PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Republiko Albanijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Republiki Albaniji

12.12.2018 - (10302/2018 – C8-0433/2018 – 2018/0241(NLE)) - ***

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalka: Bodil Valero

Postopek : 2018/0241(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0463/2018
Predložena besedila :
A8-0463/2018
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Republiko Albanijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Republiki Albaniji

(10302/2018 – C8-0433/2018 – 2018/0241(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (10302/2018),

–  ob upoštevanju osnutka sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Republiko Albanijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Republiki Albaniji (10290/2018),

–  ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s točkama (b) in (d) člena 77(2), točko (c) člena 79(2), in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0433/2018),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0463/2018),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Republike Albanije.

OBRAZLOŽITEV

a. Ozadje

Namen predlaganega sklepa Sveta je odobriti sporazum o statusu med Evropsko unijo in Republiko Albanijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Republiki Albaniji, kot so določeni z Uredbo (EU) 2016/1624 o evropski mejni in obalni straži.

Navedena uredba predvideva različne možnosti za sodelovanje agencije s tretjimi državami. Ideja sporazuma o statusu je zagotoviti pravno zavezujoč okvir za dejavnosti agencije, kadar bi bili člani skupin z izvršilnimi pooblastili napoteni na ozemlje tretje države. V členu 54(4) Uredbe (EU) 2016/1624 je izrecno navedeno, da Unija v primerih, ko so skupine evropske mejne in obalne straže napotene v tretjo državo zaradi izvajanja ukrepov, pri katerih bodo imeli njihovi člani izvršilna pooblastila, ali kadar je za izvajanje drugih ukrepov v tretji državi potrebno takšno pooblastilo, z zadevno tretjo državo sklene sporazum o statusu.

Namen sporazuma o statusu je zajeti vse vidike, ki so potrebni za izvajanje ukrepov agencije v tretjih državah. Poleg tega mora določati obseg operacije, civilno in kazensko odgovornost ter naloge in pooblastila članov skupin. Sporazum o statusu bi moral zagotavljati tudi popolno spoštovanje temeljnih pravic in vzpostavitev namenskih mehanizmov za pritožbe, ki se uporabljajo v primeru kršitev temeljnih pravic med takšnimi operacijami.

Komisija je v skladu z uredbo o evropski mejni in obalni straži in kot navedeno v členu 54(5) te uredbe v sporočilu COM(2016)0747 z dne 22. novembra 2016 predstavila vzorec sporazuma o statusu, ki vsebuje posebne določbe za izvajanje ukrepov na ozemlju tretjih držav.

1. februarja 2018 je bil Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve obveščen o napredku pri pogajanjih o sporazumu med Evropsko unijo in Albanijo.

b. Stališče poročevalke

Poročevalka meni, da je v nasprotju z neformalno delovno ureditvijo sklenitev uradnih, pravno zavezujočih sporazumov v okviru sodelovanja s tretjimi državami bistvenega pomena za zagotavljanje preglednosti ter javnega in demokratičnega nadzora takšnega sodelovanja. Vseeno pa bi bilo treba vse sporazume med Evropsko unijo in tretjimi državami o ukrepih, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo, skrbno preučiti, sporazumi pa bi morali imeti dodano vrednost ter biti nujno potrebni in sorazmerni z vidika namena in vsebine.

Ta sporazum o statusu in vsi, ki mu bodo še sledili, so zato ključnega pomena za zagotovitev preglednosti in odgovornosti operativnega sodelovanja Evropske agencije za mejno in obalno stražo s tretjimi državami, pa tudi za vzpostavitev jasnega okvira za sodelovanje s tretjimi državami pri upravljanju zunanjih meja EU. Sporazum o statusu bi moral zagotavljati tudi varstvo temeljnih pravic ter poudarjati dolžnost skupin, da v celoti spoštujejo temeljne pravice in svoboščine, posebej glede dostopa do azilnih postopkov, človekovega dostojanstva ter prepovedi mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja, pravice do svobode, načela nevračanja in prepovedi kolektivnega izgona, otrokovih pravic ter pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja na področju uporabe sporazuma. Sistematično bi moral tudi določati obveznost vzpostavitve in operacionalizacije učinkovitih mehanizmov za pritožbe v zvezi s temeljnimi pravicami v skladu s členom 72 Uredbe (EU) 2016/1624, s čimer bi bila zagotovljena možnost pravnega varstva v primeru kršitev temeljnih pravic pri opravljanju dejavnosti med tem sodelovanjem.

Da bi v prihodnje omogočili funkcionalno in smotrno operacionalizacijo agencije na področju sodelovanja v tretjih državah, je treba v prihodnjih sporazumih v celoti upoštevati polno spoštovanje temeljnih pravic, varstva podatkov in zasebnosti. Za zagotovitev ustrezne odgovornosti je treba vedno vključiti zadovoljiv pravni status članov skupine z jasnimi pravili glede kazenske, civilne in upravne odgovornosti. V zvezi s prihodnjimi pogajanji za sklenitev sporazumov o statusu Komisijo poziva, naj pred začetkom pogajanj vedno opravi oceno človekovih pravic/temeljnih pravic zadevne tretje države in Evropski parlament nemudoma seznani z ugotovitvami te ocene.

Poročevalka glede razvoja uredbe o evropski mejni in obalni straži na področju sodelovanja s tretjimi državami poudarja, da se je treba v skladu s pooblastili agencije, da podpira države članice pri upravljanju zunanjih meja EU, izogniti razširitvi obsega sodelovanja s tretjimi državami na še druge poleg tistih, ki mejijo na zunanjo kopensko mejo države članice.

Glede na to, da bodo sklenjeni sporazumi o statusu s tretjimi državami, Komisijo poziva, naj nemudoma objavi vse dokumente, ki jih Parlament potrebuje pri opravljanju svojega institucionalnega dela in za začetek ustreznih postopkov odobritve v skladu s členom 99(1) in (4) ter členom 108(7) Poslovnika, tudi za osnutke sporazuma o statusu pred njegovo sklenitvijo. S tem bi zagotovili preglednost ter ustrezen javni in demokratični nadzor nad temi sporazumi.

Poročevalka sklepno ugotavlja, da je predlagani sporazum o statusu skladen z vzorcem sporazuma o statusu, kot ga je določila Komisija v sporočilu o vsebini in določbah, ki naj jih vsebuje končni sporazum.

Ker ta sporazum prihaja v fazo izvajanja, Parlament Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo poziva, naj ga nemudoma obvesti o dejavnostih, ki potekajo kot del izvajanja sporazuma o statusu ter jo opominja, da mora v skladu s členom 54(11) Uredbe (EU) 2016/1624 v svoja letna poročila vključiti oceno sodelovanja s tretjimi državami.

Ob upoštevanju navedenega priporoča, naj Parlament potrdi besedilo osnutka sklepa Sveta.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sklenitev sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Republiko Albanijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Republiki Albaniji

Referenčni dokumenti

10302/2018 – C8-0433/2018 – COM(2018)04582018/0241(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

9.10.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

22.10.2018

BUDG

22.10.2018

PECH

22.10.2018

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AFET

20.6.2018

BUDG

28.6.2018

PECH

20.6.2018

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Bodil Valero

14.5.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

19.11.2018

10.12.2018

 

 

Datum sprejetja

10.12.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Martina Anderson, Monika Beňová, Michał Boni, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marek Jurek, Jean Lambert, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Lucy Anderson, Margrete Auken, Anthea McIntyre

Datum predložitve

13.12.2018

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

28

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Anthea McIntyre, Helga Stevens

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Michał Boni, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Monika Beňová, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

3

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 11. januar 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov