Procedura : 2018/2170(REG)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0462/2018

Teksty złożone :

A8-0462/2018

Debaty :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Głosowanie :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0046

SPRAWOZDANIE     
PDF 854kWORD 103k
12.12.2018
PE 625.598v04-00 A8-0462/2018

w sprawie poprawek do Regulaminu Parlamentu mających wpływ na

tytuł I rozdziały 1 i 4, tytuł V rozdział 3, tytuł VII rozdziały 4 i 5, tytuł VIII rozdział 1, tytuł XII, tytuł XIV oraz załącznik II

(2018/2170 (REG))

Komisja Spraw Konstytucyjnych

Sprawozdawca: Richard Corbett

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie poprawek do Regulaminu Parlamentu mających wpływ na

tytuł I rozdziały 1 i 4, tytuł V rozdział 3, tytuł VII rozdziały 4 i 5, tytuł VIII rozdział 1, tytuł XII, tytuł XIV oraz załącznik II

(2018/2170(REG))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 226 i 227 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A8-0462/2018),

1.  podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swojego Regulaminu poniższych zmian;

2.  podejmuje decyzję, że zmiany wchodzą w życie pierwszego dnia następnej sesji miesięcznej z wyjątkiem zmian wprowadzających akapit drugi do ustępu 3e art. 11 i pkt 6 i 7 kodeksu właściwego zachowania posłów do Parlamentu Europejskiego przy wykonywaniu obowiązków służbowych, a także zmian do art. 196 i 204, które wchodzą w życie z chwilą otwarcia sesji inauguracyjnej po wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w 2019 r.;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji tytułem informacji.

Poprawka    1

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 11 – nagłówek

Tekst obowiązujący

Poprawka

Interesy finansowe posłów i normy postępowania

Normy postępowania

Uzasadnienie

Proponuje się podział obecnego art. 11 na dwa: art. 11 dotyczący wyłącznie norm postępowania posłów oraz (nowe) art. 11a i 11b obejmujące ust. 1, 2, 6 i 7 obecnego art. 11.

Poprawka  2

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

1.  Parlament ustanawia zasady dotyczące przejrzystości interesów finansowych posłów w postaci kodeksu postępowania przyjmowanego większością głosów całkowitej liczby posłów i stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu4.

skreśla się

Zasady te nie mogą w innych sprawach utrudniać lub ograniczać wykonywania mandatu, prowadzenia działalności politycznej ani innej działalności związanej z mandatem.

 

______________

 

4 Zob. załącznik I.

 

Uzasadnienie

Zostaje skreślony w tym miejscu i włączony do nowego art. 11a ust. 1. Zob. poprawka 20.

Poprawka    3

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2.  Posłowie powinni przyjąć systematyczną praktykę spotykania się wyłącznie z tymi przedstawicielami grup interesu, którzy są zarejestrowani w rejestrze służącym przejrzystości utworzonym w drodze porozumienia między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską w sprawie utworzenia „rejestru służącego przejrzystości”, dotyczącego organizacji i osób samozatrudnionych zaangażowanych w opracowanie i realizację polityki Unii Europejskiej5.

skreśla się

______________

 

5 Porozumienie z dnia 16 kwietnia 2014 r. między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską w sprawie „Rejestru służącego przejrzystości” dotyczącego organizacji i osób samozatrudnionych zaangażowanych w opracowanie i realizację polityki Unii Europejskiej (Dz.U. L 277 z 19.9.2014, s. 11).

 

Uzasadnienie

Zostaje skreślony w tym miejscu i włączony do nowego art. 11a ust. 2. Zob. poprawka 20.

Poprawka    4

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

Postępowanie posłów odznacza się wzajemnym szacunkiem, opiera się na wartościach i zasadach określonych w traktatach, a zwłaszcza w Karcie praw podstawowych, i cechuje się poszanowaniem powagi Parlamentu. Ponadto nie może ono powodować zakłóceń w sprawnym przebiegu prac parlamentarnych, zagrażać zachowaniu bezpieczeństwa i porządku na terenie Parlamentu ani powodować niewłaściwego działania sprzętu do niego należącego.

Postępowanie posłów odznacza się wzajemnym szacunkiem i opiera się na wartościach i zasadach określonych w traktatach, a zwłaszcza w Karcie praw podstawowych. Posłowie szanują powagę Parlamentu i nie szkodzą jego reputacji.

Poprawka    5

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

W debatach parlamentarnych posłowie wystrzegają się wypowiedzi lub zachowania o charakterze zniesławiającym, rasistowskim czy ksenofobicznym, a także eksponowania transparentów.

skreśla się

Poprawka    6

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

Posłowie stosują się do przepisów Parlamentu dotyczących postępowania z informacjami poufnymi.

skreśla się

Poprawka    7

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 4

Tekst obowiązujący

Poprawka

Naruszenie tych standardów i przepisów może prowadzić do zastosowania środków na podstawie art. 165, 166 i 167.

skreśla się

Poprawka    8

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

3a.  Posłowie nie zakłócają sprawnego przebiegu prac parlamentarnych, nie przeszkadzają w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku na terenie Parlamentu i nie powodują niewłaściwego działania sprzętu do niego należącego.

Poprawka    9

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 11 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

3b.  Posłowie nie zakłócają porządku w Izbie i nie zachowują się niestosownie. Nie eksponują transparentów.

Poprawka    10

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 11 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

3c.  W debatach parlamentarnych w sali posiedzeń plenarnych nie używają obraźliwego języka.

Poprawka    11

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 11 – ustęp 3 c (nowy) – wykładnia

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Ocena tego, czy język używany przez posła w debacie parlamentarnej jest obraźliwy powinna uwzględniać między innymi możliwe do zidentyfikowania intencje prelegenta, postrzeganie wypowiedzi przez zgromadzonych, zakres, w jakim szkodzi ona powadze i reputacji Parlamentu, oraz wolność słowa danego posła. Przykładowo szkalujący język, „mowa nienawiści” i w szczególności podżeganie do dyskryminacji z jakiegokolwiek względu, o którym mowa w art. 21 Karty praw podstawowych, zwykle stanowią przypadki „obraźliwego języka” w rozumieniu niniejszego artykułu.

Poprawka    12

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 11 – ustęp 3 d (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

3d.  Posłowie stosują się do przepisów Parlamentu dotyczących postępowania z informacjami poufnymi.

Poprawka    13

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 11 – ustęp 3 e (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

3e.  Posłowie nie dopuszczają się molestowania psychicznego ani seksualnego i przestrzegają Kodeksu właściwego zachowania posłów do Parlamentu Europejskiego przy wykonywaniu obowiązków służbowych, który jest włączony do niniejszego Regulaminu jako załącznik 1a.

 

Posłowie nie mogą być wybrani do sprawowania funkcji w Parlamencie lub w jednym z jego organów, nie mogą być wyznaczeni na sprawozdawców ani uczestniczyć w oficjalnej delegacji bądź w negocjacjach międzyinstytucjonalnych, jeżeli nie podpisali oświadczenia związanego z tym kodeksem.

 

____________________

 

1aKodeks właściwego zachowania posłów do Parlamentu Europejskiego przy wykonywaniu obowiązków służbowych, przyjęty przez Prezydium w dniu 2 lipca 2018 r., zostaje włączony do niniejszego Regulaminu jako załącznik.

Poprawka    14

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst obowiązujący

Poprawka

4.  Stosowanie niniejszego artykułu nie ogranicza w inny sposób żywotności debat parlamentarnych ani wolności słowa posłów.

skreśla się

Opiera się ono na pełnym poszanowaniu prerogatyw posłów, które zostały określone w odpowiednim unijnym prawie pierwotnym oraz w odpowiednich przepisach Statutu posła.

 

Opiera się ono na zasadzie przejrzystości i gwarantuje, że wszelkie postanowienia w tym zakresie będą podawane do wiadomości posłów, którzy są indywidualnie powiadamiani o przysługujących im prawach i obowiązkach.

 

Poprawka    15

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst obowiązujący

Poprawka

5.  Jeżeli osoba zatrudniona przez posła lub inna osoba, której poseł umożliwił dostęp do pomieszczeń lub urządzeń Parlamentu, nie przestrzega norm postępowania określonych w ust. 3, na posła można odpowiednio nałożyć sankcje określone w art. 166.

5.  Jeżeli osoba pracująca dla posła lub inna osoba, której poseł umożliwił dostęp do pomieszczeń lub urządzeń Parlamentu, nie przestrzega norm postępowania określonych w niniejszym artykule, w stosownych przypadkach za zachowanie takiej osoby odpowiedzialność może ponieść poseł.

Poprawka    16

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 11 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

5a.  Stosowanie niniejszego artykułu nie ogranicza w inny sposób żywotności debat parlamentarnych ani wolności słowa posłów.

Poprawka    17

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 11 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

5b.  Niniejszy artykuł stosuje się odpowiednio w organach, komisjach i delegacjach Parlamentu.

Uzasadnienie

Proponuje się dodać ten ustęp, aby zagwarantować – analogicznie do art. 165 ust. 7 – stosowanie sankcji za niewłaściwe zachowanie na posiedzeniach komisji, organów i delegacji Parlamentu.

Poprawka    18

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 11 – ustęp 6

Tekst obowiązujący

Poprawka

6.  Kwestorzy ustalają maksymalną liczbę asystentów, których może akredytować każdy poseł.

skreśla się

Uzasadnienie

Zostaje skreślony w tym miejscu i włączony do nowego art. 11b. Zob. poprawka 20.

Poprawka    19

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 11 – ustęp 7

Tekst obowiązujący

Poprawka

7.  Kodeks postępowania, prawa i przywileje byłych posłów są ustalane decyzją Prezydium. Nie będą wprowadzane żadne różnice w traktowaniu byłych posłów.

skreśla się

Uzasadnienie

Zostaje skreślony w tym miejscu i włączony do nowego art. 11a ust. 5. Zob. poprawka 20.

Poprawka    20

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 11 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Artykuł 11a

 

Interesy finansowe posłów i rejestr służący przejrzystości

 

1.  Parlament ustanawia zasady dotyczące przejrzystości interesów finansowych posłów w postaci kodeksu postępowania przyjmowanego większością głosów całkowitej liczby posłów i stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu1a.

 

Zasady te nie mogą w innych sprawach utrudniać lub ograniczać wykonywania mandatu, prowadzenia działalności politycznej ani innej działalności związanej z mandatem.

 

2.  Posłowie powinni przyjąć systematyczną praktykę spotykania się wyłącznie z tymi przedstawicielami grup interesu, którzy są zarejestrowani w rejestrze służącym przejrzystości utworzonym w drodze porozumienia między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską w sprawie utworzenia rejestru służącego przejrzystości1b.

 

3  Posłowie powinni publikować w internecie wszystkie zaplanowane spotkania z tymi przedstawicielami grup interesu, którzy są objęci zakresem rejestru służącego przejrzystości. Z zastrzeżeniem art. 4 ust. 6 załącznika I sprawozdawcy, kontrsprawozdawcy i przewodniczący komisji publikują w internecie w odniesieniu do każdego sprawozdania wszystkie zaplanowane spotkania z udziałem przedstawicieli grup interesu objętych rejestrem służącym przejrzystości. Prezydium udostępnia w tym celu niezbędną infrastrukturę na stronie internetowej Parlamentu.

 

4.  Na stronie internetowej dla posłów znajdującej się na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego Prezydium zapewnia niezbędną infrastrukturę posłom, którzy pragną, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami statutu posła i przepisami wykonawczymi do niego, dobrowolnie opublikować wyniki kontroli lub potwierdzenie, że korzystanie przez nich z dodatków z tytułu kosztów ogólnych jest zgodne z obowiązującymi przepisami statutu posła i przepisami wykonawczymi do niego.

 

5.  Kodeks postępowania, prawa i przywileje byłych posłów są ustalane decyzją Prezydium. Nie będą wprowadzane żadne różnice w traktowaniu byłych posłów.

 

__________________

 

1a Zob. załącznik I.

 

1b Porozumienie z dnia 16 kwietnia 2014 r. między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską w sprawie „Rejestru służącego przejrzystości” dotyczącego organizacji i osób samozatrudnionych zaangażowanych w opracowanie i realizację polityki Unii Europejskiej (Dz.U. L 277 z 19.9.2014, s. 11).

Uzasadnienie

Zob. poprawki 2, 3 i 18.

Poprawka    21

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 34 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1a.  Zespoły międzypartyjne i inne nieoficjalne grupy lub zespoły zachowują pełną przejrzystość w swoich działaniach i nie angażują się w żadne działania, które mogą być odczytane jako oficjalne działania Parlamentu lub jego organów. Nie mogą one organizować w państwach trzecich wydarzeń, które zbiegają się w czasie z misją oficjalnego organu Parlamentu, w tym oficjalną delegacją obserwacji wyborów.

Poprawka    22

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2.  Takie grupy lub zespoły zachowują pełną przejrzystość w swoich działaniach i nie mogą uczestniczyć w żadnych działaniach mogących prowadzić do zakłócenia oficjalnej działalności Parlamentu lub jego organów. Z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w przyjętych przez Prezydium przepisach dotyczących tworzenia zespołów międzypartyjnych, grupy polityczne mogą ułatwiać ich działalność, udzielając im wsparcia logistycznego.

2.  Z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie Parlamentu dotyczących tworzenia takich grup lub zespołów grupa polityczna może ułatwiać działalność takich grup lub zespołów, udzielając im wsparcia logistycznego.

Poprawka    23

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 34 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Inne nieoficjalne grupy lub zespoły również mają obowiązek składania do końca następnego miesiąca oświadczeń dotyczących wszelkiego wsparcia, czy to w formie pieniężnej, czy niepieniężnej, którego posłowie nie zgłosili indywidualnie zgodnie z obowiązkami nałożonymi na mocy załącznika I.

Poprawka    24

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 34 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

3a.  Jedynie przedstawiciele grup interesu, którzy są zarejestrowani w rejestrze służącym przejrzystości, mogą uczestniczyć w działaniach zespołów międzypartyjnych lub innych nieoficjalnych grup lub zespołów organizowanych w budynkach Parlamentu, na przykład biorąc udział w posiedzeniach lub innych wydarzeniach zespołu międzypartyjnego lub innej nieoficjalnej grupy lub zespołu, oferując im wsparcie lub współorganizując ich wydarzenia.

Poprawka    25

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 34 – ustęp 4

Tekst obowiązujący

Poprawka

4.  Kwestorzy prowadzą rejestr oświadczeń, o których mowa w ust. 3. Rejestr jest udostępniany na stronie internetowej Parlamentu. Kwestorzy przyjmują szczegółowe zasady dotyczące tych oświadczeń i zapewniają skuteczne egzekwowanie niniejszego artykułu.

4.  Kwestorzy prowadzą rejestr oświadczeń, o których mowa w ust. 3. Kwestorzy przyjmują szczegółowe zasady dotyczące tych oświadczeń i ich publikowania na stronie internetowej Parlamentu.

Poprawka    26

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 34 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

4a.  Kwestorzy zapewniają skuteczne egzekwowanie niniejszego artykułu.

Poprawka    27

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 128 – ustęp 4

Tekst obowiązujący

Poprawka

4.  Jeden z autorów pytania może je rozwinąć na posiedzeniu plenarnym. Adresat pytania udziela odpowiedzi.

4.  Poseł wyznaczony wcześniej przez autorów pytania rozwija je na posiedzeniu plenarnym. Jeżeli poseł ten jest nieobecny, pytanie nie jest rozpatrywane. Adresat pytania udziela odpowiedzi.

Uzasadnienie

Dostosowanie do treści proponowanego art. 130b ust. 4 – zob. niżej.

Poprawka    28

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 130 – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

1.  Każdy poseł może wnosić pytania wymagające odpowiedzi na piśmie do Przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku do niniejszego Regulaminu27. Wyłączną odpowiedzialność za treść pytań ponosi ich autor.

1.  Każdy poseł, każda grupa polityczna lub komisja może wnosić pytania wymagające odpowiedzi na piśmie do Przewodniczącego Rady Europejskiej, do Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku do niniejszego Regulaminu27. Wyłączną odpowiedzialność za treść pytań ponosi ich autor.

________________________

____________________

27 Zob. załącznik II.

27 Zob. załącznik II.

Poprawka    29

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 130 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2.  Pytania są przekazywane Przewodniczącemu. Przewodniczący rozstrzyga kwestie dotyczące dopuszczalności pytań. Decyzja Przewodniczącego opiera się nie tylko na przepisach określonych w załączniku, o którym mowa w ustępie 1, ale także na ogólnych przepisach Regulaminu. Autor pytania zostaje powiadomiony o uzasadnionej decyzji Przewodniczącego.

2.  Pytania są przekazywane w formie elektronicznej Przewodniczącemu. Przewodniczący rozstrzyga kwestie dotyczące dopuszczalności pytań. Decyzja Przewodniczącego opiera się nie tylko na przepisach określonych w załączniku, o którym mowa w ustępie 1, ale także na ogólnych przepisach Regulaminu. Autor pytania zostaje powiadomiony o uzasadnionej decyzji Przewodniczącego.

Poprawka    30

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 130 – ustęp 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

3.  Pytania składa się w formie elektronicznej. Każdy poseł może złożyć maksymalnie dwadzieścia pytań w okresie trzech kolejnych miesięcy.

3.  Każdy poseł, każda grupa polityczna lub komisja może złożyć maksymalnie dwadzieścia pytań w okresie trzech kolejnych miesięcy. Co do zasady adresat pytania udziela na nie odpowiedzi w ciągu sześciu tygodni od przekazania mu pytania. Jednakże każdy poseł, każda grupa polityczna lub komisja może co miesiąc wskazać jedno ze swoich pytań jako pytanie priorytetowe, na które adresat pytania ma udzielić odpowiedzi w ciągu trzech tygodni od przekazania mu pytania.

Poprawka    31

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 130 – ustęp 5

Tekst obowiązujący

Poprawka

5.  Jeśli adresat nie mógł udzielić odpowiedzi na dane pytanie w ciągu trzech tygodni (pytanie priorytetowe) lub sześciu tygodni (pytanie niepriorytetowe) od przekazania mu pytania, na wniosek autora może ono zostać wpisane do porządku dziennego następnego posiedzenia właściwej komisji.

5.  Jeśli adresat nie udzielił odpowiedzi na dane pytanie w terminie określonym w ust. 3, właściwa komisja może podjąć decyzję o wpisaniu tego pytania do porządku dziennego swojego następnego posiedzenia.

Poprawka    32

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 130 – ustęp 6

Tekst obowiązujący

Poprawka

6.  Każdy poseł może złożyć jedno pytanie priorytetowe w miesiącu.

skreśla się

Poprawka    33

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 130 – ustęp 7

Tekst obowiązujący

Poprawka

7.  Pytania i wszelkie odpowiedzi, wraz z dotyczącymi ich załącznikami, są publikowane na stronie internetowej Parlamentu.

7.  Pytania i odpowiedzi, wraz z dotyczącymi ich załącznikami, są publikowane na stronie internetowej Parlamentu.

Poprawka    34

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 130a

Tekst obowiązujący

Poprawka

Artykuł 130 a

skreśla się

Interpelacje dotyczące kwestii drugorzędnych wymagające odpowiedzi na piśmie

 

1.  W interpelacjach dotyczących kwestii drugorzędnych składających się z pytań wymagających odpowiedzi na piśmie komisja, grupa polityczna lub co najmniej 5% całkowitej liczby posłów do Parlamentu może się zwrócić do Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa o przedstawienie Parlamentowi informacji dotyczących konkretnie wskazanych kwestii.

 

Pytania takie przedkłada się przewodniczącemu, który, z zastrzeżeniem że są one ogólnie zgodne z Regulaminem oraz kryteriami ustanowionymi w załączniku do Regulaminu28, zwraca się do adresatów z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi w terminie dwóch tygodni; w porozumieniu z autorami pytania Przewodniczący może przedłużyć ten termin.

 

2.  Pytania wraz z odpowiedziami są publikowane na stronie internetowej Parlamentu.

 

_____________________

 

28 Zob. załącznik II.

 

Uzasadnienie

Skreślono w wyniku połączenia art. 130 i 130a.

Poprawka    35

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 130b – nagłówek

Tekst obowiązujący

Poprawka

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi na piśmie i debaty

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi na piśmie

Poprawka    36

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 130b – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

1.  W interpelacjach dotyczących kwestii pierwszorzędnych składających się z pytań wymagających odpowiedzi na piśmie i debaty komisja, grupa polityczna lub co najmniej 5% całkowitej liczby posłów do Parlamentu może się zwrócić do Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Pytania mogą zawierać krótkie uzasadnienie.

1.  Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych mają postać pytań wymagających odpowiedzi na piśmie skierowanych przez grupę polityczną do Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Pytania takie przedkłada się na piśmie przewodniczącemu, który, z zastrzeżeniem że są ogólnie zgodne z Regulaminem oraz kryteriami ustanowionymi w załączniku do Regulaminu29, niezwłocznie informuje adresatów pytań i zwraca się do nich o informację, czy na pytanie zostanie udzielona odpowiedź, a jeśli tak, to kiedy.

 

_____________________

 

29 Zob. załącznik II.

 

Poprawka    37

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 130b – ustęp 1 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1a.  Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych odnoszą się do spraw leżących w interesie ogólnym i są przedkładane na piśmie przewodniczącemu. Ich długość nie przekracza 500 słów. Jeżeli interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych są ogólnie zgodne z przepisami Regulaminu, przewodniczący niezwłocznie przekazuje je adresatowi, który ma udzielić pisemnej odpowiedzi.

Poprawka    38

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 130b – ustęp 1 b (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1b.  Co roku składa się maksymalnie 30 interpelacji dotyczących kwestii pierwszorzędnych. Konferencja Przewodniczących zapewnia sprawiedliwy przydział takich interpelacji grupom politycznym, a żadna grupa polityczna nie składa więcej niż jednej interpelacji na miesiąc.

Poprawka    39

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 130b – ustęp 1 c (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1c.  Jeżeli adresat nie udzieli odpowiedzi na interpelację dotyczącą kwestii pierwszorzędnych w ciągu sześciu tygodni od przekazania mu tej interpelacji, na wniosek autora zostaje ona wpisana do ostatecznego projektu porządku dziennego sesji plenarnej zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 149 i z zastrzeżeniem ust. 3a.

Uzasadnienie

Zob. poprawka 40.

Poprawka    40

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 130b – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2.  Po otrzymaniu odpowiedzi na piśmie interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych zostają wpisane do projektu porządku dziennego posiedzenia plenarnego Parlamentu zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 149. Na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5% całkowitej liczby posłów do Parlamentu należy przeprowadzić debatę w komisji.

2.  Po otrzymaniu odpowiedzi na piśmie, na wniosek posłów lub grupy politycznej (grup politycznych) w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg, interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych zostają wpisane do ostatecznego projektu porządku dziennego posiedzenia plenarnego Parlamentu zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 149 i z zastrzeżeniem ust. 3a.

Poprawka    41

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 130b – ustęp 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

3.  Jeżeli adresat odmawia udzielenie odpowiedzi na pytanie lub nie jest w stanie tego uczynić w ciągu trzech tygodni, pytanie zostaje wpisane do projektu porządku dziennego. Na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5% całkowitej liczby posłów do Parlamentu należy przeprowadzić debatę w komisji. Przed rozpoczęciem debaty jednemu z autorów pytania można udzielić głosu, by przedstawił dodatkowe powody zadania pytania.

skreśla się

Uzasadnienie

Zob. poprawka 38.

Poprawka    42

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 130b – ustęp 3 a

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

3a. W czasie jednej sesji miesięcznej debatuje się nad maksymalnie trzema interpelacjami dotyczącymi kwestii pierwszorzędnych. Jeżeli złożono wnioski o debatę nad więcej niż trzema interpelacjami dotyczącymi kwestii pierwszorzędnych w czasie tej samej sesji miesięcznej, Konferencja Przewodniczących umieszcza je w ostatecznym projekcie porządku dziennego w kolejności otrzymania wniosków o debatę.

Poprawka    43

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 130b – ustęp 4

Tekst obowiązujący

Poprawka

4.  Jeden z autorów pytania może je rozwinąć na posiedzeniu plenarnym. Odpowiedzi udziela jeden z członków instytucji, której ono dotyczy.

4.  Poseł wyznaczony wcześniej przez autora lub przez posłów wnioskujących o debatę zgodnie z ust. 2 rozwija interpelację dotyczącą kwestii pierwszorzędnych na posiedzeniu plenarnym. Jeżeli poseł ten jest nieobecny, interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych nie jest rozpatrywana. Adresat pytania udziela odpowiedzi.

Artykuł 123 ust. 2–5, dotyczący składania projektów rezolucji i głosowania nad nimi, stosuje się odpowiednio.

Artykuł 123 ust. 2–8, dotyczący składania projektów rezolucji i głosowania nad nimi, stosuje się odpowiednio.

Poprawka    44

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 130b – ustęp 5

Tekst obowiązujący

Poprawka

5.  Pytania wraz z odpowiedziami są publikowane na stronie internetowej Parlamentu.

5.  Interpelacje wraz z odpowiedziami są publikowane na stronie internetowej Parlamentu.

Poprawka    45

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 165 – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

1.  Przewodniczący przywołuje do porządku każdego posła, który zakłóca prawidłowy przebieg posiedzenia lub którego postępowanie nie jest zgodne z odpowiednimi postanowieniami art. 11.

1.  Przewodniczący przywołuje do porządku każdego posła, który narusza normy zachowania określone w art. 11 ust. 3b lub 3c.

Poprawka    46

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 165 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2.  W przypadku ponownego zakłócenia porządku przez posła Przewodniczący po raz drugi przywołuje go do porządku, z odnotowaniem tego faktu w protokole.

2.  W przypadku ponownego naruszenia norm zachowania przez posła Przewodniczący po raz drugi przywołuje go do porządku, z odnotowaniem tego faktu w protokole.

Poprawka    47

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 165 – ustęp 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

3.  W przypadku dalszego zakłócania porządku lub kolejnego naruszenia porządku Przewodniczący może odebrać posłowi głos i zarządzić usunięcie go z sali obrad do końca posiedzenia. W przypadku wyjątkowo poważnego zakłócenia porządku Przewodniczący może zarządzić usunięcie posła z sali obrad do końca posiedzenia także natychmiast i bez powtórnego przywołania do porządku. Sekretarz Generalny niezwłocznie zapewnia zastosowanie takiego środka dyscyplinarnego przy pomocy woźnych oraz, w razie potrzeby, służb ochrony Parlamentu.

3.  W przypadku dalszego naruszania norm zachowania lub kolejnego naruszenia norm zachowania Przewodniczący może odebrać posłowi głos i zarządzić usunięcie go z sali obrad do końca posiedzenia. W przypadku wyjątkowo poważnego zakłócenia porządku Przewodniczący może zarządzić usunięcie posła z sali obrad do końca posiedzenia także natychmiast i bez powtórnego przywołania do porządku. Sekretarz Generalny niezwłocznie zapewnia zastosowanie takiego środka dyscyplinarnego przy pomocy woźnych oraz, w razie potrzeby, służb ochrony Parlamentu.

Poprawka    48

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 165 – ustęp 5

Tekst obowiązujący

Poprawka

5.  Przewodniczący może zadecydować o przerwaniu transmisji na żywo z posiedzenia w przypadku posługiwania się przez posła językiem o charakterze zniesławiającym, rasistowskim lub ksenofobicznym, lub w przypadku zachowania o takim charakterze.

5.  Przewodniczący może zadecydować o przerwaniu transmisji na żywo z posiedzenia w przypadku naruszenia przez posła art. 11 ust. 3b lub 3c.

Poprawka    49

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 165 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

Przewodniczący może zarządzić usunięcie z audiowizualnego zapisu obrad tych części wypowiedzi posła, w których pojawiają się sformułowania zniesławiające, rasistowskie lub ksenofobiczne.

Przewodniczący może zarządzić usunięcie z audiowizualnego zapisu obrad tych części wypowiedzi posła, w których pojawiają się sformułowania naruszające art. 11 ust. 3b lub 3c.

Poprawka    50

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 166 – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

1.  W przypadku poważnego zakłócenia obrad lub prac Parlamentu z naruszeniem zasad określonych w art. 11 Przewodniczący podejmuje umotywowaną decyzję w sprawie nałożenia odpowiedniej sankcji.

1.  W przypadku poważnego naruszenia art. 11 ust. 3a–5b Przewodniczący podejmuje umotywowaną decyzję w sprawie nałożenia odpowiedniej sankcji zgodnie z niniejszym artykułem.

 

Jeśli chodzi o art. 11 ust. 3b lub 3c Przewodniczący może przyjąć na mocy niniejszego artykułu umotywowaną decyzję niezależnie od faktu, czy wcześniej zastosowano wobec danego posła środek natychmiastowy w rozumieniu art. 165.

 

Jeśli chodzi o art. 11 ust. 3e Przewodniczący może przyjąć na mocy niniejszego artykułu umotywowaną decyzję – dopiero po ustaleniu, że doszło do molestowania – zgodnie z obowiązującą wewnętrzną procedurą administracyjną dotyczącą molestowania i zapobiegania mu.

 

Przewodniczący może zastosować wobec posła sankcję w przypadkach, w których niniejszy Regulamin lub decyzja przyjęta przez Prezydium zgodnie z art. 25 Regulaminu przewiduje stosowanie niniejszego artykułu.

Przed wydaniem decyzji Przewodniczący zwraca się do zainteresowanego posła o przedstawienie uwag na piśmie. W wyjątkowych przypadkach Przewodniczący może przeprowadzić ustne wysłuchanie danego posła.

 

O decyzji informuje się danego posła listem poleconym lub, w nagłych przypadkach, za pośrednictwem strażników.

 

Wszelkie sankcje nałożone na posła – po powiadomieniu go o nich – są ogłaszane przez Przewodniczącego na posiedzeniu plenarnym. Informuje się o nich przewodniczących organów, komisji i delegacji, do których poseł należy.

 

Z chwilą gdy decyzja o nałożeniu sankcji stanie się ostateczna, jest publikowana na stronie internetowej Parlamentu w miejscu pozwalającym na nadanie jej dużej widoczności i pozostaje dostępna do końca kadencji parlamentarnej.

 

Poprawka    51

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 166 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1a.  Przed wydaniem decyzji Przewodniczący zwraca się do zainteresowanego posła o przedstawienie uwag na piśmie. W stosownych przypadkach przewodniczący może podjąć decyzję o przeprowadzeniu wysłuchania posła.

 

O decyzji nakładającej sankcję informuje się danego posła listem poleconym lub, w nagłych przypadkach, za pośrednictwem woźnych.

 

Wszelkie sankcje nałożone na posła – po powiadomieniu go o nich – są ogłaszane przez Przewodniczącego na posiedzeniu plenarnym. Informuje się o nich przewodniczących organów, komisji i delegacji, do których poseł należy.

 

Z chwilą gdy decyzja o nałożeniu sankcji stanie się ostateczna, jest publikowana na stronie internetowej Parlamentu w miejscu pozwalającym na nadanie jej dużej widoczności i pozostaje dostępna do końca kadencji parlamentarnej.

Poprawka    52

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 166 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2.  Ocena zaobserwowanych zachowań musi uwzględniać ich wyjątkowy, powtarzający się lub ciągły charakter, a także ich wagę.

2.  Ocena zaobserwowanych zachowań musi uwzględniać ich wyjątkowy, powtarzający się lub ciągły charakter, a także ich wagę. W stosownych przypadkach uwzględnia się także ewentualne szkody dla powagi i reputacji Parlamentu.

Należy odróżnić dające się zaobserwować zachowania, które mogą być tolerowane, pod warunkiem że nie są one obraźliwe, zniesławiające, rasistowskie lub ksenofobiczne i mieszczą się w rozsądnych granicach, od tych, które powodują rzeczywiste zakłócenie działalności parlamentarnej.

 

Uzasadnienie

Proponuje się skreślić ten fragment, gdyż z jednej strony zmieniony art. 166 nie będzie już dotyczył norm zachowania, a z drugiej – fragment ten jest zbędny w świetle proponowanego nowego brzmienia art. 11 ust. 3b.

Poprawka    53

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 166 – ustęp 4

Tekst obowiązujący

Poprawka

4.  Środki, o których mowa w ust. 3 lit. b) - e), mogą zostać podwojone w przypadku powtarzających się naruszeń lub gdy poseł odmówi zastosowania się do środka podjętego na podstawie art. 165 ust. 3.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    54

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 174 – ustęp 7

Tekst obowiązujący

Poprawka

7.  Przewodniczący może zarządzić łączne głosowanie nad innymi poprawkami, jeżeli się one uzupełniają, chyba że grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg wnioskowali o głosowanie podzielone lub głosowanie odrębne. Autorzy poprawek mogą również zaproponować łączne głosowanie, jeśli ich poprawki uzupełniają się.

7.  Przewodniczący może zarządzić łączne głosowanie nad innymi poprawkami, jeżeli się one uzupełniają, chyba że grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg wnioskowali o głosowanie podzielone lub głosowanie odrębne. Autorzy poprawek mogą również zaproponować łączne głosowanie nad ich poprawkami.

Poprawka    55

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 174 – ustęp 10

Tekst obowiązujący

Poprawka

10.  Poprawka, w odniesieniu do której wnioskowano o głosowanie imienne, jest przedmiotem odrębnego głosowania.

10.  Poprawka, w odniesieniu do której wnioskowano o głosowanie imienne, jest poddawana pod głosowanie odrębnie od innych poprawek.

Poprawka    56

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 177 – wykładnia

Tekst obowiązujący

Poprawka

Jakiekolwiek naruszenie niniejszego artykułu zostanie uznane za poważne zakłócenie przebiegu posiedzenia w rozumieniu art. 166 ust. 1 i pociągnie za sobą konsekwencje prawne, o których mowa w tym artykule.

Jakiekolwiek naruszenie niniejszego artykułu zostanie uznane za poważne naruszenie art. 11 ust. 3b.

Uzasadnienie

Konieczne dostosowanie do nowego art. 11 ust. 3b.

Poprawka    57

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 196

Tekst obowiązujący

Poprawka

Artykuł 196

Artykuł 196

Powoływanie komisji stałych

Powoływanie komisji stałych

Na podstawie propozycji Konferencji Przewodniczących Parlament powołuje komisje stałe. Ich kompetencje są określone w załączniku do Regulaminu52, który Załącznik ten przyjmuje się większością oddanych głosów. Powołanie członków komisji następuje podczas pierwszej sesji miesięcznej nowo wybranego Parlamentu oraz ponownie po upływie dwóch i pół roku.

Na podstawie propozycji Konferencji Przewodniczących Parlament powołuje komisje stałe. Ich kompetencje są określone w załączniku do Regulaminu52, który Załącznik ten przyjmuje się większością oddanych głosów. Powołanie członków komisji następuje podczas pierwszej sesji miesięcznej nowo wybranego Parlamentu.

Kompetencje komisji stałych mogą zostać również określone w innym terminie niż data powołania komisji.

Kompetencje komisji stałych mogą zostać również na nowo określone w innym terminie niż data powołania komisji.

_________________

_________________

52 Zob. załącznik V.

52 Zob. załącznik V.

Uzasadnienie

Proponowane zmiany dotyczące art. 196 wejdą w życie w 2019 r. razem ze zmienionym art. 196.

Poprawka    58

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 204 – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

1.  Na swoim pierwszym posiedzeniu po powołaniu członków komisji zgodnie z art. 199 komisja wybiera spośród stałych członków tej komisji przewodniczącego oraz, w odrębnych głosowaniach, wiceprzewodniczących, którzy stanowią prezydium komisji. Liczbę wybieranych wiceprzewodniczących ustala Parlament na wniosek Konferencji Przewodniczących. Skład prezydium każdej komisji musi odzwierciedlać różnorodność Parlamentu. W skład prezydium nie mogą wchodzić wyłącznie mężczyźni lub wyłącznie kobiety, zaś wiceprzewodniczący nie mogą pochodzić z tego samego państwa członkowskiego.

1.  Na swoim pierwszym posiedzeniu po powołaniu członków komisji zgodnie z art. 199 oraz ponownie po upływie dwóch i pół roku komisja wybiera spośród swoich stałych członków przewodniczącego oraz, w odrębnych głosowaniach, wiceprzewodniczących, którzy stanowią prezydium komisji. Liczbę wybieranych wiceprzewodniczących ustala Parlament na wniosek Konferencji Przewodniczących. Skład prezydium każdej komisji musi odzwierciedlać różnorodność Parlamentu. W skład prezydium nie mogą wchodzić wyłącznie mężczyźni lub wyłącznie kobiety, zaś wiceprzewodniczący nie mogą pochodzić z tego samego państwa członkowskiego.

Uzasadnienie

Uściślenie w następstwie proponowanej zmiany art. 196.

Poprawka    59

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 210a – nagłówek

Tekst obowiązujący

Poprawka

Procedura zapoznawania się przez komisję z informacjami poufnymi otrzymanymi przez Parlament Europejski

Procedura zapoznawania się przez komisję z informacjami poufnymi na posiedzeniu komisji przy drzwiach zamkniętych

Poprawka    60

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 210a – ustęp 3 – akapit 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

Jeżeli przewodniczący komisji ogłosił zastosowanie trybu poufnego, w posiedzeniu uczestniczą jedynie członkowie komisji, urzędnicy oraz wyznaczeni wcześniej przez przewodniczącego eksperci, jeżeli jest to absolutnie konieczne.

Jeżeli przewodniczący komisji ogłosił zastosowanie trybu poufnego, posiedzenie komisji odbywa się przy drzwiach zamkniętych z udziałem jedynie członków komisji lub ich zastępców. Komisja może podjąć decyzję – zgodnie z obowiązującymi przepisami międzyinstytucjonalnymi – o zezwoleniu na udział innych posłów zgodnie z art. 206 ust. 3. W posiedzeniu mogą też brać udział wyznaczone wcześniej przez przewodniczącego osoby posiadające konieczną wiedzę, z należytym uwzględnieniem wszelkich ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów regulujących postępowanie z informacjami poufnymi w Parlamencie. W odniesieniu do zapoznawania się z informacjami niejawnymi na poziomie CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL i wyższym lub w przypadku szczególnych ograniczeń dostępu wynikających z przepisów międzyinstytucjonalnych obowiązywać mogą dodatkowe ograniczenia.

Uzasadnienie

Głównym celem tej poprawki jest uniknięcie ewentualnych niespójności z obowiązującymi przepisami wykonawczymi regulującymi postępowanie z informacjami poufnymi (decyzja Prezydium z dnia 15 kwietnia 2013 r.), a także z obowiązującymi porozumieniami międzyinstytucjonalnymi.

Poprawka    61

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 210a – ustęp 4

Tekst obowiązujący

Poprawka

4.  Posłowie lub grupa polityczna (grupy polityczne) w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg w komisji, która obradowała w trybie poufnym, mogą wnioskować o rozpatrzenie przypadków niezachowania poufności. Wniosek ten może być wpisany do porządku dziennego następnego posiedzenia komisji. Większością głosów członków komisja może postanowić o przekazaniu przewodniczącemu sprawy do rozważenia zgodnie z art. 11 i 166.

4.  Posłowie lub grupa polityczna (grupy polityczne) w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg w komisji, która obradowała w trybie poufnym, mogą wnioskować o rozpatrzenie przypadków niezachowania poufności, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów w sprawie niezachowania poufności ogólnie. Wniosek ten może być wpisany do porządku dziennego następnego posiedzenia komisji. Większością głosów członków komisja może postanowić o przekazaniu przewodniczącemu sprawy do rozważenia zgodnie z art. 11 i 166.

Poprawka    62

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 211 – nagłówek

Tekst obowiązujący

Poprawka

Wysłuchania publiczne dotyczące inicjatyw obywatelskich

Wysłuchania publiczne i debaty dotyczące inicjatyw obywatelskich

Poprawka    63

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 211 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

7a.  Parlament organizuje debatę dotyczącą inicjatywy obywatelskiej opublikowanej w odpowiednim rejestrze zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 211/2011 na sesji miesięcznej następującej po wysłuchaniu publicznym oraz decyduje, podczas wpisywania debaty do porządku dziennego, czy debata zostanie zakończona uchwaleniem rezolucji. Parlament nie kończy debaty uchwaleniem rezolucji, jeśli podczas bieżącej lub kolejnej sesji miesięcznej przewidziane jest sprawozdanie na ten sam lub podobny temat, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności przewodniczący zgłosi inną propozycję. Jeśli Parlament zadecyduje o zamknięciu debaty rezolucją, komisja przedmiotowo właściwa, grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg mogą złożyć projekt rezolucji. Artykuł 123 ust. 3-8, dotyczące składania projektów rezolucji i głosowania nad nimi, stosuje się odpowiednio.

Poprawka    64

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 223a – nagłówek – przypis

Tekst obowiązujący

Poprawka

61 Wprowadzony art. 223a odnosi się wyłącznie do europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych w rozumieniu art. 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (EU, Euratom) nr 1141/2014. Por. również przypisy do Art. 224 i 225.

61 Wprowadzony art. 223a odnosi się wyłącznie do europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych w rozumieniu art. 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014.

Poprawka    65

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 223a – ustęp 2 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

2a.  Na mocy art. 10 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 grupa przynajmniej 50 obywateli może przedstawić uzasadniony wniosek, aby Parlament wystąpił o weryfikację, o której mowa w ust. 2. Ten uzasadniony wniosek nie może zostać przedłożony ani podpisany przez posłów. Zawiera on istotne rzeczowe dowody wskazujące, że dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 2.

 

Przewodniczący przekazuje dopuszczalne wnioski złożone przez grupę obywateli właściwej komisji do dalszego rozpatrzenia.

 

Po rozpatrzeniu wniosku w ciągu czterech miesięcy od przekazania go przez przewodniczącego właściwa komisja może, większością głosów swoich członków reprezentujących co najmniej trzy grupy polityczne, przedłożyć wniosek o nadanie wnioskowi obywatelskiemu dalszego biegu, i informuje o tym przewodniczącego.

 

Grupa obywateli jest informowana o wynikach rozpatrywania w komisji.

 

Po otrzymaniu wniosku komisji przewodniczący podaje wniosek obywatelski do wiadomości Parlamentu.

 

Po otrzymaniu takich informacji Parlament podejmuje decyzję większością oddanych głosów, czy przedłożyć taki wniosek Urzędowi ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych.

 

Komisja przyjmuje wytyczne dotyczące rozpatrywania takich wniosków skierowanych przez grupę obywateli.

Poprawka    66

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 229 – ustęp 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

Postanowień tych nie stosuje się do petycji ani do tekstów nie wymagających decyzji.

Postanowień tych nie stosuje się do petycji, inicjatyw obywatelskich ani do tekstów nie wymagających decyzji.

Uzasadnienie

Celem jest dopilnowanie, żeby trwające procedury parlamentarne związane z europejskimi inicjatywami obywatelskimi nie kończyły się wraz z kończącą się kadencją.

Poprawka    67

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Załącznik II – tytuł

Tekst obowiązujący

Poprawka

KRYTERIA ZADAWANIA PYTAŃ I INTERPELACJI WYMAGAJĄCYCH ODPOWIEDZI NA PIŚMIE NA MOCY ART. 130, 130A, 130B, 131 I 131A

KRYTERIA ZADAWANIA PYTAŃ I INTERPELACJI WYMAGAJĄCYCH ODPOWIEDZI NA PIŚMIE NA MOCY ART. 130, 131 I 131A

Uzasadnienie

Dostosowanie do odpowiednich przepisów.


INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

6.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Albert Deß, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

21

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

PPE

Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności