Postopek : 2018/2170(REG)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0462/2018

Predložena besedila :

A8-0462/2018

Razprave :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Glasovanja :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0046

POROČILO     
PDF 821kWORD 86k
12.12.2018
PE 625.598v04-00 A8-0462/2018

o spremembah Poslovnika, ki zadevajo

poglavji 1 in 4 naslova I, poglavje 3 naslova V, poglavji 4 in 5 naslova VII, poglavje 1 naslova VIII, naslov XII, naslov XIV in Prilogo II

(2018/2170(REG))

Odbor za ustavne zadeve

Poročevalec: Richard Corbett

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremembah Poslovnika, ki zadevajo

poglavji 1 in 4 naslova I, poglavje 3 naslova V, poglavji 4 in 5 naslova VII, poglavje 1 naslova VIII, naslov XII, naslov XIV in Prilogo II

(2018/2170(REG))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 226 in 227 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A8-0462/2018),

1.  se odloči spremeniti Poslovnik, kot sledi;

2.  se odloči, da začnejo spremembe veljati prvi dan naslednjega delnega zasedanja, razen sprememb, ki uvajajo drugi pododstavek odstavka 3e člena 11 ter točki 6 in 7 kodeksa primernega vedenja za poslance Evropskega parlamenta pri opravljanju dolžnosti in sprememb členov 196 in 204, ki začnejo veljati ob začetku prvega delnega zasedanja po naslednjih volitvah v Evropski parlament, ki bodo potekale leta 2019;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji v vednost.

Predlog spremembe    1

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 11 – naslov

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

Finančni interesi poslancev in pravila ravnanja

Pravila ravnanja

Obrazložitev

Predlaga se, da se sedanji člen 11 razdeli na člen 11, v katerem bi bila obravnavana samo pravila ravnanja poslancev, in (nova) člena 11a in 11b, ki bi vključevala odstavke 1, 2, 6 in 7 sedanjega člena 11.

Predlog spremembe  2

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 11 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

1.  Parlament pravila, ki urejajo preglednost finančnih interesov poslancev, določi v obliki kodeksa ravnanja, ki se sprejme z večino vseh poslancev in priloži k temu poslovniku4.

črtano

Ta pravila drugače ne vplivajo na poslanca ali ga omejujejo pri izvrševanju njegovega mandata ali s tem povezanih političnih ali drugih dejavnosti.

 

______________

 

4 Glej Prilogo I.

 

Obrazložitev

Odstavek se tu črta in prestavi v nov člen 11a(1). Glej predlog spremembe 20.

Predlog spremembe    3

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 11 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

2.  Poslanci bi se morali sistematično omejiti na sestanke samo s tistimi zastopniki interesov, ki so registrirani v registru za preglednost, vzpostavljenem s Sporazumom med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo o registru za preglednost5.

črtano

______________

 

5 Sporazum z dne 16. aprila 2014 med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo o registru za preglednost za organizacije in samozaposlene osebe, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politik EU (UL L 277, 19.9.2014, str. 11).

 

Obrazložitev

Odstavek se tu črta in prestavi v nov člen 11a(2). Glej predlog spremembe 20.

Predlog spremembe    4

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 1

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

Ravnanje poslancev izhaja iz medsebojnega spoštovanja, temelji na vrednotah in načelih, določenih v Pogodbah in zlasti v Listini o temeljnih pravicah, in spoštuje dostojanstvo Parlamenta. Prav tako njegovo ravnanje ne sme ogrožati poteka parlamentarnega dela, vzdrževanja varnosti in reda v prostorih Parlamenta ali delovanja opreme Parlamenta.

Ravnanje poslancev izhaja iz medsebojnega spoštovanja ter temelji na vrednotah in načelih, določenih v Pogodbah in zlasti v Listini o temeljnih pravicah. Poslanci spoštujejo dostojanstvo Parlamenta in ne škodijo njegovemu ugledu.

Predlog spremembe    5

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 2

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

Poslanci se v parlamentarnih razpravah vzdržijo žaljivega, rasističnega ali ksenofobičnega govorjenja ali vedenja in ne razvijajo transparentov.

črtano

Predlog spremembe    6

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 3

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

Poslanci ravnajo v skladu s pravili Parlamenta o ravnanju z zaupnimi informacijami.

črtano

Predlog spremembe    7

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 4

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

Nespoštovanje teh standardov in pravil lahko pripelje do uporabe ukrepov v skladu s členi 165, 166 in 167.

črtano

Predlog spremembe    8

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 11 – odstavek 3 a (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

3a.  Poslanci ne ogrožajo nemotenega poteka parlamentarnega dela, vzdrževanja varnosti in reda v prostorih Parlamenta ali delovanja opreme Parlamenta.

Predlog spremembe    9

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 11 – odstavek 3 b (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

3b.  Poslanci ne ovirajo dobrega reda senata in se vzdržijo neprimernega vedenja. Ne razprostirajo transparentov.

Predlog spremembe    10

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 11 – odstavek 3 c (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

3c.  V parlamentarnih razpravah v senatu se poslanci vzdržijo žaljivega govorjenja.

Predlog spremembe    11

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 11 – odstavek 3 c (novo) – razlaga

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

Ocena, ali je jezik, ki ga poslanec uporablja v parlamentarni razpravi, žaljiv ali ne, bi morala med drugim upoštevati ugotovljive namene govorca, kako javnost dojema izjavo, obseg, v katerem škoduje dostojanstvu in ugledu Parlamenta, ter svobodo govora poslanca. Na primer žaljiv jezik, sovražni govor in spodbujanje k diskriminaciji, zlasti na kakršni koli podlagi iz člena 21 Listine o temeljnih pravicah, bi običajno pomenili primer žaljivega jezika v smislu tega člena.

Predlog spremembe    12

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 11 – odstavek 3 d (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

3d.  Poslanci ravnajo v skladu s pravili Parlamenta o ravnanju z zaupnimi informacijami.

Predlog spremembe    13

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 11 – odstavek 3 e (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

3e.  Poslanci se vzdržijo vseh vrst psihološkega ali spolnega nadlegovanja in spoštujejo kodeks o primernem vedenju poslancev, ki je priložen temu poslovniku1a.

 

Če poslanec ni podpisal izjave o tem kodeksu, ne more biti izvoljen za opravljanje funkcije v Parlamentu ali njegovih organih in ne more biti imenovan za poročevalca ali sodelovati v uradni delegaciji ali pri medinstitucionalnih pogajanjih.

 

____________________

 

1a Kodeks primernega vedenja za poslance Evropskega parlamenta pri opravljanju dolžnosti, ki ga je predsedstvo sprejelo 2. julija 2018, postane priloga k temu poslovniku.

Predlog spremembe    14

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 11 – odstavek 4

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

4.  Uporaba tega člena sicer ne vpliva na živahnost parlamentarnih razprav ali ogroža svobode govora poslancev.

črtano

Temelji na polnem spoštovanju pristojnosti poslancev, kakor so določene v primarnem pravu Unije in statutu za poslance.

 

Temelji na načelu preglednosti in se izvede tako, da so poslanci seznanjeni z ustreznimi določbami ter so posamično obveščeni o svojih pravicah in dolžnostih.

 

Predlog spremembe    15

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 11 – odstavek 5

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

5.  Kadar oseba, ki jo zaposluje poslanec ali druga oseba, ki ji je poslanec omogočil dostop do prostorov ali opreme Parlamenta, ne spoštuje standardov ravnanja, določenih v odstavku 3, se lahko zadevnemu poslancu po potrebi naložijo kazni, določene v členu 166.

5.  Kadar oseba, ki dela za poslanca ali druga oseba, ki ji je poslanec omogočil dostop do prostorov ali opreme Parlamenta, ne spoštuje standardov ravnanja, določenih v tem členu, se lahko takšno ravnanje po potrebi pripiše zadevnemu poslancu.

Predlog spremembe    16

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 11 – odstavek 5 a (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

5a.  Uporaba tega člena sicer ne vpliva na živahnost parlamentarnih razprav ali ogroža svobode govora poslancev.

Predlog spremembe    17

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 11 – odstavek 5 b (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

5b.  Ta člen se smiselno uporablja za organe, odbore in delegacije Parlamenta.

Obrazložitev

Predlagan dodatek, da se po analogiji s členom 165(7) zagotovi uporaba sistema sankcij za kršitve dolžnega ravnanja v odborih, organih in delegacijah Parlamenta.

Predlog spremembe    18

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 11 – odstavek 6

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

6.  Kvestorji določijo najvišje število pomočnikov, ki jih lahko prijavi vsak poslanec.

črtano

Obrazložitev

Odstavek se tu črta in vstavi v nov člen 11b. Glej predlog spremembe 20.

Predlog spremembe    19

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 11 – odstavek 7

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

7.  Pravila ravnanja ter pravice in privilegiji nekdanjih poslancev se določijo s sklepom predsedstva. Pri obravnavanju nekdanjih poslancev se ne dela razlik.

črtano

Obrazložitev

Odstavek se tu črta in prestavi v nov člen 11a(5). Glej predlog spremembe 20.

Predlog spremembe    20

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 11 a (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

Člen 11a

 

Finančni interesi poslancev in register za preglednost

 

1.  Parlament pravila, ki urejajo preglednost finančnih interesov poslancev, določi v obliki kodeksa ravnanja, ki se sprejme z večino vseh poslancev in priloži k temu poslovniku.

 

Ta pravila drugače ne vplivajo na poslanca ali ga omejujejo pri izvrševanju njegovega mandata ali s tem povezanih političnih ali drugih dejavnosti.

 

2.  Poslanci bi se morali sistematično omejiti na sestanke samo s tistimi zastopniki interesov, ki so registrirani v registru za preglednost, vzpostavljenem s Sporazumom med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo o registru za preglednost1b.

 

3  Poslanci bi morali na spletu objaviti vse načrtovane sestanke z zastopniki interesov, ki spadajo na področje uporabe registra za preglednost. Poročevalci, poročevalci v senci in predsedniki odborov brez poseganja v člen 4(6) Priloge I za vsako poročilo na spletu objavijo vse redne sestanke z zastopniki interesov, ki spadajo na področje uporabe registra za preglednost. Predsedstvo poskrbi za potrebno infrastrukturo na spletišču Parlamenta.

 

4.  Predsedstvo zagotovi potrebno infrastrukturo na spletnem mestu poslancev na spletišču Parlamenta za tiste poslance, ki želijo objaviti prostovoljno revizijo ali potrditev, kot je določeno v veljavnem statutu poslancev in njegovih izvedbenih pravilih, da je njihova uporaba nadomestila splošnih stroškov v skladu z veljavnimi pravili statuta poslancev in njegovimi izvedbenimi ukrepi.

 

5.  Kodeks ravnanja ter pravice in privilegiji nekdanjih poslancev se določijo s sklepom predsedstva. Pri obravnavanju nekdanjih poslancev se ne dela razlik.

 

__________________

 

1a Glej Prilogo I.

 

1b Sporazum z dne 16. aprila 2014 med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo o registru za preglednost za organizacije in samozaposlene osebe, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politik EU (UL L 277, 19.9.2014, str. 11).

Obrazložitev

Glej predloge sprememb 2, 3 in 18.

Predlog spremembe    21

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 34 – odstavek 1 a (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

1a.  Medskupine in druga neuradna združenja svoje dejavnosti opravljajo popolnoma pregledno in ne opravljajo nobenih dejavnosti, ki bi lahko povzročile nejasnosti v zvezi z uradnimi dejavnostmi Parlamenta in njegovih organov. Ne smejo organizirati prireditev v tretjih državah, ki bi sovpadale z misijo uradnega organa Parlamenta, vključno z uradno delegacijo za opazovanje volitev.

Predlog spremembe    22

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 34 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

2.  Takšna združenja svoje dejavnosti opravljajo popolnoma pregledno in ne opravljajo nobenih dejavnosti, ki bi lahko povzročile nejasnosti v zvezi z uradnimi dejavnostmi Parlamenta in njegovih teles. Če so izpolnjeni pogoji iz pravil, ki jih sprejme predsedstvo o oblikovanju teh združenj, jim lahko politične skupine nudijo logistično podporo in jim tako olajšajo delo.

2.  Če so izpolnjeni pogoji iz notranjih pravil Parlamenta o oblikovanju teh združenj, lahko politična skupina nudi logistično podporo takšnim združenjem in jim tako olajša delo.

Predlog spremembe    23

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 34 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

Druga neuradna združenja morajo ravno tako do konca naslednjega meseca prijaviti morebitno podporo v denarju ali naravi, ki je poslanci niso posebej prijavili v skladu s svojimi obveznostmi iz Priloge I.

Predlog spremembe    24

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 34 – odstavek 3 a (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

3a.  Pri dejavnostih medskupine ali drugih neuradnih skupin, organiziranih v prostorih Parlamenta, lahko sodelujejo samo zastopniki interesov, ki so registrirani v registru za preglednost, na primer z udeležbo na srečanjih ali prireditvah medskupine ali drugega neuradnega združenja, da ji nudijo podporo ali sogostijo njene prireditve.

Predlog spremembe    25

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 34 – odstavek 4

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

4.  Register prijav iz odstavka 3 vodijo kvestorji. Ta register se objavi na spletišču Parlamenta. Kvestorji sprejmejo podrobna pravila v zvezi s takimi prijavami in zagotovijo učinkovito izvrševanje tega člena.

4.  Register prijav iz odstavka 3 vodijo kvestorji. Kvestorji sprejmejo podrobna pravila v zvezi s takimi prijavami in zagotovijo njihovo objavo na spletišču Parlamenta.

Predlog spremembe    26

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 34 – odstavek 4 a (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

4a.  Kvestorji zagotavljajo učinkovito izvrševanje tega člena.

Predlog spremembe    27

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 128 – odstavek 4

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

4.  Eden od avtorjev lahko vprašanje predstavi na plenarnem zasedanju. Odgovori mu naslovnik.

4.  Poslanec, ki ga vnaprej določijo avtorji, vprašanje zastavi na plenarnem zasedanju. Če ta poslanec ni navzoč, se vprašanje šteje za brezpredmetno. Odgovori mu naslovnik.

Obrazložitev

Uskladitev s predlaganim členom 130b(4) – glej spodaj.

Predlog spremembe    28

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 130 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

1.  Vsak poslanec lahko predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji ali podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v skladu z merili iz priloge k temu poslovniku27 postavi vprašanja za pisni odgovor. Za vsebino vprašanj so odgovorni izključno njihovi avtorji.

1.  Vsak poslanec, politična skupina ali odbor lahko predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji ali podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v skladu z merili iz priloge k temu poslovniku27 postavi vprašanja za pisni odgovor. Za vsebino vprašanj so odgovorni izključno njihovi avtorji.

________________________

____________________

27 Glej Prilogo II.

27 Glej Prilogo II.

Predlog spremembe    29

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 130 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

2.  Vprašanja se predložijo predsedniku. O problemih glede dopustnosti vprašanja odloča predsednik. Predsednikova odločitev ne temelji izključno na določbah v prilogi iz odstavka 1, ampak na določbah tega poslovnika na splošno. O predsednikovi obrazloženi odločitvi se uradno obvesti avtorja vprašanja.

2.  Vprašanja se v elektronski obliki predložijo predsedniku. O problemih glede dopustnosti vprašanja odloča predsednik. Predsednikova odločitev ne temelji izključno na določbah v prilogi iz odstavka 1, ampak na določbah tega poslovnika na splošno. O predsednikovi obrazloženi odločitvi se uradno obvesti avtor vprašanja.

Predlog spremembe    30

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 130 – odstavek 3

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

3.  Vprašanja se predložijo v elektronski obliki. Vsak poslanec lahko vloži največ 20 vprašanj v treh zaporednih mesecih.

3.  Vsak poslanec, politična skupina ali odbor lahko vloži največ dvajset vprašanj v treh zaporednih mesecih. Naslovnik na vprašanja praviloma odgovori v šestih tednih od dneva, ko so mu bila posredovana, vendar pa lahko vsak poslanec, politična skupina ali odbor vsak mesec določi eno od vprašanj kot „prednostno vprašanje“, na katerega mora naslovnik odgovoriti v treh tednih od dneva, ko mu je bilo posredovano.

Predlog spremembe    31

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 130 – odstavek 5

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

5.  Če naslovnik na vprašanje ne more odgovoriti v treh tednih (prednostno vprašanje) ali v šestih tednih (neprednostno vprašanje) od dneva, ko mu je bilo posredovano, se lahko na zahtevo avtorja vprašanja uvrsti na dnevni red naslednje seje pristojnega odbora.

5.  Če naslovnik v roku iz odstavka 3 ne odgovori na vprašanje, lahko pristojni odbor odloči, da vprašanje uvrsti na dnevni red svoje naslednje seje.

Predlog spremembe    32

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 130 – odstavek 6

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

6.  Vsak poslanec lahko vloži eno prednostno vprašanje na mesec.

črtano

Predlog spremembe    33

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 130 – odstavek 7

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

7.  Vprašanja in odgovori se skupaj s povezanimi prilogami objavijo na spletišču Parlamenta.

7.  (Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    34

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 130a

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

Člen 130 a

črtano

Manjše interpelacije za pisni odgovor

 

1.  Pri manjših interpelacijah, sestavljenih iz vprašanj za pisni odgovor, lahko odbor, politična skupina ali najmanj pet odstotkov vseh poslancev Parlamenta Svetu, Komisiji ali podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko postavi vprašanja z zahtevo, naj Parlamentu posredujejo informacije o določenih zadevah.

 

Ta vprašanja se posredujejo predsedniku, ki – pod pogojem, da so v splošnem v skladu s tem poslovnikom in izpolnjujejo merila iz priloge k temu poslovniku28 – naslovnika zaprosi, naj odgovori v dveh tednih; predsednik lahko po posvetovanju z avtorji ta rok podaljša.

 

2.  Vprašanja in odgovori se objavijo na spletišču Parlamenta.

 

_____________________

 

28 Glej Prilogo II.

 

Obrazložitev

Črtano po združitvi členov 130 in 130a.

Predlog spremembe    35

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 130b – naslov

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

Večje interpelacije za pisni odgovor z razpravo

Večje interpelacije za pisni odgovor

Predlog spremembe    36

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 130b – odstavek 1

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

1.  Pri večjih interpelacijah, sestavljenih iz vprašanj za pisni odgovor z razpravo, se lahko odbor, politična skupina ali najmanj pet odstotkov vseh poslancev Parlamenta z vprašanji obrne na Svet, Komisijo ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Vprašanja lahko vključujejo kratko obrazložitev.

1.  Večje interpelacije sestavljajo vprašanja za pisni odgovor, s katerimi se lahko politična skupina obrne na Svet, Komisijo ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Ta vprašanja se v pisni obliki posredujejo predsedniku, ki – pod pogojem, da so v splošnem v skladu s tem poslovnikom in izpolnjujejo merila iz priloge k temu poslovniku29 – naslovnika takoj seznani z vprašanjem in ga zaprosi, naj navede, ali in kdaj bo odgovoril nanj.

 

_____________________

 

29 Glej Prilogo II.

 

Predlog spremembe    37

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 130b – odstavek 1 a (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

1a.  Večja interpelacija je v splošnem interesu in se v pisni obliki posreduje predsedniku. Ne sme presegati 500 besed. Če je večja interpelacija v splošnem v skladu z določbami poslovnika, jo predsednik praviloma nemudoma posreduje naslovniku za pisni odgovor.

Predlog spremembe    38

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 130b – odstavek 1 b (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

1b.  Vsako leto se lahko vloži največ trideset večjih interpelacij. Konferenca predsednikov zagotovi pošteno razdelitev teh interpelacij med politične skupine in nobena politična skupina ne predloži več kot ene na mesec.

Predlog spremembe    39

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 130b – odstavek 1 c (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

1c.  Če naslovnik ne odgovori na večjo interpelacijo v šestih tednih od dneva, ko mu je bila posredovana, se interpelacija na zahtevo avtorja uvrsti v končni osnutek dnevnega reda Parlamenta v skladu s postopkom iz člena 149 in ob upoštevanju odstavka 3a.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 40.

Predlog spremembe    40

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 130b – odstavek 2

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

2.  Večje interpelacije se ob prejemu pisnega odgovora uvrstijo na osnutek dnevnega reda Parlamenta v skladu s postopkom iz člena 149. Na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj petih odstotkov vseh poslancev Parlamenta je treba organizirati razpravo.

2.  Večje interpelacije se ob prejemu pisnega odgovora, če tako zahtevajo poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, uvrstijo v končni osnutek dnevnega reda Parlamenta v skladu s postopkom iz člena 149 in ob upoštevanju odstavka 3a.

Predlog spremembe    41

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 130b – odstavek 3

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

3.  Če naslovnik ne želi odgovoriti na vprašanje ali nanj ne odgovori v treh tednih, se vprašanje uvrsti na osnutek dnevnega reda. Na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj petih odstotkov vseh poslancev Parlamenta je treba organizirati razpravo. Pred razpravo je mogoče dati besedo kateremu od avtorjev, da navede dodatne razloge za vprašanje.

črtano

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 38.

Predlog spremembe    42

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 130b – odstavek 3 a

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

3a. Med istim delnim zasedanjem se lahko razpravlja o največ treh večjih interpelacijah. Če se na istem delnem zasedanju zahtevajo razprave za več kot tri večje interpelacije, jih konferenca predsednikov vključi v končni osnutek dnevnega reda po vrstnem redu, v katerem je prejela zahteve za razpravo.

Predlog spremembe    43

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 130b – odstavek 4

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

4.  Eden od avtorjev lahko vprašanje predstavi na plenarnem zasedanju. Odgovori mu eden izmed članov institucije.

4.  Poslanec, ki ga vnaprej določi avtor ali tisti, ki zahtevajo razpravo v skladu z odstavkom 2, večjo interpelacijo predstavi na plenarnem zasedanju. Če ta poslanec ni navzoč, se večja interpelacija šteje za brezpredmetno. Odgovori mu naslovnik.

Smiselno se uporablja člen 123(2) do (5) o vlaganju in glasovanju o predlogih resolucij.

Smiselno se uporablja člen 123(2) do (8) o vlaganju in glasovanju o predlogih resolucij.

Predlog spremembe    44

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 130b – odstavek 5

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

5.  Taka vprašanja, kot tudi odgovori nanje, se objavijo na spletišču Parlamenta.

5.  Te interpelacije, kot tudi odgovori nanje, se objavijo na spletišču Parlamenta.

Predlog spremembe    45

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 165 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

1.  Predsednik na red opomni vsakega poslanca, ki moti nemoten potek seje ali katerega ravnanje ni v skladu z določbami iz člena 11.

1.  Predsednik na red opomni vsakega poslanca, ki krši standarde ravnanja iz odstavka 3b ali 3c člena 11.

Predlog spremembe    46

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 165 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

2.  Če se kršitev ponovi, predsednik ponovno opomni poslanca na red, kar se zabeleži v zapisniku.

2.  (Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    47

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 165 – odstavek 3

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

3.  Če se motenje nadaljuje ali ob novi kršitvi reda, lahko predsednik kršitelju vzame besedo in ga da za preostanek seje odstraniti iz sejne dvorane. V izjemno hudih primerih lahko predsednik zadevnega poslanca da za preostanek seje odstraniti iz sejne dvorane takoj in brez drugega opomina k redu. Generalni sekretar nemudoma poskrbi, da se disciplinski ukrep izvrši s pomočjo pristojnega osebja in, če je to potrebno, varnostne službe Parlamenta.

3.  Če se kršitev nadaljuje ali ob novi kršitvi reda, lahko predsednik kršitelju vzame besedo in ga da za preostanek seje odstraniti iz sejne dvorane. V izjemno hudih primerih lahko predsednik zadevnega poslanca da za preostanek seje odstraniti iz sejne dvorane takoj in brez drugega opomina k redu. Generalni sekretar nemudoma poskrbi, da se disciplinski ukrep izvrši s pomočjo pristojnega osebja in, če je to potrebno, varnostne službe Parlamenta.

Predlog spremembe    48

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 165 – odstavek 5

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

5.  V primeru žaljivega, rasističnega ali ksenofobičnega izražanja ali obnašanja poslanca se predsednik lahko odloči za prekinitev neposrednega prenosa seje.

5.  Predsednik se lahko v primeru, da poslanec krši odstavek 3b ali 3c člena 11, odloči za prekinitev neposrednega prenosa seje.

Predlog spremembe    49

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 165 – odstavek 6 – pododstavek 1

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

Predsednik lahko naroči, da se deli govora poslanca, v katerih je uporabljen klevetniški, rasistični ali ksenofobičen jezik, izbrišejo iz avdiovizualnega zapisa postopka.

Predsednik lahko naroči, da se deli govora poslanca, ki kršijo odstavek 3b ali 3c člena 11, izbrišejo iz avdiovizualnega zapisa postopka.

Predlog spremembe    50

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 166 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

1.  V primerih hude kršitve reda ali motenja Parlamenta, s čimer se kršijo načela iz člena 11, predsednik sprejme obrazložen sklep, s katerim izreče primerno kazen.

1.  V primerih hude kršitve odstavkov od 3a do 5b člena 11 predsednik sprejme utemeljen sklep, s katerim izreče primerno kazen v skladu s tem členom.

 

V zvezi z odstavkom 3b ali 3c člena 11 lahko predsednik na podlagi tega člena sprejme utemeljen sklep, ne glede na to, ali je bil zadevnemu poslancu predhodno naložen takojšen ukrep v smislu člena 165.

 

V zvezi z odstavkom 3e člena 11 lahko predsednik na podlagi tega člena po ugotovitvi, da gre za nadlegovanje, sprejme utemeljen sklep v skladu z veljavnim notranjim upravnim postopkom o nadlegovanju in njegovem preprečevanju.

 

Predsednik lahko ta člen izvaja tako, da izreče kazen poslancu v primerih, ki jih določa ta poslovnik ali sklep, ki ga predsedstvo sprejme v skladu s členom 25.

Pred sprejetjem sklepa predsednik zadevnega poslanca povabi, naj predloži pisne pripombe. V izjemnih primerih lahko poslanca ustno zasliši.

 

Zadevnega poslanca se o tem sklepu uradno obvesti s priporočenim pismom ali, v nujnih primerih, prek pristojnega osebja.

 

Potem ko je bil poslanec uradno obveščen o sklepu, predsednik izrečeno kazen razglasi še na plenarnem zasedanju. Obvestijo se tudi nosilci funkcij, ki predsedujejo organom, odborom in delegacijam, katerim poslanec pripada.

 

Ko kazen postane dokončna, se objavi na vidnem mestu na spletišču Parlamenta za preostanek parlamentarnega obdobja.

 

Predlog spremembe    51

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 166 – odstavek 1 a (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

1a.  Pred sprejetjem sklepa predsednik zadevnega poslanca povabi, naj predloži pisne pripombe. Predsednik se lahko odloči, da poslanca ustno zasliši, če je to bolj primerno.

 

Zadevni poslanec se o tem sklepu uradno obvesti s priporočenim pismom ali, v nujnih primerih, prek pristojnega osebja.

 

Potem ko je bil poslanec uradno obveščen o sklepu, predsednik izrečeno kazen razglasi še na plenarnem zasedanju. Obvestijo se tudi nosilci funkcij, ki predsedujejo organom, odborom in delegacijam, ki jim poslanec pripada.

 

Ko kazen postane dokončna, se objavi na vidnem mestu na spletišču Parlamenta za preostanek parlamentarnega obdobja.

Predlog spremembe    52

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 166 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

2.  Pri oceni opaženega ravnanja se upošteva njegova izjemnost, ponavljanje ali trajnost in resnost.

2.  Pri oceni opaženega ravnanja se upošteva njegova izjemnost, ponavljanje ali trajnost in resnost. Po potrebi se upošteva tudi morebitna škoda, povzročena dostojanstvu in ugledu Parlamenta.

Razlikovati je treba med vidnimi dejanji, ki so dopustna, pod pogojem, da niso žaljiva, klevetniška, rasistična ali ksenofobična ter ostajajo v razumnem obsegu, ter med tistimi, ki aktivno motijo parlamentarne dejavnost.

 

Obrazložitev

Predlaga se črtanje te razlage, ker na eni strani v revidiranem členu 166 ne bi bila več obravnavana pravila o ravnanju, po drugi strani pa bi bila ta razlaga vsebinsko odvečna glede na predlagano preoblikovanje člena 11(3b).

Predlog spremembe    53

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 166 – odstavek 4

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

4.  Ukrepi iz točk (b) do (e) odstavka 3 se lahko podvojijo, če se kršitve ponavljajo ali če poslanec noče izpolniti ukrepa, sprejetega na podlagi člena 165(3).

4.  (Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    54

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 174 – odstavek 7

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

7.  Predsednik lahko da na glasovanje skupaj tudi druge predloge sprememb, kadar se med seboj dopolnjujejo, razen če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, zahtevajo ločeno glasovanje ali glasovanje po delih. Tudi avtorji predlogov sprememb lahko predlagajo skupno glasovanje, če se njihovi predlogi medsebojno dopolnjujejo.

7.  Predsednik lahko da na glasovanje skupaj tudi druge predloge sprememb, kadar se med seboj dopolnjujejo, razen če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, zahtevajo ločeno glasovanje ali glasovanje po delih. Tudi avtorji predlogov sprememb lahko predlagajo skupno glasovanje o svojih predlogih.

Predlog spremembe    55

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 174 – odstavek 10

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

10.  O predlogih sprememb, za katere se zahteva poimensko glasovanje, se glasuje posamično.

10.  O predlogih sprememb, za katere se zahteva poimensko glasovanje, se glasuje ločeno od drugih predlogov.

Predlog spremembe    56

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 177 – razlaga

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

Vsaka kršitev tega člena se šteje za primer hude kršitve reda iz člena 166(1) in ima pravne posledice, določene v navedenem členu.

Vsaka kršitev tega člena se šteje za primer hude kršitve člena 11(3b).

Obrazložitev

Potrebno zaradi uskladitve z novim členom 11(3b).

Predlog spremembe    57

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 196

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

Člen 196

Člen 196

Ustanovitev stalnih odborov

Ustanovitev stalnih odborov

Parlament na predlog konference predsednikov ustanovi stalne odbore. Njihove pristojnosti so določene v prilogi k temu poslovniku52. Ta priloga se sprejme z večino oddanih glasov. Njihovi člani se imenujejo med prvim delnim zasedanjem po volitvah Parlamenta in ponovno čez dve leti in pol.

Parlament na predlog konference predsednikov ustanovi stalne odbore. Njihove pristojnosti so določene v prilogi k temu poslovniku52. Ta priloga se sprejme z večino oddanih glasov. Njihovi člani se imenujejo med prvim delnim zasedanjem po volitvah Parlamenta.

Pristojnosti stalnih odborov je mogoče opredeliti tudi kdaj drugič, ne le ob njihovi ustanovitvi.

Pristojnosti stalnih odborov je mogoče ponovno opredeliti tudi pozneje, po ustanovitvi odbora.

 

 

52 Glej Prilogo V.

52 Glej Prilogo V.

Obrazložitev

Predlagane spremembe v zvezi s členom 196 bi začele veljati leta 2019, ko začne veljati spremenjeni člen 196 Poslovnika.

Predlog spremembe    58

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 204 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

1.  Na prvi seji odbora po imenovanju članov odbora v skladu s členom 199 odbor na ločenih glasovanjih izmed njegovih polnopravnih članov izvoli predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in podpredsedniki. Število podpredsednikov, ki se izvolijo, določi Parlament na predlog konference predsednikov. Sestava predsedstva vsakega odbora mora odražati raznolikost Parlamenta; ni dovoljeno, da predsedstvo sestavljajo samo moški ali ženske ali da so vsi podpredsedniki iz iste države članice.

1.  Na prvi seji odbora po imenovanju članov odbora v skladu s členom 199 in ponovno čez dve leti in pol odbor na ločenih glasovanjih izmed njegovih polnopravnih članov izvoli predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in podpredsedniki. Število podpredsednikov, ki se izvolijo, določi Parlament na predlog konference predsednikov. Sestava predsedstva vsakega odbora mora odražati raznolikost Parlamenta; ni dovoljeno, da predsedstvo sestavljajo samo moški ali ženske ali da so vsi podpredsedniki iz iste države članice.

Obrazložitev

Pojasnitev po predlagani spremembi člena 196.

Predlog spremembe    59

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 210a – naslov

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

Postopek za posvetovanje z odborom o zaupnih informacijah, ki jih prejme Parlament

Postopek za posvetovanje z odborom o zaupnih informacijah na seji odbora brez navzočnosti javnosti

Predlog spremembe    60

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 210a – odstavek 3 – pododstavek 1

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

Ko predsednik odbora razglasi, da se uporablja postopek zaupne obravnave, so na seji navzoči le člani odbora ter uradniki in strokovnjaki, ki jih je predsednik odbora predhodno imenoval in katerih navzočnost je nujno potrebna.

Ko predsednik odbora razglasi, da se uporablja postopek zaupne obravnave, seja poteka brez navzočnosti javnosti, na njej pa so lahko navzoči le člani odbora, vključno z nadomestnimi člani. Odbor lahko v skladu z veljavnim medinstitucionalnim pravnim okvirom odloči, da se lahko seje udeležijo drugi člani v skladu s členom 206(3). Seje se lahko udeležijo tudi osebe, ki jih je predsednik odbora predhodno imenoval, da se morajo seznaniti s podatki, ob upoštevanju vseh omejitev, ki izhajajo iz veljavnih pravil, ki urejajo obravnavo zaupnih informacij v Parlamentu. Kar zadeva vpogled v podatke s stopnjo tajnosti CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL in višje stopnje ali v primeru posebnih omejitev dostopa, ki izhajajo iz medinstitucionalnega pravnega okvira, se lahko določijo dodatne omejitve.

Obrazložitev

Glavni cilj tega predloga spremembe je preprečiti morebitno neskladje z veljavnimi izvedbenimi pravili o ravnanju z zaupnimi informacijami (odločitev predsedstva z dne 15. aprila 2013) in veljavnimi medinstitucionalnimi sporazumi.

Predlog spremembe    61

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 210a – odstavek 4

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

4.  Preučitev kršitve zaupnosti lahko zahtevajo poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag v odboru, ki je uporabil postopek zaupne obravnave. Ta zahteva se lahko uvrsti na dnevni red naslednje seje odbora. Odbor se lahko z večino glasov svojih članov odloči, da bo zadevo predložil predsedniku v nadaljnjo obravnavo v skladu s členoma 11 in 166.

4.  Brez poseganja v veljavna pravila o kršitvi zaupnosti na splošno lahko preučitev kršitve zaupnosti zahtevajo poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag v odboru, ki je uporabil postopek zaupne obravnave. Ta zahteva se lahko uvrsti na dnevni red naslednje seje odbora. Odbor se lahko z večino glasov svojih članov odloči, da bo zadevo predložil predsedniku v nadaljnjo obravnavo v skladu s členoma 11 in 166.

Predlog spremembe    62

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 211 – naslov

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

Javne predstavitve o državljanskih pobudah

Javne predstavitve in razprave o državljanskih pobudah

Predlog spremembe    63

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 211 – odstavek 7 a (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

7a.  Parlament razpravlja o državljanski pobudi, objavljeni v ustreznem registru v skladu s točko (a) člena 10(1) Uredbe (EU) št. 211/2011, na delnem zasedanju, ki sledi javni predstavitvi, in se pri njeni uvrstitvi na svoj program odloči, ali bo razpravo zaključil z resolucijo. Razprave ne zaključi z resolucijo, kadar je za to ali za naslednje delno zasedanje predvidena obravnava poročila o isti ali podobni zadevi, razen če predsednik izjemoma predlaga drugače. Če Parlament odloči, da bo razpravo zaključil z resolucijo, lahko predlog resolucije vloži vsebinsko pristojni odbor, politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag. Smiselno se uporablja člen 123(3) do (8) o vlaganju in glasovanju o predlogih resolucij.

Predlog spremembe    64

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 223a – naslov – opomba

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

61 Člen 223a se uporablja le za evropske politične stranke in evropske politične fundacije v smislu člena 2(3) in (4) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014. Glej tudi opombi k členoma 224 in 225 tega poslovnika.

61 Člen 223a se uporablja le za evropske politične stranke in evropske politične fundacije v smislu člena 2(3) in (4) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014.

Predlog spremembe    65

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 223a – odstavek 2 a (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

2a.  Na podlagi prvega pododstavka člena 10(3) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 lahko skupina najmanj 50 državljanov predloži utemeljeno zahtevo, s katero Parlament pozove, naj zahteva preverjanje iz odstavka 2. Te utemeljene zahteve ne vložijo ali podpišejo poslanci. Vsebuje bistvene dejanske dokaze, da zadevna evropska politična stranka ali evropska politična fundacija ne izpolnjuje pogojev iz odstavka 2.

 

Predsednik dopustne zahteve skupin državljanov posreduje odboru, pristojnemu za nadaljnjo obravnavo.

 

Po preučitvi, ki jo je treba izvesti v štirih mesecih po predložitvi predsednika, lahko pristojni odbor z večino svojih članov, ki predstavljajo najmanj tri politične skupine, odloči, da vloži predlog za nadaljnje ukrepanje, in o tem obvesti predsednika.

 

O izidu pregleda odbora so obveščene skupine državljanov.

 

Po prejemu predloga odbora predsednik zahtevo posreduje Parlamentu.

 

Po takem obvestilu Parlament z večino oddanih glasov odloči, ali bo vložil zahtevo pri organu za evropske politične stranke in evropske politične fundacije.

 

Odbor sprejme smernice za obravnavo takih zahtev skupin državljanov.

Predlog spremembe    66

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 229 – odstavek 3

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

Te določbe se ne uporabljajo za peticije in besedila, za katera odločitev ni potrebna.

Te določbe se ne uporabljajo za peticije, državljanske pobude in besedila, za katera odločitev ni potrebna.

Obrazložitev

Cilj je zagotoviti, da postopki, ki potekajo v Parlamentu v zvezi z državljanskimi pobudami, po koncu posameznega mandata ne bi prenehali.

Predlog spremembe    67

Poslovnik Evropskega parlamenta

Priloga II – naslov

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

MERILA ZA VPRAŠANJA IN INTERPELACIJE ZA PISNI ODGOVOR V SKLADU S ČLENOMA 130, 130A, 130B, 131 IN 131A

MERILA ZA VPRAŠANJA IN INTERPELACIJE ZA PISNI ODGOVOR V SKLADU S ČLENI 130, 131 IN 131A

Obrazložitev

Uskladitev z ustreznimi členi.


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

6.12.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Albert Deß, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

21

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

PPE

Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 11. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov