Menettely : 2018/0232(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0464/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0464/2018

Keskustelut :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Äänestykset :

PV 15/01/2019 - 8.8
CRE 15/01/2019 - 8.8
PV 16/04/2019 - 8.27

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0008
P8_TA(2019)0385

MIETINTÖ     ***I
PDF 773kWORD 142k
12.12.2018
PE 628.618v03-00 A8-0464/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustamisesta

(COM(2018)0442 – C8‑0261/2018 – 2018/0232(COD))

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Esittelijä: Maria Grapini

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustamisesta

(COM(2018)0442 – C8‑0261/2018 – 2018/0232(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0442),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 33, 114 ja 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0261/2018),

-  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan lausunnot (A8-0464/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Asetuksella (EU) N:o 1294/201318 perustettu Tulli 2020 -ohjelma ja sen edeltäjät ovat merkittävällä tavalla helpottaneet ja parantaneet tulliyhteistyötä. Monet tullialan toimet ovat luonteeltaan rajatylittäviä, ne koskevat kaikkia jäsenvaltioita ja vaikuttavat niihin kaikkiin, minkä vuoksi yksittäiset jäsenvaltiot eivät kykene huolehtimaan näistä toimista tehokkaalla ja tuloksellisella tavalla. Komission unionin tasolla toteuttama tulliohjelma tarjoaa jäsenvaltioille unionin kehyksen tällaisten yhteistyötoimien kehittämiseksi, mikä on kustannustehokkaampaa kuin jos kukin jäsenvaltio perustaisi oman yhteistyökehyksensä kahden- tai monenväliseltä pohjalta. Sen vuoksi on aiheellista varmistaa tulliyhteistyötä koskeville toimille myönnettävän unionin rahoituksen jatkuvuus perustamalla kyseistä alaa koskeva uusi ohjelma eli Tulli-ohjelma.

(1)  Asetuksella (EU) N:o 1294/201318 perustettu Tulli 2020 -ohjelma ja sen edeltäjät ovat merkittävällä tavalla helpottaneet ja tehostaneet tulliyhteistyötä. Monet tullialan toimet ovat luonteeltaan rajatylittäviä, ne koskevat kaikkia jäsenvaltioita ja vaikuttavat niihin kaikkiin, minkä vuoksi jäsenvaltiot eivät kykene yksinään panemaan näitä toimia täytäntöön tehokkaalla ja tuloksellisella tavalla. Komission toteuttama unionin laajuinen tulliohjelma tarjoaa jäsenvaltioille unionin tason kehyksen näiden yhteistyötoimien kehittämiseksi, mikä on kustannustehokkaampaa kuin se, että kukin jäsenvaltio perustaisi oman yhteistyökehyksensä kahden- tai monenvälisellä tasolla. Tulliohjelmalla on myös tärkeä tehtävä unionin ja jäsenvaltioiden taloudellisten etujen suojaamisessa, sillä sen avulla varmistetaan tullien tehokas kantaminen ja se on näin ollen tärkeä tulonlähde unionin talousarviolle ja kansallisille talousarvioille. Sillä pyritään myös vahvistamaan tietoteknisiä valmiuksia ja lisäämään yhteistyötä tullialalla. Lisäksi tarvitaan yhdenmukaistettuja ja standardoituja tarkastuksia laittomien rajatylittävien tavaravirtojen jäljittämiseksi ja petosten ehkäisemiseksi. Sen vuoksi on aiheellista ja tarpeen tehokkuuden takaamiseksi varmistaa tulliyhteistyötä koskeville toimille myönnettävän unionin rahoituksen jatkuvuus perustamalla kyseistä alaa koskeva uusi ohjelma eli Tulli-ohjelma, jäljempänä ’ohjelma’.

__________________

__________________

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1294/2013, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan unionin tullitoimintaa kaudella 2014–2020 koskevan toimintaohjelman (Tulli 2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 624/2007/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 209).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1294/2013, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan unionin tullitoimintaa kaudella 2014–2020 koskevan toimintaohjelman (Tulli 2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 624/2007/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 209).

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Kansallisten tulliviranomaisten täytäntöönpanema tulliliitto on 50 vuoden ajan ollut yksi maailman suurimpiin kaupparyhmittymiin kuuluvan Euroopan unionin kulmakivistä. Tulliliitto on merkittävä esimerkki onnistuneesta integraatiosta unionissa, ja se on välttämätön sisämarkkinoiden asianmukaiselle toiminnalle, joka on sekä yritysten että kansalaisten edun mukaista. Euroopan parlamentti totesi 14 päivänä maaliskuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa ”Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu” olevansa erityisen huolissaan tullipetoksista. Unionista voi tulla vahvempi ja kunnianhimoisempi vain, jos sen rahoitusta lisätään, tukea nykyisille politiikoille jatketaan ja resursseja kasvatetaan.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Tulliliitto on kehittynyt huomattavasti viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana, ja tulliviranomaiset pystyvät nyt suorittamaan monia erilaisia tehtäviä rajoilla. Viranomaiset työskentelevät yhdessä helpottaakseen kauppaa ja vähentääkseen byrokratiaa, kerätäkseen tuloja kansallisiin talousarvioihin ja unionin talousarvioon sekä suojellakseen kansalaisia terrorismi-, terveys- ja ympäristöuhkia ja muita uhkia vastaan. Tulli on ollut terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan eturintamassa erityisesti siitä lähtien, kun EU:n laajuinen yhteinen riskinhallintajärjestelmä19 otettiin käyttöön ja suurten käteismäärien siirtojen tullitarkastukset aloitettiin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi. Kun otetaan huomioon kyseinen laaja toimeksianto, tullista on nyt tosiasiallisesti tullut johtava tavaroita tarkastava viranomainen unionin ulkorajoilla. Tätä taustaa vasten Tulli-ohjelman ei tulisi koskea pelkästään tulliyhteistyötä vaan siitä annettava tuki olisi laajennettava koskemaan myös asetuksen (EU) N:o 952/2013 3 artiklassa säädettyjä tulliviranomaisten tehtäviä eli unionin kansainvälisen kaupan valvontaa sekä sisämarkkinoiden ulkoisen ulottuvuuden, yhteisen kauppapolitiikan, unionin muiden kauppaan liittyvien yhteisten politiikkojen täytäntöönpanoa ja toimitusketjujen turvallisuutta. Sen vuoksi oikeusperusta kattaa tulliyhteistyön (SEUT-sopimuksen 33 artikla), sisämarkkinat (SEUT-sopimuksen 114 artikla) ja kauppapolitiikan (SEUT-sopimuksen 207 artikla).

(2)  Tulliliitto on kehittynyt huomattavasti viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana, ja tulliviranomaiset suorittavat nyt monia erilaisia tehtäviä rajoilla. Viranomaiset työskentelevät yhdessä helpottaakseen eettistä ja oikeudenmukaista kauppaa ja vähentääkseen byrokratiaa, kerätäkseen tuloja kansallisiin talousarvioihin ja unionin talousarvioon sekä suojellakseen väestöä terrorismi-, terveys- ja ympäristöuhkia ja muita uhkia vastaan. Tulliviranomaiset ovat johtaneet terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja vilpillisen kilpailun torjuntaa erityisesti ottamalla käyttöön unionin tason yhteisen riskinhallintajärjestelmän19 tullialalla ja valvomalla suurten käteismäärien virtoja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi. Kun otetaan huomioon tulliviranomaisten laaja toimeksianto, ne ovat tällä hetkellä todellisuudessa tärkeimpiä tavaroita tarkastavia viranomaisia unionin ulkorajoilla. Näin ollen Tulli-ohjelman ei tulisi koskea pelkästään tulliyhteistyötä vaan siitä olisi annettava tukea myös laajemmin asetuksen (EU) N:o 952/2013 3 artiklassa säädetyille tulliviranomaisten tehtäville, joita ovat unionin kansainvälisen kaupan valvonta sekä sisämarkkinoiden ulkoisen ulottuvuuden, yhteisen kauppapolitiikan ja unionin muiden kauppaan vaikuttavien yhteisten politiikkojen täytäntöönpano ja toimitusketjujen turvallisuus. Sen vuoksi tämän asetuksen oikeusperustan olisi katettava tulliyhteistyö (SEUT-sopimuksen 33 artikla), sisämarkkinat (SEUT-sopimuksen 114 artikla) ja kauppapolitiikka (SEUT-sopimuksen 207 artikla).

__________________

__________________

19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en

19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Koska ohjelma muodostaa puitteet toimille, joiden tavoitteena on tulliliiton ja tulliviranomaisten tukeminen, sillä olisi suojattava unionin ja sen jäsenvaltioiden taloudellisia etuja; suojattava unionia hyvän kauppatavan vastaiselta ja laittomalta kaupalta ja tukea samalla laillista liiketoimintaa; varmistettava unionin ja sen asukkaiden turvallisuus ja vaarattomuus; ja helpotettava laillista kauppaa, jotta yritykset ja kansalaiset voivat saada täysimääräiset hyödyt sisämarkkinoista ja maailmankaupasta.

(3)  Ohjelman yleisenä tavoitteena olisi oltava avustaa jäsenvaltioita ja komissiota tarjoamalla puitteet toimille, joiden päämääränä on tukea tulliliittoa ja tulliviranomaisia ja pitkällä aikavälillä varmistaa, että unionin tullihallinnot tekevät mahdollisimman tiivistä yhteistyötä, suojata unionin ja sen jäsenvaltioiden taloudellisia etuja, suojata unionia hyvän kauppatavan vastaisilta ja laittomilta kaupan käytännöiltä ja kannustaa samalla lailliseen liiketoimintaan, taata unionin ja sen asukkaiden turvallisuus ja vaarattomuus edistäen samalla kuluttajansuojaa ja helpottaa laillista kauppaa, jotta yritykset ja kansalaiset voivat saada täysimääräiset hyödyt sisämarkkinoista ja maailmankaupasta.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Jotkin unionin tullikoodeksista annetun asetuksen 278 artiklassa tarkoitetuista järjestelmistä voidaan todennäköisesti ottaa vain osittain käyttöön 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä, joten muita kuin sähköisiä järjestelmiä on käytössä tämän päivämäärän jälkeenkin. Koska tämän määräajan pidentämistä koskevia lakimuutoksiakaan ei ole esitetty, yritykset ja tulliviranomaiset eivät pysty täyttämään tullitoimintaan liittyviä tehtäviään ja oikeudellisia velvoitteitaan. Sen vuoksi yksi ohjelman ensisijaisista erityistavoitteista olisi oltava jäsenvaltioiden ja komission auttaminen tällaisten sähköisten järjestelmien perustamisessa.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b)  Tullihallinto ja tullitarkastukset on dynaaminen toimintalohko, jolle jatkuvasti kehittyvät maailmanlaajuiset liiketoimintamallit ja toimitusketjut sekä muuttuvat kulutustottumukset ja digitalisaatio, kuten sähköinen kaupankäynti, mukaan lukien esineiden internet, data-analytiikka, tekoäly ja lohkoketjuteknologia, tuovat uusia haasteita. Ohjelmalla olisi tuettava tullihallintoa tällaisissa tilanteissa ja mahdollistettava innovatiivisten ratkaisujen käyttö. Nämä haasteet tuovat korostetusti esiin tarpeen tehostaa tulliviranomaisten välistä yhteistyötä ja tarpeen tullilainsäädännön yhdenmukaiseen tulkintaan ja täytäntöönpanoon. Samaan aikaan julkiseen talouteen kohdistuu paineita, maailmankaupan volyymit kasvavat, petokset ja salakuljetus ovat jatkuva ja kasvava huolenaihe, ja ohjelmalla olisi pyrittävä torjumaan näitä ongelmia.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 c)  Tehokkuuden maksimoimiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi komission olisi sovitettava ohjelman täytäntöönpano yhteen asiaan liittyvien unionin ohjelmien ja rahastojen kanssa. Näitä ovat erityisesti Fiscalis-ohjelma, EU:n petostentorjuntaohjelma ja sisämarkkinaohjelma sekä sisäisen turvallisuuden rahasto ja yhdennetyn rajaturvallisuuden rahasto , rakenneuudistusten tukiohjelma, Digitaalinen Eurooppa -ohjelma ja Verkkojen Eurooppa -väline sekä neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä ja täytäntöönpanoasetukset ja -toimet.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 d)  Yhdistyneen kuningaskunnan mahdollinen eroaminen unionista mielessä pitäen ohjelman rahoituspuitteissa ei oteta huomioon erosopimuksen allekirjoittamisesta ja Yhdistyneen kuningaskunnan ja unionin mahdollisesta tulevasta suhteesta aiheutuvia kustannuksia. Sopimuksen allekirjoittaminen, Yhdistyneen kuningaskunnan vetäytyminen kaikista olemassa olevista tullijärjestelmistä ja tulliyhteistyöstä sekä sen oikeudellisten velvoitteiden raukeaminen tällä alalla voivat aiheuttaa lisäkustannuksia, joita ei voida arvioida tarkasti tämän ohjelman perustamisajankohtana. Komission olisi näin ollen harkittava mahdollisuutta varata riittävästi resursseja tällaisia mahdollisia kustannuksia varten. Näitä kustannuksia ei pitäisi kuitenkaan kattaa ohjelman määrärahoista, sillä ohjelman määrärahat riittävät ainoastaan kattamaan kulut, jotka voidaan realistisesti ennakoida ohjelman perustamisajankohtana.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Kolmansien maiden liittymis- ja assosiaatioprosessin tukemiseksi olisi ohjelman oltava tiettyjen ehtojen täyttyessä avoin myös liittyville maille, ehdokasmaille, mahdollisille ehdokkaille ja Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanimaille. Siihen voivat osallistua myös muut kolmannet maat niiden osallistumista unionin ohjelmiin koskevissa erityisissä unionin ja kyseisen kolmannen maan välisissä sopimuksissa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

(5)  Kolmansien maiden liittymis- ja assosiaatioprosessin tukemiseksi olisi ohjelman oltava kaikkien ehtojen täyttyessä avoin myös liittyville maille, ehdokasmaille, mahdollisille ehdokkaille ja Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanimaille. Siihen voivat osallistua myös muut kolmannet maat niiden osallistumista unionin ohjelmiin koskevissa erityisissä unionin ja kyseisen kolmannen maan välisissä sopimuksissa määrättyjen edellytysten mukaisesti, jos tällainen osallistuminen on unionin etujen mukaista, sillä on myönteinen vaikutus sisämarkkinoihin eikä se vaikuta kuluttajansuojaan.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) [2018/XXX]21, jäljempänä ’varainhoitoasetus’, sovelletaan tähän ohjelmaan. Siinä vahvistetaan unionin talousarvion toteuttamista koskevat säännöt, mukaan lukien avustuksia, palkintoja, hankintoja ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kulujen korvaamista koskevat säännöt.

(6)  Ohjelmaan olisi sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) 2018/104621, jäljempänä ’varainhoitoasetus’. Varainhoitoasetuksessa vahvistetaan unionin talousarvion toteuttamista koskevat säännöt, mukaan lukien avustuksia, palkintoja, hankintoja ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kulujen korvaamista koskevat säännöt.

__________________

__________________

21 COM(2016) 605 final

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Tulli 2020 -ohjelmaan kuuluvat toimet ovat osoittautuneet asianmukaisiksi, minkä vuoksi ne olisi säilytettävä. Jotta ohjelman toteutus olisi yksinkertaisempaa ja joustavampaa ja sen tavoitteet olisi siten helpompi saavuttaa, toimet olisi määriteltävä vain yleisinä luokkina ja antamalla kuvaavia esimerkkejä konkreettisista toimista. Tulli-ohjelmalla olisi yhteistyön ja valmiuksien kehittämisen kautta myös tehtävä tunnetuksi ja tuettava innovaatioiden käyttöönottoa ja vipuvaikutusta, jotta valmiuksia toteuttaa tullialan keskeisimmät painopistealat voitaisiin parantaa.

(7)  Tulli 2020 -ohjelmaan kuuluvat toimet, jotka ovat osoittautuneet asianmukaisiksi, olisi säilytettävä, kun taas soveltumattomiksi osoittautuneet toimet olisi lopetettava. Jotta ohjelman toteutus olisi yksinkertaisempaa ja joustavampaa ja sen tavoitteet olisi siten helpompi saavuttaa, toimet olisi määriteltävä vain yleisinä luokkina ja antamalla kuvaavia esimerkkejä konkreettisista toimista. Ohjelmalla olisi yhteistyön ja valmiuksien kehittämisen kautta myös tehtävä tunnetuksi ja tuettava innovaatioiden käyttöönottoa ja vipuvaikutusta, jotta valmiuksia toteuttaa tullialan keskeisimmät painopistealat voitaisiin parantaa.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Tullitarkastuslaitteiden väline, jäljempänä ’CCE-väline’, perustetaan osaksi yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa asetuksella [2018/XXX]22 Jotta kaikkien tullialaan ja tullitarkastuslaitteisiin liittyvien yhteistyötoimien johdonmukaisuus ja horisontaalinen koordinointi voitaisiin säilyttää, on aiheellista panna ne kaikki täytäntöön yhdellä ainoalla säädöksellä ja sääntökokonaisuudella eli tällä asetuksella. Sen vuoksi CCE-välineestä olisi tuettava ainoastaan avustuskelpoisten laitteiden ostamista, ylläpitämistä ja päivittämistä, kun taas tällä ohjelmalla olisi tuettava kaikkia muita asiaankuuluvia toimia, kuten laitetarpeiden arviointia koskevia yhteistyötoimia tai ostettuihin laitteisiin liittyvää tarvekohtaista koulutusta.

(8)  Tullitarkastuslaitteiden väline, jäljempänä ’CCE-väline’, perustetaan osaksi yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa asetuksella [2018/XXX]22. Jotta kaikkien tullialaan ja tullitarkastuslaitteisiin liittyvien yhteistyötoimien johdonmukaisuus ja horisontaalinen koordinointi voitaisiin säilyttää, on aiheellista panna ne kaikki täytäntöön yhdellä ainoalla säädöksellä ja sääntökokonaisuudella. Kyseinen säädös on tämä asetus, ja siinä vahvistetaan kyseiset säännöt. Sen vuoksi CCE-välineestä olisi tuettava ainoastaan avustuskelpoisten laitteiden ostamista, ylläpitämistä ja päivittämistä, kun taas tällä ohjelmalla olisi tuettava kaikkia muita asiaankuuluvia toimia, kuten laitetarpeiden arviointia koskevia yhteistyötoimia tai ostettuihin laitteisiin liittyvää tarvekohtaista koulutusta.

_________________

_________________

22 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tullitarkastuslaitteiden rahoitustuen välineen perustamisesta osaksi yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa.

22 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tullitarkastuslaitteiden rahoitustuen välineen perustamisesta osaksi yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Globalisaation tärkeyden vuoksi ohjelmassa olisi edelleen annettava mahdollisuus varainhoitoasetuksen 238 artiklassa tarkoitettujen ulkopuolisten asiantuntijoiden osallistumiselle. Kyseisten ulkopuolisten asiantuntijoiden olisi oltava pääasiassa valtion viranomaisten edustajia, mukaan lukien assosioitumattomien kolmansien maiden edustajat, sekä kansainvälisten järjestöjen, talouden toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan edustajia.

(10)  Globalisaation tärkeyden vuoksi ohjelmassa olisi edelleen annettava mahdollisuus varainhoitoasetuksen 238 artiklassa tarkoitettujen ulkopuolisten asiantuntijoiden osallistumiselle. Kyseisten ulkopuolisten asiantuntijoiden olisi oltava pääasiassa valtion viranomaisten edustajia, mukaan lukien assosioitumattomien kolmansien maiden edustajat, sekä tutkijoita ja kansainvälisten järjestöjen, talouden toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan edustajia.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Komission 19 päivänä lokakuuta 2010 antamassa tiedonannossa ”EU:n talousarvion kokonaistarkastelu”23 vahvistaman rahoitusohjelmien johdonmukaisuuden ja yksinkertaistamisen varmistamista koskevan sitoumuksen mukaisesti resurssien olisi oltava yhteisiä muiden unionin rahoitusvälineiden kanssa, jos ohjelmaan kuuluvien toimien tavoitteet ovat samat useilla rahoitusvälineillä, mutta kaksinkertainen rahoittaminen ei kuitenkaan ole mahdollista. Ohjelmaan kuuluvilla toimilla olisi varmistettava johdonmukaisuus tulliliiton ja tulliviranomaisten tukemiseen tarkoitettujen unionin resurssien käytössä.

(11)  Komission 19 päivänä lokakuuta 2010 antamassa tiedonannossa ”EU:n talousarvion kokonaistarkastelu”23 vahvistaman rahoitusohjelmien johdonmukaisuuden ja yksinkertaistamisen varmistamista koskevan sitoumuksen mukaisesti resurssien olisi oltava yhteisiä muiden unionin rahoitusvälineiden kanssa, jos ohjelmaan kuuluvien toimien tavoitteet ovat samat useilla rahoitusvälineillä, sillä tälle ohjelmalle osoitettu määrä lasketaan ottamatta huomioon mahdollisia ennakoimattomia menoja, mutta kaksinkertainen rahoittaminen ei kuitenkaan ole mahdollista. Ohjelmaan kuuluvilla toimilla olisi varmistettava johdonmukaisuus tulliliiton ja tulliviranomaisten tukemiseen tarkoitettujen unionin resurssien käytössä.

__________________

__________________

23 COM (2010)700 final

23 COM (2010)700 final

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Ohjelmasta olisi voitava myöntää rahoitusta tiukkojen rajatarkastusten suorittamiseen tarvittavan ohjelmiston hankintakustannuksiin. Lisäksi tiedonsiirron helpottamiseksi olisi kannustettava sellaisen ohjelmiston hankintaan, jota voidaan käyttää kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Suurin osa ohjelman talousarviosta on tarkoitus kohdentaa tietoteknisten valmiuksien kehittämiseen tähtääviin toimiin. Eurooppalaisten sähköisten järjestelmien yhteiset ja kansalliset osat olisi kuvattava erityisissä säännöksissä. Lisäksi toimien soveltamisala sekä komission ja jäsenvaltioiden vastuualueet olisi määriteltävä selkeästi.

(12)  Ohjelman talousarviosta on tarkoitus kohdentaa suurempi osuus tietoteknisten valmiuksien kehittämiseen tähtääviin toimiin. Eurooppalaisten sähköisten järjestelmien yhteiset ja kansalliset osat olisi kuvattava erityisissä säännöksissä. Lisäksi toimien soveltamisala sekä komission ja jäsenvaltioiden vastuualueet olisi määriteltävä selkeästi. Jotta voidaan varmistaa tietoteknisten valmiuksien kehittämistoimien yhdenmukaisuus ja koordinointi, ohjelmassa olisi säädettävä, että komissio kehittää tullialan monivuotisen strategiasuunnitelman (MASP-C-suunnitelma) ja päivittää sitä, jotta voidaan luoda sähköinen ympäristö, jolla varmistetaan unionin tullijärjestelmien johdonmukaisuus ja yhteentoimivuus.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a)   Euroopan tilintarkastustuomioistuimen äskettäin hyväksymissä kahdessa tullialaa koskevassa erityiskertomuksessa eli 5 päivänä joulukuuta 2017 annetussa erityiskertomuksessa nro 19/2017 ”Tuontimenettelyt: oikeuskehyksen puutteet ja täytäntöönpanon tehottomuus vaikuttavat EU:n taloudellisiin etuihin” sekä 10 päivänä lokakuuta 2018 annetussa erityiskertomuksessa nro 26/2018 ”Mikä on viivästyttänyt tullin tietoteknisten järjestelmien toteuttamista?” esitettyjen päätelmien mukaisesti tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman piirissä toteutetuilla toimenpiteillä olisi pyrittävä korjaamaan esitettyjä puutteita.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 b)   Euroopan parlamentti hyväksyi 4 päivänä lokakuuta 2018 päätöslauselman tullipetosten torjunnasta ja EU:n omien varojen suojelusta. Tähän päätöslauselmaan sisältyvät päätelmät olisi otettava huomioon ohjelman puitteissa toteutettavissa toimissa.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Tämän asetuksen mukaiset rahoitustyypit ja toteutusmenetelmät olisi valittava sen perusteella, miten niillä pystytään saavuttamaan toimien erityiset tavoitteet ja tulokset erityisesti tarkastusten kustannukset, hallinnolliset rasitukset ja vaatimusten noudattamatta jättämisestä oletettavasti aiheutuva riski huomioon ottaen Tässä yhteydessä olisi harkittava kertakorvausten, kiinteiden prosenttimäärien ja yksikkökustannusten käyttöä sekä rahoitusta, joka ei liity varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin kustannuksiin.

(20)  Tämän asetuksen mukaiset rahoitustyypit ja toteutusmenetelmät olisi valittava sen perusteella, miten niillä pystytään saavuttamaan toimien erityiset tavoitteet ja parhaat tulokset erityisesti tarkastusten kustannukset, hallinnolliset rasitukset ja vaatimusten noudattamatta jättämisestä oletettavasti aiheutuva riski huomioon ottaen Tässä yhteydessä olisi harkittava kertakorvausten, kiinteiden prosenttimäärien ja yksikkökustannusten käyttöä sekä rahoitusta, joka ei liity varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin kustannuksiin.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelman yleisenä tavoitteena on tukea tulliliittoa ja tulliviranomaisia, suojata unionin ja sen jäsenvaltioiden taloudellisia etuja, varmistaa turvallisuus ja vaarattomuus unionissa sekä suojata unionia hyvän kauppatavan vastaiselta ja laittomalta kaupalta ja samalla helpottaa laillista liiketoimintaa.

1.  Ohjelman yleisenä tavoitteena on tukea tulliliittoa ja jäsenvaltioiden tulliviranomaisia unionin ja sen jäsenvaltioiden taloudellisten etujen suojaamisessa, jotta voidaan saavuttaa pitkän aikavälin tavoite mahdollisimman tiiviistä yhteistyöstä unionin tullihallintojen välillä ja jotta voidaan taata jäsenvaltioiden turvallisuus ja vaarattomuus sekä suojata unionia petoksilta, hyvän kauppatavan vastaisilta ja laittomilta kaupan käytännöiltä ja samanaikaisesti edistää laillista liiketoimintaa ja kuluttajansuojan korkeaa tasoa.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ohjelman erityistavoitteena on tukea tullilainsäädännön ja -politiikan valmistelua ja yhdenmukaista täytäntöönpanoa sekä tukea tulliyhteistyötä ja hallinnollisten valmiuksien kehittämistä, mukaan lukien inhimilliset toimintaedellytykset sekä eurooppalaisten sähköisten järjestelmien kehittäminen ja käyttäminen.

2.  Ohjelman erityistavoitteita ovat seuraavat:

 

1) tukea tullilainsäädännön ja -politiikan valmistelua ja yhdenmukaista täytäntöönpanoa sekä tukea tulliyhteistyötä;

 

2) edistää tietoteknisten valmiuksien kehittämistä, johon kuuluvat sähköisten järjestelmien kehittäminen, ylläpito ja käyttäminen unionin tullikoodeksista annetun asetuksen 278 artiklan mukaisesti, ja sujuva siirtyminen paperittomaan ympäristöön ja kauppaan tämän asetuksen 12 artiklan mukaisesti;

 

3) rahoittaa yhteisiä toimia, joihin kuuluvat yhteistyömekanismit, joiden avulla virkamiehet voivat suorittaa ydinvastuualueilleen kuuluvia yhteisiä operationaalisia toimia, vaihtaa tullialaan liittyviä kokemuksia ja toteuttaa tullipolitiikkaa yhteistyössä;

 

4) parantaa inhimillisiä toimintaedellytyksiä, tukea tullivirkailijoiden ammatillisia taitoja ja auttaa heitä suorittamaan työtehtävänsä yhdenmukaisella tavalla;

 

5) tukea innovointia tullipolitiikan alalla.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Ohjelman on oltava johdonmukainen, ja siinä on hyödynnettävä mahdollisia synergioita unionin muiden toimintaohjelmien ja rahastojen kanssa, joilla on vastaavanlaisia tavoitteita, asiaan liittyvillä aloilla.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Ohjelman täytäntöönpanossa noudatetaan avoimuuden, oikeasuhteisuuden, tasapuolisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c.  Ohjelmalla tuetaan myös tulliviranomaisten välisen yhteistyön jatkuvaa arviointia ja seurantaa heikkouksien ja mahdollisten parannusten löytämiseksi.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rahoituspuitteet ohjelman toteutusta varten ajanjaksolla 2021–2027 ovat 950 000 000 euroa käypinä hintoina.

1.  Rahoituspuitteet ohjelman toteutusta varten ajanjaksolla 2021–2027 ovat 842 844 000 euroa vuoden 2018 hintoina (950 000 000 euroa käypinä hintoina).

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä voidaan kattaa myös menoja, jotka aiheutuvat valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus-, arviointi- ja muusta ohjelman hallinnointia ja sen tavoitteiden saavuttamisen arviointia koskevasta toiminnasta. Lisäksi siitä voidaan kattaa menoja, jotka liittyvät selvityksiin, asiantuntijoiden kokouksiin, tiedotus- ja viestintätoimiin, sikäli kuin ne liittyvät ohjelman tavoitteisiin, sekä tietojenkäsittelyyn ja -vaihtoon keskittyviin tietoteknisiin verkkoihin liittyviä menoja, mukaan lukien organisaation omat tietotekniikkavälineet ja muu ohjelman hallinnoinnissa tarvittava tekninen ja hallinnollinen apu.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä voidaan tarvittaessa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa kattaa myös menoja, jotka aiheutuvat valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus-, arviointi- ja muusta ohjelman hallinnointia ja sen tuloksellisuuden ja tavoitteiden saavuttamisen arviointia koskevasta toiminnasta. Lisäksi siitä voidaan kattaa menoja, jotka liittyvät selvityksiin, asiantuntijoiden kokouksiin ja komission jäsenvaltioille ja talouden toimijoille kohdistamiin tiedotus- ja viestintätoimiin, sikäli kuin ne liittyvät ohjelman tavoitteisiin, sekä tietojenkäsittelyyn ja -vaihtoon keskittyviin tietoteknisiin verkkoihin liittyviä menoja, mukaan lukien organisaation omat tietotekniikkavälineet ja muu ohjelman hallinnoinnissa tarvittava tekninen ja hallinnollinen apu, sikäli kuin kyseisiä toimia tarvitaan ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Ohjelmaa ei käytetä kattamaan kustannuksia, jotka liittyvät Yhdistyneen kuningaskunnan mahdolliseen eroamiseen unionista. Komissio varaa tekemänsä arvion mukaisesti varoja, joilla katetaan kustannukset, jotka liittyvät Yhdistyneen kuningaskunnan vetäytymiseen kaikista unionin tullijärjestelyistä ja -yhteistyöstä ja sen oikeudellisten velvoitteiden raukeamiseen tällä alalla.

 

Ennen näiden varojen varaamista komissio laatii arvion mahdollisista kustannuksista ja ilmoittaa niistä Euroopan parlamentille heti, kun arvioon tarvittavat tiedot ovat saatavilla.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

c)  muut kolmannet maat kunkin kolmannen maan osallistumisesta yhteen tai useampaan unionin ohjelmaan tehdyssä erityisessä sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti edellyttäen, että kyseisellä sopimuksella

c)  muut kolmannet maat kunkin kolmannen maan osallistumisesta yhteen tai useampaan unionin ohjelmaan tehdyssä erityisessä sopimuksessa vahvistettujen edellytysten nojalla edellyttäen, että kyseisellä sopimuksella

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – c alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  otetaan käyttöön ohjelmaan osallistumista koskevat edellytykset, mukaan lukien yksittäisiin ohjelmiin maksettavien rahoitusosuuksien laskeminen ja ohjelmien hallinnolliset kustannukset. Maksettavia rahoitusosuuksia pidetään käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina [2018/XXX] [uusi varainhoitoasetus] 21 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

–  vahvistetaan ohjelmiin osallistumisen edellytykset, mukaan lukien yksittäisiin ohjelmiin maksettavien rahoitusosuuksien laskeminen ja ohjelmien hallinnolliset kustannukset. Maksettavia rahoitusosuuksia pidetään käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina varainhoitoasetuksen 21 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Toimille, joilla täydennetään tai tuetaan asetuksen (EU) [2018/XXX] [CCE-väline] 3 artiklassa tarkoitettuja tavoitteita, voidaan myös myöntää rahoitusta tästä ohjelmasta.

2.  Toimille, joilla täydennetään tai tuetaan asetuksen (EU) [2018/XXX] [CCE-väline] 3 artiklassa tarkoitettuja tavoitteita, ja/tai toimille, joilla täydennetään tai tuetaan asetuksen (EU) [2018/XXX] [petostentorjuntaohjelma] 2 artiklassa tarkoitettuja tavoitteita, voidaan myös myöntää rahoitusta tästä ohjelmasta.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  hankeperusteinen jäsennelty yhteistoiminta;

b)  hankeperusteinen jäsennelty yhteistoiminta, kuten jäsenvaltioiden ryhmän yhteinen tietotekninen kehitystyö;

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  inhimillisten toimintaedellytysten ja henkilöstövalmiuksien kehittämiseen tähtäävät toimet;

d)  inhimillisten toimintaedellytysten ja henkilöstövalmiuksien kehittämiseen tähtäävät toimet, koulutus ja parhaiden käytäntöjen vaihto mukaan luettuina;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – e alakohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a)  seurantatoimet; 

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Eurooppalaisten sähköisten järjestelmien yhteisiin osiin kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä silmälläpitäen tehtävien mukautusten tai laajennusten kehittämistä ja käyttämistä koskeville toimille voidaan myöntää rahoitusta, jos ne ovat unionin edun mukaisia. Komissio ottaa käyttöön tarvittavat hallinnolliset järjestelyt, joissa asianomaisilta kolmansilta osapuolilta voidaan veloittaa rahoitusosuus näihin toimiin osallistumisesta.

4.  Eurooppalaisten sähköisten järjestelmien yhteisiin osiin kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä silmälläpitäen tehtävien mukautusten tai laajennusten kehittämistä, käyttöönottoa, ylläpitoa ja käyttämistä koskeville toimille voidaan myöntää rahoitusta, jos ne ovat unionin edun mukaisia. Komissio ottaa käyttöön tarvittavat hallinnolliset järjestelyt, joissa asianomaisilta kolmansilta osapuolilta voidaan veloittaa rahoitusosuus näihin toimiin osallistumisesta.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Valtion viranomaisten edustajat, mukaan lukien sellaisten kolmansien maiden edustajat, jotka eivät ole 5 artiklan mukaisia assosioituneita maita, sekä kansainvälisten ja muiden asiaankuuluvien järjestöjen, talouden toimijoiden, talouden toimijoita edustavien järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan edustajat voivat osallistua ohjelmaan kuuluviin toimiin ulkoisina asiantuntijoina, kun tämä on hyödyllistä 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettavien toimien suorittamiseksi.

1.  Valtion viranomaisten edustajat, mukaan lukien sellaisten kolmansien maiden edustajat, jotka eivät ole 5 artiklan mukaisia ohjelmaan assosioituneita maita, sekä tutkijat ja kansainvälisten ja muiden asiaankuuluvien järjestöjen, talouden toimijoiden, talouden toimijoita edustavien järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan edustajat voivat osallistua ohjelmaan kuuluviin toimiin ulkoisina asiantuntijoina, kun tämä on hyödyllistä 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettavien toimien suorittamiseksi.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio valitsee ulkopuoliset asiantuntijat heidän asianomaisen toimen kannalta merkittävien taitojen, kokemusten ja tietämyksen perusteella mahdollisia eturistiriitoja välttäen.

3.  Komissio valitsee ulkopuoliset asiantuntijat heidän taitojensa, heidän kokemuksensa tämän asetuksen soveltamisen alalla ja heidän toteutettavan toimen kannalta merkityksellisen tietämyksensä perusteella mahdollisia eturistiriitoja välttäen. Valinnassa on löydettävä tasapaino liike-elämän edustajien ja muiden kansalaisyhteiskunnan asiantuntijoiden välillä sekä otettava huomioon sukupuolten tasa-arvon periaate. Ulkoisten asiantuntijoiden luettelo on saatettava säännöllisesti ajan tasalle ja asetettava julkisesti saataville.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelman mukaiset avustukset myönnetään ja niitä hallinnoidaan varainhoitoasetuksen VIII osaston mukaisesti.

1.  Ohjelman mukaiset avustukset myönnetään ja niitä hallinnoidaan varainhoitoasetuksen VIII osaston mukaisesti ja noudattaen erityisesti moitteettoman varainhoidon, avoimuuden, suhteellisuuden, syrjimättömyyden ja tasapuolisen kohtelun periaatteita.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Poiketen siitä, mitä varainhoitoasetuksen 190 artiklassa säädetään, ohjelmasta voidaan rahoittaa toimen avustuskelpoiset kustannukset kokonaan.

1.  Poiketen siitä, mitä varainhoitoasetuksen 190 artiklassa säädetään, ohjelmasta voidaan rahoittaa toimen avustuskelpoiset kustannukset kokonaan toimen merkityksellisyyden ja arvioidun vaikutuksen mukaisesti.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat yhdessä 12 artiklassa tarkoitetussa tullialan monivuotisessa strategiasuunnitelmassa lueteltujen eurooppalaisten sähköisten järjestelmien kehittämisen ja käyttämisen, mukaan lukien suunnittelu, määrittely, vaatimustenmukaisuuden testaus, käyttöönotto, ylläpito, parantaminen, turvallisuus, laadunvarmistus ja laadunvalvonta.

1.  Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat yhdessä 12 artiklassa tarkoitetussa tullialan monivuotisessa strategiasuunnitelmassa lueteltujen eurooppalaisten sähköisten järjestelmien kehittämisen ja käyttämisen, mukaan lukien niiden suunnittelu, määrittely, vaatimustenmukaisuuden testaus, käyttöönotto, ylläpito, parantaminen, uudistaminen, turvallisuus, laadunvarmistus ja laadunvalvonta.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  eurooppalaisten sähköisten järjestelmien kehittämisen ja käyttämisen yleinen koordinointi niiden yhteentoimivuuden, yhteenliitettävyyden, jatkuvan parantamisen ja synkronoidun täytäntöönpanon varmistamiseksi;

b)  eurooppalaisten sähköisten järjestelmien kehittämisen ja käyttämisen yleinen koordinointi niiden yhteentoimivuuden, kyberturvallisuuden, yhteenliitettävyyden, jatkuvan parantamisen ja synkronoidun täytäntöönpanon varmistamiseksi;

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  toimiva ja nopea viestintä jäsenvaltioiden kanssa ja niiden kesken unionin sähköisten järjestelmien hallinnon yksinkertaistamiseksi;

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e b)  oikea-aikainen ja avoin viestintä unionin ja jäsenvaltioiden tietotekniikkajärjestelmien täytäntöönpanosta vastaavien sidosryhmien kanssa erityisesti viivästyksistä unionin ja kansallisten osien täytäntöönpanossa ja niihin liittyvistä kustannuksista. 

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  säännöllinen tiedottaminen komissiolle niistä toimenpiteistä, jotka on toteutettu, jotta kansalliset viranomaiset tai talouden toimijat voivat täysipainoisesti hyödyntää eurooppalaisia sähköisiä järjestelmiä;

d)  säännöllinen tiedottaminen komissiolle niistä toimenpiteistä, jotka on toteutettu, jotta asianomaiset kansalliset viranomaiset tai talouden toimijat voivat täysipainoisesti ja tehokkaasti hyödyntää eurooppalaisia sähköisiä järjestelmiä;

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio laatii ja pitää ajan tasalla tullialan monivuotisen strategiasuunnitelman, jossa luetellaan kaikki eurooppalaisten sähköisten järjestelmien kehittämisen ja käyttämisen kannalta asiaankuuluvat tehtävät ja jossa kukin järjestelmä tai sen osa luokitellaan

1.  Komissio laatii ja pitää ajan tasalla tullialan monivuotisen strategiasuunnitelman, jossa luetellaan kaikki eurooppalaisten sähköisten järjestelmien kehittämisen ja käyttämisen kannalta asiaankuuluvat tehtävät ja jossa kukin järjestelmä tai järjestelmän osa luokitellaan

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  yhteiseksi osaksi: unionin tasolla kehitetty eurooppalaisten sähköisten järjestelmien osa, joka on kaikkien jäsenvaltioiden saatavilla tai jonka komissio on yksilöinyt yhteiseksi osaksi tehokkuuden, turvallisuuden ja rationalisoinnin vuoksi;

a)  yhteiseksi osaksi: unionin tasolla kehitetty eurooppalaisten sähköisten järjestelmien osa, joka on kaikkien jäsenvaltioiden saatavilla tai jonka komissio on yksilöinyt yhteiseksi osaksi tehokkuuden, rationalisoinnin turvallisuuden ja luotettavuuden vuoksi;

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kansalliseksi osaksi: kansallisella tasolla kehitetty eurooppalaisten sähköisten järjestelmien osa, joka on sen jäsenvaltion saatavilla, joka on sen luonut tai joka on osallistunut sen luomiseen;

b)  kansalliseksi osaksi: kansallisella tasolla kehitetty eurooppalaisten sähköisten järjestelmien osa, joka on sen jäsenvaltion saatavilla, joka on sen luonut tai joka on osallistunut sen luomiseen esimerkiksi jäsenvaltioiden ryhmän yhteisessä tietotekniikan kehittämishankkeessa;

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, kun ne ovat saaneet päätökseen kunkin 1 kohdassa tarkoitetussa tullialan monivuotisessa strategiasuunnitelmassa niille osoitetun tehtävän. Niiden on myös raportoitava komissiolle säännöllisesti, miten ne ovat edelleen tehtäviensä suorittamisessa.

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, kun ne ovat saaneet päätökseen kunkin 1 kohdassa tarkoitetussa tullialan monivuotisessa strategiasuunnitelmassa niille osoitetun tehtävän. Niiden on myös raportoitava komissiolle säännöllisesti edistymisestään tehtäviensä suorittamisessa ja tarvittaessa odotettavissa olevista viivästyksistä suunnitelman toteutuksessa.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio laatii 4 kohdassa tarkoitettujen vuotuisten katsausten perusteella viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä lokakuuta yhteenvetokertomuksen, jossa arvioidaan jäsenvaltioiden ja komission edistymistä 1 kohdassa tarkoitetun suunnitelman toteutuksessa ja jonka komissio julkistaa.

5.  Komissio laatii 4 kohdassa tarkoitettujen vuotuisten katsausten perusteella viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä lokakuuta yhteenvetokertomuksen, jossa arvioidaan jäsenvaltioiden ja komission edistymistä 1 kohdassa tarkoitetun suunnitelman toteutuksessa, mukaan lukien tiedot tarvittavista mukautuksista suunnitelmaan tai suunnitelman viivästyksistä, ja jonka komissio julkistaa.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelma toteutetaan varainhoitoasetuksen 108 artiklassa tarkoitetuilla monivuotisilla työohjelmilla.

1.  Ohjelma toteutetaan varainhoitoasetuksen 110 artiklassa tarkoitetuilla monivuotisilla työohjelmilla. Monivuotisissa työohjelmissa vahvistetaan erityisesti tavoitteet, joihin pyritään, odotetut tulokset, toteutustapa ja rahoitussuunnitelman kokonaismäärä. Niihin sisältyy myös yksityiskohtainen kuvaus rahoitettavista toimista, maininta kunkin toimen rahoitukseen varatusta määrästä sekä alustava toteutusaikataulu. Vuotuiset työohjelmat toimitetaan tarvittaessa Euroopan parlamentille.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio hyväksyy monivuotiset työohjelmat täytäntöönpanosäädöksillä. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2.  Komissio hyväksyy monivuotiset työohjelmat täytäntöönpanosäädöksillä ja toimittaa ne Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Monivuotiset työohjelmat perustuvat aikaisemmista ohjelmista saatuihin kokemuksiin.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Indikaattorit, joilla raportoidaan ohjelman edistymisestä 3 artiklassa säädettyjen erityistavoitteiden saavuttamisessa, ovat liitteessä 2.

1.  Varainhoitoasetuksen 41 artiklan 3 kohdan h alakohdan mukaisten raportointivaatimusten mukaisesti komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle ohjelman tuloksellisuutta koskevia tietoja. Tuloksellisuutta koskevaan raportointiin on sisällyttävä tiedot sekä edistymisestä että puutteista.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jotta varmistetaan tuloksellisen arvioinnin tekeminen ohjelman etenemisestä kohti sen tavoitteiden saavuttamista, komissiolle siirretään 17 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä 2 indikaattoreiden uudelleentarkastelemiseksi tai täydentämiseksi tarvittaessa ja joilla lisätään asetukseen seuranta- ja arviointikehyksen perustamista koskevia säännöksiä.

2.  Indikaattorit, joilla raportoidaan ohjelman tuloksellisuudesta 3 artiklassa säädettyjen erityistavoitteiden saavuttamisessa, ovat liitteessä 2. Jotta varmistetaan tuloksellisen arvioinnin tekeminen ohjelman etenemisestä kohti sen tavoitteiden saavuttamista, komissiolle siirretään 17 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä 2 indikaattoreiden uudelleentarkastelemiseksi tai täydentämiseksi tarvittaessa ja joilla lisätään asetukseen seuranta- ja arviointikehyksen perustamista koskevia säännöksiä, jotta Euroopan parlamentille ja neuvostolle voidaan antaa ajantasaisia laadullisia ja määrällisiä tietoja ohjelman tuloksellisuudesta.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tulosraportointijärjestelmällä on varmistettava, että ohjelman toteutuksen ja sen tulosten seurannassa käytettävät tiedot kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti. Sitä varten unionin varojen saajille on asetettava oikeasuhteiset raportointivaatimukset.

3.  Tulosraportointijärjestelmällä on varmistettava, että ohjelman toteutuksen ja sen tulosten seurannassa käytettävät tiedot ovat vertailukelpoisia ja kattavia ja että ne kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti. Tätä varten unionin varojen saajille on asetettava oikeasuhteiset ja asiaankuuluvat raportointivaatimukset. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle luotettavia tietoja käytettyjen tuloksellisuutta koskevien tietojen laadusta.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ohjelman väliarviointi on tehtävä heti, kun ohjelman toteutuksesta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman toteutus on käynnistynyt.

2.  Ohjelman väliarviointi on tehtävä heti, kun ohjelman toteutuksesta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman toteutus on käynnistynyt.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Väliarvioinnissa on esitettävä havainnot, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan tehdä päätös ohjelman jatkotoimista ja sen tavoitteista vuoden 2027 jälkeen.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio tekee ohjelman loppuarvioinnin ohjelman toteutuksen lopussa, mutta kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua 1 artiklassa eritellyn ajanjakson päättymisestä.

3.  Komissio tekee ohjelman loppuarvioinnin ohjelman toteutuksen lopussa, mutta kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluttua 1 artiklassa tarkoitetun ajanjakson päättymisestä.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio toimittaa arviointien päätelmät ja omat huomautuksensa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

4.  Komissio esittää arviointien päätelmät ja omat huomautuksensa sekä saadut kokemukset ja toimittaa ne Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun jokin kolmas osallistuu ohjelmaan kansainvälisen sopimuksen nojalla tehdyllä päätöksellä tai muulla oikeudellisella välineellä, kyseisen kolmannen maan on myönnettävä toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle, Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat valtuudet, jotta ne voivat käyttää toimivaltaansa kattavasti. Euroopan petostentorjuntaviraston osalta näihin kuuluu oikeus tehdä tutkimuksia, paikalla suoritettavat todentamiset ja tarkastukset mukaan luettuina, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 mukaisesti.

Kun jokin kolmas osallistuu ohjelmaan kansainvälisen sopimuksen nojalla tehdyllä päätöksellä tai muulla oikeudellisella välineellä, kyseisen kolmannen maan on myönnettävä toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle, Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF), ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle ja Euroopan syyttäjänvirastolle (EPPO) tarvittavat valtuudet, jotta ne voivat käyttää toimivaltaansa kattavasti. Euroopan petostentorjuntaviraston ja Euroopan syyttäjänviraston osalta näihin kuuluu oikeus tehdä tutkimuksia, paikalla suoritettavat todentamiset ja tarkastukset mukaan luettuina, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/20131 a ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/19391 b mukaisesti.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

 

1 b Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava unionin rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, kuten tiedotusvälineille ja suurelle yleisölle.

1.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava unionin rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen mahdollisimman hyvä näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, kuten tiedotusvälineille ja suurelle yleisölle.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa ja sen toimia ja tuloksia. Ohjelmalle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin.

2.  Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa, ohjelmasta rahoitettuja toimia ja rahoitetuilla toimilla saavutettuja tuloksia. Ohjelmalle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa toimielinten tiedotustoimintaa sikäli kuin painopisteet liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin.


PERUSTELUT

Tulli-ohjelmalla luodaan puitteet tullialan yhteistyölle vuosina 2021–2027, ja se on jatkoa Tulli 2020 -ohjelmalle. Ohjelmalla helpotetaan edelleen jäsenvaltioiden viranomaisten välistä koordinointia ja valmiuksien kehittämistä, mukaan lukien koulutus ja parhaiden käytäntöjen vaihto, jotta voidaan varmistaa EU:n tullilainsäädännön yhdenmukainen soveltaminen. Valitettavasti siirtymistä sähköiseen tullijärjestelmään ei saatu päätökseen Tulli 2020 -ohjelmassa, mikä johtui tietoteknisten järjestelmien joidenkin osien viiveistä. Tästä syystä yksi tärkeimmistä osa-alueista tulliohjelmassa on tullijärjestelmien tietotekniikan kehittäminen edelleen, niiden toiminta ja niiden ylläpito.

Esittelijä katsoo, että tämän ohjelman olisi oltava johdonmukainen, siinä olisi hyödynnettävä synergiaa muiden EU:n ohjelmien ja rahastojen kanssa, ja sen täytäntöönpanossa olisi noudatettava avoimuuden, oikeasuhteisuuden, tasapuolisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita.

Olisi myös kiinnitettävä huomiota siihen, että tähän ohjelmaan osoitetuissa määrärahoissa ei ole otettu huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan tulevaa eroamista EU:sta ja samalla tulliliitosta. Tästä aiheutuu luonnollisesti lisäkustannuksia niille maille, joita tämä merkittävä muutos koskee, mutta näitä kustannuksia ei pitäisi kattaa tulliohjelmasta.

Tullihallinnon ja tullitarkastusten osalta esittelijä katsoo, että kyseessä on dynaaminen ala, jonka tarpeet muuttuvat yhteiskunnan poliittisen ja muun kehityksen myötä. Sen vuoksi ohjelmalla olisi tuettava tullihallintoa, erityisesti tietotekniikkainfrastruktuurin osalta, ja mahdollistettava innovointi ja innovatiivisten ratkaisujen löytäminen tullipolitiikan alalla. Esittelijän tekemillä tarkistuksilla pyritään täydentämään ehdotusta näiltä osin.

Tulliliitto on yksi sisämarkkinoiden tärkeimmistä pilareista. Tullimenettelyjen nykyaikaistaminen voi edistää taloudellista toimintaa ja kasvua lisäämällä Euroopan teollisuuden kilpailukykyä ja helpottamalla kaupankäyntiä, ja se voi varmistaa eurooppalaisten kuluttajien suojelun. Näin ollen esittelijä pitää tulliohjelmaa välttämättömänä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.


BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (6.11.2018)

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustamisesta

(COM(2018)0442 – C8‑0261/2018 – 2018/0232(COD))

Valmistelija: Ivan Štefanec

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Tulli-ohjelmalla on suuri merkitys pyrittäessä helpottamaan ja parantamaan tulliviranomaisten työtä tullien kantamisessa. Tullit ovat tärkeä tulonlähde unionin ja kansallisille talousarvioille. Keskittymällä vahvistamaan tietoteknisiä valmiuksia ja lisäämään yhteistyötä tullialalla ohjelma auttaa suojaamaan tehokkaasti unionin ja jäsenvaltioiden taloudellisia etuja.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Tulli-ohjelman on etenkin oltava johdonmukainen ja siinä on hyödynnettävä mahdollisia synergioita unionin muiden sellaisten toimintaohjelmien ja rahastojen kanssa, joilla on vastaavanlaiset tavoitteet ja jotka toimivat asiaan liittyvillä aloilla, kuten Fiscalis-ohjelma, EU:n petostentorjuntaohjelma ja sisämarkkinaohjelma, sekä sisäisen turvallisuuden rahaston, ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen, rakenneuudistusten tukiohjelman, Digitaalinen Eurooppa -ohjelman ja Verkkojen Eurooppa -välineen kanssa samoin kuin omia varoja koskevan päätöksen sekä täytäntöönpanoasetusten ja -toimenpiteiden kanssa.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Euroopan parlamentin ja neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 322 artiklan perusteella hyväksymiä horisontaalisia varainhoitosääntöjä sovelletaan tähän asetukseen. Kyseiset säännöt annetaan varainhoitoasetuksessa, ja niissä määritetään etenkin avustuksien, hankintojen, palkintojen tai välillisen toteutuksen muodossa tapahtuva talousarvion vahvistamis- ja toteutusmenettely ja määrätään taloushallinnon toimijoiden vastuusta koskevista tarkastuksista. SEUT-sopimuksen 322 artiklan perusteella annetut säännöt koskevat unionin talousarvion suojaamista silloin, kun jäsenvaltioissa on havaittu oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvia yleisiä puutteita, koska kyseisen periaatteen noudattaminen on ehdoton edellytys moitteettomalle varainhoidolle ja EU:n rahoituksen tuloksellisuudelle.

(19)  Euroopan parlamentin ja neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 322 artiklan perusteella hyväksymiä horisontaalisia varainhoitosääntöjä sovelletaan tähän asetukseen. Kyseiset säännöt annetaan varainhoitoasetuksessa, ja niissä määritetään etenkin avustuksien, hankintojen, palkintojen tai välillisen toteutuksen muodossa tapahtuva talousarvion vahvistamis- ja toteutusmenettely ja määrätään taloushallinnon toimijoiden vastuuta koskevista tarkastuksista. SEUT-sopimuksen 322 artiklan perusteella annetut säännöt koskevat unionin talousarvion suojaamista silloin, kun jäsenvaltioissa on havaittu oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvia yleisiä puutteita, koska kyseisen periaatteen noudattaminen on ehdoton edellytys moitteettomalle varainhoidolle ja EU:n rahoituksen tuloksellisuudelle. Tulli-ohjelman toteuttamisessa olisi kaiken kaikkiaan, myös sen mukaisesti talousarviosta kokonaan tai osittain rahoitettavissa sopimuksissa, noudatettava avoimuuden, suhteellisuuden, tasapuolisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rahoituspuitteet ohjelman toteutusta varten ajanjaksolla 2021–2027 ovat 950 000 000 euroa käypinä hintoina.

1.  Rahoituspuitteet ohjelman toteutusta varten ajanjaksolla 2021–2027 ovat 842 844 000 euroa vuoden 2018 hintoina (950 000 000 euroa käypinä hintoina).

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio valitsee ulkopuoliset asiantuntijat heidän asianomaisen toimen kannalta merkittävien taitojen, kokemusten ja tietämyksen perusteella mahdollisia eturistiriitoja välttäen.

3.  Komissio valitsee ulkopuoliset asiantuntijat näiden asianomaisen toimen kannalta merkittävien taitojen, kokemuksen ja tietämyksen perusteella mahdollisia eturistiriitoja välttäen ja siten, että liike-elämä ja muut kansalaisyhteiskunnan asiantuntijat ovat tasapuolisesti edustettuina. Valintamenettelyssä on otettava huomioon sukupuolten tasapuolinen edustus ulkoisten asiantuntijoiden keskuudessa sukupuolten tasa-arvon periaatteen mukaisesti. Ulkoisten asiantuntijoiden luettelo on saatettava säännöllisesti ajan tasalle ja asetettava julkisesti saataville.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa ja sen toimia ja tuloksia. Ohjelmalle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

14.6.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Ivan Štefanec

11.7.2018

Valiokuntakäsittely

24.9.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

5.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

2

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Michael Detjen, Stefan Gehrold

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

26

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (21.11.2018)

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustamisesta

(COM(2018)0442 – C8‑0261/2018 – 2018/0232(COD))

Valmistelija: Wolf Klinz

LYHYET PERUSTELUT

Tulli auttaa suojaamaan unionin ja jäsenvaltioiden taloudellisia etuja. Koska tullit kuuluvat unionin perinteisiin omiin varoihin, ne ovat edelleen yksi talousarvion valvontavaliokunnan keskeisistä mielenkiinnon kohteista.

Tulli-ohjelma vaikuttaa unionin ja sen jäsenvaltioiden tuloihin. Vaikka vaikutusta ei voida esittää määrällisesti, se helpottaisi ja yksinkertaistaisi tulliviranomaisten toimintaa tullien, alv:n ja valmisteverojen kantamisen osalta. Koska työn laatu paranee yhteistyön sekä tietoteknisten ja inhimillisten valmiuksien kehittämisen ansiosta, tulliviranomaiset voivat tehokkaammin suojata unionin ja jäsenvaltioiden taloudellisia etuja.

Uuden Tulli-ohjelman on oltava johdonmukainen, ja siinä on hyödynnettävä mahdollisia synergioita unionin muiden sellaisten toimintaohjelmien ja rahastojen kanssa, joilla on vastaavanlaiset tavoitteet ja jotka toimivat asiaan liittyvillä aloilla, kuten Fiscalis-ohjelma, EU:n petostentorjuntaohjelma, sisämarkkinaohjelma, sisäisen turvallisuuden rahasto, ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusväline, rakenneuudistusten tukiohjelma, Digitaalinen Eurooppa -ohjelma ja Verkkojen Eurooppa -väline sekä omista varoista tehty päätös, täytäntöönpanoasetukset ja -toimet.

TARKISTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 5 päivänä joulukuuta 2017 antaman erityiskertomuksen nro 19/2017 ”Tuontimenettelyt: oikeuskehyksen puutteet ja täytäntöönpanon tehottomuus vaikuttavat EU:n taloudellisiin etuihin”,

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 b viite (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ottaa huomioon 10 päivänä lokakuuta 2018 annetun Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 26/2018 ”Mikä on viivästyttänyt tullin tietoteknisten järjestelmien toteuttamista?”,

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 c viite (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ottaa huomioon tullipetosten torjunnasta ja EU:n omien varojen suojelusta 4 päivänä lokakuuta 2018 antamansa päätöslauselman (2018/2747(RSP)),

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Asetuksella (EU) N:o 1294/201318 perustettu Tulli 2020 -ohjelma ja sen edeltäjät ovat merkittävällä tavalla helpottaneet ja parantaneet tulliyhteistyötä. Monet tullialan toimet ovat luonteeltaan rajatylittäviä, ne koskevat kaikkia jäsenvaltioita ja vaikuttavat niihin kaikkiin, minkä vuoksi yksittäiset jäsenvaltiot eivät kykene huolehtimaan näistä toimista tehokkaalla ja tuloksellisella tavalla. Komission unionin tasolla toteuttama tulliohjelma tarjoaa jäsenvaltioille unionin kehyksen tällaisten yhteistyötoimien kehittämiseksi, mikä on kustannustehokkaampaa kuin jos kukin jäsenvaltio perustaisi oman yhteistyökehyksensä kahden- tai monenväliseltä pohjalta. Sen vuoksi on aiheellista varmistaa tulliyhteistyötä koskeville toimille myönnettävän unionin rahoituksen jatkuvuus perustamalla kyseistä alaa koskeva uusi ohjelma eli Tulli-ohjelma.

(1)   Asetuksella (EU) N:o 1294/201318 perustettu Tulli 2020 -ohjelma ja sen edeltäjät ovat merkittävällä tavalla helpottaneet ja parantaneet tulliyhteistyötä. Monet tullialan toimet ovat luonteeltaan rajatylittäviä, ne koskevat kaikkia jäsenvaltioita ja vaikuttavat niihin kaikkiin, minkä vuoksi yksittäiset jäsenvaltiot eivät aina kykene huolehtimaan näistä toimista tehokkaalla ja tuloksellisella tavalla. Unionin tason tulliohjelma, jonka täytäntöönpanijana toimii komissio, tarjoaa jäsenvaltioille unionin kehyksen tällaisten yhteistyötoimien toteuttamiseksi, mikä on kustannustehokkaampaa kuin se, että kukin jäsenvaltio perustaisi oman yhteistyökehyksensä kahden- tai monenväliseltä pohjalta. Lisäksi on tarpeen varmistaa tulliohjelma, jolla yhdenmukaistetaan tullitarkastukset ja vakioidaan ne kaikissa maahantulopaikoissa, koska jäsenvaltioiden harjoittaman tullivalvonnan epätasapaino haittaa tulliliiton tehokasta toimintaa. Luotettava ja tehokas Tulli-ohjelma on keskeisessä asemassa myös EU:n taloudellisten etujen suojaamisessa. Sen vuoksi on aiheellista varmistaa tulliyhteistyötä koskeville toimille myönnettävän unionin rahoituksen jatkuvuus perustamalla kyseistä alaa koskeva uusi ohjelma eli Tulli-ohjelma.

_________________

_________________

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1294/2013, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan unionin tullitoimintaa kaudella 2014–2020 koskevan toimintaohjelman (Tulli 2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 624/2007/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 209).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1294/2013, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan unionin tullitoimintaa kaudella 2014–2020 koskevan toimintaohjelman (Tulli 2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 624/2007/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 209).

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Tulliliitto on maailman suurimpiin kaupparyhmittymiin kuuluvan Euroopan unionin kulmakiviä, ja se on välttämätön sisämarkkinoiden asianmukaiselle toiminnalle, joka on yritysten ja kansalaisten edun mukaista. Euroopan parlamentti oli 14 päivänä maaliskuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa1 a erityisen huolestunut tullipetoksista, jotka ovat johtaneet merkittäviin tulojen menetyksiin unionin talousarviossa. Euroopan parlamentti on toistanut, että vahvempi ja kunnianhimoisempi Eurooppa voidaan saavuttaa vain, jos sen rahoitusta lisätään, ja kehottanut siksi jatkuvasti tukemaan nykyisiä toimintapolitiikkoja, lisäämään lippulaivaohjelmien määrärahoja ja kattamaan lisääntyneet tehtävät vastaavilla rahoitusvaroilla.

 

_________________

 

1 a P8_TA(2018)0075: Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Tulliliitto on kehittynyt huomattavasti viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana, ja tulliviranomaiset pystyvät nyt suorittamaan monia erilaisia tehtäviä rajoilla. Viranomaiset työskentelevät yhdessä helpottaakseen kauppaa ja vähentääkseen byrokratiaa, kerätäkseen tuloja kansallisiin talousarvioihin ja unionin talousarvioon sekä suojellakseen kansalaisia terrorismi-, terveys- ja ympäristöuhkia ja muita uhkia vastaan. Tulli on ollut terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan eturintamassa erityisesti siitä lähtien, kun EU:n laajuinen yhteinen riskinhallintajärjestelmä19 otettiin käyttöön ja suurten käteismäärien siirtojen tullitarkastukset aloitettiin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi. Kun otetaan huomioon kyseinen laaja toimeksianto, tullista on nyt tosiasiallisesti tullut johtava tavaroita tarkastava viranomainen unionin ulkorajoilla. Tätä taustaa vasten Tulli-ohjelman ei tulisi koskea pelkästään tulliyhteistyötä vaan siitä annettava tuki olisi laajennettava koskemaan myös asetuksen (EU) N:o 952/2013 3 artiklassa säädettyjä tulliviranomaisten tehtäviä eli unionin kansainvälisen kaupan valvontaa sekä sisämarkkinoiden ulkoisen ulottuvuuden, yhteisen kauppapolitiikan, unionin muiden kauppaan liittyvien yhteisten politiikkojen täytäntöönpanoa ja toimitusketjujen turvallisuutta. Sen vuoksi oikeusperusta kattaa tulliyhteistyön (SEUT-sopimuksen 33 artikla), sisämarkkinat (SEUT-sopimuksen 114 artikla) ja kauppapolitiikan (SEUT-sopimuksen 207 artikla).

(2)  Tulliliitto on kehittynyt huomattavasti viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana, ja tulliviranomaiset pystyvät nyt suorittamaan monia erilaisia tehtäviä rajoilla. Viranomaiset työskentelevät yhdessä helpottaakseen kauppaa ja vähentääkseen byrokratiaa, kerätäkseen tuloja kansallisiin talousarvioihin ja unionin talousarvioon sekä auttaakseen suojelemaan kansalaisia terrorismi-, terveys- ja ympäristöuhkia ja muita uhkia vastaan. Tulli on ollut terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan eturintamassa erityisesti siitä lähtien, kun EU:n laajuinen yhteinen riskinhallintajärjestelmä19 otettiin käyttöön ja suurten käteismäärien siirtojen tullitarkastukset aloitettiin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi. Kun otetaan huomioon kyseinen laaja toimeksianto, tullista on nyt tosiasiallisesti tullut johtava tavaroita tarkastava viranomainen unionin ulkorajoilla. Tätä taustaa vasten Tulli-ohjelman ei tulisi koskea pelkästään tulliyhteistyötä vaan siitä annettava tuki olisi laajennettava koskemaan myös asetuksen (EU) N:o 952/2013 3 artiklassa säädettyjä tulliviranomaisten tehtäviä eli unionin kansainvälisen kaupan valvontaa sekä sisämarkkinoiden ulkoisen ulottuvuuden, yhteisen kauppapolitiikan, unionin muiden kauppaan liittyvien yhteisten politiikkojen täytäntöönpanoa ja toimitusketjujen turvallisuutta. Sen vuoksi oikeusperusta kattaa tulliyhteistyön (SEUT-sopimuksen 33 artikla), sisämarkkinat (SEUT-sopimuksen 114 artikla) ja kauppapolitiikan (SEUT-sopimuksen 207 artikla).

_________________

_________________

19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en

19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en

Perustelu

On monia muita tekijöitä, jotka auttavat suojelemaan yleisöä näillä alueilla.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Koska ohjelma muodostaa puitteet toimille, joiden tavoitteena on tulliliiton ja tulliviranomaisten tukeminen, sillä olisi suojattava unionin ja sen jäsenvaltioiden taloudellisia etuja; suojattava unionia hyvän kauppatavan vastaiselta ja laittomalta kaupalta ja tukea samalla laillista liiketoimintaa; varmistettava unionin ja sen asukkaiden turvallisuus ja vaarattomuus; ja helpotettava laillista kauppaa, jotta yritykset ja kansalaiset voivat saada täysimääräiset hyödyt sisämarkkinoista ja maailmankaupasta.

(3)  Koska ohjelma muodostaa puitteet toimille, joiden tavoitteena on tulliliiton ja tulliviranomaisten tukeminen, jotta voidaan saavuttaa pitkän aikavälin tavoite, jonka mukaan kaikki unionin tullihallinnot toimivat yhdessä aivan kuin ne olisivat yksi hallinto, sillä olisi autettava suojaamaan unionin ja sen jäsenvaltioiden taloudellisia etuja; suojattava unionia hyvän kauppatavan vastaiselta ja laittomalta kaupalta ja tukea samalla laillista liiketoimintaa; varmistettava unionin ja sen asukkaiden turvallisuus ja vaarattomuus; ja helpotettava laillista kauppaa, jotta yritykset ja kansalaiset voivat saada täysimääräiset hyödyt sisämarkkinoista ja maailmankaupasta.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Jäsenvaltioiden kyky reagoida jatkuvasti kehittyvien maailmanlaajuisten liiketoimintamallien ja toimitusketjujen synnyttämiin haasteisiin erityisesti sähköisen kaupankäynnin lisääntyessä riippuu paitsi inhimillisestä komponentista sekä nykyaikaisten ja luotettavien tullivalvontalaitteiden asianmukaisesta toiminnasta, niin myös täysimääräisesti ja kestävästi toteutetuista EU:n tullitietojärjestelmistä. Nämä haasteet tuovat korostetusti esiin tarpeen panna täytäntöön kansallisten tulliviranomaisten välinen yhteistyö, jotta voidaan varmistaa tullien tehokas kantaminen ja suojata sisämarkkinat petoksilta, laittomilta tavaroilta ja ulkoisilta uhilta.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Tulli 2020 -ohjelmaan kuuluvat toimet ovat osoittautuneet asianmukaisiksi, minkä vuoksi ne olisi säilytettävä. Jotta ohjelman toteutus olisi yksinkertaisempaa ja joustavampaa ja sen tavoitteet olisi siten helpompi saavuttaa, toimet olisi määriteltävä vain yleisinä luokkina ja antamalla kuvaavia esimerkkejä konkreettisista toimista. Tulli-ohjelmalla olisi yhteistyön ja valmiuksien kehittämisen kautta myös tehtävä tunnetuksi ja tuettava innovaatioiden käyttöönottoa ja vipuvaikutusta, jotta valmiuksia toteuttaa tullialan keskeisimmät painopistealat voitaisiin parantaa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Tullitarkastuslaitteiden väline, jäljempänä ’CCE-väline’, perustetaan osaksi yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa asetuksella [2018/XXX]22. Jotta kaikkien tullialaan ja tullitarkastuslaitteisiin liittyvien yhteistyötoimien johdonmukaisuus ja horisontaalinen koordinointi voitaisiin säilyttää, on aiheellista panna ne kaikki täytäntöön yhdellä ainoalla säädöksellä ja sääntökokonaisuudella eli tällä asetuksella. Sen vuoksi CCE-välineestä olisi tuettava ainoastaan avustuskelpoisten laitteiden ostamista, ylläpitämistä ja päivittämistä, kun taas tällä ohjelmalla olisi tuettava kaikkia muita asiaankuuluvia toimia, kuten laitetarpeiden arviointia koskevia yhteistyötoimia tai ostettuihin laitteisiin liittyvää tarvekohtaista koulutusta.

(8)  Tullitarkastuslaitteiden väline, jäljempänä ’CCE-väline’, perustetaan osaksi yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa asetuksella [2018/XXX]22. Jotta kaikkien tullialaan ja tullitarkastuslaitteisiin liittyvien yhteistyötoimien johdonmukaisuus ja horisontaalinen koordinointi voitaisiin säilyttää, on aiheellista panna ne kaikki täytäntöön yhdellä ainoalla säädöksellä ja sääntökokonaisuudella. Kyseinen säädös on tämä asetus, ja siinä vahvistetaan kyseiset säännöt. Sen vuoksi CCE-välineestä olisi tuettava ainoastaan avustuskelpoisten laitteiden ostamista, ylläpitämistä ja päivittämistä, kun taas tällä ohjelmalla olisi tuettava kaikkia muita asiaankuuluvia toimia, kuten laitetarpeiden arviointia koskevia yhteistyötoimia tai ostettuihin laitteisiin liittyvää tarvekohtaista koulutusta.

_________________

_________________

22 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tullitarkastuslaitteiden rahoitustuen välineen perustamisesta osaksi yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa.

22 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tullitarkastuslaitteiden rahoitustuen välineen perustamisesta osaksi yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Globalisaation tärkeyden vuoksi ohjelmassa olisi edelleen annettava mahdollisuus varainhoitoasetuksen 238 artiklassa tarkoitettujen ulkopuolisten asiantuntijoiden osallistumiselle. Kyseisten ulkopuolisten asiantuntijoiden olisi oltava pääasiassa valtion viranomaisten edustajia, mukaan lukien assosioitumattomien kolmansien maiden edustajat, sekä kansainvälisten järjestöjen, talouden toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan edustajia.

(10)  Globalisaation tärkeyden vuoksi ohjelmassa olisi edelleen annettava mahdollisuus varainhoitoasetuksen 238 artiklassa tarkoitettujen ulkopuolisten asiantuntijoiden osallistumiselle. Kyseisten ulkopuolisten asiantuntijoiden olisi oltava pääasiassa valtion viranomaisten edustajia, mukaan lukien assosioitumattomien kolmansien maiden edustajat, sekä tutkijoita ja kansainvälisten järjestöjen, talouden toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan edustajia.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Suurin osa ohjelman talousarviosta on tarkoitus kohdentaa tietoteknisten valmiuksien kehittämiseen tähtääviin toimiin. Eurooppalaisten sähköisten järjestelmien yhteiset ja kansalliset osat olisi kuvattava erityisissä säännöksissä. Lisäksi toimien soveltamisala sekä komission ja jäsenvaltioiden vastuualueet olisi määriteltävä selkeästi.

(12)  Ohjelman talousarviosta on tarkoitus kohdentaa suurempi osuus tietoteknisten valmiuksien kehittämiseen tähtääviin toimiin. Eurooppalaisten sähköisten järjestelmien yhteiset ja kansalliset osat olisi kuvattava erityisissä säännöksissä. Lisäksi toimien soveltamisala sekä komission ja jäsenvaltioiden vastuualueet olisi määriteltävä selkeästi.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Tämä asetus olisi pantava täytäntöön työohjelmilla. Koska työohjelmien tavoitteet ovat keskipitkän tai pitkän aikavälin tavoitteita ja koska niissä käytettään hyväksi ajan mittaan saatua kokemusta, työohjelmien keston olisi voitava olla useita vuosia. Siirtyminen vuotuisista työohjelmista monivuotisiin työohjelmiin vähentää sekä komission että jäsenvaltioiden hallinnollista rasitusta.

(14)  Tämä asetus olisi pantava täytäntöön työohjelmilla. Koska työohjelmien tavoitteet ovat keskipitkän tai pitkän aikavälin tavoitteita ja koska niissä käytetään hyväksi ajan mittaan saatua kokemusta, työohjelmat voivat kattaa useita vuosia mutta kuitenkin enintään kolme vuotta, jotta voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia. Siirtyminen vuotuisista työohjelmista monivuotisiin työohjelmiin voi vähentää sekä komission että jäsenvaltioiden hallinnollista rasitusta.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Jotta politiikan painopisteiden muutoksiin voitaisiin reagoida asianmukaisesti, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat ohjelman erityistavoitteiden saavuttamista mittaavia indikaattoreita koskevan luettelon muuttamista. On erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa valmistelutyönsä aikana asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(17)  Jotta politiikan painopisteiden muutoksiin voitaisiin reagoida asianmukaisesti, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat ohjelman erityistavoitteiden saavuttamista mittaavia indikaattoreita koskevan luettelon muuttamista. On erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa valmistelutyönsä aikana asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle on toimitettava kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelman yleisenä tavoitteena on tukea tulliliittoa ja tulliviranomaisia, suojata unionin ja sen jäsenvaltioiden taloudellisia etuja, varmistaa turvallisuus ja vaarattomuus unionissa sekä suojata unionia hyvän kauppatavan vastaiselta ja laittomalta kaupalta ja samalla helpottaa laillista liiketoimintaa.

1.  Pitkällä aikavälillä pyritään siihen, että kaikki EU:n tullihallinnot tekevät yhteistyötä aivan kuin ne olisivat yksi hallinto. Siksi ohjelman yleisenä tavoitteena on tukea tulliliittoa ja tulliviranomaisia, suojata unionin ja sen jäsenvaltioiden taloudellisia etuja, varmistaa turvallisuus ja vaarattomuus unionissa sekä suojata unionia hyvän kauppatavan vastaiselta ja laittomalta kaupalta ja samalla helpottaa laillista liiketoimintaa.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ohjelman erityistavoitteena on tukea tullilainsäädännön ja -politiikan valmistelua ja yhdenmukaista täytäntöönpanoa sekä tukea tulliyhteistyötä ja hallinnollisten valmiuksien kehittämistä, mukaan lukien inhimilliset toimintaedellytykset sekä eurooppalaisten sähköisten järjestelmien kehittäminen ja käyttäminen.

2.  Ohjelman erityistavoitteena on tukea tullilainsäädännön ja -politiikan valmistelua ja yhdenmukaista täytäntöönpanoa, tukea tulliyhteistyötä ja hallinnollisten valmiuksien kehittämistä, mukaan lukien inhimilliset toimintaedellytykset ja eurooppalaisten sähköisten järjestelmien oikea-aikainen kehittäminen, käyttöönotto, ylläpito ja käyttäminen, sekä siirtyä sujuvasti paperittomaan ympäristöön ja kauppaan tämän asetuksen 12 artiklassa tarkoitetun tullialan monivuotisen strategiasuunnitelman mukaisesti. Huomionarvoisia ovat jäsenvaltioille koituvat kustannussäästöt, sillä ohjelmalla luodaan infrastruktuureja ja valmiuksia, joita ei tarvitse kehittää ja jäljitellä kansallisia tullimäärärahoja käyttäen.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  ohjelmalla tuetaan myös tulliviranomaisten välisen yhteistyön jatkuvaa arviointia ja seurantaa heikkouksien ja mahdollisten parannusten tunnistamiseksi.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rahoituspuitteet ohjelman toteutusta varten ajanjaksolla 2021–2027 ovat 950 000 000 euroa käypinä hintoina.

1.  Rahoituspuitteet ohjelman toteutusta varten ajanjaksolla 2021–2027 ovat 842 844 000 euroa vuoden 2018 hintoina (950 000 000 euroa käypinä hintoina).

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä voidaan kattaa myös menoja, jotka aiheutuvat valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus-, arviointi- ja muusta ohjelman hallinnointia ja sen tavoitteiden saavuttamisen arviointia koskevasta toiminnasta. Lisäksi siitä voidaan kattaa menoja, jotka liittyvät selvityksiin, asiantuntijoiden kokouksiin, tiedotus- ja viestintätoimiin, sikäli kuin ne liittyvät ohjelman tavoitteisiin, sekä tietojenkäsittelyyn ja -vaihtoon keskittyviin tietoteknisiin verkkoihin liittyviä menoja, mukaan lukien organisaation omat tietotekniikkavälineet ja muu ohjelman hallinnoinnissa tarvittava tekninen ja hallinnollinen apu.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä voidaan kattaa myös menoja, jotka aiheutuvat valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus-, arviointi- ja muusta ohjelman hallinnointia ja sen tuloksellisuuden ja tavoitteiden saavuttamisen arviointia koskevasta toiminnasta. Lisäksi siitä voidaan kattaa menoja, jotka liittyvät selvityksiin, asiantuntijoiden kokouksiin, tiedotus- ja viestintätoimiin, sikäli kuin ne liittyvät ohjelman tavoitteisiin, sekä tietojenkäsittelyyn ja -vaihtoon keskittyviin tietoteknisiin verkkoihin liittyviä menoja, mukaan lukien organisaation omat tietotekniikkavälineet ja muu ohjelman hallinnoinnissa tarvittava tekninen ja hallinnollinen apu.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Yhdistyneen kuningaskunnan tuleva EU:sta eroaminen huomioon ottaen tässä vaiheessa ei voida arvioida tarkkaan vaikutuksia ja kustannuksia, jotka aiheutuvat sen irrottamisesta kaikista Tulli 2020 -ohjelmasta rahoitettavista nykyisistä sähköisistä tullijärjestelmistä, mutta Euroopan parlamentille on tiedotettava asiasta heti, kun tiedot ovat saatavilla.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Toimille, joilla täydennetään tai tuetaan asetuksen (EU) [2018/XXX] [CCE-väline] 3 artiklassa tarkoitettuja tavoitteita, voidaan myös myöntää rahoitusta tästä ohjelmasta.

2.  Toimille, joilla täydennetään tai tuetaan asetuksen (EU) [2018/XXX] [CCE-väline] 3 artiklassa tarkoitettuja tavoitteita, ja/tai toimille, joilla täydennetään tai tuetaan asetuksen (EU) [2018/XXX] [petostentorjuntaohjelma] 2 artiklassa tarkoitettuja tavoitteita, voidaan myös myöntää rahoitusta tästä ohjelmasta.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  hankeperusteinen jäsennelty yhteistoiminta;

b)  hankeperusteinen jäsennelty yhteistoiminta, kuten jäsenvaltioiden ryhmän yhteinen tietotekninen kehitystyö;

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – e alakohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a)  seurantatoimet

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Eurooppalaisten sähköisten järjestelmien yhteisiin osiin kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä silmälläpitäen tehtävien mukautusten tai laajennusten kehittämistä ja käyttämistä koskeville toimille voidaan myöntää rahoitusta, jos ne ovat unionin edun mukaisia. Komissio ottaa käyttöön tarvittavat hallinnolliset järjestelyt, joissa asianomaisilta kolmansilta osapuolilta voidaan veloittaa rahoitusosuus näihin toimiin osallistumisesta.

4.  Eurooppalaisten sähköisten järjestelmien yhteisiin osiin kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä silmälläpitäen tehtävien mukautusten tai laajennusten kehittämistä, käyttöönottoa, ylläpitoa ja käyttämistä koskeville toimille voidaan myöntää rahoitusta, jos ne ovat unionin edun mukaisia. Komissio ottaa käyttöön tarvittavat hallinnolliset järjestelyt, joissa asianomaisilta kolmansilta osapuolilta voidaan veloittaa rahoitusosuus näihin toimiin osallistumisesta.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Valtion viranomaisten edustajat, mukaan lukien sellaisten kolmansien maiden edustajat, jotka eivät ole 5 artiklan mukaisia assosioituneita maita, sekä kansainvälisten ja muiden asiaankuuluvien järjestöjen, talouden toimijoiden, talouden toimijoita edustavien järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan edustajat voivat osallistua ohjelmaan kuuluviin toimiin ulkoisina asiantuntijoina, kun tämä on hyödyllistä 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettavien toimien suorittamiseksi.

1.  Valtion viranomaisten edustajat, mukaan lukien sellaisten kolmansien maiden edustajat, jotka eivät ole 5 artiklan mukaisia assosioituneita maita, sekä tutkijat ja kansainvälisten ja muiden asiaankuuluvien järjestöjen, talouden toimijoiden, talouden toimijoita edustavien järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan edustajat voivat osallistua ohjelmaan kuuluviin toimiin ulkoisina asiantuntijoina, kun tämä on hyödyllistä 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettavien toimien suorittamiseksi.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio valitsee ulkopuoliset asiantuntijat heidän asianomaisen toimen kannalta merkittävien taitojen, kokemusten ja tietämyksen perusteella mahdollisia eturistiriitoja välttäen.

3.  Komissio valitsee ulkopuoliset asiantuntijat heidän asianomaisen toimen kannalta merkittävien taitojen, kokemusten ja tietämyksen perusteella mahdollisia eturistiriitoja välttäen ja sukupuolten välisen tasa-arvon periaate huomioon ottaen.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Ulkoisten asiantuntijoiden luettelo on saatettava säännöllisesti ajan tasalle ja asetettava julkisesti saataville.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat yhdessä 12 artiklassa tarkoitetussa tullialan monivuotisessa strategiasuunnitelmassa lueteltujen eurooppalaisten sähköisten järjestelmien kehittämisen ja käyttämisen, mukaan lukien suunnittelu, määrittely, vaatimustenmukaisuuden testaus, käyttöönotto, ylläpito, parantaminen, turvallisuus, laadunvarmistus ja laadunvalvonta.

1.  Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat yhdessä 12 artiklassa tarkoitetussa tullialan monivuotisessa strategiasuunnitelmassa lueteltujen eurooppalaisten sähköisten järjestelmien kehittämisen ja toiminnan, mukaan lukien niiden suunnittelu, määrittely, vaatimustenmukaisuuden testaus, käyttöönotto, ylläpito, parantaminen, turvallisuus, laadunvarmistus ja laadunvalvonta.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Tulli-ohjelman on oltava johdonmukainen, ja siinä on hyödynnettävä mahdollisia synergioita unionin muiden sellaisten toimintaohjelmien ja rahastojen kanssa, joilla on vastaavanlaiset tavoitteet ja jotka toimivat asiaan liittyvillä aloilla, kuten Fiscalis-ohjelma, EU:n petostentorjuntaohjelma, sisämarkkinaohjelma, sisäisen turvallisuuden rahasto ja yhdennetyn rajaturvallisuuden rahasto (rahoitusväline tullitarkastuslaitteita varten ja ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusväline), rakenneuudistusten tukiohjelma, Digitaalinen Eurooppa -ohjelma ja Verkkojen Eurooppa -väline sekä omista varoista tehty päätös, täytäntöönpanoasetukset ja -toimet.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  eurooppalaisten sähköisten järjestelmien kehittämisen ja käyttämisen yleinen koordinointi niiden yhteentoimivuuden, yhteenliitettävyyden, jatkuvan parantamisen ja synkronoidun täytäntöönpanon varmistamiseksi;

b)  eurooppalaisten sähköisten järjestelmien kehittämisen ja käyttämisen yleinen koordinointi niiden yhteentoimivuuden, kyberturvallisuuden, yhteenliitettävyyden, jatkuvan parantamisen ja synkronoidun täytäntöönpanon varmistamiseksi;

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  tehokas ja nopea viestintä jäsenvaltioiden kanssa ja niiden kesken eurooppalaisten sähköisten järjestelmien hallinnon yksinkertaistamiseksi;

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e b)  oikea-aikainen ja avoin viestintä asianomaisten sidosryhmien kanssa unionin ja jäsenvaltioiden tietotekniikkajärjestelmien täytäntöönpanosta ja erityisesti viivästyksistä unionin ja kansallisten osien täytäntöönpanossa ja käytössä.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kansalliseksi osaksi: kansallisella tasolla kehitetty eurooppalaisten sähköisten järjestelmien osa, joka on sen jäsenvaltion saatavilla, joka on sen luonut tai joka on osallistunut sen luomiseen;

b)  kansalliseksi osaksi: kansallisella tasolla kehitetty eurooppalaisten sähköisten järjestelmien osa, joka on sen jäsenvaltion saatavilla, joka on sen luonut tai joka on osallistunut sen luomiseen esimerkiksi jäsenvaltioiden ryhmän yhteistyössä toteuttamassa tietotekniikan kehittämishankkeessa;

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, kun ne ovat saaneet päätökseen kunkin 1 kohdassa tarkoitetussa tullialan monivuotisessa strategiasuunnitelmassa niille osoitetun tehtävän. Niiden on myös raportoitava komissiolle säännöllisesti, miten ne ovat edelleen tehtäviensä suorittamisessa.

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, kun ne ovat saaneet päätökseen kunkin 1 kohdassa tarkoitetussa tullialan monivuotisessa strategiasuunnitelmassa niille osoitetun tehtävän. Niiden on myös raportoitava komissiolle säännöllisesti edistymisestään tehtäviensä suorittamisessa ja tarvittaessa odotettavissa olevista viivästyksistä niiden täytäntöönpanossa.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio laatii 4 kohdassa tarkoitettujen vuotuisten katsausten perusteella viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä lokakuuta yhteenvetokertomuksen, jossa arvioidaan jäsenvaltioiden ja komission edistymistä 1 kohdassa tarkoitetun suunnitelman toteutuksessa ja jonka komissio julkistaa.

5.  Komissio laatii 4 kohdassa tarkoitettujen vuotuisten katsausten perusteella viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä lokakuuta yhteenvetokertomuksen, jossa arvioidaan jäsenvaltioiden ja komission edistymistä 1 kohdassa tarkoitetun suunnitelman toteutuksessa, mukaan lukien tiedot ohjelmaan tarvittavista mukautuksista tai ohjelman viivästyksistä, ja jonka komissio julkistaa.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelma toteutetaan varainhoitoasetuksen 108 artiklassa tarkoitetuilla monivuotisilla työohjelmilla.

1.  Ohjelma toteutetaan varainhoitoasetuksen 108 artiklassa tarkoitetuilla vuosittaisilla tai monivuotisilla työohjelmilla. Monivuotinen työohjelma voi kattaa enintään kolmen vuoden pituisen jakson, jotta siihen voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio hyväksyy monivuotiset työohjelmat täytäntöönpanosäädöksillä. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2.  Komissio hyväksyy monivuotiset työohjelmat täytäntöönpanosäädöksillä ja toimittaa ne Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Monivuotinen työohjelma perustuu aikaisemmista ohjelmista saatuihin kokemuksiin.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Indikaattorit, joilla raportoidaan ohjelman edistymisestä 3 artiklassa säädettyjen erityistavoitteiden saavuttamisessa, ovat liitteessä 2.

1.  Varainhoitoasetuksen [38 artiklan 3 kohdan e alakohdan i alakohdasta] johtuvan raportointivelvollisuuden noudattamiseksi komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle ohjelman edistymistä koskevat tiedot. Tuloksellisuutta koskevaan raportointiin on sisällyttävä tiedot sekä edistymisestä että puutteista.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jotta varmistetaan tuloksellisen arvioinnin tekeminen ohjelman etenemisestä kohti sen tavoitteiden saavuttamista, komissiolle siirretään 17 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä 2 indikaattoreiden uudelleentarkastelemiseksi tai täydentämiseksi tarvittaessa ja joilla lisätään asetukseen seuranta- ja arviointikehyksen perustamista koskevia säännöksiä.

2.  Indikaattorit, joita käytetään raportoitaessa ohjelman edistymisestä 3 artiklassa säädettyjen erityistavoitteiden saavuttamisessa, ovat liitteessä 2. Jotta varmistetaan tuloksellisen arvioinnin tekeminen ohjelman etenemisestä kohti sen tavoitteiden saavuttamista, komissiolle siirretään 17 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä 2 indikaattoreiden uudelleentarkastelemiseksi tai täydentämiseksi tarvittaessa ja joilla lisätään asetukseen seuranta- ja arviointikehyksen perustamista koskevia säännöksiä, jotta Euroopan parlamentille ja neuvostolle voidaan antaa ajantasaisia laadullisia ja määrällisiä tietoja ohjelman tuloksellisuudesta.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tulosraportointijärjestelmällä on varmistettava, että ohjelman toteutuksen ja sen tulosten seurannassa käytettävät tiedot kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti. Sitä varten unionin varojen saajille on asetettava oikeasuhteiset raportointivaatimukset.

3.  Tulosraportointijärjestelmällä on varmistettava, että ohjelman toteutuksen ja tulosten seurannassa käytettävät tiedot ovat vertailukelpoisia ja täydellisiä ja että ne kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti. Sitä varten unionin varojen saajille on asetettava oikeasuhteiset raportointivaatimukset. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle luotettavia tietoja käytettyjen tuloksellisuutta koskevien tietojen laadusta.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Arvioinnit on suoritettava oikea-aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa.

1.  Arvioinneissa on arvioitava ohjelman tuloksia, vaikutusta, tuloksellisuutta, tehokkuutta, hyödyllisyyttä ja EU:n tasolla saatavaa lisäarvoa, ja ne on suoritettava oikea-aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa. Näissä arvioinneissa olisi tehtävä selvä ero sen välillä, onko ohjelman pantu täyteen unionissa vai kolmansissa maissa.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ohjelman väliarviointi on tehtävä heti, kun ohjelman toteutuksesta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman toteutus on käynnistynyt.

2.  Ohjelman väliarviointi on tehtävä heti kun ohjelman toteutuksesta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman toteutus on käynnistynyt.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Väliarvioinnissa on esitettävä havainnot, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan tehdä päätös ohjelman jatkotoimista vuoden 2027 jälkeen ja niiden tavoitteista.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio tekee ohjelman loppuarvioinnin ohjelman toteutuksen lopussa, mutta kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua 1 artiklassa eritellyn ajanjakson päättymisestä.

3.  Komissio tekee ohjelman loppuarvioinnin ohjelman toteutuksen lopussa, kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluttua 1 artiklassa eritellyn ajanjakson päättymisestä.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio toimittaa arviointien päätelmät ja omat huomautuksensa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

4.  Komissio toimittaa arviointien päätelmät ja omat huomautuksensa ja havaitsemansa seikat Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun jokin kolmas osallistuu ohjelmaan kansainvälisen sopimuksen nojalla tehdyllä päätöksellä tai muulla oikeudellisella välineellä, kyseisen kolmannen maan on myönnettävä toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle, Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat valtuudet, jotta ne voivat käyttää toimivaltaansa kattavasti. Euroopan petostentorjuntaviraston osalta näihin kuuluu oikeus tehdä tutkimuksia, paikalla suoritettavat todentamiset ja tarkastukset mukaan luettuina, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 mukaisesti.

Kun jokin kolmas osallistuu ohjelmaan kansainvälisen sopimuksen nojalla tehdyllä päätöksellä tai muulla oikeudellisella välineellä, kyseisen kolmannen maan on myönnettävä toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle, Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF), Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle ja Euroopan syyttäjävirastolle (EPPO) tarvittavat valtuudet, jotta ne voivat käyttää toimivaltaansa kattavasti. Euroopan petostentorjuntaviraston ja Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) osalta näihin kuuluu oikeus tehdä tutkimuksia, paikalla suoritettavat todentamiset ja tarkastukset mukaan luettuina, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1939/2017 mukaisesti.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava unionin rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, kuten tiedotusvälineille ja suurelle yleisölle.

1.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava unionin rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen mahdollisimman hyvä näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, kuten tiedotusvälineille ja suurelle yleisölle.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa ja sen toimia ja tuloksia. Ohjelmalle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin.

2.  Komissio toteuttaa säännöllisesti tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa ja sen toimia ja tuloksia osana 13 artiklassa tarkoitettuja työohjelmia. Ohjelmalle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tämän asetuksen estämättä voidaan jatkaa tai muuttaa toimia niiden päättämiseen saakka noudattaen asetusta (EU) N:o 1294/2013, jota sovelletaan kyseisiin toimiin niiden päättämiseen asti.

1.  Tämän asetuksen estämättä voidaan jatkaa tai muuttaa toimia noudattaen asetusta (EU) N:o 1294/2013, jota sovelletaan kyseisiin toimiin niiden päättämiseen asti.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

5.7.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Wolf Klinz

7.9.2018

Valiokuntakäsittely

18.10.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

20.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Bogusław Liberadzki, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bart Staes, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

John Howarth

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Wolf Klinz

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Richard Ashworth, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, John Howarth, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

8.6.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

14.6.2018

CONT

5.7.2018

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Maria Grapini

19.6.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

6.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Lucy Anderson, Anna Hedh, Arndt Kohn, Matthijs van Miltenburg

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

John Howarth, Nosheena Mobarik, Flavio Zanonato

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

13.12.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

33

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

S&D

Verts/ALE

Jasenko Selimovic, Matthijs van Miltenburg

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Marco Zullo

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López‑Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Maria Grapini, Anna Hedh, John Howarth, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

John Stuart Agnew, Robert Jarosław Iwaszkiewicz

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 11. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö