JELENTÉS az eljárási szabályzat következőket érintő módosításáról: az I. cím 1. és 4. fejezete; az V. cím 3. fejezete; a VII. cím 4. és 5. fejezete; a VIII. cím 1. fejezete; a XII. cím; a XIV. cím és a II. melléklet

12.12.2018 - (2018/2170(REG))

Alkotmányügyi Bizottság
Előadó: Richard Corbett


Eljárás : 2018/2170(REG)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0462/2018
Előterjesztett szövegek :
A8-0462/2018
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az eljárási szabályzat következőket érintő módosításáról:az I. cím 1. és 4. fejezete; az V. cím 3. fejezete; a VII. cím 4. és 5. fejezete; a VIII. cím 1. fejezete; a XII. cím; a XIV. cím és a II. melléklet

(2018/2170(REG))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel eljárási szabályzata 226. és 227. cikkére,

–  tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A8-0462/2018),

1.  úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

2.  úgy határoz, hogy a módosítások a következő ülés első napján lépnek hatályba, kivéve a 11. cikk (3e) bekezdésének második albekezdéséhez és az Európai Parlament képviselőinek megfelelő munkahelyi magatartására vonatkozó kódex 6. és 7. pontjához, valamint a 196. és a 204. cikkhez fűzött módosításokat, amelyek a 2019-ben tartandó európai parlamenti választásokat követő első ülés megnyitásakor lépnek hatályba;

3.  utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás    1

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

11 cikk – cím

Hatályos szöveg

Módosítás

A képviselők pénzügyi érdekeltségei és magatartási szabályok

Magatartási normák

Indokolás

A javaslat a jelenlegi 11. cikk kettéosztására irányul: a 11. cikk csak a képviselők magatartási normáival foglalkozna, az (új) 11a. és 11.b. cikk a jelenlegi 11. cikk (1), (2), (6) és (7) bekezdését is magában foglalná.

Módosítás  2

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

11 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

1.  A Parlament a képviselők pénzügyi érdekeltségeire vonatkozó átláthatósági szabályokat határoz meg az összes képviselő többségével elfogadott magatartási kódex formájában, amelyet mellékletként csatolni kell ezen eljárási szabályzathoz4.

törölve

Az említett szabályok más módon nem hátráltathatják vagy korlátozhatják a képviselőt hivatali tevékenysége, illetve bármely ehhez kapcsolódó politikai vagy egyéb tevékenysége gyakorlásában.

 

______________

 

4 Lásd az I. mellékletet.

 

Indokolás

Innen törlendő, és az új 11a. cikk (1) bekezdésébe illesztendő. Lásd a 20. módosítást.

Módosítás    3

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

11 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

2.  A képviselőknek be kell vezetniük azt a következetes gyakorlatot, hogy csak az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti, az átláthatósági nyilvántartásról szóló megállapodással5 létrehozott átláthatósági nyilvántartásba felvett érdekképviselőkkel tárgyalnak.

törölve

______________

 

5 2014. április 16-i megállapodás az Európai Parlament és a Bizottság között az átláthatósági nyilvántartásról az Európai Unió politikáinak kialakításában és végrehajtásában közreműködő szervek és önfoglalkoztató személyek számára (HL L 277., 2014.9.19., 11. o.) .

 

Indokolás

Innen törlendő, és az új 11a. cikk (2) bekezdésébe illesztendő. Lásd a 20. módosítást.

Módosítás    4

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A képviselők magatartását kölcsönös tiszteletnek kell jellemeznie, annak a Szerződésekben és különösen az Alapjogi Chartában meghatározott értékeken és elveken kell nyugodnia, és meg kell őriznie a Parlament méltóságát. Magatartásuk nem akadályozhatja továbbá a parlamenti munka zökkenőmentes végzését, a biztonság és rend fenntartását a Parlament épületeiben, vagy a Parlament berendezéseinek működését.

A képviselők magatartását kölcsönös tiszteletnek kell jellemeznie, annak a Szerződésekben és különösen az Alapjogi Chartában meghatározott értékeken és elveken kell nyugodnia. A képviselők tiszteletben tartják a Parlament méltóságát, és nem sértik meg a Parlament jó hírét.

Módosítás    5

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A képviselők a parlamenti viták során nem használhatnak rágalmazó, rasszista vagy idegengyűlölő nyelvezetet és nem tanúsíthatnak ilyen magatartást, továbbá nem mutathatnak fel transzparenseket.

törölve

Módosítás    6

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

11 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A képviselők betartják a bizalmas információk kezelésére vonatkozó parlamenti szabályokat.

törölve

Módosítás    7

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

11 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A fenti normák és szabályok be nem tartása a 165., 166. és 167. cikknek megfelelő intézkedések alkalmazásához vezethet.

törölve

Módosítás    8

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

11 cikk – 3 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3a.  A képviselők nem akadályozhatják a parlamenti munka zökkenőmentes végzését, a biztonság és rend fenntartását a Parlament épületeiben, vagy a Parlament berendezéseinek működését.

Módosítás    9

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

11 cikk – 3 b bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3b.  A képviselők nem zavarhatják meg az ülés rendjét, és tartózkodniuk kell a nem megfelelő viselkedéstől. Nem mutathatnak fel transzparenseket.

Módosítás    10

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

11 cikk – 3 c bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3c.  A plenáris ülésteremben tartott parlamenti vitákban a képviselők nem használhatnak sértő nyelvezetet.

Módosítás    11

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

11 cikk – 3 c bekezdés (új) – értelmezés

Hatályos szöveg

Módosítás

 

Annak megítélésekor, hogy valamely képviselő által a parlamenti vita során sértő nyelvezetet használt-e, figyelembe kell venni többek között a felszólaló azonosítható szándékait, a kijelentés nyilvánosság általi felfogását, a Parlament méltóságát és jó hírnevét ért sérelem mértékét, valamint az érintett képviselő szólásszabadságát. E cikk értelmében általában „sértő nyelvezetnek” minősülne például a becsületsértő szóhasználat, a „gyűlöletbeszéd” és a hátrányos megkülönböztetésre való uszítás, különösen, ha annak alapját az Alapjogi Charta 21. cikkében említett bármely vonatkozás képezi.

Módosítás    12

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

11 cikk – 3 d bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3d.  A képviselők betartják a bizalmas információk kezelésére vonatkozó parlamenti szabályokat.

Módosítás    13

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

11 cikk – 3 e bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3e.  A képviselőknek tartózkodniuk kell a pszichológiai vagy szexuális zaklatás minden típusától, és képviselői feladataik ellátása során tiszteletben kell tartaniuk az Európai Parlament képviselőinek megfelelő munkahelyi magatartására vonatkozó, ezen eljárási szabályzathoz csatolt kódexet 1a.

 

Ha a képviselő nem írja alá az e kódexszel kapcsolatos nyilatkozatot, akkor nem választható meg a Parlament vagy annak bármely szerve valamely tisztségére, nem nevezhető ki előadónak, illetve nem vehet részt hivatalos küldöttségben vagy intézményközi tárgyalásokon.

 

____________________

 

1a Az európai parlamenti képviselők megfelelő magatartásának gyakorlására vonatkozó, az Elnökség által 2018. július 2-én elfogadott kódex e szabályzat mellékletét képezi.

Módosítás    14

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

11 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

4.  E cikk alkalmazása egyéb módon nem korlátozhatja a parlamenti viták élénkségét, és a képviselők szólásszabadságát.

törölve

E cikk alkalmazása az Unió elsődleges joga és a képviselők statútuma szerinti képviselői előjogok teljes körű tiszteletben tartásán alapul.

 

E cikk alkalmazása az átláthatóság elvén alapul és garantálja, hogy a képviselők tudomására hozzák a tárgyban hozott intézkedéseket, és egyenként tájékoztassák őket jogaikról és kötelezettségeikről.

 

Módosítás    15

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

11 cikk – 5 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

5.  Ha valamely képviselő alkalmazásában álló személy, illetve más olyan személy, aki a képviselő közbenjárására kapott hozzáférést a Parlament épületeihez vagy berendezéseihez, megsérti a (3) bekezdésben foglalt magatartási szabályokat, a 166. cikkben meghatározott szankciók adott esetben az érintett képviselővel szemben is kiszabhatók.

5.  Ha valamely képviselőnek dolgozó személy, illetve más olyan személy, aki a képviselő közbenjárására kapott hozzáférést a Parlament épületeihez vagy berendezéseihez, adott esetben megsérti az e cikkben foglalt magatartási szabályokat, akkor e magatartása az érintett képviselőnek felróható.

Módosítás    16

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

11 cikk – 5 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5a.  E cikk alkalmazása egyéb módon nem korlátozhatja sem a parlamenti viták élénkségét, sem a képviselők szólásszabadságát.

Módosítás    17

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

11 cikk – 5 b bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5b.  E cikk értelemszerűen alkalmazandó a Parlament szerveire, bizottságaira és küldöttségeire is.

Indokolás

A javasolt kiegészítés célja annak biztosítása, hogy a 165. cikk (7) bekezdése mintájára szankciórendszert a parlamenti bizottságok, testületek és küldöttségek kötelezettségszegésére is alkalmazni lehessen.

Módosítás    18

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

11 cikk – 6 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

6.  Az egyes képviselők által akkreditálható asszisztensek legmagasabb számát a quaestorok határozzák meg.

törölve

Indokolás

Törlendő, és az új 11b. cikkbe illesztendő. Lásd a 20. módosítást.

Módosítás    19

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

11 cikk – 7 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

7.  A magatartási kódexet, valamint a volt képviselők jogait és kiváltságait az Elnökség határozata állapítja meg. A volt képviselőkkel szemben nem alkalmazható megkülönböztető bánásmód.

törölve

Indokolás

Innen törlendő, és az új 11a. cikk (5) bekezdésébe illesztendő. Lásd a 20. módosítást.

Módosítás    20

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

11 a cikk (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

A képviselők pénzügyi érdekeltségei és átláthatósági nyilvántartás

 

1.  A Parlament a képviselők pénzügyi érdekeltségeire vonatkozó átláthatósági szabályokat határoz meg az összes képviselő többségével elfogadott magatartási kódex formájában, amelyet mellékletként csatolni kell ezen eljárási szabályzathoz1a.

 

Az említett szabályok más módon nem hátráltathatják vagy korlátozhatják a képviselőt hivatali tevékenysége, illetve bármely ehhez kapcsolódó politikai vagy egyéb tevékenysége gyakorlásában.

 

2.  A képviselőknek be kell vezetniük azt a következetes gyakorlatot, hogy csak az Európai Parlament és az Európai Bizottság között kötött, az átláthatósági nyilvántartásról szóló megállapodással1b létrehozott átláthatósági nyilvántartásba felvett érdekképviselőkkel tárgyalnak.

 

3  A képviselőknek az átláthatósági nyilvántartás alkalmazási körébe tartozó összes érdekképviselővel betervezett találkozójukat nyilvánosságra kell hozniuk az interneten. Az I. melléklet 4. cikke (6) bekezdésének sérelme nélkül, az előadók, az árnyékelőadók és a bizottsági elnökök minden jelentés esetében közzéteszik az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá tartozó érdekképviselőkkel tartandó, az ütemtervükbe felvett minden találkozót. Az Elnökség a Parlament honlapján biztosítja az ehhez szükséges infrastruktúrát.

 

4.  Az Elnökség a Parlament honlapján a képviselők személyes online oldalán biztosítja a szükséges infrastruktúrát azon képviselők számára, akik a képviselői statútum alkalmazandó szabályainak és végrehajtási rendelkezéseinek megfelelően önkéntes ellenőrzés eredményének vagy megerősítésnek a közzétételével nyilvánossá kívánják tenni, hogy a számukra juttatott általános költségtérítés megfelel a képviselői statútumban és e statútum végrehajtási intézkedéseiben foglalt alkalmazandó szabályoknak.

 

5.  A magatartási kódexet, valamint a volt képviselők jogait és kiváltságait az Elnökség határozata állapítja meg. A volt képviselőkkel szemben nem alkalmazható megkülönböztető bánásmód.

 

__________________

 

1a Lásd az I. mellékletet.

 

1b 2014. április 16-i megállapodás az Európai Parlament és a Bizottság között az átláthatósági nyilvántartásról az Európai Unió politikáinak kialakításában és végrehajtásában közreműködő szervek és önfoglalkoztató személyek számára (HL L 277., 2014.9.19., 11. o.) .

Indokolás

Lásd a 2., 3. és 18. módosítást.

Módosítás    21

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

34 cikk – 1 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1a.  A közös munkacsoportok és egyéb nem hivatalos csoportosulások fellépéseinek teljesen átláthatóknak kell lenniük, és nem végezhetnek olyan tevékenységet, amely összetéveszthető a Parlament és szervei hivatalos tevékenységeivel. Nem szervezhetnek olyan eseményeket harmadik országokban, amelyek egybeesnek valamely hivatalos parlamenti szerv, például hivatalos választási megfigyelő küldöttség kiküldetésével.

Módosítás    22

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

34 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

2.  E csoportosulások fellépéseinek teljesen átláthatónak kell lenniük és nem végezhetnek olyan tevékenységet, amely a Parlament és szervei hivatalos tevékenységeivel összetéveszthető. A létrehozásukra vonatkozóan az Elnökség által elfogadott szabályok tiszteletben tartása mellett a képviselőcsoportok logisztikai támogatást nyújtva elősegíthetik tevékenységüket.

2.  Az ilyen csoportosulások létrehozására vonatkozó parlamenti belső szabályok tiszteletben tartása mellett egy képviselőcsoport logisztikai támogatást nyújtva elősegítheti azok tevékenységét.

Módosítás    23

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

34 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

Egyéb nem hivatalos csoportosulások a következő hónap végéig ugyancsak kötelesek nyilatkozni bármely olyan – pénzbeli vagy természetbeni – támogatásról, amelyet a képviselők egyedileg, az I. melléklet szerinti kötelezettségeikkel összhangban nem jelentettek be.

Módosítás    24

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

34 cikk – 3 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3 a.  Csak az átláthatósági nyilvántartásba bejegyzett érdekképviselők vehetnek részt frakcióközi munkacsoportok vagy egyéb nem hivatalos csoportosulások által az Európai Parlament épületeiben szervezett tevékenységekben, például látogathatják, támogathatják vagy társ-házigazdagént lebonyolíthatják frakcióközi munkacsoportok vagy egyéb nem hivatalos csoportosulások üléseit vagy rendezvényeit.

Módosítás    25

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

34 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

4.  A quaestorok nyilvántartást vezetnek a (3) bekezdésben említett nyilatkozatokról. A nyilvántartást közzé kell tenni a Parlament honlapján. A quaestorok megállapítják az e nyilatkozatokra vonatkozó részletes szabályokat és biztosítják e cikk tényleges végrehajtását.

4.  A quaestorok nyilvántartást vezetnek a (3) bekezdésben említett nyilatkozatokról. A quaestorok részletes szabályokat fogadnak el ezekre a nyilatkozatokra és azoknak a Parlament honlapján való közzétételére vonatkozóan.

Módosítás    26

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

34 cikk – 4 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

4a.  A quaestorok biztosítják e cikk hatékony végrehajtását.

Módosítás    27

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

128 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

4.  A kérdést a plenáris ülésen a kérdésfeltevők egyike fejtheti ki. A kérdés címzettjének válaszolnia kell.

4.  A kérdést a plenáris ülésen a kérdésfeltevők által előzetesen kijelölt képviselőnek kell kifejtenie. Ha ez a képviselő nincs jelen, a kérdés elmarad. A kérdés címzettjének válaszolnia kell.

Indokolás

Összehangolás a javasolt 130b. cikk (4) bekezdésével – lásd alább.

Módosítás    28

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

130 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

1.  Az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének bármely képviselő tehet fel írásbeli választ igénylő kérdéseket a mellékletben rögzített feltételeknek megfelelően27. A kérdések tartalmáért teljes mértékben a kérdés megfogalmazója felelős.

1.  Az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének bármely képviselő, képviselőcsoport vagy bizottság tehet fel írásbeli választ igénylő kérdéseket a mellékletben rögzített feltételeknek megfelelően27. A kérdések tartalmáért teljes mértékben a kérdés megfogalmazója felelős.

________________________

____________________

27 Lásd a II. mellékletet.

27 Lásd a II. mellékletet.

Módosítás    29

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

130 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

2.  A kérdéseket az Elnökhöz kell benyújtani. A kérdés elfogadhatóságát érintő ügyekben az Elnök dönt. Az Elnök döntése nem kizárólag az (1) bekezdésben említett melléklet rendelkezésein, hanem általában ezen eljárási szabályzat rendelkezésein alapul. A kérdést benyújtó képviselőt értesíteni kell az Elnök döntéséről és annak indokairól.

2.  A kérdéseket elektronikus formában az Elnökhöz kell benyújtani. A kérdés elfogadhatóságát érintő ügyekben az Elnök dönt. Az Elnök döntése nem kizárólag az (1) bekezdésben említett melléklet rendelkezésein, hanem általában ezen eljárási szabályzat rendelkezésein alapul. A kérdést benyújtó képviselőt értesíteni kell az Elnök döntéséről és annak indokairól.

Módosítás    30

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

130 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

3.  A kérdéseket elektronikus formátumban kell benyújtani. Minden képviselő három egymást követő hónap alatt legfeljebb húsz kérdést nyújthat be.

3.  Minden képviselő, képviselőcsoport vagy bizottság három egymást követő hónap alatt legfeljebb húsz kérdést nyújthat be. Főszabályként a kérdésre a címzettnek a kérdés kézhezvételétől számított hat héten belül kell válaszolnia. Ugyanakkor minden képviselő, képviselőcsoport vagy bizottság az általa feltett kérdések közül minden hónapban egyet „elsőbbségi kérdésként” jelölhet ki, és erre a címzettnek a kézhezvételétől számított három héten belül kell választ adnia.

Módosítás    31

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

130 cikk – 5 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

5.  Ha egy kérdést címzettje a neki való továbbítást követő (elsőbbséget élvező kérdés esetén) háromhetes, illetve (elsőbbséget nem élvező kérdés esetén) hathetes határidőn belül nem tud megválaszolni, a kérdést a megfogalmazó kérésére az illetékes bizottság következő ülésének napirendjére lehet tűzni.

5.  Ha egy kérdés címzettje a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem válaszol, akkor az illetékes bizottság dönthet úgy, hogy a kérdést a következő ülése napirendjére tűzi.

Módosítás    32

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

130 cikk – 6 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

6.  Egy képviselő havonta egy elsőbbséget élvező kérdést terjeszthet elő.

törölve

Módosítás    33

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

130 cikk – 7 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

7.  A kérdéseket és a válaszokat a válaszokhoz kapcsolódó mellékletekkel együtt közzé kell tenni a Parlament honlapján.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    34

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

130a cikk

Hatályos szöveg

Módosítás

130a. cikk

törölve

Írásbeli választ igénylő kisebb interpellációk

 

1.  Bármely bizottság, képviselőcsoport vagy az összes képviselő legalább öt százaléka írásbeli választ igénylő kérdések formájában kisebb interpellációkat intézhet a Tanácshoz, a Bizottsághoz vagy a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez, amelyek kérhetik a Parlament tájékoztatását konkrétan megjelölt kérdésekben.

 

Ezeket a kérdéseket az Elnökhöz kell benyújtani, aki – amennyiben a kérdések általában összhangban vannak az eljárási szabályzattal, és megfelelnek az eljárási szabályzat mellékletében28 meghatározott feltételeknek – felkéri a címzettet, hogy két héten belül válaszoljon; az Elnök a kérdésfeltevővel egyeztetve meghosszabbíthatja ezt a határidőt.

 

2.  A kérdéseket és a válaszokat közzé kell tenni a Parlament honlapján.

 

_____________________

 

28 Lásd a II. mellékletet.

 

Indokolás

A 130. és 130a. cikk összevonását követően törölve.

Módosítás    35

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

130b cikk – cím

Hatályos szöveg

Módosítás

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpellációk vitával

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpellációk

Módosítás    36

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

130b cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

1.  Bármely bizottság, képviselőcsoport vagy az összes képviselő legalább öt százaléka írásbeli választ igénylő kérdések formájában, amelyeket vita követ, nagyobb interpellációkat intézhet a Tanácshoz, a Bizottsághoz vagy a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez A kérdésekhez rövid indokolást lehet fűzni.

1.  A nagyobb interpellációk írásbeli választ igénylő kérdésekből állnak, amelyeket egy képviselőcsoport a Tanácshoz, a Bizottsághoz vagy a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez nyújt be.

Ezeket a kérdéseket az Elnökhöz kell benyújtani, aki – amennyiben a kérdések általában összhangban vannak az eljárási szabályzattal, és megfelelnek az eljárási szabályzat mellékletében29 meghatározott feltételeknek – haladéktalanul tájékoztatja a címzettet a kérdésről, és felkéri, hogy jelezze, megválaszolja-e a kérdést, és ha igen, mikor.

 

_____________________

 

29 Lásd a II. mellékletet.

 

Módosítás    37

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

130b cikk – 1 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1a.  A nagyobb interpelláció általános érdeklődésre tart számot, és azt írásban kell benyújtani az elnöknek. A nagyobb interpelláció terjedelme nem haladhatja meg az 500 szót. Amennyiben a nagyobb interpelláció általánosan összhangban van az eljárási szabályzat rendelkezéseivel, az elnök írásbeli válasz céljából haladéktalanul továbbítja azt a címzettnek.

Módosítás    38

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

130b cikk – 1 b bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1b.  Évente legfeljebb 30 nagyobb interpellációra van lehetőség. Az Elnökök Értekezlete biztosítja az ilyen interpellációk méltányos elosztását a képviselőcsoportok között, és egyetlen képviselőcsoport sem nyújthat be havonta egynél többet.

Módosítás    39

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

130b cikk – 1 c bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1c.  Ha a címzett a hozzá való továbbítástól számított hat héten belül nem válaszol a nagyobb interpellációra, az interpellációt a szerző kérésére a 149. szabályban előírt eljárással összhangban és a (3a) bekezdés alkalmazásával fel kell venni a Parlament végleges napirendtervezetébe.

Indokolás

Lásd a 40. módosítást.

Módosítás    40

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

130b cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

2.  Az írásbeli válasz kézhezvételekor a nagyobb interpellációt a 149. cikkben rögzített eljárásnak megfelelően fel kell venni a Parlament napirendtervezetébe. Amennyiben egy bizottság, képviselőcsoport vagy az összes képviselő legalább öt százaléka azt kéri, vitát kell tartani.

2.  Az írásbeli válasz kézhezvételekor, amennyiben legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport kéri, a nagyobb interpellációt a 149. cikkben rögzített eljárásnak megfelelően és a (3a) bekezdés alkalmazásával fel kell venni a Parlament végleges napirendtervezetébe.

Módosítás    41

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

130b cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

3.  Ha a címzett visszautasítja a kérdésre való válaszadást, vagy azt három héten belül nem válaszolja meg, a kérdést fel kell venni a napirendtervezetbe. Amennyiben egy bizottság, képviselőcsoport vagy az összes képviselő legalább öt százaléka azt kéri, vitát kell tartani. A vita előtt a kérdésfeltevők egyike engedélyt kaphat arra, hogy kiegészítő indokolást fűzzön a kérdéshez.

törölve

Indokolás

Lásd a 38. módosítást.

Módosítás    42

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

130b cikk – 3 a bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3a. Az egyazon ülés során megvitatott nagyobb interpellációk száma nem haladhatja meg a hármat. Ha a vitákat egyazon ülés alkalmával több, mint három nagyobb interpellációra igénylik, akkor az Elnökök Értekezlete azokat a kérelem beérkezési sorrendjében veszi fel a végleges napirendtervezetbe.

Módosítás    43

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

130b cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

4.  A kérdést a plenáris ülésen a kérdésfeltevők egyike fejtheti ki. Az érintett intézmény egy tagja válaszol.

4.  A nagyobb interpellációt a Parlamentben a szerző vagy a vitát a (2) bekezdéssel összhangban kezdeményezők által előzetesen kijelölt képviselő fejti ki. Ha ez a képviselő nincs jelen, a nagyobb interpelláció elmarad. A kérdés címzettjének válaszolnia kell.

A 123. cikk állásfoglalási indítványok előterjesztésére és a róluk tartott szavazásokra vonatkozó (2)–(5) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.

A 123. cikk állásfoglalási indítványok előterjesztésére és a róluk tartott szavazásokra vonatkozó (2)–(8) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.

Módosítás    44

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

130b cikk – 5 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

5.  Ezeket a kérdéseket és a rájuk adott válaszokat közzé kell tenni a Parlament honlapján.

5.  Ezeket az interpellációkat és a rájuk adott válaszokat közzé kell tenni a Parlament honlapján.

Módosítás    45

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

165 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

1.  Az Elnök az ülés zavartalan lebonyolítását akadályozó vagy a 11. cikk vonatkozó rendelkezéseibe ütköző magatartást tanúsító képviselőt rendreutasítja.

1.  Az elnök a 11. cikk (3b) vagy (3c) bekezdésében meghatározott magatartási normákat megsértő képviselőt rendreutasítja.

Módosítás    46

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

165 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

2.  Ismételt rendzavarás esetén az Elnök a képviselőt ismét rendreutasítja, és a rendreutasítás ténye rögzítésre kerül az ülés jegyzőkönyvében.

2.  Ismételt szabálysértés esetén az Elnök a képviselőt ismét rendreutasítja, és a rendreutasítás ténye rögzítésre kerül az ülés jegyzőkönyvében.

Módosítás    47

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

165 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

3.  További vagy folytatódó rendzavarás esetén az Elnök megvonhatja a képviselőtől a szót és az ülés hátralévő részére az ülésteremből kizárhatja. Különösen súlyos rendbontás esetén az Elnök azonnal, második rendreutasítás nélkül is kizárhatja az érintett képviselőt az ülésteremből az ülés hátralévő részére. E fegyelmi intézkedés végrehajtásáról a teremőrök, és szükség esetén a Parlament biztonsági szolgálata segítségével a főtitkár haladéktalanul gondoskodik.

3.  Ha a szabálysértés folytatódik vagy ha újabbra kerül sor, akkor az Elnök megvonhatja a képviselőtől a szót és az ülés hátralévő részére az ülésteremből kizárhatja. Különösen súlyos rendbontás esetén az Elnök azonnal, második rendreutasítás nélkül is kizárhatja az érintett képviselőt az ülésteremből az ülés hátralévő részére. E fegyelmi intézkedés végrehajtásáról a teremőrök, és szükség esetén a Parlament biztonsági szolgálata segítségével a főtitkár haladéktalanul gondoskodik.

Módosítás    48

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

165 cikk – 5 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

5.  Az Elnök elrendelheti az ülés élő közvetítésének megszakítását, amennyiben egy képviselő becsületsértő, rasszista vagy idegengyűlölő nyelvezetet használ vagy magatartást tanúsít.

5.  Az Elnök elrendelheti az ülés élő közvetítésének megszakítását, amennyiben egy képviselő megérti a 11. cikk (3b) vagy (3c) bekezdésében meghatározott magatartási normákat.

Módosítás    49

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

165 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Az Elnök elrendelheti, hogy a parlamenti ülésről készített hang- és képfelvételekből töröljék valamely képviselő felszólalásának becsületsértő, rasszista vagy idegengyűlölő nyelvezetet tartalmazó részeit.

Az Elnök elrendelheti, hogy a parlamenti ülésről készített hang- és képfelvételekből töröljék valamely képviselő felszólalásának a 11. cikk (3b) vagy (3c) bekezdésében meghatározott magatartási normákat sértő részeit.

Módosítás    50

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

166 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

1.  Súlyos rendbontás vagy a parlamenti munka megzavarása esetén – amely sérti a 11. cikkben meghatározott elveket – az Elnök a szankciót megállapító, indoklással ellátott határozatot hoz.

1.  A 11. cikk (3a)–(5b) bekezdéseiben meghatározott magatartási normák súlyos megsértése esetén az elnök e cikknek megfelelően az érintett képviselőt sújtó szankciót megállapító, indoklással ellátott határozatot hoz.

 

A 11. cikk (3b) vagy (3c) bekezdésével kapcsolatban az elnök e cikk alapján indokolással ellátott határozatot fogadhat el, függetlenül attól, hogy a 165. cikk szerinti azonnali intézkedést az érintett képviselő esetében korábban elrendelték-e.

 

A 11. cikk (3e) bekezdésével kapcsolatban az elnök e cikk alapján csak a zaklatásra és annak megelőzésére vonatkozó belső adminisztratív eljárással összhangban megállapított zaklatás esetén fogadhat el indokolással ellátott határozatot.

 

Az elnök büntetést róhat ki egy képviselőre olyan esetekben, amikor ezen eljárási szabályzat vagy az Elnökség által a 25. cikk alapján elfogadott határozat e cikk alkalmazását írja elő.

Az érintett képviselőt az Elnök felkéri írásos észrevételek benyújtására a határozat meghozatala előtt. Kivételes esetekben az Elnök elrendelheti az érintett képviselő szóbeli meghallgatását.

 

A határozatról az érintett képviselőt ajánlott levél vagy sürgős esetekben kézbesítő révén értesíteni kell.

 

Az értesítést követően az érintett képviselővel szemben kiszabott szankciót az Elnök a plenáris ülésen bejelenti. Azon szervek, bizottságok és küldöttségek elnöki tisztségét betöltő személyeket, amelyeknek a képviselő tagja, tájékoztatni kell.

 

A szankciót jogerőssé válását követően a parlamenti ciklus végéig a Parlament honlapján jól láthatóan közzé kell tenni és szerepeltetni kell.

 

Módosítás    51

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

166 cikk – 1 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1a.  Az elnök felkéri az érintett képviselőt, hogy a határozat meghozatala előtt írásban tegye meg észrevételeit. Ha megfelelőbb, akkor az elnök ehelyett szóbeli meghallgatást rendelhet el.

 

A szankciót megállapító határozatról az érintett képviselőt ajánlott levélben. illetve sürgős esetekben futárpostával értesíteni kell.

 

Az értesítésnek az érintett képviselő számára történő megküldését követően az elnök plenáris ülésen bejelenti az érintett képviselővel szemben kiszabott szankciót. Tájékoztatni kell mindazon szervek, bizottságok és küldöttségek elnöki tisztségeit betöltő személyeket, amelyeknek az érintett képviselő tagja.

 

A szankciót a jogerőssé válását követően a parlamenti ciklus végéig a Parlament honlapján jól láthatóan közzé kell tenni és szerepeltetni kell.

Módosítás    52

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

166 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

2.  A tanúsított magatartás értékelésekor annak súlyossága mellett figyelembe kell venni annak egyszeri, visszatérő vagy pedig állandó jellegét.

2.  A tanúsított magatartás értékelésekor annak súlyossága mellett figyelembe kell venni annak egyszeri, visszatérő vagy pedig állandó jellegét. Adott esetben figyelembe kell venni a Parlament méltóságát és jó hírnevét ért esetleges károkat is.

Meg kell különböztetni egymástól a vizuális jellegű megnyilvánulásokat – amelyek abban az esetben tolerálhatók, ha nem sértők, becsületsértők, rasszisták vagy idegengyűlölők és ésszerű határok között maradnak – a parlamenti tevékenység tevékeny megzavarásától.

 

Indokolás

Javasoljuk az értelmezés törlését, mivel egyrészt a felülvizsgált 166. cikk már nem foglalkozik a magatartásra vonatkozó szabályokkal, másrészt pedig a jelen értelmezés felesleges lenne a 11. cikk (3b) bekezdésének javasolt új megfogalmazása fényében.

Módosítás    53

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

166 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

4.  A (3) bekezdés b)–e) pontjában foglalt intézkedések megduplázhatóak ismételt szabályszegés esetén, illetve amennyiben a képviselő megtagadja a 165. cikk (3) bekezdése szerint hozott rendelkezés teljesítését.

4.  A (3) bekezdés b)–e) pontjában foglalt intézkedések megduplázhatóak ismételt szabálysértés esetén, illetve amennyiben a képviselő megtagadja a 165. cikk (3) bekezdése szerint hozott rendelkezés teljesítését.

Módosítás    54

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

174 cikk – 7 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

7.  Az Elnök más módosításokat is együttes szavazásra bocsáthat, ha kölcsönösen kiegészítik egymást, kivéve, ha egy képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő külön vagy részenkénti szavazást kért. A módosítások megfogalmazói is javasolhatnak ilyen együttes szavazást, ha módosításaik kölcsönösen kiegészítik egymást.

7.  Az Elnök más módosításokat is együttes szavazásra bocsáthat, ha kölcsönösen kiegészítik egymást, kivéve, ha egy képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő külön vagy részenkénti szavazást kért. A módosítások megfogalmazói is javasolhatnak ilyen együttes szavazást módosításaikról.

Módosítás    55

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

174 cikk – 10 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

10.  Az olyan módosításokról, amelyekre név szerinti szavazást kértek, egyenként kell szavazni.

10.  Az olyan módosításokról, amelyekre név szerinti szavazást kértek, az egyéb módosításoktól elkülönítve kell szavazni.

Módosítás    56

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

177 cikk – értelmezés

Hatályos szöveg

Módosítás

E cikk megsértése a 166. cikk (1) bekezdésében említett súlyos rendbontásnak minősül, amely az abban a cikkben említett jogkövetkezményeket vonja maga után.

E cikk bármely megsértése a 11. cikk (3b) bekezdése súlyos megsértésének minősül.

Indokolás

Szükséges összehangolás a 11. cikk (3b) (új) bekezdésével

Módosítás    57

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

196 cikk

Hatályos szöveg

Módosítás

196. cikk

196. cikk

Állandó bizottságok létrehozása

Állandó bizottságok létrehozása

Az Elnökök Értekezletének javaslatára a Parlament állandó bizottságokat hoz létre. Ezek feladatait az eljárási szabályzat mellékletében52 határozzák meg. E mellékletet a leadott szavazatok többségével kell elfogadni. A bizottságok tagjait a Parlament újraválasztását követő első ülésen, majd azt követően két és fél év elteltével nevezik ki.

Az Elnökök Értekezletének javaslatára a Parlament állandó bizottságokat hoz létre. Ezek feladatait az eljárási szabályzat mellékletében52 határozzák meg. E mellékletet a leadott szavazatok többségével kell elfogadni. A bizottságok tagjait a Parlament újraválasztását követő első ülésen jelölik ki.

Az állandó bizottságok feladatai a bizottság felállításának időpontjától eltérő időpontban is meghatározhatók.

Az állandó bizottságok feladatai a bizottság felállításának időpontjától eltérő időpontban is újrameghatározhatók.

_________________

_________________

52 Lásd az V. mellékletet.

52 Lásd az V. mellékletet.

Indokolás

A 196. cikk javasolt módosításai 2019-ben lépnek hatályba, a felülvizsgált 196. szabállyal együtt.

Módosítás    58

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

204 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

1.  A bizottsági tagok 199. cikk alapján történő kinevezését követő első bizottsági ülésen a bizottság külön választási fordulók során elnökséget választ, amely a rendes tagjai közül megválasztott elnökből és alelnökökből áll. A megválasztandó alelnökök számát a Parlament határozza meg az Elnökök Értekezletének javaslata alapján. A Parlament sokszínűségének minden bizottság elnökségének összetételében tükröződnie kell; nem megengedhető, hogy egy elnökség csak férfiakból vagy csak nőkből álljon, vagy hogy valamennyi alelnök ugyanabból a tagállamból származzon.

1.  A bizottsági tagok 199. cikk alapján történő kinevezését követő első bizottsági ülésen, majd két és fél év elteltével ismét a bizottság külön választási fordulók során elnökséget választ, amely a rendes tagjai közül megválasztott elnökből és alelnökökből áll. A megválasztandó alelnökök számát a Parlament határozza meg az Elnökök Értekezletének javaslata alapján. A Parlament sokszínűségének minden bizottság elnökségének összetételében tükröződnie kell; nem megengedhető, hogy egy elnökség csak férfiakból vagy csak nőkből álljon, vagy hogy valamennyi alelnök ugyanabból a tagállamból származzon.

Indokolás

Pontosítás a 196. cikk javasolt módosítását követően.

Módosítás    59

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

210a cikk – cím

Hatályos szöveg

Módosítás

A Parlamenthez beérkező bizalmas információk parlamenti bizottsági vizsgálatára vonatkozó eljárás

A Parlamenthez beérkező bizalmas információk zárt bizottsági ülésen történő parlamenti bizottsági vizsgálatára vonatkozó eljárás

Módosítás    60

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

210a cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Ha a bizottság elnöke bizalmas eljárás alkalmazása mellett határozott, az ülésen csak a bizottság tagjai és az elnök által előre kijelölt azon tisztviselők és szakértők vehetnek részt, akiknek jelenléte szigorú értelemben véve szükséges.

Ha a bizottság elnöke bizalmas eljárás alkalmazása mellett határozott, akkor az ülést zárt ajtók mögött kell megtartani, és azon csak a bizottság tagjai és adott esetben póttagjai vehetnek részt. A bizottság az alkalmazandó intézményközi jogi kerettel összhangban dönthet úgy, hogy a 206. cikk (3) bekezdése értelmében más képviselők is részt vehetnek az ülésen. Az ülésen az elnök által előzetesen kijelölt olyan személyek is részt vehetnek, akiknek rendelkezniük kell a szükséges információkkal, a bizalmas információk Parlament általi kezelésére vonatkozó alkalmazandó szabályokból fakadó korlátozások kellő tiszteletben tartása mellett. A CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL és annál magasabb minősítésű adatok megtekintése tekintetében, illetve az intézményközi jogi keretből fakadó különleges hozzáférési korlátozások esetében további megszorítások is alkalmazhatók.

Indokolás

E módosítás fő célja, hogy elkerülje az esetleges összeütközést a bizalmas információk kezelésére vonatkozó végrehajtási szabályokkal (az Elnökség 2018. április 15-i határozata) és az alkalmazandó intézményközi megállapodásokkal.

Módosítás    61

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

210a cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

4.  A bizalmas eljárást alkalmazó bizottságból legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport kérheti a titoktartási kötelezettség megsértésének vizsgálatát. E kérelem a következő bizottsági ülés napirendjére tűzhető. A bizottság tagjai többségével határozhat úgy, hogy a 11. és a 166. cikk értelmében az ügyet vizsgálat céljából az Elnök elé terjeszti.

4.  A titoktartási kötelezettség megszegésére általánosságban vonatkozó szabályok sérelme nélkül, a bizalmas eljárást alkalmazó bizottságból legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport kérheti a titoktartási kötelezettség megsértésének vizsgálatát. E kérelem a következő bizottsági ülés napirendjére tűzhető. A bizottság tagjai többségével határozhat úgy, hogy a 11. és a 166. cikk értelmében az ügyet vizsgálat céljából az Elnök elé terjeszti.

Módosítás    62

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

211 cikk – cím

Hatályos szöveg

Módosítás

A polgári kezdeményezésekkel kapcsolatos közmeghallgatások

A polgári kezdeményezésekkel kapcsolatos közmeghallgatások és viták

Módosítás    63

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

211 cikk – 7 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

7 a.  A Parlament a 211/2011/EU rendelet 10. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban a vonatkozó nyilvántartásban közzétett polgári kezdeményezésről a nyilvános meghallgatást követő ülésen vitát tart, és már a vita napirendre tűzésekor határoz arról, hogy a vitát állásfoglalással zárja-e majd le. A Parlament nem zárja le állásfoglalással a vitát, ha ugyanezen vagy a következő plenáris ülés napirendjén azonos vagy hasonló tárgyú jelentés szerepel, kivéve, ha az elnök kivételes indokok alapján más javaslatot tesz. Ha a Parlament úgy határoz, hogy a vitát állásfoglalással zárja le, akkor a témáért felelős bizottság, egy képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő állásfoglalási indítványt terjeszthet be. A 123. cikk állásfoglalási indítványok előterjesztésére és a róluk tartott szavazásokra vonatkozó (3)–(8) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.

Módosítás    64

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

223a cikk – cím – lábjegyzet

Hatályos szöveg

Módosítás

61 A 223a. cikk csak az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 2. cikkének (3) és (4) bekezdése értelmében vett európai politikai pártokra és európai politikai alapítványokra alkalmazandó. Lásd még a 224. és a 225. cikkhez fűzött lábjegyzeteket.

61 A 223a. cikk csak az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 2. cikkének (3) és (4) bekezdése értelmében vett európai politikai pártokra és európai politikai alapítványokra alkalmazandó.

Módosítás    65

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

223a cikk – 2 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2a.  Legalább 50 polgárból álló csoport a 1141/2014 Euratom rendelet 10. cikke (3) bekezdésének első albekezdése alapján indokolással ellátott kérelmet nyújthat be, amelyben felkéri a Parlamentet a (2) bekezdésben említett ellenőrzés kérelmezésére. Ezt az indokolással ellátott kérelmet képviselők nem terjeszthetik be és nem írhatják alá. A kérelemnek érdemleges és tényszerű bizonyítékot kell tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy a szóban forgó európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány nem felel meg a (2) bekezdésben említett feltételeknek.

 

Az elnök a polgárok csoportjaitól származó elfogadható kérelmeket továbbítja a további vizsgálatért felelős bizottsághoz.

 

E vizsgálatot az elnök általi továbbítástól számított négy hónapon belül le kell folytatni, és ezt követően a felelős bizottság a tagjai többségével (akiknek legalább három képviselőcsoportot kell képviselniük) javaslatot terjeszthet elő a kérelemmel kapcsolatos további teendőkre vonatkozóan, és erről tájékoztatja az elnököt.

 

A polgárok csoportját tájékoztatni kell a bizottság vizsgálatának eredményéről.

 

Az elnök a bizottsági javaslat kézhezvétele után közleményben ismerteti a Parlamenttel a kérelmet.

 

E közleményt követően a Parlament a leadott szavazatok többségével határoz arról, hogy benyújt-e kérelmet az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatósághoz.

 

A bizottság iránymutatásokat fogad el a polgárok csoportjaitól származó ilyen kérelmek kezelésére vonatkozóan.

Módosítás    66

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

229 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

E rendelkezéseket a petíciókra és határozatot nem igénylő szövegekre nem kell alkalmazni.

E rendelkezéseket a petíciókra, polgári kezdeményezésekre és határozatot nem igénylő szövegekre nem kell alkalmazni.

Indokolás

A cél annak biztosítása, hogy az európai polgári kezdeményezésekkel kapcsolatos, folyamatban lévő parlamenti eljárások ne szűnjenek meg egy adott ciklus végén.

Módosítás    67

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

II melléklet – cím

Hatályos szöveg

Módosítás

A 130., A 130A., A 130B., A 131. ÉS A 131A. CIKK SZERINTI, ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEKRE ÉS INTERPELLÁCIÓKRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

A 130., A 131. ÉS A 131A. CIKK SZERINTI, ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEKRE ÉS INTERPELLÁCIÓKRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

Indokolás

Összehangolás a vonatkozó szabályokkal.

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

6.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Daniela Aiuto, Albert Deß, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

21

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

PPE

Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. január 11.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat