SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+)

  12.12.2018 - (COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) - ***I

  Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
  Spravodajkyňa: Verónica Lope Fontagné
  Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (*):
  Cristian-Silviu Buşoi, Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku


  Postup : 2018/0206(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0461/2018

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+)

  (COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))

  (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0382),

  –  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 46 písm. d), článok 149, článok 153 ods. 2 písm. a), článok 164, článok 168 ods. 5, článok 175 ods. 3 a článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0232/2018),

  –  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018[1],

  –  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 5. decembra 2018[2],

  –  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a na stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre rozpočet, Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre právne veci, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť(A8-0461/2018),

  1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

  2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

  3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  Pozmeňujúci návrh    1

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie -1 (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (-1)  Podľa článku 3 Zmluvy o Európskej únii sa Únia pri vytváraní vnútorného trhu usiluje o sociálne trhové hospodárstvo s vysokou konkurencieschopnosťou, ktoré je zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku, podporuje rovnosť medzi ženami a mužmi, solidaritu medzi generáciami a ochranu práv dieťaťa, ako aj bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii. V súlade s článkom 9 ZFEÚ má Únia pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností prihliadať na požiadavky spojené okrem iného s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej sociálnej ochrany, bojom proti sociálnemu vylúčeniu a s vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia.

  Pozmeňujúci návrh    2

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (1)  Európsky parlament, Rada a Komisia 17. novembra 2017 spoločne vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv, ktorý predstavuje reakciu na sociálne výzvy v Európe. Dvadsať kľúčových zásad piliera je rozdelených do troch kategórií: rovnosť príležitostí a prístup na trh práce; spravodlivé pracovné podmienky; sociálna ochrana a začlenenie. Akcie v rámci Európskeho sociálneho fondu plus (ďalej len „ESF+“) by sa mali riadiť dvadsiatimi zásadami Európskeho piliera sociálnych práv. S cieľom prispieť k vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv by sa z ESF+ mali podporovať investície do ľudí a systémov v oblastiach politiky, a to zamestnanosť, vzdelávanie a sociálne začlenenie, v záujme posilnenia hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v súlade s článkom 174 ZFEÚ.

  (1)  Európsky parlament, Rada a Komisia 17. novembra 2017 spoločne vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv, ktorý predstavuje reakciu na sociálne výzvy v Európe. Dvadsať kľúčových zásad piliera je rozdelených do troch kategórií: rovnosť príležitostí a prístup na trh práce; spravodlivé pracovné podmienky; sociálna ochrana a začlenenie. Akcie v rámci Európskeho sociálneho fondu plus (ďalej len „ESF+“) by sa mali riadiť dvadsiatimi zásadami Európskeho piliera sociálnych práv. S cieľom prispieť k vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv by sa z ESF+ mali podporovať investície do ľudí a systémov v oblastiach politiky, a to zamestnanosť, verejné služby, zdravie, vzdelávanie a sociálne začlenenie, v záujme posilnenia hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v súlade s článkami 174 a 175 ZFEÚ. Všetky akcie v rámci ESF+ by mali dodržiavať Chartu základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“), Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a zohľadňovať Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorého zmluvnými stranami sú Európska únia a všetky jej členské štáty.

  Pozmeňujúci návrh    3

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (2)  Na úrovni Únie slúži európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík ako rámec na identifikáciu národných reformných priorít a monitorovanie ich vykonávania. Členské štáty si na podporu týchto reformných priorít vypracúvajú svoje vlastné národné viacročné investičné stratégie. Uvedené stratégie by sa mali predložiť spolu s národnými programami reforiem a mali by slúžiť na načrtnutie a koordináciu prioritných investičných projektov, na ktoré sa má poskytnúť podpora z národných finančných prostriedkov alebo finančných prostriedkov Únie. Zároveň by sa ich prostredníctvom malo zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky Únie využívali koherentným spôsobom a aby sa maximalizovala pridaná hodnota finančnej podpory, ktorá sa má získať najmä z programov financovaných Úniou v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu plus, Európskeho námorného a rybárskeho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, európskeho nástroja stabilizácie investícií a prípadne fondu InvestEU.

  (2)  Na úrovni Únie slúži európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík ako rámec na identifikáciu národných reformných priorít a monitorovanie ich vykonávania. Členské štáty si na podporu týchto reformných priorít vypracúvajú svoje vlastné národné viacročné investičné stratégie. Uvedené stratégie by sa mali vypracovať v partnerstve medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, mali by zahŕňať rodové hľadisko a mali by sa predložiť spolu s národnými programami reforiem a mali by slúžiť na načrtnutie a koordináciu prioritných investičných projektov, na ktoré sa má poskytnúť podpora z národných finančných prostriedkov alebo finančných prostriedkov Únie. Zároveň by sa ich prostredníctvom malo zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky Únie využívali koherentným spôsobom a aby sa maximalizovala pridaná hodnota finančnej podpory, ktorá sa má získať najmä z programov financovaných Úniou v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu plus, Európskeho námorného a rybárskeho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, európskeho nástroja stabilizácie investícií a prípadne fondu InvestEU.

  Pozmeňujúci návrh    4

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (3)  Na zasadaní Rady z […] sa prijali revidované usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov s cieľom zosúladiť ich znenie so zásadami Európskeho piliera sociálnych práv, aby sa zlepšila konkurencieschopnosť Európy, ako aj podmienky na investovanie, vytváranie pracovných miest a posilnenie sociálneho začlenenia. S cieľom zabezpečiť úplné zosúladenie ESF+ s cieľmi týchto usmernení, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť, vzdelávanie, odbornú prípravu a boj proti sociálnemu vylúčeniu, chudobe a diskriminácii, by sa mali z ESF+ podporovať členské štáty s prihliadnutím na príslušné integrované usmernenia a príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny prijaté v súlade s článkom 121 ods. 2 a článkom 148 ods. 4 ZFEÚ a prípadne, na národnej úrovni, s prihliadnutím na národné programy reforiem podporené národnými stratégiami. ESF+ by mal prispievať aj k relevantným aspektom vykonávania hlavných iniciatív a opatrení Únie, akými sú najmä program v oblasti zručností pre Európu a európsky vzdelávací priestor, príslušné odporúčania Rady a iné iniciatívy ako napr. záruka pre mladých ľudí, dráhy zvyšovania úrovne zručností a integrácia dlhodobo nezamestnaných.

  (3)  Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov prijaté Radou v súlade s článkom 148 ods. 2 ZFEÚ, a to: zvyšovanie dopytu po pracovnej sile; zvyšovanie ponuky pracovnej sily: prístup k zamestnaniu, zručnostiam a kompetenciám; zlepšovanie fungovania trhov práce a účinnosť sociálneho dialógu a presadzovanie rovnakých príležitostí pre všetkých, podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe vrátane lepších verejných služieb v zdravotníctve a iných sektoroch sú spolu so všeobecnými hospodárskymi usmerneniami prijatými v súlade s článkom 121 ods. 2 súčasťou integrovaných usmernení, o ktoré sa opiera stratégia Európa 2020. Na zasadaní Rady z […] sa prijali revidované usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov s cieľom zosúladiť ich so zásadami Európskeho piliera sociálnych práv, aby sa podporilo vytváranie pracovných miest a posilnilo sociálne začlenenie, čím sa zlepší konkurencieschopnosť Európy, ako aj podmienky na investovanie v Únii. S cieľom zabezpečiť úplné zosúladenie ESF+ s cieľmi usmernení pre politiky zamestnanosti by členské štáty mali naplánovať podporu v rámci ESF+, ktorá je pre nich relevantná, s prihliadnutím na tieto usmernenia, ako aj na príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny prijaté v súlade s článkom 148 ods. 4 a článkom 121 ods. 2 ZFEÚ a, na národnej úrovni, s prihliadnutím na aspekty zamestnanosti a sociálne aspekty národných programov reforiem podporených národnými stratégiami. ESF+ by mal prispievať aj k relevantným aspektom vykonávania hlavných iniciatív a opatrení Únie, akými sú najmä program v oblasti zručností pre Európu a európsky vzdelávací priestor, záruka pre mladých ľudí a iné príslušné odporúčania Rady a iniciatívy, ako napr. investície do detí: východisko z bludného kruhu znevýhodnenia, dráhy zvyšovania úrovne zručností, integrácia dlhodobo nezamestnaných, rámec kvality pre stáže a učňovské vzdelávanie a Akčný plán pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín.

  Pozmeňujúci návrh    5

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (4)  Dňa 20. júna 2017 Rada schválila odpoveď Únie na „Agendu OSN 2030 pre udržateľný rozvoj“ – udržateľná budúcnosť Európy. Rada zdôraznila, že je dôležité dosiahnuť udržateľný rozvoj v troch dimenziách (hospodárskej, sociálnej a environmentálnej) vyrovnaným a integrovaným spôsobom. Je nevyhnutné, aby sa udržateľný rozvoj zohľadňoval vo všetkých oblastiach vnútornej aj vonkajšej politiky a aby Únia ambiciózne pristupovala k politikám, prostredníctvom ktorých sa zameriava na riešenie globálnych problémov. Rada uvítala oznámenie Komisie s názvom „Ďalšie kroky smerom k udržateľnej budúcnosti Európy“ z 22. novembra 2016 ako prvý krok vedúci k zohľadňovaniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja a uplatňovaniu hľadísk udržateľného rozvoja ako základných usmerňujúcich zásad vo všetkých politikách EÚ, a to aj prostredníctvom jej finančných nástrojov.

  (4)  Dňa 20. júna 2017 Rada schválila odpoveď Únie na „Agendu OSN 2030 pre udržateľný rozvoj“ – udržateľná budúcnosť Európy. Rada zdôraznila, že je dôležité dosiahnuť udržateľný rozvoj v troch dimenziách (hospodárskej, sociálnej a environmentálnej) vyrovnaným a integrovaným spôsobom. Je nevyhnutné, aby sa udržateľný rozvoj zohľadňoval vo všetkých oblastiach vnútornej aj vonkajšej politiky a aby Únia ambiciózne pristupovala k politikám, prostredníctvom ktorých sa zameriava na riešenie globálnych problémov. Rada uvítala oznámenie Komisie s názvom „Ďalšie kroky smerom k udržateľnej budúcnosti Európy“ z 22. novembra 2016 ako prvý krok vedúci k zohľadňovaniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja a uplatňovaniu hľadísk udržateľného rozvoja ako základných usmerňujúcich zásad vo všetkých politikách EÚ, a to aj prostredníctvom jej finančných nástrojov. ESF+ by mal prispieť k vykonávaniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja okrem iného odstránením extrémnych foriem chudoby (cieľ 1); podporou kvalitného a inkluzívneho vzdelávania (cieľ 4); presadzovaním rodovej rovnosti (cieľ 5); podporou stabilného, inkluzívneho a udržateľného hospodárskeho rastu, plnej a produktívnej zamestnanosti a dôstojnej práce pre všetkých (cieľ 8) a znižovaním nerovnosti (cieľ 10).

  Pozmeňujúci návrh    6

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 4 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (4a)  Berúc do úvahy Európsku sociálnu chartu podpísanú v Turíne 18. októbra 1961 by medzi ciele Únie a jej členských štátov mala patriť podpora zamestnanosti a zlepšenie životných a pracovných podmienok s cieľom dosiahnuť trvalú vysokú úroveň zamestnanosti a bojovať proti vylúčeniu, a to v súlade s článkom 151 ZFEÚ.

  Pozmeňujúci návrh    7

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 4 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (4b)  Európska spoločnosť naďalej čelí rôznym sociálnym výzvam. Viac ako 100 miliónov ľudí je ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, nezamestnanosť mladých ľudí stále dosahuje viac ako dvojnásobok celkovej miery nezamestnanosti a je potrebné lepšie začleňovať štátnych príslušníkov tretích krajín. Uvedené výzvy neohrozujú len blaho osôb, ktorých sa priamo dotýkajú, ale vytvárajú aj hospodársky a sociálny tlak na európsku spoločnosť ako celok.

  Pozmeňujúci návrh    8

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (5)  Únia čelí štrukturálnym výzvam, ktoré vyplývajú z hospodárskej globalizácie, riadenia migračných tokov a zvýšených bezpečnostných hrozieb, prechodu na čistú energiu, technologických zmien a čoraz výraznejšieho starnutia pracovnej sily, ako aj narastajúceho nedostatku zručností a pracovných miest v niektorých sektoroch a regiónoch, ktoré pociťujú najmä MSP. Vzhľadom na meniacu sa realitu sveta práce by sa Únia mala pripraviť na súčasné a budúce výzvy a investovať do relevantných zručností, usilovať sa o to, aby bol rast inkluzívnejší, a zlepšovať politiku zamestnanosti a sociálnu politiku, a to aj so zreteľom na mobilitu pracovnej sily.

  (5)  Únia čelí štrukturálnym výzvam, ktoré vyplývajú z hospodárskej globalizácie, sociálnej nerovnosti, riadenia migračných tokov a súvisiacich integračných výziev, čistej energie a spravodlivého prechodu, technologickej zmeny, demografického poklesu, nezamestnanosti vo všeobecnosti a nezamestnanosti mladých ľudí a čoraz výraznejšieho starnutia spoločnosti a pracovnej sily a narastajúceho nedostatku zručností a pracovných miest v niektorých sektoroch a regiónoch, ktoré pociťujú najmä MSP. Vzhľadom na meniacu sa realitu sveta práce by Únia mala byť pripravená na súčasné a budúce výzvy a investovať do relevantných zručností, vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania, usilovať sa o to, aby bol rast inkluzívnejší, a zlepšovať kompetencie a znalosti, politiku zamestnanosti a sociálnu politiku, a to aj so zreteľom na mobilitu pracovnej sily občanov Únie, a riešiť rozširujúce sa nerovnosti v oblasti zdravia medzi členskými štátmi a v rámci nich.

  Pozmeňujúci návrh    9

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (6)  Nariadením (EÚ) […] sa zavádza rámec pre činnosť Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRV), Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+), Kohézneho fondu, Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF), Fondu pre azyl a migráciu (AMIF), Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) a Nástroja pre riadenie hraníc a víza ako súčasti Fondu pre integrované riadenie hraníc (IBMF) a stanovujú sa v ňom najmä ciele politiky a pravidlá programovania, monitorovania a hodnotenia, riadenia a kontroly pre fondy EÚ, ktoré sa implementujú v rámci zdieľaného riadenia. Preto je potrebné vymedziť všeobecné ciele ESF+ a stanoviť osobitné ustanovenia týkajúce sa typu činností, ktoré je možné financovať z ESF+.

  (6)  Nariadením (EÚ) […] sa zavádza rámec pre činnosť Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRV), Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+), Kohézneho fondu, Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF), Fondu pre azyl a migráciu (AMIF), Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) a Nástroja pre riadenie hraníc a víza ako súčasti Fondu pre integrované riadenie hraníc (IBMF) a stanovujú sa v ňom najmä ciele politiky a pravidlá programovania, monitorovania a hodnotenia, riadenia a kontroly pre fondy EÚ, ktoré sa implementujú v rámci zdieľaného riadenia. Preto je potrebné vymedziť všeobecné ciele ESF+ a jeho koordináciu s inými fondmi a stanoviť osobitné ustanovenia týkajúce sa typu činností, ktoré je možné financovať z ESF+.

  Pozmeňujúci návrh    10

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 7

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (7)  V nariadení (EÚ, Euratom) [nové NRP] (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) sa stanovujú pravidlá týkajúce sa plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú grantov, cien, verejného obstarávania, nepriamej implementácie, finančnej pomoci, finančných nástrojov a rozpočtových záruk. S cieľom zabezpečiť koherentnosť implementácie programov financovania Únie sa má nariadenie o rozpočtových pravidlách uplatňovať na akcie v rámci ESF+, na ktoré sa vzťahuje priame alebo nepriame riadenie.

  (7)  V nariadení (EÚ, Euratom) [nové NRP] (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) sa stanovujú pravidlá týkajúce sa plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú grantov, cien, verejného obstarávania, nepriamej implementácie, finančnej pomoci, finančných nástrojov, rozpočtových záruk a synergií medzi finančnými nástrojmi. S cieľom zabezpečiť koherentnosť implementácie programov financovania Únie sa má nariadenie o rozpočtových pravidlách uplatňovať na akcie v rámci ESF+, na ktoré sa vzťahuje priame alebo nepriame riadenie. V tomto nariadení by sa mali určiť operačné ciele a stanoviť osobitné ustanovenia týkajúce sa oprávnených akcií, ktoré môžu byť financované z ESF+ v rámci priameho a nepriameho riadenia.

  Pozmeňujúci návrh    11

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 8

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (8)  Druhy financovania a spôsoby implementácie podľa tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe toho, či je ich prostredníctvom možné splniť špecifické ciele akcií a dosiahnuť výsledky, pričom sa zohľadňujú najmä náklady na kontroly, administratívna záťaž a očakávané riziko nesplnenia požiadaviek. V prípade grantov by to malo zahŕňať zváženie využitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, podľa článku 125 ods. nariadenia o rozpočtových pravidlách. V záujme vykonávania opatrení týkajúcich sa sociálno-ekonomickej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a v súlade s článkom 88 nariadenia o spoločných ustanoveniach Komisia môže poskytovať refundáciu členským štátom na základe zjednodušeného vykazovania nákladov vrátane využitia jednorazových súm.

  (8)  Druhy financovania a spôsoby implementácie podľa tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe toho, či je ich prostredníctvom možné splniť špecifické ciele akcií a dosiahnuť výsledky, pričom sa zohľadňujú najmä náklady na kontroly, administratívna záťaž a očakávané riziko nesplnenia požiadaviek. V prípade grantov by to malo zahŕňať zváženie využitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, podľa článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. V záujme vykonávania opatrení týkajúcich sa sociálno-ekonomického začleňovania štátnych príslušníkov tretích krajín a v súlade s článkom 88 nariadenia o spoločných ustanoveniach Komisia môže poskytovať refundáciu členským štátom na základe zjednodušeného vykazovania nákladov vrátane využitia jednorazových súm.

  Pozmeňujúci návrh    12

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 9

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (9)  S cieľom zracionalizovať a zjednodušiť proces financovania a vytvoriť ďalšie príležitosti na vytváranie synergie prostredníctvom integrovaných prístupov k financovaniu by sa mali akcie, ktoré boli podporované z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej len „FEAD“), programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie a akčného programu Únie v oblasti zdravia, začleniť do jedného ESF+. ESF+ by mal preto pozostávať z troch zložiek: Zložka ESF+ podliehajúca zdieľanému riadeniu, zložka Zamestnanosť a sociálna inovácia a zložka Zdravie. To by malo prispieť k zníženiu administratívnej záťaže súvisiacej s riadením rôznych fondov, a to najmä pre členské štáty, a súčasne by sa mali zachovať jednoduchšie pravidlá pre jednoduchšie operácie ako napr. distribúcia jedla a/alebo základnej materiálnej pomoci.

  (9)  S cieľom zracionalizovať a zjednodušiť proces financovania a vytvoriť ďalšie príležitosti na vytváranie synergie prostredníctvom integrovaných prístupov k financovaniu by sa mali akcie, ktoré boli podporované z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej len „FEAD“), programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie a akčného programu Únie v oblasti zdravia, začleniť do jedného ESF+. ESF+ by mal preto pozostávať z troch zložiek: Zložka ESF+ podliehajúca zdieľanému riadeniu, zložka Zamestnanosť a sociálna inovácia a zložka Zdravie podliehajúca priamemu a nepriamemu riadeniu. To by malo prispieť k zníženiu administratívnej záťaže súvisiacej s riadením rôznych fondov, a to najmä pre členské štáty a prijímateľov, a súčasne by sa mali zachovať jednoduchšie pravidlá pre jednoduchšie operácie ako napr. distribúcia jedla a/alebo základnej materiálnej pomoci.

  Pozmeňujúci návrh    13

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 10

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (10)  Vzhľadom na tento širší záber ESF+ je vhodné stanoviť, aby sa ciele spočívajúce vo zvýšení účinnosti trhov práce a podpore prístupu ku kvalitnému zamestnaniu, zlepšení prístupu k vzdelávaniu a odbornej príprave a zvýšení ich kvality, ako aj podpore sociálneho začlenenia a zdravia a zníženia chudoby, implementovali nielen v rámci zdieľaného riadenia, ale aj priameho a nepriameho riadenia v rámci zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia a zložky Zdravie, pokiaľ ide o akcie požadované na úrovni Únie.

  (10)  Únia by mala prispievať k politikám zamestnanosti členských štátov podporou spolupráce a dopĺňaním ich akcií. Vzhľadom na tento širší záber ESF+ je vhodné stanoviť, aby sa ciele spočívajúce vo zvýšení účinnosti inkluzívnych, otvorených a spravodlivých trhov práce pre všetky pohlavia a podpore prístupu ku kvalitnému zamestnaniu, zlepšení prístupu k vzdelávaniu a odbornej príprave a zvýšení ich kvality, pomoci pri opätovnom začlenení do systémov vzdelávania a podpore celoživotného vzdelávania, ako aj podpore sociálneho začlenenia a zdravia a odstránení chudoby, naďalej implementovali najmä v rámci zdieľaného riadenia a v prípade potreby doplnili v rámci priameho a nepriameho riadenia v rámci zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia a zložky Zdravie, pokiaľ ide o akcie požadované na úrovni Únie.

  Pozmeňujúci návrh    14

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 11

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (11)  Začlenením akčného programu pre Úniu v oblasti zdravia do ESF+ sa zároveň vytvoria synergiu medzi vývojom a testovaním iniciatív a politík na zlepšenie účinnosti, odolnosti a udržateľnosti systémov zdravotnej starostlivosti, ktoré sa vypracujú v rámci zložky programu ESF+ Zdravie, a ich vykonávaním v členských štátoch pomocou nástrojov, ktoré sú k dispozícii v rámci ostatných zložiek nariadenia o ESF+.

  (11)  Začlenením akčného programu pre Úniu v oblasti zdravia do ESF+ sa zároveň vytvoria synergie medzi vývojom a testovaním iniciatív a politík na zvýšenie účinnosti, prístupnosti, odolnosti a udržateľnosti systémov zdravotnej starostlivosti vypracovaných v rámci zložky programu ESF+ Zdravie, a ich vykonávaním v členských štátoch na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni pomocou nástrojov, ktoré sú k dispozícii v rámci ostatných zložiek nariadenia o ESF+.

  Pozmeňujúci návrh    15

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 12

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (12)  V tomto nariadení sa stanovuje finančné krytie pre ESF+. Časti tohto finančného krytia sa použijú na akcie, na ktoré sa má vzťahovať priame a nepriame riadenie v rámci zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia a zložky Zdravie.

  (12)  V tomto nariadení sa stanovuje finančné krytie pre ESF+. Malo by stanovovať pridelenie finančných prostriedkov na činnosti, ktoré majú byť vykonávané v rámci zdieľaného riadenia, a pridelenie finančných prostriedkov na akcie, na ktoré sa má vzťahovať priame a nepriame riadenie.

  Pozmeňujúci návrh    16

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 13

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (13)  Cieľom ESF+ by mala byť podpora zamestnanosti prostredníctvom aktívnych intervencií umožňujúcich (opätovné) začlenenie do trhu práce, a to najmä v prípade mladých ľudí, dlhodobo nezamestnaných a neaktívnych osôb, ako aj prostredníctvom podpory samostatnej zárobkovej činnosti a sociálneho hospodárstva. Cieľom ESF+ by malo byť zlepšenie fungovania trhov práce podporou modernizácie inštitúcií trhu práce, ako sú verejné služby zamestnanosti, s cieľom zlepšiť ich schopnosť poskytovať intenzívnejšie cielené poradenstvo a pomoc pri hľadaní zamestnania a prechode do zamestnania a zvýšiť mobilitu pracovníkov. ESF+ by mal podporovať účasť žien na trhu práce prostredníctvom opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť okrem iného aj lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a prístup k starostlivosti o deti. Cieľom ESF+ by takisto malo byť zabezpečenie zdravého a lepšie prispôsobeného pracovného prostredia s cieľom reagovať na zdravotné riziká súvisiace s meniacimi sa formami práce a na potreby starnúcej pracovnej sily.

  (13)  Cieľom ESF+ v úzkej spolupráci s členskými štátmi by mala byť podpora zamestnanosti prostredníctvom aktívnych intervencií umožňujúcich začlenenie a opätovné začlenenie do trhu práce, a to najmä v prípade mladých ľudí, dlhodobo nezamestnaných, opatrovateľov, ekonomicky neaktívnych osôb a znevýhodnených skupín, ako aj prostredníctvom podpory samostatnej zárobkovej činnosti, podnikania a sociálneho hospodárstva. Cieľom ESF+ by malo byť zlepšenie politík zamestnanosti a fungovania trhov práce podporou modernizácie inštitúcií trhu práce, ako sú verejné služby zamestnanosti, s cieľom zlepšiť ich schopnosť poskytovať intenzívnejšie cielené a vo vhodných prípadoch individualizované poradenstvo a pomoc pri hľadaní zamestnania a prechode do zamestnania, s osobitným zameraním na znevýhodnené skupiny, a uľahčiť mobilitu pracovníkov, a poskytovať služby týchto inštitúcií nediskriminačným spôsobom. ESF+ by mal podporovať účasť žien na trhu práce prostredníctvom opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť okrem iného aj lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a ľahký prístup k cenovo dostupnej alebo bezplatnej kvalitnej starostlivosti o deti, starostlivosti o starých ľudí a k iným kvalitným opatrovateľským službám alebo podpore. Cieľom ESF+ by takisto malo byť zabezpečenie bezpečného, zdravého a lepšie prispôsobeného pracovného prostredia s cieľom reagovať na zdravotné riziká súvisiace s prácou, ako aj s meniacimi sa formami práce a na potreby starnúcej pracovnej sily. ESF+ by mal tiež podporovať opatrenia zamerané na uľahčenie prechodu mladých ľudí zo vzdelávania do zamestnania.

  Pozmeňujúci návrh    17

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 13 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (13a)  S cieľom podporiť a uvoľniť potenciál vytvárania pracovných miest v sociálnom hospodárstve by ESF+ mal prispieť k zlepšeniu začleňovania podnikov sociálneho hospodárstva do národných plánov zamestnanosti a sociálnych inovácií, ako aj do národných programov reforiem. Vymedzenie podniku sociálneho hospodárstva by sa malo riadiť vymedzeniami použitými v právnych predpisoch členských štátov týkajúcich sa sociálneho hospodárstva a v záveroch Rady zo 7. decembra 2015 o podpore sociálneho hospodárstva ako kľúčovej hybnej sily hospodárskeho a sociálneho rozvoja v Európe.

  Pozmeňujúci návrh    18

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 14

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (14)  Z ESF+ by sa mala poskytovať podpora na zlepšenie kvality a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce, a to s cieľom uľahčiť nadobúdanie kľúčových kompetencií, najmä digitálnych zručností, ktoré potrebujú všetci jednotlivci na osobné naplnenie, ako aj na rozvoj, zamestnanosť, sociálne začlenenie a aktívne občianstvo. ESF+ by mal pomáhať pri dosahovaní pokroku vo vzdelávaní a v odbornej príprave, ako aj pri prechode do zamestnania, podporovať celoživotné vzdelávanie a zamestnateľnosť a prispievať ku konkurencieschopnosti a spoločenskej a hospodárskej inovácii tým, že bude v týchto oblastiach podporovať ľahko rozšíriteľné a udržateľné iniciatívy. To by bolo možné dosiahnuť prostredníctvom učenia sa a učňovskej prípravy na pracovisku, celoživotného poradenstva, predvídania zručností v spolupráci s priemyselnými odvetviami, aktualizovaných školiacich materiálov, prognózovania a sledovania uplatnenia absolventov, potvrdzovania výsledkov vzdelávania a uznávania kvalifikácií.

  (14)  Vzhľadom na to, že ESF+ je hlavným nástrojom Únie, ktorý sa zameriava na zamestnanosť, zručnosti a sociálne začlenenie, je nevyhnutné, aby bol schopný prispievať k sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti vo všetkých častiach Únie. Na tento účel by mal poskytovať podporu na zlepšenie kvality, nediskriminačného charakteru, prístupnosti, inkluzívnosti a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce, a to s cieľom uľahčiť nadobúdanie kľúčových kompetencií, najmä jazykových zručností, podnikateľských a digitálnych zručností vrátane zručností v oblasti ochrany údajov a správy informácií, ktoré potrebujú všetci jednotlivci na osobné naplnenie, ako aj na rozvoj, zamestnanosť, sociálne začlenenie a aktívne občianstvo. V prípade dlhodobo nezamestnaných a ľudí pochádzajúcich zo znevýhodneného sociálneho prostredia by sa mala venovať osobitná pozornosť posilneniu ich postavenia. ESF+ by mal pomáhať pri dosahovaní pokroku vo vzdelávaní a v odbornej príprave, ako aj pri prechode do zamestnania a opätovnom začlenení do zamestnania, podporovať celoživotné vzdelávanie a zamestnateľnosť všetkých a prispievať k inklúzivnosti, konkurencieschopnosti, znižovaniu horizontálnej a vertikálnej segregácie a spoločenskej a hospodárskej inovácii tým, že bude v týchto oblastiach podporovať rozšíriteľné a udržateľné iniciatívy. To by bolo možné dosiahnuť napríklad prostredníctvom investícií do odborného vzdelávania, učenia sa a učňovskej prípravy na pracovisku, najmä so zameraním na osvedčený systém duálneho vzdelávania, ktorý spája teoretické vzdelávanie s praktickým vyučovaním u zamestnávateľa, celoživotného poradenstva, predvídania zručností v spolupráci so sociálnymi partnermi, aktualizovaných školiacich materiálov, prognózovania a sledovania uplatnenia absolventov, odbornej prípravy pedagógov, podpory formálneho a neformálneho vzdelávania, potvrdzovania výsledkov vzdelávania a uznávania kvalifikácií. ESF+ by mal takisto podporovať prístup menšín k učiteľskej profesii s cieľom zlepšiť integráciu marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia, menšiny a migranti.

  Pozmeňujúci návrh    19

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 14 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (14a)  V súlade s oznámením Komisie s názvom „Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: európsky rámec pre sociálnu a územnú súdržnosť“ a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (XX/XX) o riadení energetickej únie a so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (XX/XX), ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, by ESF+ mal podporovať opatrenia zahrnuté v národných plánoch členských štátov, ktorých cieľom je odstránenie energetickej chudoby a podpora energetickej efektívnosti v prípade ohrozených domácností vrátane tých, ktoré sú postihnuté energetickou chudobou, a prípadne v sociálnom bývaní.

  Pozmeňujúci návrh    20

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 14 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (14b)  Prideľovanie financovania členským štátom by malo byť v budúcnosti podmienené preukázaním účinného zapojenia do projektov zavádzania alebo posilňovania systému duálneho vzdelávania, ktorý spája teoretické vzdelávanie s praktickým vyučovaním u zamestnávateľa, v rámci záruky pre mladých ľudí.

  Pozmeňujúci návrh    21

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 15

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (15)  Podpora z ESF+ by sa mala použiť na podporu rovnakého prístupu pre všetkých, a najmä znevýhodnených skupín, ku kvalitnému, nesegregovanému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave, a to počnúc vzdelávaním a starostlivosťou v ranom detstve cez všeobecné a odborné vzdelávanie a odbornú prípravu až po terciárnu úroveň vrátane vzdelávania a výučby dospelých, vďaka čomu by sa podporila priepustnosť medzi sektormi vzdelávania a odbornej prípravy, predchádzalo by sa predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky, zlepšila by sa zdravotná gramotnosť, posilnili by sa väzby na neformálne a informálne učenie a uľahčila by sa vzdelávacia mobilita pre všetkých. V tomto kontexte by sa mala podporovať synergia s programom Erasmus, aby sa uľahčila účasť znevýhodnených študentov na vzdelávacej mobilite.

  (15)  Podpora z ESF+ by sa mala použiť na podporu rovnakého prístupu pre všetkých, a najmä znevýhodnených skupín, ku kvalitnému, nesegregovanému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave, a to počnúc vzdelávaním a starostlivosťou v ranom detstve, pričom by sa mala osobitná pozornosť venovať deťom pochádzajúcim zo znevýhodneného sociálneho prostredia, ako sú deti v inštitucionálnej starostlivosti a deti bez domova, cez všeobecné a odborné vzdelávanie a odbornú prípravu až po terciárnu úroveň a opätovné začlenenie do vzdelávacieho systému vrátane vzdelávania a výučby dospelých, vďaka čomu by sa predchádzalo prenosu chudoby z generácie na generáciu, podporila by sa priepustnosť medzi sektormi vzdelávania a odbornej prípravy, znížilo by sa predčasné ukončovanie školskej dochádzky a sociálne vylúčenie a predchádzalo by sa im, zlepšila by sa zdravotná gramotnosť, posilnili by sa väzby na neformálne a informálne učenie a uľahčila by sa vzdelávacia mobilita pre všetkých. Tieto formy neformálneho vzdelávania by nemali nahrádzať prístup k pravidelnému vzdelávaniu, najmä k predškolskému a základnému vzdelávaniu. V tomto kontexte by sa mala vytvoriť synergia, komplementarita a politická súdržnosť s programom Erasmus s cieľom riadne a aktívne osloviť a pripraviť znevýhodnených študentov na skúsenosti s mobilitou v zahraničí a zvýšiť ich účasť na cezhraničnej vzdelávacej mobilite.

  Pozmeňujúci návrh    22

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 15 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (15a)  K dosiahnutiu cieľov stanovených v tomto nariadení prispieva podpora v rámci investičnej priority „miestny rozvoj vedený komunitou“. Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou podporované z ESF+ by mali byť inkluzívne, pokiaľ ide o znevýhodnené osoby, ktoré sa nachádzajú na danom území, a to z hľadiska riadenia miestnych akčných skupín, ako aj z hľadiska obsahu stratégie. ESF by mal byť schopný podporovať stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou v mestských a vidieckych oblastiach, ako aj integrované územné investície (IÚI).

  Pozmeňujúci návrh    23

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 15 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (15b)  Pridaná hodnota politiky súdržnosti Únie spočíva najmä v prístupe založenom na miestnej územnej dimenzii, vo viacúrovňovom riadení, viacročnom plánovaní a v spoločných a merateľných cieľoch, v prístupe integrovaného rozvoja a konvergencii k európskym normám v oblasti administratívnych kapacít.

  Pozmeňujúci návrh    24

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 15 c (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (15c)  Komisia a členské štáty by mali zabezpečiť, aby rodová rovnosť a začlenenie rodového hľadiska boli záväznou zásadou vo všetkých fázach programovania, a to od vytvárania priorít operačných programov až po vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie, a aby sa poskytovala podpora pre kľúčové akcie pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti.

  Pozmeňujúci návrh    25

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 15 d (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (15d)  ESF+ by mal podporovať vzdelávacie programy, ktoré dospelým s nízkou úrovňou zručností ponúkajú možnosť dosiahnuť minimálnu úroveň gramotnosti, matematickej gramotnosti a digitálnej kompetencie v súlade s odporúčaním Rady z 19. decembra 2016 s názvom Cesty zvyšovania úrovne zručností: nové príležitosti pre dospelých1a.

   

  __________________

   

  1a Ú. v. EÚ C 484, 24.12.2016, s. 1.

  Pozmeňujúci návrh    26

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 16

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (16)  ESF+ by mal podporovať pružné príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností a získavanie nových zručností pre všetkých, najmä pokiaľ ide o digitálne zručnosti a kľúčové podporné technológie, s cieľom umožniť ľuďom získať zručnosti prispôsobené digitalizácii, technologickým zmenám, inovácii a sociálnym a hospodárskym zmenám, uľahčiť prechod medzi zamestnaniami a mobilitu a podporiť najmä dospelých s nízkou kvalifikáciu a/alebo s nízkou úrovňou vzdelania v súlade s programom v oblasti zručností pre Európu.

  (16)  ESF+ by mal podporovať pružné príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností a získavanie nových zručností pre všetkých pri zohľadnení výziev týkajúcich sa rôznych znevýhodnených skupín, a to najmä pokiaľ ide o podnikateľské a digitálne zručnosti a kľúčové podporné technológie, s cieľom umožniť ľuďom a miestnym komunitám získať zručnosti, kompetencie a znalosti prispôsobené digitalizácii, technologickým zmenám, inovácii a sociálnym a hospodárskym zmenám, ako sú zmeny spôsobené prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo, uľahčiť prechod od vzdelávania do zamestnania a mobilitu a podporiť najmä osoby s nízkou kvalifikáciu, osoby so zdravotným postihnutím a/alebo s nízkou úrovňou vzdelania v súlade s programom v oblasti zručností pre Európu, a to v koordinácii a pri zabezpečení komplementarity s programom Digitálna Európa.

  Pozmeňujúci návrh    27

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 17

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (17)  Vďaka synergii s programom Európsky horizont by ESF+ mal byť schopný presadiť a rozšíriť inovačné učebné plány podporované z programu Európsky horizont s cieľom umožniť ľuďom získať zručnosti a kompetencie potrebné pre pracovné miesta v budúcnosti.

  (17)  Vďaka synergii s programom Európsky horizont by ESF+ mal byť schopný presadiť a rozšíriť inovačné učebné plány podporované z programu Európsky horizont s cieľom umožniť ľuďom získať zručnosti a kompetencie potrebné pre ich osobný a odborný rozvoj a pre pracovné miesta v budúcnosti a riešiť súčasné a budúce spoločenské výzvy. Komisia by mala zabezpečiť synergie medzi zložkou Zdravie a programom Európsky horizont s cieľom podporiť výsledky dosiahnuté v oblasti ochrany zdravia a prevencie chorôb.

  Pozmeňujúci návrh    28

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 17 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (17a)  Synergiou s programom Práva a hodnoty by sa malo zabezpečiť, aby bolo prostredníctvom ESF+ možné začleňovať a rozšíriť akcie na predchádzanie diskriminácii, rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu, islamofóbii a iným formám intolerancie a na boj proti nim, ako aj venovať osobitné akcie prevencii nenávisti, segregácie a stigmatizácie vrátane šikanovania, obťažovania a netolerantného zaobchádzania.

  Pozmeňujúci návrh    29

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 17 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (17b)  Synergie vytvorené vďaka Európskej územnej spolupráci na regionálnej a cezhraničnej úrovni viedli aj k projektom spolupráce zameraným na zlepšenie zamestnanosti, začleňovanie najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, demografické výzvy, zdravie a vzdelávanie, a to nielen v Únii, ale aj s krajinami v predvstupovej fáze a so susednými krajinami, v ktorých európska spolupráca je pridanou hodnotou. ESF+ by mal zlepšiť financovanie projektov tohto typu a zabezpečiť prenos znalostí medzi nimi a legislatívnym postupom s cieľom zlepšiť európsky regulačný rámec a podporovať vzájomnú výmenu osvedčených postupov medzi územiami Únie.

  Pozmeňujúci návrh    30

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 18

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (18)  Z ESF+ by sa mali podporovať snahy členských štátov v boji proti chudobe s cieľom nájsť východisko z bludného kruhu znevýhodnenia pre všetky generácie a podporovať sociálne začlenenie prostredníctvom zabezpečenia rovnakých príležitostí pre všetkých, bojovať proti diskriminácii a riešiť nerovnosti v oblasti zdravia. To zahŕňa mobilizáciu celej škály politík zameraných na najviac znevýhodnené osoby bez ohľadu na ich vek vrátane detí, marginalizovaných komunít, akými sú Rómovia, a chudobných pracujúcich. ESF+ by mal podporovať aktívne začlenenie osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, s cieľom zabezpečiť ich sociálno-ekonomickú integráciu. Finančné prostriedky z ESF+ by sa takisto mali využívať na zlepšenie včasného a rovnakého prístupu k cenovo dostupným, udržateľným a vysokokvalitným službám, ako zdravotníctvo a dlhodobá starostlivosť, a to najmä k rodinným a komunitným službám starostlivosti. ESF+ by mal prispieť k modernizácii systémov sociálnej ochrany, a to najmä s cieľom podporovať ich dostupnosť.

  (18)  Z ESF+ by sa mali podporovať snahy členských štátov na všetkých úrovniach verejnej správy, a to aj na regionálnej a miestnej úrovni, o odstránenie chudoby vrátane energetickej chudoby, ako sa uvádza v novo schválených pravidlách o riadení energetickej únie [doplňte číslo nariadenia po jeho uverejnení], s cieľom nájsť východisko z bludného kruhu znevýhodnenia pre všetky generácie a podporovať sociálne začlenenie prostredníctvom zabezpečenia rovnakých príležitostí pre všetkých, odstránenia prekážok, boja proti diskriminácii a riešenia sociálnej nerovnosti a nerovnosti v oblasti zdravia. To zahŕňa okrem iného mobilizáciu celej škály proaktívnych a reaktívnych politík a stratégií zameraných na najviac znevýhodnené osoby bez ohľadu na ich vek vrátane detí, marginalizovaných komunít, akými sú Rómovia, osôb so zdravotným postihnutím, osôb bez domova, štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov a chudobných pracujúcich. ESF+ by mal podporovať aktívne začlenenie osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, s cieľom zabezpečiť ich sociálno-ekonomickú integráciu, a to aj prostredníctvom cielenej podpory sociálneho hospodárstva. Členské štáty by mali podporovať akcie ESF+, ktoré dopĺňajú vnútroštátne opatrenia v súlade s odporúčaním Komisie z 3. októbra 2008 o aktívnom začleňovaní osôb vylúčených z trhu práce1a vrátane opatrení týkajúcich sa primeranej podpory príjmu. Finančné prostriedky z ESF+ by sa takisto mali využívať na zlepšenie včasného a rovnakého prístupu k cenovo dostupným, udržateľným a vysokokvalitným službám, ako je zdravotná starostlivosť orientovaná na človeka, súvisiaca starostlivosť a dlhodobá starostlivosť, a to najmä k službám rodinnej a komunitnej starostlivosti a službám, ktoré usmerňujú prístup k primeranému, sociálnemu a cenovo dostupnému bývaniu. Zahŕňa to služby v oblasti podpory zdravia a prevencie chorôb v rámci služieb primárnej zdravotnej starostlivosti. ESF+ by mal prispieť k modernizácii systémov sociálnej ochrany, a to najmä s cieľom podporovať ich dostupnosť, inkluzívnosť a účinnosť pri reagovaní na meniace sa skutočnosti sveta práce. ESF+ by mal riešiť aj chudobu na vidieku vyplývajúcu z osobitných nevýhod vidieckych oblastí, ako sú nepriaznivá demografická situácia, slabý trh práce, obmedzený prístup k službám vzdelávania a odbornej prípravy alebo k zdravotnej starostlivosti a sociálnym službám.

   

  ______________

   

  1a Odporúčanie Komisie z 3. októbra 2008 o aktívnom začleňovaní osôb vylúčených z trhu práce (Ú. v. EÚ L 307, 18.11.2008 s. 11).

  Pozmeňujúci návrh    31

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 19

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (19)  ESF+ by mal prispieť k zníženiu chudoby podporou vnútroštátnych schém, ktorých cieľom je zmierniť potravinovú a materiálnu depriváciu a podporiť sociálnu integráciu osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením a najodkázanejších osôb. Vzhľadom na to, že na úrovni Únie sú najmenej 4 % zdrojov zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu určené na podporu najodkázanejších osôb, členské štáty by mali prideliť najmenej % vnútroštátnych zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu na riešenie foriem extrémnej chudoby s najväčším vplyvom na sociálne vylúčenie, ako je bezdomovectvo, chudoba detí a potravinová deprivácia. Z dôvodu povahy operácií a typu koncových príjemcov je nevyhnutné, aby sa na podporu určenú na riešenie materiálnej deprivácie najodkázanejších osôb uplatňovali jednoduchšie pravidlá.

  (19)  ESF+ by mal prispieť k odstráneniu chudoby podporou vnútroštátnych schém, ktorých cieľom je zmierniť potravinovú a materiálnu depriváciu a podporiť sociálnu integráciu osôb trpiacich alebo ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením a najodkázanejších osôb. Členské štáty by mali vyčleniť najmenej 3 % vnútroštátnych zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu na boj proti formám extrémnej chudoby s najväčším vplyvom na sociálne vylúčenie, ako je bezdomovectvo, chudoba detí, chudoba v starobe a potravinová deprivácia. Z dôvodu povahy operácií a typu koncových príjemcov je nevyhnutné, aby sa na podporu určenú na riešenie materiálnej deprivácie najodkázanejších osôb uplatňovali čo najjednoduchšie pravidlá.

  Pozmeňujúci návrh    32

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 19 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (19a)  Cieľom ESF+ by malo byť riešenie chudoby medzi staršími ženami v celej Únii s prihliadnutím na to, že rodový rozdiel v starobných dôchodkoch, ktorý dosahuje 40 %, predstavuje bezprostredné riziko zhoršenia úrovne chudoby medzi staršími ženami, predovšetkým tými, ktoré žijú bez partnera, čím sa nadviaže na záväzky prijaté v záveroch Rady v roku 2015 s názvom „Rovnosť príležitostí pre ženy a mužov, pokiaľ ide o príjmy: vyrovnávanie rodového rozdielu v starobných dôchodkoch“1a. Chudobu medzi staršími ženami taktiež zhoršujú zvyšujúce sa výdavky z vlastného vrecka na zdravotnú starostlivosť a lieky, ktoré musia znášať starší pacienti, a to najmä ženy, ktoré trávia väčšiu časť svojho života v zlom zdravotnom stave než muži, väčšinou z dôvodu dlhšej strednej dĺžky života.

   

  _________________

   

  1a http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9302-2015-INIT/sk/pdf.

  Pozmeňujúci návrh    33

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 19 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (19b)  S cieľom odstrániť chudobu a zabezpečiť väčšie sociálne začlenenie by ESF+ mal podporovať aktívnu účasť špecializovaných mimovládnych organizácií a organizácií zastupujúcich ľudí žijúcich v chudobe, a to tak na príprave, ako aj na vykonávaní programov určených na tento účel.

  Pozmeňujúci návrh    34

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 20

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (20)  Vzhľadom na pretrvávajúcu potrebu zintenzívniť snahy v oblasti riadenia migračných tokov v Únii ako celku a zabezpečiť koherentnú, silnú a dôslednú podporu solidarity a snáh o zdieľanie zodpovednosti by sa z ESF+ mali poskytovať prostriedky na podporu sociálno-ekonomickej integrácie príslušníkov tretích krajín, ktoré budú doplnkom k akciám financovaným z Fondu pre azyl a migráciu.

  (20)  Vzhľadom na pretrvávajúcu potrebu zintenzívniť snahy v oblasti riadenia migračných tokov v Únii ako celku a zabezpečiť koherentnú, silnú a dôslednú podporu solidarity a snáh o spravodlivé zdieľanie zodpovednosti by sa z ESF+ mala poskytovať podpora na sociálno-ekonomickú integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov, čo môže zahŕňať iniciatívy na miestnej úrovni, ktorá bude doplnkom k akciám financovaným z Fondu pre azyl a migráciu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a tých fondov, ktoré môžu mať pozitívny účinok na začlenenie štátnych príslušníkov tretích krajín.

  Pozmeňujúci návrh    35

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 20 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (20a)  Orgány členských štátov zodpovedné za plánovanie a implementáciu ESF+ by mali koordinovať svoju činnosť s orgánmi, ktoré členské štáty určili na riadenie intervencií z Fondu pre azyl a migráciu na podporu čo najlepšej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín na všetkých úrovniach prostredníctvom stratégií, ktoré vykonávajú najmä miestne a regionálne orgány a mimovládne organizácie, a prostredníctvom najvhodnejších opatrení prispôsobených osobitnej situácii štátnych príslušníkov tretích krajín. Rozsah integračných opatrení by sa mal zamerať na štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom v členskom štáte, prípadne na tých, u ktorých bol začatý postup na účely získania oprávneného pobytu v členskom štáte, a to vrátane osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana.

  Pozmeňujúci návrh    36

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 21

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (21)  Z ESF+ by sa mali podporovať reformy politiky a systémové reformy v oblasti zamestnanosti, sociálneho začlenenia, zdravotnej a dlhodobej starostlivosti a vzdelávania a odbornej prípravy. S cieľom posilniť zosúladenie s európskym semestrom by členské štáty mali prideliť primeranú sumu zo svojich zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu na implementáciu príslušných odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa štrukturálnych výziev, ktoré je vhodné riešiť pomocou viacročných investícií spadajúcich do rozsahu pôsobnosti ESF+. Komisia a členské štáty by mali zaručiť súlad, koordináciu a komplementaritu medzi zložkou podliehajúcou zdieľanému riadeniu a zložkou Zdravie v rámci ESF+ a Programom na podporu reforiem vrátane nástroja na realizáciu reforiem a nástroja technickej podpory. Komisia a členské štáty by mali vo všetkých fázach procesu najmä zabezpečiť účinnú koordináciu s cieľom zabezpečiť konzistentnosť, koherentnosť, komplementaritu a synergiu medzi zdrojmi financovania vrátane súvisiacej technickej pomoci.

  (21)  Z ESF+ by sa mali podporovať reformy politiky a systémové reformy v oblasti zamestnanosti, sociálneho začlenenia, odstránenia chudoby, zdravotnej a dlhodobej starostlivosti a vzdelávania a odbornej prípravy. S cieľom posilniť zosúladenie s európskym semestrom by členské štáty mali prideliť primeranú sumu zo svojich zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu na implementáciu príslušných odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa štrukturálnych výziev, ktoré je vhodné riešiť pomocou viacročných investícií spadajúcich do rozsahu pôsobnosti ESF+. Komisia a členské štáty by zapojiť miestne a regionálne orgány s cieľom zaručiť súlad, koordináciu a komplementaritu medzi zložkou podliehajúcou zdieľanému riadeniu a zložkou Zdravie v rámci ESF+ a Programom na podporu reforiem vrátane nástroja na realizáciu reforiem a nástroja technickej podpory. Komisia a členské štáty by mali vo všetkých fázach procesu najmä zabezpečiť účinnú koordináciu s cieľom zabezpečiť konzistentnosť, koherentnosť, komplementaritu a synergiu medzi zdrojmi financovania vrátane súvisiacej technickej pomoci s prihliadnutím na zásady a práva stanovené v Európskom pilieri sociálnych práv, sociálny prehľad v rámci európskeho semestra, program MOP v oblasti dôstojnej práce a regionálne špecifiká, čím sa prispeje k cieľom Únie stanoveným v článku 174 ZFEÚ, pokiaľ ide o posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.

  Pozmeňujúci návrh    37

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 21 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (21a)  Vzhľadom na rozdielnu úroveň rozvoja v regiónoch a odlišnú sociálnu situáciu v Únii by miera flexibility ESF+ mala byť dostatočná na zohľadnenie regionálnych a územných špecifík.

  Pozmeňujúci návrh    38

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 22

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (22)  Aby sa zabezpečilo, že sociálny rozmer Európy vymedzený v Európskom pilieri sociálnych práv sa náležite presadzuje a že aspoň minimálna suma zdrojov sa zacieli na tie najodkázanejšie osoby, členské štáty by mali na podporu sociálneho začlenenia vyčleniť najmenej 25 % svojich vnútroštátnych prostriedkov zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu.

  (22)  Aby sa zabezpečilo, že sociálny rozmer Európy vymedzený v Európskom pilieri sociálnych práv sa náležite presadzuje a že aspoň minimálna suma zdrojov sa zacieli na tie najodkázanejšie osoby, členské štáty by mali na podporu sociálneho začlenenia a odstránenie chudoby vyčleniť najmenej 27 % svojich vnútroštátnych prostriedkov zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu. Tento percentuálny podiel by mal dopĺňať vnútroštátne zdroje na riešenie extrémnej chudoby.

  Pozmeňujúci návrh    39

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 22 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (22a)  Všetky členské štáty ratifikovali Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktorý je štandardom pri podpore a ochrane práv dieťaťa. Podpora práv detí je výslovným cieľom politík Únie (článok 3 Lisabonskej zmluvy) a v charte sa vyžaduje, aby najlepšie záujmy dieťaťa zohrávali prvoradú úlohu vo všetkých opatreniach Únie. Únia a členské štáty by mali vhodným spôsobom využiť ESF+ s cieľom nájsť východisko z bludného kruhu znevýhodnenia pre deti žijúce v chudobe a sociálnom vylúčení, ako sa uvádza v odporúčaní Komisie o investovaní do detí z roku 2013. ESF+ by mal podporovať opatrenia na podporu účinných intervencií, ktoré prispievajú k uplatňovaniu práv detí.

  Pozmeňujúci návrh    40

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 22 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (22b)  Vzhľadom na pretrvávajúcu vysokú mieru chudoby a sociálneho vylúčenia detí v Únii (26,4 % v roku 2017) a Európsky pilier sociálnych práv, v ktorom sa uvádza, že deti majú právo na ochranu proti chudobe a deti zo znevýhodneného prostredia majú právo na osobitné opatrenia na podporu rovnosti príležitostí by členské štáty mali vyčleniť aspoň 5 % prostriedkov z ESF+ v rámci zdieľaného riadenia na európsku záruku pre deti s cieľom prispieť k rovnakému prístupu detí k bezplatnej zdravotnej starostlivosti, bezplatnému vzdelávaniu, bezplatnej detskej starostlivosti, slušnému bývaniu a primeranej výžive s cieľom odstrániť chudobu a sociálne vylúčenie detí. Investovanie do detí v ranom veku prináša značný osoh týmto deťom a spoločnosti ako celku a je rozhodujúce pre nájdenie východiska z bludného kruhu znevýhodnenia v prvých rokoch. Podpora detí v rozvoji zručností a schopností im umožňuje rozvíjať ich plný potenciál, prináša im najlepšie výsledky v oblasti vzdelávania a zdravia a pomáha im stať sa aktívnymi členmi spoločnosti a zvyšovať ich šance ako mladých ľudí na trhu práce.

  Pozmeňujúci návrh    41

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 23

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (23)  Vzhľadom na pretrvávajúce vysoké úrovne nezamestnanosti a neaktivity vo viacerých členských štátoch a regiónoch, najmä pokiaľ ide o mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy, je nevyhnutné, aby uvedené členské štáty aj naďalej investovali dostatočné zdroje zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu do akcií na podporu zamestnanosti mladých ľudí, a to aj prostredníctvom vykonávania systémov záruk pre mladých ľudí. V nadväznosti na akcie, ktoré boli v programovom období 2014 – 2020 podporené z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a zamerané na jednotlivé osoby, by členské štáty mali ďalej podporovať spôsoby opätovného začleňovania do zamestnania a vzdelávania a informačné opatrenia zamerané na mladých ľudí tým, že sa budú v náležitých prípadoch prioritne zaoberať situáciou dlhodobo nezamestnaných, neaktívnych a znevýhodnených mladých ľudí, a to aj prostredníctvom práce s mládežou. Členské štáty by takisto mali investovať do opatrení zameraných na uľahčenie prechodu zo školy do zamestnania, ako aj na reformy a prispôsobenie služieb zamestnanosti s cieľom poskytovať mladým ľuďom individualizovanú podporu. Dotknuté členské štáty by preto mali vyčleniť aspoň 10 % svojich vnútroštátnych zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

  (23)  Vzhľadom na pretrvávajúce vysoké úrovne nezamestnanosti a neaktivity vo viacerých členských štátoch a regiónoch, najmä pokiaľ ide o mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), pričom tieto úrovne sú ešte vyššie v prípade mladých ľudí pochádzajúcich zo znevýhodneného sociálneho prostredia, je nevyhnutné, aby členské štáty aj naďalej investovali primerané zdroje zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu do akcií na podporu zamestnanosti mladých ľudí, a to najmä prostredníctvom vykonávania systémov záruk pre mladých ľudí. V nadväznosti na akcie, ktoré boli v programovom období 2014 – 2020 podporené z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a zamerané na jednotlivé osoby, by členské štáty mali ďalej podporovať spôsoby opätovného začleňovania do kvalitného zamestnania a vzdelávania a účinné informačné opatrenia zamerané na mladých ľudí tým, že sa budú v náležitých prípadoch prioritne zaoberať situáciou dlhodobo nezamestnaných, neaktívnych a znevýhodnených mladých ľudí, mladých ľudí, ktorých je najťažšie osloviť, a mladých ľudí v zraniteľnom postavení, a to aj prostredníctvom práce s mládežou. Členské štáty by takisto mali investovať do opatrení zameraných na uľahčenie prechodu zo školy do zamestnania, na reformy a prispôsobenie služieb zamestnanosti s cieľom poskytovať mladým ľuďom individualizovanú podporu a na poskytovanie svojich služieb bez akejkoľvek diskriminácie. Členské štáty by mali vyčleniť aspoň 3 % svojich vnútroštátnych zdrojov zo zložky ESF+ na podporu politík v oblasti zamestnateľnosti mladých ľudí, nepretržitého vzdelávania, kvalitných pracovných miest, učňovského vzdelávania a stáží. Členské štáty s mierou NEET nad priemerom Únie alebo vyššou než 15 % by mali na vhodnej územnej úrovni vyčleniť aspoň 15 % svojich vnútroštátnych zdrojov z ESF+ na podporu politík v tejto oblasti.

  Pozmeňujúci návrh    42

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 23 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (23a)  Dochádza k nárastu rozdielov na nižšej ako regionálnej úrovni, a to aj v najprosperujúcejších regiónoch, v ktorých existujú chudobné oblasti.

  Pozmeňujúci návrh    43

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 23 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (23b)  Vzhľadom na rozšírenie rozsahu pôsobnosti ESF + by dodatočné úlohy mali byť spojené so zvýšeným rozpočtom s cieľom splniť ciele programu. Viac finančných prostriedkov je potrebných na boj proti nezamestnanosti, najmä nezamestnanosti mladých ľudí, chudobe a na podporu profesionálneho rozvoja a odbornej prípravy, najmä na digitálnom pracovisku, v súlade so zásadami stanovenými v Európskom pilieri sociálnych práv.

  Pozmeňujúci návrh    44

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 23 c (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (23c)  Sieť EURES by sa mala posilniť z dlhodobého hľadiska, najmä prostredníctvom komplexného rozvoja internetovej platformy a aktívneho zapojenia členských štátov. Členské štáty by mali využívať tento existujúci model účinnejšie a uverejňovať v systéme EURES všetky voľné pracovné miesta.

  Pozmeňujúci návrh    45

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 24

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (24)  Členské štáty by mali zabezpečiť koordináciu a komplementaritu medzi akciami podporovanými z týchto fondov.

  (24)  Členské štáty a Komisia by mali zabezpečiť koordináciu a komplementaritu a využívať synergie medzi akciami podporovanými z ESF+ a inými programami a nástrojmi Únie, ako sú Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky námorný a rybársky fond, Erasmus, Fond pre azyl a migráciu, Európsky horizont, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, program Digitálna Európa, Program InvestEU, Kreatívna Európa alebo Európsky zbor solidarity.

  Pozmeňujúci návrh    46

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 25

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (25)  V súlade s článkom 349 ZFEÚ a článkom 2 protokolu č. 6 k Aktu o pristúpení z roku 1994 sú najvzdialenejšie regióny a severné riedko osídlené regióny oprávnené na osobitné opatrenia v rámci spoločných politík a programov EÚ. Tieto regióny potrebujú osobitnú podporu z dôvodu trvalých znevýhodnení.

  (25)  V súlade s článkami 349 a 174 ZFEÚ a článkom 2 protokolu č. 6 k Aktu o pristúpení z roku 1994 sú najvzdialenejšie regióny, severné riedko osídlené regióny a ostrovy oprávnené na osobitné opatrenia v rámci spoločných politík a programov EÚ. Keďže sú závažne a trvalo znevýhodnené prírodnými podmienkami, tieto regióny potrebujú osobitnú podporu.

  Odôvodnenie

  Je potrebné jasne stanoviť geografický rozsah ESF+.

  Pozmeňujúci návrh    47

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 25 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (25a)  V súlade s článkom 174 ZFEÚ by členské štáty a Komisia mali zabezpečiť, aby ESF + prispieval k rozvoju a vykonávaniu osobitných politík na riešenie obmedzení a ťažkostí regiónov, ktoré sú závažne a trvalo znevýhodnené demografickými podmienkami, ako sú vyľudnené regióny a riedko osídlené regióny.

  Pozmeňujúci návrh    48

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 26

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (26)  Efektívne a účinné vykonávanie akcií podporovaných z ESF+ závisí od dobrej správy a partnerstva medzi všetkými aktérmi na príslušných územných úrovniach a sociálno-ekonomickými aktérmi, najmä sociálnymi partnermi a občianskou spoločnosťou. Preto je dôležité, aby členské štáty podnecovali účasť sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti na implementácii ESF+ v rámci zdieľaného riadenia.

  (26)  Efektívne a účinné vykonávanie akcií podporovaných z ESF+ závisí od dobrej správy a partnerstva medzi inštitúciami Únie a miestnymi, regionálnymi a vnútroštátnymi orgánmi a sociálno-ekonomickými aktérmi, najmä sociálnymi partnermi a občianskou spoločnosťou. Preto je dôležité, aby členské štáty v partnerstve s regionálnymi a miestnymi orgánmi zabezpečili zmysluplnú účasť sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti, orgánov pre rovnosť, národných inštitúcií pre ľudské práva a ďalších príslušných alebo zastupiteľských organizácií na programovaní a vykonávaní ESF+ od vytvárania priorít operačných programov po vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie výsledkov a vplyvu v súlade s európskym kódexom správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov stanoveným delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 240/20141a. Okrem toho pre zaručenie nediskriminácie a rovnakých príležitostí by do každej fázy mali byť zapojené aj orgány pre rovnosť a národné inštitúcie pre ľudské práva.

   

  ____________

   

  1a Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (Ú. v. EÚ L 74, 14.3.2014, s. 1).

  Pozmeňujúci návrh    49

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 26 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (26a)  Dobrá správa a partnerstvo medzi riadiacimi orgánmi a partnermi si vyžadujú účinné a efektívne využívanie budovania kapacít pre zainteresované strany, ktorým by členské štáty mali prideliť primerané množstvo zdrojov z ESF+. Keďže investície do inštitucionálnej kapacity a efektívnosti verejnej správy a verejných služieb na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni na účely reforiem, lepšej regulácie a dobrej správy už nie sú zahrnuté do operačného cieľa ESF+ v rámci zdieľaného riadenia, ale boli zahrnuté do programu na podporu štrukturálnych reforiem, je potrebné, aby Komisia a členské štáty zabezpečili účinnú koordináciu medzi týmito dvoma nástrojmi.

  Pozmeňujúci návrh    50

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 27

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (27)  Podpora sociálnych inovácií má zásadný význam, ak chceme zlepšiť schopnosť politík reagovať na sociálne zmeny a podnietiť a podporiť inovačné riešenia. Na účely zlepšenia efektívnosti politík je rozhodujúce najmä testovanie a hodnotenie inovačných riešení predtým, než sa začnú využívať vo väčšej miere, čím je opodstatnená ich osobitná podpora z ESF+.

  (27)  Podpora sociálnych inovácií a sociálneho hospodárstva má zásadný význam, ak chceme zlepšiť schopnosť politík reagovať na sociálne zmeny a podnietiť a podporiť inovačné riešenia, a to aj na miestnej úrovni. Na účely zlepšenia efektívnosti politík je rozhodujúce najmä testovanie a hodnotenie inovačných riešení pred tým, než sa začnú využívať vo väčšej miere, čím je opodstatnená ich osobitná podpora z ESF+.

  Pozmeňujúci návrh    51

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 27 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (27a)  ESF+ by s cieľom plne využiť potenciál medziodvetvovej spolupráce a zlepšiť synergie a súdržnosť s inými oblasťami politiky na dosiahnutie svojich všeobecných cieľov mal podporovať inovačné činnosti, ktoré využívajú šport, fyzickú aktivitu a kultúru na podporu sociálneho začlenenia, boj proti nezamestnanosť mladých ľudí, najmä v prípade znevýhodnených skupín, zlepšenie sociálneho začlenenia marginalizovaných skupín a na podporu dobrého zdravia a prevenciu chorôb.

  Pozmeňujúci návrh    52

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 28

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (28)  Členské štáty a Komisia by mali zabezpečiť, aby ESF+ prispieval k podpore rovnosti medzi ženami a mužmi v súlade s článkom 8 ZFEÚ v záujme podpory rovnosti zaobchádzania a rovnosti príležitostí medzi ženami a mužmi vo všetkých oblastiach vrátane účasti na trhu práce, podmienok zamestnávania a kariérneho rastu. Takisto by mali zabezpečiť, aby ESF+ slúžil na podporu rovnakých príležitostí pre všetkých bez diskriminácie v súlade s článkom 10 ZFEÚ a podporoval začlenenie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými a prispieval k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Tieto zásady by sa mali včas a jednotne zohľadňovať vo všetkých aspektoch a vo všetkých etapách prípravy, monitorovania, vykonávania a hodnotenia programov a súčasne by sa malo zabezpečiť, aby sa vykonávali osobitné činnosti na podporu rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí. ESF+ by mal takisto slúžiť na podporu prechodu z opatrovateľských zariadení (rezidenčná/ústavná starostlivosť) do rodinnej a komunitnej starostlivosti, najmä v prípade osôb, ktoré čelia viacnásobnej diskriminácii. Z ESF+ by sa nemali podporovať žiadne akcie, ktoré prispievajú k segregácii alebo sociálnemu vylúčeniu. V nariadení (EÚ) […] [budúce VN] sa uvádza, že pravidlá oprávnenosti výdavkov sa majú stanoviť na vnútroštátnej úrovni s určitými výnimkami, v súvislosti s ktorými je potrebné zaviesť osobitné ustanovenia, pokiaľ ide o zložku ESF+ podliehajúcu zdieľanému riadeniu.

  (28)  Členské štáty a Komisia by mali zabezpečiť, aby ESF+ prispieval k podpore rovnosti medzi ženami a mužmi v súlade s článkom 8 ZFEÚ v záujme podpory rovnosti zaobchádzania a rovnosti príležitostí medzi ženami a mužmi vo všetkých oblastiach vrátane účasti na trhu práce, podmienok zamestnávania a kariérneho rastu. Rodové aspekty by sa mali zohľadňovať vo všetkých vykonávaných programoch, a to počas ich prípravy, vykonávania, monitorovania a hodnotenia. ESF+ by okrem toho mal byť najmä v súlade najmä s článkom 21 charty, v ktorom sa stanovuje, že sa zakazuje akákoľvek diskriminácia najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie; okrem toho by mala byť zakázaná aj akákoľvek diskriminácia na základe pohlavných znakov alebo rodovej identity a z dôvodu štátnej príslušnosti. Členské štáty a Komisia by takisto mali zabezpečiť, aby ESF+ podporoval začlenenie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti na základe rovnosti s ostatnými a prispieval k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, pokiaľ ide okrem iného o vzdelávanie, prácu, zamestnanie a univerzálnu prístupnosť. Tieto zásady by sa mali včas a jednotne zohľadňovať vo všetkých aspektoch a vo všetkých etapách prípravy, monitorovania, vykonávania a hodnotenia programov a súčasne by sa malo zabezpečiť, aby sa vykonávali osobitné činnosti na podporu rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí. ESF+ by mal takisto slúžiť na podporu prechodu z ústavnej starostlivosti do rodinnej a komunitnej starostlivosti, najmä v prípade osôb, ktoré čelia viacnásobnej a prierezovej diskriminácii. Z ESF+ by sa nemali podporovať žiadne akcie, ktoré prispievajú k segregácii alebo sociálnemu vylúčeniu. V nariadení (EÚ) […] [budúce VN] sa uvádza, že pravidlá oprávnenosti výdavkov majú byť v súlade s chartou a majú sa stanoviť na vnútroštátnej úrovni s určitými výnimkami, v súvislosti s ktorými je potrebné zaviesť osobitné ustanovenia, pokiaľ ide o zložku ESF+ podliehajúcu zdieľanému riadeniu.

  Pozmeňujúci návrh    53

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 28 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (28a) Používanie regionálnych ukazovateľov by sa malo zvážiť s cieľom umožniť lepšie zohľadnenie rozdielov na nižšej ako regionálnej úrovni.

  Pozmeňujúci návrh    54

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 28 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (28b)  ESF+ by mal podporovať štúdium jazykov na podporu vzájomného porozumenia a na budovanie inkluzívnej spoločnosti, a to aj prostredníctvom širšieho prijímania súboru nástrojov na podporu jazykov pre utečencov, ktorý vypracovala Rada Európy, členskými štátmi.

  Pozmeňujúci návrh    55

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 29

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (29)  Aby sa znížila administratívna záťaž súvisiaca so zberom údajov, členské štáty by v prípade, že sú také údaje k dispozícii v registroch, mali riadiacim orgánom umožniť, aby údaje zbierali z registrov.

  (29)  Aby sa znížila administratívna záťaž súvisiaca so zberom údajov, členské štáty by v prípade, že sú také údaje – prípadne rozčlenené podľa pohlavia – k dispozícii v registroch, mali riadiacim orgánom umožniť, aby údaje zbierali z registrov pri dodržiavaní ochrany osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791a. Odporúča sa stimulovať pokračovanie elektronického prenosu údajov, pretože to pomáha znižovať administratívnu záťaž.

   

  __________________

   

  1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

  Pozmeňujúci návrh    56

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 31

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (31)  Sociálne experimentovanie predstavuje testovanie projektov v malom rozsahu, ktoré umožňuje zhromažďovanie dôkazov o realizovateľnosti sociálnych inovácií. Malo by sa umožniť, aby sa realizovateľné nápady uplatňovali v širšom rozsahu alebo v iných kontextoch s finančnou podporou z ESF+, ako aj z ďalších zdrojov.

  (31)  Sociálne experimentovanie predstavuje testovanie projektov v malom rozsahu, ktoré umožňuje zhromažďovanie dôkazov o realizovateľnosti sociálnych inovácií. Malo by sa umožniť a povzbudzovať, aby sa nápady testovali na miestnej úrovni a aby sa tie nápady, ktoré sú realizovateľné, uplatňovali – v náležitých prípadoch – v širšom rozsahu alebo sa preniesli do iných kontextov v rôznych regiónoch alebo členských štátoch s finančnou podporou z ESF+ alebo v kombinácii s ďalšími zdrojmi.

  Pozmeňujúci návrh    57

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 32

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (32)  V súvislosti s ESF+ sa zavádzajú ustanovenia na dosiahnutie slobody pohybu pracovníkov na nediskriminačnom základe prostredníctvom zabezpečenia úzkej spolupráce medzi ústrednými službami zamestnanosti členských štátov navzájom, ako aj s Komisiou. Európska sieť služieb zamestnanosti by mala podporovať lepšie fungovanie trhov práce uľahčovaním cezhraničnej mobility pracovníkov a väčšou transparentnosťou informácií na trhoch práce. Do rozsahu ESF+ patrí takisto rozvoj a podpora cielených programov mobility v záujme zaplnenia medzier tam, kde boli na trhu práce identifikované nedostatky.

  (32)  V súvislosti s ESF+ sa zavádzajú ustanovenia na dosiahnutie slobody pohybu pracovníkov na nediskriminačnom základe prostredníctvom zabezpečenia úzkej spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti členských štátov, Komisiou a sociálnymi partnermi. Európska sieť služieb zamestnanosti so zapojením sociálnych partnerov by mala podporovať lepšie fungovanie trhov práce uľahčovaním cezhraničnej mobility pracovníkov a väčšou transparentnosťou informácií na trhoch práce. Do rozsahu ESF+ patrí takisto rozvoj a podpora cielených programov mobility v záujme zaplnenia medzier tam, kde boli na trhu práce identifikované nedostatky. ESF+ sa vzťahuje na cezhraničné partnerstvá medzi regionálnymi verejnými službami zamestnanosti a sociálnymi partnermi a ich činnosťami na podporu mobility, ako aj transparentnosti a integrácie cezhraničných trhov práce prostredníctvom informácií, poradenstva a umiestňovania. V mnohých pohraničných regiónoch zohrávajú dôležitú úlohu pri rozvoji skutočného európskeho trhu práce.

  Pozmeňujúci návrh    58

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 33

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (33)  Nedostatočný prístup mikropodnikov, subjektov sociálneho hospodárstva a sociálnych podnikov k finančným prostriedkom je jednou z hlavných prekážok zriaďovania podnikov, predovšetkým pokiaľ ide o osoby, ktoré sú najviac vzdialené od trhu práce. V nariadení o ESF+ sa zavádzajú ustanovenia s cieľom vytvoriť trhový ekosystém na zvýšenie ponuky a zlepšenie prístupu k financovaniu pre sociálne podniky, ako aj na uspokojenie dopytu zo strany tých, ktorí to najviac potrebujú, a najmä nezamestnaných, ženy a zraniteľných ľudí, ktorí by chceli založiť alebo rozvíjať mikropodnik. Na tento cieľ sa zamerajú aj finančné nástroje a rozpočtová záruka v rámci zložky fondu InvestEU týkajúcej sa sociálnych investícií a zručností.

  (33)  Nedostatočný prístup mikropodnikov, sociálneho hospodárstva a podnikov sociálneho hospodárstva k finančným prostriedkom je jednou z hlavných prekážok zriaďovania podnikov, predovšetkým pokiaľ ide o osoby, ktoré sú najviac vzdialené od trhu práce. V nariadení o ESF+ sa zavádzajú ustanovenia s cieľom vytvoriť trhový ekosystém na zvýšenie ponuky a zlepšenie prístupu k financovaniu a podporným službám pre podniky sociálneho hospodárstva, a to aj v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ako aj na uspokojenie dopytu zo strany tých, ktorí to najviac potrebujú, a najmä nezamestnaných, žien a znevýhodnených skupín, ktorí by chceli založiť alebo rozvíjať mikropodnik. Na tento cieľ sa zamerajú aj finančné nástroje a rozpočtová záruka v rámci zložky fondu InvestEU týkajúcej sa sociálnych investícií a zručností.

  Pozmeňujúci návrh    59

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 33 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (33a)  Komisia by mala na úrovni Únie zaviesť „európsku značku sociálneho hospodárstva“ pre sociálne a solidárne podniky na základe jasných kritérií určených na zvýraznenie osobitných charakteristík týchto podnikov a ich sociálneho vplyvu, zvýšenie ich viditeľnosti, vytvorenie stimulov pre investície, uľahčenie prístupu k financovaniu a jednotnému trhu pre tých, ktorí sú ochotní rozšíriť svoju činnosť do iných členských štátov, a to spôsobom, ktorý je v súlade s rôznymi právnymi formami a rámcami v tomto odvetví a v členských štátoch.

  Pozmeňujúci návrh    60

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 34

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (34)  Účastníci trhu zaoberajúci sa sociálnymi investíciami vrátane filantropov môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní viacerých cieľov ESF+, keďže ponúkajú financovanie, ako aj inovatívne a doplnkové prístupy k boju proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe, znižovaniu nezamestnanosti a dosahovaniu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Filantropi, ako napríklad nadácie a darcovia, by sa preto mali vo vhodných prípadoch zapájať do akcií v rámci ESF+, a to najmä tých, ktorých cieľom je vytvoriť trhový ekosystém sociálnych investícií.

  (34)  Účastníci trhu zaoberajúci sa sociálnymi investíciami vrátane filantropov môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní viacerých cieľov ESF+, keďže ponúkajú financovanie, ako aj inovatívne a doplnkové prístupy k boju proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe, znižovaniu nezamestnanosti a dosahovaniu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Filantropi, ako napríklad nadácie a darcovia, by sa preto mali vo vhodných prípadoch, a pokiaľ politické alebo sociálne programy týchto nadácií a darcov nie sú v rozpore s ideálmi Únie, zapájať do akcií v rámci ESF+, a to najmä tých, ktorých cieľom je vytvoriť trhový ekosystém sociálnych investícií.

  Pozmeňujúci návrh    61

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 34 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (34a)  Nadnárodná spolupráca má značnú pridanú hodnotu, a preto by mala byť podporovaná všetkými členskými štátmi s výnimkou riadne odôvodnených prípadov, pričom sa zohľadní zásada proporcionality. Je tiež potrebné posilniť úlohu Komisie pri uľahčovaní výmeny skúseností a koordinácii vykonávania príslušných iniciatív.

  Pozmeňujúci návrh    62

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 35 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (35a)  Komisia by mala zvýšiť účasť členských štátov a nedostatočne zastúpených organizácií tým, že čo najviac odstráni prekážky účasti vrátane administratívnej záťaže plynúcej z podávania žiadostí o financovanie a zo získavania financovania.

  Pozmeňujúci návrh    63

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 35 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (35b)  Jedným z hlavných cieľov Únie je posilnenie zdravotných systémov formou podpory digitálnej transformácie zdravotnej starostlivosti a starostlivosti o pacientov a rozvojom udržateľného systému zdravotných informácií, ako aj podporou národných reforiem tak, aby sa zdravotné systémy stali efektívnejšími, prístupnejšími a odolnejšími.

  Pozmeňujúci návrh    64

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 36

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (36)  To, že budú ľudia dlhšie zdraví a aktívni a budú sa môcť aktívne podieľať na starostlivosti o svoje zdravie, bude mať celkovo pozitívne účinky na zdravie vrátane nerovností v oblasti zdravia, kvality života, produktivity, konkurencieschopnosti a inkluzívnosti, pričom sa zníži tlak na rozpočty členských štátov. Komisia je odhodlaná pomáhať členským štátom pri dosahovaní ich cieľov trvalo udržateľného rozvoja, najmä cieľa 3 „Zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých v každom veku“.17

  (36)  Na splnenie požiadaviek stanovených v článku 168 ZFEÚ je potrebné nepretržité úsilie. To, že budú všetci ľudia zdraví a aktívni nediskriminačným spôsobom a budú sa môcť aktívne podieľať na starostlivosti o svoje zdravie, bude mať celkovo pozitívne účinky na zdravie vrátane nerovností v oblasti zdravia, kvality života, produktivity, konkurencieschopnosti a inkluzívnosti, pričom sa zníži tlak na rozpočty členských štátov. Podpora inovácií vrátane sociálnych inovácií, ktoré majú vplyv na zdravie, a ich uznávanie pomáhajú pri riešení výzvy udržateľnosti v sektore zdravotníctva v súvislosti s riešením problémov demografickej zmeny. Činnosti zamerané na zmiernenie nerovností v oblasti zdravia sú navyše dôležité na účely dosahovania „inkluzívneho rastu“. Komisia je odhodlaná pomáhať členským štátom pri dosahovaní ich cieľov trvalo udržateľného rozvoja, najmä cieľa 3 „Zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých v každom veku“.17

  _________________

  _________________

  17 COM(2016)0739 final.

  17 COM(2016)0739 final.

  Pozmeňujúci návrh    65

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 36 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (36a)  Podľa vymedzenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je zdravie „stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, a nielen neprítomnosť choroby alebo invalidity“. V záujme zlepšenia zdravia obyvateľstva Únie je dôležité nesústrediť sa len na fyzické zdravie a sociálny blahobyt. Podľa WHO problémy s duševným zdravím majú takmer 40 % podiel na rokoch prežitých s postihnutím. Problémy s duševným zdravím sa taktiež vyznačujú širokým rozsahom, dlhým trvaním a sú zdrojom diskriminácie a výrazne prispievajú k nerovnosti v oblasti zdravia. Hospodárska kríza navyše ovplyvňuje faktory, ktoré sú určujúce pre duševné zdravie, pretože sa oslabujú ochranné faktory a zvyšujú rizikové faktory.

  Pozmeňujúci návrh    66

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 37

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (37)  Postupy prijímania rozhodnutí na účely plánovania a riadenia inovatívnych, efektívnych a odolných systémov zdravotnej starostlivosti, podpory nástrojov na zabezpečenie univerzálneho prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti a dobrovoľného uplatňovania najlepších postupov v širšom meradle by sa mali opierať o dôkazy, ako aj spoločné hodnoty a zásady v systémoch zdravotnej starostlivosti Európskej únie, ktoré boli vymedzené v záveroch Rady z 2. júna 2006.

  (37)  Postupy prijímania rozhodnutí na účely plánovania a riadenia inovatívnych, efektívnych a odolných systémov zdravotnej starostlivosti, podpory nástrojov na zabezpečenie univerzálneho prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti orientovanej na človeka a k súvisiacej starostlivosti a dobrovoľného uplatňovania najlepších postupov v širšom meradle by sa mali opierať o dôkazy, ako aj spoločné hodnoty a zásady v systémoch zdravotnej starostlivosti Európskej únie, ktoré boli vymedzené v záveroch Rady z 2. júna 2006. Zahŕňa to služby v oblasti podpory zdravia a prevencie chorôb v rámci primárnych služieb zdravotnej starostlivosti.

  Pozmeňujúci návrh    67

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 37 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (37a)  Predchádzajúce akčné programy Únie v oblasti verejného zdravia (2003 – 2008) a v oblasti zdravia (2008 – 2013 a 2014 – 2020) prijaté rozhodnutiami Európskeho parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES1a a 1350/2007/ES1b, resp. nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 282/20141c(„predchádzajúce programy v oblasti zdravia“), boli hodnotené pozitívne, pretože viedli k viacerým dôležitým novým prvkom a zlepšeniam. Zložka ESF+ Zdravie by mala stavať na výsledkoch predchádzajúcich programov v oblasti zdravia.

   

  ____________________

   

  1a Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES z 23. septembra 2002 o akčnom programe Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003-2008) (Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 1).

   

  1b Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES z 23. októbra 2007, ktorým sa ustanovuje druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 – 2013) (Ú. v. EÚ L 301, 20.11.2007, s. 3).

   

  1c Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 282/2014 z 11. marca 2014 o ustanovení tretieho akčného programu pre Úniu v oblasti zdravia (2014 – 2020), ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1350/2007/ES (Ú. v. EÚ L 86, 21.3.2014, s. 1).

  Pozmeňujúci návrh    68

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 37 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (37b)  Zložka ESF+ Zdravie by mala byť prostriedkom podpory akcií v oblastiach s pridanou hodnotou Únie, ktorú možno preukázať na základe: výmeny osvedčených postupov medzi členskými štátmi a medzi regiónmi; podpory sietí na vzájomnú výmenu znalostí alebo vzájomné učenie; podpory kvalifikácie zdravotníckych pracovníkov; riešenia cezhraničných hrozieb s cieľom znížiť ich riziká a zmierniť ich následky; riešenia určitých problémov týkajúcich sa vnútorného trhu, pri ktorých má Únia významnú legitímnosť pri zaisťovaní vysokokvalitných riešení vo všetkých členských štátoch; uvoľnenia potenciálu inovácie v oblasti zdravia; akcií, ktoré by viedli k systému referenčných hodnôt, ktorý by umožňoval informované rozhodovanie na úrovni Únie; zlepšovania efektívnosti tým, že sa zabráni míňaniu zdrojov v dôsledku duplikácie a že sa zoptimalizuje používanie finančných zdrojov.

  Pozmeňujúci návrh    69

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 38

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (38)  Zložka ESF+ Zdravie by mala prispieť k prevencii chorôb počas celého života občanov Únie a podpore zdravia prostredníctvom riešenia rizikových faktorov ohrozujúcich zdravie, ako je užívanie tabaku a pasívne fajčenie, škodlivé požívanie alkoholu, užívanie nelegálnych drog a obmedzenie škôd na zdraví spojených s drogami, nezdravé stravovacie návyky a fyzická nečinnosť, a mala by stimulovať prostredia podporujúce zdravý životný štýl s cieľom doplniť opatrenia členských štátov v súlade s príslušnými stratégiami. Do zložky ESF+ Zdravie by sa mali začleniť účinné modely prevencie, inovačné technológie a nové obchodné modely a riešenia s cieľom prispieť k inovačným, efektívnym a udržateľným systémom zdravotnej starostlivosti členských štátov a uľahčiť prístup k lepšej a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti pre európskych občanov.

  (38)  Zložka ESF+ Zdravie by mala prispieť k prevencii chorôb, včasnej diagnostike počas celého života ľudí žijúcich v Únii a podpore zdravia prostredníctvom riešenia rizikových faktorov ohrozujúcich zdravie, ako je užívanie tabaku, fajčenie a pasívne fajčenie, škodlivé požívanie alkoholu, environmentálne rizikové faktory súvisiace so zdravím, užívanie nelegálnych drog a obmedzenie škôd na zdraví spojených s drogami, obezita a nezdravé stravovacie návyky, takisto súvisiace s chudobou, a fyzická nečinnosť, a mala by stimulovať prostredia podporujúce zdravý životný štýl, väčšiu informovanosť verejnosti o rizikových faktoroch, dobre navrhnuté zásahy v oblasti verejného zdravia na zníženie zaťaženia a vplyvu infekcií a infekčných chorôb, ktorým sa dá predchádzať, a to aj prostredníctvom očkovania, v celkovom zdraví počas života s cieľom doplniť opatrenia členských štátov v súlade s príslušnými stratégiami. V tejto súvislosti treba venovať osobitnú pozornosť vzdelávaniu v oblasti zdravia, keďže to jednotlivcom a komunitám pomáha zlepšovať zdravie, rozširovať ich poznatky a ovplyvňovať ich postoje. Súčasné zdravotné výzvy sa dajú účinne riešiť len prostredníctvom spolupráce na úrovni Únie a pokračujúcej akcie Únie v oblasti zdravia. Zo zložky ESF+ Zdravie by sa malo podporovať vykonávanie príslušného práva Únie, mali by sa do nej začleniť účinné modely prevencie a zvyšovania informovanosti pre oslovenie všetkých, inovačné technológie a nové obchodné modely a riešenia s cieľom prispieť k inovačným, prístupným, efektívnym a udržateľným systémom zdravotnej starostlivosti členských štátov a uľahčiť prístup k lepšej a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti pre ľudí žijúcich v Únii v mestských aj vidieckych oblastiach.

  Pozmeňujúci návrh    70

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 38 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (38a)  S cieľom vykonávať akcie v rámci zložky Zdravie by Komisia mala podporiť vytvorenie riadiaceho výboru pre zdravie. Komisia by navyše mala navrhnúť spôsoby a metodiku na zosúladenie činností týkajúcich sa zdravia s procesom európskeho semestra, v rámci ktorého je teraz možné odporučiť reformy zdravotných systémov (a v skutočnosti iných sociálnych determinantov zdravia) smerom k väčšej dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti a opatrení sociálnej ochrany v členských štátoch EÚ.

  Pozmeňujúci návrh    71

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 39

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (39)  Neprenosné choroby sú príčinou 80 % prípadov predčasných úmrtí v Únii a účinná prevencia si vyžaduje zohľadňovanie viacerých cezhraničných aspektov. Európsky parlament a Rada súčasne zdôraznili potrebu minimalizovať vplyv závažných cezhraničných ohrození zdravia, ako sú prenosné choroby a iné biologické, chemické, environmentálne a neznáme hrozby, na verejné zdravie prostredníctvom podpory pripravenosti a posilňovania schopnosti reagovať.

  (39)  Neprenosné choroby sú príčinou 80 % prípadov predčasných úmrtí v Únii a účinná prevencia si vyžaduje zohľadňovanie viacerých medzisektorových akcií a cezhraničných aspektov. Európsky parlament a Rada súčasne zdôraznili potrebu minimalizovať vplyv závažných cezhraničných ohrození zdravia, ako sú náhle a kumulatívne environmentálne emisie a znečistenie, prenosné choroby a iné biologické, chemické, environmentálne a neznáme hrozby, na verejné zdravie prostredníctvom podpory pripravenosti a posilňovania schopnosti reagovať.

  Pozmeňujúci návrh    72

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 39 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (39a)  Pokračujúce investície do inovačných prístupov založených na komunitách na riešenie cezhraničných chorôb, ako je epidémia HIV/AIDS, tuberkulóza a vírusová hepatitída, majú rozhodujúci význam, keďže sociálny rozmer chorôb je významným faktorom ovplyvňujúcim schopnosť bojovať proti nim ako proti epidémii v Únii a v susedných krajinách. Ambicióznejšie politické vedenie a primerané technické a finančné prostriedky na zabezpečenie udržateľnej regionálnej reakcie v boji proti HIV/AIDS, tuberkulóze a hepatitíde v Európe budú nástrojom na dosahovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja pre tieto choroby.

  Pozmeňujúci návrh    73

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 40

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (40)  V záujme zaistenia účinných systémov zdravotnej starostlivosti a zdravia občanov je nevyhnutné znížiť zaťaženie rezistentnými infekciami a infekciami spojenými so zdravotnou starostlivosťou a zabezpečiť dostupnosť účinných antimikrobiálnych látok.

  (40)  V záujme zaistenia účinných systémov zdravotnej starostlivosti a zdravia občanov je nevyhnutné znížiť zaťaženie rezistentnými infekciami a infekciami spojenými so zdravotnou starostlivosťou a zabezpečiť dostupnosť účinných antimikrobiálnych látok, a pritom znižovať ich užívanie s cieľom bojovať proti antimikrobiálnej rezistencii.

  Pozmeňujúci návrh    74

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 42

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (42)  Vzhľadom na špecifickú povahu niektorých cieľov spadajúcich pod zložku ESF+ Zdravie a pod určitý typ akcií v rámci uvedenej zložky majú najlepšie predpoklady na vykonávanie súvisiacich činností príslušné orgány členských štátov. Uvedené orgány, ktoré určili samotné členské štáty, by sa mali preto považovať za prijímateľov na účely článku [195] [nového nariadenia o rozpočtových pravidlách] a takýmto orgánom by sa mali udeľovať granty bez predchádzajúceho uverejnenia výziev na predkladanie návrhov.

  (42)  Vzhľadom na špecifickú povahu niektorých cieľov spadajúcich pod zložku ESF+ Zdravie a pod určitý typ akcií v rámci uvedenej zložky majú najlepšie predpoklady na vykonávanie súvisiacich činností príslušné orgány členských štátov s aktívnou podporou občianskej spoločnosti. Uvedené orgány, ktoré určili samotné členské štáty, a okrem toho podľa potreby aj organizácie občianskej spoločnosti by sa mali preto považovať za prijímateľov na účely článku [195] [nového nariadenia o rozpočtových pravidlách] a takýmto orgánom by sa mali udeľovať granty bez predchádzajúceho uverejnenia výziev na predkladanie návrhov.

  Odôvodnenie

  V správe by sa malo požadovať zmysluplné zapojenie občianskej spoločnosti na podporu príslušných orgánov členských štátov. Ich účasť je rozhodujúca pre dosiahnutie cieľov návrhu.

  Pozmeňujúci návrh    75

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 42 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (42a)  V záujme zvýšenia výkonnosti programu pri monitorovaní neefektívností a nedostatkov by Komisia mala vykonávať a používať na monitorovanie programové a pre jednotlivé akcie špecifické ukazovatele, aby sa zaistilo splnenie cieľov programu.

  Pozmeňujúci návrh    76

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 42 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (42b)  V rámci programu ESF+ by sa mali riešiť existujúce prekážky účasti občianskej spoločnosti, napríklad formou zjednodušenia postupov podávania žiadostí, zmiernením finančných kritérií tým, že sa v niektorých prípadoch nebude požadovať percento spolufinancovania, ale aj prostredníctvom budovania spôsobilostí pacientov, ich organizácií a iných zainteresovaných strán formou odbornej prípravy a vzdelávania. Program by sa mal zameriavať aj na umožnenie fungovania sietí a organizácií občianskej spoločnosti na úrovni Únie, ktoré prispievajú k dosahovaniu jeho cieľov, vrátane organizácií na úrovni Únie.

  Odôvodnenie

  „Úloha občianskej spoločnosti je kľúčom pri dosahovaní spoločenského blaha. Zabezpečuje jedinečnú pridanú hodnotu tým, že posilňuje postavenie ľudí, a jej neprítomnosť vedie k slabému zdraviu.“ (Greer, S., Wismar, M., Pastorino, G. a Kosinska, M. (2017) Civil society and health).

  Pozmeňujúci návrh    77

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 42 c (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (42c)  Zložka ESF+ Zdravie by sa mala vykonávať tak, aby sa rešpektovala zodpovednosť členských štátov za vymedzenie ich politiky v oblasti zdravia, ako aj za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a lekárskej starostlivosti. Príslušné orgány na nižšej vnútroštátnej úrovni by sa mali zapájať tak, aby sa zaistil účinný a trvalý vplyv politiky Únie v oblasti zdravia prostredníctvom jej integrácie do sociálnych politík v teréne, a mali by sa pritom rešpektovať povinnosti podľa zmlúv a úloha členských štátov ako hlavných účastníkov v rozhodovacom procese Únie.

  Pozmeňujúci návrh    78

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 44

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (44)  právne predpisy EÚ v oblasti zdravia majú bezprostredný vplyv na životy občanov, efektívnosť a odolnosť systémov zdravotnej starostlivosti a dobré fungovanie vnútorného trhu. Regulačný rámec týkajúci sa zdravotníckych výrobkov a technológií (medicínske výrobky, zdravotnícke pomôcky a látky ľudského pôvodu), ako aj právnych predpisov vzťahujúcich sa na tabak, práv pacientov v súvislosti s cezhraničnými ohrozeniami zdravia a závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia má zásadný význam pre ochranu zdravia v EÚ. Nariadenie a jeho vykonávanie a presadzovanie musia držať krok s inováciou a pokrokom vo výskume a so spoločenskými zmenami v tejto oblasti a zároveň musia plniť ciele v oblasti zdravia. Preto je potrebné neustále rozvíjať databázu dôkazov potrebných na vykonávanie právnych predpisov takéhoto vedeckého charakteru.

  (44)  Právne predpisy EÚ v oblasti zdravia majú bezprostredný vplyv na životy občanov, efektívnosť a odolnosť systémov zdravotnej starostlivosti a dobré fungovanie vnútorného trhu. Regulačný rámec týkajúci sa zdravotníckych výrobkov a technológií (medicínske výrobky, zdravotnícke pomôcky a látky ľudského pôvodu), ako aj právnych predpisov vzťahujúcich sa na tabak, práv pacientov v súvislosti s cezhraničnými ohrozeniami zdravia a závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia má zásadný význam pre ochranu zdravia v EÚ. Na zdravie majú navyše vplyv mnohé ďalšie právne akty Únie, napríklad tie, ktoré súvisia s potravinami a označovaním potravín, so znečistením ovzdušia, endokrinnými disruptormi a pesticídmi. V niektorých prípadoch kumulatívne vplyvy environmentálnych rizikových faktorov nie sú zreteľne pochopiteľné, čo môže viesť k neprípustným rizikám pre zdravie občanov.

  Pozmeňujúci návrh    79

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 44 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (44a)  Nariadenie so zdravotnými následkami, ako aj jeho vykonávanie a presadzovanie by mali držať krok s inováciami a pokrokom vo výskume a so spoločenskými zmenami v tejto oblasti, pričom súčasne sa musí naďalej opierať o zásadu predbežnej opatrnosti, ako je zakotvená v zmluvách. Preto je potrebné sústavne rozvíjať základňu dôkazov potrebnú na vykonávanie právnych predpisov takéhoto vedeckého charakteru a s cieľom zabezpečiť možnosť nezávislej kontroly, a tým aj opätovné získanie dôvery verejnosti v procesy Únie, a keďže vzhľadom na samotnú povahu je výmena týchto dôkazov vo verejnom záujme, mala by sa zaručiť najvyššia miera transparentnosti.

  Pozmeňujúci návrh    80

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 44 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (44b)  Riešenie zdravotných výziev sa nemôže odohrávať len v sektore zdravotníctva, pretože na zdravie majú vplyv viaceré ďalšie faktory. Preto, ako sa uvádza v Maastrichtskej a Amsterdamskej zmluve, zdravie vo všetkých politikách je dôležité pre schopnosť Únie čeliť budúcim výzvam. To, aby iné sektory pochopili následky svojich rozhodnutí na zdravie a aby zdravie začlenili do svojich politík, však patrí medzi jednu z najväčších výziev, na ktorú dnes európsky sektor zdravotníctva naráža. Dôležitý pokrok v oblasti zdravia sa doposiaľ zaznamenal v politikách v takých sektoroch, ako je vzdelávanie, doprava, výživa, poľnohospodárstvo, práca alebo plánovanie. Napríklad v prípade zdravia srdca sa zaznamenali významné zlepšenia prostredníctvom zmien v politikách a nariadeniach týkajúcich sa kvality potravín, vyššej fyzickej aktivity a obmedzenia fajčenia.

  Pozmeňujúci návrh    81

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 46

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (46)  V záujme zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami k vykonávaniu Parížskej dohody, ako aj v súlade s cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja, toto nariadenie prispeje k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy v politikách Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % rozpočtových výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti klímy. Vo fáze prípravy a implementácie sa určia relevantné akcie, ktoré sa preskúmajú v rámci hodnotenia v polovici obdobia.

  (46)  V záujme zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie k vykonávaniu Parížskej dohody, ako aj s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja toto nariadenie prispeje k začleňovaniu opatrení v oblasti klímy do politík Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % rozpočtových výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti klímy v období VFR na roky 2021 – 2027 a ročného cieľa 30 % čo najskôr, najneskôr však do roku 2027. Vo fáze prípravy a implementácie sa určia relevantné akcie, ktoré sa preskúmajú v rámci hodnotenia v polovici obdobia.

  Pozmeňujúci návrh    82

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 47

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (47)  Podľa článku [94 rozhodnutia Rady 2013/755/EÚ19] osoby a subjekty usadené v zámorských krajinách a na zámorských územiach sú oprávnené získať financovanie v súlade s pravidlami a cieľmi zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia a zložky Zdravie a prípadnými dojednaniami uplatniteľnými na členský štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo územie spojené.

  (47)  Podľa článku [94 rozhodnutia Rady 2013/755/EÚ19] osoby a subjekty usadené v zámorských krajinách a na zámorských územiach sú oprávnené získať financovanie s výhradou pravidiel a cieľov zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia a zložky Zdravie a prípadných dojednaní uplatniteľných na členský štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo územie spojené. Program bude musieť umožniť osobitné obmedzenia, ktorým sú vystavené osoby a subjekty usadené na týchto územiach, aby sa umožnil riadny prístup k uvedeným zložkám.

  __________________

  __________________

  19Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“) (Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1).

  19Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“) (Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1).

  Pozmeňujúci návrh    83

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 48

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (48)  Tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), sa môžu zúčastňovať na programoch Únie v rámci spolupráce zavedenej na základe dohody o EHP, v ktorej sa stanovuje vykonávanie programov na základe rozhodnutia podľa uvedenej dohody. V tomto nariadení by sa malo zaviesť osobitné ustanovenie, na základe ktorého by sa zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi, Európskemu úradu pre boj proti podvodom, ako aj Európskemu dvoru audítorov udelili potrebné práva a prístup, aby mohli riadne vykonávať svoje príslušné právomoci.

  (48)  Pod podmienkou dodržiavania všetkých príslušných pravidiel a nariadení sa tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), môžu zúčastňovať na programoch Únie v rámci spolupráce zavedenej na základe dohody o EHP, v ktorej sa stanovuje vykonávanie programov na základe rozhodnutia podľa uvedenej dohody. V tomto nariadení by sa malo zaviesť osobitné ustanovenie, na základe ktorého by sa zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi, Európskemu úradu pre boj proti podvodom, ako aj Európskemu dvoru audítorov udelili potrebné práva a prístup, aby mohli riadne vykonávať svoje príslušné právomoci.

  Pozmeňujúci návrh    84

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 50 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (50a)  Je dôležité zabezpečiť riadne a spravodlivé finančné riadenie fondu s cieľom zabezpečiť jeho vykonávanie čo najjasnejším, najúčinnejším a najjednoduchším spôsobom a zároveň zabezpečiť právnu istotu a jeho prístupnosť pre všetkých účastníkov. Keďže činnosti ESF + sa uskutočňujú v rámci zdieľaného riadenia, členské štáty by nemali pridávať dodatočné pravidlá alebo priebežne meniť pravidlá, pretože by to prijímateľom komplikovalo využívanie finančných prostriedkov a mohlo by to viesť k oneskoreným úhradám faktúr.

  Pozmeňujúci návrh    85

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 51

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (51)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zefektívnenie trhov práce a podpora prístupu ku kvalitnému zamestnaniu, zlepšenie prístupu ku vzdelaniu a odbornej príprave a zlepšenie ich kvality, podpora sociálneho začlenenia a zdravia a znižovanie chudoby, ako aj akcie v rámci zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia a zložky Zdravie, nie je možné dostatočne dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

  (51)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zvýšenie účinnosti a spravodlivosti trhov práce a podpora prístupu ku kvalitnému zamestnaniu, zlepšenie prístupu ku vzdelaniu, odbornej príprave a starostlivosti a zlepšenie ich kvality, podpora sociálneho začlenenia, rovnakých príležitostí a zdravia a odstraňovanie chudoby, ako aj akcie v rámci zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia a zložky Zdravie nie je možné dostatočne dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

  Pozmeňujúci návrh    86

  Návrh nariadenia

  Článok 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 1

  Článok 1

  Predmet úpravy

  Predmet úpravy

  Týmto nariadením sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+)

  Týmto nariadením sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+). ESF+ tvoria tri zložky: zložka podliehajúca zdieľanému riadeniu, zložka Zamestnanosť a sociálna inovácia a zložka Zdravie.

  Stanovujú sa ním ciele ESF+, rozpočet na roky 2021 – 2027, metódy implementácie, formy financovania z prostriedkov únie a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov.

  V tomto nariadení sa stanovujú ciele ESF+, rozpočet na roky 2021 – 2027, metódy implementácie, formy financovania z prostriedkov Únie a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov a dopĺňajú sa ním všeobecné pravidlá vzťahujúce sa na ESF+ podľa nariadenia (EÚ) č. [nariadenie, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia].

  Pozmeňujúci návrh    87

  Návrh nariadenia

  Článok 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 2

  Článok 2

  Vymedzenie pojmov

  Vymedzenie pojmov

  1.  Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

  1.  Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

  (1)  „sprievodné opatrenia“ sú činnosti, ktoré presahujú rámec distribúcie potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci s cieľom riešiť sociálne vylúčenie, ako napríklad odkázanie na sociálne služby a poskytovanie sociálnych služieb alebo poradenstvo týkajúce sa riadenia rozpočtu domácnosti;

  (1)  „sprievodné opatrenia“ sú činnosti, ktoré presahujú rámec distribúcie potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci s cieľom riešiť sociálne vylúčenie a odstraňovať chudobu, ako napríklad odkázanie na sociálne služby a psychologickú podporu a poskytovanie sociálnych služieb a psychologickej podpory, poskytovanie príslušných informácií o verejných službách alebo poradenstva týkajúceho sa riadenia rozpočtu domácnosti;

  (2)  „pridružená krajina“ je tretia krajina, ktorá je zmluvnou stranou dohody s Úniou, ktorá jej umožňuje účasť na zložkách ESF+ Zamestnanosť a sociálna inovácia a Zdravie v súlade s článkom 30;

  (2)  „pridružená krajina“ je tretia krajina, ktorá je zmluvnou stranou dohody s Úniou, ktorá jej umožňuje účasť na zložkách ESF+ Zamestnanosť a sociálna inovácia a Zdravie v súlade s článkom 30;

  (3)  „základná materiálna pomoc“ je tovar, ktorý napĺňa základné potreby osoby na dôstojný život, ako je oblečenie, hygienické potreby a školský materiál;

  (3)  „základná materiálna pomoc“ je tovar, ktorý napĺňa základné potreby osoby na dôstojný život, ako je oblečenie, hygienické potreby vrátane ženských hygienických výrobkov a školský materiál;

  (4)  „operácia kombinovaného financovania“ sú akcie podporované z rozpočtu Únie vrátane akcií v rámci mechanizmov kombinovaného financovania podľa článku 2 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré kombinujú nesplatné formy podpory a/alebo finančné nástroje z rozpočtu Únie so splatnými formami podpory od rozvojových alebo iných verejných finančných inštitúcií, ako aj od komerčných finančných inštitúcií a investorov;

  (4)  „operácia kombinovaného financovania“ sú akcie podporované z rozpočtu Únie vrátane akcií v rámci mechanizmov kombinovaného financovania podľa článku 2 bodu 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré kombinujú nesplatné formy podpory a/alebo finančné nástroje z rozpočtu Únie so splatnými formami podpory od rozvojových alebo iných verejných finančných inštitúcií, ako aj od komerčných finančných inštitúcií a investorov;

  (5)  „spoločné ukazovatele okamžitých výsledkov“ sú spoločné ukazovatele výsledkov, ktoré zachytávajú vplyv do štyroch týždňov odo dňa, ktorým sa účastník prestal zúčastňovať na operácii (dátum ukončenia účasti);

  (5)  „spoločné ukazovatele okamžitých výsledkov“ sú spoločné ukazovatele výsledkov, ktoré zachytávajú vplyv do štyroch týždňov odo dňa, ktorým sa účastník prestal zúčastňovať na operácii (dátum ukončenia účasti);

  (6)  „spoločné ukazovatele dlhodobejších výsledkov“ sú spoločné ukazovatele výsledkov, ktoré zachytávajú vplyv šesť mesiacov po dni, ktorým sa účastník prestal zúčastňovať na operácii;

  (6)  „spoločné ukazovatele dlhodobejších výsledkov“ sú spoločné ukazovatele výsledkov, ktoré zachytávajú vplyv šesť a dvanásť mesiacov po dni, ktorým sa účastník prestal zúčastňovať na operácii;

  (7)  „náklady na nákup potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci“ sú skutočné náklady spojené s nákupom potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci prijímateľom a neobmedzujú sa na cenu potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci;

  (7)  „náklady na nákup potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci“ sú skutočné náklady spojené s nákupom potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci prijímateľom a neobmedzujú sa na cenu potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci;

   

  (7a)  „cezhraničné partnerstvá“ v zložke Zamestnanosť a sociálna inovácia sú trvalé štruktúry spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti, občianskou spoločnosťou alebo sociálnymi partnermi so sídlom minimálne v dvoch krajinách;

  (8)  „koncový príjemca“ je najodkázanejšia osoba alebo osoby, ktoré dostávajú podporu v zmysle článku 4 ods. 1 písm. ix);

  (8)  „koncový príjemca“ je najodkázanejšia osoba alebo osoby, ktoré dostávajú podporu v zmysle článku 4 ods. 1 bodu ix);

  (9)  „zdravotná kríza“ je každá kríza všeobecne vnímaná ako hrozba, ktorá má zdravotný rozmer a vyžaduje si naliehavé opatrenia zo strany orgánov v podmienkach neistoty;

  (9)  „zdravotná kríza“ je každá kríza všeobecne vnímaná ako hrozba, ktorá má zdravotný rozmer a vyžaduje si naliehavé opatrenia zo strany orgánov v podmienkach neistoty;

  (10)  „právny subjekt“ je každá fyzická osoba alebo právnická osoba zriadená a uznaná ako taká podľa vnútroštátneho práva, práva Únie alebo medzinárodného práva, ktorá má právnu subjektivitu a ktorá, konajúc vo svojom mene, môže vykonávať práva a podliehať povinnostiam;

  (10)  „právny subjekt“ je každá fyzická osoba alebo právnická osoba zriadená a uznaná ako taká podľa vnútroštátneho práva, práva Únie alebo medzinárodného práva, ktorá má právnu subjektivitu a ktorá, konajúc vo svojom mene, môže vykonávať práva a podliehať povinnostiam;

  (11)  „mikrofinancovanie“ zahŕňa záruky, mikroúvery, kapitál a kvázi kapitál v spojení so sprievodnými službami rozvoja podnikania napríklad vo forme individuálneho poradenstva, odbornej prípravy a mentorstva, ktoré sa poskytujú osobám alebo mikropodnikom, ktoré majú ťažkosti s prístupom k úveru na účely profesijnej a/alebo zárobkovej činnosti;

  (11)  „mikrofinancovanie“ zahŕňa záruky, mikroúvery, vlastný kapitál a kvázi vlastný kapitál v spojení so sprievodnými službami rozvoja podnikania napríklad vo forme individuálneho poradenstva, odbornej prípravy a mentorstva, ktoré sa poskytujú osobám a mikropodnikom, ktoré majú ťažkosti s prístupom k úveru na účely profesijnej a/alebo zárobkovej činnosti;

  (12)  „mikropodnik“ je podnik zamestnávajúci menej ako 10 ľudí, ktorého ročný obrat alebo súvaha neprekračuje 2 000 000 EUR;

  (12)  „mikropodnik“ je podnik zamestnávajúci menej ako 10 ľudí, ktorého ročný obrat alebo súvaha neprekračuje 2 000 000 EUR;

  (13)  „najodkázanejšie osoby“ sú fyzické osoby, či už jednotlivci, rodiny, domácnosti alebo skupiny zložené z takýchto osôb, v prípade ktorých sa stanovila potreba pomoci v rámci konzultácií s príslušnými zainteresovanými stranami a bez toho, aby došlo ku konfliktu záujmov, na základe objektívnych kritérií stanovených príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a schválených týmito príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, pričom tieto kritériá môžu zahŕňať prvky umožňujúce cielené zameranie na najodkázanejšie osoby v určitých zemepisných oblastiach;

  (13)  „najodkázanejšie osoby“ sú fyzické osoby, či už jednotlivci, rodiny, domácnosti alebo skupiny zložené z takýchto osôb, vrátane detí a bezdomovcov, v prípade ktorých sa stanovila potreba pomoci v rámci konzultácií s príslušnými zainteresovanými stranami a bez toho, aby došlo ku konfliktu záujmov, na základe objektívnych kritérií stanovených príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a schválených týmito príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, pričom tieto kritériá môžu zahŕňať prvky umožňujúce cielené zameranie na najodkázanejšie osoby v určitých zemepisných oblastiach;

  (14)  „referenčná hodnota“ je hodnota, ktorá slúži na stanovenie cieľových hodnôt pre spoločné ukazovatele výsledkov a špecifické programové ukazovatele výsledkov a ktorá vychádza z existujúcich alebo predchádzajúcich podobných intervencií;

  (14)  „referenčná hodnota“ je hodnota, ktorá slúži na stanovenie cieľových hodnôt pre spoločné ukazovatele výsledkov a špecifické programové ukazovatele výsledkov a ktorá vychádza z existujúcich alebo predchádzajúcich podobných intervencií;

  (15)  „sociálny podnik“ je podnik, ktorý bez ohľadu na svoju právnu formu alebo to, či ide o fyzickú osobu:

  (15)  „sociálny podnik“ je podnik sociálneho hospodárstva, ktorý bez ohľadu na svoju právnu formu alebo to, či ide o fyzickú osobu:

  a)  má v súlade so svojimi stanovami alebo iným právnym dokumentom, ktorý môže mať za následok vznik zodpovednosti podľa pravidiel členského štátu, v ktorom má sídlo, za hlavný cieľ dosiahnutie merateľného, pozitívneho sociálneho vplyvu, a nie tvorbu zisku na iné účely, a poskytuje služby alebo tovar, ktoré prinášajú návratnosť v sociálnej oblasti, a/alebo uplatňuje metódy výroby tovaru alebo poskytovania služieb, ktoré predstavujú sociálne ciele;

  a)  má v súlade so svojimi stanovami alebo iným právnym dokumentom, ktorý môže mať za následok vznik zodpovednosti podľa pravidiel členského štátu, v ktorom má sídlo, za hlavný cieľ dosiahnutie merateľného, pozitívneho sociálneho, ako aj environmentálneho vplyvu, a nie tvorbu zisku na iné účely, a poskytuje služby alebo tovar, ktoré prinášajú návratnosť v sociálnej oblasti, a/alebo uplatňuje metódy výroby tovaru alebo poskytovania služieb, ktoré predstavujú sociálne ciele;

  b)  využíva svoj zisk v prvom rade na dosiahnutie svojho hlavného sociálneho cieľa a má vopred vymedzené postupy a pravidlá upravujúce akékoľvek rozdeľovanie zisku, ktorými sa zabezpečí, aby takéto rozdelenie zisku neohrozilo jeho hlavný sociálny cieľ;

  b)  znovu investuje väčšinu svojho zisku v prvom rade na dosiahnutie svojho hlavného sociálneho cieľa a má vopred vymedzené postupy a pravidlá upravujúce akékoľvek rozdeľovanie zisku, ktorými sa zabezpečí, aby takéto rozdelenie zisku neohrozilo jeho hlavný sociálny cieľ;

  c)  je riadený v podnikateľskom duchu, zodpovedne a transparentne, najmä prostredníctvom zapojenia pracovníkov, zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán, na ktoré má jeho podnikateľská činnosť vplyv;

  c)  je riadený v podnikateľskom duchu, demokraticky, participatívne, zodpovedne a transparentne, najmä prostredníctvom zapojenia pracovníkov, zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán, na ktoré má jeho podnikateľská činnosť vplyv;

   

  (15a)  „podnik sociálneho hospodárstva“ sú rôzne typy podnikov a subjektov, ktoré patria do sociálneho hospodárstva, ako sú družstvá, vzájomné spoločnosti, združenia, nadácie, sociálne podniky a iné formy podnikov upravené právnymi predpismi jednotlivých členských štátov, a ktoré sú založené na uprednostnení jednotlivca a sociálnych cieľov pred kapitálom, demokratickom riadení, solidarite a opätovným investovaním väčšiny ziskov alebo prebytkov;

  (16)  „sociálne inovácie“ sú činnosti, ktoré majú z hľadiska svojich cieľov aj prostriedkov sociálny charakter, a to najmä tie, ktoré súvisia s vývojom a realizáciou nových myšlienok (týkajúcich sa výrobkov, služieb a modelov), ktoré napĺňajú sociálne potreby a zároveň vytvárajú nové sociálne vzťahy alebo spoluprácu, čím sú prospešné pre spoločnosť a zvyšujú jej schopnosť konať;

  (16)  „sociálne inovácie“ sú činnosti, vrátane kolektívnych činností, ktoré majú z hľadiska svojich cieľov aj prostriedkov sociálny charakter, a to najmä tie, ktoré súvisia s vývojom a realizáciou nových myšlienok (týkajúcich sa výrobkov, služieb, postupov a modelov), ktoré napĺňajú sociálne potreby a zároveň vytvárajú nové sociálne vzťahy alebo spoluprácu, a to aj medzi verejnými organizáciami, organizáciami tretieho sektora, ako sú dobrovoľnícke a komunitné organizácie, a podnikmi sociálneho hospodárstva, čím sú prospešné pre spoločnosť a zvyšujú jej schopnosť konať;

  (17)  „sociálne experimenty“ sú intervencie v oblasti politiky, ktoré ponúkajú inovačnú reakciu na sociálne potreby a ktoré sa uskutočňujú v malom rozsahu a v podmienkach, ktoré umožňujú meranie ich vplyvu pred tým, než sa začnú vykonávať v inom kontexte alebo vo väčšom rozsahu, ak sa výsledky ukážu ako presvedčivé;

  (17)  „sociálne experimenty“ sú intervencie v oblasti politiky, ktoré ponúkajú inovačnú reakciu na sociálne potreby a ktoré sa uskutočňujú v malom rozsahu a v podmienkach, ktoré umožňujú meranie ich vplyvu pred tým, než sa začnú vykonávať v inom kontexte, a to aj v geografickom a odvetvovom, alebo vo väčšom rozsahu, ak sa výsledky ukážu ako presvedčivé;

  (18)  „kľúčové kompetencie“ sú znalosti, zručnosti a kompetencie, ktoré všetci jednotlivci potrebujú v každej fáze svojho života na osobné naplnenie a rozvoj, zamestnanosť, sociálne začlenenie a aktívne občianstvo. Kľúčovými kompetenciami sú: gramotnosť, viacjazyčnosť, matematika, veda, technológia a inžinierstvo, digitálne kompetencie, osobné a sociálne kompetencie a schopnosť učiť sa, občianstvo, podnikavosť, kultúrne povedomie a vyjadrovanie;

  (18)  „kľúčové kompetencie“ sú znalosti, zručnosti a kompetencie, ktoré všetci jednotlivci potrebujú v každej fáze svojho života na osobné naplnenie a rozvoj, zamestnanosť, sociálne začlenenie a aktívne občianstvo. Kľúčovými kompetenciami sú: gramotnosť, viacjazyčnosť, matematika, veda, technológia, umenie a inžinierstvo; digitálne kompetencie, médiá; osobné a sociálne kompetencie a schopnosť učiť sa, občianstvo, podnikavosť, (medzi)kultúrne povedomie a vyjadrovanie a kritické myslenie;

  (19)  „tretia krajina“ je krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie.

  (19)  „tretia krajina“ je krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie;

   

  (19a)  „znevýhodnené skupiny“ sú cieľové skupiny s vysokou mierou osôb trpiacich alebo ohrozených chudobou, diskrimináciou alebo sociálnym vylúčením okrem iných vrátane etnických menšín, ako sú Rómovia, štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov, starších osôb, detí, osamelých rodičov, osôb so zdravotným postihnutím alebo osôb s chronickými chorobami;

   

  (19b)  „celoživotné vzdelávanie“ je vzdelávanie vo všetkých jeho formách (formálne a neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa), ktoré sa uskutočňuje vo všetkých etapách života vrátane vzdelávania v ranom detstve, všeobecného vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých, a ktorého výsledkom je zlepšenie vedomostí, zručností a kompetencií a možností zapojenia sa do spoločnosti.

  2.  Na zložku ESF+ podliehajúcu zdieľanému riadeniu sa uplatňujú aj vymedzenia pojmov v článku [2] [budúceho VN].

  2.  Na zložku ESF+ podliehajúcu zdieľanému riadeniu sa uplatňujú aj vymedzenia pojmov v článku [2] [budúceho VN].

   

  2a.  Vymedzenie pojmov v článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie1a, sa uplatňuje aj na zložku Zamestnanosť a sociálna inovácia a na zložku Zdravie v rámci priameho a nepriameho riadenia.

   

  ________________

   

  1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

   

  Pozmeňujúci návrh    88

  Návrh nariadenia

  Článok 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 3

  Článok 3

  Všeobecné ciele a metódy implementácie

  Všeobecné ciele a metódy implementácie

  Cieľom ESF+ je podporovať členské štáty v tom, aby dosiahli vysoké úrovne zamestnanosti a spravodlivú sociálnu ochranu a disponovali kvalifikovanou a odolnou pracovnou silou pripravenou pre budúci svet práce v súlade so zásadami stanovenými v Európskom pilieri sociálnych práv vyhlásenom Európskym parlamentom, Radou a Komisiou 17. novembra 2017.

  ESF+ podporuje členské štáty na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni a Úniu v tom, aby dosiahli inkluzívne spoločnosti, vysokú úroveň kvalitného zamestnania, vytvárania pracovných miest, kvalitného a inkluzívneho vzdelávania a odbornej prípravy, rovnakých príležitostí, odstránenia chudoby vrátane chudoby detí, sociálneho začlenenia a integrácie, sociálnej súdržnosti, sociálnej ochrany a disponovali kvalifikovanou a odolnou pracovnou silou pripravenou pre budúci svet práce.

   

  ESF+ musí byť v súlade so zmluvami Európskej únie a s chartou a dodržiavať zásady stanovené v Európskom pilieri sociálnych práv vyhlásenom Európskym parlamentom, Radou a Komisiou 17. novembra 2017, čím prispieva k cieľom Únie, pokiaľ ide o posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v súlade s článkom 174 ZFEÚ, a k záväzku Únie a jej členských štátov dosiahnuť ciele trvalo udržateľného rozvoja a záväzky prijaté v rámci Parížskej dohody.

  ESF+ podporuje, dopĺňa a zvyšuje hodnotu politík členských štátov s cieľom zabezpečiť rovnaké príležitosti, prístup na trh práce, spravodlivé pracovné podmienky, sociálnu ochranu a začlenenie a vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia.

  ESF+ podporuje, dopĺňa a zvyšuje hodnotu politík členských štátov s cieľom zabezpečiť rovnaké príležitosti, rovnaký prístup na trh práce, celoživotné vzdelávanie, kvalitné pracovné podmienky, sociálnu ochranu, začlenenie a inklúziu, odstránenie chudoby vrátane chudoby detí, investície do detí a mladých ľudí, nediskrimináciu, rodovú rovnosť, prístup k základným službám a vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia.

  Implementuje sa:

  Implementuje sa:

  a)  v rámci zdieľaného riadenia, pokiaľ ide o časť pomoci, ktorá zodpovedá špecifickým cieľom uvedeným v článku 4 ods. 1 (ďalej len „zložka ESF+ podliehajúca zdieľanému riadeniu“) a

  a)  v rámci zdieľaného riadenia, pokiaľ ide o časť pomoci, ktorá zodpovedá špecifickým cieľom uvedeným v článku 4 ods. 1 (ďalej len „zložka ESF+ podliehajúca zdieľanému riadeniu“) a

  b)  v rámci priameho a nepriameho riadenia, pokiaľ ide o časť pomoci, ktorá zodpovedá cieľom uvedeným v článku 4 ods. 1 a článku 23 (ďalej len „zložka Zamestnanosť a sociálna inovácia“), a časť pomoci, ktorá zodpovedá cieľom uvedeným v článku 4 ods. 1 a 3 a článku 26 (ďalej len „zložka Zdravie“).

  b)  v rámci priameho a nepriameho riadenia, pokiaľ ide o časť pomoci, ktorá zodpovedá cieľom uvedeným v článku 4 ods. 1 a článku 23 (ďalej len „zložka Zamestnanosť a sociálna inovácia“), a časť pomoci, ktorá zodpovedá cieľom uvedeným v článku 4 ods. 1 a 3 a článku 26 (ďalej len „zložka Zdravie“).

  Pozmeňujúci návrh    89

  Návrh nariadenia

  Článok 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 4

  Článok 4

  Špecifické ciele

  Špecifické ciele

  1.  ESF+ podporuje v oblastiach politiky, ako je zamestnanosť, vzdelávanie, sociálne začlenenie a zdravie, ďalej uvedené špecifické ciele, a tým prispieva aj k cieľu politiky „sociálnejšia Európa vďaka vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv“, ktorý je stanovený v článku [4] [budúceho VN]:

  1.  ESF+ podporuje v oblastiach politiky, ako je zamestnanosť, vzdelávanie, mobilita, sociálne začlenenie a zdravie, odstránenie chudoby a zdravie, ďalej uvedené špecifické ciele, a tým prispieva aj k cieľu politiky „sociálnejšia Európa vďaka vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv“, ktorý je stanovený v článku [4] [budúceho VN]:

  i)  zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, najmä mladých ľudí a dlhodobo nezamestnaných, ako aj neaktívnych osôb a podpora samostatnej zárobkovej činnosti a sociálneho hospodárstva,

  i)  zlepšenie prístupu ku kvalitnému zamestnaniu a k aktivačným opatreniam pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, najmä k osobitným opatreniam pre mladých ľudí, najmä prostredníctvom vykonávania záruky pre mladých ľudí, dlhodobo nezamestnaných, ekonomicko neaktívne osoby a znevýhodnené skupiny, so zameraním sa na osoby, ktoré sú od trhu práce najviac vzdialené, podpora zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti, podnikania a sociálneho hospodárstva;

  ii)  modernizácia inštitúcií a služieb trhu práce s cieľom posúdiť a predvídať potreby v oblasti zručností a zabezpečiť včasnú a cielenú pomoc a podporu v záujme zosúladenia ponuky s potrebami trhu práce, ako aj pri prechodoch medzi zamestnaniami a mobilite,

  ii)   modernizácia inštitúcií a služieb trhu práce s cieľom posúdiť a predvídať potreby v oblasti zručností a zabezpečiť včasnú a cielenú pomoc a podporu v záujme zosúladenia ponuky s potrebami trhu práce, ako aj pri prechodoch medzi zamestnaniami a mobilite,

  iii)  podpora účasti žien na trhu práce, lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom vrátane prístupu k starostlivosti o deti, zdravého a primerane prispôsobeného pracovného prostredia, ktoré by riešilo zdravotné riziká, adaptácie pracovníkov, podnikov a podnikateľov na zmeny a aktívneho starnutia,

  iii)  podpora účasti žien na trhu práce a kariérneho postupu, podpora zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu, lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom s osobitným zameraním na osamelých rodičov vrátane prístupu k cenovo dostupnej, inkluzívnej a ku kvalitnej starostlivosti o deti, vzdelávaniu v ranom detstve, starostlivosti o staršie osoby a k iným opatrovateľským službám a podpore; a zdravého a primerane prispôsobeného pracovného prostredia, ktoré rieši zdravotné riziká a riziká chorôb, adaptácie pracovníkov, profesijného preorientovania, podnikov a podnikateľov na zmeny a aktívneho starnutia v zdraví;

  iv)  zvýšenie kvality a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce s cieľom podporiť nadobúdanie kľúčových kompetencií, najmä digitálnych zručností,

  iv)  zvýšenie kvality, inkluzívnosti a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce s cieľom podporiť nadobúdanie kľúčových kompetencií, vrátane podnikateľských a digitálnych zručností, a uznávanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, s cieľom podporiť digitálnu integráciu a uľahčiť prechod od vzdelávania do zamestnania, v snahe zohľadniť sociálne a ekonomické požiadavky;

  v)  podpora rovnakého prístupu, a to najmä znevýhodnených skupín, ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a podpora ich úspešného ukončenia, a to počnúc vzdelávaním a starostlivosťou v ranom detstve cez všeobecné a odborné vzdelávanie a odbornú prípravu až po terciárnu úroveň vrátane vzdelávania a výučby dospelých a súčasné uľahčovanie vzdelávacej mobility pre všetkých,

  v)  podpora rovnakého prístupu, a to najmä znevýhodnených skupín a opatrovateľov, k vysokokvalitnému, cenovo dostupnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a podpora ich úspešného ukončenia, a to počnúc vzdelávaním a starostlivosťou v ranom detstve cez všeobecné a odborné vzdelávanie a odbornú prípravu až po terciárnu úroveň vrátane vzdelávania a výučby dospelých, riešenie predčasného ukončenia školskej dochádzky, podpora zavádzania systémov duálnej odbornej prípravy, učňovskej prípravy, vzdelávacej mobility pre všetkých a prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím;

  vi)  podpora celoživotného vzdelávania, najmä pružných príležitostí na zvyšovanie úrovne zručností a získavanie nových zručností pre všetkých s prihliadnutím na digitálne zručnosti, lepšie predvídanie zmien a nových požiadaviek na zručnosti na základe potrieb trhu práce, uľahčovanie zmien zamestnania a podpora pracovnej mobility,

  vi)  podpora celoživotného vzdelávania, najmä pružných príležitostí na zvyšovanie úrovne zručností a získavanie nových zručností pre všetkých s prihliadnutím na podnikateľské a digitálne zručnosti, lepšie predvídanie zmien a nových požiadaviek na zručnosti na základe potrieb trhu práce, uľahčovanie zmien zamestnania a podpora pracovnej mobility a plného zapojenia sa do spoločnosti;

  vii)  podpora aktívneho začlenenia s cieľom podporovať rovnosť príležitostí a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti,

  vii)  podpora aktívneho začlenenia s cieľom podporovať rovnosť príležitostí, nediskrimináciu a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti, najmä v prípade znevýhodnených skupín;

  viii)  podpora sociálno-ekonomickej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia,

  viii)  podpora dlhodobej sociálno-ekonomickej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov;

   

  viiia)  boj proti diskriminácii a podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia;

  ix)  zlepšovanie rovnakého a včasného prístupu ku kvalitným, udržateľným a cenovo dostupným službám, modernizácia systémov sociálnej ochrany vrátane podpory prístupu k sociálnej ochrane, zlepšovanie prístupnosti, účinnosti a odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti a služieb dlhodobej starostlivosti,

  ix)  zlepšovanie rovnakého a včasného prístupu ku kvalitným, udržateľným, prístupným a cenovo dostupným službám vrátane služieb pre prístup k bývaniu a zdravotnej starostlivosti orientovanej na pacienta a súvisiacej starostlivosti; modernizácia inštitúcií sociálneho zabezpečenia, verejných služieb zamestnanosti, systémov sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia vrátane podpory prístupu k rovnakej sociálnej ochrane s osobitným zameraním na deti a znevýhodnené skupiny a najodkázanejšie osoby; zlepšovanie prístupnosti, a to aj ppre osoby so zdravotným postihnutím, účinnosti a odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti a služieb dlhodobej starostlivosti;

   

  ixa)  zvyšovanie prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím s cieľom zlepšiť ich začlenenie v zamestnaní, vo vzdelávaní a v odbornej príprave;

  x)  podpora sociálnej integrácie osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením vrátane najodkázanejších osôb a detí,

  x)  podpora sociálnej integrácie osôb trpiacich alebo ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením vrátane najodkázanejších osôb a detí;

  xi)  riešenie materiálnej deprivácie prostredníctvom potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci pre najodkázanejšie osoby vrátane sprievodných opatrení.

  xi)  riešenie materiálnej deprivácie prostredníctvom potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci pre najodkázanejšie osoby vrátane sprievodných opatrení, s cieľom zabezpečiť ich sociálne začlenenie, s dôrazom na deti v zraniteľnom postavení.

  2.  Prostredníctvom akcií implementovaných v rámci zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu, ktoré sú zamerané na dosiahnutie špecifických cieľov uvedených v odseku 1, ESF+ prispieva aj k iným cieľom politiky uvedeným v článku [4] [budúceho VN], a to najmä tých, ktoré sa týkajú:

  2.  Prostredníctvom akcií implementovaných v rámci zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu, ktoré sú zamerané na dosiahnutie špecifických cieľov uvedených v odseku 1, ESF+ má za cieľ prispievať aj k iným cieľom politiky uvedeným v článku [4] [budúceho VN], a to najmä tých, ktoré sa týkajú:

  1.  inteligentnejšej Európy, a to prostredníctvom rozvoja zručností v oblasti inteligentnej špecializácie, zručností potrebných pre kľúčové podporné technológie, priemyselnej transformácie, sektorovej spolupráce v oblasti zručností a podnikania, odbornej prípravy výskumných pracovníkov, vytvárania sietí a partnerstiev medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, inštitúciami odborného vzdelávania a odbornej prípravy (OVP), výskumnými a technologickými centrami, podnikmi a zoskupeniami, podpory mikropodnikov, malých a stredných podnikov a sociálneho hospodárstva,

  1.  inteligentnejšej Európy, a to prostredníctvom rozvoja zručností v oblasti inteligentnej špecializácie, zručností potrebných pre kľúčové podporné technológie, priemyselnej transformácie, sektorovej spolupráce v oblasti zručností a podnikania, odbornej prípravy výskumných pracovníkov, vytvárania sietí a partnerstiev medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, inštitúciami odborného vzdelávania a odbornej prípravy (OVP), výskumnými a technologickými centrami, lekárskymi a zdravotníckymi strediskami a podnikmi a zoskupeniami, podpory mikropodnikov, malých a stredných podnikov a sociálneho hospodárstva s prihliadnutím na zákony a rámce týkajúce sa sociálneho hospodárstva vytvorené v členských štátoch,

  2.  ekologickejšej, nízkouhlíkovej Európy, a to prostredníctvom zlepšenia systémov vzdelávania a odbornej prípravy potrebných na adaptáciu zručností a kvalifikácií, zvyšovania zručností všetkých vrátane pracovnej sily, vytvárania nových pracovných miest v sektoroch súvisiacich so životným prostredím, klímou, energetikou a biohospodárstvom.

  2.  ekologickejšej, nízkouhlíkovej Európy, a to prostredníctvom zlepšenia systémov vzdelávania a odbornej prípravy potrebných na adaptáciu zručností a kvalifikácií, zvyšovania povedomia obyvateľov o udržateľnom rozvoji a životnom štýle, zvyšovania zručností všetkých vrátane pracovnej sily, vytvárania nových pracovných miest v sektoroch súvisiacich so životným prostredím, klímou, energetikou, obehovým hospodárstvom a biohospodárstvom,

   

  2a.  Únie, ktorá je bližšie k občanom, prostredníctvom opatrení na znižovanie chudoby a sociálne začlenenie, s prihliadnutím na špecifiká mestských, vidieckych a pobrežných regiónov s cieľom riešiť sociálno-ekonomické nerovnosti v mestách a regiónoch,

   

  2b.  v rámci zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia ESF+ podporuje rozvoj, vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie nástrojov, politík a príslušného práva Únie a podporuje tvorbu politiky založenú na dôkazoch, sociálne inovácie a sociálny pokrok v partnerstve so sociálnymi partnermi, organizáciami občianskej spoločnosti a verejnými a súkromnými subjektmi (špecifický cieľ 1); podporuje dobrovoľnú geografickú mobilitu pracovníkov na spravodlivom základe a rozvíja pracovné príležitosti (špecifický cieľ 2); podpora zamestnanosti a sociálneho začleňovania prostredníctvom zvyšovania dostupnosti a prístupnosti mikrofinancovania pre mikropodniky a podniky sociálneho hospodárstva, najmä pre zraniteľné osoby (špecifický cieľ 3);

  3.  Prostredníctvom zložky Zdravie podporuje ESF+ zdravie a prevenciu chorôb, prispieva k účinnosti, dostupnosti a odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti, zvyšuje bezpečnosť zdravotnej starostlivosti, znižuje nerovnosti v oblasti zdravia, chráni občanov pred cezhraničnými ohrozeniami zdravia a podporuje právne predpisy EÚ v oblasti zdravia.

  3.  prostredníctvom zložky Zdravie prispieva ESF+ k vysokej úrovni ochrany ľudského zdravia a prevencii chorôb, a to aj prostredníctvom podpory fyzickej aktivity a vzdelávania v oblasti zdravia, prispieva k účinnosti, prístupnosti a odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti, zvyšuje bezpečnosť zdravotnej starostlivosti, znižuje nerovnosti v oblasti zdravia, zvyšuje strednú dĺžku života pri narodení, chráni občanov pred cezhraničnými ohrozeniami zdravia, podporuje prevenciu chorôb a včasnú diagnostiku a podporu zdravia počas života a posilňuje a podporuje právne predpisy EÚ týkajúce sa zdravia, a to aj v oblasti environmentálneho zdravia, a podporuje zdravie vo všetkých politikách. Politika Únie v oblasti zdravia sa riadi cieľmi trvalo udržateľného rozvoja, aby sa zabezpečilo, že Únia a členské štáty dosiahnu cieľové hodnoty cieľa trvalo udržateľného rozvoja č. 3„Zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých v každom veku“.

  Pozmeňujúci návrh    90

  Návrh nariadenia

  Článok 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 5

  Článok 5

  Rozpočet

  Rozpočet

  1.  Celkové finančné krytie pre ESF+ na roky 2021 – 2027 je 101 174 000 000 EUR v bežných cenách.

  1.  Celkové finančné krytie pre ESF+ na roky 2021 – 2027 je 106 781 000 000 v cenách z roku 2018 (120 457 000 000 EUR v bežných cenách).

  2.  Výška časti finančného krytia pre zložku ESF+ podliehajúcu zdieľanému riadeniu v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu je 100 000 000 000 EUR v bežných cenách alebo 88 646 194 590 EUR v cenách z roku 2018, z čoho je 200 000 000 EUR v bežných cenách alebo 175 000 000 v cenách z roku 2018 pridelených na nadnárodnú spoluprácu na podporu inovačných riešení podľa článku 23 písm. i) a 400 000 000 EUR v bežných cenách alebo 376 928 934 v cenách z roku 2018 je pridelených ako dodatočné financovanie pre najvzdialenejšie regióny uvedené v článku 349 ZFEÚ a regióny úrovne NUTS 2 spĺňajúce kritériá stanovené v článku 2 protokolu č. 6 k Aktu o pristúpení z roku 1994.

  2.  Výška časti finančného krytia pre zložku ESF+ podliehajúcu zdieľanému riadeniu v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu je 105 686 000 000 EUR v cenách z roku 2018 (119 222 000 000 EUR v bežných cenách), z toho je 200 000 000 EUR v bežných cenách alebo 175 000 000 v cenách z roku 2018 pridelených na nadnárodnú spoluprácu na podporu inovačných riešení podľa článku 23 písm. i), 5 900 000 000 EUR je pridelených na opatrenia patriace pod európsku záruku pre deti podľa článku 10a a 400 000 000 EUR v bežných cenách alebo 376 928 934 v cenách z roku 2018 je pridelených ako dodatočné financovanie pre najvzdialenejšie regióny uvedené v článku 349 ZFEÚ a regióny úrovne NUTS 2 spĺňajúce kritériá stanovené v článku 2 protokolu č. 6 k Aktu o pristúpení z roku 1994.

  3.  Výška finančného krytia pre zložku Zamestnanosť a sociálna inovácia a zložku Zdravie na obdobie 2021 – 2027 je 1 174 000 000 EUR v bežných cenách.

  3.  Výška finančného krytia pre zložku Zamestnanosť a sociálna inovácia a zložku Zdravie na obdobie 2021 – 2027 je 1 095 000 000 EUR v cenách z roku 2018 (1 234 000 000 EUR v bežných cenách).

  4.  Orientačné rozdelenie sumy uvedenej v odseku 3 je takéto:

  4.  Orientačné rozdelenie sumy uvedenej v odseku 3 je takéto:

  a)  761 000 000 EUR na implementáciu zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia;

  a)  675 000 000 EUR v cenách z roku 2018 (761 000 000 EUR v bežných cenách) na implementáciu zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia;

  b)  413 000 000 EUR na implementáciu zložky Zdravie.

  b)  420 000 000 EUR v cenách z roku 2018 (473 000 000 EUR v bežných cenách; alebo 0,36 % z VFR na roky 2021 – 2027) na implementáciu zložky Zdravie

  5.  Sumy uvedené v odsekoch 3 a 4 sa môžu použiť aj na technickú a administratívnu pomoc určenú na implementáciu programov, ako sú prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií.

  5.  Sumy uvedené v odsekoch 3 a 4 sa môžu použiť aj na technickú a administratívnu pomoc určenú na implementáciu programov, ako sú prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií.

  Pozmeňujúci návrh    91

  Návrh nariadenia

  Článok 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 6

  Článok 6

  Rovnosť žien a mužov a rovnaké príležitosti a nediskriminácia

  Rovnosť žien a mužov a rovnaké príležitosti a nediskriminácia

  Rovnosť žien a mužov a rovnaké príležitosti a nediskriminácia

  Rodová rovnosť a rovnaké príležitosti a nediskriminácia

  1.  Pri príprave, implementácii, monitorovaní a hodnotení všetkých programov implementovaných v rámci zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu, ako aj operácií podporovaných zo zložiek Zamestnanosť a sociálna inovácia a Zdravie sa zabezpečuje rovnosť žien a mužov. Pri ich príprave, implementácii, monitorovaní a hodnotení sa podporujú aj rovnaké príležitosti pre všetkých bez diskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

  1.  Pri príprave, implementácii, monitorovaní a hodnotení všetkých programov implementovaných v rámci ESF+ sa zabezpečuje rodová rovnosť. Pri ich príprave, implementácii, monitorovaní a hodnotení sa podporujú aj osobitné akcie zamerané na zvyšovanie účasti žien na pracovnom živote a ich profesionálnom rozvoji, ako aj súlad medzi pracovným a osobným životom, rovnaké príležitosti pre všetkých bez diskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia alebo zdravotného stavu, veku alebo sexuálnej orientácie vrátane prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím aj z hľadiska IKT, čím sa posilňuje sociálne začlenenie a znižuje nerovnosť.

  2.  Členské štáty a Komisia takisto podporujú osobitné cielené činnosti na podporu zásad uvedených v odseku 1 v rámci ktoréhokoľvek z cieľov ESF+ vrátane prechodu z opatrovateľských zariadení (rezidenčná/ústavná starostlivosť) do rodinnej a komunitnej starostlivosti.

  2.  Členské štáty a Komisia takisto podporujú osobitné cielené činnosti na podporu zásad uvedených v odseku 1 v rámci ktoréhokoľvek z cieľov ESF+ vrátane prechodu z ústavnej starostlivosti do rodinnej a komunitnej starostlivosti a zlepšenia univerzálnej prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.

  Pozmeňujúci návrh    92

  Návrh nariadenia

  Článok 7

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 7

  Článok 7

  Konzistentnosť a tematická koncentrácia

  Konzistentnosť a tematická koncentrácia

  1. Členské štáty zameriavajú zdroje ESF+ podliehajúce zdieľanému riadeniu na intervencie, ktorými sa riešia výzvy identifikované v ich národných programoch reforiem, v rámci európskeho semestra, ako aj v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny prijatých v súlade s článkom 121 ods. 2 ZFEÚ a článkom 148 ods. 4 ZFEÚ, a v rámci ktorých sa zohľadňujú zásady a práva stanovené v Európskom pilieri sociálnych práv.

  1. Členské štáty zameriavajú zdroje ESF+ podliehajúce zdieľanému riadeniu na intervencie, ktorými sa riešia výzvy identifikované v ich národných programoch reforiem, v rámci európskeho semestra, ako aj v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny prijatých v súlade s článkom 121 ods. 2 ZFEÚ a článkom 148 ods. 4 ZFEÚ, a zohľadňujú zásady a práva stanovené v Európskom pilieri sociálnych práv, sociálny prehľad v rámci európskeho semestra a regionálne špecifiká, čím sa prispieva k cieľom Únie stanoveným v článku 174 ZFEÚ, pokiaľ ide o posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, a ktoré sú v plnom súlade s Parížskou dohodou a cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

  Členské štáty a prípadne Komisia podporujú synergiu a zabezpečujú koordináciu, komplementaritu a koherentnosť medzi ESF+ a inými fondmi, programami a nástrojmi Únie, ako je Erasmus, Fond pre azyl a migráciu a program na podporu reforiem vrátane nástroja na realizáciu reforiem a nástroja technickej podpory, a to tak vo fáze plánovania, ako aj počas implementácie. Členské štáty a prípadne Komisia optimalizujú mechanizmy koordinácie s cieľom zabrániť duplikácii úsilia a zabezpečiť úzku spoluprácu medzi subjektmi zodpovednými za implementáciu v záujme zabezpečenia ucelených a racionalizovaných podporných akcií.

  Členské štáty a prípadne Komisia podporujú synergie a zabezpečujú koordináciu, komplementaritu a koherentnosť medzi ESF+ a inými fondmi, programami a nástrojmi Únie, ako je Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), Európsky námorný a rybársky fond, Program InvestEU, Kreatívna Európa, nástroj Práva a hodnoty, Erasmus, Fond pre azyl a migráciu, rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov po roku 2020 a Program na podporu reforiem vrátane nástroja na realizáciu reforiem a nástroja technickej podpory, a to tak vo fáze plánovania, ako aj počas vykonávania. Členské štáty a prípadne Komisia optimalizujú mechanizmy koordinácie s cieľom zabrániť duplicite úsilia a zabezpečiť úzku spoluprácu medzi riadiacimi orgánmi zodpovednými za implementáciu v záujme zabezpečenia integrovaných prístupov, ucelených a racionalizovaných podporných akcií.

  2.  Členské štáty pridelia primeranú časť svojich zdrojov z ESF+ podliehajúcich zdieľanému riadeniu na riešenie výziev, ktoré boli identifikované v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny prijatých v súlade s článkom 121 ods. 2 ZFEÚ a článku 148 ods. 4 ZFEÚ a v rámci európskeho semestra a ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti ESF+ vymedzeného v článku 4.

  2.  Členské štáty pridelia primeranú časť svojich zdrojov z ESF+ podliehajúcich zdieľanému riadeniu na riešenie výziev, ktoré boli identifikované v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny prijatých v súlade s článkom 121 ods. 2 ZFEÚ a článku 148 ods. 4 ZFEÚ a v rámci európskeho semestra a ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti ESF+ vymedzeného v článku 4.

  3.  Členské štáty pridelia najmenej 25 % svojich zdrojov z ESF+ podliehajúcich zdieľanému riadeniu na špecifické ciele v oblasti politiky sociálneho začlenenia stanovené v článku 4 ods. 1 písm. vii) až xi) vrátane podpory sociálno-ekonomickej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín.

  3.  Členské štáty pridelia najmenej 27 % svojich zdrojov z ESF+ podliehajúcich zdieľanému riadeniu na špecifické ciele v oblasti politiky sociálneho začlenenia stanovené v článku 4 ods. 1 písm. vii) až x) vrátane podpory sociálno-ekonomickej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín.

   

  3a.  V rámci špecifických cieľov pre oblasť politiky sociálneho začlenenia stanovenú v článku 4 ods. 1 bodoch vii) až x) členské štáty pridelia najmenej 5 % svojich zdrojov z ESF+ podliehajúcich zdieľanému riadeniu na cielené akcie zamerané na vykonávanie európskej záruky pre deti s cieľom prispieť k rovnakému prístupu detí k bezplatnej zdravotnej starostlivosti, bezplatnému vzdelávaniu, bezplatnej starostlivosti o deti, dôstojnému bývaniu a primeranej výžive.

  4.  Členské štáty pridelia najmenej 2 % svojich zdrojov z ESF+ podliehajúcich zdieľanému riadeniu na špecifický cieľ riešenia materiálnej deprivácie stanovený v článku 4 ods. 1 písm.

  4.  Okrem minimálneho pridelenia najmenej 27 % zdrojov z ESF+ podliehajúcich zdieľanému riadeniu na špecifické ciele uvedené v článku 4 ods. 1 písm. vii) až x) členské štáty pridelia najmenej 3 % svojich zdrojov z ESF+ podliehajúcich zdieľanému riadeniu na špecifický cieľ riešenia sociálneho začleňovania najodkázanejších osôb a/alebo materiálnej deprivácie stanoveného v článku 4 ods. 1 písm. x) a xi).

  V náležite odôvodnených prípadoch sa zdroje pridelené na špecifický cieľ stanovený v článku 4 ods.1 písm. x) a zacielený na najodkázanejšie osoby môžu zohľadniť pri overovaní toho, či sa dodržala minimálna alokácia vo výške najmenej 2 % stanovená v prvom pododseku tohto odseku.

   

  5.  Členské štáty, v ktorých je miera mladých ľudí vo veku 15 až 29 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, v roku 2019 na základe údajov Eurostatu nad priemerom Únie, pridelia najmenej 10 % svojich zdrojov z ESF+ podliehajúcich zdieľanému riadeniu na obdobie 2021 – 2025 na cielené akcie a štrukturálne reformy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a ich prechodu zo školy do zamestnania, spôsobov opätovného začlenenia do vzdelávania alebo odbornej prípravy a druhošancového vzdelávania, najmä v kontexte vykonávania systémov záruky pre mladých ľudí.

  5.  Členské štáty pridelia najmenej 3 % svojich zdrojov z ESF+ podliehajúcich zdieľanému riadeniu na cielené akcie a štrukturálne reformy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a ich prechodu zo školy do zamestnania, spôsobov opätovného začlenenia do vzdelávania alebo odbornej prípravy a druhošancového vzdelávania, najmä v kontexte vykonávania systémov záruky pre mladých ľudí.

   

  Členské štáty, v ktorých je miera mladých ľudí vo veku 15 až 29 rokov, ktorí nie sú zamestnaní ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), nad priemerom Únie v roku 2019, alebo ak je miera NEET vyššia než 15 % na základe údajov Eurostatu, pridelia najmenej 15 % svojich zdrojov z ESF+ podliehajúcich zdieľanému riadeniu pre roky 2021 až 2025 v programovom období na uvedené akcie a opatrenia štrukturálnych reforiem s osobitným dôrazom na tie regióny, ktoré sú viac zasiahnuté, s prihliadnutím na rozdiely medzi nimi.

  Pri programovaní zdrojov ESF+ podliehajúcich zdieľanému riadeniu na roky 2026 a 2027 v polovici obdobia v súlade s článkom [14] [budúceho VN] pridelia členské štáty, v ktorých je miera mladých ľudí vo veku 15 až 29 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, v roku 2024 na základe údajov Eurostatu nad priemerom Únie, na tieto akcie najmenej 10 % svojich zdrojov z ESF+ podliehajúcich zdieľanému riadeniu na roky 2026 a 2027.

  Pri programovaní zdrojov ESF+ podliehajúcich zdieľanému riadeniu na roky 2026 a 2027 v polovici obdobia v súlade s článkom [14] [budúceho VN] pridelia členské štáty, v ktorých je miera mladých ľudí vo veku 15 až 29 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy nad priemerom Únie v roku 2024, alebo ak miera NEET je vyššia než 15 % na základe údajov Eurostatu, na tieto akcie alebo opatrenia štrukturálnych reforiem najmenej 15 % svojich zdrojov z ESF+ podliehajúcich zdieľanému riadeniu na roky 2026 a 2027.

  Najvzdialenejšie regióny spĺňajúce podmienky stanovené v prvom a druhom pododseku pridelia najmenej 15 % zdrojov z ESF+ podliehajúcich zdieľanému riadeniu vo svojich programoch na cielené akcie uvedené v prvom pododseku. Táto alokácia sa zohľadní pri overovaní toho, či bolo na vnútroštátnej úrovni dodržané minimálne percento stanovené v prvom a druhom pododseku.

  Najvzdialenejšie regióny spĺňajúce podmienky stanovené v druhom a treťom pododseku pridelia najmenej 15 % zdrojov z ESF+ podliehajúcich zdieľanému riadeniu vo svojich programoch na cielené akcie uvedené v prvom pododseku. Toto pridelenie sa zohľadní pri overovaní toho, či bolo na vnútroštátnej úrovni dodržané minimálne percento stanovené v prvom a druhom pododseku. Toto pridelenie nenahrádza finančné prostriedky potrebné na infraštruktúru a na rozvoj najvzdialenejších regiónov.

  Pri implementácii takýchto akcií sa členské štáty prednostne zameriavajú na neaktívnych a dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí a zavádzajú cielené informačné opatrenia.

  Pri implementácii takýchto akcií sa členské štáty prednostne zameriavajú na neaktívnych a dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí a zavádzajú cielené informačné opatrenia.

  6.  Odseky 2 až 5 sa uplatňujú na osobitnú dodatočnú alokáciu, ktorú získali najvzdialenejšie regióny a regióny úrovne NUTS 2 spĺňajúce kritériá stanovené v článku 2 protokolu č. 6 Aktu o pristúpení z roku 1994.

  6.  Odseky 2 až 5 sa neuplatňujú na osobitné dodatočné pridelenie, ktoré získali najvzdialenejšie regióny a regióny úrovne NUTS 2 spĺňajúce kritériá stanovené v článku 2 protokolu č. 6 Aktu o pristúpení z roku 1994.

  7.  Odseky 1 až 5 sa neuplatňujú na technickú pomoc.

  7.  Odseky 1 až 5 sa neuplatňujú na technickú pomoc.

  Pozmeňujúci návrh    93

  Návrh nariadenia

  Článok 7 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Článok 7a

   

  Dodržiavanie základných práv

   

  Členské štáty a Komisia pri využívaní finančných prostriedkov zabezpečia dodržiavanie základných práv a súlad s chartou.

   

  Akékoľvek náklady, ktoré vznikli v prípade akcie, ktorá nie je v súlade s chartou, nie sú oprávnené v súlade s článkom 58 ods. 2 všeobecného nariadenia xx/xx a delegovaným nariadením (EÚ) č. 240/2014.

  Pozmeňujúci návrh    94

  Návrh nariadenia

  Článok 8

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 8

  Článok 8

  Partnerstvo

  Partnerstvo

  1.  Každý členský štát zabezpečí primeranú účasť sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti na vykonávaní politík v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a sociálneho začlenenia podporovaných zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu.

  1.  V súlade s článkom 6 [budúceho VN] a s delegovaným nariadením (EÚ) č. 240/2014 každý členský štát zabezpečí v partnerstve s miestnymi a regionálnymi orgánmi zmysluplnú účasť sociálnych partnerov, organizácií občianskej spoločnosti, orgánov pre rovnosť, národných inštitúcií pre ľudské práva a iných príslušných alebo zastupiteľských organizácií na programovaní a vykonávaní politík v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, nediskriminácie a sociálneho začlenenia a iniciatív podporovaných zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu. Takáto zmysluplná účasť je inkluzívna a prístupná pre osoby so zdravotným postihnutím.

  2.  Členské štáty pridelia v rámci každého programu primerané množstvo zdrojov z ESF+ podliehajúcich zdieľanému riadeniu na budovanie kapacít sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti.

  2.  Členské štáty pridelia minimálne 2 % zdrojov z ESF+ na budovanie kapacít sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti na úrovni Únie a vnútroštátnej úrovni formou odbornej prípravy, opatrení vytvárania sietí a posilňovania sociálneho dialógu a na činnosti, ktoré uskutočňujú sociálni partneri spoločne.

  Pozmeňujúci návrh    95

  Návrh nariadenia

  Článok 9

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 9

  Článok 9

  Riešenie materiálnej deprivácie

  Riešenie materiálnej deprivácie

  Zdroje uvedené v článku 7 ods. 4 sa programujú v rámci vyhradenej priority alebo programu.

  Zdroje uvedené v článku 7 ods. 4 týkajúce sa sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb a/alebo materiálnej deprivácie sa programujú v rámci vyhradenej priority alebo programu. Miera spolufinancovania v prípade tejto priority alebo programu je stanovená na minimálne 85 %.

  Pozmeňujúci návrh    96

  Návrh nariadenia

  Článok 10

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 10

  Článok 10

  Podpora zamestnanosti mladých ľudí

  Podpora zamestnanosti mladých ľudí

  Podpora podľa článku 7 ods. 5 sa programuje v rámci vyhradenej priority a zameriava sa na špecifický cieľ uvedený v článku 4 ods. 1 písm. i).

  Podpora podľa článku 7 ods. 5 sa programuje v rámci vyhradenej priority alebo programu a zameriava sa na špecifický cieľ uvedený v článku 4 ods. 1 písm. i).

  Pozmeňujúci návrh    97

  Návrh nariadenia

  Článok 10 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Článok 10a

   

  Podpora európskej záruky pre deti

   

  Podpora v súlade s článkom 7 ods. 3 pododsekom 1a sa programuje v rámci vyhradenej priority alebo programu odzrkadľujúc odporúčanie Európskej komisie o investovaní do detí z roku 2013. Podporuje boj proti chudobe detí a sociálnemu vylúčeniu v rámci špecifických cieľov stanovených v článku 4 bodoch vii) až x).

  Pozmeňujúci návrh    98

  Návrh nariadenia

  Článok 11

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 11

  Článok 11

  Podpora príslušných odporúčaní pre jednotlivé krajiny

  Podpora príslušných odporúčaní pre jednotlivé krajiny

  Akcie na riešenie výziev uvedených v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny a v rámci európskeho semestra, ako sa uvádza v článku 7 ods. 2, sa programujú v rámci jednej alebo viacerých vyhradených priorít.

  Akcie na riešenie výziev uvedených v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny a v rámci európskeho semestra, ako sa uvádza v článku 7 ods. 2, sa programujú v rámci ktoréhokoľvek zo špecifických cieľov uvedených v článku 4 ods. 1. Členské štáty musia zabezpečiť komplementaritu, koherentnosť, koordináciu a synergie s Európskym pilierom sociálnych práv.

   

  Na úrovni riadiaceho orgánu sa zabezpečí dostatočná flexibilita s cieľom určiť priority a oblasti pre investície ESF+ v súlade so špecifickými miestnymi alebo regionálnymi výzvami.

  Pozmeňujúci návrh    99

  Návrh nariadenia

  Článok 11 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Článok 11a

   

  Integrovaný územný rozvoj

   

  1.  Z ESF+ sa môže podporovať integrovaný územný rozvoj v rámci programov v rámci obidvoch cieľov uvedených v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/xxxx [nové VN] v súlade s hlavou III kapitolou II uvedeného nariadenia [nové VN].

   

  2.  Členské štáty vykonávajú integrovaný územný rozvoj s podporou z ESF+ výlučne prostredníctvom foriem uvedených v článku [22] nariadenia (EÚ) 2018/xxxx [nové VN].

  Pozmeňujúci návrh    100

  Návrh nariadenia

  Článok 11 b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Článok 11b

   

  Nadnárodná spolupráca

   

  1.  Členské štáty môžu podporovať akcie nadnárodnej spolupráce v rámci vyhradenej priority.

   

  2.  Akcie nadnárodnej spolupráce môžu byť programované v rámci ktoréhokoľvek zo špecifických cieľov uvedených v článku 4 ods. 1 bodoch i) až x).

   

  3.  Maximálna miera spolufinancovania pre túto prioritu sa môže zvýšiť na 95 %, ak je na takéto priority pridelených maximálne 5 % sumy, ktorú ESF+ pridelí danému členskému štátu v rámci zdieľaného riadenia.

  Pozmeňujúci návrh    101

  Návrh nariadenia

  Článok 12

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 12

  Článok 12

  Rozsah pôsobnosti

  Rozsah pôsobnosti

  Táto kapitola sa vzťahuje na podporu z ESF+ podľa článku 4 ods. 1 písm. i) až x), ak sa implementuje v rámci zdieľaného riadenia (ďalej len „všeobecná podpora zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu“).

  Táto kapitola sa vzťahuje na podporu z ESF+ podľa článku 4 ods. 1 písm. i) až x), ak sa implementuje v rámci zdieľaného riadenia (ďalej len „všeobecná podpora zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu“). Okrem toho sa článok 13 vzťahuje aj na podporu z ESF+ podľa článku 4 ods. 1 bodu xi).

  Pozmeňujúci návrh    102

  Návrh nariadenia

  Článok 13

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 13

  Článok 13

  Inovačné činnosti

  Akcie v oblasti sociálnej inovácie

  1.  Členské štáty podporujú činnosti v oblasti sociálnej inovácie a sociálnych experimentov alebo posilňujú prístupy zdola nahor založené na partnerstvách zahŕňajúcich verejné orgány, súkromný sektor a občiansku spoločnosť, ako sú napríklad miestne akčné skupiny vytvárajúce a vykonávajúce stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

  1.  Členské štáty podporujú akcie v oblasti sociálnej inovácie a/alebo sociálnych experimentov vrátane tých, ktoré obsahujú sociálno-kultúrnu zložku, s použitím prístupov zdola nahor založených na partnerstvách zahŕňajúcich verejné orgány, sociálnych partnerov, podniky sociálneho hospodárstva, súkromný sektor a občiansku spoločnosť.

   

  1a.  Členské štáty vo svojich operačných programoch alebo neskôr počas ich vykonávania určia oblasti pre sociálnu inováciu a sociálne experimenty, ktoré zodpovedajú osobitným potrebám členských štátov.

  2.  Členské štáty môžu podporiť ďalšie rozširovanie inovačných prístupov testovaných v malom rozsahu (sociálne experimenty), ktoré sa vyvinuli v rámci zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia a iných programov Únie.

  2.  Členské štáty môžu podporiť ďalšie rozširovanie inovačných prístupov testovaných v malom rozsahu (sociálna inovácia a sociálne experimenty vrátane tých, ktoré obsahujú sociálno-kultúrnu zložku), ktoré sa vyvinuli v rámci zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia a iných programov Únie.

  3.  Inovačné činnosti a prístupy možno programovať v rámci akýchkoľvek špecifických cieľov uvedených v bodoch i) až x) článku 4 ods. 1.

  3.  Inovačné akcie a prístupy možno programovať v rámci akýchkoľvek špecifických cieľov uvedených v článku 4 ods. 1.

  4.  Každý členský štát vyhradí najmenej jednu prioritu na vykonávanie odseku 1 alebo 2 alebo oboch odsekov. Maximálna miera spolufinancovania pre tieto priority sa môže zvýšiť na 95 % v prípade, že je na tieto priority pridelená alokácia v maximálnej výške 5 % z alokácie pridelenej členskému štátu z ESF+ v rámci zdieľaného riadenia.

  4.  Každý členský štát vyhradí najmenej jednu prioritu na vykonávanie odseku 1 alebo 2 alebo oboch odsekov. Maximálna miera spolufinancovania pre tieto priority sa môže zvýšiť na 95 %, ak je pridelených maximálne 5 % sumy, ktorú ESF+ pridelí danému členskému štátu v rámci zdieľaného riadenia.

  Pozmeňujúci návrh    103

  Návrh nariadenia

  Článok 14

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 14

  Článok 14

  Oprávnenosť

  Oprávnenosť

  1.  Okrem nákladov uvedených v článku [58] [budúce VN] nie sú na všeobecnú podporu zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu oprávnené tieto náklady:

  1.  Okrem nákladov uvedených v článku [58] [budúce VN] nie sú na všeobecnú podporu zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu oprávnené tieto náklady:

  a)  nákup pozemku a nehnuteľností a zabezpečenie infraštruktúry a

  a)  nákup pozemku a nehnuteľností a nákup infraštruktúry a

  b)  nákup nábytku, vybavenia a vozidiel okrem prípadov, ak je nákup potrebný na dosiahnutie cieľa operácie alebo ak sú tieto položky plne odpísané, alebo ak je nákup týchto položiek najhospodárnejšou možnosťou.

  b)  nákup nábytku, vybavenia a vozidiel okrem prípadov, ak je absolútne nevyhnutný na dosiahnutie cieľa operácie alebo ak sú tieto položky plne odpísané, alebo ak je nákup týchto položiek najhospodárnejšou možnosťou.

  2.  Nepeňažné príspevky vo forme dávok alebo platov vyplácané treťou stranou v prospech účastníkov operácie môžu byť oprávnené na príspevok zo všeobecnej podpory zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu za predpokladu, že nepeňažné príspevky sa vynaložili v súlade s vnútroštátnymi predpismi vrátane účtovníckych predpisov a nepresahujú náklady, ktoré znáša tretia strana.

  2.  Nepeňažné príspevky vo forme dávok alebo platov vyplácané treťou stranou v prospech účastníkov operácie môžu byť oprávnené na príspevok zo všeobecnej podpory zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu za predpokladu, že nepeňažné príspevky sa vynaložili v súlade s vnútroštátnymi predpismi vrátane účtovníckych predpisov a nepresahujú náklady, ktoré znáša tretia strana.

  3.  Osobitná dodatočná alokácia, ktorú získali najvzdialenejšie regióny a regióny úrovne NUTS 2 spĺňajúce kritériá stanovené v článku 2 protokolu č. 6 Aktu o pristúpení z roku 1994, sa použije na podporu dosiahnutia špecifických cieľov uvedených v článku 4 ods. 1.

  3.  Osobitné dodatočné pridelenie, ktoré získali najvzdialenejšie regióny a regióny úrovne NUTS 2 spĺňajúce kritériá stanovené v článku 2 protokolu č. 6 Aktu o pristúpení z roku 1994, sa použije na podporu dosiahnutia špecifických cieľov uvedených v článku 4 ods. 1.

  4.  Priame náklady na zamestnancov sú oprávnené na príspevok zo všeobecnej podpory zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu za predpokladu, že z údajov Eurostatu vyplýva, že ich výška nepresahuje 100 % obvyklej odmeny v príslušnom povolaní v členskom štáte.

  4.  Priame náklady na zamestnancov sú oprávnené na príspevok zo všeobecnej podpory zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu. Ak sa uplatňuje kolektívna zmluva, určia sa podľa danej zmluvy. Ak sa kolektívna zmluva neuplatňuje, ich výška nesmie byť vyššia než 100 % obvyklej odmeny, ktorá je podložená príslušným písomným odôvodnením, ktoré poskytol príslušný riadiaci orgán, a/alebo údajmi Eurostatu, v príslušnom povolaní alebo pre osobitné odborné znalosti v členskom štáte alebo regióne.

  Pozmeňujúci návrh    104

  Návrh nariadenia

  Článok 15

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 15

  Článok 15

  Ukazovatele a podávanie správ

  Ukazovatele a podávanie správ

  1.  Pri programoch, na ktoré sa poskytuje všeobecná podpora zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu, sa na účely monitorovania pokroku pri implementácii používajú spoločné ukazovatele výstupov a výsledkov uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu. Pri programoch sa môžu používať aj špecifické programové ukazovatele.

  1.  Pri programoch, na ktoré sa poskytuje všeobecná podpora zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu, sa na účely monitorovania pokroku pri implementácii používajú spoločné ukazovatele výstupov a výsledkov uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu alebo v prílohe IIa pre akcie zamerané na sociálne začlenenie najodkázanejších osôb v rámci článku 4 ods. 1 bodu x) k tomuto nariadeniu. Pri programoch sa môžu používať aj špecifické programové ukazovatele a ukazovatele špecifické pre jednotlivé akcie.

  2.  Východisková hodnota pre spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov je stanovená na nulu. Ak je to z hľadiska povahy podporovaných operácií relevantné, kumulatívne kvantifikované čiastkové ciele a cieľové hodnoty pre tieto ukazovatele sa stanovujú v absolútnych číslach. Vykazované hodnoty ukazovateľov výstupov sa vyjadrujú v absolútnych číslach.

  2.  Východisková hodnota pre spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov je stanovená na nulu. Ak je to z hľadiska povahy podporovaných operácií relevantné, kumulatívne kvantifikované čiastkové ciele a cieľové hodnoty pre tieto ukazovatele sa stanovujú v absolútnych číslach. Vykazované hodnoty ukazovateľov výstupov sa vyjadrujú v absolútnych číslach.

  3.  Referenčná hodnota pre spoločné ukazovatele výsledkov a špecifické programové ukazovatele výsledkov, pre ktoré sa stanovil kumulatívny kvantifikovaný čiastkový cieľ na rok 2024 a cieľová hodnota na rok 2029, sa stanovuje na základe najnovších dostupných údajov alebo iných relevantných zdrojov informácií. Cieľové hodnoty pre spoločné ukazovatele výsledkov sa stanovujú v absolútnych číslach alebo ako percento. špecifické programové ukazovatele výsledkov a súvisiace cieľové hodnoty sa môžu vyjadriť kvantitatívne alebo kvalitatívne. Vykazované hodnoty spoločných ukazovateľov výsledkov sa vyjadrujú v absolútnych číslach.

  3.  Referenčná hodnota pre spoločné ukazovatele výsledkov a špecifické programové ukazovatele výsledkov, pre ktoré sa stanovil kumulatívny kvantifikovaný čiastkový cieľ na rok 2024 a cieľová hodnota na rok 2029, sa stanovuje na základe najnovších dostupných údajov alebo iných relevantných zdrojov informácií. Cieľové hodnoty pre spoločné ukazovatele výsledkov sa stanovujú v absolútnych číslach alebo ako percento. Špecifické programové ukazovatele výsledkov a súvisiace cieľové hodnoty sa môžu vyjadriť kvantitatívne alebo kvalitatívne. Vykazované hodnoty spoločných ukazovateľov výsledkov sa vyjadrujú v absolútnych číslach.

  4. Údaje o ukazovateľoch pre účastníkov sa predkladajú len vtedy, keď sú k dispozícii všetky údaje požadované v bode 1a prílohy 1, ktoré sa týkajú daného účastníka.

  4.  Údaje o ukazovateľoch pre účastníkov sa predkladajú len vtedy, keď sú k dispozícii všetky údaje požadované v bode 1a prílohy 1, ktoré sa týkajú daného účastníka.

   

  4a.  Údaje uvedené v odseku 3 zahŕňajú posúdenie vplyvu na rodovú rovnosť s cieľom monitorovať vykonávanie programov ESF+ so zreteľom na rodovú rovnosť a sú rozčlenené podľa pohlavia.

  5.  Ak sú údaje k dispozícii v registroch alebo rovnocenných zdrojoch, členské štáty umožnia riadiacim orgánom a iným orgánom povereným zberom údajov potrebných na monitorovanie a hodnotenie všeobecnej podpory zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu, aby dané údaje získali z registrov alebo rovnocenných vzorov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia (EÚ) 2016/679.

  5.  Ak sú údaje k dispozícii v registroch alebo rovnocenných zdrojoch, členské štáty môžu riadiacim orgánom a iným orgánom povereným zberom údajov potrebných na monitorovanie a hodnotenie všeobecnej podpory zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu umožniť, aby dané údaje získali z registrov údajov alebo rovnocenných vzorov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia (EÚ) 2016/679.

  6.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38 na účely zmeny ukazovateľov v prílohe I, ak sa to považuje za nevyhnutné na zabezpečenie účinného posúdenia pokroku pri implementácii programov.

  6.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38 na účely zmeny ukazovateľov v prílohe I a prílohe IIa, ak sa to považuje za nevyhnutné na zabezpečenie účinného posúdenia pokroku pri implementácii programov.

  Pozmeňujúci návrh    105

  Návrh nariadenia

  Článok 17

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 17

  Článok 17

  Zásady

  Zásady

  1.  Podpora z ESF+ na riešenie materiálnej deprivácie sa môže použiť len na podporu distribúcie potravín alebo tovaru, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa bezpečnosti spotrebného tovaru.

  1.  Podpora z ESF+ na riešenie materiálnej deprivácie sa môže použiť len na podporu distribúcie potravín a tovaru, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa bezpečnosti spotrebného tovaru.

  2.  Členské štáty a prijímatelia vyberajú potravinovú a/alebo základnú materiálnu pomoc na základe objektívnych kritérií týkajúcich sa potrieb najodkázanejších osôb. V kritériách výberu potravín a prípadne aj tovaru, sa zohľadňujú aj klimatické a environmentálne aspekty, najmä s cieľom obmedziť plytvanie potravinami. Vo vhodných prípadoch sa pri výbere druhu potravín určených na distribúciu prihliada na ich prínos k vyváženému stravovaniu najodkázanejších osôb.

  2.  Členské štáty a prijímatelia vyberajú potravinovú a/alebo základnú materiálnu pomoc na základe objektívnych kritérií týkajúcich sa potrieb najodkázanejších osôb. V kritériách výberu potravín a prípadne aj tovaru sa zohľadňujú aj klimatické a environmentálne aspekty, najmä s cieľom obmedziť plytvanie potravinami a plastmi na jedno použitie. Vo vhodných prípadoch sa pri výbere druhu potravín určených na distribúciu prihliada na ich prínos k vyváženému stravovaniu najodkázanejších osôb.

  Potravinová a/alebo základná materiálna pomoc sa môže poskytovať priamo najodkázanejším osobám alebo nepriamo prostredníctvom elektronických poukážok alebo kariet, ak za ne možno získať len potravinovú a/alebo základnú materiálnu pomoc v zmysle článku 2 ods. 3.

  Potravinová a/alebo základná materiálna pomoc sa môže poskytovať priamo najodkázanejším osobám alebo nepriamo prostredníctvom elektronických poukážok alebo kariet, ak za ne možno získať len potravinovú a/alebo základnú materiálnu pomoc v zmysle článku 2 ods. 3 a ak nenahrádzajú súčasné sociálne dávky.

  Potraviny poskytované najodkázanejším osobám možno získať z používania, spracovania alebo predaja výrobkov, s ktorými sa nakladá podľa článku 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, za predpokladu, že je to ekonomicky najvýhodnejšia možnosť a nespôsobí to neprimerané oneskorenie pri dodávke potravín najodkázanejším osobám.

  Potraviny poskytované najodkázanejším osobám možno získať z používania, spracovania alebo predaja výrobkov, s ktorými sa nakladá podľa článku 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, za predpokladu, že je to ekonomicky najvýhodnejšia možnosť a nespôsobí to neprimerané oneskorenie pri dodávke potravín najodkázanejším osobám.

  Okrem súm, ktoré sú už k dispozícii na program, sa v prospech najodkázanejších osôb použije aj každá suma získaná z uvedenej transakcie.

  Okrem súm, ktoré sú už k dispozícii na program, sa v prospech najodkázanejších osôb použije aj každá suma získaná z uvedenej transakcie.

  3.  Komisia a členské štáty zabezpečujú, aby sa pri poskytovaní pomoci v rámci podpory z ESF+ na riešenie materiálnej deprivácie rešpektovala dôstojnosť najodkázanejších osôb a aby sa predchádzalo ich stigmatizácii.

  3.  Komisia a členské štáty zabezpečujú, aby sa pri poskytovaní pomoci v rámci podpory z ESF+ na riešenie materiálnej deprivácie rešpektovala dôstojnosť najodkázanejších osôb a aby sa predchádzalo ich stigmatizácii.

  4.  Popri poskytovaní potravinovej a/alebo materiálnej pomoci sa môže zabezpečiť aj presmerovanie na príslušné služby a iné sprievodné opatrenia zamerané na sociálne začlenenie najodkázanejších osôb.

  4.  Popri poskytovaní potravinovej a/alebo materiálnej pomoci sa zabezpečí aj presmerovanie na príslušné služby a iné sprievodné opatrenia zamerané na sociálne začlenenie najodkázanejších osôb.

  Pozmeňujúci návrh    106

  Návrh nariadenia

  Článok 20

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 20

  Článok 20

  Oprávnenosť výdavkov

  Oprávnenosť výdavkov

  1.  Oprávnenými nákladmi v prípade podpory z ESF+ na riešenie materiálnej deprivácie sú:

  1.  Oprávnenými nákladmi v prípade podpory z ESF+ na riešenie materiálnej deprivácie sú:

  a)  náklady na nákup potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci vrátane nákladov spojených s prepravou potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci prijímateľom, ktorí potravinovú a/alebo základnú materiálnu pomoc dodávajú konečným príjemcom;

  a)  náklady na nákup potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci vrátane nákladov spojených s prepravou potravinovej fa/alebo základnej materiálnej pomoci prijímateľom, ktorí potravinovú a/alebo základnú materiálnu pomoc dodávajú koncovým príjemcom;

  b)  ak sa na prepravu potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci prijímateľom, ktorí ju distribuujú konečným príjemcom, nevzťahuje písmeno a), náklady, ktoré znáša nákupný subjekt v súvislosti s prepravou potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci do skladov a/alebo prijímateľom, a náklady na skladovanie v paušálnej sadzbe vo výške 1 % nákladov uvedených v písmene a) alebo v náležite odôvodnených prípadoch skutočne vynaložené a uhradené náklady;

  b)  ak sa na prepravu potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci prijímateľom, ktorí ju distribuujú koncovým príjemcom, nevzťahuje písmeno a), náklady, ktoré znáša nákupný subjekt v súvislosti s prepravou potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci do skladov a/alebo prijímateľom, a náklady na skladovanie v paušálnej sadzbe vo výške 1 % nákladov uvedených v písmene a) alebo v náležite odôvodnených prípadoch skutočne vynaložené a uhradené náklady;

  c)  administratívne náklady, náklady na prepravu a skladovanie, ktoré znášajú prijímatelia zapojení do distribúcie potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci najodkázanejším osobám, v paušálnej sadzbe 5 % nákladov uvedených v písmene a) alebo 5 % hodnoty potravinových výrobkov, s ktorými sa nakladá v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

  c)  administratívne náklady, náklady na prepravu a skladovanie, ktoré znášajú prijímatelia zapojení do distribúcie potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci najodkázanejším osobám, v paušálnej sadzbe 5 % nákladov uvedených v písmene a) alebo 5 % hodnoty potravinových výrobkov, s ktorými sa nakladá v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

  d)  náklady na zber, prepravu, skladovanie a distribúciu darovaných potravín a s tým priamo spojené činnosti na zvyšovanie informovanosti;

  d)  náklady na zber, prepravu, skladovanie a distribúciu darovaných potravín a s tým priamo spojené činnosti na zvyšovanie informovanosti;

  e)  náklady na sprievodné opatrenia realizované prijímateľmi alebo v ich mene a vykázané prijímateľmi, ktorí potravinovú a/alebo základnú materiálnu pomoc dodávajú najodkázanejším osobám, v paušálnej sadzbe 5 % nákladov uvedených v písmene a).

  e)  náklady na sprievodné opatrenia realizované prijímateľmi alebo v ich mene a vykázané prijímateľmi, ktorí potravinovú a/alebo základnú materiálnu pomoc dodávajú najodkázanejším osobám, v paušálnej sadzbe 5,5 % nákladov uvedených v písmene a).

  2.  Zníženie oprávnených nákladov uvedených v odseku 1 písm. a) z dôvodu nedodržiavania uplatniteľného práva zo strany subjektu zodpovedného za nákup potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci nevedie k zníženiu oprávnených nákladov uvedených v odseku 1 písm. c) a e).

  2.  Zníženie oprávnených nákladov uvedených v odseku 1 písm. a) z dôvodu nedodržiavania uplatniteľného práva zo strany subjektu zodpovedného za nákup potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci nevedie k zníženiu oprávnených nákladov uvedených v odseku 1 písm. c) a e).

  3.  Za oprávnené náklady sa nepovažujú:

  3.  Za oprávnené náklady sa nepovažujú:

  a)  úroky z dlžných súm;

  a)  úroky z dlžných súm;

  b)  poskytnutie infraštruktúry;

  b)  nákup infraštruktúry;

  c)  náklady na použitý tovar.

  c)  náklady na použitý tovar zníženej kvality.

  Pozmeňujúci návrh    107

  Návrh nariadenia

  Článok 21

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 21

  Článok 21

  Ukazovatele a podávanie správ

  Ukazovatele a podávanie správ

  1.  Pri prioritách zameraných na riešenie materiálnej deprivácie sa na účely monitorovania pokroku vo vykonávaní používajú spoločné ukazovatele výstupov a výsledkov uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu. Pri týchto programoch sa môžu používať aj špecifické programové ukazovatele.

  1.  Pri prioritách zameraných na riešenie materiálnej deprivácie sa na účely monitorovania pokroku vo vykonávaní používajú spoločné ukazovatele výstupov a výsledkov uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu. Pri týchto programoch sa môžu používať aj špecifické programové ukazovatele.

  2.  Stanovia sa referenčné hodnoty pre spoločné ukazovatele výsledkov a špecifické programové ukazovatele výsledkov.

  2.  Stanovia sa referenčné hodnoty pre spoločné ukazovatele výsledkov a špecifické programové ukazovatele výsledkov. Požiadavky na podávanie správ musia byť čo najjednoduchšie.

  3.  Do 30. júna 2025 a 30. júna 2028 riadiace orgány predložia Komisii správu o výsledkoch štruktúrovaného prieskumu konečných príjemcov, ktorý sa vykonal v predchádzajúcom roku. Tento prieskum vychádza zo vzoru stanoveného Komisiou prostredníctvom vykonávacieho aktu.

  3.  Do 30. júna 2025 a 30. júna 2028 riadiace orgány predložia Komisii správu o výsledkoch anonymného štruktúrovaného prieskumu koncových príjemcov, ktorý sa vykonal v predchádzajúcom roku a ktorý sa sústredí aj na ich životné podmienky a povahu ich materiálnej deprivácie. Tento prieskum vychádza zo vzoru stanoveného Komisiou prostredníctvom vykonávacieho aktu.

  4.  Komisia prijme vykonávací akt, ktorým sa stanoví vzor pre štruktúrovaný prieskum konečných príjemcov, v súlade s konzultačným postupom podľa článku 39 ods. 2, aby sa zabezpečili jednotné podmienky vykonávania tohto článku.

  4.  Komisia prijme vykonávací akt, ktorým sa stanoví vzor pre štruktúrovaný prieskum koncových príjemcov, v súlade s konzultačným postupom podľa článku 39 ods. 2, aby sa zabezpečili jednotné podmienky vykonávania tohto článku.

  5.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38 na účely zmeny ukazovateľov v prílohe II, ak sa to považuje za nevyhnutné na zabezpečenie účinného posúdenia pokroku pri implementácii programov.

  5.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38 na účely zmeny ukazovateľov v prílohe II, ak sa to považuje za nevyhnutné na zabezpečenie účinného posúdenia pokroku pri implementácii programov.

  Pozmeňujúci návrh    108

  Návrh nariadenia

  Článok 22 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Audit operácií môže zahŕňať všetky štádiá ich vykonávania a všetky úrovne distribučného reťazca s jedinou výnimkou, ktorou je kontrola konečných príjemcov, pokiaľ sa v posúdení rizika nezistí osobitné riziko nezrovnalostí alebo podvodu.

  Audit operácií môže zahŕňať všetky štádiá ich vykonávania a všetky úrovne distribučného reťazca s jedinou výnimkou, ktorou je kontrola koncových príjemcov, pokiaľ sa v posúdení rizika nezistí osobitné riziko nezrovnalostí alebo podvodu. Audit operácií zahŕňa viac kontrol v počiatočných fázach vykonávania, aby v prípade rizika podvodu mohli byť finančné prostriedky presmerované na iné projekty.

  Pozmeňujúci návrh    109

  Návrh nariadenia

  Článok 23

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 23

  Článok 23

  Operačné ciele

  Operačné ciele

  Zložka Zamestnanosť a sociálna inovácia má tieto operačné ciele:

  Zložka Zamestnanosť a sociálna inovácia má tieto operačné ciele:

  a)  rozvíjať vysokokvalitné komparatívne analytické poznatky s cieľom zaručiť, aby sa politiky zamerané na dosiahnutie špecifických cieľov uvedených v článku 4 zakladali na dôveryhodných údajoch a zodpovedali potrebám, výzvam a podmienkam v pridružených krajinách;

  a)  rozvíjať vysokokvalitné komparatívne analytické poznatky s cieľom zaručiť, aby sa politiky zamerané na dosiahnutie špecifických cieľov uvedených v článku 4 zakladali na dôveryhodných údajoch a zodpovedali potrebám, výzvam a podmienkam v pridružených krajinách;

  b)  uľahčovať účinnú a inkluzívnu výmenu informácií, vzájomné učenie, partnerské preskúmania a dialóg o politikách v oblastiach uvedených v článku 4 s cieľom pomôcť pridruženým krajinám pri prijímaní primeraných opatrení politiky;

  b)  uľahčovať účinnú a inkluzívnu výmenu informácií, vzájomné učenie, partnerské preskúmania a dialóg o politikách v oblastiach uvedených v článku 4 s cieľom pomôcť pridruženým krajinám pri prijímaní primeraných opatrení politiky;

  c)  podporovať sociálne experimenty v oblastiach uvedených v článku 4 a budovanie kapacít zainteresovaných strán, pokiaľ ide o vykonávanie, prenášanie alebo ďalšie rozširovanie otestovaných inovácií v oblasti sociálnej politiky;

  c)  podporovať sociálne experimenty v oblastiach uvedených v článku 4 a budovať kapacitu zainteresovaných strán, pokiaľ ide o prípravu, návrh a vykonávanie, prenášanie alebo ďalšie rozširovanie otestovaných inovácií v oblasti sociálnej politiky, s osobitným dôrazom na podporu ďalšieho rozširovania miestnych projektov vypracovaných mestami, miestnymi a regionálnymi orgánmi, sociálnymi partnermi, organizáciami občianskej spoločnosti a sociálno-hospodárskymi subjektmi v oblasti prijímania a sociálneho začleňovania a integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín;

  d)  poskytovať osobitné podporné služby zamestnávateľom a uchádzačom o zamestnanie na účely rozvoja integrovaných európskych trhov práce, od prípravy na prijatie do zamestnania až po pomoc po umiestnení do zamestnania v záujme obsadenia voľných pracovných miest v určitých odvetviach, povolaniach, krajinách, pohraničných oblastiach alebo v záujme ich obsadenia určitými skupinami (napríklad zraniteľnými osobami);

  d)  vytvoriť a poskytovať osobitné podporné služby zamestnávateľom a uchádzačom o zamestnanie na účely rozvoja integrovaných európskych trhov práce, od prípravy na prijatie do zamestnania až po pomoc po umiestnení do zamestnania v záujme obsadenia voľných pracovných miest v určitých odvetviach, povolaniach, krajinách, pohraničných regiónoch alebo v záujme ich obsadenia určitými skupinami (napríklad osobami v zraniteľnom postavení);

   

  da)  podporovať cezhraničné partnerstvá medzi verejnými službami zamestnanosti, občianskou spoločnosťou a sociálnymi partnermi s cieľom podporovať cezhraničný trh práce a cezhraničnú mobilitu s priperanými podmienkami;

   

  db)  podporovať poskytovanie služieb EURES pri nábore a umiestňovaní pracovníkov do kvalitného a udržateľného zamestnania prostredníctvom spracúvania voľných pracovných miest a žiadostí, a to aj prostredníctvom cezhraničných partnerstiev;

   

  dc)  uľahčovať dobrovoľnú geografickú mobilitu pracovníkov za primeraných sociálnych podmienok a zvyšovať pracovné príležitosti prostredníctvom rozvoja vysokokvalitných a inkluzívnych trhov práce v Únii, ktoré sú otvorené a prístupné pre všetkých, pri rešpektovaní práv pracovníkov v celej Únii;

  e)  podporovať rozvoj trhového ekosystému súvisiaceho s poskytovaním mikrofinancovania mikropodnikom vo fáze ich vzniku a rozvoja, a to najmä tých, ktoré zamestnávajú zraniteľné osoby;

  e)  podporovať rozvoj trhového ekosystému súvisiaceho s poskytovaním mikrofinancovania, ako aj s jeho dostupnosťou a prístupnosťou pre mikropodniky, podniky sociálneho hospodárstva a zraniteľné osoby vo fáze ich vzniku a rozvoja, a to najmä tých, ktoré zamestnávajú osoby v zraniteľnom postavení vrátane znevýhodnených skupín;

  f)  podporovať vytváranie sietí na úrovni Únie a dialóg s príslušnými zainteresovanými stranami a medzi takýmito stranami v oblastiach uvedených v článku 4 a prispievať k budovaniu inštitucionálnych kapacít týchto zainteresovaných strán vrátane verejných služieb zamestnanosti (VSZ), inštitúcií sociálneho zabezpečenia, mikrofinančných inštitúcií a inštitúcií poskytujúcich financovanie pre sociálne podniky a sociálne hospodárstvo;

  f)  podporovať vytváranie sietí na úrovni Únie a dialóg s príslušnými zainteresovanými stranami a medzi takýmito stranami v oblastiach uvedených v článku 4 a prispievať k budovaniu inštitucionálnych kapacít zapojených zainteresovaných strán vrátane verejných služieb zamestnanosti (VSZ), inštitúcií sociálneho zabezpečenia, občianskej spoločnosti, mikrofinančných inštitúcií a inštitúcií poskytujúcich financovanie pre podniky sociálneho hospodárstva a sociálne hospodárstvo;

  g)  podporovať rozvoj sociálnych podnikov a vytvorenie trhu sociálnych investícií tým, že sa uľahčia verejné a súkromné interakcie a účasť nadácií a filantropov na tomto trhu;

  g)  podporovať rozvoj podnikov sociálneho hospodárstva a vytvorenie trhu sociálnych investícií tým, že sa uľahčia verejné a súkromné interakcie a účasť nadácií a filantropov na tomto trhu;

  h)  poskytovať usmernenia pre rozvoj sociálnej infraštruktúry (vrátane bývania, starostlivosti o deti, vzdelávania a odbornej prípravy, zdravotnej starostlivosti a dlhodobej starostlivosti) potrebnej na vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv;

  h)  poskytovať usmernenia pre rozvoj sociálnej infraštruktúry (vrátane bývania, vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, starostlivosti o starých ľudí, požiadaviek na prístupnosť a prechodu od služieb ústavnej starostlivosti k službám rodinnej a komunitnej starostlivosti, vrátane požiadaviek na prístupnosť pre osoby s postihnutím, starostlivosti o deti, vzdelávania a odbornej prípravy, zdravotnej starostlivosti a dlhodobej starostlivosti) potrebnej na vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv;

  i)  podporovať nadnárodnú spoluprácu v záujme urýchlenia prenosu inovačných riešení a uľahčenia ich ďalšieho rozširovania, najmä v oblastiach zamestnanosti, zručností a sociálneho začlenenia v celej Európe.

  i)  podporovať nadnárodnú spoluprácu v záujme urýchlenia prenosu inovačných riešení a uľahčenia ich ďalšieho rozširovania, najmä v oblastiach boja proti chudobe, zamestnanosti, zručností a sociálneho začlenenia v celej Európe.

  j)  podporovať vykonávanie príslušných medzinárodných sociálnych a pracovných noriem v kontexte využívania potenciálu globalizácie a vonkajšieho rozmeru politík Únie v oblastiach uvedených v článku 4.

  j)  podporovať vykonávanie príslušných medzinárodných sociálnych a pracovných noriem v kontexte využívania potenciálu globalizácie a vonkajšieho rozmeru politík Únie v oblastiach uvedených v článku 4.

  Pozmeňujúci návrh    110

  Návrh nariadenia

  Článok 23 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Článok 23a

   

  Tematická koncentrácia a financovanie

   

  Časť finančného krytia ESF+ pre zložku Zamestnanosť a sociálna inovácia, ako sa uvádza v článku 5 ods. 4 písm. a), sa vyčlení počas celého obdobia na špecifické ciele stanovené v článku 4 ods. 2b podľa týchto orientačných percentuálnych hodnôt:

   

  a)  55 % na špecifický cieľ 1;

   

  b)  18 % na špecifický cieľ 2;

   

  c)  18 % na špecifický cieľ 3.

  Pozmeňujúci návrh    111

  Návrh nariadenia

  Článok 24

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 24

  Článok 24

  Oprávnené akcie

  Oprávnené akcie

  1.  Na financovanie sú oprávnené len akcie zamerané na plnenie cieľov uvedených v článkoch 3 a 4.

  1.  Na financovanie sú oprávnené len akcie zamerané na plnenie cieľov uvedených v článkoch 3 a 4.

  2.  Zo zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia sa môžu podporovať tieto akcie:

  2.  Zo zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia sa môžu podporovať tieto akcie:

  a)  analytické činnosti vrátane činností, ktoré sa týkajú tretích krajín, najmä:

  a)  analytické činnosti vrátane činností, ktoré sa týkajú tretích krajín, najmä:

  i)  prieskumy, štúdie, štatistické údaje, metodiky, klasifikácie, mikrosimulácie, ukazovatele, podpora pozorovacích stredísk na európskej úrovni a referenčné hodnoty;

  i)  prieskumy, štúdie, štatistické údaje, metodiky, klasifikácie, mikrosimulácie, ukazovatele, podpora pozorovacích stredísk na európskej úrovni a referenčné hodnoty;

  ii)  sociálne experimenty, ktorými sa hodnotia sociálne inovácie;

  ii)  sociálne experimenty, ktorými sa hodnotia sociálne inovácie;

  iii)  monitorovanie a posudzovanie transpozície a uplatňovania práva Únie;

  iii)  monitorovanie a posudzovanie transpozície a uplatňovania práva Únie;

  b)  implementácia politiky, najmä:

  b)  implementácia politiky, najmä:

  i)  cezhraničné partnerstvá a podporné služby v cezhraničných regiónoch;

  i)  cezhraničné partnerstvá a podporné služby v cezhraničných regiónoch;

  ii)  celoúnijný program mobility zameraný na pracovnú silu na úrovni Únie s cieľom obsadiť voľné pracovné miesta tam, kde boli identifikované nedostatky na trhu práce;

  ii)  celoúnijný program mobility zameraný na pracovnú silu na úrovni Únie s cieľom obsadiť voľné pracovné miesta tam, kde boli identifikované nedostatky na trhu práce;

  iii)  podpora mikrofinancovania a sociálnych podnikov, a to aj prostredníctvom operácií kombinovaného financovania, ako je asymetrické zdieľanie rizika alebo zníženie transakčných nákladov, ako aj podpora rozvoja sociálnej infraštruktúry a zručností;

  iii)  podpora mikrofinancovania a podnikov sociálneho hospodárstva, a to aj prostredníctvom operácií kombinovaného financovania, ako je asymetrické zdieľanie rizika alebo zníženie transakčných nákladov, ako aj podpora rozvoja sociálnej infraštruktúry a zručností;

  iv)  podpora nadnárodnej spolupráce a partnerstiev v záujme prenosu a ďalšieho rozširovania inovačných riešení;

  iv)  podpora nadnárodnej spolupráce a partnerstiev v záujme prenosu a ďalšieho rozširovania inovačných riešení;

  c)  budovanie kapacít, najmä:

  c)  budovanie kapacít, najmä:

  i)  sietí na úrovni Únie súvisiacich s oblasťami uvedenými v článku 4 ods. 1;

  i)  sietí na úrovni Únie súvisiacich s oblasťami uvedenými v článku 4 ods. 1;

  ii)  národných kontaktných miest poskytujúcich usmernenia, informácie a pomoc v súvislosti s implementáciou zložky;

  ii)  národných kontaktných miest poskytujúcich usmernenia, informácie a pomoc v súvislosti s implementáciou zložky;

  iii)  správnych orgánov zúčastnených krajín, inštitúcií sociálneho zabezpečenia a služieb zamestnanosti zodpovedných za podporu mobility pracovnej sily, mikrofinančných inštitúcií a inštitúcií poskytujúcich financovanie pre sociálne podniky alebo iných subjektov v oblasti sociálnych investícií, ako aj vytváranie sietí;

  iii)  správnych orgánov zúčastnených krajín, inštitúcií sociálneho zabezpečenia a služieb zamestnanosti zodpovedných za podporu mobility pracovnej sily, mikrofinančných inštitúcií a inštitúcií poskytujúcich financovanie pre podniky sociálneho hospodárstva alebo iných subjektov v oblasti sociálnych investícií, ako aj vytváranie sietí;

  iv)  zainteresovaných strán so zreteľom na nadnárodnú spoluprácu;

  iv)  sociálnych partnerov a zainteresovaných strán so zreteľom na nadnárodnú spoluprácu;

  d)  komunikačné činnosti a činnosti zamerané na šírenie informácií, najmä:

  d)  komunikačné činnosti a činnosti zamerané na šírenie informácií, najmä:

  i)  vzájomné učenie prostredníctvom výmeny osvedčených postupov, inovačné prístupy, výsledky analytických činností, partnerské preskúmania a referenčné porovnávanie;

  i)  vzájomné učenie prostredníctvom výmeny osvedčených postupov, inovačné prístupy, výsledky analytických činností, partnerské preskúmania a referenčné porovnávanie;

  ii)  pokyny, správy, informačné materiály a mediálne pokrytie iniciatív týkajúcich sa oblastí uvedených v článku 4 ods. 1;

  ii)  pokyny, správy, informačné materiály a mediálne pokrytie iniciatív týkajúcich sa oblastí uvedených v článku 4 ods. 1;

  iii)  informačné systémy na šírenie dôkazov súvisiacich s oblasťami uvedenými v článku 4 ods. 1;

  iii)  informačné systémy na šírenie dôkazov súvisiacich s oblasťami uvedenými v článku 4 ods. 1;

  iv)  podujatia, konferencie a semináre predsedníctva Rady.

  iv)  technická a administratívna pomoc pri vykonávaní pracovného programu, ako sú prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií.

  Pozmeňujúci návrh    112

  Návrh nariadenia

  Článok 25 – odsek 1 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  akýkoľvek právny subjekt zriadený podľa práva Únie alebo akákoľvek medzinárodná organizácia.

  b)  akýkoľvek právny subjekt zriadený podľa práva Únie alebo príslušná medzinárodná organizácia.

  Pozmeňujúci návrh    113

  Návrh nariadenia

  Článok 25 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Článok 25a

   

  Riadenie

   

  1.  Komisia konzultuje so zainteresovanými stranami v Únii, najmä so sociálnymi partnermi a organizáciami občianskej spoločnosti, o pracovných programoch v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie, o ich prioritách, strategickej orientácii a vykonávaní.

   

  2.  Komisia nadviaže potrebné väzby s Výborom pre zamestnanosť, Výborom pre sociálnu ochranu, Poradným výborom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, so skupinou generálnych riaditeľov pre pracovnoprávne vzťahy a s Poradným výborom pre slobodu pohybu pracovníkov s cieľom zabezpečiť, aby boli pravidelne a vhodne informované o pokroku pri vykonávaní týchto programov. Komisia informuje aj ostatné výbory zaoberajúce sa politikami, nástrojmi a akciami, ktoré súvisia so zložkou Zamestnanosť a sociálna inovácia.

  Pozmeňujúci návrh    114

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno -a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  -a)  podpora stratégie Únie v oblasti verejného zdravia so zameraním na:

   

  i)  podporu členských štátov v ich úsilí o ochranu a zlepšovanie verejného zdravia; a

   

  ii)  napredovanie v poslaní Únie v oblasti zdravia v súlade s článkom 168 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia sa zaistí pri stanovení a uskutočňovaní všetkých politík a činností Únie.

  Pozmeňujúci návrh    115

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno a – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  zlepšenie pripravenosti na krízy v Únii, ich riadenia a reakcií na ne v záujme ochrany občanov pred cezhraničnými ohrozeniami zdravia

  a)  zlepšenie pripravenosti na krízy v Únii, ich riadenia a reakcií na ne v záujme riešenia cezhraničných ohrození zdravia

  Pozmeňujúci návrh    116

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno a – bod iv a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  iva)  dobre navrhnuté intervencie v oblasti verejného zdravia na zníženie zaťaženia a vplyvu infekcie a infekčných chorôb, ktorým sa dá predchádzať

  Pozmeňujúci návrh    117

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno a – bod iv b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ivb)  podpora rozvoja zručností a nástrojov na účinné oznamovanie rizík

  Pozmeňujúci návrh    118

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno b – bod i

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  i)  investície do zdravia a prevencie chorôb

  i)  investície do zdravia a prevencie chorôb, a to aj prostredníctvom programov na zvyšovanie zdravotnej gramotnosti a vzdelávacích programov a podporou fyzickej aktivity

  Pozmeňujúci návrh    119

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno b – bod i a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ia)  investície do včasnej diagnostiky a skríningu

  Pozmeňujúci návrh    120

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno b – bod ii

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  ii)  podpora digitálnej transformácie zdravotníctva a starostlivosti

  ii)  podpora digitálnej transformácie zdravotníctva a starostlivosti, ktorá je zameraná na potreby a obavy pacientov a občanov, najmä vytvorením prepojení s programami, ktorými sa podporuje mediálna gramotnosť a digitálne zručnosti

  Pozmeňujúci návrh    121

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno b – bod ii a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  iia)  podpora digitálnych verejných služieb v oblastiach ako je zdravie

  Pozmeňujúci návrh    122

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno b – bod ii b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  iib)  posilňovanie bezpečnosti a kvality zdravotných informácií

  Pozmeňujúci návrh    123

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno b – bod ii

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  ii)  podpora rozvoja udržateľného informačného systému Únie v oblasti zdravia

  ii)  podpora rozvoja udržateľného, transparentného a prístupného informačného systému Únie v oblasti zdravia pri súčasnom zabezpečení ochrany osobných údajov.

  [V návrhu COM je nesprávne číslovanie bodov v článku 26, písmeno b) nie je správne a sú tam dva body označené ako ii).]

  Pozmeňujúci návrh    124

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno b – bod iii

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  iii)  podpora členských štátov prostredníctvom prenosu znalostí užitočných pre procesy národných reforiem v záujme účinnejších, prístupnejších a odolnejších systémov zdravotnej starostlivosti a lepšej podpory zdravia a prevencie chorôb, pričom sa budú riešiť najmä výzvy identifikované v rámci európskeho semestra

  iii)  podpora členských štátov prostredníctvom prenosu znalostí a podpory pri vykonávaní, ktoré sú užitočné pre procesy národných reforiem v záujme účinnejších, prístupnejších, odolnejších, nediskriminačných, inkluzívnejších a rovnejších systémov zdravotnej starostlivosti riešiacich sociálne nerovnosti a lepšej podpory zdravia a prevencie chorôb, pričom sa budú riešiť najmä výzvy identifikované v rámci európskeho semestra. To taktiež zahŕňa podporu vysokokvalitných národných registrov, ktoré poskytujú aj porovnateľné údaje.

  Pozmeňujúci návrh    125

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno b – bod iv a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  iva)  podpora prechodu na starostlivosť orientovanú na človeka, zdravotné a sociálne služby v blízkosti a integrovanú starostlivosť v rámci komunity, najmä podpora organizačných modelov založených na medziprofesionálnej tímovej práci a vytváraní sietí viacerých zainteresovaných strán

  Pozmeňujúci návrh    126

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno b – bod iv b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ivb)  zabezpečenie zapojenia všetkých príslušných zainteresovaných strán do uvedených akcií, a to podľa potreby na úrovni Únie a/alebo vnútroštátnej úrovni

  Pozmeňujúci návrh    127

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno b – bod iv c (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ivc)  rozvoj a vykonávanie nástrojov a stratégií na predchádzanie nerovnostiam v oblasti zdravia a ich riešenie a na podporu sociálneho začlenenia, posilňovania postavenia občanov a účasti komunít

  Pozmeňujúci návrh    128

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno c – bod i

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  i)  podpora vykonávania právnych predpisov týkajúcich sa liekov a zdravotníckych pomôcok

  i)  podpora vykonávania právnych predpisov týkajúcich sa liekov, prístupu k takýmto výrobkom v celej Únii a zdravotníckych pomôcok

  Pozmeňujúci návrh    129

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno c – bod vi

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  vi)  podpora Vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov a Vedeckého výboru pre zdravotné, environmentálne a vznikajúce riziká

  vi)  podpora rozvíjania zdravia vo všetkých politikách a stanovenie procesov, prostredníctvom ktorých možno zdravotné následky zvažovať a zohľadňovať vo všetkých politikách

  Pozmeňujúci návrh    130

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ca)  podpora monitorovania, vykonávania a posilňovania iného práva a politík Únie so zdravotnými následkami tak, aby sa pomohlo zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia, okrem iného najmä tých, ktoré sa týkajú:

   

  i)  znečistenia ovzdušia;

   

  ii)  endokrinných disruptorov a iných chemických látok so škodlivými vlastnosťami;

   

  iii)  rezíduí pesticídov v potravinách, vo vode a v ovzduší;

   

  iv)  potravín a označovania potravín, a to aj pokiaľ ide o transmastné kyseliny, označovanie alkoholu, prídavné látky a materiály prichádzajúce do styku s potravinami;

  Odôvodnenie

  Pridanie potreby posilnenia a vykonávania iných právnych predpisov Únie so zdravotnými následkami je prirodzeným dôsledkom článku 168 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že „pri stanovovaní a uskutočňovaní všetkých politík a činností Únie sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia“.

  Pozmeňujúci návrh    131

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno d – bod ii

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  ii)  podpora rozvoja spolupráce v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií pri príprave nových harmonizovaných pravidiel

  ii)  podpora rozvoja spolupráce a budovania kapacít v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií pri príprave nových harmonizovaných pravidiel

  Pozmeňujúci návrh    132

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno d – bod iii a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  iiia)  podpora vykonávania programov a najlepších postupov v rámci vzdelávania v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a kampaní pre mladých ľudí

  Pozmeňujúci návrh    133

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno d – bod iii b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  iiib)  podpora organizácií občianskej spoločnosti na úrovni Únie, ktoré sa zaoberajú otázkami zdravia a otázkami súvisiacimi so zdravím

  Pozmeňujúci návrh    134

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno d – bod iii c (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  iiic)  podpora vytvorenia riadiaceho výboru pre zdravie na vykonávanie akcií v rámci zložky Zdravie

  Pozmeňujúci návrh    135

  Návrh nariadenia

  Článok 27 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Na financovanie sú oprávnené len akcie zamerané na plnenie cieľov uvedených v článkoch 3 a 26.

  1.  Na financovanie sú oprávnené len akcie týkajúce sa zdravia zamerané na plnenie cieľov uvedených v článkoch 3, 4 a 26.

  Pozmeňujúci návrh    136

  Návrh nariadenia

  Článok 27 – odsek 2 – písmeno a – bod i a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ia)  činnosti určené na monitorovanie kumulatívnych vplyvov environmentálnych rizikových faktorov (vrátane tých, ktoré vznikajú z kontaminantov v potravinách, vode, ovzduší a iných zdrojoch) na zdravie;

  Pozmeňujúci návrh    137

  Návrh nariadenia

  Článok 27 – odsek 2 – písmeno a – bod i b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ib)  činnosti monitorujúce vplyvy práva Únie na zdravie, ako je dohľad nad liekmi a podobne;

  Pozmeňujúci návrh    138

  Návrh nariadenia

  Článok 27 – odsek 2 – písmeno a – pododsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Výsledky analytických činností sa po ich dokončení sprístupňujú verejnosti.

  Pozmeňujúci návrh    139

  Návrh nariadenia

  Článok 27 – odsek 2 – písmeno b – bod i

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  i)  cezhraničná spolupráca a partnerstvá, a to aj v cezhraničných regiónoch;

  i)  cezhraničná spolupráca a partnerstvá, a to aj v cezhraničných regiónoch, ako aj v súvislosti so znečistením ovzdušia a iným cezhraničným znečistením životného prostredia;

  Pozmeňujúci návrh    140

  Návrh nariadenia

  Článok 27 – odsek 2 – písmeno c – bod i

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  i)  prostredníctvom prenosu, prispôsobenia a zavádzania najlepších postupov s pridanou hodnotou na úrovni Únie medzi členskými štátmi;

  i)  prostredníctvom výmeny, prenosu, prispôsobenia a zavádzania najlepších postupov s pridanou hodnotou na úrovni Únie medzi členskými štátmi;

  Pozmeňujúci návrh    141

  Návrh nariadenia

  Článok 27 – odsek 2 – písmeno c – bod ii

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  ii)  sietí na úrovni EÚ súvisiacich s oblasťami uvedenými v článku 26;

  ii)  sietí na úrovni EÚ súvisiacich s oblasťami uvedenými v článku 26, a to trvalým a udržateľným spôsobom, so zabezpečením prítomnosti aktívnej občianskej spoločnosti na úrovni Únie;

  Odôvodnenie

  Zastrešujúce mimovládne organizácie s celoeurópskymi sieťami základných členov vo významnej miere prispievajú k európskemu projektu a posilňujú prepojenia medzi EÚ a občianskou spoločnosťou a medzi rôznymi skupinami európskej občianskej spoločnosti. Tieto európske mimovládne organizácie predstavujú jedinečnú európsku hodnotu, ktorá by sa mala uznať. Rozpočet EÚ musí pomáhať rozvíjať občiansku spoločnosť v celej Európe a prispievať k prosperujúcej občianskej spoločnosti v EÚ.

  Pozmeňujúci návrh    142

  Návrh nariadenia

  Článok 27 – odsek 2 – písmeno c – bod iv

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  iv)  národných kontaktných miest poskytujúcich usmernenia, informácie a pomoc v súvislosti s implementáciou programu;

  iv)  regionálnych a národných kontaktných miest a kontaktných miest na nižšej než národnej úrovni poskytujúcich usmernenia, informácie a pomoc v súvislosti s implementáciou programu;

  Pozmeňujúci návrh    143

  Návrh nariadenia

  Článok 29 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Komisia konzultuje so zdravotníckymi orgánmi členských štátov v rámci riadiacej skupiny pre podporu zdravia, prevenciu chorôb a manažment neprenosných chorôb alebo iných príslušných expertných skupín Komisie alebo podobných subjektov o pracovných plánoch stanovených pre zložku Zdravie a o jej prioritách, strategickom zameraní a implementácii, ako aj o zohľadňovaní aspektov politiky v oblasti zdravia v iných politikách a podporných mechanizmoch, čím sa zlepšuje ich celková koordinácia a pridaná hodnota.

  Komisia konzultuje so zdravotníckymi orgánmi členských štátov v rámci riadiacej skupiny pre podporu zdravia, prevenciu chorôb a manažment neprenosných chorôb alebo iných príslušných expertných skupín Komisie alebo podobných subjektov, ako sú profesijné subjekty v sektore zdravotníctva, o ročných pracovných plánoch stanovených pre zložku Zdravie a o jej prioritách, strategickom zameraní a implementácii, ako aj o zohľadňovaní aspektov politiky v oblasti zdravia v iných politikách a podporných mechanizmoch, čím sa zlepšuje ich celková koordinácia a pridaná hodnota. Silným politickým vedením a vhodnou štruktúrou riadenia vyčlenenou na zdravie sa zaistí zaručenie ochrany zdravia a jeho podpora vo všetkých portfóliách Komisie podľa článku 168 ods. 1 ZFEÚ.

  Pozmeňujúci návrh    144

  Návrh nariadenia

  Článok 29 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Článok 29a

   

  Riadiaci výbor pre zdravie

   

  1.  Komisia zriadi riadiaci výbor pre zdravie („riadiaci výbor“) na vykonávanie akcií v rámci zložky Zdravie.

   

  2.  Riadiaci výbor sa zameriava na vytváranie synergií medzi zložkou Zdravie a inými programami, v ktorých je zdravotný rozmer integrovaný, prostredníctvom koordinácie a spolupráce, pričom podporuje zapojenie pacientov a spoločnosti a poskytuje vedecké poradenstvo a odporúčania. Tieto akcie zabezpečujú akcie v oblasti zdravia zamerané na hodnotu, udržateľnosť, lepšie zdravotné riešenia, podporujú prístup a znižujú nerovností v oblasti zdravia. 

   

  3.  Riadiaci výbor poskytuje komplexnú stratégiu a riadenie pri vypracúvaní pracovných plánov v rámci zložky Zdravie. 

   

  4.  Riadiaci výbor je nezávislá skupina zainteresovaných strán zložená z aktérov z príslušných sektorov v oblasti verejného zdravia, dobrých životných podmienok a sociálnej ochrany, za účasti zástupcov regionálnych a miestnych orgánov pôsobiacich v oblasti zdravia, zástupcov pacientov a občanov. 

   

  5.  Riadiaci výbor sa skladá z 15 až 20 osôb na vysokej úrovni vybraných z rôznych disciplín a činností uvedených v odseku 4. Členov riadiaceho výboru menuje Komisia na základe otvorenej výzvy na predkladanie návrhov kandidátov alebo na vyjadrenie záujmu, alebo oboch. 

   

  6.  Predsedu riadiaceho výboru menuje Komisia spomedzi svojich členov. 

   

  7.  Riadiaci výbor: 

   

  i)  poskytuje vstupné informácie pre ročné pracovné plány pre zložku Zdravie na základe návrhu Komisie;

   

  ii)  vypracuje koncepciu riadenia koordinácie a spolupráce medzi zložkou Zdravie a ďalšími programami, v ktorých je integrovaný rozmer zdravia.

   

  Koncepcia uľahčuje zabezpečenie viditeľnosti a koordinácie všetkých existujúcich finančných mechanizmov relevantných pre oblasť zdravia a pomáha pri riadení koordinácie a spolupráce. 

  Pozmeňujúci návrh    145

  Návrh nariadenia

  Článok 29 b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Článok 29b

   

  Medzinárodná spolupráca

   

  Komisia rozvíja spoluprácu s príslušnými medzinárodnými organizáciami, ako je Organizácia Spojených národov a jej špecializované agentúry, najmä Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ako aj s Radou Európy a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) s cieľom implementovať zložku Zdravie, s cieľom maximalizovať účinnosť a efektívnosť akcií na úrovni Únie a na medzinárodnej úrovni.

  Pozmeňujúci návrh    146

  Návrh nariadenia

  Článok 31

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 31

  Článok 31

  Formy financovania z prostriedkov EÚ a metódy implementácie

  Formy financovania z prostriedkov EÚ a metódy implementácie

  1.  Zo zložiek Zamestnanosť a sociálna inovácia a Zdravie sa môžu poskytovať finančné prostriedky v akejkoľvek forme stanovenej v nariadení o rozpočtových pravidlách, a to najmä vo forme grantov, cien, verejného obstarávania a dobrovoľných platieb medzinárodným organizáciám, ktorých je Únia členom alebo na práci ktorých sa zúčastňuje.

  1.  Zo zložiek Zamestnanosť a sociálna inovácia a Zdravie sa môžu poskytovať finančné prostriedky v akejkoľvek forme stanovenej v nariadení o rozpočtových pravidlách, a to najmä vo forme grantov, cien, verejného obstarávania, príspevkov a dobrovoľných platieb medzinárodným organizáciám, ktorých je Únia členom alebo na práci ktorých sa zúčastňuje.

  2.  Zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia a Zdravie sa implementujú priamo, ako sa stanovuje v nariadení o rozpočtových pravidlách, alebo nepriamo so subjektmi uvedenými v článku [61 ods. 1 písm. c)] nariadenia o rozpočtových pravidlách.

  2.  Zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia a Zdravie sa implementujú priamo, ako sa stanovuje v nariadení o rozpočtových pravidlách, alebo nepriamo so subjektmi uvedenými v článku [61 ods. 1 písm. c)] nariadenia o rozpočtových pravidlách.

  Pri udeľovaní grantov môže komisia pre vyhodnotenie uvedená v článku [150] nariadenia o rozpočtových pravidlách pozostávať z externých expertov.

  Pri udeľovaní grantov môže komisia pre vyhodnotenie uvedená v článku [150] nariadenia o rozpočtových pravidlách pozostávať z externých expertov.

  3.  Operácie kombinovaného financovania v rámci zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia sa vykonávajú v súlade s [nariadením o fonde InvestEU] a hlavou X nariadenia o rozpočtových pravidlách.

  3.  Operácie kombinovaného financovania v rámci zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia sa vykonávajú v súlade s [nariadením o fonde InvestEU] a hlavou X nariadenia o rozpočtových pravidlách.

  4.  V rámci zložky Zdravie možno udeľovať priame granty bez výzvy na predkladanie návrhov na účely financovania akcií s jednoznačnou pridanou hodnotou Únie, ktoré sú spolufinancované príslušnými orgánmi zodpovednými za zdravie v členských štátoch alebo v tretích krajinách pridružených k programu, alebo subjektmi verejného sektora a mimovládnymi subjektmi, ktoré konajú individuálne alebo ako sieť a sú poverené uvedenými príslušnými orgánmi.

  4.  V rámci zložky Zdravie možno udeľovať priame granty bez výzvy na predkladanie návrhov na účely financovania akcií s jednoznačnou pridanou hodnotou Únie, ktoré sú spolufinancované príslušnými orgánmi zodpovednými za zdravie v členských štátoch alebo v tretích krajinách pridružených k programu, alebo subjektmi verejného sektora a mimovládnymi subjektmi, ktoré konajú individuálne alebo ako sieť a sú poverené uvedenými príslušnými orgánmi.

  5.  V rámci zložky Zdravie možno udeľovať priame granty bez výzvy na predkladanie návrhov európskym referenčným sieťam, ktoré sú schválené ako siete radou členských štátov európskych referenčných sietí v súlade so schvaľovacím postupom stanoveným vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2014/287/EÚ z 10. marca 2014, ktorým sa stanovujú kritériá vytvárania a hodnotenia európskych referenčných sietí, schvaľovania a hodnotenia ich členov, ako aj kritériá na uľahčenie výmeny informácií a odborných znalostí v súvislosti s vytváraním a hodnotením takýchto sietí.

  5.  V rámci zložky Zdravie možno udeľovať priame granty bez výzvy na predkladanie návrhov európskym referenčným sieťam, ktoré sú schválené ako siete radou členských štátov európskych referenčných sietí v súlade so schvaľovacím postupom stanoveným vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2014/287/EÚ z 10. marca 2014, ktorým sa stanovujú kritériá vytvárania a hodnotenia európskych referenčných sietí, schvaľovania a hodnotenia ich členov, ako aj kritériá na uľahčenie výmeny informácií a odborných znalostí v súvislosti s vytváraním a hodnotením takýchto sietí.

  Pozmeňujúci návrh    147

  Návrh nariadenia

  Článok 32

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 32

  Článok 32

  Pracovný program a koordinácia

  Pracovný program a koordinácia

  Zložka Zamestnanosť a sociálna inovácia a zložka Zdravie sa implementujú prostredníctvom pracovných programov uvedených v článku [108] nariadenia o rozpočtových pravidlách. V pracovných programoch sa v prípade potreby stanoví celková suma vyčlenená na operácie kombinovaného financovania.

  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 38 s cieľom doplniť zložku Zamestnanosť a sociálna inovácia a zložku Zdravie stanovením pracovných programov, ako sú uvedené v článku [108] nariadenia o rozpočtových pravidlách. V týchto pracovných programoch sa v prípade potreby stanoví celková suma vyčlenená na operácie kombinovaného financovania.

  Komisia podporuje synergiu a zabezpečuje účinnú koordináciu medzi zložkou Zdravie v rámci ESF+ a programom na podporu reforiem vrátane nástroja na realizáciu reforiem a nástroja technickej podpory.

  Komisia podporuje synergiu a zabezpečuje účinnú koordináciu medzi zložkou Zdravie v rámci ESF+ a Programom na podporu reforiem vrátane nástroja na realizáciu reforiem a nástroja technickej podpory.

  Pozmeňujúci návrh    148

  Návrh nariadenia

  Článok 33

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 33

  Článok 33

  Monitorovanie a podávanie správ

  Monitorovanie a podávanie správ

  1.  Stanovia sa ukazovatele na monitorovanie implementácie zložiek a pokroku dosahovaného v rámci týchto zložiek so zreteľom na špecifické ciele uvedené v článku 4 a operačné ciele uvedené v článkoch 23 a 26.

  1.  Stanovia sa ukazovatele na monitorovanie implementácie zložiek a pokroku dosahovaného v rámci týchto zložiek so zreteľom na špecifické ciele uvedené v článku 4 a operačné ciele uvedené v článkoch 23 a 26.

  2.  V rámci systému podávania správ o výkonnosti sa zabezpečí, aby sa údaje na monitorovanie implementácie zložiek a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa prijímateľom finančných prostriedkov Únie a prípadne aj členským štátom ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.

  2.  V rámci systému podávania správ o výkonnosti sa zabezpečí, aby sa údaje na monitorovanie implementácie zložiek a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa prijímateľom finančných prostriedkov Únie a prípadne aj členským štátom ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.

  3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38 na účely doplnenia alebo zmeny ukazovateľov v prílohe III, ak sa to považuje za nevyhnutné na zabezpečenie účinného posúdenia pokroku pri implementácii zložiek.

  3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 38 na účely doplnenia alebo zmeny ukazovateľov v prílohách IIb a III, ak sa to považuje za nevyhnutné na zabezpečenie účinného posúdenia pokroku pri implementácii zložiek.

   

  3a.  S cieľom pravidelne monitorovať zložky a vykonať prípadné potrebné úpravy ich politických priorít a priorít financovania Komisia vypracuje úvodnú kvalitatívnu a kvantitatívnu monitorovaciu správu týkajúcu sa prvého roka, po ktorej budú nasledovať tri správy týkajúce sa nasledujúcich dvojročných období, a tieto správy pošle Európskemu parlamentu a Rade. Tieto správy sa predkladajú pre informáciu aj Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Tieto správy obsahujú výsledky zložiek a rozsah, v akom sa uplatňovali zásady rovnosti medzi ženami a mužmi a uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, ako aj to, ako sa prostredníctvom ich činností riešili antidiskriminačné aspekty vrátane otázok prístupnosti. Tieto správy sa v záujme posilnenia transparentnosti zložiek sprístupňujú verejnosti.

  Pozmeňujúci návrh    149

  Návrh nariadenia

  Článok 35

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 35

  Článok 35

  Hodnotenie

  Hodnotenie

  1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v procese rozhodovania.

  1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v procese rozhodovania.

  2.  Priebežné hodnotenie zložiek sa môže vykonať hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o ich implementácii, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie zložiek.

  2.  Komisia vykoná do 31. decembra 2024 hodnotenie v polovici trvania týkajúce sa zložiek s cieľom:

   

  a)  zmerať na kvalitatívnom a kvantitatívnom základe pokrok dosiahnutý pri napĺňaní cieľov zložky;

   

  b)  zaoberať sa sociálnym prostredím v Únii a akýmikoľvek zásadnými zmenami zavedenými na základe práva Únie;

   

  c)  určiť, či sa prostriedky zložiek využili efektívne, a posúdiť ich pridanú hodnotu na úrovni Únie.

   

  Výsledky tohto hodnotenia v polovici trvania sa predkladajú Európskemu parlamentu a Rade.

  3.  Na konci obdobia implementácie, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 5, Komisia vykoná záverečné hodnotenie zložiek.

  3.  Na konci obdobia implementácie, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 5, Komisia vykoná záverečné hodnotenie zložiek.

  4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskeho a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

  4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskeho a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

  Pozmeňujúci návrh    150

  Návrh nariadenia

  Článok 37

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 37

  Článok 37

  Poskytovanie informácií, komunikácia a zverejňovanie

  Poskytovanie informácií, komunikácia a zverejňovanie

  1.  Prijímatelia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

  1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

  2.  Komisia vykonáva informačné a komunikačné akcie týkajúce sa zložiek Zamestnanosť a sociálna inovácia a Zdravie a súvisiacich akcií a výsledkov. Finančné prostriedky vyčlenené na zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia a Zdravie takisto prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článkoch 4, 23 a 26.

  2.  Komisia vykonáva informačné a komunikačné akcie týkajúce sa zložiek Zamestnanosť a sociálna inovácia a Zdravie a súvisiacich akcií a výsledkov. Finančné prostriedky vyčlenené na zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia a Zdravie takisto prispievajú ku komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článkoch 4, 23 a 26.

  Pozmeňujúci návrh    151

  Návrh nariadenia

  Článok 38

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 38

  Článok 38

  Vykonávanie delegovania právomoci

  Vykonávanie delegovania právomoci

  1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

  1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

  2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 15 ods. 6, článku 21 ods. 5 a článku 33 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

  2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 15 ods. 6, článku 21 ods. 5, článku 32 a článku 33 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

  3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 15 ods. 6, článku 21 ods. 5 a článku 33 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po uverejnení rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

  3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 15 ods. 6, článku 21 ods. 5, článku 32 a článku 33 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po uverejnení rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

  4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určí každý členský štát v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva28.

  4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určí každý členský štát v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva28.

  5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

  5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

  6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 15 ods. 6, článku 21 ods. 5 a článku 33 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

  6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 15 ods. 6, článku 21 ods. 5, článku 32 a článku 33 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

  _________________________________

  _________________________________

  28 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 13.

  28 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 13.

  Pozmeňujúci návrh    152

  Návrh nariadenia

  Článok 40

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 40

  Článok 40

  Výbor podľa článku 163 ZFEÚ

  Výbor podľa článku 163 ZFEÚ

  1.  Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 163 ZFEÚ (ďalej len „Výbor pre ESF+“).

  1.  Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 163 ZFEÚ (ďalej len „Výbor pre ESF+“).

  2.  Každý členský štát vymenuje jedného zástupcu vlády, jedného zástupcu organizácií pracovníkov, jedného zástupcu organizácií zamestnávateľov a jedného náhradníka za každého člena na obdobie najviac siedmich rokov. V prípade neprítomnosti člena je náhradník automaticky oprávnený zúčastniť sa na rokovaniach.

  2.  Každý členský štát vymenuje jedného zástupcu vlády, jedného zástupcu organizácií pracovníkov, jedného zástupcu organizácií zamestnávateľov, jedného zástupcu občianskej spoločnosti, jedného zástupcu orgánov pre rovnosť alebo iných nezávislých inštitúcií pre ľudské práva v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) [budúce VN] a jedného náhradníka za každého člena na obdobie najviac siedmich rokov. V prípade neprítomnosti člena je náhradník automaticky oprávnený zúčastniť sa na rokovaniach.

  3.  Výbor pre ESF+ pozostáva z jedného zástupcu z každej organizácie zastupujúcej organizácie pracovníkov a organizácie zamestnávateľov na úrovni Únie.

  3.  Výbor pre ESF+ pozostáva z jedného zástupcu z každej organizácie zastupujúcej organizácie pracovníkov, organizácie zamestnávateľov a organizácie občianskej spoločnosti na úrovni Únie.

   

  3a.  Výbor pre ESF+ môže pozvať zástupcov Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu.

   

  3b.  Vo Výbore pre ESF+ sa zaručí vyvážené zastúpenie mužov a žien a primerané zastúpenie menšinových a iných vylúčených skupín.

  4.  S Výborom pre ESF+ sa konzultuje o plánovanom využívaní technickej pomoci v prípade podpory zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu, ako aj o iných otázkach, ktoré majú vplyv na vykonávanie stratégií na úrovni Únie s významom pre ESF+

  4.  S Výborom pre ESF+ sa konzultuje o plánovanom využívaní technickej pomoci v prípade podpory zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu, ako aj o iných otázkach, ktoré majú vplyv na vykonávanie stratégií na úrovni Únie s významom pre ESF+.

  5.  Výbor pre ESF+ môže vydávať stanoviská k:

  5.  Výbor pre ESF+ môže vydávať stanoviská k:

  a)  otázkam týkajúcim sa prínosu ESF+ k vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv vrátane odporúčaní pre jednotlivé krajiny a priorít súvisiacich s európskym semestrom (národné programy reforiem atď.);

  a)  otázkam týkajúcim sa prínosu ESF+ k vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv vrátane odporúčaní pre jednotlivé krajiny a priorít súvisiacich s európskym semestrom (národné programy reforiem atď.);

  b)  otázkam týkajúcim sa [budúce VN] s významom pre ESF+;

  b)  otázkam týkajúcim sa [budúce VN] s významom pre ESF+;

  c)  otázkam týkajúcim sa ESF+, ktoré mu predložila Komisia a ktoré nepatria medzi otázky uvedené v odseku 4.

  c)  otázkam týkajúcim sa ESF+, ktoré mu predložila Komisia a ktoré nepatria medzi otázky uvedené v odseku 4.

  Stanoviská výboru pre ESF+ sa prijímajú absolútnou väčšinou platných hlasov a oznámia sa na informačné účely Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Komisia informuje Výbor pre ESF+ o spôsobe, akým zohľadnila jeho stanoviská.

  Stanoviská Výboru pre ESF+ sa prijímajú absolútnou väčšinou platných hlasov a oznámia sa na informačné účely Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Komisia písomne informuje Výbor pre ESF+ o spôsobe, akým zohľadnila jeho stanoviská.

  6.  Výbor pre ESF+ môže zriadiť pracovné skupiny pre každú zo zložiek ESF+.

  6.  Výbor pre ESF+ môže zriadiť pracovné skupiny pre každú zo zložiek ESF+.

  Pozmeňujúci návrh    153

  Návrh nariadenia

  Príloha I

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  PRÍLOHA I1

  PRÍLOHA I1

  Spoločné ukazovatele pre všeobecnú podporu zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu

  Spoločné ukazovatele pre všeobecnú podporu zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu

  Všetky osobné údaje sa rozdelia podľa pohlavia (žena, muž, nebinárna osoba). Ak niektoré výsledky nie sú možné, údaje pre tieto výsledky sa nemusia zbierať ani nahlasovať.

  Všetky osobné údaje sa rozdelia podľa pohlavia (žena, muž, nebinárna osoba). Ak niektoré výsledky nie sú k dispozícii, údaje pre tieto výsledky sa nemusia zbierať ani nahlasovať. Citlivé osobné údaje možno v prieskumoch získavať anonymne.

  1.  Spoločné ukazovatele výstupov týkajúce sa operácií zameraných na ľudí:

  1.  Spoločné ukazovatele výstupov týkajúce sa operácií zameraných na ľudí:

  1a.  Spoločné ukazovatele výstupov pre účastníkov

  1a.  Spoločné ukazovatele výstupov pre účastníkov

  –  Spoločné ukazovatele výstupov pre účastníkov sú tieto:

  –  Spoločné ukazovatele výstupov pre účastníkov sú tieto:

  –  nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných*,

  –  nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných*,

  –  dlhodobo nezamestnané osoby*,

  –  dlhodobo nezamestnané osoby*,

  –  neaktívne osoby*,

  –  neaktívne osoby*,

  –  zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb*,

  –  zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb*,

   

  –  nie sú zamestnané, ani nie sú v procese odbornej prípravy (NEET)*

  –  osoby vo veku do 30 rokov*,

  –  deti vo veku do 18 rokov*,

   

  –  mladí ľudia vo veku od 18 do 29 rokov*,

  –  osoby vo veku nad 54 rokov*,

  –  osoby vo veku nad 54 rokov*,

  –  osoby s nižším sekundárnym (ISCED 0 – 2) vzdelaním alebo nižším vzdelaním*,

  –  osoby s nižším sekundárnym (ISCED 0 – 2) vzdelaním alebo nižším vzdelaním*,

  –  osoby s vyšším sekundárnym (ISCED 3) alebo post-sekundárnym (ISCED 4) vzdelaním*,

  –  osoby s vyšším sekundárnym (ISCED 3) alebo post-sekundárnym (ISCED 4) vzdelaním*,

  –  osoby s terciárnym vzdelaním (ISCED 5 až 8)*.

  –  osoby s terciárnym vzdelaním (ISCED 5 až 8)*.

  Celkový počet účastníkov sa vypočíta automaticky na základe spoločných ukazovateľov výstupov týkajúcich sa postavenia v zamestnaní.

  Celkový počet účastníkov sa vypočíta automaticky na základe spoločných ukazovateľov výstupov týkajúcich sa postavenia v zamestnaní.

  1b.  Iné spoločné ukazovatele výstupov

  1b.  Iné spoločné ukazovatele výstupov

  Ak sa údaje pre tieto ukazovatele nezbierajú z registrov údajov, možno hodnoty pre tieto ukazovatele stanoviť na základe informovaných odhadov prijímateľa.

  Ak sa údaje pre tieto ukazovatele nezbierajú z registrov údajov, možno hodnoty pre tieto ukazovatele stanoviť na základe informovaných odhadov prijímateľa. Účastníci poskytujú údaje vždy dobrovoľne.

  –  účastníci so zdravotným postihnutím**,

  –  účastníci so zdravotným postihnutím**,

   

    účastníci vo veku do 18 rokov*,

  –  štátni príslušníci tretích krajín*,

  –  štátni príslušníci tretích krajín*,

  –  účastníci s cudzím pôvodom*,

  –  účastníci s cudzím pôvodom*,

  –  menšiny (vrátane marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia)**,

  –  menšiny (iné ako z rómskej komunity)**,

   

  –  účastníci z rómskej komunity**,

  –  bezdomovci alebo osoby postihnuté vylúčením z bývania*,

  –  bezdomovci alebo osoby postihnuté vylúčením z bývania*,

  –  účastníci z vidieckych oblastí*.

  –  účastníci z vidieckych oblastí*,

   

    účastníci z geografických oblastí s vysokou mierou chudoby a sociálneho vylúčenia*,

   

    účastníci prechádzajúci z inštitucionálnej do rodinnej a komunitnej starostlivosti**,

  2.  Spoločné ukazovatele výstupov pre subjekty sú tieto:

  2.  Spoločné ukazovatele výstupov pre subjekty sú tieto:

  –  počet podporovaných verejných správ alebo sociálnych služieb na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni,

  –  počet podporovaných verejných správ alebo verejných služieb na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni,

  –  počet podporovaných mikropodnikov, malých a stredných podnikov (vrátame družstevných podnikov, sociálnych podnikov).

  –  počet podporovaných mikropodnikov, malých a stredných podnikov (vrátame družstevných podnikov, sociálnych podnikov).

  3.  Spoločné ukazovatele okamžitých výsledkov pre účastníkov sú tieto:

  3.  Spoločné ukazovatele okamžitých výsledkov pre účastníkov sú tieto:

  –  účastníci v procese hľadania práce po ukončení svojej účasti*,

  –  účastníci v procese hľadania práce po ukončení svojej účasti*,

  –  účastníci v procese vzdelávania/odbornej prípravy po ukončení svojej účasti*,

  –  účastníci v procese vzdelávania/odbornej prípravy po ukončení svojej účasti*,

  –  účastníci v procese získavania kvalifikácie po ukončení svojej účasti*,

  –  účastníci v procese získavania kvalifikácie po ukončení svojej účasti*,

  –  účastníci v procese získavania kvalifikácie po ukončení svojej účasti*,

  –  účastníci v procese získavania kvalifikácie po ukončení svojej účasti*,

  4. Spoločné ukazovatele dlhodobejších výsledkov pre účastníkov:

  4. Spoločné ukazovatele dlhodobejších výsledkov pre účastníkov:

  –  účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po ukončení svojej účasti zamestnaní vrátane tých, ktorí vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť*,

  –  účastníci, ktorí sú šesť a dvanásť mesiacov po ukončení svojej účasti zamestnaní vrátane tých, ktorí vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť*,

  –  účastníci, ktorých situácia na trhu práce sa šesť mesiacov po ukončení ich účasti zlepšila*.

  –  účastníci, ktorých situácia na trhu práce sa šesť a dvanásť mesiacov po ukončení ich účasti zlepšila*.

  Platí minimálna požiadavka, že tieto údaje sa majú zbierať na základe reprezentatívnej vzorky účastníkov v rámci každého špecifického cieľa. Interná platnosť vzorky sa musí zabezpečiť tak, aby sa údaje mohli zovšeobecniť na úrovni špecifického cieľa.

  Platí minimálna požiadavka, že tieto údaje sa majú zbierať na základe reprezentatívnej vzorky účastníkov v rámci každého špecifického cieľa. Interná platnosť vzorky sa zabezpečiť tak, aby sa údaje mohli zovšeobecniť na úrovni špecifického cieľa.

  ________________________________

  __________________________________

  1 Údaje nahlásené pod ukazovateľmi označenými * sú osobné údaje podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679.

  1 Údaje nahlásené pod ukazovateľmi označenými * sú osobné údaje podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679.

  1 Údaje nahlásené pod ukazovateľmi označenými ** sú osobitnou kategóriou údajov podľa článku 9 nariadenia (EÚ) 2016/679.

  1 Údaje nahlásené pod ukazovateľmi označenými ** sú osobitnou kategóriou údajov podľa článku 9 nariadenia (EÚ) 2016/679.

  Pozmeňujúci návrh    154

  Návrh nariadenia

  Príloha II

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  PRÍLOHA II

  PRÍLOHA II

  Spoločné ukazovatele pre podporu z ESF+ na riešenie materiálnej deprivácie

  Spoločné ukazovatele pre podporu z ESF+ na riešenie materiálnej deprivácie

  1.  Ukazovatele výstupov

  1.  Ukazovatele výstupov

  a)  Celková peňažná hodnota distribuovaných potravín a tovaru,

  a) Celková peňažná hodnota distribuovaných potravín a tovaru,

  i)  celková hodnota potravinovej pomoci,

  i)  celková hodnota potravinovej pomoci,

  ia)  celková peňažná hodnota potravín pre deti,

  ia)  celková peňažná hodnota potravín pre deti,

  ib)  celková peňažná hodnota potravín pre bezdomovcov,

  ib)  celková peňažná hodnota potravín pre bezdomovcov,

  ic)  celková peňažná hodnota potravín pre iné cieľové skupiny,

  ic)  celková peňažná hodnota potravín pre iné cieľové skupiny,

  ii)  celková hodnota distribuovaného tovaru,

  ii)  celková hodnota distribuovaného tovaru,

  iia)  celková peňažná hodnota tovaru pre deti,

  iia)  celková peňažná hodnota tovaru pre deti,

  iib)  celková peňažná hodnota tovaru pre bezdomovcov,

  iib)  celková peňažná hodnota tovaru pre bezdomovcov,

  iic)  celková peňažná hodnota tovaru pre iné cieľové skupiny.

  iic)  celková peňažná hodnota tovaru pre iné cieľové skupiny.

  b)  Celkové množstvo distribuovanej potravinovej pomoci (v tonách).

  b)  Celkové množstvo distribuovanej potravinovej pomoci (v tonách).

  Z toho2:

  Z toho2:

  a)  podiel potravín, pri ktorých sa z programu zaplatila len preprava, distribúcia a skladovanie (v %),

  a)  podiel potravín, pri ktorých sa z programu zaplatila len preprava, distribúcia a skladovanie (v %),

  b)  podiel potravinových výrobkov spolufinancovaných z ESF+ na celkovom objeme potravín distribuovaných prijímateľom (v %).

  b)  podiel potravinových výrobkov spolufinancovaných z ESF+ na celkovom objeme potravín distribuovaných prijímateľom (v %).

  3. Spoločné ukazovatele výsledkov3

  3. Spoločné ukazovatele výsledkov3

  –  Počet koncových príjemcov prijímajúcich potravinovú pomoc

  –  Počet koncových príjemcov prijímajúcich potravinovú pomoc

  –  počet detí vo veku menej než 18 rokov,

  –  počet detí vo veku menej než 18 rokov,

  –  počet mladých ľudí vo veku 18 až 29 rokov,

  –  počet mladých ľudí vo veku 18 až 29 rokov,

  –  počet koncových príjemcov vo veku viac ako 54 rokov,

  –  počet koncových príjemcov vo veku viac ako 54 rokov,

  –  počet koncových príjemcov so zdravotným postihnutím,

  –  počet koncových príjemcov so zdravotným postihnutím,

  –  počet štátnych príslušníkov tretích krajín,

  –  počet štátnych príslušníkov tretích krajín,

  –  počet koncových príjemcov s cudzím pôvodom a príslušníkov menšín (vrátane marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia),

  –  počet koncových príjemcov s cudzím pôvodom a príslušníkov menšín (iných ako z rómskej komunity),

   

  –  účastníci z rómskej komunity,

  –  počet koncových príjemcov, ktorí sú bezdomovcami alebo sú postihnutí vylúčením z bývania.

  –  počet koncových príjemcov, ktorí sú bezdomovcami alebo sú postihnutí vylúčením z bývania.

  Počet koncových príjemcov prijímajúcich materiálnu pomoc

  Počet koncových príjemcov prijímajúcich materiálnu pomoc

  –  počet detí vo veku menej než 18 rokov,

  –  počet detí vo veku menej než 18 rokov,

  –  počet mladých ľudí vo veku 18 až 29 rokov,

  –  počet mladých ľudí vo veku 18 až 29 rokov,

  –  počet koncových príjemcov vo veku viac ako 54 rokov,

  –  počet koncových príjemcov vo veku viac ako 54 rokov,

  –  počet koncových príjemcov so zdravotným postihnutím,

  –  počet koncových príjemcov so zdravotným postihnutím,

  –  počet štátnych príslušníkov tretích krajín,

  –  počet štátnych príslušníkov tretích krajín,

  –  počet koncových príjemcov s cudzím pôvodom a príslušníkov menšín (vrátane marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia),

  –  počet koncových príjemcov s cudzím pôvodom a príslušníkov menšín (iných ako z rómskej komunity),

   

  –  účastníci z rómskej komunity,

  –  počet koncových príjemcov, ktorí sú bezdomovcami alebo sú postihnutí vylúčením z bývania.

  –  počet koncových príjemcov, ktorí sú bezdomovcami alebo sú postihnutí vylúčením z bývania.

  _________________________________

  _________________________________

  2 Hodnoty pre tieto ukazovatele sa stanovia na základe informovaných odhadov prijímateľov.

  2 Hodnoty pre tieto ukazovatele sa stanovia na základe informovaných odhadov prijímateľov.

  3 Tamže.

  3 Tamže.

  Pozmeňujúci návrh    155

  Návrh nariadenia

  Príloha II a (nová)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  PRÍLOHA IIa

   

  Spoločné ukazovatele pre podporu z ESF+ na podporu sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb

   

  Ukazovatele výstupov

   

  1.  Celkový počet osôb, ktoré dostávajú pomoc na sociálne začlenenie.

   

  Z toho:

   

  a)  počet detí vo veku 15 rokov alebo mladších;

   

  b)  počet osôb vo veku 65 rokov alebo starších;

   

  c)  počet žien;

   

  d)  počet osôb s cudzím pôvodom a príslušníkov menšín (iných ako z rómskej komunity);

   

  e)  účastníci z rómskej komunity;

   

  f)  počet bezdomovcov.

  Pozmeňujúci návrh    156

  Návrh nariadenia

  Príloha II b (nová)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  PRÍLOHA IIb

   

  Ukazovatele pre zložku Zamestnanosť a sociálna inovácia

   

  1.  Úroveň uznaného prínosu z lepšieho pochopenia politík a právnych predpisov Únie

   

  (1)  počet analytických činností;

   

  (2)  počet činností vzájomného učenia, informovanosti a šírenia informácií;

   

  (3)  podpora pre hlavných aktérov.

   

  2.  Úroveň aktívnej spolupráce a partnerstva medzi vládnymi inštitúciami Únie, členských štátov a pridružených krajín

   

  (1)  počet analytických činností;

   

  (2)  počet činností vzájomného učenia, informovanosti a šírenia informácií;

   

  (3)  podpora pre hlavných aktérov.

   

  3.  Deklarované využívanie inovácií v oblasti sociálnej politiky pri vykonávaní sociálnych odporúčaní pre jednotlivé krajiny a výsledkov experimentov v oblasti sociálnej politiky v tvorbe politík

   

  (1)  počet analytických činností;

   

  (2)  počet činností vzájomného učenia, informovanosti a šírenia informácií;

   

  (3)  podpora pre hlavných aktérov.

   

  4.  Počet návštev platformy EURES

   

  5.  Počet umiestnení mladých pracovníkov dosiahnutých alebo podporených v rámci prípravnej akcie Tvoje prvé pracovné miesto EURES, ako aj v rámci cielených programov mobility

   

  6.  Počet jednotlivých osobných kontaktov poradcov portálu EURES s uchádzačmi o zamestnanie, osobami meniacimi zamestnanie a so zamestnávateľmi

   

  7.  Počet vytvorených alebo konsolidovaných podnikov, ktoré využili podporu Únie

   

  8.  Podiel prijímateľov, ktorí si založili alebo ďalej rozvinuli podnik pomocou mikrofinancovania Únie a ktorí sú nezamestnaní alebo patria do znevýhodnených skupín

  Pozmeňujúci návrh    157

  Návrh nariadenia

  Príloha III – bod 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Počet spoločných klinických hodnotení zdravotníckych technológií

  2.  Počet prijímateľov (odborníkov, občanov, pacientov) ovplyvnených výsledkami programu

  Odôvodnenie

  Vzhľadom na zvláštnosti a široký rozsah projektov v zložke Zdravie navrhujeme zahrnúť iné ukazovatele, ako napríklad počet prijímateľov (odborníkov, občanov, pacientov) ovplyvnených výsledkami programu.

  Pozmeňujúci návrh    158

  Návrh nariadenia

  Príloha III – bod 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Počet prenesených najlepších postupov

  3.  Počet spoločných klinických hodnotení zdravotníckych technológií

  Pozmeňujúci návrh    159

  Návrh nariadenia

  Príloha III – bod 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4.  Stupeň využívania výsledkov programu vo vnútroštátnej politike v oblasti zdravia, ktorý sa meria na základe dotazníka s otázkami na porovnanie situácie „pred a potom“.

  4.  Počet prenesených najlepších postupov

  Pozmeňujúci návrh    160

  Návrh nariadenia

  Príloha III – bod 4 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  4a.  Miera využívania výsledkov programu v regionálnych a vnútroštátnych politikách alebo nástrojoch v oblasti zdravia meraná validovanými metódami

  • [1]  Ú. v. EÚ C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
  • [2]  Ú. v. EÚ C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Od vytvorenia Európskeho sociálneho fondu na základe Rímskej zmluvy v roku 1958 sa tento fond stal hlavným finančným nástrojom na tvorbu pracovných miest v Európe.

  Návrh Komisie na Európsky sociálny fond plus (ESF+) na obdobie rokov 2021 – 2027 nielenže pokračuje v podpore zamestnanosti a sociálneho začleňovania, ale zameriava sa tiež na jasný pokrok pri posilňovaní európskeho sociálneho rozmeru, a to priamym prepojením jeho 11 špecifických cieľov s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny prijatými v kontexte európskeho semestra, ktorý zároveň zabezpečuje prepojenie s vykonávaním Európskeho piliera sociálnych práv.

  Fond ESF+ zostane súčasťou politiky súdržnosti a bude sa upravovať predovšetkým prostredníctvom nariadenia o spoločných ustanoveniach (NSU). S cieľom zabezpečiť väčšiu súdržnosť medzi cieľmi financovania a vykonávaním však ESF+ predstavuje zlúčenie súčasného Európskeho sociálneho fondu, iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a programu Európskej únie pre oblasť zdravia.

  Toto zlúčenie je reakciou na potrebu zjednodušiť súčasné postupy, vniesť do nich pružnosť, optimalizovať ich a súčasne znížiť administratívne prekážky tak, aby sa zvýšila viditeľnosť, zlepšila dostupnosť pre prijímateľov pomoci EÚ a občanov a aby sa zaistili synergie prostredníctvom lepšie integrovaných prístupov, čo Európskej únii a členským štátom umožní integrovanejšiu a cielenejšiu podporu v ich reakcii na sociálne výzvy a výzvy v oblasti zamestnanosti, s ktorými sa stretávajú občania EÚ dnes, ako aj v budúcnosti.

  Zlúčením sa nesmú ohroziť špecifické ciele súčasných fondov a programov.

  Podobne tak musí ESF+ dopĺňať iné fondy a programy EÚ, ako sú Erasmus, Fond pre azyl, migráciu a integráciu a program na podporu reforiem, a musí byť s nimi koordinovaný a byť s nimi v súlade. Zároveň musí zabezpečiť lepšie synergie s inými štrukturálnymi a investičnými fondmi EÚ, a najmä s Európskym fondom regionálneho rozvoja a Európskym fondom na prispôsobenie sa globalizácii.

  Európska únia si zachová konkurencieschopnosť v globálnom hospodárstve len v prípade, keď si udrží vysokú úroveň zamestnanosti, vzdelania, zdravia a sociálneho začleňovania. Nevýhodou pre európsku spoločnosť ako celok sú chýbajúce zručnosti, najmä v digitálnej oblasti, ako aj nesúlad medzi vzdelávacími systémami/systémami odbornej prípravy a trhom práce v mnohých oblastiach.

  Preto je potrebné aktívne začleňovanie, v ktorom sa investície do ľudského kapitálu uznávajú ako dôležitý prostriedok rozvoja európskeho hospodárstva.

  Jednotlivé vypracované projekty a programy musia zároveň prispievať k zlepšovaniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti s ohľadom na skutočné potreby v praxi, a to v súlade s článkom 174 ZFEÚ, najmä v regiónoch, ktoré sú závažne a trvalo znevýhodnené demografickými podmienkami, ako napríklad regióny s nízkou hustotou obyvateľstva.

  V opačnom prípade budú neefektívne a nerovnosti medzi regiónmi aj v rámci nich budú pretrvávať, čo ohrozí prežitie mnohých európskych vidieckych oblastí, ktoré majú spoločný problém starnúceho obyvateľstva.

  Zásadným cieľom, ktorý sa musí zachovať, je podpora pre mladých ľudí. Hoci sa nezamestnanosť mladých ľudí oproti najvyššej hodnote 24 % (a viac ako 50 % v niektorých členských štátoch) v roku 2013 znížila v máji 2018 na 15,1 %, stále zostáva príliš vysoká, pričom dosahuje viac ako dvojnásobok celkovej miery nezamestnanosti.

  Podobne veľmi vysoké je naďalej aj percento mladých ľudí vo veku 15 až 29 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), ktoré v roku 2017 dosahovalo úroveň 13,4 %.

  Z ESF+ sa musí podporovať tvorba pracovných miest pre mladých ľudí, a to prostredníctvom prispôsobených opatrení v súlade s vnútroštátnymi systémami záruk pre mladých ľudí s osobitným dôrazom na neaktívnych mladých ľudí, ktorí sú najviac vzdialení od trhu práce, a teda je ich najťažšie osloviť.

  Vzhľadom na veľký význam podpory mladých ľudí, ako aj problémy, ktoré niektoré členské štáty zažívali pri spustení nevyhnutných opatrení, by sa považovalo za potrebné vyčleniť na podporu mladých ľudí 15 % rozpočtu ESF+ a podľa potreby umožniť predbežné financovanie.

  Fond ESF+ by sa mal využívať na zlepšenie fungovania trhov práce prostredníctvom podpory modernizácie verejných služieb zamestnanosti a zlepšovania poradenských a usmerňujúcich služieb pre pracovníkov. Podobne by sa z neho mala poskytovať podpora na vnútroštátnu a cezhraničnú mobilitu pracovníkov.

  Európska verejnosť má veľké obavy aj zo sociálnych nerovností. Preto je potrebné aspoň 27 % zdrojov v rámci ESF+ vyčleniť na odstraňovanie chudoby a rozvoj sociálneho začleňovania.

  Treba pritom veľmi jasne odlíšiť podporu pre najviac znevýhodnené skupiny a sociálnu pomoc.

  Je dôležité udržať ciele týkajúce sa zastavenia hmotnej a potravinovej núdze a sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb a aby členské štáty na tento účel vyčlenili aspoň 3 % svojich zdrojov na ESF+ v rámci zdieľaného riadenia. Dané zdroje by mali dopĺňať sumy vyčlenené na odstraňovanie chudoby a podporu sociálneho začleňovania, keďže sa tým zaistí väčšia integrácia najviac znevýhodnených skupín.

  Zdroje vyčlenené na odstraňovanie chudoby a sociálne vylúčenie by sa preto mali nasmerovať do aktívnych politík, ktorými sa zabezpečia rovnaké príležitosti, a to počnúc prístupom k základnému vzdelaniu až po prístup na trh práce a možnosti postupovať na ňom s osobitným dôrazom na deti. To pomôže prelomiť bludný kruh chudoby.

  Ak majú projekty prebiehať bezproblémovo, do vykonávania politík v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a sociálneho začleňovania sa musia vhodne zapojiť aj sociálni partneri a organizácie občianskej spoločnosti.

  V tejto súvislosti je dôležité, aby sa v politikách zameraných na odstraňovanie chudoby a sociálneho vylúčenia, a najmä v tých, ktoré sú zamerané na najviac znevýhodnené skupiny, zohľadňovali názory špecializovaných mimovládnych organizácií a organizácií zastupujúcich samotných ľudí žijúcich v chudobe a sociálnom vylúčení.

  Fond ESF+ musí navyše pomôcť zaistiť, aby v sociálnych a zamestnaneckých politikách EÚ boli zohľadnené zásady rovnakých príležitostí a nediskriminácie, a to tak medzi mužmi a ženami, ako aj na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, najmä pokiaľ ide o prístup na trh práce a postup na ňom, pričom súčasne sa pritom musí podporovať prístup k pracovným miestam pre osoby so zdravotným postihnutím.

  STANOVISKO Výboru pre rozpočet (6.11.2018)

  pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

  k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+)
  (COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Karine Gloanec Maurin

  POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

  Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

  Pozmeňujúci návrh    1

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 1 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (1a)  Treba využiť súčinnosť medzi Európskym sociálnym fondom, Európskym fondom regionálneho rozvoja, Kohéznym fondom, Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka, Európskym námorným a rybárskym fondom, Európskym nástrojom stabilizácie investícií, Fondom InvestEU a Európskym fondom na prispôsobenie sa globalizácii.

  Pozmeňujúci návrh    2

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 1 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (1b)  Európsky parlament 14. marca a 30. mája 2018 vo svojom uznesení o viacročnom finančnom rámci na obdobie 2021 – 2027 zdôraznil dôležitosť horizontálnych zásad, na ktorých by mal byť založený viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a všetky súvisiace politiky Únie. Parlament v tejto súvislosti znovu potvrdil svoju pozíciu, že Únia musí dodržať svoj záväzok stáť na čele plnenia cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN, a vyjadril poľutovanie nad tým, že v týchto návrhoch chýba na tento účel jednoznačné a viditeľné odhodlanie. Parlament preto vyzval na začlenenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja do všetkých politík a iniciatív Únie v rámci nasledujúceho VFR. Ďalej zdôraznil, že na to, aby Únia mohla plniť svoje záväzky týkajúce sa inkluzívnej Európy, je nevyhnutné odstrániť diskrimináciu, a preto požadoval, aby boli do všetkých politík a iniciatív Únie v nasledujúcom VFR začlenené záväzky týkajúce sa uplatňovania rodového hľadiska a rodovej rovnosti. Vo svojom uznesení zdôraznil, že v reakcii na Parížsku dohodu by sa horizontálne výdavky súvisiace s klímou mali v porovnaní so súčasným VFR výrazne zvýšiť a mali by čo najskôr, najneskôr však do roku 2027, dosiahnuť 30 %.

  Pozmeňujúci návrh    3

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 1 c (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (1c)  Vo svojom uznesení z 30. mája 2018 o viacročnom finančnom rámci a vlastných zdrojoch na roky 2021 – 2027 Európsky parlament vyjadril poľutovanie nad tým, že návrh Komisie z 2. mája 2018 týkajúci sa viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 priamo znižuje úroveň prostriedkov na politiku súdržnosti na výšku 10 %, a osobitne sa vyslovil proti akémukoľvek výraznému zníženiu, ktoré by mohlo ohroziť povahu a ciele tejto politiky. Rovnako vyjadril v tejto súvislosti pochybnosti nad návrhom znížiť prostriedky na Európsky sociálny fond o 6% napriek jeho rozšírenému rozsahu pôsobnosti a začleneniu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí;

  Pozmeňujúci návrh    4

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 1 d (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (1d)  Je nevyhnutné zachovať finančné prostriedky pridelené Európskemu sociálnemu fondu, Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby, programu pre zamestnanosť a sociálnu inováciu a k akčnému programu Únie v oblasti zdravia po roku 2020 pre EÚ 27 minimálne na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 2020 v stálych cenách. Rovnako je nevyhnutné zdvojnásobiť prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí a úplne vykonať záruku EÚ pre mladých ľudí, pričom v nasledujúcom programovom období treba zabezpečiť rýchle a zjednodušené využívanie fondov a trvalé a stabilné financovanie.

  Pozmeňujúci návrh    5

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (4)  Rada 20. júna 2017 schválila reakciu Únie na Program OSN pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030 zameranú na udržateľnú budúcnosť Európy. Rada zdôraznila, že je dôležité dosiahnuť udržateľný rozvoj v troch dimenziách (hospodárskej, sociálnej a environmentálnej) vyrovnaným a integrovaným spôsobom. Je nevyhnutné, aby sa udržateľný rozvoj zohľadňoval vo všetkých oblastiach vnútornej aj vonkajšej politiky a aby Únia ambiciózne pristupovala k politikám, prostredníctvom ktorých sa zameriava na riešenie globálnych problémov. Rada uvítala oznámenie Komisie s názvom „Ďalšie kroky smerom k udržateľnej budúcnosti Európy“ z 22. novembra 2016 ako prvý krok vedúci k zohľadňovaniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja a uplatňovaniu hľadísk udržateľného rozvoja ako základných usmerňujúcich zásad vo všetkých politikách EÚ, a to aj prostredníctvom jej finančných nástrojov.

  (4)  Rada 20. júna 2017 schválila reakciu Únie na Program OSN pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030 zameranú na udržateľnú budúcnosť Európy. Rada zdôraznila, že je dôležité dosiahnuť udržateľný rozvoj v troch dimenziách (hospodárskej, sociálnej a environmentálnej) vyrovnaným a integrovaným spôsobom. Je nevyhnutné, aby sa udržateľný rozvoj zohľadňoval vo všetkých oblastiach vnútornej aj vonkajšej politiky a aby Únia ambiciózne pristupovala k politikám, prostredníctvom ktorých sa zameriava na riešenie globálnych problémov. Rada uvítala oznámenie Komisie s názvom „Ďalšie kroky smerom k udržateľnej budúcnosti Európy“ z 22. novembra 2016 ako prvý krok vedúci k zohľadňovaniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja a uplatňovaniu hľadísk udržateľného rozvoja ako základných usmerňujúcich zásad vo všetkých politikách EÚ, a to aj prostredníctvom jej finančných nástrojov. ESF+ by mal prispieť k dosahovaniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja, a to znížením chudoby a odstránením extrémnych foriem chudoby, kvalitným a inkluzívnym vzdelávaním, podporou rodovej rovnosti, podporou trvalého, inkluzívneho a udržateľného hospodárskeho rastu, plnej a produktívnej zamestnanosti a dôstojnej práce pre všetkých, ako aj znížením nerovností.

  Pozmeňujúci návrh    6

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 13

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (13)  Cieľom ESF+ by mala byť podpora zamestnanosti prostredníctvom aktívnych intervencií umožňujúcich (opätovné) začlenenie do trhu práce, a to najmä v prípade mladých ľudí, dlhodobo nezamestnaných a neaktívnych osôb, ako aj prostredníctvom podpory samostatnej zárobkovej činnosti a sociálneho hospodárstva. Cieľom ESF+ by malo byť zlepšenie fungovania trhov práce podporou modernizácie inštitúcií trhu práce, ako sú verejné služby zamestnanosti, s cieľom zlepšiť ich schopnosť poskytovať intenzívnejšie cielené poradenstvo a pomoc pri hľadaní zamestnania a prechode do zamestnania a zvýšiť mobilitu pracovníkov. ESF+ by mal podporovať účasť žien na trhu práce prostredníctvom opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť okrem iného aj lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a prístup k starostlivosti o deti. Cieľom ESF+ by takisto malo byť zabezpečenie zdravého a lepšie prispôsobeného pracovného prostredia s cieľom reagovať na zdravotné riziká súvisiace s meniacimi sa formami práce a na potreby starnúcej pracovnej sily.

  (13)  Cieľom ESF+ by mala byť podpora zamestnanosti prostredníctvom aktívnych intervencií umožňujúcich (opätovné) začlenenie do trhu práce, a to najmä v prípade mladých ľudí, dlhodobo nezamestnaných a neaktívnych a znevýhodnených skupín obyvateľstva, ako aj podporovaním zamestnávania, samostatnej zárobkovej činnosti a sociálneho hospodárstva. Cieľom ESF+ by malo byť zlepšenie fungovania trhov práce podporou modernizácie inštitúcií trhu práce, ako sú verejné služby zamestnanosti, s cieľom zlepšiť ich schopnosť poskytovať intenzívnejšie cielené poradenstvo a pomoc pri hľadaní zamestnania a prechode do zamestnania a zvýšiť mobilitu pracovníkov. ESF+ by mal podporovať účasť žien na trhu práce prostredníctvom opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť okrem iného aj lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a prístup k starostlivosti o deti. Cieľom ESF+ by takisto malo byť zabezpečenie zdravého a lepšie prispôsobeného pracovného prostredia s cieľom reagovať na zdravotné riziká súvisiace s meniacimi sa formami práce a na potreby starnúcej pracovnej sily.

  Pozmeňujúci návrh    7

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 13 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (13a)  V kontexte rozpočtového riadenia a vyhodnocovania operačných programov členských štátov je rodové rozpočtovanie dôležitým nástrojom politiky rovnakých príležitostí s cieľom zviditeľniť rodové rozdiely v rovnocennej účasti na ESF+.

  Pozmeňujúci návrh    8

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 14

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (14)  Z ESF+ by sa mala poskytovať podpora na zlepšenie kvality a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce, a to s cieľom uľahčiť nadobúdanie kľúčových kompetencií, najmä digitálnych zručností, ktoré potrebujú všetci jednotlivci na osobné naplnenie, ako aj na rozvoj, zamestnanosť, sociálne začlenenie a aktívne občianstvo. ESF+ by mal pomáhať pri dosahovaní pokroku vo vzdelávaní a v odbornej príprave, ako aj pri prechode do zamestnania, podporovať celoživotné vzdelávanie a zamestnateľnosť a prispievať ku konkurencieschopnosti a spoločenskej a hospodárskej inovácii tým, že bude v týchto oblastiach podporovať ľahko rozšíriteľné a udržateľné iniciatívy. To by bolo možné dosiahnuť prostredníctvom učenia sa a učňovskej prípravy na pracovisku, celoživotného poradenstva, predvídania zručností v spolupráci s priemyselnými odvetviami, aktualizovaných školiacich materiálov, prognózovania a sledovania uplatnenia absolventov, potvrdzovania výsledkov vzdelávania a uznávania kvalifikácií.

  (14)  Z ESF+ ako hlavného nástroja EÚ na presadzovanie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti by sa mala poskytovať podpora na zlepšenie kvality a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce, a to s cieľom uľahčiť nadobúdanie kľúčových kompetencií, najmä digitálnych zručností, ktoré potrebujú všetci jednotlivci na osobné naplnenie, ako aj na rozvoj, zamestnanosť, sociálne začlenenie a aktívne občianstvo. ESF+ by mal pomáhať pri dosahovaní pokroku vo vzdelávaní a v odbornej príprave, ako aj pri prechode do zamestnania, podporovať celoživotné vzdelávanie a zamestnateľnosť a prispievať ku konkurencieschopnosti a spoločenskej a hospodárskej inovácii tým, že bude v týchto oblastiach podporovať ľahko rozšíriteľné a udržateľné iniciatívy. To by bolo možné dosiahnuť prostredníctvom učenia sa a učňovskej prípravy na pracovisku, celoživotného poradenstva, predvídania zručností v spolupráci s priemyselnými odvetviami, aktualizovaných školiacich materiálov, prognózovania a sledovania uplatnenia absolventov, potvrdzovania výsledkov vzdelávania a uznávania kvalifikácií.

  Pozmeňujúci návrh    9

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 18

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (18)  Z ESF+ by sa mali podporovať snahy členských štátov v boji proti chudobe s cieľom nájsť východisko z bludného kruhu znevýhodnenia pre všetky generácie a podporovať sociálne začlenenie prostredníctvom zabezpečenia rovnakých príležitostí pre všetkých, bojovať proti diskriminácii a riešiť nerovnosti v oblasti zdravia. To zahŕňa mobilizáciu celej škály politík zameraných na najviac znevýhodnené osoby bez ohľadu na ich vek vrátane detí, marginalizovaných komunít, akými sú Rómovia, a chudobných pracujúcich. ESF+ by mal podporovať aktívne začlenenie osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, s cieľom zabezpečiť ich sociálno-ekonomickú integráciu. Finančné prostriedky z ESF+ by sa takisto mali využívať na zlepšenie včasného a rovnakého prístupu k cenovo dostupným, udržateľným a vysokokvalitným službám, ako zdravotníctvo a dlhodobá starostlivosť, a to najmä k rodinným a komunitným službám starostlivosti. ESF+ by mal prispieť k modernizácii systémov sociálnej ochrany, a to najmä s cieľom podporovať ich dostupnosť.

  (18)  Z ESF+ by sa mali podporovať snahy členských štátov v boji proti chudobe s cieľom nájsť východisko z bludného kruhu znevýhodnenia pre všetky generácie a podporovať sociálne začlenenie prostredníctvom zabezpečenia rovnakých príležitostí pre všetkých, bojovať proti diskriminácii a riešiť nerovnosti v oblasti zdravia. To zahŕňa mobilizáciu celej škály politík prispôsobených rôznym stupňom rozvoja jednotlivých regiónov EÚ, ako aj v rámci týchto regiónov, zameraných na najviac znevýhodnené osoby bez ohľadu na ich vek vrátane detí, marginalizovaných komunít, akými sú Rómovia, a chudobných pracujúcich. ESF+ by mal podporovať aktívne začlenenie osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, s cieľom zabezpečiť ich sociálno-ekonomickú integráciu. Finančné prostriedky z ESF+ by sa takisto mali využívať na zlepšenie včasného a rovnakého prístupu k cenovo dostupným, udržateľným a vysokokvalitným službám, ako zdravotníctvo a dlhodobá starostlivosť, a to najmä k rodinným a komunitným službám starostlivosti. ESF+ by mal prispieť k modernizácii systémov sociálnej ochrany, a to najmä s cieľom podporovať ich dostupnosť.

  Pozmeňujúci návrh    10

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 19

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (19)  ESF+ by mal prispieť k zníženiu chudoby podporou vnútroštátnych schém, ktorých cieľom je zmierniť potravinovú a materiálnu depriváciu a podporiť sociálnu integráciu osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením a najodkázanejších osôb. Vzhľadom na to, že na úrovni Únie sú najmenej 4 % zdrojov zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu určené na podporu najodkázanejších osôb, členské štáty by mali prideliť najmenej 2 % vnútroštátnych zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu na riešenie foriem extrémnej chudoby s najväčším vplyvom na sociálne vylúčenie, ako je bezdomovectvo, chudoba detí a potravinová deprivácia. Z dôvodu povahy operácií a typu koncových príjemcov je nevyhnutné, aby sa na podporu určenú na riešenie materiálnej deprivácie najodkázanejších osôb uplatňovali jednoduchšie pravidlá.

  (19)  ESF+ by mal prispieť k zníženiu chudoby podporou vnútroštátnych schém, ktorých cieľom je zmierniť potravinovú a materiálnu depriváciu a podporiť sociálnu integráciu osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením a najodkázanejších osôb. Vzhľadom na to, že na úrovni Únie sú najmenej 4 % zdrojov zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu určené na podporu najodkázanejších osôb, členské štáty by mali prideliť najmenej 2 % vnútroštátnych zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu na riešenie foriem extrémnej chudoby s najväčším vplyvom na sociálne vylúčenie, ako je bezdomovectvo, chudoba detí a potravinová deprivácia, a zároveň zachovať minimálnu úroveň základného sociálneho zabezpečenia v rámci národných systémov sociálneho zabezpečenia. Z dôvodu povahy operácií a typu koncových príjemcov je nevyhnutné, aby sa na podporu určenú na riešenie materiálnej deprivácie najodkázanejších osôb uplatňovali jednoduchšie pravidlá.

  Odôvodnenie

  Prideľovanie finančných prostriedkov pre najodkázanejšie osoby v rámci ESF + by nemalo nahrádzať úsilie členských štátov o zachovanie primeranej úrovne základného sociálneho zabezpečenia svojich občanov v rámci ich vnútroštátnych systémov sociálneho zabezpečenia.

  Pozmeňujúci návrh    11

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 22 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (22a)  Vzhľadom na vysokú mieru chudoby a sociálneho vylúčenia detí v EÚ (26,4 % v roku 2017) a Európsky pilier sociálnych práv, v ktorom sa uvádza, že deti majú právo na ochranu proti chudobe a deti zo znevýhodneného prostredia majú právo na osobitné opatrenia na podporu rovnosti príležitostí by členské štáty mali vyčleniť aspoň 5,6% (5,9 miliardy EUR) zo zdrojov ESF+ podliehajúcich spoločnému riadeniu na európsku záruku pre deti s cieľom odstrániť chudobu a sociálne vylúčenie detí. Investovanie do detí prináša značné prínosy pre deti a spoločnosť ako celok. Podpora detí zameraná na rozvoj ich zručností a schopností im umožňuje rozvinúť ich plný potenciál, stať sa aktívnymi členmi spoločnosti a zvýšiť ich šance na trhu práce ako mladých ľudí.

  Pozmeňujúci návrh    12

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 23

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (23)  Vzhľadom na pretrvávajúce vysoké úrovne nezamestnanosti a neaktivity vo viacerých členských štátoch a regiónoch, najmä pokiaľ ide o mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy, je nevyhnutné, aby uvedené členské štáty aj naďalej investovali dostatočné zdroje zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu do akcií na podporu zamestnanosti mladých ľudí, a to aj prostredníctvom vykonávania systémov záruk pre mladých ľudí. V nadväznosti na akcie, ktoré boli v programovom období 2014 – 2020 podporené z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a zamerané na jednotlivé osoby, by členské štáty mali ďalej podporovať spôsoby opätovného začleňovania do zamestnania a vzdelávania a informačné opatrenia zamerané na mladých ľudí tým, že sa budú v náležitých prípadoch prioritne zaoberať situáciou dlhodobo nezamestnaných, neaktívnych a znevýhodnených mladých ľudí, a to aj prostredníctvom práce s mládežou. Členské štáty by takisto mali investovať do opatrení zameraných na uľahčenie prechodu zo školy do zamestnania, ako aj na reformy a prispôsobenie služieb zamestnanosti s cieľom poskytovať mladým ľuďom individualizovanú podporu. Dotknuté členské štáty by preto mali vyčleniť aspoň 10 % svojich vnútroštátnych zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

  (23)  Vzhľadom na pretrvávajúce vysoké úrovne nezamestnanosti a neaktivity vo viacerých členských štátoch a regiónoch, najmä pokiaľ ide o mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy, je nevyhnutné, aby uvedené členské štáty aj naďalej investovali dostatočné zdroje zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu do akcií na podporu zamestnanosti mladých ľudí, a to aj prostredníctvom vykonávania systémov záruk pre mladých ľudí. V nadväznosti na akcie, ktoré boli v programovom období 2014 – 2020 podporené z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a zamerané na jednotlivé osoby, by členské štáty mali ďalej podporovať spôsoby opätovného začleňovania do zamestnania a vzdelávania a informačné opatrenia zamerané na mladých ľudí tým, že sa budú v náležitých prípadoch prioritne zaoberať situáciou dlhodobo nezamestnaných, neaktívnych a znevýhodnených mladých ľudí, a to aj prostredníctvom práce s mládežou a nástrojov založených na angažovanosti a dobrovoľníctve. Členské štáty by takisto mali investovať do opatrení zameraných na uľahčenie prechodu zo školy do zamestnania, ako aj na reformy a prispôsobenie služieb zamestnanosti s cieľom poskytovať mladým ľuďom individualizovanú podporu. Dotknuté členské štáty by preto mali vyčleniť aspoň 17,6 %, čo predstavuje aspoň dvojnásobok súm pridelených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v porovnaní s VFR a so súčasným programom na roky 2014 – 2020 1a, svojich vnútroštátnych zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

   

  _______________

   

  1a 9,29 miliardy EUR v cenách z roku 2018 (a 10, 4797 miliardy EUR v bežných cenách).

  Pozmeňujúci návrh    13

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 25

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (25)  V súlade s článkom 349 ZFEÚ a článkom 2 protokolu č. 6 k Aktu o pristúpení z roku 1994 sú najvzdialenejšie regióny a severné riedko osídlené regióny oprávnené na osobitné opatrenia v rámci spoločných politík a programov EÚ. Tieto regióny potrebujú osobitnú podporu z dôvodu trvalých znevýhodnení.

  (25)  V súlade s článkom 349 a 174 ZFEÚ a článkom 2 protokolu č. 6 k Aktu o pristúpení z roku 1994 sú najvzdialenejšie regióny, ostrovy a severné riedko osídlené regióny oprávnené na osobitné opatrenia v rámci spoločných politík a programov EÚ. Tieto regióny potrebujú osobitnú podporu z dôvodu trvalých znevýhodnení.

  Pozmeňujúci návrh    14

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 28

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (28)  Členské štáty a Komisia by mali zabezpečiť, aby ESF+ prispieval k podpore rovnosti medzi ženami a mužmi v súlade s článkom 8 ZFEÚ v záujme podpory rovnosti zaobchádzania a rovnosti príležitostí medzi ženami a mužmi vo všetkých oblastiach vrátane účasti na trhu práce, podmienok zamestnávania a kariérneho rastu. Takisto by mali zabezpečiť, aby ESF+ slúžil na podporu rovnakých príležitostí pre všetkých bez diskriminácie v súlade s článkom 10 ZFEÚ a podporoval začlenenie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými a prispieval k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Tieto zásady by sa mali včas a jednotne zohľadňovať vo všetkých aspektoch a vo všetkých etapách prípravy, monitorovania, vykonávania a hodnotenia programov a súčasne by sa malo zabezpečiť, aby sa vykonávali osobitné činnosti na podporu rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí. ESF+ by mal takisto slúžiť na podporu prechodu z opatrovateľských zariadení (rezidenčná/ústavná starostlivosť) do rodinnej a komunitnej starostlivosti, najmä v prípade osôb, ktoré čelia viacnásobnej diskriminácii. Z ESF+ by sa nemali podporovať žiadne akcie, ktoré prispievajú k segregácii alebo sociálnemu vylúčeniu. V nariadení (EÚ) […] [budúce VN] sa uvádza, že pravidlá oprávnenosti výdavkov sa majú stanoviť na vnútroštátnej úrovni s určitými výnimkami, v súvislosti s ktorými je potrebné zaviesť osobitné ustanovenia, pokiaľ ide o zložku ESF+ podliehajúcu zdieľanému riadeniu.

  (28)  Členské štáty a Komisia by mali zabezpečiť, aby ESF+ prispieval k podpore rovnosti medzi ženami a mužmi v súlade s článkom 8 ZFEÚ v záujme podpory rovnosti zaobchádzania a rovnosti príležitostí medzi ženami a mužmi vo všetkých oblastiach vrátane účasti na trhu práce, podmienok zamestnávania a kariérneho rastu. Rodový aspekt by sa mal zohľadňovať vo všetkých oblastiach a vo fázach plánovania a implementácie programov. Členské štáty a Komisia by takisto mali zabezpečiť, aby ESF+ slúžil na podporu rovnakých príležitostí pre všetkých bez diskriminácie na základe pohlavia, rasového, sociálneho alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, pohlavných znakov alebo rodovej identity v súlade s článkom 10 ZFEÚ a podporoval začlenenie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými a prispieval k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Tieto zásady by sa mali včas a jednotne zohľadňovať vo všetkých aspektoch a vo všetkých etapách prípravy, monitorovania, vykonávania a hodnotenia programov a súčasne by sa malo zabezpečiť, aby sa vykonávali osobitné činnosti na podporu rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí. ESF+ by mal takisto slúžiť na podporu prechodu z opatrovateľských zariadení (rezidenčná/ústavná starostlivosť) do rodinnej a komunitnej starostlivosti, najmä v prípade osôb, ktoré čelia viacnásobnej diskriminácii. Z ESF+ by sa nemali podporovať žiadne akcie, ktoré prispievajú k segregácii alebo sociálnemu vylúčeniu. V nariadení (EÚ) […] [budúce VN] sa uvádza, že pravidlá oprávnenosti výdavkov sa majú stanoviť na vnútroštátnej úrovni s určitými výnimkami, v súvislosti s ktorými je potrebné zaviesť osobitné ustanovenia, pokiaľ ide o zložku ESF+ podliehajúcu zdieľanému riadeniu.

  Pozmeňujúci návrh    15

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 32

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (32)  V súvislosti s ESF+ sa zavádzajú ustanovenia na dosiahnutie slobody pohybu pracovníkov na nediskriminačnom základe prostredníctvom zabezpečenia úzkej spolupráce medzi ústrednými službami zamestnanosti členských štátov navzájom, ako aj s Komisiou. Európska sieť služieb zamestnanosti by mala podporovať lepšie fungovanie trhov práce uľahčovaním cezhraničnej mobility pracovníkov a väčšou transparentnosťou informácií na trhoch práce. Do rozsahu ESF+ patrí takisto rozvoj a podpora cielených programov mobility v záujme zaplnenia medzier tam, kde boli na trhu práce identifikované nedostatky.

  (32)  V súvislosti s ESF+ sa zavádzajú ustanovenia na dosiahnutie slobody pohybu pracovníkov na nediskriminačnom základe prostredníctvom zabezpečenia úzkej spolupráce medzi ústrednými službami zamestnanosti členských štátov navzájom, ako aj s Komisiou. Európska sieť služieb zamestnanosti (EURES) by mala podporovať lepšie fungovanie trhov práce uľahčovaním cezhraničnej mobility pracovníkov a väčšou transparentnosťou informácií na trhoch práce. Do rozsahu ESF+ patrí takisto rozvoj a podpora cielených programov mobility v záujme zaplnenia medzier tam, kde boli na trhu práce identifikované nedostatky.

  Pozmeňujúci návrh    16

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 46

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (46)  V záujme zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami k vykonávaniu Parížskej dohody, ako aj v súlade s cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja, toto nariadenie prispeje k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy v politikách Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa 30 % rozpočtových výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti klímy. Vo fáze prípravy a implementácie sa určia relevantné akcie, ktoré sa preskúmajú v rámci hodnotenia v polovici obdobia.

  (46)  V záujme zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie k vykonávaniu Parížskej dohody, ako aj s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja toto nariadenie prispeje k začleňovaniu opatrení v oblasti zmeny klímy do politík Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % rozpočtových výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti zmeny klímy v období VFR na roky 2021 – 2027 a ročného cieľa 30 % čo najskôr, najneskôr však do roku 2027. Vo fáze prípravy a implementácie sa určia relevantné akcie, ktoré sa preskúmajú v rámci hodnotenia v polovici obdobia.

  Odôvodnenie

  Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 2018 o budúcom VFR: Príprava pozície Parlamentu na VFR na obdobie po roku 2020 (2017/2052 (INI)) žiadal stanovenie 30 % cieľa pre rozpočtové výdavky EÚ na podporu klimatických cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť čo najskôr, najneskôr však do roku 2027.

  Pozmeňujúci návrh    17

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 50 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (50a)  Je dôležité zabezpečiť riadne a spravodlivé finančné hospodárenie fondu s cieľom zabezpečiť jeho vykonávanie čo najjasnejším, najúčinnejším a najjednoduchším spôsobom a zároveň zabezpečiť právnu istotu a dostupnosť tohto nástroja pre všetkých účastníkov. Keďže činnosti v rámci ESF + sa vykonávajú v rámci zdieľaného riadenia, členské štáty sú vyzvané, aby sa zdržali dopĺňania dodatočných pravidiel alebo priebežného menenia pravidiel, pretože tým komplikujú využívanie finančných prostriedkov pre príjemcu a môžu zapríčiniť meškanie úhrady faktúr.

  Pozmeňujúci návrh    18

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Cieľom ESF+ je podporovať členské štáty v tom, aby dosiahli vysoké úrovne zamestnanosti a spravodlivú sociálnu ochranu a disponovali kvalifikovanou a odolnou pracovnou silou pripravenou pre budúci svet práce v súlade so zásadami stanovenými v Európskom pilieri sociálnych práv vyhlásenom Európskym parlamentom, Radou a Komisiou 17. novembra 2017.

  Cieľom ESF+ je podporovať členské štáty v tom, aby dosiahli vysoké úrovne zamestnanosti a spravodlivú sociálnu ochranu a disponovali kvalifikovanou a odolnou pracovnou silou pripravenou pre budúci svet práce v súlade so zásadami stanovenými v Európskom pilieri sociálnych práv vyhlásenom Európskym parlamentom, Radou a Komisiou 17. novembra 2017, a tým sa zameriavali na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ. ESF+ takisto prispeje k splneniu záväzku Únie a jej členských štátov dosiahnuť ciele trvalo udržateľného rozvoja.

  Pozmeňujúci návrh    19

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  ESF+ podporuje, dopĺňa a zvyšuje hodnotu politík členských štátov s cieľom zabezpečiť rovnaké príležitosti, prístup na trh práce, spravodlivé pracovné podmienky, sociálnu ochranu a začlenenie a vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia.

  ESF+ podporuje, dopĺňa a zvyšuje hodnotu politík členských štátov s cieľom zabezpečiť rovnaké príležitosti, prístup na trh práce, spravodlivé pracovné podmienky, sociálnu ochranu, boj proti chudobe a sociálne začlenenie a vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia.

  Pozmeňujúci návrh    20

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 1 – bod i

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  i)  zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, najmä mladých ľudí a dlhodobo nezamestnaných, ako aj neaktívnych osôb a podpora samostatnej zárobkovej činnosti a sociálneho hospodárstva,

  i)  zlepšenie prístupu ku kvalitnému zamestnaniu pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, najmä mladých ľudí a dlhodobo nezamestnaných, ako aj neaktívnych osôb a znevýhodnených skupín a podpora zamestnanosti, samostatnej zárobkovej činnosti a sociálneho hospodárstva,

  Pozmeňujúci návrh    21

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 1 – bod vii

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  vii)  podpora aktívneho začlenenia s cieľom podporovať rovnosť príležitostí a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti,

  vii)  podpora aktívneho sociálneho a ekonomického začlenenia s cieľom podporovať rovnosť príležitostí, nediskrimináciu a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti,

  Pozmeňujúci návrh    22

  Návrh nariadenia

  Článok 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 5

  Článok 5

  Rozpočet

  Rozpočet

  1.  Celkové finančné krytie pre ESF+ na roky 2021 – 2027 je 101 174 000 000 EUR v bežných cenách.

  1.  Celkové finančné krytie pre ESF+ na roky 2021 – 2027 je 106 781 000 000 v cenách z roku 2018 (120 457 000 000 EUR v bežných cenách).

  2.  Výška časti finančného krytia pre zložku ESF+ podliehajúcu zdieľanému riadeniu v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu je 100 000 000 000 EUR v bežných cenách alebo 88 646 194 590 EUR v cenách z roku 2018, z čoho je 200 000 000 EUR v bežných cenách alebo 175 000 000 v cenách z roku 2018 pridelených na nadnárodnú spoluprácu na podporu inovačných riešení podľa článku 23 písm. i) a 400 000 000 EUR v bežných cenách alebo 376 928 934 v cenách z roku 2018 je pridelených ako dodatočné financovanie pre najvzdialenejšie regióny uvedené v článku 349 ZFEÚ a regióny úrovne NUTS 2 spĺňajúce kritériá stanovené v článku 2 protokolu č. 6 k Aktu o pristúpení z roku 1994.

  2.  Výška časti finančného krytia pre zložku ESF+ podliehajúcu zdieľanému riadeniu v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu je 105 686 000 000 EUR v cenách z roku 2018 (119 222 000 000 EUR v bežných cenách), z čoho je 200 000 000 EUR v bežných cenách alebo 175 000 000 v cenách z roku 2018 pridelených na nadnárodnú spoluprácu na podporu inovačných riešení podľa článku 23 písm. i) a 400 000 000 EUR v bežných cenách alebo 376 928 934 v cenách z roku 2018 je pridelených ako dodatočné financovanie pre najvzdialenejšie regióny uvedené v článku 349 ZFEÚ a regióny úrovne NUTS 2 spĺňajúce kritériá stanovené v článku 2 protokolu č. 6 k Aktu o pristúpení z roku 1994.

  3.  Výška finančného krytia pre zložku Zamestnanosť a sociálna inovácia a zložku Zdravie na obdobie 2021 – 2027 je 1 174 000 000 EUR v bežných cenách.

  3.  Výška finančného krytia pre zložku Zamestnanosť a sociálna inovácia a zložku Zdravie na obdobie 2021 – 2027 je 1 095 000 000 v cenách z roku 2018 (1 234 000 000 EUR v bežných cenách).

  4.  Orientačné rozdelenie sumy uvedenej v odseku 3 je takéto:

  4.  Orientačné rozdelenie sumy uvedenej v odseku 3 je takéto:

  a)  761 000 000 EUR na implementáciu zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia;

  a)  675 000 000 EUR v cenách z roku 2018 (761 000 000 EUR v bežných cenách) na vykonávanie zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia;

  b)  413 000 000 EUR na implementáciu zložky Zdravie.

  b)  420 000 000 EUR v cenách z roku 2018 (473 000 000 EUR v bežných cenách) na implementáciu zložky Zdravie

  5.   Sumy uvedené v odsekoch 3 a 4 sa môžu použiť aj na technickú a administratívnu pomoc určenú na implementáciu programov, ako sú prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií.

  5.   Sumy uvedené v odsekoch 3 a 4 sa môžu použiť aj na technickú a administratívnu pomoc určenú na implementáciu programov, ako sú prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií.

  Odôvodnenie

  V súlade s rozhodnutím konferencie predsedov z 13. septembra 2018 sa v kompromisnom pozmeňujúcom návrhu odzrkadľuje najnovšie rozdelenie VFR na program, ako to navrhujú prijať spravodajcovia pre VFR v súvislosti s hlasovaním o návrhu predbežnej správy o návrhu nariadenia Rady o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Európskeho parlamentu v súvislosti s dohodou.

  Pozmeňujúci návrh    23

  Návrh nariadenia

  Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Členské štáty zameriavajú zdroje ESF+ podliehajúce zdieľanému riadeniu na intervencie, ktorými sa riešia výzvy identifikované v ich národných programoch reforiem, v rámci európskeho semestra, ako aj v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny prijatých v súlade s článkom 121 ods. 2 ZFEÚ a článkom 148 ods. 4 ZFEÚ, a v rámci ktorých sa zohľadňujú zásady a práva stanovené v Európskom pilieri sociálnych práv.

  Členské štáty zameriavajú zdroje ESF+ podliehajúce zdieľanému riadeniu na intervencie, ktorými sa riešia výzvy identifikované v ich národných programoch reforiem, v rámci európskeho semestra, ako aj v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny prijatých v súlade s článkom 121 ods. 2 ZFEÚ a článkom 148 ods. 4 ZFEÚ, a v rámci ktorých sa zohľadňujú zásady a práva stanovené v Európskom pilieri sociálnych práv a ciele trvalo udržateľného rozvoja.

  Pozmeňujúci návrh    24

  Návrh nariadenia

  Článok 7 – odsek 3 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  3a.  Členské štáty pridelia najmenej 5,6 % (5,9 miliardy EUR) svojich zdrojov z ESF+ podliehajúcich zdieľanému riadeniu na vykonávanie európskej záruky pre deti s cieľom zabezpečiť rovnaký prístup detí k bezplatnej zdravotnej starostlivosti, bezplatnému vzdelávaniu, bezplatnej starostlivosti o deti, dôstojnému bývaniu a primeranej výžive.

  Pozmeňujúci návrh    25

  Návrh nariadenia

  Článok 7 – odsek 5 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Členské štáty, v ktorých je miera mladých ľudí vo veku 15 až 29 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, v roku 2019 na základe údajov Eurostatu nad priemerom Únie, pridelia najmenej 10 % svojich zdrojov z ESF+ podliehajúcich zdieľanému riadeniu na obdobie 2021 – 2025 na cielené akcie a štrukturálne reformy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a ich prechodu zo školy do zamestnania, spôsobov opätovného začlenenia do vzdelávania alebo odbornej prípravy a druhošancového vzdelávania, najmä v kontexte vykonávania systémov záruky pre mladých ľudí.

  Členské štáty, v ktorých je miera mladých ľudí vo veku 15 až 29 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, v roku 2019 na základe údajov Eurostatu nad priemerom Únie, pridelia najmenej 17,6 %, čo predstavuje aspoň dvojnásobok súm pridelených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v porovnaní s VFR a so súčasným programom na roky 2014 – 2020 1a, svojich zdrojov z ESF+ podliehajúcich zdieľanému riadeniu na obdobie 2021 – 2025 na cielené akcie a štrukturálne reformy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a ich prechodu zo školy do zamestnania, spôsobov opätovného začlenenia do vzdelávania alebo odbornej prípravy a druhošancového vzdelávania, najmä v kontexte vykonávania systémov záruky pre mladých ľudí.

   

  _______________

   

  1a 9,29 miliardy EUR v cenách z roku 2018 (a 10, 4797 miliardy EUR v bežných cenách).

  Odôvodnenie

  Navrhuje sa zmeniť finančné krytie v súlade s uzneseniami Európskeho parlamentu zo 14. marca a z 30. mája o ďalšom VFR, a to na základe predbežného technického rozpisu pre jednotlivé programy, ktorý by mohol byť predmetom ďalších úprav, a to pri súčasnom rešpektovaní celkovej pozície EP, ako sa uvádza v týchto uzneseniach, a pri zachovaní celkovej úrovne 1,3 % HND EÚ-27.

  Pozmeňujúci návrh    26

  Návrh nariadenia

  Článok 7 – odsek 7 – pododsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  V súlade s článkom 174 ZFEÚ treba v rámci operačných programov spolufinancovaných z ESF+ venovať osobitnú pozornosť vidieckym oblastiam, oblastiam zasiahnutým zmenami v priemysle a vážne prírodne alebo demograficky znevýhodneným regiónom.

  Pozmeňujúci návrh    27

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Členské štáty podporujú činnosti v oblasti sociálnej inovácie a sociálnych experimentov alebo posilňujú prístupy zdola nahor založené na partnerstvách zahŕňajúcich verejné orgány, súkromný sektor a občiansku spoločnosť, ako sú napríklad miestne akčné skupiny vytvárajúce a vykonávajúce stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

  1.  Členské štáty podporujú činnosti v oblasti sociálnej inovácie a sociálnych experimentov alebo posilňujú prístupy zdola nahor založené na partnerstvách zahŕňajúcich verejné orgány, súkromný sektor, sociálnych podnikateľov a občiansku spoločnosť, ako sú napríklad miestne akčné skupiny vytvárajúce a vykonávajúce stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, ako aj tematické akcie zamerané na riešenie potrieb cieľových skupín.

  POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

  Názov

  Európsky sociálny fond plus (ESF+)

  Referenčné čísla

  COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  EMPL

  11.6.2018

   

   

   

  Výbor požiadaný o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  BUDG

  11.6.2018

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

         dátum vymenovania

  Karine Gloanec Maurin

  28.6.2018

  Prerokovanie vo výbore

  25.9.2018

   

   

   

  Dátum prijatia

  5.11.2018

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  24

  3

  1

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

  Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

  Michael Detjen

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

  24

  +

  ALDE

  Jean Arthuis, Gérard Deprez

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk

  PPE

  Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

  S&D

  Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Indrek Tarand

  3

  -

  ECR

  Bernd Kölmel

  ENF

  André Elissen

  NI

  Eleftherios Synadinos

  1

  0

  ENF

  Marco Zanni

  Vysvetlenie použitých znakov:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  zdržali sa hlasovania

  STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu (16.11.2018)

  pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

  k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+)
  (COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Georgi Pirinski

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  Európska komisia prijala 29. mája 2018 návrh nového Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+), v ktorom sa spája súčasný Európsky sociálny fond (ESF) s iniciatívou na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI), Fondom európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), programom v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a programom EÚ v oblasti zdravia.

  Komisia odôvodňuje svoj návrh cieľom „zracionalizovať a zjednodušiť proces financovania a vytvoriť ďalšie príležitosti na vytváranie synergie prostredníctvom integrovaných prístupov k financovaniu“ (odôvodnenie 9, COM (2018) 382). Tento cieľ treba v zásade vítať.

  Takéto zlúčenie by však v žiadnom prípade nemalo ohroziť náležité vykonávanie, uskutočňovanie a pridanú hodnotu, ani rozpočtovú kontrolu nového fondu ESF +. V tejto súvislosti sa treba s náležitým zreteľom zaoberať nasledovnými veľmi problematickými aspektmi návrhov Komisie:

  –  neexistencia špecifických cieľov a priorít pre zložku ESF+ podliehajúcu zdieľanému riadeniu, čo vytvára neistotu, pokiaľ ide o programovanie, monitorovanie a hodnotenie podpory v rámci tejto zložky v budúcnosti, po nadobudnutí účinnosti nového nariadenia o spoločných ustanoveniach, keď budú členské štáty povinné dodržiavať príslušné ustanovenia nariadenia o spoločných ustanoveniach týkajúce sa ESF+;

  –  okrem toho sa ciele v návrhu Komisie podporované v súčasnom období programami podliehajúcimi zdieľanému riadeniu (ESF, YEI a FEAD) stávajú aj špecifickými cieľmi, ktoré sa majú riešiť v rámci priameho a nepriameho riadenia. Tým sa špecifické ciele ako „riešenie materiálnej deprivácie prostredníctvom potravinovej pomoci“ alebo „podpora sociálneho začlenenia ľudí ohrozených chudobou“ automaticky stávajú relevantnými pre zložku Zamestnanosť a sociálna inovácia a zložku Zdravie. Podľa časti II kapitoly III je „riešenie materiálnej deprivácie prostredníctvom potravinovej pomoci“ špecifickým cieľom relevantným len pre zložku podliehajúcu zdieľanému riadeniu a v časti III neexistujú žiadne operačné ciele, ktoré umožňujú riešenie špecifického cieľa „podpora sociálnej integrácie ľudí ohrozených chudobou“ v rámci priameho a nepriameho riadenia;

  –  neexistujú jasné mechanizmy, ktoré by uvádzali, akým spôsobom sa má dosiahnuť komplementárnosť a synergia medzi týmito troma zložkami;

  –  okrem toho ustanovenie týkajúce sa prideľovania zdrojov zo zložky podliehajúcej zdieľanému riadeniu na zložku podliehajúcu priamemu riadeniu je aj naďalej veľmi sporné a nejasné a ani ESF+ ani nové nariadenia o spoločných ustanoveniach neobsahujú ďalšie vysvetlenie. Treba sa dôrazne vyhnúť prípadnej duplicite alebo nedostatočnej podpore určitých opatrení, a to o to viac, že vzhľadom na závažný nedostatok rozpočtových zdrojov sa očakáva, že ESF+ bude zohrávať dôležitú úlohu pri riešení celej škály významných výziev výrazne rozšírenej oblasti zodpovedností za zabezpečenie sociálnych práv každého občana EÚ;

  –  návrh nariadenia o ESF + neobsahuje ukazovatele na monitorovanie vykonávania a výkonnosti zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia a neobsahuje ani potrebné vhodné ustanovenia na monitorovanie a podávanie správ zo strany Komisie, a preto je primerané programovanie a poskytovanie podpory v rámci tejto zložky veľmi problematické.

  Na účely účinnej parlamentnej kontroly rozpočtu Únie je potrebné, aby sa tieto nedostatky náležite riešili a odstránili. V tejto súvislosti je veľmi dôležité, aby sa v nariadení jasne stanovili pravidlá programovania v rámci priameho a nepriameho riadenia ESF+;

  Zo širšieho hľadiska je pre účely riadneho finančného hospodárenia a skutočnej pridanej hodnoty rozpočtu EÚ rozhodujúce, aby sa zabezpečila koordinácia a synergia nielen v rámci troch zložiek ESF+, ale aj medzi nimi a ostatnými fondmi, nástrojmi a programami EÚ.

  POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

  Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

  Pozmeňujúci návrh    1

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (6)  Nariadením (EÚ) […] sa zavádza rámec pre činnosť Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRV), Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+), Kohézneho fondu, Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF), Fondu pre azyl a migráciu (AMIF), Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) a Nástroja pre riadenie hraníc a víza ako súčasti Fondu pre integrované riadenie hraníc (IBMF) a stanovujú sa v ňom najmä ciele politiky a pravidlá programovania, monitorovania a hodnotenia, riadenia a kontroly pre fondy EÚ, ktoré sa implementujú v rámci zdieľaného riadenia. Preto je potrebné vymedziť všeobecné ciele ESF+ a stanoviť osobitné ustanovenia týkajúce sa typu činností, ktoré je možné financovať z ESF+.

  (6)  Nariadením (EÚ) […] sa zavádza rámec pre činnosť Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRV), Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+), Kohézneho fondu, Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF), Fondu pre azyl a migráciu (AMIF), Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) a Nástroja pre riadenie hraníc a víza ako súčasti Fondu pre integrované riadenie hraníc (IBMF) a stanovujú sa v ňom najmä ciele politiky a pravidlá programovania, monitorovania a hodnotenia, riadenia a kontroly pre fondy EÚ, ktoré sa implementujú v rámci zdieľaného riadenia. Preto je potrebné vymedziť všeobecné ciele ESF+ a stanoviť osobitné ustanovenia týkajúce sa typu činností, ktoré je možné financovať z ESF+ v rámci zdieľaného riadenia.

  Pozmeňujúci návrh    2

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 7

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (7)  V nariadení (EÚ, Euratom) č. [nové NRP] (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) sa stanovujú pravidlá plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel grantov, cien, verejného obstarávania, nepriamej implementácie, finančnej pomoci, finančných nástrojov a rozpočtových záruk. S cieľom zabezpečiť koherentnosť implementácie programov financovania Únie sa má nariadenie o rozpočtových pravidlách uplatňovať na akcie s priamym alebo nepriamym riadením v rámci ESF+.

  (7)  V nariadení (EÚ, Euratom) č. [nové NRP] (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) sa stanovujú pravidlá plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel grantov, cien, verejného obstarávania, nepriamej implementácie, finančnej pomoci, finančných nástrojov a rozpočtových záruk. S cieľom zabezpečiť koherentnosť implementácie programov financovania Únie sa má nariadenie o rozpočtových pravidlách uplatňovať na akcie s priamym alebo nepriamym riadením v rámci ESF+. Toto nariadenie by malo určovať operačné ciele a obsahuje osobitné ustanovenia týkajúce sa oprávnených činností, ktoré môžu byť financované z ESF+ v rámci priameho a nepriameho riadenia.

  Pozmeňujúci návrh    3

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 10

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (10)  Vzhľadom na tento širší záber ESF+ je vhodné stanoviť, aby sa ciele spočívajúce vo zvýšení účinnosti trhov práce a podpore prístupu ku kvalitnému zamestnaniu, zlepšení prístupu k vzdelávaniu a odbornej príprave a zvýšení ich kvality, ako aj podpore sociálneho začlenenia a zdravia a zníženia chudoby, implementovali nielen v rámci zdieľaného riadenia, ale aj priameho a nepriameho riadenia v rámci zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia a zložky Zdravie, pokiaľ ide o akcie požadované na úrovni Únie.

  (10)  Vzhľadom na tento širší záber ESF+ je vhodné stanoviť, že ciele spočívajúce vo zvýšení účinnosti trhov práce a podpore prístupu ku kvalitnému zamestnaniu, zlepšení prístupu k vzdelávaniu a odbornej príprave a zvýšení ich kvality, ako aj podpore sociálneho začlenenia a zdravia a zníženia chudoby, by sa mali implementovať naďalej najmä v rámci zdieľaného riadenia, a v prípade potreby s doplnením priameho a nepriameho riadenia v rámci zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia a zložky Zdravie, pokiaľ ide o akcie požadované na úrovni Únie.

  Pozmeňujúci návrh    4

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 12

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (12)  V tomto nariadení sa stanovuje finančné krytie pre ESF+. Časti tohto finančného krytia sa použijú na akcie, na ktoré sa má vzťahovať priame a nepriame riadenie v rámci zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia a zložky Zdravie.

  (12)  V tomto nariadení sa stanovuje finančné krytie pre ESF+. Malo by stanovovať pridelenie finančných prostriedkov na činnosti, ktoré majú byť vykonávané v rámci zdieľaného riadenia, a pridelenie finančných prostriedkov na opatrenia podliehajúce priamemu a nepriamemu riadeniu.

  Pozmeňujúci návrh    5

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 15

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (15)  Podpora z ESF+ by sa mala použiť na podporu rovnakého prístupu pre všetkých, a najmä znevýhodnených skupín, ku kvalitnému, nesegregovanému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave, a to počnúc vzdelávaním a starostlivosťou v ranom detstve cez všeobecné a odborné vzdelávanie a odbornú prípravu až po terciárnu úroveň vrátane vzdelávania a výučby dospelých, vďaka čomu by sa podporila prístupnosť medzi vzdelávaním a odbornou prípravou, predchádzalo by sa predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky, zlepšila by sa zdravotná gramotnosť, posilnili by sa väzby na neformálne a informálne učenie a uľahčila by sa vzdelávacia mobilita pre všetkých. V tejto súvislosti by sa mala podporovať synergia s programom Erasmus, najmä aby sa uľahčila účasť znevýhodnených študentov na vzdelávacej mobilite.

  (15)  Podpora z ESF+ by sa mala použiť na podporu rovnakého a cenovo dostupného prístupu pre všetkých, a najmä znevýhodnených skupín, ku kvalitnému, nesegregovanému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave, a to počnúc vzdelávaním a starostlivosťou v ranom detstve cez všeobecné a odborné vzdelávanie a odbornú prípravu až po terciárnu úroveň vrátane vzdelávania a výučby dospelých, vďaka čomu by sa podporila prístupnosť medzi vzdelávaním a odbornou prípravou, predchádzalo by sa predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky, zlepšila by sa zdravotná gramotnosť, posilnili by sa väzby na neformálne a informálne učenie a uľahčila by sa vzdelávacia mobilita pre všetkých. V tejto súvislosti by sa mala podporovať synergia s programom Erasmus, najmä aby sa uľahčila účasť znevýhodnených študentov na vzdelávacej mobilite.

  Pozmeňujúci návrh    6

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 16

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (16)  ESF+ by mal podporovať flexibilné príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností a získavanie nových zručností pre všetkých, najmä pokiaľ ide o digitálne zručnosti a kľúčové podporné technológie, s cieľom umožniť ľuďom získať zručnosti prispôsobené digitalizácii, technologickým zmenám, inovácii a sociálnym a hospodárskym zmenám, uľahčiť prechod medzi zamestnaniami a mobilitu a podporiť najmä dospelých s nízkou kvalifikáciu a/alebo s nízkou úrovňou vzdelania v súlade s programom v oblasti zručností pre Európu.

  (16)  ESF+ by mal podporovať flexibilné a cenovo dostupné príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností a získavanie nových zručností pre všetkých, najmä pokiaľ ide o digitálne zručnosti a kľúčové podporné technológie, s cieľom umožniť ľuďom získať zručnosti prispôsobené digitalizácii, technologickým zmenám, inovácii a sociálnym a hospodárskym zmenám, uľahčiť prechod medzi zamestnaniami a mobilitu a podporiť najmä dospelých s nízkou kvalifikáciu a/alebo s nízkou úrovňou vzdelania v súlade s programom v oblasti zručností pre Európu.

  Pozmeňujúci návrh    7

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 18

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (18)  Z ESF+ by sa mali podporovať snahy členských štátov v boji proti chudobe s cieľom nájsť východisko z bludného kruhu znevýhodnenia pre všetky generácie a podporovať sociálne začlenenie zabezpečením rovnosti príležitostí pre všetkých, bojovať proti diskriminácii a riešiť nerovnosť v oblasti zdravia. To zahŕňa mobilizáciu celej škály politík zameraných na najviac znevýhodnené osoby bez ohľadu na ich vek vrátane detí, marginalizovaných komunít, akými sú Rómovia, a chudobných pracujúcich. ESF+ by mal podporovať aktívne začlenenie osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, s cieľom zabezpečiť ich sociálnu a ekonomickú integráciu. Finančné prostriedky z ESF+ by sa takisto mali využívať na zlepšenie včasného a rovnocenného prístupu k cenovo dostupným, udržateľným a kvalitným službám, ako je zdravotníctvo a dlhodobá starostlivosť, a to najmä k rodinným a komunitným službám starostlivosti. ESF+ by mal prispieť k modernizácii systémov sociálnej ochrany, a to najmä s cieľom podporovať ich dostupnosť.

  (18)  Z ESF+ by sa mali podporovať snahy členských štátov v boji proti chudobe s cieľom nájsť východisko z bludného kruhu znevýhodnenia pre všetky generácie a podporovať sociálne začlenenie zabezpečením rovnosti príležitostí pre všetkých, bojovať proti diskriminácii a riešiť nerovnosť v oblasti zdravia. To zahŕňa mobilizáciu celej škály politík zameraných na najviac znevýhodnené osoby bez ohľadu na ich vek vrátane detí, marginalizovaných komunít, akými sú Rómovia, a chudobných pracujúcich. ESF+ by mal podporovať aktívne začlenenie osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, s cieľom zabezpečiť ich sociálnu a ekonomickú integráciu. Finančné prostriedky z ESF+ by sa takisto mali využívať na zlepšenie včasného a rovnakého prístupu k cenovo dostupným, udržateľným a vysokokvalitným službám, ako zdravotníctvo a dlhodobá starostlivosť, a to najmä k rodinným a komunitným službám starostlivosti. ESF+ by mal prispieť k modernizácii systémov sociálnej ochrany, a to najmä s cieľom podporovať ich dostupnosť.

  Pozmeňujúci návrh    8

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 19

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (19)  ESF+ by mal prispieť k zníženiu chudoby podporou vnútroštátnych programov, ktorých cieľom je zmierniť potravinovú a materiálnu depriváciu a podporiť sociálnu integráciu osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením, ako aj najodkázanejších osôb. Keďže na úrovni Únie sú najmenej 4 % zdrojov zložky ESF+ so zdieľaným riadením určené na podporu najodkázanejších osôb, členské štáty by mali prideliť najmenej 2 % vnútroštátnych zdrojov zo zložky ESF+ so zdieľaným riadením na riešenie foriem extrémnej chudoby s najväčším vplyvom na sociálne vylúčenie, ako je bezdomovectvo, chudoba detí a potravinová deprivácia. Z dôvodu povahy operácií a typu koncových príjemcov je nevyhnutné, aby sa na podporu určenú na riešenie materiálnej deprivácie najodkázanejších osôb uplatňovali jednoduchšie pravidlá.

  (19)  ESF+ by mal prispieť k zníženiu chudoby podporou vnútroštátnych programov, ktorých cieľom je zmierniť potravinovú, bytovú a materiálnu depriváciu a podporiť sociálnu integráciu osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením, ako aj najodkázanejších osôb. Keďže na úrovni Únie sú najmenej 4 % zdrojov zložky ESF+ so zdieľaným riadením určené na podporu najodkázanejších osôb, členské štáty by mali prideliť najmenej 2 % vnútroštátnych zdrojov zo zložky ESF+ so zdieľaným riadením na riešenie foriem extrémnej chudoby s najväčším vplyvom na sociálne vylúčenie, ako je bezdomovectvo, chudoba detí a potravinová deprivácia. Z dôvodu povahy operácií a typu koncových príjemcov je nevyhnutné, aby sa na podporu určenú na riešenie materiálnej deprivácie najodkázanejších osôb uplatňovali jednoduchšie pravidlá.

  Pozmeňujúci návrh    9

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 20

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (20)  Vzhľadom na pretrvávajúcu potrebu zintenzívniť snahy v oblasti riadenia migračných tokov v Únii ako celku a zabezpečiť kompaktnú, silnú a dôslednú podporu solidarity a snáh o zdieľanie zodpovednosti by sa z ESF+ mali poskytovať prostriedky na podporu sociálno-ekonomickej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré budú dopĺňať akcie financované z Fondu pre azyl a migráciu.

  (Netýka sa slovenskej verzie.)  

  Pozmeňujúci návrh    10

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 21

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (21)  Z ESF+ by sa mali podporovať reformy politík a systémové reformy v oblasti zamestnanosti, sociálneho začlenenia, zdravotnej a dlhodobej starostlivosti a vzdelávania a odbornej prípravy. S cieľom posilniť zosúladenie s európskym semestrom by členské štáty mali prideliť primeranú sumu zo svojich zdrojov zo zložky ESF+ so zdieľaným riadením na implementáciu príslušných odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa štrukturálnych výziev, ktoré je vhodné riešiť viacročnými investíciami v pôsobnosti ESF+. Komisia a členské štáty by mali zaručiť súlad, koordináciu a komplementaritu medzi zložkou so zdieľaným riadením a zložkou Zdravie v rámci ESF+ a programom na podporu reforiem vrátane nástroja na realizáciu reforiem a nástroja technickej podpory. Komisia a členské štáty by mali vo všetkých fázach procesu najmä zabezpečiť účinnú koordináciu s cieľom zabezpečiť konzistentnosť, koherentnosť, komplementaritu a synergiu medzi zdrojmi financovania vrátane súvisiacej technickej pomoci.

  (21)  Z ESF+ by sa mali podporovať reformy politiky a systémové reformy v oblasti zamestnanosti, sociálneho začlenenia, zdravotnej a dlhodobej starostlivosti a vzdelávania a odbornej prípravy, ak tieto politické reformy nezahŕňajú privatizáciu jestvujúcich verejných služieb, ako je zásobovanie vodou, energiou, poskytovanie zdravotníckych služieb atď. Komisia a členský štát by mali vo všetkých fázach procesu zabezpečiť účinnú koordináciu s cieľom zabezpečiť konzistentnosť, koherentnosť, komplementaritu a synergiu medzi zdrojmi financovania vrátane súvisiacej technickej pomoci.

  Pozmeňujúci návrh    11

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 28

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (28)  Členské štáty a Komisia by mali zabezpečiť, aby ESF+ prispieval k podpore rovnosti žien a mužov v súlade s článkom 8 ZFEÚ v záujme podpory rovnosti zaobchádzania a rovnosti príležitostí žien a mužov vo všetkých oblastiach vrátane účasti na trhu práce, podmienok zamestnávania a kariérneho rastu. Takisto by mali zabezpečiť, aby ESF+ slúžil na podporu rovnosti príležitostí pre všetkých bez diskriminácie v súlade s článkom 10 ZFEÚ a podporoval začlenenie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti na základe rovnosti s ostatnými a prispieval k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Tieto zásady by sa mali včas a jednotne zohľadňovať vo všetkých aspektoch a vo všetkých etapách prípravy, monitorovania, vykonávania a hodnotenia programov a súčasne by sa malo zabezpečiť, aby sa vykonávali špecifické akcie na podporu rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. ESF+ by mal takisto slúžiť na podporu prechodu z rezidenčnej/ústavnej starostlivosti do rodinnej a komunitnej starostlivosti, najmä v prípade osôb, ktoré sú vystavené viacnásobnej diskriminácii. Z ESF+ by sa nemali podporovať žiadne akcie, ktoré prispievajú k segregácii alebo sociálnemu vylúčeniu. V nariadení (EÚ) č. [budúce VN] sa uvádza, že pravidlá oprávnenosti výdavkov sa majú stanoviť na vnútroštátnej úrovni s určitými výnimkami, v súvislosti s ktorými treba zaviesť osobitné ustanovenia pre zložku ESF+ so zdieľaným riadením.

  (Netýka sa slovenskej verzie.)  

  Odôvodnenie

  There is more to gender than just male and female.

  Pozmeňujúci návrh    12

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 29

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (29)  Aby sa znížila administratívna záťaž súvisiaca so zberom údajov a ak členské štáty majú takéto údaje k dispozícii v registroch, mali by riadiacim orgánom umožniť vyberať údaje z registrov.

  (29)  Aby sa znížila administratívna záťaž súvisiaca so zberom údajov a ak členské štáty majú takéto údaje k dispozícii v registroch, mali by riadiacim orgánom umožniť vyberať údaje z registrov. Odporúča sa stimulovať pokračovanie elektronického prenosu údajov, pretože to pomáha znižovať administratívnu záťaž.

  Pozmeňujúci návrh    13

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 34

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (34)  Účastníci trhu zaoberajúci sa sociálnymi investíciami vrátane filantropov môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní viacerých cieľov ESF+, keďže ponúkajú financovanie, ako aj inovatívne a doplnkové prístupy k boju proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe, znižovaniu nezamestnanosti a dosahovaniu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Filantropi, ako napríklad nadácie a darcovia, by sa preto mali vo vhodných prípadoch zapájať do akcií v rámci ESF+, a to najmä tých, ktorých cieľom je vytvoriť trhový ekosystém sociálnych investícií.

  (34)  Účastníci trhu zaoberajúci sa sociálnymi investíciami vrátane filantropov môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní viacerých cieľov ESF+, keďže ponúkajú financovanie, ako aj inovatívne a doplnkové prístupy k boju proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe, znižovaniu nezamestnanosti a dosahovaniu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Filantropi, ako napríklad nadácie a darcovia, by sa preto mali vo vhodných prípadoch a za podmienky, že politické a sociálne programy týchto nadácií a darcov nie sú v rozpore s ideálmi Únie, zapájať do akcií v rámci ESF+, a to najmä tých, ktorých cieľom je vytvoriť trhový ekosystém sociálnych investícií.

  Pozmeňujúci návrh    14

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 48

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (48)  Tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), sa môžu zúčastňovať na programoch Únie v rámci spolupráce zriadenej podľa Dohody o EHP, v ktorej sa stanovuje implementovanie programov rozhodnutím podľa uvedenej dohody. V tomto nariadení by sa malo zaviesť osobitné ustanovenie, na základe ktorého by sa zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi, Európskemu úradu pre boj proti podvodom, ako aj Európskemu dvoru audítorov udelili potrebné práva a prístup, aby mohli riadne vykonávať svoje príslušné právomoci.

  (48)  Pod podmienkou dodržiavania všetkých relevantných pravidiel a nariadení sa tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), môžu zapojiť do programov Únie v rámci spolupráce na základe dohody o EHP, ktorá umožňuje implementáciu týchto programov na základe rozhodnutia podľa danej dohody. V tomto nariadení by sa malo zaviesť osobitné ustanovenie, na základe ktorého by sa zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi, Európskemu úradu pre boj proti podvodom, ako aj Európskemu dvoru audítorov udelili potrebné práva a prístup, aby mohli riadne vykonávať svoje príslušné právomoci.

  Pozmeňujúci návrh    15

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 2 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  2a.  Vymedzenia pojmov v článku 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa uplatňujú aj na zložku Zamestnanosť a sociálna inovácia a na zložku Zdravie v rámci priameho a nepriameho riadenia.

  Pozmeňujúci návrh    16

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  ESF+ podporuje, dopĺňa a zvyšuje hodnotu politík členských štátov s cieľom zabezpečiť rovnosť príležitostí, prístup na trh práce, spravodlivé pracovné podmienky, sociálnu ochranu a začlenenie a vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia.

  ESF+ podporuje, dopĺňa a zvyšuje hodnotu politík Únie a členských štátov s cieľom zabezpečiť rovnaké príležitosti, prístup na trh práce, spravodlivé pracovné podmienky, sociálnu ochranu a začlenenie, investície do detí a mládeže a vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia.

  Pozmeňujúci návrh    17

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 2 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Prostredníctvom zložky Zdravie podporuje ESF+ zdravie a prevenciu chorôb, prispieva k účinnosti, dostupnosti a odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti, zvyšuje cenovú dostupnosť a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti, znižuje nerovnosť v oblasti zdravia, chráni občanov pred cezhraničnými ohrozeniami zdravia a podporuje právne predpisy Únie v oblasti zdravia.

  Pozmeňujúci návrh    18

  Návrh nariadenia

  Článok 6 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Článok 6a

   

  Rozsah podpory a osobitné ciele

   

  1.  ESF+ sleduje v rámci spoločného riadenia cieľ „Investovanie do zamestnanosti a rastu“ stanovený v článku 4 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. [budúce nariadenie o spoločných ustanoveniach] a prispieva k cieľu politiky „sociálnejšia Európa vďaka vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv“ stanoveného v článku 4 ods. 1 písm. d) tohto.

   

  2.  V súlade so všeobecnými cieľmi stanovenými v článku 3 a v súlade s cieľom politiky uvedeným v odseku 1 tohto článku podporuje tieto osobitné ciele:

   

  i)  zlepšenie prístupu ku kvalitnému a udržateľnému zamestnaniu, v ktorom sa v plnej miere rešpektujú všetky jestvujúce pracovné práva Únie a dodržiavajú všetky práva uchádzačov o zamestnanie, najmä pre mladých ľudí a dlhodobo nezamestnaných, ako aj pre neaktívne osoby, a podpora samostatnej zárobkovej činnosti a sociálneho hospodárstva,

   

  ii)  modernizácia inštitúcií a služieb trhu práce s cieľom posúdiť a predvídať potrebné kvalifikácie a zabezpečiť včasnú a cielenú pomoc a podporu v záujme zosúladenia ponuky s potrebami trhu práce, ako aj pri zmene zamestnania a mobilite,

   

  iii)  podpora účasti žien na trhu práce a lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom vrátane prístupu k starostlivosti o deti,

   

  iiia)  podpora zdravého a primerane prispôsobeného pracovného prostredia, ktoré by riešilo zdravotné riziká, adaptáciu pracovníkov, podnikov a podnikateľov na zmeny, a aktívneho a zdravého starnutia,

   

  iv)  zvýšenie kvality a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce s cieľom podporiť nadobúdanie kľúčových kompetencií, najmä digitálnych zručností,

   

  v)  podpora rovnakého prístupu, a to najmä znevýhodnených skupín, ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a podpora ich úspešného ukončenia, a to počnúc vzdelávaním a starostlivosťou v ranom detstve cez všeobecné a odborné vzdelávanie a odbornú prípravu až po terciárnu úroveň vrátane vzdelávania a výučby dospelých a súčasné uľahčovanie mobility vzdelávania pre všetkých,

   

  vi)  presadzovanie celoživotného vzdelávania, najmä flexibilných príležitostí na zvyšovanie úrovne zručností a získavanie nových zručností pre všetkých s prihliadnutím na digitálne zručnosti, lepšie predvídanie zmien a nových požadovaných zručnosti na základe potrieb trhu práce, uľahčenie zmeny zamestnania a podpora pracovnej mobility;

   

  vii)  podpora aktívneho začlenenia s cieľom podporovať rovnosť príležitostí a aktívnu účasť a zvýšenie zamestnateľnosti;

   

  viii)  podpora sociálno-ekonomickej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia;

   

  ix)  zlepšovanie rovnakého a včasného prístupu ku kvalitným, udržateľným a cenovo dostupným službám, modernizácia systémov sociálnej ochrany vrátane podpory prístupu k sociálnej ochrane a zlepšovanie prístupnosti, účinnosti a odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti a služieb dlhodobej starostlivosti;

   

  x)  podpora sociálnej integrácie osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením vrátane najodkázanejších osôb a detí,

   

  xi)  riešenie materiálnej deprivácie prostredníctvom potravinovej alebo základnej materiálnej pomoci pre najodkázanejšie osoby vrátane sprievodných opatrení.

   

  3.  Prostredníctvom akcií implementovaných s cieľom dosiahnuť špecifické ciele uvedené v odseku 2, ESF+ prispieva aj k iným cieľom politiky uvedeným v článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. [budúceho VN], a to najmä tých, ktoré sa týkajú:

   

  i)  inteligentnejšej Európy, a to prostredníctvom rozvoja zručností v oblasti inteligentnej špecializácie, zručností potrebných pre kľúčové podporné technológie a priemyselnej transformácie, sektorovej spolupráce v oblasti zručností a podnikania, odbornej prípravy výskumných pracovníkov, vytvárania sietí a partnerstiev medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, inštitúciami odborného vzdelávania a odbornej prípravy (OVP), výskumnými a technologickými centrami a podnikmi a zoskupeniami, podpory mikropodnikov, malých a stredných podnikov a sociálneho hospodárstva,

   

  ii)  ekologickejšej, nízkouhlíkovej Európy, a to prostredníctvom zlepšenia systémov vzdelávania a odbornej prípravy potrebných na prispôsobenie zručností a kvalifikácií, zvyšovania zručností všetkých vrátane pracovnej sily a vytvárania nových pracovných miest v odvetviach súvisiacich so životným prostredím, klímou, energetikou a biohospodárstvom.

  Pozmeňujúci návrh    19

  Návrh nariadenia

  Článok 15 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Pri programoch, na ktoré sa poskytuje všeobecná podpora zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu, sa na účely monitorovania pokroku pri implementácii používajú spoločné ukazovatele výstupov a výsledkov uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu. Pri programoch sa môžu používať aj špecifické programové ukazovatele.

  1.  Pri programoch, na ktoré sa poskytuje všeobecná podpora zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu, sa na účely monitorovania pokroku pri implementácii používajú spoločné ukazovatele výstupov a výsledkov uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu. Pri programoch používajú aj špecifické programové ukazovatele.

  Pozmeňujúci návrh    20

  Návrh nariadenia

  Článok 15 – odsek 6 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  6a.  V súlade s požiadavkou podávania správ podľa článku [38 ods. 3 písm. e) bodu i)] nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia poskytuje Európskemu parlamentu a Rade informácie o výkonnosti a výsledkoch v súlade s ukazovateľmi, pričom informuje o pokroku aj o nedostatkoch a zaručí jednoznačnú súvislosť medzi výdavkami a výkonnosťou.

  Pozmeňujúci návrh    21

  Návrh nariadenia

  Článok 21 – odsek 5 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  5a.  V súlade s požiadavkou podávania správ podľa článku [38 ods. 3 písm. e) bodu i)] nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia poskytuje Európskemu parlamentu a Rade informácie o výkonnosti a výsledkoch v súlade s ukazovateľmi, pričom informuje o pokroku aj o nedostatkoch a zaručí jednoznačnú súvislosť medzi výdavkami a výkonnosťou.

  Pozmeňujúci návrh    22

  Návrh nariadenia

  Článok 22 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Audit operácií môže zahŕňať všetky štádiá ich vykonávania a všetky úrovne distribučného reťazca s jedinou výnimkou, ktorou je kontrola konečných príjemcov, pokiaľ sa v posúdení rizika nezistí osobitné riziko nezrovnalostí alebo podvodu.

  Audit operácií môže zahŕňať všetky štádiá ich vykonávania a všetky úrovne distribučného reťazca s jedinou výnimkou, ktorou je kontrola konečných príjemcov, pokiaľ sa v posúdení rizika nezistí osobitné riziko nezrovnalostí alebo podvodu. Audit operácií zahŕňa viac kontrol v počiatočných fázach vykonávania, aby v prípade rizika podvodu boli finančné prostriedky presmerované na iné projekty.

  Pozmeňujúci návrh    23

  Návrh nariadenia

  Článok 33 – odsek 3 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  3a.  S cieľom pravidelne monitorovať zložky a vykonať úpravy potrebné pre ich politiky a priority financovania Komisia vypracuje prvú kvalitatívnu a kvantitatívnu monitorovaciu správu, ktorá sa bude týkať prvého roku a po ktorej budú nasledovať tri správy týkajúce sa nasledujúcich dvojročných období, a tieto správy pošle Európskemu parlamentu a Rade. Správy sa pre informáciu predložia aj Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Správy sa budú zaoberať výsledkami zložiek a rozsahom, v akom sa uplatňovali zásady rovnosti medzi ženami a mužmi a uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, ako aj tým, ako sa prostredníctvom daných činností riešili antidiskriminačné aspekty vrátane otázok dostupnosti. Komisia správy zverejňuje s cieľom zvýšiť transparentnosť zložiek.

  Odôvodnenie

  Chýbajúce náležité monitorovacie správy plánované na toto obdobie budú krokom späť z hľadiska transparentnosti a zodpovednosti zložiek ESF+ podliehajúcim priamemu a nepriamemu riadeniu.

  Pozmeňujúci návrh    24

  Návrh nariadenia

  Článok 33 – odsek 3 b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  3b.  V súlade s požiadavkou podávania správ podľa článku [38 ods. 3 písm. e) bodu i)] nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia poskytuje Európskemu parlamentu a Rade informácie o výkonnosti a výsledkoch v súlade s ukazovateľmi, pričom informuje o pokroku aj o nedostatkoch a zaručí jednoznačnú súvislosť medzi výdavkami a výkonnosťou.

  Pozmeňujúci návrh    25

  Návrh nariadenia

  Článok 35 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Hodnotenia sa vykonávajú v dostatočnom časovom predstihu, aby poskytli informácie pre proces rozhodovania.

  1.  Hodnotenia sa vykonávajú v dostatočnom časovom predstihu, aby poskytli informácie pre proces rozhodovania a obsahujú informácie o výkonnosti, pridanej hodnote Únie a riadnom finančnom hospodárení.

  Pozmeňujúci návrh    26

  Návrh nariadenia

  Článok 35 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Priebežné hodnotenie zložiek sa môže vykonať hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o ich implementácii, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie zložiek.

  2.  Strednodobé hodnotenie zložiek sa vykoná do 31. decembra 2024 s cieľom zistiť na kvalitatívnom a kvantitatívnom základe pokrok dosiahnutý pri napĺňaní cieľov zložiek, venovať pozornosť sociálnemu prostrediu v Únii a akýmkoľvek výrazným zmenám vyplývajúcim z právnych predpisov Únie, určiť, či sa prostriedky zložiek využili účinne a posúdiť ich prínos na úrovni Únie. Výsledky uvedeného hodnotenia programu v polovici jeho trvania sa predložia Európskemu parlamentu a Rade.

  Pozmeňujúci návrh    27

  Návrh nariadenia

  Článok 35 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

  4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami, a zlepšenými kvantitatívnymi a kvalitatívnymi informáciami o výkonnosti a výsledkoch v porovnaní so stanovenými cieľmi Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

  Pozmeňujúci návrh    28

  Návrh nariadenia

  Príloha II a (nová)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Príloha IIa

   

  Ukazovatele pre zložku Zamestnanosť a sociálna inovácia

   

  1.  Úroveň uznaného prínosu z lepšieho pochopenia politík a právnych predpisov Únie:

   

  1a) počet analytických činností;

   

  1b) počet činností vzájomného učenia, informovanosti a šírenia informácií;

   

  1c) podpora pre hlavných aktérov.

   

  2.  Úroveň aktívnej spolupráce a partnerstva medzi Úniou a vládnymi inštitúciami členských štátov a pridružených krajín:

   

  2a) počet analytických činností;

   

  2b) počet činností vzájomného učenia, informovanosti a šírenia informácií;

   

  2b) podpora pre hlavných aktérov.

   

  3.  Uznávané využívanie inovácií v oblasti sociálnej politiky pri vykonávaní sociálnych odporúčaní pre jednotlivé krajiny a výsledkov experimentov v oblasti sociálnej politiky v tvorbe politík:

   

  3a) počet analytických činností;

   

  3b) počet činností vzájomného učenia, informovanosti a šírenia informácií;

   

  3c) podpora pre hlavných aktérov.

   

  4. Počet návštev platformy EURES

   

  5.  Počet umiestnení mladých pracovníkov dosiahnutých alebo podporených v rámci prípravnej akcie Tvoje prvé pracovné miesto EURES, ako aj v rámci cielených programov mobility.

   

  6.  Počet jednotlivých osobných kontaktov poradcov portálu EURES s uchádzačmi o prácu, osobami meniacimi prácu a zamestnávateľmi.

   

  7.  Počet vytvorených alebo konsolidovaných podnikov, ktoré využili podporu od Únie.

   

  8.  Podiel prijímateľov, ktorí si založili alebo ďalej rozvinuli podnik pomocou mikrofinancií z Únie, ktorí sú nezamestnaní alebo patria do znevýhodnenej skupiny

  Odôvodnenie

  V návrhu Komisie chýba zoznam ukazovateľov na monitorovanie implementácie zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia. Zložka Zamestnanosť a sociálna inovácia je pokračovaním programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) na obdobie rokov 2014 – 2020. Ukazovatele, ktoré Komisia používa na predloženie informácií o výkonnosti EaSI v programových vyhláseniach predložených v balíku ročných rozpočtov Únie, by sa preto naďalej mali používať ako ukazovatele pre zložku Zamestnanosť a sociálna inovácia.

  POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

  Názov

  Európsky sociálny fond plus (ESF+)

  Referenčné čísla

  COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  EMPL

  11.6.2018

   

   

   

  Výbor požiadaný o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  CONT

  11.6.2018

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

         dátum menovania

  Georgi Pirinski

  10.7.2018

  Dátum prijatia

  15.11.2018

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  20

  1

  1

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Caterina Chinnici, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Richard Sulík

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

  20

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová,

  GUE/NGL

  Luke Ming Flanagan,

  EPP

  Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  S&D

  Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

  GREENS/EFA

  Bart Staes, Indrek Tarand

  1

  -

  ECR

  Richard Sulík

  1

  0

  GUE/NGL

  Dennis de Jong

  Vysvetlenie použitých znakov:

  +  :  za

  -   :  proti

  0  :  zdržali sa hlasovania

  STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (13.11.2018)

  pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

  k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+)
  (COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Cristian-Silviu Buşoi

  (*)  Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  Komisia 30. mája 2018 predložila návrh nariadenia o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+), v ktorom sa spája rozsah a zdroje týchto fondov a programov: Európsky sociálny fond (ESF) a Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí; Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby; Program v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie a Program v oblasti zdravia; Bývalý Program v oblasti zdravia je preto súčasťou ESF+ ako jeho zložka Zdravie.

  Zatiaľ čo spravodajca oceňuje posilnenie sociálneho rozmeru Únie prostredníctvom flexibilného mechanizmu a potrebu ďalšieho zjednodušenia programovania fondov s cieľom znížiť zbytočnú byrokraciu a zamerať sa na efektívnosť v záujme našich občanov, domnieva sa, že by sa to nemalo uskutočniť na úkor schopnosti EÚ lepšie reagovať na očakávania občanov v oblasti ochrany a zlepšovania ich zdravia. Spravodajca preto vyjadruje viacero obáv týkajúcich sa návrhu ESF+ v jeho súčasnej podobe.

  Po prvé, za súčasných znepokojujúcich časov brexitu a alarmujúco rastúceho euroskepticizmu považuje spravodajca stiahnutie zdravia ako samostatného a ústredného programu nepochybne za na úkor občanov členských štátov, ktorí už vo veľkej miere podporujú koncepciu zásahu EÚ v oblasti zdravia, o čom svedčia nedávne prieskumy Eurobarometra. Okrem toho by spravodajca uprednostnil vyčleniť z ESF+ zložku Zdravie a obnovenie programu v oblasti zdravia ako samostatného programu v rámci nasledujúceho viacročného finančného rámca.

  Predchádzajúce akčné programy Únie v oblasti verejného zdravia (2003 – 2008) a v oblasti zdravia (2008 – 2013 a 2014 – 2020) boli hodnotené pozitívne, pretože viedli k viacerým dôležitým novým prvkom a zlepšeniam. Od svojho vzniku tieto programy poskytujú rozsiahle politiky pridanej hodnoty EÚ s obmedzenými zdrojmi. Posilnili spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti spoločných akcií a výmeny poznatkov a formovali stratégiu EÚ s cieľom zabezpečiť v členských štátoch veľmi potrebné zlepšenia v oblasti zdravia a zdravotnej starostlivosti. Spravodajca zdôrazňuje, že až pri strednodobom hodnotení tretieho programu v oblasti zdravia sa dosiahli značné výsledky, medzi ktoré patrí: zriadenie 24 európskych referenčných sietí, podpora zvýšeného budovania kapacít s cieľom reagovať na vypuknutie epidémií, podpora reakcie na zdravotné potreby migrantov a utečencov, výmeny osvedčených postupov v citlivých oblastiach ako skríning rakoviny, znižovanie alkoholu, HIV/AIDS a prevencia TBC, ale aj posilnená podpora právnych predpisov EÚ v oblasti zdravia týkajúcich sa liekov a zdravotníckych pomôcok, činnosti siete elektronického zdravotníctva a hodnotenie zdravotníckych technológií.

  Spravodajca sa preto domnieva, že samostatný, robustný a ambiciózny program v oblasti zdravia by dokázal čeliť nadchádzajúcim znepokojujúcim skutočnostiam a zdravotným hrozbám, ako sú antimikrobiálna rezistencia, cezhraničné hrozby, chronické choroby, ale aj riešenie problémov súvisiacich so starnutím obyvateľstva alebo prevenciou chorôb, podpora zdravého životného štýlu alebo príprava našich systémov zdravotnej starostlivosti pre vznikajúce technológie.

  Po druhé, spravodajca sa domnieva, že značné zníženie finančných prostriedkov na zložku Zdravie je neprijateľné. Zatiaľ čo finančné krytie dostupné pre program v oblasti zdravia na roky 2014 – 2020 je 458 mil. EUR v bežných cenách, Komisia ho znížila na 413 mil. EUR v bežných cenách. Rozpočet, ktorý je k dispozícii na činnosť Únie v oblasti zdravia počas ďalšieho VFR by sa mal zvýšiť minimálne na rovnakú úroveň ako v prípade súčasného VFR.

  Pokiaľ ide o obsah návrhu, spravodajca sa domnieva, že sú potrebné určité objasnenia. Malo by sa napríklad zdôrazniť, že prístup ku kvalitným, udržateľným a cenovo dostupným službám starostlivosti by mal byť zameraný na pacienta, že činnosť Únie v oblasti zdravia by mala medzi cieľmi zahŕňať podporu prevencie a včasnej diagnostiky chorôb a podporu zdravia počas celého života. V neposlednom rade spravodajca navrhuje, aby sa k operačným cieľom doplnili: dobre navrhnuté zásahy v oblasti verejného zdravia na zníženie zaťaženia a vplyvu infekcie; investície do včasnej diagnostiky a skríningu, a podpora vytvorenia riadiaceho výboru pre zdravie na vykonávanie opatrení v rámci zložky Zdravie.

  POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

  Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

  Pozmeňujúci návrh    1

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (1)  Európsky parlament, Rada a Komisia 17. novembra 2017 spoločne vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv, ktorý predstavuje reakciu na sociálne výzvy v Európe. Dvadsať kľúčových zásad piliera je rozdelených do troch kategórií: rovnosť príležitostí a prístup na trh práce; spravodlivé pracovné podmienky; sociálna ochrana a začlenenie. Akcie v rámci Európskeho sociálneho fondu plus (ďalej len „ESF+“) by sa mali riadiť dvadsiatimi zásadami Európskeho piliera sociálnych práv. S cieľom prispieť k vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv by sa z ESF+ mali podporovať investície do ľudí a systémov v oblastiach politiky, a to zamestnanosť, vzdelávanie a sociálne začlenenie, v záujme posilnenia hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v súlade s článkom 174 ZFEÚ.

  (1)  Európsky parlament, Rada a Komisia 17. novembra 2017 spoločne vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv, ktorý predstavuje reakciu na sociálne výzvy v Európe. Dvadsať kľúčových zásad piliera je rozdelených do troch kategórií: rovnosť príležitostí a prístup na trh práce; spravodlivé pracovné podmienky; sociálna ochrana a začlenenie. Akcie v rámci Európskeho sociálneho fondu plus (ďalej len „ESF+“) by sa mali riadiť dvadsiatimi zásadami Európskeho piliera sociálnych práv. S cieľom prispieť k vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv by sa z ESF+ mali podporovať investície do ľudí a systémov v oblastiach politiky, a to zamestnanosť, verejné služby, vzdelávanie, zdravie a sociálne začlenenie, v záujme posilnenia hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v súlade s článkom 174 ZFEÚ.

  Pozmeňujúci návrh    2

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (3)  Na zasadaní Rady z […] sa prijali revidované usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov s cieľom zosúladiť ich znenie so zásadami Európskeho piliera sociálnych práv, aby sa zlepšila konkurencieschopnosť Európy, ako aj podmienky na investovanie, vytváranie pracovných miest a posilnenie sociálneho začlenenia. S cieľom zabezpečiť úplné zosúladenie ESF+ s cieľmi týchto usmernení, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť, vzdelávanie, odbornú prípravu a boj proti sociálnemu vylúčeniu, chudobe a diskriminácii, by sa mali z ESF+ podporovať členské štáty s prihliadnutím na príslušné integrované usmernenia a príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny prijaté v súlade s článkom 121 ods. 2 a článkom 148 ods. 4 ZFEÚ a prípadne, na národnej úrovni, s prihliadnutím na národné programy reforiem podporené národnými stratégiami. ESF+ by mal prispievať aj k relevantným aspektom vykonávania hlavných iniciatív a opatrení Únie, akými sú najmä program v oblasti zručností pre Európu a európsky vzdelávací priestor, príslušné odporúčania Rady a iné iniciatívy ako napr. záruka pre mladých ľudí, dráhy zvyšovania úrovne zručností a integrácia dlhodobo nezamestnaných.

  (3)  Na zasadaní Rady z […] sa prijali revidované usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov s cieľom zosúladiť ich znenie so zásadami Európskeho piliera sociálnych práv, aby sa zlepšila konkurencieschopnosť Európy, ako aj podmienky na investovanie, vytváranie pracovných miest a posilnenie sociálneho začlenenia. S cieľom zabezpečiť úplné zosúladenie ESF+ s cieľmi týchto usmernení, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť, lepšie verejné služby v zdravotníctve a iných sektoroch, vzdelávanie, odbornú prípravu a boj proti sociálnemu vylúčeniu, chudobe a diskriminácii, by sa mali z ESF+ podporovať členské štáty s prihliadnutím na príslušné integrované usmernenia a príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny prijaté v súlade s článkom 121 ods. 2 a článkom 148 ods. 4 ZFEÚ a prípadne, na národnej úrovni, s prihliadnutím na národné programy reforiem podporené národnými stratégiami. ESF+ by mal prispievať aj k relevantným aspektom vykonávania hlavných iniciatív a opatrení Únie, akými sú najmä program v oblasti zručností pre Európu a európsky vzdelávací priestor, príslušné odporúčania Rady a iné iniciatívy ako napr. záruka pre mladých ľudí, dráhy zvyšovania úrovne zručností a integrácia dlhodobo nezamestnaných.

  Pozmeňujúci návrh    3

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (5)  Únia čelí štrukturálnym výzvam, ktoré vyplývajú z hospodárskej globalizácie, riadenia migračných tokov a zvýšených bezpečnostných hrozieb, prechodu na čistú energiu, technologických zmien a čoraz výraznejšieho starnutia pracovnej sily, ako aj narastajúceho nedostatku zručností a pracovných miest v niektorých sektoroch a regiónoch, ktoré pociťujú najmä MSP. Vzhľadom na meniacu sa realitu sveta práce by sa Únia mala pripraviť na súčasné a budúce výzvy a investovať do relevantných zručností, usilovať sa o to, aby bol rast inkluzívnejší, a zlepšovať politiku zamestnanosti a sociálnu politiku, a to aj so zreteľom na mobilitu pracovnej sily.

  (5)  Únia čelí štrukturálnym výzvam, ktoré vyplývajú z hospodárskej globalizácie, riadenia migračných tokov a zvýšených bezpečnostných hrozieb, prechodu na čistú energiu, technologických zmien a čoraz výraznejšieho starnutia pracovnej sily, ako aj narastajúceho nedostatku zručností a pracovných miest v niektorých sektoroch a regiónoch, ktoré pociťujú najmä MSP. Vzhľadom na meniacu sa realitu sveta práce by sa Únia mala pripraviť na súčasné a budúce výzvy a investovať do relevantných zručností, usilovať sa o to, aby bol rast inkluzívnejší, a zlepšovať politiku zamestnanosti a sociálnu politiku, a to aj so zreteľom na mobilitu pracovnej sily, a riešiť rozširujúce sa nerovnosti v oblasti zdravia medzi členskými štátmi a v rámci nich.

  Pozmeňujúci návrh    4

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 8

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (8)  Druhy financovania a spôsoby implementácie podľa tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe toho, či je ich prostredníctvom možné splniť špecifické ciele akcií a dosiahnuť výsledky, pričom sa zohľadňujú najmä náklady na kontroly, administratívna záťaž a očakávané riziko nesplnenia požiadaviek. V prípade grantov by to malo zahŕňať zváženie využitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, podľa článku 125 ods. nariadenia o rozpočtových pravidlách. V záujme vykonávania opatrení týkajúcich sa sociálno-ekonomickej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a v súlade s článkom 88 nariadenia o spoločných ustanoveniach Komisia môže poskytovať refundáciu členským štátom na základe zjednodušeného vykazovania nákladov vrátane využitia jednorazových súm.

  (8)  Druhy financovania a spôsoby implementácie podľa tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe toho, či je ich prostredníctvom možné splniť špecifické ciele akcií a dosiahnuť výsledky, pričom sa zohľadňujú najmä náklady na kontroly, administratívna záťaž a očakávané riziko nesplnenia požiadaviek. V prípade grantov by to malo zahŕňať zváženie využitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, podľa článku 125 ods. nariadenia o rozpočtových pravidlách. V záujme vykonávania opatrení týkajúcich sa sociálno-ekonomického začleňovania štátnych príslušníkov tretích krajín a v súlade s článkom 88 nariadenia o spoločných ustanoveniach Komisia môže poskytovať refundáciu členským štátom na základe zjednodušeného vykazovania nákladov vrátane využitia jednorazových súm.

  Pozmeňujúci návrh    5

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 11

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (11)  Začlenením akčného programu pre Úniu v oblasti zdravia do ESF+ sa zároveň vytvoria synergiu medzi vývojom a testovaním iniciatív a politík na zlepšenie účinnosti, odolnosti a udržateľnosti systémov zdravotnej starostlivosti, ktoré sa vypracujú v rámci zložky programu ESF+ Zdravie, a ich vykonávaním v členských štátoch pomocou nástrojov, ktoré sú k dispozícii v rámci ostatných zložiek nariadenia o ESF+.

  (11)  Začlenením akčného programu pre Úniu v oblasti zdravia do ESF+ sa zároveň vytvoria synergie medzi vývojom a testovaním iniciatív a politík na zlepšenie účinnosti, dostupnosti, odolnosti a udržateľnosti systémov zdravotnej starostlivosti, ktoré sa vypracujú v rámci zložky programu ESF+ Zdravie, a ich vykonávaním v členských štátoch pomocou nástrojov, ktoré sú k dispozícii v rámci ostatných zložiek nariadenia o ESF+.

  Pozmeňujúci návrh    6

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 13

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (13)  Cieľom ESF+ by mala byť podpora zamestnanosti prostredníctvom aktívnych intervencií umožňujúcich (opätovné) začlenenie do trhu práce, a to najmä v prípade mladých ľudí, dlhodobo nezamestnaných a neaktívnych osôb, ako aj prostredníctvom podpory samostatnej zárobkovej činnosti a sociálneho hospodárstva. Cieľom ESF+ by malo byť zlepšenie fungovania trhov práce podporou modernizácie inštitúcií trhu práce, ako sú verejné služby zamestnanosti, s cieľom zlepšiť ich schopnosť poskytovať intenzívnejšie cielené poradenstvo a pomoc pri hľadaní zamestnania a prechode do zamestnania a zvýšiť mobilitu pracovníkov. ESF+ by mal podporovať účasť žien na trhu práce prostredníctvom opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť okrem iného aj lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a prístup k starostlivosti o deti. Cieľom ESF+ by takisto malo byť zabezpečenie zdravého a lepšie prispôsobeného pracovného prostredia s cieľom reagovať na zdravotné riziká súvisiace s meniacimi sa formami práce a na potreby starnúcej pracovnej sily.

  (13)  Cieľom ESF+ by mala byť podpora zamestnanosti prostredníctvom aktívnych intervencií umožňujúcich (opätovné) začlenenie do trhu práce, a to najmä v prípade mladých ľudí, osôb so zdravotným postihnutím a ľudí s chronickými chorobami, dlhodobo nezamestnaných a ekonomicky neaktívnych osôb, ako aj osôb, ktoré sa stretávajú s viacerými podobami diskriminácie, a to prostredníctvom podpory samostatnej zárobkovej činnosti a sociálneho hospodárstva. Cieľom ESF+ by malo byť zlepšenie fungovania trhov práce podporou modernizácie inštitúcií trhu práce, ako sú verejné služby zamestnanosti, s cieľom zlepšiť ich schopnosť poskytovať intenzívnejšie cielené poradenstvo a pomoc pri hľadaní zamestnania a prechode do zamestnania a zvýšiť mobilitu pracovníkov. ESF+ by mal podporovať účasť žien na trhu práce prostredníctvom opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť okrem iného aj lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a prístup k starostlivosti o deti. Cieľom ESF+ by takisto malo byť zabezpečenie zdravého a lepšie prispôsobeného pracovného prostredia s cieľom reagovať na zdravotné riziká súvisiace s prácou, ako aj s meniacimi sa formami práce a na potreby starnúcej pracovnej sily.

  Pozmeňujúci návrh    7

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 14

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (14)  Z ESF+ by sa mala poskytovať podpora na zlepšenie kvality a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce, a to s cieľom uľahčiť nadobúdanie kľúčových kompetencií, najmä digitálnych zručností, ktoré potrebujú všetci jednotlivci na osobné naplnenie, ako aj na rozvoj, zamestnanosť, sociálne začlenenie a aktívne občianstvo. ESF+ by mal pomáhať pri dosahovaní pokroku vo vzdelávaní a v odbornej príprave, ako aj pri prechode do zamestnania, podporovať celoživotné vzdelávanie a zamestnateľnosť a prispievať ku konkurencieschopnosti a spoločenskej a hospodárskej inovácii tým, že bude v týchto oblastiach podporovať ľahko rozšíriteľné a udržateľné iniciatívy. To by bolo možné dosiahnuť prostredníctvom učenia sa a učňovskej prípravy na pracovisku, celoživotného poradenstva, predvídania zručností v spolupráci s priemyselnými odvetviami, aktualizovaných školiacich materiálov, prognózovania a sledovania uplatnenia absolventov, potvrdzovania výsledkov vzdelávania a uznávania kvalifikácií.

  (14)  Z ESF+ by sa mala poskytovať podpora na zlepšenie kvality a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce, a to s cieľom uľahčiť nadobúdanie kľúčových kompetencií, najmä digitálnych zručností, ktoré potrebujú všetci jednotlivci na osobné naplnenie, ako aj na rozvoj, zamestnanosť, sociálne začlenenie a aktívne občianstvo. ESF+ by mal pomáhať pri dosahovaní pokroku vo vzdelávaní a v odbornej príprave, ako aj pri prechode do zamestnania, podporovať celoživotné vzdelávanie a zamestnateľnosť a prispievať ku konkurencieschopnosti a spoločenskej a hospodárskej inovácii tým, že bude v týchto oblastiach podporovať ľahko rozšíriteľné a udržateľné iniciatívy. To by bolo možné dosiahnuť prostredníctvom učenia sa a učňovskej prípravy na pracovisku, celoživotného poradenstva, predvídania zručností v spolupráci s priemyselnými odvetviami, aktualizovaných školiacich materiálov, prognózovania a sledovania uplatnenia absolventov, pravidelného a priebežného potvrdzovania výsledkov vzdelávania a uznávania kvalifikácií.

  Pozmeňujúci návrh    8

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 17

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (17)  Vďaka synergii s programom Európsky horizont by ESF+ mal byť schopný presadiť a rozšíriť inovačné učebné plány podporované z programu Európsky horizont s cieľom umožniť ľuďom získať zručnosti a kompetencie potrebné pre pracovné miesta v budúcnosti.

  (17)  Vďaka synergii s programom Európsky horizont by ESF+ mal byť schopný presadiť a rozšíriť inovačné učebné plány podporované z programu Európsky horizont s cieľom umožniť ľuďom získať zručnosti a kompetencie potrebné na osobný a odborný rozvoj a pre pracovné miesta v budúcnosti. Komisia by mala zabezpečovať synergie medzi zložkou Zdravie a programom Európsky horizont s cieľom podporiť výsledky dosiahnuté v oblasti ochrany zdravia a prevencie chorôb.

  Pozmeňujúci návrh    9

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 17 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (17a)  Synergie vytvorené vďaka európskej územnej spolupráci na regionálnej a cezhraničnej úrovni viedli aj k projektom spolupráce zameraným na zlepšenie zamestnanosti, začleňovanie najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, demografické výzvy, zdravie a vzdelávanie, a to nielen v Únii, ale aj s krajinami v predvstupovej fáze a so susednými krajinami, kde európska spolupráca je pridanou hodnotou. V rámci ESF+ by sa malo zvážiť zlepšenie financovania projektov tohto typu a zabezpečenie prenosu znalostí medzi nimi a legislatívnym postupom s cieľom zlepšovať európsky regulačný rámec a podporovať výmenu osvedčených postupov medzi územiami Únie.

  Pozmeňujúci návrh    10

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 18

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (18)  Z ESF+ by sa mali podporovať snahy členských štátov v boji proti chudobe s cieľom nájsť východisko z bludného kruhu znevýhodnenia pre všetky generácie a podporovať sociálne začlenenie prostredníctvom zabezpečenia rovnakých príležitostí pre všetkých, bojovať proti diskriminácii a riešiť nerovnosti v oblasti zdravia. To zahŕňa mobilizáciu celej škály politík zameraných na najviac znevýhodnené osoby bez ohľadu na ich vek vrátane detí, marginalizovaných komunít, akými sú Rómovia, a chudobných pracujúcich. ESF+ by mal podporovať aktívne začlenenie osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, s cieľom zabezpečiť ich sociálno-ekonomickú integráciu. Finančné prostriedky z ESF+ by sa takisto mali využívať na zlepšenie včasného a rovnakého prístupu k cenovo dostupným, udržateľným a vysokokvalitným službám, ako zdravotníctvo a dlhodobá starostlivosť, a to najmä k rodinným a komunitným službám starostlivosti. ESF+ by mal prispieť k modernizácii systémov sociálnej ochrany, a to najmä s cieľom podporovať ich dostupnosť.

  (18)  Z ESF+ by sa mali podporovať snahy členských štátov v boji proti chudobe s cieľom nájsť východisko z bludného kruhu znevýhodnenia pre všetky generácie a podporovať sociálne začlenenie prostredníctvom zabezpečenia rovnakých príležitostí pre všetkých, znižovať prekážky, bojovať proti diskriminácii a riešiť nerovnosti v oblasti zdravia. To zahŕňa okrem iného aj mobilizáciu celej škály politík zameraných na najviac znevýhodnené osoby bez ohľadu na ich vek vrátane detí, marginalizovaných komunít, akými sú Rómovia, a chudobných pracujúcich. ESF+ by mal podporovať aktívne začlenenie osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, s cieľom zabezpečiť ich sociálno-ekonomickú integráciu. Finančné prostriedky z ESF+ by sa takisto mali využívať na zlepšenie včasného a rovnakého prístupu k cenovo dostupným, udržateľným a vysokokvalitným službám, ako sú zdravotná starostlivosť zameraná na človeka, súvisiaca starostlivosť a dlhodobá starostlivosť, a to najmä k rodinným a komunitným službám starostlivosti. Zahŕňa to služby v oblasti podpory zdravia a prevencie chorôb v rámci primárnych služieb zdravotnej starostlivosti. ESF+ by mal prispieť k modernizácii systémov sociálnej ochrany, a to najmä s cieľom podporovať ich dostupnosť.

  Pozmeňujúci návrh    11

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 35 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (35a)  Komisia by mala zvýšiť účasť členských štátov a nedostatočne zastúpených organizácií tým, že čo najviac odstráni prekážky účasti vrátane administratívnej záťaže plynúcej z podávania žiadostí o financovanie a zo získavania financovania.

  Pozmeňujúci návrh    12

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 35 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (35b)  Medzi hlavné ciele Únie patrí posilnenie zdravotných systémov formou podpory digitálnej transformácie zdravotnej starostlivosti a starostlivosti o pacientov a rozvojom udržateľného systému zdravotných informácií, ako aj podporou národných reforiem tak, aby sa zdravotné systémy stali efektívnejšími, dostupnejšími a odolnejšími.

  Pozmeňujúci návrh    13

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 36

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (36)  To, že budú ľudia dlhšie zdraví a aktívni a budú sa môcť aktívne podieľať na starostlivosti o svoje zdravie, bude mať celkovo pozitívne účinky na zdravie vrátane nerovností v oblasti zdravia, kvality života, produktivity, konkurencieschopnosti a inkluzívnosti, pričom sa zníži tlak na rozpočty členských štátov. Komisia je odhodlaná pomáhať členským štátom pri dosahovaní ich cieľov trvalo udržateľného rozvoja, najmä cieľa 3 „Zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých v každom veku“17.

  (36)  Na splnenie požiadaviek stanovených v článku 168 ZFEÚ je potrebné nepretržité úsilie. To, že budú všetci ľudia zdraví a aktívni nediskriminačným spôsobom a budú sa môcť aktívne podieľať na starostlivosti o svoje zdravie, bude mať celkovo pozitívne účinky na zdravie vrátane nerovností v oblasti zdravia, kvality života, produktivity, konkurencieschopnosti a inkluzívnosti, pričom sa zníži tlak na rozpočty členských štátov. Podpora inovácií vrátane sociálnych inovácií, ktoré majú vplyv na zdravie, a ich uznávanie pomáhajú pri riešení výzvy udržateľnosti v sektore zdravotníctva v súvislosti s riešením problémov demografickej zmeny. Činnosti zamerané na zmiernenie nerovností v zdravotníctve sú tiež dôležité na účely dosahovania „inkluzívneho rastu“. Komisia je odhodlaná pomáhať členským štátom pri dosahovaní ich cieľov trvalo udržateľného rozvoja, najmä cieľa 3 „Zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých v každom veku“17.

  _________________

  _________________

  17 COM (2016) 739 final.

  17 COM (2016) 739 final.

  Pozmeňujúci návrh    14

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 36 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (36a)  Podľa vymedzenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je zdravie „stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, a nielen neprítomnosť choroby alebo invalidity“. V záujme zlepšenia zdravia obyvateľstva Únie je dôležité nesústrediť sa len na fyzické zdravie a sociálny blahobyt. Podľa WHO problémy s duševným zdravím majú takmer 40 % podiel na rokoch prežitých s postihnutím. Problémy s duševným zdravím sa taktiež vyznačujú širokým rozsahom, dlhým trvaním a sú zdrojom diskriminácie a výrazne prispievajú k nerovnosti v oblasti zdravia. Hospodárska kríza navyše ovplyvňuje faktory, ktoré sú určujúce pre duševné zdravie, pretože sa oslabujú ochranné faktory a zvyšujú rizikové faktory.

  Pozmeňujúci návrh    15

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 37

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (37)  Postupy prijímania rozhodnutí na účely plánovania a riadenia inovatívnych, efektívnych a odolných systémov zdravotnej starostlivosti, podpory nástrojov na zabezpečenie univerzálneho prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti a dobrovoľného uplatňovania najlepších postupov v širšom meradle by sa mali opierať o dôkazy, ako aj spoločné hodnoty a zásady v systémoch zdravotnej starostlivosti Európskej únie, ktoré boli vymedzené v záveroch Rady z 2. júna 2006.

  (37)  Postupy prijímania rozhodnutí na účely plánovania a riadenia inovatívnych, efektívnych a odolných systémov zdravotnej starostlivosti, podpory nástrojov na zabezpečenie univerzálneho prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti zameranej na človeka a súvisiacej starostlivosti a dobrovoľného uplatňovania najlepších postupov v širšom meradle by sa mali opierať o dôkazy, ako aj spoločné hodnoty a zásady v systémoch zdravotnej starostlivosti Európskej únie, ktoré boli vymedzené v záveroch Rady z 2. júna 2006. Zahŕňa to služby v oblasti podpory zdravia a prevencie chorôb v rámci primárnych služieb zdravotnej starostlivosti.

  Pozmeňujúci návrh    16

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 37 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (37a)  Predchádzajúce akčné programy Únie v oblasti verejného zdravia (2003 – 2008) a v oblasti zdravia (2008 – 2013 a 2014 – 2020) prijaté rozhodnutiami Európskeho parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES1a a 1350/2007/ES1b, resp. nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 282/20141c(„predchádzajúce programy v oblasti zdravia“), boli hodnotené pozitívne, pretože viedli k viacerým dôležitým novým prvkom a zlepšeniam. Zložka ESF+ Zdravie by mala stavať na výsledkoch predchádzajúcich programov v oblasti zdravia.

   

  ____________________

   

  1a Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES z 23. septembra 2002 o akčnom programe Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003-2008) (Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 1).

   

  1b Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES z 23. októbra 2007, ktorým sa ustanovuje druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 – 2013) (Ú. v. EÚ L 301, 20.11.2007, s. 3).

   

  1c Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 282/2014 z 11. marca 2014 o ustanovení tretieho akčného programu pre Úniu v oblasti zdravia (2014 – 2020), ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1350/2007/ES (Ú. v. EÚ L 86, 21.3.2014, s. 1).

  Pozmeňujúci návrh    17

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 37 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (37b)  Zložka ESF+ Zdravie by mala byť prostriedkom podpory opatrení v oblastiach, v ktorých je pridaná hodnota Únie, ktorú možno dokázať na základe: výmeny osvedčených postupov medzi členskými štátmi a medzi regiónmi; podpory sietí na výmenu poznatkov alebo vzájomné učenie; podpory kvalifikácie zdravotníckych pracovníkov; riešenia cezhraničných hrozieb s cieľom znížiť ich riziká a zmierniť ich následky; riešenia určitých problémov týkajúcich sa vnútorného trhu, pri ktorých má Únia významnú legitímnosť pri zaisťovaní vysokokvalitných riešení vo všetkých členských štátoch; odkrytia potenciálu inovácií v oblasti zdravia; akcií, ktoré by viedli k systému referenčných hodnôt, ktorý by umožňoval informované rozhodovanie na úrovni Únie; zlepšovania efektívnosti tým, že sa zabráni míňaniu zdrojov v dôsledku duplikácie a že sa zoptimalizuje používanie finančných prostriedkov.

  Pozmeňujúci návrh    18

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 38

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (38)  Zložka ESF+ Zdravie by mala prispieť k prevencii chorôb počas celého života občanov Únie a podpore zdravia prostredníctvom riešenia rizikových faktorov ohrozujúcich zdravie, ako je užívanie tabaku a pasívne fajčenie, škodlivé požívanie alkoholu, užívanie nelegálnych drog a obmedzenie škôd na zdraví spojených s drogami, nezdravé stravovacie návyky a fyzická nečinnosť, a mala by stimulovať prostredia podporujúce zdravý životný štýl s cieľom doplniť opatrenia členských štátov v súlade s príslušnými stratégiami. Do zložky ESF+ Zdravie by sa mali začleniť účinné modely prevencie, inovačné technológie a nové obchodné modely a riešenia s cieľom prispieť k inovačným, efektívnym a udržateľným systémom zdravotnej starostlivosti členských štátov a uľahčiť prístup k lepšej a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti pre európskych občanov.

  (38)  Zložka ESF+ Zdravie by mala prispieť k prevencii chorôb, včasnej diagnostike počas celého života ľudí žijúcich v Únii a podpore zdravia prostredníctvom riešenia rizikových faktorov ohrozujúcich zdravie, ako je užívanie tabaku, fajčenie a pasívne fajčenie, škodlivé požívanie alkoholu, environmentálne rizikové faktory súvisiace so zdravím, užívanie nelegálnych drog a obmedzenie škôd na zdraví spojených s drogami, obezita a nezdravé stravovacie návyky, takisto súvisiace s chudobou, a fyzická nečinnosť, a mala by stimulovať prostredia podporujúce zdravý životný štýl, väčšiu informovanosť verejnosti o rizikových faktoroch, dobre navrhnuté zásahy v oblasti verejného zdravia na zníženie zaťaženia a vplyvu infekcií a infekčných chorôb, ktorým sa dá predchádzať, a to aj prostredníctvom očkovania, v celkovom zdraví počas života s cieľom doplniť opatrenia členských štátov v súlade s príslušnými stratégiami. V tejto súvislosti treba venovať osobitnú pozornosť vzdelávaniu v oblasti zdravia, keďže to jednotlivcom a komunitám pomáha zlepšovať zdravie, rozširovať ich poznatky a ovplyvňovať ich postoje. Súčasné zdravotné výzvy sa dajú efektívne riešiť len prostredníctvom spolupráce na úrovni Únie a pokračujúcej činnosti Únie v oblasti zdravia. Zo zložky ESF+ Zdravie by sa malo podporovať vykonávanie príslušných právnych predpisov Únie, mali by sa do nej začleniť účinné modely prevencie a zvyšovania informovanosti pre oslovenie všetkých, inovačné technológie a nové obchodné modely a riešenia s cieľom prispieť k inovačným, prístupným, efektívnym a udržateľným systémom zdravotnej starostlivosti členských štátov a uľahčiť prístup k lepšej a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti pre ľudí žijúcich v Únii v mestských aj vidieckych oblastiach. S cieľom naplno využiť potenciál medzisektorovej spolupráce a zlepšovať synergie a súdržnosť s ostatnými politickými oblasťami v záujme dosahovania všeobecných cieľov ESF+ by sa šport a fyzická aktivita mali používať ako nástroj v rámci akcií ESF+ zameraných najmä na podporu zdravia a prevenciu chorôb.

  Pozmeňujúci návrh    19

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 38 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (38a)  S cieľom vykonávať činnosti v rámci zložky Zdravie by Komisia mala podporiť vytvorenie riadiaceho výboru pre zdravie. Komisia by navyše mala navrhnúť spôsoby a metodiku na zosúladenie činností týkajúcich sa zdravia s procesom európskeho semestra, v rámci ktorého je teraz možné odporučiť reformy zdravotných systémov (a v skutočnosti iných sociálnych determinantov zdravia) smerom k väčšej dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti a opatrení sociálnej ochrany v členských štátoch EÚ.

  Pozmeňujúci návrh    20

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 39

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (39)  Neprenosné choroby sú príčinou 80 % prípadov predčasných úmrtí v Únii a účinná prevencia si vyžaduje zohľadňovanie viacerých cezhraničných aspektov. Európsky parlament a Rada súčasne zdôraznili potrebu minimalizovať vplyv závažných cezhraničných ohrození zdravia, ako sú prenosné choroby a iné biologické, chemické, environmentálne a neznáme hrozby, na verejné zdravie prostredníctvom podpory pripravenosti a posilňovania schopnosti reagovať.

  (39)  Neprenosné choroby sú príčinou 80 % prípadov predčasných úmrtí v Únii a účinná prevencia si vyžaduje zohľadňovanie viacerých medzisektorových akcií a cezhraničných aspektov. Európsky parlament a Rada súčasne zdôraznili potrebu minimalizovať vplyv závažných cezhraničných ohrození zdravia, ako sú náhle a kumulatívne environmentálne emisie a znečistenie, prenosné choroby a iné biologické, chemické, environmentálne a neznáme hrozby, na verejné zdravie prostredníctvom podpory pripravenosti a posilňovania schopnosti reagovať.

  Pozmeňujúci návrh    21

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 39 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (39a)  Pokračujúce investície do inovačných prístupov založených na komunitách na riešenie cezhraničných chorôb, ako je epidémia HIV/AIDS, tuberkulóza a vírusová hepatitída, majú rozhodujúci význam, keďže sociálny rozmer chorôb je významným faktorom ovplyvňujúcim schopnosť bojovať proti nim ako proti epidémii v Únii a v susedných krajinách. Ambicióznejšie politické vedenie a primerané technické a finančné prostriedky na zabezpečenie udržateľnej regionálnej reakcie v boji proti HIV/AIDS, tuberkulóze a hepatitíde v Európe budú nástrojom na dosahovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja pre tieto choroby.

  Pozmeňujúci návrh    22

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 40

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (40)  V záujme zaistenia účinných systémov zdravotnej starostlivosti a zdravia občanov je nevyhnutné znížiť zaťaženie rezistentnými infekciami a infekciami spojenými so zdravotnou starostlivosťou a zabezpečiť dostupnosť účinných antimikrobiálnych látok.

  (40)  V záujme zaistenia účinných systémov zdravotnej starostlivosti a zdravia občanov je nevyhnutné znížiť zaťaženie rezistentnými infekciami a infekciami spojenými so zdravotnou starostlivosťou a zabezpečiť dostupnosť účinných antimikrobiálnych látok, a pritom znižovať ich užívanie s cieľom bojovať proti antimikrobiálnej rezistencii.

  Pozmeňujúci návrh    23

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 42

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (42)  Vzhľadom na špecifickú povahu niektorých cieľov spadajúcich pod zložku ESF+ Zdravie a pod určitý typ akcií v rámci uvedenej zložky majú najlepšie predpoklady na vykonávanie súvisiacich činností príslušné orgány členských štátov. Uvedené orgány, ktoré určili samotné členské štáty, by sa mali preto považovať za prijímateľov na účely článku [195] [nového nariadenia o rozpočtových pravidlách] a takýmto orgánom by sa mali udeľovať granty bez predchádzajúceho uverejnenia výziev na predkladanie návrhov.

  (42)  Vzhľadom na špecifickú povahu niektorých cieľov spadajúcich pod zložku ESF+ Zdravie a pod určitý typ akcií v rámci uvedenej zložky majú najlepšie predpoklady na vykonávanie súvisiacich činností príslušné orgány členských štátov s aktívnou podporou občianskej spoločnosti. Uvedené orgány, ktoré určili samotné členské štáty, a okrem toho podľa potreby aj organizácie občianskej spoločnosti by sa mali preto považovať za prijímateľov na účely článku [195] [nového nariadenia o rozpočtových pravidlách] a takýmto orgánom by sa mali udeľovať granty bez predchádzajúceho uverejnenia výziev na predkladanie návrhov.

  Odôvodnenie

  V správe by sa malo požadovať zmysluplné zapojenie občianskej spoločnosti na podporu príslušných orgánov členských štátov. Ich účasť je rozhodujúca pre dosiahnutie cieľov návrhu.

  Pozmeňujúci návrh    24

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 42 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (42a)  V záujme zlepšenia výkonnosti programu pri monitorovaní neefektívností a nedostatkov by Komisia mala vykonávať a používať na monitorovanie programové a pre jednotlivé akcie špecifické ukazovatele, aby sa zaistilo splnenie cieľov programu.

  Pozmeňujúci návrh    25

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 42 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (42b)  V rámci programu ESF+ by sa mali riešiť existujúce prekážky účasti občianskej spoločnosti, napríklad formou zjednodušenia postupov podávania žiadostí, zmiernením finančných kritérií tým, že sa v niektorých prípadoch nebude požadovať percento spolufinancovania, ale aj prostredníctvom budovania spôsobilostí pacientov, ich organizácií a iných zainteresovaných strán formou odbornej prípravy a vzdelávania. Program by sa mal zameriavať aj na umožnenie fungovania sietí a organizácií občianskej spoločnosti na európskej úrovni, ktoré prispievajú k dosahovaniu jeho cieľov, vrátane organizácií na úrovni Únie.

  Odôvodnenie

  „Úloha občianskej spoločnosti je kľúčom pri dosahovaní spoločenského blaha. Zabezpečuje jedinečnú pridanú hodnotu tým, že posilňuje postavenie ľudí, a jej neprítomnosť vedie k slabému zdraviu.“ (Greer, S., Wismar, M., Pastorino, G. a Kosinska, M. (2017) Civil society and health).

  Pozmeňujúci návrh    26

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 42 c (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (42c)  Zložka ESF+ Zdravie by sa mala vykonávať tak, aby sa rešpektovala zodpovednosť členských štátov za vymedzenie ich politiky v oblasti zdravia, ako aj za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a lekárskej starostlivosti. Príslušné orgány na nižšej vnútroštátnej úrovni by sa mali zapájať tak, aby sa zaistil účinný a trvalý vplyv politiky Únie v oblasti zdravia prostredníctvom jej integrácie do sociálnych politík v teréne, a mali by sa pritom rešpektovať povinnosti podľa zmlúv a úloha členských štátov ako hlavných účastníkov v rozhodovacom procese Únie.

  Pozmeňujúci návrh    27

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 44

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (44)  právne predpisy EÚ v oblasti zdravia majú bezprostredný vplyv na životy občanov, efektívnosť a odolnosť systémov zdravotnej starostlivosti a dobré fungovanie vnútorného trhu. Regulačný rámec týkajúci sa zdravotníckych výrobkov a technológií (medicínske výrobky, zdravotnícke pomôcky a látky ľudského pôvodu), ako aj právnych predpisov vzťahujúcich sa na tabak, práv pacientov v súvislosti s cezhraničnými ohrozeniami zdravia a závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia má zásadný význam pre ochranu zdravia v EÚ. Nariadenie a jeho vykonávanie a presadzovanie musia držať krok s inováciou a pokrokom vo výskume a so spoločenskými zmenami v tejto oblasti a zároveň musia plniť ciele v oblasti zdravia. Preto je potrebné neustále rozvíjať databázu dôkazov potrebných na vykonávanie právnych predpisov takéhoto vedeckého charakteru.

  (44)  Právne predpisy EÚ v oblasti zdravia majú bezprostredný vplyv na životy občanov, efektívnosť a odolnosť systémov zdravotnej starostlivosti a dobré fungovanie vnútorného trhu. Regulačný rámec týkajúci sa zdravotníckych výrobkov a technológií (medicínske výrobky, zdravotnícke pomôcky a látky ľudského pôvodu), ako aj právnych predpisov vzťahujúcich sa na tabak, práv pacientov v súvislosti s cezhraničnými ohrozeniami zdravia a závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia má zásadný význam pre ochranu zdravia v EÚ. Na zdravie majú navyše vplyv mnohé ďalšie právne akty Únie, napríklad tie, ktoré súvisia s potravinami a označovaním potravín, so znečistením ovzdušia, endokrinnými disruptormi a pesticídmi. V niektorých prípadoch kumulatívne vplyvy environmentálnych rizikových faktorov nie sú zreteľne pochopiteľné, čo môže viesť k neprípustným rizikám pre zdravie občanov.

  Pozmeňujúci návrh    28

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 44 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (44a)  Nariadenie so zdravotnými následkami, ako aj jeho vykonávanie a presadzovanie by mali držať krok s inováciami a pokrokom vo výskume a spoločenskými zmenami v tejto oblasti, pričom súčasne sa musí naďalej opierať o zásadu predbežnej opatrnosti, ako je zakotvená v zmluvách. Preto je potrebné sústavne rozvíjať základňu dôkazov potrebnú na vykonávanie právnych predpisov takéhoto vedeckého charakteru a s cieľom zabezpečiť možnosť nezávislej kontroly, a tým aj opätovné získanie dôvery verejnosti v procesy Únie, a keďže vzhľadom na samotnú povahu je výmena týchto dôkazov vo verejnom záujme, mala by sa zaručiť najvyššia miera transparentnosti.

  Pozmeňujúci návrh    29

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 44 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (44b)  Riešenie zdravotných výziev sa nemôže odohrávať len v sektore zdravotníctva, pretože na zdravie majú vplyv viaceré ďalšie faktory. Preto, ako sa uvádza v Maastrichtskej a Amsterdamskej zmluve, zdravie vo všetkých politikách je dôležité pre schopnosť Únie čeliť budúcim výzvam. To, aby iné sektory pochopili následky svojich rozhodnutí na zdravie a aby zdravie začlenili do svojich politík, však patrí medzi jednu z najväčších výziev, na ktorú dnes európsky sektor zdravotníctva naráža. Dôležitý pokrok v oblasti zdravia sa doposiaľ zaznamenal v politikách v takých sektoroch, ako je vzdelávanie, doprava, výživa, poľnohospodárstvo, práca alebo plánovanie. Napríklad v prípade zdravia srdca sa zaznamenali významné zlepšenia prostredníctvom zmien v politikách a nariadeniach týkajúcich sa kvality potravín, vyššej fyzickej aktivity a obmedzenia fajčenia.

  Pozmeňujúci návrh    30

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 52

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (52)  S cieľom zmeniť určité nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu a doplnenie príloh týkajúcich sa ukazovateľov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

  (52)  S cieľom zmeniť určité nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu a doplnenie príloh týkajúcich sa ukazovateľov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj s príslušnými odborníkmi a odbornými regulačnými orgánmi, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

  Pozmeňujúci návrh    31

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Cieľom ESF+ je podporovať členské štáty v tom, aby dosiahli vysoké úrovne zamestnanosti a spravodlivú sociálnu ochranu a disponovali kvalifikovanou a odolnou pracovnou silou pripravenou pre budúci svet práce v súlade so zásadami stanovenými v Európskom pilieri sociálnych práv vyhlásenom Európskym parlamentom, Radou a Komisiou 17. novembra 2017.

  Cieľom ESF+ je podporovať členské štáty v tom, aby dosiahli vysoké úrovne zamestnanosti a spravodlivú sociálnu ochranu a disponovali kvalifikovanou a odolnou pracovnou silou pripravenou pre budúci svet práce v súlade so zásadami stanovenými v Európskom pilieri sociálnych práv vyhlásenom Európskym parlamentom, Radou a Komisiou 17. novembra 2017. Cieľom ESF+ je taktiež pomôcť pri dosahovaní cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a plnení záväzkov v rámci Parížskej zmluvy.

  Pozmeňujúci návrh    32

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  ESF+ podporuje, dopĺňa a zvyšuje hodnotu politík členských štátov s cieľom zabezpečiť rovnaké príležitosti, prístup na trh práce, spravodlivé pracovné podmienky, sociálnu ochranu a začlenenie a vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia.

  ESF+ podporuje, dopĺňa a zvyšuje hodnotu politík členských štátov s cieľom zabezpečiť rovnaké príležitosti, prístup na trh práce, spravodlivé pracovné podmienky, sociálnu ochranu, odstránenie chudoby a sociálne začlenenie a vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia.

  Pozmeňujúci návrh    33

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 1 – bod ix

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  ix)  zlepšovanie rovnakého a včasného prístupu ku kvalitným, udržateľným a cenovo dostupným službám, modernizácia systémov sociálnej ochrany vrátane podpory prístupu k sociálnej ochrane, zlepšovanie prístupnosti, účinnosti a odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti a služieb dlhodobej starostlivosti,

  ix)  zlepšovanie rovnakého a včasného prístupu ku kvalitným, udržateľným a cenovo dostupným službám zdravotnej starostlivosti zameranej na pacienta a súvisiacej starostlivosti (vrátane podpory zdravia a prevencie chorôb); modernizácia systémov sociálnej ochrany vrátane podpory prístupu k sociálnej ochrane, zlepšovanie prístupnosti, účinnosti a odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti a služieb dlhodobej starostlivosti,

  Pozmeňujúci návrh    34

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 1 – bod ix a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ixa)  podpora prevencie a včasnej diagnostiky chorôb a podpora zdravia počas celého života;

  Pozmeňujúci návrh    35

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 1 – bod x

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  x)  podpora sociálnej integrácie osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením vrátane najodkázanejších osôb a detí,

  x)  podpora sociálnej integrácie osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením vrátane najodkázanejších osôb a detí, a to aj s prihliadnutím na používanie inovačných opatrení, ako napríklad sociálne začlenenie prostredníctvom športovej a fyzickej aktivity;

  Pozmeňujúci návrh    36

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 2 – bod 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  inteligentnejšej Európy, a to prostredníctvom rozvoja zručností v oblasti inteligentnej špecializácie, zručností potrebných pre kľúčové podporné technológie, priemyselnej transformácie, sektorovej spolupráce v oblasti zručností a podnikania, odbornej prípravy výskumných pracovníkov, vytvárania sietí a partnerstiev medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, inštitúciami odborného vzdelávania a odbornej prípravy (OVP), výskumnými a technologickými centrami, podnikmi a zoskupeniami, podpory mikropodnikov, malých a stredných podnikov a sociálneho hospodárstva,

  1.  inteligentnejšej Európy, a to prostredníctvom rozvoja zručností v oblasti inteligentnej špecializácie, zručností potrebných pre kľúčové podporné technológie, priemyselnej transformácie, sektorovej spolupráce v oblasti zručností a podnikania, odbornej prípravy výskumných pracovníkov, vytvárania sietí a partnerstiev medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, inštitúciami odborného vzdelávania a odbornej prípravy (OVP), výskumnými a technologickými centrami, lekárskymi a zdravotníckymi strediskami, podnikmi a zoskupeniami, podpory mikropodnikov, malých a stredných podnikov a sociálneho hospodárstva,

  Pozmeňujúci návrh    37

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 2 – bod 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  ekologickejšej, nízkouhlíkovej Európy, a to prostredníctvom zlepšenia systémov vzdelávania a odbornej prípravy potrebných na adaptáciu zručností a kvalifikácií, zvyšovania zručností všetkých vrátane pracovnej sily, vytvárania nových pracovných miest v sektoroch súvisiacich so životným prostredím, klímou, energetikou a biohospodárstvom.

  2.  ekologickejšej, nízkouhlíkovej Európy, a to prostredníctvom zlepšenia systémov vzdelávania a odbornej prípravy potrebných na adaptáciu zručností a kvalifikácií, zvyšovania povedomia obyvateľov o udržateľnom rozvoji a životnom štýle, zvyšovania zručností všetkých vrátane pracovnej sily, vytvárania nových vysokokvalitných pracovných miest v sektoroch súvisiacich so životným prostredím, klímou, energetikou, obehovým hospodárstvom a biohospodárstvom.

  Pozmeňujúci návrh    38

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Prostredníctvom zložky Zdravie podporuje ESF+ zdravie a prevenciu chorôb, prispieva k účinnosti, dostupnosti a odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti, zvyšuje bezpečnosť zdravotnej starostlivosti, znižuje nerovnosti v oblasti zdravia, chráni občanov pred cezhraničnými ohrozeniami zdravia a podporuje právne predpisy EÚ v oblasti zdravia.

  3.  Prostredníctvom zložky Zdravie prispieva ESF+ k vysokej úrovni ochrany ľudského zdravia a prevencii chorôb, a to aj prostredníctvom podpory fyzickej aktivity a vzdelávania v oblasti zdravia, prispieva k účinnosti, dostupnosti a odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti, zvyšuje bezpečnosť zdravotnej starostlivosti, znižuje nerovnosti v oblasti zdravia, zvyšuje strednú dĺžku života pri narodení, chráni občanov pred cezhraničnými ohrozeniami zdravia a posilňuje a podporuje právne predpisy EÚ týkajúce sa zdravia, a to aj v oblasti environmentálneho zdravia, a podporuje rozvoj zdravia vo všetkých politikách. Politika Únie v oblasti zdravia by sa mala riadiť cieľmi trvalo udržateľného rozvoja, aby sa zabezpečilo, že Únia a členské štáty dosiahnu cieľové hodnoty cieľa trvalo udržateľného rozvoja č. 3„Zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých v každom veku“.

  Pozmeňujúci návrh    39

  Návrh nariadenia

  Článok 5 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Celkové finančné krytie pre ESF+ na roky 2021 – 2027 je 101 174 000 000 EUR v bežných cenách.

  1.  Celkové finančné krytie pre ESF+ na roky 2021 – 2027 je 120 457 000 000 EUR v bežných cenách.

  Pozmeňujúci návrh    40

  Návrh nariadenia

  Článok 5 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Výška finančného krytia pre zložku Zamestnanosť a sociálna inovácia a zložku Zdravie na obdobie 2021 – 2027 je 1 174 000 000 EUR v bežných cenách.

  3.  Výška finančného krytia pre zložku Zamestnanosť a sociálna inovácia a zložku Zdravie na obdobie 2021 – 2027 je 1 234 000 000 EUR v bežných cenách.

  Pozmeňujúci návrh    41

  Návrh nariadenia

  Článok 5 – odsek 4 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  413 000 000 EUR na implementáciu zložky Zdravie.

  b)  473 000 000 EUR (0,36 % VFR na obdobie 2021 – 2027) na implementáciu zložky Zdravie.

  Pozmeňujúci návrh    42

  Návrh nariadenia

  Článok 6 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Pri príprave, implementácii, monitorovaní a hodnotení všetkých programov implementovaných v rámci zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu, ako aj operácií podporovaných zo zložiek Zamestnanosť a sociálna inovácia a Zdravie sa zabezpečuje rovnosť žien a mužov. Pri ich príprave, implementácii, monitorovaní a hodnotení sa podporujú aj rovnaké príležitosti pre všetkých bez diskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

  1.  Pri príprave, implementácii, monitorovaní a hodnotení všetkých programov implementovaných v rámci zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu, ako aj operácií podporovaných zo zložiek Zamestnanosť a sociálna inovácia a Zdravie sa zabezpečuje rovnosť žien a mužov. Pri ich príprave, implementácii, monitorovaní a hodnotení sa podporujú aj rovnaké príležitosti pre všetkých vrátane prístupu na trh práce pre osoby so zdravotným postihnutím bez diskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia alebo zdravotného stavu, veku alebo sexuálnej orientácie.

  Odôvodnenie

  Výskum aj organizácie pacientov prinášajú jasné dôkazy o tom, že pacienti narážajú v Európskej únii na rôzne formy diskriminácie v dôsledku ich zdravotného štatútu a/alebo iných dôvodov. Pacienti v Európskej únii nie sú vždy chránení právnymi predpismi proti diskriminácii, a to závislosti od dôvodov, na základe ktorých sú diskriminovaní, a členských štátov, v ktorých ku diskriminácii dochádza. Je dôležité, aby sa v každom novom legislatívnom texte výslovne riešila táto forma diskriminácie.

  Pozmeňujúci návrh    43

  Návrh nariadenia

  Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Členské štáty zameriavajú zdroje ESF+ podliehajúce zdieľanému riadeniu na intervencie, ktorými sa riešia výzvy identifikované v ich národných programoch reforiem, v rámci európskeho semestra, ako aj v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny prijatých v súlade s článkom 121 ods. 2 ZFEÚ a článkom 148 ods. 4 ZFEÚ, a v rámci ktorých sa zohľadňujú zásady a práva stanovené v Európskom pilieri sociálnych práv.

  Členské štáty zameriavajú zdroje ESF+ podliehajúce zdieľanému riadeniu na intervencie, ktorými sa riešia výzvy identifikované v ich národných programoch reforiem, v rámci európskeho semestra, ako aj v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny prijatých v súlade s článkom 121 ods. 2 ZFEÚ a článkom 148 ods. 4 ZFEÚ, v rámci ktorých sa zohľadňujú zásady a práva stanovené v Európskom pilieri sociálnych práv a ktoré sú úplne v súlade s Parížskou dohodou a cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

  Pozmeňujúci návrh    44

  Návrh nariadenia

  Článok 15 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Pri programoch, na ktoré sa poskytuje všeobecná podpora zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu, sa na účely monitorovania pokroku pri implementácii používajú spoločné ukazovatele výstupov a výsledkov uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu. Pri programoch sa môžu používať aj špecifické programové ukazovatele.

  1.  Pri programoch, na ktoré sa poskytuje všeobecná podpora zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu, sa na účely monitorovania pokroku pri implementácii používajú spoločné ukazovatele výstupov a výsledkov uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu. Pri programoch sa môžu používať aj špecifické programové ukazovatele a ukazovatele špecifické pre jednotlivé akcie.

  Pozmeňujúci návrh    45

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno -a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  -a)  podpora stratégie Únie v oblasti verejného zdravia so zameraním na:

   

  i)  podporu členských štátov v ich úsilí o ochranu a zlepšovanie verejného zdravia

   

  ii)  napredovanie v poslaní Únie v oblasti zdravia v súlade s článkom 168 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia sa zaistí pri stanovení a uskutočňovaní všetkých politík a činností Únie

  Pozmeňujúci návrh    46

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno a – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  zlepšenie pripravenosti na krízy v Únii, ich riadenia a reakcií na ne v záujme ochrany občanov pred cezhraničnými ohrozeniami zdravia

  a)  zlepšenie pripravenosti na krízy v Únii, ich riadenia a reakcií na ne v záujme riešenia cezhraničných ohrození zdravia

  Pozmeňujúci návrh    47

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno a – bod iv a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  iva)  dobre navrhnuté zásahy v oblasti verejného zdravia na zníženie zaťaženia a vplyvu infekcie a zníženie výskytu infekčných chorôb, ktorým sa dá predchádzať

  Pozmeňujúci návrh    48

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno a – bod iv b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ivb)  podpora rozvoja zručností a nástrojov na efektívnu komunikáciu o rizikách

  Pozmeňujúci návrh    49

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno b – bod i

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  i)  investície do zdravia a prevencie chorôb

  i)  investície do zdravia a prevencie chorôb, a to aj prostredníctvom programov na zvyšovanie zdravotnej gramotnosti a vzdelávacích programov a podporou fyzickej aktivity

  Pozmeňujúci návrh    50

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno b – bod i a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ia)  investície do včasnej diagnostiky a skríningu

  Pozmeňujúci návrh    51

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno b – bod ii

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  ii)  podpora digitálnej transformácie zdravotníctva a starostlivosti

  ii)  podpora digitálnej transformácie zdravotníctva a starostlivosti, ktorá je zameraná na potreby a obavy pacientov a občanov, najmä vytvorením prepojení s programami, ktorými sa podporuje mediálna gramotnosť a digitálne zručnosti

  Pozmeňujúci návrh    52

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno b – bod ii a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  iia)  podpora digitálnych verejných služieb v oblastiach ako je zdravie

  Pozmeňujúci návrh    53

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno b – bod ii b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  iib)  posilňovanie bezpečnosti a kvality zdravotných informácií

  Pozmeňujúci návrh    54

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno b – bod ii

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  ii)  podpora rozvoja udržateľného informačného systému Únie v oblasti zdravia

  ii)  podpora rozvoja udržateľného, transparentného a prístupného informačného systému Únie v oblasti zdravia pri súčasnom zabezpečení ochrany osobných údajov.

  [V návrhu COM je nesprávne číslovanie bodov v článku 26, písmeno b) nie je správne a sú tam dva body označené ako ii).]

  Pozmeňujúci návrh    55

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno b – bod iii

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  iii)  podpora členských štátov prostredníctvom prenosu znalostí užitočných pre procesy národných reforiem v záujme účinnejších, prístupnejších a odolnejších systémov zdravotnej starostlivosti a lepšej podpory zdravia a prevencie chorôb, pričom sa budú riešiť najmä výzvy identifikované v rámci európskeho semestra

  iii)  podpora členských štátov prostredníctvom prenosu znalostí a podpory pri vykonávaní, ktoré sú užitočné pre procesy národných reforiem v záujme účinnejších, prístupnejších, odolnejších, nediskriminačných, inkluzívnejších a rovnejších systémov zdravotnej starostlivosti riešiacich sociálne nerovnosti a lepšej podpory zdravia a prevencie chorôb, pričom sa budú riešiť najmä výzvy identifikované v rámci európskeho semestra To taktiež zahŕňa podporu vysokokvalitných národných registrov, ktoré poskytujú aj porovnateľné údaje.

  Pozmeňujúci návrh    56

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno b – bod iv a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  iva)  podpora prechodu na starostlivosť orientovanú na človeka, zdravotné a sociálne služby v blízkosti a integrovanú starostlivosť v rámci komunity, najmä podpora organizačných modelov založených na medziprofesionálnej tímovej práci a vytváraní sietí viacerých zainteresovaných strán

  Pozmeňujúci návrh    57

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno b – bod iv b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ivb)  zabezpečenie zapojenia všetkých príslušných zainteresovaných strán do uvedených akcií, a to podľa potreby na úrovni Únie a/alebo vnútroštátnej úrovni

  Pozmeňujúci návrh    58

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno b – bod iv c (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ivc)  rozvoj a vykonávanie nástrojov a stratégií na predchádzanie nerovnostiam v oblasti zdravia a ich riešenie a na podporu sociálneho začlenenia, posilňovania postavenia občanov a účasti komunít

  Pozmeňujúci návrh    59

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno c – bod i

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  i)  podpora vykonávania právnych predpisov týkajúcich sa liekov a zdravotníckych pomôcok

  i)  podpora vykonávania právnych predpisov týkajúcich sa liekov, prístupu k takýmto výrobkom v celej Únii a zdravotníckych pomôcok

  Pozmeňujúci návrh    60

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno c – bod vi

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  vi)  podpora Vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov a Vedeckého výboru pre zdravotné, environmentálne a vznikajúce riziká

  vi)  podpora rozvíjania zdravia vo všetkých politikách a stanovenie procesov, prostredníctvom ktorých možno zdravotné následky zvažovať a zohľadňovať vo všetkých politikách

  Pozmeňujúci návrh    61

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ca)  podpora monitorovania, vykonávania a posilňovania ostatných právnych predpisov a politík Únie so zdravotnými následkami tak, aby sa pomohlo zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia, okrem iného najmä tých, ktoré sa týkajú:

   

  i)  znečistenia ovzdušia

   

  ii)  endokrinných disruptorov a iných chemických látok so škodlivými vlastnosťami

   

  iii)  rezíduí pesticídov v potravinách, vo vode a v ovzduší

   

  iv)  potravín a označovania potravín, a to aj pokiaľ ide o transmastné kyseliny, označovanie alkoholu, prídavné látky a materiály prichádzajúce do styku s potravinami

  Odôvodnenie

  Pridanie potreby posilnenia a vykonávania ostatných právnych predpisov Únie so zdravotnými následkami je prirodzeným dôsledkom článku 168 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že „pri stanovovaní a uskutočňovaní všetkých politík a činností Únie sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia“.

  Pozmeňujúci návrh    62

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno d – bod ii

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  ii)  podpora rozvoja spolupráce v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií pri príprave nových harmonizovaných pravidiel

  ii)  podpora rozvoja spolupráce a budovania kapacít v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií pri príprave nových harmonizovaných pravidiel

  Pozmeňujúci návrh    63

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno d – bod iii a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  iiia)  podpora vykonávania programov a najlepších postupov v rámci vzdelávania v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a kampaní pre mladých ľudí

  Pozmeňujúci návrh    64

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno d – bod iii b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  iiib)  podpora organizácií občianskej spoločnosti na európskej úrovni, ktoré sa zaoberajú otázkami zdravia a otázkami súvisiacimi so zdravím

  Pozmeňujúci návrh    65

  Návrh nariadenia

  Článok 26 – odsek 2 – písmeno d – bod iii c (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  iiic)  podpora vytvorenia riadiaceho výboru pre zdravie na vykonávanie akcií v rámci zložky Zdravie

  Pozmeňujúci návrh    66

  Návrh nariadenia

  Článok 27 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Na financovanie sú oprávnené len akcie zamerané na plnenie cieľov uvedených v článkoch 3 a 26.

  1.  Na financovanie sú oprávnené len akcie týkajúce sa zdravia zamerané na plnenie cieľov uvedených v článkoch 3, 4 a 26.

  Pozmeňujúci návrh    67

  Návrh nariadenia

  Článok 27 – odsek 2 – písmeno a – bod i a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ia)  činnosti určené na monitorovanie kumulatívnych vplyvov environmentálnych rizikových faktorov (vrátane tých, ktoré vznikajú z kontaminantov v potravinách, vode, ovzduší a iných zdrojoch) na zdravie;

  Pozmeňujúci návrh    68

  Návrh nariadenia

  Článok 27 – odsek 2 – písmeno a – bod i b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ib)  činnosti monitorujúce vplyvy právnych predpisov Únie na zdravie, ako je dohľad nad liekmi a podobne;

  Pozmeňujúci návrh    69

  Návrh nariadenia

  Článok 27 – odsek 2 – písmeno a – pododsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Výsledky analytických činností sa po ich dokončení sprístupňujú verejnosti.

  Pozmeňujúci návrh    70

  Návrh nariadenia

  Článok 27 – odsek 2 – písmeno b – bod i

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  i)  cezhraničná spolupráca a partnerstvá, a to aj v cezhraničných regiónoch;

  i)  cezhraničná spolupráca a partnerstvá, a to aj v cezhraničných regiónoch, ako aj v súvislosti so znečistením ovzdušia a iným cezhraničným znečistením životného prostredia;

  Pozmeňujúci návrh    71

  Návrh nariadenia

  Článok 27 – odsek 2 – písmeno c – bod i

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  i)  prostredníctvom prenosu, prispôsobenia a zavádzania najlepších postupov s pridanou hodnotou na úrovni Únie medzi členskými štátmi;

  i)  prostredníctvom výmeny, prenosu, prispôsobenia a zavádzania najlepších postupov s pridanou hodnotou na úrovni Únie medzi členskými štátmi;

  Pozmeňujúci návrh    72

  Návrh nariadenia

  Článok 27 – odsek 2 – písmeno c – bod ii

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  ii)  sietí na úrovni EÚ súvisiacich s oblasťami uvedenými v článku 26;

  ii)  sietí na úrovni EÚ súvisiacich s oblasťami uvedenými v článku 26, a to trvalým a udržateľným spôsobom, so zabezpečením prítomnosti aktívnej občianskej spoločnosti na európskej úrovni;

  Odôvodnenie

  Zastrešujúce mimovládne organizácie s celoeurópskymi sieťami základných členov vo významnej miere prispievajú k európskemu projektu a posilňujú prepojenia medzi EÚ a občianskou spoločnosťou a medzi rôznymi skupinami európskej občianskej spoločnosti. Tieto európske mimovládne organizácie predstavujú jedinečnú európsku hodnotu, ktorá by sa mala uznať. Rozpočet EÚ musí pomáhať rozvíjať občiansku spoločnosť v celej Európe a prispievať k prosperujúcej občianskej spoločnosti v EÚ.

  Pozmeňujúci návrh    73

  Návrh nariadenia

  Článok 27 – odsek 2 – písmeno c – bod iv

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  iv)  národných kontaktných miest poskytujúcich usmernenia, informácie a pomoc v súvislosti s implementáciou programu;

  iv)  regionálnych a národných kontaktných miest a kontaktných miest na nižšej než národnej úrovni poskytujúcich usmernenia, informácie a pomoc v súvislosti s implementáciou programu;

  Pozmeňujúci návrh    74

  Návrh nariadenia

  Článok 29 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Komisia konzultuje so zdravotníckymi orgánmi členských štátov v rámci riadiacej skupiny pre podporu zdravia, prevenciu chorôb a manažment neprenosných chorôb alebo iných príslušných expertných skupín Komisie alebo podobných subjektov o pracovných plánoch stanovených pre zložku Zdravie a o jej prioritách, strategickom zameraní a implementácii, ako aj o zohľadňovaní aspektov politiky v oblasti zdravia v iných politikách a podporných mechanizmoch, čím sa zlepšuje ich celková koordinácia a pridaná hodnota.

  Komisia konzultuje so zdravotníckymi orgánmi členských štátov v rámci riadiacej skupiny pre podporu zdravia, prevenciu chorôb a manažment neprenosných chorôb alebo iných príslušných expertných skupín Komisie alebo podobných subjektov, napr. profesionálnych orgánov v sektore zdravotníctva, o ročných pracovných plánoch stanovených pre zložku Zdravie a o jej prioritách, strategickom zameraní a implementácii, ako aj o zohľadňovaní aspektov politiky v oblasti zdravia v iných politikách a podporných mechanizmoch, čím sa zlepšuje ich celková koordinácia a pridaná hodnota. Silným politickým vedením a vhodnou štruktúrou riadenia vyčlenenou na zdravie sa zaistí zaručenie ochrany zdravia a jeho podpora vo všetkých portfóliách Komisie podľa článku 168 ods. 1 ZFEÚ.

  Pozmeňujúci návrh    75

  Návrh nariadenia

  Článok 29 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Článok 29a

   

  Riadiaci výbor pre zdravie

   

  1.  Komisia zriadi riadiaci výbor pre zdravie („riadiaci výbor“) na vykonávanie akcií v rámci zložky Zdravie.

   

  2.  Riadiaci výbor sa zameriava na vytváranie synergií medzi zložkou Zdravie a inými programami, v ktorých je zdravotný rozmer integrovaný, prostredníctvom koordinácie a spolupráce, pričom podporuje zapojenie pacientov a spoločnosti a poskytuje vedecké poradenstvo a odporúčania. Tieto akcie zabezpečujú opatrenia v oblasti zdravia zamerané na hodnotu, udržateľnosť, lepšie zdravotné riešenia, podporujú prístup a znižujú nerovností v oblasti zdravia. 

   

  3.  Riadiaci výbor poskytuje komplexnú stratégiu a riadenie pri vypracúvaní pracovných plánov v rámci zložky Zdravie. 

   

  4.  Riadiaci výbor je nezávislá skupina zainteresovaných strán zložená z aktérov z príslušných sektorov v oblasti verejného zdravia, dobrých životných podmienok a sociálnej ochrany, za účasti zástupcov regionálnych a miestnych orgánov pôsobiacich v oblasti zdravia, zástupcov pacientov a občanov. 

   

  5.  Riadiaci výbor sa skladá z 15 až 20 osôb na vysokej úrovni vybraných z rôznych disciplín a činností uvedených v odseku 4. Členov riadiaceho výboru menuje Komisia na základe otvorenej výzvy na predkladanie návrhov kandidátov alebo na vyjadrenie záujmu, alebo oboch. 

   

  6.  Riadiaci výbor má predsedu, ktorého menuje Komisia spomedzi svojich členov. 

   

  7.  Riadiaci výbor: 

   

  i)  poskytuje vstupné informácie pre ročné pracovné plány pre zložku Zdravie na základe návrhu Komisie;

   

  ii)  vypracuje koncepciu riadenia koordinácie a spolupráce medzi zložkou Zdravie a ďalšími programami, v ktorých je integrovaný rozmer zdravia.

   

  Koncepcia uľahčuje zabezpečenie viditeľnosti a koordináciu všetkých existujúcich finančných mechanizmov relevantných pre oblasť zdravia a pomáha pri riadení koordinácie a spolupráce. 

  Pozmeňujúci návrh    76

  Návrh nariadenia

  Článok 29 b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Článok 29b

   

  Medzinárodná spolupráca

   

  Komisia rozvíja spoluprácu s príslušnými medzinárodnými organizáciami, ako je Organizácia Spojených národov a jej špecializované agentúry, najmä Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ako aj s Radou Európy a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) s cieľom implementovať zložku Zdravie, s cieľom maximalizovať účinnosť a efektívnosť akcií na úrovni Únie a na medzinárodnej úrovni.

  Pozmeňujúci návrh    77

  Návrh nariadenia

  Článok 33 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Stanovia sa ukazovatele na monitorovanie implementácie zložiek a pokroku dosahovaného v rámci týchto zložiek so zreteľom na špecifické ciele uvedené v článku 4 a operačné ciele uvedené v článkoch 23 a 26.

  1.  Stanovia sa ukazovatele vrátane programových ukazovateľov a ukazovateľov špecifických pre jednotlivé akcie na monitorovanie implementácie zložiek a pokroku dosahovaného v rámci týchto zložiek so zreteľom na špecifické ciele uvedené v článku 4 a operačné ciele uvedené v článkoch 23 a 26.

  Pozmeňujúci návrh    78

  Návrh nariadenia

  Príloha III – bod 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Počet spoločných klinických hodnotení zdravotníckych technológií

  2.  Počet príjemcov (odborníkov, občanov, pacientov) ovplyvnených výsledkami programu

  Odôvodnenie

  Vzhľadom na zvláštnosti a široký rozsah projektov v zložke Zdravie navrhujeme zahrnúť iné ukazovatele, ako napríklad počet príjemcov (odborníkov, občanov, pacientov) ovplyvnených výsledkami programu.

  Pozmeňujúci návrh    79

  Návrh nariadenia

  Príloha III – bod 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Počet prenesených najlepších postupov

  3.  Počet spoločných klinických hodnotení zdravotníckych technológií

  Pozmeňujúci návrh    80

  Návrh nariadenia

  Príloha III – bod 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4.  Stupeň využívania výsledkov programu vo vnútroštátnej politike v oblasti zdravia, ktorý sa meria na základe dotazníka s otázkami na porovnanie situácie „pred a potom“.

  4.  Počet prenesených najlepších postupov

  Pozmeňujúci návrh    81

  Návrh nariadenia

  Príloha III – bod 4 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  4a.  Miera využívania výsledkov programu v regionálnych a vnútroštátnych politikách alebo nástrojoch v oblasti zdravia meraná validovanými metódami

  POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

  Názov

  Európsky sociálny fond plus (ESF+)

  Referenčné čísla

  COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  EMPL

  11.6.2018

   

   

   

  Výbor požiadaný o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  ENVI

  11.6.2018

  Pridružené výbory – dátum oznámenia na schôdzi

  5.7.2018

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

         dátum vymenovania

  Cristian-Silviu Buşoi

  19.4.2018

  Prerokovanie vo výbore

  10.10.2018

   

   

   

  Dátum prijatia

  12.11.2018

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  47

  1

  1

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Christophe Hansen, Tilly Metz, Carolina Punset

  Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Paul Rübig, Tomáš Zdechovský

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

  47

  +

  ALDE

  Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset, Nils Torvalds

  ECR

  Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

  GUE/NGL

  Lynn Boylan, Stefan Eck, Jiří Maštálka

  PEE

  Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Paul Rübig, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Damiano Zoffoli

  VERTS/ALE

  Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

  1

  -

  ENF

  Jean-François Jalkh

  1

  0

  ECR

  Mark Demesmaeker

  Vysvetlenie použitých znakov:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  zdržali sa hlasovania

  STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (8.11.2018)

  pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

  k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+)
  (COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Mercedes Bresso

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  Európsky sociálny fond (ESF) je hlavným nástrojom Európskej únie na podporu kvalitných pracovných miest a zabezpečenie spravodlivejších pracovných príležitostí pre všetkých občanov. Funguje tak, že investuje do ľudského kapitálu v Európe – jej pracujúcich, jej mladých ľudí a všetkých, ktorí hľadajú zamestnanie.

  Európska komisia prijala 29. mája 2018 návrh nového Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+), ktorý spája súčasný Európsky sociálny fond (ESF) s iniciatívou na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI), Fondom európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), programom v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a programom EÚ v oblasti zdravia. ESF+ je jedným z mnohých štrukturálnych fondov, ktoré spolu tvoria európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF).

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko podporuje myšlienku, že ESF+ by mal naďalej zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore vytvárania nových kvalitných pracovných miest a pri podpore sociálneho začlenenia najmä pre znevýhodnené skupiny, ako sú mladí ľudia, dlhodobo nezamestnaní a osoby so zdravotným postihnutím.

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko víta ustanovenie zamerané na riešenie problému sociálneho začlenenia prostredníctvom finančných prostriedkov vo výške 25 % vyčlenených na túto záležitosť, 2 % venovaných boju proti materiálnej deprivácii a víta aj 10 %, ktoré sa majú venovať zamestnanosti mladých ľudí v krajinách s vysokou úrovňou NEET. Hoci spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko uznáva dôležitosť týchto špecifických akcií, zdôrazňuje aj význam tradičných cieľov ESF – podporu aktívnej zamestnanosti, vzdelávania a odbornej prípravy, a to najmä aktívnymi politikami trhu práce – ktoré by mali byť aj naďalej kľúčové v ďalšom ESF+.

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko uznáva dôležitosť rozvoja kvalifikácie pre inteligentnú špecializáciu prostredníctvom systémov celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy zameraných predovšetkým na mladých ľudí, ktorí nepracujú, neštudujú ani sa nezúčastňujú odbornej prípravy (NEET), ale aj na učiteľov, školiteľov, mentorov, trénerov a podnikateľov a výskumných pracovníkov.

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že jasná úloha regiónov ako príjemcov, ako aj riadiacich orgánov musí byť v legislatívnom texte viac priznaná, aby sa zabezpečila vyššia účinnosť cieľov uvedených v návrhu a aby sa zabezpečila primeraná koordinácia medzi ESF+ a širšou politikou súdržnosti a regionálnou politikou a ich nástrojmi financovania.

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko víta zámer Komisie zjednodušiť regulačný rámec a je presvedčená, že synergia ESF+ a iných štrukturálnych fondov (najmä EFRR a KF) a ich vzájomná koordinácia sú dôležitým faktorom zvýšenia účinnosti a efektívnosti pri dosahovaní cieľov ESF+.

  Návrh Komisie ustanovuje prepojenie medzi európskym semestrom, odporúčaniami pre jednotlivé krajiny a investíciami ESF+. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko uznáva význam európskeho semestra a odporúčaní pre jednotlivé krajiny s cieľom vytvoriť kontext, v ktorom by sa mali investície plánovať. Domnieva sa však, že by sa mala zaručiť primeraná flexibilita na úrovni riadiacich orgánov, a to na vnútroštátnej, ako aj regionálnej úrovni, s cieľom určiť priority a oblasti, v ktorých sa investície požadujú, s potrebou lepšie vymedziť vzťah medzi politikou súdržnosti a európskym semestrom, aby európsky semester nadobudol silnejší sociálnejší rozmer prepojený na územie.

  Z tohto hľadiska je spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko tiež presvedčená, že prepojenie medzi odporúčaniami pre jednotlivé krajiny a ESF+ by malo byť tiež koherentné a koordinované so zásadami a právami stanovenými v Európskom pilieri sociálnych práv, ktoré by sa mali účinne zohľadňovať a uplatňovať.

  POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

  Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

  Pozmeňujúci návrh    1

  Návrh nariadenia

  Citácia 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 46 písm. d), článok 149, článok 153 ods. 2 písm. a), článok 164, článok 168 ods. 5, článok 175 ods. 3 a článok 349,

  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 46 písm. d), článok 149, článok 153 ods. 2 písm. a), článok 164, článok 168 ods. 5, článok 174, článok 175 ods. 3 a článok 349,

  Pozmeňujúci návrh    2

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 1 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  1a.  Podpora v rámci investičnej priority „miestny rozvoj vedený komunitou“ môže prispieť k dosiahnutiu všetkých cieľov stanovených v tomto nariadení. Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou s podporou fondu ESF+ by mali byť inkluzívne, pokiaľ ide o znevýhodnené osoby, ktoré sa nachádzajú na danom území, a to z hľadiska riadenia miestnych akčných skupín, ako aj z hľadiska obsahu stratégie. ESF môže podporiť stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou v mestských a vidieckych oblastiach, ako aj integrované územné investície (ITI).

  Pozmeňujúci návrh    3

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (2)  Na úrovni Únie slúži európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík ako rámec na identifikáciu národných reformných priorít a monitorovanie ich vykonávania. Členské štáty si na podporu týchto reformných priorít vypracúvajú svoje vlastné národné viacročné investičné stratégie. Uvedené stratégie by sa mali predložiť spolu s národným programom reforiem a mali by slúžiť na načrtnutie a koordináciu prioritných investičných projektov, na ktoré sa má poskytnúť podpora z národných finančných prostriedkov alebo finančných prostriedkov Únie. Zároveň by sa nimi malo zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky Únie využívali koherentne a aby sa maximalizovala pridaná hodnota finančnej podpory, ktorá sa má získať najmä z programov financovaných Úniou v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu plus, Európskeho námorného a rybárskeho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, európskeho nástroja stabilizácie investícií a prípadne fondu InvestEU.

  (2)  Na úrovni Únie slúži európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík ako rámec na identifikáciu národných reformných priorít a monitorovanie ich vykonávania s cieľom dosiahnuť stanovené ciele. Členské štáty si na podporu týchto reformných priorít vypracúvajú svoje vlastné národné viacročné investičné stratégie. Uvedené stratégie by sa mali vypracovať v partnerstve medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi a predložiť spolu s národným programom reforiem a mali by slúžiť na načrtnutie a koordináciu prioritných investičných projektov, na ktoré sa má poskytnúť podpora z národných finančných prostriedkov alebo finančných prostriedkov Únie. Zároveň by sa nimi malo zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky Únie využívali koherentne a aby sa maximalizovala pridaná hodnota finančnej podpory, ktorá sa má získať najmä z programov financovaných Úniou v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu plus, Európskeho námorného a rybárskeho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, európskeho nástroja stabilizácie investícií a prípadne fondu InvestEU.

  Pozmeňujúci návrh    4

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (3)  Na zasadaní Rady z […] sa prijali revidované usmernenia pre politiku zamestnanosti členských štátov s cieľom zosúladiť ich znenie so zásadami Európskeho piliera sociálnych práv, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť Európy, ako aj podmienky na investovanie, vytváranie pracovných miest a posilnenie sociálneho začlenenia. S cieľom zabezpečiť úplné zosúladenie ESF+ s cieľmi týchto usmernení, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť, vzdelávanie, odbornú prípravu a boj proti sociálnemu vylúčeniu, chudobe a diskriminácii, by sa z ESF+ mali podporovať členské štáty s prihliadnutím na príslušné integrované usmernenia a príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny prijaté v súlade s článkom 121 ods. 2 a článkom 148 ods. 4 ZFEÚ a prípadne na národnej úrovni s prihliadnutím na národný program reforiem podporený národnou stratégiou. ESF+ by mal prispievať aj k relevantným aspektom vykonávania hlavných iniciatív a opatrení Únie, akými sú najmä program v oblasti zručností pre Európu a európsky vzdelávací priestor, príslušné odporúčania Rady a iné iniciatívy ako napr. záruka pre mladých ľudí, dráhy zvyšovania kvalifikácie a integrácia dlhodobo nezamestnaných.

  (3)  Na zasadaní Rady z […] sa prijali revidované usmernenia pre politiku zamestnanosti členských štátov s cieľom zosúladiť ich znenie so zásadami Európskeho piliera sociálnych práv, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť Európy, ako aj podmienky na investovanie, vytváranie pracovných miest a posilnenie sociálneho začlenenia. S cieľom zabezpečiť úplné zosúladenie ESF+ s cieľmi týchto usmernení, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť, vzdelávanie, odbornú prípravu a boj proti sociálnemu vylúčeniu, chudobe a diskriminácii, by sa z ESF+ mali podporovať členské štáty na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni s prihliadnutím na príslušné integrované usmernenia a príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny prijaté v súlade s článkom 121 ods. 2 a článkom 148 ods. 4 ZFEÚ a prípadne na národnej úrovni s prihliadnutím na národný program reforiem podporený národnou stratégiou. ESF+ by mal prispievať aj k posilňovaniu sociálnej konvergencie v EÚ a k relevantným aspektom vykonávania hlavných iniciatív a opatrení Únie, akými sú najmä program v oblasti zručností pre Európu a európsky vzdelávací priestor, príslušné odporúčania Rady a iné iniciatívy ako napr. záruka pre mladých ľudí, dráhy zvyšovania kvalifikácie a integrácia dlhodobo nezamestnaných. Na posilnenie európskeho rozmeru programu by ESF+ mal naďalej podporovať aktivity v rámci svojej nadnárodnej platformy.

  Pozmeňujúci návrh    5

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (5)  Únia čelí štrukturálnym výzvam, ktoré vyplývajú z globalizácie hospodárstva, riadenia migračných tokov a zvýšených bezpečnostných hrozieb, prechodu na čistú energiu, technologických zmien a čoraz výraznejšieho starnutia pracovnej sily, ako aj stále výraznejšieho nedostatku kvalifikácie a pracovných miest v niektorých odvetviach a regiónoch, ktoré pociťujú najmä MSP. Vzhľadom na meniacu sa realitu sveta práce by sa Únia mala pripraviť na súčasné a budúce výzvy a investovať do relevantnej kvalifikácie, usilovať o inkluzívnejší rast a skvalitňovať politiku zamestnanosti a sociálnu politiku, a to aj so zreteľom na mobilitu pracovnej sily.

  (5)  Únia čelí štrukturálnym výzvam, ktoré vyplývajú zo sociálnej a hospodárskej nerovnosti globalizácie hospodárstva, riadenia migračných tokov a súvisiacich integračných výziev, prechodu na čistú energiu, technologických zmien, demografických zmien, nerovného prístupu k vzdelaniu a digitalizácii, čoraz výraznejšieho starnutia pracovnej sily, ako aj stále výraznejšieho nedostatku kvalifikácie a pracovných miest v niektorých odvetviach a regiónoch, ktoré pociťujú najmä MSP. Vzhľadom na meniacu sa realitu sveta práce by sa Únia mala pripraviť na súčasné a budúce výzvy a investovať do relevantnej kvalifikácie tak, aby bol trh práce vrátane kvalitného vzdelania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania inkluzívnejší, a skvalitňovať politiku zamestnanosti, vzdelávaciu a sociálnu politiku, a to aj so zreteľom na dobrovoľnú mobilitu pracovnej sily.

  Pozmeňujúci návrh    6

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 7

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (7)  V nariadení (EÚ, Euratom) [nové NRP] (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) sa stanovujú pravidlá týkajúce sa plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú grantov, cien, verejného obstarávania, nepriamej implementácie, finančnej pomoci, finančných nástrojov a rozpočtových záruk. S cieľom zabezpečiť koherentnosť implementácie programov financovania Únie sa má nariadenie o rozpočtových pravidlách uplatňovať na akcie v rámci ESF+, na ktoré sa vzťahuje priame alebo nepriame riadenie.

  (7)  V nariadení (EÚ, Euratom) [nové NRP] (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) sa stanovujú pravidlá týkajúce sa plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú grantov, cien, verejného obstarávania, nepriamej implementácie, finančnej pomoci, finančných nástrojov, rozpočtových záruk a synergií medzi finančnými nástrojmi. S cieľom zabezpečiť koherentnosť implementácie programov financovania Únie sa má nariadenie o rozpočtových pravidlách uplatňovať na akcie v rámci ESF+, na ktoré sa vzťahuje priame alebo nepriame riadenie.

  Pozmeňujúci návrh    7

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 10

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (10)  Vzhľadom na tento širší záber ESF+ je vhodné stanoviť, aby sa ciele spočívajúce vo zvýšení účinnosti trhov práce a podpore prístupu ku kvalitnému zamestnaniu, zlepšení prístupu k vzdelávaniu a odbornej príprave a zvýšení ich kvality, ako aj podpore sociálneho začlenenia a zdravia a zníženia chudoby, implementovali nielen v rámci zdieľaného riadenia, ale aj priameho a nepriameho riadenia v rámci zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia a zložky Zdravie, pokiaľ ide o akcie požadované na úrovni Únie.

  (10)  Vzhľadom na tento širší záber ESF+ je vhodné stanoviť, aby sa ciele spočívajúce vo zvýšení účinnosti inkluzívnych trhov práce a podpore prístupu ku kvalitnému zamestnaniu, zlepšení prístupu k vzdelávaniu, odbornej príprave a zdravotnej starostlivosti a zvýšení ich kvality, ako aj podpore sociálneho začlenenia a zdravia a zníženia chudoby, implementovali nielen v rámci zdieľaného riadenia, ale aj priameho a nepriameho riadenia v rámci zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia a zložky Zdravie, pokiaľ ide o akcie požadované na úrovni Únie.

  Pozmeňujúci návrh    8

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 11

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (11)  Začlenením akčného programu pre Úniu v oblasti zdravia do ESF+ sa zároveň vytvoria synergiu medzi vývojom a testovaním iniciatív a politík na zvýšenie účinnosti, odolnosti a udržateľnosti systémov zdravotnej starostlivosti, ktoré sa vypracujú v rámci zložky programu ESF+ Zdravie, a ich vykonávaním v členských štátoch pomocou nástrojov, ktoré sú k dispozícii v rámci ostatných zložiek nariadenia o ESF+.

  (11)  Začlenením akčného programu pre Úniu v oblasti zdravia do ESF+ sa zároveň vytvoria synergiu medzi vývojom a testovaním iniciatív a politík na zvýšenie účinnosti, odolnosti a udržateľnosti systémov zdravotnej starostlivosti, ktoré sa vypracujú v rámci zložky programu ESF+ Zdravie, a ich vykonávaním v členských štátoch na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni pomocou nástrojov, ktoré sú k dispozícii v rámci ostatných zložiek nariadenia o ESF+.

  Pozmeňujúci návrh    9

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 13

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (13)  Cieľom ESF+ by mala byť podpora zamestnanosti prostredníctvom aktívnych intervencií umožňujúcich (opätovné) začlenenie do trhu práce, a to najmä v prípade mladých ľudí, dlhodobo nezamestnaných a neaktívnych osôb, ako aj podporou samostatnej zárobkovej činnosti a sociálneho hospodárstva. Cieľom ESF+ by malo byť zlepšenie fungovania trhov práce podporou modernizácie inštitúcií trhu práce, ako sú verejné služby zamestnanosti, s cieľom zlepšiť ich schopnosť poskytovať intenzívnejšie cielené poradenstvo a pomoc pri hľadaní zamestnania a prechode do zamestnania a zvýšiť mobilitu pracovníkov. ESF+ by mal podporovať účasť žien na trhu práce prostredníctvom opatrení, ktorých cieľom je okrem iného zabezpečiť aj lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a prístup k starostlivosti o deti. Cieľom ESF+ by takisto malo byť zabezpečenie zdravého a lepšie prispôsobeného pracovného prostredia s cieľom reagovať na zdravotné riziká spojené s meniacimi sa formami práce a potreby starnúcej pracovnej sily.

  (13)  ESF+ by mal podporovať aj opatrenia zamerané na uľahčenie prechodu mladých ľudí zo vzdelávania do zamestnania. Cieľom ESF+ by okrem toho mala byť podpora kvalitnej zamestnanosti prostredníctvom aktívnych intervencií umožňujúcich (opätovné) začlenenie do trhu práce, a to najmä v prípade mladých ľudí, osôb so zdravotným postihnutím a osôb s chronickými ochoreniami, marginalizovaných skupín, dlhodobo nezamestnaných a ekonomicky neaktívnych osôb, ako aj stimuláciou a podporou samostatnej zárobkovej činnosti spojenej so špecifickými programami odbornej prípravy, a sociálneho hospodárstva. Cieľom ESF+ by malo byť zlepšenie fungovania trhov práce podporou modernizácie inštitúcií trhu práce, ako sú verejné služby zamestnanosti, s cieľom zlepšiť ich schopnosť poskytovať intenzívnejšie cielené poradenstvo a pomoc pri hľadaní zamestnania a prechode do zamestnania prispôsobené jednotlivcom a umožniť mobilitu pracovníkov. ESF+ by mal podporovať účasť žien na trhu práce, stimulovať rovnosť žien a mužov opatreniami, ktorých cieľom je okrem iného zabezpečiť aj lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a prístup k dostupnej kvalitnej starostlivosti o deti a iným službám starostlivosti alebo podpory. Cieľom ESF+ by takisto malo byť zabezpečenie zdravého a lepšie prispôsobeného pracovného prostredia s cieľom reagovať na zdravotné riziká spojené s meniacimi sa formami práce a na potreby starnúcej pracovnej sily.

  Pozmeňujúci návrh    10

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 14

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (14)  Z ESF+ by sa mala poskytovať podpora na zvýšenie kvality a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce, a to s cieľom uľahčiť nadobúdanie kľúčových kompetencií, najmä digitálnych zručností, ktoré potrebujú všetci jednotlivci na osobné naplnenie, ako aj na rozvoj, zamestnanosť, sociálne začlenenie a aktívne občianstvo. ESF+ by mal pomáhať pri napredovaní vo vzdelávaní a v odbornej príprave, ako aj pri prechode do zamestnania, podporovať celoživotné vzdelávanie a zamestnateľnosť a prispievať ku konkurencieschopnosti a spoločenskej a hospodárskej inovácii tým, že bude v týchto oblastiach podporovať ľahko rozšíriteľné a udržateľné iniciatívy. To by bolo možné dosiahnuť prostredníctvom učenia sa a učňovskej prípravy na pracovisku, celoživotného poradenstva, predvídania zručností v spolupráci s priemyselnými odvetviami, aktualizovaných učebných materiálov, prognózovania a sledovania uplatnenia absolventov, odbornej prípravy učiteľov, validácie výsledkov vzdelávania a uznávania kvalifikácií.

  (14)  ESF+ zohráva kľúčovú úlohu v podpore sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti ako hlavný nástroj EÚ na investovanie do ľudského kapitálu a kvalifikácie. Z ESF+ by sa mala poskytovať podpora na zvýšenie kvality a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy a v prípade potreby rekvalifikácie, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce, a to s cieľom uľahčiť nadobúdanie kľúčových kompetencií, najmä digitálnych a prierezových zručností, ktoré potrebujú všetci jednotlivci na osobné naplnenie, ako aj na rozvoj, zamestnanosť, sociálne začlenenie a aktívne občianstvo. ESF+ by mal pomáhať pri napredovaní vo vzdelávaní a v odbornej príprave so zreteľom na technologický vývoj a stále rýchlejšie zmeny požadovaných znalostí a kvalifikácie, ako aj pri prechode do zamestnania, podporovať celoživotné vzdelávanie a zamestnateľnosť, prispievať ku konkurencieschopnosti a spoločenskej a hospodárskej inovácii tým, že bude v týchto oblastiach podporovať ľahko rozšíriteľné a udržateľné iniciatívy. To by bolo možné dosiahnuť prostredníctvom kvalitného učenia sa a učňovskej prípravy na pracovisku, celoživotného poradenstva, predvídania zručností v spolupráci s priemyselnými odvetviami, aktualizovaných učebných materiálov, prognózovania a sledovania uplatnenia absolventov, odbornej prípravy učiteľov, validácie výsledkov vzdelávania a uznávania kvalifikácií.

  Pozmeňujúci návrh    11

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 15

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (15)  Podpora z ESF+ by sa mala použiť na presadzovanie rovnakého prístupu pre všetkých, a najmä znevýhodnených skupín, ku kvalitnému, nesegregovanému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave, a to počnúc vzdelávaním a starostlivosťou v ranom detstve cez všeobecné a odborné vzdelávanie a odbornú prípravu až po terciárnu úroveň vrátane vzdelávania a výučby dospelých, vďaka čomu by sa podporila priestupnosť medzi vzdelávaním a odbornou prípravou, predchádzalo by sa predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, zlepšila by sa zdravotná gramotnosť, posilnili by sa väzby na neformálne a informálne učenie a uľahčila by sa vzdelávacia mobilita pre všetkých. V tejto súvislosti by sa mala podporovať synergia s programom Erasmus, najmä aby sa uľahčila účasť znevýhodnených študentov na vzdelávacej mobilite.

  (15)  Podpora z ESF+ by sa mala použiť na presadzovanie rovnakého prístupu pre všetkých, a najmä znevýhodnených skupín, ku kvalitnému, nesegregovanému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave, a to počnúc vzdelávaním a starostlivosťou v ranom detstve cez všeobecné a odborné vzdelávanie a odbornú prípravu až po terciárnu úroveň vrátane vzdelávania a výučby dospelých, vďaka čomu by sa podporila priestupnosť medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a adaptácia na zmeny spoločnosti, predchádzalo by sa predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, zlepšila by sa zdravotná gramotnosť, posilnili by sa väzby na neformálne a informálne učenie a uľahčila by sa vzdelávacia mobilita pre všetkých. V tejto súvislosti by sa mala podporovať synergia s ďalšími programami EÚ, ako je napríklad Erasmus, najmä aby sa uľahčila účasť znevýhodnených študentov a mladých ľudí v zraniteľnom postavení.

  Pozmeňujúci návrh    12

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 16

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (16)  ESF+ by mal podporovať flexibilné príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností a získavanie nových zručností pre všetkých, najmä pokiaľ ide o digitálne zručnosti a kľúčové podporné technológie, s cieľom umožniť ľuďom získať zručnosti prispôsobené digitalizácii, technologickým zmenám, inovácii a sociálnym a hospodárskym zmenám, uľahčiť zmenu zamestnania a mobilitu a podporiť najmä dospelých s nízkou kvalifikáciu a/alebo s nízkou úrovňou vzdelania v súlade s programom v oblasti zručností pre Európu.

  (16)  ESF+ by mal podporovať flexibilné príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností a získavanie nových zručností pre všetkých prostredníctvom poskytovateľov formálneho a neformálneho vzdelávania, a to aj rozvíjaním digitálnych zručností a kľúčových podporných technológií, s cieľom umožniť ľuďom získať zručnosti prispôsobené digitalizácii, technologickým zmenám, inovácii a sociálnym a hospodárskym zmenám, uľahčiť prechod od vzdelávania k zamestnaniu, zmenu zamestnania a dobrovoľnú mobilitu a podporiť najmä dospelých s nízkou kvalifikáciou, osoby so zdravotným postihnutím alebo chronickým ochorením a/alebo s nízkou úrovňou vzdelania alebo negatívne ovplyvnených globalizáciou v súlade s programom v oblasti zručností pre Európu.

  Pozmeňujúci návrh    13

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 17

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (17)  Vďaka synergii s programom Európsky horizont by ESF+ mal byť schopný presadiť a rozšíriť inovačné učebné plány podporované z programu Európsky horizont s cieľom umožniť ľuďom získať zručnosti a kompetencie potrebné pre pracovné miesta v budúcnosti.

  (17)  Vďaka synergii s programom Európsky horizont by ESF+ mal byť schopný presadiť a rozšíriť inovačné učebné plány podporované z programu Európsky horizont s cieľom umožniť ľuďom získať zručnosti a kompetencie potrebné pre pracovné miesta v budúcnosti a riešiť súčasné a budúce spoločenské výzvy.

  Pozmeňujúci návrh    14

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 18

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (18)  Z ESF+ by sa mali podporovať snahy členských štátov v boji proti chudobe s cieľom nájsť východisko z bludného kruhu znevýhodnenia pre všetky generácie a podporovať sociálne začlenenie zabezpečením rovnakých príležitostí pre všetkých, bojovať proti diskriminácii a riešiť nerovnosti v oblasti zdravia. To zahŕňa mobilizáciu celej škály politík zameraných na najviac znevýhodnené osoby bez ohľadu na ich vek vrátane detí, marginalizovaných komunít, akými sú Rómovia, a chudobných pracujúcich. ESF+ by mal podporovať aktívne začlenenie osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, s cieľom zabezpečiť ich sociálno-ekonomickú integráciu. Finančné prostriedky z ESF+ by sa takisto mali využívať na zlepšenie včasného a rovnocenného prístupu k cenovo dostupným, udržateľným a kvalitným službám, ako zdravotníctvo a dlhodobá starostlivosť, a to najmä k rodinným a komunitným službám starostlivosti. ESF+ by mal prispieť k modernizácii systémov sociálnej ochrany, a to najmä s cieľom podporovať ich dostupnosť.

  (18)  Z ESF+ by sa mali podporovať snahy členských štátov na všetkých úrovniach správy, a to aj na regionálnej a miestnej úrovni v boji proti chudobe s cieľom nájsť východisko z bludného kruhu znevýhodnenia pre všetky generácie a podporovať sociálne začlenenie zabezpečením rovnakých príležitostí pre všetkých, bojovať proti diskriminácii a riešiť nerovnosti v oblasti zdravia. To zahŕňa mobilizáciu celej škály politík, stratégií a akčných plánov zameraných na najviac znevýhodnené osoby bez ohľadu na ich vek vrátane detí, marginalizovaných komunít, akými sú Rómovia, a chudobných pracujúcich. Pozornosť by sa mala okrem toho venovať tým regiónom, z ktorých kvôli hospodárskej, sociálnej alebo demografickej situácii trpia odchodom kvalifikovaných ľudí, a to najmä mladých. ESF+ by mal podporovať aktívne začlenenie osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, vrátane zlepšenia prístupu k internetu, a tým aj k práci na diaľku s cieľom zabezpečiť ich sociálno-ekonomickú integráciu. Finančné prostriedky z ESF+ by sa takisto mali využívať na zlepšenie včasného a rovnocenného prístupu k cenovo dostupným, udržateľným a kvalitným službám, ako zdravotníctvo a dlhodobá starostlivosť, a to najmä k rodinným a komunitným službám starostlivosti. ESF+ by mal prispieť k modernizácii systémov sociálnej ochrany, a to najmä s cieľom podporovať ich dostupnosť.

  Pozmeňujúci návrh    15

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 19

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (19)  ESF+ by mal prispieť k zníženiu chudoby podporou vnútroštátnych programov, ktorých cieľom je zmierniť potravinovú a materiálnu depriváciu a podporiť sociálnu integráciu osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením, ako aj najodkázanejších osôb. Keďže na úrovni Únie sú najmenej 4 % zdrojov zložky ESF+ so zdieľaným riadením určené na podporu najodkázanejších osôb, členské štáty by na riešenie foriem extrémnej chudoby s najväčším vplyvom na sociálne vylúčenie, ako je bezdomovectvo, chudoba detí a potravinová deprivácia, mali prideliť najmenej 2 % vnútroštátnych zdrojov zo zložky ESF+ so zdieľaným riadením. Z dôvodu povahy operácií a typu koncových príjemcov je nevyhnutné, aby sa na podporu určenú na riešenie materiálnej deprivácie najodkázanejších osôb uplatňovali jednoduchšie pravidlá.

  (19)  ESF+ by mal v prípade potreby prispieť k zníženiu chudoby podporou vnútroštátnych, regionálnych a miestnych programov, ktorých cieľom je zmierniť potravinovú a materiálnu depriváciu a podporiť sociálnu integráciu osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením, ako aj najodkázanejších osôb. Keďže na úrovni Únie sú najmenej 4 % zdrojov zložky ESF+ so zdieľaným riadením určené na podporu najodkázanejších osôb, členským štátom sa odporúča, aby na riešenie foriem extrémnej chudoby s najväčším vplyvom na sociálne vylúčenie, ako je bezdomovectvo, chudoba detí a potravinová deprivácia pridelili najmenej 4 % vnútroštátnych zdrojov zo zložky ESF+ so zdieľaným riadením. Z dôvodu povahy operácií a typu koncových príjemcov je nevyhnutné, aby sa na podporu určenú na riešenie materiálnej deprivácie najodkázanejších osôb uplatňovali jednoduchšie pravidlá.

  Pozmeňujúci návrh    16

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 20

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (20)  Vzhľadom na pretrvávajúcu potrebu zintenzívniť snahy v oblasti riadenia migračných tokov v Únii ako celku a zabezpečiť kompaktnú, silnú a dôslednú podporu solidarity a snáh o zdieľanie zodpovednosti by sa z ESF+ mali poskytovať prostriedky na podporu sociálno-ekonomickej integrácie príslušníkov tretích krajín, ktoré budú dopĺňať akcie financované z Fondu pre azyl a migráciu.

  (20)  Vzhľadom na pretrvávajúcu potrebu zintenzívniť snahy v oblasti riadenia migračných tokov v Únii ako celku a zabezpečiť kompaktnú, silnú a dôslednú podporu solidarity a snáh o zdieľanie zodpovednosti by sa z ESF+ mali poskytovať prostriedky na podporu sociálno-ekonomickej integrácie príslušníkov tretích krajín vrátane utečencov a žiadateľov o azyl, ktoré budú dopĺňať akcie financované z Fondu pre azyl a migráciu. Členské štáty by mali prideliť primeranú sumu zo svojich zdrojov z ESF+ miestnym orgánom na uspokojovanie potrieb integrácie migrantov na miestnej úrovni.

  Pozmeňujúci návrh    17

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 21

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (21)  Z ESF+ by sa mali podporovať reformy politík a systémové reformy v oblasti zamestnanosti, sociálneho začlenenia, zdravotnej a dlhodobej starostlivosti a vzdelávania a odbornej prípravy. S cieľom posilniť zosúladenie s európskym semestrom by členské štáty mali prideliť primeranú sumu zo svojich zdrojov zo zložky ESF+ so zdieľaným riadením na implementáciu príslušných odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa štrukturálnych výziev, ktoré je vhodné riešiť viacročnými investíciami v pôsobnosti ESF+. Komisia a členské štáty by mali zaručiť súlad, koordináciu a komplementaritu medzi zložkou so zdieľaným riadením a zložkou Zdravie v rámci ESF+ a programom na podporu reforiem vrátane nástroja na realizáciu reforiem a nástroja technickej podpory. Komisia a členské štáty by mali vo všetkých fázach procesu najmä zabezpečiť účinnú koordináciu s cieľom zabezpečiť konzistentnosť, koherentnosť, komplementaritu a synergiu medzi zdrojmi financovania vrátane súvisiacej technickej pomoci.

  (21)  Z ESF+ by sa mali podporovať reformy politiky a systémové reformy v oblasti zamestnanosti, kvalitných pracovných príležitostí, sociálneho začlenenia, zdravotnej a dlhodobej starostlivosti a vzdelávania a odbornej prípravy súvisiace s výzvami identifikovanými v sociálnom prehľade v rámci európskeho semestra. Členské štáty by mali prideliť primeranú sumu zo svojich zdrojov zo zložky ESF+ so zdieľaným riadením na implementáciu príslušných odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa štrukturálnych výziev, ktoré je vhodné riešiť viacročnými investíciami v rozsahu pôsobnosti ESF+, najmä tých, ktoré boli vydané v prvom roku programu a pri príležitosti preskúmania v polovici trvania a ktoré sú v súlade s princípmi ESF+. Komisia a členské štáty by mali do procesu zmysluplne zapájať regionálne a miestne orgány s cieľom zaručiť súlad, koordináciu a komplementaritu medzi zložkou so zdieľaným riadením a zložkou Zdravie v rámci ESF+ a Programom na podporu reforiem vrátane nástroja na realizáciu reforiem a nástroja technickej podpory. Komisia a členské štáty by mali vo všetkých fázach procesu najmä zabezpečiť účinnú koordináciu s cieľom zabezpečiť konzistentnosť, koherentnosť, komplementaritu a synergiu medzi zdrojmi financovania vrátane súvisiacej technickej pomoci, so zreteľom na zásadu partnerstva.

  Pozmeňujúci návrh    18

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 23

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (23)  Vzhľadom na pretrvávajúcu vysokú úroveň nezamestnanosti a neaktivity vo viacerých členských štátoch a regiónoch, najmä pokiaľ ide o mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, neštudujú ani sa nezúčastňujú odbornej prípravy, je nevyhnutné, aby uvedené členské štáty aj naďalej investovali dostatočné zdroje zo zložky ESF+ so zdieľaným riadením do akcií na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ako aj vykonávaním programov záruky pre mladých ľudí. V nadväznosti na akcie, ktoré v programovom období 2014 – 2020 získali pomoc z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a zamerané na jednotlivcov, by členské štáty mali ďalej podporovať spôsoby opätovného začleňovania do zamestnania a vzdelávania a informačné opatrenia zamerané na mladých ľudí tým, že sa budú v prípade potreby prioritne zaoberať situáciou dlhodobo nezamestnaných, neaktívnych a znevýhodnených mladých ľudí, a to aj prostredníctvom práce s mládežou. Členské štáty by takisto mali investovať do opatrení na uľahčenie prechodu zo školy do zamestnania, ako aj na reformy a adaptáciu služieb zamestnanosti s cieľom poskytovať mladým ľuďom individuálnu podporu. Dotknuté členské štáty by preto na podporu zamestnanosti mladých ľudí mali vyčleniť aspoň 10 % svojich vnútroštátnych zdrojov zo zložky ESF+ so zdieľaným riadením.

  (23)  Vzhľadom na pretrvávajúcu vysokú úroveň nezamestnanosti a neaktivity vo viacerých členských štátoch a regiónoch, najmä pokiaľ ide o mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, neštudujú ani sa nezúčastňujú odbornej prípravy, je nevyhnutné, aby uvedené členské štáty aj naďalej investovali dostatočné zdroje zo zložky ESF+ so zdieľaným riadením do akcií na podporu zamestnanosti mladých ľudí a ich prístupu ku kvalitným pracovným príležitostiam, a to aj vykonávaním programov záruky pre mladých ľudí. V nadväznosti na akcie, ktoré v programovom období 2014 – 2020 získali pomoc z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a zamerané na jednotlivcov, by členské štáty a ich regióny mali ďalej podporovať spôsoby opätovného začleňovania do zamestnania a vzdelávania a informačné opatrenia zamerané na mladých ľudí tým, že sa budú v prípade potreby prioritne zaoberať situáciou dlhodobo nezamestnaných, neaktívnych a znevýhodnených mladých ľudí, a to aj prostredníctvom práce s mládežou vrátane programov na podporu rozvoja podnikateľských činností. Členské štáty by takisto mali investovať do opatrení na uľahčenie prechodu zo školy do zamestnania, ako aj na reformy a prispôsobenie služieb zamestnanosti s cieľom poskytovať mladým ľuďom, a najmä mladým ľuďom v zraniteľnej situácii individualizovanú podporu. Dotknuté členské štáty by na podporu zamestnanosti mladých ľudí mali vyčleniť 10 % svojich vnútroštátnych zdrojov zo zložky ESF+ so zdieľaným riadením.

  Pozmeňujúci návrh    19

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 24

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (24)  Členské štáty by mali zabezpečiť koordináciu a komplementaritu medzi akciami podporovanými z týchto fondov.

  (24)  Členské štáty by mali zabezpečiť koordináciu a komplementaritu medzi akciami podporovanými z týchto fondov a uľahčiť vyvážený rozvoj menej rozvinutých regiónov vo vzťahu k priemerným ukazovateľom EÚ.

  Pozmeňujúci návrh    20

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 25

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (25)  V súlade s článkom 349 ZFEÚ a článkom 2 protokolu č. 6 k Aktu o pristúpení z roku 1994 sú najvzdialenejšie regióny a severné riedko osídlené regióny oprávnené na špecifické opatrenia v rámci spoločných politík a programov EÚ. Tieto regióny si vyžadujú osobitnú podporu z dôvodu trvalých obmedzení.

  (25)  V súlade s článkom 174 a 349 ZFEÚ a článkom 2 protokolu č. 6 k Aktu o pristúpení z roku 1994 sú najvzdialenejšie regióny a severné riedko osídlené regióny oprávnené na špecifické opatrenia v rámci spoločných politík a programov EÚ. Tieto regióny potrebujú osobitnú podporu z dôvodu závažných trvalých prírodných znevýhodnení.

  Pozmeňujúci návrh    21

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 26

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (26)  Efektívne a účinné vykonávanie akcií podporovaných z ESF+ závisí od dobrej správy a partnerstva medzi všetkými aktérmi na príslušných územných úrovniach a sociálno-ekonomickými aktérmi, najmä sociálnymi partnermi a občianskou spoločnosťou. Preto je dôležité, aby členské štáty podnecovali účasť sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti na implementácii ESF+ so zdieľaným riadením.

  (26)  Efektívne a účinné vykonávanie akcií podporovaných z ESF+ závisí od dobrej správy a partnerstva medzi všetkými aktérmi na príslušných územných úrovniach a sociálno-ekonomickými aktérmi, sociálnymi partnermi a občianskou spoločnosťou (VN, článok 6). Preto je dôležité, aby členské štáty zapojili miestne a regionálne orgány do implementácie ESF+ v rámci zdieľaného riadenia, keďže najlepšie poznajú potreby na nižšej ako vnútroštátnej úrovni, a podnecovali účasť sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti v súlade s právnym a inštitucionálnym rámcom daného členského štátu.

  Pozmeňujúci návrh    22

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 27

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (27)  Podpora sociálnych inovácií má zásadný význam, ak chceme zlepšiť schopnosť politík reagovať na sociálne zmeny a podnietiť a podporiť inovačné riešenia. Na účely zvýšenia efektívnosti politík je rozhodujúce najmä testovanie a hodnotenie inovačných riešení skôr, než sa začnú využívať vo väčšej miere, čím je opodstatnená ich osobitná podpora z ESF+.

  (27)  Podpora sociálnych inovácií má zásadný význam, ak chceme zlepšiť schopnosť politík reagovať na sociálne zmeny a podnietiť a podporiť inovačné riešenia. Na účely zvýšenia efektívnosti politík je rozhodujúce najmä testovanie a hodnotenie inovačných riešení na miestnej úrovni skôr, než sa začnú využívať vo väčšej miere, čím je opodstatnená ich osobitná podpora z ESF+.

  Pozmeňujúci návrh    23

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 27 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  27a)  Európska únia a všetky jej členské štáty sú zmluvnými stranami Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím.

  Pozmeňujúci návrh    24

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 28

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (28)  Členské štáty a Komisia by mali zabezpečiť, aby ESF+ prispieval k podpore rovnosti medzi ženami a mužmi v súlade s článkom 8 ZFEÚ v záujme podpory rovnosti zaobchádzania a príležitostí medzi ženami a mužmi vo všetkých oblastiach vrátane účasti na trhu práce, podmienok zamestnávania a kariérneho rastu. Takisto by mali zabezpečiť, aby ESF+ slúžil na podporu rovnosti príležitostí pre všetkých bez diskriminácie v súlade s článkom 10 ZFEÚ a podporoval začlenenie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti na základe rovnosti s ostatnými a prispieval k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Tieto zásady by sa mali včas a jednotne zohľadňovať vo všetkých aspektoch a vo všetkých etapách prípravy, monitorovania, vykonávania a hodnotenia programov a súčasne by sa malo zabezpečiť, aby sa vykonávali špecifické akcie na podporu rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. ESF+ by mal takisto slúžiť na podporu prechodu z rezidenčnej/ústavnej starostlivosti do rodinnej a komunitnej starostlivosti, najmä v prípade osôb, ktoré sú vystavené viacnásobnej diskriminácii. Z ESF+ by sa nemali podporovať žiadne akcie, ktoré prispievajú k segregácii alebo sociálnemu vylúčeniu. V nariadení (EÚ) č. [budúce VN] sa uvádza, že pravidlá oprávnenosti výdavkov sa majú stanoviť na vnútroštátnej úrovni s určitými výnimkami, v súvislosti s ktorými treba zaviesť osobitné ustanovenia, pokiaľ ide o zložku ESF+ so zdieľaným riadením.

  (28)  Členské štáty aj prostredníctvom svojich riadiacich orgánov na národnej a regionálnej úrovni a Komisia by mali zabezpečiť, aby ESF+ prispieval k podpore rovnosti medzi ženami a mužmi v súlade s článkom 8 ZFEÚ v záujme podpory rovnosti zaobchádzania a rovnosti príležitostí medzi ženami a mužmi vo všetkých oblastiach vrátane účasti na trhu práce, podmienok zamestnávania a kariérneho rastu a dôchodkov. Takisto by mali zabezpečiť, aby ESF+ slúžil na podporu rovnosti príležitostí pre všetkých bez diskriminácie v súlade s článkom 10 ZFEÚ a podporoval začlenenie osôb so zdravotným postihnutím a chronickými ochoreniami do spoločnosti na základe rovnosti s ostatnými a prispieval k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Tieto zásady by sa mali včas a jednotne zohľadňovať vo všetkých aspektoch a vo všetkých etapách prípravy, monitorovania, vykonávania a hodnotenia programov a súčasne by sa malo zabezpečiť, aby sa vykonávali špecifické akcie na podporu rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. ESF+ by mal takisto slúžiť na podporu prechodu z ústavnej starostlivosti do rodinnej a komunitnej starostlivosti, najmä v prípade osôb, ktoré sú vystavené viacnásobnej diskriminácii. To by malo zahŕňať aj vypracovanie národnej/regionálnej stratégie pre deinštitucionalizáciu a akčného plánu. Z ESF+ by sa nemali podporovať žiadne akcie, ktoré prispievajú k segregácii alebo sociálnemu vylúčeniu. V nariadení (EÚ) č. [budúce VN] sa uvádza, že pravidlá oprávnenosti výdavkov sa majú stanoviť na vnútroštátnej úrovni s určitými výnimkami, v súvislosti s ktorými treba zaviesť osobitné ustanovenia, pokiaľ ide o zložku ESF+ so zdieľaným riadením.

  Pozmeňujúci návrh    25

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 29

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (29)  Aby sa znížila administratívna záťaž súvisiaca so zberom údajov a členské štáty majú takéto údaje k dispozícii v registroch, mali by riadiacim orgánom umožniť vyberať údaje z registrov.

  (29)  Aby sa znížila administratívna záťaž súvisiaca so zberom údajov a členské štáty majú takéto údaje k dispozícii v registroch, mali by riadiacim orgánom umožniť vyberať údaje z registrov za predpokladu, že sú takéto údaje riadne chránené.

  Pozmeňujúci návrh    26

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 32

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (32)  V súvislosti s ESF+ sa zavádzajú ustanovenia na dosiahnutie slobody pohybu pracovníkov na nediskriminačnom základe zabezpečením úzkej spolupráce medzi ústrednými službami zamestnanosti členských štátov navzájom, ako aj s Komisiou. Európska sieť služieb zamestnanosti by mala podporovať lepšie fungovanie trhov práce uľahčením cezhraničnej mobility pracovníkov a väčšou transparentnosťou informácií o trhoch práce. Do rozsahu ESF+ patrí takisto vypracúvanie a podpora cielených programov mobility v záujme obsadzovania voľných pracovných miest tam, kde sú na trhu práce identifikované nedostatky.

  (32)  V súvislosti s ESF+ sa zavádzajú ustanovenia na dosiahnutie slobody pohybu pracovníkov na nediskriminačnom základe zabezpečením úzkej spolupráce medzi ústrednými verejnými službami zamestnanosti členských štátov navzájom, ako aj s Komisiou. Európska sieť služieb zamestnanosti a cezhraničných služieb by so zapojením sociálnych partnerov mala podporovať lepšie fungovanie trhov práce uľahčením dobrovoľnej cezhraničnej mobility pracovníkov za spravodlivých podmienok a s väčšou transparentnosťou informácií o trhoch práce. Do rozsahu ESF+ patrí takisto vypracúvanie a podpora cielených programov mobility v záujme obsadzovania kvalitných voľných pracovných miest tam, kde sú na trhu práce identifikované nedostatky.

  Pozmeňujúci návrh    27

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 34 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  34a)  Nadnárodná spolupráca má značnú pridanú hodnotu, a preto by ju mali podporovať všetky členské štáty s výnimkou riadne odôvodnených prípadov so zreteľom na zásadu proporcionality. Je tiež potrebné posilniť úlohu Komisie pri podpore výmeny skúseností a koordinácii vykonávania príslušných iniciatív.

  Pozmeňujúci návrh    28

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 36

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (36)  To, že budú ľudia dlhšie zdraví a aktívni a budú sa môcť aktívne podieľať na starostlivosti o svoje zdravie, bude mať celkovo pozitívne účinky na zdravie, nerovnosť v oblasti zdravia, kvalitu života, produktivitu, konkurencieschopnosť a inkluzívnosť, pričom sa zníži tlak na rozpočet členských štátov. Komisia sa zaviazala pomáhať členským štátom pri dosahovaní ich cieľov trvalo udržateľného rozvoja, najmä cieľa 3 Zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých v každom veku17.

  (36)  To, že budú ľudia dlhšie zdraví a aktívni a budú sa môcť aktívne podieľať na starostlivosti o svoje zdravie, bude mať celkovo pozitívne účinky na zdravie, nerovnosť v oblasti zdravia, kvalitu života, produktivitu, konkurencieschopnosť a inkluzívnosť, pričom sa zníži tlak na rozpočet členských štátov a regiónov. Komisia sa zaviazala pomáhať členským štátom pri dosahovaní ich cieľov trvalo udržateľného rozvoja, najmä cieľa 3 Zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých v každom veku17.

  .

  .

  17COM(2016) 739 final.

  17COM(2016) 739 final.

  Pozmeňujúci návrh    29

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 38

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (38)  Zložka ESF+ Zdravie by mala prispieť k prevencii chorôb počas celého života občanov Únie a k podpore zdravia riešením rizikových faktorov ohrozujúcich zdravie, ako je užívanie tabaku a pasívne fajčenie, škodlivé požívanie alkoholu, užívanie nelegálnych drog a obmedzenie škôd na zdraví spojených s drogami, nezdravými stravovacími návykmi a fyzickou nečinnosťou, a stimulácii prostredia priaznivého pre zdravý životný štýl s cieľom doplniť akcie členských štátov v súlade s príslušnými stratégiami. Do zložky ESF+ Zdravie by sa mali začleniť účinné spôsoby prevencie, inovačné technológie a nové systémy činnosti a riešení s cieľom prispieť k inovačným, efektívnym a udržateľným systémom zdravotnej starostlivosti členských štátov a uľahčiť prístup k lepšej a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti pre európskych občanov.

  (38)  Zložka ESF+ Zdravie by mala prispieť k prevencii chorôb počas celého života občanov Únie a k podpore zdravia riešením rizikových faktorov ohrozujúcich zdravie, ako je užívanie tabaku a pasívne fajčenie, škodlivé požívanie alkoholu, užívanie nelegálnych drog a obmedzenie škôd na zdraví spojených s drogami, nezdravými stravovacími návykmi a fyzickou nečinnosťou, a stimulácii prostredia priaznivého pre zdravý životný štýl s cieľom doplniť akcie členských štátov v súlade s príslušnými stratégiami. Do zložky ESF+ Zdravie by sa mali začleniť účinné spôsoby prevencie, inovačné technológie a nové systémy činnosti a riešení s cieľom prispieť k inovačným, efektívnym a udržateľným systémom zdravotnej starostlivosti členských štátov na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni a uľahčiť prístup k lepšej a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti pre európskych občanov.

  Pozmeňujúci návrh    30

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 50 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  50a)  Vzhľadom na rozdielnu úroveň rozvoja v regiónoch a odlišnú sociálnu situáciu v celej Európe by miera flexibility ESF+ mala byť dostatočná na zohľadnenie regionálnych a územných špecifík.

  Pozmeňujúci návrh    31

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  3a)  „opatrenia sociálneho začlenenia“ sú procesy, ktorými sa vynakladá úsilie na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, na zabezpečenie rovnosti príležitostí a na vytvorenie podmienok, ktoré umožňujú plnú a aktívnu účasť v spoločnosti;

  Pozmeňujúci návrh    32

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 13

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  13.  „najodkázanejšie osoby“ sú fyzické osoby, či už jednotlivci, rodiny, domácnosti alebo skupiny zložené z takýchto osôb, v prípade ktorých sa stanovila potreba pomoci v rámci konzultácií s príslušnými zainteresovanými stranami a bez toho, aby došlo ku konfliktu záujmov, na základe objektívnych kritérií stanovených príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a schválených uvedenými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, pričom tieto kritériá môžu obsahovať prvky umožňujúce zacielenie na najodkázanejšie osoby v určitých zemepisných oblastiach;

  13.  „najodkázanejšie osoby“ sú fyzické osoby, či už jednotlivci, rodiny (vrátane rodín s jedným rodičom), domácnosti alebo skupiny zložené z takýchto osôb, v prípade ktorých sa stanovila potreba pomoci v rámci konzultácií s príslušnými zainteresovanými stranami a bez toho, aby došlo ku konfliktu záujmov, na základe objektívnych kritérií stanovených príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a schválených uvedenými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, pričom tieto kritériá môžu obsahovať prvky umožňujúce zacielenie na najodkázanejšie osoby v určitých zemepisných oblastiach;

  Pozmeňujúci návrh    33

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 13 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  13a)  „sociálne začlenenie“ je zlepšenie podmienok účasti na živote spoločnosti, najmä osôb, ktoré sú znevýhodnené, posilnením ich príležitostí;

  Pozmeňujúci návrh    34

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh