Förfarande : 2018/0232(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0464/2018

Ingivna texter :

A8-0464/2018

Debatter :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Omröstningar :

PV 15/01/2019 - 8.8
CRE 15/01/2019 - 8.8
PV 16/04/2019 - 8.27

Antagna texter :

P8_TA(2019)0008
P8_TA(2019)0385

BETÄNKANDE     ***I
PDF 776kWORD 137k
12.12.2018
PE 628.618v03-00 A8-0464/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor

(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Föredragande: Maria Grapini

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från budgetutskottet
 YTTRANDE från budgetkontrollutskottet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor

(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0442),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 33, 114 och 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0261/2018),

-  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd samt yttrandena från budgetutskottet och budgetkontrollutskottet (A8-0464/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Det Tull 2020-program som inrättades genom förordning (EU) nr 1294/201318 och dess föregående program har i betydande mån bidragit till att underlätta och förstärka tullsamarbetet. Många av verksamheterna på tullområdet är gränsöverskridande genom att de involverar och berör samtliga medlemsstater, och de kan således inte utföras ändamålsenligt och effektivt av enskilda medlemsstater. Ett tullprogram på unionsnivå som genomförs av kommissionen erbjuder medlemsstaterna en unionsram inom vilken de kan utveckla dessa samarbetsaktiviteter, vilket är mera kostnadseffektivt än om varje medlemsstat själv skulle inrätta enskilda samarbetsramar på bilateral eller multilateral grund. En fortsatt finansiering från unionens sida av verksamheter på området för tullsamarbete bör följaktligen säkerställas genom att man inrättar ett nytt program på samma område, tullprogrammet.

(1)  Tull 2020-programmet, som inrättades genom förordning (EU) nr 1294/201318, och dess föregångare har bidragit avsevärt till att underlätta och stärka tullsamarbetet. Mycket av tullverksamheten är gränsöverskridande genom att den involverar och berör samtliga medlemsstater och kan därför inte genomföras ändamålsenligt och effektivt av varje medlemsstat på egen hand. Ett unionsomfattande tullprogram som genomförs av kommissionen förser medlemsstaterna med ramar på unionsnivå för att utveckla detta samarbete, vilket är mer kostnadseffektivt än om varje medlemsstat själv inrättar sina egna samarbetsramar på bilateral eller multilateral nivå. Tullprogrammet spelar också en väsentlig roll för att skydda unionens och medlemsstaternas budgetintressen genom att säkerställa en effektiv uppbörd av tullar och utgör därmed en viktig inkomstkälla för unionens budget och de nationella budgetarna, bland annat genom sitt fokus på uppbyggnad av it-kapacitet och ökat samarbete på tullområdet. Vidare är harmoniserade och standardiserade kontroller nödvändiga för att spåra olagliga gränsöverskridande flöden av varor och bekämpa bedrägerier. Det är därför lämpligt och i effektivitetens intresse att säkerställa kontinuiteten i unionens finansieringsverksamhet på området för tullsamarbete genom att ett nytt program inrättas på samma område, nämligen tullprogrammet.

__________________

__________________

18 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1294/2013 av den 11 december 2013 om ett åtgärdsprogram för tullfrågor i Europeiska unionen för perioden 2014–2020 (Tull 2020) och om upphävande av beslut nr 624/2007/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 209).

18 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1294/2013 av den 11 december 2013 om ett åtgärdsprogram för tullfrågor i Europeiska unionen för perioden 2014–2020 (Tull 2020) och om upphävande av beslut nr 624/2007/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 209).

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  I 50 år har tullunionen, som förverkligats av de nationella tullmyndigheterna, utgjort en hörnsten för EU, som är ett av världens största handelsblock. Tullunionen är ett viktigt exempel på framgångsrik integration i unionen och en förutsättning för att den inre marknaden ska fungera ordentligt och på ett sätt som gynnar både företagen och allmänheten. I sin resolution av den 14 mars 2018 Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020 uttryckte parlamentet särskild oro över tullbedrägerier. En starkare och mer ambitiös union kan uppnås endast om den får förstärkta finansiella medel, kontinuerligt stöd för befintlig politik och ökade resurser.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Tullunionen har utvecklats väsentligt under de femtio senaste åren och tullförvaltningarna utför nu en bred uppsättning av uppgifter vid gränserna. Tillsammans arbetar de för att underlätta handeln och minska byråkratin, ta ut inkomster för nationella budgetars och unionsbudgetens räkning och skydda allmänheten mot terrorism, hälso- och miljöhot och andra hot. Särskilt införandet av den EU-omfattande gemensamma ramen för riskhantering19 och tullens kontroll av förflyttningar av stora kontantbelopp för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism innebär att tullen står i främsta ledet när det gäller att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet. Med detta breda uppdrag utgör tullen nu i praktiken den ledande myndigheten för kontroll av varor vid unionens yttre gränser. Mot denna bakgrund bör tullprogrammet inte enbart täcka tullsamarbete utan även stödja tullmyndigheternas uppdrag i stort som det anges i artikel 3 i förordning (EU) nr 952/2013, dvs. att övervaka unionens internationella handel, bidra till genomförandet av de externa aspekterna av den inre marknaden, den gemensamma handelspolitiken och annan gemensam politik på unionsnivå som har betydelse för handeln, och bidra till leveranskedjans säkerhet. Den rättsliga grunden täcker således tullsamarbete (artikel 33 i EUF-fördraget), den inre marknaden (artikel 114 i EUF-fördraget) och handelspolitiken (artikel 207 i EUF-fördraget).

(2)  Tullunionen har utvecklats avsevärt under de senaste 50 åren, och tullförvaltningarna fullgör nu framgångsrikt en lång rad olika uppgifter vid gränsen. De arbetar tillsammans och strävar efter att underlätta en etisk och rättvis handel och minska byråkratin, inkassera intäkter till nationella budgetar och unionsbudgeten och hjälpa till att skydda befolkningen mot terroristhot, hälso- och miljöhot samt andra hot. Särskilt genom att införa gemensamma ramar19 för riskhantering på tullområdet på unionsnivå och genom att kontrollera stora kontantflöden för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism går tullmyndigheterna i bräschen för att bekämpa terrorism, organiserad brottslighet och illojal konkurrens. Med tanke på deras omfattande uppdrag utgör tullmyndigheterna nu i praktiken de huvudansvariga myndigheterna för kontrollen av varor vid unionens yttre gränser. Mot denna bakgrund bör tullprogrammet inte bara omfatta tullsamarbete utan även stödja det bredare tulluppdrag som anges i artikel 3 i förordning (EU) nr 952/2013, nämligen tillsynen av unionens internationella handel och genomförandet av de externa aspekterna av den inre marknaden, den gemensamma handelspolitiken och annan gemensam unionspolitik som har ett inflytande på handeln och leveranskedjans säkerhet. Den rättsliga grunden i denna förordning bör därför omfatta tullsamarbete (artikel 33 i EUF-fördraget), den inre marknaden (artikel 114 i EUF-fördraget) och handelspolitiken (artikel 207 i EUF-fördraget).

__________________

__________________

19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en

19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Genom att tillhandahålla en ram för åtgärder som har som mål att stödja tullunionen och tullmyndigheterna bör programmet bidra till att skydda unionens och dess medlemsstaters budgetintressen och ekonomiska intressen, skydda unionen mot illojal och olaglig handel samtidigt som legitim affärsverksamhet gynnas, garantera säkerhet och skydd för unionen och dess invånare och underlätta legitim handel, så att företag och invånare till fullo kan dra nytta av den inre marknadens och världshandelns fördelar.

(3)  Programmet bör som ett allmänt mål bistå medlemsstaterna och kommissionen genom att tillhandahålla en ram för åtgärder som syftar till att stödja tullunionen och tullmyndigheterna med det långsiktiga målet att alla tullförvaltningar i unionen ska samarbeta så nära som möjligt, bidra till att skydda unionens och dess medlemsstaters budgetintressen och ekonomiska intressen, skydda unionen mot illojala och olagliga affärsmetoder samtidigt som legitim affärsverksamhet uppmuntras, säkerhet och skydd för unionen och dess invånare garanteras och konsumentskyddet därigenom stärks samt underlätta legitim handel, så att företag och allmänhet till fullo kan dra nytta av den inre marknadens och världshandelns potential.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Det har blivit uppenbart att vissa av de system som avses i artikel 278 i unionens tullkodex endast delvis kan införas till den 31 december 2020, vilket innebär att icke-elektroniska system kommer att fortsätta att användas efter detta datum, och i avsaknad av lagstiftningsändringar som förlänger denna tidsfrist kommer företag och tullmyndigheter inte att kunna fullgöra sina skyldigheter och rättsliga förpliktelser när det gäller tullverksamheten. Därför bör ett av programmets främsta särskilda mål vara att hjälpa medlemsstaterna och kommissionen att inrätta sådana elektroniska system.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b)  Tullförvaltning och tullkontroll är ett dynamiskt politikområde som står inför nya utmaningar till följd av globala affärsmodeller och leveranskedjor som hela tiden utvecklas, liksom föränderliga konsumtionsmönster och digitalisering, såsom e-handel, inbegripet sakernas internet, dataanalys, artificiell intelligens och blockkedjeteknik. Programmet bör stödja tullförvaltningen i sådana situationer och möjliggöra användning av innovativa lösningar. Dessa utmaningar understryker ytterligare behovet av samarbete mellan tullmyndigheter och behovet av en enhetlig tolkning och ett enhetligt genomförande av tullagstiftningen. När de offentliga finanserna står under tryck ökar omfattningen av världshandeln, och bedrägerier och smuggling är ett växande problem. Programmet bör bidra till att bemöta dessa utmaningar.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3c)  För att säkerställa maximal effektivitet och undvika överlappningar bör kommissionen samordna genomförandet av programmet med relaterade unionsprogram och unionsfonder. Detta inbegriper i synnerhet Fiscalisprogrammet, EU:s program för bedrägeribekämpning och programmet för den inre marknaden, liksom Fonden för inre säkerhet och Fonden för integrerad gränsförvaltning, reformstödsprogrammet, programmet för ett digitalt Europa, Fonden för ett sammanlänkat Europa samt rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel med dess genomförandeförordning och genomförandebestämmelser.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 3d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3d)  När det gäller Förenade kungarikets eventuella utträde ur unionen beaktar finansieringsramen för programmet inte de kostnader som följer av avtalet om utträde och den eventuella framtida relationen mellan Förenade kungariket och unionen. Undertecknandet av detta avtal, Förenade kungarikets tillbakadragande från alla befintliga tullsystem och tullsamarbeten samt upphörandet av dess rättsliga skyldigheter på detta område skulle kunna leda till ytterligare kostnader som inte kan uppskattas exakt vid tidpunkten för inrättandet av programmet. Kommissionen bör därför överväga att avsätta tillräckliga medel för att förbereda sig för dessa eventuella kostnader. Dessa kostnader bör dock inte täckas av programmets finansieringsram, eftersom den budget som anslås i programmet bara kommer att räcka till de kostnader som realistiskt kunde förutses vid tidpunkten för inrättandet av programmet.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  För att stödja tredjeländers anslutning och associering bör programmet vara öppet för deltagande av anslutande länder, kandidatländer, potentiella kandidater och de partnerländer som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Det får även vara öppet för andra tredjeländer i enlighet med villkor som anges i särskilda avtal mellan unionen och dessa länder angående deras deltagande i unionens program.

(5)  För att stödja tredjeländers anslutning och associering bör programmet vara öppet för deltagande av anslutande länder, kandidatländer, potentiella kandidater och partnerländer som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, förutsatt att samtliga villkor är uppfyllda. Det får även vara öppet för andra tredjeländer på de villkor som föreskrivs i särskilda avtal mellan unionen och de berörda länderna om dessa länders deltagande i unionens program, om detta deltagande ligger i unionens intresse och har en positiv inverkan på den inre marknaden utan att påverka konsumentskyddet.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) [2018/XXX]21 (nedan kallad budgetförordningen) är tillämplig på detta program. I den förordningen fastställs regler för genomförandet av unionens budget, inklusive regler om bidrag, priser, upphandling och ersättning till externa experter.

(6)  Programmet bör omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/104621 (nedan kallad budgetförordningen). I budgetförordningen fastställs reglerna för genomförandet av unionens budget, inklusive regler om bidrag, priser, upphandling och ersättning till externa experter.

__________________

__________________

21 COM(2016) 605 final

21 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  De åtgärder som genomfördes inom Tull 2020-programmet har visat sig vara adekvata och bör därför behållas. För att programmet ska kunna verkställas på ett enklare och mer flexibelt sätt och därigenom bättre uppnå sina mål bör åtgärderna fastställas enbart i form av övergripande kategorier, med en förteckning över belysande exempel på konkreta verksamheter. Genom samarbete och kapacitetsuppbyggnad bör tullprogrammet även stimulera och stödja införande och utnyttjande av innovationer, för att ytterligare förbättra tullens förmåga att utföra sina kärnuppgifter.

(7)  De åtgärder som genomfördes inom Tull 2020-programmet och har visat sig vara adekvata bör därför behållas, medan andra som har visat sig vara inadekvata bör avslutas. För att programmet ska kunna verkställas på ett enklare och mer flexibelt sätt och därigenom bättre uppnå sina mål bör åtgärderna fastställas enbart i form av övergripande kategorier, med en förteckning över belysande exempel på konkreta verksamheter. Genom samarbete och kapacitetsuppbyggnad bör programmet även stimulera och stödja införande och utnyttjande av innovationer, för att ytterligare förbättra tullens förmåga att utföra sina kärnuppgifter.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Genom förordning [2018/XXX] inrättas, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, ett instrument för tullkontrollutrustning22. För att bevara samstämmigheten mellan och den övergripande samordningen av alla samarbetsåtgärder avseende tull och tullkontrollutrustning bör alla dessa åtgärder genomföras inom ramen för en enda rättsakt och regeluppsättning, dvs. den här förordningen. Instrumentet för tullkontrollutrustning bör följaktligen enbart stödja inköp, underhåll och uppgradering av stödberättigad utrustning, medan detta program bör stödja alla andra relaterade åtgärder, exempelvis samarbetsåtgärder för bedömning av utrustningsbehov eller, i tillämpliga fall, utbildning avseende inköpt utrustning.

(8)  Genom förordning [2018/XXX] inrättas, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, ett instrument för tullkontrollutrustning22. För att bevara samstämmigheten mellan och den övergripande samordningen av alla samarbetsåtgärder avseende tull och tullkontrollutrustning bör alla dessa åtgärder genomföras inom ramen för en enda rättsakt och regeluppsättning som utgörs av den här förordningen. Instrumentet för tullkontrollutrustning bör följaktligen enbart stödja inköp, underhåll och uppgradering av stödberättigad utrustning, medan detta program bör stödja alla andra relaterade åtgärder, exempelvis samarbetsåtgärder för bedömning av utrustningsbehov eller, i tillämpliga fall, utbildning avseende inköpt utrustning.

_________________

_________________

22 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning.

22 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Med tanke på vikten av globalisering bör programmet fortsätta att ge möjlighet att involvera externa experter, i den mening som avses i artikel 238 i budgetförordningen. Sådana externa experter bör främst utgöras av företrädare för statliga myndigheter, även från icke-associerade tredjeländer, och företrädare för internationella organisationer, ekonomiska aktörer eller det civila samhället.

(10)  Med tanke på globaliseringens betydelse bör programmet fortsätta att ge möjlighet att involvera externa experter, i den mening som avses i artikel 238 i budgetförordningen. Sådana externa experter bör främst utgöras av företrädare för statliga myndigheter, även från icke-associerade tredjeländer, liksom akademiker och företrädare för internationella organisationer, ekonomiska aktörer eller det civila samhället.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  I linje med kommissionens åtagande i dess meddelande av den 19 oktober 2010 Översyn av EU:s budget23, dvs. att förenkla finansieringsprogram och göra dem samstämmiga, bör medel delas med andra av unionens finansieringsinstrument när programmets planerade åtgärder eftersträvar mål som är gemensamma för flera finansieringsinstrument, vilket dock inte får innefatta dubbelfinansiering. Programmets åtgärder bör säkerställa samstämmighet i användningen av unionens medel till stöd för tullunionen och tullmyndigheterna.

(11)  I linje med kommissionens åtagande i dess meddelande av den 19 oktober 2010 Översyn av EU:s budget23, dvs. att förenkla finansieringsprogram och göra dem samstämmiga, bör medel delas med andra av unionens finansieringsinstrument när programmets planerade åtgärder eftersträvar mål som är gemensamma för flera finansieringsinstrument – med beaktande av att det belopp som anslås till programmet beräknas utan hänsyn till att det kan uppstå oförutsedda utgifter – vilket dock inte får innefatta dubbelfinansiering. Programmets åtgärder bör säkerställa samstämmighet i användningen av unionens medel till stöd för tullunionen och tullmyndigheterna.

__________________

__________________

23 KOM(2010) 700 slutlig.

23 COM(2010) 700 final

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Inköp av programvara som behövs för att utföra noggranna gränskontroller bör berättiga till finansiering inom ramen för programmet. Vidare bör inköp av programvara som kan användas i alla medlemsstater uppmuntras i syfte att underlätta utbytet av data.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Den största delen av anslaget till programmet bör gå till åtgärder för it-kapacitetsuppbyggnad. Särskilda bestämmelser bör beskriva gemensamma respektive nationella komponenter i de europeiska elektroniska systemen. Vidare bör åtgärders räckvidd och kommissionens och medlemsstaternas respektive ansvarsområden fastställas tydligt.

(12)  En större del av anslaget till programmet bör gå till åtgärder för it-kapacitetsuppbyggnad. Särskilda bestämmelser bör beskriva gemensamma respektive nationella komponenter i de europeiska elektroniska systemen. Vidare bör åtgärders räckvidd och kommissionens och medlemsstaternas respektive ansvarsområden fastställas tydligt. För att säkerställa sammanhållning och samordning när det gäller åtgärder för it-kapacitetsuppbyggnad bör det i programmet föreskrivas att kommissionen ska utveckla och uppdatera en flerårig strategisk plan för tullens elektroniska system, med målet att skapa en elektronisk miljö som säkerställer konsekvens och driftskompatibilitet mellan tullsystemen i unionen.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)   I linje med iakttagelserna i de två särskilda rapporter som nyligen antagits av Europeiska revisionsrätten på tullområdet, nämligen den särskilda rapporten nr 19/2017 av den 5 december Importförfaranden: brister i den rättsliga ramen och oändamålsenlig tillämpning påverkar EU:s ekonomiska intressen och den särskilda rapporten nr 26/2018 av den 10 oktober 2018 En rad förseningar av tullens it-system: vad har gått fel?, bör de åtgärder som vidtas inom ramen för tullprogrammet för samarbete i tullfrågor syfta till att åtgärda de brister som påpekats.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14b)   Den 4 oktober 2018 antog Europaparlamentet en resolution om kampen mot tullbedrägerier och skyddet av unionens egna medel. Slutsatserna i denna resolution bör beaktas i samband med de åtgärder som genomförs inom ramen för programmet.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Typerna av finansiering och metoderna för genomförande enligt denna förordning bör väljas ut på grundval av hur väl de bidrar till uppnåendet av åtgärdernas särskilda mål och åstadkommer resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för bristande efterlevnad. Detta bör inbegripa att man överväger användningen av enhetsbelopp, schablonsatser, bidrag till enhetskostnader och finansiering som inte är kopplad till kostnader, i den mening som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen.

(20)  Typerna av finansiering och metoderna för genomförande enligt denna förordning bör väljas ut på grundval av hur väl de bidrar till uppnåendet av åtgärdernas särskilda mål och åstadkommer bästa resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för bristande efterlevnad. Detta bör inbegripa att man överväger användningen av klumpsummor, schablonsatser och enhetskostnader samt finansiering som inte är kopplad till kostnader i den mening som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Programmets allmänna mål är att stödja tullunionen och tullmyndigheterna när det gäller att skydda unionens och dess medlemsstaters budgetintressen och ekonomiska intressen, garantera säkerhet och skydd i unionen och skydda unionen mot illojal och olaglig handel samtidigt som legitim affärsverksamhet underlättas.

1.  I syfte att uppnå det långsiktiga målet att alla tullförvaltningar i unionen ska samarbeta så nära som möjligt, och i syfte att garantera säkerhet och skydd i medlemsstaterna och skydda unionen mot bedrägerier och illojala och olagliga affärsmetoder, och samtidigt främja legitim affärsverksamhet och en hög konsumentskyddsnivå, är programmets allmänna mål att stödja tullunionen och tullmyndigheterna i skyddet av unionens och dess medlemsstaters budgetintressen och ekonomiska intressen.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Programmets särskilda mål är att stödja utarbetande och enhetligt genomförande av tullagstiftning och tullpolitik, tullsamarbete, uppbyggnad av administrativ kapacitet, däribland personalens kompetens, och utveckling och drift av de europeiska elektroniska systemen.

2.  Programmet har följande särskilda mål:

 

1) Stödja utarbetande och ett enhetligt genomförande av tullagstiftning och tullpolitik, liksom tullsamarbete.

 

2) Bistå med uppbyggnad av it-kapacitet genom utveckling, underhåll och drift av de elektroniska system som avses i artikel 278 i unionens tullkodex och möjliggöra en smidig övergång till en papperslös miljö och handel i enlighet med artikel 12 i denna förordning.

 

3) Finansiera gemensamma åtgärder genom samarbetsmekanismer som gör det möjligt för tjänstemän att genomföra gemensamma operativa insatser inom sina huvudsakliga ansvarsområden, utbyta erfarenheter på tullområdet och med gemensamma krafter arbeta för resultat på tullområdet.

 

4) Stärka personalkompetensen, stödja tulltjänstemännens yrkesfärdigheter och ge dem möjlighet att fullgöra sina uppgifter på en enhetlig grund.

 

5) Stödja innovation på det tullpolitiska området.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Programmet ska vara förenligt med och utnyttja eventuella synergieffekter med andra av unionens åtgärdsprogram och fonder som har liknande mål på närliggande områden.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Vid genomförandet av programmet ska principerna om öppenhet, proportionalitet, likabehandling och icke-diskriminering respekteras.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c.  Programmet ska också stödja en kontinuerlig utvärdering och övervakning av samarbetet mellan tullmyndigheter i syfte att identifiera svagheter och möjliga förbättringar.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021‒2027 ska vara 950 000 000 EUR i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021–2027 ska vara 842 844 000 EUR i 2018 års priser (950 000 000 EUR i löpande priser).

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det belopp som avses i punkt 1 får även täcka utgifter för förberedelser, övervakning, kontroll, revision, utvärdering och andra aktiviteter för förvaltning av programmet och bedömning av programmets måluppfyllelse. Det får också täcka utgifter för studier, expertmöten, informations- och kommunikationsåtgärder, i den mån de har anknytning till programmets mål, samt utgifter i samband med it-nätverk som fokuserar på informationsbearbetning och -utbyte, däribland gemensamma it-verktyg och annat tekniskt och administrativt bistånd som behövs i samband med förvaltningen av programmet.

2.  Där det är nödvändigt och vederbörligen motiverat får det belopp som avses i punkt 1 även täcka utgifter för förberedelser, övervakning, kontroll, revision, utvärdering och andra aktiviteter för förvaltning av programmet och bedömning av programmets resultat och måluppfyllelse. Det får också täcka utgifter för studier, expertmöten och informations- och kommunikationsåtgärder från kommissionens sida riktade till medlemsstaterna och de ekonomiska aktörerna, i den mån de har anknytning till programmets mål, liksom utgifter i samband med it-nätverk som fokuserar på behandling och utbyte av information, däribland gemensamma it-verktyg och annat tekniskt och administrativt bistånd som behövs i samband med förvaltningen av programmet, i den mån sådana aktiviteter krävs för att programmets mål ska uppnås.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Programmet ska inte användas för att täcka kostnader i samband med Förenade kungarikets eventuella utträde ur unionen. Kommissionen ska på grundval av sin egen bedömning avsätta medel för att täcka kostnaderna i samband med Förenade kungarikets tillbakadragande från alla unionens tullsystem och tullsamarbeten samt upphörandet av dess rättsliga skyldigheter på detta område.

 

Innan kommissionen avsätter dessa medel ska den göra en uppskattning av de potentiella kostnaderna och informera Europaparlamentet så snart de uppgifter som är relevanta för denna uppskattning blir tillgängliga.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 5 – led c – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Andra tredjeländer i enlighet med villkor i respektive särskilt avtal som täcker ett lands deltagande i unionens program, förutsatt att avtalet

(c)  Andra tredjeländer, på de villkor som föreskrivs i ett särskilt avtal om ett tredjelands deltagande i unionens program, förutsatt att avtalet

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 5 – led c – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  fastställer villkoren för deltagande i programmen, inklusive beräkningen av finansiella bidrag till enskilda program och deras administrativa kostnader; dessa bidrag ska utgöra inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel [21.5] i förordning [2018/XXX] [den nya budgetförordningen],

–  fastställer villkoren för deltagande i programmen, inklusive beräkningen av finansiella bidrag till enskilda program och deras administrativa kostnader; dessa bidrag ska utgöra inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.5 i budgetförordningen,

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Åtgärder som kompletterar eller stöder sådana åtgärder som genomför de mål som avses i artikel 3 i förordning (EU) [2018/XXX] [instrumentet för tullkontrollutrustning] ska också berättiga till finansiering inom ramen för detta program.

2.  Åtgärder som kompletterar eller stöder sådana åtgärder som genomför de mål som avses i artikel 3 i förordning (EU) [2018/XXX] [instrumentet för tullkontrollutrustning] och/eller åtgärder som kompletterar eller stöder sådana åtgärder som genomför de mål som avses i artikel 2 i förordning (EU) [2018/XXX] [programmet för bedrägeribekämpning] ska också berättiga till finansiering inom ramen för detta program.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Projektbaserat strukturerat samarbete.

(b)  Projektbaserat strukturerat samarbete, såsom samarbete kring it-utveckling av en grupp medlemsstater.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Åtgärder för uppbyggnad av personalkompetens och annan kapacitetsuppbyggnad.

(d)  Åtgärder för utveckling av personalkompetens och kapacitetsuppbyggnad, däribland utbildning och utbyte av bästa praxis.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1 – led e – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Övervakningsverksamhet. 

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Åtgärder bestående i utveckling och drift av anpassningar eller utvidgningar av gemensamma komponenter i de europeiska elektroniska systemen för samarbete med tredjeländer som inte är associerade till programmet eller internationella organisationer ska vara berättigade till finansiering när de är av intresse för unionen. Kommissionen ska inrätta nödvändiga administrativa arrangemang, som kan ange ett finansiellt bidrag från berörda tredje parter till sådana åtgärder.

4.  Åtgärder bestående i utveckling, ibruktagande, underhåll och drift av anpassningar eller utvidgningar av gemensamma komponenter i de europeiska elektroniska systemen för samarbete med tredjeländer som inte är associerade till programmet eller internationella organisationer ska vara berättigade till finansiering när de är av intresse för unionen. Kommissionen ska inrätta nödvändiga administrativa arrangemang, som kan ange ett finansiellt bidrag från berörda tredje parter till sådana åtgärder.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om det bidrar till fullbordandet av åtgärder som genomför de mål som avses i artikel 3 får företrädare för statliga myndigheter, inbegripet sådana från tredjeländer som inte är associerade till programmet enligt artikel 5, företrädare för internationella och andra relevanta organisationer, företrädare för ekonomiska aktörer och organisationer som företräder ekonomiska aktörer eller det civila samhället delta som externa experter i åtgärder som organiseras inom ramen för programmet.

1.  Om det bidrar till fullbordandet av åtgärder som genomför de mål som avses i artikel 3 får företrädare för statliga myndigheter, inbegripet sådana från tredjeländer som inte är associerade till programmet enligt artikel 5, akademiker samt företrädare för internationella och andra relevanta organisationer, företrädare för ekonomiska aktörer och organisationer som företräder ekonomiska aktörer och företrädare för det civila samhället delta som externa experter i åtgärder som organiseras inom ramen för programmet.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De externa experterna ska väljas ut av kommissionen på grundval av färdigheter, erfarenheter och kunskaper som är relevanta för de specifika åtgärderna, varvid potentiella intressekonflikter ska undvikas.

3.  De externa experterna ska väljas ut av kommissionen på grundval av deras kompetens, erfarenheter på tillämpningsområdet för denna förordning och deras relevanta kunskaper om de specifika åtgärder som vidtas, varvid potentiella intressekonflikter ska undvikas. Vid urvalet ska man uppnå en balans mellan företrädare för näringslivet och andra experter från det civila samhället samt beakta principen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Förteckningen över externa experter ska regelbundet uppdateras och göras tillgänglig för allmänheten.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Bidrag inom ramen för programmet ska tilldelas och förvaltas i enlighet med avdelning VIII i budgetförordningen.

1.  Bidrag inom ramen för programmet ska tilldelas och förvaltas i enlighet med avdelning VIII i budgetförordningen, särskilt principerna om sund ekonomisk förvaltning, öppenhet, proportionalitet, icke-diskriminering och likabehandling.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Med avvikelse från artikel 190 i budgetförordningen får programmet finansiera upp till 100 % av en åtgärds stödberättigande kostnader.

1.  Med avvikelse från artikel 190 i budgetförordningen får programmet finansiera upp till 100 % av en åtgärds stödberättigande kostnader med hänsyn till åtgärdens relevans och beräknade inverkan.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen och medlemsstaterna ska tillsammans säkerställa utveckling och drift, inbegripet utformning, fastställande av specifikationer, överensstämmelsetester, införande, underhåll, förbättringar, säkerhet, kvalitetssäkring och kvalitetskontroll, av de europeiska elektroniska system som förtecknas i den fleråriga strategiska plan för tullen som avses i artikel 12.

1.  Kommissionen och medlemsstaterna ska tillsammans säkerställa utveckling och drift av de europeiska elektroniska system som förtecknas i den fleråriga strategiska plan för tullen som avses i artikel 12, inbegripet dess utformning, fastställande av specifikationer, överensstämmelsetester, införande, underhåll, förbättringar, modernisering, säkerhet, kvalitetssäkring och kvalitetskontroll.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Övergripande samordning av utveckling och drift av de europeiska elektroniska systemen med sikte på att de ska vara funktionsdugliga och sammankopplade, förbättras kontinuerligt och genomföras på ett synkroniserat sätt.

(b)  Övergripande samordning av utveckling och drift av de europeiska elektroniska systemen med sikte på att de ska vara funktionsdugliga, motståndskraftiga mot it-angrepp, sammankopplade, förbättras kontinuerligt och genomföras på ett synkroniserat sätt.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Effektiv och snabb kommunikation med och mellan medlemsstaterna i syfte att rationalisera hanteringen av de europeiska elektroniska systemen.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2– led eb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(eb)  Snabb och tydlig kommunikation med de intressenter som berörs av genomförandet av it-system på unions- och medlemsstatsnivå, särskilt om förseningar i genomförandet av och kostnader för unionskomponenter och nationella komponenter. 

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Regelbunden information till kommissionen om de åtgärder som vidtagits för att deras respektive myndigheter eller ekonomiska aktörer ska kunna använda de europeiska elektroniska systemen till fullo.

(d)  Regelbunden information till kommissionen om de åtgärder som vidtagits för att de berörda myndigheterna eller ekonomiska aktörerna ska kunna använda de europeiska elektroniska systemen till fullo och på ett ändamålsenligt sätt.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska upprätta och hålla uppdaterad en flerårig strategisk plan för tullen där samtliga arbetsuppgifter som är relevanta för utveckling och drift av de europeiska elektroniska systemen förtecknas och varje system eller del av ett system klassificeras som

1.  Kommissionen ska upprätta och uppdatera en flerårig strategisk plan för tullområdet där samtliga de arbetsuppgifter som är relevanta för utvecklingen och driften av de europeiska elektroniska systemen förtecknas och varje system eller del av ett system klassificeras som

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  en gemensam komponent, dvs. en komponent i de europeiska elektroniska systemen som utvecklats på unionsnivå och som är tillgänglig för samtliga medlemsstater eller, av skäl som hänger samman med effektivitet, säkerhet och rationalisering, har identifierats som gemensam av kommissionen,

(a)  en gemensam komponent, dvs. en komponent i de europeiska elektroniska systemen som utvecklats på unionsnivå och som är tillgänglig för samtliga medlemsstater eller, av skäl som hänger samman med effektivitet, rationaliseringssäkerhet och tillförlitlighet, har identifierats som gemensam av kommissionen,

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  en nationell komponent, dvs. en komponent i de europeiska elektroniska systemen som utvecklats på nationell nivå och som är tillgänglig i den medlemsstat som skapat komponenten eller bidragit till dess gemensamma inrättande, eller

(b)  en nationell komponent, dvs. en komponent i de europeiska elektroniska systemen som utvecklats på nationell nivå och som är tillgänglig i den medlemsstat som skapat komponenten eller bidragit till dess gemensamma inrättande, till exempel som en del av ett samarbetsprojekt för it-utveckling av en grupp medlemsstater, eller

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om fullgörandet av varje arbetsuppgift som de tilldelats enligt den fleråriga strategiska plan för tullen som avses i punkt 1. De ska också regelbundet rapportera till kommissionen om utvecklingen av genomförandet av arbetsuppgifterna.

3.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om fullgörandet av varje arbetsuppgift som de tilldelats enligt den fleråriga strategiska plan för tullen som avses i punkt 1. De ska också regelbundet rapportera till kommissionen om utvecklingen av genomförandet av arbetsuppgifterna och i förekommande fall om förutsebara förseningar i genomförandet av dem.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Senast den 31 oktober varje år ska kommissionen på grundval av de årliga rapporter som avses i punkt 4 upprätta en samlad rapport där en bedömning görs av medlemsstaternas och kommissionens framsteg med att genomföra den plan som avses i punkt 1, och offentliggöra den rapporten.

5.  Senast den 31 oktober varje år ska kommissionen på grundval av de årliga rapporter som avses i punkt 4 upprätta en samlad rapport där en bedömning görs av medlemsstaternas och kommissionens framsteg med att genomföra den plan som avses i punkt 1, inbegripet information om nödvändiga anpassningar eller förseningar av planen, och offentliggöra den rapporten.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Programmet ska genomföras med hjälp av sådana fleråriga arbetsprogram som avses i artikel 108 i budgetförordningen.

1.  Programmet ska genomföras med hjälp av sådana fleråriga arbetsprogram som avses i artikel 110 i budgetförordningen. I de fleråriga arbetsprogrammen ska i synnerhet anges de mål som ska eftersträvas, de förväntade resultaten, metoden för genomförande och det totala beloppet för finansieringsplanen. Arbetsprogrammen ska också inbegripa en detaljerad beskrivning av de åtgärder som ska finansieras, en uppgift om det belopp som anslagits för varje åtgärd och en vägledande tidsplan för genomförandet. De fleråriga arbetsprogrammen ska i tillämpliga fall meddelas Europaparlamentet.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De fleråriga arbetsprogrammen ska antas av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2.

2.  De fleråriga arbetsprogrammen ska antas av kommissionen genom genomförandeakter och meddelas Europaparlamentet och rådet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 18.2.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  De fleråriga arbetsprogrammen ska bygga på erfarenheterna från tidigare program.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I bilaga 2 anges indikatorer för rapportering om programmets uppfyllelse av de särskilda mål som beskrivs i artikel 3.

1.  I enlighet med sina rapporteringsskyldigheter enligt artikel 41.3 h i budgetförordningen ska kommissionen informera Europaparlamentet och rådet om programmets resultat. Rapporteringen om resultatet ska omfatta information om både framsteg och tillkortakommanden.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För att säkerställa en ändamålsenlig bedömning av programmets måluppfyllelse ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17 med avseende på att ändra bilaga 2 för att vid behov se över eller komplettera indikatorerna och komplettera denna förordning med bestämmelser om upprättande av en ram för övervakning och utvärdering.

2.  I bilaga 2 anges indikatorer för rapportering om programmets uppfyllelse av de särskilda mål som anges i artikel 3. För att säkerställa en ändamålsenlig bedömning av programmets måluppfyllelse ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17 med avseende på att ändra bilaga 2 för att vid behov se över eller komplettera indikatorerna och komplettera denna förordning med bestämmelser om upprättande av en ram för övervakning och utvärdering, i syfte att ge Europaparlamentet och rådet uppdaterade kvalitativa och kvantitativa uppgifter om programmets resultat.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Systemet för prestationsrapportering ska säkerställa att uppgifter för övervakning av programmets genomförande och resultat samlas in resurseffektivt, ändamålsenligt och rättidigt. För detta ändamål ska proportionella rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel.

3.  Systemet för prestationsrapportering ska säkerställa att uppgifterna från övervakningen av programmets genomförande och resultat är jämförbara och fullständiga och att de samlas in på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och inom föreskriven tid. För detta ändamål ska proportionella och relevanta rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel. Kommissionen ska tillhandahålla Europaparlamentet och rådet tillförlitlig information om kvaliteten på de resultatuppgifter som används.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En interimsutvärdering av programmet ska göras när det väl föreligger tillräcklig information om genomförandet av programmet, dock senast fyra år efter det att programmet började genomföras.

2.  Interimsutvärderingen av programmet ska genomföras så snart tillräcklig information om dess genomförande blir tillgänglig, dock senast tre år efter det att programmet började genomföras.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Interimsutvärderingen ska innehålla iakttagelser som är nödvändiga för att fatta beslut om en uppföljning av programmet efter 2027 och dess mål.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid slutet av programmets genomförande, dock senast fyra år efter utgången av den period som anges i artikel 1, ska kommissionen göra en slutlig utvärdering av programmet.

3.  Vid slutet av programmets genomförande, dock senast tre år efter utgången av den period som avses i artikel 1, ska kommissionen genomföra en slutlig utvärdering av programmet.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

4.  Kommissionen ska presentera och överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer och erfarenheter till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om ett tredjeland deltar i programmet genom ett beslut enligt ett internationellt avtal eller något annat rättsligt instrument ska tredjelandet bevilja de rättigheter och den tillgång som krävs för att den behöriga utanordnaren, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska revisionsrätten ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett heltäckande sätt. När det gäller Olaf ska dessa rättigheter innefatta rätten att utföra utredningar, däribland kontroller och inspektioner på platsen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

Om ett tredjeland deltar i programmet genom ett beslut enligt ett internationellt avtal eller något annat rättsligt instrument ska tredjelandet bevilja de rättigheter och den tillgång som krävs för att den behöriga utanordnaren, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), Europeiska revisionsrätten och Europeiska åklagarmyndigheten ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett heltäckande sätt. När det gäller Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten ska dessa rättigheter innefatta rätten att utföra utredningar, däribland kontroller och inspektioner på platsen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/20131a och rådets förordning (EU) 2017/19391b.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

 

1b Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de marknadsför åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa största möjliga synlighet för den (i synnerhet när de marknadsför åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den strategiska kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 3.

2.  Kommissionen ska genomföra informations- och kommunikationsåtgärder om programmet, om de åtgärder som finansierats inom ramen för programmet och om de resultat som uppnåtts genom de finansierade åtgärderna. De medel som tilldelats programmet ska också bidra till den institutionella kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som anges i artikel 3.


MOTIVERING

I tullprogrammet, som är Tull 2020-programmets efterträdare, fastställs ramarna för samarbetet på tullområdet för perioden 2021–2027. Programmet fortsätter att underlätta samordning mellan medlemsstaternas myndigheter samt kompetensutveckling och kapacitetsuppbyggnad, däribland utbildning och utbyte av bästa praxis, för att säkerställa en enhetlig tillämpning av EU:s tullagstiftning. Beklagligt nog fullföljdes inte övergången till en elektronisk tullstruktur under Tull 2020-programmet på grund av förseningar i vissa delar av den berörda it-strukturen. En viktig prioritet för tullprogrammet är därför vidareutveckling, drift och underhåll av tullens it-infrastruktur.

Föredraganden anser att programmet bör vara förenligt med och utnyttja alla synergieffekter med andra EU-program och EU-fonder och att genomförandet av det bör respektera principerna om öppenhet, proportionalitet, likabehandling och icke-diskriminering.

Hänsyn bör också tas till det faktum att den budget som anslås till programmet inte beaktar det kommande brittiska utträdet ur EU, som inbegriper tullunionen. Detta kommer naturligtvis att leda till ytterligare kostnader för de länder som berörs av denna stora förändring, men dessa utgifter bör inte täckas av tullprogrammet.

När det gäller tullförvaltning och tullkontroll anser föredraganden att detta är ett dynamiskt område där kraven förändras med hänsyn till den politiska utvecklingen och annan samhällsutveckling. Programmet bör därför stödja tullförvaltningen, särskilt på it-området, och möjliggöra innovation och skapande av innovativa lösningar på det tullpolitiska området. Syftet med föredragandens ändringsförslag är att komplettera förslaget på dessa områden.

Tullunionen är en av hörnstenarna i den inre marknaden. En modernisering av tullprocesserna kan främja ekonomisk aktivitet och tillväxt genom att stärka det europeiska näringslivets konkurrenskraft och underlätta handeln, och även säkerställa skyddet för Europas konsumenter. Föredraganden anser därför att tullprogrammet är nödvändigt för att dessa mål ska kunna uppnås.


YTTRANDE från budgetutskottet (6.11.2018)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor

(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Föredragande av yttrande: Ivan Štefanec

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Tullprogrammet kommer att vara avgörande för att underlätta och förbättra tullmyndigheternas arbete med uppbörd av tullar, vilket är en viktig inkomstkälla för EU och de nationella budgetarna. Genom sitt fokus på uppbyggnad av it-kapacitet och ökat samarbete på tullområdet kommer programmet effektivt att bidra till att skydda unionens och dess medlemsstaters ekonomiska intressen.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  I synnerhet måste tullprogrammet vara förenligt med och utnyttja eventuella synergieffekter med andra EU-program och fonder med liknande mål på närliggande områden, såsom Fiscalisprogrammet, EU:s program för bedrägeribekämpning och programmet för den inre marknaden, liksom Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering, reformstödsprogrammet, programmet för ett digitalt Europa, Fonden för ett sammanlänkat Europa samt beslutet om egna medel med dess genomförandeförordning och genomförandebestämmelser.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Övergripande finansiella regler som antagits av Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget är tillämpliga på denna förordning. Dessa regler fastställs i budgetförordningen och bestämmer särskilt förfarandet för uppställning och genomförande av budgeten genom bidrag, upphandling, priser och indirekt genomförande samt föreskriver kontroller av finansiella aktörers ansvar. Regler som antas på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget gäller även skyddet av unionens budget vid allmänna brister när det gäller rättsstatsprincipen i medlemsstaterna, eftersom respekten för rättsstatsprincipen är en förutsättning för en sund ekonomisk förvaltning och en verkningsfull EU-finansiering.

(19)  Övergripande finansiella regler som antagits av Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget är tillämpliga på denna förordning. Dessa regler fastställs i budgetförordningen och bestämmer särskilt förfarandet för uppställning och genomförande av budgeten genom bidrag, upphandling, priser och indirekt genomförande samt föreskriver kontroller av finansiella aktörers ansvar. Regler som antas på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget gäller även skyddet av unionens budget vid allmänna brister när det gäller rättsstatsprincipen i medlemsstaterna, eftersom respekten för rättsstatsprincipen är en förutsättning för en sund ekonomisk förvaltning och en verkningsfull EU-finansiering. Det övergripande genomförandet av tullprogrammet, inbegripet kontrakt som finansieras helt genom det eller delvis genom budgeten, bör vara förenligt med principerna om öppenhet, proportionalitet, likabehandling och icke-diskriminering.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021‒2027 ska vara 950 000 000 EUR i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021–2027 ska vara 842 844 000 EUR i 2018 års priser (950 000 000 EUR i löpande priser).

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De externa experterna ska väljas ut av kommissionen på grundval av färdigheter, erfarenheter och kunskaper som är relevanta för de specifika åtgärderna, varvid potentiella intressekonflikter ska undvikas.

3.  De externa experterna ska väljas ut av kommissionen på grundval av färdigheter, erfarenheter och kunskaper som är relevanta för de specifika åtgärderna, varvid potentiella intressekonflikter ska undvikas och en balans ska uppnås mellan företrädare för näringslivet och andra experter från det civila samhället. Urvalsförfarandet ska ta hänsyn till en jämn könsfördelning bland de externa experterna, i enlighet med principen om jämställdhet mellan könen. Förteckningen över externa experter ska regelbundet uppdateras och offentliggöras.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den strategiska kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 3.

2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 3.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor

Referensnummer

COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

14.6.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Ivan Štefanec

11.7.2018

Behandling i utskott

24.9.2018

 

 

 

Antagande

5.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

2

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Michael Detjen, Stefan Gehrold

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

26

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från budgetkontrollutskottet (21.11.2018)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor

(COM(2018)0442 – C8‑0261/2018 – 2018/0232(COD))

Föredragande av yttrande: Wolf Klinz

KORTFATTAD MOTIVERING

Tullen bidrar till att skydda unionens och medlemsstaternas ekonomiska intressen. Eftersom tullen hör till unionens viktiga traditionella egna medel är den ständigt en av brännpunkterna för budgetkontrollutskottet.

Tullprogrammet kommer att inverka på unionens och medlemsstaternas inkomster. Även om dess effekter inte kan kvantifieras kommer programmet att underlätta och effektivisera tullmyndigheternas uttag av tullar, mervärdesskatt och punktskatter vid import. Genom en högre kvalitet på verksamheten via samarbete och it-kapacitetsuppbyggnad och kompetensutveckling kommer tullförvaltningarna att mer effektivt kunna skydda unionens och medlemsstaternas ekonomiska intressen.

Det nya tullprogrammet måste vara förenligt med och utnyttja eventuella synergieffekter med andra EU-handlingsprogram och fonder med liknande mål på närliggande områden, såsom Fiscalisprogrammet, EU:s program för bedrägeribekämpning och programmet för den inre marknaden, liksom Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering, reformstödsprogrammet, programmet för ett digitalt Europa, Fonden för ett sammanlänkat Europa samt beslutet om egna medel med dess genomförandeförordning och genomförandebestämmelser.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Beaktandeled 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

med beaktande av revisionsrättens särskilda rapport nr 19/2017 av den 5 december 2017 Importförfaranden: brister i den rättsliga ramen och oändamålsenlig tillämpning påverkar EU:s ekonomiska intressen,

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Beaktandeled 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

med beaktande av revisionsrättens särskilda rapport nr 26/2018 av den 10 oktober 2018 En rad förseningar i it-systemen på tullområdet: vad har gått fel?,

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Beaktandeled 4c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 4 oktober 2018 om att bekämpa tullbedrägerier och skydda EU:s egna medel (2018/2747(RSP)),

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Det Tull 2020-program som inrättades genom förordning (EU) nr 1294/20132 och dess föregående program har i betydande mån bidragit till att underlätta och förstärka tullsamarbetet. Många av verksamheterna på tullområdet är gränsöverskridande genom att de involverar och berör samtliga medlemsstater, och de kan således inte utföras ändamålsenligt och effektivt av enskilda medlemsstater. Ett tullprogram på unionsnivå som genomförs av kommissionen erbjuder medlemsstaterna en unionsram inom vilken de kan utveckla dessa samarbetsaktiviteter, vilket är mera kostnadseffektivt än om varje medlemsstat själv skulle inrätta enskilda samarbetsramar på bilateral eller multilateral grund. En fortsatt finansiering från unionens sida av verksamheter på området för tullsamarbete bör följaktligen säkerställas genom att man inrättar ett nytt program på samma område, tullprogrammet.

(1)   Det Tull 2020-program som inrättades genom förordning (EU) nr 1294/20132 och dess föregående program har i betydande mån bidragit till att underlätta och förstärka tullsamarbetet. Många av verksamheterna på tullområdet är gränsöverskridande genom att de involverar och berör samtliga medlemsstater, och de kan således inte alltid utföras ändamålsenligt och effektivt av enskilda medlemsstater. Ett tullprogram på unionsnivå som genomförs av kommissionen erbjuder medlemsstaterna en unionsram inom vilken de kan utveckla dessa samarbetsaktiviteter, vilket är mera kostnadseffektivt än om varje medlemsstat själv skulle inrätta enskilda samarbetsramar på bilateral eller multilateral grund. Att säkerställa ett tullprogram som bidrar till harmoniserade och standardiserade tullkontroller vid alla införselställen är vidare nödvändiga eftersom en obalans i medlemsstaternas utförande av tullkontroller gör att tullunionen inte fungerar som den ska. Ett tillförlitligt och effektivt tullprogram spelar även en mycket viktig roll i att värna om EU:s ekonomiska intressen. En fortsatt finansiering från unionens sida av verksamheter på området för tullsamarbete bör följaktligen säkerställas genom att man inrättar ett nytt program på samma område, tullprogrammet.

_________________

_________________

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1294/2013 av den 11 december 2013 om ett åtgärdsprogram för tullfrågor i Europeiska unionen för perioden 2014–2020 (Tull 2020) och om upphävande av beslut nr 624/2007/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 209).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1294/2013 av den 11 december 2013 om ett åtgärdsprogram för tullfrågor i Europeiska unionen för perioden 2014–2020 (Tull 2020) och om upphävande av beslut nr 624/2007/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 209).

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Tullunionen är en hörnsten i Europeiska unionen, ett av världens största handelsblock, och en förutsättning för att den inre marknaden ska fungera ordentligt och på ett sätt som gynnar både företagen och allmänheten. I sin resolution av den 14 mars 20181a uttryckte Europaparlamentet särskild oro över tullbedrägerier, som har skapat ett betydande inkomstbortfall för unionens budget. Europaparlamentet upprepade att ett starkare och mer ambitiöst Europa endast kan uppnås om det ges ökade finansiella resurser, och efterfrågade därför fortsatt stöd till befintliga politikområden, ökade anslag till unionens flaggskeppsprogram och att ytterligare ansvarsområden ska åtföljas av ytterligare finansiella resurser.

 

_________________

 

1a P8_TA(2018)0075: Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Tullunionen har utvecklats väsentligt under de femtio senaste åren och tullförvaltningarna utför nu en bred uppsättning av uppgifter vid gränserna. Tillsammans arbetar de för att underlätta handeln och minska byråkratin, ta ut inkomster för nationella budgetars och unionsbudgetens räkning och skydda allmänheten mot terrorism, hälso- och miljöhot och andra hot. Särskilt införandet av den EU-omfattande gemensamma ramen för riskhantering3 och tullens kontroll av förflyttningar av stora kontantbelopp för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism innebär att tullen står i främsta ledet när det gäller att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet. Med detta breda uppdrag utgör tullen nu i praktiken den ledande myndigheten för kontroll av varor vid unionens yttre gränser. Mot denna bakgrund bör tullprogrammet inte enbart täcka tullsamarbete utan även stödja tullmyndigheternas uppdrag i stort som det anges i artikel 3 i förordning (EU) nr 952/2013, dvs. att övervaka unionens internationella handel, bidra till genomförandet av de externa aspekterna av den inre marknaden, den gemensamma handelspolitiken och annan gemensam politik på unionsnivå som har betydelse för handeln, och bidra till leveranskedjans säkerhet. Den rättsliga grunden täcker således tullsamarbete (artikel 33 i EUF-fördraget), den inre marknaden (artikel 114 i EUF-fördraget) och handelspolitiken (artikel 207 i EUF-fördraget).

(2)  Tullunionen har utvecklats väsentligt under de femtio senaste åren och tullförvaltningarna utför nu en bred uppsättning av uppgifter vid gränserna. Tillsammans arbetar de för att underlätta handeln och minska byråkratin, uppbära intäkter för nationella budgetars och unionsbudgetens räkning och bidra till att skydda allmänheten mot terroristhot, hälso- och miljöhot och andra hot. Särskilt införandet av den EU-omfattande gemensamma ramen för riskhantering3 och tullens kontroll av förflyttningar av stora kontantbelopp för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism innebär att tullen står i främsta ledet när det gäller att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet. Med detta breda uppdrag utgör tullen nu i praktiken den ledande myndigheten för kontroll av varor vid unionens yttre gränser. Mot denna bakgrund bör tullprogrammet inte enbart täcka tullsamarbete utan även stödja tullmyndigheternas uppdrag i stort som det anges i artikel 3 i förordning (EU) nr 952/2013, dvs. att övervaka unionens internationella handel, bidra till genomförandet av de externa aspekterna av den inre marknaden, den gemensamma handelspolitiken och annan gemensam politik på unionsnivå som har betydelse för handeln, och bidra till leveranskedjans säkerhet. Den rättsliga grunden täcker således tullsamarbete (artikel 33 i EUF-fördraget), den inre marknaden (artikel 114 i EUF-fördraget) och handelspolitiken (artikel 207 i EUF-fördraget).

_________________

_________________

3 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en

3 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en

Motivering

Det finns många andra element som bidrar till att skydda allmänheten inom dessa områden.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Genom att tillhandahålla en ram för åtgärder som har som mål att stödja tullunionen och tullmyndigheterna bör programmet bidra till att skydda unionens och dess medlemsstaters budgetintressen och ekonomiska intressen, skydda unionen mot illojal och olaglig handel samtidigt som legitim affärsverksamhet gynnas, garantera säkerhet och skydd för unionen och dess invånare och underlätta legitim handel, så att företag och invånare till fullo kan dra nytta av den inre marknadens och världshandelns fördelar.

(3)  Genom att tillhandahålla en ram för åtgärder som har som mål att stödja tullunionen och tullmyndigheterna, med beaktande av det långsiktiga målet att alla tullförvaltningar i unionen ska arbeta tillsammans som om de var en enda förvaltning, bör programmet bidra till att skydda unionens och dess medlemsstaters budgetintressen och ekonomiska intressen, skydda unionen mot illojal och olaglig handel samtidigt som legitim affärsverksamhet gynnas, garantera säkerhet och skydd för unionen och dess invånare och underlätta legitim handel, så att invånare och företag till fullo kan dra nytta av den inre marknadens och världshandelns fördelar.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Medlemsstaternas förmåga att reagera på utmaningar som uppstår till följd av globala affärsmodeller och leveranskedjor i ständig utveckling, särskilt i och med e-handelns snabba uppgång, är beroende inte bara av den mänskliga komponenten och tillgången till modern och tillförlitlig tullkontrollutrustning som fungerar som den ska, utan också av att tullinformationssystemen i unionen genomförs fullt ut och på ett hållbart sätt. Dessa utmaningar understryker behovet att verkställa samarbetet mellan de nationella tullmyndigheterna för att säkerställa en effektiv uppbörd av tullar och skydda den inre marknaden mot bedrägerier, olagliga varor och externa hot.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  De åtgärder som genomfördes inom Tull 2020-programmet har visat sig vara adekvata och bör därför behållas. För att programmet ska kunna verkställas på ett enklare och mer flexibelt sätt och därigenom bättre uppnå sina mål bör åtgärderna fastställas enbart i form av övergripande kategorier, med en förteckning över belysande exempel på konkreta verksamheter. Genom samarbete och kapacitetsuppbyggnad bör tullprogrammet även stimulera och stödja införande och utnyttjande av innovationer, för att ytterligare förbättra tullens förmåga att utföra sina kärnuppgifter.

  (Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Genom förordning [2018/XXX] inrättas, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, ett instrument för tullkontrollutrustning6. För att bevara samstämmigheten mellan och den övergripande samordningen av alla samarbetsåtgärder avseende tull och tullkontrollutrustning bör alla dessa åtgärder genomföras inom ramen för en enda rättsakt och regeluppsättning, dvs. den här förordningen. Instrumentet för tullkontrollutrustning bör följaktligen enbart stödja inköp, underhåll och uppgradering av stödberättigad utrustning, medan detta program bör stödja alla andra relaterade åtgärder, exempelvis samarbetsåtgärder för bedömning av utrustningsbehov eller, i tillämpliga fall, utbildning avseende inköpt utrustning.

(8)  Genom förordning [2018/XXX] inrättas, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, ett instrument för tullkontrollutrustning6. För att bevara samstämmigheten mellan och den övergripande samordningen av alla samarbetsåtgärder avseende tull och tullkontrollutrustning bör alla dessa åtgärder genomföras inom ramen för en enda rättsakt och regeluppsättning, där denna enda rättsakt och regeluppsättning utgörs av den här förordningen. Instrumentet för tullkontrollutrustning bör följaktligen enbart stödja inköp, underhåll och uppgradering av stödberättigad utrustning, medan detta program bör stödja alla andra relaterade åtgärder, exempelvis samarbetsåtgärder för bedömning av utrustningsbehov eller, i tillämpliga fall, utbildning avseende inköpt utrustning.

_________________

_________________

6 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning.

6 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Med tanke på vikten av globalisering bör programmet fortsätta att ge möjlighet att involvera externa experter, i den mening som avses i artikel 238 i budgetförordningen. Sådana externa experter bör främst utgöras av företrädare för statliga myndigheter, även från icke-associerade tredjeländer, och företrädare för internationella organisationer, ekonomiska aktörer eller det civila samhället.

(10)  Med tanke på vikten av globalisering bör programmet fortsätta att ge möjlighet att involvera externa experter, i den mening som avses i artikel 238 i budgetförordningen. Sådana externa experter bör främst utgöras av företrädare för statliga myndigheter, även från icke-associerade tredjeländer, samt akademiker och företrädare för internationella organisationer, ekonomiska aktörer eller det civila samhället.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Den största delen av anslaget till programmet bör gå till åtgärder för it-kapacitetsuppbyggnad. Särskilda bestämmelser bör beskriva gemensamma respektive nationella komponenter i de europeiska elektroniska systemen. Vidare bör åtgärders räckvidd och kommissionens och medlemsstaternas respektive ansvarsområden fastställas tydligt.

  (Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Denna förordning bör genomföras med hjälp av arbetsprogram. Med tanke på att de mål som ska uppnås har medellång respektive långfristig karaktär och utgående från tidigare erfarenheter bör arbetsprogrammen kunna täcka flera år. Övergången från årliga till fleråriga arbetsprogram kommer att minska den administrativa bördan för både kommissionen och medlemsstaterna.

(14)  Denna förordning bör genomföras med hjälp av arbetsprogram. Med tanke på att de mål som ska uppnås har medellång respektive långfristig karaktär och utgående från tidigare erfarenheter kan arbetsprogrammen täcka flera år, dock inte mer än tre år för att möjliggöra anpassningar där det behövs. Övergången från årliga till fleråriga arbetsprogram skulle kunna minska den administrativa bördan för både kommissionen och medlemsstaterna.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  I syfte att möjliggöra en lämplig respons på ändringar av de politiska prioriteringarna bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av förteckningen över indikatorer för att mäta i vilken utsträckning programmets särskilda mål uppnåtts. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som förbereder delegerade akter.

(17)  I syfte att möjliggöra en lämplig respons på ändringar av de politiska prioriteringarna bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av förteckningen över indikatorer för att mäta i vilken utsträckning programmets särskilda mål uppnåtts. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter måste Europaparlamentet och rådet erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som förbereder delegerade akter.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Programmets allmänna mål är att stödja tullunionen och tullmyndigheterna när det gäller att skydda unionens och dess medlemsstaters budgetintressen och ekonomiska intressen, garantera säkerhet och skydd i unionen och skydda unionen mot illojal och olaglig handel samtidigt som legitim affärsverksamhet underlättas.

1.  Med den långsiktiga målsättningen att alla tullförvaltningar i unionen ska arbeta tillsammans som om de vore en enda, har programmet det allmänna målet att stödja tullunionen och tullmyndigheterna när det gäller att skydda unionens och dess medlemsstaters budgetintressen och ekonomiska intressen, garantera säkerhet och skydd i unionen och skydda unionen mot illojal och olaglig handel samtidigt som legitim affärsverksamhet underlättas.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Programmets särskilda mål är att stödja utarbetande och enhetligt genomförande av tullagstiftning och tullpolitik, tullsamarbete, uppbyggnad av administrativ kapacitet, däribland personalens kompetens, och utveckling och drift av de europeiska elektroniska systemen.

2.  Programmets särskilda mål är att stödja utarbetande och enhetligt genomförande av tullagstiftning och tullpolitik, tullsamarbete, uppbyggnad av administrativ kapacitet, däribland personalens kompetens, och utveckling, införande, underhåll och drift i rätt tid av de europeiska elektroniska systemen samt en smidig övergång till en papperslös miljö och handel i linje med den fleråriga strategiska planen för tullen som anges i artikel 12 i denna förordning. Det är värt att notera den kostnadsbesparande faktor för medlemsstaterna som programmet innebär eftersom det tillhandahåller infrastruktur och kapacitet som inte behöver utvecklas och dubbleras genom nationella tullbudgetar.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Programmet ska också stödja en kontinuerlig utvärdering och övervakning av samarbetet mellan tullmyndigheter i syfte att identifiera svagheter och möjliga förbättringar.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021‒2027 ska vara 950 000 000 EUR i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021–2027 ska vara 842 844 000 EUR i 2018 års priser (950 000 000 EUR i löpande priser).

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det belopp som avses i punkt 1 får även täcka utgifter för förberedelser, övervakning, kontroll, revision, utvärdering och andra aktiviteter för förvaltning av programmet och bedömning av programmets måluppfyllelse. Det får också täcka utgifter för studier, expertmöten, informations- och kommunikationsåtgärder, i den mån de har anknytning till programmets mål, samt utgifter i samband med it-nätverk som fokuserar på informationsbearbetning och -utbyte, däribland gemensamma it-verktyg och annat tekniskt och administrativt bistånd som behövs i samband med förvaltningen av programmet.

2.  Det belopp som avses i punkt 1 får även täcka utgifter för förberedelser, övervakning, kontroll, revision, utvärdering och andra aktiviteter för förvaltning av programmet och bedömning av programmets prestation och måluppfyllelse. Det får också täcka utgifter för studier, expertmöten, informations- och kommunikationsåtgärder, i den mån de har anknytning till programmets mål, samt utgifter i samband med it-nätverk som fokuserar på informationsbearbetning och -utbyte, däribland gemensamma it-verktyg och annat tekniskt och administrativt bistånd som behövs i samband med förvaltningen av programmet.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

När det gäller Förenade kungarikets kommande utträde ur unionen kan följderna av och kostnaderna för att skilja Förenade kungariket som medlemsstat från alla befintliga elektroniska tullsystem som finansieras genom Tull 2020-programmet inte exakt bedömas i nuläget, men Europaparlamentet måste hållas informerat när data väl blir tillgängliga.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Åtgärder som kompletterar eller stöder sådana åtgärder som genomför de mål som avses i artikel 3 i förordning (EU) [2018/XXX] [instrumentet för tullkontrollutrustning] ska också berättiga till finansiering inom ramen för detta program.

2.  Åtgärder som kompletterar eller stöder sådana åtgärder som genomför de mål som avses i artikel 3 i förordning (EU) [2018/XXX] [instrumentet för tullkontrollutrustning] och/eller åtgärder som kompletterar eller stöder sådana åtgärder som genomför de mål som avses i artikel 2 i förordning (EU) [2018/XXX] [programmet för bedrägeribekämpning] ska också berättiga till finansiering inom ramen för detta program.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Projektbaserat strukturerat samarbete.

(b)  Projektbaserat strukturerat samarbete, såsom samarbete kring it-utveckling av en grupp medlemsstater.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3 – led e – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Övervakningsverksamhet.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Åtgärder bestående i utveckling och drift av anpassningar eller utvidgningar av gemensamma komponenter i de europeiska elektroniska systemen för samarbete med tredjeländer som inte är associerade till programmet eller internationella organisationer ska vara berättigade till finansiering när de är av intresse för unionen. Kommissionen ska inrätta nödvändiga administrativa arrangemang, som kan ange ett finansiellt bidrag från berörda tredje parter till sådana åtgärder.

4.  Åtgärder bestående i utveckling, införande, underhåll och drift av anpassningar eller utvidgningar av gemensamma komponenter i de europeiska elektroniska systemen för samarbete med tredjeländer som inte är associerade till programmet eller internationella organisationer ska vara berättigade till finansiering när de är av intresse för unionen. Kommissionen ska inrätta nödvändiga administrativa arrangemang, som kan ange ett finansiellt bidrag från berörda tredje parter till sådana åtgärder.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om det bidrar till fullbordandet av åtgärder som genomför de mål som avses i artikel 3 får företrädare för statliga myndigheter, inbegripet sådana från tredjeländer som inte är associerade till programmet enligt artikel 5, företrädare för internationella och andra relevanta organisationer, företrädare för ekonomiska aktörer och organisationer som företräder ekonomiska aktörer eller det civila samhället delta som externa experter i åtgärder som organiseras inom ramen för programmet.

1.  Om det bidrar till fullbordandet av åtgärder som genomför de mål som avses i artikel 3 får företrädare för statliga myndigheter, inbegripet sådana från tredjeländer som inte är associerade till programmet enligt artikel 5, akademiker och företrädare för internationella och andra relevanta organisationer, företrädare för ekonomiska aktörer och organisationer som företräder ekonomiska aktörer eller det civila samhället delta som externa experter i åtgärder som organiseras inom ramen för programmet.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De externa experterna ska väljas ut av kommissionen på grundval av färdigheter, erfarenheter och kunskaper som är relevanta för de specifika åtgärderna, varvid potentiella intressekonflikter ska undvikas.

3.  De externa experterna ska väljas ut av kommissionen på grundval av färdigheter, erfarenheter och kunskaper som är relevanta för de specifika åtgärderna, varvid potentiella intressekonflikter ska undvikas, och med beaktande av principen om jämställdhet.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Förteckningen över externa experter ska uppdateras regelbundet och göras tillgänglig för allmänheten.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen och medlemsstaterna ska tillsammans säkerställa utveckling och drift, inbegripet utformning, fastställande av specifikationer, överensstämmelsetester, införande, underhåll, förbättringar, säkerhet, kvalitetssäkring och kvalitetskontroll, av de europeiska elektroniska system som förtecknas i den fleråriga strategiska plan för tullen som avses i artikel 12.

1.  Kommissionen och medlemsstaterna ska tillsammans säkerställa utveckling och drift av de europeiska elektroniska system som anges i den fleråriga strategiska planen för tullens elektroniska system, som avses i artikel 12, inbegripet dess utformning, fastställande av specifikationer, överensstämmelsetester, införande, underhåll, förbättringar, modernisering, säkerhet, kvalitetssäkring och kvalitetskontroll.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Tullprogrammet måste vara förenligt med och utnyttja eventuella synergieffekter med andra EU-handlingsprogram och fonder med liknande mål på närliggande områden, såsom Fiscalisprogrammet, EU:s program för bedrägeribekämpning och programmet för den inre marknaden, liksom Fonden för inre säkerhet och Fonden för integrerad gränsförvaltning (instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning och instrumentet för gränsförvaltning och visering), reformstödsprogrammet, programmet för ett digitalt Europa, Fonden för ett sammanlänkat Europa samt beslutet om egna medel med dess genomförandeförordning och genomförandebestämmelser.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Övergripande samordning av utveckling och drift av de europeiska elektroniska systemen med sikte på att de ska vara funktionsdugliga och sammankopplade, förbättras kontinuerligt och genomföras på ett synkroniserat sätt.

(b)  Övergripande samordning av utveckling och drift av de europeiska elektroniska systemen med sikte på att de ska vara funktionsdugliga, resilienta på cyberområdet och sammankopplade samt förbättras kontinuerligt och genomföras på ett synkroniserat sätt.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Effektiv och snabb kommunikation med och mellan medlemsstaterna i syfte att rationalisera hanteringen av de europeiska elektroniska systemen.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(eb)  Snabb och transparent kommunikation med intressenter som berörs av genomförandet av it-system på unions- och medlemsstatsnivå, särskilt om förseningar i genomförandet och om kostnaderna för unionskomponenter och nationella komponenter.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  en nationell komponent, dvs. en komponent i de europeiska elektroniska systemen som utvecklats på nationell nivå och som är tillgänglig i den medlemsstat som skapat komponenten eller bidragit till dess gemensamma inrättande, eller

(b)  en nationell komponent, dvs. en komponent i de europeiska elektroniska systemen som utvecklats på nationell nivå och som är tillgänglig i den medlemsstat som skapat komponenten eller bidragit till dess gemensamma inrättande, till exempel i ett samarbetsprojekt för it-utveckling av en grupp medlemsstater, eller

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om fullgörandet av varje arbetsuppgift som de tilldelats enligt den fleråriga strategiska plan för tullen som avses i punkt 1. De ska också regelbundet rapportera till kommissionen om utvecklingen av genomförandet av arbetsuppgifterna.

3.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om fullgörandet av varje arbetsuppgift som de tilldelats enligt den fleråriga strategiska plan för tullen som avses i punkt 1. De ska också regelbundet rapportera till kommissionen om utvecklingen av genomförandet av arbetsuppgifterna och i förekommande fall om förutsebara förseningar i genomförandet av dessa.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Senast den 31 oktober varje år ska kommissionen på grundval av de årliga rapporter som avses i punkt 4 upprätta en samlad rapport där en bedömning görs av medlemsstaternas och kommissionens framsteg med att genomföra den plan som avses i punkt 1, och offentliggöra den rapporten.

5.  Senast den 31 oktober varje år ska kommissionen på grundval av de årliga rapporter som avses i punkt 4 upprätta en samlad rapport där en bedömning görs av medlemsstaternas och kommissionens framsteg med att genomföra den plan som avses i punkt 1, inbegripet information om nödvändiga anpassningar eller förseningar av planen, och offentliggöra den rapporten.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Programmet ska genomföras med hjälp av sådana fleråriga arbetsprogram som avses i artikel 108 i budgetförordningen.

1.  Programmet ska genomföras med hjälp av sådana årliga eller fleråriga arbetsprogram som avses i artikel 108 i budgetförordningen. Det fleråriga arbetsprogrammet kan omfatta en period på maximalt tre år, för att möjliggöra anpassningar där det är nödvändigt.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De fleråriga arbetsprogrammen ska antas av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2.

2.  De fleråriga arbetsprogrammen ska antas av kommissionen genom genomförandeakter och meddelas Europaparlamentet och rådet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Det fleråriga arbetsprogrammet ska bygga på erfarenheterna från tidigare program.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I bilaga 2 anges indikatorer för rapportering om programmets uppfyllelse av de särskilda mål som beskrivs i artikel 3.

1.  I enlighet med rapporteringskravet i artikel [38.3 e i] i budgetförordningen ska kommissionen informera Europaparlamentet och rådet om programprestationerna. Rapporteringen om prestationer ska omfatta information om både framsteg och brister.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För att säkerställa en ändamålsenlig bedömning av programmets måluppfyllelse ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17 med avseende på att ändra bilaga 2 för att vid behov se över eller komplettera indikatorerna och komplettera denna förordning med bestämmelser om upprättande av en ram för övervakning och utvärdering.

2.  I bilaga 2 anges indikatorer för rapportering om programmets uppfyllelse av de särskilda mål som beskrivs i artikel 3. För att säkerställa en ändamålsenlig bedömning av programmets måluppfyllelse ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17 med avseende på att ändra bilaga 2 för att vid behov se över eller komplettera indikatorerna och komplettera denna förordning med bestämmelser om upprättande av en ram för övervakning och utvärdering, i syfte att ge Europaparlamentet och rådet uppdaterade kvalitativa och kvantitativa uppgifter om programprestationerna.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Systemet för prestationsrapportering ska säkerställa att uppgifter för övervakning av programmets genomförande och resultat samlas in resurseffektivt, ändamålsenligt och rättidigt. För detta ändamål ska proportionella rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel.

3.  Systemet för prestationsrapportering ska säkerställa att uppgifterna för övervakning av programmets genomförande och resultat är jämförbara och fullständiga och att de samlas in på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och inom föreskriven tid. För detta ändamål ska proportionella rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel. Kommissionen ska tillhandahålla Europaparlamentet och rådet tillförlitlig information om kvaliteten på de prestationsuppgifter som använts.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utvärderingar ska utföras i god tid för att kunna användas i beslutsprocessen.

1.  Utvärderingar ska bedöma programmets resultat, inverkan, ändamålsenlighet, effektivitet, nytta och EU-mervärde, och de ska utföras i god tid för att kunna användas i beslutsprocessen. Dessa utvärderingar bör göra tydlig skillnad mellan programmets genomförande i unionen och i tredjeländer.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En interimsutvärdering av programmet ska göras när det väl föreligger tillräcklig information om genomförandet av programmet, dock senast fyra år efter det att programmet började genomföras.

2.  En interimsutvärdering av programmet ska göras när det väl föreligger tillräcklig information om genomförandet av programmet, dock senast tre år efter det att programmet började genomföras.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Interimsutvärderingen ska innehålla iakttagelser som är nödvändiga för att fatta beslut om en uppföljning av programmet efter 2027 och dess mål.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid slutet av programmets genomförande, dock senast fyra år efter utgången av den period som anges i artikel 1, ska kommissionen göra en slutlig utvärdering av programmet.

3.  Vid slutet av programmets genomförande, dock senast tre år efter utgången av den period som anges i artikel 1, ska kommissionen göra en slutlig utvärdering av programmet.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

4.  Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer och erfarenheter till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om ett tredjeland deltar i programmet genom ett beslut enligt ett internationellt avtal eller något annat rättsligt instrument ska tredjelandet bevilja de rättigheter och den tillgång som krävs för att den behöriga utanordnaren, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska revisionsrätten ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett heltäckande sätt. När det gäller Olaf ska dessa rättigheter innefatta rätten att utföra utredningar, däribland kontroller och inspektioner på platsen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

Om ett tredjeland deltar i programmet genom ett beslut enligt ett internationellt avtal eller något annat rättsligt instrument ska tredjelandet bevilja de rättigheter och den tillgång som krävs för att den behöriga utanordnaren, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), Europeiska revisionsrätten och Europeiska åklagarmyndigheten ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett heltäckande sätt. När det gäller Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten ska dessa rättigheter innefatta rätten att utföra utredningar, däribland kontroller och inspektioner på platsen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och rådets förordning (EU) nr 1939/2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de marknadsför åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa maximal synlighet för denna (i synnerhet när de marknadsför åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den strategiska kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 3.

2.  Kommissionen ska regelbundet vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende instrumentet och dess åtgärder och resultat som en del av de arbetsprogram som avses i artikel 13. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den strategiska kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 3.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Denna förordning ska inte påverka ett fortsatt genomförande eller en ändring av de åtgärder som berörs av förordning (EU) nr 1294/2013 fram till dess att de avslutas, och den förordningen ska fortsätta att tillämpas för de berörda åtgärderna fram till dess att de avslutas.

1.  Denna förordning ska inte påverka fortsatt genomförande eller ändringar av de berörda åtgärderna enligt förordning (EU) nr 1294/2013, som ska fortsätta att tillämpas för de berörda åtgärderna fram till dess att de avslutas.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor

Referensnummer

COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

5.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Wolf Klinz

7.9.2018

Behandling i utskott

18.10.2018

 

 

 

Antagande

20.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Bogusław Liberadzki, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bart Staes, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

John Howarth

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Wolf Klinz

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Richard Ashworth, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, John Howarth, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor

Referensnummer

COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)

Framläggande för parlamentet

8.6.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

14.6.2018

CONT

5.7.2018

 

 

Föredragande

       Utnämning

Maria Grapini

19.6.2018

 

 

 

Behandling i utskott

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Antagande

6.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Lucy Anderson, Anna Hedh, Arndt Kohn, Matthijs van Miltenburg

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

John Howarth, Nosheena Mobarik, Flavio Zanonato

Ingivande

13.12.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

33

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

S&D

Verts/ALE

Jasenko Selimovic, Matthijs van Miltenburg

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Marco Zullo

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López‑Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Maria Grapini, Anna Hedh, John Howarth, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

John Stuart Agnew, Robert Jarosław Iwaszkiewicz

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 10 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy