ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων

  12.12.2018 - (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)) - ***I

  Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
  Εισηγήτρια: Maria Grapini


  Διαδικασία : 2018/0232(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0464/2018
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0464/2018
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων

  (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0442),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 33, 114 και 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0261/2018),

  -  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0464/2018),

  1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  Τροπολογία    1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (1)  Το πρόγραμμα Τελωνεία 2020 που θεσπίστηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1294/201318 και τα προηγούμενα προγράμματα έχουν συμβάλει σημαντικά στη διευκόλυνση και την ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας. Πολλές από τις δραστηριότητες στον τομέα των τελωνείων είναι διασυνοριακής φύσης, εμπλέκουν και επηρεάζουν όλα τα κράτη μέλη, και επομένως δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αποδοτικά και αποτελεσματικά από κάθε κράτος μέλος χωριστά. Ένα πρόγραμμα για τα τελωνεία σε επίπεδο Ένωσης, που εφαρμόζεται από την Επιτροπή, παρέχει στα κράτη μέλη ενωσιακό πλαίσιο για την ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων συνεργασίας, το οποίο είναι πιο αποδοτικό από οικονομική άποψη σε σχέση με τη διαμόρφωση διμερούς ή πολυμερούς πλαισίου συνεργασίας από κάθε κράτος μέλος χωριστά. Επομένως, είναι σκόπιμο να συνεχίσει η Ένωση να χρηματοδοτεί δραστηριότητες στον τομέα των τελωνείων, με τη θέσπιση ενός νέου προγράμματος στον ίδιο τομέα, του προγράμματος Τελωνεία.

  (1)  Το πρόγραμμα Τελωνεία 2020, το οποίο θεσπίστηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1294/201318, και τα προηγούμενα προγράμματα έχουν συμβάλει σημαντικά στη διευκόλυνση και στην ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας. Πολλές από τις τελωνειακές δραστηριότητες είναι διασυνοριακής φύσης, εμπλέκουν και επηρεάζουν όλα τα κράτη μέλη, και επομένως δεν μπορούν να υλοποιηθούν αποδοτικά και αποτελεσματικά από κάθε κράτος μέλος χωριστά. Ένα πρόγραμμα για τα τελωνεία σε ολόκληρη την Ένωση, το οποίο εφαρμόζεται από την Επιτροπή, παρέχει στα κράτη μέλη ένα πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης για την ανάπτυξη αυτών των συνεργατικών δραστηριοτήτων που είναι πιο αποτελεσματικό από οικονομική άποψη σε σχέση με τη διαμόρφωση διμερούς ή πολυμερούς πλαισίου συνεργασίας από κάθε κράτος μέλος χωριστά. Το πρόγραμμα για τα τελωνεία διαδραματίζει επίσης ουσιαστικό ρόλο στη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών, δεδομένου ότι εξασφαλίζει την αποτελεσματική είσπραξη των τελωνειακών δασμών και, ως εκ τούτου, αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για τον προϋπολογισμό της Ένωσης και τους εθνικούς προϋπολογισμούς, και δεδομένου επίσης ότι εστιάζει στη δημιουργία ικανοτήτων ΤΠ και στην ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα των τελωνείων. Επιπλέον, απαιτούνται εναρμονισμένοι και τυποποιημένοι έλεγχοι για την παρακολούθηση των παράνομων διασυνοριακών ροών εμπορευμάτων και την καταπολέμηση της απάτης. Επομένως, είναι σκόπιμο και αποδοτικό να συνεχίσει η Ένωση να χρηματοδοτεί δραστηριότητες στον τομέα της τελωνειακής συνεργασίας, με τη θέσπιση ενός νέου προγράμματος στον ίδιο τομέα, του προγράμματος Τελωνεία («το πρόγραμμα»).

  __________________

  __________________

  18 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1294/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2014-2020 (Τελωνεία 2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 624/2007/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 209).

  18 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1294/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2014-2020 (Τελωνεία 2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 624/2007/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 209).

  Τροπολογία    2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (1α)  Εδώ και 50 χρόνια, η τελωνειακή ένωση, η οποία υλοποιήθηκε από τις εθνικές τελωνειακές αρχές, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της Ένωσης, ενός από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνασπισμούς στον κόσμο. Η τελωνειακή ένωση αποτελεί σημαντικό παράδειγμα επιτυχημένης ενωσιακής ολοκλήρωσης και είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς προς όφελος των επιχειρήσεων και των πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020, εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για τις τελωνειακές απάτες. Μια ισχυρότερη και πιο φιλόδοξη Ένωση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ενισχυμένα χρηματοδοτικά μέσα, συνεχή στήριξη για τις υφιστάμενες πολιτικές, και αυξημένους πόρους.

  Τροπολογία    3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (2)  Η τελωνειακή ένωση έχει εξελιχθεί σημαντικά την τελευταία πεντηκονταετία και οι τελωνειακές διοικήσεις επιτελούν πλέον ευρύ φάσμα καθηκόντων στα σύνορα. Ενεργώντας από κοινού, εργάζονται για τη διευκόλυνση του εμπορίου και τη μείωση της γραφειοκρατίας, εισπράττουν έσοδα για τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τον προϋπολογισμό της Ένωσης, αλλά και προστατεύουν τους πολίτες από τρομοκρατικές, υγειονομικές, περιβαλλοντικές και άλλες απειλές. Ειδικότερα, με τη θέσπιση του κοινού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων σε επίπεδο ΕΕ19 και του τελωνειακού ελέγχου της διακίνησης μεγάλων ποσών σε μετρητά για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τα τελωνεία αναλαμβάνουν πρωταρχικό ρόλο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Λόγω αυτής της ευρείας αποστολής, ουσιαστικά τα τελωνεία αποτελούν πλέον την κύρια αρχή για τον έλεγχο των εμπορευμάτων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα Τελωνεία δεν θα πρέπει να καλύπτει μόνο την τελωνειακή συνεργασία, αλλά η στήριξή του θα πρέπει να επεκτείνεται και στην ευρύτερη αποστολή των τελωνειακών αρχών, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, ήτοι την εποπτεία του διεθνούς εμπορίου της Ένωσης, την εφαρμογή των εξωτερικών πτυχών της εσωτερικής αγοράς, της κοινής εμπορικής πολιτικής και των λοιπών κοινών πολιτικών της Ένωσης που έχουν σχέση με το εμπόριο, καθώς και στη συνολική ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Επομένως, η νομική βάση θα καλύπτει την τελωνειακή συνεργασία (άρθρο 33 της ΣΛΕΕ), την εσωτερική αγορά (άρθρο 114 της ΣΛΕΕ) και την εμπορική πολιτική (άρθρο 207 της ΣΛΕΕ).

  (2)  Η τελωνειακή ένωση έχει εξελιχθεί σημαντικά την τελευταία πεντηκονταετία, και οι τελωνειακές διοικήσεις εκτελούν πλέον ευρύ φάσμα συνοριακών καθηκόντων. Σε πλαίσιο συνεργασίας, καταβάλλουν προσπάθειες για τη διευκόλυνση του ηθικού και δίκαιου εμπορίου και τη μείωση της γραφειοκρατίας, εισπράττουν έσοδα για τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τον προϋπολογισμό της Ένωσης, αλλά και προστατεύουν τον πληθυσμό από τρομοκρατικές, υγειονομικές, περιβαλλοντικές και άλλες απειλές. Ειδικότερα, με τη θέσπιση κοινού πλαισίου19 διαχείρισης τελωνειακών κινδύνων σε επίπεδο Ένωσης και με τον έλεγχο μεγάλων ποσών ταμειακών ροών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, οι τελωνειακές αρχές αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και του αθέμιτου ανταγωνισμού. Λόγω της ευρείας αποστολής τους, ουσιαστικά οι τελωνειακές αρχές αποτελούν πλέον τις κύριες αρχές για τον έλεγχο των εμπορευμάτων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα Τελωνεία δεν θα πρέπει να καλύπτει μόνο την τελωνειακή συνεργασία, αλλά να παρέχει και στήριξη στην ευρύτερη αποστολή των τελωνείων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, ήτοι την εποπτεία του διεθνούς εμπορίου της Ένωσης, την εφαρμογή των εξωτερικών πτυχών της εσωτερικής αγοράς, της κοινής εμπορικής πολιτικής και των λοιπών κοινών πολιτικών της Ένωσης που επηρεάζουν το εμπόριο και τη συνολική ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Επομένως, η νομική βάση του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καλύπτει την τελωνειακή συνεργασία (άρθρο 33 της ΣΛΕΕ), την εσωτερική αγορά (άρθρο 114 της ΣΛΕΕ) και την εμπορική πολιτική (άρθρο 207 της ΣΛΕΕ).

  __________________

  __________________

  19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en

  19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en

  Τροπολογία    4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (3)  Παρέχοντας πλαίσιο για δράσεις που αποβλέπουν στη στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών αρχών, το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλλει στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της, στην προστασία της Ένωσης από το αθέμιτο και παράνομο εμπόριο, με παράλληλη υποστήριξη των νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, στη διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας της Ένωσης και των κατοίκων της, και στη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να μπορούν να επωφεληθούν από όλες τις δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς και του παγκόσμιου εμπορίου.

  (3)  Το πρόγραμμα θα πρέπει, ως γενικό στόχο, να συνδράμει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή παρέχοντας πλαίσιο για δράσεις που αποβλέπει στη στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών αρχών, με μακροπρόθεσμο στόχο τη στενότερη δυνατή συνεργασία μεταξύ όλων των τελωνειακών αρχών της Ένωσης, να συμβάλλει στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της, να προστατεύει την Ένωση από τις αθέμιτες και παράνομες εμπορικές πρακτικές, και παράλληλα να ενισχύει την προστασία των καταναλωτών με την υποστήριξη των νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας της Ένωσης και των κατοίκων της, και να διευκολύνει το νόμιμο εμπόριο, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να μπορούν να επωφεληθούν από όλες τις δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς και του παγκόσμιου εμπορίου.

  Τροπολογία    5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (3α)  Δεδομένου ότι έχει καταστεί προφανές ότι ορισμένα από τα συστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 278 του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα μπορούν να αναπτυχθούν μόνο εν μέρει έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, πράγμα που σημαίνει ότι μη ηλεκτρονικά συστήματα θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται και μετά την ημερομηνία αυτή και ότι, ελλείψει νομοθετικών τροποποιήσεων που να παρατείνουν την εν λόγω προθεσμία, οι εταιρείες και οι τελωνειακές αρχές δεν θα είναι σε θέση να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους και να τηρήσουν τις νομικές υποχρεώσεις τους ως προς τις τελωνειακές επιχειρήσεις, ένας από τους πρωταρχικούς ειδικούς στόχους του προγράμματος θα πρέπει να είναι να συνδράμει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή όσον αφορά τη δημιουργία τέτοιων ηλεκτρονικών συστημάτων.

  Τροπολογία    6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (3β)  Η διαχείριση και ο έλεγχος των τελωνείων αποτελεί δυναμικό τομέα πολιτικής, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις που προκύπτουν από τα παγκόσμια επιχειρηματικά μοντέλα και τις αλυσίδες εφοδιασμού που εξελίσσονται διαρκώς, καθώς και από τα μεταβαλλόμενα πρότυπα κατανάλωσης και την ψηφιοποίηση, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου των πραγμάτων, η ανάλυση δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία blockchain. Το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει την τελωνειακή διαχείριση σε τέτοιες καταστάσεις και να διευκολύνει τη χρήση καινοτόμων λύσεων. Οι προκλήσεις αυτές τονίζουν ακόμη περισσότερο την ανάγκη επιβολής της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών και την ανάγκη ομοιόμορφης ερμηνείας και εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας. Όταν τα δημόσια οικονομικά βρίσκονται υπό πίεση, ο όγκος των παγκόσμιων εμπορικών συναλλαγών αυξάνεται, ενώ η απάτη και το λαθρεμπόριο προκαλούν όλο και μεγαλύτερη ανησυχία· το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών.

  Τροπολογία    7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (3γ)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα και να αποφευχθούν οι επικαλύψεις, η Επιτροπή θα πρέπει να συντονίσει την εφαρμογή του προγράμματος με συναφή προγράμματα και ταμεία της Ένωσης. Σε αυτά περιλαμβάνονται ειδικότερα το πρόγραμμα Fiscalis, το πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης και το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά, καθώς και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, το πρόγραμμα στήριξης της μεταρρύθμισης, το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» και η απόφαση του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι εκτελεστικοί κανονισμοί και τα μέτρα εφαρμογής.

  Τροπολογία    8

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3 δ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (3δ)  Ενόψει της πιθανής αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, το χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος που προκύπτει από την υπογραφή της συμφωνίας αποχώρησης και την πιθανή μελλοντική σχέση ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ένωση. Η υπογραφή της εν λόγω συμφωνίας, η αποδέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου από όλα τα υφιστάμενα τελωνειακά συστήματα και πλαίσια συνεργασίας, και η άρση των νομικών υποχρεώσεών του στον εν λόγω τομέα, θα επιφέρει ενδεχομένως πρόσθετο κόστος, το οποίο δεν μπορεί να εκτιμηθεί επακριβώς κατά τον χρόνο θέσπισης του προγράμματος. Η Επιτροπή θα πρέπει, επομένως, να εξετάσει το ενδεχόμενο δέσμευσης επαρκών πόρων ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί το εν λόγω δυνητικό κόστος. Ωστόσο, το κόστος αυτό δεν θα πρέπει να καλυφθεί από το κονδύλιο του προγράμματος, καθώς ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι επαρκής μόνο για την κάλυψη του κόστους που μπορούσε να προβλεφθεί ρεαλιστικά κατά τον χρόνο θέσπισης του προγράμματος.

  Τροπολογία    9

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5)  Προκειμένου να στηριχθεί η διαδικασία προσχώρησης και σύνδεσης τρίτων χωρών, το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ανοικτό στη συμμετοχή προσχωρουσών και υποψήφιων χωρών, καθώς και των δυνάμει υποψηφίων και των χωρών εταίρων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Θα πρέπει επίσης να είναι ανοικτό σε άλλες τρίτες χώρες, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σε ειδικές συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών, οι οποίες καλύπτουν τη συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε ενωσιακό πρόγραμμα.

  (5)  Προκειμένου να στηριχθεί η διαδικασία προσχώρησης και σύνδεσης τρίτων χωρών, το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ανοικτό στη συμμετοχή προσχωρουσών και υποψήφιων χωρών, καθώς και των δυνάμει υποψηφίων και των χωρών εταίρων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Θα πρέπει επίσης να είναι ανοικτό σε άλλες τρίτες χώρες, υπό τους όρους που προβλέπονται σε ειδικές συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των οικείων χωρών σχετικά με τη συμμετοχή των εν λόγω χωρών σε οποιοδήποτε ενωσιακό πρόγραμμα, εφόσον η συμμετοχή αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον για την Ένωση και εφόσον έχει θετικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά, χωρίς να επηρεάζει την προστασία των καταναλωτών.

  Τροπολογία    10

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (6)  Στο παρόν πρόγραμμα εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) [2018/XXX] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21 (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»). Θεσπίζει κανόνες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται κανόνες για επιχορηγήσεις, βραβεία, προμήθειες και επιστροφή εξόδων που πραγματοποιούν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες.

  (6)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21 (εφεξής ο «δημοσιονομικός κανονισμός»). Ο δημοσιονομικός κανονισμός προβλέπει κανόνες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται κανόνες για επιχορηγήσεις, βραβεία, προμήθειες και επιστροφή εξόδων που πραγματοποιούν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες.

  __________________

  __________________

  21 COM(2016) 605 final

  21 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

  Τροπολογία    11

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (7)  Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν βάσει του προγράμματος Τελωνεία 2020 αποδείχθηκαν επαρκείς και θα πρέπει, επομένως, να διατηρηθούν. Προκειμένου να εξασφαλιστεί περισσότερη απλούστευση και ευελιξία στην εκτέλεση του προγράμματος και έτσι να επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι του, ο καθορισμός των δράσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο σε επίπεδο συνολικότερων κατηγοριών και να παρέχεται κατάλογος ενδεικτικών παραδειγμάτων συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Μέσω της συνεργασίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων, το πρόγραμμα Τελωνεία αναμένεται επίσης να προάγει και να στηρίζει την αφομοίωση και την αξιοποίηση της καινοτομίας με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ικανότητας υλοποίησης των βασικών προτεραιοτήτων των τελωνείων.

  (7)  Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν βάσει του προγράμματος Τελωνεία 2020 και που αποδείχθηκαν επαρκείς θα πρέπει, επομένως, να διατηρηθούν, ενώ άλλες που αποδείχθηκαν ανεπαρκείς θα πρέπει να διακοπούν. Προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη απλούστευση και ευελιξία στην εκτέλεση του προγράμματος και έτσι να επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι του, ο καθορισμός των δράσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο σε επίπεδο συνολικότερων κατηγοριών και να παρέχεται κατάλογος ενδεικτικών παραδειγμάτων συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Μέσω της συνεργασίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων, το πρόγραμμα αναμένεται επίσης να προάγει και να στηρίζει την αφομοίωση και την αξιοποίηση της καινοτομίας με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ικανότητας υλοποίησης των βασικών προτεραιοτήτων των τελωνείων.

  Τροπολογία    12

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 8

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (8)  Ο κανονισμός [2018/XXX] θεσπίζει, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, το μέσο για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων22 («Μέσο ΕΤΕ»). Για τη διαφύλαξη της συνεκτικότητας και του οριζόντιου συντονισμού όλων των δράσεων συνεργασίας που αφορούν τα τελωνεία και τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων, η υλοποίηση του συνόλου των δράσεων αυτών είναι σκόπιμο να γίνει βάσει ενιαίας νομικής πράξης και ενιαίου συνόλου κανόνων, ήτοι του παρόντος κανονισμού. Ως εκ τούτου, με το μέσο ΕΤΕ θα πρέπει να παρέχεται στήριξη αποκλειστικά για την προμήθεια, συντήρηση και αναβάθμιση του επιλέξιμου εξοπλισμού, ενώ μέσω του παρόντος προγράμματος θα πρέπει να παρέχεται στήριξη για κάθε άλλη σχετική δράση, όπως οι δράσεις συνεργασίας για την εκτίμηση των αναγκών σε εξοπλισμό ή, κατά περίπτωση, η κατάρτιση σε σχέση με τον εξοπλισμό που αποκτάται.

  (8)  Ο κανονισμός [2018/XXX] θεσπίζει, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, το μέσο για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων22 («Μέσο ΕΤΕ»). Για τη διαφύλαξη της συνεκτικότητας και του οριζόντιου συντονισμού όλων των δράσεων συνεργασίας που αφορούν τα τελωνεία και τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων, η υλοποίηση του συνόλου των δράσεων αυτών είναι σκόπιμο να γίνει βάσει ενιαίας νομικής πράξης και ενιαίου συνόλου κανόνων, πράγμα που αντιπροσωπεύει ο παρών κανονισμός. Ως εκ τούτου, με το μέσο ΕΤΕ θα πρέπει να παρέχεται στήριξη αποκλειστικά για την προμήθεια, συντήρηση και αναβάθμιση του επιλέξιμου εξοπλισμού, ενώ μέσω του παρόντος προγράμματος θα πρέπει να παρέχεται στήριξη για κάθε άλλη σχετική δράση, όπως οι δράσεις συνεργασίας για την εκτίμηση των αναγκών σε εξοπλισμό ή, κατά περίπτωση, η κατάρτιση σε σχέση με τον εξοπλισμό που αποκτάται.

  _________________

  _________________

  22 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων, μέσου για χρηματοδοτική στήριξη για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων.

  22 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων, μέσου για χρηματοδοτική στήριξη για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων.

  Τροπολογία    13

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 10

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (10)  Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας της παγκοσμιοποίησης, το πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες κατά την έννοια του άρθρου 238 του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι εν λόγω εξωτερικοί εμπειρογνώμονες θα πρέπει κατά κύριο λόγο να είναι εκπρόσωποι κρατικών αρχών, μεταξύ άλλων και από μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, οικονομικών φορέων ή της κοινωνίας των πολιτών.

  (10)  Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας της παγκοσμιοποίησης, το πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχίσει να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες κατά την έννοια του άρθρου 238 του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι εν λόγω εξωτερικοί εμπειρογνώμονες θα πρέπει κατά κύριο λόγο να είναι εκπρόσωποι κρατικών αρχών, μεταξύ άλλων και από μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες, καθώς και πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, οικονομικών φορέων ή της κοινωνίας των πολιτών.

  Τροπολογία    14

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 11

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (11)  Σύμφωνα με τη δέσμευση της Επιτροπής για διασφάλιση της συνοχής και της απλούστευσης των προγραμμάτων χρηματοδότησης, η οποία περιλαμβάνεται στην ανακοίνωσή της, της 19ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Η επανεξέταση του προϋπολογισμού της ΕΕ»23, οι πόροι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από κοινού με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, εάν οι προβλεπόμενες δράσεις του προγράμματος επιδιώκουν στόχους κοινούς σε διάφορα χρηματοδοτικά μέσα, εξαιρουμένης ωστόσο της διπλής χρηματοδότησης. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συνοχή στη χρήση των πόρων της Ένωσης για τη στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών αρχών.

  (11)  Σύμφωνα με τη δέσμευση της Επιτροπής για διασφάλιση της συνοχής και της απλούστευσης των προγραμμάτων χρηματοδότησης, η οποία περιλαμβάνεται στην ανακοίνωσή της, της 19ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Η επανεξέταση του προϋπολογισμού της ΕΕ»23, οι πόροι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από κοινού με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, εάν οι προβλεπόμενες δράσεις του προγράμματος επιδιώκουν στόχους κοινούς σε διάφορα χρηματοδοτικά μέσα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που διατίθεται για το πρόγραμμα υπολογίζεται χωρίς να συνεκτιμάται το ενδεχόμενο απρόβλεπτων δαπανών, εξαιρουμένης ωστόσο της διπλής χρηματοδότησης. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συνοχή στη χρήση των πόρων της Ένωσης για τη στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών αρχών.

  __________________

  __________________

  23 COM (2010)700 τελικό

  23 COM (2010)700 τελικό

  Τροπολογία    15

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (11α)  Η αγορά του λογισμικού που απαιτείται για τη διενέργεια αυστηρών συνοριακών ελέγχων θα πρέπει να είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος. Επιπλέον, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η αγορά λογισμικού που μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να διευκολύνεται η ανταλλαγή δεδομένων.

  Τροπολογία    16

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 12

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (12)  Οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) πρόκειται να απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του προγράμματος. Επιμέρους διατάξεις θα πρέπει να περιγράφουν, αντίστοιχα, τα κοινά και τα εθνικά στοιχεία των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων. Επίσης, θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια τόσο το πεδίο εφαρμογής των δράσεων όσο και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής και των κρατών μελών.

  (12)  Οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) πρόκειται να απορροφήσουν μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του προγράμματος. Επιμέρους διατάξεις θα πρέπει να περιγράφουν, αντίστοιχα, τα κοινά και τα εθνικά στοιχεία των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων. Επίσης, θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια τόσο το πεδίο εφαρμογής των δράσεων όσο και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής και των κρατών μελών. Για να διασφαλιστεί η συνοχή και ο συντονισμός των δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων ΤΠ, το πρόγραμμα θα πρέπει να προβλέπει ότι η Επιτροπή καταρτίζει και επικαιροποιεί ένα πολυετές στρατηγικό σχέδιο για τα τελωνεία («ΠΣΣ-Τ»), με στόχο τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος που θα διασφαλίζει τη συνέπεια και τη διαλειτουργικότητα των τελωνειακών συστημάτων της Ένωσης.

  Τροπολογία    17

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (14α)   Όπως κατέδειξαν τα συμπεράσματα που περιέχονται στις δύο ειδικές εκθέσεις σχετικά με τον τομέα των τελωνείων που ενέκρινε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ήτοι η ειδική έκθεση αριθ. 19/2017, της 5ης Δεκεμβρίου 2017, με τίτλο «Διαδικασίες εισαγωγής: οι αδυναμίες του νομικού πλαισίου και η αναποτελεσματική εφαρμογή έχουν αντίκτυπο στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ» και η ειδική έκθεση αριθ. 26/2018, της 10ης Οκτωβρίου 2018, με τίτλο «Σειρά καθυστερήσεων στην υλοποίηση των συστημάτων ΤΠ των τελωνείων: τι έφταιξε;», οι δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων θα πρέπει να αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων που επισημαίνονται.

  Τροπολογία    18

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (14β)   Στις 4 Οκτωβρίου 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και την προστασία των ιδίων πόρων της Ένωσης. Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα συμπεράσματα που περιέχονται στο εν λόγω ψήφισμα.

  Τροπολογία    19

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 20

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (20)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Συναφώς, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.

  (20)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων και να αποφέρουν τα βέλτιστα αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Συναφώς, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.

  Τροπολογία    20

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των προσπαθειών των τελωνειακών αρχών για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της, τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας στο εσωτερικό της Ένωσης και την προστασία της Ένωσης από το αθέμιτο και παράνομο εμπόριο, με παράλληλη διευκόλυνση των νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

  1.  Με γνώμονα την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου τής όσο το δυνατόν στενότερης συνεργασίας μεταξύ όλων των τελωνειακών αρχών της Ένωσης, και προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η προστασία των κρατών μελών και να προστατεύεται η Ένωση από απάτες, αθέμιτες και παράνομες εμπορικές πρακτικές και ταυτόχρονα να προωθούνται οι νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, γενικός στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών αρχών για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της.

  Τροπολογία    21

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Ειδικός στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της εκπόνησης και ομοιόμορφης εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας και πολιτικής, καθώς και της τελωνειακής συνεργασίας και ανάπτυξης διοικητικών ικανοτήτων, όπως, μεταξύ άλλων, των ικανοτήτων των υπαλλήλων και της ανάπτυξης και λειτουργίας ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων.

  2.  Ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

   

  (1) η στήριξη της εκπόνησης και ομοιόμορφης εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας και πολιτικής, καθώς και της τελωνειακής συνεργασίας·

   

  (2) η συμβολή στην ανάπτυξη ικανοτήτων ΤΠ, η οποία συνίσταται στην ανάπτυξη, διατήρηση και λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 278 του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, και η διευκόλυνση μιας ομαλής μετάβασης σε ένα περιβάλλον και εμπόριο χωρίς χαρτί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού·

   

  (3) η χρηματοδότηση κοινών δράσεων, οι οποίες συνίστανται σε μηχανισμούς συνεργασίας που επιτρέπουν στους υπαλλήλους να διεξάγουν κοινές επιχειρησιακές δραστηριότητες στο πλαίσιο των βασικών αρμοδιοτήτων τους, να μοιράζονται την εμπειρία τους στον τομέα των τελωνείων και να συμμετέχουν στις προσπάθειες υλοποίησης της τελωνειακής πολιτικής·

   

  (4) η βελτίωση των ανθρωπίνων ικανοτήτων, με την υποστήριξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των τελωνειακών υπαλλήλων, ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν τον ρόλο τους με ομοιόμορφο τρόπο·

   

  (5) η υποστήριξη της καινοτομίας στον τομέα της τελωνειακής πολιτικής.

  Τροπολογία    22

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α.  Το πρόγραμμα εναρμονίζεται με άλλα προγράμματα δράσης και ταμεία της ΕΕ που έχουν παρόμοιους στόχους σε συναφείς τομείς, και αξιοποιεί συνέργειες με αυτά.

  Τροπολογία    23

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 2 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2β.  Η εφαρμογή του προγράμματος τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη εισαγωγής διακρίσεων.

  Τροπολογία    24

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 2 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2γ.  Το πρόγραμμα στηρίζει επίσης τη συνεχή αξιολόγηση και παρακολούθηση της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών, με γνώμονα τον εντοπισμό αδυναμιών και πιθανών βελτιώσεων.

  Τροπολογία    25

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εκτέλεση του προγράμματος για το διάστημα 2021 – 2027 ανέρχεται σε 950 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

  1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εκτέλεση του προγράμματος για το διάστημα 2021 – 2027 ανέρχεται σε 842 844 000 EUR σε τιμές 2018 (950 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).

  Τροπολογία    26

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να καλύψει δαπάνες για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου, αξιολόγησης και για άλλες δραστηριότητες διαχείρισης του προγράμματος και αξιολόγησης της επίτευξης των στόχων του. Επιπλέον, μπορεί να καλύψει δαπάνες για μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους του προγράμματος, καθώς και δαπάνες που συνδέονται με δίκτυα τεχνολογίας πληροφοριών τα οποία επικεντρώνονται στην επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής και άλλων μέσων τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που χρειάζεται σε σχέση με τη διαχείριση του προγράμματος.

  2.  Εφόσον είναι αναγκαίο και αιτιολογείται δεόντως, το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να καλύψει δαπάνες για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου, αξιολόγησης και για άλλες δραστηριότητες διαχείρισης του προγράμματος και αξιολόγησης των επιδόσεών του και της επίτευξης των στόχων του. Επιπλέον, μπορεί να καλύψει δαπάνες για μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας οι οποίες αναλαμβάνονται από την Επιτροπή και απευθύνονται στα κράτη μέλη και σε οικονομικούς φορείς, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους του προγράμματος, καθώς και δαπάνες που συνδέονται με δίκτυα τεχνολογίας πληροφοριών τα οποία επικεντρώνονται στην επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής και άλλων μέσων τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που χρειάζεται σε σχέση με τη διαχείριση του προγράμματος, στον βαθμό που οι εν λόγω δραστηριότητες απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

  Τροπολογία    27

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α.  Το πρόγραμμα δεν χρησιμοποιείται για την κάλυψη δαπανών που συνδέονται με την πιθανή αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Η Επιτροπή δεσμεύει, κατά την κρίση της, πόρους για την κάλυψη του κόστους που συνδέεται με την αποδέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου από όλα τα ενωσιακά τελωνειακά συστήματα και πλαίσια συνεργασίας, καθώς και με την άρση των νομικών υποχρεώσεών του στον τομέα αυτόν.

   

  Πριν από τη δέσμευση των πόρων αυτών, η Επιτροπή προβαίνει σε εκτίμηση του δυνητικού κόστους και ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις καταστούν διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν την εν λόγω εκτίμηση.

  Τροπολογία    28

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ)  άλλες τρίτες χώρες, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην ειδική συμφωνία η οποία καλύπτει τη συμμετοχή της τρίτης χώρας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία αυτή:

  γ)  άλλες τρίτες χώρες, υπό τους όρους που προβλέπονται στην ειδική συμφωνία σχετικά με τη συμμετοχή τρίτης χώρας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία αυτή:

  Τροπολογία    29

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  –  καθορίζει τους όρους συμμετοχής στα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των χρηματικών συνεισφορών στα επιμέρους προγράμματα και στα διοικητικά τους έξοδα. Οι συνεισφορές αυτές αποτελούν έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο [21 παράγραφος 5] του κανονισμού [2018/XXX] [ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός]·

  –  θεσπίζει τους όρους συμμετοχής στα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των χρηματικών συνεισφορών στα επιμέρους προγράμματα και στα διοικητικά τους έξοδα. Οι συνεισφορές αυτές αποτελούν έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·

  Τροπολογία    30

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Δράσεις που συμπληρώνουν ή υποστηρίζουν τις δράσεις που υλοποιούν τους στόχους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) [2018/XXX] [μέσο ΕΤΕ] είναι επίσης επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος.

  2.  Δράσεις που συμπληρώνουν ή υποστηρίζουν τις δράσεις που υλοποιούν τους στόχους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) [2018/XXX] [μέσο ΕΤΕ] ή/και συμπληρώνουν ή υποστηρίζουν τις δράσεις που υλοποιούν τους στόχους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) [2018/XXX] [πρόγραμμα για την καταπολέμηση της απάτης] είναι επίσης επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος.

  Τροπολογία    31

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  διαρθρωμένη συνεργασία βάσει έργων,

  β)  διαρθρωμένη συνεργασία βάσει έργων, όπως συνεργατική ανάπτυξη ΤΠ από ομάδα κρατών μελών,

  Τροπολογία    32

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ)  δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων των υπαλλήλων,

  δ)  δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων των υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών,

  Τροπολογία    33

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε – σημείο 3 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (3α)  δραστηριότητες παρακολούθησης, 

  Τροπολογία    34

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Δράσεις που συνίστανται στην ανάπτυξη και λειτουργία προσαρμογών ή επεκτάσεων των κοινών στοιχείων των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων για συνεργασία με τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα ή με διεθνείς οργανισμούς είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση όταν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ένωση. Η Επιτροπή θεσπίζει τις αναγκαίες διοικητικές ρυθμίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προβλέπουν χρηματοδοτική συνεισφορά από τους ενδιαφερόμενους τρίτους στις δράσεις αυτές.

  4.  Δράσεις που συνίστανται στην ανάπτυξη, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία προσαρμογών ή επεκτάσεων των κοινών στοιχείων των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων για συνεργασία με τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα ή με διεθνείς οργανισμούς είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση όταν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ένωση. Η Επιτροπή θεσπίζει τις αναγκαίες διοικητικές ρυθμίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προβλέπουν χρηματοδοτική συνεισφορά από τους ενδιαφερόμενους τρίτους στις δράσεις αυτές.

  Τροπολογία    35

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Οσάκις είναι επωφελές για την πραγματοποίηση των δράσεων που υλοποιούν τους στόχους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 3, εκπρόσωποι κρατικών αρχών, μεταξύ άλλων και από τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα δυνάμει του άρθρου 5, εκπρόσωποι διεθνών και άλλων σχετικών οργανισμών, οικονομικών φορέων και οργανώσεων που εκπροσωπούν τους οικονομικούς φορείς, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών, μπορούν να συμμετάσχουν ως εξωτερικοί εμπειρογνώμονες σε δράσεις που οργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος.

  1.  Οσάκις είναι επωφελές για την πραγματοποίηση των δράσεων που υλοποιούν τους στόχους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 3, εκπρόσωποι κρατικών αρχών, μεταξύ άλλων και από τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα δυνάμει του άρθρου 5, πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι διεθνών και άλλων σχετικών οργανισμών, οικονομικών φορέων και οργανώσεων που εκπροσωπούν τους οικονομικούς φορείς, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών, μπορούν να συμμετάσχουν ως εξωτερικοί εμπειρογνώμονες σε δράσεις που οργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος.

  Τροπολογία    36

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες επιλέγονται από την Επιτροπή βάσει των δεξιοτήτων, της πείρας και των γνώσεών τους σε σχέση με τη συγκεκριμένη δράση, κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

  3.  Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες επιλέγονται από την Επιτροπή βάσει των ικανοτήτων, της πείρας στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, και των σχετικών γνώσεών τους όσον αφορά τη συγκεκριμένη δράση που αναλαμβάνεται, κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Κατά την επιλογή επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ των εκπροσώπων των επιχειρήσεων και άλλων εμπειρογνωμόνων της κοινωνίας των πολιτών, και επίσης λαμβάνεται υπόψη η αρχή της ισότητας των φύλων. Ο κατάλογος εξωτερικών εμπειρογνωμόνων επικαιροποιείται και δημοσιοποιείται σε τακτική βάση.

  Τροπολογία    37

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Η διάθεση και η διαχείριση επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος γίνονται σύμφωνα με τον τίτλο VIII του δημοσιονομικού κανονισμού.

  1.  Η διάθεση και η διαχείριση επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος γίνονται σύμφωνα με τον τίτλο VIII του δημοσιονομικού κανονισμού, και ειδικότερα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της μη εισαγωγής διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης.

  Τροπολογία    38

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 190 του δημοσιονομικού κανονισμού, το πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτήσει έως και το 100 % των επιλέξιμων δαπανών μιας δράσης.

  1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 190 του δημοσιονομικού κανονισμού, το πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτήσει έως και το 100 % των επιλέξιμων δαπανών μιας δράσης, σύμφωνα με τη συνάφεια της δράσης και τον εκτιμώμενο αντίκτυπο.

  Τροπολογία    39

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μεριμνούν από κοινού για την ανάπτυξη και λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, των προδιαγραφών, των δοκιμών συμμόρφωσης, της εγκατάστασης, της συντήρησης, της εξέλιξης, της ασφάλειας, της διασφάλισης ποιότητας και του ελέγχου ποιότητας των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπονται στο πολυετές στρατηγικό σχέδιο για τα τελωνεία το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 12.

  1.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μεριμνούν από κοινού για την ανάπτυξη και λειτουργία των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπονται στο πολυετές στρατηγικό σχέδιο για τα τελωνεία το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 12, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, των προδιαγραφών, των δοκιμών συμμόρφωσης, της εγκατάστασης, της συντήρησης, της εξέλιξης, του εκσυγχρονισμού, της ασφάλειας, της διασφάλισης ποιότητας και του ελέγχου ποιότητάς τους.

  Τροπολογία    40

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  τον γενικό συντονισμό της ανάπτυξης και λειτουργίας ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων με στόχο τη λειτουργικότητα, τη διασυνδεσιμότητα και τη συνεχή βελτίωσή τους, καθώς και τη συγχρονισμένη υλοποίησή τους,

  β)  τον γενικό συντονισμό της ανάπτυξης και λειτουργίας ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων με στόχο τη λειτουργικότητα, την κυβερνοανθεκτικότητα, τη διασυνδεσιμότητα και τη συνεχή βελτίωσή τους, καθώς και τη συγχρονισμένη υλοποίησή τους,

  Τροπολογία    41

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ε α)  την αποτελεσματική και ταχεία επικοινωνία με τα κράτη μέλη και μεταξύ τους, με σκοπό τον εξορθολογισμό της διακυβέρνησης των ηλεκτρονικών συστημάτων της Ένωσης·

  Τροπολογία    42

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ε β)  την έγκαιρη και διαφανή επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους φορείς που ασχολούνται με την υλοποίηση συστημάτων ΤΠ σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών, ιδιαίτερα σχετικά με τις καθυστερήσεις όσον αφορά την υλοποίηση του ενωσιακού στοιχείου και των εθνικών στοιχείων, καθώς και τις δαπάνες που συνδέονται με τα εν λόγω στοιχεία. 

  Τροπολογία    43

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ)  την τακτική διαβίβαση στην Επιτροπή πληροφοριών σχετικών με τα μέτρα που λαμβάνουν προκειμένου οι αντίστοιχες αρχές ή οι οικονομικοί φορείς τους να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν πλήρως τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά συστήματα,

  δ)  την τακτική διαβίβαση στην Επιτροπή πληροφοριών σχετικών με τα μέτρα που λαμβάνουν προκειμένου οι οικείες αρχές ή οι οικείοι οικονομικοί φορείς να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν πλήρως και αποτελεσματικά τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά συστήματα,

  Τροπολογία    44

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Η Επιτροπή καταρτίζει και αναπροσαρμόζει πολυετές στρατηγικό σχέδιο για τα τελωνεία στο οποίο απαριθμούνται όλα τα καθήκοντα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και λειτουργία ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων και στο οποίο κάθε σύστημα, ή τμήμα αυτού, ταξινομείται ως:

  1.  Η Επιτροπή καταρτίζει και αναπροσαρμόζει πολυετές στρατηγικό σχέδιο για τον τομέα των τελωνείων στο οποίο απαριθμούνται όλα τα καθήκοντα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και λειτουργία ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων και στο οποίο κάθε σύστημα, ή τμήμα συστήματος, ταξινομείται ως:

  Τροπολογία    45

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  κοινό στοιχείο: στοιχείο των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων που αναπτύσσεται σε ενωσιακό επίπεδο, το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλα τα κράτη μέλη ή προσδιορίζεται από την Επιτροπή ως κοινό για λόγους αποδοτικότητας, ασφάλειας και εξορθολογισμού·

  α)  κοινό στοιχείο: στοιχείο των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων που αναπτύσσεται σε ενωσιακό επίπεδο, το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλα τα κράτη μέλη ή προσδιορίζεται από την Επιτροπή ότι είναι κοινό για λόγους αποδοτικότητας, ασφάλειας, εξορθολογισμού και αξιοπιστίας·

  Τροπολογία    46

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  εθνικό στοιχείο: στοιχείο των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων που αναπτύσσεται σε εθνικό επίπεδο, το οποίο είναι διαθέσιμο στο κράτος μέλος που το δημιούργησε ή συνέβαλε στην από κοινού δημιουργία του·

  β)  εθνικό στοιχείο: στοιχείο των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων που αναπτύσσεται σε εθνικό επίπεδο, το οποίο είναι διαθέσιμο στο κράτος μέλος που το δημιούργησε ή συνέβαλε στην από κοινού δημιουργία του, για παράδειγμα ως τμήμα έργου συνεργατικής ανάπτυξης ΤΠ από ομάδα κρατών μελών·

  Τροπολογία    47

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την ολοκλήρωση καθενός από τα καθήκοντα που τους ανατίθενται στο πλαίσιο του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου για τα τελωνεία που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Επίσης, υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που έχουν σημειώσει ως προς τα καθήκοντά τους.

  3.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την ολοκλήρωση καθενός από τα καθήκοντα που τους ανατίθενται στο πλαίσιο του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου για τα τελωνεία που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Επίσης, υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που έχουν σημειώσει ως προς τα καθήκοντά τους και, κατά περίπτωση, σχετικά με προβλεπόμενες καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους.

  Τροπολογία    48

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5.  Το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, η Επιτροπή καταρτίζει, με βάση τις ετήσιες αυτές εκθέσεις της παραγράφου 4, συγκεφαλαιωτική έκθεση όπου αξιολογείται η πρόοδος που σημειώθηκε από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή όσον αφορά την υλοποίηση του σχεδίου της παραγράφου 1, και δημοσιοποιεί την εν λόγω έκθεση.

  5.  Το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, η Επιτροπή καταρτίζει, με βάση τις ετήσιες αυτές εκθέσεις της παραγράφου 4, συγκεφαλαιωτική έκθεση όπου αξιολογείται η πρόοδος που σημειώθηκε από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή όσον αφορά την υλοποίηση του σχεδίου της παραγράφου 1, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με αναγκαίες προσαρμογές ή με καθυστερήσεις στην υλοποίηση του σχεδίου, και δημοσιοποιεί την εν λόγω έκθεση.

  Τροπολογία    49

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Το πρόγραμμα εκτελείται μέσω των πολυετών προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 108 του δημοσιονομικού κανονισμού.

  1.  Το πρόγραμμα εκτελείται μέσω των πολυετών προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα πολυετή προγράμματα εργασίας καθορίζουν, ιδιαίτερα, τους επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τη μέθοδο εφαρμογής και το συνολικό ύψος του χρηματοδοτικού σχεδίου. Επίσης, περιλαμβάνουν λεπτομερή περιγραφή των δράσεων προς χρηματοδότηση, ενδεικτικό ποσό που θα διατεθεί σε κάθε δράση, καθώς και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Τα πολυετή προγράμματα εργασίας κοινοποιούνται, κατά περίπτωση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  Τροπολογία    50

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Τα πολυετή προγράμματα εργασίας εγκρίνονται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

  2.  Τα πολυετή προγράμματα εργασίας εγκρίνονται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις και κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

  Τροπολογία    51

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α.  Τα πολυετή προγράμματα εργασιών αξιοποιούν τα διδάγματα που αντλήθηκαν από προηγούμενα προγράμματα.

  Τροπολογία    52

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Στο παράρτημα 2 παρατίθενται οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος ως προς την επίτευξη των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.

  1.  Σύμφωνα με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 41 παράγραφος 3 στοιχείο η) του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του προγράμματος. Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις περιλαμβάνει πληροφορίες τόσο για την πρόοδο όσο και για τις ελλείψεις.

  Τροπολογία    53

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 17, προκειμένου να τροποποιήσει το παράρτημα 2, με την αναθεώρηση και τη συμπλήρωση των δεικτών, εάν κρίνεται αναγκαίο, και να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις για την καθιέρωση ενός πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.

  2.  Στο παράρτημα 2 παρατίθενται οι δείκτες για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις του προγράμματος με γνώμονα την επίτευξη των ειδικών στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 3. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 17, προκειμένου να τροποποιήσει το παράρτημα 2, με την αναθεώρηση και τη συμπλήρωση των δεικτών, εάν κρίνεται αναγκαίο, και να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις για την καθιέρωση ενός πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης, προκειμένου να παράσχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο επικαιροποιημένες ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του προγράμματος.

  Τροπολογία    54

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η εκτέλεση του προγράμματος και τα αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Γι’ αυτόν τον σκοπό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες των ενωσιακών κονδυλίων.

  3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η εκτέλεση και τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι συγκρίσιμα και ολοκληρωμένα, και επίσης συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Γι’ αυτόν τον σκοπό, επιβάλλονται αναλογικές και συναφείς απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες των ενωσιακών κονδυλίων. Η Επιτροπή παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων δεδομένων που αφορούν τις επιδόσεις.

  Τροπολογία    55

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της εκτέλεσης του προγράμματος.

  2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διεξάγεται αμέσως μόλις υπάρξουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την εκτέλεσή του, αλλά το αργότερο τρία έτη από την έναρξη της εκτέλεσης του προγράμματος.

  Τροπολογία    56

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση παρουσιάζει τα πορίσματα που απαιτούνται για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στο πρόγραμμα μετά το 2027 και τους στόχους του.

  Τροπολογία    57

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος.

  3.  Αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τρία έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος.

  Τροπολογία    58

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

  4.  Η Επιτροπή υποβάλλει και ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της και τα αποκομισθέντα διδάγματα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

  Τροπολογία    59

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 16 – εδάφιο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Όταν τρίτη χώρα συμμετέχει στο πρόγραμμα βάσει απόφασης δυνάμει διεθνούς συμφωνίας ή δυνάμει οποιασδήποτε άλλης νομικής πράξης, η τρίτη χώρα παρέχει τα απαραίτητα δικαιώματα και την απαραίτητη πρόσβαση στον αρμόδιο διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ώστε να ασκούν τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους με ολοκληρωμένο τρόπο. Στην περίπτωση της OLAF, στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνεται το δικαίωμα διενέργειας ερευνών, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

  Όταν τρίτη χώρα συμμετέχει στο πρόγραμμα βάσει απόφασης δυνάμει διεθνούς συμφωνίας ή δυνάμει οποιασδήποτε άλλης νομικής πράξης, η τρίτη χώρα παρέχει τα απαραίτητα δικαιώματα και την απαραίτητη πρόσβαση στον αρμόδιο διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO),ώστε να ασκούν τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους με ολοκληρωμένο τρόπο. Στην περίπτωση της OLAF και της ΕΡΡΟ, στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνεται το δικαίωμα διενέργειας ερευνών, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου.

   

  __________________

   

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

   

  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

  Τροπολογία    60

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 19 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

  1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

  Τροπολογία    61

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 19 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.

  2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα, για τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, και για τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από τις εν λόγω χρηματοδοτούμενες δράσεις. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στη θεσμική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές συνδέονται με τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 3.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Το πρόγραμμα Τελωνεία θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα των τελωνείων για την περίοδο 2021-2027 και διαδέχεται το πρόγραμμα Τελωνεία 2020. Το πρόγραμμα συνεχίζει να διευκολύνει τον συντονισμό μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, καθώς και την ανάπτυξη ικανοτήτων, μεταξύ άλλων την κατάρτιση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να εξασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας της ΕΕ. Δυστυχώς, η μετάβαση σε μια δομή ηλεκτρονικών τελωνείων δεν ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Τελωνεία 2020 λόγω καθυστερήσεων σε ορισμένα τμήματα της σχετικής αρχιτεκτονικής ΤΠ. Ως εκ τούτου, ένα από τα βασικά σημεία στα οποία θα εστιάσει το πρόγραμμα Τελωνεία θα είναι η περαιτέρω ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση της υποδομής ΤΠ των τελωνείων.

  Η εισηγήτρια πιστεύει ότι το παρόν πρόγραμμα θα πρέπει να εναρμονίζεται με άλλα προγράμματα και ταμεία της ΕΕ, και να αξιοποιεί κάθε συνέργεια με αυτά, η δε εφαρμογή του θα πρέπει να τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη εισαγωγής διακρίσεων.

  Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός που διατίθεται για το παρόν πρόγραμμα δεν λαμβάνει υπόψη την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, και ειδικότερα από την τελωνειακή ένωση. Αυτή θα επιφέρει προφανώς πρόσθετο κόστος για τις χώρες που επηρεάζονται από τη σημαντική αυτή αλλαγή, όμως οι εν λόγω δαπάνες δεν θα πρέπει να καλυφθούν από το πρόγραμμα Τελωνεία.

  Όσον αφορά την τελωνειακή διαχείριση και τον τελωνειακό έλεγχο, η εισηγήτρια θεωρεί ότι πρόκειται για έναν δυναμικό τομέα, οι απαιτήσεις του οποίου αλλάζουν με την πολιτική και τη γενικότερη εξέλιξη της κοινωνίας. Επομένως, το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίξει τη διαχείριση των τελωνείων, ειδικότερα δε όσον αφορά την υποδομή ΤΠ, και να προσφέρει τη δυνατότητα για καινοτομία και για τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων στον τομέα της τελωνειακής πολιτικής. Οι τροπολογίες της εισηγήτριας αποσκοπούν στη συμπλήρωση της πρότασης στους εν λόγω τομείς.

  Η τελωνειακή ένωση αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ενιαίας αγοράς. Ο εκσυγχρονισμός των τελωνειακών διαδικασιών μπορεί να προωθήσει την οικονομική δραστηριότητα και μεγέθυνση με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και με τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών, καθώς και να εξασφαλίσει την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών. Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια θεωρεί ότι το πρόγραμμα για τα τελωνεία είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων αυτών.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (6.11.2018)

  προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων
  (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Ivan Štefanec

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία    1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (4α)  Το πρόγραμμα για τα τελωνεία θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη διευκόλυνση και τη βελτίωση του έργου των τελωνειακών αρχών όσον αφορά την είσπραξη των τελωνειακών δασμών, οι οποίοι αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τους προϋπολογισμούς της ΕΕ και των κρατών μελών. Εστιάζοντας στην ανάπτυξη ικανοτήτων ΤΠ και στην ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα των τελωνείων, το πρόγραμμα αυτό θα συμβάλει αποτελεσματικά στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της.

  Τροπολογία    2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (11α)  Ειδικότερα, το πρόγραμμα για τα τελωνεία πρέπει να είναι συνεκτικό και να αξιοποιεί τις συνέργειες με άλλα προγράμματα δράσης και ταμεία της ΕΕ που έχουν παρόμοιους στόχους σε συναφείς τομείς, όπως το πρόγραμμα Fiscalis, το πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης και το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά, καθώς και με το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το μέσο για τη διαχείριση των συνόρων και τις θεωρήσεις, το πρόγραμμα υποστήριξης των μεταρρυθμίσεων, το πρόγραμμα για την ψηφιακή Ευρώπη, τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και την απόφαση για τους ίδιους πόρους, που εφαρμόζουν κανονισμούς και τα μέτρα.

  Τροπολογία    3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 19

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (19)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και προσδιορίζουν συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, μέσω επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης διαχείρισης, και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης, σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική ενωσιακή χρηματοδότηση.

  (19)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και προσδιορίζουν συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, μέσω επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης διαχείρισης, και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης, σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική ενωσιακή χρηματοδότηση. Η συνολική εφαρμογή του προγράμματος για τα τελωνεία, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων που χρηματοδοτούνται βάσει αυτού εν όλω ή εν μέρει από τον προϋπολογισμό, θα πρέπει να τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων.

  Τροπολογία    4

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εκτέλεση του προγράμματος για το διάστημα 2021 – 2027 ανέρχεται σε 950 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

  1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εκτέλεση του προγράμματος για το διάστημα 2021 – 2027 ανέρχεται σε 842 844 000 EUR σε τιμές 2018 (δηλ. 950 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).

  Τροπολογία    5

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες επιλέγονται από την Επιτροπή βάσει των δεξιοτήτων, της πείρας και των γνώσεών τους σε σχέση με τη συγκεκριμένη δράση, κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

  3.  Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες επιλέγονται από την Επιτροπή βάσει των δεξιοτήτων, της πείρας και των γνώσεών τους σε σχέση με τη συγκεκριμένη δράση, κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και να επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ επιχειρηματικών αντιπροσώπων και άλλων εμπειρογνωμόνων της κοινωνίας των πολιτών. Κατά τη διαδικασία επιλογής λαμβάνεται υπόψη η ισορροπία μεταξύ των φύλων στους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, με βάση την αρχή της ισότητας των φύλων. Ο κατάλογος των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων ενημερώνεται και δημοσιοποιείται τακτικά.

  Τροπολογία    6

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 19 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.

  2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  IMCO

  14.6.2018

   

   

   

  Γνωμοδότηση της

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  BUDG

  14.6.2018

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

  Ημερομηνία ορισμού

  Ivan Štefanec

  11.7.2018

  Εξέταση στην επιτροπή

  24.9.2018

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  5.11.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  26

  2

  2

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jean Arthuis, Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Ελευθέριος Συναδινός, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Michael Detjen, Stefan Gehrold

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  26

  +

  ALDE

  Jean Arthuis, Gérard Deprez

  ECR

  Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

  PPE

  Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

  S&D

  Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Indrek Tarand

  2

  -

  ENF

  André Elissen

  NI

  Eleftherios Synadinos

  2

  0

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Marco Zanni

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (21.11.2018)

  προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων
  (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Wolf Klinz

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τα τελωνεία συμβάλλουν στη διαφύλαξη των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών. Δεδομένου ότι αποτελεί έναν από τους σημαντικούς παραδοσιακούς ίδιους πόρους της Ένωσης, παραμένει ένα από τα κεντρικά σημεία ενδιαφέροντος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού.

  Το πρόγραμμα Τελωνεία θα έχει επιπτώσεις στα έσοδα της Ένωσης και των κρατών μελών. Αν και δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί ποσοτικά, το πρόγραμμα πρέπει να διευκολύνει και να εξορθολογίσει το έργο των τελωνειακών αρχών όσον αφορά την είσπραξη των δασμών, αλλά και του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης κατά την εισαγωγή. Με τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου έργου μέσω της συνεργασίας και της ανάπτυξης των ικανοτήτων ΤΠ και των ικανοτήτων των υπαλλήλων, οι τελωνειακές διοικήσεις θα προστατεύουν με αποδοτικότερο τρόπο τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και των κρατών μελών.

  Το νέο πρόγραμμα για τα τελωνεία πρέπει να είναι συνεκτικό και να αξιοποιεί τις συνέργειες με άλλα προγράμματα δράσης και ταμεία της ΕΕ που έχουν παρόμοιους στόχους σε συναφείς τομείς, όπως το πρόγραμμα Fiscalis, το πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης και το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά, καθώς και με το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το μέσο για τη διαχείριση των συνόρων και τις θεωρήσεις, το πρόγραμμα υποστήριξης των μεταρρυθμίσεων, το πρόγραμμα για την ψηφιακή Ευρώπη, τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και την απόφαση για τους ίδιους πόρους, που εφαρμόζουν κανονισμούς και τα μέτρα.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία    1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 19/2017 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2017, με τίτλο «Διαδικασίες εισαγωγής: Αντίκτυπος στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, λόγω αδυναμιών του νομοθετικού πλαισίου και η αναποτελεσματικής εφαρμογής »,

  Τροπολογία    2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική αναφορά 4 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 26/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 10ης Οκτωβρίου 2018, με τίτλο «Σειρά καθυστερήσεων στην υλοποίηση των συστημάτων ΤΠ των τελωνείων: τι έφταιξε;»,

  Τροπολογία    3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική αναφορά 4 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 4ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και την προστασία των ιδίων πόρων της ΕΕ (2018/2747 (RSP)),

  Τροπολογία    4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (1)  Το πρόγραμμα Τελωνεία 2020 που θεσπίστηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1294/201318 και τα προηγούμενα προγράμματα έχουν συμβάλει σημαντικά στη διευκόλυνση και την ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας. Πολλές από τις δραστηριότητες στον τομέα των τελωνείων είναι διασυνοριακής φύσης, εμπλέκουν και επηρεάζουν όλα τα κράτη μέλη, και επομένως δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αποδοτικά και αποτελεσματικά από κάθε κράτος μέλος χωριστά. Ένα πρόγραμμα για τα τελωνεία σε επίπεδο Ένωσης, που εφαρμόζεται από την Επιτροπή, παρέχει στα κράτη μέλη ενωσιακό πλαίσιο για την ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων συνεργασίας, το οποίο είναι πιο αποδοτικό από οικονομική άποψη σε σχέση με τη διαμόρφωση διμερούς ή πολυμερούς πλαισίου συνεργασίας από κάθε κράτος μέλος χωριστά. Επομένως, είναι σκόπιμο να συνεχίσει η Ένωση να χρηματοδοτεί δραστηριότητες στον τομέα των τελωνείων, με τη θέσπιση ενός νέου προγράμματος στον ίδιο τομέα, του προγράμματος Τελωνεία.

  (1)   Το πρόγραμμα Τελωνεία 2020 που θεσπίστηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1294/201318 και τα προηγούμενα προγράμματα έχουν συμβάλει σημαντικά στη διευκόλυνση και την ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας. Πολλές από τις δραστηριότητες στον τομέα των τελωνείων είναι διασυνοριακής φύσης, εμπλέκουν και επηρεάζουν όλα τα κράτη μέλη, και επομένως δεν μπορούν πάντα να πραγματοποιηθούν αποδοτικά και αποτελεσματικά από κάθε κράτος μέλος χωριστά. Ένα πρόγραμμα για τα τελωνεία σε επίπεδο Ένωσης, που εφαρμόζεται από την Επιτροπή, παρέχει στα κράτη μέλη ενωσιακό πλαίσιο για την ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων συνεργασίας, το οποίο είναι πιο αποδοτικό από οικονομική άποψη σε σχέση με τη διαμόρφωση διμερούς ή πολυμερούς πλαισίου συνεργασίας από κάθε κράτος μέλος χωριστά. Επιπλέον, επιβάλλεται να εξασφαλιστεί ένα πρόγραμμα τελωνείων που να συμβάλλει σε εναρμονισμένους και τυποποιημένους τελωνειακούς ελέγχους σε όλα τα σημεία εισόδου, διότι η ανισορροπία στη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων από τα κράτη μέλη εμποδίζει την αποτελεσματική λειτουργία της τελωνειακής ένωσης. Επιπλέον, ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό τελωνειακό πρόγραμμα διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση του οικονομικού συμφέροντος της ΕΕ. Επομένως, είναι σκόπιμο να συνεχίσει η Ένωση να χρηματοδοτεί δραστηριότητες στον τομέα των τελωνείων, με τη θέσπιση ενός νέου προγράμματος στον ίδιο τομέα, του προγράμματος Τελωνεία.

  _________________

  _________________

  18 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1294/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2014-2020 (Τελωνεία 2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 624/2007/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 209).

  18 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1294/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2014-2020 (Τελωνεία 2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 624/2007/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 209).

  Τροπολογία    5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (1α)  Η τελωνειακή ένωση αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνασπισμούς στον κόσμο, και έχει ουσιαστική σημασία για την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς προς όφελος των επιχειρήσεων και των πολιτών. Στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία όσον αφορά την τελωνειακή απάτη, η οποία έχει προκαλέσει σημαντική απώλεια εσόδων για τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβε ότι μια ισχυρότερη και πιο φιλόδοξη Ευρώπη μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν της διατεθούν ενισχυμένα οικονομικά μέσα και ζήτησε, στο πλαίσιο αυτό, τη συνεχή στήριξη των υφιστάμενων πολιτικών, την αύξηση των πόρων για τα εμβληματικά προγράμματα της Ένωσης, και τη χρηματοδότηση των πρόσθετων ευθυνών με πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα.

   

  _________________

   

  1a P8_TA(2018)0075 : Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

  Τροπολογία    6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (2)  Η τελωνειακή ένωση έχει εξελιχθεί σημαντικά την τελευταία πεντηκονταετία και οι τελωνειακές διοικήσεις επιτελούν πλέον ευρύ φάσμα καθηκόντων στα σύνορα. Ενεργώντας από κοινού, εργάζονται για τη διευκόλυνση του εμπορίου και τη μείωση της γραφειοκρατίας, εισπράττουν έσοδα για τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τον προϋπολογισμό της Ένωσης, αλλά και προστατεύουν τους πολίτες από τρομοκρατικές, υγειονομικές, περιβαλλοντικές και άλλες απειλές. Ειδικότερα, με τη θέσπιση του κοινού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων σε επίπεδο ΕΕ19 και του τελωνειακού ελέγχου της διακίνησης μεγάλων ποσών σε μετρητά για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τα τελωνεία αναλαμβάνουν πρωταρχικό ρόλο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Λόγω αυτής της ευρείας αποστολής, ουσιαστικά τα τελωνεία αποτελούν πλέον την κύρια αρχή για τον έλεγχο των εμπορευμάτων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα Τελωνεία δεν θα πρέπει να καλύπτει μόνο την τελωνειακή συνεργασία, αλλά η στήριξή του θα πρέπει να επεκτείνεται και στην ευρύτερη αποστολή των τελωνειακών αρχών, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, ήτοι την εποπτεία του διεθνούς εμπορίου της Ένωσης, την εφαρμογή των εξωτερικών πτυχών της εσωτερικής αγοράς, της κοινής εμπορικής πολιτικής και των λοιπών κοινών πολιτικών της Ένωσης που έχουν σχέση με το εμπόριο, καθώς και στη συνολική ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Επομένως, η νομική βάση θα καλύπτει την τελωνειακή συνεργασία (άρθρο 33 της ΣΛΕΕ), την εσωτερική αγορά (άρθρο 114 της ΣΛΕΕ) και την εμπορική πολιτική (άρθρο 207 της ΣΛΕΕ).

  (2)  Η τελωνειακή ένωση έχει εξελιχθεί σημαντικά την τελευταία πεντηκονταετία και οι τελωνειακές διοικήσεις επιτελούν πλέον ευρύ φάσμα καθηκόντων στα σύνορα. Ενεργώντας από κοινού, εργάζονται για τη διευκόλυνση του εμπορίου και τη μείωση της γραφειοκρατίας, εισπράττουν έσοδα για τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τον προϋπολογισμό της Ένωσης, αλλά και συμβάλλουν στην προστασία των πολιτών από τρομοκρατικές, υγειονομικές, περιβαλλοντικές και άλλες απειλές. Ειδικότερα, με τη θέσπιση του κοινού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων σε επίπεδο ΕΕ19 και του τελωνειακού ελέγχου της διακίνησης μεγάλων ποσών σε μετρητά για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τα τελωνεία αναλαμβάνουν πρωταρχικό ρόλο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Λόγω αυτής της ευρείας αποστολής, ουσιαστικά τα τελωνεία αποτελούν πλέον την κύρια αρχή για τον έλεγχο των εμπορευμάτων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα Τελωνεία δεν θα πρέπει να καλύπτει μόνο την τελωνειακή συνεργασία, αλλά η στήριξή του θα πρέπει να επεκτείνεται και στην ευρύτερη αποστολή των τελωνειακών αρχών, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, ήτοι την εποπτεία του διεθνούς εμπορίου της Ένωσης, την εφαρμογή των εξωτερικών πτυχών της εσωτερικής αγοράς, της κοινής εμπορικής πολιτικής και των λοιπών κοινών πολιτικών της Ένωσης που έχουν σχέση με το εμπόριο, καθώς και στη συνολική ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Επομένως, η νομική βάση θα καλύπτει την τελωνειακή συνεργασία (άρθρο 33 της ΣΛΕΕ), την εσωτερική αγορά (άρθρο 114 της ΣΛΕΕ) και την εμπορική πολιτική (άρθρο 207 της ΣΛΕΕ).

  _________________

  _________________

  19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en

  19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en

  Αιτιολόγηση

  Υπάρχουν πολλά άλλα στοιχεία που συμβάλλουν στην προστασία των πολιτών στους τομείς αυτούς.

  Τροπολογία    7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (3)  Παρέχοντας πλαίσιο για δράσεις που αποβλέπουν στη στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών αρχών, το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλλει στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της· στην προστασία της Ένωσης από το αθέμιτο και παράνομο εμπόριο, με παράλληλη υποστήριξη των νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων· στη διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας της Ένωσης και των κατοίκων της· και στη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να μπορούν να επωφεληθούν από όλες τις δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς και του παγκόσμιου εμπορίου.

  (3)  Παρέχοντας πλαίσιο για δράσεις που αποβλέπουν στη στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών αρχών, αποβλέποντας στην επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου όλες οι τελωνειακές αρχές της Ένωσης να συνεργάζονται σαν να αποτελούσαν μία ενιαία αρχή, το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλλει στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της, στην προστασία της Ένωσης από το αθέμιτο και παράνομο εμπόριο, με παράλληλη υποστήριξη των νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων· στη διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας της Ένωσης και των κατοίκων της· και στη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου, ούτως ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μπορούν να επωφεληθούν από όλες τις δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς και του παγκόσμιου εμπορίου.

  Τροπολογία    8

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (3α)  Η ικανότητα των κρατών μελών να αντιδρούν στις προκλήσεις που δημιουργούν τα συνεχώς εξελισσόμενα παγκόσμια επιχειρηματικά μοντέλα και αλυσίδες εφοδιασμού, ιδίως με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, εξαρτάται όχι μόνο από το ανθρώπινο στοιχείο και τη διαθεσιμότητα και την ορθή λειτουργία σύγχρονου και αξιόπιστου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων, αλλά και από την πλήρη και βιώσιμη εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων των τελωνείων της Ένωσης. Οι προκλήσεις αυτές δίνουν έμφαση στην ανάγκη επιβολής της συνεργασίας μεταξύ εθνικών τελωνειακών αρχών προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική είσπραξη των τελωνειακών δασμών και να προστατεύεται η ενιαία αγορά από την απάτη, τα παράνομα αγαθά και τις εξωτερικές απειλές.

  Τροπολογία    9

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (7)  Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν βάσει του προγράμματος Τελωνεία 2020 αποδείχθηκαν επαρκείς και θα πρέπει, επομένως, να διατηρηθούν. Προκειμένου να εξασφαλιστεί περισσότερη απλούστευση και ευελιξία στην εκτέλεση του προγράμματος και έτσι να επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι του, ο καθορισμός των δράσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο σε επίπεδο συνολικότερων κατηγοριών και να παρέχεται κατάλογος ενδεικτικών παραδειγμάτων συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Μέσω της συνεργασίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων, το πρόγραμμα Τελωνεία αναμένεται επίσης να προάγει και να στηρίζει την αφομοίωση και την αξιοποίηση της καινοτομίας με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ικανότητας υλοποίησης των βασικών προτεραιοτήτων των τελωνείων.

  (7)  Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν βάσει του προγράμματος Τελωνεία 2020 αποδείχθηκαν επαρκείς και θα πρέπει, επομένως, να διατηρηθούν. Προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη απλούστευση και ευελιξία στην εκτέλεση του προγράμματος και έτσι να επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι του, ο καθορισμός των δράσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο σε επίπεδο συνολικότερων κατηγοριών και να παρέχεται κατάλογος ενδεικτικών παραδειγμάτων συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Μέσω της συνεργασίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων, το πρόγραμμα Τελωνεία αναμένεται επίσης να προάγει και να στηρίζει την αφομοίωση και την αξιοποίηση της καινοτομίας με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ικανότητας υλοποίησης των βασικών προτεραιοτήτων των τελωνείων.

  Τροπολογία    10

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 8

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (8)  Ο κανονισμός [2018/XXX] θεσπίζει, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, το μέσο για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων22 («Μέσο ΕΤΕ»). Για τη διαφύλαξη της συνεκτικότητας και του οριζόντιου συντονισμού όλων των δράσεων συνεργασίας που αφορούν τα τελωνεία και τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων, η υλοποίηση του συνόλου των δράσεων αυτών είναι σκόπιμο να γίνει βάσει ενιαίας νομικής πράξης και ενιαίου συνόλου κανόνων, ήτοι του παρόντος κανονισμού. Ως εκ τούτου, με το μέσο ΕΤΕ θα πρέπει να παρέχεται στήριξη αποκλειστικά για την προμήθεια, συντήρηση και αναβάθμιση του επιλέξιμου εξοπλισμού, ενώ μέσω του παρόντος προγράμματος θα πρέπει να παρέχεται στήριξη για κάθε άλλη σχετική δράση, όπως οι δράσεις συνεργασίας για την εκτίμηση των αναγκών σε εξοπλισμό ή, κατά περίπτωση, η κατάρτιση σε σχέση με τον εξοπλισμό που αποκτάται.

  (8)  Ο κανονισμός [2018/XXX] θεσπίζει, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, το μέσο για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων22 («Μέσο ΕΤΕ»). Για τη διαφύλαξη της συνεκτικότητας και του οριζόντιου συντονισμού όλων των δράσεων συνεργασίας που αφορούν τα τελωνεία και τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων, η υλοποίηση του συνόλου των δράσεων αυτών είναι σκόπιμο να γίνει βάσει ενιαίας νομικής πράξης και ενιαίου συνόλου κανόνων, πράγμα που αντιπροσωπεύει ο παρών κανονισμός. Ως εκ τούτου, με το μέσο ΕΤΕ θα πρέπει να παρέχεται στήριξη αποκλειστικά για την προμήθεια, συντήρηση και αναβάθμιση του επιλέξιμου εξοπλισμού, ενώ μέσω του παρόντος προγράμματος θα πρέπει να παρέχεται στήριξη για κάθε άλλη σχετική δράση, όπως οι δράσεις συνεργασίας για την εκτίμηση των αναγκών σε εξοπλισμό ή, κατά περίπτωση, η κατάρτιση σε σχέση με τον εξοπλισμό που αποκτάται.

  _________________

  _________________

  22 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων, μέσου για χρηματοδοτική στήριξη για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων.

  22 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων, μέσου για χρηματοδοτική στήριξη για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων.

  Τροπολογία    11

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 10

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (10)  Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας της παγκοσμιοποίησης, το πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες κατά την έννοια του άρθρου 238 του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι εν λόγω εξωτερικοί εμπειρογνώμονες θα πρέπει κατά κύριο λόγο να είναι εκπρόσωποι κρατικών αρχών, μεταξύ άλλων και από μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, οικονομικών φορέων ή της κοινωνίας των πολιτών.

  (10)  Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας της παγκοσμιοποίησης, το πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες κατά την έννοια του άρθρου 238 του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι εν λόγω εξωτερικοί εμπειρογνώμονες θα πρέπει κατά κύριο λόγο να είναι εκπρόσωποι κρατικών αρχών, μεταξύ άλλων και από μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες, καθώς και πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, οικονομικών φορέων ή της κοινωνίας των πολιτών.

  Τροπολογία    12

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 12

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (12)  Οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) πρόκειται να απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του προγράμματος. Επιμέρους διατάξεις θα πρέπει να περιγράφουν, αντίστοιχα, τα κοινά και τα εθνικά στοιχεία των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων. Επίσης, θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια τόσο το πεδίο εφαρμογής των δράσεων όσο και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής και των κρατών μελών.

  (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

  Τροπολογία    13

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 14

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (14)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί μέσω προγραμμάτων εργασίας. Λαμβανομένου υπόψη του μεσομακροπρόθεσμου χαρακτήρα των επιδιωκόμενων στόχων και βάσει της πείρας που έχει αποκτηθεί με την πάροδο του χρόνου, τα προγράμματα εργασίας θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτουν περισσότερα του ενός έτη. Με τη μετάβαση από τα ετήσια στα πολυετή προγράμματα θα μειωθεί ο διοικητικός φόρτος τόσο για την Επιτροπή όσο και για τα κράτη μέλη.

  (14)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί μέσω προγραμμάτων εργασίας. Λαμβανομένου υπόψη του μεσομακροπρόθεσμου χαρακτήρα των επιδιωκόμενων στόχων και βάσει της πείρας που έχει αποκτηθεί με την πάροδο του χρόνου, τα προγράμματα εργασίας δύνανται να καλύπτουν περισσότερα του ενός έτη αλλά όχι περισσότερα από τρία έτη, προκειμένου να επιτρέπονται προσαρμογές, όπου χρειάζεται. Με τη μετάβαση από τα ετήσια στα πολυετή προγράμματα θα μπορούσε να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος τόσο για την Επιτροπή όσο και για τα κράτη μέλη.

  Τροπολογία    14

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 17

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (17)  Με στόχο την κατάλληλη προσαρμογή στις αλλαγές των προτεραιοτήτων πολιτικής, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την τροποποίηση του καταλόγου δεικτών μέτρησης της επίτευξης των ειδικών στόχων του προγράμματος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να πραγματοποιεί τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

  (17)  Με στόχο την κατάλληλη προσαρμογή στις αλλαγές των προτεραιοτήτων πολιτικής, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την τροποποίηση του καταλόγου δεικτών μέτρησης της επίτευξης των ειδικών στόχων του προγράμματος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να πραγματοποιεί τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

  Τροπολογία    15

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των προσπαθειών των τελωνειακών αρχών για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της, τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας στο εσωτερικό της Ένωσης και την προστασία της Ένωσης από το αθέμιτο και παράνομο εμπόριο, με παράλληλη διευκόλυνση των νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

  1.  Λαμβανομένου υπόψη του μακροπρόθεσμου στόχου όλες οι τελωνειακές αρχές της ΕΕ να συνεργάζονται σαν να ήταν μία ενιαία αρχή, γενικός στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των προσπαθειών των τελωνειακών αρχών για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της, τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας στο εσωτερικό της Ένωσης και την προστασία της Ένωσης από το αθέμιτο και παράνομο εμπόριο, με παράλληλη διευκόλυνση των νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

  Τροπολογία    16

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Ειδικός στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της εκπόνησης και ομοιόμορφης εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας και πολιτικής, καθώς και της τελωνειακής συνεργασίας και ανάπτυξης διοικητικών ικανοτήτων, όπως, μεταξύ άλλων, των ικανοτήτων των υπαλλήλων και της ανάπτυξης και λειτουργίας ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων.

  2.  Ειδικός στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της εκπόνησης και ομοιόμορφης εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας και πολιτικής, η στήριξη της τελωνειακής συνεργασίας και ανάπτυξης διοικητικών ικανοτήτων, όπως, μεταξύ άλλων, των ικανοτήτων των υπαλλήλων και της έγκαιρης ανάπτυξης, εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων καθώς και η ομαλή μετάβαση σε ένα περιβάλλον και εμπόριο χωρίς χαρτί σύμφωνα με το πολυετές στρατηγικό σχέδιο για τα τελωνεία που ορίζεται στο άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού. Αξιοσημείωτο είναι το στοιχείο εξοικονόμησης κόστους για τα κράτη μέλη που απορρέει από το πρόγραμμα, καθώς παρέχει υποδομή και ικανότητες που δεν χρειάζεται να αναπτυχθούν και να επικαλυφθούν από τους εθνικούς τελωνειακούς προϋπολογισμούς.

  Τροπολογία    17

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α.  Το πρόγραμμα στηρίζει επίσης τη συνεχή αξιολόγηση και παρακολούθηση της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών με σκοπό τον εντοπισμό αδυναμιών και πιθανών βελτιώσεων.

  Τροπολογία    18

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εκτέλεση του προγράμματος για το διάστημα 2021 – 2027 ανέρχεται σε 950 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

  1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εκτέλεση του προγράμματος για το διάστημα 2021 – 2027 ανέρχεται σε 842 844 000 EUR σε τιμές 2018 (δηλ. 950 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).

  Τροπολογία    19

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να καλύψει δαπάνες για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου, αξιολόγησης και για άλλες δραστηριότητες διαχείρισης του προγράμματος και αξιολόγησης της επίτευξης των στόχων του. Επιπλέον, μπορεί να καλύψει δαπάνες για μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους του προγράμματος, καθώς και δαπάνες που συνδέονται με δίκτυα τεχνολογίας πληροφοριών τα οποία επικεντρώνονται στην επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής και άλλων μέσων τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που χρειάζεται σε σχέση με τη διαχείριση του προγράμματος.

  2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να καλύψει δαπάνες για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου, αξιολόγησης και για άλλες δραστηριότητες διαχείρισης του προγράμματος και αξιολόγησης των επιδόσεων και της επίτευξης των στόχων του. Επιπλέον, μπορεί να καλύψει δαπάνες για μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους του προγράμματος, καθώς και δαπάνες που συνδέονται με δίκτυα τεχνολογίας πληροφοριών τα οποία επικεντρώνονται στην επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής και άλλων μέσων τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που χρειάζεται σε σχέση με τη διαχείριση του προγράμματος.

  Τροπολογία    20

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Όσον αφορά την επικείμενη απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, οι συνέπειες και το κόστος αποδέσμευσης του Ηνωμένου Βασιλείου ως κράτους μέλους από όλα τα υπάρχοντα τελωνειακά ηλεκτρονικά συστήματα που χρηματοδοτούνται από το Τελωνείο 2020 δεν μπορούν να εκτιμηθούν με ακρίβεια σε αυτό το σημείο, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να τηρείται ενήμερο όταν διατίθενται δεδομένα.

  Τροπολογία    21

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Δράσεις που συμπληρώνουν ή υποστηρίζουν τις δράσεις που υλοποιούν τους στόχους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) [2018/XXX] [μέσο ΕΤΕ] είναι επίσης επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος.

  2.  Δράσεις που συμπληρώνουν ή υποστηρίζουν τις δράσεις που υλοποιούν τους στόχους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) [2018/XXX] [μέσο ΕΤΕ] και/ή συμπληρώνουν ή υποστηρίζουν τις δράσεις που υλοποιούν τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) [2018/XXX] [Πρόγραμμα για την καταπολέμηση της απάτης] είναι επίσης επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος.

  Τροπολογία    22

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  διαρθρωμένη συνεργασία βάσει έργων,

  β)  διαρθρωμένη συνεργασία βάσει έργων, όπως συνεργατική ανάπτυξη ΤΠ από ομάδα κρατών μελών·

  Τροπολογία    23

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε – σημείο 3 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3α.  δραστηριότητες παρακολούθησης

  Τροπολογία    24

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Δράσεις που συνίστανται στην ανάπτυξη και λειτουργία προσαρμογών ή επεκτάσεων των κοινών στοιχείων των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων για συνεργασία με τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα ή με διεθνείς οργανισμούς είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση όταν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ένωση. Η Επιτροπή θεσπίζει τις αναγκαίες διοικητικές ρυθμίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προβλέπουν χρηματοδοτική συνεισφορά από τους ενδιαφερόμενους τρίτους στις δράσεις αυτές.

  4.  Δράσεις που συνίστανται στην ανάπτυξη, την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία προσαρμογών ή επεκτάσεων των κοινών στοιχείων των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων για συνεργασία με τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα ή με διεθνείς οργανισμούς είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση όταν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ένωση. Η Επιτροπή θεσπίζει τις αναγκαίες διοικητικές ρυθμίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προβλέπουν χρηματοδοτική συνεισφορά από τους ενδιαφερόμενους τρίτους στις δράσεις αυτές.

  Τροπολογία    25

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Οσάκις είναι επωφελές για την πραγματοποίηση των δράσεων που υλοποιούν τους στόχους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 3, εκπρόσωποι κρατικών αρχών, μεταξύ άλλων και από τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα δυνάμει του άρθρου 5, εκπρόσωποι διεθνών και άλλων σχετικών οργανισμών, οικονομικών φορέων και οργανώσεων που εκπροσωπούν τους οικονομικούς φορείς, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών, μπορούν να συμμετάσχουν ως εξωτερικοί εμπειρογνώμονες σε δράσεις που οργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος.

  1.  Οσάκις είναι επωφελές για την πραγματοποίηση των δράσεων που υλοποιούν τους στόχους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 3, εκπρόσωποι κρατικών αρχών, μεταξύ άλλων και από τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα δυνάμει του άρθρου 5, πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι διεθνών και άλλων σχετικών οργανισμών, οικονομικών φορέων και οργανώσεων που εκπροσωπούν τους οικονομικούς φορείς, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών, μπορούν να συμμετάσχουν ως εξωτερικοί εμπειρογνώμονες σε δράσεις που οργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος.

  Τροπολογία    26

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες επιλέγονται από την Επιτροπή βάσει των δεξιοτήτων, της πείρας και των γνώσεών τους σε σχέση με τη συγκεκριμένη δράση, κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

  3.  Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες επιλέγονται από την Επιτροπή βάσει των δεξιοτήτων, της πείρας και των γνώσεών τους σε σχέση με τη συγκεκριμένη δράση, κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της ισότητας των φύλων.

  Τροπολογία    27

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Ο κατάλογος εξωτερικών εμπειρογνωμόνων επικαιροποιείται και δημοσιοποιείται σε τακτική βάση.

  Τροπολογία    28

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μεριμνούν από κοινού για την ανάπτυξη και λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, των προδιαγραφών, των δοκιμών συμμόρφωσης, της εγκατάστασης, της συντήρησης, της εξέλιξης, της ασφάλειας, της διασφάλισης ποιότητας και του ελέγχου ποιότητας των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπονται στο πολυετές στρατηγικό σχέδιο για τα τελωνεία το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 12.

  1.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν από κοινού την ανάπτυξη και λειτουργία των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων που παρατίθενται στο πολυετές στρατηγικό σχέδιο για τα τελωνεία το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 12, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, των προδιαγραφών, των δοκιμών συμμόρφωσης, της εγκατάστασης, της συντήρησης, της εξέλιξης, του εκσυγχρονισμού, της ασφάλειας, της διασφάλισης ποιότητας και του ελέγχου ποιότητάς τους.

  Τροπολογία    29

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1α.  Το νέο πρόγραμμα για τα τελωνεία πρέπει να είναι συνεκτικό και να αξιοποιεί τις συνέργειες με άλλα προγράμματα δράσης και ταμεία της ΕΕ που έχουν παρόμοιους στόχους σε συναφείς τομείς, όπως το πρόγραμμα Fiscalis, το πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης και το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά, καθώς και με το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Ολοκληρωμένο Ταμείο Διαχείρισης των Συνόρων (Μέσο Χρηματοδοτικής Υποστήριξης για τον Εξοπλισμό Τελωνειακού Ελέγχου και το μέσο για τη διαχείριση των συνόρων και τις θεωρήσεις), το πρόγραμμα υποστήριξης των μεταρρυθμίσεων, το πρόγραμμα για την ψηφιακή Ευρώπη, τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και την απόφαση για τους ίδιους πόρους, που εφαρμόζουν κανονισμούς και μέτρα.

  Τροπολογία    30

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  τον γενικό συντονισμό της ανάπτυξης και λειτουργίας ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων με στόχο τη λειτουργικότητα, τη διασυνδεσιμότητα και τη συνεχή βελτίωσή τους, καθώς και τη συγχρονισμένη υλοποίησή τους,

  β)  τον γενικό συντονισμό της ανάπτυξης και λειτουργίας ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων με στόχο τη λειτουργικότητα, την κυβερνοανθεκτικότητα, τη διασυνδεσιμότητα και τη συνεχή βελτίωσή τους, καθώς και τη συγχρονισμένη υλοποίησή τους,

  Τροπολογία    31

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ε a)  αποτελεσματική και ταχεία επικοινωνία με τα κράτη μέλη και μεταξύ τους με σκοπό τον εξορθολογισμό της διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων·

  Τροπολογία    32

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ε b)  την έγκαιρη και διαφανή επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους φορείς που ασχολούνται με την υλοποίηση συστημάτων ΤΠ σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση και τις δαπάνες του ενωσιακού και των εθνικών στοιχείων.

  Τροπολογία    33

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  εθνικό στοιχείο: στοιχείο των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων που αναπτύσσεται σε εθνικό επίπεδο, το οποίο είναι διαθέσιμο στο κράτος μέλος που το δημιούργησε ή συνέβαλε στην από κοινού δημιουργία του·

  β)  εθνικό στοιχείο: στοιχείο των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων που αναπτύσσεται σε εθνικό επίπεδο, το οποίο είναι διαθέσιμο στο κράτος μέλος που το δημιούργησε ή συνέβαλε στην από κοινού δημιουργία του, όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο έργου συνεργατικής ανάπτυξης ΤΠ από μια ομάδα κρατών μελών·

  Τροπολογία    34

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την ολοκλήρωση καθενός από τα καθήκοντα που τους ανατίθενται στο πλαίσιο του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου για τα τελωνεία που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Επίσης, υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που έχουν σημειώσει ως προς τα καθήκοντά τους.

  3.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την ολοκλήρωση καθενός από τα καθήκοντα που τους ανατίθενται στο πλαίσιο του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου για τα τελωνεία που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Επίσης, υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που έχουν σημειώσει ως προς τα καθήκοντά τους και, κατά περίπτωση, σχετικά με προβλεπόμενες καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους.

  Τροπολογία    35

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5.  Το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, η Επιτροπή καταρτίζει, με βάση τις ετήσιες αυτές εκθέσεις της παραγράφου 4, συγκεφαλαιωτική έκθεση όπου αξιολογείται η πρόοδος που σημειώθηκε από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή όσον αφορά την υλοποίηση του σχεδίου της παραγράφου 1, και δημοσιοποιεί την εν λόγω έκθεση.

  5.  Το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, η Επιτροπή καταρτίζει, με βάση τις ετήσιες αυτές εκθέσεις της παραγράφου 4, συγκεφαλαιωτική έκθεση όπου αξιολογείται η πρόοδος που σημειώθηκε από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή όσον αφορά την υλοποίηση του σχεδίου της παραγράφου 1, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις αναγκαίες προσαρμογές ή καθυστερήσεις του σχεδίου, και δημοσιοποιεί την εν λόγω έκθεση.

  Τροπολογία    36

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Το πρόγραμμα εκτελείται μέσω των πολυετών προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 108 του δημοσιονομικού κανονισμού.

  1.  Το πρόγραμμα εκτελείται μέσω των ετήσιων ή πολυετών προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 108 του δημοσιονομικού κανονισμού. Το πολυετές πρόγραμμα εργασίας μπορεί να καλύπτει περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 3 έτη, ώστε να επιτρέπονται προσαρμογές όπου είναι αναγκαίο.

  Τροπολογία    37

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Τα πολυετή προγράμματα εργασίας εγκρίνονται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

  2.  Τα πολυετή προγράμματα εργασίας εγκρίνονται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις και κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

  Τροπολογία    38

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α.  Το πολυετές πρόγραμμα εργασιών αξιοποιεί τα διδάγματα που αντλήθηκαν από προηγούμενα προγράμματα.

  Τροπολογία    39

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Στο παράρτημα 2 παρατίθενται οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος ως προς την επίτευξη των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.

  1.  Σύμφωνα με την απαίτηση υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 38 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο i) του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του προγράμματος. Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις περιλαμβάνει πληροφορίες τόσο για την πρόοδο όσο και για τις ελλείψεις.

  Τροπολογία    40

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 17, προκειμένου να τροποποιήσει το παράρτημα 2, με την αναθεώρηση και τη συμπλήρωση των δεικτών, εάν κρίνεται αναγκαίο, και να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις για την καθιέρωση ενός πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.

  2.  Στο παράρτημα 2 παρατίθενται οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις του προγράμματος ως προς την επίτευξη των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 17, προκειμένου να τροποποιήσει το παράρτημα 2, με την αναθεώρηση και τη συμπλήρωση των δεικτών, εάν κρίνεται αναγκαίο, και να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις για την καθιέρωση ενός πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης, προκειμένου να παράσχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ενημερωμένες ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με την απόδοση του προγράμματος.

  Τροπολογία    41

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η εκτέλεση του προγράμματος και τα αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Γι’ αυτόν τον σκοπό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες των ενωσιακών κονδυλίων.

  3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η εκτέλεση του προγράμματος και τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα και πλήρη καθώς και ότι συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Γι’ αυτόν τον σκοπό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες των ενωσιακών κονδυλίων. Η Επιτροπή παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων δεδομένων για τις επιδόσεις.

  Τροπολογία    42

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Οι αξιολογήσεις διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

  1.  Οι αξιολογήσεις αξιολογούν τα αποτελέσματα του προγράμματος, τον αντίκτυπο, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη χρησιμότητα και την προστιθέμενη αξία της ΕΕ και διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι αξιολογήσεις αυτές πρέπει να κάνουν σαφή διάκριση μεταξύ της εφαρμογής του προγράμματος στην Ένωση και σε τρίτες χώρες.

  Τροπολογία    43

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της εκτέλεσης του προγράμματος.

  2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τρία έτη από την έναρξη της εκτέλεσης του προγράμματος.

  Τροπολογία    44

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Η ενδιάμεση αξιολόγηση παρουσιάζει τα αναγκαία πορίσματα για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στο πρόγραμμα μετά το 2027 και τους στόχους του.

  Τροπολογία    45

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος.

  3.  Αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τρία έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος.

  Τροπολογία    46

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

  4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της και τα αποκομισθέντα συμπεράσματα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

  Τροπολογία    47

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 16 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Όταν τρίτη χώρα συμμετέχει στο πρόγραμμα βάσει απόφασης δυνάμει διεθνούς συμφωνίας ή δυνάμει οποιασδήποτε άλλης νομικής πράξης, η τρίτη χώρα παρέχει τα απαραίτητα δικαιώματα και την απαραίτητη πρόσβαση στον αρμόδιο διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ώστε να ασκούν τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους με ολοκληρωμένο τρόπο. Στην περίπτωση της OLAF, στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνεται το δικαίωμα διενέργειας ερευνών, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

  Όταν τρίτη χώρα συμμετέχει στο πρόγραμμα βάσει απόφασης δυνάμει διεθνούς συμφωνίας ή δυνάμει οποιασδήποτε άλλης νομικής πράξης, η τρίτη χώρα παρέχει τα απαραίτητα δικαιώματα και την απαραίτητη πρόσβαση στον αρμόδιο διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO),ώστε να ασκούν τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους με ολοκληρωμένο τρόπο. Στην περίπτωση της OLAF και της ΕΡΡΟ, στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνεται το δικαίωμα διενέργειας ερευνών, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1939/2017 σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

  Τροπολογία    48

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 19 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

  1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

  Τροπολογία    49

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 19 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.

  2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε τακτικές δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του ως μέρος των προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 13. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.

  Τροπολογία    50

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 21 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη συνέχιση ή την τροποποίηση των οικείων δράσεων, μέχρι τη λήξη τους, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1294/2013, ο οποίος εξακολουθεί να εφαρμόζεται στις εν λόγω δράσεις μέχρι τη λήξη τους.

  1.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη συνέχιση ή την τροποποίηση των οικείων δράσεων, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1294/2013, ο οποίος εξακολουθεί να εφαρμόζεται στις εν λόγω δράσεις μέχρι τη λήξη τους.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  IMCO

  14.6.2018

   

   

   

  Γνωμοδότηση της

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  CONT

  5.7.2018

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

  Ημερομηνία ορισμού

  Wolf Klinz

  7.9.2018

  Εξέταση στην επιτροπή

  18.10.2018

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  20.11.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  18

  1

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Bogusław Liberadzki, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bart Staes, Tomáš Zdechovský

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  John Howarth

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  18

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Wolf Klinz

  GUE/NGL

  Luke Ming Flanagan

  PPE

  Richard Ashworth, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, John Howarth, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche

  VERTS/ALE

  Bart Staes

  1

  -

  EFDD

  Jonathan Bullock

  0

  0

   

   

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  8.6.2018

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  IMCO

  14.6.2018

   

   

   

  Γνωμοδοτικές επιτροπές

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  BUDG

  14.6.2018

  CONT

  5.7.2018

   

   

  Εισηγητές

  Ημερομηνία ορισμού

  Maria Grapini

  19.6.2018

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  5.11.2018

  21.11.2018

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  6.12.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  33

  2

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Lucy Anderson, Anna Hedh, Arndt Kohn, Matthijs van Miltenburg

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  John Howarth, Nosheena Mobarik, Flavio Zanonato

  Ημερομηνία κατάθεσης

  13.12.2018

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  33

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  GUE/NGL

  PPE

   

  S&D

  Verts/ALE

  Jasenko Selimovic, Matthijs van Miltenburg

  Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

  Marco Zullo

  Dennis de Jong

  Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

  Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Maria Grapini, Anna Hedh, John Howarth, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

  Pascal Durand, Igor Šoltes

  2

  -

  EFDD

  John Stuart Agnew, Robert Jarosław Iwaszkiewicz

  0

  0

   

   

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιανουαρίου 2019
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου