Procedure : 2018/2170(REG)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0462/2018

Ingediende teksten :

A8-0462/2018

Debatten :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Stemmingen :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0046

VERSLAG     
PDF 686kWORD 99k
12.12.2018
PE 625.598v04-00 A8-0462/2018

tot wijziging van het Reglement van het Europees Parlement met betrekking tot:

titel I, hoofdstukken 1 en 4; titel V, hoofdstuk 3; titel VII, hoofdstukken 4 en 5; titel VIII, hoofdstuk 1; titel XII; titel XIV en bijlage II

(2018/2170 (REG))

Commissie constitutionele zaken

Rapporteur: Richard Corbett

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 INFORMATIE OVER DE GOEDKEURINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

tot wijziging van het Reglement van het Europees Parlement met betrekking tot:

titel I, hoofdstukken 1 en 4; titel V, hoofdstuk 3; titel VII, hoofdstukken 4 en 5; titel VIII, hoofdstuk 1; titel XII; titel XIV en bijlage II

(2018/2170(REG))

Het Europees Parlement,

–  gezien de artikelen 226 en 227 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A8-0462/2018),

1.  besluit onderstaande wijzigingen in zijn Reglement op te nemen;

2.  besluit dat de wijzigingen in werking zullen treden op de eerste dag van de volgende vergaderperiode, met uitzondering van de wijzigingen tot invoeging van de tweede alinea van lid 3 sexies in artikel 11 en van de punten 6 en 7 van de Code voor passend gedrag voor de leden van het Europees Parlement bij de uitoefening van hun mandaat, alsook van de wijzigingen van de artikelen 196 en 204, die in werking zullen treden bij de opening van de eerste vergaderperiode na de volgende verkiezingen voor het Europees Parlement, die plaatsvinden in 2019;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Amendement    1

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 11 – titel

Bestaande tekst

Amendement

Financiële belangen van de leden en gedragsregels

Gedragsregels

Motivering

Voorgesteld wordt om het huidige artikel 11 te splitsen in een artikel 11 dat uitsluitend betrekking heeft op de gedragsregels van de leden, en de nieuwe artikelen 11 bis en 11 ter, waarin de leden 1, 2, 6 en 7 van het huidige artikel 11 zijn opgenomen.

Amendement  2

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 11 – lid 1

Bestaande tekst

Amendement

1.  Het Parlement stelt transparantieregels inzake de financiële belangen van zijn leden vast in de vorm van een als bijlage4 bij dit Reglement gevoegde gedragscode die door de meerderheid van zijn leden is goedgekeurd.

Schrappen

Deze regels mogen de leden niet anderszins belemmeren of beperken bij de uitoefening van hun mandaat en daarmee samenhangende politieke of andere activiteiten.

 

______________

 

4 Zie bijlage I.

 

Motivering

Hier schrappen en invoegen in een nieuw artikel 11 bis, lid 1. Zie amendement 20.

Amendement    3

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 11 – lid 2

Bestaande tekst

Amendement

2.  De leden dienen als vaste praktijk te hanteren dat zij slechts belangenvertegenwoordigers ontmoeten die zijn ingeschreven in het transparantieregister dat is ingevoerd bij het Akkoord tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie over het transparantieregister5.

Schrappen

______________

 

5 Akkoord van 16 april 2014 tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie over het transparantieregister voor organisaties en als zelfstandige werkzame personen die betrokken zijn bij het maken en het uitvoeren van het EU-beleid (PB L 277 van 19.9.2014, blz. 11).

 

Motivering

Hier schrappen en invoegen in een nieuw artikel 11 bis, lid 2. Zie amendement 20.

Amendement    4

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 1 – lid 3 – alinea 1

Bestaande tekst

Amendement

Het gedrag van de leden wordt ingegeven door wederzijds respect, berust op de waarden en beginselen zoals vastgelegd in de Verdragen en met name in het Handvest van de grondrechten, en doet geen afbreuk aan de waardigheid van het Parlement. Voorts mag dit gedrag geen afbreuk doen aan het goede verloop van de werkzaamheden van het Parlement, de handhaving van veiligheid en orde in de gebouwen van het Parlement en de werking van de apparatuur van het Parlement.

Het gedrag van de leden wordt ingegeven door wederzijds respect en berust op de waarden en beginselen zoals vastgelegd in de Verdragen en met name in het Handvest van de grondrechten. De leden doen geen afbreuk aan de waardigheid van het Parlement en tasten zijn goede naam niet aan.

Amendement    5

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 11 – lid 3 – alinea 2

Bestaande tekst

Amendement

Tijdens parlementaire debatten onthouden leden zich van lasterlijk, racistisch en xenofoob taalgebruik of gedrag, alsook van het ontvouwen van spandoeken.

Schrappen

Amendement    6

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 11 – lid 3 – alinea 3

Bestaande tekst

Amendement

De leden houden zich aan de voorschriften van het Parlement met betrekking tot de behandeling van vertrouwelijke informatie.

Schrappen

Amendement    7

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 11 – lid 3 – alinea 4

Bestaande tekst

Amendement

Niet-naleving van deze grondbeginselen en voorschriften kan leiden tot de toepassing van maatregelen overeenkomstig de artikelen 165, 166 en 167.

Schrappen

Amendement    8

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)

Bestaande tekst

Amendement

 

3 bis.  De leden doen geen afbreuk aan het goede verloop van de werkzaamheden van het Parlement, de handhaving van veiligheid en orde in de gebouwen van het Parlement en de werking van de apparatuur van het Parlement.

Amendement    9

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 11 – lid 3 ter (nieuw)

Bestaande tekst

Amendement

 

3 ter.  De leden verstoren de orde in de vergaderzaal niet en onthouden zich van ongepast gedrag. Zij tonen geen spandoeken.

Amendement    10

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 11 – lid 3 quater (nieuw)

Bestaande tekst

Amendement

 

3 quater.  Tijdens parlementaire debatten in de vergaderzaal onthouden de leden zich van beledigend taalgebruik.

Amendement    11

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 11 – lid 3 quater (nieuw) – uitlegging

Bestaande tekst

Amendement

 

Bij de beoordeling van de vraag of het door een lid gebezigd taalgebruik tijdens een parlementair debat al dan niet beledigend is, wordt onder meer rekening gehouden met de klaarblijkelijke intentie van de spreker, met de wijze waarop het publiek de uiting opvat, met de mate waarin de uiting schade toebrengt aan de waardigheid en de reputatie van het Parlement, en met de vrijheid van meningsuiting van het betrokken lid. Zo is er bij lasterlijk taalgebruik, "haatzaaiende uitingen" en het aanzetten tot discriminatie, met name op een van de in artikel 21 van het Handvest van de grondrechten genoemde gronden doorgaans sprake van "beledigend taalgebruik" in de zin van dit artikel.

Amendement    12

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 11 – lid 3 quinquies (nieuw)

Bestaande tekst

Amendement

 

3 quinquies.  De leden houden zich aan de voorschriften van het Parlement met betrekking tot de behandeling van vertrouwelijke informatie.

Amendement    13

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 11 – lid 3 sexies (nieuw)

Bestaande tekst

Amendement

 

3 sexies.  De leden onthouden zich van elke vorm van psychologische of seksuele intimidatie en nemen de als bijlage1 bis bij dit Reglement gevoegde code voor passend gedrag voor de leden van het Europees Parlement bij de uitoefening van hun mandaat in acht.

 

Leden zijn niet verkiesbaar als ambtsdragers van het Parlement of een van zijn organen, kunnen niet tot rapporteur worden benoemd en kunnen niet deelnemen aan een officiële delegatie of interinstitutionele onderhandelingen, zolang zij de verklaring bij deze code niet hebben ondertekend.

 

____________________

 

1 bis De code voor passend gedrag voor de leden van het Europees Parlement bij de uitoefening van hun mandaat, vastgesteld door het Bureau op 2 juli 2018, wordt als bijlage bij dit Reglement gevoegd.

Amendement    14

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 11 – lid 4

Bestaande tekst

Amendement

4.  De toepassing van dit artikel doet anderszins geen afbreuk aan de levendigheid van de parlementaire debatten noch aan de vrijheid van meningsuiting.

Schrappen

Zij is gebaseerd op de volledige inachtneming van de prerogatieven van de leden, zoals vastgelegd in het primaire recht en het Statuut van de leden.

 

Zij berust op het beginsel van transparantie en waarborgt dat elke bepaling ter zake ter kennis wordt gebracht van de leden, die persoonlijk van hun rechten en plichten in kennis worden gesteld.

 

Amendement    15

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 11 – lid 5

Bestaande tekst

Amendement

5.  Indien een persoon die werkt voor een lid of een persoon die door een lid toegang tot de gebouwen of apparatuur van het Parlement is verschaft, zich niet houdt aan de in lid 3 uiteengezette gedragsregels, kunnen aan het betrokken lid indien passend de in artikel 166 vastgestelde sancties worden opgelegd.

5.  Indien een persoon die werkt voor een lid of een persoon die door een lid toegang tot de gebouwen of apparatuur van het Parlement is verschaft, zich niet houdt aan de in dit artikel uiteengezette gedragsregels, kan dit gedrag in voorkomend geval aan het betrokken lid worden toegerekend.

Amendement    16

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 11 – lid 5 bis (nieuw)

Bestaande tekst

Amendement

 

5 bis.  De toepassing van dit artikel doet anderszins geen afbreuk aan de levendigheid van de parlementaire debatten noch aan de vrijheid van meningsuiting.

Amendement    17

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 11 – lid 5 ter (nieuw)

Bestaande tekst

Amendement

 

5 ter.  Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de organen, de commissies en de delegaties van het Parlement.

Motivering

Toevoeging van dit lid wordt voorgesteld om er naar analogie met artikel 165, lid 7, voor te zorgen dat de sanctieregeling ook van toepassing is op wangedrag binnen commissies, organen en delegaties van het Parlement.

Amendement    18

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 11 – lid 6

Bestaande tekst

Amendement

6.  De quaestoren bepalen hoeveel medewerkers ieder lid maximaal mag registreren.

Schrappen

Motivering

Hier schrappen en invoegen in een nieuw artikel 11 ter. Zie amendement 20.

Amendement    19

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 11 – lid 7

Bestaande tekst

Amendement

7.  De gedragsregels, rechten en voorrechten van de voormalige leden worden vastgesteld bij besluit van het Bureau. Er wordt geen onderscheid gemaakt in de behandeling van voormalige leden.

Schrappen

Motivering

Hier schrappen en invoegen in een nieuw artikel 11 bis, lid 5. Zie amendement 20.

Amendement    20

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 11 bis (nieuw)

Bestaande tekst

Amendement

 

Artikel 11 bis

 

Financiële belangen van de leden en transparantieregister

 

1.  Het Parlement stelt transparantieregels inzake de financiële belangen van zijn leden vast in de vorm van een als bijlage1 bis bij dit Reglement gevoegde gedragscode die door de meerderheid van zijn leden is goedgekeurd.

 

Deze regels mogen de leden niet anderszins belemmeren of beperken bij de uitoefening van hun mandaat en daarmee samenhangende politieke of andere activiteiten.

 

2.  De leden dienen als vaste praktijk te hanteren dat zij slechts belangenvertegenwoordigers ontmoeten die zijn ingeschreven in het transparantieregister dat is ingevoerd bij het Akkoord tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie over het transparantieregister1 ter.

 

3  De leden dienen alle geplande bijeenkomsten met belangenvertegenwoordigers die onder de werkingssfeer van het transparantieregister vallen online te publiceren. Voor elk verslag zorgen rapporteurs, schaduwrapporteurs en commissievoorzitters voor online publicatie van alle geplande bijeenkomsten met belangenvertegenwoordigers die onder de werkingssfeer van het transparantieregister vallen, onverminderd artikel 4, lid 6, van bijlage I . Het Bureau voorziet in de noodzakelijke infrastructuur op de website van het Parlement.

 

4.  Het Bureau voorziet in de noodzakelijke infrastructuur op de ledenpagina op de website van het Parlement indien leden wensen over te gaan tot publicatie van een vrijwillige controle of van een in de toepasselijke regeling van het statuut van de leden en de bepalingen ter uitvoering ervan voorziene bevestiging dat hun aanwending van de algemene kostenvergoeding in overeenstemming is met de toepasselijke regeling in het statuut van de leden en de bepalingen ter uitvoering ervan.

 

5.  De gedragsregels, rechten en voorrechten van de voormalige leden worden vastgesteld bij besluit van het Bureau. Er wordt geen onderscheid gemaakt in de behandeling van voormalige leden.

 

__________________

 

1 bis Zie bijlage I.

 

1 ter Akkoord van 16 april 2014 tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie over het transparantieregister voor organisaties en als zelfstandige werkzame personen die betrokken zijn bij het maken en het uitvoeren van het EU-beleid (PB L 277 van 19.9.2014, blz. 11).

Motivering

Zie amendementen 2, 3 en 18.

Amendement    21

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 34 – lid 1 bis (nieuw)

Bestaande tekst

Amendement

 

1 bis.  Interfractiewerkgroepen alsook andere niet-officiële groeperingen zijn volledig transparant in hun werkzaamheden en mogen geen activiteiten ontplooien die kunnen leiden tot verwarring met de officiële activiteiten van het Parlement en van zijn organen. Zij mogen geen evenementen in derde landen organiseren die samenvallen met een taak van een officieel orgaan van het Parlement, waaronder een officiële verkiezingswaarnemingsdelegatie.

Amendement    22

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 34 – lid 2

Bestaande tekst

Amendement

2.  Dergelijke groeperingen zijn volledig transparant in hun werkzaamheden en mogen geen activiteiten ontplooien die kunnen leiden tot verwarring met de officiële activiteiten van het Parlement en zijn organen. Mits is voldaan aan de voorwaarden die zijn neergelegd in de door het Bureau vastgestelde regeling inzake de oprichting van die groeperingen, mogen de fracties de activiteiten ervan faciliteren door verlening van logistieke steun.

2.  Mits is voldaan aan de voorwaarden die zijn neergelegd in de interne regeling van het Parlement inzake de oprichting van dergelijke groeperingen, mag een fractie de activiteiten ervan faciliteren door verlening van logistieke steun.

Amendement    23

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 34 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Bestaande tekst

Amendement

 

Overige niet-officiële groeperingen zijn tevens gehouden om vóór het einde van de daaropvolgende maand opgave te doen van elke vorm van steun, in geld of in natura, waarvan de leden geen afzonderlijke opgave hebben gedaan overeenkomstig hun verplichtingen uit hoofde van bijlage I.

Amendement    24

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 34 – lid 3 bis (nieuw)

Bestaande tekst

Amendement

 

3 bis.  Uitsluitend in het transparantieregister geregistreerde belangenvertegenwoordigers kunnen deelnemen aan interfractiewerkgroepen of aan andere op locatie van het Parlement georganiseerde activiteiten van niet-officiële groeperingen, bijvoorbeeld door vergaderingen of evenementen van de interfractiewerkgroep of de andere niet-officiële groepering bij te wonen, door deze te ondersteunen of door in samenwerking met anderen evenementen ervan te organiseren.

Amendement    25

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 34 – lid 4

Bestaande tekst

Amendement

4.  De quaestoren houden een register van de in lid 3 bedoelde opgaven bij. Dit register wordt op de website van het Parlement gepubliceerd. De quaestoren stellen nadere regels voor die opgaven vast en zorgen voor de effectieve toepassing van dit artikel.

4.  De quaestoren houden een register van de in lid 3 bedoelde opgaven bij. De quaestoren stellen nadere regels vast voor die opgaven en voor de publicatie ervan op de website van het Parlement.

Amendement    26

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 34 – lid 4 bis (nieuw)

Bestaande tekst

Amendement

 

4 bis.  De quaestoren zorgen voor de effectieve toepassing van dit artikel.

Amendement    27

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 128 – lid 4

Bestaande tekst

Amendement

4.  Een van de vraagstellers kan de vraag toelichten. De adressaat geeft antwoord.

4.  Een van tevoren door de vraagstellers aangewezen lid licht de vraag toe. Is dit lid niet aanwezig, dan komt de vraag te vervallen. De adressaat geeft antwoord.

Motivering

Aanpassing aan het voorstel voor artikel 130 ter, lid 4 – zie onder.

Amendement    28

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 130 – lid 1

Bestaande tekst

Amendement

1.  Ieder lid kan overeenkomstig de in een bijlage bij dit Reglement neergelegde criteria27 de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid vragen stellen met verzoek om schriftelijk antwoord. Enkel de vraagstellers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de vragen.

1.  Ieder lid en iedere fractie of commissie kan overeenkomstig de in een bijlage bij dit Reglement neergelegde criteria27 de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid vragen stellen met verzoek om schriftelijk antwoord. Enkel de vraagstellers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de vragen.

________________________

____________________

27 Zie bijlage II.

27 Zie bijlage II.

Amendement    29

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 130 – lid 2

Bestaande tekst

Amendement

2.  De vragen worden ingediend bij de Voorzitter. Over kwesties met betrekking tot de ontvankelijkheid van een vraag wordt beslist door de Voorzitter. De beslissing van de Voorzitter wordt niet alleen op grond van de bepalingen van de in lid 1 bedoelde bijlage, maar op grond van de bepalingen van het Reglement in het algemeen genomen. De vraagsteller wordt in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing van de Voorzitter.

2.  De vragen worden in elektronische vorm ingediend bij de Voorzitter. Over kwesties met betrekking tot de ontvankelijkheid van een vraag wordt beslist door de Voorzitter. De beslissing van de Voorzitter wordt niet alleen op grond van de bepalingen van de in lid 1 bedoelde bijlage, maar op grond van de bepalingen van het Reglement in het algemeen genomen. De vraagsteller wordt in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing van de Voorzitter.

Amendement    30

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 130 – lid 3

Bestaande tekst

Amendement

3.  De vragen worden in elektronische vorm ingediend. Ieder lid mag ten hoogste twintig vragen per voortschrijdende periode van drie maanden stellen.

3.  Ieder lid en iedere fractie of commissie mag ten hoogste twintig vragen per voortschrijdende periode van drie maanden stellen. In de regel worden de vragen binnen zes weken na toezending aan de adressaat door hem beantwoord. Ieder lid en iedere fractie of commissie kan evenwel elke maand een vraag aanmerken als "vraag met voorrang" die de adressaat binnen drie weken na toezending dient te beantwoorden.

Amendement    31

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 130 – lid 5

Bestaande tekst

Amendement

5.  Kan een vraag door de adressaat niet binnen drie weken (vraag met voorrang) of binnen zes weken (vraag zonder voorrang) na toezending aan de adressaat worden beantwoord, dan kan zij op verzoek van de vraagsteller op de agenda van de volgende vergadering van de bevoegde commissie worden geplaatst.

5.  Wordt een vraag niet binnen de in lid 3 voorziene uiterste termijn door de adressaat beantwoord, dan kan de bevoegde commissie besluiten de vraag op de agenda van haar volgende vergadering te plaatsen.

Amendement    32

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 130 – lid 6

Bestaande tekst

Amendement

6.  Ieder lid mag eenmaal per maand een vraag met voorrang stellen.

Schrappen

Amendement    33

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 130 – lid 7

Bestaande tekst

Amendement

7.  Vragen worden met antwoorden, met inbegrip van daarbij behorende bijlagen, op de website van het Parlement gepubliceerd.

7.  (Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement    34

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 130 bis

Bestaande tekst

Amendement

Artikel 130 bis

Schrappen

Beperkte interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord

 

1.  Door middel van beperkte interpellaties bestaande in vragen met verzoek om schriftelijk antwoord kan de Raad, de Commissie of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid door een commissie, een fractie of ten minste vijf procent van de leden van het Parlement worden verzocht informatie te verstrekken over specifiek aangewezen kwesties.

 

Dergelijke vragen worden ingediend bij de Voorzitter die de adressaat vraagt binnen twee weken te antwoorden, op voorwaarde dat de vragen in overeenstemming zijn met het Reglement in het algemeen en met de in een bijlage bij dit Reglement28 vastgestelde criteria in het bijzonder. De Voorzitter kan deze termijn in overleg met de vraagstellers verlengen.

 

2.  De vragen worden met de antwoorden op de website van het Parlement gepubliceerd.

 

_____________________

 

28 Zie Bijlage II.

 

Motivering

Schrappen in verband met samenvoeging van de artikelen 130 en 130 bis.

Amendement    35

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 130 ter – titel

Bestaande tekst

Amendement

Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord en debat

Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord

Amendement    36

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 130 ter – lid 1

Bestaande tekst

Amendement

1.  Door middel van uitgebreide interpellaties, bestaande in vragen met verzoek om schriftelijk antwoord en debat, kunnen die vragen door een commissie, een fractie of ten minste vijf procent van de leden van het Parlement worden voorgelegd aan de Raad, de Commissie of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. Vragen kunnen een korte toelichting bevatten.

1.  Een uitgebreide interpellatie bestaat uit vragen met verzoek om schriftelijk antwoord, door een fractie voor te leggen aan de Raad, de Commissie of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Dergelijke vragen worden schriftelijk ingediend bij de Voorzitter, die – mits de vragen in overeenstemming zijn met dit Reglement in het algemeen en met de in een bijlage bij dit Reglement29 vastgestelde criteria in het bijzonder – de adressaat onmiddellijk in kennis stelt van de vraag en hem verzoekt mee te delen of en wanneer de vraag zal worden beantwoord.

 

_____________________

 

29 Zie Bijlage II.

 

Amendement    37

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 130 ter – lid 1 bis (nieuw)

Bestaande tekst

Amendement

 

1 bis.  De uitgebreide interpellatie is van algemeen belang en wordt schriftelijk ingediend bij de Voorzitter. De uitgebreide interpellatie is niet langer dan 500 woorden. De Voorzitter legt de uitgebreide interpellatie – mits deze in overeenstemming is met de bepalingen van het Reglement in het algemeen – onmiddellijk voor aan de adressaat met een verzoek om schriftelijk antwoord.

Amendement    38

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 130 ter – lid 1 ter (nieuw)

Bestaande tekst

Amendement

 

1 ter.  Er worden jaarlijks ten hoogste 30 uitgebreide interpellaties voorgelegd. De Conferentie van voorzitters ziet erop toe dat deze interpellaties gelijkelijk over de fracties worden verdeeld, waarbij geen enkele fractie meer dan een interpellatie per maand mag indienen.

Amendement    39

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 130 ter – lid 1 quater (nieuw)

Bestaande tekst

Amendement

 

1 quater.  Indien de adressaat verzuimt de uitgebreide interpellatie binnen zes weken na doorsturing te beantwoorden, wordt de interpellatie op verzoek van de opsteller op de definitieve ontwerpagenda van het Parlement geplaatst overeenkomstig de in artikel 149 voorziene procedure en met inachtneming van lid 3 bis.

Motivering

Zie amendement 40.

Amendement    40

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 130 ter – lid 2

Bestaande tekst

Amendement

2.  Na ontvangst van het schriftelijk antwoord wordt de uitgebreide interpellatie op de ontwerpagenda van het Parlement geplaatst overeenkomstig de procedure van artikel 149. Indien een commissie, een fractie of ten minste vijf procent van de leden van het Parlement hierom verzoekt, moet er een debat plaatsvinden.

2.  Na ontvangst van het schriftelijk antwoord, en indien leden, een fractie of meerdere fracties die ten minste de lage drempel bereiken hierom verzoeken, wordt de uitgebreide interpellatie op de definitieve ontwerpagenda van het Parlement geplaatst overeenkomstig de procedure van artikel 149 en met inachtneming van lid 3 bis.

Amendement    41

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 130 ter – lid 3

Bestaande tekst

Amendement

3.  Indien de adressaat weigert op de vraag te antwoorden of verzuimt dit binnen drie weken te doen, wordt de vraag op de ontwerpagenda geplaatst. Indien een commissie, een fractie of ten minste vijf procent van de leden van het Parlement hierom verzoekt, moet er een debat plaatsvinden. Voorafgaand aan het debat kan een van de vraagstellers worden toegestaan aanvullende redenen voor de vraag te vermelden.

Schrappen

Motivering

Zie amendement 38.

Amendement    42

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 130 ter – lid 3 bis

Bestaande tekst

Amendement

 

3 bis. Gedurende een vergaderperiode wordt over ten hoogste drie uitgebreide interpellaties gedebatteerd. Wordt gedurende eenzelfde vergaderperiode naar aanleiding van meer dan drie uitgebreide interpellaties verzocht om een debat, dan neemt de Conferentie van voorzitters de verzoeken om een debat in de ontwerpagenda op in de volgorde waarin zij deze heeft ontvangen.

Amendement    43

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 130 ter – lid 4

Bestaande tekst

Amendement

4.  Een van de vraagstellers kan de vraag toelichten. Een lid van de betrokken instelling geeft antwoord.

4.  Een lid dat daartoe van tevoren is aangewezen door de opsteller of door degenen die overeenkomstig lid 2 verzoeken om het debat, licht de uitgebreide interpellatie toe. Is dit lid niet aanwezig, dan komt de uitgebreide interpellatie te vervallen. De adressaat geeft antwoord.

Artikel 123, leden 2 tot en met 5, betreffende de indiening van en stemming over ontwerpresoluties, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 123, leden 2 tot en met 8, betreffende de indiening van en stemming over ontwerpresoluties, is van overeenkomstige toepassing.

Amendement    44

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 130 ter – lid 5

Bestaande tekst

Amendement

5.  Dergelijke vragen worden met de antwoorden daarop op de website van het Parlement gepubliceerd.

5.  Dergelijke interpellaties worden met de antwoorden daarop op de website van het Parlement gepubliceerd.

Amendement    45

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 165 – lid 1

Bestaande tekst

Amendement

1.  De Voorzitter roept een lid dat het goede verloop van de vergadering verstoort of wiens gedrag niet strookt met de relevante bepalingen van artikel 11 tot de orde.

1.  De Voorzitter roept een lid dat de in artikel 11, leden 3 ter of 3 quater, vastgestelde gedragsregels schendt, tot de orde.

Amendement    46

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 165 – lid 2

Bestaande tekst

Amendement

2.  Bij herhaling roept de Voorzitter het lid een tweede keer tot de orde en in dat geval wordt hiervan melding gemaakt in de notulen.

2.  (Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement    47

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 165 – lid 3

Bestaande tekst

Amendement

3.  Indien de ordeverstoring aanhoudt of bij een nieuwe herhaling kan de Voorzitter het lid het woord ontnemen en voor de verdere duur van de vergadering de toegang tot de vergaderzaal ontzeggen. In gevallen van uitzonderlijke ernst kan de Voorzitter het betrokken lid ook onmiddellijk de toegang tot de vergaderzaal ontzeggen voor de resterende duur van de vergadering, zonder het lid nogmaals tot de orde te roepen. De secretaris-generaal ziet onverwijld erop toe dat dergelijke tuchtmaatregelen met de hulp van de parlementaire bodes en zo nodig de veiligheidsdienst van het Parlement worden toegepast.

3.  Indien de inbreuk aanhoudt of bij een nieuwe herhaling kan de Voorzitter het lid het woord ontnemen en voor de verdere duur van de vergadering de toegang tot de vergaderzaal ontzeggen. In gevallen van uitzonderlijke ernst kan de Voorzitter het betrokken lid ook onmiddellijk de toegang tot de vergaderzaal ontzeggen voor de resterende duur van de vergadering, zonder het lid nogmaals tot de orde te roepen. De secretaris-generaal ziet onverwijld erop toe dat dergelijke tuchtmaatregelen met de hulp van de parlementaire bodes en zo nodig de veiligheidsdienst van het Parlement worden toegepast.

Amendement    48

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 165 – lid 5

Bestaande tekst

Amendement

5.  De Voorzitter kan beslissen de rechtstreekse uitzending van de vergadering te onderbreken in geval van lasterlijk, racistisch of xenofoob taalgebruik of gedrag van een lid.

5.  De Voorzitter kan beslissen de rechtstreekse uitzending van de vergadering te onderbreken in geval van inbreuk op artikel 11, leden 3 ter of 3 quater, door een lid.

Amendement    49

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 165 – lid 6 – alinea 1

Bestaande tekst

Amendement

De Voorzitter kan gelasten onderdelen van een toespraak door een lid waarin lasterlijk, racistisch of xenofoob taalgebruik voorkomt, te verwijderen uit het audiovisuele verslag van de vergadering.

De Voorzitter kan gelasten onderdelen van een toespraak door een lid die een inbreuk vormen op artikel 11, leden 3 ter of 3 quater, te verwijderen uit het audiovisuele verslag van de vergadering.

Amendement    50

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 166 – lid 1

Bestaande tekst

Amendement

1.  In ernstige gevallen van ordeverstoring of verstoring van de werkzaamheden van het Parlement in strijd met de in artikel 11 neergelegde beginselen, legt de Voorzitter bij een met redenen omkleed besluit de passende sanctie op.

1.  In ernstige gevallen van schending van artikel 11, leden 3 bis tot en met 5 ter, legt de Voorzitter het betrokken lid overeenkomstig dit artikel bij een met redenen omkleed besluit de passende sanctie op.

 

De Voorzitter kan uit hoofde van artikel 11, leden 3 ter of 3 quater een met redenen omkleed besluit nemen, ongeacht de vraag of aan het betreffende lid al dan niet reeds eerder een onmiddellijke maatregel in de zin van artikel 165 is opgelegd.

 

De Voorzitter kan uitsluitend een met redenen omkleed besluit uit hoofde van artikel 11, lid 3 sexies, nemen nadat overeenkomstig de toepasselijke interne administratieve procedure inzake intimidatie en de preventie ervan is vastgesteld dat sprake is van intimidatie.

 

In gevallen waarin dit Reglement of een door het Bureau op grond van artikel 25 vastgesteld besluit voorziet in toepassing van dit artikel, kan de Voorzitter een lid een sanctie opleggen.

Het betrokken lid wordt door de Voorzitter verzocht om schriftelijke opmerkingen in te dienen vooraleer het besluit wordt vastgesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de Voorzitter een mondelinge hoorzitting met het betrokken lid bijeenroepen.

 

Dat besluit wordt bij aangetekende brief of, in dringende gevallen, via de bodes, ter kennis gebracht van het betrokken lid.

 

Nadat dat besluit ter kennis is gebracht van het betrokken lid, worden alle aan het lid opgelegde sancties door de Voorzitter meegedeeld ter plenaire vergadering. De voorzitters van de organen, commissies en delegaties waarvan de betrokkene lid is, worden op de hoogte gebracht.

 

Nadat de sanctie definitief is geworden, wordt deze gepubliceerd op een prominente plaats op de website van het Parlement gedurende de resterende zittingsperiode.

 

Amendement    51

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 166 – lid 1 bis (nieuw)

Bestaande tekst

Amendement

 

1 bis.  Het betrokken lid wordt door de Voorzitter verzocht om schriftelijke opmerkingen in te dienen vooraleer het besluit wordt vastgesteld. De Voorzitter kan besluiten in plaats daarvan een mondelinge hoorzitting bijeen te roepen telkens wanneer dit passender is.

 

Het besluit tot oplegging van de sanctie wordt bij aangetekende brief of, in dringende gevallen, via de bodes, ter kennis gebracht van het betrokken lid.

 

Nadat dat besluit ter kennis is gebracht van het betrokken lid, worden alle aan het lid opgelegde sancties door de Voorzitter meegedeeld ter plenaire vergadering. De voorzitters van de organen, commissies en delegaties waarvan de betrokkene lid is, worden op de hoogte gebracht.

 

Nadat de sanctie definitief is geworden, wordt deze gepubliceerd op een prominente plaats op de website van het Parlement gedurende de resterende zittingsperiode.

Amendement    52

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 166 – lid 2

Bestaande tekst

Amendement

2.  Bij de beoordeling van het waargenomen gedrag wordt rekening gehouden met het uitzonderlijke, recurrente dan wel permanente karakter en de ernst ervan.

2.  Bij de beoordeling van het waargenomen gedrag wordt rekening gehouden met het uitzonderlijke, recurrente dan wel permanente karakter en de ernst ervan. Tevens wordt, indien van toepassing, rekening gehouden met eventuele aantasting van de waardigheid en de reputatie van het Parlement.

Een onderscheid moet worden gemaakt tussen visuele gedragingen, die kunnen worden getolereerd voor zover zij niet beledigend, lasterlijk, racistisch of xenofoob zijn en binnen redelijke grenzen blijven, en gedragingen die tot actieve verstoring van parlementaire werkzaamheden leiden.

 

Motivering

Voorgesteld wordt dit deel te schrappen, enerzijds omdat het herziene artikel 166 niet langer betrekking heeft op gedragsregels en anderzijds omdat de inhoud van dit deel overbodig is in het licht van het voorstel voor een nieuw artikel 11, lid 3 ter.

Amendement    53

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 166 – lid 4

Bestaande tekst

Amendement

4.  De in lid 3, onder b) tot en met e), bedoelde maatregelen kunnen worden verdubbeld bij herhaling van de overtreding of wanneer het lid weigert te voldoen aan een overeenkomstig artikel 165, lid 3, genomen maatregel.

4.  De in lid 3, onder b) tot en met e), bedoelde maatregelen kunnen worden verdubbeld bij herhaling van de inbreuk of wanneer het lid weigert te voldoen aan een overeenkomstig artikel 165, lid 3, genomen maatregel.

Amendement    54

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 174 – lid 7

Bestaande tekst

Amendement

7.  De Voorzitter mag andere amendementen die elkaar aanvullen en bloc in stemming brengen, tenzij een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken om aparte stemming of stemming in onderdelen hebben verzocht. De indieners van amendementen mogen ook dergelijke stemmingen en bloc voorstellen wanneer hun amendementen elkaar aanvullen.

7.  De Voorzitter mag andere amendementen die elkaar aanvullen en bloc in stemming brengen, tenzij een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken om aparte stemming of stemming in onderdelen hebben verzocht. De indieners van amendementen mogen ook stemmingen en bloc over hun amendementen voorstellen.

Amendement    55

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 174 – lid 10

Bestaande tekst

Amendement

10.  Over amendementen waarvoor om hoofdelijke stemming is verzocht, wordt apart gestemd.

10.  Over amendementen waarvoor om hoofdelijke stemming is verzocht, wordt afzonderlijk van andere amendementen gestemd.

Amendement    56

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 177 – uitlegging

Bestaande tekst

Amendement

Overtreding van dit artikel wordt als een ernstig geval van ordeverstoring in de zin van artikel 166, lid 1, beschouwd en heeft de in dat artikel genoemde rechtsgevolgen.

Overtreding van dit artikel wordt als een ernstige inbreuk op artikel 11, lid 3 ter, beschouwd.

Motivering

Het is noodzakelijk dit artikel in overeenstemming te brengen met het nieuwe artikel 11, lid 3 ter.

Amendement    57

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 196

Bestaande tekst

Amendement

Artikel 196

Artikel 196

Instelling van vaste commissies

Instelling van vaste commissies

Op voorstel van de Conferentie van voorzitters stelt het Parlement vaste commissies in. Hun bevoegdheden worden omschreven in een bijlage bij dit Reglement52. Deze bijlage wordt vastgesteld bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Hun leden worden benoemd in de eerste vergaderperiode van het nieuwgekozen Parlement en vervolgens nogmaals na verloop van twee en een half jaar.

Op voorstel van de Conferentie van voorzitters stelt het Parlement vaste commissies in. Hun bevoegdheden worden omschreven in een bijlage bij dit Reglement52. Deze bijlage wordt vastgesteld bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De verkiezing van de leden van deze commissies vindt plaats in de eerste vergaderperiode van het nieuwgekozen Parlement.

De bevoegdheden van de vaste commissies kunnen ook op een ander tijdstip dan de datum van instelling worden omschreven.

De bevoegdheden van de vaste commissies kunnen ook op een ander tijdstip dan de datum van instelling opnieuw worden omschreven.

_________________

_________________

52 Zie bijlage V.

52 Zie bijlage V.

Motivering

De voorgestelde wijzigingen van artikel 196 worden in 2019 van kracht, evenals het herziene artikel 196.

Amendement    58

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 204 – lid 1

Bestaande tekst

Amendement

1.  In de eerstvolgende commissievergadering na de benoeming van de leden van de commissie overeenkomstig artikel 199 kiest de commissie uit haar gewone leden een voorzitter en, bij aparte stemmingen, ondervoorzitters, die het commissiebureau vormen. Het aantal te kiezen ondervoorzitters wordt op voorstel van de Conferentie van voorzitters door het Parlement vastgesteld. De samenstelling van de commissiebureaus moet een afspiegeling vormen van de diversiteit van het Parlement; een commissiebureau mag niet bestaan uit uitsluitend mannelijke of uitsluitend vrouwelijke leden en de ondervoorzitters mogen niet allen uit dezelfde lidstaat afkomstig zijn.

1.  In de eerstvolgende commissievergadering na de benoeming van de leden van de commissie overeenkomstig artikel 199, en vervolgens nogmaals na verloop van twee en een half jaar, kiest de commissie uit haar gewone leden een voorzitter en, bij aparte stemmingen, ondervoorzitters, die het commissiebureau vormen. Het aantal te kiezen ondervoorzitters wordt op voorstel van de Conferentie van voorzitters door het Parlement vastgesteld. De samenstelling van de commissiebureaus moet een afspiegeling vormen van de diversiteit van het Parlement; een commissiebureau mag niet bestaan uit uitsluitend mannelijke of uitsluitend vrouwelijke leden en de ondervoorzitters mogen niet allen uit dezelfde lidstaat afkomstig zijn.

Motivering

Verduidelijking na de voorgestelde wijziging van artikel 196.

Amendement    59

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 210 bis – titel

Bestaande tekst

Amendement

Procedure voor de raadpleging door een commissie van door het Parlement ontvangen vertrouwelijke informatie

Procedure voor de raadpleging door een commissie van vertrouwelijke informatie in een commissievergadering met gesloten deuren

Amendement    60

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 210 bis – lid 3 – alinea 1

Bestaande tekst

Amendement

Zodra de commissievoorzitter heeft verklaard dat de vertrouwelijkheidsprocedure wordt gevolgd, wordt de vergadering alleen nog bijgewoond door de commissieleden, alsmede de op voorhand door de voorzitter aangewezen ambtenaren en deskundigen van wie de aanwezigheid strikt noodzakelijk is.

Zodra de commissievoorzitter heeft verklaard dat de vertrouwelijkheidsprocedure wordt gevolgd, vindt de vergadering met gesloten deuren plaats en mag deze alleen nog worden bijgewoond door de commissieleden, met inbegrip van de plaatsvervangende leden. De commissie kan in overeenstemming met het toepasselijke interinstitutionele rechtskader en ingevolge artikel 206, lid 3,  besluiten dat andere leden de vergadering kunnen bijwonen. De vergadering kan tevens worden bijgewoond door personen die op voorhand door de voorzitter zijn aangewezen omdat zij voor de uitoefening van hun taken op de hoogte moeten zijn, met inachtneming van eventuele beperkingen die voortvloeien uit de toepasselijke regels inzake de behandeling van vertrouwelijke informatie door het Parlement. Wat betreft de raadpleging van informatie met rubricering CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of hoger, of in geval van specifieke toegangsbeperkingen die voortvloeien uit het interinstitutioneel rechtskader, kunnen bijkomende beperkingen van toepassing zijn.

Motivering

Het belangrijkste doel van dit amendement is vermijding van eventuele tegenstrijdigheden met de uitvoeringsbepalingen inzake de behandeling van vertrouwelijke informatie (besluit van het Bureau van 15 april 2013), alsook met de toepasselijke interinstitutionele overeenkomsten.

Amendement    61

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 210 bis – lid 4

Bestaande tekst

Amendement

4.  Leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken in een commissie die de vertrouwelijkheidsprocedure heeft toegepast, kunnen verzoeken om een schending van de geheimhoudingsplicht te behandelen. Dit verzoek kan op de agenda van de eerstvolgende commissievergadering worden geplaatst. De commissie kan bij meerderheid van haar leden besluiten de zaak aan de Voorzitter voor te leggen voor verdere behandeling overeenkomstig de artikelen 11 en 166.

4.  Onverminderd de toepasselijke regels inzake schending van de geheimhoudingsplicht in het algemeen, kunnen leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken in een commissie die de vertrouwelijkheidsprocedure heeft toegepast, verzoeken om een schending van de geheimhoudingsplicht te behandelen. Dit verzoek kan op de agenda van de eerstvolgende commissievergadering worden geplaatst. De commissie kan bij meerderheid van haar leden besluiten de zaak aan de Voorzitter voor te leggen voor verdere behandeling overeenkomstig de artikelen 11 en 166.

Amendement    62

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 211 – titel

Bestaande tekst

Amendement

Openbare hoorzitting naar aanleiding van een burgerinitiatief

Openbare hoorzitting en plenair debat naar aanleiding van een burgerinitiatief

Amendement    63

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 211 – lid 7 bis (nieuw)

Bestaande tekst

Amendement

 

7 bis.  Het Parlement houdt tijdens een vergaderperiode aansluitend op de hoorzitting een debat over een burgerinitiatief dat overeenkomstig artikel 10, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 211/2011 in het desbetreffende register is gepubliceerd, en besluit bij plaatsing van het debat op de agenda of het al dan niet met een resolutie wordt afgesloten. Het Parlement neemt tot afsluiting van het debat een resolutie aan indien tijdens dezelfde of de volgende vergaderperiode een identiek of gelijksoortig onderwerp wordt behandeld, tenzij de Voorzitter om uitzonderlijke redenen een ander voorstel doet. Indien het Parlement besluit een resolutie tot afsluiting van het debat aan te nemen, kunnen de ter zake bevoegde commissie, een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken een ontwerpresolutie indienen. Artikel 123, leden 3 tot en met 8, betreffende de indiening van en stemming over ontwerpresoluties is van overeenkomstige toepassing.

Amendement    64

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 223 bis – titel – voetnoot

Bestaande tekst

Amendement

61Artikel 223 bis is uitsluitend van toepassing op Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen als bedoeld in artikel 2, leden 3 en 4, van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014. Zie ook de voetnoten bij de artikelen 224 en 225.

61Artikel 223 bis is uitsluitend van toepassing op Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen als bedoeld in artikel 2, leden 3 en 4, van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014.

Amendement    65

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 223 bis – lid 2 bis (nieuw)

Bestaande tekst

Amendement

 

2 bis.  Op grond van de eerste alinea van artikel 10, lid 3, van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014, kan een groep van ten minste 50 burgers een gemotiveerd verzoek indienen, waarin zij het Parlement verzoekt om de in lid 2 genoemde verificatie. Het gemotiveerd verzoek wordt ingediend noch ondertekend door de leden. Het verzoek bevat feitelijke gegevens waaruit blijkt dat de Europese politieke partij of de Europese politieke stichting in kwestie niet voldoet aan de in lid 2 genoemde voorwaarden.

 

De Voorzitter zendt ontvankelijke verzoeken van groepen burgers voor nadere behandeling door aan de bevoegde commissie.

 

Na deze behandeling, die binnen vier maanden na verwijzing door de Voorzitter plaats dient te vinden, kan de bevoegde commissie bij meerderheid van haar leden die ten minste drie fracties vertegenwoordigen, een voorstel indienen om aan het verzoek gevolg te geven, en stelt zij de Voorzitter daarvan in kennis.

 

De groep burgers wordt in kennis gesteld van de uitkomsten van de behandeling in de commissie.

 

Onmiddellijk na ontvangst van het voorstel van de commissie stelt de Voorzitter het Parlement van het verzoek in kennis.

 

Na kennisgeving door de Voorzitter besluit het Parlement bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen om al dan niet een verzoek in te dienen bij de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen.

 

De commissie stelt richtsnoeren vast voor de behandeling van dergelijke verzoeken van groepen burgers.

Amendement    66

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 229 – lid 3

Bestaande tekst

Amendement

Deze bepalingen gelden niet voor verzoekschriften en voor mededelingen waarover geen besluit behoeft te worden genomen.

Deze bepalingen gelden niet voor verzoekschriften, voor burgerinitiatieven en voor mededelingen waarover geen besluit behoeft te worden genomen.

Motivering

Met dit amendement wordt ervoor gezorgd dat de lopende procedure van het Parlement met betrekking tot burgerinitiatieven niet komt te vervallen aan het einde van een bepaalde termijn.

Amendement    67

Reglement van het Europees Parlement

Bijlage II – titel

Bestaande tekst

Amendement

CRITERIA VOOR VRAGEN EN INTERPELLATIES MET VERZOEK OM SCHRIFTELIJK ANTWOORD OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 130, 130 BIS, 130 TER, 131 EN 131 BIS

CRITERIA VOOR VRAGEN EN INTERPELLATIES MET VERZOEK OM SCHRIFTELIJK ANTWOORD OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 130, 131 EN 131 BIS

Motivering

Met dit amendement wordt bijlage II in overeenstemming gebracht met de relevante artikelen.


INFORMATIE OVER DE GOEDKEURINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

6.12.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

21

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Daniela Aiuto, Albert Deß, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

21

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

PPE

Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 9 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid