Procedură : 2018/2170(REG)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0462/2018

Texte depuse :

A8-0462/2018

Dezbateri :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Voturi :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0046

RAPORT     
PDF 843kWORD 103k
12.12.2018
PE 625.598v04-00 A8-0462/2018

privind modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European în ceea ce privește: titlul I capitolele 1 și 4; titlul V capitolul 3; titlul VII capitolele 4 și 5; titlul VIII capitolul 1; titlul XII; titlul XIV și anexa II

(2018/2170 (REG))

Comisia pentru afaceri constituționale

Raportor: Richard Corbett

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European în ceea ce privește: titlul I capitolele 1 și 4; titlul V capitolul 3; titlul VII capitolele 4 și 5; titlul VIII capitolul 1; titlul XII; titlul XIV și anexa II

(2018/2170(REG))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 226 și 227 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0462/2018),

1.  hotărăște să aducă Regulamentului său de procedură modificările de mai jos;

2.  decide că modificările intră în vigoare în prima zi a următoarei perioade de sesiune, cu excepția modificărilor prin care se introduce la articolul 11 alineatul (3e) al doilea paragraf și prin care se introduc articolele 6 și 7 din Codul comportamentului corespunzător al deputaților în Parlamentul European în exercitarea funcțiilor lor, precum și a modificărilor aduse articolelor 196 și 204, care intră în vigoare la deschiderea primei perioade de sesiune care urmează următoarelor alegeri pentru Parlamentul European, programate în 2019;

3.  încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului și Comisiei.

Amendamentul    1

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 11 – titlu

Textul în vigoare

Amendamentul

Interesele financiare ale deputaților și regulile de conduită

Reguli de conduită

Justificare

Se propune aici împărțirea actualului articol 11 într-un articol 11 privind doar regulile de conduită aplicabile deputaților și două (noi) articole 11a și 11b, care vor conține alineatele (1), (2), (6) și (7) ale actualului articol 11.

Amendamentul  2

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 11 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

(1)  Parlamentul elaborează norme în materie de transparență privind interesele financiare ale membrilor săi, sub forma unui cod de conduită adoptat cu majoritatea membrilor care îl compun și anexat la prezentul regulament4.

eliminat

Aceste norme nu pot, în schimb, să împiedice sau să limiteze exercitarea mandatului și a activităților politice sau de altă natură pe care le presupune acesta.

 

______________

 

4 A se vedea anexa I.

 

Justificare

Se elimină de aici și se introduce la noul articol 11a alineatul (1). A se vedea amendamentul 20.

Amendamentul    3

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 11 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

(2)  Deputații ar trebui să adopte practica sistematică de a participa la reuniuni numai cu reprezentanții de interese care s-au înregistrat în Registrul de transparență instituit prin acordul dintre Parlamentul European și Comisia Europeană privind registrul de transparență5.

eliminat

______________

 

5 Acordul din 16 aprilie 2014 dintre Parlamentul European și Comisia Europeană privind registrul de transparență pentru organizațiile și persoanele care desfășoară activități independente implicate în procesul de elaborare și de punere în aplicare a politicilor Uniunii (JO L 277, 19.9.2014, p. 11).

 

Justificare

Se elimină de aici și se introduce la noul articol 11a alineatul (2). A se vedea amendamentul 20.

Amendamentul    4

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

Comportamentul deputaților este caracterizat de respect reciproc, se bazează pe valorile și principiile definite în tratate și, în special, în Carta drepturilor fundamentale și păstrează demnitatea Parlamentului. În plus, comportamentul deputaților nu trebuie să compromită buna desfășurare a lucrărilor parlamentare, menținerea securității și a ordinii în clădirile Parlamentului sau funcționarea echipamentelor Parlamentului.

Comportamentul deputaților este caracterizat de respectul reciproc și se bazează pe valorile și principiile definite în tratate și, în special, în Carta drepturilor fundamentale. Deputații respectă demnitatea Parlamentului și nu aduc prejudicii reputației sale.

Amendamentul    5

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul în vigoare

Amendamentul

În dezbaterile parlamentare, deputații nu adoptă comportamente și limbaje denigratoare, rasiste sau xenofobe și nici nu desfășoară pancarte.

eliminat

Amendamentul    6

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul în vigoare

Amendamentul

Deputații respectă normele Parlamentului privind regimul aplicabil informațiilor confidențiale.

eliminat

Amendamentul    7

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul în vigoare

Amendamentul

Nerespectarea acestor principii și norme poate conduce la aplicarea unor măsuri în conformitate cu articolele 165, 166 și 167.

eliminat

Amendamentul    8

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3a)  Deputații nu compromit buna desfășurare a lucrărilor parlamentare și nu compromit menținerea securității și a ordinii în clădirile Parlamentului sau funcționarea echipamentelor sale.

Amendamentul    9

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 11 – alineatul 3 b (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3b)  Deputații nu perturbă ordinea în sala de ședințe și se abțin de la orice comportament necorespunzător. Deputații nu afișează pancarte.

Amendamentul    10

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 11 – alineatul 3 c (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3c)  În cadrul dezbaterilor parlamentare din sala de ședințe, deputații nu folosesc un limbaj ofensator.

Amendamentul    11

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 11 – alineatul 3 c (nou) – interpretare

Textul în vigoare

Amendamentul

 

La evaluarea caracterului jignitor sau nu al limbajului folosit de către un deputat în cadrul unei dezbateri parlamentare ar trebui să se ia în considerare, printre altele, intențiile identificabile ale vorbitorului, percepția declarației de către public, măsura în care aceasta afectează demnitatea și reputația Parlamentului, precum și libertatea de exprimare a deputatului în cauză. De exemplu, limbajul defăimător, discursurile de incitare la ură și incitarea la discriminare, în special din orice motiv menționat la articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale, ar constitui, în mod normal, cazuri de „limbaj ofensator” în sensul prezentului articol.

Amendamentul    12

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 11 – alineatul 3 d (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3d)  Deputații respectă normele Parlamentului referitoare la tratamentul informațiilor confidențiale.

Amendamentul    13

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 11 – alineatul 3 e (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3e)  Deputații se abțin de la orice tip de hărțuire psihologică sau sexuală și respectă Codul comportamentului corespunzător al deputaților în Parlamentul European în exercitarea funcțiilor lor, anexat la prezentul Regulament de procedură1a.

 

Deputații nu pot fi aleși în funcții în Parlament sau în organele acestuia, nu pot fi numiți raportori și nu pot participa la delegații oficiale sau la negocieri interinstituționale fără să fi semnat declarația aferentă codului respectiv.

 

____________________

 

1a Codul comportamentului corespunzător al deputaților în Parlamentul European în exercitarea funcțiilor lor, adoptat de Birou la 2 iulie 2018, devine una dintre anexele la prezentul Regulament de procedură.

Amendamentul    14

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 11 – alineatul 4

Textul în vigoare

Amendamentul

(4)  Aplicarea prezentului articol nu aduce, în schimb, atingere ritmului dezbaterilor parlamentare sau libertății de exprimare a deputaților.

eliminat

Aceasta se întemeiază pe respectul deplin al prerogativelor deputaților, astfel cum sunt definite în dreptul primar al Uniunii și în Statutul deputaților.

 

Aceasta are drept bază principiul transparenței și garantează că orice dispoziție în materie este adusă la cunoștința deputaților, care sunt informați în mod individual cu privire la drepturile și obligațiile lor.

 

Amendamentul    15

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 11 – alineatul 5

Textul în vigoare

Amendamentul

(5)  Dacă o persoană care este angajată de un deputat sau o altă persoană pentru care deputatul a obținut accesul în clădirile Parlamentului sau la echipamentele acestuia nu respectă regulile de conduită menționate la alineatul (3), sancțiunile stabilite la articolul 166 pot fi aplicate, atunci când este cazul, deputatului în cauză.

(5)  Dacă o persoană care lucrează pentru un deputat sau o altă persoană pentru care deputatul a obținut accesul în clădirile Parlamentului sau la echipamentele acestuia nu respectă regulile de conduită stabilite în cadrul prezentului articol, comportamentul respectiv poate fi imputabil, atunci când este cazul, deputatului în cauză.

Amendamentul    16

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 11 – alineatul 5 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(5a)  Aplicarea prezentului articol nu aduce, în schimb, atingere ritmului dezbaterilor parlamentare sau libertății de exprimare a deputaților.

Amendamentul    17

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 11 – alineatul 5 b (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(5b)  Prezentul articol se aplică, mutatis mutandis, în organele, comisiile și delegațiile Parlamentului.

Justificare

Prevedere propusă pentru a asigura, prin analogie cu articolul 165 alineatul (7), aplicarea regimului de sancțiuni în cazul abaterilor din cadrul comisiilor, organismelor și delegațiilor Parlamentului.

Amendamentul    18

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 11 – alineatul 6

Textul în vigoare

Amendamentul

(6)  Chestorii stabilesc numărul maxim de asistenți pe care îi poate acredita fiecare deputat.

eliminat

Justificare

Se elimină de aici și se introduce la noul articol 11b. A se vedea amendamentul 20.

Amendamentul    19

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 11 – alineatul 7

Textul în vigoare

Amendamentul

(7)  Regulile de conduită, drepturile și privilegiile foștilor deputați sunt stabilite printr-o decizie a Biroului. Între foștii deputați nu se stabilește nicio diferență de tratament.

eliminat

Justificare

Se elimină de aici și se introduce la noul articol 11a alineatul (5). A se vedea amendamentul 20.

Amendamentul    20

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 11 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 11a

 

Interesele financiare ale deputaților și Registrul de transparență

 

(1)  Parlamentul elaborează norme în materie de transparență privind interesele financiare ale membrilor săi, sub forma unui cod de conduită adoptat cu majoritatea membrilor care îl compun și anexat la prezentul regulament1a.

 

Aceste norme nu pot, în schimb, să împiedice sau să limiteze deputații în exercitarea mandatului lor și a activităților politice sau de altă natură pe care le presupune acesta.

 

(2)  Deputații ar trebui să adopte practica sistematică de a participa la reuniuni numai cu reprezentanții de interese care s-au înregistrat în Registrul de transparență instituit prin acordul dintre Parlamentul European și Comisia Europeană privind registrul de transparență1b.

 

(3)  Deputații ar trebui să publice online toate reuniunile programate cu reprezentanții grupurilor de interese care intră sub incidența Registrului de transparență. Fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (6) din anexa I, raportorii, raportorii din umbră și președinții de comisie publică online, pentru fiecare raport, toate reuniunile programate cu reprezentanții grupurilor de interese care intră în domeniul de aplicare al registrului de transparență. Biroul pune la dispoziție infrastructura necesară pe site-ul Parlamentului.

 

(4)  Biroul pune la dispoziție infrastructura necesară pe pagina online a deputaților de pe site-ul Parlamentului pentru acei deputați care doresc să publice un audit voluntar sau o confirmare, în conformitate cu normele aplicabile ale Statutului deputaților și cu normele sale de aplicare, cu privire la faptul că indemnizația pentru cheltuieli generale a fost folosită de către aceștia în conformitate cu normele aplicabile ale Statutului deputaților și cu normele sale de aplicare.

 

(5)  Regulile de conduită, drepturile și privilegiile foștilor deputați sunt stabilite printr-o decizie a Biroului. Între foștii deputați nu se aplică nicio diferență de tratament.

 

__________________

 

1a A se vedea anexa I.

 

1b Acordul din 16 aprilie 2014 dintre Parlamentul European și Comisia Europeană privind registrul de transparență pentru organizațiile și persoanele care desfășoară activități independente implicate în procesul de elaborare și de punere în aplicare a politicilor Uniunii (JO L 277, 19.9.2014, p. 11).

Justificare

A se vedea amendamentele 2, 3 și 18.

Amendamentul    21

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 34 – alineatul 1 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(1a)  Intergrupurile, precum și alte grupări neoficiale sunt pe deplin transparente în acțiunile lor și nu se implică în activități care pot fi confundate cu activitățile oficiale ale Parlamentului sau ale organelor sale. Ele nu pot organiza evenimente în țări terțe care coincid cu o misiune a unui organism oficial al Parlamentului, inclusiv cu o delegație oficială de observare a alegerilor.

Amendamentul    22

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 34 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

(2)  Grupările de acest tip sunt pe deplin transparente în acțiunile lor și nu se pot implica în activități care pot genera confuzii în raport cu activitățile oficiale ale Parlamentului sau ale organelor sale. Sub rezerva respectării condițiilor prevăzute în normele privind constituirea unor astfel de grupări, astfel cum au fost adoptate de Birou, grupurile politice pot facilita activitățile intergrupurilor punându-le la dispoziție sprijin logistic.

(2)  Sub rezerva respectării condițiilor prevăzute în normele interne ale Parlamentului privind constituirea unor astfel de grupări, un grup politic le poate facilita activitățile punându-le la dispoziție sprijin logistic.

Amendamentul    23

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Și celelalte grupări neoficiale au obligația de a declara, până la sfârșitul lunii următoare, orice sprijin, în numerar sau în natură, pe care deputații nu l-au declarat în mod individual în conformitate cu obligațiile care le revin în temeiul anexei I.

Amendamentul    24

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 34 – alineatul 3 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3a)  Doar reprezentanții de interese care sunt înregistrați în Registrul de transparență pot participa la activitățile intergrupurilor sau ale unor grupări neoficiale organizate în clădirile Parlamentului, de exemplu participând la reuniuni sau evenimente ale intergrupului sau ale altor grupări neoficiale, oferind sprijin acestora sau fiind coorganizatori ai evenimentelor lor.

Amendamentul    25

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 34 – alineatul 4

Textul în vigoare

Amendamentul

(4)  Chestorii țin un registru al declarațiilor menționate la alineatul (3). Acest registru este publicat pe site-ul de internet al Parlamentului. Chestorii adoptă modalitățile referitoare la aceste declarații și asigură aplicarea efectivă a prezentului articol.

(4)  Chestorii țin un registru al declarațiilor menționate la alineatul (3). Chestorii adoptă modalitățile referitoare la aceste declarații și la publicarea lor pe site-ul Parlamentului.

Amendamentul    26

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 34 – alineatul 4 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(4a)  Chestorii asigură punerea în aplicare efectivă a prezentului articol.

Amendamentul    27

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 128 – alineatul 4

Textul în vigoare

Amendamentul

(4)  Unul dintre autorii întrebării poate dezvolta întrebarea. Destinatarul răspunde la aceasta.

(4)  Un deputat desemnat în avans de autorii întrebării prezintă întrebarea în plen. În cazul în care deputatul respectiv nu este prezent, întrebarea devine caducă. Destinatarul răspunde la aceasta.

Justificare

Aliniere la propunerea de articol 130 b (4) - a se vedea mai jos.

Amendamentul    28

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 130 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

(1)  Orice deputat poate adresa Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate întrebări cu solicitare de răspuns scris, în conformitate cu criteriile stabilite într-o anexă la prezentul regulament27. Responsabilitatea pentru conținutul întrebărilor revine în totalitate autorilor acestora.

(1)  Orice deputat, grup politic sau comisie poate adresa Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate întrebări cu solicitare de răspuns scris, în conformitate cu criteriile stabilite într-o anexă la prezentul regulament27. Responsabilitatea pentru conținutul întrebărilor revine în totalitate autorilor acestora.

________________________

____________________

27 A se vedea anexa II.

27 A se vedea anexa II.

Amendamentul    29

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 130 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

(2)  Întrebările sunt prezentate Președintelui. În cazul în care există îndoieli privind admisibilitatea unei întrebări, decizia aparține Președintelui. Președintele decide nu doar în temeiul dispozițiilor anexei menționate la alineatul (1), ci și în temeiul dispozițiilor Regulamentului de procedură în general. Decizia motivată a Președintelui este comunicată autorului întrebării.

(2)  Întrebările sunt prezentate Președintelui în format electronic. În cazul în care există îndoieli privind admisibilitatea unei întrebări, decizia aparține Președintelui. Președintele decide nu doar în temeiul dispozițiilor anexei menționate la alineatul (1), ci și în temeiul dispozițiilor Regulamentului de procedură în general. Decizia motivată a Președintelui este comunicată autorului întrebării.

Amendamentul    30

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 130 – alineatul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

(3)  Întrebările sunt prezentate în format electronic. Fiecare deputat poate prezenta cel mult douăzeci de întrebări în decursul unei perioade de trei luni consecutive.

(3)  Fiecare deputat, grup politic sau comisie poate prezenta cel mult douăzeci de întrebări în decursul unei perioade de trei luni consecutive. De regulă, destinatarul răspunde întrebărilor în termen de șase săptămâni de la data la care i-au fost transmise. Cu toate acestea, orice deputat, grup politic sau comisie poate desemna, lunar, una dintre întrebările sale drept „întrebare prioritară”, la care destinatarul trebuie să răspundă în termen de trei săptămâni de la data la care i-a fost transmisă.

Amendamentul    31

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 130 – alineatul 5

Textul în vigoare

Amendamentul

(5)  În cazul în care destinatarul nu poate răspunde la o întrebare în termen de trei săptămâni (pentru întrebările prioritare) sau de șase săptămâni (pentru întrebările fără caracter prioritar) de la momentul în care este transmisă destinatarului, întrebarea se poate înscrie, la cererea autorului, pe ordinea de zi a următoarei reuniuni a comisiei competente.

(5)  În cazul în care destinatarul nu a răspuns la o întrebare în termenul prevăzut la alineatul (3), comisia competentă poate decide să o plaseze pe ordinea de zi a următoarei sale reuniuni.

Amendamentul    32

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 130 – alineatul 6

Textul în vigoare

Amendamentul

(6)  Orice deputat poate adresa o întrebare prioritară o dată pe lună.

eliminat

Amendamentul    33

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 130 – alineatul 7

Textul în vigoare

Amendamentul

(7)  Întrebările se publică, însoțite de toate răspunsurile, inclusiv de eventuale anexe, pe site-ul de internet al Parlamentului.

(7)  Întrebările și răspunsurile, însoțite de eventualele lor anexe, se publică pe site-ul Parlamentului.

Amendamentul    34

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 130a

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 130a

eliminat

Interpelări minore cu solicitare de răspuns scris

 

(1)  Prin interpelările minore, care constau în întrebări cu solicitare de răspuns scris, o comisie, un grup politic sau cel puțin cinci la sută dintre membrii care compun Parlamentul pot solicita Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să furnizeze Parlamentului informații cu privire la chestiuni specifice.

 

Aceste întrebări sunt prezentate Președintelui, care, sub rezerva conformității lor cu Regulamentul de procedură în general și cu criteriile prevăzute într-o anexă la Regulamentul de procedură28, solicită destinatarului să răspundă în termen de două săptămâni; Președintele poate extinde acest termen în urma consultării autorilor întrebărilor.

 

(2)  Întrebările se publică, însoțite de răspuns, pe site-ul de internet al Parlamentului.

 

_____________________

 

28 A se vedea anexa II.

 

Justificare

Eliminat în urma fuzionării articolelor 130 și 130a.

Amendamentul    35

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 130b – titlu

Textul în vigoare

Amendamentul

Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere

Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris

Amendamentul    36

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 130b – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

(1)  Interpelările majore constau în întrebări cu solicitare de răspuns scris și dezbatere care pot fi adresate de o comisie, un grup politic sau cel puțin cinci la sută dintre deputații care compun Parlamentul Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Întrebările pot include o scurtă expunere de motive.

(1)  Interpelările majore constau în întrebări cu solicitare de răspuns scris adresate de un grup politic Consiliului, Comisiei sau vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Aceste întrebări sunt prezentate în scris Președintelui, care, sub rezerva conformității lor cu Regulamentul de procedură în general și cu criteriile prevăzute într-o anexă la Regulamentul de procedură29, informează imediat destinatarul despre întrebare, solicitându-i să comunice dacă va răspunde și, în caz afirmativ, când.

 

_____________________

 

29 A se vedea anexa II.

 

Amendamentul    37

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 130b – alineatul 1 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(1a)  Interpelările majore sunt de interes general și sunt prezentate Președintelui în scris. Ele nu depășesc 500 de cuvinte. Dacă interpelarea majoră respectă dispozițiile prezentului Regulament de procedură în general, Președintele o transmite imediat destinatarului în vederea obținerii unui răspuns în scris.

Amendamentul    38

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 130b – alineatul 1 b (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(1b)  Se pot depune cel mult 30 de interpelări majore pe an. Conferința președinților asigură distribuirea echitabilă a acestor interpelări între grupurile politice și niciun grup politic nu prezintă mai mult de o interpelare majoră pe lună.

Amendamentul    39

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 130b – alineatul 1 c (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(1c)  În cazul în care destinatarul nu răspunde în termen de șase săptămâni de la transmiterea interpelării majore, aceasta, la cererea autorului, este înscrisă pe proiectul definitiv de ordine de zi a Parlamentului în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 149 și cu respectarea dispozițiilor de la alineatul (3a).

Justificare

A se vedea amendamentul 40.

Amendamentul    40

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 130b – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

(2)  La primirea răspunsului scris, interpelarea majoră este înscrisă pe proiectul de ordine de zi a Parlamentului, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 149 din Regulamentul de procedură. Trebuie să se organizeze o dezbatere în cazul în care acest lucru este solicitat de o comisie, un grup politic sau cel puțin cinci la sută dintre membrii care compun Parlamentul.

(2)  La primirea răspunsului scris, dacă un număr de deputați sau un grup sau mai multe grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu o solicită, interpelarea majoră este înscrisă pe proiectul definitiv de ordine de zi a Parlamentului, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 149 și cu respectarea dispozițiilor de la alineatul (3a).

Amendamentul    41

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 130b – alineatul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

(3)  Dacă destinatarul întrebării refuză să ofere un răspuns sau nu răspunde în trei săptămâni, întrebarea este înscrisă pe proiectul de ordine de zi. Trebuie să se organizeze o dezbatere în cazul în care acest lucru este solicitat de o comisie, un grup politic sau cel puțin cinci la sută dintre membrii care compun Parlamentul. Înainte de dezbatere, unul dintre autorii întrebării poate fi autorizat să expună motive suplimentare în sprijinul întrebării adresate.

eliminat

Justificare

A se vedea amendamentul 38.

Amendamentul    42

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 130b – alineatul 3 a

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3a) În cursul unei perioade de sesiune, nu se dezbat mai mult de trei interpelări majore. În cazul în care se solicită dezbaterea a mai mult de trei interpelări majore în cursul unei perioade de sesiune, Conferința președinților le include în proiectul definitiv de ordine de zi în ordinea în care a primit solicitările de dezbatere respective.

Amendamentul    43

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 130b – alineatul 4

Textul în vigoare

Amendamentul

(4)  Unul dintre autorii întrebării poate dezvolta întrebarea. Răspunsul este dat de un membru al instituției în cauză.

(4)  Un deputat desemnat în avans de către autor sau de către cei care solicită dezbaterea în conformitate cu alineatul (2) prezintă interpelarea majoră în plen. În cazul în care deputatul respectiv nu este prezent, interpelarea devine caducă. Destinatarul răspunde la aceasta.

Articolul 123 alineatele (2)-(5) privind depunerea și votarea propunerilor de rezoluție se aplică mutatis mutandis.

Articolul 123 alineatele (2)-(8) privind depunerea și votarea propunerilor de rezoluție se aplică mutatis mutandis.

Amendamentul    44

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 130b – alineatul 5

Textul în vigoare

Amendamentul

(5)  Întrebările de acest tip se publică, însoțite de răspuns, pe site-ul de internet al Parlamentului.

(5)  Interpelările de acest tip se publică, însoțite de răspuns, pe site-ul Parlamentului.

Amendamentul    45

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 165 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

(1)  Președintele cheamă la ordine orice deputat care aduce atingere bunei desfășurări a ședinței sau al cărui comportament nu este compatibil cu dispozițiile pertinente prevăzute la articolul 11.

(1)  Președintele cheamă la ordine orice deputat care încalcă regulile de conduită prevăzute la articolul 11 alineatele (3b) sau (3c).

Amendamentul    46

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 165 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

(2)  În caz de recidivă, Președintele cheamă deputatul respectiv din nou la ordine, iar acest fapt se consemnează în procesul-verbal.

(2)  În caz de repetare a încălcării, Președintele cheamă deputatul respectiv din nou la ordine, iar acest fapt se consemnează în procesul-verbal.

Amendamentul    47

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 165 – alineatul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

(3)  Dacă perturbarea continuă, sau în cazul unei noi recidive, Președintele poate retrage dreptul la cuvânt deputatului respectiv și acesta sau aceasta poate fi exclus(ă) din sală de către Președinte pentru restul ședinței. De asemenea, în cazuri deosebit de grave, Președintele poate să recurgă la această ultimă măsură imediat, fără o a doua chemare la ordine. Secretarul General asigură, fără întârziere, punerea în aplicare a unei astfel de măsuri disciplinare cu ajutorul aprozilor și, dacă este necesar, al personalului de securitate al Parlamentului.

(3)  Dacă încălcarea continuă, sau în cazul unei noi încălcări, Președintele poate retrage dreptul la cuvânt deputatului respectiv și acesta sau aceasta poate fi exclus(ă) din sală de către Președinte pentru restul ședinței. De asemenea, în cazuri deosebit de grave, Președintele poate să recurgă la această ultimă măsură imediat, fără o a doua chemare la ordine. Secretarul General asigură, fără întârziere, punerea în aplicare a unei astfel de măsuri disciplinare cu ajutorul aprozilor și, dacă este necesar, al personalului de securitate al Parlamentului.

Amendamentul    48

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 165 – alineatul 5

Textul în vigoare

Amendamentul

(5)  Președintele poate hotărî întreruperea transmisiei în direct a ședinței în cazul în care un deputat folosește un limbaj sau are un comportament calomniator, rasist sau xenofob.

(5)  Președintele poate hotărî întreruperea transmisiei în direct a ședinței în cazul încălcării articolului 11 alineatele (3b) sau (3c) de către un deputat.

Amendamentul    49

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 165 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

Președintele poate decide să elimine din înregistrarea audiovizuală a lucrărilor acele părți din discursul unui deputat care conțin un limbaj calomniator, rasist sau xenofob.

Președintele poate decide să elimine din înregistrarea audiovizuală a lucrărilor acele părți din discursul unui deputat care încalcă articolul 11 alineatele (3b) sau (3c).

Amendamentul    50

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 166 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

(1)  În cazul în care un deputat tulbură ședința într-un mod grav sau perturbă lucrările Parlamentului încălcând principiile stabilite la articolul 11, Președintele adoptă o decizie motivată prin care pronunță sancțiunea corespunzătoare.

(1)  În cazul unei încălcări grave a articolului 11 alineatele (3a)-(5b), Președintele adoptă o decizie motivată prin care pronunță sancțiunea corespunzătoare cu privire la deputatul respectiv în conformitate cu prezentul articol.

 

În ceea ce privește articolul 11 alineatele (3b) sau (3c), Președintele poate adopta o decizie motivată în temeiul prezentului articol, indiferent dacă i-a fost aplicată sau nu anterior deputatului în cauză o măsură imediată în sensul articolului 165.

 

În ceea ce privește articolul 11 alineatul (3e), Președintele poate adopta o decizie motivată în temeiul prezentului articol numai după constatarea unui act de hărțuire în conformitate cu procedura administrativă internă aplicabilă privind hărțuirea și prevenirea acesteia.

 

Președintele poate sancționa un deputat în cazul în care prezentul regulament de procedură sau o decizie adoptată de Birou în conformitate cu articolul 25 prevăd aplicarea prezentului articol.

Deputatul în cauză este invitat de Președinte să prezinte observații în scris înainte de adoptarea deciziei. În cazuri excepționale, președintele poate lua decizia de a convoca o audiere a deputatului în cauză.

 

Decizia este notificată deputatului în cauză prin scrisoare recomandată sau, în cazurile urgente, prin aprozi.

 

După notificarea ei către deputatul în cauză, orice sancțiune impusă deputatului este anunțată de Președinte în Parlament, iar președinții organelor, ai comisiilor și ai delegațiilor din care face parte deputatul sunt și ei informați.

 

După ce sancțiunea devine definitivă, aceasta este publicată în mod vizibil pe site-ul Parlamentului pe întreaga durată a legislaturii.

 

Amendamentul    51

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 166 – alineatul 1 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(1a)  Deputatul în cauză este invitat de Președinte să prezinte observații în scris înainte de adoptarea deciziei. În cazul în ar fi mai oportun, Președintele poate decide ca în loc de prezentarea de observații în scris să convoace o audiere orală.

 

Decizia de a aplica o sancțiune este notificată deputatului în cauză prin scrisoare recomandată sau, în cazurile urgente, prin aprozi.

 

După notificarea deciziei respective deputatului în cauză, orice sancțiune aplicată unui deputat este anunțată de Președinte în plen. Președinții organelor, ai comisiilor și ai delegațiilor din care face parte deputatul sunt și ei informați.

 

După ce sancțiunea devine definitivă, aceasta este publicată în mod vizibil pe site-ul Parlamentului pe întreaga durată a legislaturii.

Amendamentul    52

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 166 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

(2)  La aprecierea comportamentelor manifestate, se ia în considerare caracterul excepțional, recurent sau permanent, precum și gradul de gravitate al acestora.

(2)  La aprecierea comportamentelor manifestate, se ia în considerare caracterul excepțional, recurent sau permanent, precum și gradul de gravitate al acestora. De asemenea, se ține seama, dacă este cazul, de posibilele prejudicii aduse demnității și reputației Parlamentului.

Este necesar să se facă distincție între comportamentele de natură vizuală, care pot fi tolerate în măsura în care nu sunt injurioase, difamatoare, rasiste sau xenofobe și păstrează limite rezonabile, și cele care provoacă o perturbare activă a activității parlamentare.

 

Justificare

Se propune eliminarea interpretării deoarece, pe de o parte, articolul 166 revizuit nu ar mai trata normele de conduită și, pe de altă parte, având în vedere conținutul său, interpretarea respectivă ar fi superfluă, având în vedere propunerea de modificare a articolului 11 alineatul (3b).

Amendamentul    53

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 166 – alineatul 4

Textul în vigoare

Amendamentul

(4)  Măsurile prevăzute la alineatul (3) literele (b) - (e) pot fi dublate în caz de încălcare repetată sau în cazul în care deputatul refuză să se conformeze unei măsuri luate în temeiul articolului 165 alineatul (3).

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    54

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 174 – alineatul 7

Textul în vigoare

Amendamentul

(7)  Președintele poate supune la vot în bloc alte amendamente în cazul în care acestea sunt complementare, cu excepția cazului în care un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus au solicitat un vot separat sau pe părți. Și autorii de amendamente pot propune votarea în bloc, în cazul în care amendamentele lor sunt complementare.

(7)  Președintele poate supune la vot în bloc alte amendamente în cazul în care acestea sunt complementare, cu excepția cazului în care un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus au solicitat un vot separat sau pe părți. Și autorii de amendamente pot propune votarea în bloc în cazul propriilor amendamente.

Amendamentul    55

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 174 – alineatul 10

Textul în vigoare

Amendamentul

(10)  Un amendament pentru care se solicită votul prin apel nominal face obiectul unui vot separat.

(10)  Un amendament pentru care se solicită votul prin apel nominal face obiectul unui vot separat de alte amendamente.

Amendamentul    56

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 177 – interpretare

Textul în vigoare

Amendamentul

Orice încălcare a prezentului articol se va considera drept o perturbare gravă a ședinței, în sensul articolului 166 alineatul (1) și va avea consecințele juridice menționate la articolul respectiv.

Orice încălcare a prezentului articol este considerată o încălcare gravă a articolului 11 alineatul (3b).

Justificare

Aliniere necesară la noul articol 11 alineatul (3b).

Amendamentul    57

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 196

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 196

Articolul 196

Constituirea comisiilor permanente

Constituirea comisiilor permanente

La propunerea Conferinței președinților, Parlamentul constituie comisii permanente. Responsabilitățile acestora sunt prevăzute într-o anexă la prezentul Regulament de procedură52 care se adoptă cu majoritatea voturilor exprimate. Numirea membrilor acestor comisii are loc în timpul primei perioade de sesiune a Parlamentului nou-ales și, din nou, la încheierea unei perioade de doi ani și jumătate.

La propunerea Conferinței președinților, Parlamentul constituie comisii permanente. Responsabilitățile acestora sunt prevăzute într-o anexă la prezentul Regulament de procedură52 care se adoptă cu majoritatea voturilor exprimate. Alegerea membrilor acestor comisii are loc în timpul primei perioade de sesiune a Parlamentului nou-ales.

Responsabilitățile comisiilor permanente pot fi definite la o dată diferită de data constituirii acestora.

Responsabilitățile comisiilor permanente pot fi redefinite și la o dată diferită de data constituirii acestora.

_________________

_________________

52 A se vedea anexa V.

52 A se vedea anexa V.

Justificare

Modificările propuse cu privire la articolul 196 vor intra în vigoare în 2019, împreună cu articolul 196 revizuit.

Amendamentul    58

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 204 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

(1)  La prima reuniune a comisiei după numirea membrilor comisiilor în conformitate cu articolul 199, comisia alege, dintre membrii titulari ai comisiei respective, un președinte și, în tururi de scrutin diferite, vicepreședinți care formează biroul comisiei. Numărul vicepreședinților care urmează a fi aleși este hotărât de către Parlament, în urma unei propuneri a Conferinței președinților. Diversitatea Parlamentul trebuie să se reflecte în componența biroului fiecărei comisii; nu se permite ca un birou să fie format exclusiv din bărbați sau din femei sau ca toți vicepreședinții să provină din același stat membru.

(1)  La prima reuniune a comisiei după numirea membrilor comisiilor în conformitate cu articolul 199 și, din nou, la doi ani și jumătate după această dată, comisia alege, dintre membrii titulari ai comisiei respective, un președinte și, în tururi de scrutin diferite, vicepreședinți, care formează biroul comisiei. Numărul vicepreședinților care urmează a fi aleși este hotărât de către Parlament, în urma unei propuneri a Conferinței președinților. Diversitatea Parlamentul trebuie să se reflecte în componența biroului fiecărei comisii; nu se permite ca un birou să fie format exclusiv din bărbați sau din femei sau ca toți vicepreședinții să provină din același stat membru.

Justificare

Clarificare în urma modificării propuse a articolului 196.

Amendamentul    59

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 210a – titlu

Textul în vigoare

Amendamentul

Procedura pentru consultarea de către o comisie a documentelor confidențiale primite de Parlament

Procedura pentru consultarea de către o comisie a documentelor confidențiale în cadrul unei reuniuni a comisiei cu ușile închise

Amendamentul    60

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 210a – alineatul 3 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

În cazul în care președintele comisiei a declarat că se aplică procedura de confidențialitate, la reuniune asistă numai membrii comisiei, funcționarii și experții desemnați în prealabil de către președinte și a căror prezență este strict necesară.

În cazul în care președintele comisiei a declarat că se aplică procedura de confidențialitate, reuniunea se desfășoară cu ușile închise, iar la ea pot asista numai membrii comisiei, inclusiv membrii supleanți. Comisia poate decide, în conformitate cu cadrul juridic interinstituțional aplicabil, ca la reuniune să poată participa și alți deputați în conformitate cu articolul 206 alineatul (3). La reuniune pot participa și persoanele pe care președintele le-a desemnat în prealabil ca având „nevoia de a cunoaște”, respectând în mod corespunzător toate restricțiile care decurg din normele aplicabile privind tratamentul informațiilor confidențiale de către Parlament. În ceea ce privește consultarea informațiilor clasificate la nivelul CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL și la un nivel superior sau în cazul unor limitări specifice ale accesului care decurg din cadrul juridic interinstituțional, se pot aplica restricții suplimentare.

Justificare

Principalul obiectiv al acestei modificări este de a evita orice incoerență cu normele de executare aplicabile în ceea ce privește tratamentul informațiilor confidențiale (Decizia Biroului din 15 aprilie 2013), precum și cu acordurile interinstituționale aplicabile.

Amendamentul    61

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 210a – alineatul 4

Textul în vigoare

Amendamentul

(4)  Examinarea cazurilor de încălcare a confidențialității poate fi cerută de un număr de deputați sau un grup sau grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu în comisia care a deschis procedura de confidențialitate. Această cerere se poate înscrie pe ordinea de zi a următoarei reuniuni a comisei. Cu majoritatea voturilor membrilor săi, comisia poate decide să transmită chestiunea Președintelui, în vederea unei examinări suplimentare în conformitate cu articolele 11 și 166.

(4)  Fără a aduce atingere normelor aplicabile cu privire la încălcarea confidențialității în general, examinarea cazurilor de încălcare a confidențialității poate fi cerută de un număr de deputați sau un grup sau grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu în comisia care a deschis procedura de confidențialitate. Această cerere se poate înscrie pe ordinea de zi a următoarei reuniuni a comisei. Cu majoritatea voturilor membrilor săi, comisia poate decide să transmită chestiunea Președintelui, în vederea unei examinări suplimentare în conformitate cu articolele 11 și 166.

Amendamentul    62

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 211 – titlu

Textul în vigoare

Amendamentul

Audierile publice consacrate inițiativelor cetățenești

Audierile publice și dezbaterile consacrate inițiativelor cetățenești

Amendamentul    63

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 211 – alineatul 7 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(7a)  Parlamentul organizează o dezbatere privind o inițiativă cetățenească publicată în registrul prevăzut în acest scop, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 211/2011, în cursul unei perioade de sesiune care urmează audierii publice și, atunci când înscrie dezbaterea pe ordinea sa de zi, decide dacă este cazul sau nu să încheie dezbaterea printr-o rezoluție. El nu încheie dezbaterea printr-o rezoluție în cazul în care un raport privind același subiect sau un subiect similar este prevăzut pentru perioada de sesiune în curs sau pentru perioada de sesiune următoare, cu excepția cazului în care Președintele formulează, din motive excepționale, alte propuneri. În cazul în care Parlamentul hotărăște încheierea unei dezbateri printr-o rezoluție, comisia competentă, un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus pot depune o propunere de rezoluție. Articolul 123 alineatele (3)-(8) privind depunerea și votarea propunerilor de rezoluție se aplică mutatis mutandis.

Amendamentul    64

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 223a – titlu - nota de subsol

Textul în vigoare

Amendamentul

61 Articolul 223a se aplică numai partidelor politice europene și fundațiilor politice europene în sensul articolului 2 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014. A se vedea, de asemenea, notele de subsol de la articolele 224 și 225.

61 Articolul 223a se aplică numai partidelor politice europene și fundațiilor politice europene în sensul articolului 2 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014.

Amendamentul    65

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 223a – alineatul 2 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(2a)  În temeiul articolului 10 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014, un grup de cel puțin 50 de cetățeni poate depune o cerere motivată prin care să invite Parlamentul să ceară verificarea menționată la alineatul (2). Această cerere motivată nu este lansată sau semnată de către deputați. Ea include probe concrete substanțiale care arată că partidul politic european sau fundația politică europeană în cauză nu respectă condițiile menționate la alineatul (2).

 

Președintele înaintează cererile admisibile primite din partea grupurilor de cetățeni comisiei competente pentru examinarea suplimentară.

 

După examinare, care ar trebui să aibă loc în termen de patru luni de la sesizarea inițiată de Președinte, comisia competentă, cu majoritatea membrilor care o compun, care trebuie să reprezinte cel puțin trei grupuri politice, poate transmite o propunere de soluționare a cererii și informează Președintele în acest sens.

 

Grupul de cetățeni este informat cu privire la rezultatul examinării desfășurate de comisie.

 

După primirea propunerii comisiei, Președintele comunică Parlamentului cererea respectivă.

 

În urma acestei comunicări, Parlamentul hotărăște, cu majoritatea voturilor exprimate, dacă să transmită sau nu o cerere Autorității pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene.

 

Comisia adoptă orientări privind tratarea acestor cereri primite din partea unor grupuri de cetățeni.

Amendamentul    66

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 229 – paragraful 3

Textul în vigoare

Amendamentul

Aceste dispoziții nu se aplică în cazul petițiilor și textelor care nu necesită luarea unei decizii.

Aceste dispoziții nu se aplică în cazul petițiilor, al inițiativelor cetățenești și al textelor care nu necesită luarea unei decizii.

Justificare

Obiectivul este de a garanta că procedurile în curs ale Parlamentului cu privire la ICE nu vor expira la sfârșitul unei legislaturi.

Amendamentul    67

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Anexa II – titlu

Textul în vigoare

Amendamentul

CRITERII PRIVIND ÎNTREBĂRILE ȘI INTERPELĂRILE CU SOLICITARE DE RĂSPUNS SCRIS ADRESATE ÎN TEMEIUL ARTICOLELOR 130, 130A, 130B, 131 ȘI 131A

CRITERII PRIVIND ÎNTREBĂRILE ȘI INTERPELĂRILE CU SOLICITARE DE RĂSPUNS SCRIS ADRESATE ÎN TEMEIUL ARTICOLELOR 130, 131 și 131A

Justificare

Aliniere la articolele relevante din Regulamentul de procedură.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

6.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli

Membri supleanți prezenți la votul final

Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Albert Deß, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL

ÎN COMISIA COMPETENTĂ

21

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

PPE

Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

Ultima actualizare: 11 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate