Förfarande : 2018/0241(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0463/2018

Ingivna texter :

A8-0463/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2019 - 8.2

Antagna texter :

P8_TA(2019)0002

REKOMMENDATION     ***
PDF 365kWORD 56k
12.12.2018
PE 623.843v02-00 A8-0463/2018

om utkastet till rådets beslut om ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Albanien om åtgärder som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Albanien

(10302/2018 – C8‑0433/2018 – 2018/0241(NLE))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Bodil Valero

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Albanien om åtgärder som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Albanien

(10302/2018 – C8‑0433/2018 – 2018/0241(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (10302/2018),

–  med beaktande av utkastet till statusavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Albanien om åtgärder som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Albanien (10290/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 77.2 b och d och 79.2 c samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8‑0433/2018),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0463/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Albanien.


MOTIVERING

a. Bakgrund

Förslaget till rådets beslut syftar till ett godkännande av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Albanien om åtgärder som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Albanien i enlighet med förordning (EU) 2016/1624 om en europeisk gräns- och kustbevakning.

I nämnda förordning anges olika möjligheter för byrån att samarbeta med tredjeländer. Begreppet statusavtal syftar till att skapa en rättsligt bindande ram för byråns verksamhet, där medlemmar i enheterna som har verkställande befogenheter skulle utstationeras till tredjelandets territorium. I artikel 54.4 i förordning (EU) 2016/1624 föreskrivs uttryckligen att ett statusavtal ska ingås mellan unionen och det berörda tredjelandet i fall där avsikten är att utplacera enheter från Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i ett tredjeland för att de ska delta i åtgärder där medlemmarna i enheterna kommer att ha verkställande befogenheter, eller i fall där andra åtgärder i tredjeland kräver det.

Syftet med statusavtalet är att omfatta alla aspekter som är nödvändiga för att utföra byråns åtgärder i tredjeländer. Vidare ska det innehålla en beskrivning av insatsens omfattning, civilrättsligt och straffrättsligt ansvar samt uppgifter och befogenheter för de utplacerade medlemmarna i enheterna. Statusavtalen bör också garantera full respekt för de grundläggande rättigheterna och inrättande av särskilda mekanismer för klagomål som ska användas i händelse av kränkningar av de grundläggande rättigheterna under dessa insatser.

I enlighet med förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning och i överensstämmelse med artikel 54.5 i förordningen, presenterade kommissionen i sitt meddelande COM(2016)0747 av den 22 november 2016 en mall för statusavtal som innehåller särskilda bestämmelser om utförande av åtgärder på tredjeländers territorier.

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor informerades den 1 februari 2018 om de framsteg som gjorts i förhandlingarna om statusavtalet mellan Europeiska unionen och Albanien.

b. Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden anser att ingåendet av formella, rättsligt bindande avtal inom ramen för samarbetet med tredjeländer, i motsats till ingåendet av informella samarbetsavtal, är av avgörande betydelse för att säkerställa insyn, offentlig granskning och demokratisk tillsyn av sådant samarbete. Alla avtal mellan Europeiska unionen och tredjeländer om åtgärder som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör dock övervägas noga, ha ett mervärde och vara strikt nödvändiga och proportionella i fråga om syfte och innehåll.

Därför är detta statusavtal och de som kommer att följa på detta avgörande, inte bara för att säkerställa insyn och ansvarsskyldighet i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns operativa samarbete med tredjeländer, utan också för att säkerställa en tydlig ram för samarbete med tredjeländer om förvaltningen av EU:s yttre gränser. Statusavtalet bör också säkerställa skyddet av de grundläggande rättigheterna och betona skyldigheten för medlemmarna i enheten att till fullo respektera de grundläggande rättigheterna och friheterna, särskilt rätten att få tillträde till asylförfaranden, principerna om mänsklig värdighet, förbudet mot tortyr samt omänsklig eller förnedrande behandling, rätten till frihet, principen om non-refoulement, förbudet mot kollektiva utvisningar, barnets rättigheter och rätten till respekt för privat- och familjelivet inom ramen för avtalets tillämpningsområde. Dessutom bör de systematiskt fastställa skyldigheten att inrätta och tillämpa effektiva mekanismer för klagomål avseende grundläggande rättigheter i linje med artikel 72 i förordning (EU) 2016/1624, vilket skulle säkerställa möjligheten till prövning om de grundläggande rättigheterna kränks under insatser inom ramen för detta samarbete.

För att byrån i framtiden ska kunna fungera och drivas på ett sunt sätt när det gäller samarbete med tredjeländer måste strikt respekt för grundläggande rättigheter, dataskydd och integritet beaktas fullt ut även i framtida avtal. För att säkerställa adekvat ansvarsskyldighet ska under alla omständigheter en tillfredsställande rättslig ställning för medlemmarna i enheten ingå, med tydliga regler om straffrättsligt, civilrättsligt och administrativt ansvar. När det gäller framtida förhandlingar om att upprätta statusavtal uppmanar föredraganden kommissionen att under alla omständigheter göra en bedömning av situationen för de mänskliga rättigheterna/de grundläggande rättigheterna i det berörda tredjelandet innan förhandlingar inleds och att skyndsamt meddela Europaparlamentet resultatet av denna bedömning.

När det gäller utvecklingen av förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning avseende samarbete med tredjeländer betonar föredraganden vikten av att undvika att samarbetet med tredjeländer utvidgas till att även omfatta tredjeländer som inte har en gemensam yttre landgräns med en medlemsstat, i linje med byråns mandat att stödja medlemsstaterna i förvaltningen av EU:s yttre gränser.

Inför ingåendet av de kommande statusavtalen med tredjeländer uppmanar föredraganden kommissionen att skyndsamt tillgängliggöra och offentliggöra alla handlingar som är nödvändiga för att parlamentet ska kunna utföra sitt institutionella arbete och inleda relevanta godkännandeförfaranden i enlighet med artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen, inbegripet utkasten till statusavtal före ingåendet. Detta skulle säkerställa insyn och en ordentlig offentlig granskning och demokratisk tillsyn av sådana avtal.

Föredraganden anser avslutningsvis att det föreslagna statusavtalet är förenligt med det mallstatusavtal som ingick i kommissionens meddelande i fråga om innehåll och bestämmelser som bör ingå i det slutliga avtalet.

När detta avtal går in i genomförandefasen begär parlamentet att Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån skyndsamt informerar Europaparlamentet om den verksamhet som bedrivs som en del av genomförandet av statusavtalet och påminner byrån om dess skyldighet att inkludera en bedömning av samarbetet med tredjeländer i sina årsrapporter i enlighet med artikel 54.11 i förordning (EU) nr 2016/1624.

Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar föredraganden att parlamentet godkänner utkastet till rådets beslut.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Albanien om åtgärder som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Albanien

Referensnummer

10302/2018 – C8-0433/2018 – COM(2018)04582018/0241(NLE)

Framläggande för parlamentet / begäran om godkännande

9.10.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

22.10.2018

BUDG

22.10.2018

PECH

22.10.2018

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

20.6.2018

BUDG

28.6.2018

PECH

20.6.2018

 

Föredragande

       Utnämning

Bodil Valero

14.5.2018

 

 

 

Behandling i utskott

19.11.2018

10.12.2018

 

 

Antagande

10.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Martina Anderson, Monika Beňová, Michał Boni, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marek Jurek, Jean Lambert, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Lucy Anderson, Margrete Auken, Anthea McIntyre

Ingivande

13.12.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

28

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Anthea McIntyre, Helga Stevens

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Michał Boni, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Monika Beňová, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

3

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 11 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy