Izvješće - A8-0462/2018Izvješće
A8-0462/2018

IZVJEŠĆE o izmjenama Poslovnika Europskog parlamenta koje se odnose na:glavu I. poglavlja 1. i 4.; glavu V. poglavlje 3.; glavu VII. poglavlja 4. i 5.; glavu VIII. poglavlje 1.; glavu XII.; glavu XIV. i prilog II.

12.12.2018 - (2018/2170 (REG))

Odbor za ustavna pitanja
Izvjestitelj: Richard Corbett


Postupak : 2018/2170(REG)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0462/2018
Podneseni tekstovi :
A8-0462/2018
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o izmjenama Poslovnika Parlamenta koje se odnose na:

glavu I. poglavlja 1. i 4.; glavu V. poglavlje 3.; glavu VII. poglavlja 4. i 5.; glavu VIII. poglavlje 1.; glavu XII.; glavu XIV. i prilog II.

(2018/2170(REG))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 226. i 227. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ustavna pitanja (A8-0462/2018),

1.  odlučuje u Poslovnik unijeti niže navedene izmjene;

2.  odlučuje da izmjene stupaju na snagu prvoga dana sljedeće sjednice, uz iznimku izmjena kojima se umeće drugi podstavak stavka 3.a u članak 11. i članaka 6. i 7. Kodeksa primjerenog ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu prilikom obnašanja dužnosti te izmjena članaka 196. i 204., koje stupaju na snagu s početkom prve sjednice nakon izbora za Europski parlament koji će se održati 2019. godine;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji radi obavijesti.

Amandman    1

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 11. – naslov

Tekst na snazi

Izmjena

Financijski interesi zastupnika i pravila ponašanja

Pravila ponašanja

Obrazloženje

Ovdje se predlaže podjela postojećeg članka 11. na članak 11. koji će se odnositi samo na pravila ponašanja zastupnika i (nove) članke 11.a i 11.b, koji bi obuhvaćali stavke 1., 2., 6. i 7. postojećeg članka 11.

Amandman  2

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 11. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

1.  Pravila kojima se uređuje transparentnost financijskih interesa njegovih zastupnika Parlament utvrđuje u obliku Kodeksa ponašanja koji donosi većinom glasova svojih zastupnika i koji se prilaže ovom Poslovniku kao prilog4.

Briše se.

Ta pravila ne utječu ni na koji drugi način na obnašanje zastupničke dužnosti ili bilo koje s njim povezane političke ili druge aktivnosti niti ih ograničavaju.

 

______________

 

4 Vidi Prilog I.

 

Obrazloženje

Ovdje izbrisati i umetnuti u (novi) članak 11.a stavak 1. Vidi amandman 20.

Amandman    3

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 11. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Zastupnici bi trebali usvojiti sustavnu praksu sastajanja isključivo s predstavnicima interesnih skupina koji su službeno registrirani u Registru transparentnosti osnovanom Sporazumom Europskog parlamenta i Europske komisije o registru transparentnosti5.

Briše se.

______________

 

5 Sporazum od 16. travnja 2014. između Europskog parlamenta i Europske komisije o osnivanju registra transparentnosti za organizacije i samozaposlene osobe koje sudjeluju u oblikovanju i provedbi politike Europske unije (SL L 277, 19.9.2014., str. 11.).

 

Obrazloženje

Ovdje izbrisati i umetnuti u (novi) članak 11.a stavak 2. Vidi amandman 20.

Amandman    4

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 11. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

Ponašanju zastupnika svojstveno je međusobno poštovanje. Ono se temelji na vrijednostima i načelima utvrđenima u Ugovorima, a naročito u Povelji o temeljnim pravima i njime se poštuje dostojanstvo Parlamenta. Nadalje, ono ne dovodi u pitanje neometani rad Parlamenta, jamčenje sigurnosti i reda u prostorima Parlamenta niti funkcioniranje opreme Parlamenta.

Ponašanju zastupnika svojstveno je međusobno poštovanje i ono se temelji na vrijednostima i načelima utvrđenima u Ugovorima, a naročito u Povelji o temeljnim pravima. Zastupnici poštuju dostojanstvo Parlamenta i ne narušavaju njegov ugled.

Amandman    5

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 11. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

Zastupnici u parlamentarnim raspravama ne smiju se klevetnički, rasistički ili ksenofobno izražavati ili ponašati niti u tom kontekstu isticati natpise ili transparente.

Briše se.

Amandman    6

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 11. – stavak 3. – podstavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

Zastupnici se pridržavaju pravila Parlamenta o postupanju s povjerljivim informacijama.

Briše se.

Amandman    7

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 11. – stavak 3. – podstavak 4.

Tekst na snazi

Izmjena

Nepridržavanje navedenih normi i pravila može dovesti do primjene mjera u skladu s člancima 165., 166. i 167.

Briše se.

Amandman    8

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 11. – stavak 3.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

3.a  Zastupnici ne smiju ugroziti neometani rad Parlamenta, održavanje sigurnosti i reda u prostorima Parlamenta ni funkcioniranje opreme Parlamenta.

Amandman    9

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 11. – stavak 3.b (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

3.b  Zastupnici ne smiju narušavati red u vijećnici i suzdržavaju se od neprimjerenog ponašanja. Zastupnici ne smiju isticati natpise.

Amandman    10

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 11. – stavak 3.c (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

3.c  Zastupnici tijekom parlamentarnih rasprava u vijećnici ne smiju koristiti uvrede.

Amandman    11

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 11. – stavak 3.c (novi) – tumačenje

Tekst na snazi

Izmjena

 

Pri ocjenjivanju je li jezik kojim se zastupnik koristi u parlamentarnoj raspravi uvredljiv trebalo bi uzeti u obzir, između ostalog, prepoznatljive namjere govornika, percepciju izjave u javnosti, mjeru u kojoj ona šteti dostojanstvu i ugledu Parlamenta te slobodu govora dotičnog zastupnika. Na primjer, klevetnički jezik, „govor mržnje”, a posebno poticanje na diskriminaciju po bilo kojoj osnovi iz članka 21. Povelje o temeljnim pravima, uobičajeno će se smatrati „uvredljivim jezikom” u smislu ovog članka.

Amandman    12

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 11. – stavak 3.d (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

3.d  Zastupnici su dužni pridržavati se pravila Parlamenta o postupanju s povjerljivim informacijama.

Amandman    13

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 11. – stavak 3.e (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

3.e  Zastupnici se suzdržavaju od svake vrste psihološkog i spolnog uznemiravanja i pridržavaju se Kodeksa primjerenog ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu prilikom obnašanja dužnosti, koji se prilaže ovom Poslovniku.1a

 

Zastupnik ne može biti izabran za obnašanje dužnosti u Parlamentu ili njegovim tijelima, biti imenovan izvjestiteljem ili sudjelovati u službenom izaslanstvu ili međuinstitucijskim pregovorima ako nije potpisao izjavu koja se odnosi na navedeni Kodeks.

 

____________________

 

1a Kodeks primjerenog ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu prilikom obnašanja dužnosti, koji je Predsjedništvo donijelo 2. srpnja 2018., postaje prilog ovom Poslovniku.

Amandman    14

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 11. – stavak 4.

Tekst na snazi

Izmjena

4.  Primjena ovog članka ne utječe ni na koji drugi način na dinamičnost parlamentarnih rasprava niti umanjuje slobodu govora zastupnika.

Briše se.

Temelji se na potpunom poštovanju ovlasti zastupnika utvrđenih primarnim pravom Unije i Statutom zastupnika.

 

Temelji se na načelu transparentnosti tako da se osigura da su relevantne odredbe jasne zastupnicima koji se osobno obavještavaju o svojim pravima i obvezama.

 

Amandman    15

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 11. – stavak 5.

Tekst na snazi

Izmjena

5.  Ako osoba koju je zaposlio zastupnik ili druga osoba kojoj je zastupnik omogućio pristup prostorima ili opremi Parlamenta prekrši pravila ponašanja utvrđena u stavku 3., dotičnom zastupniku mogu se, prema potrebi, odrediti sankcije utvrđene u članku 166.

5.  Ako osoba koja radi za zastupnika ili drugu osobu kojoj je zastupnik omogućio pristup prostorima ili opremi Parlamenta prekrši pravila ponašanja utvrđena u ovom članku, navedeno ponašanje može se, kad je to primjereno, pripisati dotičnom zastupniku.

Amandman    16

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 11. – stavak 5.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

5.a  Primjena ovog članka ne utječe ni na koji drugi način na dinamičnost parlamentarnih rasprava niti umanjuje slobodu govora zastupnika.

Amandman    17

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 11. – stavak 5.b (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

5.b  Ovaj se članak primjenjuje, mutatis mutandis, na tijela, odbore i izaslanstva Parlamenta.

Obrazloženje

Predloženi dodatak kako bi se, po analogiji s člankom 165. stavkom 7., osigurala primjena sustava sankcija zbog povrede dužnosti u odborima, tijelima i izaslanstvima Parlamenta.

Amandman    18

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 11. – stavak 6.

Tekst na snazi

Izmjena

6.  Kvestori određuju najveći broj asistenata koje svaki zastupnik može registrirati.

Briše se.

Obrazloženje

Ovdje izbrisati i umetnuti u novi članak 11.b. Vidi amandman 20.

Amandman    19

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 11. – stavak 7.

Tekst na snazi

Izmjena

7.  Kodeks ponašanja te prava i povlastice bivših zastupnika utvrđuju se odlukom Predsjedništva. Nema razlike u postupanju s bivšim zastupnicima.

Briše se.

Obrazloženje

Ovdje izbrisati i umetnuti u (novi) članak 11.a stavak 5. Vidi amandman 20.

Amandman    20

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 11.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 11.a

 

Financijski interesi zastupnika i registar transparentnosti

 

1.  Pravila kojima se uređuje transparentnost financijskih interesa njegovih zastupnika Parlament utvrđuje u obliku Kodeksa ponašanja koji donosi većinom glasova svojih zastupnika i koji se prilaže ovom Poslovniku kao prilog1a.

 

Ta pravila ne utječu ni na koji drugi način na obnašanje zastupničke dužnosti ili bilo koje s njim povezane političke ili druge aktivnosti niti ih ograničavaju.

 

2.  Zastupnici bi trebali usvojiti sustavnu praksu sastajanja isključivo s predstavnicima interesnih skupina koji su službeno registrirani u Registru transparentnosti uspostavljenim Sporazumom Europskog parlamenta i Europske komisije o registru transparentnosti1b.

 

3  Zastupnici bi na internetu trebali objavljivati sve dogovorene sastanke s predstavnicima interesnih skupina obuhvaćenima registrom transparentnosti. Ne dovodeći u pitanje članak 4. stavak 6. Priloga I., izvjestitelji, izvjestitelji u sjeni i predsjednici odbora za svako izvješće objavljuju na internetu sve sjednice s predstavnicima interesnih skupina iz područja primjene registra transparentnosti. Predsjedništvo pruža potrebnu infrastrukturu na internetskim stranicama Parlamenta.

 

4.  Predsjedništvo se dužno pobrinuti za potrebnu infrastrukturu na stranici za zastupnike u okviru internetske stranice Parlamenta za one zastupnike koji žele objaviti dobrovoljnu reviziju ili potvrdu, kako je predviđeno mjerodavnim člancima Statuta zastupnika i njegovim provedbenim mjerama, da je korištenje naknade za opće troškove u skladu s mjerodavnim člancima Statuta zastupnika i njegovim provedbenim mjerama.

 

5.  Kodeks ponašanja te prava i povlastice bivših zastupnika utvrđuju se odlukom Predsjedništva. Nema razlike u postupanju s bivšim zastupnicima.

 

__________________

 

1a Vidi Prilog I.

 

1b Sporazum od 16. travnja 2014. između Europskog parlamenta i Europske komisije o osnivanju registra transparentnosti za organizacije i samozaposlene osobe koje sudjeluju u oblikovanju i provedbi politike Europske unije (SL L 277, 19.9.2014., str. 11.).

Obrazloženje

Vidi amandmane 2., 3. i 18.

Amandman    21

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 34. – stavak 1.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

1.a  Međuklubovi i druge neslužbene skupine moraju biti potpuno transparentni u svojim aktivnostima i ne smiju djelovati na način koji bi mogao dovesti do zabluda u vezi sa službenim djelovanjem Parlamenta ili njegovih tijela. Oni ne smiju organizirati događanja u trećim zemljama koja se podudaraju sa službenim putovanjem službenog tijela Parlamenta, uključujući službeno izaslanstvo za promatranje izbora.

Amandman    22

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 34. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Takve skupine moraju biti potpuno transparentne u svojim aktivnostima i ne smiju djelovati na način koji bi mogao dovesti do zabluda u vezi sa službenim djelovanjem Parlamenta ili njegovih tijela. Ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u pravilima o osnivanju takvih skupina koje je usvojilo Predsjedništvo, klubovi zastupnika im mogu olakšati rad pružanjem logističke podrške.

2.  Ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u unutarnjim pravilima Parlamenta o osnivanju takvih skupina, jedan od klubova zastupnika može im olakšati rad pružanjem logističke podrške.

Amandman    23

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 34. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Druge neslužbene skupine zastupnika također moraju do kraja sljedećeg mjeseca prijaviti svaku pomoć u novcu ili naravi koju zastupnici nisu osobno prijavili u skladu sa svojim obvezama iz Priloga I.

Amandman    24

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 34. – stavak 3.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

3.a  Samo interesne skupine upisane u registar transparentnosti mogu sudjelovati u aktivnostima međukluba ili drugim neslužbenim aktivnostima organiziranim u prostorijama Parlamenta, primjerice prisustvovanjem sastancima ili događanjima međuskupine ili drugih neslužbenih skupina, pružanjem potpore događanjima ili sudjelovanjem u svojstvu sudomaćina.

Amandman    25

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 34. – stavak 4.

Tekst na snazi

Izmjena

4.  Kvestori vode registar prijava iz stavka 3. Taj se registar objavljuje na internetskoj stranici Parlamenta. Kvestori donose detaljna pravila o tim prijavama i osiguravaju učinkovitu primjenu ovoga članka.

4.  Kvestori vode registar prijava iz stavka 3. Kvestori donose detaljna pravila o tim prijavama i njihovu objavljivanju na internetskoj stranici Parlamenta.

Amandman    26

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 34. – stavak 4.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

4.a  Kvestori su dužni pobrinuti se za djelotvornu provedbu ovog članka.

Amandman    27

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 128. – stavak 4.

Tekst na snazi

Izmjena

4.  Jedan od podnositelja može izložiti pitanje u Parlamentu. Primatelj odgovara na pitanje.

4.  Jedan od zastupnika kojeg su podnositelji unaprijed odredili izlaže pitanje u Parlamentu. Pitanje se ne razmatra ako taj zastupnik nije prisutan. Primatelj odgovara na pitanje.

Obrazloženje

Usklađivanje s niže navedenim prijedlogom članka 130.b stavka 4.

Amandman    28

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 130. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

1.  Svaki zastupnik može postaviti pitanja predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji ili potpredsjedniku Komisije/Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i na njih tražiti pisani odgovor, u skladu s kriterijima utvrđenima u prilogu ovom Poslovniku27. Za sadržaj pitanja odgovorni su isključivo njihovi podnositelji.

1.  Svaki zastupnik, klub zastupnika ili odbor mogu postaviti pitanja predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji ili potpredsjedniku Komisije/Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i na njih tražiti pisani odgovor, u skladu s kriterijima utvrđenima u prilogu ovom Poslovniku27. Za sadržaj pitanja odgovorni su isključivo njihovi podnositelji.

________________________

____________________

27 Vidi Prilog II.

27 Vidi Prilog II.

Amandman    29

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 130. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Pitanja se podnose predsjedniku. U slučaju dvojbi oko dopuštenosti pitanja odlučuje predsjednik. Odluka predsjednika ne temelji se isključivo na odredbama iz priloga navedenog u stavku 1. nego općenito na odredbama ovog Poslovnika. Podnositelja pitanja obavještava se o obrazloženoj odluci predsjednika.

2.  Pitanja se podnose predsjedniku u elektroničkom obliku. U slučaju dvojbi oko dopuštenosti pitanja odlučuje predsjednik. Odluka predsjednika ne temelji se isključivo na odredbama iz priloga navedenog u stavku 1. nego općenito na odredbama ovog Poslovnika. Podnositelja pitanja obavještava se o obrazloženoj odluci predsjednika.

Amandman    30

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 130. – stavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

3.  Pitanja se podnose u elektroničkom formatu. Svaki zastupnik može podnijeti najviše dvadeset pitanja tijekom razdoblja od tri mjeseca.

3.  Svaki zastupnik, klub zastupnika ili odbor mogu podnijeti najviše dvadeset pitanja tijekom razdoblja od tri mjeseca. Primatelj u pravilu odgovara na pitanja u roku od šest tjedana nakon što su mu ona proslijeđena. Međutim, svaki zastupnik, klub zastupnika ili odbor svakog mjeseca mogu jedno od svojih pitanja proglasiti „prioritetnim pitanjem” na koje primatelj mora odgovoriti u roku od tri tjedna nakon što mu je ono proslijeđeno.

Amandman    31

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 130. – stavak 5.

Tekst na snazi

Izmjena

5.  Ako primatelj ne može odgovoriti na pitanje u roku od tri tjedna (prioritetno pitanje) ili šest tjedana (neprioritetno pitanje) nakon što mu je ono proslijeđeno, ono se na zahtjev podnositelja može uvrstiti u dnevni red sljedeće sjednice nadležnog odbora.

5.  Ako primatelj nije odgovorio na pitanje u roku predviđenom u stavku 3., nadležni ga odbor može uvrstiti u dnevni red svoje sljedeće sjednice.

Amandman    32

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 130. – stavak 6.

Tekst na snazi

Izmjena

6.  Svaki zastupnik može podnijeti samo jedno prioritetno pitanje svaki mjesec.

Briše se.

Amandman    33

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 130. – stavak 7.

Tekst na snazi

Izmjena

7.  Pitanja i odgovori, uključujući pripadajuće priloge, objavljuju se na internetskoj stranici Parlamenta.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    34

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 130.a

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 130.a

Briše se.

Kraća zastupnička pitanja za pisani odgovor

 

1.  U kraćim zastupničkim pitanjima, koja dolaze u obliku pitanja za pisani odgovor, odbor, klub zastupnika ili najmanje pet posto zastupnika u Europskom parlamentu može zatražiti od Vijeća, Komisije ili potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da Parlamentu pruži informacije o točno određenim pitanjima.

 

Ta se pitanja podnose predsjedniku, koji, ako su pitanja općenito u skladu s Poslovnikom i kriterijima utvrđenim u prilogu Poslovniku28, od primatelja pitanja traži da odgovori u roku od dva tjedna; predsjednik može produljiti taj rok nakon savjetovanja s autorima pitanja.

 

2.  Pitanja i odgovori objavljuju se na internetskim stranicama Parlamenta.

 

_____________________

 

28 Vidi Prilog II.

 

Obrazloženje

Briše se zbog spajanja članaka 130 i 130.a.

Amandman    35

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 130.b – naslov

Tekst na snazi

Izmjena

Dulja zastupnička pitanja za pisani odgovor s raspravom

Dulja zastupnička pitanja za pisani odgovor

Amandman    36

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 130.b – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

1.  Odbor, klub zastupnika ili najmanje pet posto zastupnika u Europskom parlamentu može postaviti dulja zastupnička pitanja, tj. pitanja za pisani odgovor s raspravom, Vijeću, Komisiji ili potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Pitanja mogu obuhvaćati kratko obrazloženje.

1.  Klub zastupnika može postaviti dulja pitanja za pisani odgovor Vijeću, Komisiji ili potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Takva se pitanja u pisanom obliku podnose predsjedniku, koji, ako su pitanja općenito u skladu s Poslovnikom i kriterijima utvrđenim u prilogu Poslovniku29, smjesta obavještava primatelja pitanja o tome i od njega traži da navede hoće li odgovoriti i kada.

 

_____________________

 

29 Vidi Prilog II.

 

Amandman    37

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 130.b – stavak 1.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

1.a  Dulje zastupničko pitanje mora biti u općem interesu i predsjedniku se podnosi u pisanom obliku. Ne smije sadržavati više od 500 riječi. Ako je dulje zastupničko pitanje općenito u skladu s Poslovnikom, predsjednik ga smjesta dostavlja primatelju pitanja za pisani odgovor.

Amandman    38

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 130.b – stavak 1.b (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

1.b  Dopušta se najviše 30 duljih zastupničkih pitanja godišnje. Konferencija predsjednika osigurava pravednu raspodjelu tih pitanja među klubovima zastupnika, a nijedan klub zastupnika ne smije podnijeti više od jednog takvog pitanja mjesečno.

Amandman    39

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 130.b – stavak 1.c (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

1.c  Ako primatelj pitanja ne odgovori na dulje zastupničko pitanje u roku od šest tjedana nakon što mu je ono proslijeđeno, pitanje se na zahtjev podnositelja uvrštava u konačni prijedlog dnevnog reda Parlamenta u skladu s postupkom predviđenim u članku 149. i prema uvjetima iz stavka 3.a.

Obrazloženje

Vidi amandman 40.

Amandman    40

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 130.b – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Nakon primitka pisanog odgovora, dulje zastupničko pitanje uvrštava se u prijedlog dnevnog reda Parlamenta u skladu s postupkom predviđenim u članku 149. Rasprava se održava ako to zatraži odbor, klub zastupnika ili najmanje pet posto zastupnika u Parlamentu.

2.  Nakon primitka pisanog odgovora, ako zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag to zatraže, dulje zastupničko pitanje uvrštava se u konačni prijedlog dnevnog reda Parlamenta u skladu s postupkom predviđenim u članku 149. i prema uvjetima iz stavka 3.a.

Amandman    41

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 130.b – stavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

3.  Ako primatelj odbije odgovoriti na pitanje ili to ne učini u roku od tri tjedna, pitanje se uvrštava u prijedlog dnevnog reda. Rasprava se održava ako to zatraži odbor, klub zastupnika ili najmanje pet posto zastupnika u Parlamentu. Prije rasprave jednom od podnositelja pitanja može se dopustiti da dodatno obrazloži pitanje.

Briše se.

Obrazloženje

Vidi amandman 38.

Amandman    42

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 130.b – stavak 3.a

Tekst na snazi

Izmjena

 

3.a Tijekom iste sjednice može se raspravljati o najviše tri dulja zastupnička pitanja. Ako se tijekom iste sjednice zatraži rasprava za više od tri dulja zastupnička pitanja, Konferencija predsjednika uključuje ih u konačni prijedlog dnevnog reda redoslijedom kojim je zaprimila zahtjeve za raspravu.

Amandman    43

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 130.b – stavak 4.

Tekst na snazi

Izmjena

4.  Jedan od podnositelja može izložiti pitanje u Parlamentu. Na pitanje odgovara jedan predstavnik dotične institucije.

4.  Dulje zastupničko pitanje u Parlamentu izlaže zastupnik kojeg su unaprijed imenovali autor pitanja ili oni koji traže raspravu u skladu sa stavkom 2. Dulje zastupničko pitanje ne razmatra se ako taj zastupnik nije prisutan. Primatelj odgovara na pitanje.

Članak 123. stavci od 2. do 5. u vezi s podnošenjem prijedloga rezolucija i glasovanjem o njima primjenjuju se mutatis mutandis.

Članak 123. stavci od 2. do 8. u vezi s podnošenjem prijedloga rezolucija i glasovanjem o njima primjenjuju se mutatis mutandis.

Amandman    44

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 130.b – stavak 5.

Tekst na snazi

Izmjena

5.  Pitanja i odgovori na njih objavljuju se na internetskim stranicama Parlamenta.

5.  Zastupnička pitanja i odgovori na njih objavljuju se na internetskim stranicama Parlamenta.

Amandman    45

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 165. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

1.  Predsjednik opominje svakog zastupnika koji naruši neometano odvijanje sjednice ili čije ponašanje nije u skladu s odgovarajućim odredbama članka 11.

1.  Predsjednik opominje svakog zastupnika koji prekrši pravila ponašanja utvrđena u članku 11. stavcima 3.b ili 3.c.

Amandman    46

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 165. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Ako se prijestup ponovi, predsjednik zastupnika opominje po drugi put, što se unosi u zapisnik.

2.  Ako se kršenje ponovi, predsjednik zastupnika opominje drugi put, što se unosi u zapisnik.

Amandman    47

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 165. – stavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

3.  Ako se ometanje nastavi ili je počinjen daljnji prijestup, predsjednik dotičnom zastupniku može oduzeti riječ i udaljiti ga iz vijećnice do kraja dnevne sjednice. Predsjednik mjeru udaljavanja s dnevne sjednice u slučajevima iznimno ozbiljnog narušavanja reda može izreći odmah i bez druge opomene. Glavni tajnik osigurava trenutačno provođenje ovih stegovnih mjera uz pomoć parlamentarnih podvornika i po potrebi Službe sigurnosti Parlamenta.

3.  Ako se kršenje nastavi ili je počinjeno daljnje kršenje, predsjednik dotičnom zastupniku može oduzeti riječ i udaljiti ga iz vijećnice do kraja dnevne sjednice. Predsjednik mjeru udaljavanja s dnevne sjednice u slučajevima iznimno ozbiljnog narušavanja reda može izreći odmah i bez druge opomene. Glavni tajnik osigurava trenutačno provođenje ovih stegovnih mjera uz pomoć parlamentarnih podvornika i po potrebi Službe sigurnosti Parlamenta.

Amandman    48

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 165. – stavak 5.

Tekst na snazi

Izmjena

5.  Predsjednik može odlučiti prekinuti emitiranje sjednice uživo u slučaju klevetničkog, rasističkog ili ksenofobnog govora ili ponašanja zastupnika.

5.  Predsjednik može odlučiti prekinuti emitiranje sjednice uživo u slučaju da zastupnik prekrši članak 11. stavke 3.b ili 3.c.

Amandman    49

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 165. – stavak 6. – podstavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

Predsjednik može odlučiti da iz audiovizualne snimke rasprava izbriše one dijelove govora zastupnika koji sadrže klevetnički, rasistički ili ksenofobni govor.

Predsjednik može odlučiti da iz audiovizualne snimke rasprava izbriše one dijelove govora zastupnika kojima se krši članak 11. stavci 3.b ili 3.c.

Amandman    50

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 166. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

1.  U ozbiljnim slučajevima narušavanja reda ili ometanja rada Parlamenta, čime se krše načela utvrđena člankom 11., predsjednik donosi obrazloženu odluku o odgovarajućoj sankciji.

1.  U ozbiljnim slučajevima kršenja članka 11. stavaka od 3.a do 5.b., predsjednik donosi obrazloženu odluku o odgovarajućoj sankciji u skladu s ovim člankom.

 

Kad je riječ o članku 11. stavcima 3.b ili 3.c, predsjednik može donijeti obrazloženu odluku na temelju tog članka bez obzira na to jesu li dotičnom zastupniku prethodno određene trenutačne mjere u skladu s člankom 165.

 

Kad je riječ o članku 11. stavku 3.e, predsjednik može donijeti obrazloženu odluku na temelju ovog članka isključivo nakon utvrđivanja slučaja uznemiravanja u skladu s mjerodavnim internim administrativnim postupkom o uznemiravanju i njegovoj prevenciji.

 

Predsjednik može zastupniku izreći sankciju u slučajevima koji su predviđeni ovim Poslovnikom ili odlukom koju je u skladu s člankom 25. Predsjedništvo donijelo za primjenu ovog članka.

Predsjednik poziva dotičnog zastupnika da prije donošenja odluke podnese pisane primjedbe. U iznimnim slučajevima, predsjednik može sazvati saslušanje dotičnog zastupnika.

 

Odluka se dotičnom zastupniku dostavlja preporučenim pismom ili mu je, u hitnim slučajevima, dostavljaju podvornici.

 

Nakon dostave odluke dotičnom zastupniku, predsjednik u Parlamentu priopćava svaku sankciju izrečenu zastupniku. O njoj obavještava predsjedatelje tijela, odbora i izaslanstava čiji je zastupnik član.

 

Nakon što sankcija postane konačna, do kraja se saziva objavljuje na vidljivom mjestu na internetskoj stranici Parlamenta i tamo ostaje do kraja parlamentarnog saziva .

 

Amandman    51

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 166. – stavak 1.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

1.a  Predsjednik poziva dotičnog zastupnika da prije donošenja odluke podnese pisane primjedbe. Predsjednik umjesto toga može odlučiti sazvati saslušanje kad god je to primjerenije.

 

Odluka o izricanju sankcije dotičnom se zastupniku dostavlja preporučenim pismom ili mu je, u hitnim slučajevima, dostavljaju podvornici.

 

Nakon dostave odluke dotičnom zastupniku, predsjednik u Parlamentu priopćava svaku sankciju izrečenu zastupniku. O njoj obavještava predsjedatelje tijela, odbora i izaslanstava čiji je zastupnik član.

 

Nakon što sankcija postane konačna, do kraja se saziva objavljuje na vidljivom mjestu na internetskoj stranici Parlamenta i tamo ostaje do kraja parlamentarnog saziva.

Amandman    52

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 166. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Kod procjene opaženog ponašanja u obzir se uzima njegova iznimnost, učestalost ili ustrajnost te stupanj njegove ozbiljnosti.

2.  Kod procjene opaženog ponašanja u obzir se uzima njegova iznimnost, učestalost ili ustrajnost te stupanj njegove ozbiljnosti. Po potrebi se u obzir uzima i moguća šteta koja se nanosi dostojanstvu i ugledu Parlamenta.

Vidljive radnje koje se mogu tolerirati, pod uvjetom da nisu uvredljive, klevetničke, rasističke ili ksenofobne te da ostaju u prihvatljivim granicama, treba razlikovati od onih koje aktivno ometaju parlamentarne aktivnosti.

 

Obrazloženje

Predlaže se brisanje ovog tumačenja jer se izmijenjeni članak 166. više neće odnositi na pravila o ponašanju te bi ovo tumačenje bilo suvišno ima li se u vidu sadržaj novog predloženog članka 11. stavka 3.b.

Amandman    53

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 166. – stavak 4.

Tekst na snazi

Izmjena

4.  Mjere utvrđene u stavku 3. točkama od (b) do (e) mogu se udvostručiti u slučaju ponovljenih prijestupa ili ako zastupnik odbije poštovati mjeru donesenu u skladu s člankom 165. stavkom 3.

4.  Mjere utvrđene u stavku 3. točkama od (b) do (e) mogu se udvostručiti u slučaju ponovljenih kršenja ili ako zastupnik odbije poštovati mjeru donesenu u skladu s člankom 165. stavkom 3.

Amandman    54

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 174. – stavak 7.

Tekst na snazi

Izmjena

7.  Predsjednik može staviti druge amandmane na skupno glasovanje ako se međusobno nadopunjavaju, osim ako klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne zahtijevaju odvojena glasovanja ili glasovanja po dijelovima. Podnositelji amandmana mogu predložiti i skupna glasovanja ako se njihovi amandmani međusobno nadopunjavaju.

7.  Predsjednik može staviti druge amandmane na skupno glasovanje ako se međusobno nadopunjavaju, osim ako klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne zahtijevaju odvojena glasovanja ili glasovanja po dijelovima. Podnositelji amandmana mogu predložiti i skupna glasovanja za svoje amandmane.

Amandman    55

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 174. – stavak 10.

Tekst na snazi

Izmjena

10.  U slučaju amandmana za koje se zahtijeva poimenično glasovanje glasuje se za svaki amandman pojedinačno.

10.  U slučaju amandmana za koje se zahtijeva poimenično glasovanje glasuje se odvojeno od drugih amandmana.

Amandman    56

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 177. – tumačenje

Tekst na snazi

Izmjena

Svaka povreda ovog članka smatra se ozbiljnim slučajem narušavanja reda na koje se odnosi članak 166. stavak 1. i ima pravne posljedice navedene u tom članku.

Svaka povreda ovog članka smatra se ozbiljnim slučajem kršenja članka 11. stavka 3.b.

Obrazloženje

Nužno usklađivanje teksta s novim člankom 11. stavkom 3.b.

Amandman    57

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 196.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 196.

Članak 196.

Osnivanje stalnih odbora

Osnivanje stalnih odbora

Na prijedlog Konferencije predsjednika Parlament osniva stalne odbore. Njihove se nadležnosti određuju u prilogu ovom Poslovniku52 koji se prihvaća većinom danih glasova. Članovi odbora imenuju se tijekom prve sjednice novoizabranog Parlamenta te iznova nakon dvije i pol godine.

Na prijedlog Konferencije predsjednika Parlament osniva stalne odbore. Njihove se nadležnosti određuju u prilogu ovom Poslovniku52 koji se prihvaća većinom danih glasova. Članovi odbora imenuju se tijekom prve sjednice novoizabranog Parlamenta.

Nadležnosti stalnih odbora ne moraju se odrediti u trenutku njihova osnivanja.

Nadležnosti stalnih odbora mogu se ponovno odrediti i nakon njihova osnivanja.

_________________

_________________

52 Vidi Prilog V.

52 Vidi Prilog V.

Obrazloženje

Predložene promjene koje se odnose na članak 196. stupile bi na snagu 2019. godine zajedno s izmijenjenim člankom 196.

Amandman    58

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 204. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

1.  Nakon što su članovi odbora imenovani u skladu s člankom 199., odbor na prvoj sjednici bira Predsjedništvo koje se sastoji od predsjednika i potpredsjednika, izabranih između punopravnih članova tog odbora odvojenim glasovanjem. O broju potpredsjednika koji će biti izabrani odlučuje Parlament na prijedlog Konferencije predsjednika. Sastav predsjedništva svakog odbora mora odražavati raznolikost Parlamenta; nije dozvoljeno da svi članovi predsjedništva budu muškarci ili svi žene ili da su svi potpredsjednici iz iste države članice.

1.  Nakon što su članovi odbora imenovani u skladu s člankom 199. te iznova nakon dvije i pol godine, odbor na prvoj sjednici bira Predsjedništvo koje se sastoji od predsjednika i potpredsjednika, izabranih između punopravnih članova tog odbora odvojenim glasovanjem. O broju potpredsjednika koji će biti izabrani odlučuje Parlament na prijedlog Konferencije predsjednika. Sastav predsjedništva svakog odbora mora odražavati raznolikost Parlamenta; nije dozvoljeno da svi članovi predsjedništva budu muškarci ili svi žene ili da su svi potpredsjednici iz iste države članice.

Obrazloženje

Pojašnjenje zbog predložene izmjene članka 196.

Amandman    59

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 210.a – naslov

Tekst na snazi

Izmjena

Postupak za rad odbora s povjerljivim informacijama koje je Parlament zaprimio

Postupak za rad odbora s povjerljivim informacijama na sjednici odbora koja je zatvorena za javnost

Amandman    60

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 210.a – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

Kada predsjednik odbora proglasi da se primjenjuje povjerljivi postupak, na raspravi su nazočni samo članovi odbora, dužnosnici i stručnjaci koje je predsjednik unaprijed odredio i čija je nazočnost nužna.

Kada predsjednik odbora proglasi da se primjenjuje povjerljivi postupak, rasprava je zatvorena za javnost i nazočni mogu biti samo članovi odbora, uključujući zamjenske članove. Odbor, u skladu s mjerodavnim međuinstitucijskim pravnim okvirom, može donijeti odluku da na raspravi mogu biti nazočni i drugi zastupnici u skladu s člankom 206. stavkom 3. Na raspravi mogu biti nazočne i osobe za koje je predsjednik unaprijed odredio da imaju pravo na informacije, uz dužno poštovanje svih ograničenja koja proizlaze iz mjerodavnih pravila Europskog parlamenta kojima se uređuje postupanje s povjerljivim informacijama. Moguća je primjena dodatnih ograničenja za rad s povjerljivim informacijama na razini CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL i višoj, ili u slučaju posebnih ograničenja pristupa koja proizlaze iz međuinstitucijskog pravnog okvira.

Obrazloženje

Glavni je cilj ove izmjene izbjeći svaku moguću nedosljednost s mjerodavnim provedbenim pravilima o postupanju s povjerljivim informacijama (Odluka Predsjedništva od 14. travnja 2013.) kao i s mjerodavnim međuinstitucijskim dogovorima.

Amandman    61

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 210.a – stavak 4.

Tekst na snazi

Izmjena

4.  Zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag u odboru koji je primijenio postupak povjerljivosti mogu zatražiti razmatranje kršenja povjerljivosti. Taj zahtjev može biti uvršten na dnevni red sljedeće sjednice odbora. Većinom glasova svojih članova odbor može donijeti odluku o predaji predmeta predsjedniku radi daljnjeg razmatranja u skladu s člancima 11. i 166.

4.  Ne dovodeći u pitanje mjerodavna pravila o povredi povjerljivosti općenito, zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag u odboru koji je primijenio postupak povjerljivosti mogu zatražiti razmatranje kršenja povjerljivosti. Taj zahtjev može biti uvršten na dnevni red sljedeće sjednice odbora. Većinom glasova svojih članova odbor može donijeti odluku o predaji predmeta predsjedniku radi daljnjeg razmatranja u skladu s člancima 11. i 166.

Amandman    62

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 211. – naslov

Tekst na snazi

Izmjena

Javna saslušanja o inicijativama građana

Javna saslušanja i rasprave o inicijativama građana

Amandman    63

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 211. – stavak 7.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

7.a  Parlament održava raspravu o inicijativi građana objavljenoj u odgovarajućem registru u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 211/2011 na sjednici nakon javnog saslušanja i u trenutku stavljanja rasprave na dnevni red odlučuje hoće li raspravu zaključiti rezolucijom. Raspravu ne zaključuje rezolucijom ako je izvješće o istom ili sličnom predmetu predviđeno za istu ili sljedeću sjednicu, osim ako predsjednik zbog iznimnih razloga ne predloži drukčije. Ako Parlament odluči zaključiti raspravu rezolucijom, odbor nadležan za taj predmet, klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag mogu podnijeti prijedlog rezolucije. Članak 123. stavci od 3. do 8. u vezi s podnošenjem prijedloga rezolucija i glasovanjem o njima primjenjuju se mutatis mutandis.

Amandman    64

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 223.a – naslov – bilješka

Tekst na snazi

Izmjena

61 Članak 223.a primjenjuje se samo na europske političke stranke i europske političke zaklade u smislu članka 2. stavaka 3. i 4. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014. Vidjeti i bilješke uz članka 224. i 225.

61 Članak 223.a primjenjuje se samo na europske političke stranke i europske političke zaklade u smislu članka 2. stavaka 3. i 4. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014.

Amandman    65

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 223.a – stavak 2.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

2.a  Na temelju prvog podstavka članka 10. stavka 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014, skupina od najmanje 50 građana može podnijeti obrazložen zahtjev kojim Parlament poziva da zatraži provjeru iz stavka 2. Taj obrazloženi zahtjev ne smiju pokrenuti ili potpisati zastupnici. On mora sadržavati bitne činjenične dokaze kojima se pokazuje da predmetna europska politička stranka ili europska politička zaklada ne ispunjava uvjete iz stavka 2.

 

Predsjednik nadležnom odboru prosljeđuje dopuštene zahtjeve klubova i građana na daljnje razmatranje.

 

Nakon razmatranja zahtjeva, koje se mora održati u roku od četiri mjeseca nakon što ga predsjednik proslijedio, nadležni se odbor može većinom svojih članova koji predstavljanju najmanje tri kluba zastupnika odlučiti na daljnje djelovanje u pogledu zahtjeva te o tome obavijestiti predsjednika.

 

Skupina građana obavještava se o ishodu razmatranja u odboru.

 

Nakon zaprimanja odluke odbora predsjednik o zahtjevu obavještava Parlament.

 

Parlament nakon te obavijesti većinom glasova odlučuje hoće li podnijeti zahtjev Tijelu za europske političke stranke i europske političke zaklade.

 

Odbor usvaja smjernice za postupanje s takvim zahtjevima skupina građana.

Amandman    66

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 229. – stavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

Te odredbe ne odnose se na predstavke i tekstove o kojima nije potrebno donijeti odluku.

Te odredbe ne odnose se na predstavke, građanske inicijative i tekstove o kojima nije potrebno donijeti odluku.

Obrazloženje

Cilj je osigurati da se aktualni postupci Parlamenta koji se odnose na europske građanske inicijative razmatraju i nakon završetka pojedinog parlamentarnog saziva.

Amandman    67

Poslovnik Europskog parlamenta

Prilog II.a – naslov

Tekst na snazi

Izmjena

KRITERIJI U VEZI S PITANJIMA ZA PISANI ODGOVOR U SKLADU S ČLANCIMA 130., 130.A, 130.B, 131. i 131.A..

KRITERIJI U VEZI S PITANJIMA ZA PISANI ODGOVOR U SKLADU S ČLANCIMA 130., 131. i 131.A

Obrazloženje

Usklađivanje s relevantnim člancima.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

6.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Daniela Aiuto, Albert Deß, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

21

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

PPE

Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 11. siječnja 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti