Procedure : 2018/0232(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0464/2018

Indgivne tekster :

A8-0464/2018

Forhandlinger :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Afstemninger :

PV 15/01/2019 - 8.8
CRE 15/01/2019 - 8.8
PV 16/04/2019 - 8.27

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0008
P8_TA(2019)0385

BETÆNKNING     ***I
PDF 772kWORD 118k
12.12.2018
PE 628.618v03-00 A8-0464/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet

(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Maria Grapini

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet

(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0442),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 33, 114 og 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0261/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelser fra Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget (A8-0464/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Told 2020-programmet, der er oprettet ved forordning (EU) nr. 1294/201318, og de forudgående programmer har ydet et væsentligt bidrag til at fremme og styrke samarbejdet på toldområdet. Mange aktiviteter på toldområdet er grænseoverskridende, involverer og påvirker alle 27 medlemsstater og kan derfor ikke gennemføres effektivt af de enkelte medlemsstater. Et EU-toldprogram, som gennemføres af Kommissionen, giver medlemsstaterne en EU-ramme til at udvikle disse samarbejdsaktiviteter, der er mere omkostningseffektiv, end hvis hver enkelt medlemsstat skulle opstille egne samarbejdsrammer på bilateralt eller multilateralt grundlag. Det er derfor hensigtsmæssigt at sikre videreførelsen af EU-finansieringen på toldområdet ved at fastlægge et nyt program inden for samme område, toldprogrammet.

(1)  Told 2020-programmet, der er oprettet ved forordning (EU) nr. 1294/201318, og de forudgående programmer har ydet et væsentligt bidrag til at fremme og styrke toldsamarbejdet. Mange toldaktiviteter er grænseoverskridende, involverer og påvirker alle medlemsstater og kan derfor ikke gennemføres effektivt af de enkelte medlemsstater. Et EU-dækkende toldprogram, som gennemføres af Kommissionen, giver medlemsstaterne en ramme på EU-plan til at udvikle sådanne samarbejdsaktiviteter med, som er mere omkostningseffektiv, end hvis hver enkelt medlemsstat opstiller en individuel samarbejdsramme på bilateralt eller multilateralt plan. Toldprogrammet spiller også en afgørende rolle med hensyn til at beskytte Unionens og medlemsstaternes finansielle interesser ved at sikre en effektiv opkrævning af toldafgifter og dermed udgøre en vigtig indtægtskilde for Unionens og de nationale budgetter, bl.a. ved at fokusere på kapacitetsopbygning på it-området og øget samarbejde på toldområdet. Desuden er harmoniserede og standardiserede kontroller nødvendige for at kunne spore ulovlige grænseoverskridende strømme af varer og bekæmpe svig. Det er derfor hensigtsmæssigt og interessant af hensyn til effektivitet at sikre videreførelsen af EU's finansiering på toldområdet ved at fastlægge et nyt program inden for samme område, toldprogrammet (programmet).

__________________

__________________

18 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1294/2013 af 11. december 2013 om fastlæggelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (Told 2020) og om ophævelse af beslutning nr. 624/2007/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 209).

18 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1294/2013 af 11. december 2013 om fastlæggelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (Told 2020) og om ophævelse af beslutning nr. 624/2007/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 209).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1 a)  Toldunionen, der gennemføres af nationale toldmyndigheder, har i 50 år været en hjørnesten i Unionen, som er en af de største handelsblokke i verden. Toldunionen er et vigtigt eksempel på vellykket integration i EU og af afgørende betydning for et velfungerende indre marked til gavn for både erhvervslivet og borgerne. Europa-Parlamentet gav i sin beslutning af 14. marts 2018 om den næste flerårige finansielle ramme: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020 udtryk for særlig bekymring med hensyn til toldsvig. En stærkere og mere ambitiøs Union kan kun opnås, hvis den ydes med styrkede finansielle midler, løbende støtte til eksisterende politikker og øgede ressourcer.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Toldunionen har udviklet sig væsentligt i løbet af de seneste 50 år, og toldmyndighederne udfører nu med succes en lang række opgaver ved grænserne. De arbejder i fællesskab for at fremme handel og mindske bureaukratiet og indsamle indtægter til de nationale budgetter og EU-budgettet og beskytte offentligheden mod trusler med tilknytning til terrorisme, sundhed og miljø samt andre trusler. Med indførelsen af en fælles ramme for risikoforvaltning i hele EU19 og toldkontrol af bevægelser af store kontantbeløb med henblik på bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme udgør toldmyndighederne spydspidsen i kampen mod terrorisme og organiseret kriminalitet. På grundlag af det brede mandat er toldmyndighederne nu reelt den førende myndighed med hensyn til kontrol af varer ved EU's ydre grænser. denne baggrund bør programmet ikke kun omfatte toldsamarbejde, men udvide sin støtte til toldmyndighedernes opgave som helhed, som fastsat i artikel 3 i forordning (EU) nr. 952/2013, dvs. overvågning af Unionens internationale handel, gennemførelse af de eksterne aspekter af det indre marked, af den fælles handelspolitik og af andre fælles EU-politikker med relevans for handel samt sikring af forsyningskæden. Retsgrundlaget vil derfor dække toldsamarbejde (artikel 33 i TEUF), det indre marked (artikel 114 i TEUF) og handelspolitik (artikel 207 i TEUF).

(2)  Toldunionen har udviklet sig væsentligt i løbet af de seneste 50 år, og toldmyndighederne udfører nu med succes en lang række opgaver ved grænserne. De arbejder i fællesskab for at fremme etisk og retfærdig handel og mindske bureaukratiet, indsamle indtægter til de nationale budgetter og EU-budgettet og beskytte offentligheden mod trusler med tilknytning til terrorisme, sundhed og miljø samt andre trusler. Med indførelsen af en fælles ramme19 for risikoforvaltning i hele EU og kontrol af bevægelser af store kontantbeløb med henblik på bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme tager toldmyndighederne en førende rolle i kampen mod terrorisme, organiseret kriminalitet og illoyal konkurrence. På grundlag af det omfattende mandat er toldmyndighederne nu reelt den førende myndighed med hensyn til kontrol af varer ved EU's ydre grænser. I denne forbindelse bør programmet ikke kun omfatte toldsamarbejde, men også udvide sin støtte til toldmyndighedernes opgave i bredere forstand, som fastsat i artikel 3 i forordning (EU) nr. 952/2013, navnlig overvågning af Unionens internationale handel, gennemførelse af de eksterne aspekter af det indre marked, af den fælles handelspolitik og af andre fælles EU-politikker med indflydelse på handel og sikring af forsyningskæden. Retsgrundlaget for denne forordning bør derfor dække toldsamarbejde (artikel 33 i TEUF), det indre marked (artikel 114 i TEUF) og handelspolitik (artikel 207 i TEUF).

__________________

__________________

19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en

19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Ved at skabe en ramme for foranstaltninger, der har til formål at støtte toldunionen og toldmyndighederne, bør programmet bidrage til at beskytte EU's og medlemsstaternes finansielle og økonomiske interesser, beskytte Unionen mod unfair og ulovlig handel og samtidig støtte lovlig erhvervsaktivitet, sørge for sikkerhed for Unionen og dens borgere, og fremme lovlig handel, så virksomheder og borgere kan få gavn af det indre markeds og den globale handels fulde potentiale.

(3)  Programmet bør som et generelt mål bistå medlemsstaterne og Kommissionen ved at tilvejebringe en ramme for foranstaltninger, der har til formål at støtte toldunionen og toldmyndighederne med det langsigtede mål, at alle toldadministrationer i Unionen arbejder så tæt sammen som muligt, bidrage til at beskytte EU's og medlemsstaternes finansielle og økonomiske interesser, beskytte Unionen mod unfair og ulovlig handelspraksis og samtidig fremme lovlige erhvervsaktiviteter, garantere sikkerheden for Unionen og dens indbyggere, og derved styrke forbrugerbeskyttelsen, og fremme lovlig handel, så virksomheder og borgere kan få gavn af det indre markeds og verdenshandelens fulde potentiale.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Da det er blevet klart, at nogle af de systemer, der er omhandlet i artikel 278 i EU-toldkodeksen, kun kan anvendes delvist inden den 31. december 2020, hvilket indebærer, at ikke-elektroniske systemer fortsat vil være i brug efter denne dato, og da der ikke er nogen lovgivningsmæssige ændringer, der forlænger denne frist, vil virksomheder og toldmyndigheder være ude af stand til at udføre deres opgaver og opfylde deres retlige forpligtelser for så vidt angår toldaktioner, og et af programmets primære specifikke mål bør være at bistå medlemsstaterne og Kommissionen med at oprette sådanne elektroniske systemer.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b)  Toldforvaltning og -kontrol er et dynamisk politikområde, der står over for nye udfordringer, der opstår som følge af konstant skiftende globale forretningsmodeller og forsyningskæder, samt ændrede forbrugsmønstre og digitalisering, såsom e-handel, herunder tingenes internet, dataanalyse, kunstig intelligens og blockchain-teknologi. Programmet bør støtte toldforvaltningen i sådanne situationer og gøre det muligt at anvende innovative løsninger. Disse udfordringer understreger yderligere behovet for at styrke samarbejdet mellem toldmyndighederne og behovet for en ensartet fortolkning og gennemførelse af toldlovgivningen. Når de offentlige finanser er under pres, øges omfanget af verdenshandelen, og svig og smugling giver anledning til stigende bekymring. Programmet bør bidrage til at tackle disse udfordringer.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3c)  For at sikre den størst mulige effektivitet og undgå overlapninger bør Kommissionen koordinere gennemførelsen af programmet med tilknyttede EU-programmer og fonde. Dette omfatter navnlig Fiscalis-programmet, EU's program for bekæmpelse af svig og programmet for det indre marked samt Fonden for Intern Sikkerhed og den integrerede grænseforvaltningsfond, støtteprogrammet for strukturreformer, programmet for det digitale Europa, Connecting Europe-faciliteten og Rådets afgørelse om EU's ordning for egne indtægter samt gennemførelsesforordninger og -foranstaltninger.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 3 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3d)  For så vidt angår Det Forenede Kongeriges mulige udtræden af Unionen er der i finansieringsrammen for dette program ikke taget hensyn til de omkostninger, der er forbundet med undertegnelsen af udtrædelsesaftalen, og det fremtidige forhold mellem Unionen og Det Forenede Kongerige. Undertegnelsen af aftalen, Det Forenede Kongeriges udtræden af alle eksisterende toldsystemer og alt eksisterende samarbejde samt udløbet af dets retlige forpligtelser på dette område risikerer at medføre yderligere omkostninger, som ikke kan anslås nøjagtigt på tidspunktet for udarbejdelsen af dette program. Kommissionen bør derfor overveje at afsætte tilstrækkelige midler til at forberede sig på disse potentielle omkostninger. Disse omkostninger bør imidlertid ikke dækkes over programmets bevillingsramme, da det budget, der er planlagt i programmet, kun vil være tilstrækkeligt til at dække de omkostninger, der realistisk set kunne forudses på tidspunktet for programmets oprettelse.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Med henblik på at støtte tredjelandes tiltrædelses- og associeringsproces bør såvel tiltrædelseslande og kandidatlande som potentielle kandidater og partnerlande i den europæiske naboskabspolitik kunne deltage i programmet, forudsat at visse betingelser er opfyldt. Andre tredjelande vil også kunne deltage i programmet i henhold til betingelserne i de særlige aftaler, der er indgået mellem Unionen og de pågældende tredjelande, og som dækker deres deltagelse i Unionens programmer.

(5)  Med henblik på at støtte tredjelandes tiltrædelses- og associeringsproces bør såvel tiltrædelseslande og kandidatlande som potentielle kandidat- og partnerlande i den europæiske naboskabspolitik kunne deltage i programmet, forudsat at alle betingelser er opfyldt. Andre tredjelande vil også kunne deltage i programmet i henhold til betingelserne i de særlige aftaler, der er indgået mellem Unionen og de pågældende tredjelande om deres deltagelse i Unionens programmer, hvis denne deltagelse er af interesse for Unionen, og hvis den har en positiv indvirkning på det indre marked uden at påvirke forbrugerbeskyttelsen.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) [2018/XXX]21 (i det følgende benævnt "finansforordningen") finder anvendelse på dette program. Heri fastsættes der regler for gennemførelsen af Unionens budget, herunder for tilskud, priser, udbud og godtgørelse af eksterne eksperter.

(6)  Programmet bør være dækket af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/104621 (i det følgende benævnt "finansforordningen"). Finansforordningen fastsætter regler for gennemførelsen af Unionens budget, herunder for tilskud, priser, udbud og godtgørelse af eksterne eksperter.

__________________

__________________

21 COM(2016) 605 final

21 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  De foranstaltninger, der er blevet anvendt under Told 2020-programmet, har vist sig at være passende og bør derfor bibeholdes. For at skabe større enkelhed og fleksibilitet i gennemførelsen af programmet og i højere grad opfylde dets målsætninger bør foranstaltningerne kun fastlægges i form af overordnede kategorier med en liste over illustrative eksempler på konkrete aktiviteter. For yderligere at forbedre kapaciteten til at skabe resultater inden for de vigtigste prioriteter på toldområdet vil toldprogrammet gennem samarbejde og kapacitetsopbygning også kunne fremme og støtte udbredelsen af innovation og dennes indflydelse.

(7)  De foranstaltninger, der er blevet anvendt under Told 2020-programmet, og som har vist sig at være passende, bør derfor bibeholdes, mens andre, som har vist sig at være utilstrækkelige, bør bringes til ophør. For at skabe større enkelhed og fleksibilitet i gennemførelsen af programmet og i højere grad opfylde dets målsætninger bør foranstaltningerne kun fastlægges i form af overordnede kategorier med en liste over illustrative eksempler på konkrete aktiviteter. For yderligere at forbedre kapaciteten til at skabe resultater inden for de vigtigste prioriteter på toldområdet vil programmet gennem samarbejde og kapacitetsopbygning også kunne fremme og støtte udbredelsen af innovation og dennes indflydelse.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  I forordning [2018/XXX] fastsættes som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning et instrument for toldkontroludstyr.22 For at bevare sammenhængen og den horisontale samordning af alle samarbejdsforanstaltninger vedrørende told og toldkontroludstyr er det hensigtsmæssigt at gennemføre dem alle på grundlag af én enkelt retsakt og ét enkelt regelsæt i form af denne forordning. Instrumentet for toldkontroludstyr skal derfor kun støtte indkøb, vedligeholdelse og opgradering af det støtteberettigede udstyr, hvorimod dette program skal støtte alle andre tilknyttede foranstaltninger såsom samarbejdsforanstaltninger i forbindelse med vurderingen af behovet for udstyr eller eventuelt uddannelse i relation til det indkøbte udstyr.

(8)  I forordning [2018/XXX] fastsættes som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning et instrument for toldkontroludstyr22. For at bevare sammenhængen og den horisontale samordning af alle samarbejdsforanstaltninger vedrørende told og toldkontroludstyr er det hensigtsmæssigt at gennemføre dem alle på grundlag af én enkelt retsakt og ét enkelt regelsæt, hvor denne retsakt og dette regelsæt har form af denne forordning. Instrumentet for toldkontroludstyr skal derfor kun støtte indkøb, vedligeholdelse og opgradering af det støtteberettigede udstyr, hvorimod dette program skal støtte alle andre tilknyttede foranstaltninger såsom samarbejdsforanstaltninger i forbindelse med vurderingen af behovet for udstyr eller eventuelt uddannelse i relation til det indkøbte udstyr.

_________________

_________________

22 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning.

22 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  I betragtning af globaliseringens betydning bør programmet fortsat give mulighed for at inddrage eksterne eksperter, jf. artikel 238 i finansforordningen. Disse eksterne eksperter bør hovedsageligt være repræsentanter for offentlige myndigheder, herunder fra ikkeassocierede tredjelande, samt repræsentanter for internationale organisationer, økonomiske aktører eller civilsamfundet.

(10)  I betragtning af globaliseringens betydning bør programmet fortsat give mulighed for at inddrage eksterne eksperter, jf. artikel 238 i finansforordningen. Disse eksterne eksperter bør hovedsageligt være repræsentanter for offentlige myndigheder, herunder fra ikkeassocierede tredjelande, samt akademikere og repræsentanter for internationale organisationer, økonomiske aktører eller civilsamfundet.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  I overensstemmelse med Kommissionens forpligtelse til sammenhængende og forenklede finansieringsprogrammer, som fremgår af dens meddelelse af 19. oktober 2010 med titlen "Gennemgang af EU's budget”23, bør ressourcerne anvendes sammen med andre EU-støtteinstrumenter, hvis de planlagte foranstaltninger i henhold til programmet forfølger mål, som er fælles for forskellige finansieringsinstrumenter, dog med undtagelse af dobbeltfinansiering. Foranstaltninger i henhold til programmet bør sikre en sammenhængende anvendelse af Unionens ressourcer til støtte for toldunionen og toldmyndighederne.

(11)  I overensstemmelse med Kommissionens forpligtelse til sammenhængende og forenklede finansieringsprogrammer, som fremgår af dens meddelelse af 19. oktober 2010 med titlen "Gennemgang af EU's budget"23, bør ressourcerne anvendes sammen med andre EU-støtteinstrumenter, hvis de planlagte foranstaltninger i henhold til programmet forfølger mål, som er fælles for forskellige finansieringsinstrumenter, idet der tages hensyn til, at beløbet, der er afsat til programmet, er beregnet uden hensyntagen til, at der kan være uforudsete udgifter, dog med undtagelse af dobbeltfinansiering. Foranstaltninger i henhold til programmet bør sikre en sammenhængende anvendelse af Unionens ressourcer til støtte for toldunionen og toldmyndighederne.

__________________

__________________

23 COM (2010)700 final

23 COM (2010)700 final

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  De indkøb af software, der er nødvendig for at gennemføre kontrol ved de ydre grænser, bør være støtteberettiget under programmet. Desuden bør indkøb af software, der kan anvendes i alle medlemsstater, fremmes for at lette udvekslingen af data.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Foranstaltninger til opbygning af IT-kapacitet vil optage størstedelen af programmets budget. De særlige bestemmelser bør omfatte en beskrivelse af henholdsvis de fælles og nationale komponenter i de europæiske elektroniske systemer. Desuden bør anvendelsesområdet for foranstaltningerne og Kommissionens og medlemsstaternes ansvar tydeligt defineres.

(12)  Foranstaltninger til opbygning af IT-kapacitet vil optage en større del af programmets budget. De særlige bestemmelser bør omfatte en beskrivelse af henholdsvis de fælles og nationale komponenter i de europæiske elektroniske systemer. Desuden bør anvendelsesområdet for foranstaltningerne og Kommissionens og medlemsstaternes ansvar tydeligt defineres. For at sikre sammenhæng og koordinering af it-kapacitetsopbygningsaktioner bør programmet fastsætte, at Kommissionen skal udarbejde og ajourføre en flerårig strategisk toldplan ("MASP-C") med det formål at skabe et elektronisk miljø, der sikrer sammenhæng og interoperabilitet mellem Unionens toldsystemer.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)   På linje med resultaterne fra de to særberetninger, der for nylig er vedtaget Revisionsretten vedrørende told, nemlig særberetning nr. 19/2017 af 5. december 2017 med titlen "Importprocedurer: Mangler i lovgrundlaget og en ineffektiv gennemførelse påvirker EU's finansielle interesser" og særberetning nr. 26/2018 af 10. oktober 2018 med titlen "A series of delays in Customs IT systems: what went wrong?" (En række forsinkelser i IT-systemerne på toldområdet: Hvad gik der galt?) bør de foranstaltninger, der gennemføres som led i toldprogrammet for samarbejde på toldområdet tage sigte på at afhjælpe de påpegede mangler.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14b)   Europa-Parlamentet vedtog den 4. oktober 2018 en beslutning om bekæmpelse af toldsvig og beskyttelse af EU's egne indtægter. Konklusionerne i denne beslutning bør tages i betragtning i forbindelse med de foranstaltninger, der gennemføres inden for rammerne af programmet.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Finansieringsformerne og gennemførelsesmetoderne i denne forordning bør vælges ud fra deres evne til at opfylde foranstaltningernes specifikke målsætninger og levere resultater, navnlig under hensyntagen til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko for manglende overholdelse. Dette bør omfatte overvejelser om anvendelse af faste beløb, faste takster og enhedsomkostninger som omhandlet i artikel 125, stk. 1, i finansforordningen. Målene for denne forordning kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af deres omfang og virkninger bedre nås på EU-plan;

(20)  Finansieringsformerne og gennemførelsesmetoderne i henhold til denne forordning bør vælges ud fra deres evne til at opfylde aktionernes specifikke målsætninger og levere de bedste resultater, navnlig under hensyntagen til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko for manglende overholdelse. Dette bør omfatte overvejelser om anvendelse af faste beløb, faste takster og enhedsomkostninger som omhandlet i artikel 125, stk. 1, i finansforordningen. Målene for denne forordning kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af deres omfang og virkninger bedre nås på EU-plan.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Programmets overordnede formål er at understøtte toldunionen og toldmyndighederne i beskyttelsen af Unionens og medlemsstaternes finansielle og økonomiske interesser, sikre sikkerhed og tryghed i Unionen og beskytte Unionen fra urimelig og ulovlig handel og samtidig fremme lovlig erhvervsaktivitet.

1.  Med henblik på at nå det langsigtede mål, at alle toldadministrationer i EU arbejder så tæt sammen som muligt, og for at garantere medlemsstaternes sikkerhed og beskytte Unionen mod svig, unfair og ulovlig handelspraksis og samtidig fremme lovlige forretningsaktiviteter og et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, er programmets overordnede mål at understøtte toldunionen og toldmyndighederne i beskyttelsen af Unionens og medlemsstaternes finansielle og økonomiske interesser.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Programmet har navnlig til formål at understøtte udarbejdelse og ensartet gennemførelse af toldlovgivning og -politik samt toldsamarbejde og opbygning af administrativ kapacitet, herunder menneskelige kompetencer og udvikling og drift at europæiske elektroniske systemer.

2.  Programmet har følgende specifikke målsætninger:

 

1) at understøtte udarbejdelse og ensartet gennemførelse af toldlovgivning og -politik samt toldsamarbejde

 

2) at bistå med it-kapacitetsopbygning, der består i at udvikle, vedligeholde og drive de elektroniske systemer, der er omhandlet i artikel 278 i EU-toldkodeksen, og muliggøre en gnidningsløs overgang til et papirløst miljø og papirløs handel i overensstemmelse med artikel 12 i denne forordning

 

3) at finansiere fælles aktioner, som består af samarbejdsmekanismer, der sætter embedsmændene i stand til at udføre fælles operationelle aktiviteter under deres centrale ansvarsområder, udveksle erfaringer fra toldområdet og deltage i bestræbelserne på at gennemføre toldpolitikken

 

4) at styrke de menneskelige kompetencer, støtte toldembedsmænds faglige kompetencer og sætte dem i stand til at varetage deres opgaver på et ensartet grundlag

 

5) at støtte innovation på det toldpolitiske område.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Programmet skal være i overensstemmelse med og udnytte enhver synergi med andre EU-handlingsprogrammer og fonde med lignende målsætninger på beslægtede områder.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Gennemførelsen af dette program bør ske under overholdelse af principperne om gennemsigtighed, proportionalitet, ligebehandling og ikke-forskelsbehandling.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c.  Programmet støtter også løbende evaluering og overvågning af samarbejdet mellem toldmyndighederne med henblik på at identificere svagheder og mulige forbedringer.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 950 000 000 EUR i løbende priser.

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 842 844 000 EUR i 2018-priser (950 000 000 EUR i løbende priser).

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan også dække udgifter til forberedelse, overvågning, kontrol, revision, evaluering og andre aktiviteter til forvaltning af programmet og evaluering af, om programmets mål opfyldes. Det kan desuden omfatte udgifter til undersøgelser, møder mellem eksperter og informations- og kommunikationsforanstaltninger for så vidt som de vedrører målene for programmet, samt udgifter i forbindelse med informationsteknologinet med henblik på behandling og udveksling af oplysninger, eksempelvis informationsteknologiværktøjer i virksomheder og anden teknisk og administrativ bistand, som er påkrævet i forbindelse med forvaltningen af programmet.

2.  Når det er nødvendigt og behørig begrundet kan det beløb, der er omhandlet i stk. 1, også dække udgifter til forberedelse, overvågning, kontrol, revision, evaluering og andre aktiviteter til forvaltning af programmet og evaluering af resultaterne og af, om programmets mål opfyldes. Det kan desuden omfatte udgifter til undersøgelser, møder mellem eksperter og informations- og kommunikationstiltag fra Kommissionens side til medlemsstaterne og de økonomiske aktører, for så vidt som de vedrører målene for programmet, samt udgifter i forbindelse med informationsteknologinet med henblik på behandling og udveksling af oplysninger, eksempelvis informationsteknologiværktøjer i virksomheder og anden teknisk og administrativ bistand, som er påkrævet i forbindelse med forvaltningen af programmet, for så vidt som de vedrører opfyldelsen af målene for programmet.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Programmet anvendes ikke til at dække omkostninger i forbindelse med Det Forenede Kongeriges potentielle udtræden af Unionen. Kommissionen forbeholder sig ret til på egne vurderingsressourcer at dække omkostningerne i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtrædelse af alle EU-toldsystemer og -toldsamarbejde og bortfald af sine retlige forpligtelser på dette område.

 

Inden Kommissionen afsætter disse midler, foretager den et skøn over de potentielle omkostninger og underretter Europa-Parlamentet, når de data, der er relevante for det pågældende skøn, foreligger.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra c – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  andre tredjelande i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i en konkret aftale om tredjelandets deltagelse i EU-programmer, forudsat at der i aftalen:

c)  andre tredjelande i henhold til de betingelser, der er fastsat i en konkret aftale om et tredjelands deltagelse i EU-programmer, forudsat at der i aftalen:

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra c – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  fastsættes betingelser for deltagelse i programmerne, herunder beregningen af finansielle bidrag til de enkelte programmer og deres administrative omkostninger. Disse bidrag udgør formålsbestemte indtægter i henhold til artikel [21, stk. 5,] i forordning [2018/XXX] [den nye finansforordning]

–  fastsættes betingelser for deltagelse i programmerne, herunder beregningen af finansielle bidrag til de enkelte programmer og deres administrative omkostninger. Disse bidrag udgør formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 5

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Der kan også inden for programmet ydes finansiering til foranstaltninger, der supplerer eller understøtter foranstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af målene, jf. artikel 3 i forordning (EU) [2018/XXX] [CCE instrument].

2.  Der kan også inden for programmet ydes finansiering til foranstaltninger, der supplerer eller understøtter foranstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af målene, jf. artikel 3 i forordning (EU) [2018/XXX] [CCE instrument], og/eller som supplerer eller støtter foranstaltninger til gennemførelse af de mål, der er omhandlet i artikel 2 i forordning (EU) [2018/XXX] [programmet for bekæmpelse af svig].

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  projektbaseret struktureret samarbejde

b)  projektbaseret struktureret samarbejde, såsom en gruppe medlemsstaters samarbejde om IT-udvikling;

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  foranstaltninger i forbindelse med opbygning af menneskelige kompetencer og menneskelig kapacitet

d)  foranstaltninger i forbindelse med opbygning af menneskelige kompetencer og menneskelig kapacitet, herunder uddannelse og udveksling af bedste praksis

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1 – litra e – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a)  overvågningsaktiviteter 

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Foranstaltninger, der omfatter udvikling og drift af tilpasninger eller udvidelser af de fælles komponenter i de europæiske elektroniske systemer for samarbejde med tredjelande, der ikke er associeret til programmet eller internationale organisationer, er berettiget til finansiering, hvis de er i Unionens interesse. Kommissionen træffer de nødvendige administrative foranstaltninger, der gør det muligt for de tredjeparter, som tiltagene vedrører, at yde finansielle bidrag.

4.  Foranstaltninger, der omfatter udvikling, indførelse, vedligeholdelse og drift af tilpasninger eller udvidelser af de fælles komponenter i de europæiske elektroniske systemer for samarbejde med tredjelande, der ikke er associeret til programmet eller internationale organisationer, er berettiget til finansiering, hvis de er i Unionens interesse. Kommissionen træffer de nødvendige administrative foranstaltninger, der gør det muligt for de tredjeparter, som tiltagene vedrører, at yde finansielle bidrag.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når det gavner gennemførelsen af foranstaltningerne til gennemførelse af målene i artikel 3, kan repræsentanter for offentlige myndigheder, herunder fra tredjelande, der ikke er associeret til programmet i henhold til artikel 5, repræsentanter for internationale eller andre relevante organisationer, for erhvervsdrivende og organisationer, der repræsenterer erhvervsdrivende og for civilsamfundet deltage i foranstaltningerne under programmet som eksterne eksperter.

1.  Når det gavner gennemførelsen af foranstaltningerne til gennemførelse af målene i artikel 3, kan repræsentanter for offentlige myndigheder, herunder fra tredjelande, der ikke er associeret til programmet i henhold til artikel 5, akademikere og repræsentanter for internationale eller andre relevante organisationer, for erhvervsdrivende og organisationer, der repræsenterer erhvervsdrivende og for civilsamfundet deltage i foranstaltningerne under programmet som eksterne eksperter.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De eksterne eksperter udvælges af Kommissionen på baggrund af deres færdigheder, erfaring og viden med relevans for de specifikke foranstaltninger, hvorved potentielle interessekonflikter undgås.

3.  Eksterne eksperter udvælges af Kommissionen på baggrund af deres kompetence, erfaring inden for denne forordnings anvendelsesområde og deres relevante viden om aktuelle specifikke foranstaltninger, hvorved potentielle interessekonflikter undgås. Udvælgelsen skal være afbalanceret mellem repræsentanter for erhvervslivet og andre eksperter fra civilsamfundet og tage hensyn til princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder. Listen over eksterne eksperter ajourføres og offentliggøres regelmæssigt.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Tilskud under programmet tildeles og forvaltes i overensstemmelse med finansforordningens afsnit VIII.

1.  Tilskud under programmet tildeles og forvaltes i overensstemmelse med finansforordningens afsnit VIII og navnlig med principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning, gennemsigtighed, proportionalitet, ikkeforskelsbehandling og ligebehandling.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Uanset artikel 190 i finansforordningen kan programmet finansiere op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger ved en foranstaltning.

1.  Uanset artikel 190 i finansforordningen kan programmet finansiere op til 100% af de støtteberettigede omkostninger ved en foranstaltning afhængig af dens relevans og vurderede indvirkning.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen og medlemsstaterne sikrer i fællesskab udviklingen og driften, herunder udformning, specifikationer, overensstemmelsesafprøvning, anvendelse, vedligeholdelse, videreudvikling, sikkerhed, kvalitetssikring og kvalitetskontrol, af de europæiske elektroniske systemer, som er opført på listen i den flerårige strategiske plan for toldområdet, jf. artikel 12.

1.  Kommissionen og medlemsstaterne sikrer i fællesskab udviklingen og driften af de europæiske elektroniske systemer, som er opført på listen i den flerårige strategiske plan for toldområdet, jf. artikel 12, herunder deres udformning, specifikationer, overensstemmelsesafprøvning, anvendelse, vedligeholdelse, videreudvikling, modernisering, sikkerhed, kvalitetssikring og kvalitetskontrol.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  den overordnede samordning af udviklingen og driften af europæiske elektroniske systemer med henblik på at sikre, at de er funktionsdygtige, kan sammenkobles og hele tiden forbedres samt at de gennemføres samtidig

b)  den overordnede samordning af udviklingen og driften af europæiske elektroniske systemer med henblik på at sikre, at de er funktionsdygtige, er modstandsdygtige over for cyberangreb, kan sammenkobles og hele tiden forbedres, samt at de gennemføres samtidig;

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  en effektiv og hurtig kommunikation med og mellem medlemsstaterne med henblik på at strømline forvaltningen af de europæiske elektroniske systemer

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb)  en rettidig og gennemsigtig kommunikation med interessenter, der beskæftiger sig med gennemførelse af IT-systemer på EU-plan og i medlemsstaterne, navnlig om forsinkelser i gennemførelsen og anvendelsen af Unionens og nationale komponenter. 

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  den løbende underretning af Kommissionen om de foranstaltninger, som de har truffet for at sætte deres respektive myndigheder eller erhvervsdrivende i stand til at gøre fuld brug af europæiske elektroniske systemer

d)  løbende underretning af Kommissionen med regelmæssige oplysninger om de foranstaltninger, som de har truffet for at sætte de relevante myndigheder eller erhvervsdrivende i stand til at gøre fuld og effektiv brug af de europæiske elektroniske systemer

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen udarbejder og ajourfører en flerårig strategisk plan for toldområdet og opstiller en liste over alle de opgaver, der er relevante for udviklingen og driften af europæiske elektroniske systemer og klassificerer hvert enkelt system eller del heraf som:

1.  Kommissionen udarbejder og ajourfører en flerårig strategisk plan for toldområdet og opstiller en liste over alle de opgaver, der er relevante for udviklingen og driften af europæiske elektroniske systemer og klassificerer hvert enkelt system eller del af et system som:

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  en fælles komponent: en komponent i de på EU-plan udviklede europæiske elektroniske systemer, som er tilgængelig for alle medlemsstater eller som Kommissionen af effektivitets-, sikkerheds- og rationaliseringshensyn har identificeret som fælles

a)  en fælles komponent: en komponent i de på EU-plan udviklede europæiske elektroniske systemer, som er tilgængelig for alle medlemsstater eller som Kommissionen af effektivitets-, sikkerheds-, rationaliserings- og pålidelighedshensyn har identificeret som fælles

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  en national komponent: en komponent i de på nationalt plan udviklede europæiske elektroniske systemer, som er tilgængelig i den medlemsstat, der udviklede en sådan komponent eller bidrog til en fælles udvikling af den

b)  en national komponent: en komponent i de på nationalt plan udviklede europæiske elektroniske systemer, som er tilgængelig i den medlemsstat, der udviklede en sådan komponent eller bidrog til en fælles udvikling af den, som f.eks. i et projekt til IT-udvikling i et samarbejde mellem en gruppe af medlemsstater

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om færdiggørelsen af hver af de opgaver, som de har fået overdraget som led i den flerårige strategiske plan for toldområdet, jf. stk. 1. De aflægger også regelmæssigt rapport til Kommissionen om fremskridt i forbindelse med deres opgaver.

3.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om færdiggørelsen af hver af de opgaver, som de har fået overdraget som led i den flerårige strategiske plan for toldområdet, jf. stk. 1. De aflægger også regelmæssigt rapport til Kommissionen om fremskridt i forbindelse med deres opgaver, og hvor det er relevant, om forventede forsinkelser i gennemførelsen.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Senest den 31. oktober hvert år udarbejder og offentliggør Kommissionen på grundlag af de i stk. 4 omhandlede årlige rapporter en samlet rapport med en vurdering af de fremskridt, som medlemsstaterne og Kommissionen har gjort med hensyn til gennemførelsen af den i stk. 1 omhandlede plan.

5.  Senest den 31. oktober hvert år udarbejder og offentliggør Kommissionen på grundlag af de i stk. 4 omhandlede årlige rapporter en samlet rapport med en vurdering af de fremskridt, som medlemsstaterne og Kommissionen har gjort med hensyn til gennemførelsen af den i stk. 1 omhandlede plan, herunder oplysninger om nødvendige tilpasninger til eller forsinkelser af planen.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Programmet gennemføres ved hjælp af flerårige arbejdsprogrammer, jf. artikel 108 i finansforordningen.

1.  Programmet gennemføres ved hjælp af flerårige arbejdsprogrammer, jf. artikel 110 i finansforordningen. Arbejdsprogrammerne skal navnlig fastlægge de mål, der skal forfølges, de forventede resultater, gennemførelsesmetoden og finansieringsplanens samlede beløb. De skal endvidere indeholde en detaljeret beskrivelse af de foranstaltninger, der skal finansieres, en angivelse af det beløb, der afsættes til hver enkelt foranstaltning, og en vejledende tidsplan for gennemførelsen. De flerårige arbejdsprogrammer meddeles i givet fald til Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De flerårige arbejdsprogrammer vedtages af Kommissionen ved gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 18, stk. 2.

2.  De flerårige arbejdsprogrammer vedtages af Kommissionen ved gennemførelsesretsakter og meddeles Europa-Parlamentet og Rådet. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 18, stk. 2.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Det flerårige arbejdsprogram skal bygge på erfaringerne fra tidligere programmer.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Indikatorer, som skal rapporteres vedrørende programmets udvikling hen imod opfyldelsen af de specifikke målsætninger, jf. artikel 3, findes i bilag 2.

1.  I overensstemmelse med rapporteringskravene i henhold til artikel 41, stk. 3, litra h), i finansforordningen forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet oplysninger om programmets resultatopnåelse. Rapportering om resultatopnåelse skal omfatte oplysninger om både fremskridt og mangler.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For at sikre en effektiv vurdering af programmets udvikling hen imod opfyldelsen af dets mål har Kommissionen i henhold til artikel 17 beføjelser til at vedtage delegerede retsakter for at ændre bilag 2 med henblik på at gennemgå eller supplere indikatorerne, hvis det anses for at være nødvendigt, og supplere denne forordning med bestemmelser vedrørende etablering af en ramme for overvågning og evaluering.

2.  Indikatorer for rapportering om programmets resultatopnåelse hen imod opfyldelsen af de specifikke målsætninger, jf. artikel 3, findes i bilag 2. For at sikre en effektiv vurdering af programmets udvikling hen imod opfyldelsen af dets mål har Kommissionen i henhold til artikel 17 beføjelser til at vedtage delegerede retsakter for at ændre bilag 2 med henblik på at gennemgå eller supplere indikatorerne, hvis det anses for at være nødvendigt, og supplere denne forordning med bestemmelser vedrørende etablering af en ramme for overvågning og evaluering med henblik på at forelægge Europa-Parlamentet og Rådet ajourførte kvalitative og kvantitative performanceoplysninger vedrørende programmet.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Performancerapporteringssystemet skal sikre, at data til overvågning af programmets gennemførelse og resultater indsamles effektivt og rettidigt. Til dette formål pålægges modtagere af EU-midler forholdsmæssige rapporteringskrav.

3.  Performancerapporteringssystemet skal sikre, at data til overvågning af programmets gennemførelse og resultater er sammenlignelige og fuldstændige samt indsamles effektivt og rettidigt. Til dette formål pålægges modtagerne af EU-midler forholdsmæssige og relevante rapporteringskrav. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet pålidelige oplysninger om kvaliteten af de anvendte resultatopnåelsesdata.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Midtvejsevalueringen af programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om programmets gennemførelse og senest fire år efter påbegyndelsen af programmets gennemførelse.

2.  Midtvejsevalueringen af programmet foretages, så snart der foreligger tilstrækkelige oplysninger om dets gennemførelse, dog senest tre år efter påbegyndelsen af programmets gennemførelse.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Midtvejsevalueringen indeholder de resultater, der er nødvendige for at træffe afgørelse om en opfølgning af programmet efter 2027 og dets mål.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ved afslutningen af programmets gennemførelse og senest fire år efter afslutningen af den periode, der er omhandlet i artikel 1, gennemfører Kommissionen en endelig evaluering af programmet.

3.  Ved afslutningen af programmets gennemførelse og senest tre år efter afslutningen af den periode, der er henvist til i artikel 1, foretager Kommissionen en endelig evaluering af programmet.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget resultaterne af evalueringerne og sine bemærkninger hertil.

4.  Kommissionen forelægger og meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget resultaterne af evalueringerne og sine bemærkninger hertil samt de opnåede erfaringer.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I tilfælde, hvor et tredjeland deltager i programmet på grundlag af en afgørelse i henhold til en international aftale eller med hjemmel i et andet retligt instrument, giver tredjelandet den ansvarlige anvisningsberettigede, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang til i fuld udstrækning at udøve deres respektive beføjelser. Hvad angår OLAF, omfatter sådanne rettigheder retten til at foretage undersøgelser, herunder kontrol på stedet og inspektioner, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

I tilfælde, hvor et tredjeland deltager i programmet på grundlag af en afgørelse i henhold til en international aftale eller med hjemmel i et andet retligt instrument, giver tredjelandet den ansvarlige anvisningsberettigede, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og Den Europæiske Revisionsret og Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) de fornødne rettigheder og den fornødne adgang til i fuld udstrækning at udøve deres respektive beføjelser. Hvad angår OLAF og EPPO, omfatter sådanne rettigheder retten til at foretage undersøgelser, herunder kontrol på stedet og inspektioner, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/20131a om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og Rådets forordning (EU) 2017/19391b.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom ) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

 

1b Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse (navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater) gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.

1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer maksimal synlighed af disse (navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater) gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationsforanstaltninger vedrørende programmet, dets foranstaltninger og resultater. De finansielle midler, der er afsat til programmet, skal også bidrage til den institutionelle formidling af EU's politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målene i artikel 3.

2.  Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationsforanstaltninger vedrørende programmet, de foranstaltninger, der finansieres under programmet, og de resultater, der er opnået med de finansierede foranstaltninger. De finansielle midler, der er afsat til programmet, skal også bidrage til den institutionelle formidling af Unionens politiske prioriteter, for så vidt som de er forbundet til målsætningerne i artikel 3.


BEGRUNDELSE

Toldprogrammet fastlægger rammerne for samarbejdet på toldområdet for perioden 2021-2027 og er efterfølgeren til Told 2020-programmet. Programmet fremmer fortsat koordinering mellem medlemsstaternes myndigheder og kapacitetsopbygning, herunder uddannelse og udveksling af bedste praksis, for at sikre en ensartet anvendelse af EU's toldlovgivning. Desværre blev overførslen til en e-toldstruktur ikke afsluttet under Told 2020-programmet på grund af forsinkelser i visse dele af den relevante IT-arkitektur. Et af hovedformålene med toldprogrammet vil derfor være yderligere udvikling, drift og vedligeholdelse af IT-infrastrukturen.

Ordføreren mener, at dette program bør være sammenhængende og udnytte alle synergier med andre EU-programmer og -fonde, og at det skal gennemføres i overensstemmelse med principperne om gennemsigtighed, proportionalitet, ligebehandling og ikke-forskelsbehandling.

Der bør også tages hensyn til, at det budget, der er afsat til dette program, ikke vedrører Det Forenede Kongeriges forestående udtræden af EU, herunder toldunionen. Dette vil naturligvis medføre yderligere omkostninger for de lande, der berøres af denne større ændring, men disse udgifter bør ikke dækkes af toldprogrammet.

For så vidt angår forvaltning og kontrol mener ordføreren, at der er tale om et dynamisk område, hvis krav ændrer sig med samfundets politiske og øvrige udvikling. Programmet bør derfor også støtte toldforvaltningen, navnlig IT-området, og muliggøre innovation samt indførelse af innovative løsninger inden for toldpolitikken. Ordførerens ændringsforslag har til formål at færdiggøre forslaget på disse områder.

Toldunionen er en af grundpillerne i det indre marked. En modernisering af toldprocesserne kan fremme den økonomiske aktivitet og vækst ved at styrke den europæiske industris konkurrenceevne og ved at lette samhandelen og sikre beskyttelsen af Europas forbrugere. Ordføreren mener derfor, at toldprogrammet er af afgørende betydning for at nå disse mål.


UDTALELSE fra Budgetudvalget (6.11.2018)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet

(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Ordfører for udtalelse: Ivan Štefanec

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Toldprogrammet vil medvirke til at lette og forbedre toldmyndighedernes arbejde med opkrævning af told, som er en vigtig indtægtskilde for EU's og medlemsstaternes budgetter. Ved at fokusere på opbygning af IT-kapacitet og øget samarbejde på toldområdet vil dette program effektivt bidrage til at beskytte Unionens og medlemsstaternes finansielle interesser.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Toldprogrammet skal navnlig være i overensstemmelse med og udnytte enhver synergi med andre EU-handlingsprogrammer og fonde med lignende målsætninger på beslægtede områder såsom Fiscalis-programmet, EU's program for bekæmpelse af svig og programmet for det indre marked samt med Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet til grænseforvaltning og visum, reformstøtteprogrammet, programmet for det digitale Europa, Connecting Europe-faciliteten og afgørelsen om egne indtægter, gennemførelsesforordninger og -foranstaltninger.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Horisontale finansielle bestemmelser, der vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, finder anvendelse på denne forordning. Disse regler er fastsat i finansforordningen, de regulerer navnlig proceduren for opstilling og gennemførelse af budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, priser og indirekte gennemførelse, og de sikrer kontrol med de finansielle aktørers ansvar. Regler, der vedtages med hjemmel i artikel 322 i TEUF, vedrører også beskyttelse af EU's budget i tilfælde af generelle mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet, idet overholdelse heraf er en væsentlig forudsætning for forsvarlig økonomisk forvaltning og effektiv EU-finansiering.

(19)  Horisontale finansielle bestemmelser, der vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, finder anvendelse på denne forordning. Disse regler er fastsat i finansforordningen, de regulerer navnlig proceduren for opstilling og gennemførelse af budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, priser og indirekte gennemførelse, og de sikrer kontrol med de finansielle aktørers ansvar. Regler, der vedtages med hjemmel i artikel 322 i TEUF, vedrører også beskyttelse af EU's budget i tilfælde af generelle mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet, idet overholdelse heraf er en væsentlig forudsætning for forsvarlig økonomisk forvaltning og effektiv EU-finansiering. Den overordnede gennemførelse af toldprogrammet, herunder kontrakter finansieret helt eller delvist over budgettet, bør overholde principperne om gennemsigtighed, proportionalitet, ligebehandling og ikke-forskelsbehandling.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 950 000 000 EUR i løbende priser.

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 842 844 000 EUR i 2018-priser (950 000 000 EUR i løbende priser).

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De eksterne eksperter udvælges af Kommissionen på baggrund af deres færdigheder, erfaring og viden med relevans for de specifikke foranstaltninger, hvorved potentielle interessekonflikter undgås.

3.  De eksterne eksperter udvælges af Kommissionen på baggrund af deres færdigheder, erfaring og viden med relevans for de specifikke foranstaltninger, hvorved potentielle interessekonflikter undgås, samtidig med at der tilstræbes en balance mellem repræsentanter fra erhvervslivet og andre eksperter fra civilsamfundet. Udvælgelsesprocessen skal tage hensyn til en ligelig kønsfordeling blandt eksterne eksperter i overensstemmelse med princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder. Listen over eksterne eksperter ajourføres og offentliggøres regelmæssigt.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationsforanstaltninger vedrørende programmet, dets foranstaltninger og resultater. De finansielle midler, der er afsat til programmet, skal også bidrage til den institutionelle formidling af EU's politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målene i artikel 3.

2.  Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationsforanstaltninger vedrørende programmet, dets foranstaltninger og resultater. De finansielle midler, der er afsat til programmet, skal også bidrage til formidlingen af EU's politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målene i artikel 3.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet

Referencer

COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

14.6.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Ivan Štefanec

11.7.2018

Behandling i udvalg

24.9.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

5.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

2

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Michael Detjen, Stefan Gehrold

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

26

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget (21.11.2018)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet

(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Ordfører for udtalelse: Wolf Klinz

KORT BEGRUNDELSE

Told bidrager til at beskytte Unionens og medlemsstaternes finansielle interesser. Da det er en af Unionens vigtige traditionelle egne indtægter, er det et af Budgetkontroludvalgets vigtigste interesseområder.

Toldprogrammet vil have indvirkning på Unionens og medlemsstaternes indtægter. Selv om det ikke er muligt at sætte tal på, vil programmet fremme og strømline det arbejde, som toldmyndighederne udfører med hensyn til opkrævning af told, moms og punktafgifter ved import. Ved at øge arbejdets kvalitet gennem samarbejde og opbygning af IT-mæssig og menneskelig kapacitet vil toldmyndighederne mere effektivt kunne beskytte Unionens og medlemsstaternes finansielle interesser.

Det nye toldprogram skal navnlig være i overensstemmelse med og udnytte enhver synergi med andre EU-handlingsprogrammer og fonde med lignende målsætninger på beslægtede områder såsom Fiscalisprogrammet, EU's program for bekæmpelse af svig og programmet for det indre marked samt med Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa, reformstøtteprogrammet, programmet for det digitale Europa, Connecting Europe-faciliteten og afgørelsen om egne indtægter, gennemførelsesforordninger og -foranstaltninger.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Henvisning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 19/2017 af 5. december 2017 med titlen: "Importprocedurer: Mangler i lovgrundlaget og en ineffektiv gennemførelse påvirker EU’s finansielle interesser";

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Henvisning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 26/2018 af 10. oktober 2018 med titlen "En række forsinkelser i IT-systemerne på toldområdet: Hvad gik der galt?;

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Henvisning 4 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 4. oktober 2018 om bekæmpelse af toldsvig og beskyttelse af EU's egne indtægter (2018/2747 (RSP));

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Told 2020-programmet, der er oprettet ved forordning (EU) nr. 1294/201318, og de forudgående programmer har ydet et væsentligt bidrag til at fremme og styrke samarbejdet på toldområdet. Mange aktiviteter på toldområdet er grænseoverskridende, involverer og påvirker alle 27 medlemsstater og kan derfor ikke gennemføres effektivt af de enkelte medlemsstater. Et EU-toldprogram, som gennemføres af Kommissionen, giver medlemsstaterne en EU-ramme til at udvikle disse samarbejdsaktiviteter, der er mere omkostningseffektiv, end hvis hver enkelt medlemsstat skulle opstille egne samarbejdsrammer på bilateralt eller multilateralt grundlag. Det er derfor hensigtsmæssigt at sikre videreførelsen af EU-finansieringen på toldområdet ved at fastlægge et nyt program inden for samme område, toldprogrammet.

(1)   Told 2020-programmet, der er oprettet ved forordning (EU) nr. 1294/201318, og de forudgående programmer har ydet et væsentligt bidrag til at fremme og styrke samarbejdet på toldområdet. Mange aktiviteter på toldområdet er grænseoverskridende, involverer og påvirker alle 27 medlemsstater og kan derfor ikke altid gennemføres effektivt af de enkelte medlemsstater. Et EU-toldprogram, som gennemføres af Kommissionen, giver medlemsstaterne en EU-ramme til at udvikle disse samarbejdsaktiviteter, der er mere omkostningseffektiv, end hvis hver enkelt medlemsstat skulle opstille egne samarbejdsrammer på bilateralt eller multilateralt grundlag. Desuden er det nødvendigt at sikre et toldprogram, der bidrager til en harmoniseret og standardiseret toldkontrol på alle grænseovergangssteder, fordi en ubalance i medlemsstaternes gennemførelse af toldkontrol er til hinder for, at toldunionen fungerer effektivt. Desuden spiller et pålideligt og effektivt toldprogram en afgørende rolle for beskyttelsen af EU's finansielle interesser. Det er derfor hensigtsmæssigt at sikre videreførelsen af EU-finansieringen på toldområdet ved at fastlægge et nyt program inden for samme område, toldprogrammet.

_________________

_________________

18Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1294/2013 af 11. december 2013 om fastlæggelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (Told 2020) og om ophævelse af beslutning nr. 624/2007/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 209).

18 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1294/2013 af 11. december 2013 om fastlæggelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (Told 2020) og om ophævelse af beslutning nr. 624/2007/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 209).

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1 a)  Toldunionen er en hjørnesten i Den Europæiske Union, som er en af de største handelsblokke i verden, og er af afgørende betydning for et velfungerende indre marked til gavn for både erhvervslivet og borgerne. I sin beslutning af 14. marts 20181a gav Europa-Parlamentet udtryk for særlig bekymring over toldsvig, som har medført et betydeligt tab af indtægter for Unionens budget. Europa-Parlamentet gentog, at et stærkere og mere ambitiøst Europa kun kan opnås, hvis det udstyres med øgede finansielle midler, og opfordrede derfor til, at der løbende ydes støtte til eksisterende politikker, at der afsættes flere ressourcer til Unionens flagskibsprogrammer, og at yderligere ansvarsområder modsvares af supplerende finansielle midler.

 

_________________

 

1a P8_TA(2018)0075 : Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Toldunionen har udviklet sig væsentligt i løbet af de seneste 50 år, og toldmyndighederne udfører nu med succes en lang række opgaver ved grænserne. De arbejder i fællesskab for at fremme handel og mindske bureaukratiet og indsamle indtægter til de nationale budgetter og EU-budgettet og beskytte offentligheden mod trusler med tilknytning til terrorisme, sundhed og miljø samt andre trusler. Med indførelsen af en fælles ramme for risikoforvaltning19 i hele EU og toldkontrol af bevægelser af store kontantbeløb med henblik på bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme udgør toldmyndighederne spydspidsen i kampen mod terrorisme og organiseret kriminalitet. På grundlag af det brede mandat er toldmyndighederne nu reelt den førende myndighed med hensyn til kontrol af varer ved EU's ydre grænser. På denne baggrund bør programmet ikke kun omfatte toldsamarbejde, men udvide sin støtte til toldmyndighedernes opgave som helhed, som fastsat i artikel 3 i forordning (EU) nr. 952/2013, dvs. overvågning af Unionens internationale handel, gennemførelse af de eksterne aspekter af det indre marked, af den fælles handelspolitik og af andre fælles EU-politikker med relevans for handel samt sikring af forsyningskæden. Retsgrundlaget vil derfor dække toldsamarbejde (artikel 33 i TEUF), det indre marked (artikel 114 i TEUF) og handelspolitik (artikel 207 i TEUF).

(2)  Toldunionen har udviklet sig væsentligt i løbet af de seneste 50 år, og toldmyndighederne udfører nu med succes en lang række opgaver ved grænserne. De arbejder i fællesskab for at fremme handel og mindske bureaukratiet og indsamle indtægter til de nationale budgetter og EU-budgettet og bidrage til at beskytte offentligheden mod trusler med tilknytning til terrorisme, sundhed og miljø samt andre trusler. Med indførelsen af en fælles ramme for risikoforvaltning19 i hele EU og toldkontrol af bevægelser af store kontantbeløb med henblik på bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme udgør toldmyndighederne spydspidsen i kampen mod terrorisme og organiseret kriminalitet. På grundlag af det brede mandat er toldmyndighederne nu reelt den førende myndighed med hensyn til kontrol af varer ved EU's ydre grænser. På denne baggrund bør programmet ikke kun omfatte toldsamarbejde, men udvide sin støtte til toldmyndighedernes opgave som helhed, som fastsat i artikel 3 i forordning (EU) nr. 952/2013, dvs. overvågning af Unionens internationale handel, gennemførelse af de eksterne aspekter af det indre marked, af den fælles handelspolitik og af andre fælles EU-politikker med relevans for handel samt sikring af forsyningskæden. Retsgrundlaget vil derfor dække toldsamarbejde (artikel 33 i TEUF), det indre marked (artikel 114 i TEUF) og handelspolitik (artikel 207 i TEUF).

_________________

_________________

19https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en

19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en

Begrundelse

Der er mange andre elementer, der bidrager til at beskytte offentligheden i disse områder.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Ved at skabe en ramme for foranstaltninger, der har til formål at støtte toldunionen og toldmyndighederne, bør programmet bidrage til at beskytte EU's og medlemsstaternes finansielle og økonomiske interesser, beskytte Unionen mod unfair og ulovlig handel og samtidig støtte lovlig erhvervsaktivitet, sørge for sikkerhed for Unionen og dens borgere, og fremme lovlig handel, så virksomheder og borgere kan få gavn af det indre markeds og den globale handels fulde potentiale.

(3)  Ved at skabe en ramme for foranstaltninger, der har til formål at støtte toldunionen og toldmyndighederne, og med henblik på det langsigtede mål om, at alle toldmyndigheder i Unionen skal samarbejde, som om de var én myndighed, bør programmet bidrage til at beskytte EU's og medlemsstaternes finansielle og økonomiske interesser, beskytte Unionen mod unfair og ulovlig handel og samtidig støtte lovlig erhvervsaktivitet, sørge for sikkerhed for Unionen og dens borgere, og fremme lovlig handel, så borgere og virksomheder kan få gavn af det indre markeds og den globale handels fulde potentiale.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3 a)  Medlemsstaternes evne til at reagere på de udfordringer, der opstår som følge af de globale forretningsmodeller og forsyningskæder, der er under konstant udvikling, navnlig med den kraftige stigning i e-handel, afhænger ikke kun af den menneskelige komponent og tilgængeligheden af moderne og pålideligt toldkontroludstyr, men også af, at Unionens toldinformationssystemer gennemføres fuldt ud og på bæredygtig vis. Disse udfordringer understreger behovet for at styrke samarbejdet mellem de nationale toldmyndigheder for at sikre en effektiv opkrævning af toldafgifter og beskytte det indre marked mod svig, ulovlige varer og eksterne trusler.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  De foranstaltninger, der er blevet anvendt under Told 2020-programmet, har vist sig at være passende og bør derfor bibeholdes. For at skabe større enkelhed og fleksibilitet i gennemførelsen af programmet og i højere grad opfylde dets målsætninger bør foranstaltningerne kun fastlægges i form af overordnede kategorier med en liste over illustrative eksempler på konkrete aktiviteter. For yderligere at forbedre kapaciteten til at skabe resultater inden for de vigtigste prioriteter på toldområdet vil toldprogrammet gennem samarbejde og kapacitetsopbygning også kunne fremme og støtte udbredelsen af innovation og dennes indflydelse.

(7)  De foranstaltninger, der er blevet anvendt under Told 2020-programmet, har vist sig at være passende og bør derfor bibeholdes. For at skabe mere enkelhed og fleksibilitet i gennemførelsen af programmet og i højere grad opfylde dets målsætninger bør foranstaltningerne kun fastlægges i form af overordnede kategorier med en liste over illustrative eksempler på konkrete aktiviteter. For yderligere at forbedre kapaciteten til at skabe resultater inden for de vigtigste prioriteter på toldområdet vil toldprogrammet gennem samarbejde og kapacitetsopbygning også kunne fremme og støtte udbredelsen af innovation og dennes indflydelse.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  I forordning [2018/XXX] fastsættes som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning et instrument for toldkontroludstyr22. For at bevare sammenhængen og den horisontale samordning af alle samarbejdsforanstaltninger vedrørende told og toldkontroludstyr er det hensigtsmæssigt at gennemføre dem alle på grundlag af én enkelt retsakt og ét enkelt regelsæt i form af denne forordning. Instrumentet for toldkontroludstyr skal derfor kun støtte indkøb, vedligeholdelse og opgradering af det støtteberettigede udstyr, hvorimod dette program skal støtte alle andre tilknyttede foranstaltninger såsom samarbejdsforanstaltninger i forbindelse med vurderingen af behovet for udstyr eller eventuelt uddannelse i relation til det indkøbte udstyr.

(8)  I forordning [2018/XXX] fastsættes som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning et instrument for toldkontroludstyr22. For at bevare sammenhængen og den horisontale samordning af alle samarbejdsforanstaltninger vedrørende told og toldkontroludstyr er det hensigtsmæssigt at gennemføre dem alle på grundlag af én enkelt retsakt og ét enkelt regelsæt, hvor denne retsakt og dette regelsæt har form af denne forordning. Instrumentet for toldkontroludstyr skal derfor kun støtte indkøb, vedligeholdelse og opgradering af det støtteberettigede udstyr, hvorimod dette program skal støtte alle andre tilknyttede foranstaltninger såsom samarbejdsforanstaltninger i forbindelse med vurderingen af behovet for udstyr eller eventuelt uddannelse i relation til det indkøbte udstyr.

_________________

_________________

22Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning.

22Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  I betragtning af globaliseringens betydning bør programmet fortsat give mulighed for at inddrage eksterne eksperter, jf. artikel 238 i finansforordningen. Disse eksterne eksperter bør hovedsageligt være repræsentanter for offentlige myndigheder, herunder fra ikkeassocierede tredjelande, samt repræsentanter for internationale organisationer, økonomiske aktører eller civilsamfundet.

(10)  I betragtning af globaliseringens betydning bør programmet fortsat give mulighed for at inddrage eksterne eksperter, jf. artikel 238 i finansforordningen. Disse eksterne eksperter bør hovedsageligt være repræsentanter for offentlige myndigheder, herunder fra ikkeassocierede tredjelande, samt akademikere og repræsentanter for internationale organisationer, økonomiske aktører eller civilsamfundet.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Foranstaltninger til opbygning af IT-kapacitet vil optage størstedelen af programmets budget. De særlige bestemmelser bør omfatte en beskrivelse af henholdsvis de fælles og nationale komponenter i de europæiske elektroniske systemer. Desuden bør anvendelsesområdet for foranstaltningerne og Kommissionens og medlemsstaternes ansvar tydeligt defineres.

(12)  Foranstaltninger til opbygning af IT-kapacitet vil optage den største del af programmets budget. De særlige bestemmelser bør omfatte en beskrivelse af henholdsvis de fælles og nationale komponenter i de europæiske elektroniske systemer. Desuden bør anvendelsesområdet for foranstaltningerne og Kommissionens og medlemsstaternes ansvar tydeligt defineres.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Denne forordning bør gennemføres ved hjælp af arbejdsprogrammer. I betragtning af den mellem- til langsigtede karakter af de målsætninger, der forfølges, og på grundlag af de erfaringer, der gøres over tid, skal arbejdsprogrammerne kunne dække flere år. Overgangen fra årlige til flerårige arbejdsprogrammer vil mindske den administrative byrde for både Kommissionen og medlemsstaterne.

(14)  Denne forordning bør gennemføres ved hjælp af arbejdsprogrammer. I betragtning af den mellem- til langsigtede karakter af de målsætninger, der forfølges, og på grundlag af de erfaringer, der gøres over tid, kan arbejdsprogrammerne dække flere år, men ikke mere end tre år for at give mulighed for tilpasninger, hvor det er nødvendigt. Overgangen fra årlige til flerårige arbejdsprogrammer vil kunne mindske den administrative byrde for både Kommissionen og medlemsstaterne.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  For at kunne reagere hensigtsmæssigt på ændringer i de politiske prioriteter bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår listen over indikatorer til måling af, hvorvidt de specifikke målsætninger er nået. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(17)  For at kunne reagere hensigtsmæssigt på ændringer i de politiske prioriteter bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår listen over indikatorer til måling af, hvorvidt de specifikke målsætninger er nået. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter skal Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Programmets overordnede formål er at understøtte toldunionen og toldmyndighederne i beskyttelsen af Unionens og medlemsstaternes finansielle og økonomiske interesser, sikre sikkerhed og tryghed i Unionen og beskytte Unionen fra urimelig og ulovlig handel og samtidig fremme lovlig erhvervsaktivitet.

1.  Med henblik på det langsigtede mål om, at alle Unionens toldmyndigheder skal samarbejde, som om de var én myndighed, er programmets overordnede formål at understøtte toldunionen og toldmyndighederne i beskyttelsen af Unionens og medlemsstaternes finansielle og økonomiske interesser, sikre sikkerhed og tryghed i Unionen og beskytte Unionen fra urimelig og ulovlig handel og samtidig fremme lovlig erhvervsaktivitet.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Programmet har navnlig til formål at understøtte udarbejdelse og ensartet gennemførelse af toldlovgivning og -politik samt toldsamarbejde og opbygning af administrativ kapacitet, herunder menneskelige kompetencer og udvikling og drift at europæiske elektroniske systemer.

2.  Programmet har navnlig til formål at understøtte udarbejdelse og ensartet gennemførelse af toldlovgivning og -politik, støtte toldsamarbejde og opbygning af administrativ kapacitet, herunder menneskelige kompetencer og rettidig udvikling, anvendelse, vedligeholdelse og drift af europæiske elektroniske systemer samt en gnidningsløs overgang til et papirløst miljø og papirløs handel i overensstemmelse med den flerårige strategiske plan for toldområdet, jf. artikel 12 i denne forordning. Det er værd at bemærke omkostningsbesparelserne for medlemsstaterne som følge af programmet, da det tilvejebringer infrastruktur og kapacitet, som ikke behøver at blive udviklet og kopieret over de nationale toldbudgetter.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 a.  Programmet støtter også løbende evaluering og overvågning af samarbejdet mellem toldmyndighederne med henblik på at identificere svagheder og mulige forbedringer.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 950 000 000 EUR i løbende priser.

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 842 844 000 EUR i 2018-priser (950 000 000 EUR i løbende priser).

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan også dække udgifter til forberedelse, overvågning, kontrol, revision, evaluering og andre aktiviteter til forvaltning af programmet og evaluering af, om programmets mål opfyldes. Det kan desuden omfatte udgifter til undersøgelser, møder mellem eksperter og informations- og kommunikationsforanstaltninger for så vidt som de vedrører målene for programmet, samt udgifter i forbindelse med informationsteknologinet med henblik på behandling og udveksling af oplysninger, eksempelvis informationsteknologiværktøjer i virksomheder og anden teknisk og administrativ bistand, som er påkrævet i forbindelse med forvaltningen af programmet.

2.  Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan også dække udgifter til forberedelse, overvågning, kontrol, revision, evaluering og andre aktiviteter til forvaltning af programmet og evaluering af dets performance, og om programmets mål opfyldes. Det kan desuden omfatte udgifter til undersøgelser, møder mellem eksperter og informations- og kommunikationsforanstaltninger for så vidt som de vedrører målene for programmet, samt udgifter i forbindelse med informationsteknologinet med henblik på behandling og udveksling af oplysninger, eksempelvis informationsteknologiværktøjer i virksomheder og anden teknisk og administrativ bistand, som er påkrævet i forbindelse med forvaltningen af programmet.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvad angår Det Forenede Kongeriges kommende udtræden af Unionen, kan følgerne af og omkostningerne ved at adskille Det Forenede Kongerige som en medlemsstat fra alle eksisterende toldelektroniske systemer, der finansieres af Told 2020, ikke vurderes præcist på nuværende tidspunkt, men Europa-Parlamentet skal underrettes, når der foreligger data.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Der kan også inden for programmet ydes finansiering til foranstaltninger, der supplerer eller understøtter foranstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af målene, jf. artikel 3 i forordning (EU) [2018/XXX] [CCE instrument].

2.  Der kan også inden for programmet ydes finansiering til foranstaltninger, der supplerer eller understøtter foranstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af målene, jf. artikel 3 i forordning (EU) [2018/XXX] [CCE instrument], og/eller som supplerer eller understøtter foranstaltninger til gennemførelse af de mål, der er omhandlet i artikel 2 i forordning (EU) [2018/XXX] [programmet for bekæmpelse af svig].

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  projektbaseret struktureret samarbejde

b)  projektbaseret struktureret samarbejde, såsom en gruppe medlemsstaters samarbejde om IT-udvikling;

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1 – litra e – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 a)  overvågningsaktiviteter

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Foranstaltninger, der omfatter udvikling og drift af tilpasninger eller udvidelser af de fælles komponenter i de europæiske elektroniske systemer for samarbejde med tredjelande, der ikke er associeret til programmet eller internationale organisationer, er berettiget til finansiering, hvis de er i Unionens interesse. Kommissionen træffer de nødvendige administrative foranstaltninger, der gør det muligt for de tredjeparter, som tiltagene vedrører, at yde finansielle bidrag.

4.  Foranstaltninger, der omfatter udvikling, anvendelse, vedligeholdelse og drift af tilpasninger eller udvidelser af de fælles komponenter i de europæiske elektroniske systemer for samarbejde med tredjelande, der ikke er associeret til programmet eller internationale organisationer, er berettiget til finansiering, hvis de er i Unionens interesse. Kommissionen træffer de nødvendige administrative foranstaltninger, der gør det muligt for de tredjeparter, som tiltagene vedrører, at yde finansielle bidrag.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når det gavner gennemførelsen af foranstaltningerne til gennemførelse af målene i artikel 3, kan repræsentanter for offentlige myndigheder, herunder fra tredjelande, der ikke er associeret til programmet i henhold til artikel 5, repræsentanter for internationale eller andre relevante organisationer, for erhvervsdrivende og organisationer, der repræsenterer erhvervsdrivende og for civilsamfundet deltage i foranstaltningerne under programmet som eksterne eksperter.

1.  Når det gavner gennemførelsen af foranstaltningerne til gennemførelse af målene i artikel 3, kan repræsentanter for offentlige myndigheder, herunder fra tredjelande, der ikke er associeret til programmet i henhold til artikel 5, akademikere og repræsentanter for internationale eller andre relevante organisationer, for erhvervsdrivende og organisationer, der repræsenterer erhvervsdrivende og for civilsamfundet deltage i foranstaltningerne under programmet som eksterne eksperter.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De eksterne eksperter udvælges af Kommissionen på baggrund af deres færdigheder, erfaring og viden med relevans for de specifikke foranstaltninger, hvorved potentielle interessekonflikter undgås.

3.  De eksterne eksperter udvælges af Kommissionen på baggrund af deres færdigheder, erfaring og viden med relevans for de specifikke foranstaltninger, hvorved potentielle interessekonflikter undgås, og under hensyntagen til princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Listen over eksterne eksperter ajourføres og offentliggøres regelmæssigt.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen og medlemsstaterne sikrer i fællesskab udviklingen og driften, herunder udformning, specifikationer, overensstemmelsesafprøvning, anvendelse, vedligeholdelse, videreudvikling, sikkerhed, kvalitetssikring og kvalitetskontrol, af de europæiske elektroniske systemer, som er opført på listen i den flerårige strategiske plan for toldområdet, jf. artikel 12.

1.  Kommissionen og medlemsstaterne sikrer i fællesskab udviklingen og driften af de europæiske elektroniske systemer, som er opført på listen i den flerårige strategiske plan for toldområdet, jf. artikel 12, herunder deres udformning, specifikationer, overensstemmelsesafprøvning, anvendelse, vedligeholdelse, videreudvikling, modernisering, sikkerhed, kvalitetssikring og kvalitetskontrol.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1 a.  Toldprogrammet skal navnlig være i overensstemmelse med og udnytte enhver synergi med andre EU-handlingsprogrammer og fonde med lignende målsætninger på beslægtede områder såsom Fiscalisprogrammet, EU's program for bekæmpelse af svig og programmet for det indre marked samt med Fonden for Intern Sikkerhed og Fonden for Integreret Grænseforvaltning (instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr og instrumentet for grænseforvaltning og visa), reformstøtteprogrammet, programmet for det digitale Europa, Connecting Europe-faciliteten og afgørelsen om egne indtægter, gennemførelsesforordninger og -foranstaltninger.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  den overordnede samordning af udviklingen og driften af europæiske elektroniske systemer med henblik på at sikre, at de er funktionsdygtige, kan sammenkobles og hele tiden forbedres samt at de gennemføres samtidig

b)  den overordnede samordning af udviklingen og driften af europæiske elektroniske systemer med henblik på at sikre, at de er funktionsdygtige, er modstandsdygtige over for cyberangreb, kan sammenkobles og hele tiden forbedres, samt at de gennemføres samtidig;

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  en effektiv og hurtig kommunikation med og mellem medlemsstaterne med henblik på at strømline forvaltningen af de europæiske elektroniske systemer

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb)  en rettidig og gennemsigtig kommunikation med interessenter, der beskæftiger sig med gennemførelse af IT-systemer på EU-plan og i medlemsstaterne, navnlig om forsinkelser i gennemførelsen og anvendelsen af Unionens og nationale komponenter.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 12– stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  en national komponent: en komponent i de på nationalt plan udviklede europæiske elektroniske systemer, som er tilgængelig i den medlemsstat, der udviklede en sådan komponent eller bidrog til en fælles udvikling af den

b)  en national komponent: en komponent i de på nationalt plan udviklede europæiske elektroniske systemer, som er tilgængelig i den medlemsstat, der udviklede en sådan komponent eller bidrog til en fælles udvikling af den, som f.eks. i et projekt til IT-udvikling i et samarbejde mellem en gruppe af medlemsstater

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om færdiggørelsen af hver af de opgaver, som de har fået overdraget som led i den flerårige strategiske plan for toldområdet, jf. stk. 1. De aflægger også regelmæssigt rapport til Kommissionen om fremskridt i forbindelse med deres opgaver.

3.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om færdiggørelsen af hver af de opgaver, som de har fået overdraget som led i den flerårige strategiske plan for toldområdet, jf. stk. 1. De aflægger også regelmæssigt rapport til Kommissionen om fremskridt i forbindelse med deres opgaver, og hvor det er relevant, om forventede forsinkelser i gennemførelsen.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Senest den 31. oktober hvert år udarbejder og offentliggør Kommissionen på grundlag af de i stk. 4 omhandlede årlige rapporter en samlet rapport med en vurdering af de fremskridt, som medlemsstaterne og Kommissionen har gjort med hensyn til gennemførelsen af den i stk. 1 omhandlede plan.

5.  Senest den 31. oktober hvert år udarbejder og offentliggør Kommissionen på grundlag af de i stk. 4 omhandlede årlige rapporter en samlet rapport med en vurdering af de fremskridt, som medlemsstaterne og Kommissionen har gjort med hensyn til gennemførelsen af den i stk. 1 omhandlede plan, herunder oplysninger om nødvendige tilpasninger til eller forsinkelser af planen.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Programmet gennemføres ved hjælp af flerårige arbejdsprogrammer, jf. artikel 108 i finansforordningen.

1.  Programmet gennemføres ved hjælp af årlige eller flerårige arbejdsprogrammer, jf. artikel 108 i finansforordningen. Det flerårige arbejdsprogram kan omfatte en periode på højst 3 år, således at der er mulighed for tilpasninger, hvor det er nødvendigt.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De flerårige arbejdsprogrammer vedtages af Kommissionen ved gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 18, stk. 2."

2.  De flerårige arbejdsprogrammer vedtages af Kommissionen ved gennemførelsesretsakter og meddeles Europa-Parlamentet og Rådet. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 18, stk. 2."

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 a.  Det flerårige arbejdsprogram skal bygge på erfaringerne fra tidligere programmer.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Indikatorer, som skal rapporteres vedrørende programmets udvikling hen imod opfyldelsen af de specifikke målsætninger, jf. artikel 3, findes i bilag 2.

1.  I overensstemmelse med rapporteringskravene i henhold til artikel [38, stk. 3, litra e), nr. 1)], i finansforordningen forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet performanceoplysninger vedrørende programmet. Rapportering om performance skal omfatte oplysninger om både fremskridt og mangler.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For at sikre en effektiv vurdering af programmets udvikling hen imod opfyldelsen af dets mål har Kommissionen i henhold til artikel 17 beføjelser til at vedtage delegerede retsakter for at ændre bilag 2 med henblik på at gennemgå eller supplere indikatorerne, hvis det anses for at være nødvendigt, og supplere denne forordning med bestemmelser vedrørende etablering af en ramme for overvågning og evaluering.

2.  Indikatorer, som skal rapporteres vedrørende programmets performance hen imod opfyldelsen af de specifikke målsætninger, jf. artikel 3, findes i bilag 2. For at sikre en effektiv vurdering af programmets udvikling hen imod opfyldelsen af dets mål har Kommissionen i henhold til artikel 17 beføjelser til at vedtage delegerede retsakter for at ændre bilag 2 med henblik på at gennemgå eller supplere indikatorerne, hvis det anses for at være nødvendigt, og supplere denne forordning med bestemmelser vedrørende etablering af en ramme for overvågning og evaluering med henblik på at forelægge Europa-Parlamentet og Rådet ajourførte kvalitative og kvantitative performanceoplysninger vedrørende programmet.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Performancerapporteringssystemet skal sikre, at data til overvågning af programmets gennemførelse og resultater indsamles effektivt og rettidigt. Til dette formål pålægges modtagere af EU-midler forholdsmæssige rapporteringskrav.

3.  Performancerapporteringssystemet skal sikre, at data til overvågning af programmets gennemførelse og resultater er sammenlignelige og fuldstændige, og at de indsamles effektivt, produktivt og rettidigt. Til dette formål pålægges modtagere af EU-midler forholdsmæssige rapporteringskrav. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet pålidelige oplysninger om kvaliteten af de anvendte performancedata.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Evalueringer gennemføres så betids, at resultaterne kan indgå i beslutningsprocessen.

1.  Evalueringer indeholder en vurdering af programmets resultater, virkninger, effektivitet, produktivitet, nytteværdi og EU-merværdi, og de gennemføres så betids, at resultaterne kan indgå i beslutningsprocessen. I disse evalueringer bør der klart skelnes mellem gennemførelsen af programmet i Unionen og i tredjelande.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Midtvejsevalueringen af programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om programmets gennemførelse og senest fire år efter påbegyndelsen af programmets gennemførelse.

2.  Midtvejsevalueringen af programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om programmets gennemførelse og senest tre år efter påbegyndelsen af programmets gennemførelse.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Midtvejsevalueringen indeholder de resultater, der er nødvendige for at træffe afgørelse om en opfølgning af programmet efter 2027 og dets mål.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ved afslutningen af programmets gennemførelse og senest fire år efter afslutningen af den periode, der er omhandlet i artikel 1, gennemfører Kommissionen en endelig evaluering af programmet.

3.  Ved afslutningen af programmets gennemførelse og senest tre år efter afslutningen af den periode, der er omhandlet i artikel 1 gennemfører Kommissionen en endelig evaluering af programmet.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget resultaterne af evalueringerne og sine bemærkninger hertil.

4.  Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget resultaterne af evalueringerne og sine bemærkninger hertil samt de opnåede erfaringer.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I tilfælde, hvor et tredjeland deltager i programmet på grundlag af en afgørelse i henhold til en international aftale eller med hjemmel i et andet retligt instrument, giver tredjelandet den ansvarlige anvisningsberettigede, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang til i fuld udstrækning at udøve deres respektive beføjelser. Hvad angår OLAF, omfatter sådanne rettigheder retten til at foretage undersøgelser, herunder kontrol på stedet og inspektioner, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

I tilfælde, hvor et tredjeland deltager i programmet på grundlag af en afgørelse i henhold til en international aftale eller med hjemmel i et andet retligt instrument, giver tredjelandet den ansvarlige anvisningsberettigede, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og Den Europæiske Revisionsret og Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) de fornødne rettigheder og den fornødne adgang til i fuld udstrækning at udøve deres respektive beføjelser. Hvad angår OLAF og EPPO, omfatter sådanne rettigheder retten til at foretage undersøgelser, herunder kontrol på stedet og inspektioner, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og Rådets forordning (EU) 2017/1939 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO").

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse (navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater) gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.

1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer størst mulig synlighed (navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater) gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationsforanstaltninger vedrørende programmet, dets foranstaltninger og resultater. De finansielle midler, der er afsat til programmet, skal også bidrage til den institutionelle formidling af EU's politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målene i artikel 3.

2.  Kommissionen gennemfører regelmæssigt informations- og kommunikationsforanstaltninger vedrørende programmet og dets foranstaltninger og resultater som led i arbejdsprogrammerne, jf. artikel 13. De finansielle midler, der er afsat til programmet, skal også bidrage til den institutionelle formidling af EU's politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målene i artikel 3.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Denne forordning påvirker ikke videreførelsen eller eventuelle ændringer af de pågældende foranstaltninger frem til deres afslutning, jf. forordning (EU) nr. 1294/2013, som fortsat finder anvendelse på de pågældende foranstaltninger, indtil de afsluttes.

1.  Denne forordning påvirker ikke videreførelsen eller eventuelle ændringer af de pågældende foranstaltninger, jf. forordning (EU) nr. 1294/2013, som fortsat finder anvendelse på de pågældende foranstaltninger, indtil de afsluttes.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet

Referencer

COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

5.7.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Wolf Klinz

7.9.2018

Behandling i udvalg

18.10.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

20.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Bogusław Liberadzki, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bart Staes, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

John Howarth

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Wolf Klinz

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Richard Ashworth, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, John Howarth, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet

Referencer

COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)

Dato for høring af EP

8.6.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

14.6.2018

CONT

5.7.2018

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Maria Grapini

19.6.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Dato for vedtagelse

6.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Lucy Anderson, Anna Hedh, Arndt Kohn, Matthijs van Miltenburg

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

John Howarth, Nosheena Mobarik, Flavio Zanonato

Dato for indgivelse

13.12.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

33

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

S&D

Verts/ALE

Jasenko Selimovic, Matthijs van Miltenburg

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Marco Zullo

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Maria Grapini, Anna Hedh, John Howarth, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

John Stuart Agnew, Robert Jarosław Iwaszkiewicz

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 11. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik