l-assistenza soċjali.

Huwa importanti li jinżammu l-għanijiet li jintemmu l-privazzjoni materjali u nutrizzjonali u tal-inklużjoni soċjali ta' dawk l-aktar fil-bżonn, u li l-Istati Membri jallokaw għal dan mill-inqas 3 % tar-riżorsi tal-FSE+ tagħhom b'ġestjoni kondiviża. Dawk ir-riżorsi għandhom jikkomplementaw l-ammonti allokati għall-qerda tal-faqar u l-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, peress li b'hekk tittejjeb l-integrazzjoni ta' dawk l-aktar żvantaġġati.

Għalhekk, ir-riżorsi allokati għall-qerda tal-faqar u tal-esklużjoni soċjali għandhom jiffukaw fuq politiki attivi li jiżguraw opportunitajiet indaqs, mill-aċċess għall-edukazzjoni primarja sal-aċċess għas-suq tax-xogħol u l-l-iżvilupp tiegħu, b'attenzjoni partikolari mogħtija lit-tfal. Dan jgħin biex jinkiser iċ-ċiklu vizzjuż tal-faqar.

Il-funzjonament xieraq tal-proġetti differenti jirrikjedi l-parteċipazzjoni xierqa tas-sħab soċjali u tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fit-twettiq tal-politiki tal-impjiegi, l-edukazzjoni u l-inklużjoni soċjali.

Huwa importanti, f'dan ir-rigward, li l-politiki għall-qerda tal-faqar u l-esklużjoni soċjali, u speċjalment dawk immirati lejn dawk l-aktar żvantaġġati, iqisu l-opinjonijiet tal-NGOs speċjalizzati u tal-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw in-nies li huma stess jgħixu fil-faqar u fl-esklużjoni soċjali.

Barra minn hekk, l-FSE+ għandu jikkontribwixxi biex jiġi żgurat li l-politiki soċjali u tal-impjiegi tal-Istati Membri jirrispettaw il-prinċipji tal-opportunitajiet indaqs u n-nondiskriminazzjoni, kemm bejn l-irġiel u n-nisa kif ukoll abbażi tas-sess, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali, b'mod partikolari fir-rigward tal-aċċess għas-suq tax-xogħol u l-promozzjoni tiegħu, filwaqt li tiġi promossa l-aċċessibbiltà għall-persuni b'diżabbiltà.


OPINJONI tal-Kumitat għall-Baġits (6.11.2018)

għall-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+)

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Karine Gloanec Maurin

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda    1

Proposta għal regolament

Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a)  Jenħtieġ li s-sinerġiji bejn il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd, il-Funzjoni Ewropea ta' Stabbilizzazzjoni tal-Investimenti, InvestEU u l-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni jiġu sfruttati.

Emenda    2

Proposta għal regolament

Premessa 1b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1b)  Fl-14 ta' Marzu u fit-30 ta' Mejju 2018, il-Parlament Ewropew saħaq fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) għall-perjodu 2021-2027 dwar l-importanza tal-prinċipji orizzontali li jenħtieġ li jkunu l-bażi tal-QFP 2021-2027 u l-politiki kollha relatati tal-Unjoni. F'dan il-kuntest, il-Parlament sostna mill-ġdid il-pożizzjoni tiegħu li l-Unjoni jeħtiġilha twettaq l-impenn tagħha li tkun minn ta' quddiem fl-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-Nazzjonijiet Uniti, u ddeplora n-nuqqas ta' impenn ċar u viżibbli f'dawk il-proposti. Għalhekk, il-Parlament talab biex l-SDGs jiġu integrati fil-politiki u l-inizjattivi kollha tal-Unjoni tal-QFP li jmiss. Huwa enfasizza wkoll li l-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni hija essenzjali biex l-UE tirrispetta l-impenji tagħha favur Ewropa inklużiva u għalhekk talab impenji fir-rigward tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri u tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-politiki u l-inizjattivi kollha tal-Unjoni fil-QFP li jmiss. Fir-riżoluzzjoni tiegħu, il-Parlament saħaq li wara l-Ftehim ta' Pariġi, in-nefqa orizzontali relatata mal-klima jenħtieġ li tiżdied b'mod sinifikanti meta mqabbla mal-QFP attwali u għandha tilħaq 30 % mill-aktar fis possibbli u sa mhux aktar tard mill-2027.

Emenda    3

Proposta għal regolament

Premessa 1c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1c)  Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-30 ta' Mejju 2018 dwar il-qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji, il-Parlament Ewropew iddeplora l-fatt li l-proposta tal-Kummissjoni tat-2 ta' Mejju 2018 dwar il-qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027 wasslet direttament għal tnaqqis ta' 10 % fil-livell tal-politika ta' koeżjoni, u kien partikolarment kontra kwalunkwe tnaqqis radikali li jista' jippreġudika n-natura u l-objettivi ta' din il-politika. F'dan il-kuntest, huwa wera dubji dwar il-proposta li l-Fond Soċjali Ewropew jitnaqqas b'6 %, minkejja l-kamp ta' applikazzjoni mwessa' tiegħu u l-integrazzjoni tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ.

Emenda    4

Proposta għal regolament

Premessa 1d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1d)  Huwa essenzjali li jinżammu l-finanzjamenti allokati għall-Fond Soċjali Ewropew, għall-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn, għall-Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u għall-Programm għall-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa għal wara l-2020 għall-UE-27 tal-inqas fil-livell tal-baġit għall-2014-2020 bi prezzijiet kostanti. Huwa wkoll indispensabbli li l-pakkett tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ jiġi rduppjat kif ukoll li jkun hemm implimentazzjoni sħiħa tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-Unjoni, filwaqt li tiġi żgurata l-allokazzjoni rapida u simplifikata ta' fondi u finanzjament permanenti u stabbli fil-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss.

Emenda    5

Proposta għal regolament

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)  Fl-20 ta' Ġunju 2017, il-Kunsill approva r-risposta tal-Unjoni għall-"Aġenda tal-2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli tan-NU" – futur Ewropew sostenibbli. Il-Kunsill enfasizza l-importanza li jinkiseb żvilupp sostenibbli fit-tliet dimensjonijiet (ekonomika, soċjali u ambjentali), b'mod bilanċjat u integrat. Hu vitali li l-iżvilupp sostenibbli jiġi integrat fl-oqsma ta' politika interna u esterna tal-Unjoni kollha, u li l-Unjoni tkun ambizzjuża fil-politiki li tuża biex tindirizza l-isfidi dinjin. Il-Kunsill laqa' l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar "Il-passi li jmiss għal futur Ewropew sostenibbli" tat-22 ta' Novembru 2016 bħala l-ewwel pass għall-integrazzjoni tal-Miri tal-Iżvilupp Sostenibbli u l-applikazzjoni tal-iżvilupp sostenibbli bħala prinċipju ta' gwida essenzjali għall-politiki kollha tal-Unjoni, inkluż bl-istrumenti finanzjarji tagħha.

(4)  Fl-20 ta' Ġunju 2017, il-Kunsill approva r-risposta tal-Unjoni għall-"Aġenda tal-2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli tan-NU" – futur Ewropew sostenibbli. Il-Kunsill enfasizza l-importanza li jinkiseb żvilupp sostenibbli fit-tliet dimensjonijiet (ekonomika, soċjali u ambjentali), b'mod bilanċjat u integrat. Hu vitali li l-iżvilupp sostenibbli jiġi integrat fl-oqsma ta' politika interna u esterna tal-Unjoni kollha, u li l-Unjoni tkun ambizzjuża fil-politiki li tuża biex tindirizza l-isfidi dinjin. Il-Kunsill laqa' l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar "Il-passi li jmiss għal futur Ewropew sostenibbli" tat-22 ta' Novembru 2016 bħala l-ewwel pass għall-integrazzjoni tal-Miri tal-Iżvilupp Sostenibbli u l-applikazzjoni tal-iżvilupp sostenibbli bħala prinċipju ta' gwida essenzjali għall-politiki kollha tal-Unjoni, inkluż bl-istrumenti finanzjarji tagħha. Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli billi jnaqqas il-faqar u jeradika l-forom estremi ta' faqar, jikseb edukazzjoni inklużiva u ta' kwalità, jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi, jippromwovi tkabbir ekonomiku sostnut, inklużiv u sostenibbli, impjieg sħiħ u produttiv u xogħol deċenti għal kulħadd, kif ukoll inaqqas l-inugwaljanza.

Emenda    6

Proposta għal regolament

Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13)  Jenħtieġ li l-FSE+ ikollu l-għan li jippromwovi l-impjiegi b'interventi attivi li jippermettu r-(ri)integrazzjoni fis-suq tax-xogħol, speċjalment għaż-żgħażagħ, il-persuni qiegħda fit-tul u l-persuni inattivi, kif ukoll permezz ta' promozzjoni tal-impjiegi indipendenti u l-ekonomija soċjali. Il-FSE+ jenħtieġ li jkollu l-għan li jtejjeb il-funzjonament tas-swieq tax-xogħol billi jappoġġa l-modernizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol bħas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi ħalli jitjiebu l-kapaċitajiet tagħhom li jipprovdu pariri u gwida mmirati u intensifikati waqt it-tiftix tal-impjiegi u t-tranżizzjoni għax-xogħol u biex titjieb il-mobbiltà tal-ħaddiema. Il-FSE+ jenħtieġ jippromwovi s-sehem tan-nisa fis-suq tax-xogħol permezz ta' miżuri bil-għan li jiżguraw, fost l-oħrajn, bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja u l-aċċess għall-indukrar tat-tfal. L-FSE+ jenħtieġ ukoll li jkollu l-għan li jipprovdi ambjent lavorattiv san u adattat sew biex iwieġeb għar-riskji tas-saħħa relatati ma' forom tax-xogħol li qed jinbidlu u l-ħtiġijiet tal-forza tax-xogħol li qed tixjieħ.

(13)  Jenħtieġ li l-FSE+ ikollu l-għan li jippromwovi l-impjiegi b'interventi attivi li jippermettu r-(ri)integrazzjoni fis-suq tax-xogħol, speċjalment għaż-żgħażagħ, il-persuni qiegħda fit-tul u l-gruppi inattivi u żvantaġġati, kif ukoll permezz ta' promozzjoni tal-impjiegi, tal-impjiegi indipendenti u tal-ekonomija soċjali. Il-FSE+ jenħtieġ li jkollu l-għan li jtejjeb il-funzjonament tas-swieq tax-xogħol billi jappoġġa l-modernizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol bħas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi ħalli jitjiebu l-kapaċitajiet tagħhom li jipprovdu pariri u gwida mmirati u intensifikati waqt it-tiftix tal-impjiegi u t-tranżizzjoni għax-xogħol u biex titjieb il-mobbiltà tal-ħaddiema. Il-FSE+ jenħtieġ li jippromwovi s-sehem tan-nisa fis-suq tax-xogħol permezz ta' miżuri bil-għan li jiżguraw, fost l-oħrajn, bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja u l-aċċess għall-indukrar tat-tfal. L-FSE+ jenħtieġ ukoll li jkollu l-għan li jipprovdi ambjent lavorattiv san u adattat sew biex iwieġeb għar-riskji tas-saħħa relatati ma' forom tax-xogħol li qed jinbidlu u l-ħtiġijiet tal-forza tax-xogħol li qed tixjieħ.

Emenda    7

Proposta għal regolament

Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(13a)  Fil-kuntest tal-ġestjoni tal-baġit u l-evalwazzjoni tal-programmi operattivi tal-Istati Membri, l-ibbaġittjar skont is-sessi huwa strument importanti fil-politika dwar l-opportunitajiet indaqs biex id-differenzi bejn is-sessi jsiru trasparenti fil-parteċipazzjoni tal-FSE+.

Emenda    8

Proposta għal regolament

Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14)  Jenħtieġ li l-FSE+ jipprovdi appoġġ biex jitjiebu l-kwalità, l-effikaċja u r-rilevanza fis-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ biex tiġi ffaċilitata l-kisba ta' kompetenzi ewlenin, l-aktar b'rabta mal-ħiliet diġitali li kull individwu jeħtieġ għas-sodisfazzjon u l-iżvilupp personali, l-impjieg, l-inklużjoni soċjali u ċ-ċittadinanza attiva. L-FSE+ jenħtieġ jgħin fil-progressjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ u fit-tranżizzjoni għax-xogħol, jappoġġa t-tagħlim tul il-ħajja u l-impjegabbiltà, u jikkontribwixxi għall-kompetittività u l-innovazzjoni ekonomika u soċjetali billi jappoġġa inizjattivi skalabbli u sostenibbli f'dawn l-oqsma. Dan jista' jinkiseb pereżempju permezz ta' tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol u apprendistati, iggwidar tul il-ħajja, antiċipazzjoni tal-ħiliet b'koperazzjoni mal-industrija, materjali aġġornati tat-taħriġ, previżjonijiet u monitoraġġ dwar is-sitwazzjoni tal-gradwati, taħriġ tal-edukaturi, validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim, u rikonoxximent tal-kwalifiki.

(14)  Bħala strument ewlieni biex l-UE tippromwovi l-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali, jenħtieġ li l-FSE+ jipprovdi appoġġ biex jitjiebu l-kwalità, l-effikaċja u r-rilevanza fis-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ biex tiġi ffaċilitata l-kisba ta' kompetenzi ewlenin, l-aktar b'rabta mal-ħiliet diġitali li kull individwu jeħtieġ għas-sodisfazzjon u l-iżvilupp personali, l-impjieg, l-inklużjoni soċjali u ċ-ċittadinanza attiva. L-FSE+ jenħtieġ li jgħin fil-progressjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ u fit-tranżizzjoni għax-xogħol, jappoġġa t-tagħlim tul il-ħajja u l-impjegabbiltà, u jikkontribwixxi għall-kompetittività u l-innovazzjoni ekonomika u soċjetali billi jappoġġa inizjattivi skalabbli u sostenibbli f'dawn l-oqsma. Dan jista' jinkiseb pereżempju permezz ta' tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol u apprendistati, iggwidar tul il-ħajja, antiċipazzjoni tal-ħiliet b'koperazzjoni mal-industrija, materjali aġġornati tat-taħriġ, previżjonijiet u monitoraġġ dwar is-sitwazzjoni tal-gradwati, taħriġ tal-edukaturi, validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim, u rikonoxximent tal-kwalifiki.

Emenda    9

Proposta għal regolament

Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(18)  Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-isforzi tal-Istati Membri biex jindirizzaw il-faqar ħalli jkissru ċ-ċiklu ta' żvantaġġi minn ġenerazzjoni għal oħra, u jippromwovu l-inklużjoni soċjali billi jiżguraw opportunitajiet indaqs għal kulħadd, jiġġieldu d-diskriminazzjoni u jindirizzaw l-inugwaljanzi tas-saħħa. Dan ifisser li tiġi mobilizzata firxa ta' politiki mmirati għall-aktar persuni fil-bżonn tkun xi tkun l-età tagħhom, fosthom it-tfal, il-komunitajiet marġinalizzati bħar-Roma, u l-ħaddiema foqra. Jenħtieġ li l-FSE+ jippromwovi l-inklużjoni attiva tal-persuni li mhumiex fis-suq tax-xogħol ħalli tkun żgurata l-integrazzjoni soċjoekonomika tagħhom. Jenħtieġ li l-FSE+ jintuża wkoll biex jitjieb l-aċċess fil-ħin u indaqs għal servizzi affordabbli, sostenibbli u ta' kwalità għolja bħall-kura tas-saħħa u l-kura fit-tul, b'mod partikolari s-servizzi tal-kura tal-familja u bbażata fuq il-komunità. Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi għall-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-protezzjoni soċjali b'mod partikolari biex tiġi promossa l-aċċessibbiltà tagħhom.

(18)  Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-isforzi tal-Istati Membri biex jindirizzaw il-faqar ħalli jkissru ċ-ċiklu ta' żvantaġġi minn ġenerazzjoni għal oħra, u jippromwovu l-inklużjoni soċjali billi jiżguraw opportunitajiet indaqs għal kulħadd, jiġġieldu d-diskriminazzjoni u jindirizzaw l-inugwaljanzi tas-saħħa. Dan ifisser li tiġi mobilizzata firxa ta' politiki, adattati għal-livelli differenti ta' żvilupp bejn ir-reġjuni tal-UE u fi ħdanhom, maħsuba biex ikunu mmirati għall-aktar persuni fil-bżonn tkun xi tkun l-età tagħhom, fosthom it-tfal, il-komunitajiet marġinalizzati bħar-Roma, u l-ħaddiema foqra. Jenħtieġ li l-FSE+ jippromwovi l-inklużjoni attiva tal-persuni li mhumiex fis-suq tax-xogħol ħalli tkun żgurata l-integrazzjoni soċjoekonomika tagħhom. Jenħtieġ li l-FSE+ jintuża wkoll biex jitjieb l-aċċess fil-ħin u indaqs għal servizzi affordabbli, sostenibbli u ta' kwalità għolja bħall-kura tas-saħħa u l-kura fit-tul, b'mod partikolari s-servizzi tal-kura tal-familja u bbażata fuq il-komunità. Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi għall-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-protezzjoni soċjali b'mod partikolari biex tiġi promossa l-aċċessibbiltà tagħhom.

Emenda    10

Proposta għal regolament

Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(19)  Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi biex jonqos il-faqar billi jappoġġa l-iskemi nazzjonali ta' appoġġ li għandhom l-għan li jtaffu l-privazzjoni alimentari u materjali u jippromwovu l-integrazzjoni soċjali tal-persuni fir-riskju tal-faqar jew l-esklużjoni soċjali u dawk l-aktar fil-bżonn. Bil-ħsieb li mill-inqas 4 % tar-riżorsi tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ fil-livell tal-Unjoni jappoġġaw lill-aktar persuni fil-bżonn, l-Istati Membri jenħtieġ jallokaw għall-inqas 2 % tar-riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex jindirizzaw il-forom tal-faqar estrem bl-akbar impatt tal-esklużjoni soċjali, bħan-nuqqas ta' akkomodazzjoni, il-faqar tat-tfal u l-privazzjoni alimentari. Minħabba n-natura tal-operazzjonijiet u t-tip ta' riċevituri finali, jenħtieġ jiġu applikat regoli aktar sempliċi għall-appoġġ li jindirizzata l-privazzjoni materjali tal-aktar persuni fil-bżonn.

(19)  Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi biex jonqos il-faqar billi jappoġġa l-iskemi nazzjonali ta' appoġġ li għandhom l-għan li jtaffu l-privazzjoni alimentari u materjali u jippromwovu l-integrazzjoni soċjali tal-persuni fir-riskju tal-faqar jew l-esklużjoni soċjali u dawk l-aktar fil-bżonn. Bil-ħsieb li mill-inqas 4 % tar-riżorsi tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ fil-livell tal-Unjoni jappoġġaw lill-aktar persuni fil-bżonn, l-Istati Membri jenħtieġ li jallokaw għall-inqas 2 % tar-riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex jindirizzaw il-forom tal-faqar estrem bl-akbar impatt tal-esklużjoni soċjali, bħan-nuqqas ta' akkomodazzjoni, il-faqar tat-tfal u l-privazzjoni alimentari, filwaqt li jżommu l-livell minimu ta' sigurtà soċjali bażika fi ħdan l-iskemi nazzjonali ta' sigurtà soċjali. Minħabba n-natura tal-operazzjonijiet u t-tip ta' riċevituri finali, jenħtieġ jiġu applikati regoli aktar sempliċi għall-appoġġ li jindirizzaw il-privazzjoni materjali tal-aktar persuni fil-bżonn.

Ġustifikazzjoni

L-allokazzjoni għall-aktar persuni fil-bżonn fi ħdan il-FSE+ ma għandhiex tieħu post l-isforzi tal-Istati Membri biex iżommu livell xieraq ta' sigurtà soċjali bażika għaċ-ċittadini tagħhom fi ħdan l-iskemi nazzjonali ta' sigurtà soċjali tagħhom.

Emenda    11

Proposta għal regolament

Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(22a)  Fid-dawl tal-livelli għolja ta' faqar u esklużjoni soċjali fost it-tfal fl-UE (26,4 % fl-2017), u l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali li jiddikjara li t-tfal għandhom id-dritt li jkunu protetti mill-faqar u li t-tfal minn sfondi żvantaġġati għandhom dritt għal miżuri speċifiċi maħsuba għat-tisħiħ tal-opportunitajiet indaqs, jenħtieġ li l-Istati Membri jallokaw mill-inqas 5,6 %, li jirrappreżenta EUR 5.9 biljun tar-riżorsi tal-FSE+ b'ġestjoni kondiviża lill-iskema tal-Garanzija Ewropea għat-Tfal sabiex jiġu eradikati l-faqar u l-esklużjoni soċjali fost it-tfal. L-investiment bikri fit-tfal jiġġenera redditi sinifikanti għat-tfal u għas-soċjetà kollha kemm hi. L-appoġġ li jingħata lit-tfal biex jiżviluppaw ħiliet u kapaċitajiet jippermettilhom jiżviluppaw il-potenzjal sħiħ tagħhom, isiru membri attivi tas-soċjetà u jżidu l-opportunitajiet tagħhom fis-suq tax-xogħol bħala żgħażagħ.

Emenda    12

Proposta għal regolament

Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(23)  Fid-dawl tal-livelli persistentement għoljin tal-qgħad u l-inattività fost iż-żgħażagħ f'għadd ta' Stati Membri u reġjuni, b'mod partikolari li jolqtu liż-żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ, hemm bżonn li l-Istati Membri jkomplu jinvestu biżżejjed riżorsi tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ f'azzjonijiet li jippromwovu l-impjiegi taż-żgħażagħ, inkluż bl-implimentazzjoni ta' skemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ. Filwaqt li jsejsu fuq l-azzjonijiet appoġġati mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ tul il-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 immirati għal persuni individwali, jenħtieġ li l-Istati Membri jippromwovu aktar il-perkorsi tar-riintegrazzjoni fid-dinja tax-xogħol u tal-edukazzjoni u miżuri ta' kuntatt maż-żgħażagħ billi meta rilevanti jagħtu prijorità liż-żgħażagħ qiegħda, inattivi u żvantaġġati fit-tul, inkluż b'ħidma fil-qasam taż-żgħażagħ. L-Istati Membri jenħtieġ jinvestu wkoll f'miżuri mmirati li jiffaċilitaw it-tranżizzjoni mill-iskola għax-xogħol kif ukoll li jirriformaw u jadattaw is-servizzi tal-impjiegi ħalli jipprovdu appoġġ personalizzat liż-żgħażagħ. Għalhekk l-Istati Membri kkonċernati jenħtieġ jallokaw mill-inqas 10 % tar-riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex jappoġġaw l-impjegabbiltà taż-żgħażagħ.

(23)  Fid-dawl tal-livelli persistentement għoljin tal-qgħad u l-inattività fost iż-żgħażagħ f'għadd ta' Stati Membri u reġjuni, b'mod partikolari li jolqtu liż-żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ, hemm bżonn li l-Istati Membri jkomplu jinvestu biżżejjed riżorsi tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ f'azzjonijiet li jippromwovu l-impjiegi taż-żgħażagħ, inkluż bl-implimentazzjoni ta' skemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ. Filwaqt li jsejsu fuq l-azzjonijiet appoġġati mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ tul il-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 immirati għal persuni individwali, jenħtieġ li l-Istati Membri jippromwovu aktar il-perkorsi tar-riintegrazzjoni fid-dinja tax-xogħol u tal-edukazzjoni u miżuri ta' kuntatt maż-żgħażagħ billi, meta rilevanti, jagħtu prijorità liż-żgħażagħ qiegħda, inattivi u żvantaġġati fit-tul, inkluż b'ħidma fil-qasam taż-żgħażagħ u arranġamenti bbażati fuq l-involviment attiv u l-volontarjat. L-Istati Membri jenħtieġ li jinvestu wkoll f'miżuri mmirati li jiffaċilitaw it-tranżizzjoni mill-iskola għax-xogħol kif ukoll li jirriformaw u jadattaw is-servizzi tal-impjiegi ħalli jipprovdu appoġġ personalizzat liż-żgħażagħ. Għalhekk l-Istati Membri kkonċernati jenħtieġ li jallokaw mill-inqas 17,6 %, li tirrappreżenta għall-inqas l-irduppjar tal-ammonti allokati għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ meta mqabbla mal-QFP u mal-ipprogrammar 2014-20201a preżenti, tar-riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex jappoġġaw l-impjegabbiltà taż-żgħażagħ.

 

_______________

 

1a EUR 9 290 miljun bi prezzijiet tal-2018 (u EUR 10 479.7 miljun bi prezzijiet attwali).

Emenda    13

Proposta għal regolament

Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(25)  B'konformità mal-Artikolu 349 tat-TFUE u l-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 għall-Att ta' Adeżjoni tal-1994, ir-reġjuni ultraperiferiċi u r-reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa huma intitolati għal miżuri speċifiċi skont politiki komuni u programmi tal-UE. Minħabba l-limitazzjonijiet permanenti, dawn ir-reġjuni jeħtieġu appoġġ speċifiku.

(25)  B'konformità mal-Artikoli 349 u 174 tat-TFUE u l-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 għall-Att ta' Adeżjoni tal-1994, ir-reġjuni ultraperiferiċi, il-gżejjer u r-reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa huma intitolati għal miżuri speċifiċi skont politiki komuni u programmi tal-UE. Minħabba l-limitazzjonijiet permanenti, dawn ir-reġjuni jeħtieġu appoġġ speċifiku.

Emenda    14

Proposta għal regolament

Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(28)  L-Istati Membri u l-Kummissjoni jenħtieġ jiżguraw li l-FSE+ jikkontribwixxi għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa b'konformità mal-Artikolu 8 tat-TFUE biex titrawwem l-ugwaljanza fit-trattament u fl-opportunitajiet bejn in-nisa u l-irġiel fl-oqsma kollha, inkluż fejn jidħlu l-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, it-termini u l-kundizzjonijiet tal-impjiegi u l-progressjoni tal-karriera. Jenħtieġ jiżguraw ukoll li l-FSE+ jippromwovi opportunitajiet indaqs għal kulħadd, mingħajr diskriminazzjoni b'konformità mal-Artikolu 10 tat-TFUE u jippromwovi l-inklużjoni tal-persuni b'diżabbiltà fis-soċjetà b'mod ugwali bħall-oħrajn u jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà. Jenħtieġ li dawn il-prinċipji jitqiesu fid-dimensjonijiet kollha u fl-istadji kollha tat-tħejjija, il-monitoraġġ, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-programmi, fil-ħin u b'mod konsistenti filwaqt li jkun żgurat li jittieħdu azzjonijiet speċifiċi li jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-opportunitajiet indaqs. L-FSE+ jenħtieġ ukoll jippromwovi t-tranżizzjoni mill-kura residenzjali/istituzzjonali għal kura tal-familja u bbażata fuq il-komunità, b'mod partikolari għal dawk li jġarrbu diskriminazzjoni multipla. Jenħtieġ li l-FSE+ ma jappoġġax azzjonijiet li jikkontribwixxu għal segregazzjoni jew esklużjoni soċjali. Ir-Regolament (UE) Nru [CPR futur] jistipula li r-regoli dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa jridu jiġu stabbiliti fil-livell nazzjonali, b'ċerti eċċezzjonijiet li għalihom jeħtieġ jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

(28)  L-Istati Membri u l-Kummissjoni jenħtieġ li jiżguraw li l-FSE+ jikkontribwixxi għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa b'konformità mal-Artikolu 8 tat-TFUE biex titrawwem l-ugwaljanza fit-trattament u fl-opportunitajiet bejn in-nisa u l-irġiel fl-oqsma kollha, inkluż fejn jidħlu l-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, it-termini u l-kundizzjonijiet tal-impjiegi u l-progressjoni tal-karriera. L-aspett tal-ġeneru jenħtieġ li jitqies fid-dimensjonijiet u fl-istadji kollha tal-ippjanar u tal-implimentazzjoni tal-programmi. Jenħtieġ li l-Istati Membri u l-Kummissjoni jiżguraw ukoll li l-FSE+ jippromwovi opportunitajiet indaqs għal kulħadd, mingħajr diskriminazzjoni abbażi tas-sess, l-oriġini razzjali, soċjali jew etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età, l-orjentazzjoni sesswali, il-karatteristiċi tas-sess jew l-identità tal-ġeneru b'konformità mal-Artikolu 10 tat-TFUE, li jippromwovi l-inklużjoni tal-persuni b'diżabbiltà fis-soċjetà b'mod ugwali bħall-oħrajn u li jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà. Jenħtieġ li dawn il-prinċipji jitqiesu fid-dimensjonijiet kollha u fl-istadji kollha tat-tħejjija, il-monitoraġġ, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-programmi, fil-ħin u b'mod konsistenti filwaqt li jkun żgurat li jittieħdu azzjonijiet speċifiċi li jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-opportunitajiet indaqs. L-FSE+ jenħtieġ ukoll li jippromwovi t-tranżizzjoni mill-kura residenzjali/istituzzjonali għal kura tal-familja u bbażata fuq il-komunità, b'mod partikolari għal dawk li jġarrbu diskriminazzjoni multipla. Jenħtieġ li l-FSE+ ma jappoġġax azzjonijiet li jikkontribwixxu għal segregazzjoni jew esklużjoni soċjali. Ir-Regolament (UE) Nru [CPR futur] jistipula li r-regoli dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa jridu jiġu stabbiliti fil-livell nazzjonali, b'ċerti eċċezzjonijiet li għalihom jeħtieġ jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

Emenda    15

Proposta għal regolament

Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(32)  L-FSE+ jistabbilixxi dispożizzjonijiet maħsuba biex jiksbu l-libertà tal-moviment tal-ħaddiema b'mod nondiskriminatorja billi jiżguraw il-koperazzjoni mill-qrib bejn is-servizzi ċentrali tal-impjiegi tal-Istati Membri u mal-Kummissjoni. In-netwerk Ewropew tas-servizzi tal-impjiegi jenħtieġ jippromwovi funzjonament aħjar tas-swieq tax-xogħol billi jiffaċilita l-mobbiltà transfruntiera tal-ħaddiema u aktar trasparenza tal-informazzjoni fis-swieq tax-xogħol. Il-kamp ta' applikazzjoni tal-FSE+ jinkludi wkoll l-iżvilupp ta' skemi mmirati tal-mobbiltà, u l-appoġġ għalihom, ħalli jimtlew il-postijiet battala meta jiġu identifikati skarsezzi fis-suq tax-xogħol.

(32)  L-FSE+ jistabbilixxi dispożizzjonijiet maħsuba biex jiksbu l-libertà tal-moviment tal-ħaddiema b'mod nondiskriminatorja billi jiżguraw il-koperazzjoni mill-qrib bejn is-servizzi ċentrali tal-impjiegi tal-Istati Membri u mal-Kummissjoni. In-netwerk Ewropew tas-servizzi tal-impjiegi (EURES) jenħtieġ li jippromwovi funzjonament aħjar tas-swieq tax-xogħol billi jiffaċilita l-mobbiltà transfruntiera tal-ħaddiema u aktar trasparenza tal-informazzjoni fis-swieq tax-xogħol. Il-kamp ta' applikazzjoni tal-FSE+ jinkludi wkoll l-iżvilupp ta' skemi mmirati tal-mobbiltà, u l-appoġġ għalihom, ħalli jimtlew il-postijiet battala meta jiġu identifikati skarsezzi fis-suq tax-xogħol.

Emenda    16

Proposta għal regolament

Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(46)  Filwaqt li jirrifletti l-importanza li jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima skont l-impenji tal-Unjoni li jimplimentaw il-Ftehim ta' Pariġi u l-Miri tal-Iżvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan ir-Regolament se jikkontribwixxi biex l-azzjoni klimatika tiġi integrata fil-politiki tal-UE u biex tintlaħaq il-mira ġenerali ta' 25 % tal-infiq tal-baġit tal-UE li jappoġġa l-għanijiet tal-klima. Waqt it-tħejjija u l-implimentazzjoni se jiġu identifikati azzjonijiet rilevanti, u jiġu vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjoni nofsana.

(46)  Filwaqt li jirrifletti l-importanza li jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima skont l-impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-Programm se jikkontribwixxi biex l-azzjoni klimatika tiġi integrata fil-politiki tal-Unjoni u biex tintlaħaq il-mira ġenerali ta' 25 % tal-infiq tal-baġit tal-UE li jappoġġa l-għanijiet tal-klima matul il-perjodu tal-QFP 2021-2027, u mira annwali ta' 30 % malajr kemm jista' jkun u mhux aktar tard mill-2027. Waqt it-tħejjija u l-implimentazzjoni se jiġu identifikati azzjonijiet rilevanti, u jiġu vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjoni nofsana.

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew, fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2018 dwar il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 (2017/2052(INI)), talab li mira ta' 30 % mill-infiq tal-baġit tal-UE li jappoġġa l-għanijiet tal-klima tintlaħaq malajr kemm jista' jkun u sa mhux aktar tard mill-2027.

Emenda    17

Proposta għal regolament

Premessa 50a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(50a)  Huwa importanti li tiġi żgurata ġestjoni finanzjarja soda u ġusta tal-Fond sabiex tiġi ggarantita l-implimentazzjoni tiegħu bl-aktar mod ċar, effettiv u faċli għall-utent possibbli, filwaqt li jiġu żgurati ċ-ċertezza tad-dritt u l-aċċessibbiltà tal-parteċipanti kollha għall-programmi. Peress li l-attivitajiet tal-FSE+ jitwettqu b'ġestjoni kondiviża, l-Istati Membri huma mħeġġa jżommu lura milli jżidu regoli addizzjonali jew jemendaw ir-regoli maż-żmien, għaliex dan kieku jikkomplika l-użu tal-fondi għall-benefiċjarji u jista' joħloq dewmien fil-ħlas tal-kontijiet.

Emenda    18

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-FSE+ għandu l-għan li tappoġġa lill-Istati Membri biex jiksbu livelli għoljin ta' impjiegi, protezzjoni soċjali ġusta, u forza tax-xogħol tas-sengħa u reżiljenti li tkun lesta għad-dinja futura tax-xogħol, b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali li pproklamaw il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni fis-17 ta' Novembru 2017.

L-FSE+ għandu l-għan li jappoġġa lill-Istati Membri biex jiksbu livelli għoljin ta' impjiegi, protezzjoni soċjali ġusta u forza tax-xogħol tas-sengħa u reżiljenti li tkun lesta għad-dinja futura tax-xogħol, b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali li pproklamaw il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni fis-17 ta' Novembru 2017, u b'hekk jimmiraw lejn it-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-UE. L-FSE+ għandu jikkontribwixxi wkoll għall-issodisfar tal-impenn tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha li jilħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli.

Emenda    19

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-FSE+ għandu jappoġġa, jikkumplimenta u jżid il-valur tal-politiki tal-Istati Membri li jiżguraw opportunitajiet indaqs, aċċess għas-suq tax-xogħol, kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti, protezzjoni u inklużjoni soċjali, u livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

L-FSE+ għandu jappoġġa, jikkomplementa u jżid il-valur tal-politiki tal-Istati Membri li jiżguraw opportunitajiet indaqs, aċċess għas-suq tax-xogħol, kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti, protezzjoni soċjali, ġlieda kontra l-faqar, inklużjoni soċjali, u livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

Emenda    20

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i)  jitjieb l-aċċess għall-impjiegi għall-persuni kollha li qed ifittxu impjieg, b'mod partikolari ż-żgħażagħ u l-persuni qiegħda fit-tul, u l-persuni inattivi, u jiġu promossi l-impjiegi indipendenti u l-ekonomija soċjali;

(i)  jitjieb l-aċċess għall-impjiegi ta' kwalità għall-persuni kollha li qed ifittxu impjieg, b'mod partikolari ż-żgħażagħ u l-persuni qiegħda fit-tul, il-persuni inattivi u l-gruppi żvantaġġati, u jiġu promossi l-impjiegi, l-impjiegi indipendenti u l-ekonomija soċjali;

Emenda    21

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt vii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(vii)  titrawwem l-inklużjoni attiva ħalli jiġu promossi opportunitajiet indaqs u parteċipazzjoni attiva, u titjieb l-impjegabbiltà;

(vii)  titrawwem l-inklużjoni soċjali u ekonomika attiva ħalli jiġu promossi opportunitajiet indaqs, in-nondiskriminazzjoni, u parteċipazzjoni attiva, u titjieb l-impjegabbiltà;

Emenda    22

Proposta għal regolament

Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 5

Artikolu 5

Baġit

Baġit

1.  Il-pakkett finanzjarju totali għall-FSE+ tul il-perjodu 2021-2027 għandu jkun ta' EUR 101 174 000 000 bi prezzijiet attwali.

1.  Il-pakkett finanzjarju totali għall-FSE+ tul il-perjodu 2021-2027 għandu jkun ta' EUR 106 781 000 000 bi prezzijiet tal-2018 (EUR 120 457 000 000 bi prezzijiet attwali).

2.  Il-parti tal-pakkett finanzjarju għall-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ skont il-mira tal-Investiment għall-Impjiegi u t-Tkabbir għandha tkun EUR 100 000 000 000 bi prezzijiet attwali jew EUR 88 646 194 590 bi prezzijiet tal-2018 li EUR 200 000 000 minnhom bi prezzijiet attwali jew EUR 175 000 000 minnhom bi prezzijiet tal-2018 għandhom jiġu allokati għall-koperazzjoni transnazzjonali li tappoġġa s-soluzzjonijiet innovattivi kif imsemmi fl-Artikolu 23(i) u EUR 400 000 000 bi prezzijiet attwali jew EUR 376 928 934 bi prezzijiet tal-2018 bħala finanzjament addizzjonali għar-reġjuni ultraperiferiċi identifikati fl-Artikolu 349 tat-TFUE u r-reġjuni tal-livell 2 tan-NUTS li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 għall-Att ta' Adeżjoni tal-1994.

2.  Il-parti tal-pakkett finanzjarju għall-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ skont il-mira tal-Investiment għall-Impjiegi u t-Tkabbir għandha tkun EUR 105 686 000 000 bi prezzijiet tal-2018 (EUR 119 222 000 000 bi prezzijiet attwali) li EUR 200 000 000 minnhom bi prezzijiet attwali jew EUR 175 000 000 minnhom bi prezzijiet tal-2018 għandhom jiġu allokati għall-koperazzjoni transnazzjonali li tappoġġa s-soluzzjonijiet innovattivi kif imsemmi fl-Artikolu 23(i) u EUR 400 000 000 bi prezzijiet attwali jew EUR 376 928 934 bi prezzijiet tal-2018 bħala finanzjament addizzjonali għar-reġjuni ultraperiferiċi identifikati fl-Artikolu 349 tat-TFUE u r-reġjuni tal-livell 2 tan-NUTS li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 għall-Att ta' Adeżjoni tal-1994.

3.  Il-pakkett finanzjarju għall-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u għall-fergħa tas-Saħħa tul il-perjodu 2021-2027 għandu jkun ta' EUR 1 174 000 000 bi prezzijiet attwali.

3.  Il-pakkett finanzjarju għall-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u għall-fergħa tas-Saħħa tul il-perjodu 2021-2027 għandu jkun ta' EUR 1 095 000 000 bi prezzijiet tal-2018 (EUR 1 234 000 000 bi prezzijiet attwali).

4.  Id-distribuzzjoni indikattiva tal-ammont imsemmi fil-paragrafu 3 għandha tkun:

4.  Id-distribuzzjoni indikattiva tal-ammont imsemmi fil-paragrafu 3 għandha tkun:

a)  EUR 761 000 000 għall-implimentazzjoni tal-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali;

a)  EUR 675 000 000 bi prezzijiet tal-2018 (EUR 761 000 000 bi prezzijiet attwali) għall-implimentazzjoni tal-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali;

b)  EUR 413 000 000 għall-implimentazzjoni tal-fergħa tas-Saħħa.

b)  EUR 420 000 000 bi prezzijiet tal-2018 (EUR 473 000 000 bi prezzijiet attwali) għall-implimentazzjoni tal-fergħa tas-Saħħa.

5.   L-ammonti msemmija fil-paragrafu 3 u 4 jistgħu jintużaw ukoll għal assistenza teknika u amministrattiva għall-implimentazzjoni tal-programmi, bħall-attivitajiet ta' tħejjija, monitoraġġ, kontroll, awditjar u evalwazzjoni, inkluż sistemi korporattivi tat-teknoloġija tal-informazzjoni.

5.   L-ammonti msemmija fil-paragrafu 3 u 4 jistgħu jintużaw ukoll għal assistenza teknika u amministrattiva għall-implimentazzjoni tal-programmi, bħall-attivitajiet ta' tħejjija, monitoraġġ, kontroll, awditjar u evalwazzjoni, inkluż sistemi korporattivi tat-teknoloġija tal-informazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Konformement mad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-13 ta' Settembru 2018, l-emenda ta' kompromess tirrifletti l-aktar tqassim reċenti tal-QFP skont il-programm kif propost għall-adozzjoni mir-Rapporteurs tal-QFP fid-dawl tal-votazzjoni dwar l-abbozz ta' rapport interim dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 – il-pożizzjoni tal-Parlament bil-ħsieb ta' ftehim.

Emenda    23

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw ir-riżorsi b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ fuq interventi li jindirizzaw l-isfidi identifikati fil-programmi nazzjonali ta' riforma tagħhom, fis-Semestru Ewropew kif ukoll fir-rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi adottati b'konformità mal-Artikolu 121(2) tat-TFUE u mal-Artikolu 148(4) tat-TFUE, u jqisu l-prinċipji u d-drittijiet stabbiliti fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw ir-riżorsi b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ fuq interventi li jindirizzaw l-isfidi identifikati fil-programmi nazzjonali ta' riforma tagħhom, fis-Semestru Ewropew kif ukoll fir-rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi adottati b'konformità mal-Artikolu 121(2) tat-TFUE u mal-Artikolu 148(4) tat-TFUE, u jqisu l-prinċipji u d-drittijiet stabbiliti fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli.

Emenda    24

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  L-Istati Membri għandhom jallokaw mill-inqas 5,6 %, li jirrappreżenta EUR 5.9 biljun tar-riżorsi b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex jimplimentaw il-Garanzija Ewropea għat-Tfal sabiex it-tfal jingħataw aċċess ugwali għal kura tas-saħħa, edukazzjoni u indukrar bla ħlas, akkomodazzjoni deċenti u nutrizzjoni adegwata.

Emenda    25

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri li għandhom rata taż-żgħażagħ ta' bejn il-15 u d-29 sena barra mill-impjieg, l-edukazzjoni, jew it-taħriġ li taqbeż il-medja tal-Unjoni fl-2019, abbażi tad-data tal-Eurostat, għandhom jallokaw mill-inqas 10 % tar-riżorsi tagħhom b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ għas-snin 2021 sa 2025 għal azzjonijiet immirati u riformi strutturali li jappoġġaw l-impjiegi taż-żgħażagħ u t-tranżizzjoni mill-iskola għax-xogħol, il-perkorsi tar-riintegrazzjoni fl-edukazzjoni jew fit-taħriġ, u l-edukazzjoni kumpensatorja, b'mod partikolari fil-kuntest tal-implimentazzjoni ta' skemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ.

L-Istati Membri li għandhom rata taż-żgħażagħ ta' bejn il-15 u d-29 sena barra mill-impjieg, l-edukazzjoni, jew it-taħriġ li taqbeż il-medja tal-Unjoni fl-2019, abbażi tad-data tal-Eurostat, għandhom jallokaw mill-inqas 17,6 %, li tirrappreżenta għall-inqas l-irduppjar tal-ammonti allokati għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ meta mqabbla mal-QFP u ma l-ipprogrammar 2014-2020 preżenti1a, tar-riżorsi tagħhom b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ għas-snin 2021 sa 2025 għal azzjonijiet immirati u riformi strutturali li jappoġġaw l-impjiegi taż-żgħażagħ u t-tranżizzjoni mill-iskola għax-xogħol, il-perkorsi tar-riintegrazzjoni fl-edukazzjoni jew fit-taħriġ, u l-edukazzjoni kumpensatorja, b'mod partikolari fil-kuntest tal-implimentazzjoni ta' skemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ.

 

_______________

 

1a EUR 9 290 miljun bi prezzijiet tal-2018 (u EUR 10 479.7 miljun bi prezzijiet attwali).

Ġustifikazzjoni

Qed jiġi propost li l-aspetti finanzjarji jiġu emendati skont ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Marzu u tat-30 ta' Mejju dwar il-Qafas finanzjarju pluriennali li jmiss, abbażi ta' tqassim tekniku skont il-programm li jista' jiġi aġġustat fil-futur, filwaqt li tiġi rispettata l-pożizzjoni ġenerali tal-Parlament Ewropew kif espressa f'dawn ir-riżoluzzjonijiet u tal-livell ġenerali ta' 1.3 % tad-DGN għall-UE-27.

Emenda    26

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 7 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Fil-programmi operazzjonali kofinanzjati mill-FSE+, għandha tingħata attenzjoni partikolari lil żoni rurali, żoni milquta minn tranżizzjoni industrijali u reġjuni li jbatu minn żvantaġġi naturali jew demografiċi gravi, b'relazzjoni mal-Artikolu 174 tat-TFUE.

Emenda    27

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri għandhom jappoġġaw azzjonijiet ta' innovazzjoni soċjali u esperimentazzjonijiet soċjali, jew isaħħu approċċi minn isfel għal fuq ibbażati fuq sħubijiet li jinvolvu awtoritajiet pubbliċi, is-settur privat u s-soċjetà ċivili bħall-Gruppi ta' Azzjoni Lokali li jfasslu u jimplimentaw strateġiji tal-iżvilupp lokali mmexxija mill-komunità.

1.  L-Istati Membri għandhom jappoġġaw azzjonijiet ta' innovazzjoni soċjali u esperimentazzjonijiet soċjali, jew isaħħu approċċi minn isfel għal fuq ibbażati fuq sħubijiet li jinvolvu awtoritajiet pubbliċi, is-settur privat u s-soċjetà ċivili bħall-Gruppi ta' Azzjoni Lokali li jfasslu u jimplimentaw strateġiji tal-iżvilupp lokali mmexxija mill-komunità, kif ukoll l-azzjonijiet tematiċi ffukati fuq l-indirizzar tal-ħtiġijiet ta' gruppi fil-mira.

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu

Il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+)

Referenzi

COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

BUDG

11.6.2018

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Karine Gloanec Maurin

28.6.2018

Eżami fil-kumitat

25.9.2018

 

 

 

Data tal-adozzjoni

5.11.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

24

3

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Michael Detjen

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni


OPINJONI tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (16.11.2018)

għall-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+)

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Georgi Pirinski

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fid-29 ta' Mejju 2018, il-Kummissjoni Ewropea adottat il-proposta tagħha għal Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) ġdid, li waħħad il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) eżistenti mal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI), il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD), il-Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI) u l-Programm Ewropew dwar is-Saħħa.

Il-Kummissjoni tiġġustifika l-proposta tagħha bil-għan li " jiġi razzjonalizzat u ssimplifikat ix-xenarju ta' finanzjament u jinħolqu opportunitajiet addizzjonali għal sinerġiji permezz ta' approċċi ta' finanzjament integrati" (Premessa 9, COM(2018) 382). Fil-prinċipju, dan l-għan għandu jintlaqa'.

Madankollu, din it-tip ta' fużjoni ma għandha bl-ebda mod tqiegħed f'riskju l-implimentazzjoni xierqa, il-prestazzjoni u l-valur miżjud, kif ukoll il-kontroll baġitarju tal-FSE+ il-ġdid. F'dan ir-rigward, iridu jiġu indirizzati skont it-tħassib dovut dawn l-aspetti tassew problematiċi tal-proposti tal-Kummissjoni:

–  in-nuqqas ta' objettivi u prijoritajiet speċifiċi għall-fergħa tal-FSE+ fl-ambitu tal-ġestjoni kondiviża, li fil-futur joħloq inċertezza dwar l-ipprogrammar, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-appoġġ f'din il-fergħa mad-dħul fis-seħħ tar-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni (CPR), meta l-Istati Membri jkollhom l-obbligu jsegwu d-dispożizzjonijiet rilevanti fis-CPR fir-rigward tal-FSE+;

–  barra minn hekk, fil-proposta tal-Kummissjoni, l-objettivi li għall-perjodu attwali huma appoġġjati minn programmi fi ħdan ġestjoni kondiviża (FSE, YEI u FEAD) isiru wkoll objettivi speċifiċi li għandhom jiġu indirizzati fi ħdan ġestjoni diretta u indiretta. Dan iwassal biex b'mod awtomatiku objettivi speċifiċi bħal "indirizzar ta' privazzjoni materjali permezz ta' ikel" jew "promozzjoni tal-integrazzjoni soċjali ta' persuni f'riskju ta' faqar" ikunu rilevanti għall-Fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u l-Fergħa tas-Saħħa. Madankollu, skont il-Kapitolu III ta' Prat II "indirizzar ta' privazzjoni materjali permezz ta' ikel" huwa objettiv speċifiku rilevanti biss għall-fergħa ta' ġestjoni kondiviża, u fil-Parti III ma hemm ebda objettiv operattiv li jipprevedi kif l-objettiv speċifiku "promozzjoni tal-integrazzjoni soċjali ta' persuni f'riskju ta' faqar" ser jiġi indirizzat fi ħdan il-ġestjoni diretta u indiretta;

–  m'hemm ebda mekkaniżmu ċar li jispjega b'liema mod għandhom jinkisbu l-komplimentarjetà u s-sinerġiji bejn it-tliet fergħat;

–  barra minn hekk, id-dispożizzjoni għall-allokazzjoni tar-riżorsi mill-fergħa tal-ġestjoni kondiviża lejn il-fergħa fi ħdan ġestjoni diretta għadha dubjuża ħafna u mhux ċara, b'ebda kjarifika fl-FSE+ jew fis-CPR il-ġdid. Id-duplikazzjoni potenzjali jew in-nuqqas ta' appoġġ għal ċerti miżuri għandhom jiġu evitati b'mod strett, aktar u aktar billi, fid-dawl ta' skarsezza severa ta' riżorsi baġitarji, huwa mistenni li l-FSE+ jkollu rwol importanti fl-indirizzar ta' firxa sħiħa ta' sfidi ewlenin fil-qasam, ferm akbar, ta' responsabbiltajiet biex jiġu żgurati d-drittijiet soċjali ta' kull ċittadin tal-UE;

–  il-Proposta għal Regolament FSE+ ma tinkludix indikaturi għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u l-prestazzjoni tal-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali, u lanqas ma tinkludi d-dispożizzjonijiet xierqa meħtieġa għall-monitoraġġ u r-rappurtar mill-Kummissjoni, li mingħajrhom l-ipprogrammar adegwat u l-għoti ta' appoġġ fl-ambitu ta' din il-fergħa jsiru tassew problematiku.

Għall-finijiet ta' kontroll Parlamentari effettiv tal-baġit tal-Unjoni huwa meħtieġ li dawn in-nuqqasijiet jiġu indirizzati u eliminati b'mod adegwat. F'dan ir-rigward, huwa importanti ħafna li fir-Regolament jiġu stipulati regoli ċari għall-programmazzjoni fi ħdan il-ġestjoni diretta u indiretta tal-FSE+;

F'termini aktar ġenerali, għall-fini ta' ġestjoni finanzjarja tajba u valur miżjud reali tal-baġit tal-UE huwa kruċjali li l-koordinazzjoni u s-sinerġiji jiġu żgurati mhux biss fi ħdan it-tliet fergħat tal-FSE+, iżda wkoll bejniethom flimikien ma' fondi, strumenti u programmi oħra tal-UE.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda    1

Proposta għal Regolament

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6)  Ir-Regolament (UE) Nru […] jistabbilixxi l-qafas għall-azzjoni tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+), il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS), il-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF), il-Fond għas-Sigurtà Interna (ISF) u l-Istrument ta' Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi (BMVI) bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri (IBMF), u jistabbilixxi b'mod partikolari l-għanijiet ta' politika u r-regoli dwar il-programmazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni, il-ġestjoni u l-kontroll għall-fondi tal-Unjoni implimentati b'ġestjoni kondiviża. Għalhekk hemm bżonn jiġu speċifikati l-għanijiet ġenerali tal-FSE+, u jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi dwar it-tip ta' attivitajiet li jistgħu jiġu ffinanzjati mill-FSE+.

(6)  Ir-Regolament (UE) Nru […] jistabbilixxi l-qafas għall-azzjoni tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+), il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), il-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF), il-Fond għas-Sigurtà Interna (ISF) u l-Istrument ta' Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi (BMVI) bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri (IBMF), u jistabbilixxi b'mod partikolari l-għanijiet ta' politika u r-regoli dwar il-programmazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni, il-ġestjoni u l-kontroll għall-fondi tal-Unjoni implimentati b'ġestjoni kondiviża. Għalhekk hemm bżonn jiġu speċifikati l-għanijiet ġenerali tal-FSE+, u jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi dwar it-tip ta' attivitajiet li jistgħu jiġu ffinanzjati mill-FSE+ b'ġestjoni kondiviża.

Emenda    2

Proposta għal Regolament

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7)  Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru [ir-Regolament Finanzjarju l-ġdid] (ir-"Regolament Finanzjarju") jistabbilixxi regoli dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni, inkluż ir-regoli dwar l-għotjiet, il-premjijiet, l-akkwist, l-implimentazzjoni indiretta, l-assistenza finanzjarja, l-istrumenti finanzjarji u l-garanziji baġitarji. Biex tkun żgurata koerenza fl-implimentazzjoni tal-programmi ta' finanzjament tal-Unjoni, ir-Regolament Finanzjarju jenħtieġ jiġi applikat għall-azzjonijiet li jridu jiġu implimentati b'ġestjoni diretta jew indiretta permezz tal-FSE+.

(7)  Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru [ir-Regolament Finanzjarju l-ġdid] (ir-"Regolament Finanzjarju") jistabbilixxi regoli dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni, inkluż ir-regoli dwar l-għotjiet, il-premjijiet, l-akkwist, l-implimentazzjoni indiretta, l-assistenza finanzjarja, l-istrumenti finanzjarji u l-garanziji baġitarji. Biex tkun żgurata koerenza fl-implimentazzjoni tal-programmi ta' finanzjament tal-Unjoni, ir-Regolament Finanzjarju jenħtieġ jiġi applikat għall-azzjonijiet li jridu jiġu implimentati b'ġestjoni diretta jew indiretta permezz tal-FSE+. Jenħtieġ li dan ir-Regolament jispeċifika l-objettivi operattivi u jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-azzjonijiet eliġibbli li jistgħu jiġu ffinanzjati mill-FSE+ fi ħdan ġestjoni diretta u indiretta.

Emenda    3

Proposta għal Regolament

Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10)  Fid-dawl ta' dan il-kamp ta' applikazzjoni usa' tal-FSE+, jixraq jiġi previst li l-għanijiet biex titjieb l-effikaċja tas-swieq tax-xogħol u jkun promoss aċċess għal impjiegi ta' kwalità, biex jitjiebu l-aċċess u l-kwalità tal-edukazzjoni u t-taħriġ u jiġu promossi l-inklużjoni soċjali u s-saħħa, u biex jonqos l-faqar, ma jkunux implimentati biss b'ġestjoni kondiviża, iżda anki b'ġestjoni diretta u indiretta permezz tal-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa għall-azzjonijiet meħtieġa fil-livell tal-Unjoni.

(10)  Fid-dawl ta' dan il-kamp ta' applikazzjoni usa' tal-FSE+, jixraq jiġi previst li l-għanijiet biex titjieb l-effikaċja tas-swieq tax-xogħol u jkun promoss aċċess għal impjiegi ta' kwalità, biex jitjiebu l-aċċess u l-kwalità tal-edukazzjoni u t-taħriġ u jiġu promossi l-inklużjoni soċjali u s-saħħa, u biex jonqos l-faqar jenħtieġ li jkomplu jiġu implimentati prinċipalment b'ġestjoni kondiviża, u fejn xieraq, komplementati fi ħdan ġestjoni diretta u indiretta permezz tal-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa għall-azzjonijiet meħtieġa fil-livell tal-Unjoni.

Emenda    4

Proposta għal Regolament

Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12)  Dan ir-Regolament jistabbilixxi pakkett finanzjarju għall-FSE+. Jenħtieġ li partijiet minn dan il-pakkett finanzjarju jintużaw għal azzjonijiet li jridu jiġu implimentati b'ġestjoni diretta u indiretta permezz tal-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa.

(12)  Dan ir-Regolament jistabbilixxi pakkett finanzjarju għall-FSE+. Dan għandu jispeċifika l-allokazzjonijiet għal azzjonijiet li ser jiġu implimentati fi ħdan ġestjoni kondiviża u l-allokazzjonijiet għal azzjonijiet li jridu jiġu implimentati b'ġestjoni diretta u indiretta.

Emenda    5

Proposta għal Regolament

Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15)  L-appoġġ permezz tal-FSE+ jenħtieġ jintuża biex jippromwovi l-aċċess indaqs għal kulħadd, b'mod partikolari għall-gruppi żvantaġġati, għal edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità, inklużivi u mhux segregati, mill-edukazzjoni u l-kura bikrija sal-edukazzjoni u t-taħriġ ġenerali u vokazzjonali u li jibqa' sejjer sal-livell terzjarju u l-edukazzjoni u t-tagħlim għall-adulti, biex titrawwem il-permeabbiltà bejn is-setturi tal-edukazzjoni u t-taħriġ, ikun evitat it-tluq bikri mill-iskola, jitjieb il-litteriżmu dwar is-saħħa, jissaħħu r-rabtiet mat-tagħlim mhux formali u informali, u tiġi ffaċilitata l-mobbiltà tat-tagħlim għal kulħadd. F'dan il-kuntest jenħtieġ jiġu appoppati s-sinerġiji mal-programm Erasmus, l-aktar biex jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni ta' studenti żvantaġġati fil-mobilità tat-tagħlim.

(15)  L-appoġġ permezz tal-FSE+ jenħtieġ jintuża biex jippromwovi l-aċċess indaqs u affordabbli għal kulħadd, b'mod partikolari għall-gruppi żvantaġġati, għal edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità, inklużivi u mhux segregati, mill-edukazzjoni u l-kura bikrija sal-edukazzjoni u t-taħriġ ġenerali u vokazzjonali u li jibqa' sejjer sal-livell terzjarju u l-edukazzjoni u t-tagħlim għall-adulti, biex titrawwem il-permeabbiltà bejn is-setturi tal-edukazzjoni u t-taħriġ, ikun evitat it-tluq bikri mill-iskola, jitjieb il-litteriżmu dwar is-saħħa, jissaħħu r-rabtiet mat-tagħlim mhux formali u informali, u tiġi ffaċilitata l-mobilità tat-tagħlim għal kulħadd. F'dan il-kuntest jenħtieġ jiġu appoġġjati s-sinerġiji mal-programm Erasmus, l-aktar biex jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni ta' studenti żvantaġġati fil-mobilità tat-tagħlim.

Emenda    6

Proposta għal Regolament

Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16)  L-FSE+ jenħtieġ jippromwovi opportunitajiet flessibbli ta' titjib tal-ħiliet u taħriġ mill-ġdid għal kulħadd, l-aktar tal-ħiliet diġitali u teknoloġiji abilitanti ewlenin, biex il-persuni jiksbu l-ħiliet adattati għad-diġitalizzazzjoni, l-iżvilupp teknoloġiku, l-innovazzjoni u l-bidla soċjali u ekonomika, jiġu ffaċilitati t-tranżizzjonijiet u l-mobbiltà tal-karrieri, u jiġu appoġġati b'mod partikolari l-adulti b'livell baxx ta' ħiliet u/jew b'livell baxx ta' kwalifiki, b'konformità mal-Aġenda għall-Ħiliet tal-Ewropa.

(16)  L-FSE+ jenħtieġ jippromwovi opportunitajiet flessibbli u affordabbli ta' titjib tal-ħiliet u taħriġ mill-ġdid għal kulħadd, l-aktar tal-ħiliet diġitali u teknoloġiji abilitanti ewlenin, biex il-persuni jiksbu l-ħiliet adattati għad-diġitalizzazzjoni, l-iżvilupp teknoloġiku, l-innovazzjoni u l-bidla soċjali u ekonomika, jiġu ffaċilitati t-tranżizzjonijiet u l-mobilità tal-karrieri, u jiġu appoġġjati b'mod partikolari l-adulti b'livell baxx ta' ħiliet u/jew b'livell baxx ta' kwalifiki, b'konformità mal-Aġenda għall-Ħiliet tal-Ewropa.

Emenda    7

Proposta għal Regolament

Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(18)  Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-isforzi tal-Istati Membri biex jindirizzaw il-faqar ħalli jkissru ċ-ċiklu ta' żvantaġġi minn ġenerazzjoni għal oħra, u jippromwovu l-inklużjoni soċjali billi jiżguraw opportunitajiet indaqs għal kulħadd, jiġġieldu d-diskriminazzjoni u jindirizzaw l-inugwaljanzi tas-saħħa. Dan ifisser li tiġi mobilizzata firxa ta' politiki mmirati għall-aktar persuni fil-bżonn tkun xi tkun l-età tagħhom, fosthom it-tfal, il-komunitajiet marġinalizzati bħar-Roma, u l-ħaddiema foqra. Jenħtieġ li l-FSE+ jippromwovi l-inklużjoni attiva tal-persuni li mhumiex fis-suq tax-xogħol ħalli tkun żgurata l-integrazzjoni soċjoekonomika tagħhom. Jenħtieġ li l-FSE+ jintuża wkoll biex jitjieb l-aċċess fil-ħin u indaqs għal servizzi affordabbli, sostenibbli u ta' kwalità għolja bħall-kura tas-saħħa u l-kura fit-tul, b'mod partikolari s-servizzi tal-kura tal-familja u bbażata fuq il-komunità. Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi għall-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-protezzjoni soċjali b'mod partikolari biex tiġi promossa l-aċċessibbiltà tagħhom.

(18)  Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġja l-isforzi tal-Istati Membri biex jindirizzaw il-faqar ħalli jkissru ċ-ċiklu ta' żvantaġġi minn ġenerazzjoni għal oħra, u jippromwovu l-inklużjoni soċjali billi jiżguraw opportunitajiet indaqs għal kulħadd, jiġġieldu d-diskriminazzjoni u jindirizzaw l-inugwaljanzi tas-saħħa. Dan ifisser li tiġi mobilizzata firxa ta' politiki mmirati għall-aktar persuni fil-bżonn tkun xi tkun l-età tagħhom, fosthom it-tfal, il-komunitajiet marġinalizzati bħar-Roma, u l-ħaddiema foqra. Jenħtieġ li l-FSE+ jippromwovi l-inklużjoni attiva tal-persuni li mhumiex fis-suq tax-xogħol ħalli tkun żgurata l-integrazzjoni soċjoekonomika tagħhom. Jenħtieġ li l-FSE+ jintuża wkoll biex jitjieb l-aċċess fil-ħin u indaqs għal servizzi affordabbli għal kulħadd, sostenibbli u ta' kwalità għolja bħall-kura tas-saħħa u l-kura fit-tul, b'mod partikolari s-servizzi tal-kura tal-familja u bbażata fuq il-komunità. Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi għall-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-protezzjoni soċjali b'mod partikolari biex tiġi promossa l-aċċessibbiltà tagħhom.

Emenda    8

Proposta għal Regolament

Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(19)  Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi biex jonqos il-faqar billi jappoġġa l-iskemi nazzjonali ta' appoġġ li għandhom l-għan li jtaffu l-privazzjoni alimentari u materjali u jippromwovu l-integrazzjoni soċjali tal-persuni fir-riskju tal-faqar jew l-esklużjoni soċjali u dawk l-aktar fil-bżonn. Bil-ħsieb li mill-inqas 4 % tar-riżorsi tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ fil-livell tal-Unjoni jappoġġaw lill-aktar persuni fil-bżonn, l-Istati Membri jenħtieġ jallokaw għall-inqas 2 % tar-riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex jindirizzaw il-forom tal-faqar estrem bl-akbar impatt tal-esklużjoni soċjali, bħan-nuqqas ta' akkomodazzjoni, il-faqar tat-tfal u l-privazzjoni alimentari. Minħabba n-natura tal-operazzjonijiet u t-tip ta' riċevituri finali, jeħtieġ jiġu applikati regoli aktar sempliċi għall-appoġġ li jindirizzaw il-privazzjoni materjali tal-aktar persuni fil-bżonn.

(19)  Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi biex jonqos il-faqar billi jappoġġja l-iskemi nazzjonali ta' appoġġ li għandhom l-għan li jtaffu l-privazzjoni alimentari, kenn u materjali u jippromwovu l-integrazzjoni soċjali tal-persuni fir-riskju tal-faqar jew l-esklużjoni soċjali u dawk l-aktar fil-bżonn. Bil-ħsieb li mill-inqas 4 % tar-riżorsi tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ fil-livell tal-Unjoni jappoġġaw lill-aktar persuni fil-bżonn, l-Istati Membri jenħtieġ jallokaw għall-inqas 2 % tar-riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex jindirizzaw il-forom tal-faqar estrem bl-akbar impatt tal-esklużjoni soċjali, bħan-nuqqas ta' akkomodazzjoni, il-faqar tat-tfal u l-privazzjoni alimentari. Minħabba n-natura tal-operazzjonijiet u t-tip ta' riċevituri finali, jeħtieġ jiġu applikati regoli aktar sempliċi għall-appoġġ li jindirizzaw il-privazzjoni materjali tal-aktar persuni fil-bżonn.

Emenda    9

Proposta għal Regolament

Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(20)  Fid-dawl tal-ħtieġa persistenti li jiżdiedu l-isforzi li jindirizzaw il-ġestjoni tal-flussi migratorji fl-Unjoni kollha kemm hi u biex ikun żgurat appoġġ koerenti, b'saħħtu u konsistenti għall-isforzi ta' solidarjetà u ta' qsim tar-responsabbiltà, l-FSE+ jenħtieġ jipprovdi appoġġ li jippromwovi l-integrazzjoni soċjoekonomika taċ-ċittadini minn pajjiżi terzi b'mod kumplimentarju għall-azzjonijiet iffinanzjati mill-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil.

(20)  Fid-dawl tal-ħtieġa persistenti li jiżdiedu l-isforzi li jindirizzaw il-ġestjoni tal-flussi migratorji fl-Unjoni kollha kemm hija u biex ikun żgurat appoġġ koerenti, b'saħħtu u konsistenti għall-isforzi ta' solidarjetà u ta' qsim tar-responsabbiltà, l-FSE+ jenħtieġ jipprovdi appoġġ li jippromwovi l-integrazzjoni soċjoekonomika taċ-ċittadini minn pajjiżi terzi b'mod komplementarju għall-azzjonijiet iffinanzjati mill-Fond għall-Migrazzjoni u l-Asil.

Emenda    10

Proposta għal Regolament

Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(21)  Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa riformi tal-politiki u tas-sistemi fl-oqsma tal-impjiegi, l-inklużjoni soċjali, il-kura tas-saħħa u fit-tul, u l-edukazzjoni u t-taħriġ. Biex jissaħħaħ l-allinjament mas-Semestru Ewropew, l-Istati Membri jenħtieġ jallokaw ammont xieraq mir-riżorsi tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi relatati mal-isfidi strutturali li jixraq jiġu indirizzati b'investimenti multiannwali li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-FSE+. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ jiżguraw koerenza, koordinazzjoni u kumplimentarjetà bejn il-fergħat b'ġestjoni kondiviża u tas-Saħħa tal-FSE+ u l-Programm ta' Appoġġ għal Riformi, inkluż l-Għodda għat-Twettiq ta' Riformi u l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku. B'mod partikolari, il-Kummissjoni u l-Istat Membru jenħtieġ jiżguraw li f'kull stadju tal-proċess issir koordinazzjoni effettiva ħalli jkunu żgurati l-konsistenza, il-koerenza, il-kumplimentarjetà u s-sinerġija fost is-sorsi tal-finanzjament, inkluż l-assistenza teknika tagħha.

(21)  Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġja riformi tal-politiki u tas-sistemi fl-oqsma tal-impjiegi, l-inklużjoni soċjali, il-kura tas-saħħa u l-kura fit-tul, u l-edukazzjoni u t-taħriġ, dejjem jekk dawn ir-riformi tal-politiki ma jinkludux il-privatizzazzjoni ta' servizzi pubbliċi eżistenti bħall-ilma, l-enerġija, is-saħħa u oħrajn. Il-Kummissjoni u l-Istat Membru jenħtieġ jiżguraw li f'kull stadju tal-proċess issir koordinazzjoni effettiva ħalli jkunu żgurati l-konsistenza, il-koerenza, il-kumplimentarjetà u s-sinerġija fost is-sorsi tal-finanzjament, inkluż l-assistenza teknika tagħha.

Emenda    11

Proposta għal Regolament

Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(28)  L-Istati Membri u l-Kummissjoni jenħtieġ jiżguraw li l-FSE+ jikkontribwixxi għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa b'konformità mal-Artikolu 8 tat-TFUE biex titrawwem l-ugwaljanza fit-trattament u fl-opportunitajiet bejn in-nisa u l-irġiel fl-oqsma kollha, inkluż fejn jidħlu l-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, it-termini u l-kundizzjonijiet tal-impjiegi u l-progressjoni tal-karriera. Jenħtieġ jiżguraw ukoll li l-FSE+ jippromwovi opportunitajiet indaqs għal kulħadd, mingħajr diskriminazzjoni b'konformità mal-Artikolu 10 tat-TFUE u jippromwovi l-inklużjoni tal-persuni b'diżabbiltà fis-soċjetà b'mod ugwali bħall-oħrajn, u jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà. Jenħtieġ li dawn il-prinċipji jiġu kkunsidrati fid-dimensjonijiet kollha u fl-istadji kollha tat-tħejjija, il-monitoraġġ, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-programmi, fil-ħin u b'mod konsistenti filwaqt li jkun żgurat li jittieħdu azzjonijiet speċifiċi li jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-opportunitajiet indaqs. L-FSE+ jenħtieġ ukoll jippromwovi t-tranżizzjoni mill-kura residenzjali/istituzzjonali għal kura tal-familja u bbażata fuq il-komunità, b'mod partikolari għal dawk li jġarrbu diskriminazzjoni multipla. Jenħtieġ li l-FSE+ ma jappoġġax azzjonijiet li jikkontribwixxu għal segregazzjoni jew esklużjoni soċjali. Ir-Regolament (UE) Nru [CPR futur] jistipula li r-regoli dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa jridu jiġu stabbiliti fil-livell nazzjonali, b'ċerti eċċezzjonijiet li għalihom jeħtieġ jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

(28)  L-Istati Membri u l-Kummissjoni jenħtieġ jiżguraw li l-FSE+ jikkontribwixxi għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri b'konformità mal-Artikolu 8 tat-TFUE biex titrawwem l-ugwaljanza fit-trattament u fl-opportunitajiet bejn il-ġeneri fl-oqsma kollha, inkluż fejn jidħlu l-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, it-termini u l-kundizzjonijiet tal-impjiegi u l-progressjoni tal-karriera. Jenħtieġ jiżguraw ukoll li l-FSE+ jippromwovi opportunitajiet indaqs għal kulħadd, mingħajr diskriminazzjoni b'konformità mal-Artikolu 10 tat-TFUE u jippromwovi l-inklużjoni tal-persuni b'diżabbiltà fis-soċjetà b'mod ugwali bħall-oħrajn, u jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà. Jenħtieġ li dawn il-prinċipji jiġu kkunsidrati fid-dimensjonijiet kollha u fl-istadji kollha tat-tħejjija, il-monitoraġġ, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-programmi, fil-ħin u b'mod konsistenti filwaqt li jkun żgurat li jittieħdu azzjonijiet speċifiċi li jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-opportunitajiet indaqs. L-FSE+ jenħtieġ ukoll jippromwovi t-tranżizzjoni mill-kura residenzjali/istituzzjonali għal kura tal-familja u bbażata fuq il-komunità, b'mod partikolari għal dawk li jġarrbu diskriminazzjoni multipla. Jenħtieġ li l-FSE+ ma jappoġġax azzjonijiet li jikkontribwixxu għal segregazzjoni jew esklużjoni soċjali. Ir-Regolament (UE) Nru [CPR futur] jistipula li r-regoli dwar l-eliġibilità tan-nefqa jridu jiġu stabbiliti fil-livell nazzjonali, b'ċerti eċċezzjonijiet li għalihom jeħtieġ jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

Ġustifikazzjoni

Il-ġeneru jmur lil hinn mill-aspett biss ta' raġel u mara.

Emenda    12

Proposta għal Regolament

Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(29)  Biex jonqos il-piż amministrattiv tal-ġbir tad-data, l-Istati Membri jenħtieġ li meta din id-data tkun disponibbli fir-reġistri, l-awtoritajiet ta' ġestjoni jkunu jistgħu jiġbru d-data mir-reġistri.

(29)  Biex jonqos il-piż amministrattiv tal-ġbir tad-data, l-Istati Membri jenħtieġ li meta din id-data tkun disponibbli fir-reġistri, l-awtoritajiet ta' ġestjoni jkunu jistgħu jiġbru d-data mir-reġistri. Huwa rakkomandabbli jkun hemm inċentiv sabiex titkompla t-trażmissjoni elettronika tad-data billi tgħin biex jonqos il-piż amministrattiv.

Emenda    13

Proposta għal Regolament

Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(34)  L-atturi tas-suq tal-investiment soċjali, inkluż l-atturi filantropiċi, jistgħu jaqdu rwol ewlieni biex jintlaħqu diversi għanijiet tal-FSE+, għax dawn joffru finanzjament u approċċi innovattivi u kumplimentari għall-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali u l-faqar, biex jonqos il-qgħad u jingħata kontribut għall-Miri tal-Iżvilupp Sostenibbli tan-NU. Għaldaqstant jenħtieġ li l-atturi filantropiċi bħall-fondazzjonijiet u d-donaturi jkunu involuti kif xieraq f'azzjonijiet tal-FSE+ b'mod partikolari dawk immirati biex jiżviluppaw l-ekosistema tas-suq tal-investiment soċjali.

(34)  L-atturi tas-suq tal-investiment soċjali, inkluż l-atturi filantropiċi, jistgħu jaqdu rwol ewlieni biex jintlaħqu diversi għanijiet tal-FSE+, għax dawn joffru finanzjament u approċċi innovattivi u kumplimentari għall-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali u l-faqar, biex jonqos il-qgħad u jingħata kontribut għall-Miri tal-Iżvilupp Sostenibbli tan-NU. Għaldaqstant jenħtieġ li l-atturi filantropiċi bħall-fondazzjonijiet u d-donaturi jkunu involuti kif xieraq u sakemm dawn il-fondazzjonijiet u donaturi ma jkollhomx aġenda politika jew soċjali konfliġġenti mal-ideali tal-Unjoni, f'azzjonijiet tal-FSE+ b'mod partikolari dawk immirati biex jiżviluppaw l-ekosistema tas-suq tal-investiment soċjali.

Emenda    14

Proposta għal Regolament

Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(48)  Il-pajjiżi terzi li huma membri taż-Żona Ekonomika Ewropea (iż-ŻEE) jistgħu jieħdu sehem fil-programmi tal-Unjoni fil-qafas tal-koperazzjoni stabbilit skont il-ftehim taż-ŻEE, li jipprovdi għall-implimentazzjoni tal-programmi permezz ta' deċiżjoni skont dak il-ftehim. Jenħtieġ tiddaħħal dispożizzjoni speċifika f'dan ir-Regolament li tagħti d-drittijiet u l-aċċess meħtieġa lill-uffiċjal awtorizzanti responsabbli, lill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri biex jeżerċitaw b'mod komprensiv il-kompetenzi rispettivi tagħhom.

(48)  Soġġetti għal konformità mar-regoli u r-regolamenti rilevanti, il-pajjiżi terzi li huma membri taż-Żona Ekonomika Ewropea (iż-ŻEE) jistgħu jieħdu sehem fil-programmi tal-Unjoni fil-qafas tal-kooperazzjoni stabbilit skont il-ftehim taż-ŻEE, li jipprovdi għall-implimentazzjoni tal-programmi permezz ta' deċiżjoni skont dak il-ftehim. Jenħtieġ tiddaħħal dispożizzjoni speċifika f'dan ir-Regolament li tagħti d-drittijiet u l-aċċess meħtieġa lill-uffiċjal awtorizzanti responsabbli, lill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri biex jeżerċitaw b'mod komprensiv il-kompetenzi rispettivi tagħhom.

Emenda    15

Proposta għal Regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Id-definizzjonijiet fl-Artikolu 2 tar-Regolament Finanzjarju għandhom japplikaw ukoll għall-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u għall-fergħa tas-Saħħa b'ġestjoni diretta u indiretta.

Emenda    16

Proposta għal Regolament

Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-FSE+ għandu jappoġġa, jikkumplimenta u jżid il-valur tal-politiki tal-Istati Membri li jiżguraw opportunitajiet indaqs, aċċess għas-suq tax-xogħol, kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti, protezzjoni u inklużjoni soċjali, u livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

L-FSE+ għandu jappoġġja, jikkomplementa u jżid il-valur tal-politiki tal-Unjoni u tal-Istati Membri li jiżguraw opportunitajiet indaqs, aċċess għas-suq tax-xogħol, kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti, protezzjoni u inklużjoni soċjali, investiment fit-tfal u ż-żgħażagħ, u livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

Emenda    17

Proposta għal Regolament

Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Permezz tal-fergħa tas-Saħħa, l-FSE+ għandu jappoġġja l-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard, jikkontribwixxi għall-effikaċja, l-aċċessibbiltà u r-reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa, jagħmel il-kura tas-saħħa affordabbli għal kulħadd u aktar sikura, inaqqas l-inugwaljanzi fil-qasam tas-saħħa, u jħares liċ-ċittadini mit-theddid transfruntier tas-saħħa, u jappoġġja l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar is-saħħa.

Emenda    18

Proposta għal Regolament

Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 6a

 

Ambitu tal-appoġġ u objettivi speċifiċi

 

1.  Fi ħdan ġestjoni kondiviża l-FSE+ għandu jsegwi l-għan "Investiment fl-impjiegi u t-tkabbir", stabbilit fl-Artikolu 4(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru [CPR futur], u għandu jikkontribwixxi għall-objettiv ta' politika għal "Ewropa aktar soċjali" li jimplimenta l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, stabbilit fl-Artikolu 4(1)(d) ta' dan ir-Regolament.

 

2.  F'konformità mal-objettivi ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 3 u f'konformità mal-objettiv ta' politika msemmi fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, dan għandu jappoġġja l-objettivi speċifiċi li ġejjin:

 

(i)  jitjieb l-aċċess għal impjiegi ta' kwalità u sostenibbli li jaderixxi mal-liġijiet kollha eżistenti tal-Unjoni dwar ix-Xogħol u jirrispetta d-drittijiet ta' dawk kollha li qegħdin ifittxu impjieg, b'mod partikolari ż-żgħażagħ u d-diżokkupati fit-tul, u d-drittijiet ta' persuni inattivi filwaqt li jippromwovi l-impjieg indipendenti u l-ekonomija soċjali;

 

(ii)  jiġu modernizzati l-istituzzjonijiet u s-servizzi tas-suq tax-xogħol biex jiġu vvalutati u antiċipati l-ħtiġijiet fil-ħiliet u jkunu żgurati assistenza u appoġġ fil-ħin u personalizzati għal tqabbil, tranżizzjonijiet u mobilità fis-suq tax-xogħol;

 

(iii)  tiġi promossa l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol u bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja, inkluż l-aċċess għall-indukrar tat-tfal;

 

(iiia)  jitħeġġeġ ambjent tax-xogħol b'saħħtu u adattat sew li jindirizza r-riskji għas-saħħa, l-adattament tal-ħaddiema, l-impriżi u l-intraprendituri għall-bidla, u t-tixjiħ attiv u b'saħħtu;

 

(iv)  jitjiebu l-kwalità, l-aċċessibbiltà, l-effikaċja u r-rilevanza fis-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ, ħalli jappoġġaw il-kisba tal-kompetenzi ewlenin, inkluż il-ħiliet diġitali;

 

(v)  jiġu promossi l-aċċess ugwali għal edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità u inklużivi, u t-tlestija tagħhom, b'mod partikolari għall-gruppi żvantaġġati, mill-edukazzjoni u l-kura bikrija tul l-edukazzjoni u t-taħriġ ġenerali u vokazzjonali sal-livell terzjarju, kif ukoll l-edukazzjoni u t-tagħlim għall-adulti, inkluż li tiġi faċilitata l-mobilità tat-tagħlim għal kulħadd;

 

(vi)  jiġi promoss it-tagħlim tul il-ħajja, notevolment opportunitajiet flessibbli ta' titjib tal-ħiliet u taħriġ mill-ġdid għal kulħadd, filwaqt li jitqiesu l-ħiliet diġitali, jiġu antiċipati aħjar it-tibdil u l-ħtiġijiet il-ġodda fil-ħiliet abbażi tal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol, jiġu ffaċilitati t-tranżizzjonijiet tal-karrieri u tiġi promossa l-mobilità professjonali;

 

(vii)  titrawwem l-inklużjoni attiva ħalli jiġu promossi opportunitajiet indaqs u parteċipazzjoni attiva, u titjieb l-impjegabbiltà;

 

(viii)  titħeġġeġ l-integrazzjoni soċjoekonomika taċ-ċittadini minn pajjiżi terzi u tal-persuni minn komunitajiet marġinalizzati bħar-Roma;

 

(ix)  jitjieb l-aċċess ugwali u f'waqtu għal servizzi ta' kwalità, sostenibbli u affordabbli, l-immodernizzar tas-sistemi tal-protezzjoni soċjali, inkluż il-promozzjoni tal-aċċess għall-protezzjoni soċjali, u t-titjib tal-aċċessibbiltà, l-effikaċja u r-reżiljenza tas-sistemi tal-kura tas-saħħa u s-servizzi tal-kura fit-tul;

 

(x)  tiġi promossa l-integrazzjoni soċjali tal-persuni fir-riskju tal-faqar jew l-esklużjoni soċjali, inkluż l-aktar persuni fil-bżonn u t-tfal;

 

(xi)  tiġi indirizzata l-privazzjoni materjali permezz ta' ikel jew assistenza materjali bażika lill-aktar persuni fil-bżonn, inkluż miżuri ta' akkumpanjament.

 

3.  Permezz tal-azzjonijiet implimentati biex jinkisbu l-objettivi speċifiċi msemmija fil-paragrafu 2, l-FSE+ għandu jfittex ukoll li jikkontribwixxi għall-objettivi oħra ta' politika elenkati fl-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru [CPR futur], b'mod partikolari dawk relatati ma':

 

(i)  Ewropa aktar intelliġenti bl-iżvilupp ta' ħiliet għal speċjalizzazzjoni intelliġenti, ħiliet għal teknoloġiji abilitanti essenzjali u t-tranżizzjoni industrijali kif ukoll kooperazzjoni settorjali b'rabta mal-ħiliet u l-intraprenditorjali, it-taħriġ tar-riċerkaturi, l-attivitajiet ta' netwerking u sħubijiet bejn istituzzjonijiet ta' edukazzjoni ogħla, l-istituzzjonijiet tat-taħriġ vokazzjonali u edukattiv (VET), iċ-ċentri tar-riċerka u t-teknoloġija, u l-intrapriżi u l-gruppi, l-appoġġ għall-mikrointrapriżi, l-intrapriżi żgħar u medji u l-ekonomija soċjali;

 

(ii)  Ewropa aktar ekoloġika, b'sistemi aħjar tal-edukazzjoni u t-taħriġ li hemm bżonn għall-adattament tal-ħiliet u l-kwalifiki, it-titjib tal-ħiliet għal kulħadd, inkluż tal-forza tax-xogħol u l-ħolqien ta' impjiegi ġodda f'setturi relatati mal-ambjent, il-klima u l-enerġija, u l-bijoekonomija.

Emenda    19

Proposta għal Regolament

Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-programmi li jibbenefikaw mill-appoġġ ġenerali tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ għandhom jużaw indikaturi komuni tal-outputs u tar-riżultati, kif stabbilit fl-Anness 1 ta' dan ir-Regolament biex jiġi sorveljat il-progress fl-implimentazzjoni. Il-programmi jistgħu jużaw ukoll indikaturi speċifiċi għall-programmi.

1.  Il-programmi li jibbenefikaw mill-appoġġ ġenerali tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ għandhom jużaw indikaturi komuni tal-outputs u tar-riżultati, kif stabbilit fl-Anness 1 ta' dan ir-Regolament biex jiġi sorveljat il-progress fl-implimentazzjoni. Il-programmi għandhom jużaw ukoll indikaturi speċifiċi għall-programmi.

Emenda    20

Proposta għal Regolament

Artikolu 15 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

6a.  F'konformità mar-rekwiżit ta' rapportar tagħha skont l-Artikolu [38(3)(e)(i)] tar-Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill informazzjoni dwar il-prestazzjoni u r-riżultati f'konformità mal-indikaturi, bir-rapportar kemm tal-progress kif ukoll tan-nuqqasijiet u billi tiġi żgurata rabta ċara bejn l-infiq u l-prestazzjoni.

Emenda    21

Proposta għal Regolament

Artikolu 21 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5a.  F'konformità mar-rekwiżit ta' rapportar tagħha skont l-Artikolu [38(3)(e)(i)] tar-Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill informazzjoni dwar il-prestazzjoni u r-riżultati f'konformità mal-indikaturi, bir-rapportar kemm tal-progress kif ukoll tan-nuqqasijiet u billi tiġi żgurata rabta ċara bejn l-infiq u l-prestazzjoni.

Emenda    22

Proposta għal Regolament

Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-awditjar tal-operazzjonijiet jista' jkopri l-istadji kollha tal-implimentazzjoni tagħhom u l-livelli kollha tal-katina tad-distribuzzjoni, għajr biss għall-kontroll tar-riċevituri finali, diment li valutazzjoni tar-riskju ma tistabbilixxix riskju speċifiku ta' irregolarità jew frodi.

L-awditjar tal-operazzjonijiet jista' jkopri l-istadji kollha tal-implimentazzjoni tagħhom u l-livelli kollha tal-katina tad-distribuzzjoni, għajr biss għall-kontroll tar-riċevituri finali, diment li valutazzjoni tar-riskju ma tistabbilixxix riskju speċifiku ta' irregolarità jew frodi. L-awditjar tal-operazzjonijiet għandu jinkludi aktar kontrolli fl-istadji bikrija tal-implimentazzjoni sabiex fil-każ ta' riskju ta' frodi l-fondi jkunu jistgħu jiġu ridiretti lejn proġetti oħra.

Emenda    23

Proposta għal Regolament

Artikolu 33 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  Bil-ħsieb tal-monitoraġġ regolari tal-fergħat u li jsir kwalunkwe aġġustament meħtieġ għall-politika u l-prijoritajiet ta' finanzjament tagħhom, il-Kummissjoni għandha tfassal rapport ta' monitoraġġ kwalitattiv u kwantitattiv li jkopri l-ewwel sena, segwit minn tlett rapporti kwalitattivi u kwantitattivi li jkopru perjodi konsekuttivi ta' sentejn u għandha tibgħat dawk ir-rapporti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Ir-rapporti għandhom jiġu trażmessi wkoll, għall-finijiet ta' informazzjoni, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni. Ir-rapporti għandhom ikopru r-riżultati tal-fergħat u l-punt sa fejn il-prinċipji tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-integrazzjoni tal-ġeneru ġew applikati kif ukoll kif il-kunsiderazzjonijiet tal-antidiskriminazzjoni, inklużi kwistjonijiet tal-aċċessibbiltà, ġew indirizzati permezz tal-attivitajiet tagħhom. Il-Kummissjoni għandha tqiegħed ir-rapporti għad-dispożizzjoni tal-pubbliku biex ittejjeb it-trasparenza tal-fergħat.

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta' rapporti ta' monitoraġġ xierqa kif previsti għall-perjodu attwali ser ikun pass lura fir-rigward tat-trasparenza u r-responsabbiltà tal-fergħat tal-FSE+ fi ħdan ġestjoni diretta u indiretta.

Emenda    24

Proposta għal Regolament

Artikolu 33 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3b.  F'konformità mar-rekwiżit ta' rapportar tagħha skont l-Artikolu [38(3)(e)(i)] tar-Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill informazzjoni dwar il-prestazzjoni u r-riżultati f'konformità mal-indikaturi, bir-rapportar kemm tal-progress kif ukoll tan-nuqqasijiet u billi tiġi żgurata rabta ċara bejn l-infiq u l-prestazzjoni.

Emenda    25

Proposta għal Regolament

Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-evalwazzjonijiet għandhom isiru biżżejjed fil-ħin biex jikkontribwixxu għall-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

1.  L-evalwazzjonijiet għandhom isiru biżżejjed fil-ħin biex jikkontribwixxu għall-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u għandu jkun fihom informazzjoni dwar il-prestazzjoni, il-valur miżjud tal-Unjoni u l-ġestjoni finanzjarja tajba.

Emenda    26

Proposta għal Regolament

Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-evalwazzjoni interim tal-fergħat tista' ssir ladarba jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli dwar l-implimentazzjoni tagħhom, iżda mhux aktar tard minn erba' snin wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-fergħat.

2.  Evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tal-fergħat għandha titwettaq sal-31 ta' Diċembru 2024 sabiex jitkejjel, fuq bażi kwalitattiva u kwantitattiva, il-progress fil-kisba tal-għanijiet tal-fergħat, jiġi indirizzat l-ambjent soċjali fl-Unjoni u kwalunkwe bidla kbira introdotta mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, jiġi ddeterminat jekk ir-riżorsi tal-fergħat ntużawx b'mod effiċjenti u sabiex jiġi vvalutat il-valur miżjud tagħhom għall-Unjoni. Ir-riżultati ta' din l-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu għandhom jiġu ppreżentati lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Emenda    27

Proposta għal Regolament

Artikolu 35 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet, flimkien mal-osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.

4.  Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet, flimkien mal-osservazzjonijiet tagħha u b'informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva mtejba dwar il-prestazzjoni u r-riżultati mqabbla mal-objettivi stabbiliti, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.

Emenda    28

Proposta għal Regolament

Anness IIa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Anness IIa

 

Indikaturi għall-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali

 

1.  Il-livell ta' kisba ddikjarata ta' fehim aħjar tal-politiki u tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni:

 

(1a) L-għadd ta' attivitajiet analitiċi;

 

(1b) L-għadd ta' attivitajiet ta' tagħlim reċiproku, għarfien u tixrid;

 

(1c) L-appoġġ lill-atturi ewlenin.

 

2.  Il-livell ta' kollaborazzjoni u sħubija attiva bejn l-Unjoni u l-istituzzjonijiet governattivi tal-Istati Membri u tal-pajjiżi terzi assoċjati:

 

(2a) L-għadd ta' attivitajiet analitiċi;

 

(2b) L-għadd ta' attivitajiet ta' tagħlim reċiproku, għarfien u tixrid;

 

(2b) L-appoġġ lill-atturi ewlenin.

 

3.  L-użu ddikjarat tal-innovazzjoni fil-politika soċjali għall-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż (CSRs) soċjali u r-riżultati tal-esperimentazzjoni ta' politiki soċjali għat-tfassil tal-politika:

 

(3a) L-għadd ta' attivitajiet analitiċi;

 

(3b) L-għadd ta' attivitajiet ta' tagħlim reċiproku, għarfien u tixrid.

 

(3c) L-appoġġ lill-atturi ewlenin.

 

4. L-għadd ta' viżitaturi tal-pjattaforma EURES

 

5.  L-għadd ta' kollokamenti f'impjieg għaż-żgħażagħ miksuba jew appoġġjati fl-ambitu tal-Azzjoni Preparatorja "L-Ewwel Impjieg EURES Tiegħek" (YfEJ) kif ukoll fi ħdan Skemi Partikolari ta' Mobilità.

 

6.  L-għadd ta' kuntatti personali individwali tal-konsulenti tal-EURES mal-persuni li jfittxu impjieg, mal-persuni li jbiddlu l-impjieg u mal-impjegaturi.

 

7.  L-għadd ta' negozji maħluqa jew konsolidati li bbenefikaw mill-appoġġ tal-Unjoni.

 

8.  Il-proporzjon ta' benefiċjarji li ħolqu jew żviluppaw aktar il-kummerċ permezz tal-mikrofinanzjament tal-Unjoni meta mqabbla ma' dawk li huma qiegħda jew li jappartjenu għal gruppi żvantaġġati.

Ġustifikazzjoni

Il-lista ta' indikaturi għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali hija nieqsa fil-proposta tal-Kummissjoni. Il-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali hija kontinwazzjoni tal-Programm għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI) 2014-2020. Għaldaqstant, l-indikaturi li l-Kummissjoni tuża biex tippreżenta l-prestazzjoni tal-EaSI fid-Dikjarazzjonijiet tal-Programm ippreżentati fil-pakkett tal-baġits annwali tal-Unjoni għandhom ikomplu jintużaw bħala indikaturi għall-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali.

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu

Il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+)

Referenzi

COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

CONT

11.6.2018

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Georgi Pirinski

10.7.2018

Data tal-adozzjoni

15.11.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

20

1

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Caterina Chinnici, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Richard Sulík

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová,

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan,

EPP

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

GREENS/EFA

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

ECR

Richard Sulík

1

0

GUE/NGL

Dennis de Jong

It-tifsira tas-simboli:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni


OPINJONI tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (13.11.2018)

għall-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+)

(COM(2018)0382 – C8‑0232/2018 – 2018/0206(COD))

Rapporteur għal opinjoni (*): Cristian‑Silviu Buşoi

(*)  Kumitat assoċjat – Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fit-30 ta' Mejju 2018, il-Kummissjoni ppreżentat proposta għal regolament dwar il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) li tiġbor il-kamp ta' applikazzjoni u r-riżorsi flimkien ta' dawn il-fondi u l-programmi li ġejjin: il-Fond Soċjali Ewropew u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ; il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn; il-Programm għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u l-Programm tas-Saħħa. L-ex Programm tas-Saħħa għalhekk jifforma parti mill-FSE+ bħala fergħa tas-Saħħa.

Filwaqt li r-rapporteur japprezza t-tisħiħ tad-dimensjoni soċjali tal-Unjoni bis-saħħa ta' mekkaniżmu flessibbli u l-bżonn ta' aktar semplifikazzjoni fil-programmazzjoni tal-fondi bil-għan li tonqos il-burokrazija bla bżonn u tkun immirata l-effiċjenza fl-interess taċ-ċittadini tagħna, jemmen li dan ma għandux isir askapitu tal-kapaċità tal-UE li twettaq b'mod aħjar l-aspettattivi taċ-ċittadini f'dawk li huma l-protezzjoni u t-titjib ta' saħħithom. Konsegwentement, ir-rapporteur jesprimi bosta punti li jqajmu tħassib fir-rigward tal-proposta FSE+ fil-verżjoni attwali.

L-ewwel nett, fiż-żmien ta' preokkupazzjoni minħabba l-Brexit li qegħdin ngħixu fih illum u l-Ewroxettiċiżmu dejjem aktar allarmanti, ir-rapporteur bla dubju jqis li t-tneħħija tas-saħħa minn programm separat u ċentrali tmur askapitu taċ-ċittadini tal-Istati Membri, li diġà jsostnu bi ħġarhom in-nozzjoni skont liema l-UE tintervjeni aktar fis-saħħa, skont l-aħħar stħarriġiet tal-Ewrobarometru. Barra minn hekk, ir-rapporteur ikun ipprefera li kieku mill-FSE+ tneħħiet il-fergħa tas-Saħħa, u li l-Programm tas-Saħħa jerġa' jiġi stabbilit bħala programm separat matul il-QFP li jmiss.

Il-programmi preċedenti ta' azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa pubblika (2003-2008) u fil-qasam tas-saħħa (2008-2013 u 2014-2020) ġew ivvalutati b'mod pożittiv fis-sens li jirriżultaw f'għadd ta' żviluppi u titjib importanti. Mill-bidu nett tagħhom, dawn il-programmi taw politiki ta' valur miżjud Ewropew enormi b'riżorsi limitati. Taw spinta lill-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri f'azzjonijiet konġunti u fil-kondiviżjoni tal-għarfien, u sawru l-istrateġija tal-UE biex ikun garantit it-titjib li tant kien hemm bżonnu fil-qasam tas-saħħa u tal-kura tas-saħħa fl-Istati Membri. Ir-rapporteur jenfasizza li fl-evalwazzjoni nofsana tat-Tielet Programm tas-Saħħa nkisbu, sal-lum, riżultati konsiderevoli, partikolarment: l-istabbiliment ta' 24 Netwerk Ewropew ta' Referenza, appoġġ favur aktar tiswir tal-kapaċitajiet bħala risposta għat-tifqigħ, appoġġ favur risposta għall-bżonnijiet ta' saħħa tal-migranti u tar-rifuġjati, skambju tal-prattiki tajba f'setturi sensittivi bħall-iscreening tal-kanċer, it-tnaqqis tal-alkoħol, il-prevenzjoni tal-HIV/AIDS u tat-tuberkulożi, iżda wkoll appoġġ addizzjonali għal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-saħħa b'rabta mal-prodotti mediċinali u t-tagħmir mediku, kif ukoll l-attivitajiet tan-Netwerk tas-Servizzi Elettroniċi fil-Qasam tas-Saħħa u l-Valutazzjoni tat-Teknoloġija tas-Saħħa.

Ir-rapporteur għaldaqstant jemmen li Programm tas-Saħħa li jkun separat, robust u ambizzjuż ikollu l-kapaċità li jaffaċċja r-realtajiet inkwetanti u t-theddid għas-saħħa imminenti, bħar-reżistenza għall-antimikrobiċi, it-theddid transfruntier, il-mard kroniku, iżda wkoll jindirizza l-isfidi ta' popolazzjoni li qed tixjieħ jew il-prevenzjoni tal-mard, jippromwovi stil ta' ħajja tajjeb għas-saħħa, jew iħejji s-sistemi tas-saħħa tagħna għat-teknoloġiji emerġenti.

It-tieni nett, ir-rapporteur iqis bħala inaċċettabbli t-tnaqqis notevoli fil-finanzjamenti tal-fergħa tas-Saħħa. Avolja l-pakkett finanzjarju disponibbli għall-Programm tas-Saħħa 2014-2020 jammonta għal EUR 458 miljun fi prezzijiet kurrenti, il-Kummissjoni naqsitu għal EUR 413-il miljun fi prezzijiet kurrenti. Jenħtieġ li l-baġit disponibbli għall-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa matul il-QFP li jmiss jiżdied tal-anqas għall-istess livell bħal fil-QFP attwali.

Biex jikkonkludi, fir-rigward tal-kontenut tal-proposta, ir-rapporteur jidhirlu li hemm bżonn li ċerti punti jiġu ċċarati. Pereżempju, jenħtieġ li jiġi enfasizzat li l-aċċess għal servizzi ta' kwalità, sostenibbli u bi prezzijiet raġonevoli jkun iċċentrat fuq il-pazjent, li l-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa, fost l-objettivi tagħha, tinkludi t-trawwim tal-prevenzjoni tal-mard u tad-dijanjożi bikrija, kif ukoll il-promozzjoni tas-saħħa matul il-ħajja kollha kemm hi. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, ir-rapporteur jipproponi li jżid l-għanijiet operazzjonali: interventi ta' saħħa pubblika mfassla tajjeb biex jonqsu l-piż u l-impatt tal-infezzjonijiet; investimenti fid-dijanjożi bikrija u fl-iscreening u appoġġ favur il-ħolqien ta' Bord ta' Tmexxija għas-Saħħa, biex jimplimenta l-azzjonijiet fl-ambitu tal-fergħa tas-Saħħa.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda    1

Proposta għal regolament

Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  Fis-17 ta' Novembru 2017, il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali ġie pproklamat mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni bħala risposta għall-isfidi soċjali fl-Ewropa. Dawn l-għoxrin prinċipju ewlieni huma strutturati madwar tliet kategoriji: l-opportunitajiet indaqs u l-aċċess għas-suq tax-xogħol; il-kundizzjonijiet ġusti tax-xogħol; u il-protezzjoni u l-inklużjoni soċjali. L-għoxrin prinċipju tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jenħtieġ jiggwidaw l-azzjonijiet permezz tal-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+). Biex jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, l-FSE+ jenħtieġ jappoġġa l-investimenti fin-nies u s-sistemi fl-oqsma ta' politika tal-impjiegi, l-edukazzjoni u l-inklużjoni soċjali, u b'hekk jappoġġa l-koeżjoni ekonomika, territorjali u soċjali skont l-Artikolu 174 tat-TFUE.

(1)  Fis-17 ta' Novembru 2017, il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali ġie pproklamat mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni bħala risposta għall-isfidi soċjali fl-Ewropa. Dawn l-għoxrin prinċipju ewlieni huma strutturati madwar tliet kategoriji: l-opportunitajiet indaqs u l-aċċess għas-suq tax-xogħol; il-kundizzjonijiet ġusti tax-xogħol; u l-protezzjoni u l-inklużjoni soċjali. L-għoxrin prinċipju tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jenħtieġ jiggwidaw l-azzjonijiet permezz tal-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+). Biex jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, l-FSE+ jenħtieġ jappoġġa l-investimenti fin-nies u s-sistemi fl-oqsma ta' politika tal-impjiegi, is-servizzi pubbliċi, l-edukazzjoni, is-saħħa u l-inklużjoni soċjali, u b'hekk jappoġġa l-koeżjoni ekonomika, territorjali u soċjali skont l-Artikolu 174 tat-TFUE.

Emenda    2

Proposta għal regolament

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  Il-Kunsill ta' […] adotta linji gwida riveduti għall-politiki dwar l-impjiegi tal-Istati Membri biex it-test jiġi allinjat mal-prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, bil-ħsieb li titjieb il-kompetittività tal-Ewropa u ssir post aħjar għall-investiment, il-ħolqien tal-impjiegi u t-trawwim tal-koeżjoni soċjali. Biex jiżgura l-allinjament sħiħ tal-FSE+ mal-għanijiet ta' dawn il-linji gwida, b'mod partikolari fir-rigward tal-impjiegi, l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali, il-faqar u d-diskriminazzjoni, l-FSE+ jenħtieġ jappoġġa lill-Istati Membri, filwaqt li jqis il-Linji Gwida Integrati u r-rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi adottati b'konformità mal-Artikolu 121(2) tat-TFUE u l-Artikolu 148(4) tat-TFUE u, meta xieraq, fil-livell nazzjonali, mal-programmi nazzjonali ta' riforma mirfuda bi strateġiji nazzjonali. Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi wkoll għall-aspetti rilevanti tal-implimentazzjoni ta' inizjattivi u attivitajiet ewlenin tal-Unjoni, b'mod partikolari "l-Aġenda għall-Ħiliet tal-Ewropa" u ż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni, ir-Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill rilevanti u inizjattivi oħra bħall-Garanzija għaż-Żgħażagħ, il-Perkors ta' Titjib tal-Ħiliet u dwar l-Integrazzjoni tal-persuni qiegħda fit-tul.

(3)  Il-Kunsill ta' […] adotta linji gwida riveduti għall-politiki dwar l-impjiegi tal-Istati Membri biex it-test jiġi allinjat mal-prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, bil-ħsieb li titjieb il-kompetittività tal-Ewropa u ssir post aħjar għall-investiment, il-ħolqien tal-impjiegi u t-trawwim tal-koeżjoni soċjali. Biex jiżgura l-allinjament sħiħ tal-FSE+ mal-għanijiet ta' dawn il-linji gwida, b'mod partikolari fir-rigward tal-impjiegi, it-titjib tas-servizzi pubbliċi fis-settur tas-saħħa u f'setturi oħrajn, l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali, il-faqar u d-diskriminazzjoni, l-FSE+ jenħtieġ jappoġġa lill-Istati Membri, filwaqt li jqis il-Linji Gwida Integrati u r-rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi adottati b'konformità mal-Artikolu 121(2) tat-TFUE u l-Artikolu 148(4) tat-TFUE u, meta xieraq, fil-livell nazzjonali, mal-programmi nazzjonali ta' riforma mirfuda bi strateġiji nazzjonali. Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi wkoll għall-aspetti rilevanti tal-implimentazzjoni ta' inizjattivi u attivitajiet ewlenin tal-Unjoni, b'mod partikolari "l-Aġenda għall-Ħiliet tal-Ewropa" u ż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni, ir-Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill rilevanti u inizjattivi oħra bħall-Garanzija għaż-Żgħażagħ, il-Perkors ta' Titjib tal-Ħiliet u dwar l-Integrazzjoni tal-persuni qiegħda fit-tul.

Emenda    3

Proposta għal regolament

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  L-Unjoni qed tiffaċċja sfidi strutturali minħabba l-globalizzazzjoni ekonomika, il-ġestjoni tal-flussi migratorji, iż-żieda fit-theddid tas-sigurtà, it-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa, il-bidla teknoloġika, it-tixjiħ dejjem iżjed tal-forza tax-xogħol, u n-nuqqas dejjem aktar ta' ħiliet u ħaddiema f'xi setturi u reġjuni, imġarrba l-iżjed mill-SMEs. Filwaqt li tikkunsidra r-realtajiet li qed jinbidlu fid-dinja tax-xogħol, jenħtieġ li l-Unjoni tkun ippreparata għall-isfidi attwali u futuri billi tinvesti fil-ħiliet rilevanti, tagħmel it-tkabbir aktar inklużiv u ttejjeb il-politiki dwar l-impjiegi u dawk soċjali, inkluż fid-dawl tal-mobbiltà tal-ħaddiema.

(5)  L-Unjoni qed tiffaċċja sfidi strutturali minħabba l-globalizzazzjoni ekonomika, il-ġestjoni tal-flussi migratorji, iż-żieda fit-theddid tas-sigurtà, it-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa, il-bidla teknoloġika, it-tixjiħ dejjem iżjed tal-forza tax-xogħol, u n-nuqqas dejjem aktar ta' ħiliet u ħaddiema f'xi setturi u reġjuni, imġarrba l-iżjed mill-SMEs. Filwaqt li tikkunsidra r-realtajiet li qed jinbidlu fid-dinja tax-xogħol, jenħtieġ li l-Unjoni tkun ippreparata għall-isfidi attwali u futuri billi tinvesti fil-ħiliet rilevanti, tagħmel it-tkabbir aktar inklużiv u ttejjeb il-politiki dwar l-impjiegi u dawk soċjali, inkluż fid-dawl tal-mobbiltà tal-ħaddiema u tindirizza ż-żieda fl-inugwaljanzi tas-saħħa bejn l-Istati Membri u fi ħdanhom.

Emenda    4

Proposta għal regolament

Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8)  It-tipi ta' finanzjament u l-metodi ta' implimentazzjoni permezz tar-Regolament jenħtieġ jintgħażlu abbażi tal-abbiltà tagħhom li jilħqu l-għanijiet speċifiċi tal-azzjonijiet u li jagħtu r-riżultati, filwaqt li b'mod partikolari jitqiesu l-ispejjeż tal-kontrolli, il-piż amministrattiv u r-riskju mistenni ta' nuqqas ta' konformità. Għall-għotjiet, dan jenħtieġ iqis l-użu ta' somom f'daqqa, rati fissi u spejjeż unitarji, kif ukoll finanzjament mhux marbut mal-ispejjeż kif previst fl-Artikolu 125(1) tar-Regolament Finanzjarju Biex jiġu implimentati miżuri marbuta mal-integrazzjoni soċjoekonomika taċ-ċittadini minn pajjiżi terzi, u skont l-Artikolu 88 tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni, il-Kummissjoni tista' tirrimborża lill-Istati Membri li jużaw alternattivi ssimplifikati tal-ispejjeż, inkluż l-użu ta' somom f'daqqa.

(8)  It-tipi ta' finanzjament u l-metodi ta' implimentazzjoni permezz tar-Regolament jenħtieġ jintgħażlu abbażi tal-abbiltà tagħhom li jilħqu l-għanijiet speċifiċi tal-azzjonijiet u li jagħtu r-riżultati, filwaqt li b'mod partikolari jitqiesu l-ispejjeż tal-kontrolli, il-piż amministrattiv u r-riskju mistenni ta' nuqqas ta' konformità. Għall-għotjiet, dan jenħtieġ iqis l-użu ta' somom f'daqqa, rati fissi u spejjeż unitarji, kif ukoll finanzjament mhux marbut mal-ispejjeż kif previst fl-Artikolu 125(1) tar-Regolament Finanzjarju Biex jiġu implimentati miżuri marbuta mal-inklużjoni soċjoekonomika taċ-ċittadini minn pajjiżi terzi, u skont l-Artikolu 88 tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni, il-Kummissjoni tista' tirrimborża lill-Istati Membri li jużaw alternattivi ssemplifikati tal-ispejjeż, inkluż l-użu ta' somom f'daqqa.

Emenda    5

Proposta għal regolament

Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11)  L-integrazzjoni tal-Programm għall-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa mal-FSE+ se toħloq ukoll sinerġiji bejn l-iżviluppi u l-ittestjar ta' inizjattivi u politiki li jtejbu l-effikaċja, ir-reżiljenza u s-sostenibbiltà tas-sistemi tas-saħħa żviluppati mill-fergħa tas-Saħħa tal-Programm tal-FSE+ u l-implimentazzjoni tagħhom fl-Istati Membri bl-għodod provduti mill-fergħat l-oħra tar-Regolament dwar l-FSE+.

(11)  L-integrazzjoni tal-Programm għall-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa mal-FSE+ se toħloq ukoll sinerġiji bejn l-iżviluppi u l-ittestjar ta' inizjattivi u politiki li jtejbu l-effikaċja, l-aċċessibbiltà, ir-reżiljenza u s-sostenibbiltà tas-sistemi tas-saħħa żviluppati mill-fergħa tas-Saħħa tal-Programm tal-FSE+ u l-implimentazzjoni tagħhom fl-Istati Membri bl-għodod provduti mill-fergħat l-oħra tar-Regolament dwar l-FSE+.

Emenda    6

Proposta għal regolament

Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13)  Jenħtieġ li l-FSE+ ikollu l-għan li jippromwovi l-impjiegi b'interventi attivi li jippermettu r-(ri)integrazzjoni fis-suq tax-xogħol, speċjalment għaż-żgħażagħ, il-persuni qiegħda fit-tul u l-persuni inattivi, kif ukoll permezz ta' promozzjoni tal-impjiegi indipendenti u l-ekonomija soċjali. Il-FSE+ jenħtieġ li jkollu l-għan li jtejjeb il-funzjonament tas-swieq tax-xogħol billi jappoġġa l-modernizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol bħas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi ħalli jitjiebu l-kapaċitajiet tagħhom li jipprovdu pariri u gwida mmirati u intensifikati waqt it-tiftix tal-impjiegi u t-tranżizzjoni għax-xogħol u biex titjieb il-mobbiltà tal-ħaddiema. Il-FSE+ jenħtieġ jippromwovi s-sehem tan-nisa fis-suq tax-xogħol permezz ta' miżuri bil-għan li jiżguraw, fost l-oħrajn, bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja u l-aċċess għall-indukrar tat-tfal. L-FSE+ jenħtieġ ukoll li jkollu l-għan li jipprovdi ambjent lavorattiv san u adattat sew biex iwieġeb għar-riskji tas-saħħa relatati ma' forom tax-xogħol li qed jinbidlu u l-ħtiġijiet tal-forza tax-xogħol li qed tixjieħ.

(13)  Jenħtieġ li l-FSE+ ikollu l-għan li jippromwovi l-impjiegi b'interventi attivi li jippermettu r-(re)integrazzjoni fis-suq tax-xogħol, speċjalment għaż-żgħażagħ, il-persuni b'diżabbiltà u l-persuni b'mard kroniku, il-persuni qiegħda fit-tul u l-persuni ekonomikament inattivi, kif ukoll il-vittmi ta' diversi forom ta' diskriminazzjoni permezz ta' promozzjoni tal-impjiegi indipendenti u l-ekonomija soċjali. Il-FSE+ jenħtieġ li jkollu l-għan li jtejjeb il-funzjonament tas-swieq tax-xogħol billi jappoġġa l-modernizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol bħas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi ħalli jitjiebu l-kapaċitajiet tagħhom li jipprovdu pariri u gwida mmirati u intensifikati waqt it-tiftix tal-impjiegi u t-tranżizzjoni għax-xogħol u biex titjieb il-mobbiltà tal-ħaddiema. Il-FSE+ jenħtieġ jippromwovi s-sehem tan-nisa fis-suq tax-xogħol permezz ta' miżuri bil-għan li jiżguraw, fost l-oħrajn, bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja u l-aċċess għall-indukrar tat-tfal. L-FSE+ jenħtieġ ukoll li jkollu l-għan li jipprovdi ambjent lavorattiv san u adattat sew biex iwieġeb għar-riskji tas-saħħa relatati max-xogħol kif ukoll ma' forom tax-xogħol li qed jinbidlu u l-ħtiġijiet tal-forza tax-xogħol li qed tixjieħ.

Emenda    7

Proposta għal regolament

Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14)  Jenħtieġ li l-FSE+ jipprovdi appoġġ biex jitjiebu l-kwalità, l-effikaċja u r-rilevanza fis-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ biex tiġi ffaċilitata l-kisba ta' kompetenzi ewlenin, l-aktar b'rabta mal-ħiliet diġitali li kull individwu jeħtieġ għas-sodisfazzjon u l-iżvilupp personali, l-impjieg, l-inklużjoni soċjali u ċ-ċittadinanza attiva. L-FSE+ jenħtieġ jgħin fil-progressjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ u fit-tranżizzjoni għax-xogħol, jappoġġa t-tagħlim tul il-ħajja u l-impjegabbiltà, u jikkontribwixxi għall-kompetittività u l-innovazzjoni ekonomika u soċjetali billi jappoġġa inizjattivi skalabbli u sostenibbli f'dawn l-oqsma. Dan jista' jinkiseb pereżempju permezz ta' tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol u apprendistati, iggwidar tul il-ħajja, antiċipazzjoni tal-ħiliet b'koperazzjoni mal-industrija, materjali aġġornati tat-taħriġ, previżjonijiet u monitoraġġ dwar is-sitwazzjoni tal-gradwati, taħriġ tal-edukaturi, validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim, u rikonoxximent tal-kwalifiki.

(14)  Jenħtieġ li l-FSE+ jipprovdi appoġġ biex jitjiebu l-kwalità, l-effikaċja u r-rilevanza fis-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ biex tiġi ffaċilitata l-kisba ta' kompetenzi ewlenin, l-aktar b'rabta mal-ħiliet diġitali li kull individwu jeħtieġ għas-sodisfazzjon u l-iżvilupp personali, l-impjieg, l-inklużjoni soċjali u ċ-ċittadinanza attiva. L-FSE+ jenħtieġ jgħin fil-progressjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ u fit-tranżizzjoni għax-xogħol, jappoġġa t-tagħlim tul il-ħajja u l-impjegabbiltà, u jikkontribwixxi għall-kompetittività u l-innovazzjoni ekonomika u soċjetali billi jappoġġa inizjattivi skalabbli u sostenibbli f'dawn l-oqsma. Dan jista' jinkiseb pereżempju permezz ta' tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol u apprendistati, gwida tul il-ħajja, antiċipazzjoni tal-ħiliet b'kooperazzjoni mal-industrija, materjali aġġornati tat-taħriġ, previżjonijiet u monitoraġġ dwar is-sitwazzjoni tal-gradwati, taħriġ tal-edukaturi, validazzjoni perjodika u kontinwa tal-eżiti tat-tagħlim, u rikonoxximent tal-kwalifiki.

Emenda    8

Proposta għal regolament

Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(17)  Is-sinerġiji mal-programm Orizzont Ewropa jenħtieġ jiżguraw li l-FSE+ jkun jista' jintegra u jsaħħaħ il-kurrikuli innovattivi appoġġati mill-Orizzont Ewropa ħalli n-nies jingħataw il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa għall-impjiegi tal-futur.

(17)  Is-sinerġiji mal-programm Orizzont Ewropa jenħtieġ jiżguraw li l-FSE+ jkun jista' jintegra u jsaħħaħ il-kurrikuli innovattivi appoġġati mill-Orizzont Ewropa ħalli n-nies jingħataw il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa għall-iżvilupp personali u professjonali tagħhom u għall-impjiegi tal-futur. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tiżgura sinerġiji bejn il-fergħa tas-Saħħa u l-programm Orizzont Ewropa sabiex tingħata spinta lir-riżultati miksuba fil-qasam tal-protezzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard.

Emenda    9

Proposta għal regolament

Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17a)  Is-sinerġiji maħluqa permezz tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea, anke f'livell reġjonali u transfruntier, ħolqu wkoll proġetti ta' kooperazzjoni għat-titjib tal-impjiegi, inklużjoni tas-sezzjonijiet l-aktar vulnerabbli tal-popolazzjoni, l-isfidi demografiċi, is-saħħa u l-edukazzjoni, mhux biss fl-Unjoni iżda wkoll ma' pajjiżi li jinsabu fil-fażi ta' qabel l-adeżjoni u pajjiżi ġirien, fejn il-kooperazzjoni Ewropea tagħti valur miżjud. L-FSE+ għandu jikkunsidra t-titjib tal-finanzjament ta' dan it-tip ta' proġetti kif ukoll jiżgura t-trasferiment tal-għarfien bejniethom u l-proċess leġiżlattiv biex itejjeb il-qafas regolatorju Ewropew kif ukoll l-iskambju ta' prattiki tajbin bejn it-territorji tal-Unjoni.

Emenda    10

Proposta għal regolament

Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(18)  Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-isforzi tal-Istati Membri biex jindirizzaw il-faqar ħalli jkissru ċ-ċiklu ta' żvantaġġi minn ġenerazzjoni għal oħra, u jippromwovu l-inklużjoni soċjali billi jiżguraw opportunitajiet indaqs għal kulħadd, jiġġieldu d-diskriminazzjoni u jindirizzaw l-inugwaljanzi tas-saħħa. Dan ifisser li tiġi mobilizzata firxa ta' politiki mmirati għall-aktar persuni fil-bżonn tkun xi tkun l-età tagħhom, fosthom it-tfal, il-komunitajiet marġinalizzati bħar-Roma, u l-ħaddiema foqra. Jenħtieġ li l-FSE+ jippromwovi l-inklużjoni attiva tal-persuni li mhumiex fis-suq tax-xogħol ħalli tkun żgurata l-integrazzjoni soċjoekonomika tagħhom. Jenħtieġ li l-FSE+ jintuża wkoll biex jitjieb l-aċċess fil-ħin u indaqs għal servizzi affordabbli, sostenibbli u ta' kwalità għolja bħall-kura tas-saħħa u l-kura fit-tul, b'mod partikolari s-servizzi tal-kura tal-familja u bbażata fuq il-komunità. Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi għall-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-protezzjoni soċjali b'mod partikolari biex tiġi promossa l-aċċessibbiltà tagħhom.

(18)  Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-isforzi tal-Istati Membri biex jindirizzaw il-faqar ħalli jkissru ċ-ċiklu ta' żvantaġġi minn ġenerazzjoni għal oħra, u jippromwovu l-inklużjoni soċjali billi jiżguraw opportunitajiet indaqs għal kulħadd, inaqqsu l-ostakli, jiġġieldu d-diskriminazzjoni u jindirizzaw l-inugwaljanzi tas-saħħa. Dan ifisser ukoll, iżda mhux limitat għaliha, il-mobilizzazzjoni ta' firxa ta' politiki mmirati għall-aktar persuni fil-bżonn tkun xi tkun l-età tagħhom, fosthom it-tfal, il-komunitajiet emarġinati bħar-Rom, u l-ħaddiema foqra. Jenħtieġ li l-FSE+ jippromwovi l-inklużjoni attiva tal-persuni li mhumiex fis-suq tax-xogħol ħalli tkun żgurata l-integrazzjoni soċjoekonomika tagħhom. Jenħtieġ li l-FSE+ jintuża wkoll biex jitjieb l-aċċess fil-ħin u indaqs għal servizzi bi prezzijiet raġonevoli, sostenibbli u ta' kwalità għolja bħall-kura tas-saħħa ċċentrata fuq il-persuna, il-kura relatata u l-kura fit-tul, b'mod partikolari s-servizzi tal-kura tal-familja u bbażata fuq il-komunità. Dan jinkludi servizzi ta' promozzjoni tas-saħħa u ta' prevenzjoni tal-mard bħala parti mis-servizzi tal-kura tas-saħħa primarja. Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi għall-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-protezzjoni soċjali b'mod partikolari biex tiġi promossa l-aċċessibbiltà tagħhom.

Emenda    11

Proposta għal regolament

Premessa 35a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(35a)  Il-Kummissjoni jenħtieġ li żżid il-parteċipazzjoni tal-Istati Membri u tal-organizzazzjonijiet mhux irrappreżentati biżżejjed billi tnaqqas kemm jista' jkun l-ostakli għall-parteċipazzjoni, inkluż il-piż amministrattiv biex japplikaw għall-finanzjament u biex jirċevuh.

Emenda    12

Proposta għal regolament

Premessa 35b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(35b)  Wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-UE huwa li ssaħħaħ is-sistemi tas-saħħa billi tappoġġa t-trasformazzjoni diġitali tas-saħħa u l-kura tal-pazjent billi tiżviluppa sistema ta' informazzjoni tas-saħħa sostenibbli kif ukoll billi tappoġġa l-proċessi nazzjonali ta' riforma għal sistemi ta' saħħa aktar effikaċi, aċċessibbli u reżiljenti.

Emenda    13

Proposta għal regolament

Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(36)  Jekk in-nies jinżammu f'saħħithom u attivi aktar fit-tul u jitħeġġu biex jieħdu rwol attiv fit-tmexxija ta' saħħithom, dan iħalli effetti pożittivi fuq is-saħħa, l-inugwaljanzi fis-saħħa, il-kwalità tal-ħajja, il-produttività, il-kompetittività u l-inklużività, filwaqt li jonqsu l-pressjonijiet fuq il-baġits nazzjonali. Il-Kummissjoni ilha impenjata li tgħin lill-Istati Membri biex jilħqu l-miri tagħhom tal-iżvilupp sostenibbli (SDG), b'mod partikolari l-SDG 3 "Jiġu żgurati ħajjiet f'saħħithom u jiġi promoss il-benesseri għal kulħadd f'kull età"17.

(36)  Jinħtieġ sforz kontinwu sabiex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 168 tat-TFUE. Jekk in-nies kollha jinżammu f'saħħithom u attivi b'mod mhux diskriminatorju u jitħeġġu biex jieħdu rwol attiv fit-tmexxija ta' saħħithom, dan iħalli effetti pożittivi fuq is-saħħa, l-inugwaljanzi fis-saħħa, il-kwalità tal-ħajja, il-produttività, il-kompetittività u l-inklużività, filwaqt li jonqsu l-pressjonijiet fuq il-baġits nazzjonali. L-appoġġ favur l-innovazzjoni, inkluża l-innovazzjoni soċjali, li għandha impatt fuq is-saħħa, u r-rikonoxximent tiegħu, jgħin biex tiġi affaċċjata l-isfida tas-sostenibbiltà fis-settur tas-saħħa fil-kuntest tal-indirizzar tal-isfidi tal-bidla demografika. Barra minn hekk, hija importanti l-azzjoni biex jonqsu l-inugwaljanzi fis-saħħa bil-għan li jinkiseb "tkabbir inklużiv". Il-Kummissjoni ilha impenjata li tgħin lill-Istati Membri biex jilħqu l-għanijiet tagħhom tal-iżvilupp sostenibbli (SDG), b'mod partikolari l-SDG 3 "Jiġu żgurati ħajjiet f'saħħithom u jiġi promoss il-benesseri għal kulħadd f'kull età"17.

_________________

_________________

17 COM (2016) 739 finali

17 COM (2016) 739 finali

Emenda    14

Proposta għal regolament

Premessa 36a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(36a)  Skont id-definizzjoni tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), "Is-saħħa hija stat ta' benesseri fiżiku, mentali u soċjali sħiħ u mhux sempliċiment in-nuqqas ta' mard jew infermità". Biex saħħet il-popolazzjoni fl-Unjoni titjieb, huwa fundamentali li tingħata attenzjoni mhux biss lis-saħħa fiżika u lill-benesseri soċjali. Skont id-WHO, il-problemi tas-saħħa mentali jammontaw għal kważi 40 % tas-snin ta' ħajja b'diżabbiltà. Il-problemi ta' saħħa mentali huma wkoll varjati, idumu fit-tul u huma sors ta' diskriminazzjoni, u jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-inugwaljanzi fis-saħħa. Barra minn hekk, il-kriżi ekonomika taffettwa fatturi li jiddeterminaw is-saħħa mentali, peress li l-fatturi protettivi jiddgħajfu u l-fatturi ta' riskju jiżdiedu.

Emenda    15

Proposta għal regolament

Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(37)  Jenħtieġ li l-evidenza kif ukoll il-valuri u l-prinċipji komuni fis-Sistemi tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea kif stabbiliti fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-2 ta' Ġunju 2006 jappoġġaw il-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet għall-ippjanar u l-ġestjoni ta' sistemi tas-saħħa innovattivi, effiċjenti u reżiljenti, għal promozzjoni ta' għodod li jiżguraw aċċess universali għal kura tas-saħħa ta' kwalità, u għal implimentazzjoni volontarja fuq skala usa' tal-aqwa prattiki.

(37)  Jenħtieġ li l-evidenza kif ukoll il-valuri u l-prinċipji komuni fis-Sistemi tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea kif stabbiliti fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-2 ta' Ġunju 2006 jappoġġaw il-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet għall-ippjanar u l-ġestjoni ta' sistemi tas-saħħa innovattivi, effiċjenti u reżiljenti, għal promozzjoni ta' għodod li jiżguraw aċċess universali għal kura tas-saħħa ċċentrata fuq il-persuna u kura relatata ta' kwalità, u għal implimentazzjoni volontarja fuq skala usa' tal-aqwa prattiki. Dan jinkludi servizzi ta' promozzjoni tas-saħħa u ta' prevenzjoni tal-mard bħala parti mis-servizzi tal-kura tas-saħħa primarja.

Emenda    16

Proposta għal regolament

Premessa 37a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(37a)  Il-programmi preċedenti ta' azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa pubblika (2003-2008) u fil-qasam tas-saħħa (2008-2013 u 2014-2020), stabbiliti rispettivament bid-Deċiżjoni Nru 1786/2002/KE1a u d-Deċiżjoni Nru 1350/2007/KE1b u bir-Regolament (UE) Nru 282/20141c tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ("il-programmi tas-saħħa preċedenti"), ġew ivvalutati b'mod pożittiv fis-sens li jirriżultaw f'għadd ta' żviluppi u titjib importanti. Jenħtieġ li l-fergħa tas-Saħħa tal-FSE+ tibni fuq ir-riżultati miksuba mill-programm tas-saħħa preċedenti.

 

____________________

 

1a Id-Deċiżjoni Nru 1786/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Settembru 2002 li tadotta programm ta' azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa pubblika (2003-2008) (ĠU L 271, 9.10.2002, p. 1).

 

1b Id-Deċiżjoni Nru 1350/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2007 li tistabbilixxi t-tieni programm ta' azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa (2008-13), ĠU L 301, 20.11.2007, p. 3.

 

1c Ir-Regolament (UE) Nru 282/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2014 dwar it-twaqqif tat-tielet Programm għal azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa (2014-2020) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1350/2007/KE (ĠU L 86, 21.3.2014, p. 1).

Emenda    17

Proposta għal regolament

Premessa 37b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(37b)  Il-fergħa tas-Saħħa tal-FSE+ jenħtieġ li tkun mezz ta' promozzjoni ta' azzjonijiet f'oqsma li fihom ikun hemm valur miżjud tal-Unjoni li jista' jintwera fuq il-bażi ta' dan li ġej: l-iskambju ta' prattiki tajba bejn l-Istati Membri u bejn ir-Reġjuni; l-appoġġ ta' netwerks għall-kondiviżjoni tal-għarfien jew it-tagħlim reċiproku; l-appoġġ tal-kwalifiki tal-professjonisti tas-saħħa; l-indirizzar tat-theddid transfruntier biex jitnaqqsu r-riskji tagħhom u jittaffew il-konsegwenzi tagħhom; l-indirizzar ta' ċerti kwistjonijiet relatati mas-suq intern fejn l-Unjoni għandha leġittimità sostanzjali sabiex tiżgura soluzzjonijiet ta' kwalità għolja fl-Istati Membri; l-isfruttament tal-potenzjal tal-innovazzjoni fis-saħħa; azzjonijiet li jistgħu jwasslu għal sistema għall-valutazzjoni komparattiva sabiex ikunu jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet informati fil-livell tal-Unjoni; it-titjib tal-effiċjenza billi tiġi evitata ħela ta' riżorsi minħabba d-duplikazzjoni, u l-ottimizzazzjoni tal-użu ta' riżorsi finanzjarji.

Emenda    18

Proposta għal regolament

Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(38)  Jenħtieġ li l-fergħa tas-Saħħa tal-FSE+ tikkontribwixxi għall-prevenzjoni tal-mard tul il-ħajja taċ-ċittadini tal-Unjoni u għall-promozzjoni tas-saħħa billi jiġu indirizzati l-fatturi ta' riskju għas-saħħa fosthom l-użu tat-tabakk u t-tipjip passiv, l-użu dannuż tal-alkoħol, il-konsum ta' drogi illeċiti u t-tnaqqis ta' ħsara għas-saħħa relatata mad-drogi, id-drawwiet ta' dieta ħażina għas-saħħa u n-nuqqas ta' attività fiżika u t-trawwim ta' ambjenti li jappoġġaw stili ta' ħajja tajbin biex tikkumplimenta l-azzjoni tal-Istati Membri b'konformità mal-istrateġiji rilevanti. Il-fergħa tas-Saħħa tal-FSE+ jenħtieġ tintegra mudelli effettivi tal-prevenzjoni, teknoloġiji innovattivi, u mudelli u soluzzjonijiet ġodda tan-negozju biex tikkontribwixxi għal sistemi tas-saħħa innovattivi, effiċjenti u sostenibbli tal-Istati Membri u tiffaċilita l-aċċess għal kura tas-saħħa aħjar u aktar sikura għaċ-ċittadini Ewropej.

(38)  Jenħtieġ li l-fergħa tas-Saħħa tal-FSE+ tikkontribwixxi għall-prevenzjoni tal-mard, għad-dijanjożi bikrija tul il-ħajja tal-persuni li jgħixu fl-Unjoni u għall-promozzjoni tas-saħħa billi jiġu indirizzati l-fatturi ta' riskju għas-saħħa fosthom l-użu tat-tabakk, it-tipjip u t-tipjip passiv, l-użu dannuż tal-alkoħol, il-fatturi ta' riskju ambjentali, il-konsum ta' drogi illeċiti u t-tnaqqis ta' ħsara għas-saħħa relatata mad-drogi, l-obeżità u d-drawwiet ta' dieta ħażina għas-saħħa, anki relatati mal-faqar u n-nuqqas ta' attività fiżika u t-trawwim ta' ambjenti li jappoġġaw stili ta' ħajja tajbin, sensibilizzazzjoni tal-opinjoni pubblika dwar il-fattur ta' riskju, interventi ta' saħħa pubblika mfassla tajjeb biex jonqsu l-piż u l-impatt tal-infezzjonijiet u tal-mard infettiv li jista' jiġi evitat permezz ta' tilqim, fis-saħħa ġenerali matul il-ħajja kollha biex tikkomplementa l-azzjoni tal-Istati Membri b'konformità mal-istrateġiji rilevanti. F'dan il-kuntest, jenħtieġ li tingħata attenzjoni speċjali lill-edukazzjoni tas-saħħa peress li din tgħin lill-individwi u lill-komunitajiet itejbu s-saħħa tagħhom, iżidu l-għarfien tagħhom u jinfluwenzaw l-attitudnijiet tagħhom. L-isfidi tas-saħħa attwali jistgħu jiġu indirizzati b'mod effikaċi biss permezz ta' kollaborazzjoni fil-livell tal-Unjoni u ta' azzjoni kontinwa tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa. Il-fergħa tas-Saħħa tal-FSE+ jenħtieġ tappoġġa l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni, ixxerred mudelli effettivi tal-prevenzjoni u tas-sensibilizzazzjoni, teknoloġiji innovattivi, u mudelli u soluzzjonijiet ġodda tan-negozju biex tikkontribwixxi għal sistemi tas-saħħa innovattivi, aċċessibbli, effiċjenti u sostenibbli tal-Istati Membri u tiffaċilita l-aċċess għal kura tas-saħħa aħjar u aktar sikura għall-persuni li jgħixu fl-Unjoni kemm f'żoni urbani kif ukoll f'dawk rurali. Bil-għan li jiġi sfruttat bis-sħiħ il-potenzjal ta' kooperazzjoni transsettorjali u li jitjiebu s-sinerġiji u l-koerenza ma' oqsma ta' politika oħra sabiex jintlaħqu l-għanijiet ġenerali tal-FSE+, l-isport u l-attività fiżika jenħtieġ li jintużaw bħala għodda fl-azzjonijiet tal-FSE+ mmirati, b'mod partikolari, lejn il-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard.

Emenda    19

Proposta għal regolament

Premessa 38a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(38a)  Sabiex jiġu implimentati l-azzjonijiet fil-fergħa tas-Saħħa, il-Kummissjoni jenħtieġ li tappoġġa l-ħolqien ta' Bord ta' Tmexxija għas-Saħħa. Barra minn hekk, il-Kummissjoni jenħtieġ li tipproponi modi u metodoloġiji biex l-attivitajiet relatati mas-saħħa jiġu allinjati mal-proċess tas-Semestru Ewropew, li issa huwa awtorizzat jirrakkomanda riformi għas-sistemi tas-saħħa (u fil-fatt determinanti soċjali oħra tas-saħħa) lejn aktar aċċessibbiltà u sostenibbiltà tad-dispożizzjonijiet tal-kura tas-saħħa u tal-protezzjoni soċjali fl-Istati Membri.

Emenda    20

Proposta għal regolament

Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(39)  Il-mard mhux komunikabbli jikkawża aktar minn 80 % tal-mortalità prematura fl-Unjoni, u l-prevenzjoni effettiva tinvolvi diversi dimensjonijiet transfruntieri. B'mod parallel, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill enfasizzaw il-ħtieġa li jonqsu kemm jista' jkun il-konsegwenzi tat-theddid transfruntier serju tas-saħħa pubblika, bħall-mard komunikabbli u theddid bijoloġiku, kimiku, ambjentali u mhux magħruf ieħor, billi jiġi sostnut it-tiswir tal-kapaċitajiet fit-tħejjija u r-rispons.

(39)  Il-mard mhux komunikabbli jikkawża aktar minn 80 % tal-mortalità prematura fl-Unjoni, u l-prevenzjoni effettiva tinvolvi diversi azzjonijiet transsettorjali u dimensjonijiet transfruntieri. B'mod parallel, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill enfasizzaw il-ħtieġa li jonqsu kemm jista' jkun il-konsegwenzi tat-theddid transfruntier serju tas-saħħa pubblika, bħall-emissjonijiet u t-tniġġis ambjentali f'daqqa u kumulattiv, il-mard komunikabbli u theddid bijoloġiku, kimiku, ambjentali u mhux magħruf ieħor, billi jiġi sostnut it-tiswir tal-kapaċitajiet fit-tħejjija u r-rispons.

Emenda    21

Proposta għal regolament

Premessa 39a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(39a)  Investimenti kontinwi f'approċċi innovattivi bbażati fuq il-komunità sabiex jiġi indirizzat il-mard transfruntier bħall-epidemiji tal-HIV/AIDS, it-tuberkulożi u l-epatite virali huma vitali peress li d-dimensjoni soċjali tal-mard hija fattur ewlieni li jaffettwa l-abbiltà biex dawn jiġu indirizzati bħala epidemiji fl-Unjoni u fil-pajjiżi ġirien. Biex jintlaħqu l-objettivi tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli dwar dan il-mard se tkun strumentali tmexxija politika aktar ambizzjuża u mezzi tekniċi u finanzjarji adegwati biex jiġi pprovdut rispons reġjonali sostenibbli għall-ġlieda kontra l-HIV/AIDS, it-tuberkulożi u l-epatite fl-Ewropa.

Emenda    22

Proposta għal regolament

Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(40)  Għall-effiċjenza tas-sistemi tas-saħħa u għas-saħħa taċ-ċittadini hi essenzjali li jonqos il-piż tal-infezzjonijiet reżistenti u l-infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa u tkun żgurata d-disponibbiltà ta' antimikrobjali effettivi.

(40)  Għall-effiċjenza tas-sistemi tas-saħħa u għas-saħħa taċ-ċittadini hi essenzjali li jonqos il-piż tal-infezzjonijiet reżistenti u l-infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa u tkun żgurata d-disponibbiltà ta' aġenti antimikrobiċi effettivi, filwaqt li madankollu jonqos l-użu tagħhom sabiex tkun tista' tiġi indirizzata r-reżistenza għall-antimikrobiċi.

Emenda    23

Proposta għal regolament

Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(42)  Minħabba n-natura speċifika ta' wħud mill-għanijiet koperti mill-fergħa tas-Saħħa tal-FSE+ u mit-tip ta' azzjonijiet permezz ta' dik il-fergħa, l-awtoritajiet kompetenti rispettivi tal-Istati Membri jinsabu fl-aħjar pożizzjoni biex jimplimentaw l-attivitajiet relatati. Għalhekk jenħtieġ li dawk l-awtoritajiet, maħtura mill-Istati Membri nfushom, jiġu kkunsidrati bħala benefiċjarji identifikati għall-finijiet tal-Artikolu [195] tar-[Regolament Finanzjarju l-ġdid] u l-għotjiet jingħataw lil dawn l-awtoritajiet mingħajr pubblikazzjoni minn qabel tas-sejħiet għal proposti.

(42)  Minħabba n-natura speċifika ta' wħud mill-għanijiet koperti mill-fergħa tas-Saħħa tal-FSE+ u mit-tip ta' azzjonijiet permezz ta' dik il-fergħa, l-awtoritajiet kompetenti rispettivi tal-Istati Membri jinsabu fl-aħjar pożizzjoni biex jimplimentaw l-attivitajiet relatati bl-appoġġ attiv tas-soċjetà ċivili. Għalhekk jenħtieġ li dawk l-awtoritajiet, maħtura mill-Istati Membri nfushom, u barra minn hekk, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, kif xieraq, jiġu kkunsidrati bħala benefiċjarji identifikati għall-finijiet tal-Artikolu [195] tar-[Regolament Finanzjarju l-ġdid] u l-għotjiet jingħataw lil dawn l-awtoritajiet mingħajr pubblikazzjoni minn qabel tas-sejħiet għal proposti.

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport jenħtieġ li jirrikjedi li s-soċjetà ċivili tiġi involuta b'mod sinifikanti billi tappoġġa lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri. L-involviment tagħhom huwa vitali biex jintlaħqu l-għanijiet tal-proposta.

Emenda    24

Proposta għal regolament

Premessa 42a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(42a)  Sabiex tiżdied il-prestazzjoni tal-ineffiċjenzi u l-inadegwatezzi fil-monitoraġġ tal-programm, il-Kummissjoni jenħtieġ li timplimenta u tuża l-indikaturi ta' monitoraġġ programmatiċi u speċifiċi għall-azzjonijiet sabiex tiżgura li jintlaħqu l-objettivi tal-programm.

Emenda    25

Proposta għal regolament

Premessa 42b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(42b)  Il-programm FSE+ jenħtieġ li jindirizza l-ostakli eżistenti għall-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili, pereżempju permezz tas-semplifikazzjoni tal-proċeduri ta' applikazzjoni, il-faċilitazzjoni tal-kriterji finanzjarji billi f'xi każijiet jiġi rinunzjat il-perċentwal ta' kofinanzjament, iżda wkoll permezz tal-bini ta' kapaċità tal-pazjenti, l-organizzazzjonijiet tagħhom u partijiet ikkonċernati oħra permezz tat-taħriġ u l-edukazzjoni. Il-programm għandu jkollu wkoll l-għan li jippermetti l-funzjonament tan-netwerks u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-livell Ewropew li jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-objettivi tiegħu, inklużi l-organizzazzjonijiet fil-livell tal-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

"Ir-rwol tas-soċjetà ċivili huwa fundamentali għall-ksib tal-benesseri soċjali. Iġib miegħu valur miżjud uniku billi jtejjeb il-parteċipazzjoni tal-persuni u l-assenza tiegħu tiġġenera kundizzjonijiet tas-saħħa ħżiena." (Greer, S., Wismar, M., Pastorino, G. u Kosinska, M. (2017) Civil society and health).

Emenda    26

Proposta għal regolament

Premessa 42c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(42c)  L-implimentazzjoni tal-fergħa tas-Saħħa tal-FSE+ jenħtieġ li tkun tali li jkunu rrispettati r-responsabbiltajiet tal-Istati Membri, għad-definizzjoni tal-politika tas-saħħa tagħhom u għall-organizzazzjoni u l-għoti ta' servizzi tas-saħħa u tal-kura medika. Filwaqt li jirrispettaw l-obbligi tat-Trattat u r-rwol tal-Istati Membri bħala l-interlokutur primarju fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni, l-awtoritajiet kompetenti fil-livell subnazzjonali jenħtieġ li jkunu involuti sabiex jiżguraw impatt effettiv u dejjiemi tal-politika tas-saħħa tal-Unjoni permezz tal-integrazzjoni tagħhom mal-politiki soċjali fil-prattika.

Emenda    27

Proposta għal regolament

Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(44)  Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-saħħa tħalli impatt immedjat fuq ħajjet iċ-ċittadini, fuq l-effiċjenza u r-reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa u fuq il-funzjonament tajjeb tas-suq intern. Il-qafas regolatorju għall-prodotti u t-teknoloġiji mediċi (prodotti mediċinali, tagħmir mediku u sustanzi ta' oriġini umana), kif ukoll dwar il-leġiżlazzjoni dwar it-tabakk, id-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa transfruntiera u t-theddid transfruntier serju tas-saħħa hu essenzjali għall-protezzjoni tas-saħħa fl-UE. Ir-Regolament, kif ukoll l-implimentazzjoni u l-infurzar tiegħu, jenħtieġ jimxu paripassu mal-innovazzjoni u l-avvanzi fir-riċerka u mal-bidliet soċjetali f'dan il-qasam, filwaqt li jitwettqu l-għanijiet tas-saħħa. Għalhekk hemm bżonn żvilupp kontinwu tal-bażi tal-evidenza meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni ta' natura xjentifika bħal din.

(44)  Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-saħħa tħalli impatt immedjat fuq ħajjet iċ-ċittadini, fuq l-effiċjenza u r-reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa u fuq il-funzjonament tajjeb tas-suq intern. Il-qafas regolatorju għall-prodotti u t-teknoloġiji mediċi (prodotti mediċinali, tagħmir mediku u sustanzi ta' oriġini umana), kif ukoll dwar il-leġiżlazzjoni dwar it-tabakk, id-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa transfruntiera u t-theddid transfruntier serju tas-saħħa hu essenzjali għall-protezzjoni tas-saħħa fl-UE. Barra minn hekk, ħafna liġijiet oħra tal-Unjoni għandhom impatti sinifikanti fuq is-saħħa bħal dawk relatati mal-ikel u mat-tikkettar tal-ikel, it-tniġġis tal-arja, l-interferenti endokrinali u l-pestiċidi. F'xi każijiet, l-impatti kumulattivi tal-fatturi ta' riskju ambjentali ma jinftehmux b'mod ċar, filwaqt li potenzjalment iwasslu għal riskju inaċċettabbli għas-saħħa taċ-ċittadini.

Emenda    28

Proposta għal regolament

Premessa 44a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(44a)  Ir-Regolament b'implikazzjonijiet tas-saħħa, kif ukoll l-implimentazzjoni u l-infurzar tiegħu, jenħtieġ li jimxu pari passu mal-innovazzjoni u l-avvanzi fir-riċerka u mal-bidla soċjetali f'dan il-qasam, filwaqt li jibqgħu sostnuti mill-prinċipju ta' prekawzjoni, kif minqux fit-Trattati tal-UE. Għalhekk huwa meħtieġ żvilupp kontinwu tal-bażi tal-evidenza meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni ta' natura xjentifika bħal din u, sabiex tiġi żgurata l-possibbiltà ta' skrutinju indipendenti sabiex b'hekk terġa' tinkiseb il-fiduċja tal-pubbliku fil-proċessi tal-Unjoni u minħabba li, min-natura tagħha stess il-kondiviżjoni ta' din l-evidenza hija fl-interess pubbliku, jenħtieġ li jiġi ggarantit l-ogħla livell ta' trasparenza.

Emenda    29

Proposta għal regolament

Premessa 44b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(44b)  L-isfidi fil-qasam tas-saħħa ma jistgħux jiġu affrontati mis-settur tas-saħħa biss, peress li s-saħħa hija ddeterminata minn diversi fatturi barra minnha. Għaldaqstant, kif stabbilit fit-Trattati ta' Maastricht u ta' Amsterdam, is-Saħħa fil-Politiki Kollha hija importanti biex l-Unjoni tkun tista' tiffaċċja sfidi futuri. Madankollu, il-fatt li setturi oħra jsiru konxji tal-impatti tas-saħħa tad-deċiżjonijiet tagħhom u biex is-saħħa tiġi integrata fil-politiki tagħhom hija waħda mill-akbar sfidi li bħalissa qed jiffaċċja s-settur tas-saħħa Ewropew. S'issa avvanzi importanti fis-saħħa ġew irreġistrati permezz ta' politiki fis-setturi bħall-edukazzjoni, it-traffiku, in-nutrizzjoni, l-agrikoltura, ix-xogħol, jew l-ippjanar. Pereżempju, is-saħħa tal-qalb irreġistrat titjib sinifikanti permezz ta' bidliet fil-politiki u fir-regolamenti dwar il-kwalità tal-ikel, iż-żieda fl-attività fiżika u t-tnaqqis fit-tipjip.

Emenda    30

Proposta għal regolament

Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(52)  Biex jiġu emendati ċerti elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni jenħtieġ tingħata s-setgħa biex tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ħalli jiġu emendati u ssuplimentati l-Anness fuq l-indikaturi. Hu importanti li matul il-ħidma preparatorja tagħha, il-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa, inkluż fil-livell espert, u li dawn il-konsultazzjonijiet isiru b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod partikolari, biex tkun żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin bħalma jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess b'mod sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

(52)  Biex jiġu emendati ċerti elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni jenħtieġ tingħata s-setgħa biex tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ħalli jiġu emendati u ssuplimentati l-Anness fuq l-indikaturi. Hu importanti li matul il-ħidma preparatorja tagħha, il-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa, inkluż fil-livell ta' esperti rilevanti u mal-awtoritajiet kompetenti fil-qasam tar-regolamentazzjoni professjonali, u li dawn il-konsultazzjonijiet isiru b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod partikolari, biex tkun żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin bħalma jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess b'mod sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

Emenda    31

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-FSE+ għandu l-għan li tappoġġa lill-Istati Membri biex jiksbu livelli għoljin ta' impjiegi, protezzjoni soċjali ġusta, u forza tax-xogħol tas-sengħa u reżiljenti li tkun lesta għad-dinja futura tax-xogħol, b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali li pproklamaw il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni fis-17 ta' Novembru 2017.

L-FSE+ għandu l-għan li jappoġġa lill-Istati Membri biex jiksbu livelli għoljin ta' impjiegi, protezzjoni soċjali ġusta, u forza tax-xogħol tas-sengħa u reżiljenti li tkun lesta għad-dinja futura tax-xogħol, b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali li pproklamaw il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni fis-17 ta' Novembru 2017. L-FSE+ għandu wkoll l-għan li jgħin biex jintlaħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU u l-impenji li saru skont il-Ftehim ta' Pariġi.

Emenda    32

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-FSE+ għandu jappoġġa, jikkumplimenta u jżid il-valur tal-politiki tal-Istati Membri li jiżguraw opportunitajiet indaqs, aċċess għas-suq tax-xogħol, kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti, protezzjoni u inklużjoni soċjali, u livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

L-FSE+ għandu jappoġġa, jikkomplementa u jżid il-valur tal-politiki tal-Istati Membri li jiżguraw opportunitajiet indaqs, aċċess għas-suq tax-xogħol, kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti, protezzjoni, qerda tal-faqar, inklużjoni soċjali, u livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

Emenda    33

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ix

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ix)  jitjieb l-aċċess ugwali u fil-ħin għal servizzi ta' kwalità, sostenibbli u affordabbli; jiġu modernizzati s-sistemi tal-protezzjoni soċjali, inkluż jiġi promoss l-aċċess għall-protezzjoni soċjali; jitjiebu l-aċċessibbiltà, l-effikaċja u r-reżiljenza tas-sistemi tal-kura tas-saħħa u s-servizzi tal-kura fit-tul;

(ix)  jitjieb l-aċċess ugwali u fil-ħin għal servizzi tal-kura tas-saħħa ċċentrati fuq il-persuna u servizzi ta' kura relatata (inklużi l-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard) ta' kwalità, sostenibbli u bi prezzijiet raġonevoli; jiġu modernizzati s-sistemi tal-protezzjoni soċjali, inkluż jiġi promoss l-aċċess għall-protezzjoni soċjali; jitjiebu l-aċċessibbiltà, l-effikaċja u r-reżiljenza tas-sistemi tal-kura tas-saħħa u s-servizzi tal-kura fit-tul;

Emenda    34

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ixa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ixa)  jitrawmu l-prevenzjoni tal-mard u d-dijanjożi bikrija, kif ukoll tiġi promossa s-saħħa matul il-ħajja kollha kemm hi.

Emenda    35

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt x

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(x)  tiġi promossa l-integrazzjoni soċjali tal-persuni fir-riskju tal-faqar jew l-esklużjoni soċjali, inkluż l-aktar persuni fil-bżonn u t-tfal;

(x)  tiġi promossa l-integrazzjoni soċjali tal-persuni fir-riskju tal-faqar jew l-esklużjoni soċjali, inkluż l-aktar persuni fil-bżonn u t-tfal, inkluż billi jitqies l-użu ta' miżuri innovattivi, bħall-inklużjoni soċjali permezz tal-isport u tal-attività fiżika;

Emenda    36

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Ewropa aktar intelliġenti bl-iżvilupp ta' ħiliet għal speċjalizzazzjoni intelliġenti, ħiliet għal teknoloġiji abilitanti essenzjali, tranżizzjoni industrijali, koperazzjoni settorjali b'rabta mal-ħiliet u l-intraprenditorjali, it-taħriġ tar-riċerkaturi, l-attivitajiet ta' netwerking u sħubijiet bejn istituzzjonijiet ta' edukazzjoni ogħla, l-istituzzjonijiet tat-taħriġ vokazzjonali u edukattiv (VET), iċ-ċentri tar-riċerka u t-teknoloġija, u l-intrapriżi u l-gruppi, l-appoġġ għall-mikrointrapriżi, l-intrapriżi żgħar u medji u l-ekonomija soċjali;

1.  Ewropa aktar intelliġenti bl-iżvilupp ta' ħiliet għal speċjalizzazzjoni intelliġenti, ħiliet għal teknoloġiji abilitanti essenzjali, tranżizzjoni industrijali, kooperazzjoni settorjali b'rabta mal-ħiliet u l-intraprenditorjali, it-taħriġ tar-riċerkaturi, l-attivitajiet ta' netwerking u sħubijiet bejn istituzzjonijiet ta' edukazzjoni ogħla, l-istituzzjonijiet tat-taħriġ vokazzjonali u edukattiv (VET), iċ-ċentri tar-riċerka u t-teknoloġija, iċ-ċentri mediċi u tal-kura tas-saħħa u l-intrapriżi u l-gruppi, l-appoġġ għall-mikrointrapriżi, l-intrapriżi żgħar u medji u l-ekonomija soċjali;

Emenda    37

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Ewropa aktar ekoloġika, b'sistemi aħjar tal-edukazzjoni u t-taħriġ li hemm bżonn għall-adattament tal-ħiliet u l-kwalifiki, it-titjib tal-ħiliet għal kulħadd, inkluż tal-forza tax-xogħol, il-ħolqien ta' impjiegi ġodda f'setturi relatati mal-ambjent, il-klima u l-enerġija, u l-bijoekonomija.

2.  Ewropa aktar ekoloġika, b'sistemi aħjar tal-edukazzjoni u t-taħriġ li hemm bżonn għall-adattament tal-ħiliet u l-kwalifiki, sensibilizzazzjoni fost il-popolazzjoni dwar l-iżvilupp u stili ta' ħajja sostenibbli, it-titjib tal-ħiliet għal kulħadd, inkluż tal-forza tax-xogħol, il-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità għolja ġodda f'setturi relatati mal-ambjent, il-klima u l-enerġija, u l-ekonomija ċirkolari u l-bijoekonomija.

Emenda    38

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Permezz tal-fergħa tas-Saħħa, l-FSE+ għandu jappoġġa l-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard, jikkontribwixxi għall-effikaċja, l-aċċessibbiltà u r-reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa, jagħmel il-kura tas-saħħa aktar sikura, inaqqas l-inugwaljanzi fil-qasam tas-saħħa, u jħares liċ-ċittadini mit-theddid transfruntier tas-saħħa, u jappoġġa l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-saħħa.

3.  Permezz tal-fergħa tas-Saħħa, l-FSE+ għandu jikkontribwixxi għal livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u ta' prevenzjoni tal-mard, anki permezz tal-promozzjoni tal-attività fiżika u tal-edukazzjoni dwar is-saħħa, jikkontribwixxi għall-effikaċja, l-aċċessibbiltà u r-reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa, jagħmel il-kura tas-saħħa aktar sikura, inaqqas l-inugwaljanzi fil-qasam tas-saħħa, iżid l-istennija ta' tul tal-ħajja fit-twelid u jħares liċ-ċittadini mit-theddid transfruntier tas-saħħa, kif ukoll isaħħaħ u jappoġġa l-leġiżlazzjoni tal-UE relatata mas-saħħa, anki fil-qasam tas-saħħa ambjentali, u permezz tat-trawwim ta' Saħħa fil-Politiki Kollha. Il-politika tas-saħħa tal-Unjoni jenħtieġ li tkun iggwidata mill-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) sabiex jiġi żgurat li l-Unjoni u l-Istati Membri jilħqu l-objettiv tal-SDG 3 "Jiġu żgurati ħajjiet f'saħħithom u jiġi promoss il-benesseri għal kulħadd f'kull età".

Emenda    39

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-pakkett finanzjarju totali għall-FSE+ tul il-perjodu 2021-2027 għandu jkun ta' EUR 101 174 000 000 bi prezzijiet attwali.

1.  Il-pakkett finanzjarju totali għall-FSE+ tul il-perjodu 2021-2027 għandu jkun ta' EUR 120 457 000 000 fi prezzijiet kurrenti.

Emenda    40

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Il-pakkett finanzjarju għall-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u għall-fergħa tas-Saħħa tul il-perjodu 2021-2027 għandu jkun ta' EUR 1 174 000 000 bi prezzijiet attwali.

3.  Il-pakkett finanzjarju għall-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u għall-fergħa tas-Saħħa tul il-perjodu 2021-2027 għandu jkun ta' EUR 1 234 000 000 fi prezzijiet kurrenti.

Emenda    41

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  EUR 413 000 000 għall-implimentazzjoni tal-fergħa tas-Saħħa.

(b)  EUR 473 000 000 (0,36 % tal-QFP 2021-2027) għall-implimentazzjoni tal-fergħa tas-Saħħa.

Emenda    42

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-programmi kollha implimenati permezz tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+, u l-operazzjonijiet appoġġati permezz tal-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa għandhom jiżguraw l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nies matul it-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tagħhom. Għandhom jippromwovu wkoll opportunitajiet indaqs għal kulħadd, mingħajr diskriminazzjoni abbażi tal-ġeneru, oriġini razzjali jew etnika, reliġjon jew twemmin, diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali matul it-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tagħhom.

1.  Il-programmi kollha implimenati permezz tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+, u l-operazzjonijiet appoġġati permezz tal-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa għandhom jiżguraw l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nies matul it-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tagħhom. Għandhom jippromwovu wkoll opportunitajiet indaqs għal kulħadd, inkluża l-aċċess għas-suq tax-xogħol għall-persuni b'diżabilità, mingħajr diskriminazzjoni abbażi tal-ġeneru, oriġini razzjali jew etnika, reliġjon jew twemmin, diżabilità jew kundizzjoni tas-saħħa, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali matul it-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Hemm evidenza ċara kemm mill-organizzazzjonijiet ta' riċerka kif ukoll mill-organizzazzjonijiet tal-pazjenti, li l-pazjenti jiffaċċjaw diversi forom ta' diskriminazzjoni fl-Unjoni Ewropea, minħabba l-qagħda tas-saħħa tagħhom u/jew raġunijiet oħra. Il-pazjenti mhumiex dejjem protetti mil-leġiżlazzjoni ta' nondiskriminazzjoni fi ħdan l-Unjoni Ewropea, peress li dan jiddependi mir-raġunijiet li fuqhom huma jiġu ddiskriminati u fuq l-Istati Membri fejn iseħħ l-att ta' diskriminazzjoni. Huwa importanti li kwalunkwe test leġiżlattiv ġdid jindirizza b'mod espliċitu din il-forma ta' diskriminazzjoni.

Emenda    43

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw ir-riżorsi b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ fuq interventi li jindirizzaw l-isfidi identifikati fil-programmi nazzjonali ta' riforma tagħhom, fis-Semestru Ewropew kif ukoll fir-rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi adottati b'konformità mal-Artikolu 121(2) tat-TFUE u mal-Artikolu 148(4) tat-TFUE, u jqisu l-prinċipji u d-drittijiet stabbiliti fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw ir-riżorsi b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ fuq interventi li jindirizzaw l-isfidi identifikati fil-programmi nazzjonali ta' riforma tagħhom, fis-Semestru Ewropew kif ukoll fir-rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi adottati b'konformità mal-Artikolu 121(2) tat-TFUE u mal-Artikolu 148(4) tat-TFUE, li jqisu l-prinċipji u d-drittijiet stabbiliti fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u li huma konformi bis-sħiħ mal-Ftehim ta' Pariġi u mal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU.

Emenda    44

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-programmi li jibbenefikaw mill-appoġġ ġenerali tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ għandhom jużaw indikaturi komuni tal-outputs u tar-riżultati, kif stabbilit fl-Anness 1 ta' dan ir-Regolament biex jiġi sorveljat il-progress fl-implimentazzjoni. Il-programmi jistgħu jużaw ukoll indikaturi speċifiċi għall-programmi.

1.  Il-programmi li jibbenefikaw mill-appoġġ ġenerali tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ għandhom jużaw indikaturi komuni tal-outputs u tar-riżultati, kif stabbilit fl-Anness 1 ta' dan ir-Regolament biex jiġi sorveljat il-progress fl-implimentazzjoni. Il-programmi jistgħu jużaw ukoll indikaturi speċifiċi għall-programmi u indikaturi speċifiċi għall-azzjonijiet.

Emenda    45

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-a)  Tappoġġa strateġija tal-Unjoni tas-saħħa pubblika li jkollha l-għan li:

 

(i)  tappoġġa lill-Istati Membri fl-isforzi tagħhom biex jipproteġu u jqawwu s-saħħa pubblika

 

(ii)  tagħmel progress fil-missjoni tal-Unjoni fis-saħħa skont l-Artikolu 168 tat-TFUE, li jistabbilixxi li għandu jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet kollha tal-Unjoni

Emenda    46

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  Issaħħaħ l-istat ta' tħejjija, il-ġestjoni u r-rispons fl-UE f'każ ta' kriżijiet ħalli ċ-ċittadini jitħarsu mit-theddid transfruntier tas-saħħa.

(a)  Issaħħaħ l-istat ta' tħejjija, il-ġestjoni u r-rispons fl-UE f'każ ta' kriżijiet biex jiġi indirizzat it-theddid transfruntier tas-saħħa.

Emenda    47

Proposta għal regolament

Artikolu 26 - paragrafu 2 – punt a – subpunt iva (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(iva)  Interventi fis-saħħa pubblika mfassla tajjeb għat-tnaqqis tal-piż u tal-impatt tal-infezzjonijiet u ta' mard infettiv li jista' jiġi evitat

Emenda    48

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt a – punt ivb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ivb)  tappoġġa l-iżvilupp ta' ħiliet u għodod għall-komunikazzjoni effikaċi tar-riskji

Emenda    49

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i)  tinvesti fil-promozzjoni tas-saħħa u fil-prevenzjoni tal-mard

(i)  tinvesti fil-promozzjoni tas-saħħa u fil-prevenzjoni tal-mard, inkluż permezz tal-litteriżmu fis-saħħa u tal-programmi edukattivi, u permezz tal-promozzjoni tal-attività fiżika

Emenda    50

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ia)  tinvesti fid-dijanjożi bikrija u fl-iscreening

Emenda    51

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ii)  tappoġġa t-trasformazzjoni diġitali tas-saħħa u l-kura

(ii)  tappoġġa t-trasformazzjoni diġitali tas-saħħa u tal-kura li jaqdu l-bżonnijiet u jindirizzaw it-tħassib tal-pazjenti u taċ-ċittadini, b'mod partikolari billi jistabbilixxu rabtiet mal-programmi li jappoġġaw il-litteriżmu medjatiku u l-ħiliet diġitali;

Emenda    52

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(iia)  tippromwovi servizzi pubbliċi diġitali f'oqsma bħas-saħħa

Emenda    53

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b – punt iib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(iib)  issaħħaħ is-sigurtà u l-kwalità tal-informazzjoni dwar is-saħħa

Emenda    54

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ii)  tappoġġa l-iżvilupp ta' sistema sostenibbli tal-informazzjoni tal-Unjoni dwar is-saħħa

(ii)  tappoġġa l-iżvilupp ta' sistema sostenibbli, trasparenti u aċċessibbli tal-informazzjoni tal-Unjoni dwar is-saħħa, filwaqt li tiżgura l-protezzjoni tad-data privata.

(Fil-proposta COM in-numerazzjoni tal-punti fl-Artikolu 26, punt b mhijiex korretta peress li hemm żewġ punti nnumerati bħala (ii).)

Emenda    55

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(iii)  tappoġġa lill-Istati Membri b'trasferiment ta' għarfien utli għall-proċessi ta' riforma nazzjonali għal aktar sistemi tas-saħħa effettivi, aċċessibbli u reżiljenti u biex il-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni mill-mard jiġu indirizzati aħjar, b'mod partikolari l-isfidi identifikati fis-Semestru Ewropew

(iii)  tappoġġa lill-Istati Membri bi trasferiment ta' għarfien u appoġġ għall-implimentazzjoni, utli għall-proċessi ta' riforma nazzjonali għal aktar sistemi tas-saħħa effikaċi, aċċessibbli, reżiljenti, mhux diskriminatorji u ekwi li jindirizzaw l-inugwaljanzi soċjali, u biex il-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni mill-mard jiġu indirizzati aħjar, b'mod partikolari l-isfidi identifikati fis-Semestru Ewropew. Dan jinkludi wkoll l-appoġġ favur reġistri nazzjonali tal-mard ta' kwalità għolja li jfornu wkoll data komparabbli.

Emenda    56

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b – punt iva (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(iva)  tappoġġa t-tranżizzjoni lejn kura ċċentrata fuq il-persuna, servizzi tas-saħħa u soċjali fil-qrib, u kura integrata bbażata fuq il-komunità, b'mod partikolari l-promozzjoni ta' mudelli organizzattivi bbażati fuq xogħol f'tim interprofessjonali u netwerking ta' bosta partijiet ikkonċernati

Emenda    57

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b – punt ivb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ivb)  tiżgura l-involviment tal-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha fl-azzjonijiet t'hawn fuq, fil-livell tal-Unjoni u/jew nazzjonali kif xieraq

Emenda    58

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b – punt ivc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ivc)  tiżviluppa u timplimenta għodod u strateġiji biex jiġu evitati u indirizzati l-inugwaljanzi tas-saħħa u tiġi promossa l-inklużjoni soċjali, l-awtonomizzazzjoni taċ-ċittadini u l-parteċipazzjoni tal-komunità

Emenda    59

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i)  tappoġġa l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-prodotti mediċinali u t-tagħmir mediku

(i)  tappoġġa l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-prodotti mediċinali, l-aċċess għal tali prodotti fl-Unjoni kollha u t-tagħmir mediku

Emenda    60

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt c – punt vi

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(vi)  tappoġġa lill-kumitati xjentifiċi tal-Kummissjoni dwar "Is-Sikurezza tal-Konsumaturi" u dwar "Ir-Riskji tas-Saħħa, Ambjentali u Emerġenti"

(vi)  tappoġġa l-iżvilupp tas-Saħħa fil-Politiki Kollha u tistabbilixxi proċessi li permezz tagħhom l-implikazzjonijiet tas-saħħa jistgħu jitqiesu fil-politiki kollha

Emenda    61

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  tappoġġa l-monitoraġġ, l-implimentazzjoni u t-tisħiħ ta' leġiżlazzjoni u politiki oħra tal-Unjoni b'implikazzjonijiet tas-saħħa sabiex tgħin biex jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, inkluż iżda mhux limitat għal dawk relatati ma':

 

(i)  it-tniġġis tal-arja

 

(ii)  l-interferenti endokrinali u kimiċi oħra bi proprjetajiet dannużi:

 

(iii)  ir-residwi tal-pestiċidi fl-ikel, l-ilma u l-arja

 

(iv)  l-ikel u t-tikkettar tal-ikel, inklużi l-aċidi grassi trans, it-tikkettar tal-alkoħol, l-addittivi u l-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda tal-ħtieġa li tissaħħaħ u tiġi implimentata leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni b'implikazzjonijiet tas-saħħa hija konsegwenza naturali tal-Artikolu 168 tat-TFUE, li jistabbilixxi li "livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem għandhu jiġi żgurat fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet kollha tal-Unjoni".

Emenda    62

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt d – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ii)  issostni l-iżvilupp ta' koperazzjoni dwar il-Valutazzjoni tat-Teknoloġija tas-Saħħa (HTA) waqt it-tħejjija ta' regoli armonizzati ġodda

(ii)  issostni l-iżvilupp ta' koperazzjoni u t-tisħiħ ta' kapaċità fil-Valutazzjoni tat-Teknoloġija tas-Saħħa (HTA) waqt it-tħejjija ta' regoli armonizzati ġodda

Emenda    63

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt d – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(iiia)  tappoġġa l-implimentazzjoni tal-programmi u tal-aħjar prattiki dwar l-edukazzjoni u l-kampanji tas-saħħa sesswali u riproduttiva għaż-żgħażagħ

Emenda    64

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt d – punt iiib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(iiib)  tappoġġa l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili attivi fil-qasam tas-saħħa u kwistjonijiet relatati mas-saħħa fil-livell Ewropew

Emenda    65

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt d – punt iiic (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(iiic)  tappoġġa l-ħolqien ta' Bord ta' Tmexxija għas-Saħħa, biex jimplimenta l-azzjonijiet fl-ambitu tal-fergħa tas-Saħħa

Emenda    66

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Għall-finanzjament għandhom ikunu eliġibbli biss azzjonijiet li jimplimentaw l-għanijiet imsemmija fl-Artikoli 3 u 26.

1.  Għall-finanzjament għandhom ikunu eliġibbli biss azzjonijiet relatati mas-saħħa li jimplimentaw l-għanijiet imsemmija fl-Artikoli 3, 4 u 26.

Emenda    67

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt a – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ia)  attivitajiet imfassla biex jimmonitorjaw l-impatti tas-saħħa kumulattivi ta' fatturi ta' riskju ambjentali, inklużi dawk li jirriżultaw minn kontaminanti fl-ikel, l-ilma, l-arja u sorsi oħra;

Emenda    68

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt a – punt ib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ib)  attivitajiet li jimmonitorjaw l-impatti tas-saħħa tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, bħall-farmakoviġilanza u oħrajn simili;

Emenda    69

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt a – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Ir-riżultati ta' attivitajiet analitiċi, ladarba jiġu ffinalizzati, għandhom isiru disponibbli pubblikament.

Emenda    70

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i)  kollaborazzjoni u sħubijiet transfruntieri, inkluż fir-reġjuni transfruntieri;

(i)  kollaborazzjoni u sħubijiet transfruntieri, inkluż fir-reġjuni tra