SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan raja- ja merivartioviraston Albanian tasavallassa toteuttamia toimia koskevan Euroopan unionin ja Albanian tasavallan välisen asemaa koskevan sopimuksen tekemisestä

12.12.2018 - (10302/2018 – C8‑0433/2018 – 2018/0241(NLE)) - ***

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Bodil Valero

Menettely : 2018/0241(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0463/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0463/2018
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan raja- ja merivartioviraston Albanian tasavallassa toteuttamia toimia koskevan Euroopan unionin ja Albanian tasavallan välisen asemaa koskevan sopimuksen tekemisestä

(10302/2018 – C8‑0433/2018 – 2018/0241(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (10302/2018),

–  ottaa huomioon esityksen Euroopan raja- ja merivartioviraston Albanian tasavallassa toteuttamia toimia koskevan Euroopan unionin ja Albanian tasavallan välisen asemaa koskevaksi sopimukseksi (10290/2018),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 77 artiklan 2 kohdan b ja d alakohdan, 79 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8‑0433/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A8-0463/2018),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Albanian tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

PERUSTELUT

a. Taustaa

Ehdotetulla neuvoston päätöksellä on tarkoitus hyväksyä Euroopan raja- ja merivartioviraston Albanian tasavallassa toteuttamia toimia koskeva Euroopan unionin ja Albanian tasavallan välinen asemaa koskeva sopimus eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta annetussa asetuksessa (EU) 2016/1624 edellytetyllä tavalla.

Edellä mainitussa asetuksessa säädetään viraston eri mahdollisuuksista tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Asemaa koskevan sopimuksen tarkoituksena on tarjota oikeudellisesti sitova kehys viraston toiminnalle silloin, kun ryhmän jäsenet, joilla on täytäntöönpanovaltaa, lähetetään kolmannen maan alueelle. Asetuksen (EU) 2016/1624 54 artiklan 4 kohdassa säädetään nimenomaisesti, että tapauksissa, joissa Euroopan raja- ja merivartioryhmiä aiotaan lähettää kolmanteen maahan sellaisiin toimiin, joissa ryhmien jäsenillä tulee olemaan täytäntöönpanovaltaa, tai jos muut kolmansissa maissa toteutettavat toimet näin edellyttävät, unionin on tehtävä kyseisen kolmannen maan kanssa asemaa koskeva sopimus.

Asemaa koskevan sopimuksen tarkoituksena on kattaa kaikki näkökohdat, jotka ovat tarpeen viraston toimien toteuttamiseksi kolmansissa maissa. Siinä olisi lisäksi vahvistettava operaation laajuus, siviili- ja rikosoikeudellinen vastuu sekä lähetettyjen ryhmien jäsenten tehtävät ja valtuudet. Asemaa koskevissa sopimuksissa olisi myös taattava perusoikeuksien täysimääräinen kunnioittaminen ja sellaisten valitusmekanismien perustaminen, joita käytetään perusoikeuksien rikkomistapauksissa näiden operaatioiden aikana.

Komissio esitti Euroopan raja- ja merivartiovirastosta annetun asetuksen mukaisesti ja asetuksen 54 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla 22. marraskuuta 2016 antamassaan tiedonannossa COM(2016)0747 asemaa koskevan sopimuksen mallin, johon sisältyy erityissäännöksiä kolmansien maiden alueella toteutettavista toimista.

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle on tiedotettu 1. helmikuuta 2018 asemaa koskevan sopimuksen neuvottelujen edistymisestä Euroopan unionin ja Albanian välillä.

b. Esittelijän kanta

Esittelijä katsoo, että virallisten, oikeudellisesti sitovien sopimusten tekeminen kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön puitteissa epävirallisten työjärjestelyiden sijasta on ratkaisevan tärkeää avoimuuden, julkisen valvonnan ja tällaisen yhteistyön demokraattisen valvonnan varmistamiseksi. Kaikki Euroopan unionin ja kolmansien maiden väliset sopimukset, jotka koskevat Euroopan raja- ja merivartioviraston toteuttamia toimia, olisi kuitenkin käsiteltävä tarkasti, niiden on tuotettava lisäarvoa ja niiden on oltava tarkoituksensa ja sisältönsä kannalta ehdottoman välttämättömiä ja oikeasuhteisia.

Näin ollen tämä asemaa koskeva sopimus ja sitä seuraavat sopimukset ovat ratkaisevan tärkeitä paitsi sen varmistamiseksi, että Euroopan raja- ja merivartioviraston operatiivinen yhteistyö kolmansien maiden kanssa on avointa ja vastuullista, mutta myös siksi, että varmistetaan selkeät puitteet EU:n ulkorajojen valvontaa koskevalle yhteistyölle kolmansien maiden kanssa. Asemaa koskevissa sopimuksissa olisi myös taattava perusoikeuksien täysimääräinen kunnioittaminen ja niissä olisi painotettava, että ryhmän jäsenten on kunnioitettava täysimääräisesti perusoikeuksia ja -vapauksia, joihin kuuluu pääsy turvapaikkamenettelyjen piiriin, ihmisarvo, kidutuksen sekä epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kielto, oikeus vapauteen, palauttamiskiellon periaate ja joukkokarkotusten kielto, lapsen oikeudet ja oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta sopimuksen puitteissa. Lisäksi niissä olisi järjestelmällisesti vahvistettava velvoite perustaa ja ottaa käyttöön tehokkaat perusoikeuksia koskevat valitusmekanismit asetuksen (EU) 2016/1624 72 artiklan mukaisesti, mikä varmistaisi mahdollisuuden muutoksenhakuun, jos perusoikeuksia loukataan tämän yhteistyön puitteissa toteutettavien toimien aikana.

Jotta virasto voidaan saattaa jatkossa tehokkaasti toimintavalmiiksi kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön osalta, myös tulevissa sopimuksissa on otettava täysimääräisesti huomioon perusoikeuksien, tietosuojan ja yksityisyyden kunnioittaminen. Ryhmän jäsenten riittävä oikeudellinen asema sekä selkeät säännöt rikosoikeudellisista, siviili- ja hallinto-oikeudellisista vastuista on aina otettava huomioon, jotta varmistetaan asianmukainen vastuuvelvollisuus. Tulevissa neuvotteluissa asemaa koskevien sopimusten tekemisestä esittelijä kehottaa komissiota aina suorittamaan kyseisen kolmannen maan ihmisoikeuksia/perusoikeuksia koskevan arvioinnin ennen neuvottelujen aloittamista ja ilmoittamaan tällaisen arvioinnin tulokset viipymättä Euroopan parlamentille.

Kun on kyse Euroopan raja- ja merivartiovirastosta annetun asetuksen kehittämisestä kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön alalla, esittelijä korostaa, että olennaista on välttää kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön laajentamista niiden maiden ulkopuolelle, joilla on yhteinen maaulkoraja jonkin jäsenvaltion kanssa, ottaen huomioon viraston valtuudet tukea jäsenvaltioita EU:n ulkorajojen valvonnassa.

Tulevien asemaa koskevien sopimusten tekemiseksi kolmansien maiden kanssa esittelijä kehottaa komissiota asettamaan viipymättä saataville ja julkistamaan kaikki asiakirjat, jotka ovat tarpeen, jotta parlamentti voi suorittaa institutionaaliset tehtävänsä ja panna vireille työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohtien sekä 108 artiklan 7 kohdan mukaiset asianmukaiset hyväksyntämenettelyt, mukaan lukien asemaa koskevan sopimuksen luonnokset, ennen sen tekemistä. Näin varmistettaisiin tällaisten sopimusten avoimuus ja asianmukainen julkinen ja demokraattinen valvonta.

Lopuksi esittelijä katsoo, että ehdotettu asemaa koskeva sopimus on yhdenmukainen komission tiedonannon mukaisen asemaa koskevan sopimuksen mallin kanssa lopulliseen sopimukseen sisällytettävän sisällön ja määräysten osalta.

Koska tämä sopimus on tullut täytäntöönpanovaiheeseen, parlamentti pyytää, että Euroopan raja- ja merivartiovirasto ilmoittaa viipymättä Euroopan parlamentille osana asemaa koskevan sopimuksen täytäntöönpanoa toteutetuista toimista, ja muistuttaa virastoa sen velvollisuudesta sisällyttää kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön arviointi vuosikertomuksiinsa asetuksen (EU) 2016/1624 54 artiklan 11 kohdan mukaisesti.

Edellä esitetyn perusteella esittelijä suosittelee, että parlamentti hyväksyy neuvoston päätösesityksen tekstin.

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan raja- ja merivartioviraston Albanian tasavallassa toteuttamia toimia koskevan Euroopan unionin ja Albanian tasavallan välisen asemaa koskevan sopimuksen tekeminen

Viiteasiakirjat

10302/2018 – C8-0433/2018 – COM(2018)04582018/0241(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

9.10.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

22.10.2018

BUDG

22.10.2018

PECH

22.10.2018

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

20.6.2018

BUDG

28.6.2018

PECH

20.6.2018

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Bodil Valero

14.5.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

19.11.2018

10.12.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Martina Anderson, Monika Beňová, Michał Boni, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marek Jurek, Jean Lambert, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Lucy Anderson, Margrete Auken, Anthea McIntyre

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

13.12.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

28

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Anthea McIntyre, Helga Stevens

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Michał Boni, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Monika Beňová, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

3

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 11. tammikuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö