RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania

  12.12.2018 - (10302/2018 – C8-0433/2018 – 2018/0241(NLE)) - ***

  Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
  Raportoare: Bodil Valero

  Procedură : 2018/0241(NLE)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0463/2018
  Texte depuse :
  A8-0463/2018
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania

  (10302/2018 – C8-0433/2018 – 2018/0241(NLE))

  (Procedura de aprobare)

  Parlamentul European,

  –  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (10302/2018),

  –  având în vedere proiectul de acord privind statutul dintre Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania (10290/2018),

  –  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 77 alineatul (2) literele (b) și (d), articolul 79 alineatul (2) litera (c) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0433/2018),

  –  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0463/2018),

  1.  aprobă încheierea acordului;

  2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Albania.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  a. Context

  Propunerea de decizie a Consiliului vizează să aprobe acordul privind statutul dintre Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania, după cum este prevăzut în Regulamentul (UE) 2016/1624 privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european.

  Regulamentul menționat prevede diferite posibilități pentru ca Agenția să coopereze cu țări terțe. Conceptul unui acord privind statutul este de a oferi un cadru obligatoriu din punct de vedere juridic pentru operațiunile Agenției în care membrii echipei care dețin competențe executive ar fi trimiși pe teritoriul țării terțe. Articolul 54 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/1624 prevede în mod explicit că, în cazurile în care se prevede ca echipele europene de poliție de frontieră și gardă de coastă să fie trimise într-o țară terță în vederea unor acțiuni în cadrul cărora membrii echipelor vor avea competențe executive, sau în cazul în care alte acțiuni în țările terțe impun acest lucru, Uniunea încheie un acord privind statutul cu țara terță în cauză.

  Scopul acordului privind statutul este de a acoperi toate aspectele care sunt necesare pentru desfășurarea acțiunilor Agenției în țări terțe. În plus, ar trebui să precizeze domeniul de aplicare al operațiunii, răspunderea civilă și penală și sarcinile și atribuțiile membrilor echipelor trimiși. Acordurile privind statutul ar trebui, de asemenea, să garanteze respectarea deplină a drepturilor fundamentale și instituirea unor mecanisme specifice de depunere a plângerilor care să fie utilizate în cazul încălcării drepturilor fundamentale în cursul acestor operațiuni.

  În conformitate cu Regulamentul privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și astfel cum se menționează la articolul 54 alineatul (5) din regulament, Comisia a prezentat în comunicarea sa COM (2016) 747 din 22 noiembrie 2016 un model de acord privind statutul care conține dispoziții specifice pentru desfășurarea de acțiuni pe teritoriul unor țări terțe.

  La 1 februarie 2018, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a fost informată cu privire la progresele înregistrate în cadrul negocierilor privind acordul privind statutul dintre Uniunea Europeană și Albania.

  b. Poziția raportoarei

  Raportoarea consideră că încheierea de acorduri formale și obligatorii din punct de vedere juridic în cadrul cooperării cu țările terțe, spre deosebire de încheierea unui acord de lucru informal, este de o importanță crucială pentru a asigura transparența, controlul public și controlul democratic asupra unei astfel de cooperări. Cu toate acestea, orice acorduri încheiate între Uniunea Europeană și țări terțe cu privire la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă ar trebui să fie analizate cu atenție, să aibă o valoare adăugată și să fie strict necesare și proporționale în ceea ce privește scopul și conținutul.

  Prin urmare, acest acord privind statutul și cele care vor urma acest acord sunt esențiale, nu numai pentru a asigura transparența și responsabilitatea pentru cooperarea operațională a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă cu țările terțe, dar și pentru a asigura un cadru clar pentru cooperarea cu țările terțe privind gestionarea frontierelor externe ale UE. Acordul privind statutul ar trebui, de asemenea, să garanteze protecția drepturilor fundamentale și să sublinieze obligația ca membrii echipei să respecte pe deplin drepturile și libertățile fundamentale, în mod specific în ceea ce privește accesul la procedurile de azil, demnitatea umană și interzicerea torturii și a tratamentelor inumane sau degradante, dreptul la libertate, principiul nereturnării și interzicerea expulzărilor colective, drepturile copilului și dreptul la respectarea vieții private și de familie în cadrul domeniului de aplicare al acordului. În plus, acestea ar trebui să stabilească în mod sistematic obligația de a institui și de a operaționaliza un mecanism eficient de depunere a plângerilor privind drepturile fundamentale, în conformitate cu articolul 72 din Regulamentul (UE) 2016/1624, care ar asigura posibilitatea de a recurge la căi de atac în caz de încălcare a drepturilor fundamentale și de a desfășura, în același timp, operațiuni în cadrul acestei cooperări.

  Pentru a facilita o operaționalizare funcțională și solidă a Agenției în viitor cu privire la cooperarea țărilor terțe, respectarea deplină a drepturilor fundamentale, a protecției datelor și a vieții private trebuie luată pe deplin în considerare și în acordurile viitoare. Pentru a asigura o responsabilitate adecvată, trebuie să se țină seama întotdeauna de statutul juridic satisfăcător al membrilor echipei, care să dispună de norme clare privind răspunderea penală, civilă și administrativă. În ceea ce privește viitoarele negocieri pentru încheierea acordurilor privind statutul, raportoarea solicită Comisiei să efectueze întotdeauna o evaluare a situației în ceea ce privește drepturile omului / drepturile fundamentale din țara terță în cauză înainte de a se angaja în negocieri și să comunice imediat rezultatul acestei evaluări Parlamentului European.

  În ceea ce privește elaborarea Regulamentului privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european în domeniul cooperării cu țările terțe, raportoarea subliniază importanța evitării extinderii domeniului de cooperare cu țări terțe dincolo de cele care au frontiere terestre externe cu un stat membru, în conformitate cu mandatul Agenției de a sprijini statele membre în gestionarea frontierelor externe ale UE.

  În vederea încheierii viitoarelor acorduri privind statutul cu țările terțe, raportoarea solicită Comisiei să pună prompt la dispoziția publicului toate documentele necesare pentru ca Parlamentul să își desfășoare activitatea instituțională și să inițieze procedurile relevante de aprobare, în conformitate cu articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură, inclusiv proiectele de acord privind statutul, înainte de încheierea acestuia. Acest lucru ar asigura transparența și un control public adecvat și o supraveghere democratică a acestor acorduri.

  În concluzie, raportoarea consideră că acordul privind statutul propus este conform cu modelul de acord privind statutul, astfel cum este prevăzut în comunicarea Comisiei privind conținutul și dispozițiile care ar trebui incluse în acordul final.

  Întrucât prezentul acord intră în faza de punere în aplicare, Parlamentul solicită Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă să informeze prompt Parlamentul European cu privire la activitățile desfășurate în cadrul punerii în aplicare a Acordului privind statutul și reamintește Agenției obligația sa de a include în rapoartele sale anuale o evaluare a cooperării cu țările terțe în conformitate cu articolul 54 alineatul (11) din Regulamentul (UE) 2016/1624.

  Având în vedere cele de mai sus, raportoarea recomandă Parlamentului să aprobe proiectul de decizie a Consiliului.

  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

  Titlu

  Încheierea acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania

  Referințe

  10302/2018 – C8-0433/2018 – COM(2018)04582018/0241(NLE)

  Data sesizării

  9.10.2018

   

   

   

  Comisie competentă

  Data anunțului în plen

  LIBE

  22.10.2018

   

   

   

  Comisii sesizate pentru aviz

  Data anunțului în plen

  AFET

  22.10.2018

  BUDG

  22.10.2018

  PECH

  22.10.2018

   

  Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

  AFET

  20.6.2018

  BUDG

  28.6.2018

  PECH

  20.6.2018

   

  Raportori

  Data numirii

  Bodil Valero

  14.5.2018

   

   

   

  Examinare în comisie

  19.11.2018

  10.12.2018

   

   

  Data adoptării

  10.12.2018

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  28

  3

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Martina Anderson, Monika Beňová, Michał Boni, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Marek Jurek, Jean Lambert, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

  Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Lucy Anderson, Margrete Auken, Anthea McIntyre

  Data depunerii

  13.12.2018

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

  28

  +

  ALDE

  Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

  ECR

  Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Anthea McIntyre, Helga Stevens

  ENF

  Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

  PPE

  Michał Boni, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss

  S&D

  Lucy Anderson, Monika Beňová, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

  VERTS/ALE

  Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

  3

  -

  GUE/NGL

  Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

  0

  0

   

   

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

  Ultima actualizare: 7 ianuarie 2019
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate