Menetlus : 2018/2170(REG)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0462/2018

Esitatud tekstid :

A8-0462/2018

Arutelud :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Hääletused :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0046

RAPORT     
PDF 743kWORD 96k
12.12.2018
PE 625.598v04-00 A8-0462/2018

Euroopa Parlamendi kodukorra järgmiste osade muutmise kohta:

I osa 1. ja 4. peatükk, V osa 3. peatükk, VII osa 4. ja 5. peatükk ning VIII osa 1. peatükk, XII osa, XIV osa ja II lisa

(2018/2170(REG))

Põhiseaduskomisjon

Raportöör: Richard Corbett

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS
 TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Parlamendi kodukorra järgmiste osade muutmise kohta:

I osa 1. ja 4. peatükk, V osa 3. peatükk, VII osa 4. ja 5. peatükk ning VIII osa 1. peatükk, XII osa, XIV osa ja II lisa

(2018/2170(REG))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 226 ja 227,

–  võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A8-0462/2018),

1.  otsustab teha kodukorras järgmised muudatused;

2.  otsustab, et muudatused jõustuvad järgmise osaistungjärgu esimesel päeval, välja arvatud muudatused, millega lisatakse artiklisse 11 lõike 3e teine lõik, Euroopa Parlamendi liikme ülesannete täitmisel sobiliku käitumise juhendi punktid 6 ja 7 ning kodukorra artiklite 196 ja 204 muudatused, mis jõustuvad esimese osaistungjärgu alguses pärast Euroopa Parlamendi 2019. aastal toimuvaid järgmisi valimisi;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek    1

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 11 – pealkiri

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Parlamendiliikmete majanduslikud huvid ja käitumisreeglid

Käitumisreeglid

Selgitus

Tehakse ettepanek jagada praegu kehtiv artikkel 11 artikliks 11, mis käsitleb ainult parlamendiliikmete käitumisreegleid, ja (uuteks) artikliteks 11a ja 11b, mis sisaldavad praegu kehtiva artikli 11 lõikeid 1, 2, 6 ja 7.

Muudatusettepanek  2

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 11 – lõige 1

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

1.  Parlament kehtestab parlamendiliikmete majanduslike huvide läbipaistvust reguleeriva eeskirja käitumisjuhendina, mis võetakse vastu parlamendiliikmete häälteenamusega ja lisatakse kodukorrale.

välja jäetud

Eeskiri ei piira muul viisil parlamendiliiget tema ametikohustuste täitmisel ega sellega seotud poliitilises või muus tegevuses.

 

______________

 

4 Vt I lisa.

 

Selgitus

Jäetakse siit välja ja lisatakse uude artiklisse 11a lõikena 1. Vt muudatusettepanekut 20.

Muudatusettepanek    3

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 11 – lõige 2

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

2.  Parlamendiliikmed peaksid omaks võtma tava kohtuda ainult nende huvirühma esindajatega, kes on registreeritud läbipaistvusregistris, mis on Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vahelise läbipaistvusregistri loomist käsitleva kokkuleppega loodud register5.

välja jäetud

______________

 

5 Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vaheline 16. aprilli 2014. aasta läbipaistvusregistri loomist käsitleva kokkuleppega loodud register organisatsioonidele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes tegelevad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega (ELT L 277, 19.9.2014, lk 11).

 

Selgitus

Jäetakse siit välja ja lisatakse uude artiklisse 11a lõikena 2. Vt muudatusettepanekut 20.

Muudatusettepanek    4

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Parlamendiliikmete käitumine põhineb vastastikusel austusel ning aluslepingutes ja eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud väärtustel ja põhimõtetel ning tagab parlamendi väärikuse. Parlamendiliikme käitumine ei tohi ka ohustada parlamendi töö sujuvust, julgeoleku ja korra tagamist parlamendi ruumides ega parlamendi töövahendite toimimist.

Parlamendiliikmete käitumine põhineb vastastikusel austusel ning aluslepingutes ja eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud väärtustel ja põhimõtetel. Parlamendiliikmed austavad parlamendi väärikust ja ei kahjusta parlamendi mainet.

Muudatusettepanek    5

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 2

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Parlamendiliikmed ei tohi kasutada parlamendi arutelude käigus laimavat, rassistlikku või ksenofoobset keelepruuki, käitumismaneere ega visuaalseid loosungeid.

välja jäetud

Muudatusettepanek    6

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 3

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Parlamendiliikmed järgivad parlamendi eeskirju konfidentsiaalse teabe käsitlemise kohta.

välja jäetud

Muudatusettepanek    7

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 4

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Kui nimetatud põhimõtteid ja eeskirju ei järgita võib kohaldada meetmeid vastavalt artiklitele 165, 166 ja 167.

välja jäetud

Muudatusettepanek    8

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

3 a.  Parlamendiliikmed ei tohi ohustada parlamendi töö sujuvust, julgeoleku ja korra tagamist parlamendi ruumides ega parlamendi töövahendite toimimist.

Muudatusettepanek    9

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 1 – lõige 3 b (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

3 b.  Parlamendiliikmed ei tohi rikkuda korda istungisaalis ega käituda sobimatult. Nad ei tohi loosungeid üles panna.

Muudatusettepanek    10

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 11 – lõige 3 c (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

3 c.  Parlamendiliikmed ei tohi istungisaalis toimuvate parlamendi arutelude käigus kasutada solvavat väljendusviisi.

Muudatusettepanek    11

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 11 – lõige 3 c (uus) – tõlgendus

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Hinnates, kas parlamendiliikme poolt parlamendi arutelus kasutatav väljendusviis on solvav või mitte, tuleks muu hulgas arvesse võtta kõneleja teadaolevaid kavatsusi, seda, kuidas kuulajad seda tajuvad ja mil määral see kahjustab parlamendi väärikust ja mainet, ning asjaomase parlamendiliikme sõnavabadust. Näiteks laimu, vaenu õhutamist ja eelkõige põhiõiguste harta artiklis 21 osutatud alustel diskrimineerimise õhutamist tuleks üldjuhul pidada käesoleva artikli tähenduses solvavaks väljendusviisiks.

Muudatusettepanek    12

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 11 – lõige 3 d (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

3 d.  Parlamendiliikmed järgivad parlamendi eeskirju konfidentsiaalse teabe käsitlemise kohta.

Muudatusettepanek    13

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 11 – lõige 3 e (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

3 e.  Parlamendiliikmed hoiduvad kasutamast mis tahes psühholoogilist või seksuaalset ahistamist ning järgivad Euroopa Parlamendi liikme ülesannete täitmisel sobiliku käitumise juhendit, mis on lisatud käesolevale kodukorrale1a.

 

Parlamendiliiget ei või valida parlamendi või selle organi ametikandjaks, nimetada raportööriks ega ametliku delegatsiooni või institutsioonidevahelise läbirääkimisrühma liikmeks, kui ta ei ole allkirjastanud nimetatud käitumisjuhendi kohta käivat deklaratsiooni.

 

____________________

 

1a Juhatuse poolt 2. juulil 2018. aastal vastu võetud Euroopa Parlamendi liikme ülesannete täitmisel sobiliku käitumise juhend lisatakse kodukorrale.

Muudatusettepanek    14

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 11 – lõige 4

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

4.  Käesoleva artikli kohaldamine ei piira muul viisil parlamendis toimuvate arutelude elavust ega parlamendiliikmete sõnavabadust.

välja jäetud

Artikli kohaldamine põhineb liidu esmases õiguses ja parlamendiliikmete põhimääruses sätestatud parlamendiliikmete õiguste täielikul austamisel.

 

Artikli kohaldamine põhineb läbipaistvuse põhimõttel ning tagatakse antud valdkonda puudutavate sätete teatavakstegemine parlamendiliikmetele, keda teavitatakse isiklikult nende õigustest ja kohustustest.

 

Muudatusettepanek    15

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 11 – lõige 5

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

5.  Kui lõikes 3 sätestatud käitumisreegleid rikub isik, kes on parlamendiliikme teenistuses või kelle juurdepääsu parlamendi ruumidesse või töövahenditele on korraldanud parlamendiliige, võib asjaomase parlamendiliikme suhtes asjakohasel juhul kohaldada artiklis 166 sätestatud karistusi.

5.  Kui käesolevas artiklis sätestatud käitumisreegleid rikub isik, kes on parlamendiliikme teenistuses või kelle juurdepääsu parlamendi ruumidesse või töövahenditele on korraldanud parlamendiliige, võib sellise käitumise asjakohasel juhul omistada asjaomasele parlamendiliikmele.

Muudatusettepanek    16

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 11 – lõige 5 a (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

5 a.  Käesoleva artikli kohaldamine ei piira muul viisil parlamendi arutelude elavust ega parlamendiliikmete sõnavabadust.

Muudatusettepanek    17

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 1 – lõige 5 b (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

5 b.  Käesolevat artiklit kohaldatakse vajalike muudatustega Euroopa Parlamendi organites, komisjonides ja delegatsioonides.

Selgitus

Ettepanek lisanduse kohta, et tagada analoogselt artikli 165 lõikega 7 karistuste kord parlamendi komisjonides, organites ja delegatsioonides toimuvate üleastumiste puhul.

Muudatusettepanek    18

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 11 – lõige 6

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

6.  Kvestorid määravad kindlaks, mitu assistenti võib iga parlamendiliige registreerida.

välja jäetud

Selgitus

Jäetakse siit välja ja lisatakse uude artiklisse 11b. Vt muudatusettepanekut 20.

Muudatusettepanek    19

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 11 – lõige 7

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

7.  Endiste parlamendiliikmete eetikakoodeks, õigused ja eesõigused kehtestatakse juhatuse otsusega. Endisi parlamendiliikmeid koheldakse võrdselt.

välja jäetud

Selgitus

Jäetakse siit välja ja lisatakse uude artiklisse 11a lõikena 5. Vt muudatusettepanekut 20.

Muudatusettepanek    20

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 11a (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 11a

 

Parlamendiliikmete majanduslikud huvid ja läbipaistvusregister

 

1.  Parlament kehtestab parlamendiliikmete majanduslike huvide läbipaistvust reguleeriva eeskirja käitumisjuhendina, mis võetakse vastu parlamendiliikmete häälteenamusega ja lisatakse kodukorrale1a.

 

Eeskiri ei piira muul viisil parlamendiliiget tema ametikohustuste täitmisel ega sellega seotud poliitilises või muus tegevuses.

 

2.  Parlamendiliikmed peaksid omaks võtma tava kohtuda ainult nende huvirühma esindajatega, kes on registreeritud läbipaistvusregistris, mis on Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vahelise läbipaistvusregistri loomist käsitleva kokkuleppega loodud register1b.

 

3.  Parlamendiliikmed peaksid veebis avaldama kõik läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate huvirühmade esindajatega kavandatud kohtumised. Ilma et see piiraks I lisa artikli 4 lõike 6 kohaldamist, avaldavad raportöörid, variraportöörid ja komisjonide esimehed iga raporti puhul veebis kõik kavandatud kohtumised läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate huvirühmade esindajatega. Juhatus tagab parlamendi veebisaidil selleks vajaliku infrastruktuuri.

 

4.  Juhatus tagab parlamendi veebisaidil parlamendiliikmete veebilehel vajaliku infrastruktuuri nendele parlamendiliikmetele, kes soovivad vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse ja selle rakenduseeskirjade kohaldatavatele sätetele avaldada vabatahtliku auditi või kinnituse selle kohta, et nende üldkulude hüvitise kasutamine on parlamendiliikmete põhimääruse ja selle rakendusmeetmete kohaldatavate sätetega kooskõlas.

 

5.  Endiste parlamendiliikmete eetikakoodeks, õigused ja eesõigused kehtestatakse juhatuse otsusega. Endisi parlamendiliikmeid koheldakse võrdselt.

 

__________________

 

1a Vt I lisa.

 

1b Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vaheline 16. aprilli 2014. aasta läbipaistvusregistri loomist käsitleva kokkuleppega loodud register organisatsioonidele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes tegelevad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega (ELT L 277, 19.9.2014, lk 11).

Selgitus

Vt muudatusettepanekuid 2, 3 ja 18.

Muudatusettepanek    21

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

1 a.  Laiendatud töörühmade ja muude mitteametlike rühmade tegevus peab olema täiesti läbipaistev ja nad ei või tegutseda nii, et seda võidaks ekslikult pidada parlamendi või selle organite ametlikuks tegevuseks. Nad ei tohi korraldada kolmandates riikides üritusi samal ajal parlamendi ametliku organi, sealhulgas ametliku valimisvaatlusdelegatsiooni lähetusega.

Muudatusettepanek    22

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 34 – lõige 2

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

2.  Kõnealuste rühmade tegevus peab olema täiesti läbipaistev ega tohi olla selline, mida võiks pidada Euroopa Parlamendi või selle organite ametlikuks tegevuseks. Fraktsioonid võivad rühmade tegevuse soodustamiseks neid logistiliselt toetada, kui järgitakse juhatuse poolt kehtestatud rühmade moodustamise eeskirjas sätestatud tingimusi.

2.  Fraktsioon võib rühmade tegevuse soodustamiseks neid logistiliselt toetada, kui järgitakse parlamendi sise-eeskirjades kehtestatud selliste rühmade moodustamise tingimusi.

Muudatusettepanek    23

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 34 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Muud mitteametlikud rühmad on samuti kohustatud järgmise kuu lõpuks deklareerima rühmale antud rahalise ja muu toetuse, mida parlamendiliikmed ei ole deklareerinud eraldi vastavalt oma I lisast tulenevatele kohustustele.

Muudatusettepanek    24

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 34 – lõige 3 a (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

3 a.  Parlamendi ruumides korraldatavatel laiendatud töörühmade või muude mitteametlike rühmade üritustel võivad osaleda üksnes läbipaistvusregistrisse kantud huvirühmade esindajad ning nad võivad osaleda näiteks laiendatud töörühmade või teiste mitteametlike rühmade koosolekutel või üritustel, pakkudes neile toetust või olles nende ürituste kaaskorraldaja.

Muudatusettepanek    25

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 34 – lõige 4

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

4.  Kvestorid peavad lõikes 3 osutatud deklaratsioonide registrit. Register avaldatakse parlamendi veebisaidil. Kvestorid kehtestavad nimetatud deklaratsioone käsitlevad üksikasjalikud reeglid ning tagavad käesoleva artikli tulemusliku täitmise.

4.  Kvestorid peavad lõikes 3 osutatud deklaratsioonide registrit. Kvestorid kehtestavad üksikasjalikud reeglid, mis käsitlevad nimetatud deklaratsioone ja nende avaldamist parlamendi veebisaidil.

Muudatusettepanek    26

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 34 – lõige 4 a (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

4 a.  Kvestorid tagavad käesoleva artikli tulemusliku täitmise.

Muudatusettepanek    27

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 128 – lõige 4

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

4.  Üks küsimuse esitajatest võib küsimuse parlamendis ette kanda. Küsimusele vastab selle adressaat.

4.  Küsimuse esitajate poolt eelnevalt määratud parlamendiliige kannab küsimuse parlamendis ette. Kui seda parlamendiliiget ei ole kohal, muutub küsimus kehtetuks. Küsimusele vastab selle adressaat.

Selgitus

Vastavusse viimine esitatud artikli 130b lõikega 4 – vt allpool.

Muudatusettepanek    28

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 130 – lõige 1

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

1.  Iga parlamendiliige võib kooskõlas kodukorra lisas sätestatud kriteeriumidega esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile või Euroopa Komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale kirjalikult vastatavaid küsimusi. Küsimuste sisu eest vastutavad ainuüksi nende esitajad.

1.  Iga parlamendiliige, fraktsioon või parlamendikomisjon võib kooskõlas kodukorra lisas sätestatud kriteeriumidega esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile või Euroopa Komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale kirjalikult vastatavaid küsimusi27. Küsimuste sisu eest vastutavad ainuüksi nende esitajad.

________________________

____________________

27 Vt II lisa.

27 Vt II lisa.

Muudatusettepanek    29

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 130 – lõige 2

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

2.  Küsimused esitatakse presidendile. Küsimuse lubatavuse otsustab president. Presidendi otsus ei põhine üksnes lõikes 1 osutatud lisa sätetel, vaid kodukorral üldisemalt. Presidendi põhistatud otsus tehakse küsimuse esitajale teatavaks.

2.  Küsimused esitatakse presidendile elektrooniliselt. Küsimuse lubatavuse otsustab president. Presidendi otsus ei põhine üksnes lõikes 1 osutatud lisa sätetel, vaid kodukorral üldisemalt. Presidendi põhistatud otsus tehakse küsimuse esitajale teatavaks.

Muudatusettepanek    30

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 130 – lõige 3

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

3.  Küsimused esitatakse elektrooniliselt. Iga parlamendiliige võib kolmekuulise jooksva ajavahemiku vältel esitada kuni 20 küsimust.

3.  Iga parlamendiliige, fraktsioon või parlamendikomisjon võib kolmekuulise jooksva ajavahemiku vältel esitada kuni 20 küsimust. Adressaat vastab küsimusele üldjuhul kuue nädala jooksul alates küsimuse talle edastamisest. Iga parlamendiliige, fraktsioon või parlamendikomisjon võib igal kuul määrata ühe oma küsimuse prioriteetseks ja adressaat on kohustatud sellele vastama kolme nädala jooksul alates küsimuse talle edastamisest.

Muudatusettepanek    31

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 130 – lõige 5

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

5.  Kui adressaat ei ole küsimusele vastanud kolme nädala (prioriteetne küsimus) või kuue nädala (mitteprioriteetne küsimus) jooksul alates küsimuse talle edastamisest, võib selle esitaja taotlusel võtta vastutava komisjoni järgmise koosoleku päevakorda.

5.  Kui adressaat ei vasta küsimusele lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul, võib vastutav komisjon otsustada võtta selle oma järgmise koosoleku päevakorda.

Muudatusettepanek    32

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 130 – lõige 6

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

6.  Iga parlamendiliige võib esitada ühe prioriteetse küsimuse kuus.

välja jäetud

Muudatusettepanek    33

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 130 – lõige 7

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

7.  Küsimused ja vastused ning nende lisad avaldatakse parlamendi veebisaidil.

7.  (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek    34

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 130a

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 130a

välja jäetud

Lühemad kirjalikult vastatavad arupärimised

 

1.  Lühemate arupärimistega, mis koosnevad kirjalikult vastatavatest küsimustest, võivad parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendi liikmetest paluda nõukogul, Euroopa Komisjonil või Euroopa Komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal esitada parlamendile teavet konkreetselt kindlaks määratud teemadel.

 

Küsimused esitatakse presidendile, kes – tingimusel, et küsimused on üldiselt kodukorraga kooskõlas ja vastavad kodukorra lisas sätestatud kriteeriumidele – palub adressaadil vastata kahe nädala jooksul; president võib tähtaega küsimuse esitajatega konsulteerides pikendada.

 

2.  Küsimused ja vastused avaldatakse parlamendi veebisaidil.

 

_____________________

 

28 Vt II lisa.

 

Selgitus

Jäetakse välja pärast artiklite 130 ja 130a liitmist.

Muudatusettepanek    35

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 130b – pealkiri

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Põhjalikumad kirjalikult vastatavad arupärimised koos aruteluga

Põhjalikumad kirjalikult vastatavad arupärimised

Muudatusettepanek    36

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 130b – lõige 1

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

1.  Põhjalikumaid arupärimisi, mis koosnevad kirjalikult vastatavatest küsimustest koos aruteluga, võivad parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendi liikmetest esitada nõukogule, Euroopa Komisjonile või Euroopa Komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale. Küsimustele võib olla lisatud lühike põhjendus.

1.  Põhjalikumad arupärimised koosnevad kirjalikult vastatavatest küsimustest, mille fraktsioon esitab nõukogule, Euroopa Komisjonile või Euroopa Komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale.

Küsimused esitatakse kirjalikult presidendile, kes – tingimusel, et need küsimused on üldiselt kodukorraga kooskõlas ja vastavad kodukorra lisas29 sätestatud kriteeriumidele – teavitab viivitamata küsimuse adressaati ning palub adressaadil teatada, kas ja millal küsimusele vastatakse.

 

_____________________

 

29 Vt II lisa.

 

Muudatusettepanek    37

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 130b – lõige 1 a (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

1 a.  Põhjalikum arupärimine peab pakkuma üldist huvi ja see esitatakse kirjalikult presidendile. Arupärimine ei tohi olla pikem kui 500 sõna. Tingimusel, et põhjalikum arupärimine on üldiselt kodukorra sätetega kooskõlas, edastab president arupärimise viivitamata selle adressaadile kirjaliku vastuse saamiseks.

Muudatusettepanek    38

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 130b – lõige 1 b (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

1 b.  Aastas võib esitada kuni 30 põhjalikumat arupärimist. Esimeeste konverents tagab arupärimiste õiglase jaotuse fraktsioonide vahel ning ükski fraktsioon ei või esitada rohkem kui ühe arupärimise kuus.

Muudatusettepanek    39

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 130b – lõige 1 c (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

1 c.  Kui adressaat ei vasta kuue nädala jooksul talle esitatud põhjalikumale arupärimisele, kantakse arupärimine autori soovil parlamendi lõplikku päevakorra projekti vastavalt artiklis 149 sätestatud korrale ja käesoleva artikli lõike 3 a kohaselt.

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 40.

Muudatusettepanek    40

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 130b – lõige 2

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

2.  Pärast kirjaliku vastuse saamist kantakse põhjalikum arupärimine parlamendi päevakorra projekti vastavalt artiklis 149 sätestatud korrale. Kui parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendi liikmetest seda nõuab, tuleb korraldada arutelu.

2.  Kui parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt keskmisele lävendile seda taotlevad, kantakse põhjalikum arupärimine pärast kirjaliku vastuse saamist parlamendi lõplikku päevakorra projekti vastavalt artiklis 149 sätestatud korrale ja käesoleva artikli lõike 3 a kohaselt.

Muudatusettepanek    41

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 130b – lõige 3

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

3.  Kui adressaat keeldub küsimusele vastamast või ei vasta kolme nädala jooksul, kantakse küsimus päevakorra projekti. Kui parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendi liikmetest seda nõuab, tuleb korraldada arutelu. Enne arutelu võib ühele küsimuse esitajatest anda võimaluse küsimust täiendavalt põhjendada.

välja jäetud

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 38.

Muudatusettepanek    42

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 130b – lõige 3 a

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

3 a. Ühel osaistungjärgul arutatakse kuni kolme põhjalikumat arupärimist. Kui ühe osaistungjärgu jooksul taotletakse rohkem kui kolme põhjalikuma arupärimise arutelu, kannab esimeeste konverents need lõplikku päevakorra projekti selles järjekorras, milles ta on arutelu taotlused saanud.

Muudatusettepanek    43

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 130b – lõige 4

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

4.  Üks küsimuse esitajatest võib küsimuse täiskogu istungil ette kanda. Üks asjaomase institutsiooni liige vastab.

4.  Parlamendiliige, kelle on eelnevalt määranud arupärimise autor või lõike 2 kohaselt arutelu taotlejad, kannab põhjalikuma arupärimise täiskogu istungil ette. Kui seda parlamendiliiget ei ole kohal, muutub põhjalikum arupärimine kehtetuks. Arupärimisele vastab selle adressaat.

Artikli 123 lõikeid 2–5 resolutsiooni ettepanekute esitamise ja nende hääletusele panemise kohta kohaldatakse vajalike muudatustega.

Artikli 123 lõikeid 2–8 resolutsiooni ettepanekute esitamise ja nende hääletusele panemise kohta kohaldatakse vajalike muudatustega.

Muudatusettepanek    44

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 130b – lõige 5

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

5.  Need küsimused ja vastused avaldatakse parlamendi veebisaidil.

5.  Arupärimised ja vastused avaldatakse parlamendi veebisaidil.

Muudatusettepanek    45

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 165 – lõige 1

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

1.  President kutsub korrale iga parlamendiliikme, kes takistab istungi nõuetekohast läbiviimist või kelle käitumine ei ole kooskõlas artikli 11 vastavate sätetega.

1.  President kutsub korrale iga parlamendiliikme, kes rikub artikli 11 lõikes 3 b või 3 c kehtestatud käitumisreegleid.

Muudatusettepanek    46

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 165 – lõige 2

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

2.  Kui korrarikkumine kordub, kutsub president parlamendiliikme teist korda korrale ja istungi protokolli kantakse vastav märkus.

2.  Kui rikkumine kordub, kutsub president parlamendiliikme teist korda korrale ja istungi protokolli kantakse vastav märkus.

Muudatusettepanek    47

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 165 – lõige 3

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

3.  Korrarikkumise jätkumisel või järgmise korrarikkumise korral võib president parlamendiliikmele sõna andmisest keelduda ja parlamendiliikme istungi ülejäänud ajaks istungisaalist välja saata. Eriti tõsise rikkumise korral võib president asjaomase parlamendiliikme ülejäänud istungi ajaks istungisaalist välja saata viivitamata ja ilma teistkordse korralekutsumiseta. Peasekretär hoolitseb koos saaliteenindajate ja vajaduse korral koos parlamendi turvateenistusega distsiplinaarmeetme viivitamatu täideviimise eest.

3.  Rikkumise jätkumisel või järgmise rikkumise korral võib president parlamendiliikmele sõna andmisest keelduda ja parlamendiliikme istungi ülejäänud ajaks istungisaalist välja saata. Eriti tõsise rikkumise korral võib president asjaomase parlamendiliikme ülejäänud istungi ajaks istungisaalist välja saata viivitamata ja ilma teistkordse korralekutsumiseta. Peasekretär hoolitseb koos saaliteenindajate ja vajaduse korral koos parlamendi turvateenistusega distsiplinaarmeetme viivitamatu täideviimise eest.

Muudatusettepanek    48

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 165 – lõige 5

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

5.  Parlamendiliikme laimava, rassistliku või ksenofoobse keelekasutuse või käitumise korral võib president otsustada istungi otseülekande katkestada.

5.  Juhul kui parlamendiliige rikub artikli 11 lõiget 3 b või 3 c, võib president otsustada istungi otseülekande katkestada.

Muudatusettepanek    49

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 165 – lõige 6 – lõik 1

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

President võib anda korralduse kustutada istungi audiovisuaalsest salvestisest parlamendiliikme sõnavõtu osad, mis sisaldavad laimavaid, rassistlikke või ksenofoobseid väljendeid.

President võib anda korralduse kustutada istungi audiovisuaalsest salvestisest parlamendiliikme sõnavõtu osad, mis on vastuolus artikli 11 lõikega 3 b või 3 c.

Muudatusettepanek    50

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 166 – lõige 1

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

1.  Kui parlamendiliige rikub tõsiselt korda või häirib parlamendi tööd, rikkudes artiklis 11 sätestatud põhimõtteid, teeb president põhistatud otsuse asjakohase karistuse rakendamise kohta.

1.  Kui parlamendiliige rikub tõsiselt artikli 11 lõikeid 3 a kuni 5 b, teeb president kooskõlas käesoleva artikliga põhistatud otsuse parlamendiliikmele asjakohase karistuse määramise kohta.

 

Artikli 11 lõike 3 b või 3 c puhul võib president teha põhistatud otsuse käesoleva artikli alusel olenemata sellest, kas parlamendiliikme suhtes on eelnevalt kohaldatud viivitamatult rakendatavat meedet artikli 165 tähenduses või mitte.

 

Artikli 11 lõike 3 e puhul võib president teha põhistatud otsuse käesoleva artikli alusel üksnes juhul, kui ahistamise toimumine on ahistamist ja selle vältimist käsitleva institutsioonisisese haldusmenetluse kohaselt kindlaks tehtud.

 

President võib määrata parlamendiliikmele karistuse juhtudel, kui käesoleva artikli kohaldamine on ette nähtud kodukorraga või juhatuse otsusega, mis on vastu võetud artikli 25 alusel.

Enne otsuse tegemist palub president asjaomasel parlamendiliikmel esitada kirjalikud märkused. Erandjuhul võib president korraldada asjaomase parlamendiliikme suulise kuulamise.

 

Parlamendiliiget teavitatakse nimetatud otsusest tähitud kirjaga või kiireloomulistel juhtudel parlamendi saaliteenindajate kaudu.

 

Pärast parlamendiliikme teavitamist otsusest teeb president parlamendiliikmele määratud karistuse parlamendile teatavaks, samuti teatatakse sellest nende organite ja komisjonide juhatajatele ning delegatsioonide juhtidele, mille koosseisu kõnealune parlamendiliige kuulub.

 

Kui karistus on lõplik, avaldatakse see nähtaval kohal parlamendi veebisaidil, kuhu see jääb parlamendi koosseisu ametiaja lõpuni.

 

Muudatusettepanek    51

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 166 – lõige 1 a (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

1 a.  Enne otsuse tegemist palub president asjaomasel parlamendiliikmel esitada kirjalikud märkused. President võib otsustada korraldada selle asemel suulise kuulamise, kui see on asjakohasem.

 

Parlamendiliiget teavitatakse karistuse määramise otsusest tähitud kirjaga või kiireloomulistel juhtudel parlamendi saaliteenindajate kaudu.

 

Pärast parlamendiliikme teavitamist otsusest teeb president parlamendiliikmele määratud karistuse parlamendile teatavaks, samuti teatatakse sellest nende organite ja komisjonide juhatajatele ning delegatsioonide juhtidele, mille koosseisu kõnealune parlamendiliige kuulub.

 

Kui karistus on lõplik, avaldatakse see nähtaval kohal parlamendi veebisaidil, kuhu see jääb parlamendi koosseisu ametiaja lõpuni.

Muudatusettepanek    52

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 166 – lõige 2

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

2.  Käitumise hindamisel tuleb arvesse võtta selle erakorralist, korduvat või alalist iseloomu, samuti selle tõsidust.

2.  Käitumise hindamisel tuleb arvesse võtta selle erakorralist, korduvat või alalist iseloomu, samuti selle tõsidust. Vajaduse korral võetakse samuti arvesse parlamendi väärikusele ja mainele tekitatud võimalikku kahju.

Vahet tuleb teha visuaalselt väljenduval tegevusel, mis ei ole keelatud, kui see ei ole solvav, laimav, rassistlik ega ksenofoobne ja jääb mõistlikesse piiridesse, ning tegevusel, mis aktiivselt häirib parlamendi tegevust.

 

Selgitus

Tehakse ettepanek see tõlgendus välja jätta, kuna ühest küljest ei käsitle muudetud artikkel 166 enam käitumiseeskirju ning teisest küljest oleks see tõlgendus sisuliselt üleliigne, arvestades artikli 11 lõike 3 b kavandatud uut sõnastust.

Muudatusettepanek    53

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 166 – lõige 4

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

4.  Lõike 3 punktides b–e sätestatud meetmeid võib kahekordistada, kui tegu on korduvate rikkumistega või kui parlamendiliige keeldub täitmast artikli 165 lõike 3 alusel võetud meetmeid.

4.  (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek    54

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 174 – lõige 7

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

7.  Kui teised muudatusettepanekud on üksteist täiendavad, võib president need hääletusele panna ühiselt, välja arvatud juhul, kui fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid on taotlenud eraldi või osade kaupa hääletamist. Ka muudatusettepanekute autorid võivad teha ettepaneku ühiseks hääletuseks, kui nende muudatusettepanekud on üksteist täiendavad.

7.  Kui teised muudatusettepanekud on üksteist täiendavad, võib president need hääletusele panna ühiselt, välja arvatud juhul, kui fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid on taotlenud eraldi või osade kaupa hääletamist. Ka muudatusettepanekute autorid võivad teha ettepaneku ühiseks hääletuseks nende esitatud muudatusettepanekute üle.

Muudatusettepanek    55

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 174 – lõige 10

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

10.  Nimelisele hääletusele pandud muudatusettepanekute üle hääletatakse ükshaaval.

10.  Nimelisele hääletusele pandud muudatusettepanekute üle hääletatakse muudest muudatusettepanekutest eraldi.

Muudatusettepanek    56

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 177 – pealkiri

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Käesoleva artikli rikkumist loetakse artikli 166 lõike 1 tähenduses istungi korra tõsiseks rikkumiseks, mille suhtes kohaldatakse selles artiklis nimetatud õiguslikke tagajärgi.

Käesoleva artikli rikkumist loetakse artikli 11 lõike 3 b tõsiseks rikkumiseks.

Selgitus

Vajalik vastavusse viimine artikli 11 uue lõikega 3 b.

Muudatusettepanek    57

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 196

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 196

Artikkel 196

Alaliste komisjonide moodustamine

Alaliste komisjonide moodustamine

Esimeeste konverentsi ettepanekul moodustab parlament alalisi komisjone. Nende vastutusalad määratakse kindlaks kodukorra lisas52. Lisa võetakse vastu antud häälte enamusega. Komisjonide liikmed valitakse vastvalitud parlamendi esimesel osaistungjärgul ning uuesti kahe ja poole aasta pärast.

Esimeeste konverentsi ettepanekul moodustab parlament alalisi komisjone. Nende vastutusalad määratakse kindlaks kodukorra lisas52. Lisa võetakse vastu antud häälte enamusega. Komisjonide liikmed valitakse vastvalitud parlamendi esimesel osaistungjärgul.

Alaliste komisjonide vastutusalasid on võimalik kindlaks määrata ka muul ajal kui komisjoni moodustamise otsuse vastuvõtmisel.

Alaliste komisjonide vastutusalasid on võimalik muuta ka muul ajal kui komisjoni moodustamise otsuse vastuvõtmisel.

_________________

_________________

52 Vt V lisa.

52 Vt V lisa.

Selgitus

Artiklit 196 käsitlevad kavandatavad muudatused jõustuvad 2019. aastal koos muudetud artikliga 196.

Muudatusettepanek    58

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 204 – lõige 1

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

1.  Esimesel komisjoni koosolekul, mis järgneb artikli 199 alusel toimuvale komisjoni liikmete valimisele, valib komisjon juhatuse, kuhu kuuluvad esimees ja aseesimehed, kes valitakse komisjoni täisliikmete seast eraldi hääletusvoorudes. Valitavate aseesimeeste arvu määrab parlament kindlaks esimeeste konverentsi ettepaneku alusel. Iga komisjoni juhatuse koosseisus peab kajastuma parlamendi mitmekesisus; juhatus ei tohi koosneda ainult meestest või ainult naistest, samuti ei tohi kõik aseesimehed olla samast liikmesriigist.

1.  Esimesel komisjoni koosolekul, mis järgneb artikli 199 alusel toimuvale komisjoni liikmete valimisele, ning uuesti kahe ja poole aasta pärast, valib komisjon juhatuse, kuhu kuuluvad esimees ja aseesimehed, kes valitakse komisjoni täisliikmete seast eraldi hääletusvoorudes. Valitavate aseesimeeste arvu määrab parlament kindlaks esimeeste konverentsi ettepaneku alusel. Iga komisjoni juhatuse koosseisus peab kajastuma parlamendi mitmekesisus; juhatus ei tohi koosneda ainult meestest või ainult naistest, samuti ei tohi kõik aseesimehed olla samast liikmesriigist.

Selgitus

Artikli 196 muutmisettepanekuga kaasnev selgitus.

Muudatusettepanek    59

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 210b – pealkiri

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Parlamendikomisjonide juurdepääs parlamendile edastatud konfidentsiaalsele teabele

Parlamendikomisjonide juurdepääs konfidentsiaalsele teabele parlamendikomisjoni kinnisel koosolekul

Muudatusettepanek    60

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 210a – lõige 3 – lõik 1

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Kui parlamendikomisjoni esimees on kuulutanud menetluse salajaseks, võivad koosolekutel viibida ainult selle komisjoni liikmed ning ametnikud ja eksperdid, kellele esimees on eelnevalt andnud vastava loa ja kelle kohalolek on tingimata vajalik.

Kui parlamendikomisjoni esimees on kuulutanud menetluse salajaseks, on koosolek kinnine ning sellel võivad viibida ainult selle komisjoni liikmed, sealhulgas asendusliikmed. Komisjon võib kooskõlas kohaldatava institutsioonidevahelise õigusraamistikuga otsustada, et artikli 206 lõike 3 kohaselt võivad koosolekul viibida ka teised parlamendiliikmed. Koosolekul võivad viibida ka isikud, kellele esimees on eelnevalt andnud vastava loa, põhjendades seda teadmisvajadusega ja võttes arvesse piiranguid, mis tulenevad parlamendi konfidentsiaalse teabe käsitlemist reguleerivatest eeskirjadest. Salastatud teabe puhul, mille salastatuse tase on CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL või kõrgem, või juhul, kui tegemist on institutsioonidevahelise õigusraamistiku alusel kehtestatud konkreetsete juurdepääsupiirangutega, võivad kehtida lisapiirangud.

Selgitus

Selle muudatuse peamine eesmärk on vältida võimalikku vastuolu konfidentsiaalsete andmete töötlemise suhtes kohaldatavate rakenduseeskirjadega (juhatuse 15. aprilli 2013. aasta otsus) ja kohaldatavate institutsioonidevaheliste kokkulepetega.

Muudatusettepanek    61

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 210a – lõige 4

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

4.  Salajast menetlust kohaldava komisjoni parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt keskmisele lävendile võivad esitada taotluse konfidentsiaalsusnõuete rikkumise arutamiseks. Taotluse võib võtta komisjoni järgmise koosoleku päevakorda. Komisjon võib liikmete häälteenamusega võtta vastu otsuse edastada küsimus presidendile selle läbivaatamiseks artiklite 11 ja 166 alusel.

4.  Ilma et see piiraks konfidentsiaalsusnõuete rikkumist üldiselt käsitlevate eeskirjade kohaldamist, võivad salajast menetlust kohaldava komisjoni parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt keskmisele lävendile esitada taotluse konfidentsiaalsusnõuete rikkumise arutamiseks. Taotluse võib võtta komisjoni järgmise koosoleku päevakorda. Komisjon võib liikmete häälteenamusega võtta vastu otsuse edastada küsimus presidendile selle läbivaatamiseks artiklite 11 ja 166 alusel.

Muudatusettepanek    62

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 211 – pealkiri

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Kodanikualgatustega seotud avalikud kuulamised

Kodanikualgatustega seotud avalikud kuulamised ja arutelud

Muudatusettepanek    63

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 211 – lõige 7 a (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

7 a.  Parlament korraldab määruse (EL) nr 211/2011 artikli 10 lõike 1 punkti a kohaselt vastavas registris avaldatud kodanikualgatust käsitleva arutelu avalikule kuulamisele järgneval osaistungjärgul ning otsustab arutelu päevakorda kandes, kas arutelu lõpul võetakse vastu resolutsioon. Arutelu lõpul ei võeta resolutsiooni vastu, kui samal või sarnasel teemal raport on juba sama või järgmise osaistungjärgu päevakorras, välja arvatud juhul, kui president teeb erandlikel põhjustel teistsuguse ettepaneku. Kui parlament otsustab arutelu lõpul resolutsiooni vastu võtta, võib selle teema eest vastutav parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid esitada resolutsiooni ettepaneku. Artikli 123 lõikeid 3–8 resolutsiooni ettepanekute esitamise ja nende üle hääletamise kohta kohaldatakse vajalike muudatustega.

Muudatusettepanek    64

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 210b – pealkiri – joonealune märkus

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

61 Artiklit 223a kohaldatakse ainult nende Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste suhtes, mis vastavad määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 2 lõigetele 3 ja 4. Vt ka artiklite 224 ja 225 joonealuseid märkuseid.

61 Artiklit 223a kohaldatakse ainult nende Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste suhtes, mis vastavad määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 2 lõigetele 3 ja 4.

Muudatusettepanek    65

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 223a – lõige 2 a (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

2 a.  Määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 10 lõike 3 esimese lõigu kohaselt võib vähemalt 50 kodanikust koosnev rühm esitada põhjendatud taotluse, et parlament taotleks lõikes 2 nimetatud kontrollimist. Seda põhjendatud taotlust ei esita ega allkirjasta parlamendiliikmed. Taotlus peab sisaldama olulisi faktilisi tõendeid selle kohta, et Euroopa tasandi erakond või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus ei vasta lõikes 2 osutatud tingimustele.

 

President edastab kodanike rühmalt saadud vastuvõetava taotluse edasiseks läbivaatamiseks vastutavale komisjonile.

 

Pärast läbivaatamist, mis peaks toimuma nelja kuu jooksul pärast presidendi poolt taotluse edastamist, võib vastutav komisjon oma vähemalt kolme fraktsiooni esindavate liikmete häälteenamusega teha ettepaneku, et taotlusega tuleks edasi tegeleda, ja teavitab sellest presidenti.

 

Kodanike rühma teavitatakse komisjoni läbivaatamise tulemustest.

 

Komisjoni ettepaneku kättesaamisel edastab president taotluse parlamendile.

 

Pärast taotluse kättesaamist otsustab parlament antud häälte enamusega, kas esitada taotlus Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ametile või mitte.

 

Parlamendikomisjon kehtestab kodanike rühmadelt saadud taotluste käsitlemise suunised.

Muudatusettepanek    66

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 229 – lõige 3

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Neid sätteid ei kohaldata petitsioonide ja teatiste suhtes, mille puhul ei ole vaja vastu võtta otsust.

Neid sätteid ei kohaldata petitsioonide, kodanikualgatuste ja teatiste suhtes, mille puhul ei ole vaja vastu võtta otsust.

Selgitus

Eesmärk on tagada, et parlamendi pooleliolevad menetlused seoses Euroopa kodanikualgatustega ei muutuks määratud tähtaja lõpus kehtetuks.

Muudatusettepanek    67

Euroopa Parlamendi kodukord

II lisa – pealkiri

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

ARTIKLITE 130, 130A, 130B, 131 JA 131A ALUSEL ESITATAVATELE KIRJALIKULT VASTATAVATELE KÜSIMUSTELE JA ARUPÄRIMISTELE KOHALDATAVAD KRITEERIUMID

ARTIKLITE 130, 131 JA 131A ALUSEL ESITATAVATELE KIRJALIKULT VASTATAVATELE KÜSIMUSTELE JA ARUPÄRIMISTELE KOHALDATAVAD KRITEERIUMID

Selgitus

Asjakohaste artiklitega vastavusse viimine.


TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

6.12.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Daniela Aiuto, Albert Deß, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

21

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

PPE

Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 11. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika