RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal

12.12.2018 - (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)) - ***I

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Raportoare: Maria Grapini


Procedură : 2018/0232(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0464/2018

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal

(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0442),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 33, 114 și 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0261/2018),

-  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizele Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru control bugetar (A8-0464/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Programul Vamă 2020, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1294/201318, și predecesoarele sale au contribuit în mod semnificativ la facilitarea și consolidarea cooperării vamale. Multe dintre activitățile din domeniul vamal sunt de natură transfrontalieră, întrucât implică și afectează toate statele membre și, prin urmare, nu pot fi realizate în mod eficace și eficient de fiecare stat membru în parte. Un program pentru domeniul vamal la nivelul Uniunii, pus în aplicare de Comisie, oferă statelor membre un cadru la nivelul Uniunii pentru a dezvolta aceste activități de cooperare, ceea ce este mai eficient din punctul de vedere al costurilor decât dacă fiecare stat membru și-ar înființa cadrul său individual de cooperare la nivel bilateral sau multilateral. Prin urmare, este oportun să se asigure continuitatea finanțării de către Uniune a activităților din domeniul cooperării vamale prin instituirea unui nou program în același domeniu, programul Vamă.

(1)  Programul Vamă 2020, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1294/201318, și predecesoarele sale au contribuit în mod semnificativ la facilitarea și consolidarea cooperării vamale. Multe dintre activitățile vamale sunt de natură transfrontalieră, întrucât implică și afectează toate statele membre și, prin urmare, nu pot fi realizate în mod eficace și eficient de fiecare stat membru în parte. Un program vamal paneuropean pus în aplicare de Comisie le oferă statelor membre un cadru la nivelul Uniunii pentru a dezvolta aceste activități de cooperare, ceea ce este mai rentabil decât dacă fiecare stat membru și-ar înființa propriul său cadru de cooperare la nivel bilateral sau multilateral. Acestui program îi revine, de asemenea, un rol determinant în protejarea intereselor financiare ale Uniunii și ale statelor membre ale acesteia prin asigurarea colectării eficace a taxelor vamale, constituind astfel o sursă importantă de venit pentru bugetul Uniunii și pentru bugetele naționale, inclusiv prin consolidarea capacităților în domeniul tehnologiilor informației și prin intensificarea cooperării în domeniul vamal. De asemenea, sunt necesare mecanisme de control armonizate și standardizate pentru a urmări fluxurile transfrontaliere ilegale de bunuri și pentru a combate fraudele. Prin urmare, este oportun și necesar pentru asigurarea eficienței să se asigure continuitatea finanțării de către Uniune a activităților din domeniul cooperării vamale prin instituirea unui nou program în același domeniu, programul „Vamă” (denumit în continuare „programul”).

__________________

__________________

18 Regulamentul (UE) nr. 1294/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program de acțiune pentru domeniul vamal în Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020 (Vamă 2020) și de abrogare a Deciziei nr. 624/2007/CE, JO L 347, 20.12.2013, p. 209.

18 Regulamentul (UE) nr. 1294/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program de acțiune pentru domeniul vamal în Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020 (Vamă 2020) și de abrogare a Deciziei nr. 624/2007/CE, JO L 347, 20.12.2013, p. 209.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Timp de 50 de ani, uniunea vamală, pusă în aplicare de către autoritățile vamale naționale, a fost piatra de temelie a Uniunii, aceasta din urmă fiind unul dintre cele mai mari blocuri comerciale din lume. Uniunea vamală constituie un exemplu semnificativ al integrării cu succes a Uniunii și este esențială pentru buna funcționare a pieței unice atât în beneficiul întreprinderilor, cât și al cetățenilor. În Rezoluția sa din 14 martie 2018 intitulată „Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020”, Parlamentul European și-a exprimat îngrijorarea deosebită cu privire la frauda vamală. O Uniune mai puternică și mai ambițioasă se poate realiza numai dacă acesteia i se asigură mijloace financiare mai consistente, un sprijin constant pentru politicile existente și resurse suplimentare.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Uniunea vamală a evoluat considerabil în ultimii cincizeci de ani, iar în prezent administrațiile vamale îndeplinesc cu succes o gamă largă de sarcini la frontiere. Acționând împreună, ele lucrează pentru a facilita schimburile comerciale și pentru a reduce birocrația, pentru a colecta venituri pentru bugetele naționale și bugetul UE, dar și pentru a proteja populația atât împotriva amenințărilor teroriste, sanitare sau de mediu, cât și împotriva altor amenințări. În special, prin introducerea la nivelul UE a unui cadru comun de gestionare a riscurilor vamale19 și prin controlul vamal al fluxurilor de numerar în cantități mari pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, autoritățile vamale își asumă o poziție de primă linie în lupta împotriva terorismului și a criminalității organizate. Având în vedere amplul lor mandat, autoritățile vamale sunt acum cu adevărat autoritățile principale pentru controlul mărfurilor la frontierele externe ale Uniunii. În acest context, programul Vamă ar trebui să acopere nu doar cooperarea vamală, ci să acorde sprijin și pentru misiunea extinsă a autorităților vamale, astfel cum este prevăzută la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, și anume supravegherea comerțului internațional al Uniunii, implementarea aspectelor externe ale pieței interne, a politicii comerciale comune și a celorlalte politici comune ale Uniunii cu impact asupra comerțului, precum și securitatea lanțului de aprovizionare. Temeiul juridic va acoperi, prin urmare, cooperarea vamală (articolul 33 din TFUE), piața internă (articolul 114 din TFUE) și politica comercială (articolul 207 din TFUE).

(2)  Uniunea vamală a evoluat considerabil în ultimii 50 de ani, iar în prezent administrațiile vamale îndeplinesc cu succes o gamă largă de sarcini la frontiere. Acționând împreună, ele depun eforturi pentru a facilita schimburile comerciale etice și echitabile și pentru a reduce birocrația, pentru a colecta venituri destinate bugetelor naționale și bugetului UE, dar și pentru a contribui la protecția populației atât împotriva amenințărilor teroriste, sanitare sau de mediu, cât și împotriva altor amenințări. În special, prin introducerea la nivelul UE a unui cadru comun de gestionare a riscurilor vamale19 și prin controlul fluxurilor de numerar în cantități mari în scopul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, autoritățile vamale își asumă o poziție de primă linie în lupta împotriva terorismului, a criminalității organizate și a concurenței neloiale. Având în vedere amplul lor mandat, autoritățile vamale sunt acum cu adevărat autoritățile principale pentru controlul mărfurilor la frontierele externe ale Uniunii. În acest context, programul Vamă ar trebui să acopere nu doar cooperarea vamală, ci să acorde sprijin și pentru misiunea extinsă a autorităților vamale, astfel cum este prevăzută la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, și anume supravegherea comerțului internațional al Uniunii, implementarea aspectelor externe ale pieței interne, a politicii comerciale comune și a celorlalte politici comune ale Uniunii cu un impact asupra comerțului și a securității lanțului de aprovizionare. Temeiul juridic al prezentului regulament trebuie să acopere, prin urmare, cooperarea vamală (articolul 33 din TFUE), piața internă (articolul 114 din TFUE) și politica comercială (articolul 207 din TFUE).

__________________

__________________

19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en

19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Prin asigurarea unui cadru pentru acțiuni, care are drept obiectiv sprijinirea uniunii vamale și a autorităților vamale, programul ar trebui să contribuie la protejarea intereselor financiare și economice ale Uniunii și ale statelor sale membre, la protejarea Uniunii de practicile comerciale neloiale și ilegale, încurajând în același timp activitățile economice legitime, la garantarea securității și siguranței Uniunii și a rezidenților acesteia, precum și la facilitarea comerțului legitim, astfel încât întreprinderile și cetățenii să poată beneficia de întregul potențial al pieței interne și al comerțului mondial.

(3)  Ca obiectiv general, programul ar trebui să le acorde asistență statelor membre și Comisiei prin asigurarea unui cadru pentru acțiuni care să aibă ca obiectiv sprijinirea uniunii vamale și a autorităților vamale în vederea atingerii obiectivului pe termen lung de a face astfel încât toate administrațiile vamale din Uniune să colaboreze cât mai strâns posibil, să contribuie la protejarea intereselor financiare și economice ale UE și ale statelor membre, să protejeze Uniunea de practicile comerciale neloiale și ilegale, încurajând în același timp activitățile economice legitime, să garanteze securitatea și siguranța Uniunii și a rezidenților acesteia, îmbunătățind astfel protecția consumatorilor, și să faciliteze comerțul legitim, astfel încât întreprinderile și cetățenii să poată beneficia de întregul potențial al pieței interne și al comerțului mondial.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Unul dintre principalele obiective specifice ale programului ar trebui să fie acordarea de asistență statelor membre și Comisiei în ceea ce privește instalarea sistemelor electronice, deoarece este evident că unele sisteme menționate la articolul 278 din Codul vamal al Uniunii vor putea fi instalate numai parțial până la 31 decembrie 2020, cu consecința că după acea dată se va recurge în continuare la sisteme neelectronice, iar în lipsa unor modificări legislative care să extindă acest termen, întreprinderile și autoritățile vamale nu vor fi în măsură să își îndeplinească îndatoririle și obligațiile legale aferente operațiunilor vamale.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)  Gestionarea și controlul frontierelor este un domeniu de politică dinamic, care se confruntă cu noi provocări ce apar ca rezultat al evoluției constante a modelelor comerciale și a lanțurilor de aprovizionare, precum și ca rezultat al schimbării practicilor de consum și al digitalizării, cum ar fi comerțul electronic, inclusiv internetul obiectelor, analiza datelor, inteligența artificială și tehnologia block chain. Programul ar trebui să sprijine gestionarea vămilor în astfel de situații și să permită recurgerea la soluții inovatoare. Aceste provocări scot în evidență, de asemenea, nevoia îmbunătățirii cooperării între autoritățile vamale și necesitatea unei interpretări și aplicări uniforme a legislației vamale. Atunci când finanțele publice sunt solicitate, iar volumul schimburilor comerciale la nivel mondial se află în creștere, frauda și contrabanda trezesc preocupări din ce în ce mai puternice. Programul ar trebui să contribuie la soluționarea acestor probleme.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3c)  Pentru a se asigura o eficiență maximă și pentru a se evita suprapunerile, Comisia ar trebui să coordoneze punerea în practică a programului cu alte programe și fonduri conexe ale Uniunii. Printre acestea se află programul Fiscalis, Programul UE de luptă antifraudă și Programul privind piața unică, precum și Fondul pentru securitate internă și Fondul de gestionare integrată a frontierelor, Programul de sprijin pentru reforme, Programul „Europa digitală”, Mecanismul pentru interconectarea Europei și Decizia Consiliului privind resursele proprii ale Uniunii Europene, precum și regulamentele și măsurile de punere în aplicare.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 3 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3d)  În ceea ce privește posibila retragere a Regatului Unit din Uniune, pachetul financiar prevăzut pentru program nu ține seama de costurile generate de semnarea acordului de retragere și nici de posibila relație viitoare dintre Regatul Unit și Uniune. Semnarea acordului și retragerea Regatului Unit din toate sistemele vamale și acțiunile de cooperare vamală existente, precum și expirarea obligațiilor sale legale în acest domeniu ar putea genera costuri suplimentare, care nu pot fi estimate exact în momentul instituirii programului. De aceea, Comisia ar trebui să analizeze posibilitatea asigurării unor rezerve suficiente pentru a putea face față acestor eventuale costuri. Totuși, aceste costuri nu ar trebui să fie acoperite din pachetul financiar al programului, deoarece bugetul prevăzut al programului va fi suficient numai pentru acoperirea cheltuielilor care pot fi prevăzute în mod realist în momentul instituirii programului.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Pentru a sprijini procesul de aderare și de asociere a țărilor terțe, programul ar trebui să fie deschis participării țărilor în curs de aderare și a țărilor candidate, precum și a candidaților potențiali și a țărilor partenere din cadrul politicii europene de vecinătate, dacă sunt îndeplinite anumite condiții. De asemenea, acesta poate fi deschis și pentru alte țări terțe, în conformitate cu condițiile prevăzute în cadrul unor acorduri specifice între Uniunea Europeană și țările respective privind participarea lor la orice program al Uniunii.

(5)  Pentru a sprijini procesul de aderare și de asociere a țărilor terțe, programul ar trebui să fie deschis participării țărilor în curs de aderare și a țărilor candidate, precum și a candidaților potențiali și a țărilor partenere din cadrul politicii europene de vecinătate, dacă sunt îndeplinite toate condițiile. De asemenea, acesta poate fi deschis și pentru alte țări terțe, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în cadrul unor acorduri specifice între Uniune și țările respective privind participarea lor la orice program al Uniunii, dacă participarea acestor țări este în interesul Uniunii și are un impact pozitiv asupra pieței interne fără efecte negative asupra protecției consumatorilor.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Acest program face obiectul Regulamentului (UE, Euratom) [2018/XXX] al Parlamentului European și al Consiliului21 (denumit în continuare „Regulamentul financiar”). Regulamentul prevede normele de execuție a bugetului Uniunii, printre care și normele privind granturile, premiile, achizițiile publice și rambursarea cheltuielilor experților externi.

(6)  Programul ar trebui să fie vizat de Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului21 (denumit în continuare „Regulamentul financiar”). Regulamentul financiar prevede normele de execuție a bugetului Uniunii, printre care și normele privind granturile, premiile, achizițiile publice și rambursarea cheltuielilor experților externi.

__________________

__________________

21 COM(2016) 605 final.

21 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Acțiunile aplicate în cadrul programului Vamă 2020 s-au dovedit adecvate și, prin urmare, ar trebui menținute. Pentru a asigura o mai mare simplitate și flexibilitate în executarea programului și, prin urmare, pentru a îndeplini mai bine obiectivele acestuia, acțiunile ar trebui să fie definite numai în termeni de categorii generale, cu o listă de exemple ilustrative de activități concrete. Prin cooperare și consolidarea capacităților, programul Vamă ar trebui, de asemenea, să promoveze și să sprijine adoptarea inovațiilor și efectul de pârghie al acestora pentru a îmbunătăți în continuare capacitățile de realizare a priorităților centrale ale vămilor.

(7)  Acțiunile aplicate în cadrul programului Vamă 2020 și care s-au dovedit adecvate ar trebui, prin urmare, să fie menținute, iar cele care s-au dovedit neadecvate ar trebui încetate. Pentru a asigura un grad mai mare de simplitate și flexibilitate în executarea programului și, prin urmare, pentru a îndeplini mai bine obiectivele acestuia, acțiunile ar trebui să fie definite numai în termeni de categorii generale, cu o listă de exemple ilustrative de activități concrete. Prin cooperare și consolidarea capacităților, programul ar trebui, de asemenea, să promoveze și să sprijine adoptarea inovațiilor și efectul de pârghie al acestora pentru a îmbunătăți în continuare capacitățile de realizare a priorităților centrale ale vămilor.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Regulamentul [2018/XXX] instituie, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, un Instrument pentru echipamente de control vamal22 (denumit în continuare „Instrumentul ECV”). Pentru a menține coerența și coordonarea orizontală a tuturor acțiunilor de cooperare referitoare la vamă și la echipamentele de control vamal, este oportun ca punerea lor în aplicare să fie reglementată de un singur act juridic și de un set unic de reguli, și anume prezentul regulament. Prin urmare, Instrumentul ECV ar trebui să sprijine doar achiziționarea, întreținerea și modernizarea echipamentelor eligibile, în timp ce prezentul program ar trebui să sprijine toate acțiunile asociate, cum ar fi acțiunile de cooperare pentru evaluarea necesităților de echipamente sau, după caz, activitățile de formare legate de echipamentele achiziționate.

(8)  Regulamentul [2018/XXX] instituie, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, un Instrument pentru echipamente de control vamal22 (denumit în continuare „Instrumentul ECV”). Pentru a menține coerența și coordonarea orizontală a tuturor acțiunilor de cooperare referitoare la vamă și la echipamentele de control vamal, este oportun ca punerea lor în aplicare să fie reglementată de un singur act juridic și de un set unic de reguli, acest act și aceste reguli regăsindu-se în prezentul regulament. Prin urmare, Instrumentul ECV ar trebui să sprijine doar achiziționarea, întreținerea și modernizarea echipamentelor eligibile, în timp ce prezentul program ar trebui să sprijine toate acțiunile asociate, cum ar fi acțiunile de cooperare pentru evaluarea necesităților de echipamente sau, după caz, activitățile de formare legate de echipamentele achiziționate.

_________________

_________________

22 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a Instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal

22 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a Instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Având în vedere importanța globalizării, programul ar trebui să continue să prevadă posibilitatea de a implica experți externi, în sensul articolului 238 din Regulamentul financiar. Experții externi respectivi ar trebui să fie în principal reprezentanți ai autorităților guvernamentale, inclusiv din țări terțe neasociate, precum și reprezentanți ai organizațiilor internaționale, ai operatorilor economici și ai societății civile.

(10)  Având în vedere importanța globalizării, programul ar trebui să continue să prevadă posibilitatea de a implica experți externi, în sensul articolului 238 din Regulamentul financiar. Experții externi respectivi ar trebui să fie în principal reprezentanți ai autorităților guvernamentale, inclusiv din țări terțe neasociate, precum și reprezentanți ai mediilor academice și ai organizațiilor internaționale, ai operatorilor economici și ai societății civile.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  În conformitate cu angajamentul Comisiei de a asigura coerența și simplificarea programelor de finanțare, stabilit în comunicarea din 19 octombrie 2010 intitulată „Revizuirea bugetului UE”23, resursele ar trebui să fie împărțite cu alte instrumente de finanțare ale Uniunii dacă activitățile preconizate din cadrul programului urmăresc obiective care sunt comune mai multor instrumente de finanțare, excluzând totuși dubla finanțare. Acțiunile întreprinse în cadrul programului ar trebui să asigure coerența în ceea ce privește utilizarea resurselor Uniunii în sprijinul uniunii vamale și al autorităților vamale.

(11)  În conformitate cu angajamentul Comisiei de a asigura coerența și simplificarea programelor de finanțare, stabilit în comunicarea din 19 octombrie 2010 intitulată „Revizuirea bugetului UE”23, resursele ar trebui să fie împărțite cu alte instrumente de finanțare ale Uniunii dacă activitățile preconizate din cadrul programului urmăresc obiective care sunt comune mai multor instrumente de finanțare, având în vedere faptul că suma alocată acestui program este calculată fără a se ține seama de eventuale cheltuieli neprevăzute, excluzând totuși dubla finanțare. Acțiunile întreprinse în cadrul programului ar trebui să asigure coerența în ceea ce privește utilizarea resurselor Uniunii în sprijinul uniunii vamale și al autorităților vamale.

__________________

__________________

23 COM (2010)700 final

23 COM (2010)700 final

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Ar trebui să fie eligibilă pentru finanțare achiziția de programe informatice necesare pentru efectuarea unor controale stricte la frontieră. De asemenea, ar trebui privilegiate programele informatice care pot fi utilizate în toate statele membre, pentru a facilita schimburile de date.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Acțiunile de consolidare a capacităților în materie de tehnologia informației (IT) vor atrage cea mai mare parte a bugetului în cadrul programului. Dispozițiile specifice ar trebui să descrie componentele comune și, respectiv, componentele naționale ale sistemelor electronice europene. În plus, ar trebui să fie clar definite atât domeniul de aplicare al acțiunilor, cât și responsabilitățile Comisiei și ale statelor membre.

(12)  Acțiunile de consolidare a capacităților în materie de tehnologia informației (IT) vor atrage o parte considerabilă a bugetului în cadrul programului. Dispozițiile specifice ar trebui să descrie componentele comune și, respectiv, componentele naționale ale sistemelor electronice europene. În plus, ar trebui să fie clar definite atât domeniul de aplicare al acțiunilor, cât și responsabilitățile Comisiei și ale statelor membre. Pentru a asigura coerența și coordonarea măsurilor de dezvoltare a capacităților informatice, programul ar trebui să prevadă elaborarea și actualizarea de către Comisie a unui plan vamal strategic multianual (PSM-V) cu scopul de a crea un mediu electronic care să garanteze coerența și interoperabilitatea sistemelor vamale din Uniune.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)   În conformitate cu constatările din cele două rapoarte speciale referitoare la domeniul vamal, adoptate recent de Curtea de Conturi Europeană, și anume Raportul special nr. 19/2017 din 5 decembrie 2017 intitulat „Proceduri de import: deficiențele cadrului juridic și aplicarea ineficace afectează interesele financiare ale UE” și Raportul special nr. 26/2018 din 10 octombrie 2018 intitulat „O serie de întârzieri înregistrate în implementarea sistemelor informatice vamale: ce anume nu a funcționat?”, măsurile întreprinse în cadrul programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal ar trebui să aibă ca scop eliminarea deficiențelor semnalate.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14b)   La 4 octombrie 2018, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la combaterea fraudei vamale și protejarea resurselor proprii ale UE. La punerea în practică a acțiunilor din cadrul programului ar trebui să se țină seama de concluziile incluse în această rezoluție.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute de prezentul regulament ar trebui alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luând în considerare, în special, costurile controalelor, sarcina administrativă și riscul estimat de nerespectare a normelor. Acestea ar trebui să ia în considerare utilizarea de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și forme de finanțare care nu sunt legate de costuri, astfel cum se menționează la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar.

(20)  Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute de prezentul regulament ar trebui alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține cele mai bune rezultate, luând în considerare, în special, costurile controalelor, sarcina administrativă și riscul estimat de nerespectare a normelor. Acestea ar trebui să ia în considerare utilizarea de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și forme de finanțare care nu sunt legate de costuri, astfel cum se menționează la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Programul are ca obiectiv general sprijinirea uniunii vamale și a autorităților vamale pentru a proteja interesele financiare și economice ale Uniunii și ale statelor sale membre, pentru a garanta securitatea și siguranța în Uniune și pentru a proteja Uniunea împotriva practicilor comerciale neloiale și ilegale, facilitând în același timp, activitățile comerciale legitime.

1.  Obiectivul global al programului este sprijinirea uniunii vamale și a autorităților vamale în eforturile acestora de a proteja interesele financiare și economice ale Uniunii și ale statelor sale membre, pentru a realiza scopul pe termen lung privind cooperarea cât mai strânsă a administrațiilor vamale din Uniune, pentru a garanta securitatea și siguranța statelor membre și pentru a proteja Uniunea împotriva fraudelor și a practicilor comerciale neloiale și ilegale, promovând în același timp activitățile comerciale legitime și un nivel ridicat al protecției consumatorilor.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Programul are ca obiectiv specific să sprijine pregătirea și punerea în aplicare uniformă a legislației și politicii vamale, precum și cooperarea vamală și consolidarea capacității administrative, inclusiv competențele umane și dezvoltarea și operarea sistemelor electronice europene.

2.  Programul are următoarele obiective specifice:

 

(1) să sprijine pregătirea și punerea în aplicare uniformă a legislației și politicii vamale, precum și cooperarea vamală;

 

(2) să sprijine consolidarea capacităților IT, care constă în dezvoltarea, întreținerea și exploatarea sistemelor electronice menționate la articolul 278 din Codul vamal al Uniunii și în sprijinirea trecerii fără probleme la un mediu și comerț informatizat, în conformitate cu articolul 12 din prezentul regulament;

 

(3) să finanțeze acțiuni comune, care constau în mecanisme de cooperare care le permit funcționarilor să desfășoare activități operative comune în cadrul responsabilităților lor de bază, să facă schimb de experiență vamală și să-și unească eforturile pentru a pune în aplicare politica vamală;

 

(4) să îmbunătățească competențele umane prin sprijinirea aptitudinilor profesionale ale funcționarilor vamali și permițându-le să-și îndeplinească rolul în mod uniform;

 

(5) să sprijine inovațiile în domeniul politicilor vamale.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Programul este coerent cu alte programe de acțiune și fonduri ale UE cu obiective similare în domenii înrudite și valorifică eventuale sinergii cu acestea.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Punerea în practică a programului respectă principiile transparenței, proporționalității, egalității de tratament și nediscriminării.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2c.  Programul sprijină, de asemenea, evaluarea și monitorizarea continue ale cooperării dintre autoritățile vamale, în vederea identificării lacunelor și a unor eventuale îmbunătățiri.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 20212027 este de 950 000 000 EUR la prețurile curente.

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de 842 844 000 EUR la prețurile din 2018 (950 000 000 EUR la prețurile curente).

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Suma menționată la alineatul (1) mai poate acoperi cheltuieli pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit, evaluare și alte activități de gestionare a programului și de evaluare a îndeplinirii obiectivelor sale. De asemenea, această sumă poate acoperi cheltuieli legate de studii, reuniuni ale experților, acțiuni de informare și comunicare, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele programului, precum și cheltuieli legate de rețele informatice axate pe prelucrarea și schimbul de informații, inclusiv pentru instrumente informatice instituționale și alte tipuri de asistență tehnică și administrativă necesare în legătură cu gestionarea programului.

2.  Atunci când este necesar și în cazuri justificate corespunzător, suma menționată la alineatul (1) mai poate acoperi, de asemenea, cheltuieli pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit, evaluare și alte activități de gestionare a programului și de evaluare a performanței acestuia și a îndeplinirii obiectivelor sale. De asemenea, această sumă poate acoperi cheltuieli legate de studii, reuniuni ale experților, acțiuni de informare și comunicare întreprinse de Comisie și adresate statelor membre și agenților economici, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele programului, precum și cheltuieli legate de rețele informatice axate pe prelucrarea și schimbul de informații, inclusiv pentru instrumente informatice instituționale și alte tipuri de asistență tehnică și administrativă necesare în legătură cu gestionarea programului, în măsura în care aceste activități sunt necesare pentru realizarea obiectivelor programului.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Programul nu este utilizat pentru a acoperi cheltuielile legate de eventuala retragere a Regatului Unit din Uniune. Comisia rezervă resursele necesare, conform propriei estimări, pentru acoperirea cheltuielilor legate de ieșirea Regatului Unit din toate sistemele vamale ale Uniunii și din acțiunile de cooperare, precum și de expirarea obligațiilor sale legale în acest domeniu.

 

Înainte de a rezerva aceste resurse, Comisia estimează posibilele costuri și informează Parlamentul European de îndată ce sunt disponibile date pertinente pentru estimarea respectivă.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  alte țări terțe, în conformitate cu condițiile prevăzute de un acord specific referitor la participarea unei țări terțe la orice program al Uniunii, cu condiția ca acordul:

(c)  alte țări terțe, cu respectarea condițiilor prevăzute de un acord specific referitor la participarea unei țări terțe la orice program al Uniunii, cu condiția ca acordul:

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera c – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  să stabilească condițiile de participare la programe, inclusiv calculul contribuțiilor financiare la programe individuale și costurile administrative ale acestora. Aceste contribuții constituie venituri alocate în conformitate cu articolul [21 alineatul (5)] din Regulamentul [2018/XXX] [noul regulament financiar];

–  să stabilească condițiile de participare la programe, inclusiv calculul contribuțiilor financiare la programe individuale și costurile administrative ale acestora. Aceste contribuții constituie venituri alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (5) din Regulamentul financiar;

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Acțiunile care completează sau care sprijină acțiunile de punere în aplicare a obiectivelor prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) [2018/XXX] [instrumentul ECV] sunt, de asemenea, eligibile pentru finanțare în cadrul prezentului program.

2.  Acțiunile care completează sau care sprijină acțiunile de punere în aplicare a obiectivelor prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) [2018/XXX] [instrumentul ECV] și/sau care completează sau care sprijină acțiunile de punere în aplicare a obiectivelor prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) [2018/XXX] [Programul de combatere a fraudelor] sunt, de asemenea, eligibile pentru finanțare în cadrul prezentului program.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  colaborarea structurată pe bază de proiecte;

(b)  colaborarea structurată pe bază de proiecte, cum ar fi dezvoltarea domeniului informatic prin colaborarea dintre un grup de state membre;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  acțiuni de dezvoltare a competențelor umane și acțiuni de consolidare a capacităților;

(d)  acțiuni de dezvoltare a competențelor umane și acțiuni de consolidare a capacităților, inclusiv formare și schimb de bune practici;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera e – punctul 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  activități de monitorizare; 

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Acțiunile care constau în dezvoltarea și operarea unor adaptări sau extinderi ale componentelor comune ale sistemelor electronice europene pentru cooperarea cu țări terțe care nu sunt asociate programului sau cu organizații internaționale sunt eligibile pentru finanțare dacă prezintă interes pentru Uniune. Comisia instituie măsurile administrative necesare, care pot prevedea o contribuție financiară pentru aceste acțiuni din partea părților terțe vizate.

4.  Acțiunile care constau în dezvoltarea, instalarea, întreținerea și operarea unor adaptări sau extinderi ale componentelor comune ale sistemelor electronice europene pentru cooperarea cu țări terțe care nu sunt asociate programului sau cu organizații internaționale sunt eligibile pentru finanțare dacă prezintă interes pentru Uniune. Comisia instituie măsurile administrative necesare, care pot prevedea o contribuție financiară pentru aceste acțiuni din partea părților terțe vizate.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Ori de câte ori acest lucru este benefic pentru realizarea acțiunilor în vederea punerii în aplicare a obiectivelor menționate la articolul 3, reprezentanți ai autorităților guvernamentale, inclusiv cei ai țărilor terțe care nu sunt asociate la program în temeiul articolului 5, reprezentanți ai organizațiilor internaționale și ai altor organizații relevante, reprezentanți ai operatorilor economici și ai organizațiilor care reprezintă operatori economici, precum și reprezentanți ai societății civile pot participa în calitate de experți externi la acțiunile organizate în cadrul programului.

1.  Ori de câte ori acest lucru este benefic pentru realizarea acțiunilor în vederea punerii în aplicare a obiectivelor menționate la articolul 3, reprezentanți ai autorităților guvernamentale, inclusiv cei ai țărilor terțe care nu sunt asociate la program în temeiul articolului 5, reprezentanți ai mediilor academice și reprezentanți ai organizațiilor internaționale și ai altor organizații relevante, reprezentanți ai operatorilor economici și ai organizațiilor care reprezintă operatori economici, precum și reprezentanți ai societății civile pot participa în calitate de experți externi la acțiunile organizate în cadrul programului.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Experții externi sunt selectați de Comisie, pe baza competențelor, a experienței și a cunoștințelor relevante ale acestora pentru acțiunea specifică avută în vedere, evitând orice potențial conflict de interese.

3.  Experții externi sunt selectați de Comisie, pe baza competențelor, a experienței lor în domeniul de aplicare al prezentului regulament și a cunoștințelor relevante ale acestora cu privire la acțiunea specifică avută în vedere, evitând orice potențial conflict de interese. Procesul de selecție asigură un echilibru între reprezentanții mediului de faceri și alți experți din cadrul societății civile și ține seama de principiul egalității între femei și bărbați. Lista experților externi este actualizată în mod regulat și pusă la dispoziția publicului.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Granturile din cadrul programului sunt atribuite și gestionate în conformitate cu titlul VIII din Regulamentul financiar.

1.  Granturile din cadrul programului sunt atribuite și gestionate în conformitate cu titlul VIII din Regulamentul financiar, în special cu principiile bunei gestiuni financiare, transparenței, proporționalității, nediscriminării și tratamentului egal.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prin derogare de la articolul 190 din Regulamentul financiar, programul poate finanța până la 100 % din costurile eligibile ale unei acțiuni.

1.  Prin derogare de la articolul 190 din Regulamentul financiar, programul poate finanța până la 100% din costurile eligibile ale unei acțiuni, în funcție de pertinența acțiunii și de impactul estimat.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia și statele membre asigură în comun dezvoltarea și operarea, inclusiv proiectarea, specificațiile, testarea conformității, implementarea, întreținerea, evoluția, securitatea, asigurarea calității și controlul calității sistemelor electronice europene incluse în planul strategic multianual pentru domeniul vamal menționat la articolul 12.

1.  Comisia și statele membre asigură în comun dezvoltarea și operarea sistemelor electronice europene incluse în planul strategic multianual pentru domeniul vamal menționat la articolul 12, inclusiv proiectarea, specificațiile, testarea conformității, implementarea, întreținerea, evoluția, modernizarea, securitatea, asigurarea calității și controlul calității acestora.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  coordonarea de ansamblu a dezvoltării și operării sistemelor electronice europene având în vedere operabilitatea, interconectarea și îmbunătățirea lor continuă, precum și implementarea lor în mod sincronizat;

(b)  coordonarea de ansamblu a dezvoltării și operării sistemelor electronice europene având în vedere operabilitatea, reziliența informatică, interconectarea și îmbunătățirea lor continuă, precum și implementarea lor în mod sincronizat;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  comunicarea eficientă și rapidă cu statele membre și între acestea, pentru a optimiza guvernanța sistemelor electronice ale Uniunii;

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb)  comunicarea în timp util și transparentă cu părțile interesate implicate în punerea în practică a sistemelor informatice la nivelul Uniunii și la nivelul statelor membre, îndeosebi cu privire la întârzierile de punere în practică și la utilizarea componentelor de la nivelul Uniunii și la nivel național. 

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  furnizarea periodică de informații Comisiei cu privire la măsurile adoptate pentru a le permite autorităților sau operatorilor economici respectivi să utilizeze pe deplin sistemele electronice europene;

(d)  informarea periodică a Comisiei cu privire la măsurile adoptate pentru a le permite autorităților sau operatorilor economici respectivi să utilizeze pe deplin și în mod eficient sistemele electronice europene;

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia elaborează și actualizează un plan strategic multianual pentru domeniul vamal care enumeră toate sarcinile relevante pentru dezvoltarea și operarea sistemelor electronice europene și care clasifică fiecare sistem sau parte a unui sistem ca fiind:

1.  Comisia elaborează și actualizează un plan strategic multianual pentru domeniul vamal care enumeră toate sarcinile relevante pentru dezvoltarea și operarea sistemelor electronice europene și care clasifică fiecare sistem sau o parte a unui sistem ca fiind:

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  o componentă comună: o componentă a sistemelor electronice europene dezvoltată la nivelul Uniunii care este disponibilă pentru toate statele membre sau identificată a fi comună de către Comisie din motive care țin de eficiență, securitate și raționalizare;

(a)  o componentă comună: o componentă a sistemelor electronice europene dezvoltată la nivelul Uniunii care este disponibilă pentru toate statele membre sau identificată de către Comisie ca fiind comună din motive care țin de eficiență, de securitatea raționalizării și de fiabilitate;

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  o componentă națională: o componentă a sistemelor electronice europene dezvoltată la nivel național, care este disponibilă în statul membru care a creat o astfel de componentă sau a contribuit la crearea sa în comun cu alte state;

(b)  o componentă națională: o componentă a sistemelor electronice europene dezvoltată la nivel național, care este disponibilă în statul membru care a creat o astfel de componentă sau a contribuit la crearea sa în comun cu alte state, de exemplu în cadrul unui proiect de colaborare privind dezvoltarea informatică la care participă un grup de state membre;

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre notifică Comisiei finalizarea fiecărei sarcini care le-a fost atribuită în cadrul planului strategic multianual pentru domeniul vamal menționat la alineatul (1). De asemenea, ele raportează periodic Comisiei progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor care le sunt atribuite.

3.  Statele membre notifică Comisiei finalizarea fiecărei sarcini care le-a fost atribuită în cadrul planului strategic multianual pentru domeniul vamal menționat la alineatul (1). De asemenea, ele raportează periodic Comisiei cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor ce le revin și, dacă este cazul, cu privire la întârzierile previzibile în implementarea acestora.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Cel târziu până la data de 31 octombrie a fiecărui an, Comisia, pe baza rapoartelor anuale menționate la alineatul (4), întocmește un raport consolidat de evaluare a progreselor înregistrate de statele membre și de Comisie în punerea în aplicare a planului menționat la alineatul (1) și pune raportul respectiv la dispoziția publicului.

5.  Cel târziu până la data de 31 octombrie a fiecărui an, Comisia, pe baza rapoartelor anuale menționate la alineatul (4), întocmește un raport consolidat de evaluare a progreselor înregistrate de statele membre și de Comisie în punerea în aplicare a planului menționat la alineatul (1), incluzând informații privind adaptările necesare sau întârzierile planului, și pune raportul respectiv la dispoziția publicului.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Programul va fi pus în aplicare prin programe de lucru multianuale menționate la articolul 108 din Regulamentul financiar.

1.  Programul va fi pus în aplicare prin programe de lucru multianuale menționate la articolul 110 din Regulamentul financiar. Programele de lucru multianuale stabilesc în special obiectivele urmărite, rezultatele așteptate, modalitățile de punere în aplicare și cuantumul total al planului de finanțare. De asemenea, programele conțin o descriere detaliată a acțiunilor care urmează să fie finanțate, indică cuantumul alocat fiecărei acțiuni și conțin un calendar orientativ al punerii în aplicare. După caz, programele de lucru multianuale sunt comunicate Parlamentului European.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Programele de lucru multianuale se adoptă de către Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 18 alineatul (2).

2.  Programele de lucru multianuale se adoptă de către Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare și sunt comunicate Parlamentului European și Consiliului. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 18 alineatul (2).

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Programul de lucru multianual se bazează pe învățămintele desprinse din programele precedente.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În anexa 2 sunt enumerați indicatori pentru raportările privind progresele înregistrate de program în direcția îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite la articolul 3.

1.  În conformitate cu obligațiile sale de raportare în temeiul articolului 41 alineatul (3) litera (h) din Regulamentul financiar, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului informații referitoare la rezultatele programului. Raportarea cu privire la rezultate include informații privind atât progresele, cât și deficiențele.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pentru a asigura evaluarea eficientă a evoluției programului în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 17 pentru a modifica anexa 2 în scopul de a revizui sau completa indicatorii, acolo unde se consideră necesar, și în vederea completării prezentului regulament cu dispoziții privind crearea unui cadru de monitorizare și de evaluare.

2.  În anexa 2 sunt enumerați indicatori pentru raportările privind rezultatele programului în sensul îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite la articolul 3. Pentru a asigura evaluarea eficientă a evoluției programului în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 17 pentru a modifica anexa 2 în scopul de a revizui sau completa indicatorii, acolo unde se consideră necesar, și în vederea completării prezentului regulament cu dispoziții privind crearea unui cadru de monitorizare și de evaluare pentru a asigura Parlamentul European și Consiliul cu informații calitative și cantitative actualizate referitoare la rezultatele programului.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Sistemul de raportare cu privire la performanță asigură faptul că datele pentru monitorizarea implementării și a rezultatelor programului sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp. În acest scop, destinatarilor fondurilor Uniunii li se vor impune cerințe de raportare proporționate.

3.  Sistemul de raportare cu privire la performanță asigură faptul că datele pentru monitorizarea implementării și a rezultatelor programului sunt comparabile și complete și sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp. În acest scop, destinatarilor fondurilor Uniunii li se impun cerințe de raportare proporționale și pertinente. Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului informații fiabile referitoare la calitatea datelor privind performanțele care au fost utilizate.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Evaluarea interimară a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la implementarea acestuia, dar nu mai târziu de patru ani de la începerea implementării programului.

2.  Evaluarea intermediară a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la implementarea acestuia, dar nu mai târziu de trei ani de la începerea implementării programului.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Evaluarea intermediară prezintă constatările necesare pentru a lua o decizie cu privire la continuarea programului după 2027 și la obiectivele sale.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  La finalul implementării programului, dar nu mai târziu de patru ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a programului.

3.  La finalul implementării programului, dar nu mai târziu de trei ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a programului.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia comunică concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

4.  Comisia prezintă și comunică concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale și de învățămintele desprinse, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care o țară terță participă la program printr-o decizie adoptată în temeiul unui acord internațional sau în temeiul oricărui alt instrument juridic, țara terță respectivă acordă drepturile necesare și accesul necesar pentru ca ordonatorul de credite responsabil, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de Conturi Europeană să își exercite pe deplin competențele care le-au fost atribuite. În cazul OLAF, aceste drepturi includ dreptul de a efectua investigații, inclusiv controale și inspecții la fața locului, prevăzute de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

În cazul în care o țară terță participă la program printr-o decizie adoptată în temeiul unui acord internațional sau în temeiul oricărui alt instrument juridic, țara terță respectivă acordă drepturile necesare și accesul necesar pentru ca ordonatorul de credite responsabil, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Curtea de Conturi Europeană și Parchetul European (EPPO) să își exercite pe deplin competențele care le-au fost atribuite. În cazul OLAF și al EPPO, aceste drepturi includ dreptul de a efectua investigații, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1a și în Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului1b.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

 

1b Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii (în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora), oferind informații coerente, concrete și proporționate adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.

1.  Destinatarii fondurilor Uniunii menționează originea finanțării primite din partea Uniunii și asigură o vizibilitate maximă a acesteia (în special în cadrul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora), oferind informații coerente, concrete și proporționate adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia implementează acțiuni de informare și comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul 3.

2.  Comisia implementează acțiuni de informare și comunicare privind programul, acțiunile finanțate în cadrul programului și rezultatele obținute de acțiunile finanțate. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul 3.

EXPUNERE DE MOTIVE

Programul Vamă instituie cadrul necesar pentru cooperarea în domeniul vamal în perioada 2021-2027 și urmează programului vamal care a fost prevăzut până în 2020. Programul facilitează în continuare coordonarea dintre autoritățile statelor membre, precum și acțiunile de consolidare a capacităților, inclusiv de formare și schimb de bune practici, pentru a se asigura aplicarea uniformă a legislației UE din domeniul vamal. Trecerea la o structură vamală electronică nu a fost, din păcate, finalizată în cadrul programului Vamă 2020 din cauza întârzierilor înregistrate de unele elemente ale arhitecturii informatice necesare. De aceea, programul vamal se va axa în mod prioritar pe continuarea acțiunilor de dezvoltare, exploatare și menținere a infrastructurii informatice vamale.

Raportoarea consideră că acest program trebuie să fie coerent și să valorifice toate sinergiile posibile cu alte programe și fonduri ale UE, iar punerea sa în practică trebuie să respecte principiile transparenței, proporționalității, egalității de tratament și nediscriminării.

Trebuie avut în vedere faptul că bugetul alocat programului nu ia în considerare apropiata retragere a Regatului Unit din UE, inclusiv din uniunea vamală. Acest lucru va genera, evident, costuri suplimentare pentru țările afectate de această schimbare majoră, însă aceste cheltuieli nu ar trebui să fie acoperite de programul vamal.

În ceea ce privește administrarea vamală și controlul vamal, raportoarea consideră că acesta este un domeniu dinamic ale cărui cerințe se schimbă odată cu evoluția politică și cu evoluția din alte domenii ale societății. Prin urmare, programul ar trebui să acorde sprijin gestionării vamale, în special în ceea ce privește infrastructura informatică, și ar trebui să favorizeze inovarea și crearea de soluții inovatoare în domeniul politicilor vamale. Amendamentele raportoarei au ca scop completarea propunerii în aceste domenii.

Uniunea vamală constituie unul dintre pilonii principali ai pieței unice. Modernizarea proceselor vamale poate să stimuleze activitatea economică și creșterea prin îmbunătățirea competitivității industriei europene și prin facilitarea comerțului și poate să asigure protecția consumatorilor europeni. Raportoarea consideră, așadar, că programul vamal are o importanță capitală pentru realizarea acestor obiective.

AVIZ al Comisiei pentru bugete (6.11.2018)

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal

(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Raportor pentru aviz: Ivan Štefanec

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Programul Vamă va fi esențial pentru facilitarea și îmbunătățirea activității autorităților vamale în vederea colectării taxelor vamale, care reprezintă o sursă importantă de venituri pentru bugetul UE și pentru bugetele naționale. Punând accentul pe consolidarea capacităților în domeniul tehnologiilor informației și pe intensificarea cooperării în domeniul vamal, acest program va contribui în mod eficient la protejarea intereselor financiare ale Uniunii și ale statelor membre ale acesteia.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  În special, programul Vamă trebuie să fie coerent și să exploateze eventualele sinergii cu alte fonduri și programe de acțiune ale UE care au obiective similare în domenii conexe, cum ar fi programul Fiscalis, Programul UE de luptă antifraudă și programul privind piața unică, precum și Fondul pentru securitate internă și Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, Programul de sprijin pentru reforme structurale, programul „Europa digitală”, Mecanismul pentru interconectarea Europei și Decizia privind resursele proprii, ca și regulamentele și măsurile de punere în aplicare.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Prezentul regulament face obiectul normelor financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Normele respective sunt prevăzute în Regulamentul financiar și determină, în special, procedura de stabilire și de execuție a bugetului prin granturi, achiziții publice, premii sau execuție indirectă; ele conțin și dispoziții de organizare a controlului răspunderii participanților la execuția bugetului. Normele adoptate în temeiul articolului 322 din TFUE se referă, de asemenea, la protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, întrucât respectarea statului de drept este o condiție prealabilă esențială pentru buna gestiune financiară și eficacitatea finanțării din partea UE.

(19)  Prezentul regulament face obiectul normelor financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Normele respective sunt prevăzute în Regulamentul financiar și determină, în special, procedura de stabilire și de execuție a bugetului prin granturi, achiziții publice, premii sau execuție indirectă; ele conțin și dispoziții de organizare a controlului răspunderii participanților la execuția bugetului. Normele adoptate în temeiul articolului 322 din TFUE se referă, de asemenea, la protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, întrucât respectarea statului de drept este o condiție prealabilă esențială pentru buna gestiune financiară și eficacitatea finanțării din partea UE. Punerea în aplicare globală a programului Vamă, inclusiv a contractelor finanțate în totalitate în temeiul acestuia sau parțial de la buget, ar trebui să respecte principiile transparenței, proporționalității, egalității de tratament și nediscriminării.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021 - 2027 este de 950 000 000 EUR la prețurile curente.

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 20212027 este de 842 844 000 EUR la prețurile din 2018 (950 000 000 EUR la prețurile curente).

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Experții externi sunt selectați de Comisie, pe baza competențelor, a experienței și a cunoștințelor relevante ale acestora pentru acțiunea specifică avută în vedere, evitând orice potențial conflict de interese.

3.  Experții externi sunt selectați de Comisie, pe baza competențelor, a experienței și a cunoștințelor relevante ale acestora pentru acțiunea specifică avută în vedere, evitându-se orice potențial conflict de interese și realizându-se un echilibru între reprezentanții întreprinderilor și alți experți ai societății civile. Procesul de selecție ține seama de echilibrul de gen în rândul experților externi, în conformitate cu principiul egalității de gen. Lista experților externi este actualizată în mod regulat și pusă la dispoziția publicului.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia implementează acțiuni de informare și comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul 3.

2.  Comisia implementează acțiuni de informare și comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul 3.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal

Referințe

COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

14.6.2018

Raportor aviz:

Data numirii

Ivan Štefanec

11.7.2018

Examinare în comisie

24.9.2018

 

 

 

Data adoptării

5.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

26

2

2

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Michael Detjen, Stefan Gehrold

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

26

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

AVIZ al Comisiei pentru control bugetar (21.11.2018)

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal

(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Raportor pentru aviz: Wolf Klinz

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Serviciile vamale contribuie la protejarea intereselor financiare ale Uniunii și ale statelor membre. Dat fiind că reprezintă una dintre resursele proprii tradiționale importante ale Uniunii, ele continuă să fie unul dintre principalele domenii de interes ale Comisiei pentru control bugetar.

Programul Vamă va avea un impact asupra veniturilor Uniunii și ale statelor membre. Deși rezultatul nu este cuantificabil, se preconizează că programul va facilita și va simplifica activitatea desfășurată de autoritățile vamale pentru colectarea taxelor vamale, a TVA-ului și a accizelor la import. Prin îmbunătățirea calității muncii prin cooperare, consolidarea capacității informatice și dezvoltarea competențelor umane, administrațiile vamale vor proteja mai eficient interesele financiare ale Uniunii și ale statelor membre.

Noul program Vamă trebuie să exploateze eventualele sinergii cu alte fonduri și programe de acțiune ale UE care au obiective similare în domenii conexe, cum ar fi programul Fiscalis, Programul UE de luptă antifraudă și programul privind piața unică, precum și Fondul pentru securitate internă și Instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize, Programul de sprijin pentru reforme structurale, programul „Europa digitală”, Mecanismul pentru interconectarea Europei și Decizia privind resursele proprii, ca și cu regulamentele și măsurile de punere în aplicare, și trebuie să exploateze eventualele sinergii cu acestea.

AMENDAMENTE

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Referirea 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

având în vedere Raportul special nr. 19/2017 al Curții de Conturi Europene din 5 decembrie 2017 intitulat „Proceduri de import: deficiențele cadrului juridic și aplicarea ineficace afectează interesele financiare ale UE”,

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Referirea 4 b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

având în vedere Raportul special nr. 26/2018 al Curții de Conturi Europene din 10 octombrie 2018 intitulat „O serie de întârzieri înregistrate în implementarea sistemelor informatice vamale: ce anume nu a funcționat?”,

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Referirea 4 c (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 4 octombrie 2018 intitulată „Combaterea fraudei vamale și protejarea resurselor proprii ale UE” (2018/2747(RSP)),

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Programul Vamă 2020, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1294/201318, și predecesoarele sale au contribuit în mod semnificativ la facilitarea și consolidarea cooperării vamale. Multe dintre activitățile din domeniul vamal sunt de natură transfrontalieră, întrucât implică și afectează toate statele membre și, prin urmare, nu pot fi realizate în mod eficace și eficient de fiecare stat membru în parte. Un program pentru domeniul vamal la nivelul Uniunii, pus în aplicare de Comisie, oferă statelor membre un cadru la nivelul Uniunii pentru a dezvolta aceste activități de cooperare, ceea ce este mai eficient din punctul de vedere al costurilor decât dacă fiecare stat membru și-ar înființa cadrul său individual de cooperare la nivel bilateral sau multilateral. Prin urmare, este oportun să se asigure continuitatea finanțării de către Uniune a activităților din domeniul cooperării vamale prin instituirea unui nou program în același domeniu, programul Vamă.

(1)   Programul Vamă 2020, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1294/201318, și predecesoarele sale au contribuit în mod semnificativ la facilitarea și consolidarea cooperării vamale. Multe dintre activitățile din domeniul vamal sunt de natură transfrontalieră, întrucât implică și afectează toate statele membre, și, prin urmare, nu pot fi realizate în toate cazurile în mod eficace și eficient de fiecare stat membru în parte. Un program pentru domeniul vamal la nivelul Uniunii, pus în aplicare de Comisie, oferă statelor membre un cadru la nivelul Uniunii pentru a dezvolta aceste activități de cooperare, ceea ce este mai eficient din punctul de vedere al costurilor decât dacă fiecare stat membru și-ar înființa cadrul său individual de cooperare la nivel bilateral sau multilateral. De asemenea, este necesar să se asigure un program vamal care să contribuie la controale vamale standardizate și armonizate la toate punctele de intrare, deoarece un dezechilibru între statele membre în ceea ce privește eficacitatea controalelor vamale împiedică funcționarea eficientă a uniunii vamale. De asemenea, un program fiabil și eficient pentru domeniul vamal joacă un rol vital pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii. Prin urmare, este oportun să se asigure continuitatea finanțării de către Uniune a activităților din domeniul cooperării vamale prin instituirea unui nou program în același domeniu, programul Vamă.

_________________

_________________

18 Regulamentul (UE) nr. 1294/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program de acțiune pentru domeniul vamal în Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020 (Vamă 2020) și de abrogare a Deciziei nr. 624/2007/CE, JO L 347, 20.12.2013, p. 209.

18 Regulamentul (UE) nr. 1294/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program de acțiune pentru domeniul vamal în Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020 (Vamă 2020) și de abrogare a Deciziei nr. 624/2007/CE, JO L 347, 20.12.2013, p. 209.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Uniunea vamală constituie una dintre pietrele de temelie ale Uniunii Europene, aceasta fiind unul dintre cele mai mari blocuri comerciale din lume, și este esențială pentru buna funcționare a pieței unice atât în beneficiul întreprinderilor, cât și al cetățenilor. În rezoluția sa din 14 martie 20181a, Parlamentul European și-a exprimat îngrijorarea deosebită cu privire la frauda vamală, care a generat o pierdere semnificativă de venituri pentru bugetul Uniunii. Parlamentul European a reiterat faptul că o Europă mai puternică și mai ambițioasă poate fi realizată numai dacă i se pun la dispoziție mijloace financiare consolidate. Prin urmare, a solicitat să se acorde un sprijin continuu pentru politicile existente, creșterea resurselor destinate programelor emblematice ale Uniunii și asumarea unor responsabilități suplimentare, care să fie corelate cu mijloace financiare suplimentare.

 

_________________

 

1a P8_TA(2018)0075: Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Uniunea vamală a evoluat considerabil în ultimii cincizeci de ani, iar în prezent administrațiile vamale îndeplinesc cu succes o gamă largă de sarcini la frontiere. Acționând împreună, ele lucrează pentru a facilita schimburile comerciale și pentru a reduce birocrația, pentru a colecta venituri pentru bugetele naționale și bugetul UE, dar și pentru a proteja populația atât împotriva amenințărilor teroriste, sanitare sau de mediu, cât și împotriva altor amenințări. În special, prin introducerea la nivelul UE a unui cadru comun de gestionare a riscurilor vamale19 și prin controlul vamal al fluxurilor de numerar în cantități mari pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, autoritățile vamale își asumă o poziție de primă linie în lupta împotriva terorismului și a criminalității organizate. Având în vedere amplul lor mandat, autoritățile vamale sunt acum cu adevărat autoritățile principale pentru controlul mărfurilor la frontierele externe ale Uniunii. În acest context, programul Vamă ar trebui să acopere nu doar cooperarea vamală, ci să acorde sprijin și pentru misiunea extinsă a autorităților vamale, astfel cum este prevăzută la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, și anume supravegherea comerțului internațional al Uniunii, implementarea aspectelor externe ale pieței interne, a politicii comerciale comune și a celorlalte politici comune ale Uniunii cu impact asupra comerțului, precum și securitatea lanțului de aprovizionare. Temeiul juridic va acoperi, prin urmare, cooperarea vamală (articolul 33 din TFUE), piața internă (articolul 114 din TFUE) și politica comercială (articolul 207 din TFUE).

(2)  Uniunea vamală a evoluat considerabil în ultimii cincizeci de ani, iar în prezent administrațiile vamale îndeplinesc cu succes o gamă largă de sarcini la frontiere. Acționând împreună, ele lucrează pentru a facilita schimburile comerciale și pentru a reduce birocrația, pentru a colecta venituri pentru bugetele naționale și bugetul UE, dar și pentru a contribui la protecția populației atât împotriva amenințărilor teroriste, sanitare sau de mediu, cât și împotriva altor amenințări. În special, prin introducerea la nivelul UE a unui cadru comun de gestionare a riscurilor vamale19 și prin controlul vamal al fluxurilor de numerar în cantități mari pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, autoritățile vamale își asumă o poziție de primă linie în lupta împotriva terorismului și a criminalității organizate. Având în vedere amplul lor mandat, autoritățile vamale sunt acum cu adevărat autoritățile principale pentru controlul mărfurilor la frontierele externe ale Uniunii. În acest context, programul Vamă ar trebui să acopere nu doar cooperarea vamală, ci să acorde sprijin și pentru misiunea extinsă a autorităților vamale, astfel cum este prevăzută la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, și anume supravegherea comerțului internațional al Uniunii, implementarea aspectelor externe ale pieței interne, a politicii comerciale comune și a celorlalte politici comune ale Uniunii cu impact asupra comerțului, precum și securitatea lanțului de aprovizionare. Temeiul juridic va acoperi, prin urmare, cooperarea vamală (articolul 33 din TFUE), piața internă (articolul 114 din TFUE) și politica comercială (articolul 207 din TFUE).

_________________

_________________

19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en

19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en

Justificare

În aceste domenii, există multe alte elemente care contribuie la protecția publicului.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Prin asigurarea unui cadru pentru acțiuni, care are drept obiectiv sprijinirea uniunii vamale și a autorităților vamale, programul ar trebui să contribuie la protejarea intereselor financiare și economice ale Uniunii și ale statelor sale membre, la protejarea Uniunii de practicile comerciale neloiale și ilegale, încurajând în același timp activitățile economice legitime, la garantarea securității și siguranței Uniunii și a rezidenților acesteia, precum și la facilitarea comerțului legitim, astfel încât întreprinderile și cetățenii să poată beneficia de întregul potențial al pieței interne și al comerțului mondial.

(3)  Prin asigurarea unui cadru pentru acțiuni, care are drept obiectiv sprijinirea uniunii vamale și a autorităților vamale în vederea atingerii obiectivului pe termen lung de a face astfel încât toate administrațiile vamale din Uniune să colaboreze cu eficiența unei singure administrații, programul ar trebui să contribuie la protejarea intereselor financiare și economice ale Uniunii și ale statelor sale membre, la protejarea Uniunii de practicile comerciale neloiale și ilegale, încurajând în același timp activitățile economice legitime, la garantarea securității și siguranței Uniunii și a rezidenților acesteia, precum și la facilitarea comerțului legitim, astfel încât cetățenii și întreprinderile să poată beneficia de întregul potențial al pieței interne și al comerțului mondial.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Capacitatea statelor membre de a reacționa la provocările generate de evoluția constantă a modelelor globale de afaceri și a lanțurilor de aprovizionare, mai ales odată cu răspândirea rapidă a comerțului electronic, depinde nu numai de componenta umană și de disponibilitatea și buna funcționare a unor echipamente de control vamal moderne și fiabile, ci și de implementarea deplină și sustenabilă la nivelul Uniunii a sistemelor de informații vamale. Aceste provocări aduc în prim plan nevoia unei cooperări mai strânse între autoritățile vamale naționale, pentru a se asigura colectarea eficace a taxelor vamale și a proteja piața unică de fraude, bunuri ilicite și amenințări externe.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Acțiunile aplicate în cadrul programului Vamă 2020 s-au dovedit adecvate și, prin urmare, ar trebui menținute. Pentru a asigura o mai mare simplitate și flexibilitate în executarea programului și, prin urmare, pentru a îndeplini mai bine obiectivele acestuia, acțiunile ar trebui să fie definite numai în termeni de categorii generale, cu o listă de exemple ilustrative de activități concrete. Prin cooperare și consolidarea capacităților, programul Vamă ar trebui, de asemenea, să promoveze și să sprijine adoptarea inovațiilor și efectul de pârghie al acestora pentru a îmbunătăți în continuare capacitățile de realizare a priorităților centrale ale vămilor.

(7)  Acțiunile aplicate în cadrul programului Vamă 2020 s-au dovedit adecvate și, prin urmare, ar trebui menținute. Pentru a asigura un grad mai mare de simplitate și flexibilitate în executarea programului și, prin urmare, pentru a îndeplini mai bine obiectivele acestuia, acțiunile ar trebui să fie definite numai în termeni de categorii generale, cu o listă de exemple ilustrative de activități concrete. Prin cooperare și consolidarea capacităților, programul Vamă ar trebui, de asemenea, să promoveze și să sprijine adoptarea inovațiilor și efectul de pârghie al acestora pentru a îmbunătăți în continuare capacitățile de realizare a priorităților centrale ale vămilor.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Regulamentul [2018/XXX] instituie, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, un Instrument pentru echipamente de control vamal22 (denumit în continuare „Instrumentul ECV”). Pentru a menține coerența și coordonarea orizontală a tuturor acțiunilor de cooperare referitoare la vamă și la echipamentele de control vamal, este oportun ca punerea lor în aplicare să fie reglementată de un singur act juridic și de un set unic de reguli, și anume prezentul regulament. Prin urmare, Instrumentul ECV ar trebui să sprijine doar achiziționarea, întreținerea și modernizarea echipamentelor eligibile, în timp ce prezentul program ar trebui să sprijine toate acțiunile asociate, cum ar fi acțiunile de cooperare pentru evaluarea necesităților de echipamente sau, după caz, activitățile de formare legate de echipamentele achiziționate.

(8)  Regulamentul [2018/XXX] instituie, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, un Instrument pentru echipamente de control vamal22 (denumit în continuare „Instrumentul ECV”). Pentru a menține coerența și coordonarea orizontală a tuturor acțiunilor de cooperare referitoare la vamă și la echipamentele de control vamal, este oportun ca punerea lor în aplicare să fie reglementată de un singur act juridic și de un set unic de reguli, acest act și aceste reguli regăsindu-se în prezentul regulament. Prin urmare, Instrumentul ECV ar trebui să sprijine doar achiziționarea, întreținerea și modernizarea echipamentelor eligibile, în timp ce prezentul program ar trebui să sprijine toate acțiunile asociate, cum ar fi acțiunile de cooperare pentru evaluarea necesităților de echipamente sau, după caz, activitățile de formare legate de echipamentele achiziționate.

_________________

_________________

22 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a Instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal

22 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a Instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Având în vedere importanța globalizării, programul ar trebui să continue să prevadă posibilitatea de a implica experți externi, în sensul articolului 238 din Regulamentul financiar. Experții externi respectivi ar trebui să fie în principal reprezentanți ai autorităților guvernamentale, inclusiv din țări terțe neasociate, precum și reprezentanți ai organizațiilor internaționale, ai operatorilor economici și ai societății civile.

(10)  Având în vedere importanța globalizării, programul ar trebui să continue să prevadă posibilitatea de a implica experți externi, în sensul articolului 238 din Regulamentul financiar. Experții externi respectivi ar trebui să fie în principal reprezentanți ai autorităților guvernamentale, inclusiv din țări terțe neasociate, precum și reprezentanți ai mediilor academice și ai organizațiilor internaționale, ai operatorilor economici și ai societății civile.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Acțiunile de consolidare a capacităților în materie de tehnologia informației (IT) vor atrage cea mai mare parte a bugetului în cadrul programului. Dispozițiile specifice ar trebui să descrie componentele comune și, respectiv, componentele naționale ale sistemelor electronice europene. În plus, ar trebui să fie clar definite atât domeniul de aplicare al acțiunilor, cât și responsabilitățile Comisiei și ale statelor membre.

(12)  Acțiunile de consolidare a capacităților în materie de tehnologia informației (IT) vor atrage principala parte a bugetului în cadrul programului. Dispozițiile specifice ar trebui să descrie componentele comune și, respectiv, componentele naționale ale sistemelor electronice europene. În plus, ar trebui să fie clar definite atât domeniul de aplicare al acțiunilor, cât și responsabilitățile Comisiei și ale statelor membre.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Prezentul regulament ar trebui să fie pus în aplicare prin intermediul programelor de lucru. Având în vedere atât obiectivele urmărite pe termen mediu și lung, cât și experiența dobândită de-a lungul timpului, programele de lucru ar trebuipoată cuprinde mai mulți ani. Trecerea de la programele anuale de lucru la cele multianuale va reduce sarcina administrativă atât pentru Comisie, cât și pentru statele membre.

(14)  Prezentul regulament ar trebui să fie pus în aplicare prin intermediul programelor de lucru. Având în vedere atât obiectivele urmărite pe termen mediu și lung, cât și experiența dobândită de-a lungul timpului, programele de lucru ar puteacuprindă mai mulți ani, dar nu mai mult de trei ani, pentru a permite realizarea de adaptări dacă este cazul. Trecerea de la programele anuale de lucru la cele multianuale ar putea să reducă sarcina administrativă atât pentru Comisie, cât și pentru statele membre.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Pentru a răspunde în mod adecvat schimbărilor în materie de priorități ale politicilor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea listei indicatorilor de măsurare a gradului de realizare a obiectivelor specifice ale programului. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(17)  Pentru a răspunde în mod adecvat schimbărilor în materie de priorități ale politicilor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea listei indicatorilor de măsurare a gradului de realizare a obiectivelor specifice ale programului. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul trebuie să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Programul are ca obiectiv general sprijinirea uniunii vamale și a autorităților vamale pentru a proteja interesele financiare și economice ale Uniunii și ale statelor sale membre, pentru a garanta securitatea și siguranța în Uniune și pentru a proteja Uniunea împotriva practicilor comerciale neloiale și ilegale, facilitând în același timp, activitățile comerciale legitime.

1.  În vederea atingerii obiectivului pe termen lung de a face astfel încât toate administrațiile vamale din Uniune să colaboreze cu eficiența unei singure administrații, programul are ca obiectiv general sprijinirea uniunii vamale și a autorităților vamale pentru a proteja interesele financiare și economice ale Uniunii și ale statelor sale membre, pentru a garanta securitatea și siguranța în Uniune și pentru a proteja Uniunea împotriva practicilor comerciale neloiale și ilegale, facilitând în același timp, activitățile comerciale legitime.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Programul are ca obiectiv specific să sprijine pregătirea și punerea în aplicare uniformă a legislației și politicii vamale, precum și cooperarea vamală și consolidarea capacității administrative, inclusiv competențele umane și dezvoltarea și operarea sistemelor electronice europene.

2.  Programul are ca obiectiv specific să sprijine elaborarea și punerea în aplicare uniformă a legislației și politicii vamale, să sprijine cooperarea vamală și consolidarea capacității administrative, inclusiv competențele umane și dezvoltarea, instalarea, întreținerea și exploatarea sistemelor electronice europene în timp util, precum și tranziția treptată către modalități de lucru și un comerț fără utilizarea de documente pe suport de hârtie, în conformitate cu planul strategic multianual pentru domeniul vamal prevăzut la articolul 12 din prezentul regulament. Este demnă de menționat componenta de reducere a costurilor statelor membre care rezultă din program, deoarece prin aceasta se furnizează infrastructură și capacități care nu trebuie dezvoltate și dublate din bugetele vamale naționale.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Programul sprijină, de asemenea, evaluarea și monitorizarea continuă a cooperării dintre autoritățile vamale, în vederea identificării lacunelor și a unor eventuale îmbunătățiri.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021 - 2027 este de 950 000 000 EUR la prețurile curente.

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 20212027 este de 842 844 000 EUR la prețurile din 2018 (950 000 000 EUR la prețurile curente).

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Suma menționată la alineatul (1) mai poate acoperi cheltuieli pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit, evaluare și alte activități de gestionare a programului și de evaluare a îndeplinirii obiectivelor sale. De asemenea, această sumă poate acoperi cheltuieli legate de studii, reuniuni ale experților, acțiuni de informare și comunicare, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele programului, precum și cheltuieli legate de rețele informatice axate pe prelucrarea și schimbul de informații, inclusiv pentru instrumente informatice instituționale și alte tipuri de asistență tehnică și administrativă necesare în legătură cu gestionarea programului.

2.  Suma menționată la alineatul (1) mai poate acoperi cheltuieli pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit, evaluare și alte activități de gestionare a programului și de evaluare a performanțelor sale și a îndeplinirii obiectivelor sale. De asemenea, această sumă poate acoperi cheltuieli legate de studii, reuniuni ale experților, acțiuni de informare și comunicare, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele programului, precum și cheltuieli legate de rețele informatice axate pe prelucrarea și schimbul de informații, inclusiv pentru instrumente informatice instituționale și alte tipuri de asistență tehnică și administrativă necesare în legătură cu gestionarea programului.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În ceea ce privește retragerea viitoare a Regatului Unit din Uniune, implicațiile și costurile legate de complexitatea ieșirii Regatului Unit în calitate de stat membru din toate sistemele electronice vamale existente finanțate prin programul Vamă 2020 nu pot fi estimate cu precizie în acest moment, dar Parlamentul European trebuie să fie informat în momentul în care apar date disponibile în această privință.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Acțiunile care completează sau care sprijină acțiunile de punere în aplicare a obiectivelor prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) [2018/XXX] [instrumentul ECV] sunt, de asemenea, eligibile pentru finanțare în cadrul prezentului program.

2.  Acțiunile care completează sau care sprijină acțiunile de punere în aplicare a obiectivelor prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) [2018/XXX] [instrumentul ECV] și/sau care completează sau care sprijină acțiunile de punere în aplicare a obiectivelor prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) [2018/XXX] [Programul de combatere a fraudelor] sunt, de asemenea, eligibile pentru finanțare în cadrul prezentului program.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  colaborarea structurată pe bază de proiecte;

(b)  colaborarea structurată pe bază de proiecte, cum ar fi dezvoltarea domeniului informatic prin colaborarea dintre un grup de state membre;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera e – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  activități de monitorizare;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Acțiunile care constau în dezvoltarea și operarea unor adaptări sau extinderi ale componentelor comune ale sistemelor electronice europene pentru cooperarea cu țări terțe care nu sunt asociate programului sau cu organizații internaționale sunt eligibile pentru finanțare dacă prezintă interes pentru Uniune. Comisia instituie măsurile administrative necesare, care pot prevedea o contribuție financiară pentru aceste acțiuni din partea părților terțe vizate.

4.  Acțiunile care constau în dezvoltarea, instalarea, întreținerea și operarea unor adaptări sau extinderi ale componentelor comune ale sistemelor electronice europene pentru cooperarea cu țări terțe care nu sunt asociate programului sau cu organizații internaționale sunt eligibile pentru finanțare dacă prezintă interes pentru Uniune. Comisia instituie măsurile administrative necesare, care pot prevedea o contribuție financiară pentru aceste acțiuni din partea părților terțe vizate.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Ori de câte ori acest lucru este benefic pentru realizarea acțiunilor în vederea punerii în aplicare a obiectivelor menționate la articolul 3, reprezentanți ai autorităților guvernamentale, inclusiv cei ai țărilor terțe care nu sunt asociate la program în temeiul articolului 5, reprezentanți ai organizațiilor internaționale și ai altor organizații relevante, reprezentanți ai operatorilor economici și ai organizațiilor care reprezintă operatori economici, precum și reprezentanți ai societății civile pot participa în calitate de experți externi la acțiunile organizate în cadrul programului.

1.  Ori de câte ori acest lucru este benefic pentru realizarea acțiunilor în vederea punerii în aplicare a obiectivelor menționate la articolul 3, reprezentanți ai autorităților guvernamentale, inclusiv cei ai țărilor terțe care nu sunt asociate la program în temeiul articolului 5, reprezentanți ai mediilor academice și reprezentanți ai organizațiilor internaționale și ai altor organizații relevante, reprezentanți ai operatorilor economici și ai organizațiilor care reprezintă operatori economici, precum și reprezentanți ai societății civile pot participa în calitate de experți externi la acțiunile organizate în cadrul programului.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Experții externi sunt selectați de Comisie, pe baza competențelor, a experienței și a cunoștințelor relevante ale acestora pentru acțiunea specifică avută în vedere, evitând orice potențial conflict de interese.

3.  Experții externi sunt selectați de Comisie, pe baza competențelor, a experienței și a cunoștințelor relevante ale acestora pentru acțiunea specifică avută în vedere, evitându-se orice potențial conflict de interese și având în vedere principiul egalității de gen.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Lista experților externi este actualizată în mod regulat și pusă la dispoziția publicului.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia și statele membre asigură în comun dezvoltarea și operarea, inclusiv proiectarea, specificațiile, testarea conformității, implementarea, întreținerea, evoluția, securitatea, asigurarea calității și controlul calității sistemelor electronice europene incluse în planul strategic multianual pentru domeniul vamal menționat la articolul 12.

1.  Comisia și statele membre asigură în comun dezvoltarea și operarea sistemelor electronice europene incluse în planul strategic multianual pentru domeniul vamal menționat la articolul 12, inclusiv proiectarea, specificațiile, testarea conformității, implementarea, întreținerea, evoluția, modernizarea, securitatea, asigurarea calității și controlul calității acestora.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Programul Vamă trebuie să fie coerent cu alte fonduri și programe de acțiune ale UE care au obiective similare în domenii conexe, cum ar fi programul Fiscalis, Programul UE de luptă antifraudă și programul privind piața unică, precum și Fondul pentru securitate internă și Fondul de gestionare integrată a frontierelor (Instrumentul de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal și Instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize), Programul de sprijin pentru reforme structurale, programul „Europa digitală”, Mecanismul pentru interconectarea Europei și Decizia privind resursele proprii, ca și cu regulamentele și măsurile de punere în aplicare, și trebuie să exploateze eventualele sinergii cu acestea.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  coordonarea de ansamblu a dezvoltării și operării sistemelor electronice europene având în vedere operabilitatea, interconectarea și îmbunătățirea lor continuă, precum și implementarea lor în mod sincronizat;

(b)  coordonarea de ansamblu a dezvoltării și operării sistemelor electronice europene având în vedere operabilitatea, reziliența informatică, interconectarea și îmbunătățirea lor continuă, precum și implementarea lor în mod sincronizat;

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  comunicarea eficientă și rapidă cu statele membre și între acestea, pentru a optimiza guvernanța sistemelor electronice europene;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb)  comunicarea în timp util și transparentă cu părțile interesate implicate în punerea în practică a sistemelor informatice la nivelul Uniunii și la nivelul statelor membre, îndeosebi cu privire la întârzierile de punere în practică și la utilizarea componentelor de la nivelul Uniunii și la nivel național.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  o componentă națională: o componentă a sistemelor electronice europene dezvoltată la nivel național, care este disponibilă în statul membru care a creat o astfel de componentă sau a contribuit la crearea sa în comun cu alte state;

(b)  o componentă națională: o componentă a sistemelor electronice europene dezvoltată la nivel național, care este disponibilă în statul membru care a creat o astfel de componentă sau a contribuit la crearea sa în comun cu alte state, de exemplu în cadrul unui proiect de colaborare privind dezvoltarea informatică la care participă un grup de state membre;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre notifică Comisiei finalizarea fiecărei sarcini care le-a fost atribuită în cadrul planului strategic multianual pentru domeniul vamal menționat la alineatul (1). De asemenea, ele raportează periodic Comisiei progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor care le sunt atribuite.

3.  Statele membre notifică Comisiei finalizarea fiecărei sarcini care le-a fost atribuită în cadrul planului strategic multianual pentru domeniul vamal menționat la alineatul (1). De asemenea, ele raportează periodic Comisiei cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor lor și, dacă este cazul, cu privire la întârzierile previzibile în implementarea acestora.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Cel târziu până la data de 31 octombrie a fiecărui an, Comisia, pe baza rapoartelor anuale menționate la alineatul (4), întocmește un raport consolidat de evaluare a progreselor înregistrate de statele membre și de Comisie în punerea în aplicare a planului menționat la alineatul (1) și pune raportul respectiv la dispoziția publicului.

5.  Cel târziu până la data de 31 octombrie a fiecărui an, Comisia, pe baza rapoartelor anuale menționate la alineatul (4), întocmește un raport consolidat de evaluare a progreselor înregistrate de statele membre și de Comisie în punerea în aplicare a planului menționat la alineatul (1), incluzând informații privind adaptările necesare sau întârzierile planului, și pune raportul respectiv la dispoziția publicului.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Programul va fi pus în aplicare prin programe de lucru multianuale menționate la articolul 108 din Regulamentul financiar.

1.  Programul este pus în aplicare prin programe de lucru anuale sau multianuale menționate la articolul 108 din Regulamentul financiar. Programul de lucru multianual poate viza o perioadă de cel mult trei ani, pentru a permite realizarea de adaptări atunci când este necesar.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Programele de lucru multianuale se adoptă de către Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 18 alineatul (2).

2.  Programele de lucru multianuale se adoptă de către Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare și sunt comunicate Parlamentului European și Consiliului. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 18 alineatul (2).

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Programul de lucru multianual se bazează pe învățămintele desprinse din programele precedente.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În anexa 2 sunt enumerați indicatori pentru raportările privind progresele înregistrate de program în direcția îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite la articolul 3.

1.  În conformitate cu obligațiile sale de raportare în temeiul articolului [38 alineatul (3) litera (e) punctul (i)] din Regulamentul financiar, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului informații referitoare la performanța programului. Raportarea cu privire la performanță include informații privind atât progresele, cât și deficiențele.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pentru a asigura evaluarea eficientă a evoluției programului în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 17 pentru a modifica anexa 2 în scopul de a revizui sau completa indicatorii, acolo unde se consideră necesar, și în vederea completării prezentului regulament cu dispoziții privind crearea unui cadru de monitorizare și de evaluare.

2.  În anexa 2 sunt enumerați indicatori pentru raportările privind performanțele programului în direcția îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite la articolul 3. Pentru a asigura evaluarea eficientă a evoluției programului în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 17 pentru a modifica anexa 2 în scopul de a revizui sau completa indicatorii, acolo unde se consideră necesar, și în vederea completării prezentului regulament cu dispoziții privind crearea unui cadru de monitorizare și de evaluare pentru a furniza Parlamentului European și Consiliului informații calitative și cantitative actualizate referitoare la performanța programului.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Sistemul de raportare cu privire la performanță asigură faptul că datele pentru monitorizarea implementării și a rezultatelor programului sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp. În acest scop, destinatarilor fondurilor Uniunii li se vor impune cerințe de raportare proporționate.

3.  Sistemul de raportare cu privire la performanță asigură faptul că datele pentru monitorizarea implementării și a rezultatelor programului sunt comparabile și complete și sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp. În acest scop, destinatarilor fondurilor Uniunii li se vor impune cerințe de raportare proporționate. Comisia furnizează Parlamentului European și Consiliului informații fiabile referitoare la calitatea datelor privind performanțele care au fost utilizate.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Evaluările se efectuează în timp util pentru a putea contribui la procesul de luare a deciziilor.

1.  Evaluările analizează rezultatele, impactul, eficacitatea, eficiența, utilitatea și valoarea adăugată europeană ale programului și se efectuează în timp util pentru a putea contribui la procesul de luare a deciziilor. Aceste evaluări ar trebui să facă o distincție clară între punerea în aplicare a programului în Uniune și în țările terțe.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Evaluarea interimară a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la implementarea acestuia, dar nu mai târziu de patru ani de la începerea implementării programului.

2.  Evaluarea interimară a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la implementarea acestuia, dar nu mai târziu de trei ani de la începerea implementării programului.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Evaluarea intermediară prezintă constatările necesare pentru a lua o decizie cu privire la continuarea programului după 2027 și la obiectivele sale.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  La finalul implementării programului, dar nu mai târziu de patru ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a programului.

3.  La finalul punerii în aplicare a programului, dar nu mai târziu de trei ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a programului.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia comunică concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

4.  Comisia comunică concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale și de învățămintele desprinse, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care o țară terță participă la program printr-o decizie adoptată în temeiul unui acord internațional sau în temeiul oricărui alt instrument juridic, țara terță respectivă acordă drepturile necesare și accesul necesar pentru ca ordonatorul de credite responsabil, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de Conturi Europeană să își exercite pe deplin competențele care le-au fost atribuite. În cazul OLAF, aceste drepturi includ dreptul de a efectua investigații, inclusiv controale și inspecții la fața locului, prevăzute de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

În cazul în care o țară terță participă la program printr-o decizie adoptată în temeiul unui acord internațional sau în temeiul oricărui alt instrument juridic, țara terță respectivă acordă drepturile necesare și accesul necesar pentru ca ordonatorul de credite responsabil, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Curtea de Conturi Europeană și Parchetul European (EPPO) să își exercite pe deplin competențele care le-au fost atribuite. În cazul OLAF și al EPPO, aceste drepturi includ dreptul de a efectua investigații, inclusiv controale și inspecții la fața locului, prevăzute de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de Regulamentul (UE) nr. 1939/2017 al Consiliului de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO).

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii (în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora), oferind informații coerente, concrete și proporționate adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.

1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea maximă a finanțării Uniunii (în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora), oferind informații coerente, concrete și proporționate adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia implementează acțiuni de informare și comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul 3.

2.  Comisia implementează în mod periodic acțiuni de informare și comunicare privind atât programul, cât și acțiunile și rezultatele sale, ca parte a programelor de lucru prevăzute la articolul 13. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul 3.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament nu afectează continuarea sau modificarea acțiunilor vizate, până la încheierea lor, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1294/2013, care continuă să se aplice acțiunilor vizate până la încheierea lor.

1.  Prezentul regulament nu afectează continuarea sau modificarea acțiunilor vizate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1294/2013, care continuă să se aplice acțiunilor vizate până la încheierea lor.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal

Referințe

COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

CONT

5.7.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Wolf Klinz

7.9.2018

Examinare în comisie

18.10.2018

 

 

 

Data adoptării

20.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Bogusław Liberadzki, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bart Staes, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

John Howarth

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Wolf Klinz

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Richard Ashworth, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, John Howarth, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal

Referințe

COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)

Data prezentării la PE

8.6.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

14.6.2018

CONT

5.7.2018

 

 

Raportori

Data numirii

Maria Grapini

19.6.2018

 

 

 

Examinare în comisie

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Data adoptării

6.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Țurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Lucy Anderson, Anna Hedh, Arndt Kohn, Matthijs van Miltenburg

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

John Howarth, Nosheena Mobarik, Flavio Zanonato

Data depunerii

13.12.2018

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

33

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

S&D

Verts/ALE

Jasenko Selimovic, Matthijs van Miltenburg

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Marco Zullo

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Țurcanu

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Maria Grapini, Anna Hedh, John Howarth, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

John Stuart Agnew, Robert Jarosław Iwaszkiewicz

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 11 ianuarie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate