Процедура : 2018/0232(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0464/2018

Внесени текстове :

A8-0464/2018

Разисквания :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Гласувания :

PV 15/01/2019 - 8.8
CRE 15/01/2019 - 8.8
PV 16/04/2019 - 8.27

Приети текстове :

P8_TA(2019)0008
P8_TA(2019)0385

ДОКЛАД     ***I
PDF 1077kWORD 151k
12.12.2018
PE 628.618v03-00 A8-0464/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците

(COM(2018)0442 – C8‑0261/2018 – 2018/0232(COD))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Мария Грапини

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците

(COM(2018)0442 – C8‑0261/2018 – 2018/0232(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0442),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 33, 114 и 207 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението за регламент (C8‑0261/2018),

-  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол (A8-0464/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Програма „Митници 2020“, създадена с Регламент (ЕС) № 1294/201318, и предшестващите я програми допринесоха съществено за улесняването и засилването на митническото сътрудничество. Много от дейностите в митническата област са от презгранично естество, като включват и засягат всички държави членки, поради което не могат да бъдат осъществявани по ефективен и ефикасен начин от отделните държави членки. С програма „Митници“ на равнището на Съюза, която се изпълнява от Комисията, на държавите членки се осигурява съюзна уредба за развитие на тези дейности по сътрудничество при по-голяма ефективност на разходите, отколкото ако всяка държава членка изградеше собствена уредба за сътрудничество на двустранна или многостранна основа. Поради това е целесъобразно да се осигури непрекъснатост на съюзното финансиране за дейностите в областта на митническото сътрудничество, като се създаде нова програма в същата област – програма „Митници“.

(1)  Програма „Митници 2020“, установена с Регламент (ЕС) № 1294/201318, и предшестващите я програми допринесоха съществено за улесняването и укрепването на митническото сътрудничество. Много от митническите дейности са от презгранично естество, като включват и засягат всички държави членки, поради което не могат да бъдат изпълнявани по ефективен и ефикасен начин от всяка държава членка поотделно. С програма „Митници“, която се прилага от Комисията в целия Съюз, на държавите членки се предоставя рамка на равнището на Съюза за развитие на такива дейности за сътрудничество при по-голяма ефективност на разходите, отколкото ако всяка държава членка изградеше отделна уредба за сътрудничество на двустранно или многостранно равнище. Митническата програма играе съществена роля и за защитата на финансовите интереси на Съюза и на държавите членки, като осигурява ефективното събиране на мита, и следователно представлява важен източник на приходи за бюджета на Съюза и за националните бюджети, като се съсредоточава също върху изграждането на ИТ капацитет и върху засиленото сътрудничество в областта на митниците. Освен това е необходим хармонизиран и стандартизиран контрол, за да се проследяват незаконните трансгранични потоци от стоки и да се води борба с измамите. Поради това е целесъобразно и от интерес за ефикасността да се осигури непрекъснатост на съюзното финансиране за дейностите в областта на митническото сътрудничество, като се създаде нова програма в същата област – програма „Митници“.

__________________

__________________

18 Регламент (ЕС) № 1294/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма за действие за митниците в Европейския съюз за периода 2014–2020 г. („Митници 2020“) и за отмяна на Решение № 624/2007/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 209).

18 Регламент (ЕС) № 1294/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма за действие за митниците в Европейския съюз за периода 2014–2020 г. („Митници 2020“) и за отмяна на Решение № 624/2007/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 209).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1 a)  Вече 50 години митническият съюз, осъществяван от националните митнически органи, е основополагащ елемент на Съюза, един от най-големите търговски блокове в света. Митническият съюз е важен пример за успешна интеграция на Съюза и е от основно значение за правилното функциониране на единния пазар в полза на предприятията и гражданите. В своята резолюция от 14 март 2018 г., озаглавена „Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.“, Европейският парламент изразява особена загриженост по отношение на митническите измами, довели до значителна загуба на приходи за бюджета на Съюза. По-силен и по-амбициозен Съюз може да бъде постигнат само ако разполага с допълнителни финансови средства, непрекъсната подкрепа за съществуващите политики и увеличени ресурси.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Митническият съюз се промени значително през последните петдесет години и днес митническите администрации успешно изпълняват най-различни задачи по границите. Действайки заедно, те работят за улесняване на търговията и намаляване на бюрокрацията, събират приходи за националните бюджети и бюджета на Съюза, защитават гражданите от терористични, здравни, екологични и други заплахи. По-конкретно, с въвеждането на обща рамка за управление на риска19 в целия ЕС и митнически контрол върху движенията на парични средства в големи размери с цел борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма митниците са на предна линия в борбата с тероризма и организираната престъпност. Предвид на този широк мандат сега митниците действително са водещият орган за контрол върху стоките по външните граници на Съюза. В този контекст подкрепата по програма „Митници“ следва да обхваща не само митническото сътрудничество, но и мисията на митническите органи като цяло, както е определена в член 3 от Регламент (ЕС) № 952/2013, а именно надзор върху международната търговия, внедряването на външните аспекти на вътрешния пазар, общата търговска политика и другите общи политики на Съюза с влияние върху търговията, както и сигурността на веригата на доставките. Затова правното основание ще бъде от областта на митническото сътрудничество (член 33 от ДФЕС), вътрешния пазар (член 114 от ДФЕС) и търговската политика (член 207 от ДФЕС).

(2)  Митническият съюз се промени значително през последните 50 години и днес митническите администрации успешно изпълняват широк спектър от гранични задачи. Работейки заедно, те се стремят към улесняване на етична и справедлива търговия и намаляване на бюрокрацията, събират приход за националните бюджети и бюджета на Съюза и спомагат за защита на населението от терористични, здравни и екологични, както и други заплахи. По-конкретно, с въвеждането на обща рамка19 за управление на риска на равнището на ЕС и с контролирането на парични потоци в големи размери с цел борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма митническите органи поемат водеща роля в борбата с тероризма, организираната престъпност и нелоялната конкуренция. Предвид на техния широкообхватен мандат сега митническите органи действително са основните органи за контрол върху стоките по външните граници на Съюза. В този контекст подкрепата по програма „Митници“ следва да обхваща не само митническото сътрудничество, но и да предоставя подкрепа за по-широката мисия на митниците, както е предвидено в член 3 от Регламент (ЕС) № 952/2013, а именно надзора върху международната търговия, внедряването на външните аспекти на вътрешния пазар, общата търговска политика и другите общи политики на Съюза, оказващи влияние върху търговията, както и сигурността на веригата на доставките. Затова правното основание за този регламент следва да бъде от областта на митническото сътрудничество (член 33 от ДФЕС), вътрешния пазар (член 114 от ДФЕС) и търговската политика (член 207 от ДФЕС).

__________________

__________________

19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en

19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Създавайки уредба за дейностите, чието предназначение е да се окаже подкрепа за митническия съюз и митническите органи, Програмата следва да допринесе за: защитата на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки; защита на Съюза от нелоялна и незаконна търговия и същевременно подпомагане на законната стопанска дейност; обезпечаване на сигурността и безопасността на Съюза и неговите жители; улесняване на законната търговия, така щото предприятията и гражданите да могат да се възползват от целия потенциал на вътрешния пазар и световната търговия.

(3)  Програмата следва като обща цел да подпомага държавите членки и Комисията, като предоставя рамка за действия, имащи за цел да подкрепят митническия съюз и митническите органи с дългосрочната цел всички митнически администрации в Съюза да работят във възможно най-тясно сътрудничество; защитата на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки; защита на Съюза от нелоялни и незаконни търговски практики, като същевременно се насърчават законни стопански дейности, гарантират се сигурността и безопасността на Съюза и неговите жители и по този начин се засилва защитата на потребителите; улесняване на законната търговия, така щото предприятията и гражданите да могат да се възползват от целия потенциал на вътрешния пазар и световната търговия.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3 a)  Тъй като е очевидно, че някои от системите, посочени в член 278 от Митническия кодекс на Съюза, могат да бъдат въведени само частично до 31 декември 2020 г., което означава, че неелектронните системи ще продължат да се използват след тази дата, и при липсата на законодателни изменения, които удължават този срок, дружествата и митническите органи няма да могат да изпълняват своите служебни и правни задължения по отношение на митническите операции, една от основните конкретни цели на програмата следва да бъде подпомагането на държавите членки и Комисията за създаването на такива електронни системи.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б)  Управлението и контролът на митниците са динамична област на политиката, изправена пред нови предизвикателства, породени от постоянно променящите се глобални бизнес модели и вериги на доставките, както и от променящите се модели на потребление и цифровизация, например електронната търговия, включително интернет на нещата, анализ на данни, изкуствен интелект и технологии за блокови вериги. Програмата следва да подпомага митническото управление в такива ситуации и да дава възможност за използване на новаторски решения. Тези предизвикателства допълнително подчертават необходимостта от засилване на сътрудничеството между митническите органи и необходимостта от единно тълкуване и прилагане на митническото законодателство. Когато публичните финанси са под натиск, увеличаването на обема на световната търговия и измамите и контрабандата будят нарастващо безпокойство; Програмата следва да допринесе за справяне с тези предизвикателства.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3 в)  За да се гарантира максимална ефективност и да се избегне припокриване, Комисията следва да координира изпълнението на Програмата със свързани програми и фондове на Съюза. Това включва по-специално програма „Фискалис“, Програмата на ЕС за борба с измамите и Програмата за единния пазар, както и фонд „Вътрешна сигурност“ и Фонд за интегрирано управление на границите, Програмата за подкрепа на структурните реформи, програмата „Цифрова Европа“, Механизма за свързване на Европа и Решението на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, както и регламентите и мерките за изпълнение.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 3 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3 г)  По отношение на евентуалното оттегляне на Обединеното кралство от Съюза финансовият пакет за Програмата не отчита разходите, произтичащи от подписването на споразумението за оттегляне, и потенциалните бъдещи отношения между Обединеното кралство и Съюза. Подписването на това споразумение, оттеглянето на Обединеното кралство от всички съществуващи митнически системи и сътрудничество и изтичането на правните му задължения в тази област биха довели до допълнителни разходи, които не могат да бъдат точно изчислени към момента на създаването на Програмата. Поради това Комисията следва да разгледа възможността за запазване на достатъчно ресурси, за да се подготви за тези потенциални разходи. Тези разходи обаче не следва да бъдат покривани от пакета за Програмата, тъй като предвиденият в Програмата бюджет ще бъде достатъчен само за покриване на разходите, които биха могли да бъдат реалистично предвидени към момента на създаване на Програмата.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  С цел да се подкрепи процесът на присъединяване и асоцииране на трети държави, Програмата следва да бъде отворена за участие за присъединяващите се държави и държавите кандидатки, както и за потенциалните кандидати и държавите – партньори по европейската политика за съседство, ако са изпълнени някои условия. Тя може да бъде отворена и за други трети държави в съответствие с условията, определени в нарочни споразумения между Съюза и тези трети държави, с които се урежда участието им в дадена програма на Съюза.

(5)  С цел да се подкрепи процесът на присъединяване и асоцииране на трети държави, Програмата следва да бъде отворена за участие за присъединяващите се държави и държавите кандидатки, както и за потенциалните кандидати и държавите – партньори по европейската политика за съседство, ако са изпълнени всички условия. Тя може да бъде отворена и за други трети държави при условията, предвидени в нарочни споразумения между Съюза и съответните държави относно участието на тези държави в дадена програма на Съюза, ако това участие представлява интерес за Съюза и ако има положително въздействие върху вътрешния пазар, без да се засяга защитата на потребителите.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  По отношение на тази програма се прилага Регламент (ЕС, Евратом) [2018/XXX] на Европейския парламент и на Съвета21 (Финансовият регламент). В него са установени разпоредбите за изпълнението на бюджета на Съюза, включително разпоредбите относно безвъзмездните средства, наградите, обществените поръчки и възстановяването на разходите на външните експерти.

(6)  Програмата следва да бъде обхваната от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета21 (наричан по-нататък „Финансовият регламент). Във Финансовия регламент са предвидени разпоредбите за изпълнението на бюджета на Съюза, включително разпоредбите относно безвъзмездните средства, наградите, обществените поръчки и възстановяването на разходите на външните експерти.

__________________

__________________

21 СОМ(2016) 605 final.

21 Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Дейностите, извършвани по програма „Митници 2020“, са доказали целесъобразността си и поради това следва да се запазят. За да се осигури повече простота и гъвкавост при изпълнението на Програмата и следователно да се допринесе за по-успешното постигане на целите ѝ, дейностите следва да бъдат определени само като общи категории със списък на примери на конкретни дейности. С помощта на сътрудничество и изграждане на капацитет чрез програма „Митници“ следва да се насърчават и подкрепят внедряването на нововъведения и използването на съответния ефект на лоста, така че способностите за постигане на главните приоритети на митниците да бъдат допълнително повишени.

(7)  Поради това дейностите, извършвани по програма „Митници 2020“ и доказали целесъобразността си, следва да се запазят, а други, които са се оказали нецелесъобразни, следва да бъдат прекратени. За да се осигури по-голяма простота и гъвкавост при изпълнението на Програмата и следователно да се допринесе за по-успешното постигане на целите ѝ, дейностите следва да бъдат определени само като общи категории със списък на примери на конкретни дейности. С помощта на сътрудничество и изграждане на капацитет чрез Програмата следва да се насърчават и подкрепят внедряването на нововъведения и използването на съответния ефект на лоста, така че способностите за постигане на главните приоритети на митниците да бъдат допълнително повишени.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  С Регламент [2018/XXX] като част от Фонда за интегрирано управление на границите се създава инструмент за оборудването за митнически контрол22 (наричан по-нататък „инструмент за ОМК“). За да се запазят съгласуваността и хоризонталната координация на всички дейности по сътрудничество, свързани с митниците и оборудването за митнически контрол, е целесъобразно всички те да бъдат изпълнявани по силата на един нормативен акт и набор от разпоредби – настоящия регламент. Затова с инструмента за ОМК следва да се подкрепят само покупката, поддръжката и и надстройката на допустимото оборудване, докато по настоящата програма следва да се подкрепят всички други свързани с това дейности, например дейности по сътрудничество за оценяване на потребностите от оборудване или при необходимост обучение във връзка с купеното оборудване.

(8)  С Регламент [2018/XXX] като част от Фонда за интегрирано управление на границите се създава инструмент за оборудването за митнически контрол22 (наричан по-нататък „инструмент за ОМК“). За да се запазят съгласуваността и хоризонталната координация на всички дейности по сътрудничество, свързани с митниците и оборудването за митнически контрол, е целесъобразно всички те да бъдат изпълнявани по силата на един нормативен акт и набор от разпоредби, като този акт и тези разпоредби са настоящият регламент. Затова с инструмента за ОМК следва да се подкрепят само покупката, поддръжката и надстройката на допустимото оборудване, докато по настоящата програма следва да се подкрепят всички други свързани с това дейности, например дейности по сътрудничество за оценяване на потребностите от оборудване или при необходимост обучение във връзка с купеното оборудване.

_________________

_________________

22 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите.

22 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Като се има предвид голямото значение на глобализацията, по Програмата следва да се продължи осигуряването на възможността за включване на външни експерти по смисъла на член 238 от Финансовия регламент. Тези външни експерти следва да бъдат главно представители на органите на държавното управление, в т.ч. от неучастващи трети държави, както и представители на международни организации, икономически оператори или гражданското общество.

(10)  Като се има предвид голямото значение на глобализацията, по Програмата следва да се продължи осигуряването на възможността за включване на външни експерти по смисъла на член 238 от Финансовия регламент. Тези външни експерти следва да бъдат главно представители на органите на държавното управление, в т.ч. от неучастващи трети държави, както и представители на академичните среди и на международни организации, икономически оператори или гражданското общество.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  В съответствие с ангажимента на Комисията да осигурява съгласуваност и опростяване на програмите за финансиране, посочен в нейното Съобщение от 19 октомври 2010 г.: „Преглед на бюджета на ЕС“23, ресурсите следва да се споделят с други инструменти на Съюза за финансиране, ако предвидените дейности по Програмата са насочени към цели, които са общи за различни инструменти за финансиране, като обаче се изключва двойното финансиране. Дейностите по Програмата следва да осигуряват съгласуваност при използването на ресурсите на Съюза в подкрепа на митническия съюз и митническите органи.

(11)  В съответствие с ангажимента на Комисията да осигурява съгласуваност и опростяване на програмите за финансиране, посочен в нейното Съобщение от 19 октомври 2010 г.: „Преглед на бюджета на ЕС“23, ресурсите следва да се споделят с други инструменти на Съюза за финансиране, ако предвидените дейности по Програмата са насочени към цели, които са общи за различни инструменти за финансиране, като се има предвид, че сумата, предназначена за Програмата, се изчислява, без да се взема под внимание, че би могло да възникнат непредвидени разходи, като обаче се изключва двойното финансиране. Дейностите по Програмата следва да осигуряват съгласуваност при използването на ресурсите на Съюза в подкрепа на митническия съюз и митническите органи.

__________________

__________________

23 COM (2010) 700 final.

23 COM (2010) 700 final.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11 a)  Закупуването на софтуер, който е необходим за извършването на строги проверки по границите, следва да бъде допустимо за финансиране по Програмата. В допълнение следва да се насърчава закупуването на софтуер, който може да бъде използван във всички държави членки, за да се улесни обменът на данни.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Предвижда се дейностите по изграждане на информационнотехнологичния (ИТ) капацитет да привлекат най-големия дял от бюджетните средства по Програмата. Общите и националните компоненти на европейските електронни системи следва да бъдат описани в особени разпоредби. Освен това следва ясно да бъдат определени обхватът на дейностите и отговорностите на Комисията и държавите членки.

(12)  Предвижда се дейностите по изграждане на информационнотехнологичния (ИТ) капацитет да привлекат по-голям дял от бюджетните средства по Програмата. Общите и националните компоненти на европейските електронни системи следва да бъдат описани в особени разпоредби. Освен това следва ясно да бъдат определени обхватът на дейностите и отговорностите на Комисията и държавите членки. За да се осигури съгласуваност и координация на действията по изграждане на ИТ капацитета, в Програмата следва да се предвиди, че Комисията разработва и актуализира многогодишен стратегически план за митниците („MASP-C“) с цел създаване на електронна среда, която да гарантира последователност и оперативна съвместимост на митническите системи на Съюза.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)   В съответствие с констатациите, съдържащи се в двата специални доклада, приети неотдавна от Европейската сметна палата в областта на митниците, а именно специален доклад № 19/2017 от 5 декември 2017 г., озаглавен „Процедури за внос – неефективното им прилагане и недостатъците в правната рамка се отразяват неблагоприятно върху финансовите интереси на ЕС“, и специален доклад № 26/2018 от 10 октомври 2018 г., озаглавен „Закъснения при внедряването на информационните системи за Митническия съюз: какви са причините?“, действията, предприети в рамките на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците, следва да имат за цел преодоляване на сигнализираните недостатъци.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14б)   На 4 октомври 2018 г. Европейският парламент прие резолюция относно борбата с митническите измами и защитата на собствените ресурси на Съюза. Заключенията, съдържащи се в тази резолюция, следва да бъдат отчитани по време на изпълняваните в рамките на Програмата дейности.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Видовете финансиране и методите на изпълнение по настоящия регламент следва да бъдат избрани в зависимост от способността им да осигурят осъществяване на конкретните цели на дейностите и постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очаквания риск от неспазване на изискванията. Това следва да включва разглеждане на употребата на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходите съгласно член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.

(20)  Видовете финансиране и методите на изпълнение по настоящия регламент следва да бъдат избрани в зависимост от способността им да осигурят осъществяване на конкретните цели на дейностите и постигане на най-добри резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очаквания риск от неспазване на изискванията. Това следва да включва разглеждане на употребата на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходите съгласно член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Общата цел на Програмата е оказване на подкрепа за митническия съюз и митническите органи с цел защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки, обезпечаване на сигурността и безопасността в Съюза и защита на Съюза от нелоялна и незаконна търговия и едновременно с това улесняване на законната стопанска дейност.

1.  За да се постигне дългосрочната цел всички митнически администрации в Съюза да работят във възможно най-тясно сътрудничество и за да се гарантират сигурността и безопасността на държавите членки, да се защити Съюзът от измами, нелоялни и незаконни търговски практики, и същевременно да се насърчат законни бизнес дейности и високо равнище на защита на потребителите, общата цел на Програмата е оказване на подкрепа за митническия съюз и митническите органи при защитата на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Конкретната цел на Програмата е оказване на подкрепа за подготовката и еднаквото изпълнение на митническото законодателство и митническата политика, както и митническото сътрудничество и изграждането на административния капацитет, в т.ч. компетентностите на служителите и разработването и експлоатацията на европейските електронни системи.

2.  Програмата има следните конкретни цели:

 

(1) оказване на подкрепа за подготовката и еднаквото изпълнение на митническото законодателство и митническата политика, както и митническото сътрудничество;

 

(2) подпомагане на изграждането на ИТ капацитета, което се състои в разработване, поддържане и експлоатация на електронните системи, посочени в член 278 от Митническия кодекс на Съюза, и създаване на условия за плавен преход към безкнижна среда и търговия в съответствие с член 12 от настоящия регламент;

 

(3) финансиране на съвместни действия, които се състоят в механизми за сътрудничество с цел даване на възможност на длъжностни лица да извършват съвместни оперативни дейности в рамките на основните си отговорности, да споделят опит в областта на митниците и да обединяват усилията си за постигане на резултати в митническата политика;

 

(4) повишаване на компетентностите на служителите, като се подпомагат професионалните умения на митническите служители и им се дава възможност да изпълняват ролята си на единна основа;

 

(5) подпомагане на иновациите в областта на митническата политика.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a.  Програмата е съобразена с други програми за действие и фондове на Съюза със сходни цели в свързани области и използва всички полезни взаимодействия с тях.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  При изпълнението на Програмата се спазват принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране и недискриминация.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в.  Програмата оказва подкрепа и за постоянната оценка и наблюдение на сътрудничеството между митническите органи с цел установяване на слабости и възможности за подобрение.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовият пакет за изпълнението на Програмата за периода 2021 – 2027 г. е 950 000 000 EUR по текущи цени.

1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2021 – 2027 г. е 842 844 000 EUR по цени за 2018 г. (950 000 000 EUR по текущи цени).

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Сумата по параграф 1 може да бъде използвана и за покриване на разходите за дейностите по подготовка, наблюдение, контрол, одитиране, оценяване и други дейности по управлението на Програмата, както и за оценяване на постигането на нейните цели. По нея освен това може да се покриват разходи във връзка с проучвания, срещи на експерти, информационни и съобщителни дейности, доколкото те са свързани с целите на Програмата, както и разходи, свързани с информационнотехнологични (ИТ) мрежи, предназначени за обработката и обмена на информация, в т.ч. вътрешноведомствени ИТ средства и друга техническа и административна помощ, необходима във връзка с управлението на Програмата.

2.  Когато е необходимо и надлежно обосновано, сумата по параграф 1 може да бъде използвана и за покриване на разходите за дейностите по подготовка, наблюдение, контрол, одитиране, оценяване и други дейности по управлението на Програмата, както и за оценяване на нейната резултатност и постигането на нейните цели. По нея освен това може да се покриват разходи във връзка с проучвания, срещи на експерти, информационни и съобщителни дейности от Комисията, предназначени за държавите членки и икономическите оператори, доколкото те са свързани с целите на Програмата, както и разходи, свързани с информационнотехнологични (ИТ) мрежи, предназначени за обработката и обмена на информация, в т.ч. вътрешноведомствени ИТ средства и друга техническа и административна помощ, необходима във връзка с управлението на Програмата, доколкото тези дейности са необходими за постигането на целите на програмата.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a.  Програмата не се използва за покриване на разходи, свързани с потенциалното оттегляне на Обединеното кралство от Съюза. Комисията заделя според собствената си оценка ресурси с цел покриване на разходите, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от всички митнически системи и сътрудничество на Съюза и с изтичането на правните му задължения в тази област.

 

Преди да задели тези ресурси, Комисията прави прогнозна оценка на потенциалните разходи и информира Европейския парламент, след като станат достъпни съответните данни за тази прогнозна оценка.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква в – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  други трети държави – в съответствие с условията, определени в нарочно споразумение, с което се урежда участието на третата държава в дадена програма на Съюза, ако:

в)  други трети държави – съгласно условията, определени в нарочно споразумение относно участието на трета държава в дадена програма на Съюза, ако:

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква в – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  със споразумението се определят условията за участие в програмите, в т.ч. изчисляването на финансовите вноски по отделните програми и административните им разходи. Тези вноски представляват целеви приходи съгласно член [21, параграф 5] от Регламент [2018/XXX] [новия Финансов регламент];

–  със споразумението се установяват условията за участие в програмите, в т.ч. изчисляването на финансовите вноски по отделните програми и административните им разходи. Тези вноски представляват целеви приходи в съответствие с [член 21, параграф 5] от [Финансовия регламент];

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Допустими за финансиране по Програмата са и дейностите за допълване или подпомагане на дейностите в изпълнение на целите по член 3 от Регламент [2018/XXX] [инструмент за ОМК].

2.  Допустими за финансиране по Програмата са и дейностите за допълване или подпомагане на дейностите в изпълнение на целите по член 3 от Регламент [2018/XXX] [инструмент за ОМК] и/или за допълване или подпомагане на дейностите в изпълнение на целите по член 2 от Регламент (ЕС) [2018/XXX] [Програма за борба с измамите].

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  структурирано сътрудничество въз основа на проекти;

б)  структурирано сътрудничество въз основа на проекти, като например съвместно разработване на ИТ от група държави членки;

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  дейности по изграждане на компетентностите и способностите на служителите;

г)  дейности по изграждане на компетентностите и способностите на служителите, включително обучение и обмен на най-добри практики;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 – алинея 1 – буква д – точка 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a)  дейности по наблюдение; 

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Дейностите, състоящи се в разработване и експлоатация на приспособявания или разширения на общите компоненти на европейските електронни системи за сътрудничество с трети държави, които не участват в Програмата, или с международни организации, са допустими за финансиране, когато са в интерес на Съюза. Комисията въвежда необходимите административни разпоредби, с които може да се предвиди финансова вноска за тези дейности от засегнатите трети страни.

4.  Дейностите, състоящи се в разработване, внедряване, поддръжка и експлоатация на приспособявания или разширения на общите компоненти на европейските електронни системи за сътрудничество с трети държави, които не участват в Програмата, или с международни организации, са допустими за финансиране, когато са в интерес на Съюза. Комисията въвежда необходимите административни разпоредби, с които може да се предвиди финансова вноска за тези дейности от засегнатите трети страни.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато това е от полза за извършването на дейностите в изпълнение на целите по член 3, представители на органите на държавното управление, в т.ч. от трети държави, които не участват в Програмата по силата на член 5, представители на международни и други съответни организации, на икономически оператори и организации, представляващи икономически оператори, и на гражданското общество може да вземат участие в дейностите, организирани по Програмата, като външни експерти.

1.  Когато това е от полза за извършването на дейностите в изпълнение на целите по член 3, представители на органите на държавното управление, в т.ч. от трети държави, които не участват в Програмата по силата на член 5, представители на академичните среди и на международни и други съответни организации, на икономически оператори и организации, представляващи икономически оператори, и на гражданското общество може да вземат участие в дейностите, организирани по Програмата, като външни експерти.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Външните експерти се подбират от Комисията въз основа на техните умения, опит и знания, свързани с конкретната дейност, като се избягват потенциалните конфликти на интереси.

3.  Външни експерти се подбират от Комисията въз основа на тяхната компетентност, опит в областта на прилагането на настоящия регламент и съответните им знания относно предприеманата конкретна дейност, като се избягват потенциалните конфликти на интереси. При подбора се постига баланс между представителите на бизнеса и други експерти от гражданското общество и се взема под внимание принципът на равенство между половете. Списъкът с външни експерти редовно се актуализира и се предоставя на обществеността.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Безвъзмездните средства по Програмата се отпускат и управляват в съответствие с дял VІІІ от Финансовия регламент.

1.  Безвъзмездните средства по Програмата се отпускат и управляват в съответствие с дял VІІІ от Финансовия регламент, и по-специално с принципите на разумно финансово управление, прозрачност, пропорционалност, недискриминация и равно третиране.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  По изключение от член 190 от Финансовия регламент по Програмата може да се финансират до 100% от допустимите разходи за дадена дейност.

1.  Чрез дерогация от член 190 от Финансовия регламент по Програмата може да се финансират до 100% от допустимите разходи за дадена дейност според целесъобразността на дейността и очакваното въздействие.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията и държавите членки съвместно осигуряват разработването и експлоатацията в т.ч. проектирането, спецификацията, изпитването за съответствие, внедряването, поддръжката, измененията, сигурността, осигуряването на качеството и контрола върху качеството на европейските електронни системи, посочени в Многогодишния стратегически план за митниците по член 12.

1.  Комисията и държавите членки съвместно осигуряват разработването и експлоатацията на европейските електронни системи, посочени в Многогодишния стратегически план за митниците по член 12, в т.ч. проектирането, спецификацията, изпитването за съответствие, внедряването, поддръжката, измененията, модернизирането, сигурността, осигуряването на качеството и контрола върху качеството на тези системи.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  цялостното съгласуване на разработването и експлоатацията на европейските електронни системи с оглед на тяхната способност за експлоатация, взаимна свързаност и постоянно усъвършенстване, както и синхронизираното им внедряване;

б)  цялостното съгласуване на разработването и експлоатацията на европейските електронни системи с оглед на тяхната способност за експлоатация, устойчивост на киберпространството, взаимна свързаност и постоянно усъвършенстване, както и синхронизираното им внедряване;

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  ефикасен и бърз обмен на съобщения със и между държавите членки с цел рационализиране на управлението на европейските електронни системи;

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб)  навременна и прозрачна комуникация със съответните заинтересовани лица, които имат отношение към прилагането на ИТ системи на равнището на Съюза и на държавите членки, по-специално във връзка със забавяния в изпълнението на компоненти на Съюза и на националните компоненти и в тяхното изразходване. 

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  редовното предоставяне на Комисията на информация относно предприетите мерки, позволяващи на съответните органи или икономически оператори да използват в пълна степен европейските електронни системи;

г)  предоставянето на Комисията на редовна информация относно предприетите мерки, позволяващи на съответните органи или икономически оператори да използват в пълна и ефективна степен европейските електронни системи;

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията съставя и редовно обновява Многогодишния стратегически план за митниците (МГСП-М), в който се посочват всички задачи във връзка с разработването и експлоатацията на европейските електронни системи и в който всяка система или част от система се определя като:

1.  Комисията съставя и обновява многогодишен стратегически план за митническата област, в който се посочват всички задачи във връзка с разработването и експлоатацията на европейските електронни системи и в който всяка система или част от система се определя като:

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  общ компонент: компонент на европейските електронни системи, разработен на съюзно равнище, който е на разположение на всички държави членки или е определен от Комисията като общ от съображения за ефикасност, сигурност и рационализация;

a)  общ компонент: компонент на европейските електронни системи, разработен на съюзно равнище, който е на разположение на всички държави членки или е определен от Комисията като общ от съображения за ефикасност, сигурност на рационализацията и надеждност;

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  национален компонент: компонент на европейските електронни системи, разработен на национално равнище, който е на разположение в държавата членка, която го е създала или е допринесла за създаването му;

б)  национален компонент: компонент на европейските електронни системи, разработен на национално равнище, който е на разположение в държавата членка, която го е създала или е допринесла за създаването му, например като част от проект за съвместно разработване на ИТ от група държави членки;

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки уведомяват Комисията за завършването на всяка задача, която им е възложена съгласно Многогодишния стратегически план за митниците по параграф 1. Освен това те редовно докладват на Комисията за напредъка по изпълнението на задачите си.

3.  Държавите членки уведомяват Комисията за завършването на всяка задача, която им е възложена съгласно Многогодишния стратегически план за митниците по параграф 1. Освен това те редовно докладват на Комисията за напредъка по изпълнението на задачите си и ако е приложимо, за очаквани забавяния при тяхното изпълнение.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  До 31 октомври всяка година въз основа на годишните доклади по параграф 4 Комисията съставя обобщен доклад, в който оценява напредъка по изпълнението на плана по параграф 1, постигнат от държавите членки и самата нея, и оповестява този доклад пред обществеността.

5.  До 31 октомври всяка година въз основа на годишните доклади по параграф 4 Комисията съставя обобщен доклад, в който оценява напредъка по изпълнението на плана по параграф 1, постигнат от държавите членки и самата нея, включително информация относно необходимите приспособявания или забавяния на плана, и оповестява този доклад пред обществеността.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Програмата се изпълнява чрез многогодишните работни програми по член 108 от Финансовия регламент.

1.  Програмата се изпълнява чрез многогодишните работни програми по член 108 от Финансовия регламент. В многогодишните работни програми се определят по-специално целите, които ще се преследват, очакваните резултати, методът на изпълнение и общата стойност на плана за финансиране. В работните програми се описват подробно и дейностите, които ще бъдат финансирани, посочва се отделената за всяка дейност сума и индикативен график за изпълнение. Многогодишните работни програми се съобщават на Европейския парламент, когато е приложимо.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Многогодишните работни програми се приемат от Комисията посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат по процедурата по член 18, параграф 2.

2.  Многогодишните работни програми се приемат от Комисията посредством актове за изпълнение и се съобщават на Европейския парламент и на Съвета. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 18, параграф 2.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Многогодишните работни програми се основават на извлечените поуки от предходните програми.

Изменение    52

Предложение за регламент

член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Показателите за отчитане на напредъка по Програмата по отношение постигането на конкретните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение 2.

1.  В съответствие с изискванията за докладване съгласно член 41, параграф 3, буква д) от Финансовия регламент Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета информация относно изпълнението на Програмата. Отчитането на изпълнението включва информация както за напредъка, така и за недостатъците.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За да осигури ефективно оценяване на напредъка по отношение постигането на целите на Програмата, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по реда на член 17, с които да изменя приложение 2 с цел преразглеждане или допълване на показателите при необходимост и да допълва настоящия регламент с разпоредби за установяване на рамка за наблюдението и оценяването.

2.  Показателите за отчитането на изпълнението на Програмата по отношение на постигането на конкретните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение 2. За да осигури ефективно оценяване на напредъка по отношение постигането на целите на Програмата, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по реда на член 17, с които да изменя приложение 2 с цел преразглеждане или допълване на показателите при необходимост и да допълва настоящия регламент с разпоредби за установяване на рамка за наблюдението и оценяването, така че да се предоставя на Европейския парламент и на Съвета актуализирана качествена и количествена информация относно изпълнението на Програмата.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Системата за отчитане на изпълнението трябва да осигурява ефикасно, ефективно и навременно събиране на данните за наблюдението върху изпълнението на Програмата и нейните резултати. За тази цел по отношение на получателите на средства от Съюза се налагат пропорционални изисквания за отчитане.

3.  Системата за отчитане на изпълнението трябва да гарантира, че данните за наблюдението на изпълнението на Програмата и нейните резултати са сравними и пълни, както и че се събират ефикасно, ефективно и навременно. За тази цел по отношение на получателите на средства от Съюза се налагат пропорционални и подходящи изисквания за отчитане. Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета надеждна информация относно качеството на използваните данни за изпълнението.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Междинната оценка на Програмата се извършва, когато за изпълнението на Програмата има достатъчно налична информация, но не по-късно от четири години след началото на изпълнението ѝ.

2.  Междинната оценка на Програмата се извършва веднага след като има достатъчно налична информация за нейното изпълнение, но не по-късно от три години след началото на изпълнението ѝ.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  При междинната оценка се представят констатациите, необходими за вземане на решение относно последващите действия по Програмата след 2027 г. и нейните цели.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В края на изпълнението на Програмата, но не по-късно от четири години след края на периода по член 1 Комисията извършва окончателна оценка на Програмата.

3.  В края на изпълнението на Програмата, но не по-късно от четири години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на Програмата.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията съобщава заключенията от оценките, заедно със своите наблюдения, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

4.  Комисията представя и съобщава заключенията от оценките, заедно със своите наблюдения и извлечените поуки, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато трета държава участва в Програмата с решение въз основа на международно споразумение или по силата на друг правен акт, тази трета държава предоставя правата и достъпа, които са необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Европейската сметна палата, за да упражняват те в пълна степен съответната си компетентност. По отношение на OLAF тези права включват правото да се извършват разследвания, включително проверки и инспекции на място, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Когато трета държава участва в Програмата с решение въз основа на международно споразумение или по силата на друг правен акт, тази трета държава предоставя правата и достъпа, които са необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), на Европейската сметна палата и на Европейската прокуратура, за да упражняват те в пълна степен съответната си компетентност. По отношение на OLAF и Европейската прокуратура тези права включват правото да се извършват разследвания, включително проверки и инспекции на място, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета и в Регламент (ЕС) № 2017/1939 на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

 

__________________

 

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

 

Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Получателите на финансиране от Съюза обявяват неговия произход и осигуряват видимостта на това финансиране (по-специално когато популяризират дейностите и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и подходяща по количество целенасочена информация на различни видове публика, включително средствата за масово осведомяване и обществеността.

1.  Получателите на финансиране от Съюза обявяват неговия произход и осигуряват максимална видимост на това финансиране (по-специално когато популяризират дейностите и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и подходяща по количество целенасочена информация на различни видове публика, включително средствата за масово осведомяване и обществеността.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията осъществява информационни и съобщителни дейности във връзка с Програмата, дейностите по нея и резултатите от изпълнението ѝ. Чрез финансовите ресурси, отпуснати за Програмата, се допринася също така за съобщаването на политическите приоритети на Съюза от страна на ведомствата, доколкото тези приоритети са свързани с целите по член 3.

2.  Комисията осъществява информационни и съобщителни дейности в рамките на Програмата, на дейностите, финансирани по Програмата, и на резултатите, постигнати от тези финансирани действия. Чрез финансовите ресурси, отпуснати за Програмата, се допринася също така за съобщаването на политическите приоритети на Съюза от страна на институциите, доколкото тези приоритети са свързани с целите, посочени в член 3.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Чрез Митническата програма се създава рамка за сътрудничество в областта на митниците за периода 2021 – 2027 г. Тя е приемник на програмата „Митници 2020“. Програмата продължава да улеснява координацията между органите на държавите членки, както и изграждането на капацитет, включително обучението и обмена на най-добри практики, за да се гарантира еднакво прилагане на митническото законодателство на ЕС. За съжаление прехвърлянето към електронна митническа структура не беше завършено в рамките на програма „Митници 2020“ поради забавяне в някои части на съответната ИТ архитектура. Поради това основната цел на митническата програма ще бъде по-нататъшното разработване, експлоатация и поддръжка на митническата ИТ инфраструктура.

Докладчикът счита, че тази програма следва да бъде съгласувана и да използва всички полезни взаимодействия с други програми и фондове на ЕС, като при изпълнението ѝ се спазват принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране и недискриминация.

Следва да се вземе предвид и фактът, че отпуснатият за тази програма бюджет не отчита предстоящото оттегляне на Обединеното кралство от ЕС, включително и от митническия съюз. Това очевидно ще доведе до допълнителни разходи за държавите, засегнати от тази значителна промяна, но тези разходи не следва да бъдат обхванати от митническата програма.

По отношение на митническата администрация и контрол докладчикът счита, че това е динамично поле, чиито изисквания се променят с политическото и друго развитие на обществото. По този начин Програмата следва да подкрепя управлението на митниците, особено в областта на информационните технологии, да позволи иновациите и създаването на новаторски решения в областта на митническата политика. Целта на измененията на докладчика е да се допълни предложението в тези области.

Митническият съюз е един от основните стълбове на единния пазар. Модернизирането на митническите процеси може да насърчи икономическата активност и растежа чрез подобряване на конкурентоспособността на европейската промишленост и чрез улесняване на търговията, както и да гарантира защитата на европейските потребители. Следователно докладчикът счита, че митническата програма е от съществено значение за постигането на тези цели.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (6.11.2018)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците

(COM(2018)0442 – C8‑0261/2018 – 2018/0232(COD))

Докладчик по становище: Иван Щефанец

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4 а)  Програма „Митници“ ще бъде от голямо значение за улесняването и подобряването на работата на митническите органи по събирането на митата, което представлява важен източник на приходи за ЕС и националните бюджети. Като поставя акцент върху изграждането на ИТ капацитет и засиленото сътрудничество в областта на митниците, тази програма ефективно ще допринесе за защитата на финансовите интереси на Съюза и неговите държави членки.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11 а)  По-специално, програма „Митници“ трябва да бъде последователна и да използва евентуалните полезни взаимодействия с други програми за действие и фондове на ЕС с подобни цели в свързани области, например програмата „Фискалис“, Програмата на ЕС за борба с измамите и Програмата за единния пазар, както и с фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и за визите, Програмата за подкрепа на реформите, програма „Цифрова Европа“, Механизма за свързване на Европа, решението за собствените ресурси и регламентите и мерките за изпълнение.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  По отношение на настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови разпоредби, приети от Европейския парламент и Съвета на основание на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тези разпоредби са установени във Финансовия регламент и определят по-конкретно реда за съставяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди и непряко изпълнение и предвиждат проверки на отговорността на лицата, работещи с бюджетни средства. Разпоредбите, приети на основание на член 322 от ДФЕС, засягат и защитата на бюджета на Съюза при общи недостатъци по отношение на върховенството на закона в държавите членки, тъй като спазването на върховенството на закона е важно предварително условие за разумно финансово управление и за ефективно финансиране от страна на ЕС.

(19)  По отношение на настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови разпоредби, приети от Европейския парламент и Съвета на основание на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тези разпоредби са установени във Финансовия регламент и определят по-конкретно реда за съставяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди и непряко изпълнение и предвиждат проверки на отговорността на лицата, работещи с бюджетни средства. Разпоредбите, приети на основание на член 322 от ДФЕС, засягат и защитата на бюджета на Съюза при общи недостатъци по отношение на върховенството на закона в държавите членки, тъй като спазването на върховенството на закона е важно предварително условие за разумно финансово управление и за ефективно финансиране от страна на ЕС. Цялостното изпълнение на програма „Митници“, включително договорите, финансирани по нея изцяло или частично от бюджета, следва да са в съответствие с принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране и недопускане на дискриминация.

Изменение    4

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовият пакет за изпълнението на Програмата за периода 2021 – 2027 г. е 950 000 000 EUR по текущи цени.

1.  Финансовият пакет за изпълнението на Програмата за периода 20212027 г. е 842 844 000 EUR по цени за 2018 г. (950 000 000 EUR по текущи цени).

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Външните експерти се подбират от Комисията въз основа на техните умения, опит и знания, свързани с конкретната дейност, като се избягват потенциалните конфликти на интереси.

3.  Външните експерти се подбират от Комисията въз основа на техните умения, опит и знания, свързани с конкретната дейност, като се избягват потенциалните конфликти на интереси и се постига баланс между представители на деловите среди и други експерти от гражданското общество. Процесът на подбор взема предвид баланса между половете сред външните експерти съгласно принципа за равенство между половете. Списъкът с външни експерти редовно се актуализира и оповестява публично.

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 19 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията осъществява информационни и съобщителни дейности във връзка с Програмата, дейностите по нея и резултатите от изпълнението ѝ. Чрез финансовите ресурси, отпуснати за Програмата, се допринася също така за съобщаването на политическите приоритети на Съюза от страна на ведомствата, доколкото тези приоритети са свързани с целите по член 3.

2.  Комисията осъществява информационни и съобщителни дейности във връзка с Програмата, дейностите по нея и резултатите от изпълнението ѝ. Чрез финансовите ресурси, отпуснати за Програмата, се допринася също така за съобщаването на политическите приоритети на Съюза, доколкото тези приоритети са свързани с целите по член 3.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците

Позовавания

COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

14.6.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Иван Щефанец

11.7.2018

Разглеждане в комисия

24.9.2018

 

 

 

Дата на приемане

5.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Michael Detjen, Stefan Gehrold

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

26

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол (21.11.2018)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците

(COM(2018)0442 – C8‑0261/2018 – 2018/0232(COD))

Докладчик по становище: Волф Клинц

КРАТКА ОБОСНОВКА

Митниците спомагат за защитата на финансовите интереси на Съюза и на държавите членки. Тъй като това е един от важните традиционни собствени ресурси на Съюза, той продължава да представлява основен интерес за комисията по бюджетен контрол.

Програма „Митници“ ще окаже въздействие върху приходите на Съюза и държавите членки. Въпреки че това въздействие не може да се измери количествено, то следва да доведе до улесняване и рационализиране на работата на митническите администрации по събирането на митата, ДДС и акцизите при внос. Благодарение на повишаването на качеството на работата чрез сътрудничество и изграждане на ИТ капацитета и способностите на служителите митническите администрации ще станат по-ефикасни при защитата на финансовите интереси на Съюза и държавите членки.

Новата програма „Митници“ трябва да бъде съгласувана със и да използва всички полезни взаимодействия с други програми за действие и фондове на ЕС с подобни цели в свързани области, като например програмата „Фискалис“, Програмата на ЕС за борба с измамите и Програмата за единния пазар, както и с фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и за визите, Програмата за подкрепа на реформите, програма „Цифрова Европа“, Механизма за свързване на Европа, решението за собствените ресурси и регламентите и мерките за изпълнение.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Позоваване 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взе предвид специален доклад № 19/2017 на Европейската сметна палата от 5 декември 2017 г., озаглавен „Процедури за внос – неефективното им прилагане и недостатъците в правната рамка се отразяват неблагоприятно върху финансовите интереси на ЕС“,

Изменение    2

Предложение за регламент

Позоваване 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взе предвид специален доклад № 26/2018 на Европейската сметна палата от 10 октомври 2018 г., озаглавен „Закъснения при внедряването на информационните системи за Митническия съюз: какви са причините?“,

Изменение    3

Предложение за регламент

Позоваване 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 4 октомври 2018 г. относно борбата срещу митническите измами и защитата на собствените ресурси на ЕС (2018/2747(RSP)),

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Програма „Митници 2020“, създадена с Регламент (ЕС) № 1294/201318, и предшестващите я програми допринесоха съществено за улесняването и засилването на митническото сътрудничество. Много от дейностите в митническата област са от презгранично естество, като включват и засягат всички държави членки, поради което не могат да бъдат осъществявани по ефективен и ефикасен начин от отделните държави членки. С програма „Митници“ на равнището на Съюза, която се изпълнява от Комисията, на държавите членки се осигурява съюзна уредба за развитие на тези дейности по сътрудничество при по-голяма ефективност на разходите, отколкото ако всяка държава членка изградеше собствена уредба за сътрудничество на двустранна или многостранна основа. Поради това е целесъобразно да се осигури непрекъснатост на съюзното финансиране за дейностите в областта на митническото сътрудничество, като се създаде нова програма в същата област – програма „Митници“.

(1)   Програма „Митници 2020“, създадена с Регламент (ЕС) № 1294/201318, и предшестващите я програми допринесоха съществено за улесняването и засилването на митническото сътрудничество. Много от дейностите в митническата област са от презгранично естество, като включват и засягат всички държави членки, поради което не могат да бъдат осъществявани винаги по ефективен и ефикасен начин от отделните държави членки. С програма „Митници“ на равнището на Съюза, която се изпълнява от Комисията, на държавите членки се осигурява съюзна уредба за развитие на тези дейности по сътрудничество при по-голяма ефективност на разходите, отколкото ако всяка държава членка изградеше собствена уредба за сътрудничество на двустранна или многостранна основа. Освен това e необходимо да се осигури програма „Митници“, която да допринася за хармонизирани и стандартизирани митнически проверки на всички входни пунктове, тъй като липсата на баланс при извършването на митнически проверки от страна на държавите членки възпрепятства ефективното функциониране на митническия съюз. Освен това една надеждна и ефикасна програма „Митници“ играе жизненоважна роля за защитата на финансовите интереси на ЕС. Поради това е целесъобразно да се осигури непрекъснатост на съюзното финансиране за дейностите в областта на митническото сътрудничество, като се създаде нова програма в същата област – програма „Митници“.

_________________

_________________

18 Регламент (ЕС) № 1294/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма за действие за митниците в Европейския съюз за периода 2014–2020 г. („Митници 2020“) и за отмяна на Решение № 624/2007/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 209).

18 Регламент (ЕС) № 1294/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма за действие за митниците в Европейския съюз за периода 2014 – 2020 г. („Митници 2020“) и за отмяна на Решение № 624/2007/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 209).

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Митническият съюз е основополагащ елемент на Европейския съюз, като един от най-големите търговски блокове в света, и е от основно значение за правилното функциониране на единния пазар в полза както на предприятията, така и на гражданите. В своята резолюция от 14 март 2018 г.1a Европейският парламент изрази особена загриженост по отношение на митническите измами, довели до значителна загуба на приходи за бюджета на Съюза. Европейският парламент отново заяви, че по-силна и амбициозна Европа може да бъде постигната само ако ѝ се предоставят повече финансови средства, и следователно призова за осигуряване на непрекъсната подкрепа за съществуващите политики, за увеличаване на ресурсите за водещите програми на Съюза и за предоставяне на допълнителни финансови ресурси за поетите допълнителни отговорности.

 

_________________

 

1a P8_TA(2018)0075 : Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Митническият съюз се промени значително през последните петдесет години и днес митническите администрации успешно изпълняват най-различни задачи по границите. Действайки заедно, те работят за улесняване на търговията и намаляване на бюрокрацията, събират приходи за националните бюджети и бюджета на Съюза, защитават гражданите от терористични, здравни, екологични и други заплахи. По-конкретно, с въвеждането на обща рамка за управление на риска19 в целия ЕС и митнически контрол върху движенията на парични средства в големи размери с цел борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма митниците са на предна линия в борбата с тероризма и организираната престъпност. Предвид на този широк мандат сега митниците действително са водещият орган за контрол върху стоките по външните граници на Съюза. В този контекст подкрепата по програма „Митници“ следва да обхваща не само митническото сътрудничество, но и мисията на митническите органи като цяло, както е определена в член 3 от Регламент (ЕС) № 952/2013, а именно надзор върху международната търговия, внедряването на външните аспекти на вътрешния пазар, общата търговска политика и другите общи политики на Съюза с влияние върху търговията, както и сигурността на веригата на доставките. Затова правното основание ще бъде от областта на митническото сътрудничество (член 33 от ДФЕС), вътрешния пазар (член 114 от ДФЕС) и търговската политика (член 207 от ДФЕС).

(2)  Митническият съюз се промени значително през последните петдесет години и днес митническите администрации успешно изпълняват най-различни задачи по границите. Действайки заедно, те работят за улесняване на търговията и намаляване на бюрокрацията, събират приходи за националните бюджети и бюджета на Съюза, спомагат за защитата на гражданите от терористични, здравни, екологични и други заплахи. По-конкретно с въвеждането на обща рамка за управление на риска19 в целия ЕС и митнически контрол върху движенията на парични средства в големи размери с цел борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма митниците са на предна линия в борбата с тероризма и организираната престъпност. Предвид този широк мандат сега митниците действително са водещият орган за контрол върху стоките по външните граници на Съюза. В този контекст подкрепата по програма „Митници“ следва да обхваща не само митническото сътрудничество, но и мисията на митническите органи като цяло, както е определена в член 3 от Регламент (ЕС) № 952/2013, а именно надзор върху международната търговия, внедряването на външните аспекти на вътрешния пазар, общата търговска политика и другите общи политики на Съюза с влияние върху търговията, както и сигурността на веригата на доставките. Затова правното основание ще бъде от областта на митническото сътрудничество (член 33 от ДФЕС), вътрешния пазар (член 114 от ДФЕС) и търговската политика (член 207 от ДФЕС).

_________________

_________________

19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en

19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en

Обосновка

Съществуват още много други елементи, които спомагат за защитата на обществеността в тези области.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Създавайки уредба за дейностите, чието предназначение е да се окаже подкрепа за митническия съюз и митническите органи, Програмата следва да допринесе за: защитата на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки; защита на Съюза от нелоялна и незаконна търговия и същевременно подпомагане на законната стопанска дейност; обезпечаване на сигурността и безопасността на Съюза и неговите жители; улесняване на законната търговия, така щото предприятията и гражданите да могат да се възползват от целия потенциал на вътрешния пазар и световната търговия.

(3)  Създавайки уредба за дейностите, чието предназначение е да се окаже подкрепа за митническия съюз и митническите органи с оглед на дългосрочната цел всички митнически администрации в Съюза да работят заедно като единна администрация, Програмата следва да допринесе за: защитата на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки; защита на Съюза от нелоялна и незаконна търговия и същевременно подпомагане на законната стопанска дейност; обезпечаване на сигурността и безопасността на Съюза и неговите жители; улесняване на законната търговия, така че гражданите и предприятията да могат да се възползват от целия потенциал на вътрешния пазар и световната търговия.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Способността на държавите членки да реагират на предизвикателствата, породени от постоянно развиващите се глобални модели на стопанска дейност и вериги на доставките, по-специално с възхода на електронната търговия, зависи не само от човешкия фактор и от наличието и правилното функциониране на съвременно и надеждно оборудване за митнически контрол, но и от изцяло и устойчиво внедрявани митнически информационни системи на Съюза. Тези предизвикателства открояват необходимостта от засилване на сътрудничеството между националните митнически органи, за да се гарантира ефективното събиране на митата и да се защитава единният пазар от измами, незаконни стоки и външни заплахи.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Дейностите, извършвани по програма „Митници 2020“, са доказали целесъобразността си и поради това следва да се запазят. За да се осигури повече простота и гъвкавост при изпълнението на Програмата и следователно да се допринесе за по-успешното постигане на целите ѝ, дейностите следва да бъдат определени само като общи категории със списък на примери на конкретни дейности. С помощта на сътрудничество и изграждане на капацитет чрез програма „Митници“ следва да се насърчават и подкрепят внедряването на нововъведения и използването на съответния ефект на лоста, така че способностите за постигане на главните приоритети на митниците да бъдат допълнително повишени.

(7)  Дейностите, извършвани по програма „Митници 2020“, са доказали целесъобразността си и поради това следва да се запазят. За да се осигури по-голяма простота и гъвкавост при изпълнението на Програмата и следователно да се допринесе за по-успешното постигане на целите ѝ, дейностите следва да бъдат определени само като общи категории със списък на примери на конкретни дейности. С помощта на сътрудничество и изграждане на капацитет чрез програма „Митници“ следва да се насърчават и подкрепят внедряването на нововъведения и използването на съответния ефект на лоста, така че способностите за постигане на главните приоритети на митниците да бъдат допълнително повишени.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  С Регламент [2018/XXX] като част от Фонда за интегрирано управление на границите се създава инструмент за оборудването за митнически контрол22 (наричан по-нататък „инструмент за ОМК“). За да се запазят съгласуваността и хоризонталната координация на всички дейности по сътрудничество, свързани с митниците и оборудването за митнически контрол, е целесъобразно всички те да бъдат изпълнявани по силата на един нормативен акт и набор от разпоредби – настоящия регламент. Затова с инструмента за ОМК следва да се подкрепят само покупката, поддръжката и и надстройката на допустимото оборудване, докато по настоящата програма следва да се подкрепят всички други свързани с това дейности, например дейности по сътрудничество за оценяване на потребностите от оборудване или при необходимост обучение във връзка с купеното оборудване.

(8)  С Регламент [2018/XXX] като част от Фонда за интегрирано управление на границите се създава инструмент за оборудването за митнически контрол22 (наричан по-нататък „инструмент за ОМК“). За да се запазят съгласуваността и хоризонталната координация на всички дейности по сътрудничество, свързани с митниците и оборудването за митнически контрол, е целесъобразно всички те да бъдат изпълнявани по силата на един нормативен акт и набор от разпоредби, като този акт и тези разпоредби са настоящият регламент. Затова с инструмента за ОМК следва да се подкрепят само покупката, поддръжката и надстройката на допустимото оборудване, докато по настоящата програма следва да се подкрепят всички други свързани с това дейности, например дейности по сътрудничество за оценяване на потребностите от оборудване или при необходимост обучение във връзка с купеното оборудване.

_________________

_________________

22 Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите.

22 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Като се има предвид голямото значение на глобализацията, по Програмата следва да се продължи осигуряването на възможността за включване на външни експерти по смисъла на член 238 от Финансовия регламент. Тези външни експерти следва да бъдат главно представители на органите на държавното управление, в т.ч. От неучастващи трети държави, както и представители на международни организации, икономически оператори или гражданското общество.

(10)  Като се има предвид голямото значение на глобализацията, по Програмата следва да се продължи осигуряването на възможността за включване на външни експерти по смисъла на член 238 от Финансовия регламент. Тези външни експерти следва да бъдат главно представители на органите на държавното управление, в т.ч. от неучастващи трети държави, както и представители на академичните среди и на международни организации, икономически оператори или гражданското общество.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Предвижда се дейностите по изграждане на информационнотехнологичния (ИТ) капацитет да привлекат най-големия дял от бюджетните средства по Програмата. Общите и националните компоненти на европейските електронни системи следва да бъдат описани в особени разпоредби. Освен това следва ясно да бъдат определени обхватът на дейностите и отговорностите на Комисията и държавите членки.

(12)  Предвижда се дейностите по изграждане на информационнотехнологичния (ИТ) капацитет да привлекат по-големия дял от бюджетните средства по Програмата. Общите и националните компоненти на европейските електронни системи следва да бъдат описани в особени разпоредби. Освен това следва ясно да бъдат определени обхватът на дейностите и отговорностите на Комисията и държавите членки.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Настоящият регламент следва да бъде изпълняван чрез работни програми. Предвид на средно- до дългосрочното естество на преследваните цели и с оглед на опита, натрупан с времето, работните програми следва да може да обхващат няколко години. Преминаването от годишни към многогодишни работни програми ще доведе до намаление на административната тежест както за Комисията, така и за държавите членки.

(14)  Настоящият регламент следва да бъде изпълняван чрез работни програми. Предвид на средно- до дългосрочното естество на преследваните цели и с оглед на опита, натрупан с времето, работните програми може да обхващат няколко, но не повече от три години, за да има възможност за приспособявания, когато това е необходимо. Преминаването от годишни към многогодишни работни програми би могло да доведе до намаление на административната тежест както за Комисията, така и за държавите членки.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  За да се реагира по подходящ начин на промените в политическите приоритети, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да изменя списъка с показатели за измерване на степента на постигане на конкретните цели на Програмата. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат провеждани в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(17)  За да се реагира по подходящ начин на промените в политическите приоритети, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да изменя списъка с показатели за измерване на степента на постигане на конкретните цели на Програмата. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат провеждани в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове Европейският парламент и Съветът трябва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Общата цел на Програмата е оказване на подкрепа за митническия съюз и митническите органи с цел защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки, обезпечаване на сигурността и безопасността в Съюза и защита на Съюза от нелоялна и незаконна търговия и едновременно с това улесняване на законната стопанска дейност.

1.  С оглед на дългосрочната цел всички митнически администрации в Съюза да работят заедно като единна администрация общата цел на Програмата е оказване на подкрепа за митническия съюз и митническите органи с цел защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки, обезпечаване на сигурността и безопасността в Съюза и защита на Съюза от нелоялна и незаконна търговия и едновременно с това улесняване на законната стопанска дейност.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Конкретната цел на Програмата е оказване на подкрепа за подготовката и еднаквото изпълнение на митническото законодателство и митническата политика, както и митническото сътрудничество и изграждането на административния капацитет, в т.ч. компетентностите на служителите и разработването и експлоатацията на европейските електронни системи.

2.  Конкретната цел на Програмата е оказване на подкрепа за подготовката и еднаквото изпълнение на митническото законодателство и митническата политика, подпомагане на митническото сътрудничество и изграждането на административния капацитет, в т.ч. компетентностите на служителите и навременното разработване, внедряването, поддръжката и експлоатацията на европейските електронни системи, както и плавен преход към безкнижна среда и търговия в съответствие с Многогодишния стратегически план за митниците, предвиден в член 12 от настоящия регламент. Заслужава да се отбележи елементът на икономия на разходи за държавите членки, произтичащ от Програмата, тъй като тя предоставя инфраструктура и капацитет, които не е необходимо да бъдат разработени и дублирани от националните митнически бюджети.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Програмата оказва подкрепа и за постоянната оценка и наблюдение на сътрудничеството между митническите органи с цел установяване на слабости и възможности за подобрение.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовият пакет за изпълнението на Програмата за периода 2021 – 2027 г. е 950 000 000 EUR по текущи цени.

1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2021 – 2027 г. е 842 844 000 EUR по цени за 2018 г. (950 000 000 EUR по текущи цени).

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Сумата по параграф 1 може да бъде използвана и за покриване на разходите за дейностите по подготовка, наблюдение, контрол, одитиране, оценяване и други дейности по управлението на Програмата, както и за оценяване на постигането на нейните цели. По нея освен това може да се покриват разходи във връзка с проучвания, срещи на експерти, информационни и съобщителни дейности, доколкото те са свързани с целите на Програмата, както и разходи, свързани с информационнотехнологични (ИТ) мрежи, предназначени за обработката и обмена на информация, в т.ч. вътрешноведомствени ИТ средства и друга техническа и административна помощ, необходима във връзка с управлението на Програмата.

2.  Сумата по параграф 1 може да бъде използвана и за покриване на разходите за дейностите по подготовка, наблюдение, контрол, одитиране, оценяване и други дейности по управлението на Програмата, както и за оценяване на резултатите от нея и на постигането на нейните цели. По нея освен това може да се покриват разходи във връзка с проучвания, срещи на експерти, информационни и съобщителни дейности, доколкото те са свързани с целите на Програмата, както и разходи, свързани с информационнотехнологични (ИТ) мрежи, предназначени за обработката и обмена на информация, в т.ч. вътрешноведомствени ИТ средства и друга техническа и административна помощ, необходима във връзка с управлението на Програмата.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Във връзка с предстоящото оттегляне на Обединеното кралство от Съюза последиците и разходите, свързани с отделянето на Обединеното кралство като държава членка от всички съществуващи митнически електронни системи, финансирани от „Митници 2020“, не могат да бъдат оценени точно на този етап, но Европейският парламент трябва да бъде информиран, когато данните станат достъпни.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Допустими за финансиране по Програмата са и дейностите за допълване или подпомагане на дейностите в изпълнение на целите по член 3 от Регламент [2018/XXX] [инструмент за ОМК].

2.  Допустими за финансиране по Програмата са и дейностите за допълване или подпомагане на дейностите в изпълнение на целите по член 3 от Регламент [2018/XXX] [инструмент за ОМК] и/или за допълване или подпомагане на дейностите в изпълнение на целите, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) [2018/XXX] [Програма за борба с измамите].

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  структурирано сътрудничество въз основа на проекти;

б)  структурирано сътрудничество въз основа на проекти, като например съвместно разработване на ИТ от група държави членки;

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 – алинея 1 – буква д – точка 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  дейности във връзка с наблюдението;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Дейностите, състоящи се в разработване и експлоатация на приспособявания или разширения на общите компоненти на европейските електронни системи за сътрудничество с трети държави, които не участват в Програмата, или с международни организации, са допустими за финансиране, когато са в интерес на Съюза. Комисията въвежда необходимите административни разпоредби, с които може да се предвиди финансова вноска за тези дейности от засегнатите трети страни.

4.  Дейностите, състоящи се в разработване, внедряване, поддръжка и експлоатация на приспособявания или разширения на общите компоненти на европейските електронни системи за сътрудничество с трети държави, които не участват в Програмата, или с международни организации, са допустими за финансиране, когато са в интерес на Съюза. Комисията въвежда необходимите административни разпоредби, с които може да се предвиди финансова вноска за тези дейности от засегнатите трети страни.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато това е от полза за извършването на дейностите в изпълнение на целите по член 3, представители на органите на държавното управление, в т.ч. от трети държави, които не участват в Програмата по силата на член 5, представители на международни и други съответни организации, на икономически оператори и организации, представляващи икономически оператори, и на гражданското общество може да вземат участие в дейностите, организирани по Програмата, като външни експерти.

1.  Когато това е от полза за извършването на дейностите в изпълнение на целите по член 3, представители на органите на държавното управление, в т.ч. от трети държави, които не участват в Програмата по силата на член 5, представители на академичните среди и на международни и други съответни организации, на икономически оператори и организации, представляващи икономически оператори, и на гражданското общество може да вземат участие в дейностите, организирани по Програмата, като външни експерти.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Външните експерти се подбират от Комисията въз основа на техните умения, опит и знания, свързани с конкретната дейност, като се избягват потенциалните конфликти на интереси.

3.  Външните експерти се подбират от Комисията въз основа на техните умения, опит и знания, свързани с конкретната дейност, като се избягват потенциалните конфликти на интереси и се взема предвид принципът за равенство между половете.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Списъкът с външни експерти редовно се актуализира и се предоставя на обществеността.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията и държавите членки съвместно осигуряват разработването и експлоатацията в т.ч. проектирането, спецификацията, изпитването за съответствие, внедряването, поддръжката, измененията, сигурността, осигуряването на качеството и контрола върху качеството на европейските електронни системи, посочени в Многогодишния стратегически план за митниците по член 12.

1.  Комисията и държавите членки съвместно осигуряват разработването и експлоатацията на европейските електронни системи, посочени в Многогодишния стратегически план за митниците по член 12, в т.ч. проектирането, спецификацията, изпитването за съответствие, внедряването, поддръжката, измененията, модернизирането, сигурността, осигуряването на качеството и контрола върху качеството на тези системи.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Програма „Митници“ трябва да бъде съгласувана със и да използва всички полезни взаимодействия с други програми за действие и фондове на ЕС с подобни цели в свързани области, като например програмата „Фискалис“, Програмата на ЕС за борба с измамите и Програмата за единния пазар, както и с фонд „Вътрешна сигурност“ и Фонда за интегрирано управление на границите (инструмента за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол и инструмента за управление на границите и за визите), Програмата за подкрепа на реформите, програма „Цифрова Европа“, Механизма за свързване на Европа, решението за собствените ресурси и регламентите и мерките за изпълнение.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  цялостното съгласуване на разработването и експлоатацията на европейските електронни системи с оглед на тяхната способност за експлоатация, взаимна свързаност и постоянно усъвършенстване, както и синхронизираното им внедряване;

б)  цялостното съгласуване на разработването и експлоатацията на европейските електронни системи с оглед на тяхната способност за експлоатация, устойчивост на киберпространството, взаимна свързаност и постоянно усъвършенстване, както и синхронизираното им внедряване;

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  ефикасен и бърз обмен на съобщения със и между държавите членки с цел рационализиране на управлението на европейските електронни системи;

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб)  навременна и прозрачна комуникация със съответните заинтересовани лица, които имат отношение към прилагането на ИТ системи на равнището на Съюза и на държавите членки, по-специално във връзка със забавяния при изпълнението и изразходването на компоненти на Съюза и на национални компоненти.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  национален компонент: компонент на европейските електронни системи, разработен на национално равнище, който е на разположение в държавата членка, която го е създала или е допринесла за създаването му;

б)  национален компонент: компонент на европейските електронни системи, разработен на национално равнище, който е на разположение в държавата членка, която го е създала или е допринесла за създаването му, като например проект за съвместно разработване на ИТ от група държави членки;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки уведомяват Комисията за завършването на всяка задача, която им е възложена съгласно Многогодишния стратегически план за митниците по параграф 1. Освен това те редовно докладват на Комисията за напредъка по изпълнението на задачите си.

3.  Държавите членки уведомяват Комисията за завършването на всяка задача, която им е възложена съгласно Многогодишния стратегически план за митниците по параграф 1. Освен това те редовно докладват на Комисията за напредъка по изпълнението на задачите си и ако е приложимо, за очаквани забавяния при тяхното изпълнение.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  До 31 октомври всяка година въз основа на годишните доклади по параграф 4 Комисията съставя обобщен доклад, в който оценява напредъка по изпълнението на плана по параграф 1, постигнат от държавите членки и самата нея, и оповестява този доклад пред обществеността.

5.  До 31 октомври всяка година въз основа на годишните доклади по параграф 4 Комисията съставя обобщен доклад, в който оценява напредъка по изпълнението на плана по параграф 1, постигнат от държавите членки и самата нея, включително информация относно необходимите приспособявания или забавяния на плана, и оповестява този доклад пред обществеността.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Програмата се изпълнява чрез многогодишните работни програми по член 108 от Финансовия регламент.

1.  Програмата се изпълнява чрез годишните или многогодишните работни програми по член 108 от Финансовия регламент. Многогодишната работна програма може да бъде за срок, не по-дълъг от 3 години, за да има възможност за приспособявания, когато това е необходимо.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Многогодишните работни програми се приемат от Комисията посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат по процедурата по член 18, параграф 2.

2.  Многогодишните работни програми се приемат от Комисията посредством актове за изпълнение и се съобщават на Европейския парламент и на Съвета. Тези актове за изпълнение се приемат по процедурата по член 18, параграф 2.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Многогодишната работна програма се основава на придобития опит от предходните програми.

Изменение    39

Предложение за регламент

член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Показателите за отчитане на напредъка по Програмата по отношение постигането на конкретните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение 2.

1.  В съответствие с изискванията за отчитане съгласно член [38, параграф 3, буква д), точка 1)] от Финансовия регламент Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета информация относно изпълнението на Програмата. Отчитането на изпълнението включва информация както за напредъка, така и за недостатъците.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За да осигури ефективно оценяване на напредъка по отношение постигането на целите на Програмата, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по реда на член 17, с които да изменя приложение 2 с цел преразглеждане или допълване на показателите при необходимост и да допълва настоящия регламент с разпоредби за установяване на рамка за наблюдението и оценяването.

2.  Показателите за отчитането на изпълнението на Програмата по отношение постигането на конкретните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение 2. За да осигури ефективно оценяване на напредъка по отношение постигането на целите на Програмата, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по реда на член 17, с които да изменя приложение 2 с цел преразглеждане или допълване на показателите при необходимост и да допълва настоящия регламент с разпоредби за установяване на рамка за наблюдението и оценяването, така че да се предоставя на Европейския парламент и на Съвета актуализирана качествена и количествена информация относно изпълнението на Програмата.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Системата за отчитане на изпълнението трябва да осигурява ефикасно, ефективно и навременно събиране на данните за наблюдението върху изпълнението на Програмата и нейните резултати. За тази цел по отношение на получателите на средства от Съюза се налагат пропорционални изисквания за отчитане.

3.  Системата за отчитане на изпълнението трябва да осигурява ефикасно, ефективно и навременно събиране на данните за наблюдението върху изпълнението на Програмата и нейните резултати, както и тяхната сравнимост и пълнота. За тази цел по отношение на получателите на средства от Съюза се налагат пропорционални изисквания за отчитане. Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета надеждна информация относно качеството на използваните данни за изпълнението.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Извършват се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.

1.  В оценките се прави оценка на резултатите, въздействието, ефективността, ефикасността, полезността и европейската добавена стойност на Програмата, като те се извършват своевременно, за да бъдат включени в процеса на вземане на решения. В тези оценки следва да се прави ясно разграничение между изпълнението на програмата в Съюза и в трети държави.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Междинната оценка на Програмата се извършва, когато за изпълнението на Програмата има достатъчно налична информация, но не по-късно от четири години след началото на изпълнението ѝ.

2.  Междинната оценка на Програмата се извършва, когато за изпълнението на Програмата има достатъчно налична информация, но не по-късно от три години след началото на изпълнението ѝ.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

При междинната оценка се представят констатациите, необходими за вземане на решение относно последващите действия по Програмата след 2027 г. и нейните цели.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В края на изпълнението на Програмата, но не по-късно от четири години след края на периода по член 1 Комисията извършва окончателна оценка на Програмата.

3.  В края на изпълнението на Програмата, но не по-късно от три години след края на периода по член 1 Комисията извършва окончателна оценка на Програмата.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията съобщава заключенията от оценките, заедно със своите наблюдения, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

4.  Комисията съобщава заключенията от оценките, заедно със своите наблюдения и изводи, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато трета държава участва в Програмата с решение въз основа на международно споразумение или по силата на друг правен акт, тази трета държава предоставя правата и достъпа, които са необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Европейската сметна палата, за да упражняват те в пълна степен съответната си компетентност. По отношение на OLAF тези права включват правото да се извършват разследвания, включително проверки и инспекции на място, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Когато трета държава участва в Програмата с решение въз основа на международно споразумение или по силата на друг правен акт, тази трета държава предоставя правата и достъпа, които са необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), на Европейската сметна палата и на Европейската прокуратура, за да упражняват те в пълна степен съответната си компетентност. По отношение на OLAF и Европейската прокуратура тези права включват правото да се извършват разследвания, включително проверки и инспекции на място, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Получателите на финансиране от Съюза обявяват неговия произход и осигуряват видимостта на това финансиране (по-специално когато популяризират дейностите и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и подходяща по количество целенасочена информация на различни видове публика, включително средствата за масово осведомяване и обществеността.

1.  Получателите на финансиране от Съюза обявяват неговия произход и осигуряват максимална видимост на това финансиране (по-специално когато популяризират дейностите и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и подходяща по количество целенасочена информация на различни видове публика, включително средствата за масово осведомяване и обществеността.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията осъществява информационни и съобщителни дейности във връзка с Програмата, дейностите по нея и резултатите от изпълнението ѝ. Чрез финансовите ресурси, отпуснати за Програмата, се допринася също така за съобщаването на политическите приоритети на Съюза от страна на ведомствата, доколкото тези приоритети са свързани с целите по член 3.

2.  Комисията осъществява редовно информационни и съобщителни дейности във връзка с Програмата, дейностите по нея и резултатите от изпълнението ѝ като част от работните програми по член 13. Чрез финансовите ресурси, отпуснати за Програмата, се допринася също така за съобщаването на политическите приоритети на Съюза от страна на ведомствата, доколкото тези приоритети са свързани с целите по член 3.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Настоящият регламент не засяга продължаването или изменението на съответните дейности – до тяхното приключване – съгласно Регламент (ЕС) № 1294/2013, който продължава да се прилага за съответните дейности до тяхното приключване.

1.  Настоящият регламент не засяга продължаването или изменението на съответните дейности съгласно Регламент (ЕС) № 1294/2013, който продължава да се прилага за съответните дейности до тяхното приключване.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците

Позовавания

COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

CONT

5.7.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Wolf Klinz

7.9.2018

Разглеждане в комисия

18.10.2018

 

 

 

Дата на приемане

20.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Bogusław Liberadzki, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bart Staes, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

John Howarth

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Wolf Klinz

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Richard Ashworth, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, John Howarth, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците

Позовавания

COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)

Дата на представяне на ЕП

8.6.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

14.6.2018

CONT

5.7.2018

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Maria Grapini

19.6.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Дата на приемане

6.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Anna Hedh, Arndt Kohn, Matthijs van Miltenburg

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

John Howarth, Nosheena Mobarik, Flavio Zanonato

Дата на внасяне

13.12.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

33

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

S&D

Verts/ALE

Jasenko Selimovic, Matthijs van Miltenburg

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Marco Zullo

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López‑Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Maria Grapini, Anna Hedh, John Howarth, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

John Stuart Agnew, Robert Jarosław Iwaszkiewicz

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 11 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност